ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΙΗΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΙΗΝ 2011-2014"

Transcript

1

2 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ Δ Η Π Α Γ Υ Γ Ζ 6 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 6 ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 9 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΓΟΜΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ ΔΛΝΡΖΡΑ 1 - ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Γεσγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά Ιζηνξηθή Αλαδξνκή Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά Κνηλσληθά Υαξαθηεξηζηηθά Δθπαίδεπζε Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε γεϋα Ξξφλνηα ΠηΩγαζε Ξνιηηηζκφο- Αζιεηηζκφο Οηθνλνκηθά Υαξαθηεξηζηηθά Πνιενδνκηθά Υαξαθηεξηζηηθά Θαζεζηψο Γεο ΝηθηζηηθΪ ΓνκΪ ΓΪκνπ ΗιΫνπ Πεηζκηθφηεηα Πεξηβαιινληηθά Υαξαθηεξηζηηθά ΘαηαγξαθΪ Ξεξηβαιινληηθψλ Ππλζεθψλ Δπξχηεξεο ΞεξηνρΪο ΘιηκαηηθΩο ΒηνθιηκαηηθΩο ΠπλζΪθεο δαηηθνϋ πφξνη ζηε πεξηνρϊ ηνπ ΙεθαλνπεδΫνπ ΑηηηθΪο ΠπζηΪκαηα αζηηθνχ πξαζϋλνπ ΟΩκαηα ΑληηπιεκκπξηθΪ πξνζηαζϋα

3 ΓηαρεΫξηζε ΑπνξξηκκΨησλ ΓπηηθΪο ΑζΪλαο θαη ΓΪκνπ ΗιΫνπ ΑπνθνκηδΪ απνξξηκκψησλ ΑπνθνκηδΪ νγθσδψλ Αηκνζθαηξηθφ ΞεξηβΨιινλ Ξνηφηεηα αηκφζθαηξαο ζην ΓΪκν ΗιΫνπ ΞεγΩο ΑηκνζθαηξηθΪο Οχπαλζεο Αθνπζηηθφ πεξηβψιινλ θηζηψκελεο ηερληθωο ππνδνκωο ΓΫθηπα ζπγθνηλσληψλ κεηαθνξψλ ΝδηθνΫ Ψμνλεο ΑξηεξΫεο ΡνπηθνΫ Γξφκνη Ξεδφδξνκνη ΘπθινθνξΫα Ξξνζβαζηκφηεηα ΡνπηθΪ ΓηαθπβΩξλεζε ΓηνηθεηηθΪ ΓηΨξζξσζε ΓΪκνπ πγθξόηεζε Τπεξεζηαθώλ Μνλάδσλ Γήκνπ Ιιίνπ Αλζξώπηλν Γπλακηθό Γήκνπ ΝηθνλνκηθΪ ΓηαρεΫξηζε ΓΪκνπ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΗ ΓΔΗΘΡΔΠ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ ΑλΨιπζε ηεο θηζηακωλεο ΘαηΨζηαζεο (SWOT ANALYSIS) Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ΞξνυπνζΩζεηο επηηπρϋαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο Αλαπηπμηαθφ ξακα ΘαηεπζπληΪξηεο ΑξρΩο ΠηξαηεγηθνΫ ζηφρνη ΑλαπηπμηαθΩο Ξξνηεξαηφηεηεο ΔΛΝΡΖΡΑ 2- ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΓΡΑΔΙ

4 ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΥΛ ΠΡΝΣΥΛ ΔΛΝΡΖΡΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΔΠΝΓΥΛ ΓΖΚΝΠΗΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΑΟΑΓΝΣΔΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ ΔΛΝΡΖΡΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ Βειηίσζε ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ Γήκνπ Οξγαλσηηθή πγθξόηεζε θαη Γηνηθεηηθή Λεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ Σερλνινγηθή Αλαβάζκηζε ηνπ Γήκνπ Αμηνπνίεζε ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Βειηίσζε ησλ πλζεθώλ Δξγαζίαο Δπηκόξθσζε ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Μέξηκλεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Ιιίνπ ΔΛΝΡΖΡΑ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Η πγθξόηεζε Μεραληζκνύ Παξαθνινύζεζεο θαη Αμηνιόγεζεο ησλ Τινπνηνύκελσλ Γξάζεσλ Ο Μεραληζκόο Παξαθνινύζεζεο ηνπ Φπζηθνύ Αληηθεηκέλνπ ησλ Γξάζεσλ Ο Μεραληζκόο Παξαθνινύζεζεο ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ησλ Γξάζεσλ Οη Γείθηεο Παξαθνινύζεζεο, Αμηνιόγεζεο θαη Μέηξεζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Κεραληζκφο θαη ΓηαδηθαζΫα Αμηνιφγεζεο ΔΛΝΡΖΡΑ Ζ ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Η Γηαδηθαζία ηεο Γηαβνύιεπζεο Η Γηαδηθαζία ηεο Έγθξηζεο θαη Γεκνζηνπνίεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Βηβιηνγξαθία- Ξεγέο

5 Δημαρχείο Ιλίου Πλατεία Ευαγγελιστρίας 5

6 Δ Η Π Α Γ Υ Γ Ζ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Νη γεληθνϋ ζθνπνϋ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκψησλ εϋλαη ε πξνψζεζε ηεο ηνπηθϊο θαη εζσηεξηθϊο αλψπηπμεο ησλ Ν.Ρ.Α., ζε ελαξκφληζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επϋπεδν. Ρν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ησλ Ν.Ρ.Α. απνηειεϋ εξγαιεϋν γηα ηελ Ψζθεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηνπο ξφινπ, κε ηα εμϊο ραξαθηεξηζηηθψ : α. Δίλαη νινθιεξσκέλν πξόγξακκα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ Ν.Ρ.Α. : ΑπνηειεΫ πξφγξακκα αλαπηπμηαθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπηθψλ επελδχζεσλ, αιιψ θαη πξφγξακκα γηα ηε βειηϋσζε ηεο πθηζηψκελεο ιεηηνπξγϋαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ Λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην ΓΪκν. ΔΫλαη πξφγξακκα, πνιπηνκεαθνχ ραξαθηϊξα, κε εχξνο ζεκαηηθψλ αληηθεηκωλσλ αληϋζηνηρνπ ηνπ θψζκαηνο ησλ ζεκψησλ πνπ απαζρνινχλ ηελ θαζεκεξηλϊ ιεηηνπξγϋα ηνπ Ν.Ρ.Α. Θαιχπηεη φιν ην θψζκα ησλ αξκνδηνηϊησλ ηνπ ΓΪκνπ θαη ελ δπλψκεη ην ζχλνιν ησλ ηνπηθψλ ππνζωζεσλ. β. Απνηειεί ην ηεηξαεηέο πξόγξακκα δξάζεο ηνπ Ν.Ρ.Α. θαη ησλ Λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ: Πηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξψκκαηνο αληαλαθιψηαη ε βνχιεζε θαη ην φξακα ηνπ Γεκνηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ θαζψο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επϋπεδν. Ρν φξακα ηεο εθψζηνηε δεκνηηθϊο αξρϊο απνηππψλεηαη ζηε ζηξαηεγηθϊ θαη αλαιχεηαη ζε πξφγξακκα δξψζεο ηνπ Ν.Ρ.Α. θαη ησλ Λνκηθψλ 6

7 πξνζψπσλ ηνπ θαη ηωινο ζε εηϊζην πξφγξακκα δξψζεο ηεο θψζε ππεξεζϋαο ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ. γ. Δίλαη νξγαληθό ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ θαη κέξνο ηνπ πξνγξακκαηηθνύ ηνπ θύθινπ : Ζ ζχληαμε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξψκκαηνο εϋλαη ε αξρηθϊ θψζε ηεο δηαδηθαζϋαο πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δξψζεο ηνπ ΓΪκνπ. Ζ δηαδηθαζϋα απηϊ απνηειεϋ ην δηαξθωο αληηθεϋκελν ελαζρφιεζεο ησλ αηξεηψλ νξγψλσλ, ησλ πξντζηακωλσλ θαη ηεο αξκφδηαο ππεξεζϋαο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ. δ. ινπνηείηαη κέζσ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ Ν.Ρ.Α. θαη ησλ Λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ : Πθνπφο ηεο ζχληαμεο ηνπ εηϊζηνπ πξνγξψκκαηνο δξψζεο εϋλαη ε εμεηδϋθεπζε ηνπ ζπλνιηθνχ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξψκκαηνο ζε εηϊζην πξφγξακκα ησλ ππεξεζηψλ. Ν εηϊζηνο πξνγξακκαηηζκφο ζηνρεχεη ζηνλ επηκεξηζκφ ησλ δξψζεσλ ηνπ ηεηξαεηνχο πξνγξψκκαηνο ζηηο ππεξεζϋεο, νη νπνϋεο πινπνηνχλ ηκϊκαηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξψκκαηνο ε. Δθπνλείηαη κε ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ : ΘαηΨ ηε δηαδηθαζϋα ζχληαμϊο ηνπ ζπκκεηωρνπλ κε ζαθψο θαζνξηζκωλν ηξφπν : ΑηξεηΨ φξγαλα (Γεκ. Ππκβνχιην, επηηξνπωο ηνπ Γεκ. Ππκβ., ΑληηδΪκαξρνη, ΓΠ επηρεηξϊζεσλ, ΡνπηθΨ ζπκβνχιηα) πεξεζηαθψ ζηειωρε (ΞξντζηΨκελνη ππεξεζηψλ, ΓηεπζπληΩο ΔπηρεηξΪζεσλ, ζηειωρε ηεο ππεξεζϋαο Ξξνγξακκαηηζκνχ) 7

8 ΡνπηθνΫ θνξεϋο θαη νκψδεο δεκνηψλ κε ζεκαληηθφ βαζκφ ζπκβνιϊο ζηελ ηνπηθϊ αλψπηπμε Ϊ/θαη ζηε ιεηηνπξγϋα ηνπ ΝΡΑ ΦνξεΫο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηϊκαηνο ηεο ρψξαο (πρ ΞεξηθΩξεηα) Ζ ιϊςε ησλ απνθψζεσλ πξνγξακκαηηζκνχ δελ ζηεξϋδεηαη κφλν ζηελ αλψιπζε ηεο πθηζηψκελεο θαηψζηαζεο, αιιψ θαη ζηηο αλψγθεο θαη πξνζδνθϋεο ησλ θαηνϋθσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ΓΪκνπ, φπσο απηωο δηαηππψλνληαη ζηηο δηαδηθαζϋεο ζπκκεηνρϊο. Ρν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα απνηειεϋ ην βαζηθφ πιαϋζην θαηεχζπλζεο, πξνζδηνξηζκνχ θαη ζπληνληζκνχ ησλ ελεξγεηψλ φισλ ησλ νξγψλσλ δηνϋθεζεο θαη ππεξεζηψλ θαη εϋλαη επξχηεξα γλσζηφ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Ν.Ρ.Α., πξνθεηκωλνπ λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ. Ρν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα απνηειεϋ πξντφλ ζπιινγηθϊο εξγαζϋαο φισλ ησλ δνκψλ ηνπ ΓΪκνπ θαη νδεγεϋ ζηελ αλψιεςε δεζκεχζεσλ κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ ηεξαξρηθψλ επηπωδσλ, ζε φηη αθνξψ ηελ πινπνϋεζε ηνπ ηκϊκαηνο εθεϋλνπ ζην νπνϋν απηψ εκπιωθνληαη. ζη. Αμηνπνηεί δείθηεο επίδνζεο : Ρν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δηαηππψλεη κεηξϊζηκνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο, ε επϋηεπμε ησλ νπνϋσλ παξαθνινπζεϋηαη κωζσ ηεο αμηνπνϋεζεο ζπζηϊκαηνο δεηθηψλ επϋδνζεο. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμωιημεο ηεο ηηκϊο ησλ δεηθηψλ αμηνπνηνχληαη ηα ζηνηρεϋα (εζφδσλ / δαπαλψλ, πφξσλ, εθξνψλ, απνηειεζκψησλ ζηνπο απνδωθηεο) πνπ ηεξνχληαη ζηηο βψζεηο δεδνκωλσλ ηνπ νινθιεξσκωλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηϊκαηνο ελφο Ν.Ρ.Α. 8

9 ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΗ ΠΘΝΞΗΚΝΡΖΡΑ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Ρν παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα θαηαξηϋδεηαη ζε εθηωιεζε ησλ δηαηψμεσλ ησλ Ψξζξσλ 203 Ωσο 207 ηνπ Λ. 3463/2006 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα ΓΪκσλ θαη ΘνηλνηΪησλ» (ΦΔΘ 114 Α /2006), ηελ ππ αξηζκ. 45/2006 Δγθχθιην ηνπ ΞΔΠΓΓΑ, ην ππ αξηζκ. 185/2007 Ξξνεδξηθφ ΓηΨηαγκα (ΦΔΘ Α 221/2007) «ξγαλα θαη δηαδηθαζϋα θαηψξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΞξνγξακκΨησλ ησλ ΝΡΑ α βαζκνχ», ηελ ππ αξηζκ /2007 πνπξγηθϊ Απφθαζε «Ξεξηερφκελν, δνκϊ θαη ηξφπνο ππνβνιϊο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκψησλ ησλ ΝΡΑ α βαζκνχ θαη δηφξζσζε ζθψικαηνο», ηελ ππ αξηζκ / πνπξγηθϊ Απφθαζε «ΡξνπνπνΫεζε ηεο ππ αξηζκ /2007.Α.», ηελ ππ αξηζκ / πνπξγηθϊ Απφθαζε «ΡξνπνπνΫεζε ηεο ππ αξηζκ /2007.Α.», ηηο ππ αξηζκ. 66/2007 θαη 8/2008 ΔγθπθιΫνπο ηνπ ΞΔΠ. 9

10 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΘΑΗ ΓΝΚΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Πχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ πνπξγεϋνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο ΓηνΫθεζεο θαη ΑπνθΩληξσζεο κε αξ / 07 (ΦΔΘ 534 Β/ ): «Ξεξηερφκελν, δνκϊ θαη ηξφπνο ππνβνιϊο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκψησλ ησλ Νξγαληζκψλ ΡνπηθΪο ΑπηνδηνΫθεζεο (Ν.Ρ.Α.) α βαζκνχ», φπσο ηξνπνπνηϊζεθε κε ηελ Απφθαζε πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, ΑπνθΩληξσζεο θαη ΖιεθηξνληθΪο ΓηαθπβΩξλεζεο κε αξ. 5694/2011 (ΦΔΘ 382Β/ ), θαζνξϋζηεθε ην πεξηερφκελν θαη ε δνκϊ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΞξνγξακκΨησλ ησλ Ν.Ρ.Α. Τν Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ελόηεηεο θαη θεθάιαηα: Δλόηεηα 1: Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΘεθΨιαην 1.1: Πεξηγξαθή θαη αμηνιόγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ΘεθΨιαην 1.2: Σηξαηεγηθή ηνπ Ο.Τ.Α. θαη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηόηεηεο Δλόηεηα 2: Δπηρεηξεζηαθόο Ξξνγξακκαηηζκόο Κεθάιαην 2.1: Σηόρνη θαη δξάζεηο Κεθάιαην 2.2: Τεηξαεηήο πξνγξακκαηηζκόο ηωλ δξάζεωλ Ενόηηηα 3 : Οικονομικόρ Ππογπαμμαηιζμόρ και Δείκηερ Παπακολούθηζηρ και Αξιολόγηζηρ Κεθάιαην 3.1: Οηθνλνκηθόο πξνγξακκαηηζκόο. Κεθάιαην 3.2: Δείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 10

11 Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο Πην πξώην θεθάιαην ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ πεξηγξψθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθψ ηεο πεξηνρϊο ηνπ ΓΪκνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθψ ηνπ Ϋδηνπ ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ, σο νξγαληζκψλ, θαη αμηνινγεϋηαη ε πθηζηψκελε θαηψζηαζε. Ζ πεξηγξαθϊ ηεο πθηζηψκελεο θαηψζηαζεο πεξηιακβψλεη: α. Ρα βαζηθψ γεσγξαθηθψ, ηζηνξηθψ, δεκνγξαθηθψ, θνηλσληθψ, νηθνλνκηθψ, πνιενδνκηθψ, πεξηβαιινληηθψ θαη αλαπηπμηαθψ ραξαθηεξηζηηθψ ηεο πεξηνρϊο ηνπ ΓΪκνπ, θαζψο θαη ησλ ζρωζεσλ θαη ησλ αιιειεμαξηϊζεσλ ηνπ κε ηνπο γεηηνληθνχο Ν.Ρ.Α. θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρϊ. β. Ρα βαζηθψ νξγαλσηηθψ θαη νηθνλνκηθψ ραξαθηεξηζηηθψ ηνπ ΓΪκνπ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηψκελεο θαηψζηαζεο πεξηιακβψλεη ηνπιψρηζηνλ: α. Ρα θξϋζηκα δεηϊκαηα αλψπηπμεο, ηα νπνϋα εϋλαη ζθφπηκν λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηνλ ΓΪκν, θαηψ ηελ επφκελε κεζνπξφζεζκε πεξϋνδν, ηεξαξρεκωλα θαηψ ζεηξψ πξνηεξαηφηεηαο. β. Ρα κεηνλεθηϊκαηα θαη ηα πιενλεθηϊκαηα ηεο πεξηνρϊο ηνπ ΓΪκνπ σο πξνο ηα θξϋζηκα δεηϊκαηα, ηηο αλψγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ εθηηκψκελε δϊηεζε γηα ηελ παξνρϊ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ. γ. Ρηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πθηζηψκελεο αδπλακϋεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ, ζε ζρωζε κε ηηο ιεηηνπξγϋεο πνπ επηηεινχλ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηελ πιηθνηερληθϊ ππνδνκϊ ηνπο, ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζε ζρωζε κε ηελ νηθνλνκηθϊ ηνπο θαηψζηαζε. 11

12 δ. Ρηο επθαηξϋεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο απφ εμσγελεϋο παξψγνληεο (φπσο ζεζκηθφ πιαϋζην, εζληθωο θαη επξσπατθωο πνιηηηθωο θαη ρξεκαηνδνηϊζεηο). Πην δεύηεξν θεθάιαην ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ πεξηιακβψλνληαη ηα αθφινπζα: α. Γηαηχπσζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ νξψκαηνο γηα ηελ πεξηνρϊ ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ θαηεπζπληϊξησλ αξρψλ, πνπ πξωπεη λα δηωπνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγϋαο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν δηνϋθεζεο ησλ ηνπηθψλ ππνζωζεσλ. β. Ξξνζδηνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθϊο ηνπ ΓΪκνπ, δειαδϊ ησλ γεληθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πξνθεηκωλνπ λα πεηχρεη ην φξακα ηνπ. γ. Ξξνζδηνξηζκφο ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηϊησλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνϋεο δηαξζξψλεηαη ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, ιακβψλνληαο ππφςε ηηο εζληθωο θαη πεξηθεξεηαθωο αλαπηπμηαθωο πξνηεξαηφηεηεο. Δπηρεηξεζηαθόο Ξξνγξακκαηηζκόο Πην πξώην θεθάιαην ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ εμεηδηθεχνληαη νη γεληθνϋ ζηξαηεγηθνϋ ζηφρνη ζε εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο. Αθνινχζσο, θψζε Ψμνλαο εμεηδηθεχεηαη ζε κωηξα, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε Ωλαλ Ϊ πεξηζζφηεξνπο εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο. Γηα ηελ επίηεπμε ηωλ ζηόρωλ ηνπ θάζε κέηξνπ ζρεδηάδεηαη έλα νινθιεξωκέλν ππνπξόγξακκα δξάζεωλ. Σην δεύηεπο κεθάλαιο ηος επισειπηζιακού ππογπαμμαηιζμού ηεξαξρνύληαη νη δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηωλ ζηόρωλ ηνπ θάζε κέηξνπ θαη πξνζδηνξίδνληαη νη δξάζεηο πξώηεο πξνηεξαηόηεηαο, ήηνη : α. Ο άμνλαο θαη ην κέηξν ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο, όπνπ εληάζζεηαη ε δξάζε. 12

13 β. Οη ζηόρνη ηνπ κέηξνπ ζηελ επίηεπμε ηωλ νπνίωλ ζα ζπκβάιινπλ ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο. γ. Οη εθξνέο πνπ ζα παξαρζνύλ από ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο. δ. Οη θάζεηο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο. ε. Η ππεξεζία ηνπ Δήκνπ θαη ηωλ Ννκηθώλ Πξνζώπωλ ηνπ πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο. ζη. Η ρωξνζέηεζε ηεο δξάζεο. δ. Τν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο, αλά έηνο. ε. Οη αλαγθαίνη αλζξώπηλνη θαη πιηθνί πόξνη θαη άιιεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο. ζ. Ο πξνϋπνινγηζκόο δαπαλώλ θαη νη πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο. Οικονομικόρ ππογπαμμαηιζμόρ και δείκηερ παπακολούθηζηρ και αξιολόγηζηρ Σην ππώηο κεθάλαιο ηος οικονομικού ππογπαμμαηιζμού και δεικηών παπακολούθηζηρ και αξιολόγηζηρ πεξηιακβάλνληαη ηα αθόινπζα: α. Εθηηκώληαη ηα έζνδα ηνπ Δήκνπ θαη ηωλ Ννκηθώλ Πξνζώπωλ ηνπ, αλά πεγή ρξεκαηνδόηεζεο γηα θάζε έηνο ηεο β. Υπνινγίδνληαη ζπλνπηηθά νη ιεηηνπξγηθέο θαη νη επελδπηηθέο δαπάλεο ηωλ δξάζεωλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. γ. Καηαξηίδνληαη νη ρξεκαηνδνηηθνί πίλαθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά άμνλα θαη κέηξν. Σην δεύηεπο κεθάλαιο ηος οικονομικού ππογπαμμαηιζμού και δεικηών παπακολούθηζηρ και αξιολόγηζηρ θαηαξηίδνληαη δείθηεο 13

14 απνηειεζκάηωλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ βαζκνύ επίηεπμεο ηωλ ζηόρωλ θαη δείθηεο πινπνίεζεο ή εθξνώλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ βαζκνύ πινπνίεζεο ηωλ δξάζεωλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 14

15 ΓΗΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖ ΝΚΑΓΑ ΔΟΓΝ Πχκθσλα κε ην Ψξζξν 1 ηνπ Ξ.Γ. 185/07 (ΦΔΘ 221Α/ ) : «ξγαλα θαη δηαδηθαζϋα θαηψξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκψησλ ησλ Νξγαληζκψλ ΡνπηθΪο ΑπηνδηνΫθεζεο (Ν.Ρ.Α.) α βαζκνχ» θαη κε ηελ ππ αξηζκ. 249 / Απφθαζε ΓεκΨξρνπ ζπζηϊζεθε εμακειϊο δηεπηζηεκνληθϊ νκψδα, απνηεινχκελε απφ ηνπο: ΛηθνιΩηηα ΒνκπηξΨθε, ΑληηδΪκαξρν Γηνηθεηηθψλ, Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ θαη ΘΔΞ, ΘπξηΨθν Θαξαγηψξγε, ΞξντζηΨκελν Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ ΞαξαζθεπΪ ΣξπζΨγε, ΞξντζηακΩλε Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ, ΑλαζηΨζην ΞαξαζηαηΫδε, ππψιιειν θιψδνπ ΞΔ1 Γνηθεηηθνχ Ινγηζηηθνχ, ΚαξΫα ΙηαηΪξε, ππψιιειν θιψδνπ ΞΔ1 Γηνηθεηηθνχ, ΒαζηιηθΪ ΕαλλΫθνπ, ππψιιειν ΡΔ Ρερλνιφγσλ Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ. πεχζπλε ηεο σο Ψλσ νκψδαο θαη Ξξφεδξνο νξϋζζεθε ε θ. ΛηθνιΩηηα ΒνκπηξΨθε, ΑληηδΪκαξρνο, ελψ ν ΓΪκαξρνο ΗιΫνπ εϋρε ηελ γεληθϊ επνπηεϋα ηεο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ ηεο ΝκΨδαο. Πθνπφο ηεο νκψδαο απηϊο Ϊηαλ ε νξγψλσζε θαη θαηψξηηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο ηνπ ΓΪκνπ γηα ην ρξνληθφ δηψζηεκα , ζε ζπλεξγαζϋα κε ηα ξγαλα ΓηνΫθεζεο θαη ηηο πεξεζϋεο ηνπ ΓΪκνπ. 15

16 ΔΛΝΡΖΡΑ 1 - ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ Θ Δ Φ Α Ι Α Η Ν 1.1 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΓευγπαθικΪ ΥαπακηηπιζηικΪ Ν ΓΪκνο ΗιΫνπ εϋλαη Ωλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ΓΪκνπο ηεο ΓπηηθΪο ΑηηηθΪο. ΑπνηειεΫηαη απφ Ωλα Γεκνηηθφ ΓηακΩξηζκα, Ωρεη Ωθηαζε ζηξωκκαηα, ρσξϋδεηαη ζε 8 ζπλνηθϋεο θαη Ωρεη πιεζπζκφ θαηνϋθνπο, ζχκθσλα κε ηα πξνζσξηλψ απνηειωζκαηα ηεο απνγξαθϊο ηνπ

17 Κε ηελ εθαξκνγϊ ηεο λωαο δηνηθεηηθϊο δηαϋξεζεο ηεο ρψξαο θαηψ ην πξφγξακκα ΘαιιηθξΨηεο ην 2011 νπδεκϋα κεηαβνιϊ επϊιζε ζην ΓΪκν, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 1, 5.1.Β απηνχ. ΑπΩρεη νθηψ (8) ρηιηφκεηξα απφ ην θωληξν ηεο ΑζΪλαο θαη ζπλνξεχεη κε ηνπο ΓΪκνπο ηνπ ΞεξηζηεξΫνπ, ηεο Ξεηξνχπνιεο θαη ησλ ΑγΫσλ Αλαξγχξσλ Θακαηεξνχ. Ν ΓΪκνο ΗιΫνπ κε πιεζπζκηαθϊ ππθλφηεηα 9.194,86 θαηνϋθνπο αλψ ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν εϋλαη κϋα απφ ηηο πιωνλ αλαπηπρζεϋζεο πεξηνρωο ηεο ΓπηηθΪο ΑηηηθΪο ηεο ηειεπηαϋαο 30εηΫαο θαη απνηειεϋ ζϊκεξα αμηφινγν εκπνξηθφ θωληξν ηεο επξχηεξεο πεξηνρϊο ηνπ ιεθαλνπεδϋνπ. ΘΩληξα επηξξνϊο γηα ην ΓΪκν ΗιΫνπ απνηεινχλ ην ΘΩληξν ηεο ΑζΪλαο, ε πεξηνρϊ ηνπ ΞεξηζηεξΫνπ θαη ηνπ ΑηγΨιεσ, θαζψο θαη νη εθαηωξσζελ πιεπξωο ηεο Ιεσθφξνπ Θεβψλ. ΘπθινθνξηαθΨ ν ΓΪκνο ΗιΫνπ θαιχπηεηαη απφ δχν κεγψινπο νδηθνχο Ψμνλεο, ηε Ιεσθφξν ΦπιΪο θαη ηε Ιεσθφξν Θεβψλ. ΠπγθνηλσληαθΨ ζπλδωεηαη κωζσ Αζηηθψλ Ππγθνηλσληψλ θαη Κεηξφ (Πηαζκφο ΑγΫνπ ΑλησλΫνπ), κε ην ΘΩληξν ηεο ΑζΪλαο, ην ΘΩληξν ηνπ ΞεηξαηΨ, θαζψο θαη κε ηνπο ΓΪκνπο ηεο ΓπηηθΪο ΑηηηθΪο. Ζ νηθνλνκηθϊ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΓΪκνπ ΗιΫνπ θωξεη Ωληνλα ηα ραξαθηεξηζηηθψ ηεο επξχηεξεο πεξηνρϊο ηεο ΓπηηθΪο ΑζΪλαο. ΑλΨπηπμε παξνπζηψδνπλ θπξϋσο 17

18 νη ηνκεϋο ηεο κεηαπνϋεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ, κε Ωκθαζε ηηο κηθξνκεζαϋεο επηρεηξϊζεηο κηθξνχ αξηζκνχ απαζρνινπκωλσλ θαη απηναπαζρνινπκωλσλ. Ηζηοπικά Αναδπομά Ζ ηζηνξϋα ηνπ ΓΪκνπ ΗιΫνπ ζπλδωεηαη Ψξξεθηα κε ηελ ηζηνξϋα ηεο δπηηθϊο πιεπξψο ηνπ ΙεθαλνπεδΫνπ ηεο ΑζΪλαο. 18

19 Πνβαξφηαηεο ελδεϋμεηο θαη ζηνηρεϋα ζπλεγνξνχλ φηη ε δσϊ ζην ΙεθαλνπΩδην ηεο ΑζΪλαο αξρϋδεη απφ ηε κεηαιηζηθϊ επνρϊ. ΒεβαΫσο ηα πεξηζζφηεξα αξραηνινγηθψ επξϊκαηα πνπ Ωρνπλ εληνπηζζεϋ ζηνπο πξντζηνξηθνχο νηθηζκνχο, αλψγνληαη θπξϋσο ζηε λενιηζηθϊ επνρϊ. Πην ΙεθαλνπΩδην ησλ Αζελψλ απηνϋ νη πξντζηνξηθνϋ νηθηζκνϋ αλαπηχρζεθαλ θνληψ ζηνπο πνηακνχο Ηιηζφ θαη Θεθηζφ. Ρφζν απφ ηηο αξραϋεο γξαπηωο πεγωο, φζν θαη απφ ηα αξραηνινγηθψ επξϊκαηα πνπ Ωξρνληαη ζηελ επηθψλεηα, πξνθχπηεη φηη ζην δπηηθφ ηνκωα ηνπ ΙεθαλνπεδΫνπ αλαπηχρζεθε πιϊζνο νηθηζκψλ, γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ νπνϋσλ Ωρνπκε πνιχ ιϋγα ζηνηρεϋα, δεδνκωλνπ φηη ζηελ πεξηνρϊ απηϊ δελ Ωρεη γϋλεη θακϋα ζπζηεκαηηθϊ αλαζθαθϊ. Πχκθσλα κε αξραηνινγηθψ επξϊκαηα εηθψδεηαη φηη ζηελ επξχηεξε πεξηνρϊ ηνπ ΓΪκνπ ΗιΫνπ αλαπηχρζεθαλ νη αξραϋνη ΓΪκνη Ιεπθνλφεο θαη Σνιαξγνχ. ΜΩλνη ραξηνγξψθνη ην 1840, ηνπνζεηνχλ ζηελ πεξηνρϊ ηνπ ΓΪκνπ ΗιΫνπ ηνλ αξραϋν ΓΪκν Ρξψσλ Ϊ ΜππΩηεο Ϊ ΜππεηΪο. 19

20 ΚεηΨ ηελ θιαζζηθϊ πεξϋνδν αθνινπζεϋ ζηαδηαθψ ε θαηψξξεπζε ησλ Αζελψλ, κε απνηωιεζκα ηνλ καξαζκφ ησλ δπηηθψλ ΓΪκσλ ηνπ ΙεθαλνπεδΫνπ, νη νπνϋνη φκσο εμαθνινπζνχλ λα πθϋζηαληαη, φπσο καξηπξνχλ ηα αξραηνινγηθψ επξϊκαηα, ζην θωληξν ηνπ ζεκεξηλνχ ΗιΫνπ. ΘαηΨ ηε δηψξθεηα ησλ αηψλσλ ε ΑηηηθΪ θαη θπζηθψ θαη ε επξχηεξε πεξηνρϊ ηνπ ΓΪκνπ ΗιΫνπ ππωζηε πνιιωο θαηαζηξνθωο θαη γλψξηζε πνιινχο θαηαθηεηωο (ΟσκαΫνπο, Βπδαληηλνχο, ΦξΨγθνπο, Θαηαιαλνχο). Ρν 1382 κ.σ. Ψξρηζε ν επνηθηζκφο ηεο ΑηηηθΪο απφ ην ΑξβαλΫηηθν ζηνηρεϋν. ΚεγΨιεο νηθνγωλεηεο Αξβαληηψλ εγθαηαζηψζεθαλ ζηελ ΑηηηθΪ. Κεηαμχ απηψλ θαη ε νηθνγωλεηα Ιηψζα Ϊ Ιηφζα, ε νπνϋα Ωδσζε ην φλνκψ ηεο ζηα ζεκεξηλψ Άλσ Ιηφζηα. Ρν 1456 κ.σ. ε ΑζΪλα πεξλψ ζηα ρωξηα ησλ Ρνχξθσλ, νη νπνϋνη δηαρεηξϋδνληαη ηηο εθηψζεηο θαη πεξηνπζϋεο ηεο πεξηνρϊο. ΙΫγν πξηλ ην 1821, νη Ρνχξθνη 20

21 δηαβιωπνληαο ηελ επεξρφκελε επαλψζηαζε Ψξρηζαλ λα πσινχλ ηα θηϊκαηψ ηνπο ζε Έιιελεο θαη μωλνπο αγνξαζηωο. Πηελ πεξηνρϊ ηνπ ΓΪκνπ ΗιΫνπ κεγψιεο εθηψζεηο αγνξψζηεθαλ απφ ηηο νηθνγωλεηεο Ιηφζε, ΒνπξλΨδνπ, Θαθνχξε, Ξαλνχζε, ΒΩξδε θαη ΕαραξΫηζα, απφ ηηο νπνϋεο πξνωξρνληαη θαη ζρεηηθψ ηνπσλχκηα (ΚπνπξλΨδη, ΘαθνπξγηΨλνη, Ξεχθα ΒΩξδε, ΕαραξΫηζα). ΔθηΨζεηο αγφξαζαλ επϋζεο ζηελ πεξηνρϊ απηϊ θαη νη Άγγινη George Miles θαη John Williams. Ρν Ωηνο 1848 ην θηϊκα George Miles, πνπ βξηζθφηαλ ζηνλ νηθηζκφ ΓξαγνπκΨλν ηνπ ΓΪκνπ ΗιΫνπ, ην νπνϋν εϋρε πεξηωιζεη ζην ΓεκΪηξε ΘνληαμΪ, αγνξψζηεθε απφ ηνπο πξψηνπο ΒαζηιεΫο ηεο ΔιιΨδαο, νη νπνϋνη ζηε ζπλωρεηα αγφξαζαλ θαη Ψιιεο εθηψζεηο, δεκηνπξγψληαο Ωλα εληαϋν θηϊκα ζηξεκκψησλ. Ρν θηϊκα απηφ, ην νπνϋν νλνκψζηεθε «ΔπηΨινθνο», επεηδϊ εϋρε επηψ θπζηθνχο ινθϋζθνπο, εμειϋρζεθε ζε Ωλα πξφηππν θωληξν ΓεσξγΫαο θαη ΘηελνηξνθΫαο. Ρν 1854, ε βαζηιηθϊ νηθνγωλεηα εγθαηλϋαζε κηα λωα Ωπαπιε ζην θηϊκα απηφ. Ζ απαζρφιεζε θαη δηακνλϊ εθαηνληψδσλ εξγαηψλ ζην αγξφθηεκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηακνλϊ δηαθφξσλ αμησκαηνχρσλ θαη εχπνξσλ αζελατθψλ νηθνγελεηψλ θνληψ ζηηο βαζηιηθωο εγθαηαζηψζεηο, πξνθψιεζαλ ηε δηακφξθσζε ελφο λωνπ νηθηζκνχ δϋπια ζηελ πεξηνρϊ «ΔπηΨινθνο». Έηζη, ην ΚΨξηην ηνπ 1858 ηδξχεηαη ν νηθηζκφο «Ίιηνλ ΡξσΨο». Ρν ξπκνηνκηθφ ζρωδην ηνπ νηθηζκνχ εθπνλϊζεθε απφ βαπαξνχο κεραληθνχο ηνπ ζσλα. Πηνπο δξφκνπο ηνπ νηθηζκνχ δϋλνληαη νλφκαηα απφ ηελ ΗιηΨδα, φπσο π.ρ. Νδφο ΑρηιιΩσο, ΞξηΨκνπ, ΑγακΩκλνλνο, ΞξσηεζηιΨνπ, Έθηνξνο θ.ψ. Ζ θεληξηθϊ 21

22 πιαηεϋα ηνπ νηθηζκνχ νλνκψδεηαη «ΞιαηεΫα ΝδπζζΩσο». Απφ ηελ επνρϊ απηϊ αξρϋδεη πιωνλ ε ηζηνξϋα ηνπ ζεκεξηλνχ ΓΪκνπ ΗιΫνπ. Πηελ θεληξηθϊ πιαηεϋα ηνπνζεηϊζεθε κϋα πωηξηλε βξχζε «Ζ βξχζε ηεο ΑκαιΫαο», νηθνδνκϊζεθε ε εθθιεζϋα «Δπαγγειηζκφο ηεο Θενηφθνπ» θαη ηδξχζεθε θαη Γεκνηηθφ ΠρνιεΫν. Ζ επηινγϊ ηνπ νλφκαηνο ηνπ λωνπ νηθηζκνχ δελ εϋλαη ηπραϋα. ΔιΨρηζηα ρξφληα πξηλ, επξσπαϋνη ραξηνγξψθνη ηνπνζεηνχζαλ εδψ ηνλ αξραϋν ΓΪκν Ρξψσλ. Ν πξψηνο πιεζπζκφο ηνπ κηθξνχ ρσξηνχ, πνπ θαηαγξψθηεθε ην1861, αξηζκνχζε 227 θαηνϋθνπο. Ρν 1862, ν ζσλαο θαη ε ΑκαιΫα εθδηψρζεθαλ απφ ηελ ΔιιΨδα. Ζ δξαζηεξηφηεηα ζην αγξφθηεκα «ΔπηΨινθνο» πεξηνξϋζηεθε ζεκαληηθψ θαη ζηε ζπλωρεηα, κε ην ςϊθηζκα ηεο Β ΔζλνζπλΩιεπζεο ηεο 3εο ΗνπιΫνπ 1863, ε δηαρεϋξηζϊ ηνπ αλαηωζεθε ζην πνπξγεϋν Νηθνλνκηθψλ. Ν νηθηζκφο «Ίιηνλ ΡξσΨο» κεηνλνκψζηεθε ζε «ΘΨησ Ιηφζηα», ελψ πνιχ ζπρλψ απνθαιεϋην «ΛΩα Ιηφζηα». ΓηνηθεηηθΨ ν νηθηζκφο «ΘΨησ Ιηφζηα» ππαγφηαλ ζην ΓΪκν ΑζελαΫσλ, ν νπνϋνο βεβαξεκωλνο κε ηα πξνβιϊκαηα ηνπ ΘΩληξνπ ηεο Ξφιεο ησλ Αζελψλ, αγλφεζε ηελ επϋιπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνβιεκψησλ ηεο πεξηνρϊο. Ν πιεζπζκφο ηνπ νηθηζκνχ «ΘΨησ Ιηφζηα» κεηψ ην 1861 απμψλεηαη κε πνιχ βξαδεϋο ξπζκνχο. Ρν 1879 αξηζκνχζε 372 θαηνϋθνπο, ην 1889 αξηζκνχζε 471, ην 1896 αξηζκνχζε 666, ην 1907 αξηζκνχζε 801 θαη ην 1920 αξηζκνχζε

23 Ρα «ΘΨησ Ιηφζηα», παξφιν πνπ αλαπηχρζεθαλ κε βξαδεϋο ξπζκνχο, ζα απνηειωζνπλ καδϋ κε ην ΚελΫδη ηα «Θεθαινρψξηα» ηεο βνξεηνδπηηθϊο πεξηνρϊο ησλ Αζελψλ ζηα ηωιε ηνπ 19νπ θαη ζηηο αξρωο ηνπ 20νπ αηψλα. ΘαηΨ ηελ νθηαεηϋα , ν πιεζπζκφο ηνπ νηθηζκνχ απμϊζεθε εληππσζηαθψ, θζψλνληαο ηνπο θαηνϋθνπο. Πηαζκφ ζηελ ηζηνξϋα ηεο εμωιημεο ηνπ ρσξηνχ απνηωιεζε ε αλεμαξηεηνπνϋεζϊ ηνπ απφ ην ΓΪκν ΑζελαΫσλ. Κε ην Ξ.Γ. ηεο 16εο ΦεβξνπαξΫνπ 1925, «ΞεξΫ αλαγλσξϋζεσο ησλ θνηλνηϊησλ ησλ ζπλνηθηζκψλ ηηλψλ Λνκνχ ΑηηηθΪο θαη ΒνησηΫαο», ε πεξηνρϊ απνζπψζζεθε απφ ην ΓΪκν ΑζελαΫσλ θαη απνηωιεζε πιωνλ αλεμψξηεηε Θνηλφηεηα, κε ηελ επσλπκϋα «Θνηλφηεηα ΛΩσλ ΙηνζΫσλ». Πηε δηνηθεηηθϊ πεξηθωξεηα ηεο λωαο Θνηλφηεηαο πεξηιακβψλνληαη νη πεξηνρωο ΓξαγνπκΨλν, ΚηρειΪ, Άγηνο ΒαζΫιεηνο, Άγηνο Γεψξγηνο, Άζπξα Σψκαηα, ΟνππΨθη, ΚπνπξλΨδν, ΓθνλΩα, ΞαιηΨ ΔθθιεζΫα, Άγηνη ΑλΨξγπξνη, ΦιΩβα, ΑλΨθαζα, Γεξβηγαζνχ, Πθνπληνχπη θαη Γεξνβνπλφ. Δπξφθεηην γηα κϋα ηεξψζηηα Ωθηαζε, πνπ ηφηε ζπκπεξηειψκβαλε εθηφο απφ ηελ πεξηνρϊ ηνπ ζεκεξηλνχ ΓΪκνπ ΗιΫνπ θαη ην κηζφ πεξϋπνπ ΞεξηζηΩξη, ην κεγαιχηεξν ηκϊκα ηνπ ζεκεξηλνχ ΓΪκνπ Θακαηεξνχ θαη νιφθιεξνπο ηνπο ζεκεξηλνχο ΓΪκνπο ΑγΫσλ Αλαξγχξσλ θαη Ξεηξνχπνιεο. 23

24 Ξξψηνο Ξξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο θωξεηαη ν ΠηΨκνο Θ. Ιηφζεο, ηνλ νπνϋν ζα δηαδερζεϋ ην 1927 ν ΑζαλΨζηνο Θ. Ιηφζεο. Ρν ΛνΩκβξην ηνπ 1929, ηελ πξνεδξϋα ζα αλαιψβεη ν ΑλδξΩαο ΘαξαθΫηζνο θαη ζα αθνινπζϊζνπλ ν ΖιΫαο ΣηνλΨθνο, ν ΔπΨγγεινο Ιηφζεο, ν Ληθφιανο Λψε. Ρα πξψηα ρξφληα ηεο θνηλφηεηαο Ϊηαλ δχζθνια. Ρα ζσξεπκωλα πξνβιϊκαηα ηεο χδξεπζεο, ηεο Ψξδεπζεο, ησλ ππνδνκψλ νδνπνηϋαο, ηεο επωθηαζεο ηνπ ζρεδϋνπ πφιεο, θ.ψ., Ϊηαλ αδχλαηνλ λα αληηκεησπηζζνχλ ιφγσ ησλ πεληρξψλ νηθνλνκηθψλ ηεο Θνηλφηεηαο, κε ηα νπνϋα κεηψ βϋαο πιεξψλνληαλ ν Θνηλνηηθφο ΓξακκαηΩαο, ν γηαηξφο θαη ν θαξνκεηαθνξωαο ησλ ζθνππηδηψλ. 24

25 Ρν 1926, εγθξϋζεθε ε επωθηαζε ηνπ εγθεθξηκωλνπ, απφ ηελ επνρϊ ηνπ ζσλα, ξπκνηνκηθνχ ζρεδϋνπ θαη ην Ωηνο 1927, γηα πξψηε θνξψ, ειεθηξνδνηνχληαη ηα ΛΩα Ιηφζηα απφ ηε κηθξϊ ηδησηηθϊ ειεθηξηθϊ εηαηξεϋα ηνπ ΓηνλπζΫνπ ΠνπξΪ. Ρελ Ϋδηα επνρϊ αξρϋδεη λα δσληαλεχεη θαη ε ληφπηα αγνξψ κε θαθελεϋα, παληνπσιεϋα, θαξκαθεϋα θηι. Ρν 1927, απνζπψζζεθε απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ ΛΩσλ ΙηνζΫσλ ν νηθηζκφο ησλ ΑγΫσλ Αλαξγχξσλ θαη αλαγλσξϋζζεθε σο αλεμψξηεηε Θνηλφηεηα, κε απνηωιεζκα ηελ πξψηε ζπξξϋθλσζε ηεο πεξηθωξεηψο ηεο θαη ηε δεκηνπξγϋα πξνζηξηβψλ γηα πνιιωο δεθαεηϋεο. Ρνλ Ηνχλην ηνπ 1930, εγθαζϋζηαηαη ζηα γξαθεϋα ηεο Θνηλφηεηαο ην πξψην θνηλφρξεζην καγλεηηθφ ηειωθσλν πνπ ζπλωδεε ην ρσξηφ κε ηελ ΑζΪλα. ΘαηΨ ηα επφκελα Ωηε πινπνηϊζεθαλ ζεκαληηθψ Ωξγα πνπ αθνξνχζαλ ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ηεο Θνηλφηεηαο (1934), ηελ θαηαζθεπϊ λωνπ δεκνηηθνχ ζρνιεϋνπ, ηελ επωθηαζε ηνπ λωνπ λεθξνηαθεϋνπ ησλ ΑγΫσλ Θενδψξσλ, θαζψο θαη ηελ νδνπνηϋα. Ζ παιηψ εθθιεζϋα «Δπαγγειηζκφο ηεο Θενηφθνπ» γθξεκϋζηεθε θαη ζηε ζωζε ηεο ζεκειηψζεθε λωα. Ρελ Ϋδηα πεξϋνδν δεκηνπξγεϋηαη ζην ρσξηφ θαη ν πξψηνο Αζιεηηθφο Πχιινγνο «ΑζιεηηθΪ Έλσζε ΛΩσλ ΙηνζΫσλ» Ρελ επνρϊ απηϊ ε αζηπθηιϋα, πνπ εϋρε σο απνηωιεζκα ηελ θαηαθφξπθε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ ΑζΪλα θαη ζπλεπψο θαη ζηελ πεξηνρϊ ηνπ ΓΪκνπ ΗιΫνπ, δεκηνπξγεϋ ηελ αλψγθε γηα γε θαη ζηωγε. Έηζη, ε γε παϋξλεη ηεξψζηηα αμϋα θαη ζηελ ΓπηηθΪ ΑηηηθΪ. Ζ Θνηλφηεηα ΛΩσλ ΙηνζΫσλ, θψησ απφ ηελ πϋεζε ηεο νηθηζηηθϊο αλψπηπμεο, αιιψ θαη ησλ επηηϊδεησλ θαηαπαηεηψλ ηεο πεξηνρϊο, 25

26 αλαγθψδεηαη λα επεθηεϋλεη ην ξπκνηνκηθφ ζρωδην ζε δηψθνξνπο νηθηζκνχο ηεο θνηλφηεηαο (Θεπνχπνιε, ΒΩξδε, ΚπθνληΨηηθα, ΚηρειΪ, ΦιΩβα, Άγην Φαλνχξην, ΚπνπξλΨδη, Αλζνχπνιε, Ξχξγν, Ξεηξνχπνιε). Ρελ Ϋδηα πεξϋνδν, ε Θνηλφηεηα ΑγΫσλ Αλαξγχξσλ πεξηιακβψλεη ζην ξπκνηνκηθφ ηεο ζρωδην ηηο πεξηνρωο Ρζνχκπα, ΦιΩβα θαη ΑλΨθαζα, πνπ κωρξη ηφηε αλϊθαλ ζηελ Θνηλφηεηα ΛΩσλ ΙηνζΫσλ. Ρν 1934, ην ΞεξηζηΩξη απνζπψζζεθε απφ ην ΓΪκν ΑζελαΫσλ θαη ζπκπεξηωιαβε ζηε δηνηθεηηθϊ ηνπ επηθξψηεηα ηκϊκαηα ηεο Θνηλφηεηαο ΛΩσλ ΙηνζΫσλ. Ρν 1933, πνπιϊζεθε απφ ηνλ Λ. Λψε θαη ηνπο αδειθνχο ΡζνπθιΫδε ζηνλ εθδφηε ηεο εθεκεξϋδαο «ΔζπεξηλΪ» ηεξψζηηα Ωθηαζε, πνπ εθηεηλφηαλ απφ ην Άλσ Βαζχ Οεχκα κωρξη ην θωληξν ηεο ζεκεξηλϊο Ξεηξνχπνιεο. Ζ Ωθηαζε απηϊ ζηε ζπλωρεηα ξπκνηνκϊζεθε θαη πνπιϊζεθε ζε νηθφπεδα ησλ 500 πϊρεσλ. Ρελ επφκελε ρξνληψ, Ψιια 400 ζηξωκκαηα νηθνπεδνπνηϊζεθαλ κε ηνλ Ϋδην ηξφπν. Ζ νηθηζηηθϊ αλψπηπμε ζην λων απηφ ζπλνηθηζκφ ησλ ΛΩσλ ΙηνζΫσλ, πνπ νλνκψζηεθε «Ξεηξνχπνιε», Ϊηαλ ξαγδαϋα. Ρν 1940, ν πιεζπζκφο ηεο Ξεηξνχπνιεο αλωξρεηαη ζηνπο 641 θαηνϋθνπο. Ζ πεξϋνδνο ηνπ δελ επωηξεςε ηε ζπλωρηζε ησλ Ωξγσλ αλψπηπμεο ζηα ΛΩα Ιηφζηα πνπ εϋραλ μεθηλϊζεη ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηϋα. Απφ ηε κϋα πιεπξψ νη θαηαθηεηωο θαη ε θαηνρϊ θαη απφ ηελ Ψιιε ν εκθχιηνο πφιεκνο ζα απνηειωζνπλ ηξνρνπωδε ζηελ αλψπηπμε ηεο πεξηνρϊο. Ξξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο φιε απηϊλ ηελ πεξϋνδν θαη κωρξη ην 1948 Ϊηαλ ν ΔπΨγγεινο Ιηφζεο. Ν πιεζπζκφο ηνπ ρσξηνχ θαηψ ην Ωηνο 1949 αλωξρνληαλ ζε θαηνϋθνπο. 26

27 Ρν 1946, ν ζπλνηθηζκφο «Ξεηξνχπνιε» απνζπψζζεθε απφ ηελ Θνηλφηεηα Λ. ΙηνζΫσλ θαη απνηωιεζε αλεμψξηεηε Θνηλφηεηα. Ρν 1949 κεγψια ηκϊκαηα θαη ζπλνηθϋεο ησλ ΛΩσλ ΙηνζΫσλ, φπσο ε Αλζνχπνιε, ν Άγηνο Γεψξγηνο θαη ν Άγηνο Ηεξφζενο, ζα απνζπαζνχλ απφ ηελ θνηλφηεηα ΛΩσλ ΙηνζΫσλ θαη ζα πξνζαξηεζνχλ ζην ΓΪκν ΞεξηζηεξΫνπ. Έηζη, γηα κϋα αθφκε θνξψ, ζπξξηθλψλεηαη ε εδαθηθϊ πεξηθωξεηα ηεο Θνηλφηεηαο. κσο, ηελ Ϋδηα επνρϊ αξρϋδεη ε κεγψιε Ωθξεμε ηεο νηθηζηηθϊο αλψπηπμεο ηεο πεξηνρϊο. Ζ θνηλφηεηα αλαγθψδεηαη λα ηξνπνπνηϊζεη θαη λα επεθηεϋλεη ην ζρωδην πφιεσο ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηεο. Ρε δεθαεηϋα ε πιεζπζκηαθϊ Ωθξεμε ζηελ πεξηνρϊ γϋλεηαη ε αηηϋα ηεο ζρεδφλ πιϊξνπο νηθνπεδνπνϋεζεο ησλ ελαπνκεηλαζψλ εθηψζεσλ ηεο Θνηλφηεηαο. Ν πιεζπζκφο, πνπ ην 1951 αλωξρνληαλ ζε θαηνϋθνπο, ην Ωηνο 1961 Ωθηαζε ηνπο θαηνϋθνπο, δειαδϊ απμϊζεθε θαηψ 482%. Πε φιε απηϊ ηελ πεξϋνδν, ε θνηλφηεηα πξνζπαζεϋ, κε ηα πεληρξψ ηεο Ωζνδα, λα θαηαζθεπψζεη ηα θχξηα Ωξγα ππνδνκϊο πνπ Ϊηαλ απαξαϋηεηα γηα ηελ βειηϋσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσϊο ησλ θαηνϋθσλ ηεο. Έηζη, μεθϋλεζε ηελ θαηαζθεπϊ δηθηχνπ χδξεπζεο, ζπλδωζεθε κε ην δϋθηπν ηεο ΓΔΖ θαη αγφξαζε θψδνπο απνξξηκκψησλ, θαζψο θαη απνξξηκκαηνθφξν απηνθϋλεην. Ρν 1959, ηδξχζεθαλ πωληε λωα δεκνηηθψ ζρνιεϋα θαη ην πξψην γπκλψζην ΛΩσλ ΙηνζΫσλ. ΔπΫζεο, ηδξχζεθε αζιεηηθφ ζσκαηεϋν ππφ ηελ επσλπκϋα «Δθδξνκηθφο θαη Ξνδνζθαηξηθφο φκηινο, Νιπκπηαθφο ΛΩσλ ΙηνζΫσλ». 27

28 Ρνλ ΑπξΫιην ηνπ 1963, κε ην Β. ΓηΨηαγκα 212, ε Θνηλφηεηα ΛΩσλ ΙηνζΫσλ πξνψγεηαη ζε «ΓΪκν ΛΩσλ ΙηνζΫσλ». Ξξφεδξνο ηελ επνρϊ πνπ ε θνηλφηεηα πξνψγεηαη ζε ΓΪκν εϋλαη ν Γ. Θαθνχξεο. Πηηο εθινγωο ηνπ 1964 εμειωγε δϊκαξρνο ν Αζ. Νηθνλφκνπ. Ρελ πεξϋνδν απηϊ, ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο μεπεξλψ ηνπο θαηνϋθνπο. Απφ εδψ θαη πωξα ε αλψπηπμε ηεο πφιεο ζα αθνινπζϊζεη ηελ Ϋδηα πνξεϋα κε ηνπο Ψιινπο ΓΪκνπο ηνπ ιεθαλνπεδϋνπ. Ν πιεζπζκφο ζπλωρεηα απμψλεηαη, γϋλεηαη πιϊξεο νηθνπεδνπνϋεζε ησλ ειεχζεξσλ εθηψζεσλ θαη θαηαβψιινληαη πξνζπψζεηεο γηα ηελ θαηαζθεπϊ Ωξγσλ ππνδνκϊο πνπ ζα κπνξωζνπλ λα δερζνχλ φιν απηφλ ηνλ πιεζπζκφ. ΘαηΨ ηελ δηψξθεηα ηεο ρνχληαο , δϊκαξρνη δηνξϋζηεθαλ ν Γ. Θαθνχξεο θαη ν Γ. ΙπθνπξΩζεο. Ρν Ωηνο 1975 εθιωγεηαη δϊκαξρνο ν Αζ. Νηθνλφκνπ θαη ζηε ζπλωρεηα ην 1979 ν Θ. ΡζΫγθνο. Πηηο εθινγωο ηνπ Ωηνπο 1982 εθιωγεηαη δϊκαξρνο ν ΒαζΫιεο ΘνπθνπβΫλνο, ν νπνϋνο ζα επαλεθιεγεϋ θαη ζηηο επφκελεο πωληε ηεηξαεηϋεο, δειαδϊ κωρξη ην Πηε ζπλωρεηα εθιωγεηαη ν ζεκεξηλφο ΓΪκαξρνο ΛΫθνο ΕελΩηνο. Ρελ ηειεπηαϋα απηϊ πεξϋνδν πινπνηεζϊθαλ ζεκαληηθψ Ωξγα ππνδνκϊο, ην δϋθηπν πδξνδφηεζεο, ην δϋθηπν απνρωηεπζεο, ην νδηθφ δϋθηπν θαη δεκηνπξγϊζεθαλ αζιεηηθψ Ωξγα, πιαηεϋεο, παηδηθωο ραξωο, ζρνιεϋα θαη ρψξνη πξαζϋλνπ. ΠΪκεξα, ν ΓΪκνο ΗιΫνπ εϋλαη κϋα αλαπηπζζφκελε πφιε, πνπ αλαδεηψ ηε ιχζε ζε κηα ζεηξψ απφ πξνβιϊκαηα πνπ πξνωθπςαλ θαη πξνθχπηνπλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνλ ηξφπν εμωιημεο ηεο δεκνηηθϊο επηθξψηεηαο. 28

29 Ρν 1994, κε ην Ξ.Γ.300/94, πνπ θχξσζε ηελ Απφθαζε 380/92 ηνπ Γεκνηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ, ν «ΓΪκνο ΛΩσλ ΙηνζΫσλ» κεηνλνκψζηεθε ζε «ΓΪκν ΗιΫνπ». ΓημογπαθικΪ ΥαπακηηπιζηικΪ Ζ εμωιημε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρεϋσλ ηνπ ΓΪκνπ ΗιΫνπ παξνπζηψδεη ηδηαϋηεξν ελδηαθωξνλ ηφζν απφ πιεπξψο κεηαβνιϊο ηνπ αξηζκνχ ησλ εγγεγξακκωλσλ ζην δεκνηνιφγην θαη ησλ απνγξαθωλησλ απφ ηελ Δ.Π..Δ., φζν θαη απφ πιεπξψο ζχλζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, θνηλσληθϊο δηψξζξσζεο, αιιψ θαη εμωηαζεο ηεο νηθνγελεηαθϊο ηνπο θαηψζηαζεο. Δμέιημε Ξιεζπζκνύ: Πηνηρεία Γεκνηνινγίνπ Πηνηρεία Απνγξαθώλ. Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεϋα ηνπ δεκνηνινγϋνπ, ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκωλσλ δεκνηψλ ζην ΓΪκν ΗιΫνπ θαηωγξαςε κηα εθξεθηηθϊ αχμεζε ηεο ηψμεο ηνπ 1606% ηελ πεξϋνδν Πχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν ΞΫλαθα, απφ 4060 εγγεγξακκωλνπο δεκφηεο ην 1961, ηα αξρεϋα ηνπ ΓΪκνπ ΗιΫνπ απαξηζκνχλ εγγεγξακκωλνπο δεκφηεο ην Έηνο Δγγεγξακκέλνη Γεκόηεο ΞεγΪ: ΑξρεΫα ΓεκνηνινγΫνπ ΓΪκνπ ΗιΫνπ 29

30 Ρν αθφινπζν δηψγξακκα απεηθνλϋδεη παξαζηαηηθψ ηε δηαρξνληθϊ εμωιημε ησλ εγγεγξακκωλσλ δεκνηψλ θαη ηαπηφρξνλα ηελ θαηαγξαθφκελε θαηψ ηελ ηειεπηαϋα 10εηΫα αλψζρεζε ησλ πςειψλ ξπζκψλ αχμεζεο ησλ δεκνηψλ. ΙακβΨλνληαο ππφςε ηα ηζηνξηθψ δεδνκωλα ηνπ δεκνηνινγϋνπ, ε ηψζε εμωιημεο ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνηψλ απεηθνλϋδεηαη ζην αθφινπζν δηψγξακκα, ζχκθσλα κε ην νπνϋν, ν εθηηκψκελνο αξηζκφο ηνπο γηα ην Ωηνο 2020 αλακωλεηαη λα θηλεζεϋ ζηα Ψηνκα, ιακβαλνκωλσλ ππφςε σο ζηαζεξψλ ησλ παξακωηξσλ πνπ πξνζδηνξϋδνπλ ηελ εμωιημε ηνπ ζπγθεθξηκωλνπ αξηζκνχ, δειαδϊ ην ξπζκφ κεηαβνιϊο ησλ θπζηθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ ηνπ πιεζπζκνχ, ηηο πνιενδνκηθωο παξακωηξνπο, ηε ζηεγαζηηθϊ δηαζεζηκφηεηα, ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο πφιεο, ηηο πεξηβαιινληηθωο ζπλζϊθεο θ.ψ. 30

31 y = 1415,4x - 3E ΔγγεγξακκΩλνη Γεκφηεο ΞαξΨιιεια πξνο ηελ πξνζωγγηζε ησλ ζηνηρεϋσλ ηνπ δεκνηνινγϋνπ, ηα ζηνηρεϋα ηεο ΔζληθΪο ΠηαηηζηηθΪο πεξεζϋαο ηεο ΔιιΨδαο (Δ.Π..Δ.) θαηαγξψθνπλ κηα εμϋζνπ εληππσζηαθϊ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρϊο θαηψ ηηο απνγξαθωο ησλ εηψλ 1971, 1981, 1991, 2001 θαη Πεκεηψλεηαη φηη ην κωγεζνο ηνπ απνγξαθωληνο πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηζνχηαη κε ην Ψζξνηζκα ηνπ αξηζκνχ ησλ απνγξαθωλησλ νκνδεκνηψλ, ηνπ αξηζκνχ ησλ απνγξαθωλησλ εηεξνδεκνηψλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απνγξαθωλησλ αιινδαπψλ. Πχκθσλα κε ην αθφινπζν δηψγξακκα, ηεο δηαρξνληθϊο εμωιημεο ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ ΓΪκνπ ΗιΫνπ, νη απνγξαθωληεο απφ Ψηνκα ην 1971 αλϊιζαλ θαηψ ηελ απνγξαθϊ ηνπ 2011 ζε Ψηνκα, θαηαγξψθνληαο κηα αχμεζε ηεο ηψμεο ηνπ 61% πεξϋπνπ. 31

32 ΞεγΪ: ΑπνγξαθΩο ΔΠΔ 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 Ρν αθφινπζν δηψγξακκα εκθαλϋδεη ηε δηαρξνληθϊ εμωιημε ηεο ζχλζεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ θαηψ ηηο δχν ηειεπηαϋεο απνγξαθωο ηεο Δ.Π..Δ., ηνπ 1991 θαη 2001 (θαζψο ηα ζρεηηθψ ζηνηρεϋα ηεο απνγξαθϊο 2011 δελ Ωρνπλ νινθιεξσζεϋ αθφκε) ζχκθσλα κε ην νπνϋν, δηαπηζηψλεηαη ε κεϋσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηεξνδεκνηψλ (-15,5%) πνπ απνγξψθεθαλ ζηελ πεξηνρϊ θαη ε ζεκαληηθφηαηε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αιινδαπψλ (+589%) πνπ παξεπηδεκνχζαλ θαη απνγξψθεθαλ ζηελ πεξηνρϊ. 32

33 Ζ ΓΗΑΣΟΝΛΗΘΖ ΔΜΔΙΗΜΖ ΡΖΠ ΠΛΘΔΠΖΠ ΡΝ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ Σίτλος γραφήματος Σύνολο Ομοδημότες Ετεροδημότες Αλλοδαποί ΞεγΪ: ΑπνγξαθΩο ΔΠΔ 1991, 2001 Ρν πην πψλσ γεγνλφο δχλαηαη λα ζεσξεζεϋ σο Ωλαο νπζηαζηηθφο παξψγνληαο κεηαβνιϊο ηεο πιεζπζκηαθϊο ζχλζεζεο ηεο πεξηνρϊο, θαηψζηαζε ε νπνϋα θαηαγξψθεηαη αληϋζηνηρα ζε πνιιωο πεξηνρωο ηεο δπηηθϊο θαη αλαηνιηθϊο πιεπξψο ηνπ ιεθαλνπεδϋνπ ηεο ΑηηηθΪο. ΑλεμΨξηεηα απφ ηα πην πψλσ ζηνηρεϋα θαη ζχκθσλα κε δειψζεηο επϋ εθηηκϊζεσλ δηαθφξσλ εθπξνζψπσλ ησλ παξαγσγηθψλ ηψμεσλ, ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνϋθεζεο θαη ηεο ηνπηθϊο απηνδηνϋθεζεο ηεο πεξηνρϊο, ν αξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δηαθηλεϋηαη θαζεκεξηλψ (θψηνηθνη, εξγαδφκελνη, επηζθωπηεο) ζηε δεκνηηθϊ επηθξψηεηα ππεξβαϋλεη ηα Ψηνκα, ρσξϋο ζε απηφλ λα ππνινγϋδεηαη ν αξηζκφο ησλ δηαθηλνπκωλσλ ζηνπο κεγψινπο δηαδεκνηηθνχο νδηθνχο Ψμνλεο πνπ δηαζρϋδνπλ ηελ πεξηνρϊ. 33

34 Πύλζεζε Ξιεζπζκνύ Θνηλσληθή Γηάξζξσζε Νηθνγελεηαθή Θαηάζηαζε. Ν αθφινπζνο πϋλαθαο, πνπ δηακνξθψζεθε απφ ηα ζηνηρεϋα ησλ απνγξαθψλ ηεο Δ.Π..Δ. ησλ εηψλ 1991 θαη 2001 εϋλαη απνθαιππηηθφο γηα ηελ εμωιημε ηεο ειηθηαθϊο ζχλζεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρϊο. ΓΗΑΣΟΝΛΗΘΖ ΔΜΔΙΗΜΖ ΖΙΗΘΗΑΘΖΠ ΠΛΘΔΠΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΖΙΗΘΗΑΘΔΠ ΝΚΑΓΔΠ Λ ΠΛΘΔΠΖ % Λ ΠΛΘΔΠΖ % Γ% ,65% ,70% -17,47% ,80% ,07% 4,32% ,90% ,58% 23,33% ,34% ,47% -7,91% > ,32% ,18% 51,24% ΠΛΝΙΝ ,00% ,00% 3,23% ΞεγΪ: ΑπνγξαθΩο ΔΠΔ 1991,2001 Απφ ηα ζηνηρεϋα ηνπ πϋλαθα δηαπηζηψλνπκε ηελ ηψζε γϊξαλζεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, δεδνκωλνπ φηη ζηε κελ ειηθηαθϊ νκψδα 0-19 εηψλ θαηαγξψθεηαη κηα κεϋσζε ηεο ηψμεο ηνπ 17,47% γηα ηελ πεξϋνδν , ελψ αληϋζηνηρα γηα ηελ ειηθηαθϊ νκψδα Ψλσ ησλ 65 εηψλ δηαπηζηψλεηαη κηα αχμεζε ηεο ηψμεο ηνπ 51,24% γηα ηελ ελ ιφγσ πεξϋνδν. ΑληΫζηνηρα, ζεκαληηθϊ αχμεζε ηεο ηψμεο ηνπ 23,33% θαηαγξψθεηαη ζηελ ειηθηαθϊ νκψδα ησλ εηψλ, γεγνλφο φκσο ην νπνϋν κπνξεϋ λα εξκελεπζεϋ απφ ηελ πξναλαθεξζεϋζα ζεκαληηθϊ αχμεζε θαηψ 589% ησλ απνγξαθωλησλ, θαηψ ηελ Ϋδηα πεξϋνδν, αιινδαπψλ ζηελ πεξηνρϊ ηνπ ΓΪκνπ ΗιΫνπ. Πε απφιπηα κεγωζε, ε κωηξεζε ηνπ ειηθηαθνχ ηζνδπγϋνπ ησλ νκψδσλ 0-19 εηψλ θαη Ψλσ ησλ 65 εηψλ απνθαιχπηεη φηη ε κεϋσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ 34

35 ηεο πξψηεο νκψδαο ( =4.058 Ψηνκα) δελ αληηζηαζκϋδεηαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο δεχηεξεο νκψδαο ( =3.338 Ψηνκα) γηα ηε ζπγθεθξηκωλε πεξϋνδν, κε απνηωιεζκα ηνλ κε ηζνζθειηζκφ ηνπ ηζνδπγϋνπ απηνχ. Ρν αθφινπζν δηψγξακκα απεηθνλϋδεη ηε δηαρξνληθϊ εμωιημε ηεο ειηθηαθϊο ζχλζεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ, ζχκθσλα κε ηα πην πψλσ ζηνηρεϋα ησλ απνγξαθψλ ηεο Δ.Π..Δ. 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% ΓΗΑΣΟΝΛΗΘΖ ΔΜΔΙΗΜΖ ΖΙΗΘΗΑΘΖΠ ΠΛΘΔΠΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ 29,65% 26,07% 25,80% 23,70% 22,58% 18,90% 17,34% 15,47% 12,18% 8,32% > ΞαξΨ ηελ σο Ψλσ θαηαγξαθφκελε ηψζε γϊξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ιακβψλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεϋα ηεο απνγξαθϊο πνπ δηελϊξγεζε ε Δ.Π..Δ. ην 2001, δηαπηζηψλνπκε φηη ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρϊο ηνπ ΓΪκνπ ΗιΫνπ εϋλαη ζρεηηθψ λωνο ειηθηαθψ, γεγνλφο ην νπνϋν εθθξψδεηαη σο θαζνξηζηηθφο παξψγνληαο γηα ηε δπλακηθϊ αλψπηπμε ηεο πεξηνρϊο. ΞξΨγκαηη, ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο θψησ ησλ 35 εηψλ θαηαγξψθεη ζηελ απνγξαθϊ ηνπ 2001 πνζνζηφ ζπκκεηνρϊο 49,77% επϋ ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο 35

36 δεκνηηθϊο επηθξψηεηαο. Ρν κωγεζνο απηφ πξνθχπηεη απφ ην αθφινπζν δηψγξακκα πνπ απεηθνλϋδεη ηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηψ ειηθηαθϊ νκψδα ην ΠΛΘΔΠΖ ΞΙΖΘΠΚΝ ΘΑΡΑ ΖΙΗΘΗΑΘΖ ΝΚΑΓΑ ΡΝ ,47% 22,58% 12,18% 23,70% 26,07% >65 ΞεγΪ: ΑπνγξαθΪ ΔΠΔ 2001 ΔπΫζεο, ζχκθσλα κε ην πην πψλσ δηψγξακκα, πξνθχπηεη φηη ε ηεξψξρεζε ησλ ειηθηαθψλ νκψδσλ θαηψ ηψμε ζρεηηθνχ κεγωζνπο Ωρεη σο αθνινχζσο: 1. ΖιηθηαθΪ ΝκΨδα 20-34: 26,07% 2. ΖιηθηαθΪ ΝκΨδα 0-19: 23,70% 3. ΖιηθηαθΪ ΝκΨδα 35-49: 22,58% 4. ΖιηθηαθΪ ΝκΨδα: 50-64: 15,47% 5. ΖιηθηαθΪ ΝκΨδα >65: 12,18% ΔμεηΨδνληαο ηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηψ θχιν, δηαπηζηψλνπκε θαηαξρϊλ φηη ζην ζχλνιν ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ζχκθσλα κε ηα πξνζσξηλψ απνηειωζκαηα ηεο Δ.Π..Δ. ην 2011 ( Ψηνκα), νη κελ Ψλδξεο αληηζηνηρνχλ ζην 49,12% ( Ψηνκα), νη δε γπλαϋθεο ζην 50,88% ηνπ 36

37 πιεζπζκνχ (43.160). Ν αθφινπζνο πϋλαθαο εκθαλϋδεη ηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ, θαηψ θχιν ην ΠΛΘΔΠΖ ΞΙΖΘΠΚΝ ΘΑΡΑ ΦΙΝ ΡΝ 2011 Άλδξεο Γπλαίθεο ΠΛΝΙΝ ΞΙΖΘΠΚΝ Λ % Λ % ,12% ,88% ΞεγΪ: ΞξνζσξηλΨ απνηειωζκαηα ΑπνγξαθΪο ΔΠΔ 2011 Ζ ΓΗΑΣΟΝΛΗΘΖ ΔΜΔΙΗΜΖ ΡΖΠ ΖΙΗΘΗΑΘΖΠ ΠΛΘΔΠΖΠ ΑΛΓΟΥΛ & ΓΛΑΗΘΥΛ Άλδξεο Γπλαίθεο Γ% Γ% ,13% ,70% ΔμεηΨδνληαο ηε ζχλζεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ, δηαπηζηψλνπκε ηε ζπλερηδφκελε ηψζε αχμεζεο ησλ αιινδαπψλ θαηνϋθσλ ηεο πεξηνρϊο, ιακβψλνληαο σο θξηηϊξην ηνλ αξηζκφ ησλ αηηϊζεσλ γηα ρνξϊγεζε αδεϋαο δηακνλϊο. Ν αθφινπζνο πϋλαθαο θαηαγξψθεη ηνλ αξηζκφ ησλ αηηϊζεσλ γηα ηε ρνξϊγεζε ηεο σο Ψλσ αδεϋαο ζηελ πεξϋνδν Έηνο Αηηήζεηο Αδεηώλ Γηακνλήο Αιινδαπώλ

38 ΞεγΪ: ΓΪκνο ΗιΫνπ Πχκθσλα κε ηνλ πϋλαθα απηφ θαη ην αθφινπζν δηψγξακκα, δηαπηζηψλεηαη ε δηαρξνληθϊ εμωιημε ησλ αηηϊζεσλ αιινδαπψλ ζηελ πεξηνρϊ ΓΪκνπ ΗιΫνπ κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε αδεϋαο εγθαηψζηαζϊο ηνπο ζηελ πεξηνρϊ. 38

39 ΚοινυνικΪ ΥαπακηηπιζηικΪ Ρα θνηλσληθψ ραξαθηεξηζηηθψ ηεο δεκνηηθϊο επηθξψηεηαο ηνπ ΗιΫνπ ζπλδηακνξθψλνληαη κε βψζε ηα δεδνκωλα πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαϋδεπζε, ηελ πγεϋα, ηε ζηωγαζε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ αζιεηηζκφ. Δκπαέδεςζη Δπαγγελμαηικά ΚαηΪπηιζη. Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεϋα ηεο απνγξαθϊο ηεο Δ.Π..Δ. ηνπ 2001, ν αθφινπζνο πϋλαθαο θαηαγξψθεη ην επϋπεδν ηεο εθπαϋδεπζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ θαηψ ειηθηαθϊ νκψδα ην Πεκεηψλεηαη φηη ζηνλ πιεζπζκφ απηφ δελ πεξηιακβψλνληαη ηα Ψηνκα κε ειηθϋα θψησ ησλ 10 εηψλ. ΔΞΗΞΔΓΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΘΑΡΑ ΖΙΗΘΗΑΘΖ ΝΚΑΓΑ ΡΝ 2001 ΖΙΗΘΗΔΠ ΠΛΝΙΝ Θάηνρνη Κεηαπηπρη Ξηπρηνύρ αθνύ Γηδαθηνξηθ νη ΑΔΗ νύ Ξηπρηνύρνη ΡΔΗ (ΘΑΡΔ - ΘΑΡΔΔ) Ξηπρηνύρνη Αλώηεξσλ Πρνιώλ Απόθνηηνη Κέζεο Δθπαίδεπζ εο Απόθνηηνη Γπκλαζίνπ Απόθνηηνη Γεκνηηθνύ Γελ Ρειείσζαλ Γεκνηηθό Αλαιθάβεη νη > ΠΛΝΙΝ ΠΛΝΙΝ ΞΝΠΝΠΡΝ 100% 0,36% 6,02% 2,77% 4,31% 31,87% 13,87% 30,65% 7,65% 2,50% ΞΝΠΝΠΡΝ 100% 0,36% 8,78% 4,31% 45,74% 30,65% 10,15% ΞεγΪ: ΑπνγξαθΪ Δ.Π..Δ ΠεκεΫσζε: ΞεξηιακβΨλεηαη ν πιεζπζκφο Ψλσ ησλ 10 εηψλ. Απφ ηνλ πην πψλσ πϋλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αλαιθψβεησλ θαη εθεϋλσλ πνπ δελ ηειεϋσζαλ ην δεκνηηθφ ζρνιεϋν αλωξρεηαη 39

40 ζην 10,15% ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ, κωγεζνο ην νπνϋν αλωξρεηαη ζην 40,80%, αλ ζε απηφ πξνζηεζνχλ θαη νη απφθνηηνη ηνπ δεκνηηθνχ. ΘαηΨ ζπλωπεηα, ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ Ωρεη νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθϊ εθπαϋδεπζε (δειαδϊ δεκνηηθφ θαη γπκλψζην, φπσο απαηηεϋηαη ζϊκεξα) ζεσξεϋηαη πψξα πνιχ πςειφ. ΑληΫζεηα, ην πνζνζηφ ησλ πηπρηνχρσλ ηεο ηξηηνβψζκηαο εθπαϋδεπζεο (Α.Δ.Η. & Ρ.Δ.Η.), αλεξρφκελν ζε 8,78% ζεσξεϋηαη σο απνδεθηφ, ηδηαϋηεξα αλ ζε απηφ πξνζζωζνπκε θαη ην πνζνζηφ ησλ πηπρηνχρσλ ησλ αλσηωξσλ ζρνιψλ, κε απνηωιεζκα ηελ αχμεζϊ ηνπ ζε 13,09%. Πε θψζε πεξϋπησζε, ην πνζνζηφ απηφ ζπγθξηλφκελν κε αληϋζηνηρα Ψιισλ αζηηθψλ θωληξσλ ηεο ρψξαο θαη εηδηθφηεξα ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο, ζα Ωπξεπε λα ππεξβαϋλεη ην 20% ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ. Απφ ηνλ πην πψλσ πϋλαθα πξνθχπηεη επϋζεο, φηη ε πεξηνρϊ ηνπ ΗιΫνπ, πξνζκεηξψληαο Ωλα Ψζξνηζκα πηπρηνχρσλ ηξηηνβψζκηαο εθπαϋδεπζεο (6.310) θαη θαηφρσλ ηϋηισλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (262), δηαζωηεη Ωλα επαξθωο θαη πςειψ εθπαηδεπκωλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηθαλφ λα αληηκεησπϋζεη φρη κφλν ηα δεηϊκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ επαγγεικαηηθϊ θαη εηζνδεκαηηθϊ θαηψζηαζε ελφο εθψζηνπ εμ απηψλ, αιιψ θαη λα ζπκβψιεη, κωζσ ηεο ζπκκεηνρϊο ηνπ, ζηελ νηθνλνκηθϊ θαη θνηλσληθϊ αλψπηπμε ηεο πεξηνρϊο. Ξξφθεηηαη γηα Ωλα ζεκαληηθφ αλζξψπηλν θεθψιαην, ην νπνϋν κωζα απφ θαηψιιειε θηλεηνπνϋεζϊ ηνπ απφ ηνπο επαγγεικαηηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο θνξεϋο ηεο πεξηνρϊο θαη ηεο ηνπηθϊο απηνδηνϋθεζεο δχλαηαη λα δηακνξθψζεη πξνυπνζωζεηο εμωιημεο θαη αλψπηπμεο ηεο πφιεο ηνπ ΗιΫνπ. Ν αθφινπζνο πϋλαθαο εκθαλϋδεη ηελ θαηψηαμε ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ θαηψ ειηθηαθϊ νκψδα, αιιψ θαη επϋπεδν εθπαϋδεπζεο, ζεσξψληαο φηη ζην ρακειφ επϋπεδν εθπαϋδεπζεο πεξηιακβψλνληαη νη θαηεγνξϋεο εθεϋλσλ πνπ δελ 40

41 ηειεϋσζαλ ην δεκνηηθφ Ϊ εϋλαη απφθνηηνη ηνπ δεκνηηθνχ, ζην κωζν επϋπεδν πεξηιακβψλνληαη νη απφθνηηνη ηνπ γπκλαζϋνπ, ηνπ ιπθεϋνπ θαη νη πηπρηνχρνη ησλ αλψηεξσλ ζρνιψλ, ελψ ζην πςειφ επϋπεδν πεξηιακβψλνληαη νη θαηεγνξϋεο ησλ πηπρηνχρσλ ηεο ηξηηνβψζκηαο εθπαϋδεπζεο (ΑΔΗ θαη ΡΔΗ) θαζψο θαη νη θψηνρνη ηϋηισλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. ΔΞΗΞΔΓΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΠΛΝΙΝ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΘΑΡΑ ΖΙΗΘΗΑΘΖ ΝΚΑΓΑ ΡΝ 2001 ΠΛΝΙΝ ΑΛΓΟΥΛ ΘΑΗ ΓΛΑΗΘΥΛ ΖΙΗΘΗΔΠ ςειό Κέζν Σακειό Αλαιθάβεηνη > ΠΛΝΙΝ ΞΝΠΝΠΡΝ 9,15% 50,05% 38,31% 2,50% ΞεγΪ: ΑπνγξαθΪ Δ.Π..Δ ΠεκεΫσζε: ΞεξηιακβΨλεηαη ν πιεζπζκφο Ψλσ ησλ 10 εηψλ. Απφ ηελ εμωηαζε ησλ ζηνηρεϋσλ ηνπ πην πψλσ πϋλαθα απηνχ πξνθχπηεη φηη επϋ ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ην 40,81% θηλεϋηαη ζε ρακειψ θαη απαξψδεθηα ρακειψ επϋπεδα εθπαϋδεπζεο, φπνπ νη νκψδεο ειηθηψλ θαη Ψλσ ησλ 65 εηψλ θαηαγξψθνπλ ζπληξηπηηθϊ παξνπζϋα. ΑμηνζεκεΫσην εϋλαη φηη, επϋ ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαιθψβεησλ, ην 64,5% θαηαγξψθεηαη ζηελ ειηθηαθϊ νκψδα Ψλσ ησλ 65 εηψλ. Ζ Ϋδηα ειηθηαθϊ νκψδα αληηζηνηρεϋ ζην 26,5% ησλ αηφκσλ κε ρακειφ επϋπεδν εθπαϋδεπζεο. 41

42 ΡΩινο, ηδηαϋηεξε κωξηκλα νθεϋιεη λα επηδεηρζεϋ ζηελ πεξϋπησζε ησλ αλαιθψβεησλ αηφκσλ (60 Ψηνκα) πνπ θαηαγξψθνληαη ζηηο ειηθηαθωο νκψδεο θαη εηψλ. Ρν αθφινπζν δηψγξακκα απεηθνλϋδεη ηελ θαηαλνκϊ ησλ απνιχησλ κεγεζψλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ θαηψ ειηθηαθϊ νκψδα θαη επϋπεδν εθπαϋδεπζεο. ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΝΟΛΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΚΑΣΑ ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΟΜΑΓΑ ΣΟ > Τςειό Μέζν Υακειό Αλαιθάβεηνη ΞεγΪ: ΑπνγξαθΪ Δ.Π..Δ ΠεκεΫσζε: ΞεξηιακβΨλεηαη ν πιεζπζκφο Ψλσ ησλ 10 εηψλ. ΑληΫζηνηρα, ην αθφινπζν δηψγξακκα εκθαλϋδεη ηελ πνζνζηηαϋα ζχλζεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ, αλψ επϋπεδν εθπαϋδεπζεο ζχκθσλα κε ηα δεδνκωλα ηεο απνγξαθϊο ηεο Δ.Π..Δ. ην

43 ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΝΟ ΛΟ Τ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ Τ ΠΛΖΘΤΜΟ Τ (2001) 50,05% 9,15% 2,50% 38,31% Τςειό Μέζν Υακειό Αλαιθάβεηνη ΞεγΪ: ΑπνγξαθΪ Δ.Π..Δ ΠεκεΫσζε: ΞεξηιακβΨλεηαη ν πιεζπζκφο Ψλσ ησλ 10 εηψλ Απφ ηνλ αθφινπζν πϋλαθα ιακβψλνπκε κηα ζπγθξηηηθϊ πξνζωγγηζε ηνπ επηπωδνπ εθπαϋδεπζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαηψ ειηθηαθϊ νκψδα. ΔΞΗΞΔΓΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΑΛΓΟΥΛ & ΓΛΑΗΘΥΛ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΘΑΡΑ ΖΙΗΘΗΑΘΖ ΝΚΑΓΑ ΡΝ 2001 ΔΞΗΞΔΓΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΑΛΓΟΥΛ ΓΛΑΗΘΥΛ ΖΙΗΘΗΔΠ ςειό Κέζν Σακειό Αλαιθάβεηνη ςειό Κέζν Σακειό Αλαιθάβεηνη > ΠΛΝΙΝ ΞΝΠΝΠΡΝ 9,28% 53,99% 35,57% 1,16% 9,02% 46,31% 40,90% 3,77% ΞεγΪ: ΑπνγξαθΪ Δ.Π..Δ ΠεκεΫσζε: ΞεξηιακβΨλεηαη ν πιεζπζκφο Ψλσ ησλ 10 εηψλ. 43

44 Απφ ηα ζηνηρεϋα ηνπ πϋλαθα απηνχ πξνθχπηεη φηη ηα δηαηππσζωληα επξϊκαηα γηα ηηο ειηθηαθωο νκψδεο θαη Ψλσ ησλ 65 εηψλ ηνπ ζπλνιηθνχ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ, σο πξνο ην ρακειφ επϋπεδν εθπαϋδεπζεο θαη ην επϋπεδν ησλ αλαιθψβεησλ, ηζρχνπλ ηφζν ζηελ πεξϋπησζε ησλ αλδξψλ, φζν θαη ζηελ πεξϋπησζε ησλ γπλαηθψλ. ΞξΨγκαηη, ηα ζπγθεθξηκωλα επϋπεδα εθπαϋδεπζεο θαηαγξψθνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηψ ηνπο ζηηο δχν απηωο ειηθηαθωο νκψδεο ηφζν ζηελ πεξϋπησζε ησλ αλδξψλ, φζν θαη ζηελ πεξϋπησζε ησλ γπλαηθψλ. Ρν αθφινπζν δηψγξακκα καο παξωρεη κηα ζχγθξηζε ηνπ επηπωδνπ εθπαϋδεπζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζην ζχλνιν ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρϊο. Απφ ην δηψγξακκα απηφ πξνθχπηεη φηη ελψ ζην κωζν επϋπεδν εθπαϋδεπζεο ν αλδξηθφο πιεζπζκφο πξνεγεϋηαη ηνπ γπλαηθεϋνπ πιεζπζκνχ, αληϋζεηα ζην ρακειφ θαη αλχπαξθην επϋπεδν εθπαϋδεπζεο ν γπλαηθεϋνο πιεζπζκφο ππεξηεξεϋ εθεϋλνπ ησλ αλδξψλ. ΤΓΚΡΗΖ ΔΠΗΠΔΓΟ Τ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΝΓΡΩΝ & ΓΤΝΑΗΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ Τ ΠΛΖΘΤΜΟ Τ (2001) Τςειό Μέζν Υακειό Αλαιθάβεηνη Άλδξεο Γπλαίθεο ΞεγΪ: ΑπνγξαθΪ Δ.Π..Δ ΠεκεΫσζε: ΞεξηιακβΨλεηαη ν πιεζπζκφο Ψλσ ησλ 10 εηψλ. 44

45 Ν πϋλαθαο πνπ αθνινπζεϋ καο παξωρεη κηα ζχγθξηζε ηεο δηαρξνληθϊο εμωιημεο ηεο θαηαλνκϊο ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ αλψ επϋπεδν εθπαϋδεπζεο. ΔΜΔΙΗΜΖ ΘΑΡΑΛΝΚΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΑΛΑ ΔΞΗΞΔΓΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΔΞΗΞΔΓΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Θάηνρνη Κεηαπηπρηαθνύ - Γηδαθηνξηθνύ Λ % Λ % Γ% (Λ) Γ% Δπί ηεο Ξνζνζηηαίαο Πύλζεζεο 84 0,12% 262 0,36% 211,90% 193,63% Ξηπρηνύρνη ΑΔΗ ,00% ,02% 59,58% 50,23% Ξηπρηνύρνη ΡΔΗ (ΘΑΡΔ ΘΑΡΔΔ) Ξηπρηνύρνη Αλώηεξσλ Πρνιώλ Απόθνηηνη Κέζεο Δθπαίδεπζεο 873 1,29% ,77% 127,61% 114,27% 339 0,50% ,31% 812,68% 759,21% ,54% ,87% 32,57% 24,80% Απόθνηηνη Γπκλαζίνπ ,15% ,87% 12,03% 5,46% Απόθνηηνη Γεκνηηθνύ ,46% ,65% -21,46% -26,06% Γελ Ρέιεησζαλ Γεκνηηθό ,15% ,65% -11,21% -16,41% Αλαιθάβεηνη ,78% ,50% -44,37% -47,63% ΠΛΝΙΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ,22% ΞεγΪ: ΑπνγξαθΪ Δ.Π..Δ ΠεκεΫσζε: ΞεξηιακβΨλεηαη ν πιεζπζκφο Ψλσ ησλ 10 εηψλ. Απφ ηελ εμωηαζε ησλ ζηνηρεϋσλ ηνπ πην πψλσ πϋλαθα πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα επξϊκαηα: ΘαηΨ ηελ πεξϋνδν απμϊζεθε εληππσζηαθψ ν αξηζκφο ησλ Ξηπρηνχρσλ ησλ Αλψηεξσλ Πρνιψλ (+812,68%), ησλ Ξηπρηνχρσλ ΡΔΗ (+127,61%) θαη ησλ Ξηπρηνχρσλ ΑΔΗ (+59,5%). Νη απμϊζεηο απηωο ηξνπνπνϋεζαλ ηηο πνζνζηηαϋεο ζπκκεηνρωο ησλ ζπγθεθξηκωλσλ νκψδσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, κε απνηωιεζκα λα θαηαγξαθνχλ νη αθφινπζνη ζπληειεζηωο κεηαβνιϊο εθψζηεο νκψδαο ζηελ πνζνζηηαϋα ζπκκεηνρϊ ηεο: 45

46 Ξηπρηνχρνη Αλψηεξσλ Πρνιψλ: +759,21%, Ξηπρηνχρνη ΡΔΗ: +114,27% θαη Ξηπρηνχρνη ΑΔΗ: +50,23%. Νη εμειϋμεηο απηωο ζπλνδεχηεθαλ αλαπφθεπθηα κε αληϋζηνηρεο πησηηθωο πξνζαξκνγωο ησλ ΑπνθνΫησλ Γεκνηηθνχ, ησλ αηφκσλ πνπ δελ ηειεϋσζαλ ην Γεκνηηθφ θαη ησλ ΑλαιθΨβεησλ, ησλ νπνϋσλ ηα κεγωζε κεηψζεθαλ θαηψ ηε δηψξθεηα ηεο δεθαεηϋαο θαηψ 21,46%, 11,21% θαη 44,37%, αληϋζηνηρα. ΓεδνκΩλσλ ησλ αλσηωξσ, εληππσζηαθϊ εϋλαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηφρσλ Κεηαπηπρηαθνχ ΡΫηινπ Ππνπδψλ ησλ νπνϋσλ ν απφιπηνο αξηζκφο απμϊζεθε ζηε δεθαεηϋα κε πνζνζηφ 211,9%, πξνθαιψληαο κηα αχμεζε ηεο νκψδαο απηϊο ζηελ πνζνζηηαϋα ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηψ 193,63%. ζνλ αθνξψ ηηο ζρνιηθωο ππνδνκωο, ζηελ πεξηνρϊ ηνπ ΓΪκνπ ΗιΫνπ ιεηηνπξγνχλ νη αθφινπζεο ΠρνιηθΩο ΚνλΨδεο πξσηνβψζκηαο θαη δεπηεξνβψζκηαο εθπαϋδεπζεο : 46

47 Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Λεπηαγσγεία A/A Νλνκαζία Γηεύζπλζε 1 1 ν ΛεπηαγσγεΫν ΛΑΠΗΘΑΠ & ΔΘΡΝΟΝΠ 2 2ν ΛεπηαγσγεΫν ΔΑΓΓΔΙΗΠΡΟΗΑΠ & ΑΗΑΛΡΝΠ 3 3o ΛεπηαγσγεΫν ΞΑΙΑΡΗΑΛΖΠ o ΛεπηαγσγεΫν ΞΝΙΡΔΘΛΥΛ o ΛεπηαγσγεΫν ΖΟΝΓΝΡΝ & ΑΓΟΑΦΥΛ 6 6o ΛεπηαγσγεΫν ΦΑΛΑΟΗΝ 4 7 7o ΛεπηαγσγεΫν ΚΞΝΚΞΝΙΗΛΑΠ 2 8 8o ΛεπηαγσγεΫν ΞΟΔΒΔΕΖΠ & ΡΟΗΘΑΙΥΛ 9 9o ΛεπηαγσγεΫν ΑΗΑΘΝ o ΛεπηαγσγεΫν ΖΟΑΘΙEIOY & ΚΔΙΔΡΖ ΒΑΠΗΙΔΗΝ 11 11o ΛεπηαγσγεΫν ΞΝΙΓΟΝ & ΘΖΦΗΠΝ 12 12o ΛεπηαγσγεΫν ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ & ΦΙΔΒΑΠ 13 13o ΛεπηαγσγεΫν ΘΑΞΞΑΓΝΘΗΑΠ o ΛεπηαγσγεΫν ΒΗΡΗΒΗΙΗΑ o ΛεπηαγσγεΫν ΑΔΡΝΚΖΙΗΡΠΖΠ & ΞΙΝΡΑΟΣΝ 16 16o ΛεπηαγσγεΫν ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ o ΛεπηαγσγεΫν Ι. ΞΔΡΟΝΞΝΙΔΥΠ o ΛεπηαγσγεΫν ΑΔΡΝΞΔΡΟΑΠ o ΛεπηαγσγεΫν ΞΝΙΦΖΚΝ & ΒΟΠΖΗΓΝΠ 20 20o ΛεπηαγσγεΫν ΞΝΙΡΔΘΛΥΛ o ΛεπηαγσγεΫν ΑΛΓΟΝ & ΠΞΔΡΠΥΛ 22 22o ΛεπηαγσγεΫν ΒΗΡΗΒΗΙΗΑ 34 47

48 23 23o ΛεπηαγσγεΫν ΞΑΡΟΗΑΟΣΝ ΦΥΡΗΝ & ΘΟΗΙΙΝ 24 24o ΛεπηαγσγεΫν ΞΟΔΒΔΕΖΠ & ΡΟΗΘΑΙΥΛ 25 25o ΛεπηαγσγεΫν ΞΟΔΒΔΕΖΠ & ΡΟΗΘΑΙΥΛ 26 26o ΛεπηαγσγεΫν ΘΑΞΞΑΓΝΘΗΑΠ o ΛεπηαγσγεΫν ΓΟΖΓΝΟΗΝ Δ' o ΛεπηαγσγεΫν ΞΟΗΑΚΝ o ΛεπηαγσγεΫν ΑΔΡΝΚΖΙΗΡΠΖΠ & ΞΙΝΡΑΟΣΝ 30 ΞαξΨξηεκα 24νπ ΛεπηαγσγεΫνπ ΕΗΡΠΖΠ Γεκνηηθά A/A Νλνκαζία Γηεύζπλζε 1 1 ν Γεκνηηθφ ΞΟΗΑΚΝ ν Γεκνηηθφ ΣΟΠΖΗΓΝΠ ν Γεκνηηθφ ΓΟΖΓΝΟΗΝ Δ' ν Γεκνηηθφ ΞΝΙΡΔΘΛΥΛ ν Γεκνηηθφ ΞΑΙΑΡΗΑΛΖΠ ν Γεκνηηθφ ΓΑΒΑΘΖ 50 & ΘΔΙΗΠΝΟΑΠ ν Γεκνηηθφ Ι. ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ ν Γεκνηηθφ Κ. ΑΛΑΡΝΙΖΠ & ΡΔΛΔΓΝ 9 9ν Γεκνηηθφ Ι. ΞΔΡΟΝΞΝΙΔΥΠ & ΑΒΔΟΥΦ 10 10ν Γεκνηηθφ ΞΝΙΡΔΘΛΥΛ ν Γεκνηηθφ ΞΑΙΑΡΗΑΛΖΠ ν Γεκνηηθφ ΑΟΓΟΝΘΑΠΡΟΝ ν Γεκνηηθφ ΘΑΞΞΑΓΝΘΗΑΠ 21 48

49 14 14ν Γεκνηηθφ ΖΟΝΓΝΡΝ & ΑΓΟΑΦΥΛ 15 15ν Γεκνηηθφ ΞΟΗΑΚΝ ν Γεκνηηθφ ΞΙΝΡΑΟΣΝ 3 & ΑΔΡΝΚΖΙΗΡΠΖΠ 17 20ν Γεκνηηθφ ΔΞΡΑΛΖΠΝ Λεζηφξεην Γεκνηηθφ ΘΖΒΥΛ ν Γεκνηηθφ ΘΑΟΞΑΘΝ (ΡΔΟΚΑ) 20 25ν Γεκνηηθφ ΞΟΔΒΔΕΖΠ ν Γεκνηηθφ ΔΑΓΓΔΙΗΠΡΟΗΑΠ & ΦΙΔΒΑΠ 22 1ν Δηδηθφ Γεκνηηθφ ΑΛΓΟΔΑ ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ 107 Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Γπκλάζηα A/A Νλνκαζία Γηεύζπλζε 1 1 ν θαη 2 ν ΓπκλΨζην ΑΓ. ΒΑΟΒΑΟΑΠ & ΗΓΝΚΔΛΔΥΠ 2 3ν ΓπκλΨζην ΞΖΛΔΙΝΞΖΠ ν ΓπκλΨζην ΓΟΑΓΝΚΑΛΝ & ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 4 5ν ΓπκλΨζην ΔΙΑΗΥΛ ν ΓπκλΨζην ΞΝΟΦΟΑ & ΞΝΟΦΟΝΓΔΛΛΖΡΝ 6 7ν ΓπκλΨζην ΑΙΑΚΑΛΑΠ & ΓΗΝΠ 7 8ν ΓπκλΨζην ΑΣΑΦΑΠ & ΛΑΞΙΗΝ 8 9ν θαη 12 ν ΓπκλΨζην ΞΝΠΔΗΓΥΛΝΠ & ΓΗΝΠ 9 10ν ΓπκλΨζην ΕΑΓΝΟΗΝ ν ΓπκλΨζην ΞΔΡΟΝΞΝΙΔΥΠ & ΑΔΡΝΚΖΙΗΡΠΖΠ 11 Δηδηθφ ΓπκλΨζην ΙΔΥΦΝΟΝΠ ΣΑΠΗΑΠ 12 Κνπζηθφ ΓπκλΨζην ΠΚΖΠ 5 49

50 Ιύθεηα A/A Νλνκαζία Γηεύζπλζε 1 1 ν Ιχθεην ΑΓ. ΒΑΟΒΑΟΑΠ & ΗΓΝΚΔΛΔΥΠ 2 2ν Ξεηξακαηηθφ Ιχθεην ΞΖΛΔΙΝΞΖΠ & ΑΛΓΟΝΚΑΣΖΠ 3 3ν Ιχθεην ΑΙΑΚΑΛΑΠ 14Α 4 4ν Ιχθεην ΑΙΑΚΑΛΑΠ & ΓΗΝΠ 5 5ν Ιχθεην ΘΑΙΞΑΘΗΝ & ΕΗΡΠΖΠ 6 6ν Ιχθεην ΞΝΟΦΟΑ & ΞΝΟΦΟΝΓΔΛΛΖΡΝ 7 7ν Ιχθεην ΒΗΡΗΒΗΙΗΑ ν ΡΔΔ ΑΛΓΟΝΚΑΣΖΠ & ΣΑΠΗΑΠ 9 2ν ΡΔΔ ΑΛΓΟΝΚΑΣΖΠ & ΣΑΠΗΑΠ 10 3ν ΡΔΔ ΑΛΓΟΝΚΑΣΖΠ & ΣΑΠΗΑΠ 11 5ν ΠΔΔ ΑΛΓΟΝΚΑΣΖΠ & ΣΑΠΗΑΠ 12 Δηδηθφ Ιχθεην ΙΔΥΦΝΟΝΠ ΣΑΠΗΑΠ 13 Κνπζηθφ Ιχθεην ΠΚΖΠ 5 Νη σο Ψλσ ζρνιηθωο ππνδνκωο θξϋλνληαη επαξθεϋο, ππφ ηελ Ωλλνηα ηεο θψιπςεο ησλ ζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηεο πεξηνρϊο, φκσο ε αλαβψζκηζε ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ, επηβψιιεη ηελ επαλεμωηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρνιηθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ πεξϋνδν , ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεηαθεξφκελε πιωνλ απφ ηνλ ΝΠΘ αξκνδηφηεηα θαηαζθεπϊο θαη ζπληϊξεζεο ησλ ζρνιηθψλ ππνδνκψλ. ΔθεΫλν ην νπνϋν πξωπεη λα επηζεκαλζεϋ εϋλαη φηη ε πεξηνρϊ ηεο δεκνηηθϊο επηθξψηεηαο ηνπ ΗιΫνπ Ωρεη Ωιιεηςε ηθαλνχ αξηζκνχ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, 50

51 γεγνλφο ην νπνϋν Ωρεη νδεγϊζεη ηελ ηνπηθϊ απηνδηνϋθεζε ζηε κειωηε θαη αλψπηπμε ησλ ζπγθεθξηκωλσλ ππνδνκψλ. γεία Ξξόλνηα Ν ΓΪκνο ΗιΫνπ ζηεξεϋηαη νινθιεξσκωλεο δεκφζηαο λνζνθνκεηαθϊο κνλψδαο, νπνηαδϊπνηε δηαβψζκηζεο. Νη λνζειεπηηθωο ππεξεζϋεο παξωρνληαη ζηνπο θαηνϋθνπο ηεο πεξηνρϊο εϋηε απφ δεκφζηεο λνζνθνκεηαθωο κνλψδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζρεηηθψ θνληηλϊ απφζηαζε απφ ην θωληξν ηεο πφιεο, εϋηε απφ ηδησηηθωο λνζνθνκεηαθωο κνλψδεο πνπ εϋλαη δηψζπαξηεο ζην θωληξν θαη ζην βφξεην ηκϊκα ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ, εϋηε ηωινο, απφ κνλψδεο πγεϋαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρϊ ηνπ ΓΪκνπ ΗιΫνπ. 51

ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014

ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014 ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014 Νοέμβριος 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 4 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Ζ ΤΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΓΗΟΛΤΟΤ & Ο ΡΟΙΟ ΣΧΛ ΟΣΑ... 4 1.2. ΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΑ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΑ...7

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ]

ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] ΑζΪλα, 2014 Ξξφινγνο Ρν παξφλ απνηειεϋ αλαλεσκωλε Ωθδνζε ηνπ εγρεηξηδϋνπ «ΓηνηθεηηθΩο ΓηαδηθαζΫεο».

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΦΑΗ Α «ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ» ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Πει 1 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΠΞΑΡΥΛ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ Α ΦΑΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ, ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ 2011 Πει 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΖΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΚΔ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΡΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηστιακής εργαζίας : Γιαδικαζίερ και πποϋποθέζειρ ειζαγωγήρ μεηοσών ζηο Υ.Α.Α. Αύξηζη μεηοσικού κεθαλαίος, Split

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο

ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014 ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Ννέκβξηνο 2011 ΠΒΡΕΒΥΟΜΒΝΏ ΒΕΏΓΧΓΔ. 1. Θεζκηθφ πιαίζην Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν

ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν «ΔπΩθηαζε YθηζηΨκελνπ Ξιεξνθνξηαθνύ ΠπζηΪκαηνο ΦνηηεηνινγΫνπ ζην Ρ.Δ.Η. ΚεζνινγγΫνπ» ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ: Δ.Ι.Θ.Δ. Ρ.Δ.Η. ΚεζνινγγΫνπ Ξξνϋπνινγηζκόο: 55.121,96 (ρσξϋο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 2011-2014 ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 2011-2014 Α' Φάζε. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Τθηζηάκελε Καηάζηαζε ηξαηεγηθή ηνπ Ο.Σ.Α. Οθηώβξηνο 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.... ΔΗΑΓΩΓΖ... 4 1.1. Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Ο.Σ.Α 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ΔΟΓΝ : «Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο» ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ΡΗΡΙΝΠ ΔΓΓΟΑΦΝ : Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058 ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 27-213» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 211 CCI: 27CB163PO58 ΗΝΛΗΝΠ 212 1 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 1. ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΧΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΥ ΛΔΒΑΓΔΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΠΖ: Ππλνπηηθή Αλάιπζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο Δμεηδίθεπζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ

ΔΠΙΧΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΥ ΛΔΒΑΓΔΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΠΖ: Ππλνπηηθή Αλάιπζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο Δμεηδίθεπζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΙΔΒΑΓΔΥΛ 2012-2014 Α ΦΑΠΖ: Ππλνπηηθή Αλάιπζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο Δμεηδίθεπζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ 2012 1 Ξεξηερόκελα 1. ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ... 5 1.1. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ Σασ. Γ/νζη : Λ. Μαπαθώνορ 29 & Αθ. Γιάκος 01 Άγιορ ηέθανορ..απιθ. Απόθαζηρ:..242/2011..

ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ Σασ. Γ/νζη : Λ. Μαπαθώνορ 29 & Αθ. Γιάκος 01 Άγιορ ηέθανορ..απιθ. Απόθαζηρ:..242/2011.. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΗΑΖ:..31η/2011.. ηηρ..29ηρ/11/2011.. ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ Σασ. Γ/νζη : Λ. Μαπαθώνορ 29 & Αθ. Γιάκος 01 Άγιορ ηέθανορ..απιθ. Απόθαζηρ:..242/2011.. ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο..29ηρ/11/2011..

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΠΔΟΟΥΛ ΓΖΚΝΠ ΔΚΚ.ΞΑΞΞΑ Αξηζ.Απνθ 5/2011 ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΘΔΚΑ: Δηζήγεζε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013»

εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» + Ραρ. Γ/λζε Ραρ. Θψδηθαο ΞιεξνθνξΫεο FAX ΡειΩθσλν : : : : : Κεηξνπφιεσο 12-14 10563,ΑζΪλα ΚπηζκπΫθνο Ξαλ. 2105229457 210 5227300 ΑζΪλα 8 /6 /201 Αξ. Ξξση. Φ/1/6163 Αξ.ΓηαθΪξπμεο:1/ΓΗΑΠΛΝΟΗΑ ΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 Α ΦΑΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ Νοέμβριος 2011 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ... 4 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ:... 4 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ... 4 1. Ο.Σ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ Η ζηξαηεγηθή ηνπ Δήκνπ Καζνξηζκόο ηεο ζηξαηεγηθήο Η ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ απνηειεί ζπλεθηηθφ ζχλνιν γεληθψλ ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ δξάζεο, πνπ απνζθνπνχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α 1. Νη απφθνηηνη ηνπ Κεραλνινγηθνύ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα Νρεκάηωλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα