Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις."

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ 2085/1992 Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 10 άρθρου 38 Ν. 2190/1994, ΦΕΚ Α' 28). Άρθρο 2 Τρόπος προαγωγής δηµοσίων υπαλλήλων (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 10 άρθρου 38 Ν. 2190/1994, ΦΕΚ Α' 28). Άρθρο 3 Στοιχεία για το σχηµατισµό κρίσης (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 10 άρθρου 38 Ν. 2190/1994, ΦΕΚ Α' 28). Άρθρο 4 Χρόνος προαγωγής (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 10 άρθρου 38 Ν. 2190/1994, ΦΕΚ Α' 28). Άρθρο 5 Σύστηµα προαγωγών (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 10 άρθρου 38 Ν. 2190/1994, ΦΕΚ Α' 28). Άρθρο 6 Υπηρεσιακά συµβούλια - Αρχαιότητα - Προβάδισµα. 1. (Καταργήθηκε από µε την παρ. 10 άρθρου 38 Ν. 2190/1994, ΦΕΚ Α' 28). 2. Το προβλεπόµενο από το άρθρο 6 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977) υπηρεσιακό συµβούλιο καταργείται. Οι αρµοδιότητές του ασκούνται εφεξής από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο της παρ. 7 του άρθρου 78 του ν. 1892/1990, συγκροτούµενο κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής. 3. Επαναφέρονται σε ισχύ τα άρθρα 196, 197 και 294 του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977). Οπου στο άρθρο 197 αναφέρονται κλάδοι ΑΤ, ΑΡ, ΜΕ και ΣΕ, νοούνται αντίστοιχα οι κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, Ε και ΥΕ. Η παραποµπή στο άρθρο 64 του Υπαλληλικού Κώδικα νοείται ως παραποµπή στο άρθρο 1 του παρόντος νόµου. 4. Το κατά το άρθρο 197 του Υπαλληλικού Κώδικα προβάδισµα δε εµποδίζει την τοποθέτηση υπαλλήλων προβαδίζουσας κατηγορίας µέχρι και του βαθµού του Εισηγητή Α' σε οργανική µονάδα, στην οποία προΐστανται υπάλληλος κατηγορίας, η οποία έπεται κατά το προβάδισµα. 5. Οι υπάλληλοι υποχρεούνται να εκτελούν και συναφείς µε την ειδικότητα ή τα καθήκοντά τους εργασίες ή εργασίες για τις οποίες έχουν, κατά την κρίση της υπηρεσίας, την απαιτούµενη εµπειρία ή ειδίκευση. Άρθρο 7 Τοποθέτηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ 1. ιοριζόµενος

2 υπάλληλος όλων των Κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, Ε, ΥΕ) δεν τοποθετείται στους νοµούς Αττικής ή Θεσσαλονίκης ούτε στις πόλεις Πάτρα, Κόρινθο, Χαλκίδα, Λάρισα, Βόλο, Σέρρες, Καβάλα, Ιωάννινα και Ηράκλειο, εφόσον ο κλάδος στον οποίο διορίζεται έχει κενές θέσεις κατανεµηµένες εκτός των νοµών και των πόλεων αυτών. Ο διοριζόµενος τοποθετείται υποχρεωτικά στη θέση για την οποία συµµετέσχε µε δήλωσή του στη διαδικασία πρόσληψης. Η έλλειψη δήλωσης αποκλείει το διορισµό. 2. Οι κατά την προηγούµενη παράγραφο τοποθετούµενοι υποχρεούνται να υπηρετήσουν για µια, τουλάχιστον, πενταετία στη θέση που τοποθετήθηκαν. Απαγορεύεται µετάθεση, µετάταξη ή απόσπαση, µε εξαίρεση την απόσπαση φοίτηση στην Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης, καθώς και η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, κατά τη διάρκεια της πενταετίας. Η παρακολούθηση προγραµµάτων των άρθρων του ν. 1943/1991 επιτρέπεται. 3. Ο υπάλληλος υποχρεούται να µην εκτελέσει διαταγή, η οποία παραβιάζει τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, άλλως παραπέµπεται υποχρεωτικά στο υπηρεσιακό συµβούλιο µε το ερώτηµα της απόλυσης. Η καταβολή αποδοχών στο υπηρεσιακό όργανο, που εξέδωσε τη διαταγή ή συνέπραξε στην έκδοσή της, διακόπτεται από την ηµέρα έκδοσης µέχρι την ηµέρα ανάκλησης αυτής. 4. Ως πόλη, για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, νοείται η περιοχή σε ακτίνα τριάντα (30) χιλιοµέτρων από το κέντρο αυτής. 5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 και η παρ. 3 του άρθρου 132 του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977) καταργούνται. 6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται για τους διοριζοµένους σύµφωνα µε το άρθρο 91 του ν. 1941/1991. Άρθρο 8 Μεταθέσεις (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από µε την παρ. 15 άρθρου 32 Ν. 2190/1994, ΦΕΚ Α' 28). Άρθρο 9 Κίνητρα για υπαλλήλους προβληµατικών περιοχών (Αντικαθίσταται το άρθρο 64 του ν. 1943/1991). Άρθρο 10 Μετατάξεις 1. Με απόφαση επιτροπής, που προεδρεύεται από Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και στην οποία µετέχουν οι Υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών και ο αρµόδιος κατά περίπτωση υπουργός, καθορίζεται εφάπαξ για κάθε υπηρεσία ο αριθµός των µόνιµων ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των υπουργείων, αυτοτελών δηµόσιων υπηρεσιών, νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα, κατά κλάδο ή ειδικότητα, που πλεονάζουν και µετατάσσονται ή µεταφέρονται σε άλλα υπουργεία, αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π... Της επιτροπής, αν δεν υπάρχει αντιπρόεδρος, απουσίαζει ή κωλύεται, προεδρεύει ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης. 2. Η µετάταξη γίνεται σε κενή θέση, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του υπουργού στην αρµοδιότητα ή εποπτεία του οποίου υπάγεται η υπηρεσία στην οποία ο υπάλληλος µετατάσσεται. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, η µετάταξη γίνεται µε µεταφορά της θέσης που κατέχει ο µετατασσόµενος. Η θέση µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την απόφαση της

3 µετάταξης και εντάσσεται στις θέσεις του οικείου κλάδου ή σε συνιστώµενο κλάδο. Οι µετατασσόµενοι πρέπει να κατέχουν τα προσόντα του κλάδου στον οποίο µετατάσσονται. 3. Με όµοια απόφαση γίνεται η µεταφορά υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε κενές θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εφόσον ο µεταφερόµενος έχει τα προσόντα, που προβλέπονται για τις θέσεις αυτές. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η κατάταξη των µεταφερόµενων υπαλλήλων γίνεται σε θέσεις µε την ίδια εργασιακή σχέση αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθµίδας ή σε θέσεις αντίστοιχες των τυπικών τους προσόντων, που συνιστώνται αυτοδικαίως µε την απόφαση µεταφοράς κατά ειδικότητα. 4. Με την έκδοση της απόφασης των παρ. 2 και 3, καταργούνται οι θέσεις, που κατέχονται από τους µετατασσόµενους ή µεταφερόµενους υπαλλήλους, εφόσον αυτές δεν µεταφέρονται, καθώς και οι προβλεπόµενες από τον οικείο οργανισµό κενές θέσεις του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, και εκδίδονται οι αντίστοιχες διαπιστωτικές πράξεις. 5. Ο ονοµαστικός καθορισµός, κατά κλάδο ή ειδικότητα, των υπαλλήλων, που µετατάσσονται ή µεταφέρονται, γίνεται από το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο, µε κριτήριο τη δήλωση επιθυµίας του υπαλλήλου για µετάταξη ή µεταφορά, άλλως µε τη σειρά διορισµού ή πρόσληψης στην υπηρεσία, προηγουµένων των νεοτέρων. Σε περίπτωση ίδιας ηµεροµηνίας διορισµού ή πρόσληψης, µετατάσσονται ή µεταφέρονται κατά σειρά οι άγαµοι έναντι των εγγάµων, οι έγγαµοι µη έχοντες τέκνα έναντι των εγγάµων, οι έγγαµοι µη έχοντες τέκνα έναντι των εχόντων και µεταξύ εγγάµων, που έχουν τέκνα, αυτοί που έχουν µικρότερο αριθµό τέκνων. 6. Για τους µετατασσοµένους εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 και των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 9 του άρθρου 20 του ν. 1735/1987, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2042/1992 (ΦΕΚ 75 Α'). Για τους µεταφεροµένους εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 14, 16 και 17 του άρθρου 20 του ν. 1735/ Στους µετατσσόµενους ή µεταφερόµενους µε τις παραπάνω διατάξεις ή µε τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 1943/1991 υπαλλήλους, σε νοµούς, παραµεθόριων περιοχών (άρθρο 1 ν. 287/1976), καταβάλλονται όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία για µεταθέσεις έξοδα και αποζηµιώσεις, καθώς και εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση, που καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονοµικών. Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό εξόδων της υπηρεσίας, στην οποία µετατάσσονται ή µεταφέρονται οι υπάλληλοι. 8. Επιτρέπεται η κάλυψη κενών θέσεων της.ε.η., του Ο.Τ.Ε. και της Ολυµπιακής Αεροπορίας µε µεταφορά προσωπικού, καθώς και κενών θέσεων Ο.Τ.Α., εφόσον οι Ο.Τ.Α. του ζητήσουν από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, µε µετάταξη ή µεταφορά προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και του άρθρου 56 παρ. 1 του ν. 1943/ Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 56 του ν. 1943/1991 καταργούνται. Άρθρο 11 Ειδικές ρυθµίσεις. 1. Για τη µετάταξη ή µεταφορά σε κλάδο ΥΕ ή ειδικότητα εκπαιδευτικής βαθµίδας ΥΕ των υπαγοµένων στις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου ή του άρθρου 56 του ν. 1943/1991, αρκούν τα προσόντα, που προβλέπονται στο άρθρο 22 του π.δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α'). Η κατά την παρ. 2 του άρθρου 22 του π.δ. 194/1988 τριετής προθεσµία παρατείνεται, από την ισχύ του ν. 1943/1991, για µια ακόµη τριετία. 2. Για τους µετατασσόµενους ή µεταφερόµενους µε τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου ή του

4 άρθρου 56 παρ. 1 του ν. 1943/1991 υπαλλήλους κλάδων Ε ή ειδικότητας εκπαιδευτικής βαθµίδας Ε, που δεν κατέχουν οµώνυµο ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών του κλάδου ή της ειδικότητας, στην οποία µετατάσσονται ή µεταφέρονται, επιτρέπεται η µετάταξη ή µεταφορά σε συναφή ή παρεµφερή κλάδο ή ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας µε βάση την εµπειρία τους. 3. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα, που µεταφέρεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 1943/1991, επιτρέπεται να κατατάσσεται και σε κενές ή συνιστώµενες αυτοδικαίως µε την απόφαση µεταφοράς του θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθµίδας και ειδικότητας µε τα τυπικά προσόντα, που κατέχει κατά το χρόνο της µεταφοράς του. Η διάταξη αυτή ισχύει αναδροµικά από την έναρξη ισχύος του ν. 1943/1991. Άρθρο 12 Μετακίνηση - Μετάταξη προσωπικού µεταξύ υπουργείων και γενικών γραµµατειών 1. Ο οικείος υπουργός µπορεί, µε απόφασή του, να µετακινεί τακτικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από γενική γραµµατεία του υπουργείου σε υπηρεσίες του υπουργείου και αντιστρόφως, καθώς και µεταξύ γενικών γραµµατειών του υπουργείου, για κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας για παραγωγικότερη αξιοποίηση των υπαλλήλων. Η µετακίνηση προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιτρέπεται µόνο σε θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας αντίστοιχου επιπέδου. 2. Με τους όρους των άρθρων 154 και 156 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα επιτρέπεται η µετάταξη τακτικού υπαλλήλου ή η µεταφορά υπαλλήλου µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από γενική γραµµατεία ή αυτοτελή υπηρεσία του υπουργείου στο υπουργείο και αντιστρόφως, καθώς και από γενική γραµµατεία σε αυτοτελή υπηρεσία του υπουργείου και αντιστρόφως, µε µεταφορά της θέσης που κατέχει, εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση µε θέση που κενώνεται µε τη µετάταξη ή µεταφορά υπαλλήλου, καταργείται αυτοδικαίως και εκδίδεται αντίστοιχη διαπιστωτική πράξη. Άρθρο 13 Χορήγηση κανονικών αδειών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ 1. Κατά τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο κάθε έτους, καθώς και κατά την εργάσιµη ηµέρα, που προηγείται και έπεται αργίας, ο αριθµός των υπαλλήλων του ηµοσίου και των Ν.Π..., που απουσιάζουν µε κανονική άδεια δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% του συνολικού αριθµού των υπαλλήλων κάθε οργανικής µονάδας. Υπέρβαση του ποσοστού επιτρέπεται, εφόσον τοποθετηθεί προσωρινά, σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος, υπάλληλος άλλης οργανικής µονάδας του ίδιου ή συναφούς κλάδου ή ειδικότητας. Για τους προϊσταµένους οργανικών µονάδων, ο υπολογισµός του 50% γίνεται µε βάση τον αριθµό των προϊσταµένων που υπάγονται στον υπερκείµενο προϊστάµενο. Με απόφαση του οικείου υπουργού µπορεί να χορηγείται κανονική άδεια, ταυτοχρόνως, στους υπαλλήλους υπηρεσίας. Κατά το διάστηµα αυτό παραµένει στην υπηρεσία µόνο το αναγκαίο προσωπικό για τη στοιχειώδη λειτουργία της. 2. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρµόδιου υπουργού, οι διατάξεις της προηγούµενης

5 παραγράφου µπορεί να επεκτείνονται και στις δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς ή άλλα κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. 3. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 101 του Υπαλληλικού Κώδικα δεν εφαρµόζεται,όταν οι υπηρεσίες προυσιάζουν αιχµή εργασίας κατά τους θερινούς µήνες. 4. Η προβλεπόµενη από την παρ. 3 του άρθρου 102 του Υπαλληλικού Κώδικα δυνατότητα µεταφοράς της κανονικής άδειας στο επόµενο έτος καταργείται. "Ειδικά για τις ηµέρες κανονικής άδειας του έτους 1992, που δεν έχουν χορηγηθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, παρέχεται η δυνατότητα χορηγήσεώς τους το αργότερο µέχρι ". Η µη χορήγηση µέχρι τέλους του έτους ολόκληρης της κανονικής άδειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 102 του Υπαλληλικού Κώδικα, στους υπαλλήλους από του βαθµού του Τµηµατάρχη Α' και κατωτέρου και η εκ της αιτίας αυτής καταβολής αποζηµίωσης στον υπάλληλο συνεπάγεται τον καταλογισµό κατά ίσο µέρος του αντίστοιχου της αποζηµίωσης ποσού σε βάρος των οργάνων που είναι αρµόδια καθώς και αυτών που συµπράττουν για τη χορήγηση της κανονικής άδειας. Στις νοµαρχιακές και περιφερειακές υπηρεσίες του ηµοσίου και των αποκεντρωµένων υπηρεσιών των Ν.Π..., ο καταλογισµός γίνεται σε βάρος του οργάνου που είναι αρµόδιο για τη χορήγηση της κανονικής άδειας και του αµέσου προϊσταµένου του υπαλλήλου. Για τη µη χορήγηση κανονικής άδειας σε Γενικό ιευθυντή ή ιευθυντή και την εκ της αιτίας αυτής καταβολή αποζηµίωσης, απαιτείται ειδική αιτιολόγηση, που παρατίθεται στο έντυπο της αίτησης από το αρµόδιο για τη χορήγηση της άδειας όργανο. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν θίγουν δικαιώµατα των υπαλλήλων, που αφορούν µη χορηγηθείσες κανονικές άδειες έτους 1991 και προγενέστερων ετών. 5. Στις µητέρες υπαλλήλους του ηµοσίου και των Ν.Π..., που έχουν τέκνο ηλικίας κάτω των έξι ετών, επιτρέπεται να χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους και γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου, άδεια χωρίς αποδοχές µέχρι δύο έτη συνολικά και µέχρι ένα έτος για κάθε επιπλέον τέκνο. Ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές δεν αποτελεί χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας. Άρθρο 14 Συνδικαλιστικές άδειες 1. Οι συνδικαλιστικές άδειες, που προβλέπονται στο άρθρο 17 του ν. 1264/1982, προκειµένου για πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ανωτέρω νόµου, ορίζονται ως ακολούθως: α. Για τον πρόεδρο και το γενικό γραµµατέα των δευτεροβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, έξι ηµέρες κατά µήνα, και τρεις για τα λοιπά µέλη του διοικητικού τους συµβουλίου, εφόσον οι υπαγόµενες σ' αυτές πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν συνολικά άνω των µελών, τέσσερις και δύο ηµέρες κατά µήνα αντιστοίχως, αν έχουν άνω των µελών, δύο και µία ηµέρα κατά µήνα αντιστοίχως, αν έχουν άνω των µελών, µία ηµέρα κατά µήνα για τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραµµατέα και ταµία, αν έχουν άνω των 500 µελών και µία ηµέρα κατά δίµηνο, αν έχουν µέχρι 500 µέλη. β. Για τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραµµατέα πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, δύο ηµέρες κατά µήνα, εφόσον έχουν άνω των µελών, µία ηµέρα κατά µήνα, εφόσον έχουν άνω των 500 µελών και µία ηµέρα κατά δίµηνο, αν έχουν µέχρι 500 µέλη. 2. Στα µέλη των διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των υπαλλήλων, που αναφέρονται στην παρ. 1 του

6 άρθρου 30 του ν. 1264/1982, προκειµένου να συµµετάσχουν σε συνδικαλιστικά συνέδρια, που οργανώνονται στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, χορηγείται, πέραν των αδειών της προηγούµενης παραγράφου, άδεια προσωρινής απουσίας µε αποδοχές, που δεν µπορεί να υπερβεί κατ' έτος τις πέντε ηµέρες. 3. Στις περιπτώσεις α' και β' της παρ. 1 επιτρέπεται και η χορήγηση άδειας, χωρίς αποδοχές, µέχρι του τετραπλασίου του κατά περίπτωση ορίου που αναφέρεται σ' αυτές. Άρθρο 15 Αδεια κυοφορίας 1. Σε κυοφορούσες υπαλλήλους του ηµοσίου και των Ν.Π.... που έχουν ανάγκη ειδικής κατ' οίκον θεραπείας, πέραν του ορίου αναρρωτικής άδειας µε αποδοχές, σύµφωνα µε τα άρθρα 108 και 112 του Υπαλληλικού Κώδικα, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας, µε µισές αποδοχές, µετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή µαιευτικής κλινικής ή τµήµατος δηµόσιου νοσηλευτικού ιδρύµατος. Περαιτέρω, χορηγείται και η προβλεπόµενη κανονική άδεια κύησης και λοχείας. 2. (Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 105 του Υπαλληλικού Κώδικα). Άρθρο (Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 110 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 59 του ν. 1943/1991). 2. (Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 110 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 59 του ν. 1943/1991). 3. (Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 1943/1991). Άρθρο 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ' ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. (Προστίθενται παρ. 4 και 5 στο άρθρο 47 του ν. 1943/1991). 2. Οι διατάξεις των παρ. 4-5 του άρθρου 26 του ν. 1388/1983 (ΦΕΚ 113 Α'). όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρο 23 περ. ι' του ν. 1586/1986, που ισχύουν για τους υπαλλήλους, οι οποίοι συµµετέχουν σε προγράµµατα του Ινστιτούτου ιαρκούς Επιµόρφωσης (Ι..Ε.), εφαρµόζονται και για τους υπαλλήλους, οι οποίοι συµµετέχουν σε προγράµµατα του Ινστιτούτου Εισαγωγικής ιοικητικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε..Ε.) ή των περιφερειακών ινστιτούτων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 1943/1991 ή σε προγράµµατα των άρθρων 34, 35, 37, 38 και 47 του ν. 1943/1991, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, πλην των προγραµµάτων που εκτελούνται στο εξωτερικό και των προγραµµάτων διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Στους υπαλλήλους που χορηγείται εκπαιδευτική άδεια για µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακή εκπαίδευση στην ηµεδαπή, µπορεί, µετά σύµφωνη γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου, να παρέχονται αποδοχές αυξηµένες µέχρι 75%, µε κριτήριο την οικογενειακή και οικονοµική κατάσταση του υπαλλήλου, την απόσταση του εκπαιδευτικού φορέα από την υπηρεσία του και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο. 3. Για την καταβολή ηµερήσιου επιδόµατος για εκπαίδευση εκτός ωραρίου εργασίας, εξόδων µετάβασης και επιστροφής, ηµερήσιας εκτός έδρας αποζηµίωσης µέχρι τέσσερις ηµέρες και για την εξασφάλιση διανυκτέρευσης και διατροφής ή ειδικής αποζηµίωσης στους πολιτικούς υπαλλήλους του

7 ηµοσίου, των Ν.Π... και των Ο.Τ.Α., οι οποίες συµµετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράµµατα της Σχολής Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης, εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους του ηµοσίου, οι οποίοι παρακολουθούν προγράµµατα επιµόρφωσης του άρθρου 34 του ν. 1943/1991. Οι σχετικές δαπάνες καταβάλλονται από τις υπηρεσίες στις οποίες οι υπάλληλοι ανήκουν οργανικά. 4. (Προστίθεται εδάφιο στην παρ. 8 του άρθρου 33 του ν. 1943/1991). Άρθρο 18 Θέµατα Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης 1. Τα προγράµµατα των άρθρων 34 παρ. 2 και 35 παρ. 2 του ν. 1943/1991, µπορεί να παρακολουθούν και αλλοδαποί δηµόσιοι υπάλληλοι, ο αριθµός των οποίων καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εξωτερικών. 2. Οι δαπάνες των προγραµµάτων των άρθρων 33, 34 και 35 του ν. 1943/1991, που εκτελούνται από τις µονάδες εκπαίδευσης ων υπουργείων, αυτοτελών δηµόσιων υπηρεσιών, Ν.Π... και Ο.Τ.Α., καθώς και των προγραµµάτων ξένων γλωσσών, που εκτελούνται µε φροντίδα των νοµαρχιών, µπορεί να εντάσσονται στον προϋπολογισµό του Ε.Κ... µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου. 3. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, µετά γνώµη του.σ. του Ε.Κ..., µπορεί να συγκροτούνται επιτροπές ή οµάδες εργασίας από δηµόσιους λειτουργούς ή υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα ή ιδιώτες, οι οποίοι, λόγω ειδικών γνώσεων, επιστηµονικής ή τεχνικής κατάρτισης και πείρας, µπορούν να συµβάλλουν στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου του Ε.Κ... µε την κατάρτιση µελετών ή διεξαγωγή ερευνών για τις ανάγκες των υπηρεσιακών µονάδων του Κέντρου ή προγραµµάτων, που επιδοτούνται από την Ε.Ο.Κ. Στα µέλη των επιτροπών ή οµάδων εργασίας µπορεί να καθορίζεται αποζηµίωση κατά παρέκκλιση των διατάξεων των ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α') και ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α'), µε απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονοµικών. Η παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 1735/1987 καταργείται. 4. (Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 1388/1983). 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και οικονοµικών συνιστάται στο Εθνικό Κέντρο ηµόσιας ιοίκησης (Ε.Κ...) Ειδικός Λογαριασµός για την εκτέλεση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων, την πραγµατοποίηση ηµερίδων, συνεδρίων, συµποσίων, συνεργασιών µε ηµεδαπά και αλλοδαπά ιδρύµατα η κέντρα ερευνών ή εκπαίδευσης και άλλων δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών του Ε.Κ..., καθώς και δραστηριοτήτων τεχνικής υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραµµάτων, µελετών και έργων που χρηµατοδοτούνται από το Π..Ε. ή την Ε.Ο.Κ. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α '). Άρθρο 19 Κλάδοι και ειδικότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Οι θέσεις κάθε κατηγορίας κατατάσσονται σε κλάδους, οι οποίοι µπορεί να διακρίνονται σε περισσότερες ειδικότητες. Η διάκριση των κλάδων σε ειδικότητες γίνεται σε σχέση µε την επιδιωκόµενη εξειδίκευση των υπαλλήλων, ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. 2. Η κατάταξη των θέσεων κάθε κλάδου σε ειδικότητες και ο καθορισµός των τυπικών προσόντων, κατά ειδικότητα, γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της

8 Κυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση υπουργού ή µε τις οργανικές διατάξεις κάθε υπηρεσίας. Με την ίδια διαδικασία µπορεί να ενοποιούνται ή να καταργούνται ειδικότητες. Οι οργανικές θέσεις ειδικότητας που καταργείται παραµένουν στον οικείο κλάδο. 3. Με τη διαδικασία της παρ. 2 καθορίζονται οι ειδικότητες από τις οποίες προέρχονται οι προϊστάµενοι των οικείων οργανικών µονάδων. 4. Σε υπαλλήλους κλάδων ή ειδικοτήτων µπορεί να ανατίθενται και καθήκοντα άλλων κλάδων ή ειδικοτήτων της ίδιας κατηγορίας. Η ανάθεση γίνεται µε την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος µπορεί να ανταποκριθεί στο ανατιθέµενο έργο. Άρθρο 20 ιυπουργικοί κλάδοι 1. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, επιτρέπεται συναφείς κλάδοι της ίδιας κατηγορίας περισσότερων υπουργείων να συγχωνεύονται σε διυπουργικό κλάδο ή θέσεις της ίδιας κατηγορίας διαφόρων κλάδων υπουργείων να συγκροτούν ενιαίο διυπουργικό κλάδο. 2. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των οικείων κατά περίπτωση υπουργών, καθορίζονται η διάρθρωση των θέσεων, τα προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό, η κατά την πρώτη εφαρµογή στελέχωση και ο αρµόδιος για τη διοίκηση του διυπουργικού κλάδου υπουργός, τα θέµατα επικουρικής ασφάλισης και κάθε συναφές µε την οργάνωση και λειτουργία του κλάδου θέµα. Η πλήρωση κενών θέσεων των διυπουργικών κλάδων µπορεί να γίνεται και µε µετάταξη από µόνιµους υπαλλήλους δηµόσιων υπηρεσιών, που έχουν τα προσόντα διορισµού στον οικείο διυπουργικό κλάδο. Με τα παραπάνω διατάγµατα καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της µετάταξης. Οι διατάξεις του προηγούµενου άρθρου εφαρµόζονται και στους διυπουργικούς κλάδους. 3. Για κάθε διυπουργικό κλάδο συνιστάται υπηρεσιακό συµβούλιο. Για περισσότερους διυπουργικούς κλάδους, ανεξάρτητα από κατηγορία, µπορεί να συνιστάται κοινό υπηρεσιακό συµβούλιο. Τα από υπαλλήλους µέλη, των συµβουλίων προέρχονται από κλάδους τους οποίους εξυπηρετεί του υπηρεσιακό συµβούλιο. Το υπηρεσιακό συµβούλιο, πέρα από τις αρµοδιότητες που έχει από τις κείµενες διατάξεις, εισηγείται στον αρµόδιο υπουργό για την κατανοµή των θέσεων στις υπηρεσίες, που εξυπηρετούνται από υπαλλήλους των διυπουργικών κλάδων, την εκπαίδευση και κάθε άλλο θέµα, που έχει σχέση, µε την άσκηση καθηκόντων των υπαλλήλων. 4. Η κατανοµή των θέσεων διυπουργικών κλάδων στις υπηρεσίες, που εξυπηρετούνται από αυτούς, γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρµόδιου για τη διοίκηση του διυπουργικού κλάδου υπουργού. Οι πιστώσεις για τις δαπάνες του προσωπικού των διυπουργικών κλάδων εγγράφονται στους προϋπολογισµούς δαπανών των υπηρεσιών, ανάλογα µε την κατανοµή των θέσεων. 5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των σχετικών µε τις αρµοδιότητες του οικείου για τη διοίκηση του διυπουργικού κλάδου υπουργού, οι υπηρεσίες, που στελεχώνονται από υπαλλήλους των διυπουργικών κλάδων, αποτελούν µονάδες των οικείων υπουργείων και γενικών γραµµατείων. Οι εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας των υπαλλήλων των διυπουργικών κλάδων καταρτίζονται από τους προϊσταµένους των υπηρεσιών, στις οποίες υπηρετούν. 6. Οι υπηρετούντες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, σε θέσεις υπουργικών κλάδων, που µεταφέρονται και συγκροτούν διυπουργικούς κλάδους, εφόσον το υπουργείο στο οποίο οργανικά ανήκουν δεν έχει περιφερειακές υπηρεσίες ή περιφερειακές υπηρεσιακές

9 µονάδες, που στελεχώνονται από υπαλλήλους αντίστοιχων καθηκόντων και ειδικοτήτων και µε την προϋπόθεση ότι έχουν συµπληρώσει δεκαετή συνολική δηµόσια υπηρεσία, δεν τοποθετούνται ούτε µετακινούνται, χωρίς αίτηση τους, σε περιφερειακές υπηρεσίες. 7. Από τη δηµοσίευση του παρόντος, συγχωνεύονται και συγκροτούν, αντιστοίχως ενιαίους διυπουργικούς κλάδους οι ακόλουθοι κλάδοι υπουργείων: α. Κλάδοι ΠΕ Επιθεωρητών, µε αρµόδιο για τη διοίκησή του τον Υπουργό Εσωτερικών. Εξαιρούνται οι κλάδοι επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονοµικών. β. Κλάδοι ΠΕ Πληροφορικής (που περιλαµβάνουν τις ειδικότητες επιστήµης των υπολογιστών και µηχανικών Η/Υ), ΤΕ Πληροφορικής και Ε Προσωπικού Η/Υ, µε οποιαδήποτε ειδικότερη ονοµασία, µε αρµόδιο για τη διοίκησή τους τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης. γ. Κλαδοι ΠΕ Μηχανικών (κατά ειδικότητα), µε αρµόδιο για τη διοίκησή τους, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Εργων. δ. Κλάδοι ΠΕ και ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων και Ε Βιβλιοθηκονόµων/Βιβλιοθηκαρίων, µε αρµόδιο για τη διοίκησή τους τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Με τα προεδρικά διατάγµατα της παρ. 2, που εκδίδονται στην προκειµένη περίπτωση µε πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, και του οικείου για τη διοίκηση του διυπουργικού κλάδου υπουργού, ρυθµίζονται τα λοιπά θέµατα, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Μέχρι την έκδοση των διαταγµάτων, η διοίκηση των επί µέρους ως άνω κλάδων εξακολουθεί να ανήκει στους µέχρι σήµερα αρµόδιους υπουργούς. 8. Οι κατά την παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 1892/1990 διυπουργικοί κλάδοι διοικητικής οργάνωσης και διαδικασιών, συγκροτούµενοι από θέσεις της ίδιας κατηγορίας κλάδων των υπουργείων και γενικών γραµµατειών, συνιστώνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, µε αρµόδιο για τη διοίκησή τους, τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης. 9. Οι παραπάνω διατάξεις, εκτός από τις παραγράφους 5, 6, 7 και 8, εφαρµόζονται αναλόγως: α) για τη συγκρότηση νοµαρχιακών διυπουργικών κλάδων (ν. 1586/1986, άρθρο 24 παρ. 5-7) και β) για την ένταξη προσωπικού σε διυπουργικούς κλάδους (ν. 1735/1987, άρθρο 4 παρ., 4 και επόµενες και ν. 1943/1991, άρθρο 26 παρ. 1-2). 10. Οι διατάξεις των παρ. 1-4 του άρθρου 24 του ν. 1586/1986 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 1943/1991 καταργούνται. Άρθρο 21 Κατάργηση - Κατανοµή οργανικών θέσεων 1. Μετά τρίµηνο από τη δηµοσίευση του παρόντος, καταργούνται όλες οι κοινές οργανικές θέσεις, µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των κεντρικών υπηρεσιών υπουργείων και γενικών γραµµατείων υπουργείων, µε εξαίρεση τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί µέχρι τη λήξη του τριµήνου. Εξαιρούνται τα Υπουργεία Εξωτερικών, Μακεδονίας - Θράκης και Αιγαίου. Για τις πιο πάνω καταργούµενες κενές θέσεις εκδίδεται κατά περίπτωση, διαπιστωτική πράξη. Μέσα στο παραπάνω τρίµηνο, ποσοστό µέχρι 20% των υπό κατάργηση κενών θέσεων, προσδιοριζόµενα αριθµητικά, µπορεί να διατηρηθεί και ανακατανέµεται µεταξύ των Υπουργείων µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου. Με απόφαση του οικείου υπουργού, οι κατανεµόµενες σε κάθε υπουργείο θέσεις προσδιορίζονται κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα. 2. Με τους οργανισµούς των υπουργείων, αυτοτελών δηµόσιων υπηρεσιών και Ν.Π..., πλην οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, κατανέµονται συνολικά, κατά κλάδο ή ειδικότητα, οι οργανικές θέσεις του µόνιµου και µε οποιαδήποτε σχέση προσωπικού στην κεντρική

10 και τις περιφερειακές υπηρεσίες. 3. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση υπουργού, οι οργανικές θέσεις µόνιµου και µε οποιαδήποτε σχέση, προσωπικού, που έχουν κατανεµηθεί, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, µπορεί να µεταφέρονται από τις κεντρικές στις περιφερειακές υπηρεσίες, όχι όµως και αντιστρόφως. 4. Η κατανοµή ειδικότερα των οργανικών θέσεων στις επί µέρους οργανικές µονάδες σε επίπεδο περιφέρειας, νοµού ή επαρχίας, µε βάση τη γενικότερη κατανοµή τους στην κεντρική και τις περιφερειακές υπηρεσίες, ενεργείται µε απόφαση του αρµόδιου υπουργού. 5. Κατά την πρώτη εφαρµογή και µέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσιεύση των προεδρικών διαταγµάτων των παρ. 1 και 4 του άρθρου 1 του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α'), τα υπουργεία, που έχουν περιφερειακές υπηρεσίες, κατανέµουν τις οργανικές θέσεις του µόνιµου και µε οποιαδήποτε σχέση προσωπικού τους, κατά κλάδο ή ειδικότητα, στις επί µέρους περιφερειακές υπηρεσιακές τους µονάδες, µε αποφάσεις του Υπουργου Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση υπουργού, προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της οργανικής σύνθεσης των περιφερειακών υπηρεσιών σε θέσεις και προσωπικό. 6. Οι διατάξεις: α) του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 1199/1981 (ΦΕΚ 237 Α) και β) του άρθρου 70 του ν. 1943/1991 καταργούνται. (Αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 51/1975, ΦΕΚ 125 Α'). Άρθρο 22 Κατάργηση - Συγχώνευση - Μετατροπή νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα 1. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών και των κατά περίπτωση αρµόδιων υπουργών, νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα µπορεί να καταργούνται, συγχωνεύονται και αποκεντρώνονται χωροταξικά, καθώς και να µεταφέρονται αρµοδιότητές τους σε άλλους φορείς, να µεταβάλλεται η νοµική µορφή τους και να καθορίζονται κανόνες διοικητικής και οικονοµικής λειτουργίας και διαχείρισης. 2. Με τα ίδια προεδρικά διατάγµατα ρυθµίζονται θέµατα, που ανάγονται στην οργάνωση, λειτουργία, διάρθρωση των υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού, τακτοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού σε κενές ή µεταφερόµενες θέσεις ή σε προσωρινές θέσεις, που συνιστώνται για το λόγο αυτόν ή µετάταξή του, ως πλεονάζοντος, σε δηµόσιες υπηρεσίες, Ν.Π... ή Ο.Τ.Α. ανάλογα µε τα τυπικά του προσόντα, την τύχη των περιουσιακών στοιχείων του καταργούµενου, συγχωνευόµενου ή µετατρεπόµενου νοµικού προσώπωου, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. Στα προεδρικά διατάγµατα, που ρυθµίζουν θέµατα επικουρικής ασφάλισης, συµπράττει και ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 3. Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρµόζονται στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά πρόσωπα των τοµέων υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα του τοµέα εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Άρθρο 23 Ειδικές διατάξεις συλλογικών οργάνων - Βράβευση προτάσεων 1. (Προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο 5 του ν. 2026/1992, από τότε που ίσχυσε). 2. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 83 του ν. 1892/1990 και του τέταρτου και πέµπτου εδαφίου της παρ. 4 της αριθ. ΙΣΚΠΟ/Φ.17/33663/ " ιαγωνισµός για τη

11 βράβευση µελετών και προτάσεων" (ΦΕΚ 637 Β') απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης παύουν να ισχύουν για διαγωνισµούς που προκηρύσσονται, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 83 του ν. 1892/1990, µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Άρθρο 24 Σύσταση θέσεων κατά βαθµούς ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνιστώνται αυτοδικαίως, θέσεις βαθµού Γενικού ιευθυντή σε αριθµό ίσο µε τις γενικές διεθύνσεις που έχουν συσταθεί µε τις διατάξεις των άρθρων 78 και 79 του ν. 1892/1990. Η θέση βαθµού Γενικού ιευθυντή συνιστάται στον κλάδο στον οποίο ανήκει ο οικείος γενικός διευθυντής. Αν δεν υπηρετεί γενικός διευθυντής και προβλέπεται να προέρχεται από περισσότερους κλάδους, η θέση συνιστάται στον κλάδο που αναφέρεται πρώτος στις οικείες οργανικές διατάξεις, χωρίς να θίγεται το δικαίωµα των υπαλλήλων των λοιπών κλάδων να κρίνονται για γενικοί διευθυντές. 2. Συνιστώνται, αυτοδικαίως, θέσεις βαθµού ιευθυντή Β'-Α' και βαθµού Τµηµατάρχη Β'-Α', σε αριθµό, ίσο µε τις υφιστάµενες διευθύνσεις και τµήµατα ή αντίστοιχου επιπέου οργανικές µονάδες, στον κλάδο και την κατηγορία που ανήκει ο υπάλληλος, ο οποίος κατά τη δηµοσίευση του παρόντος υπηρετεί ως προϊστάµενος στις παραπάνω οργανικές µονάδες. Αν ο υπάλληλος ανήκει σε προσωρινό κλάδο, η θέση συνιστάται σε άλλο κλάδο, υπάλληλοι του οποίου κρίνονται, σύµφωνα µε τις οικείες οργανικές διατάξεις, για προϊστάµενοι της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 3. Αν σε ορισµένες οργανικές µονάδες δεν υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος προϊστάµενος, η αντίστοιχη θέση ιδρύεται στην κατηγορία και τον κλάδο από τον οποίο προβλέπεται, κατά τις οικείες οργανικές διατάξεις, να προέρχεται ο προϊστάµενος. Αν στην αµέσως προηγούµενη περίπτωση ο προϊστάµενος προέρχεται από περισσότερες κατηγορίες ή κλάδους, η θέση ιδρύεται στην κατηγορία και τον κλάδο που αναφέρεται πρώτος στον οργανισµό της υπηρεσίας, χωρίς να θίγεται το δικαίωµα των υπαλλήλων των λοιπών κλάδων της ίδιας κατηγορίας να κρίνονται για διευθυντές και τµηµατάρχες. 4. Οι θέσεις που κατέχουν οι υπάλληλοι, οι οποίο κατατάσσονται στις συνιστώµενες θέσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου Α του επόµενου άρθρου 25, καταργούνται αυτοδικαίως. Για τις θέσεις που καταργούνται εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις. 5. Στον αριθµό των διευθύνσεων συνυπολογίζονται και οι υφιστάµενες υποδιευθύνσεις και στον αριθµό των τµηµάτων και τα υφιστάµενα αυτοτελή γραφεία. 6. Αν ως προϊστάµενος διεύθυνσης υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος υπάλληλος της Κατηγορίας Ε, στην οποία δεν προβλέπεται βαθµός ιευθυντή, κατά το άρθρο 1 του παρόντος, η θέση του βαθµού ιευθυντή Β'-Α' συνιστάται στον κλάδο της Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, σύµφωνα µε την παρ. 3, που εφαρµόζεται αναλόγως. Ο προϊστάµενος που υπηρετεί συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του µέχρι τη λήξη της θητείας του. 7. Με τα προεδρικά διατάγµατα του άρθρου 78 του ν. 1892/1990 για τη σύσταση γενικών διευθύνσεων συνιστώνται και αντίστοιχες θέσεις βαθµού Γενικού ιευθυντή. Άρθρο 25 Κατάταξη υπηρετούντων υπαλλήλων Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, κατατάσσονται σε θέσεις των βαθµών του άρθρου 1 του παρόντος, ως ακολούθως: Α. Κατηγορία ΠΕ, ΤΕ,

12 Ε. α. Στο βαθµό του Γενικού ιευθυντή Κατηγορίας ΠΕ, αυτοδικαίως, οι υπηρετούντες Γενικοί ιευθυντές, που έχουν επιλεγεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 78 και 79 του ν. 1892/1990. β. Στο βαθµό του ιευθυντή Α' ή Β': Αυτοδικαίως, οι υπάλληλοι Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οι οποίοι την 31η Μαρτίου 1986 κατείχαν το 2ο ή 3ο βαθµό του Υπαλληλικού Κώδικα. Οι υπάλληλοι αυτοί κατατάσσονται στο βαθµό του ιευθυντή Α' και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό αυτόν το χρόνο που έχει διανυθεί από τότε που κατέβαλαν το 2ο βαθµό ή από τότε που θα συµπλήρωναν τριετή υπηρεσία στον 3ο βαθµό, αντιστοίχως, έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αν ο αριθµός των υπαλλήλων, αυτών είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των θέσεων, συνιστώνται αυτοδικαίως µε τον παρόντα νόµο αντίστοιχου αριθµού θέσεις βαθµού ιευθυντή Β'-Α'. γ. Στο βαθµό του Τµηµατάρχη Α' ή Β': Αυτοδικαίως, οι υπάλληλοι Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή Ε, οι οποίοι την 31η Μαρτίου 1986 κατείχαν τον 4ο ή 5ο βαθµό του Υπαλληλικου Κώδικα. Οι υπάλληλοι αυτοί κατατάσσονται στο βαθµό του Τµηµατάρχη Α' και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό αυτόν, το χρόνο που έχει διανυθεί από τότε που κατέβαλαν τον 4ο βαθµό ή από τότε που θα συµπλήρωναν τριετία για την Κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ και τετραετία για την Κατηγορία Ε στον 5ο βαθµό, αντιστοίχως, έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. Αβ εφαρµόζεται αναλόγως. δ. Στους λοιπούς βαθµούς: Οι κατεχόµενες από τους λοιπούς υπαλλήλους της Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή Ε θέσεις διαβαθµίζονται, αυτοδικαίως, σε θέσεις ενιαίων βαθµών όκιµου Γραµµατέα για τις κατηγορίες ΠΕ και Τε και όκιµου Γραφέα για την κατηγορία Ε έως Εισηγητή Α', ειδικώς για την κατάταξη και µόνο των υπηρετούντων υπαλλήλων. Οι υπηρετούντες υπάλληλοι, που δεν υπάγονται στις προηγούµενες περιπτώσεις, κατατάσσονται αυτοδικαίως σε βαθµούς ως ακολούθως: 1. Οι υπάλληλοι βαθµού Α', οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν συµπληρώσει ένα έτος υπηρεσίας στο βαθµό αυτόν, κατατάσσονται στο βαθµό του Εισηγητή Α' και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό αυτόν, το χρόνο που έχει διανυθεί από τότε που συµπλήρωσαν ένα έτος υπηρεσίας στο βαθµό Α' έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος. 2. Οι λοιποί υπάλληλοι βαθµού Α' κατατάσσονται στο βαθµό του Εισηγητή Β' και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό αυτόν, το χρόνο που έχει διανυθεί από τότε που κατέχουν το βαθµό Α' έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος, προστιθεµένων ακόµη δύο ετών για υπαλλήλους Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και τριών ετών για υπαλλήλους Κατηγορίας Ε. 3. Οι υπάλληλοι βαθµού Β', οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν συµπληρώσει στο βαθµό αυτόν διετή υπηρεσία για την Κατηγορία ΠΕ, ενός έτους υπηρεσία για την Κατηγορία ΤΕ και διετή υπηρεσία για την Κατηγορία Ε, κατατάσσονται στο βαθµό του Γραµµατέα Α' και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό αυτόν, το χρόνο που έχει διανυθεί από τότε που συµπλήρωσαν διετία, ένα έτος ή διετία, αντιστοίχως κατά κατηγορία, στο βαθµό Β' έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος. 4. Οι λοιποί υπάλληλοι βαθµού Β' κατατάσσονται στο βαθµό του Γραµµατέα Β' και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό αυτόν, το χρόνο που έχει διανυθεί από τότε που κατέβαλαν το βαθµό Β έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος, προστιθεµένων ακόµη δύο ετών για υπαλλήλους Κατηγορίας ΤΕ και ενός έτους για υπαλλήλους Κατηγορίας Ε. 5. Οι υπάλληλοι βαθµού Γ' της Κατηγορίας ΠΕ κατατάσσονται στο βαθµό του όκιµου Γραµµατέα και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό αυτόν, το χρόνο που έχουν διανύσει στο βαθµό Γ' έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος. 6. Οι υπάλληλοι βαθµού Γ' της Κατηγορίας ΤΕ, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν συµπληρώσει

13 διετή υπηρεσία στο βαθµό αυτόν, κατατάσσονται στο βαθµό του Γραµµατέα Β' και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό αυτόν, το χρόνο που έχουν διανύσει στο βαθµό Γ' από τότε που συµπλήρωσαν διετία στο βαθµό αυτόν έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι λοιποί υπάλληλοι βαθµού Γ' κατατάσσονται στο βαθµό του όκιµου Γραµµατέα και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό αυτόν, το χρόνο που έχουν διανύσει στο βαθµό Γ' έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος. 7. Οι υπάλληλοι βαθµού Γ' της Κατηγορίας Ε, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν συµπληρώσει πενταετή υπηρεσία στο βαθµό αυτόν, κατατάσσονται στο βαθµό του Γραφέα Α' και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό αυτόν, το χρόνο που έχει διανυθεί από τότε που συµπληρώσαν πενταετή υπηρεσία στο βαθµό Γ', οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι υπάλληλοι βαθµού Γ', οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν συµπληρώσει διετή υπηρεσία στο βαθµό αυτόν, κατατάσσονται στο βαθµό του Γραφέα Β' και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό αυτόν, το χρόνο που έχουν διανύσει στο βαθµό Γ' από τότε που συµπλήρωσαν διετία στο βαθµό αυτόν έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι λοιποί υπάλληλοι βαθµού Γ' κατατάσσονται στο βαθµό του όκιµου Γραφέα και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό αυτόν, το χρόνο που έχουν διανύσει στο βαθµό Γ' έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος. Β. Κατηγορία ΥΕ: 1. Οι κατεχόµενες από τους υπαλλήλους της Κατηγορίας ΥΕ θέσεις διαβαθµίζονται αυτοδικαίως, ειδικώς για την κατάταξη και µόνο των υπηρετούντων υπαλλήλων, σε θέσεις ενιαίων βαθµών όκιµου Βοηθού έως και Επιµελητή Α'. 2. Οι υπάλληλοι βαθµού Γ', οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν συµπληρώσει δεκαπενταετή ή ενδεκαετή ή επταετή ή ενός έτους υπηρεσία στο βαθµό αυτόν, κατατάσσονται στο βαθµό του Επιµελητή Α' ή Β' ή Γ' ή του Βοηθού Υπαλλήλου Α', αντιστοίχως, και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό αυτόν, το χρόνο που έχει διανυθεί από τότε που συµπλήρωσαν δεκαπενταετή ή ενδεκαετή ή επταετή ή ενός έτους υπηρεσία στο βαθµό Γ', αντιστοίχως, έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος. 3. Οι λοιποί υπάλληλοι βαθµού Γ' κατατάσσονται στο βαθµό του Βοηθού Υπαλλήλου Β' και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό αυτόν, το χρόνο που έχει διανυθεί από τότε που κατέλαβεν το βαθµό Γ' έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος, προστιθεµένων πέντε ακόµη ετών. 4. Οι υπάλληλοι βαθµού ', οι οποίοι έχουν συµπληρώσει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, επταετή ή διετή υπηρεσία στο βαθµό αυτόν, κατατάσσονται στο βαθµό του Βοηθού Υπαλλήλου Β' ή Γ', αντιστοίχως και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό αυτόν, το χρόνο που έχει διανυθεί από τότε που συµπλήρωσαν επταετή ή διετή υπηρεσία στο βαθµό ', αντιστοίχως, έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος. 5. Οι λοιποί υπάλληλοι βαθµού ' κατατάσσονται στο βαθµό του όκιµου Βοηθού και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό αυτόν, το χρόνο που έχουν διανύσει στο βαθµό ' έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος. Γ. Ειδικές ρυθµίσεις: 1. Για την κατά το παρόν άρθρο αυτοδίκαιη κατάταξη των υπαλλήλων εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις. Η σειρά αρχαιότητας υπαλλήλων του αυτού κλάδου, που κατατάσσονται στον ίδιο βαθµό, καθορίζεται σύµφωνα µε τη σειρά αρχαιότητας που είχαν κατά την 31η Μαρτίου 1986, ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας που υπολογίζεται στο βαθµό κατάταξής τους. Αν την 31η Μαρτίου 1986 οι υπάλληλοι ανήκαν σε διαφορετικούς κλάδους, η σειρά αρχαιότητας υπολογίζεται µε βάση το χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό κατάταξής τους. 2. Οι κατατασσόµενοι στο βαθµό του ιευθυντή Β' ή Α' ή Τµηµατάρχη Β' ή Α', σύµφωνα µε το προσόν άρθρο, τοποθετούνται ως προϊστάµενοι οργανικών µονάδων µε απόφαση του

14 αρµόδιου οργάνου, χωρίς δέσµευση από την ιδιότηα αυτών που είναι προϊστάµενοι οργανικών µονάδων κατά τη δηµοσίευση του παρόντος. 3. Οι διατάξεις του άρθρου 24 και του παρόντος έχουν ανάλογη εφαρµογή και στην περίπτωση, που µε ειδικές διατάξεις έχουν συσταθεί θέσεις αναπληρωτή προϊσταµένου διεύθυνσης ή υποδιευθυντή. 4. Οι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος υπηρετούντες ειδικοί εισηγητές του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, εφόσον µε τις διατάξεις του παρόντος δεν κατατάσσονται σε ανώτερο βαθµό, κατατάσσονται αυτοδικαίως στο βαθµό του ιευθυντή Α' και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό αυτόν, το χρόνο που έχουν διανύσει ως προϊστάµενοι διεύθυνσης. Άρθρο 26 Ρύθµιση ειδικών θεµάτων. 1. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των κατά περίπτωση αρµόδιων υπουργών, επιτρέπεται η προσαρµογή διατάξεων προς τις ρυθµίσεις του νόµου αυτού, εφόσον επιβάλλεται λόγω της µεταβολής του βαθµολογικού συστήµατος. Η ισχύς των προεδρικών διαταγµάτων µπορεί να ανατρέχει στην έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου. 2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρµόδιου κατά περίπτωση υπουργού, που εκδίδεται εφάπαξ, γίνεται η κατανοµή των θέσεων κάθε κλάδου της οικείας υπηρεσίας στους βαθµούς του άρθρου 1 του νόµου αυτού. Οι θέσεις του βαθµού ιευθυντή Β'-Α' µπορεί να υπερβαίνουν τον αριθµό των αντίστοιχων οργανικών µονάδων µέχρι ποσοστό 20%. 3. Οι πέραν του αριθµού των οργανικών µονάδων διευθυντές, εφόσον δεν τοποθετούνται ως προϊστάµενοι διεύθυνσης, ασκούν, µε απόφαση του οργάνου που είναι αρµόδια για την τοποθέτησή τους, καθήκοντα, όπως ιδίως συµβούλου, επιθεωρητή, συντονιστή εργασιών, προϊσταµένου τµήµατος ή αυτοτελούς γραφείου. 4. Η τοποθέτηση των διευθυντών στις οργανικές µονάδες των οποίων θα προΐστανται και η ανάθεση καθηκόντων στους λοιπούς διευθυντές γίνεται ελεύθερα από το αρµόδιο όργανο και µπορεί να µεταβάλλεται οποτεδήποτε. 5. Οι υπάλληλοι, που έχουν καταταγεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου στους βαθµούς του άρθρου 1, δεν θίγονται από την κατανοµή της παραγράφου 2. Η εξισορρόπηση της πυραµίδας των θεσεων, όπως αυτή διαµορφώνεται µε την απόφαση της παραγράφου 2, γίνεται όπου απαιτηθεί, µε µεταφορά θέσεων ανωτέρου βαθµού προς κατώτερο ή αντιστρόφως, µόλις οι κατεχόµενες θέσεις κενώνονται για οποιονδήποτε λόγο. Η µεταφορά των θέσεων γίνεται µε απόφαση του οικείου υπουργού ή του.σ. του νοµικού προσώπου δηµόσιου δικαίου. 6. Οι υπάλληλοι, οι οποίοι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος προΐστανται οργανικών µονάδων, εφόσον δεν κατατάσσονται µε το άρθρο 25 στον αντίστοιχο της θέσης που προΐστανται βαθµό, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και φέρουν το βαθµό της θέσης που προΐστανται ή ασκούν τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 καθήκοντα και εξακολουθούν να λαµβάνουν το επίδοµα προϊσταµένου, µέχρι τη λήξη της θητείας τους και πάντως όχι πέραν της Οι κατά την δηµοσίευση του παρόντος υπηρετούντες απόφοιτοι της Ε.Σ... κρίνονται για προαγωγή στο βαθµό του Τµηµατάρχη Β', στο χρόνο που προβλέπεται από τις µέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος διατάξεις για την επιλογή τους ως προϊσταµένων τµηµάτων. 8. Ο χρόνος υπηρεσίας, που πλεονάζει στο βαθµό κατάταξης του υπαλλήλου, µεταφέρεται στον επόµενο βαθµό και θεωρείται χρόνος υπηρεσίας στο βαθµό αυτόν. 9. Οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1858/1989 και των άρθρων 39 και 40 του ν. 1959/1991 δεν θίγονται

15 από τις ρυθµίσεις του παρόντος. 10. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών ή ικαιοσύνης, αντιστοίχως, οι διατάξεις των άρθρων 1-5, των παρ. 3-5 του άρθρου 6 και των άρθρων 24 και 25 του παρόντος επεκτείνονται και στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., των εµµίσθων υποθηκοφυλακείων και κτηµατολογικών γραφείων και των γραµµατειών των δικαστηρίων και εισαγγελιών. Με τα ίδια προεδρικά διατάγµατα µπορεί να γίνεται προσαρµογή τω επεκτεινοµένων διατάξεων προς το νοµικό καθεστώς που διέπει τους ανωτέρω υπαλλήλους. 11. ιατάξεις που καταργούνται µε τον παρόντα νόµο εξακολουθούν να εφαρµόζονται για τους υπαλλήλους της προηγούµενης παραγράφου, µέχρι να εκδοθούν τα προβλεπόµενα από την παράγραφο αυτήν προεδρικά διατάγµατα. 12. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να συµπληρώνουν απογραφικά δελτία µηχανογραφικώς επεξαργάσιµα. Οι υπάλληλος υποχρεούται να συµπληρώνει τα δελτία µηχανογραφικώς επεξεργάσιµα. Ο υπάλληλος υποχρεούται να συµπληρώνει τα δελτία µε ακριβή και αληθή στοιχεία. Η άρνηση συµπλήρωσης ή η παράθεση αναληθών στοιχείων συνεπάγεται υποχρεωτικώς την πειθαρχική δίωξη του υπαλλήλου. 13. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1104/1980 (ΦΕΚ 298 Α'), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 1892/1990, ο δηµόσιος τοµέας νοείται όπως είχε οριοθετηθεί µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1104/1980, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 1892/1990 και συµπληρώνεται µε το προηγούµενο εδάφιο, εφαρµόζονται και για απόσπαση µέχρι δύο υπαλλήλων στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ηµόσιας ιοίκησης που εδρεύει στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1104/1980, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 87 του ν. 1892/1990, η φράση "οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής" αντικαθίσταται µε τη φράση "Οι διατάξεις της τρίτης, τέταρτης και πέµπτης περιόδου του πρώτου εδαφίου και οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής". 14. Οι λέξεις "σε συνάρτηση µε τους καθορισµένους στόχους και δείκτες" στην δεύτερη περίοδο του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 128 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτό επαναφέρθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 54 του ν. 1943/1991, αντικαθίστανται µε τις λέξεις "σε συνάρτηση µε καθοριζόµενους, όπου κρίνεται εφικτό, στόχους και δείκτες". 15. Η πρόσληψη αλλοδαπών µουσικών, οµογενών ή µη, σε ελληνικές ορχήστρες κλασικής µουσικής γίνεται µετά από έγκριση της σχετικής αίτησης του εργοδότη από το Υπουργείο Πολιτισµού, χωρίς να απαιτείται η συνδροµή των προϋποθέσεων και η τήρηση των διαδικασιών των άρθρων 13, 17 παρ , 22 και 23 του ν. 1975/1991 (ΦΕΚ 184 Α'). Η εγκριτική απόφαση κοινοποιείται στο Υπουργείο ηµόσιας Τάξης. Οι προσλαµβανόµενοι µουσικοί επιτρέπεται, µετά από έγκριση του Υπουργείου Πολιτισµού, να µεταφέρουν την κατά την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1975/1991 οικογένειά τους χωρίς εφαρµογή της διατάξεως της παρ. 1 του ανωτέρου άρθρου και νόµου. 16. Οι διατάξεις της παρ. 13 εδάφ. γ' του άρθρου 5 του ν. 1943/1991 εφαρµόζονται και για τους συµµετέχοντες στις ειδικές τριµελείς επιτροπές δευτεροβάθµιας κρίσης των άρθρων 12 του ν. 1232/1982 και 18 του ν. 1476/1984. "17. Στους υπαλλήλους που κατετάγησαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, στο βαθµό του Εισητητή Α', όταν προαχθούν στο βαθµό του Τµηµατάρχη Α' αναγνωρίζεται ως πλεονάζων χρόνος υπηρεσίας στο βαθµό του Τµηµατάρχη Α' χρόνος ίσος µε τη διαφορά που προκύπτει, εάν αφαιρεθεί από το συνολικό χρόνο υπηρεσίας που έχει

16 διανυθεί µε τα προσόντα της κατηγορίας τους, ο χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή µέχρι το βαθµό αυτόν σύµφωνα µε το άρθρο 4. Ο κατά τα ανωτέρω πλεονάζων χρόνος υπηρεσίας λαµβάνεται υπόψη και για την αναµόρφωση των πινάκων προακτέων στο βαθµό του διευθυντή Β' έτους 1993, προκειµένου να καλυφθούν οι µετά την 31ην Αυγούστου 1993 κενούµενες θέσεις βαθµού διευθυντή". "18. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, εφόσον µετά τη διενέργεια των προαγωγών του έτους 1993 παραµένουν κενές θέσεις διευθυντών, ισχύουν και για τους: α) Μονιµοποιηθέντες µετά την 1η Απριλίου 1986 υπαλλήλους των νοσοκοµείων που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν.δ. 2592/1953 και τους υπαλλήλους των ιδίων νοσοκοµείων, που µετετάγησαν σε δηµόσια νοσοκοµεία ή άλλα Ν.Π... και β) Υπαλλήλους των Οργανισµών Κεντρικής Αγοράς Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Για την εφαρµογή της διατάξεως του ανωτέρω εδαφίου καταρτίζονται συµπληρωµατικοί πίνακες προακτέων έτους 1993". "19. Από τις προβλεπόµενες θέσεις διευθυντών της κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ δύναται να καλύπτεται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) κάθε κλάδου από υπαλλήλους αντίστοιχων κλάδων κατηγορίας Ε, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει τριετή υπηρεσία στο βαθµό του Τµηµατάρχη Α'. Η αντιστοιχία των κλάδων καθορίζεται µε απόφαση του οικείου υπουργού ή του.σ. του οικείου Ν.Π... Ο αριθµός των θέσεων διευθυντών ΠΕ που µπορεί να καλυφθεί από υπαλλήλους κατηγορίας Ε δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες του αριθµού των θέσεων διευθυντών των αντιστοίχων κλάδων κατηγορίας ΤΕ. Το υπηρεσιακό συµβούλιο καταρτίζει τους πίνακες προακτέων κατηγορίας Ε στο βαθµό του ιευθυντή Β', σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του παρόντος νόµου για τόσους υπαλλήλους όσοι αναλογούν στο, κατά τα ανωτέρω εδάφια, καθοριζόµενο ποσοστό. Οι κατά το προηγούµενο εδάφιο κριθέντες προακτέοι υπάλληλοι κατηγορίας Ε εγγράφονται στους πίνακες προακτέων αντίστοιχων κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ για το βαθµό του ιευθυντή Β'. Η κατά τα άνω εγγραφή στους πίνακες ως και η σειρά εγγραφής σ' αυτούς καθορίζεται από το υπηρεσιακό συµβούλιο κατά συνεκτίµηση των στοιχείων κρίσεως του άρθρου 3 του παρόντος νόµου. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους πίνακες προακτέων έτους Προαγωγές που έχουν γίνει µέχρι την αναµόρφωση των πινάκων προακτέων δεν θίγονται. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών ή ικαιοσύνης αντίστοιχα, δύναται να επεκτείνονται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου και στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., των έµµισθων υποθηκοφυλακείων και κτηµατολογικών γραφείων και των γραµµατειών των δικαστηρίων και εισαγγελιών. Με τα ίδια προεδρικά διατάγµατα µπορεί να γίνεται προσαρµογή των επεκτεινόµενων διατάξεων προς το νοµικό καθεστώς, που διέπει τους ανωτέρω υπαλλήλους". Άρθρο 27 Παραµονή πέραν της 35ετίας (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 13 άρθρου 32 Ν. 2190/1994, ΦΕΚ Α' 28). Άρθρο 28 Αποσπάσεις και λοιπά θέµατα 1. Αίρονται, αυτοδικαίως, µετά πάροδο δύο µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, οι αποσπάσεις στο ηµόσιο ή σε Ν.Π... υπαλλήλων δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών ή άλλων κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή τραπεζών.

17 Εξαιρούνται οι αποσπάσεις σε γραφεία µελών της κυβέρνησης, σε κόµµατα που εκπροσωπούνται στη Βουλή και σε βουλευτές ή Ελληνες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο αριθµός των υπαλλήλων που µπορεί να αποσπώνται, εφεξής, όπου επιτρέπεται, από καθένα των ανωτέρω φορέων στο ηµόσιο ή σε Ν.Π..., δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσοστό 5%ο, υπολογιζόµενο επί του συνόλου του υπηρετούντος µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού. Για την εφαρµογή της παρούσας δεν υπολογίζεται ο αριθµός των υπαλλήλων που αποσπώνται για τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση των βουλευτών ή Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. "Υπέρβαση του ποσοτού πέντε τοις χιλίοις (5%ο) µπορεί να γίνεται µε σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του οικείου φορέα". 2. Για τους φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, πέραν των συνδικαλιστικών αδειών άνευ αποδοχών. που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις, επιτρέπονται και άδειες µετ' αποδοχών. Οι µετ' αποδοχών συνδικαλιστικές άδειες δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να υπερβαίνουν τις προβλεπόµενες στο άρθρο 14, παρ. 1 και 2 του παρόντος. Οι άδειες των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της τριτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργανώσεως είναι µετ' αποδοχών. Οποιεσδήποτε ρυθµίσεις για χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών µετ' αποδοχών πέραν των ανωτέρω ορίων, καθ' οιονδήποτε τρόπο ορισθείσες, δεν ισχύουν. (Η καταγγελία ειδικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας (ν. 3239/1955), οι οποίες έχουν κυρωθεί ή κυρούνται µε νόµο, επιφέρει τα αποτελέσµατα της κοινής καταγγελίας του ν. 1876/1990. Η ρύθµιση αυτή καταλαµβάνει και ισχύει και για τις ήδη καταγγελθείσες συλλογικές συµβάσεις εργασίας). 3. (Καταργήθηκε από µε την παρ. 1 άρθρου 10 Ν. 2224/1994, ΦΕΚ Α' 112). 4. (Καταργήθηκε από µε την παρ. 1 άρθρου 10 Ν. 2224/1994, ΦΕΚ Α' 112). Άρθρο 29 Συµµετοχή γυναικών σε υπηρεσιακά συµβούλια (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 10 άρθρου 38 Ν. 2190/1994, ΦΕΚ Α' 28). Άρθρο 30 Θέµατα ορχήστρας Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Προστίθεται περίπτωση ε στην παράγραφο 4 του άρθρου 69 του ν. 2065/1992, ΦΕΚ 113 Α'). Άρθρο 31 Κατάργηση διατάξεων. Οι διατάξεις που αντίκεινται στον παρόντα νόµο ή αφορούν θέµατα που ρυθµίζονται από αυτόν καταργούνται. Άρθρο 32 Ισχύς Η ισχύς του παρόντος εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του, αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' Βαθµολογικό σύστηµα διάρθρωσης θέσεων του ηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Αρθρο 34

ΝΟΜΟΣ 2190/94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' Βαθµολογικό σύστηµα διάρθρωσης θέσεων του ηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Αρθρο 34 ΝΟΜΟΣ 2190/94 "Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης". ΦΕΚ ΑΡ. Φ. 28/ΤΕΥΧΟΣ Α'/ 3-3-94 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα Αθήνα, 12 Απριλίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Δείγμα ερωτήσεων σε ερωτήματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βασικός άξονας της νοµοθετικής πρωτοβουλίας για το νέο βαθµολόγιο είναι η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ Με αφορµή τα πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Με το Κεφάλαιο Β του Νόµου 4146/2013 ιαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 90), ρυθµίστηκαν Οργανωτικά Θέµατα του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Σύνθεση: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 06. Άρθρο 07 Αρμοδιότητες ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. Άρθρο 08. Άρθρο 09 Οργάνωση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ

Άρθρο 06. Άρθρο 07 Αρμοδιότητες ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. Άρθρο 08. Άρθρο 09 Οργάνωση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ Άρθρο 06 Συνιστάται Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς ως δημόσια υπηρεσία που υπάγεται στον αρμόδιο Υπουργό Επικρατείας, και θέση Γενικού Γραμματέα με βαθμό α της κατηγορίας ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΟΝΟΥ ΕΔΑΦΙΟ Ζ ΤΟΥ Ν.4093/2012 Μετάταξη- Μεταφορά Με την υποπαράγραφο Ζ1 εισάγεται η δυνατότητα μετάταξης μόνίμου και αορίστου χρόνου προσωπικού από και προς κεντρικές και περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. µε θέµα: «Ειδικές Ρυθµίσεις Άρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική ράση» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

Θέμα: Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 : 'Εννοια 1. Οµαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1824 της 30.12.1998

Νόµος 1824 της 30.12.1998 Νόµος 1824 της 30.12.1998 Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Αρθρο 1 Καταργήθηκε Αρθρο 2 Προµήθεια βιβλίων Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223) για την προµήθεια από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Περί γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.

Περί γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Σηλ: 2610 969701,702, 703,704 Fax: 2610-969780, 2610-969705 e-mail: secptde@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα την 11.4.95 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ' ενός του Αναπληρωτή Γενικού ιευθυντή κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, που

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2880/2001 Ν. 2880/01 (ΦΕΚ 9 Α ) : Πρόγραµµα ΠΟΛΙΤΕΙΑ για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Ν. 2880/2001 Ν. 2880/01 (ΦΕΚ 9 Α ) : Πρόγραµµα ΠΟΛΙΤΕΙΑ για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Ν. 2880/2001 Ν. 2880/01 (ΦΕΚ 9 Α ) : Πρόγραµµα ΠΟΛΙΤΕΙΑ για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ ΩΝ.

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ ΩΝ. Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ ΩΝ. Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Τηλ.& fax :2231032177, Κιν. 6974499891-6978520351- 6976860551, Web

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις»

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ν 3852/2010: ΟΣΑ: Αρμοδ/τες ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ -Εκλογές, Πειθ/κά, Μητροπολ. Περιφέρεια. υγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των νέων δήμων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ν 3852/2010: ΟΣΑ: Αρμοδ/τες ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ -Εκλογές, Πειθ/κά, Μητροπολ. Περιφέρεια. υγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των νέων δήμων ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α 71) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1824/1988 / Α-296 Θέματα εκπαιδευτικών ΑΕΙ κλπ διατάξεις Νόμος 1824 της 30/30.12.88. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.- (Α' 296).

Ν 1824/1988 / Α-296 Θέματα εκπαιδευτικών ΑΕΙ κλπ διατάξεις Νόμος 1824 της 30/30.12.88. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.- (Α' 296). νόμος 1824/1988 Ν 1824/1988 / Α-296 Θέματα εκπαιδευτικών ΑΕΙ κλπ διατάξεις Νόμος 1824 της 30/30.12.88. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.- (Α' 296). Άρθρο 1 Καταργήθηκε Άρθρο 2 Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Θηβών 401 Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

δ) του κλάδου ΤΕ1, εισαγωγικό το Μ.Κ. 20 και καταληκτικό το Μ.Κ. 5.

δ) του κλάδου ΤΕ1, εισαγωγικό το Μ.Κ. 20 και καταληκτικό το Μ.Κ. 5. Νόμος 1824 της 30.12.1998 Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Aρθρο 1 Καταργήθηκε Aρθρο 2 Προμήθεια βιβλίων Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223) για την προμήθεια από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης

Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Ενημερωτικό των αιρετών στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή & Χρήστου Φιρτινίδη εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Συναδέλφισσες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ιδιωτικών Σχολείων, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Θέματα Ιδιωτικών Σχολείων, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών -Άρθρο 40 Θέματα Ιδιωτικών Σχολείων, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών 1. Στα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαγορεύεται η χορήγηση άδειας φροντιστηρίου και άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Β5Α. Μέρος Α Πάγιες Ρυθμίσεις. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Β5Α. Μέρος Α Πάγιες Ρυθμίσεις. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» Άρθρο Θέματα Ειδικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης του ν.3620/2007 στο επίδοµα θέσης ευθύνης»

ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης του ν.3620/2007 στο επίδοµα θέσης ευθύνης» Αθήνα 17/2/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α40/1 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α)

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ:

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ: ΑΔΑ:4Α3ΥΚ-Υ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 14-11-2016 ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Π.Δ. 47/2006 - ΦΕΚ 48/Α/2.3.2006 Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αιτιολογική Έκθεση Σύµφωνα και µε τα συµπεράσµατα και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α

Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α 1 Διευθύνω Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α Άρθρο 93 Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών του δήμου που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 1. Στους δημάρχους, αντιδημάρχους και προέδρους δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1 Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (ν. 2372/1996) μετονομάζεται σε «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49533/2366

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49533/2366 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49533/2366 Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των Μουσικών που απασχολούνται στις ηµοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, ηµοτικούς Οργανισµούς κλ,π. µε µορφή Ν.Π.Ι. ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ)

Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ) www.ekpaideutikareumata.gr proodeutikareumata@gmail.com www.facebook.com/reumata Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ) Συναδέλφισσες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Ετήσιο άδεια με αποδοχές

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Ετήσιο άδεια με αποδοχές Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Ετήσιο άδεια με αποδοχές 1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992.

Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Σ.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα την οι υπογεγραµµένοι:

Σ.Σ.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα την οι υπογεγραµµένοι: Σ.Σ.Ε. 1999 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα την 10-6-99 οι υπογεγραµµένοι: α. Αφενός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙ ΗΣ, ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ69-3Ν8. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Ασφαλείας :

ΑΔΑ: 45Ψ69-3Ν8. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/15 ΑΡ. 40 Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 20-8-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα