ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610, ΑΛΙΜΟΣ TΗΛ , -125, -126, -168 Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 9/2013 ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» Σχετ. : Η µε αριθµ /466/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 3194/Β / ) Ο Οργανισµός Α ασχόλησης Εργατικού υναµικού (Ο.Α.Ε..), ενηµερώνει τους ενδιαφεροµένους ου ε ιθυµούν να συµµετάσχουν στο «Πρόγραµµα ροώθησης στην α ασχόληση µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης ε ιχειρηµατικών ρωτοβουλιών, ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, µε το διακριτικό τίτλο «Ε ιχειρηµατικότητα νέων µε έµφαση στην καινοτοµία» το ο οίο συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) στο λαίσιο του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανά τυξη του Ανθρώ ινου υναµικού», Θεµατικός Άξονας 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8: «ιευκόλυνση της ρόσβασης στην α ασχόληση», ότι µ ορούν να υ οβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος α ό τις 30/12/2013, στο διαδικτυακό τό ο του ΟΑΕ στο εδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Σκο ός του ρογράµµατος είναι η ροώθηση ανέργων νέων στην α ασχόληση µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης ε ιχειρηµατικών ρωτοβουλιών, µε έµφαση στην καινοτοµία. Ο αριθµός των ωφελουµένων ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών θα ανέλθει συνολικά στα άτοµα. Προτεραιότητα θα δοθεί: στους άνεργους νέους ου θα ανα τύξουν δραστηριότητα, η ο οία α αιτεί την ενεργή α ασχόληση και αρουσία τους, σε κλάδους και τοµείς της οικονοµίας ου ενσωµατώνουν την καινοτοµία. Καινοτοµία ορίζεται ως «η εφαρµοσµένη χρήση της γνώσης µε σκο ό την αραγωγή ή/και αροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωµένων ροϊόντων, διαδικασιών ή/και υ ηρεσιών ου βρίσκουν άµεσης αραγωγικής, χρηστικής ή/και εµ ορικής εφαρµογής». Εναλλακτικά µ ορεί να ορισθεί ότι η καινοτοµία συνίσταται στην αραγωγή, την αφοµοίωση και την εκµετάλλευση µε ε ιτυχία των νέων ε ιτευγµάτων ή ιδεών στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα.

2 Μια Καινοτόµα ράση µ ορεί να είναι ριζοσ αστική ή σταδιακή (ανάλογα µε τις αλλαγές σε υφιστάµενες λειτουργίες µιας ε ιχείρησης) και µ ορεί να αναφέρεται σε ένα νέο ροϊόν ή µια νέα υ ηρεσία, στους τρό ους αραγωγής τους ή στην τεχνολογία ου χρησιµο οιείται, ό ως και στην διοικητική δοµή ενός οργανισµού (εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση µε τους ελάτες ή καταναλωτές). Ενδεικτικά αναφέρονται: οι νέες µέθοδοι στην αρασκευή τελικών και άλλων ροϊόντων / υ ηρεσιών µε νέες ρώτες ύλες, η χρήση νέων φιλικών ρος το εριβάλλον υλικών, τα ροϊόντα βιοτεχνολογίας, οι τεχνολογίες αισθητήρων, τα ροϊόντα για την αροχή ροστασίας του χρήστη, τα νέα είδη υ ηρεσιών ιστο οίησης, ο ψηφιακός χειρισµός ροϊόντων, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι, οι υ ηρεσίες βιοµηχανικού σχεδιασµού ρωτότυ ου ροϊόντος / διεργασίας / αροχής υ ηρεσίας, η ανά τυξη και αροχή υ ηρεσιών εξοµοίωσης και µοντελο οίησης, η αροχή νέων εφαρµογών και ρογραµµάτων ολυµέσων, η εφαρµογή τηλεµατικής και ψηφιακών συστηµάτων µετάδοσης, κ.λ. Κεφάλαιο 1 Πλαίσιο ένταξης - χρηµατοδότηση - ε ιλέξιµες εριοχές Το ρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται α ό την Ευρω αϊκή Ένωση (Ευρω αϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και α ό εθνικούς όρους, στο λαίσιο του Θεµατικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 & 8: «ιευκόλυνση της ρόσβασης στην α ασχόληση» του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανά τυξη του Ανθρώ ινου υναµικού» Η αναλογούσα Εθνική Συµµετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδροµή της ράξης, θα καλυφθεί α ό το Πρόγραµµα ηµοσίων Ε ενδύσεων και θα βαρύνει τον ΚΑΕ Οι σχετικές εισροές των όρων του Ε.Κ.Τ. θα α οτελέσουν έσοδα του Προγράµµατος ηµοσίων Ε ενδύσεων και θα εκταµιεύονται σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό λαίσιο. Ως ε ιλέξιµες γεωγραφικές εριοχές ορίζονται οι έντεκα (11) εριφέρειες της χώρας. Η κατανοµή του έργου σε εριφερειακό ε ί εδο ορίζεται ως εξής: Άξονας Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ή ειρος, Θεσσαλία, υτική Ελλάδα και Πελο όννησος, Άξονας Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και υτική Μακεδονία. Θα ροκληθεί δα άνη ύψους ΕΥΡΩ (ΚΑΕ 2493) η ο οία ε ιµερίζεται ως εξής: Με βάση τους Άξονες Προτεραιότητας τα οσά και οι θέσεις για τις ροβλε όµενες ράξεις του ρογράµµατος εξειδικεύονται ως εξής: Άξονας Προτεραιότητας για τις οκτώ ως άνω Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης: οσό και θέσεις Άξονας Προτεραιότητας για τις τρεις ως άνω Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: οσό και 865 θέσεις Οι ανωτέρω δα άνες κατανέµονται σε ετήσια βάση ως εξής: Για το έτος 2014: ευρώ Για το έτος 2015: ευρώ 2

3 Το ρόγραµµα εντάσσεται στον Θεµατικό Άξονα Προτεραιότητας 3: «ιευκόλυνση της ρόσβασης στην α ασχόληση», Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 µε κωδικό θέµατος ροτεραιότητας 66 της µε αριθµό 53672/4775/ Υ.Α. του Υ ουργείου Α ασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µε θέµα "Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για ράξεις του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ», ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει. Στον ροϋ ολογισµό έτους 2014, θα ροβλεφθούν ανάλογες ιστώσεις στον ΚΑΕ 2493 (ε ιχορηγήσεις για την κατα ολέµηση της ανεργίας) και θα γίνει αντίστοιχα η δέσµευση της ίστωσης µε σχετικό έγγραφο βεβαίωση ρος το Υ ουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η δα άνη α ό τη διενέργεια ελέγχων δεν α οτελεί ε ιλέξιµη δα άνη του ρογράµµατος και βαρύνει τον ροϋ ολογισµό του ΟΑΕ (ΚΑΕ 4419) ως εξής: εκατόν ενήντα χιλιάδες ευρώ ( ) για το έτος 2014 και εκατόν ενήντα χιλιάδες ευρώ ( ) για το έτος Για το έτος 2015 θα ληφθεί µέριµνα για την εγγραφή των αντίστοιχων ιστώσεων στον αντίστοιχο ροϋ ολογισµό. Οι ενισχύσεις ου ροβλέ ονται στην αρούσα ΚΥΑ χορηγούνται βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Ε ιτρο ής για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis). Η ενίσχυση ου θα λάβει µια ε ιχείρηση βάσει της αρούσας ΚΥΑ, αθροιζόµενη µε ο οιαδή οτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η ε ιχείρηση, δεν ρέ ει να υ ερβαίνει το οσό των ευρώ σε ο οιαδή οτε ερίοδο τριών οικονοµικών ετών. Το συνολικό οσό ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας ου χορηγείται σε µια ε ιχείρηση ου δραστηριο οιείται στον τοµέα των οδικών µεταφορών δεν ρέ ει να υ ερβαίνει το οσό των ευρώ σε ο οιαδή οτε ερίοδο τριών οικονοµικών ετών. Ως ηµεροµηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ηµεροµηνία της εγκριτικής α όφασης. Ε ισηµαίνεται ότι στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας ου έχουν λάβει οι συνδεδεµένες µε την αιτούσα ε ιχειρήσεις. Οι συνδεδεµένες ε ιχειρήσεις θεωρείται ότι ανήκουν στην ίδια ε ιχειρηµατική µονάδα, υ ό την έννοια ου αναφέρεται στην ενο οιηµένη Ανακοίνωση της Ε ιτρο ής ερί ικαιοδοσίας σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ ε ιχειρήσεων. Συνδεδεµένες είναι οι ε ιχειρήσεις ου διατηρούν µεταξύ τους µια α ό τις αρακάτω σχέσεις: α) µια ε ιχείρηση κατέχει την λειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης ε ιχείρησης β) µια ε ιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να αύει την λειοψηφία των µελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή ε ο τικού οργάνου του καταστατικού της τελευταίας γ) µια ε ιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκήσει κυριαρχική ε ιρροή σε άλλη ε ιχείρηση βάσει σύµβασης ου έχει συνάψει µε αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας δ) µια ε ιχείρηση ου είναι µέτοχος ή εταίρος άλλης ε ιχείρησης ελέγχει µόνη της, βάσει συµφωνίας ου έχει συνάψει µε άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω ε ιχείρησης, την λειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων αυτής της ε ιχείρησης. 3

4 Οι ε ιχειρήσεις ου διατηρούν µια α ό τις εν λόγω σχέσεις µέσω ενός φυσικού ροσώ ου ή οµάδας φυσικών ροσώ ων ου ενεργούν α ό κοινού θεωρούνται ε ίσης συνδεδεµένες ε ιχειρήσεις. Κεφάλαιο 2 Ρόλος του ΟΑΕ - ικαιούχοι των ράξεων Σύµφωνα µε τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α 258), µεταξύ των σκο ών του ΟΑΕ είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώ ινου δυναµικού της χώρας στην αγορά εργασίας. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.1262/1982(φεκ 70/Α / ) «Για την αροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονοµικής και εριφερειακής ανά τυξης της χώρας και τρο ο οίηση συναφών διατάξεων», ό ως τρο ο οιήθηκε µε τα άρθρα 6 & 7 του ν. 1836/1989(ΦΕΚ 79/Α/ ) και το άρθρο 6 του ν.2434/1996(φεκ 188/Α/ ), ο Οργανισµός Α ασχόλησης Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ), υλο οιεί ρογράµµατα ε ιχορήγησης ε ιχειρηµατικών ρωτοβουλιών α ασχόλησης. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 αρ. 1 του Ν. 3614/2007, ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει, ο Οργανισµός Α ασχόλησης Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ), στο λαίσιο του ρογράµµατος, ασκεί καθήκοντα Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ). Με τη µε αριθµό 53672/4775/ υ ουργική α όφαση, ό ως τρο ο οιήθηκε µε τη µε αριθµό /οικ / υ ουργική α όφαση και τη µε αριθµό /οικ / υ ουργική α όφαση, ό ως εκάστοτε ισχύει, εκχωρήθηκαν αρµοδιότητες διαχείρισης για ράξεις του Ε.Π. «Ανά τυξη Ανθρώ ινου υναµικού» στον ΟΑΕ. Για την ράξη αυτή δικαιούχοι είναι οι άνεργοι νέοι έως 35 ετών ου εντάσσονται στο ως άνω ρόγραµµα. Κεφάλαιο 3 ικαιούχοι και ροϋ οθέσεις συµµετοχής - Έλεγχος ληρότητας ρότασης 1. Οι ενδιαφερόµενοι θα ρέ ει: 1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ µέχρι και την ροηγούµενη της ηµεροµηνίας έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί α ό τη διαδικασία της εξατοµικευµένης αρέµβασης. 2. Να έχουν αρακολουθήσει και ολοκληρώσει σεµινάριο ε ιχειρηµατικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Α ασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ µέχρι και την ροηγούµενη της ηµεροµηνίας έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ΟΥ. 3. Να έχουν ελληνική υ ηκοότητα ή υ ηκοότητα άλλου Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι οµογενείς ου έχουν δικαίωµα διαµονής και α ασχόλησης στη χώρα µας. 4. Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υ οψήφιοι) να έχουν εκ ληρώσει ή νόµιµα α αλλαγεί α ό τις στρατιωτικές τους υ οχρεώσεις. H Υ ηρεσία θα διατηρεί ιστο οιητικό στρατολογικής κατάστασης τύ ου Α στο αρχείο της, το ο οίο σύµφωνα µε την υ αριθµ. ΙΑ Π/Α/5482 κοινή α όφαση του Υφυ ουργού Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Α οκέντρωσης και του Υ ουργού Εθνικής Άµυνας εφόσον ρόκειται για Έλληνα υ ήκοο αναζητείται αυτε άγγελτα α ό την αρµόδια για την έκδοση της διοικητικής ράξης Υ ηρεσία. Η αυτε άγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω στρατολογικών ιστο οιητικών, σηµαίνει ότι η αρµόδια Υ ηρεσία α ευθύνει αίτηµα ρος το αρµόδιο Στρατολογικό Γραφείο, σύµφωνα µε το αντίστοιχο έντυ ο και τους όρους ου 4

5 εριέχονται στην α όφαση, για την έκδοση και α οστολή ρος αυτήν του αντίστοιχου ιστο οιητικού. Όσον αφορά στις ερι τώσεις οµογενών ή υ ηκόων Χωρών της Ευρω αϊκής Ένωσης οι ενδιαφερόµενοι θα ροσκοµίζουν υ εύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καµία υ οχρέωση, όσον αφορά στην εκ λήρωση των στρατιωτικών τους υ οχρεώσεων, χωρίς να α αιτείται η ροσκόµιση σχετικού ιστο οιητικού της Χώρας ροέλευσης. 5. Να είναι ηλικίας 18 έως 35 ετών (να διανύουν το 36 ο έτος) κατά την ηµεροµηνία υ οβολής της αίτησης υ αγωγής στο ρόγραµµα. Το 18 ο έτος θα ρέ ει να είναι συµ ληρωµένο (λαµβάνοντας υ όψη την ηµεροµηνία γέννησης) κατά την ηµεροµηνία υ οβολής της αίτησης για υ αγωγή στο ρόγραµµα. 6. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΟΥ θα ρέ ει να έχει ραγµατο οιηθεί α ό την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ρογράµµατος στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και µετά. Στο ρόγραµµα δύναται να υ οβάλλουν αίτηση υ αγωγής και άνεργοι ου δεν έχουν ροβεί σε έναρξη δραστηριότητας, µε την ροϋ όθεση ότι θα ροβούν σε έναρξη στη ΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) µηνών α ό την γνωστο οίηση της θετικής αξιολόγησης ( ροέγκριση) της αίτησης ε ιχειρηµατικού τους σχεδίου α ό την Τριµελή Ε ιτρο ή Αξιολόγησης. 7. ύναται να υ αχθούν στο ρόγραµµα ατοµικές ε ιχειρήσεις καθώς ε ίσης και µέλος (µε την ροϋ όθεση ότι µετέχει µε οσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο): - Οµόρρυθµης Εταιρίας (Ο.Ε.) - Ετερόρρυθµης Εταιρίας (Ε.Ε.), µόνο για το οµόρρυθµο µέλος της - Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και - Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.) Το οσοστό συµµετοχής δεν µ ορεί να µεταβληθεί κάτω του ελαχίστου (51%) καθ όλη τη διάρκεια του ρογράµµατος. 2. Εξαιρέσεις εν µ ορούν να υ αχθούν στο ρόγραµµα: 1. Ε αγγέλµατα ου α αιτούν την ύ αρξη κενής θέσης (.χ. συµβολαιογράφοι, δικαστικοί ε ιµελητές κλ.) και συνε ώς η δηµιουργία ε ιχείρησης δεν εξαρτάται α ό την α όφαση και την ρωτοβουλία του ενδιαφερόµενου, ου θα µ ορούσε να ενισχυθεί µε την αροχή της ε ιχορήγησης. 2. Όσοι α ασχοληθούν µε την εκµετάλλευση ε ιβατικού δηµοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δηµοσίας χρήσεως. 3. Όσοι δηµιουργούν ε οχικές ε ιχειρήσεις, ε ιχειρήσεις α οκλειστικά χωµατουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σ ουδών, καντίνες, ερί τερα, ε ιχειρήσεις ου λειτουργούν α οκλειστικά και µόνο τις βραδινές ώρες (10 µ.µ. 6.µ.), καθώς και ε ιχειρήσεις ου αρέχουν ψυχαγωγικές υ ηρεσίες µαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, κλ.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά αιχνίδια, ρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών. 4. Πλανόδιες ε ιχειρήσεις. 5. Κυλικεία σχολείων, Οργανισµών κλ. ου η ανάθεση της λειτουργίας και εκµετάλλευσης τους γίνεται κατό ιν λειοδοτικού διαγωνισµού. 6. Οι ε ιχειρήσεις εκείνες ου έχουν σύνθετο αντικείµενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών εριλαµβάνεται στις εξαιρέσεις. 5

6 7. Οι ε ιχειρήσεις ου δραστηριο οιούνται στον τοµέα της αλιείας, (α ό την ρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως την τελική διάθεση και εµ ορία των ροϊόντων της στην αγορά.χ. ιχθυο ωλεία), στον τοµέα του άνθρακα (.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία), στην ρωτογενή αραγωγή γεωργικών ροϊόντων (φυτικών και ζωικών), οι ε ιχειρήσεις ου ασχολούνται µε την µετα ώληση σε µετα ράτες ή εµ όρους και η ε ιχορήγηση µετακυλύει στους αραγωγούς, άµεσα ή έµµεσα (οι δραστηριότητες στην γεωργική εκµετάλλευση (φυτικό και ζωικό κεφάλαιο), οι ο οίες είναι α αραίτητες ροκειµένου να ροετοιµασθεί το ροϊόν για την ρώτη ώληση (.χ. συγκοµιδή, κο ή και αλώνισµα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών). 8. Όσοι δηµιουργούν ε ιχείρηση ου έχει το ίδιο αντικείµενο δραστηριότητας µε ε ιχείρηση ου λειτουργούσε στον ίδιο χώρο α ό άλλο ε αγγελµατία µέσα στο τελευταίο εξάµηνο ριν α ό την ηµεροµηνία έναρξης εργασιών της νέας ε ιχείρησης στη OΥ. 9. Όσοι έχουν ε ιχορηγηθεί α ό ρογράµµατα ΝΕΕ κατά το αρελθόν. 10. Όσοι είχαν άλλη ε ιχείρηση α ό την και µετά. Κεφάλαιο 4 ιάρκεια και οσό ε ιχορήγησης Η διάρκεια της ε ιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες. Το οσό της ε ιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο ε αγγελµατία ου υ άγεται στο ρόγραµµα καθορίζεται στα ,00. Η ρώτη δόση, ύψους ευρώ καταβάλλεται µετά την έκδοση της α όφασης υ αγωγής και τα υ όλοι α ευρώ σε δύο (2) ισό οσες δόσεις των ευρώ η κάθε µία, καταβαλλόµενη µετά τη λήξη κάθε εξαµήνου α ό την υ αγωγή (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο 7, αρ. 3 της αρούσης) και αφού θα έχει ραγµατο οιηθεί τουλάχιστον ένας ε ιτό ιος έλεγχος κατά το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα του εκάστοτε εξαµήνου, ό ου και δια ιστώνεται η κανονική λειτουργία της ε ιχείρησης. Κεφάλαιο 5 ιαδικασία αίτησης συµµετοχής Η αίτηση υ εύθυνη δήλωση ε ιχειρηµατικό σχέδιο για υ αγωγή στο ρόγραµµα, κατατίθεται α οκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρό ο στην ειδική εριοχή του διαδικτυακού τό ου του ΟΑΕ ( (Ενεργητικές Πολιτικές Προγράµµατα Α ασχόλησης ή µέσω της ε ιλογής e-υ ηρεσίες Προγράµµατα Α ασχόλησης για Ανέργους / Εργαζόµενους (ωφελούµενους) Υ οβολή αίτησης). Χειρόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των ενδιαφεροµένων δεν υ οβάλλονται µέσω των Υ ηρεσιών (ΚΠΑ2) του Οργανισµού. Για την υ οβολή της αίτησης α αιτείται αρχικά η συµ λήρωση του ατοµικού ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του/της ενδιαφερόµενου/ης. Μετά την καταχώριση της ηλεκτρονικής αίτησης υ εύθυνης δήλωση υ αγωγής στο ρόγραµµα, εµφανίζεται ο αριθµός ρωτοκόλλου της εν λόγω αίτησης και δίνεται η 6

7 δυνατότητα εκτύ ωσης αυτής. Σε ερί τωση ου δεν εκτυ ωθεί η αίτηση ταυτόχρονα µε την υ οβολή της, δεν υ άρχει δυνατότητα αναζήτησής της α ό την ιστοσελίδα του ΟΑΕ. Μετά την ε ιτυχή υ οβολή της αίτησης, οι ωφελούµενοι µ ορούν να ελέγχουν το στάδιο της, καταχωρώντας το ατοµικό ΑΦΜ και τον αριθµό ρωτοκόλλου της αίτησης - υ εύθυνης δήλωσης υ αγωγής. Οι ωφελούµενοι οι ο οίοι θα ροβούν σε έναρξη δραστηριότητας µετά την ροέγκρισή τους α ό την Τριµελή Ε ιτρο ή Αξιολόγησης (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αρούσα ρόσκληση), υ οχρεωτικά υ οβάλλον συµ ληρωµατική αίτηση υ αγωγής στο ρόγραµµα εντός της οριζόµενης ροθεσµίας, η ο οία κατατίθεται α οκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρό ο στην ειδική εριοχή του διαδικτυακού τό ου του ΟΑΕ ( Κεφάλαιο 6 Λε τοµέρειες υλο οίησης του ρογράµµατος Η διαδικασία υ αγωγής των NEE στο ρόγραµµα, εριλαµβάνει τρία στάδια. 1 ο στάδιο: Ηλεκτρονική υ οβολή αίτησης ε ιχειρηµατικού σχεδίου, στη σχετική εριοχή του διαδικτυακού τό ου του ΟΑΕ. Πριν την υ οβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα ρέ ει να έχουν ροηγηθεί κατά σειρά: η εξατοµικευµένη ροσέγγιση α ό εργασιακό σύµβουλο του ΟΑΕ η αρακολούθηση ρογράµµατος συµβουλευτικής ε ιχειρηµατικότητας σε ΚΠΑ2 του ΟΑΕ η έναρξη ε ιχειρηµατικής δραστηριότητας στην αρµόδια ΟΥ (η ο οία θα ρέ ει να έχει ραγµατο οιηθεί α ό την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ρογράµµατος στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και µετά). Στο ρόγραµµα δύναται να υ οβάλλουν αίτηση και άνεργοι ου δεν έχουν ροβεί σε έναρξη δραστηριότητας, µε την ροϋ όθεση ότι θα ροβούν στην εν λόγω έναρξη το αργότερο εντός δύο (2) µηνών α ό την γνωστο οίηση της θετικής αξιολόγησης του ε ιχειρηµατικού τους σχεδίου ( ροέγκριση) α ό την Τριµελή Ε ιτρο ή Αξιολόγησης. Στις ερι τώσεις αυτές, και µετά την έναρξη της δραστηριότητάς τους στη ΟΥ, οι ενδιαφερόµενοι θα υ οβάλλουν ηλεκτρονικά (εντός της ανωτέρω ροθεσµίας), συµ ληρωµατική αίτηση ένταξης στο ρόγραµµα. 2 ο στάδιο: Αξιολόγηση σε ε ί εδο κατηγορίας κριτηρίων Ε ιλεξιµότητα Ε ιλογή των ρος χρηµατοδότηση ε ιχειρηµατικών σχεδίων, α ό Τριµελείς Ε ιτρο ές Αξιολόγησης ου θα συσταθούν µε α όφαση του ιοικητή του ΟΑΕ. Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους νέους ου θα ανα τύξουν δραστηριότητα σε κλάδους και τοµείς της οικονοµίας ου ενσωµατώνουν την καινοτοµία. Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των αρακάτω κριτηρίων αξιολόγησης, ράξη κρατικών ενισχύσεων του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανά τυξη Ανθρώ ινου υναµικού», ό ως εγκρίθηκαν α ό την Ε ιτρο ή Παρακολούθησης του συγκεκριµένου Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος ανά τρίµηνο. Ειδικότερα: Α. Εξετάζεται η ληρότητα της υ οβαλλόµενης αίτησης ως ρος: 7

8 τη χρήση της τυ ο οιηµένης ηλεκτρονικής αίτησης, µε συµ ληρωµένα όλα τα υ οχρεωτικά εδία και το ότι ο ενδιαφερόµενος έχει την ιδιότητα του ανέργου κι έχει ωφεληθεί α ό τη διαδικασία της εξατοµικευµένης αρέµβασης. Β. Εξετάζεται εάν το ε ιχειρηµατικό σχέδιο ληροί τα αρακάτω κριτήρια: 1. Σαφής εριγραφή του φυσικού αντικειµένου της ράξης ως ρος τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της ροκήρυξης. Μια α όλυτα σαφής, λήρης και ολοκληρωµένη εριγραφή της ε ιχειρηµατικής ιδέας θα αίρνει βαθµό 5 ή 4. Αντίστοιχα µια µέτρια εριγραφή θα αίρνει 3 ή 2, ενώ µια ελλι ής 1 ή 0 βαθµό. 2. Συµβολή της ροτεινόµενης ράξης στους στόχους του αντίστοιχου Άξονα Προτεραιότητας / Θεµατικής Προτεραιότητας / Κατηγορίας Πράξεων του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος. Οι ροτάσεις ου κατατίθενται α ό τις οµάδες ανέργων, στις ο οίες δίνει έµφαση το ρόγραµµα, θα βαθµολογούνται µε µεγάλο βαθµό (5, 4 ή 3). Σηµαντική αράµετρο α οτελεί ε ίσης η εκτιµώµενη βιωσιµότητα της ρότασης. Σε άλλη ερί τωση θα λαµβάνει µικρή βαθµολογία ( 2, 1 ή 0). 3. Συνάφεια και ε άρκεια του ενδιαφεροµένου µε το αντικείµενο της ε ιχειρηµατικής δραστηριότητας και ε αρκή τεκµηρίωση µε ύ αρξη τυ ικών ροσόντων ή/ και ε αγγελµατικής εµ ειρίας. Εξετάζεται η συνάφεια του αντικειµένου δραστηριότητας της ε ιχείρησης µε το εριεχόµενο σ ουδών ή /και κατάρτισης ή /και ε ιµόρφωσης, καθώς και µε τη σχετική ε αγγελµατική εµ ειρία του υ οψήφιου Ν.Ε.Ε. Η ύ αρξη βεβαιωµένων σχετικών σ ουδών σε συνδυασµό µε τουλάχιστον τριετή ε αγγελµατική εµ ειρία θα λαµβάνει υψηλή βαθµολογία (5, 4). Κατ αναλογία θα βαθµολογούνται σε χαµηλότερη κλίµακα (3, 2) η ύ αρξη λιγότερων ροσόντων και εµ ειρίας και η έλλειψη αυτών (1, 0), αντίστοιχα. 4. Οικονοµοτεχνική ε άρκεια του ε ιχειρηµατικού σχεδίου (εξέταση ιθανής ύ αρξης ε ι λέον χρηµατοδοτικών όρων,.χ. µέσω τρα εζικού δανεισµού). Εξετάζεται και βαθµολογείται η ιο ρεαλιστική ροσέγγιση της ρότασης α ό λευράς: α) κόστους αρχικής ε ένδυσης, β) δυνατότητας χρηµατοδότησης και γ) εριγραφής τυχόν α αιτούµενου τεχνικού εξο λισµού. Μια ροτεινόµενη ε ένδυση ου έχει ρεαλιστικό κόστος και ε αρκή τεκµηρίωση χρηµατοδότησης, ανεξαρτήτως ροέλευσης, θα βαθµολογείται µε υψηλό βαθµό (5, 4). Κατ αναλογία θα βαθµολογείται σε χαµηλότερη κλίµακα (3, 2) η λιγότερο ε αρκής τεκµηρίωση χρηµατοδότησης και αντίστοιχα η έλλειψη αυτής θα βαθµολογείται µε χαµηλότερο βαθµό (1, 0). 5. Ύ αρξη καινοτοµιών στα ροϊόντα ή τις υ ηρεσίες ου θα αρέχει η ε ιχείρηση ή/ και στη διαδικασία αραγωγής και διάθεσης αυτών. Τα ε ιχειρηµατικά σχέδια ου ληρούν το αρόν κριτήριο, ε ιλέγονται κατά ροτεραιότητα. 6. Ύ αρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή αραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις µε υφιστάµενες ε ιχειρήσεις καθώς και/ή συµ ράξεις µεταξύ δύο ή ερισσότερων ανέργων για τη δηµιουργία κοινής ε ιχείρησης. Εξετάζεται και βαθµολογείται η ύ αρξη δικτύων (οριζόντιες ε ιχειρηµατικές συνέργειες ή κάθετες αραγωγικές συνέργειες), καθώς και η ύ αρξη εταιρικών, συνεταιριστικών ή κοινο ρακτικών σχηµάτων. Με υψηλό βαθµό (5, 4) θα βαθµολογούνται οι συµ ράξεις δύο ή και ερισσότερων ανέργων για τη δηµιουργία ε ιχείρησης, καθώς και η οριζόντια ή κάθετη δικτύωση µε άλλες ε ιχειρήσεις. Αντίστοιχα η α λή ύ αρξη ε ιχειρηµατικών 8

9 σχέσεων θα βαθµολογείται µε µέτριο βαθµό (3, 2). Η α ουσία των αρα άνω συνε άγεται χαµηλή βαθµολόγηση (1, 0). Σχετικά µε το κριτήρια της κατηγορίας Α, ου αφορά την ληρότητα της υ οβαλλόµενης αίτησης, η Ε ιτρο ή είναι υ εύθυνη να ε ιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του αιτουµένου και α οτελούν λόγο α οκλεισµού α ό το ρόγραµµα. Όσον αφορά στα κριτήρια της κατηγορίας Β, η Ε ιτρο ή εξετάζει τα οιοτικά χαρακτηριστικά του υ οβεβληµένου ε ιχειρηµατικού σχεδίου και το αξιολογεί σύµφωνα µε το κάθε κριτήριο µε χρήση κλίµακας (υψηλή, µέση, χαµηλή). Η Τριµελής Ε ιτρο ή διατηρεί το δικαίωµα αναζήτησης ρόσθετων δικαιολογητικών ου να α οδεικνύουν τα αναφερθέντα στο ε ιχειρηµατικό σχέδιο του ΝΕΕ (.χ. δικαιολογητικά α όδειξης ροηγούµενης ε αγγελµατικής εµ ειρίας, τίτλους σ ουδών, κλ.) Η συνολική αξιολόγηση ό ως ροκύ τει α ό τη ανωτέρω διαδικασία α οτελεί τη βάση για τη τελική έγκριση ή α όρριψη της αίτησης του ενδιαφεροµένου για υ αγωγή στο ρόγραµµα. Σε ερί τωση αρέλευσης της ροθεσµίας των δύο (2) µηνών α ό τη γνωστο οίηση της θετικής αξιολόγησης ( ροέγκρισης) του ε ιχειρηµατικού σχεδίου α ό την Τριµελή Ε ιτρο ή χωρίς οι ενδιαφερόµενοι να ροβούν σε έναρξη δραστηριότητας στη ΟΥ, θα ανακαλείται αυτοδικαίως η ροέγκριση. 3 ο στάδιο: Ένταξη Η ένταξη στο ρόγραµµα ραγµατο οιείται, ύστερα α ό θετικό ε ιτό ιο έλεγχο (στο χώρο της ε ιχείρησης) α ό εκ ροσώ ους του Οργανισµού. Ο ρώτος ε ιτό ιος έλεγχος ραγµατο οιείται: α) εντός ενός (1) µηνός α ό την ηµεροµηνία της γνωστο οίησης της θετικής αξιολόγησης ( ροέγκρισης) της αίτησης ε ιχειρηµατικού σχεδίου α ό την Τριµελή Ε ιτρο ή για τις ερι τώσεις ου η έναρξη δραστηριότητας ροηγείται της ηµεροµηνίας αξιολόγησης (σύµφωνα µε το Κεφ. 3, αρ. 1.6 της αρούσης ) και β) εντός ενός (1) µηνός α ό την υ οβολή της συµ ληρωµατικής αίτησης ένταξης για τις ερι τώσεις ου η έναρξη δραστηριότητας ραγµατο οιήθηκε µετά την ηµεροµηνία της θετικής αξιολόγησης (σύµφωνα µε το Κεφ. 3, αρ. 1.6 της αρούσης). Ο ρώτος ε ιτό ιος έλεγχος ορίζεται κατό ιν συνεννοήσεως των ελεγκτών µε τον ε αγγελµατία. Οι ελεγκτές ρέ ει να ενηµερώσουν τον ε αγγελµατία για το σύνολο των α αιτούµενων δικαιολογητικών ου ρέ ει να βρίσκονται στον χώρο της ε ιχείρησης, ροκειµένου να ελεγχθούν. Συγκεκριµένα ελέγχονται τα κάτωθι: 1. Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της ε ιχείρησης α ό τη ΟΥ (η ο οία θα ρέ ει να συµφωνεί µε την υ οβληθείσα αίτηση ε ιχειρηµατικό σχέδιο). 2. Εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης α οδεικτικής αξίας καταχωρηµένα στα ε ίσηµα θεωρηµένα α ό την αρµόδια ΟΥ βιβλία της ε ιχείρησης τους σύµφωνα µε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή στις αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Α εικόνισης Συναλλαγών, καθαρής αξίας ίσης µε το οσό ου αναλογεί στην 1 η δόση, ό ως ορίζεται στο ρόγραµµα (4.000 ), ου αφορούν σε δα άνες (λειτουργικά έξοδα, δα άνες αροχής υ ηρεσιών, α οσβέσεις αγίων, ασφαλιστικές εισφορές, κλ.). 3. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας, εφόσον ρόκειται για εταιρεία στην ο οία συµµετέχει ο ενδιαφερόµενος. 9

10 4. Μισθωτήριο ε αγγελµατικής στέγης θεωρηµένο α ό την αρµόδια.ο.υ. ή τίτλο ιδιοκτησίας του χώρου στον ο οίο στεγάζεται η ε ιχείρηση ή αραχωρητήριο θεωρηµένο α ό την αρµόδια.ο.υ. όταν ο ιδιοκτήτης είναι σύζυγος ή συγγενής α βαθµού. 5. Άδεια για την άσκηση του ε αγγέλµατός, ό ου α αιτείται καθώς και εγγραφή στο αρµόδιο Ε αγγελµατικό Ε ιµελητήριο. Άδεια ασκήσεως ε αγγέλµατος δύναται να διαθέτει είτε ο ίδιος είτε ένας τουλάχιστον α ό τους α ασχολουµένους (µε λήρη α ασχόληση) στην ε ιχείρησή και σε ερί τωση εταιρείας είτε ο ένας τουλάχιστον α ό τους εταίρους ου α ασχολείται στην εταιρεία είτε ένας α ό τους α ασχολουµένους (µε λήρη α ασχόληση) σε αυτή. 6. Να α ασχολούνται α οκλειστικά στην ε ιχείρησή τους και να είναι ασφαλισµένοι κατά κύριο λόγο στον Ασφαλιστικό Φορέα ου υ άγεται η ε ιχείρηση. 7. Η ε ιχείρηση να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο (εκτός χώρου κατοικίας), κατά τρό ο ώστε να εξυ ηρετεί ικανο οιητικά το σκο ό της. Ε ιτρέ εται κατ εξαίρεση η λειτουργία της ε ιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαµορφωµένο) εντός της οικίας της ε αγγελµατία στις ερι τώσεις: α) µητέρας αιδιού σε ροσχολική ηλικία, β) γυναίκας ου φροντίζει στην οικία της, συγγενείς α βαθµού µε ανα ηρία, άνω του 70%. Για τις ερι τώσεις αυτές οι ενδιαφερόµενες α αιτείται να ροσκοµίζουν βεβαιώσεις, ιστο οιητικά κ.λ. α ό δηµόσιους φορείς. Κατά τον ρώτο ε ιτό ιο έλεγχο, ο/η ΝΕΕ θα υ ογράφει την αίτηση υ αγωγής στο ρόγραµµα, η ο οία θα τεθεί στο φάκελο της Υ ηρεσίας. Η έκθεση ελέγχου ε έχει θέση υ εύθυνης δήλωσης και α όφαση ένταξης ράξης στο Ε.Π., θα α οτελεί τη βάση για την υ αγωγή ή µη στο ρόγραµµα και θα είναι δεσµευτική για την έκδοση σύµφωνης µε αυτήν α όφασης α ό τον Προϊστάµενο της Υ ηρεσίας. Ως εκτελεστή ράξη υ αγωγής ή α όρριψης, νοείται η έκθεση ελέγχου, ό ως έχει συνταχθεί α ό τους ελεγκτές, µετά την υ ογραφή αυτής α ό τον Προϊστάµενο της Υ ηρεσίας. Η υ ογραφή τίθεται κάτω α ό την ένδειξη της έκθεσης «εγκρίνεται ή α ορρί τεται». Η έκθεση ελέγχου, αφού υ ογραφεί α ό τον Προϊστάµενο της Υ ηρεσίας ως ανωτέρω, ρωτοκολλείται κανονικά και τίθεται στον φάκελο της Υ ηρεσίας. Αντίγραφο, α οστέλλεται και στην ε ιχείρηση. Συνηµµένα, η Υ ηρεσία µ ορεί να διαβιβάσει και τα χρονικά διαστήµατα µέσα στα ο οία η ε ιχείρηση υ οχρεούται να ροσκοµίσει την αίτηση µε τα α αιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ε ιχορήγησης. Τα δικαιολογητικά ου θα ελεγχθούν θα αραµείνουν στον φάκελο του νέου ελεύθερου ε αγγελµατία και οι ελεγκτές δεν θα αραλαµβάνουν αντίγραφα εκτός 1) της αίτησης υ εύθυνης δήλωσης υ αγωγής στο ρόγραµµα, 2) της έκθεσης ελέγχου και 3) της βεβαίωσης έναρξης εργασιών ΟΥ. Οι ελεγκτές εξετάζουν συνολικά τις ροϋ οθέσεις του ρογράµµατος. Όλες οι ροϋ οθέσεις θα ρέ ει να ληρούνται ο ωσδή οτε κατά την ηµεροµηνία του ε ιτό ιου ελέγχου. Π.χ. το οσό της δα άνης δηµιουργίας της ε ιχείρησης θα ρέ ει να καλύ τεται κατά την ηµεροµηνία του ε ιτό ιου ελέγχου, έστω κι αν δεν καλύ τεται κατά το χρόνο υ οβολής της «αίτησης υ αγωγής στο ρόγραµµα υ εύθυνης δήλωσης». Σε ερί τωση αρνητικού ελέγχου, ο αρµόδιος διαχειριστής «του συστήµατος ηλεκτρονικών αιτήσεων» ενηµερώνει το σύστηµα, η αίτηση α ορρί τεται και ερνάει στο στάδιο «α όρριψη». 10

11 Μετά την ηλεκτρονική υ οβολή της «αίτησης υ αγωγής στο ρόγραµµα υ εύθυνης δήλωσης» ή/και της «συµ ληρωµατικής αίτησης υ αγωγής», η ε ιχείρηση του νέου ελεύθερου ε αγγελµατία ρέ ει να είναι έτοιµη να ελεγχθεί ο οιαδή οτε χρονική στιγµή α ό ελεγκτές του ΟΑΕ. Εφόσον δεν ε ιτευχθεί συνεννόηση µεταξύ του ΝΕΕ και των ελεγκτών για τη διεξαγωγή του ε ιτό ιου ελέγχου εντός της ροβλε όµενης ροθεσµίας του ενός µηνός, οι ελεγκτές θα ορίζουν ως ηµεροµηνία ελέγχου την ρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την αρέλευση είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών α ό την ηµεροµηνία της ροέγκρισης ή της υ οβολής της συµ ληρωµατικής αίτησης ένταξης (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο 6, 3 ο στάδιο της αρούσης). Στην ερί τωση ου για διάφορους λόγους ο νέος ελεύθερος ε αγγελµατίας δεν είναι δυνατόν να διαθέτει τα α αιτούµενα δικαιολογητικά ή να είναι αρών κατά τον ε ιτό ιο έλεγχο, οι ελεγκτές ροτείνουν τη διεξαγωγή δεύτερου ελέγχου εντός συντόµου χρονικού διαστήµατος εντός της ροθεσµίας του ενός µηνός. Στάδιο Συµβουλευτικής Υ οστήριξης (mentoring) Κατά τη διάρκεια του ρογράµµατος και ριν τη λήξη της ροθεσµίας υ οβολής της αίτησης για την είσ ραξη της τελευταίας (3ης) δόσης, ο/η ΝΕΕ θα ρέ ει να έχει υ οχρεωτικά ολοκληρώσει ρόγραµµα συµβουλευτικής υ οστήριξης (mentoring) ό ως αυτό ορίζεται στο Σχέδιο ράσης Στοχευµένων Παρεµβάσεων για την Ενίσχυση της Α ασχόλησης και της Ε ιχειρηµατικότητας των Νέων του Υ ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων και να ροσκοµίσει σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης α ό τον αρµόδιο φορέα αροχής Συµβουλευτικής υ οστήριξης (mentoring). Η µη ολοκλήρωση του ρογράµµατος συµβουλευτικής υ οστήριξης µε ευθύνη του/της ΝΕΕ, συνε άγεται τη µη καταβολή της τελευταίας δόσης της ε ιχορήγησης. Κεφάλαιο 7 Τεκµηρίωση λειτουργίας αραστατικά 1. Τεκµηρίωση λειτουργίας Ως τεκµηρίωση λειτουργίας της ε ιχείρησης, θεωρούνται οι δα άνες ου είναι α αραίτητες για την ικανο οίηση του στόχου της ράξης, α οδεικνύονται δε σύµφωνα µε τα α αραίτητα δικαιολογητικά και αραστατικά ου ροβλέ ει ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων ή ο Κώδικας Φορολογικής Α εικόνισης Συναλλαγών ό ως ισχύει κάθε φορά. α άνες ό ως: λειτουργικά έξοδα για µίσθωση χώρου, αροχής υ ηρεσιών για νοµική και λογιστική υ οστήριξη, αροχής υ ηρεσιών κοινής ωφέλειας ( ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ ΑΠ, κλ.), γραφική ύλη, α οσβέσεις αγίων, ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου καθώς και δα άνες ου αφορούν στο µισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος, θεωρούνται ως τεκµηρίωση λειτουργίας της ε ιχείρησης και ιστο οιούνται µε εξοφληµένα τιµολόγια, καταχωρηµένα στα ε ίσηµα θεωρηµένα α ό την αρµόδια.ο.υ βιβλία της ε ιχείρησης ή στις αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Α εικόνισης Συναλλαγών και συνάδουν µε την ικανο οίηση του στόχου της ράξης. Tα εν λόγω τιµολόγια θα ρέ ει να αντιστοιχούν σε αξία τουλάχιστον ίση µε το εκάστοτε οσό της ε ιχορήγησης, µέχρι την ολοκλήρωση της ράξης. 11

12 2. Παραστατικά Ο ΟΑΕ και οι δικαιούχοι θα τηρούν ειδικό φάκελο µε το σύνολο των δικαιολογητικών και αραστατικών για το διάστηµα ου ορίζουν οι σχετικοί Κανονισµοί µετά την τελευταία ληρωµή, δηλαδή κατ ελάχιστον µέχρι το τέλος του Σε κάθε αραστατικό ου αφορά ληρωµές της ράξης, θα αναγράφεται ο τίτλος της ράξης, το Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα και ο αριθµός ΟΠΣ (MIS) της ράξης. 3. Πληρωµές δικαιούχων 1. Καταβολή 1 ης δόσης Μετά την θετική έκθεση του ε ιτό ιου ελέγχου, ο ΝΕΕ καλείται να ροσέλθει στην Υ ηρεσία µέσα σε είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες, α ό την ηµεροµηνία γνωστο οίησης της ένταξής του, και να ροσκοµίσει: Αίτηση ληρωµής της 1 ης δόσης, Αθεώρητο τιµολόγιο ου εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρ. 6, αρ. 3 του Ν. 4093/2012, Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, ό ου α αιτείται και Αριθµό τρα εζικού λογαριασµού IBAN ο οιασδή οτε εµ ορικής τρά εζας για να κατατίθεται η ε ιχορήγηση. 2. Καταβολή ε όµενων δόσεων Κατά το δωδεκάµηνο (12µηνο) διάστηµα της ε ιχορήγησης, ο ΝΕΕ δεσµεύεται µε τη λήξη κάθε εξαµήνου (6µήνου), α ό την ένταξή του στο ρόγραµµα και µέσα σε ροθεσµία εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών, να ροσκοµίσει: Αίτηση στην ο οία θα δηλώνει ότι η ε ιχείρηση του λειτουργεί κανονικά και ότι το σύνολο της δα άνης του ροαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος είναι τουλάχιστον ίσο µε το οσό της 2 ης ή της 3 ης δόσης ου ρόκειται να εισ ράξει, ό ως αυτά εµφανίζονται σε εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης α οδεικτικής αξίας ερασµένα στα ε ίσηµα θεωρηµένα α ό την αρµόδια ΟΥ βιβλία της ε ιχείρησης ή στις αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Α εικόνισης Συναλλαγών. Αντίγραφα εξοφληµένων τιµολογίων ε ιλέξιµων δα ανών. Ε ικυρωµένα φωτοαντίγραφα του βιβλίου εσόδων εξόδων του ελεγχόµενου εξαµήνου ή βεβαίωση καταβολής Φ.Π.Α. στη.ο.υ. ή αντίστοιχες καταστάσεις του Κώδικα Φορολογικής Α εικόνισης Συναλλαγών. Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, ό ου α αιτείται. Σύµφωνα µε τις µε αριθµ. ΙΑ Π/Α/10067/2007 και ΙΑ Π/Φ.Α.1.1/2407/ ΚΥΑ τα αρα άνω δικαιολογητικά αναζητούνται αυτε άγγελτα α ό την αρµόδια για την έκδοση της διοικητικής ράξης Υ ηρεσία. Σύµφωνα µε το άρθρο 28, αρ. 2.α της ΥΠΑΣΥ µε αριθµ /ΕΥΣ 1749/ , ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει, οι ροκαταβολές και οι ενδιάµεσες ληρωµές των δικαιούχων για την υλο οίηση των ράξεων ου συγχρηµατοδοτούνται α ό τα Ε ιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, δεν κατάσχονται, δεν υ όκεινται σε κανενός είδους αρακράτηση και δεν συµψηφίζονται µε τυχόν οφειλές του δικαιούχου ρος το Ελληνικό ηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία. Οι τελικές ληρωµές των ανωτέρω δικαιούχων, µετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται, συµψηφίζονται, αρακρατούνται ή να α οδίδονται για λογαριασµό του δικαιούχου και καταβάλλονται µε την υ οχρεωτική ροσκόµιση α οδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 12

13 4. Λοι οί όροι υλο οίησης του ρογράµµατος 1. Ο ενταγµένος στο ρόγραµµα υ οχρεούται να ενηµερώνει την Υ ηρεσία εγκαίρως και γρα τώς για ο οιαδή οτε αλλαγή στα στοιχεία ου έχει δηλώσει µε την αίτηση για ένταξή του. 2. Η ε ιχείρηση δεν ρέ ει να διακόψει τη λειτουργία της ή να ροβεί σε µεταβολή των όρων και των ροϋ οθέσεων του ρογράµµατος κατά το δωδεκάµηνο α ό την έναρξη, άλλως διακό τεται η ε ιχορήγηση µε ε ιστροφή του καταβληθέντος οσού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της ΚΥΑ. Κεφάλαιο 8 ιακο ή Ε ιχορήγησης ηµοσιονοµική διόρθωση Στην ερί τωση ου το οσό της δα άνης έχει καταβληθεί α ό τον ΟΑΕ αχρεωστήτως α ευθείας στην ε ιχείρηση και δια ιστωθεί αράβαση όρου ή όρων ή ροϋ οθέσεων του ρογράµµατος, θα εφαρµόζονται α) οι διατάξεις της ΥΠΑΣΥ µε αριθµ /ΕΥΣ 1749/ , ό ως αυτή ισχύει κάθε φορά και β) οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α / ), ό ως ισχύει για την α όδοση στον ΟΑΕ, καθώς και οι διατάξεις της µε αριθµό / /0016/ (ΦΕΚ Β 120) Α όφασης του Υ ουργού Οικονοµικών, η ο οία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση της αραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα ηµοσίου Λογιστικού (Ν / 1995) και δυνάµει της ο οίας η είσ ραξη των εσόδων του Ο.Α.Ε.. ανατέθηκε στις ηµόσιες Οικονοµικές Υ ηρεσίες. Συγκεκριµένα στην ερί τωση ου κατά τη διενέργεια της ε ιτό ιας / διοικητικής ε αλήθευσης δια ιστωθεί αρατυ ία ή αράβαση των όρων και ροϋ οθέσεων του ρογράµµατος α ό τον δικαιούχο, µετά την καταβολή ο οιουδή οτε οσού ε ιχορήγησης, θα αναφέρονται µε κατάλληλη τεκµηρίωση και αναφορά οι διατάξεις ου έχουν αραβιαστεί και θα ροτείνεται α ό τους αρµόδιους ελεγκτές του Οργανισµού δηµοσιονοµική διόρθωση, α ό την ηµεροµηνία ου έχει λάβει χώρα η αρατυ ία, όσον αφορά στα οσά ου έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή αρανόµως σε φυσικά ή νοµικά ρόσω α, δηλαδή η διακο ή της ε ιχορήγησης µε αναζήτηση του αναλογούντος οσού, σύµφωνα µε την αρ.7 του άρθρου 29 του ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α / ), ό ως ισχύει για την α όδοση στον ΟΑΕ. Ε ισηµαίνεται ότι µετά την δια ίστωση αράβασης των όρων και ροϋ οθέσεων του ρογράµµατος, η αρµόδια Υ ηρεσία (ΚΠΑ2) δεν θα καταβάλει ή συµψηφίζει κανένα οσό ε ιχορήγησης. Όσον αφορά στους ε ιτό ιους ελέγχους (ε ιτό ιες ε αληθεύσεις) ου διενεργούνται κατά τη διάρκεια υλο οίησης του ρογράµµατος, οι αρµόδιοι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.. συντάσσουν εντός δεκα έντε (15) ηµερών α ό την διενέργεια των σχετικών ελέγχων, εκθέσεις ε ιτό ιας/διοικητικής ε αλήθευσης µε βάση τη λίστα ελέγχου, καθώς και τον διοικητικό έλεγχο, σε συνεργασία µε τους υ αλλήλους του Γραφείου Α ασχόλησης του αρµόδιου ΚΠΑ2. Η Έκθεση Ε ιτό ιας/ ιοικητικής Ε αλήθευσης θα εγκρίνεται α ό το αρµόδιο όργανο, δηλαδή τον Προϊστάµενο της Υ ηρεσίας (ΚΠΑ2), και κατό ιν θα κοινο οιείται εγγράφως εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών α ό την σύνταξη της στον δικαιούχο ροκειµένου να ενηµερωθεί, για την - ροτεινόµενη- δηµοσιονοµική διόρθωση και την ανάκτηση του οσού. 13

14 Ο δικαιούχος θα καλείται εντός ροθεσµίας δεκα έντε (15) ηµερών α ό την κοινο οίηση της ανωτέρω έκθεσης να υ οβάλλει στην αρµόδια Υ ηρεσία (ΚΠΑ2) εγγράφως τις αντιρρήσεις του (υ οβολή ένστασης). Οι αντιρρήσεις (ένσταση) του δικαιούχου εξετάζονται α ό τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Υ ηρεσίας (ΚΠΑ2), εντός ροθεσµίας δεκα έντε (15) ηµερολογιακών ηµερών α ό την υ οβολή της, ο ο οίος και εκδίδει σχετική Α όφαση ε ί των αντιρρήσεων (ένστασης). Στην ερί τωση ου γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις ου έχει υ οβάλλει η ε ιχείρηση, τότε ο Προϊστάµενος του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική α όφαση α οδοχής των αντιρρήσεων και το ρόγραµµα συνεχίζεται ή ολοκληρώνεται. Στην ερί τωση ου µετά την εξέταση των αντιρρήσεων (ένσταση) α ό τον Προϊστάµενο της Υ ηρεσίας (ΚΠΑ2) και την α όρριψη ή την αρέλευση ά ρακτης της ροθεσµίας υ οβολής της, τότε το όρισµα της έκθεσης ε ιτό ιας/διοικητικής ε αλήθευσης οριστικο οιείται µε την έκδοση «Α όφασης ηµοσιονοµικής ιόρθωσης» α ό τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Υ ηρεσίας (ΚΠΑ2) µε την ο οία οριστικο οιείται η δηµοσιονοµική διόρθωση µε ανάκτηση οσού εντόκως, κατά το µέρος ου κριθούν αβάσιµες οι αντιρρήσεις, το ο οίο ρέ ει να ε ιστραφεί στον Οργανισµό εντός δέκα (10) ηµερών. Η «Α όφαση ηµοσιονοµικής ιόρθωσης» i. οριστικο οιεί το όρισµα της «Έκθεσης Ε ιτό ιας/ ιοικητικής Ε αλήθευσης», ii. κοινο οιείται στον δικαιούχο (ε ιχείρηση) iii. αναφέρει την εφά αξ ανάκτηση του οσού εντόκως, α ό την ηµεροµηνία λήψης της κάθε ενίσχυσης ξεχωριστά έως την ηµεροµηνία ου εκδίδεται αυτή, iv. ορίζει την καταληκτική ηµεροµηνία ε ιστροφής του οσού ου αναφέρεται στην εν λόγω α όφαση, στον Οργανισµό και v. ορίζει την ροθεσµία ροσβολής αυτής µε ένδικα µέσα. Η «Α όφαση ηµοσιονοµικής ιόρθωσης» µαζί µε την «Έκθεση Ε ιτό ιας/ ιοικητικής Ε αλήθευσης» θα κοινο οιείται ε ίσης και στην Υ ηρεσία ιεθνών Σχέσεων του Οργανισµού, ροκειµένου να ροβεί στις α αραίτητες ενέργειες στο ΟΠΣ. Το ε ιτόκιο ου εφαρµόζεται είναι το ε ιτόκιο αναφοράς ου ορίζεται, για κάθε ηµερολογιακό έτος, α ό την Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή για την Ελλάδα και δηµοσιεύεται στην Ε ίσηµη Εφηµερίδα της Ευρω αϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του κεφαλαίου V του Κανονισµού (ΕΚ) 794/2004 της Ε ιτρο ής. ηλαδή υ ολογίζεται το ε ιτόκιο της χρονικής στιγµής ου καταβλήθηκε η ενίσχυση. Τα ε ιτόκια για κάθε χρονική ερίοδο µ ορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ευρω αϊκής Ένωσης: Κεφάλαιο 9 Παραγραφή Αξίωσης Εάν ο ΝΕΕ καταθέσει εκ ρόθεσµα δικαιολογητικά για την καταβολή ε ιµέρους δόσης, η αξίωσή του για το συγκεκριµένο οσό αραγράφεται χωρίς διακο ή της ε ιχορήγησης, µε α όφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Υ ηρεσίας Α ασχόλησης του Οργανισµού, εφόσον η ε ιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και ροϋ οθέσεις του Προγράµµατος. Είναι δυνατή η ε ιµήκυνση της ως άνω ροθεσµίας κατά τριάντα (30) ηµέρες, ύστερα α ό α όφαση του Προϊσταµένου της Υ ηρεσίας. 14

15 Σε ερι τώσεις ου ο ΝΕΕ δεν συγκεντρώνει δα άνες τουλάχιστον ίσες µε το οσό της ε ιχορήγησης της 2 ης και 3 ης δόσης ου ρόκειται να εισ ράξει κι εφόσον α ό τον σχετικό ε ιτό ιο έλεγχο δια ιστώνεται ότι η ε ιχείρηση λειτουργεί και ληροί τους λοι ούς όρους και ροϋ οθέσεις του ρογράµµατος, η αρµόδια Υ ηρεσία Α ασχόλησης θα ροβαίνει σε αραγραφή της εν λόγω δόσης. Κεφάλαιο 10 Ε ίλυση ιαφορών ιαφορές ου τυχόν ροκύψουν µεταξύ των ενδιαφεροµένων και των Υ ηρεσιών Α ασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ, για τις ερι τώσεις ου αφορούν στη µη ε ιλογή της αίτησης ε ιχειρηµατικού σχεδίου, στην α όρριψη της αίτησης υ αγωγής στο ρόγραµµα και στην αραγραφή της αξίωσης για καταβολή της ε ιχορήγησης α ό τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Υ ηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ, θα ε ιλύεται µε α όφαση της Ειδικής Ε ιτρο ής Ενστάσεων. Οι ενστάσεις θα υ οβάλλονται στην αρµόδια Υ ηρεσία εντός τριάντα (30) ηµερών α ό την κοινο οίηση της α ορρι τικής α όφασης. Ε ισηµαίνεται ότι οι αρµόδιες Υ ηρεσίες (ΚΠΑ2) οφείλουν ριν την έκδοση των ανωτέρω α οφάσεων να καλούν τους ενδιαφερόµενους να ανα τύξουν γρα τώς ή ροφορικώς τις α όψεις τους, σύµφωνα µε το άρθρο 20, αρ. 2 του Συντάγµατος και µε το άρθρο 6 του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας. Η κλήση ρος ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τό ο, την ηµέρα και την ώρα της ακρόασης, ροσδιορίζει δε το αντικείµενο του µέτρου ή της ενέργειας. Η κλήση κοινο οιείται στον ενδιαφερόµενο τουλάχιστον έντε (5) ηµέρες ριν α ό την ηµέρα της ακρόασης. Κεφάλαιο 11 Τήρηση όρων ληροφόρησης και δηµοσιότητας 1. Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 7 του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 της Ε ιτρο ής, ο κατάλογος των δικαιούχων του αρόντος ρογράµµατος (µε αναφορά στον κατάλογο των δικαιούχων, στην ονοµασία της ράξης και στο οσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης ου χορηγείται στην ράξη) δηµοσιο οιείται στην ιστοσελίδα Τα ονόµατα των συµµετεχόντων στην ράξη δεν δηµοσιο οιούνται. 2. Σε κάθε ερί τωση δηµοσιο οίησης/δηµοσίευσης των ράξεων, εκ µέρους του ΟΑΕ, γίνεται µνεία για την συµµετοχή στη χρηµατοδότηση της Ευρω αϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρω αϊκού Κοινωνικού Ταµείου και του Ελληνικού ηµοσίου και ειδικότερα του Υ ουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο λαίσιο του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανά τυξη Ανθρώ ινου υναµικού» Όλοι οι φορείς της ράξης α οτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της ληροφορίας στους/στις ωφελούµενους/ες και, υ ό την έννοια αυτή, χρησιµο οιούν, ορθολογικά, κάθε ρόσφορο µέσο ου θα συµβάλλει στη διαφάνεια και στην α όκτηση χρηστικής ληροφορίας α ό τον ληθυσµό στόχο. 4. Όλοι οι εµ λεκόµενοι φορείς είναι υ οχρεωµένοι να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικειµένου βάσει του Παραρτήµατος ΧΧΙΙΙ σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Ε ιτρο ής της 8ης εκεµβρίου 2006, βάσει των οδηγιών της Ειδικής Υ ηρεσίας και τις α αιτήσεις των ράξεων. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν: Καθεστώς των ωφελούµενων στην αγορά εργασίας ριν την ένταξη τους στο ρόγραµµα 15

16 Σε ηλικιακά δεδοµένα των ωφελουµένων Σε δεδοµένα για ευάλωτες οµάδες ωφελουµένων Στο µορφωτικό ε ί εδο ωφελουµένων Όλοι οι φορείς υ οχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δηµοσιότητας ου υλο οιούν, ως ρος το φυσικό και το οικονοµικό τους αντικείµενο. Σε κάθε ερί τωση, ο ΕΦ, σε συνεργασία µε τη ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Ανά τυξη Ανθρώ ινου υναµικού», ε ιµελείται τρό ους κωδικο οίησης της δηµοσιο οίησης των ωφελουµένων ώστε να τηρείται άντα η διάταξη ερί µη δηµοσιο οίησης των ονοµάτων των ωφελουµένων α ό δράσεις ου συγχρηµατοδοτούνται α ό το ΕΚΤ. Οι ικαιούχοι υ οχρεούνται στην τήρηση των α αιτήσεων των Κανόνων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας. Προκειµένου για την ενηµέρωση των δικαιούχων για τις υ οχρεώσεις τους ου α ορρέουν α ό τα συγχρηµατοδοτούµενα ρογράµµατα ΝΕΕ, οι Υ ηρεσίες (ΚΠΑ2) θα ροβαίνουν στη γνωστο οίηση ρος τους δικαιούχους για την αναγραφή των στοιχείων της συγχρηµατοδότησης του ρογράµµατος ΝΕΕ, στα αραστατικά ληρωµών (τιµολόγια είσ ραξης της ε ιχορήγησης) και στα αραστατικά δα ανών ου είναι α αραίτητες για την ικανο οίηση του στόχου της ράξης. Τα στοιχεία ου θα αναγράφονται είναι τα εξής: Το Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα, δηλαδή το Ε.Π.ΑΝ.Α. Ο τίτλος του Προγράµµατος Ο κωδικός ΟΠΣ MIS της ράξης, τον ο οίο θα αναζητήσει στο Σύστηµα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στα εδία ΕΣΠΑ, ως αριθµός MIS. Κεφάλαιο 12 ιαδικασία αρακολούθησης & ελέγχου του ρογράµµατος Ο ΟΑΕ ασκεί τους ροβλε όµενους α ό το Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ, ελέγχους στους δικαιούχους της ράξης του συνολικού ρογράµµατος ο οιαδή οτε χρονική στιγµή, ροκειµένου να δια ιστωθεί η τήρηση των όρων του συνολικού ρογράµµατος, εφαρµόζοντας τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥ µε αριθµ /ΕΥΣ 1749/ , ό ως αυτή ισχύει κάθε φορά. Για τους ε ιτό ιους ελέγχους ου ραγµατο οιούνται κατά τη διάρκεια υλο οίησης του συνολικού ρογράµµατος, η αρµόδια Υ ηρεσία του Ο.Α.Ε.. συντάσσει σχετικές εκθέσεις στις ο οίες καταγράφονται µε λε τοµέρεια αν τηρούνται οι όροι της ένταξης, τις ο οίες διατηρεί στο φάκελο της ε ιχείρησης ο ο οίος βρίσκεται στις Υ ηρεσίες Α ασχόλησης του Ο.Α.Ε.. και εριλαµβάνει όλα τα στοιχεία ου αφορούν στη σχέση της ε ιχείρησης µε το συνολικό ρόγραµµα, ξεκινώντας α ό την αίτηση και µέχρι τη λήξη του, ό ως αραστατικά δα ανών τόσο της δικαιούχου ε ιχείρησης όσο και της Υ ηρεσίας ου καταβάλλει την ε ιχορήγηση, διοικητικές ράξεις της Υ ηρεσίας, ό ως εγκριτικές α οφάσεις, α οφάσεις έναντι ιθανών ενστάσεων, εκθέσεις ελέγχων κλ. Αντίγραφο της έκθεσης αραδίδεται στην ε ιχείρηση. Οι ελεγχόµενες ε ιχειρήσεις υ οχρεούνται : Να αρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υ αλλήλους του ΟΑΕ. Να α οδέχονται όλους τους ροβλε όµενους α ό το Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου ε ιτό ιους ελέγχους και ε ιθεωρήσεις α ό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης και την αροχή σε αυτά όλων των 16

17 δικαιολογητικών στοιχείων ου ζητούνται. Να τηρούν τα α οδεικτικά στοιχεία και έγγραφα ου αναφέρονται στην αρούσα α όφαση για τουλάχιστον 3 χρόνια α ό το κλείσιµο ή µερικό κλείσιµο του Ε ιχειρησιακού ρογράµµατος, ό ως αυτό ροβλέ εται στο άρθρο 90 αρ. 1 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 και στο άρθρο 21 αρ. 10 του ν. 3614/2007 τουλάχιστον µέχρι Προκειµένου να εξασφαλιστεί η α οτελεσµατικότητα των ενεργειών, λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για : την ιστή τήρηση των Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων στα λαίσια των ο οίων λειτουργεί το ρόγραµµα. Την ρόληψη ή την εξακρίβωση τυχόν αραβάσεων καθώς και την ε ιβολή κυρώσεων. Για την οµαλή ορεία των ρογραµµάτων την ε ίτευξη των στόχων τους, θα αρακολουθούνται : οι δεσµευθείσες θέσεις οι καλυφθείσες θέσεις, οι ο οίες ροκύ τουν µετά την έκδοση των εγκριτικών α οφάσεων η καταβολή των ε ιχορηγήσεων κ.λ.. Η οικονοµική διαχείριση του ρογράµµατος διενεργείται, στην Υ ηρεσία υλο οίησης του ρογράµµατος, µέσω ξεχωριστής λογιστικής µερίδας στην ο οία καταχωρούνται, διακριτά για κάθε ε ιχορηγούµενη ε ιχείρηση, όλες οι ληρωµές ου ραγµατο οιούνται µε τα διακριτικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων αραστατικών τους (ηµεροµηνία, είδος και αριθµός αραστατικού, κατηγορία, οσό και αιτιολογία δα άνης). Η Ειδική Υ ηρεσία ιαχείρισης του ΕΠ «Ανά τυξη Ανθρώ ινου υναµικού» διατηρεί το δικαίωµα να ραγµατο οιεί ε αληθεύσεις στον ΟΑΕ, ως ρος την τήρηση των καθηκόντων του, ως Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης. Έλεγχοι σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στους σχετικούς κανονισµούς και το Ν. 3614/07 διενεργούνται α ό την Αρχή Πιστο οίησης, την Αρχή Ελέγχου (Ε ΕΛ), καθώς και τα αρµόδια όργανα της Ε.Ε. Οι ε αληθεύσεις του ρογράµµατος θα διενεργούνται α ό υ αλλήλους του ΟΑΕ σύµφωνα µε τα οριζόµενα α) στην Κοινή Υ ουργική Α όφαση υ αριθµ. 2/34255/0022/ , ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει, β) στην µε αριθµ. 2854/ Α όφαση του.σ. του ΟΑΕ, γ) στην Κοινή Υ ουργική Α όφαση υ αριθµ. 2/96072/0022/ και δ) στις διατάξεις της ΥΠΑΣΥ µε αριθµ /ΕΥΣ 1749/ , ό ως αυτή ισχύει κάθε φορά. Οι ε ιτό ιες ε αληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνίστανται στην ε αλήθευση της αράδοσης των συγχρηµατοδοτούµενων υ ηρεσιών και της ραγµατο οίησης των δα ανών, ου δηλώνουν οι δικαιούχοι, σύµφωνα µε τους όρους της α όφασης ένταξης των ράξεων, καθώς και τη συµµόρφωση των εµ λεκόµενων φορέων µε τους κοινοτικούς κανόνες καθ όλη την ερίοδο υλο οίησης του συνολικού ρογράµµατος, οι ο οίοι βασίζονται στο εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των Ε ιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ καθώς και την Υ ουργική Α όφαση του Συστήµατος µε αρ. ρωτ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ540/Β), ό ως ισχύει. 17

18 Κεφάλαιο 13 Τελικές διατάξεις Η ροθεσµία υ οβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υ αγωγή στο ρόγραµµα, λήγει αυτόµατα µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος αιτήσεων, ύστερα α ό την λήρωση των κατανεµηθεισών θέσεων, ό ως ορίζονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ. Μετά την αυτόµατη λήξη της αναφερόµενης ροθεσµίας, συνεχίζεται η υ οβολή των αιτήσεων για αριθµό θέσεων ου αντιστοιχεί µέχρι το 50% των αρχικά κατανεµηθεισών θέσεων. Στην ερί τωση αυτή, οι αιτήσεις αραµένουν σε στάδιο αναµονής και ικανο οιούνται µε βάση την ηµεροµηνία υ οβολής τους, εφόσον δηµιουργηθούν κενές θέσεις. Το.Σ. του Οργανισµού δύναται µε α όφαση του να αναστείλει, να συνεχίσει και να λήξει την ροθεσµία υ οβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υ αγωγή στο ρόγραµµα. Περαιτέρω λε τοµέρειες εφαρµογής του ρογράµµατος, εξειδικεύονται µε α οφάσεις του.σ. του ΟΑΕ, µετά α ό σύµφωνη γνώµη της ιαχειριστικής Αρχής. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ Θ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 18

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ, 2.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013

29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013 Ηµερ. 27/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 110116 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3.000 επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα «Νέοι και Επιχειρηματικότητα» του ΟΑΕΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3.000 επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα «Νέοι και Επιχειρηματικότητα» του ΟΑΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3.000 επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα «Νέοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06/11/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ρος δυνητικά ωφελούµενους για συµµετοχή στην ράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ανα τυξιακή Σύµ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Business & Information Technology

Business & Information Technology ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ με Επιδότηση 100% ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Β' ΚΥΚΛΟΣ (δημοσιεύτηκε στην Κ.Υ.Α. αριθ. 19057/443/3.12.2012) Σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται η Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σελίδα 1 από 5. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αχαρνές, 07/11/2013 Αριθ.

Ο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σελίδα 1 από 5. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αχαρνές, 07/11/2013 Αριθ. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ιεύθυνση ιοικητικών Υ ηρεσιών & Ανθρώ ινου υναµικού Τµήµα Μητρώων & ιαδικασιών Προσω ικού Φιλαδελφείας 87 & Μ όσδα Τ.Κ. 13673,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 123/2011 (ΦΕΚ Α 255/9.12.2011) Καθορισµός όρων και ροϋ οθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 25/8/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 65283 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 2 /4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 28668 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 19-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 108385 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 19-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 108385 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 19-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 108385 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΝΞΚΩΛΚ-1ΛΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 239 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ194691Ω2-ΟΒΩ. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ194691Ω2-ΟΒΩ. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 (ΚΡΗΤΗ, ΙΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 96026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, 01-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 96026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕ Τριετές Πρόγραµµα Επιδότησης για 2200 Νεους Επαγγελµατίες

ΟΑΕ Τριετές Πρόγραµµα Επιδότησης για 2200 Νεους Επαγγελµατίες ΟΑΕ Τριετές Πρόγραµµα Επιδότησης για 2200 Νεους Επαγγελµατίες Ξεκινάει το τριετές πρόγραµµα επιδότησης για νέους επαγγελµατίες ηλικίας 22-64 ετών µε το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4.500 22-64 2009» . 1075/10/03-03-09 603/ /02-04-09)

4.500 22-64 2009» . 1075/10/03-03-09 603/ /02-04-09) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.500 ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64 ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1075/10/03-03-09 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ, ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Β ΚΥΚΛΟΣ».

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Β ΚΥΚΛΟΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Β ΚΥΚΛΟΣ». ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η µε αριθµό 5409/53/16-12-09

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 22-0-202 Αρ.Πρωτ.: 20089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρµοδ.: Ε.Μελαχροινάκη Mail: e.melaxrinaki@almiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/16.12.2010) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Άρθρο 1: Σκο ός Ο νόµος αυτός έχει σκο ό: α) την ροσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας ρος τις διατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2016

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2016 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 13/04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 32181 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καστοριά, 26/06/2015. Αρ.Πρωτ.:2854 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καστοριά, 26/06/2015. Αρ.Πρωτ.:2854 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά, 26/06/2015 Αρ.Πρωτ.:2854 /νση: Μητρο όλεως

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3.1 ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3.1 ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3.1 ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ». Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη. Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3.1 ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3.1 ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3.1 ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ». Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη. Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α» ,ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α» ,ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 410 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα