ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Άρθρον 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Άρθρον 1"

Transcript

1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 13 Απριλίου 1929 Περί επικινδύνων οικοδοµών. (ΦΕΚ 153/Α/ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έχοντας υπόψη τας διατάξεις του από 17 Ιουλίου 1923 Ν. /τος «περί σχεδίων πόλεων, κωµών, και συνοικισµών του Κράτους και οικοδοµής αυτών», απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1 1. ιακρίνονται τέσσαρας περιπτώσεις επικινδύνων οικοδοµών, επικίνδυνοι από απόψεως στατικής και δοµικής, από απόψεως υγιεινής, από απόψεως ασφαλείας κατά του πυρός, και από απόψεως κυκλοφορίας του κοινού εις το εσωτερικόν χώρων συναθροίσεως. 2. Οικοδοµή και εν γένει κατασκευή τις θεωρείται επικίνδυνος από απόψεως στατικής και δοµικής (κοινώς ετοιµόρροπος) όταν λόγω ανεπαρκούς ή κακής θεµελιώσεως, κακής ποιότητος δοµήσεως, υποσκαφής ή διαβρώσεως υπό υδάτων ή ετέρων υγρών, ακαταλλήλου διατάξεως ή συνδέσεως ή ανεπαρκών διαστάσεων των στοιχείων αυτής δεν παρουσιάζει εν όλω η εν µέρει την απαιτουµένην δια το φορτίο, τα οποία θα βαστάζει, και εν γένει τον προορισµόν της ασφάλειας. ι ας περιπτώσεις δεν έχει εκδοθεί ειδικός κανονισµός ασφλείας (ήτοι όρια ασφαλείας υλικών, τηρητέοι κανόνες υπολογισµού, όριο ποιότητος και επεξεργασίας και εφαρµογής υλικών κανόνες δοµήσεως και δοκιµαί υλικών και κατασκευών), λαµβάνονται υπ οψιν τα γενικώς εν τη επιστήµη ισχύοντα εν σχέσει προς την ειδικήν φύσιν και επεξεργασίαν των υλικών και τον τρόπον δοµήσεως της υπο έλεγχον κατασκευής. Οσάκις υφίστανται σαφείς ενδείξεις του κινδύνου εκδηλούµεναι δια σηµαντικών καθιζήσεων, παρεκκλίσεων, αποσυνθέσεων µαζών τοιχοποιϊας, ρωγµών δηλωτικών στατικής ανεπάρκειας εις σηµείον επικίνδυνον, ο κίνδυνος θεωρείται ως άµεσος και η κατασκευή χαρακτηρίζεται κοινώς ως επικινδύνως ετοιµόρροπος. Το αυτό ισχύει και οσάκις δεν υπάρχουσι µεν τοιαύται εξωτερικαί ενδείξεις, αλλά εκ του υπολογισµού ή του τρόπου δοµήσεως (δια τα υπο εκ εκτέλεσι έργα) ή της επενεργείας ωρισµένων γνωστών αιτίων προκύπτει αναµφισβήτητος η ύπαρξις του κινδύνου. Εις την περίπτωσιν του παρόντος άρθρου υπάγονται και τα ζητήµατα ασφαλείας του εις τους κοινοχρήστους χώρους κυκλοφορούντος κοινού, ήτοι βαθµίδες εισόδων και εξώσται και εν γένει επικίνδυνοι αρχιτεκτονικαί προεξοχαί. 3. Κτίριον ή διαµέρισµα αυτού θεωρείται επικίνδυνον από απόψεως υγιεινής, όταν δεν πληροί τους σχετικούς όρους ους καθορίζει ο οικοδοµικός κανονισµός. 4. Κατασκευή τις η διαµέρισµα αυτής θεωρείται επικίνδυνον από απόψεως ασφαλείας κατά του πυρός, όταν δεν πληροί τους σχετικούς όρους ους καθορίζει οικοδοµικός κανονισµός. Εξαιρετικώς δια τους χώρους συναθροίσεως του κοινού, αφ οσον δεν έχει εκδοθεί ειδικός κανονισµός ασφαλείας κατά του πυρός, εφαρµόζονται τα κατά την κρίσιν της άρχης ενδεικνυόµενα µέτρα κατ αναλογίαν προς τα αλλαχού ισχύοντα. 5. Χώρος συναθροίσεως του κοινού θεωρείται επικίνδυνος από απόψεως κυκλοφορίας του κοινού, όταν δεν πληροί τους απαιτουµένους, όρους δια την άνετον και ασφαλή κυκλοφορίαν του κοινού εντός αυτού, την άνετον παρακολούθησιν των εν αυτώ θεαµάτων και ακροαµάτων κλπ και την ταχείαν και ασφαλή εκκένωσιν εις περιπτώσεις αιφνιδίας ανάγκης. Εφ οσον πάντα ταύτα δεν προβλέπει ειδικός κανονισµός, η αρχή δικαιούται να προβαίνει εκάστοτε ειε την ρύθµισιν των κατά την κρίσιν της. Άρθρο 2 1. Πας πολίτης δικαιούται να καταγγέλλει την πιθανολογουµένην ύπαρξιν κινδύνου εις τας οικοδοµάς, η δε αστυνοµική αρχή και η επί της εφαρµογής του σχεδίου υπηρεσία

2 δικαιούνται να θέτωσιν υπο έλεγχον προς εξακρίβωσιν υπάρχοντος τυχόν κινδύνου πας κατασκεύασµα, είτε αποπερατωθέν είτε υπο κατασκευήν διατελούν. 2. Εν πάση περιπτώσει αρµοδία δια την ενάσκησιν του ελέγχου ως προς τον υφιστάµενον κίνδυνον κατασκευών είναι η επί της εφαρµογής του σχεδίου τεχνική υπηρεσία, εις ην και πρέπει να παραπέµπηται πάσα σχετική καταγγελία ή αίτησις, η δε αστυνοµική αρχή οφείλει να επιβάλλει την εκτέλεσιν των υπο της υπηρεσίας ταύτης αποφαινοµένων κατά το παρόν διάταγµα. 3. Οσάκις ο ιδιοκτήτης ή µισθωτής ακινήτου ζητεί τον έλεγχον αυτού υπο της αρχής από απόψεως ασφαλείας δια µελετωµένας εργασίας δοµήσεως (οίον προσθήκας ορόφων, µεταρρυθµίσεις, κατεδαφίσεις µεσοτοίχων κλπ) ή δι επαύξησιν της φορτώσεως αυτού οπωσδήποτε, οφείλει να συνυποβάλλει µετά της αιτήσεως του και σχετικήν έκθεσιν εξετάσεως της κατασκευής υπο δύο ιδιωτών πολιτικών µηχανικών, διπλωµατούχων ανωτάτων ανεγνωρισµένων υπο του Κράτους τεχνικών σχολών, και όσα η υπηρεσία θεωρήσει αναγκαία σχετικά διαγράµµατα, εκτελών εν ανάγκη ιδία δαπάνη και φροντίδι πάσαν απαιτουµένην δοκιµαστικήν εργασίαν. Άρθρο 3 1. Εις κτίρια επικίνδυνα από απόψεως υγιεινής ή ασφαλείας κατά του πυρός επιβάλλεται η άρσις του κινδύνου ή τα εκ της τυχόν µη τοιαύτης άρσεως αναγκαστικά µέτρα, εφ οσον ο οικοδοµικός κανονισµός προβλέπει ρητώς τούτο δια την υπο έλεγχον περίπτωσιν. Εάν όµως ο κίνδυνος υφίσταται ως προς την ασφάλειαν της κατασκευής υπο απόψεως στατικής ή δοµικής ή από οιασδήποτε απόψεως εις χώρους συγκεντρώσεως του κοινού, η άρσις αυτού και τα εκ της τυχόν µη άρσεως µέτρα επιβάλλονται αµέσως εις πάσαν περίπτωσιν άνευ ουδεµιάς εξαιρέσεως. Άρθρο 4 1. Η επι του ελέγχου του κινδύνου υπηρεσία (ο υπο του νοµοµηχανικού ή προϊσταµένου του επι της εφαρµογής του σχεδίου ή του προϊσταµένου των υποτεταγµένων αυτώ γραφείων οριζόµενος τεχνικός υπάλληλος), κατόπιν καταγγελίας ή αιτήσεως ή ειδοποιήσεως υπο της αστυνοµικής αρχής ή και οίκοθεν ενεργούσα, προβαίνει εις την αυτοψίαν προς εξακρίβωσιν του κινδύνου, συντάσσουσα περί τούτου σχετικήν έκθεσιν (πρωτόκολλον).εάν πρόκειται περί λίαν µεµακρυσµένου από της έδρας της τεχνικής υπηρεσίας µέρους και η συγκοινωνία είναι δυσχερής, η αστυνοµική αρχή εν συννενοήσει µετά του προέδρου της κοινότητος δύναται να αναθέσωσι τον έλεγχον και εις οιονδήποτε άλλον µηχανικόν, εν ελλείψει δε τοιούτου και εις δεδοκισµένης ικανότητος εµπειροτέχνην εκ των πλησιεστέρων εις το υπο έλεγχον ακίνητον ευρισκοµένων. Ούτοι υποχρεούνται εις την σύνταξιν της εκθέσεως, ήτις παραδίδεται εις την αστυνοµίαν, η οποία συν τη κοινοποιήσει αντιγράφου αυτής εις τους ενδιαφεροµένους κατά τας διατάξεις του άρθρ.5 διαβιβάζει το πρωτότυπον εις το γραφείον της ως άνω τεχνικής υπηρεσίας. Τα των ενστάσεων και αναθεωρήσεως των ούτω συντασσοµένων εκθέσεων υπάγονται εις τας γενικάς διατάξεις του άρθρ.5 και εφεξής: 2. Η ως άνω έκθεσις πρέπει να διασαφηνίζει το εξετασθέν ακίνητον και να καθορίζει το είδος και την έκτασιν του κινδύνου, ως επίσης και λεπτοµερώς τα εφαρµοστέα προς άρσιν αυτού µέτρα, το αναγκαίον η ου της εν όλω ή εν µέρει εκκενώσεως των διαµερισµάτων δια την πραγµατοποίησιν των µέτρων τούτων, και την προθεσµίαν εντός της οποίας πρέπει ταύτα να αρθρώσι (αναλόγως του βαθµού του κινδύνου). Εάν η αυτοψία διαπιστώσει ότι πρόκειται περί κινδύνου αναγοµένου εις την ασφάλειαν κατά του πυρός η εις την κυκλοφορίαν χώρων συναθροίσεως του κοινού κα τα επιβλητέα προς αποσόβησιν αυτου µέτρα δεν προβλεπωνται υπο ειδικού οικοδοµικού κανονισµού, τότε η έκθεσις παραπέµπει την εξέτασιν του ζητήµατος εις την κατά το άρθρ. 8 παρ. 1 επιτροπήν. Η έκθεσις, πλην των άλλων, πρέπει να µνηµονεύει, εάν η κατεδάφισις επιβάλλεται λόγω αποκλεισµού των επισκευών (ίδε εποµένην παρ.3), ως επίσης να ορίζει σαφώς και λεπτοµερώς τας συνεπείας των ένα αυτή υποδεικνυοµένων (παρ.4 του παρόντος άρθρου).

3 3. ια την αποτροπήν του κινδύνου πρέπει να υποδεικνύωνται τα ηπιώτερα κατά προτίµησιν µέτρα, οίον επισκευαί, ενισχύσεις, µεταρρυθµίσεις, προσθήκαι κλπ. εν εσχάτη δε ανάγκη οριστικαί κατεδαφίσεις. Πάντως αι υποδεικνυόµεναι εργασίαι πρέπει να επιτρέπωνται υπο των κειµένων διατάξεων (π.χ. περίπτωσις µη επισκευής αλλά κατεδαφίσεως επισκευασίµου µεν αλλά ρυµοτοµουµένου επικινδύνου τµήµατος κτιρίου) ή του οικοδοµικού κανονισµού, εις περίπτωσιν δε κατεδαφίσεως µεσοτοίχου προς ανοικοδόµησιν ασφαλεστέρου και των εκ ταύτης συνεπειών (Κεφάλαια ΧVI και XVII οικοδ. Κανονισµού) να επιβάλλεται µόνιµος τρόπος αποσοσβήσεως του κινδύνου και ουχί πρόχειρα µέτρα. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εφαρµόζει ταχέως και εµπροθέσµως τα εν τη εκθέσει της αυτοψίας υποδεικνυόµενα µέτρα, δικαιούµενος να πραγµατοποεί και ριζικώτερα τοιαύτα. Εφ οσον το ακίνητον διατελεί υπο αναγκαστικούς όρους µισθώσεως, τα ριζικώτερα καθ υπέρβασιν των υποδεικνυοµένων µέτρα εφαρµόζονται εφ οσον οι εν λόγω όροι επιτρέπουσι το τοιούτον και κατά τας σχετικάς περί αυτών διατάξεις. 4. Μη πραγµατοποιούντος του ιδιοκτήτου εµπροθέσµως την εφαρµογήν των εν τη εκθέσει υποδεικνυοµένων µέτρων, τότε η αστυνοµική αρχή, καθ υπόδειξιν κατά την ανωτέρω παρ.1 τεχνικής υπηρεσίας, προβαίνει εις άρσιν του κινδύνου, εφαρµόζουσα τα επόµενα µέτρα: Α. την αναγκαστικήν εκκένωσιν και αχρησίαν των επικινδύνων διαµερισµάτων µέχρι της οριστικής άρσεως του κινδύνου υπο του ιδιοκτήτου, εφ όσον πρόκειται περί κινδύνου εκ των προβλεποµένων υπο των παρ.3, 4 και 5 του αρθρ. 1, και η αχρησία κρίνεται ως επαρκές µέτρον δια την αποσόβησιν του κινδύνου. Β. την αναγκαστικήν εκκένωσιν και κατεδάφισιν των επικινδύνων µερών της κατασκευής, εφ οσον πρόκειται περί κινδύνου προβλεποµένου υπο της παρ.2 του άρθρ.1 ή και των λοιπών παραγράφων του αυτού άρθρου, εάν η κατά τα ανωτέρω αχρησία δεν κρίνεται επαρκής προς αποσόβησιν του κινδύνου. Εάν το επικίνδυνον της κατασκευής οφείλεται εις παράβασιν ρητών διατάξεων του οικοδοµικού κανονισµού, ων επεβάλλετο η τήρησις, τότε η ως άνω (περίπτωσις α ) αχρησία δεν είναι επαρκής και επιβάλλεται κατεδάφισις του επικινδύνου µέρους και η προσαρµογή προς τον οικοδοµικόν κανονισµόν. ια την ως άνω υπο της αρχής αποσόβησιν του κινδύνου δεν απαιτείται ουδεµία ειδική διατύπωσις, δικαιούται δε αύτη να αχρηστεύει η και κατεδαφίζει και µη επικίνδυνα τµήµατα της κατασκευής, εφ οσον το τοιούτον απαιτείται κατά την κρίσιν της δια την αποσόβησιν και άρσιν του κινδύνου εκ των επικινδύνων διαµερισµάτων η αποτελεί συνέπειαν της κατεδαφίσεως αυτών, της αρχής ουδεµίαν υποχρέωσιν εχούσης δια την υποστύλωσιν, ενίσχυσιν και επισκευήν της κατασκευής. Προκειµένου περί οικοδοµής διατελούσης υπο κατασκευήν ή επισκευήν η σύνταξις της κατά τα ανωτέρω εκθέσεως συνεπάγεται εν γένει αναστολήν των εργασιών µέχρι της οριστικής άρσεως του κινδύνου. Προκειµένου περί οικοδοµής διατελούσης υπο κατασκευήν ή επισκευήν η σύνταξις της κατά τα ανωτέρω εκθέσεως συνεπάγεται εν γένει αναστολήν των εργασιών µέχρι της οριστικής άρσεως του κινδύνου. Άρθρο 5 1. Αντίγραφον της κατά το προηγούµενον άρθρον εκθέσεως κοινοποιείται υπο της τεχνικής υπηρεσίας δια της αστυνοµικής αρχής εις τον ιδιοκτήτην και τους τυχόν ενοίκους. Προκειµένου περί ζητηµάτων αναφεροµένων εις µεσότοιχον και τας εκ τυχόν κατεδαφίσεως αυτού προς ανοικοδόµησιν συνεπείας (Κεφάλαιον XVII οικοδ. Κανονισµού), η έκθεσις κοινοποιείται εις αµφοτέρους του γείτονας ιδιοκτήτας και τους τυχόν ενοίκους. Οι ενδιαφερόµενοι δικαιούνται να υποβάλωσιν ενστάσεις κατά της τυχόν εκθέσεως της τεχνικής υπηρεσίας εντός ωρισµένης ανατρεπτικής προθεσµίας, οριζοµένης εν αυτή τη εκθέσει. ια τον καθορισµόν της προθεσµίας ταύτης λαµβάνεται υπ οψιν ο βαθµός του κινδύνου και η απόσπασις του τόπου εν ω το επικίνδυνον ακίνητον από της προθεσµίας ταύτης λαµβάνεται υπ όψιν ο βαθµός του κινδύνου και η απόσπασις του τόπου εν ω το επικίνδυνον ακίνητον από της έδρας της υπηρεσίας. Η ένστασις πρέπει να υποβάλληται πάντοτε εις την συντάξασαν την

4 έκθεσιν υπηρεσίαν είτε απ ευθείας, είτε δια της αστυνοµικής αρχής του τόπου εν ω το ακίνητον, λογίζεται δε η χρονολογία της υποβολής της από της παραδόσεως της εις την αστυνοµίαν η εις την υπηρεσίαν (εάν υπεβλήθη εις την τελευταίαν απ ευθείας). Η εµπρόθεσµος υποβολή των ενστάσεων αναστάλλει οίκοθεν την εκτέλεσιν της εκθέσεως (πρωτοκόλλου) µέχρις εκδόσεως νεωτέρας αποφάσεως, αύτη οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρως την αστυνοµικήν αρχήν δια την αναστολήν. Ενστάσεις υποβαλλόµεναι εις το υπουργείον η ετέρας αρχάς δεν δύνανται να ληφθώσιν υπό όψιν και διαπέµπονται να ληφθώσιν υπόψιν και διαπέµπονται απλώς εις το συντάξαν την έκθεσιν γραφείον, όπερ ενεργεί επ αυτών εφ όσον περιέλθωσιν εις τούτο εντός της τεταγµένης ανατρεπτικής προθεσµίας. Εν της εκθέσεως περί επικινδύνου οικοδοµής πρέπει, συν τοι άλλοις, να καθορίζηται ο τρόπος υποβολής των ενστάσεων και να τονίζεται πως πρέπει να υποβληθώσιν αύται, ίνα ληφθώσιν υπ όψιν. 2. Υποβληθεισών κανονικώς κατά τα ανωτέρω ενστάσεων εις το συντάξαν την έκθεσιν γραφείον, τούτο επιµελείται της αναθεωρήσεως αυτής. Η αναθεώρησις της αρχικής εκθέσεως πρέπει να ενεργήται πάντοτε υπο ανωτέρου τεχνικού υπαλλήλου των δηµοσίων έργων, διπλωµατούχου πολιτικού µηχανικού. Αν τοιούτος δεν υπηρετή εν τω συντάξαντι την αρχικην έκθεσιν γραφείω, τότε αναθεώρησις παραπεµπεται υπο του τελευταίου εις το εις ο υπάγεται τούτο προϊσταµένον γραφείον νοµοµηχανικού ή σχεδίου πόλεως. Εάν ο εις την αναθεώρησιν προβαίνων µηχανικός κατλήξει εις σύνταξιν εκθέσεως µε συµπεράσµατα διαφέροντα των της αρχικής, τότε αµφότεραι αι εκθέσεις τιθένται υπόψιν του προϊσταµένου του γραφείου νοµοµηχανικού η σχεδίου πόλεως της περιφερείας, όστις κατόπιν αυτοψίας προβαίνει αυτοπροσώπως εις την αναθεώρησιν, εκτός εάν στερήται των κατά τα ανωτέρω προσόντων, οπότε την αναθεώρησιν ενεργεί ο αρχαιότερος εν τω γραφείω πολιτικός µηχανικός. Οµοίως ενεργείται πάντοτε η αναθέωρησις και οσάκις πρόκειται περί ενστάσεων αναφεροµένων εις κίνδυνον ασφαλείας από σταστικής και δοµικής απόψεως: α. επι κατασκευής µονολιθικών εκ σκυροκονιάµατος η εξ ωπλισµένου σκυροκονιάµατος η εκ σιδήρου β. επι σοβαρών θεµελιώσεων και υποθεµελιώσεων, γ. επι των περιπτώσεων περί ων το άρθρ.2 παρ.3 και δ. επι µεσοτείχων και των εις την κατεδάφισιν και ανοικοδόµησιν αυτών εις περίπτωσιν ανεπαρκείας παροµαρτούντων συναφών ζητηµάτων ασφαλείας (κεφάλαια XVI και XVII οικοδοµ.κανονισµού). 3. Η αναθεωρητική έκθεσις συντάσσεται και κοινοποιείται καθ ον και η αρχική τρόπον, επιτρέπονται δε κατ αυτής ενστάσεις µόνον εφ οσον πρόκειται περί των εις την προηγουµένην παράγραφον αναφεροµένων τεσσάρων περιτπώσεων ασφαλείας από στατικής και δοµικής απόψεως. Ο τρόπος υποβολής των ενστάσεων κατά της δευτέρας εκθέσεως είναι ο αυτός ως ανωτέρω και διαπέµπονται αύται υπο του εις ο υποβάλλονται γραφείου εις τον αρµόδιον επιθεωρητήν δηµοσίων έργων, όστις αποφαίνεται επ αυτών τελικώς. 4. Ο οικείος επιθεωρητής δικαιούται και οίκοθεν να ελέγχει τας περί αναγνωρίσεως επικινδύνων οικοδοµών πράξεις των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειάς του και να προβαίνει εις αναθεώρησιν των σχετικών εκθέσεων, αποφαινόµενος επ αυτών τελικώς. 5. Επι των εις την ανωτέρω παρ.3 µνηµονευοµένων τεσσάρων περιπτώσεων ασφαλείας από στατικής και δοµικής απόψεως δικαιούνται οι ενδιαφερόµενοι να εφεσιβάλωσι την απόφασιν του επιθεωρητού εις το υπουργείον, ούτινος και ο τελευταίος δύναται, εάν κρίνει αναγκαίον, να ζητεί την επέµβασιν, εάν η απόφασις αυτού αντιτίθεται προς έκθεσιν δύο ιδιωτών πολιτικών µηχανικών διπλωµατούχων ανωτάτων ανεγνωρισµένων τεχνικών σχολών, συντασσοµένων φροντίδι των ενδιαφεροµένων. Το υπουργείον αποφαίνεται, αφού εξετάσει την υπόθεσιν δι επιτροπής και δοκιµών η καθ ον έτερον νοµίσει κατάλληλον τρόπον. Άρθρο 6 1. Πάσα οιαδήποτε δαπάνη δια τον έλεγχον των οικοδοµών από απόψεως κινδύνου βαρύνει τον ιδιοκτήτην, οφείλοντα να προβαίνει εις πάσαν εργασίαν και πάσαν δοκιµήν, ην η τεχνική υπηρεσία ήθελε θεωρήσει αναγκαίαν δια τον έλεγχον. Προβαινούσης εν αµελεία αυτού της αρχής εις την αναγκαστικήν άρσιν του κινδύνου, επιβαρύνεται ούτος δια των σχετικών δαπανών, αίτινες εισπράττονται παρά του ιδιοκτήτου δι απλών καταστάσεων κατά τας περί εισπράξεων δηµοσίων εσόδων διατάξεις.

5 2. Εις περίπτωσιν αναγκαστικής άρσεως του κινδύνου δια παρεµβάσεως της αρχής, οι δήµοι και αι κοινότητες πρέπει να προκαταβάλλωσι τας αναγκαίας σχετικάς δαπάνας και θέλουσιν εισπράττει ταύτας κατά τα ανωτέρω οριζόµενα. Εν ανάγκη δύναται να καταβάλλει ταύτας και το ηµόσιον. Πάντως η αναγκαστική άρσις του κινδύνου υπο της αρχής πρέπει να επιδιώκηται δια του οικονοµικοτέρου τρόπου. 3. Ο ιδιοκτήτης της επικινδύνου οικοδοµής καθίσταται υπεύθυνος δια πάσαν φθοράν και ζηµίαν, η οποία ήθελε προξενήθη εις την ιδίαν η τας γειτονικάς ιδιοκτησίας η εις το περιεχοµένον αυτών εις περίπτωσιν παρεµβάσεως της αρχής προς άρσιν του κινδύνου. 4. Εάν ο κίνδυνος οφείλεται εις παράβασιν του οικοδοµικού κανονισµού, όστις έδει να τηρηθεί κατά την εκτέλεσιν του έργου, πλην της κατά το παρόν ιάταγµα παρεµβάσεως της αρχής προς άρσιν αυτού, εφαρµόζονται εν ανάγκη προς επιβολήν του οικοδοµικού κανονισµού και αι περί αυθαιρέτων κατασκευών διατάξεις. 5. Κατά τας περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου, ως και εις πάσαν ετέραν περίπτωσιν επικινδύνου οικοδοµιής, τον εκ της οποίας κίνδυνον δεν αίρει ο ιδιοκτήτης εντός της υπο της τελικής εκθέσεως τασσοµένης προθεσµίας, η αστυνοµική αρχή, τη υποδείξει της αρµοδίας τεχνικής υπηρεσίας, η και η τελευταία απ ευθείας, ασκούσι την ποινικήν δίωξιν κατά του παραβάτου κατ εφαρµογήν των διατάξεων του άρθρ. 3 του Ν Πάντως η ποινική δίωξις απαιτεί όπως η έκθεσις περί του κινδύνου καταστεί εκτελεστή λόγω µη εµπροθέσµου υποβολής η µηδόλως υποβολης ενστάσεων η εκδοθεί η επ αυτής τελική απόφασις εις περίπτωσιν ενστάσεων, πρέπει δε αι ποινικαί αύται συνέπειαι να σηµειώνται εν τη σχετική εκθέσει λεπτοµερώς, προς γνώσιν των ενδιαφεροµένων. Άρθρο 7 1. Εις περίπτωσιν επικινδύνως ετοιµορρόπων κατασκευών (άρθρ. 1 παρ.2) την έκθεσιν καταρτίζει επιτροπή καταρτιζοµένη κατά τα εφεξής οριζόµενα, και µετά τριήµερον από της κοινοποιήσεως αντιγράφου της εκθέσεως αυτής εις τον ιδιοκτήτην και τους ενοίκους προβαίνει η αστυνοµική αρχή ευθύς αµέσως εις την κατεδάφισιν της επικινδύνου κατασκευής, αποκλειοµένης οιασδήποτε ενστάσεως ή παρεµβάσεως. Εάν η επιτροπή διαπιστώσει σοβαρόν και άµεσον κίνδυνον, κατόπιν σχετικής περί τούτου µνείας εν τη εκθέσει της δύναται η εκκένωσις και κατεδάφισις να συντελεσθεί πραχρήµα. 2. Η επιτροπή είναι τριµελής και συντίθεται εκ τριών πολιτικών µηχανικών εκ των τω τόπω υπηρετούντων δηµοσίων υπαλλήλων, κατά προτίµησιν δε του υπουργείου της Συγκοινωνίας ως τουλάχιστον εις πρέπει ν ανήκει εις την υπηρεσίαν των δηµοσίων έργων. Εν ανάγκη τα δύο µέλη της επιτροπής δύνανται ν ανήκωσι και εις έτερα υπουργεία, µη υπηρετούντων δε τοιούτων εν τω τόπω δύνανται να διορισθώσιν ως µέλη µηχανικοί των δήµων ή κοινοτήτων ή και ιδιώται εν ανάγκη. Εις περίπτωσιν επειγούσης ανάγκης και εν ελλείψει πολιτικών µηχανικών εν τω τόπω τα δύο µέλη της επιτροπής δύνανται να είναι και αρχιτέκτονες ή και µηχανικοί άλλων ειδικοτήτων, εν εσχάτη δε ανάγκη και εµπειροτέχναι εκ των µάλλον δοκίµων. 3. Την επιτροπήν διορίζει ο νοµάρχης εν συνεννοήσει µετά του οικείου επιθεωρητού δηµοσίων έργων, δύναται δε να ορίζηται ιδία τοιαύτη δι εκάστην περιφέρειαν, αναλόγως των αποστάσεων και των συγκοινωνιακών µέσων εκείνης, ως και να διορίζωνται πλειότερα µέλη αυτής, ώστε ανάγκης τυχούσης η σύνθεσίς της να είναι πάντοτε ταχεία και εξησφαλισµένη. Ο νοµάρχης, εν συνεννοήσει µε τον οικείον επιθεωρητήν δηµοσίων έργων, πρέπει να τηρώσι πάντοτε πίνακα των καταλληλοτέρων προσώπων της περιφερείας των, άτινα δύνανται να αποτελέσωσι µέλη τοιούτων επιτροπών, και να επιµελώνται του εγκαίρου διορισµού των µελών προς αντικατάστασιν άλλων εκλιπόντων ή καταλληλοτέρων. 4. Τα µέλη των επιτροπών πρέπει να γνωστοποιώνται εις τα γραφεία νοµοµηχανικών και σχεδίων πόλεων, τα υποτεταγµένα αυτοίς γραφεία και τας κατά τόπου αστυνοµικάς αρχάς, καλούνται δε αύται προς ενάσκησιν των καθηκόντων των υπο της τεχνικής υπηρεσίας, ενεργούσης είτε οίκοθεν είτε κατόπιον ειδοποιήσεως. Οσάκις πρόκειτα περί µερών λίαν µεµακρυσµένων της έδρας της τεχνικής υπηρεσίας και δυσχερούς συγκοινωνίας και η εκ της µεταβάσεως υπαλλήλου της τεχνικής υπηρεσίας προς διαπίστωσιν της ανάγκης συγκλήσεως της επιτροπής καθυστέρησης δύνανται κτάτ ην κρίσιν της αστυνοµίας, να καταστάση

6 αναπόφευκτον την πτώσιν του προφανώς επικινδύνου κατασκευάσµατος, η αστυνοµική αρχή, εν συνεννοήσει µε την οικείαν κοινότητα, δύναται να προσκαλεί την επιτροπήν και να εκτελεί ακολούθως τας αποφάσεις αυτής. Κατά τας περιπτώσεις ταύτας δύνανται και τα τρία µέλη της επιτροπής να αποτελώνται εξ ιδιωτών µηχανικών ή και εµπειροτεχνών εν ανάγκη. Ο ιδιοκτήτης του επικινδύνου κατασκευάσµατος δικαιούται να αξιώσει παρά της υπηρεσίας, εάν προβεί οίκοθεν εις την εκκένωσιν του επικινδύνου και εις την ασφαλή περίφραξιν και προσωρινήν υποστύλωσιν αυτού, ώστε εις περίπτωσιν πτώσεως να µη διατρέξωσι κίνδυνον οι εντός αυτού και οι διαβάται. 5. Ινα είναι εκτελεσταί αι αποφάσεις των επιτροπών πρέπει να ώσιν οµόφωνοι. Τυχόν διαφωνία συνεπάγεται άµεσον επανεξέτασιν υπο της επιτροπής µετά την αντικατάστασιν τουλάχιστον των δύο µελών (εις περίπτωσιν δε ιδιωτών αυτών τούτων) αυτής. Εάν και η ευτέρα επιτροπή διαφωνήσει, το ζήτηµα παραπέµπεται εις τον οικείον επιθεωρητήν, όστις αποφαίνεται τελικώς κατά τας διατάξεις του άρθρ. 5 παρ.3 κλπ Άρθρο 8 1. Οσάκις πρόκειται περί χώρων συναθροίσεως του κοινού και τα επιβλητέα µέτρα ασφαλείας κατά του πυρός και κυκλοφορίας δεν προβλέποτναι υπο ειδικού οικοδοµικου κανονισµού, αποφαίνεται περί αυτών ειδικώς δι εκάστην περίπτωσιν επιτροπή, καταριτζοµένη υπο της αστυνοµικής διευθύνσεως και απαρτιζοµένη: 1. εκ του διευθυντού της αστυνοµίας, 2. εκ του προϊσταµένου του γραφείου νοµοµηχανικού ή σχετικύ 3. ενός µηχανικού της µηχανολογικής ή ηλεκτρολογικής υπηρεσίας του Κράτους, και 4. ενός αντιπροσώπου της υγιειονοµικής υπηρεσίας του Κράτους. Εάν καθίσταται δυσχερής η επι τόπου σύνθεσις αύτη ως προςτα υπ αριθ. 3 και 4 µέλη, οριζοµένων ετέρων µηχανικών του ηµοσίου αντ αυτών (κατά προτίµησιν των δηµοσίων έργων), εν ανάγκη προσαλαµβανοµένου και µηχανικού του δήµου, και τέλος συµπτυσσοµένων των µελών εις ένα. 2. Η αστυνοµική αρχή κανονίζει τας ενεργείας της βάσει των αποφάσεων της ως άνω επιτροπής, αίτινες δύνανται να αναθεωρηθώσιν υπο της επιτροπής, συντιθεµένης εκ των ιδίων ή άλλων µελών, κατόπιν σχετικής αποφάσεως της αστυνοµικής διευθύνσεως. Κατά των αποφάσεων της επιτροπής δεν επιτρέπεται πάντως οιαδήποτε προσφυγή εις το υπουργείον. Άρθρο 9 1. Ειδικώς επι των ακολούθων περιπτώσεων η αστυνοµική αρχή, συµβουλευοµένη εν ανάγκη επι της εφαρµογής του σχεδίου τεχνικήν υπηρεσίαν, οφείλει να προβαίνει και απ ευθείας εις την υπόδειξιν των αναγκαίων µέτρων, ή εάν ο ιδιοκτήτης παραλείψει να συµµορφωθεί εµπροθέσµως προς τας υποδείξεις της, εις την αναγκαστικήν άρσιν του κινδύνου κατά τα εν άρθ. 4 κλπ. οριζόµενα: Α. επι παραβάσεων του οικοδοµικού κανονισµού ως προς την τοποθέτησιν αποθηκών ύδατος ή φυτειών παρά κατασκευήν αποχετευτικών αυλάκων και την επίστρωσιν των κοινών αυλών, Β. επι παραβάσεως του οικοδοµικού κανονισµού ως προς την εγκατάστασιν καπναγωγών εντός κατοικησίµων διαµερισµάτων Γ. επι παραβάσεων του οικοδοµικού κανονισµού ως προς την οίκησιν υπογείων διαµερισµάτων και την επικοινωνίαν των υπογείων µετά των λοιπών χώρων.. επι παραβάσεων του οικοδοµικού κανονισµού ως προς τα εποχωρητήρια, του µόθρους, τους αγωγούς της διοχετεύσεως των υγρών των οικοδοµών και των οµβρίων υδάτων, την ύδρευσιν και τας αποθήκας ύδατος και του βόθρους των ζώων Ε. επι παραβάσεων του οικοδοµικού κανονισµού κανονισµού ως προς την εγκατάστασιν ξυλίνων παραπηγµάτων εντός των οικοπέδων, την εγκατάστασιν εστιών επί µεσοτοίχων, την αποµόνωσιν των χώρων εν οις γίνεται χρήσις πυρός εις καταστήµατα µη χρησιµοποιούντα εύφλεκτα υλικά και την εγκατάστασιν θερµαστρών Σ. επι παραβάσεων του οικοδοµικού κανονισµού ως προς τας ανιούσας και κατιούσας βαθµίδας, τους εξώστας (ως προς την προεξοχήν των πέραν της οικοδοµικής γραµµής), τα

7 προστεγάσµατα, τους επί κοινοχρήστων χώρων φωταγωγούς υπογείων και εν γένει την ρήσιν των υδάτων επι των µεσοτοίχων Ζ. επι παραβάσεων του οικοδοµικού κανονισµού ως προς τας επενδύσεις της περιοχής των οικοπέδων, εν οις εκτελούνται οικοδοµικαί εργασίαι, την εγκατάστασιν των εργοταξίων, την απόθεσιν των προϊόντων εκσκαφής και των υλικών δοµήσεως, την υποστήριξιν των ορυγµάτων και την διάρκειαν παραµονής των, την εξασφάλισιν των γειτόνων από οχλήσεως και ζηµιών εκ καπνών, αναθυµιάσεων, θορύβου, αποχετεύσεων, εκρήξεων κλπ Η. επι παραβάσεων του οικοδοµικού κανονισµού η των κατά το οικείον άρθρον διατασσοµένων ως προς την ασφάλειαν κατά του πυρός και από απόψεως εσωτερικής κυκλοφορίας εις χώρους συναθροίσεως του κοινού. 2. Ο υπόχρεος δια την άρσιν του κινδύνου κατά τας ανωτέρω περιπτώσεις, ευθύς ως ειδοποιηθεί προς τούτο υπο της αστυνοµικής αρχής και εντός της εν τη ειδοποιήσει οριζοµένης προθεσµίας, δικαιούται να υποβάλλει ένστασιν, η οποία γίνεται δεκτή και εξετάζεται µόνον εφ οσον υποβληθεί εις αυτήν την ειδοποίησασαν αστυνοµικήν αρχήν, άλλως τυγάνει απαράδεκτος. Αι κανονικώς υποβληθείσαι ενστάσεις διαβιβάζονται εις την επι της εφαρµογής του σχεδίυ τεχνικήν υπηρεσίαν, η οποία αποφαίνεται επ αυτών ανεκκλήτων και συµφώνως τη αποφάσει αυτής η αστυνοµική αρχή ενεργεί τα περαιτέρω δια την άρσιν του κινδύνου υπο του υποχρέου. Κατά των ειδοποιήσεων των ενεργειών τούτων της αστυνοµικής αρχής και των σχετικών αποφάσεων της τεχνικής υπηρεσίας αποκλείεται, οιαδήποτε προσφυγή εις οιονδήποτε προϊσταµένην της τεχνικής υπηρεσίας και της αστυνοµίας αρχήν και εις το υπουργείουν αυτό έτι. 3. Επί των ανωτέρω περιπτώσεων η µεταξύ αστυνοµίας και τεχνικής υπηρεσίας συνεννόησις πρέπει να διεξάγεται κατά τον απλούστερον και συντοµώτερον τρόπον, πάντως δε η τεχνική υπηρεσία οφείλει και οίκοθεν να υποδεικνύη εις την αστυνοµικήν αρχήν τας περιπτώσεις ταύτας και τον τρόπον της επεµβάσεως της. 4. Επι παραβάσεων ως προς το είδος και τον αριθµόν των διατηρητέων εις τας πόλεις ζώων η αστυνοµική αρχή ενεργεί κατά τας υποδείξεις της αρµοδίας υπηρεσίας υγιεινής, αποκλειοµένης οιασδήποτε ενστάσεως κατά των ενεργειών αυτής. Αρθρο Επι προσβάσεων του οικοδοµικού κανονισµού αναγοµένων εις την κατασκευήν διεξόδων προς επικοινωνίαν των εσωτερικών οικοδοµών ως προς τας διαστάσεις και το άφλεκτον αυτών, την κατάλληλον διασκευήν των υπογείων δια την κατά την ηµέραν διαµονήν ανθρώπων, την ειδικήν διασκευήν του δαπέδου και των υπογείων των τοιχωµάτων χρησιµοποιουµένων δι αποθήκας ή καταστήµατα και των υπό κατασκευής των ισογείων διαµερισµάτων τα διαµερίσµατα και τας ειδικάς εγκαταστάσεις των ζώων της κατασκευήν αφλέκτων τοίχων, την επικάλυψιν των στεγών δ αφλέκτου υλικού την διάταξιν των καπνοδόχων από απόψεως ασφαλείας κατά του πυρός, την υπερύψωσιν των µεσοτοίχων υπερ τας στέγας, τα ανοίγµατα και τας εντοιχίσεις επι των µεσοτοίχων υπερ τας στέγας, τα ανοίγµατα και τας εντοιχίσεις επι των µεσοτοίχων, τον τρόπον κατασκευής των κλιµάκων κλιµακοστασίων και διαδρόµων και τας διαστάσεις αυτών, τα πατώµατα και τας στέγας, τα ελάχιστα ύψη ορόφων, τα αρχιτεκτονικάς και λοιπάς εν γένει προεξοχάς των κτιρίων (πλην των εν αρθρ. 9 παρ.1 στοιχείον Σ αναφεροµένων), τα επι κοινοχρήστων χώρων ανακουφιστήρια και λοιπάς επιτρεποµένας κατασκευάς (από απόψεως υγιεινής και ασφαλείας), τα ικριώµατα εν γένει, την διάρκειαν των ικριωµάτων κλπ. επι των υλών κατά τας εξορύξεις, την εγκατάστασιν κινητήρων κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών έργων, την ποσότητα φωτισµού και αερισµού των διαµερισµάτων διηµερεύσεως και διανυκτερεύσεως και τα ελάχιστα όρια επιφανείας και όγκου αυτών και την επικάλυψιν των εσωτερικών αυλών, αποκλείεται οιαδήποτε Τρίτη αναθεώρησις υπο του επιθεωρητού (άρθρ.5 παρ.3), θεωρουµένων απαραδέκτων οιονδήποτε ενστάσεων κατά της αναθεωρητικής εκθέσεως, περί ης το άρθ. 5 παρ.2, ούσης ανεκκλήτου. 2. Επί παραβάσεων του οικοδοµικού κανονισµού, ή των κατά το άρθρ.8 διατασσοµένων ως προς την ασφάλειαν από απόψεως στατικής και δοµικής χώρων συναθροίσεως του κοινού, επιτρέπεται κατά εξαίρεσιν η άµεσος εφαρµογή του µέτρου της αχρησίας βάσεις της κατά το

8 άρθρ.4 παρ.1 αρχικής εκθέσεως, µε την επιφύλαξιν της εφαρµογής των ριζικωτέρων µέτρων µετά την πλήρη εξάντλησιν της κατά το παρόν διάταγµα διαδικασίας και ελέγχου. Άρθρο Παν γραφείον της εξωτερικής υπηρεσίας δηµοσίων έργων, διαχειριζόµενον τα κατά το παρόν διάταγµα ζητήµατα, οφείλει να υποβάλλει εις το υπουργείον την πρώτην εκάστου µηνός πίνακα δηλωτικόν των ενεργειών αυτού επι επικινδύνων οικοδοµών κατά τον προηγούµενον µήνα ήτοι πίνακα διαλαµβάνοντα εν περιλήψει και κατά πόλεις: α. το ονοµατεπώνυµον του ιδιοκτήτου τηε επικινδύνου κατασκευής β. την θέσιν αυτής (οδός, αριθµός, κλπ) γ. το είδος της κατασκευής (κατοικία, κατάστηµα, περιτοίχισµα, εξώστης κλπ). δ. Το είδος του κινδύνου (π.χ. κίνδυνος πτώσεως λόγω κακοτέχνου δοµήσεως, η λόγω ανεπαρκών διαστάσεων, κίνδυνος υγείας λόγω οικήσεως του υπογείου, κίνδυνος πυρκαϊάς λόγω ξυλίνου µεσοτοίχου κλπ) ε. τας γενοµένας ενεργείας (π.χ. κατηρτίσθει και εκοινοποιήθη αρχική έκθεσις, η κατόπιν ενστάσεων διετάχθει αναθεώρησις, περεπέµφθη εις επιθεωρητήν προς έλεγχον, ή ήρθε ο κίνδυνος υπο του ιδιοκτήτου, η µη συµµορφωθέντος του υποχρέου προς τας υποχρεώσεις του ήρθη ο κίνδυνος υπο της αρχής δια κατεδαφίσεως κλπ). Προκειµένων περιπτώσεων, καθ άς προβλέπεται υπο του παρόντος προσφυγή εις το υπουργείον, το οικείον γραφείον µετά την έκδοσιν της αποφάσεως του επιθεωρητού (άρθρ.5 παρ.4) και ασχέτως προς τον άνω πίνακα οφείλει να υποβάλλει ευθύς αµέσως εις το υπουργείον αντίγραφα της αρχικής εκθέσεως και των µετέπειτα αναθεωρητικών, της αποφάσεως του επιθεωρητού και τας ενστάσεις των ενδιαφεροµένων µετά των τυχόν εκθέσεων ιδιωτών µηχανικών. 2. Επί των περιπτώσεων καθ ας απλοποιουµένης της διαδικασίας ενεργεί απ ευθείας η αστυνοµική αρχή (άρθρ.9) οφείλει αύτη να υποβάλλει εγκαίρως εις την υπηρεσίαςν επι της εφαρµογής του σχεδίου της περιφερείας της σηµείωµα περί των εκάστοτε σχετικών πεπραγµένων,τα οποιά πρέπει επίσης να σηµειώνται εις τον κατά την προηγουµένην παράγραφον πίνακα. Άρθρο Το παρόν /µα εφαρµόζεται ασχέτως προς την ύπαρξιν ή ου σχεδίου ρυµοτοµίας. 2. Ο επί της Συγκοινωνίας Υπουργός δι αποφάσεών του, εκδιδοµένων εκάστοτε, κανονίζει πάσαν λεπτοµέρειαν του παρόντος διατάγµατος, διακιούµενος εν ανάγκη να υπαγάγει εις την απλήν διεδικασίαν των αρθρ.9 και 10 ετέρας περιπτώσεις, ως επίσης και να απλοποιεί έτι µάλλον την του παρόντος διαδικασίαν: 3. Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος άρχεται µετά ένα µήνα από της δηµοσιεύσεως του εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καταργουµένων από ταύτης των κάτωθι διαταγµάτων 1. από 20 Σεπτεµβρίου 1852 «περί κατεδαφίσεως επισφαλών οικοδοµών» 2. από 16 Οκτωβρίου 1852 «περί των εξόδων κατεδαφίσεως επισφαλών οικοδοµών, 3. από 9 Νοεµβρίου 1867 «περί αρµοδίων προς χαρακτηρισµόν των ετοιµορρόπων οικοδοµηµάτων», ως και πάσα ετέρα γενική ή ειδική διάταξις αντικειµένη εις τας διατάξεις του παρόντος. Εις τον Ηµέτερον επί της Συγκοινωνίας Υπουργόν ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγµατος. Εν Αθήναις τη 13 Απριλίου 1929 Ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Ο επί της Συγκοινωνίας Υπουργός Α. Χρηστοµάνος

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 447/75 Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ'όψει: α) Τας διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 774 3 Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου".

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ AERO - CLUB OF EDESSA Κ.Γαρέφη & Στενημάχου 24 Τ.Θ. 27 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦ.880/11-11-1975 Νομικού.Συμβουλίου του.κράτους ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ-1 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ-1 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ ΑΡΘΡΟΝ-1 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ 1. Η ανέγερσις κτιρίων και η εν γένει εκτέλεσις δοµικών εργασιών ως και η δοµική εκµετάλλευσις τών οικοπέδων υπόκειται εις τας διατάξεις του παρόντος Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ-4 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ-4 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ ΑΡΘΡΟΝ-1 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ 1. Η ανέγερσις κτιρίων και η εν γένει εκτέλεσις δοµικών εργασιών ως και η δοµική εκµετάλλευσις τών οικοπέδων υπόκειται εις τας διατάξεις του παρόντος Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289).

'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289). Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ Α'7) : Δασικός Κώδιξ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Δασική Ιδιοκτησία ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α': Γενικοί ορισμοί 'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289). ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β':

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 15/17 ΜΑΪΟΥ 1956 (Φ.Ε.Κ. Α 123) Περί κανονισμού Θεάτρων - Κινηματογράφων κ.λπ.

ΒΑΣ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 15/17 ΜΑΪΟΥ 1956 (Φ.Ε.Κ. Α 123) Περί κανονισμού Θεάτρων - Κινηματογράφων κ.λπ. Σελίδα 1 από 53 ΒΑΣ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 15/17 ΜΑΪΟΥ 1956 (Φ.Ε.Κ. Α 123) Περί κανονισμού Θεάτρων - Κινηματογράφων κ.λπ. Εν όψει της παρ. 6 του άρθρου 3 Α.Ν. 445/1937 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

45. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 86 της 8/18 Ιαν. 1969 (ΦΕΚ Α 7) Δασικός Κώδιξ.

45. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 86 της 8/18 Ιαν. 1969 (ΦΕΚ Α 7) Δασικός Κώδιξ. 45. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 86 της 8/18 Ιαν. 1969 (ΦΕΚ Α 7) Δασικός Κώδιξ. ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Δασική Ιδιοκτησία ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Γενικοί ορισμοί Άρθρ.1-2.-Καταργήθηκαν από την περίπτ. α παρ. 1 άρθρ. 79 Νόμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ 24/72, 15/78, 88/87, 194/91, 16(Ι)/95, 94(Ι)/95, 100(Ι)/95, 5(Ι)/97, 139(Ι)/99, 10(Ι)/2000, 84(I)/2001, 108(I)/2004, 253(I)/2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' : ΓΕΝΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' : ΓΕΝΙΚΑ Π.. 696/74 (ΦΕΚ-301 Α') : Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών 'Εργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Από την όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3028 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 153 20020628 Τέθηκε σε ισχύ: 28.06.2002 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο(Ι): 28.11.86 29.10.99 23.12.2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία. Τυπώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ: ΜΙΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ»

«ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ: ΜΙΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι ΑΣΚΩΝ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ «ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ: ΜΙΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» ΜΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Αθήνα, 17 Μαρ. 10 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ (ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Εγκ-123/15/1/61 Εγκ-1/61 Ε-1/61. [ΙΣΧΥΕΙ σε Συνδιασµό µε το Ν /17-7-23 και Ν-1337/83] (Βλέπε κατωτέρω Εγκ- 23074/34/63 Εγκ-34/63)

ΘΕΜΑ Εγκ-123/15/1/61 Εγκ-1/61 Ε-1/61. [ΙΣΧΥΕΙ σε Συνδιασµό µε το Ν /17-7-23 και Ν-1337/83] (Βλέπε κατωτέρω Εγκ- 23074/34/63 Εγκ-34/63) ΘΕΜΑ Εγκ-123/15/1/61 Εγκ-1/61 Ε-1/61 [ΙΣΧΥΕΙ σε Συνδιασµό µε το Ν /17-7-23 και Ν-1337/83] (Βλέπε κατωτέρω Εγκ- 23074/34/63 Εγκ-34/63) "Υποβλητέα στοιχεία προτάσεων, εγκρίσεως ή τροποποιήσεως πολεοδοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55)

ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55) ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55) Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κ.λπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων,

Διαβάστε περισσότερα