Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML."

Transcript

1 Εργαστήριο #13 Από τα προηγούμενα εργαστήρια: Θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το 11 ο (προσπέλαση βάσης δεδομένων μέσω PHP και 12 ο εργαστήριο (βασικές τεχνικές JavaScript στον browser). Οδηγίες Στο τελευταίο εργαστήριο θα υλοποιήσετε ό,τι ακριβώς και στο 11 ο (σύνδεση με τη βάση δεδομένων και παρουσίαση σε πίνακα των πληροφοριών ενός μαθήματος) αλλά με τελείως διαφορετικό τρόπο: η τεχνική που θα ακολουθήσετε ονομάζεται Ajax (Asynchronous JavaScript & XML). Με τον γενικό (και μάλλον marketing) όρο Ajax περιγράφονται εφαρμογές στο web, οι οποίες αντλούν πληροφορίες σε μη- HTML μορφή από τρίτες πηγές (services) και τις απεικονίζουν δυναμικά, χωρίς να ανανεώνουν την ιστοσελίδα τους από τον web server. Το εργαστήριο έχει δύο μέρη: Στο πρώτο μέρος θα υλοποιήσετε την υπηρεσία παροχής των ωμών δεδομένων, με ένα αρχείο PHP. Στο δεύτερο μέρος θα υλοποιήσετε την εφαρμογή web που καταναλώνει (απεικονίζει) την προηγούμενη πληροφορία η εφαρμογή αυτή θα αποτελείται από ένα αρχείο HTML και το αντίστοιχο αρχείο JavaScript. Πρώτο Μέρος: Υπηρεσία παροχής δεδομένων. Βήμα 1 ο. Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML. Βήμα 2 ο. Διαβάστε στο Παράρτημα A.2 σχετικά με το μορφότυπο JSON και στο Παράρτημα A.3 πώς θα στείλετε δεδομένα στη μορφή αυτή μέσω της PHP. Στη συνέχεια υλοποιήστε το εξής ΗΤΤP GET ερώτημα προς την υπηρεσία σας (απεικονίζεται μαζί με το τι θα πρέπει να επιστρέφετε σε μορφή JSON): Αίτημα: Απάντηση: {"courses":[{"code":"κωδ1","title":"τιτλ1"}, {"code":"κωδ2","title":"τιτλ2"},... {"code":"κωδn","title":"τιτλn"}]} (Ε13) 1

2 Διαδικασία: Τα κωδ1..κωδn και τα τιτλ1...τιτλn θα αντικατασταθούν από τα στοιχεία της βάσης δεδομένων για όλα τα μαθήματα. Προσαρμόστε τη συνάρτηση printform() του 11 ου εργαστηρίου για τον σκοπό αυτόν! Υπόδειξη: αν περάσετε ως όρισμα στη fetch() ή στη fetchall() τη σταθερά PDO::FETCH_ASSOC, τότε θα λάβετε τα δεδομένα από τη βάση ως array με δείκτες (κλειδιά) μόνο τα ονόματα των στηλών: πολύ κοντά στη μορφή που θέλετε να περάσετε στην json_encode()! Το κυρίως προγραμμά σας θα πρέπει να ελέγχει (isset) αν υπάρχει η μεταβλητή $_GET['q'] και αν έχει τιμή ίση με 'listcourses'. Αν ναι, καλέστε την αναμορφωμένη printform(), για να στείλετε την κατάλληλη απάντηση. Αν δεν υπάρχει η $_GET['q'] ή δεν έχει τιμή 'listcourses', απαντήστε με ένα μήνυμα λάθους, επίσης σε μορφή JSON: HTTP κωδικός: HTTP/ Bad Request Μήνυμα σφάλματος: {"error":{"message":"input parameters error"}} Δείτε στο Παράρτημα A.4 πώς θα στείλετε πρώτα τον ζητούμενο κωδικό HTTP. Όταν ολοκληρώσετε το βήμα αυτό, ελέγξτε εισάγοντας τη διεύθυνση URL του αιτήματος στον browser. Θα πρέπει να βλέπετε τη σωστή απάντηση JSON. (μην ανησυχείτε αν δεν βλέπετε τους ελληνικούς χαρακτήρες κατά τη λήψη τους από την εφαρμογή web θα μετατραπούν σωστά) Δεύτερο Μέρος: Εφαρμογή web. Βήμα 1 ο. Ξεκινήστε με την κατασκευή της ιστοσελίδας της εφαρμογής. Συνδέστε με το αντίστοιχο αρχείο JavaScript. Μέσα στο body της ιστοσελίδας τοποθετήστε τα εξής: <form> <select id="courses"> <option value="_">επιλέξτε Μάθημα</option> </select> (Ε13) 2

3 </form> <div id="tableplace"> </div> Βήμα 2 ο. Διαβάστε στο Παράρτημα Β.1 για το περίφημο XMLHttpRequest. Στη συνέχεια, μέσα στη συνάρτηση του window.onload προσθέστε κώδικα για να φέρνετε τη λίστα των μαθημάτων από την υπηρεσία που φτιάξατε προηγουμένως. Η υποδοχή των δεδομένων θα γίνεται από συνάρτηση που θα γράψετε στο επόμενο βήμα. Βήμα 3 ο. Γράψτε τη συνάρτηση επεξεργασίας των δεδομένων που λήφθηκαν: αφού μετατρέψετε τα δεδομένα JSON σε αντικείμενο της JavaScript (βλ. Παράρτημα Β.2), στόχος σας είναι να τα προσθέσετε ως στοιχεία <option> μέσα στο <select> με id ίσο με 'courses'. Για να δείτε πώς μπορείτε προγραμματιστικά να τροποποιήσετε το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας δείτε το Παράρτημα Γ.1. Αφού ελέγξετε το αποτέλεσμα (θα πρέπει να εμφανίζονται οι επιλογές των μαθημάτων στο στοιχείο select), στο τέλος της ίδιας συνάρτησης συνδέστε το γεγονός onchange του select με μια νέα συνάρτηση (προς το παρόν κενή). Πρώτο Μέρος (συνέχεια): Υπηρεσία παροχής δεδομένων. Βήμα 3 ο. Προσθέστε τη δυνατότητα στο πρόγραμμά σας PHP να δίνει πληροφορίες σχετικές με ένα συγκεκριμένο μάθημα. Οι λεπτομέρειες αίτησης-απάντησης είναι: Αίτημα: Απάντηση: {"title":"τιτλ","code":"κωδ","semester":"εξαμ","type":"τυπ", "hours":"ωρ","labhours":"εργ","ects":"μον","description":"περ", "books":[{"title":"βτιτλ1","authors":"συγγρ1","publisher":"εκδ1", "isbn":"αρ1","edition":"εκδ1"}, {"title":"βτιτλ2","authors":"συγγρ2","publisher":"εκδ2", "isbn":"αρ2","edition":"εκδ2"},... {"title":"βτιτλn","authors":"συγγρn","publisher":"εκδn", "isbn":"αρn","edition":"εκδn"} ] } (Ε13) 3

4 Σφάλμα: αν το μάθημα με τον κωδικό αυτόν δεν υπάρχει HTTP κωδικός: HTTP/ Not Found Μήνυμα σφάλματος: {"error":{"message":"the course requested does not exist"}} Για να απαντάτε στο ερώτημα αυτό τροποποιήστε κατάλληλα τη συνάρτηση printcourse() του 11 ου εργαστηρίου. Στο κυρίως πρόγραμμα προσθέστε την αναγνώριση του $_GET['q'] με τιμή 'courseinfo', ελέγχοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχει το $_GET['code'] και ότι έχει τιμή με μήκος (strlen) μεγαλύτερο του μηδενός. Ελέγξτε τη λειτουργία του προγράμματος, εισάγοντας το κατάλληλο URL στον browser. Συμπληρωματικά, προσθέστε τον κατάλληλο κώδικα, έτσι ώστε σε περίπτωση σφάλματος επικοινωνίας με τη βάση δεδομένων (στην πρόταση catch (PDOException)) να στέλνετε το εξής: HTTP κωδικός: HTTP/ Internal Server Error Μήνυμα σφάλματος: {"error":{"message":"database error"}} Δεύτερο Μέρος (συνέχεια): Εφαρμογή web. Βήμα 4 ο. Συνεχίστε με την κατασκευή της συνάρτησης που καλείται στο γεγονός onchange του στοιχείου select: Aνακτήστε τον δείκτη (selectedindex) της επιλεγμένης τιμής του select. Αν είναι η πρώτη επιλογη ( Επιλέξτε μάθημα ), δεν κάνετε τίποτα. Αλλιώς, ανακτήστε τον επιλεγμένο κωδικό του μαθήματος (συμβουλευθείτε την εκφώνηση του 12 ου εργαστηρίου) και στη συνέχεια κάντε μια αίτηση XMLHttpRequest για να λάβετε τα στοιχεία του μαθήματος. (Ε13) 4

5 Τέλος, προσθέστε μια συνάρτηση υποδοχής του αποτελέσματος, η οποία θα προσθέτει δυναμικά στην ιστοσελίδα, μέσα στο στοιχείο div με id ίσο με 'tableplace', τον πίνακα του μαθήματος, όπως ακριβώς εμφανίζεται στο 11 ο εργαστήριο. Επίλογος Τελικά, άξιζε τον κόπο; Φυσικά και όχι! Για ένα τόσο μικρό εργαστηριακό παράδειγμα, η χρήση μεθόδων Ajax είναι υπερβολική. Η σημασία της γνωριμίας με τη μέθοδο αυτή όμως είναι πολύ μεγάλη, αν αναλογιστείτε ότι όλες οι εμπορικές εφαρμογές web που χρησιμοποιείτε καθημερινά, είναι γραμμένες στο στυλ Ajax! Αυτό γίνεται για να αυξηθεί η λειτουργικότητα και ευχρηστία των εφαρμογών. Δεν υπάρχουν και μειονεκτήματα; Φυσικά και υπάρχουν: τι θα συμβεί αν ο χρήστης έχει απενεργοποιήσει τη JavaScript ή όταν χρησιμοποιείται συσκευή ανάγνωσης για χρήστες με ειδικές ανάγκες; Για τον λόγο αυτόν, όλα τα εμπορικά sites παρέχουν μια εναλλακτική μορφή σε απλή HTML. Ποιος είναι επιτέλους ο λόγος χρήσης της επικεφαλίδας Access-Control- Allow-Origin: *; Όλοι οι browsers, για λόγους ασφαλείας απαγορεύουν τη λήψη περιεχομένου μέσω της XMLHttpRequest από sites διαφορετικά από εκείνο που προμήθευσε την αρχική ιστοσελίδα! Σε διαφορετική περίπτωση, η κακόβουλη ιστοσελίδα θα μπορούσε να ενσωματώσει στοιχεία από ένα άλλο site που εσείς εμπιστεύεστε: θα ήταν θέμα χρόνου να εισάγετε ευαίσθητα δεδομένα πιστεύοντας ότι απέναντί σας βρίσκεται μια έμπιστη ιστοσελίδα! Η πολιτική ασφάλειας της ίδιας πηγής προστατεύει μεν τον χρήστη, αλλά είναι πολύ περιοριστική για τις Ajax εφαρμογές: πρακτικά σημαίνει ότι δεν μπορείτε να ανακτήσετε δεδομένα παρά μόνο από το δικό σας site (που προμήθευσε και την αρχική ιστοσελίδα). Πώς θα προσπελάσετε λοιπόν (νόμιμα) δεδομένα από τρίτους; Υπάρχουν διάφορες τεχνικές: η τεχνική CORS χρησιμοποιεί επικεφαλίδες, ενώ η τεχνική JSONP χρησιμοποιεί ένα νόμιμο τρυκ της JavaScript. Η επικεφαλίδα Access-Control-Allow-Origin: * ανήκει στην πρώτη τεχνική, και λέει στην ουσία επιτρέπω τη χρήση των δεδομένων μου από όλους! (οι τεχνικές λεπτομέρειες των πιο πάνω μεθόδων ξεφεύγουν από τα πλαίσια του εργαστηρίου αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, αναζητήστε τις στο Διαδίκτυο) (Ε13) 5

6 Παράρτημα Α: Υπηρεσίες δεδομένων και το μορφότυπο JSON Α.1. Σελίδες PHP που δεν επιστρέφουν HTML. Μέσω μιας σελίδας PHP μπορείτε να επιστρέψετε οποιοδήποτε είδος δεδομένων και σε οποιαδήποτε μορφή. Μέχρι τώρα επιστρέφετε αποκλειστικά και μόνον HTML. Είναι πολύ εύκολο όμως να στείλετε κάτι διαφορετικό, αρκεί να προσέξετε τα παρακάτω: 1. Πολύ σημαντικό: το <?php πρέπει να είναι το πρώτο πράγμα μέσα στο αρχείο σας! Με άλλα λόγια, το πρώτο byte του αρχείου πρέπει να είναι το '<', το δεύτερο το '?', κλπ. Σε διαφορετική περίπτωση, η PHP δεν θα σας αφήσει να ρυθμίσετε το είδος των δεδομένων που στέλνετε (θα είναι εξ'ορισμού τύπου HTML)! (αν χρησιμοποιείτε Windows, προσοχή σε κειμενογράφους που εισάγουν αόρατους χαρακτήρες ελέγχου στην αρχή του κειμένου!) 2. Πριν στείλετε οτιδήποτε (π.χ. με την echo), πρέπει να θέσετε την επικεφαλίδα (header) με το είδος των δεδομένων σας, καθώς και όποιες άλλες επικεφαλίδες! (οι επικεφαλίδες δεν ανήκουν στο περιεχόμενο που στέλνετε ανήκουν στο πρωτόκολλο HTTP και, ενώ δεν εμφανίζονται στον χρήστη, είναι πολύ σημαντικές: καθορίζουν πώς θα συμπεριφερθεί ο browser!) H PHP έχει εξειδικευμένη συνάρτηση για την εισαγωγή επικεφαλίδων, την header(). Χρησιμοποιήστε την ως εξής στην αρχή του κώδικα PHP: // τα δεδομένα που στέλνετε είναι σε μορφή JSON header("content-type: application/json"); // το επόμενο επιτρέπει τη χρήση των δεδομένων από τρίτους header("access-control-allow-origin: *"); Το μορφότυπο JSON θα εξηγηθεί στη συνέχεια, ενώ η σημασία της δεύτερης επικεφαλίδας θα δοθεί συνοπτικά στον επίλογο του εργαστηρίου. Α.2. Το μορφότυπο JSON (JavaScript Object Notation). Το μορφότυπο JSON επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων σε μια απλή μορφή, εύκολα μετατρέψιμη στον αποστολέα και τον παραλήπτη. Βασίζεται στον τρόπο που η JavaScript περιγράφει την αρχικοποίηση αντικειμένων (objects). (τα αντικείμενα της JavaScript υποστηρίζουν όλα τα γνωστά αντικειμενοστρεφή χαρακτηριστικά: μεθόδους, μεταβλητές-μέλη, constructors, κλπ. Εδώ όμως βλέπετε τα αντικείμενα αποκλειστικά ως συλλογές δεδομένων data containers!) Το επόμενο παράδειγμα περιγράφει στο μορφότυπο JSON ένα αντικείμενο με 3 ιδιότητες (properties): η πρώτη έχει τιμή (value) string, η δεύτερη int και η τρίτη αποτελείται από μια λίστα που περιέχει με τη σειρά της άλλα 2 αντικείμενα! (η στοίχιση και τα κενά δεν παίζουν κανέναν ρόλο) (Ε13) 6

7 {"name":"john","age":3,"jobs":[{"name":"acme","salary":50}, {"name":"ajax","salary":100}]} Το πιο πάνω είναι μια έγκυρη τιμή αρχικοποίησης (literal) στην JavaScript θα μπορούσατε να την αναθέσετε σε μια μεταβλητή και να δημιουργήσετε με αυτόν τον τρόπο ένα αντικείμενο με τις ιδιότητες αυτές! Κατά το μορφότυπο JSON, μπορείτε να συνδυάσετε αντικείμενα και λίστες με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε βάθος το ένα μέσα στο άλλο. Έτσι μπορείτε να περιγράψετε και να στείλετε πολύ σύνθετες δομές δεδομένων στο web. Α.3. JSON και PHP. Η μορφή JSON είναι τόσο απλή, ώστε μπορείτε να στείλετε τα δεδομένα σας με την echo, π.χ. μπορείτε να πείτε: echo '{"name":"john","age":3,...}'; Για να αποφύγετε όμως τη διαχείριση λεπτομερειών, όπως η εξουδετέρωση (escaping) των " κλπ, η PHP παρέχει ειδική συνάρτηση για τον σκοπό αυτόν, την json_encode(). Ως όρισμα της συνάρτησης συνήθως δίνετε ένα array με κλειδιά, τα οποία αντιστοιχούν στα ονόματα των ιδιοτήτων του αντικειμένου JSON. Στο παράδειγμα που ακολουθεί, δείτε τι πρέπει να περάσετε στη συνάρτηση json_encode(), έτσι ώστε να πάρετε το αντικείμενο JSON του προηγούμενου παραδείγματος: // κώδικας PHP $jsonarr = array('name'=>'john','age'=>3, 'jobs'=>array(array('name'=>'acme','salary'=>50), array('name'=>'acme','salary'=>100))); // η κλήση αυτή θα δώσει το προηγούμενο παράδειγμα echo json_encode($jsonarr); Α.4. Αλλάζοντας τον κωδικό HTTP της απάντησης. Αν δεν ορίσετε διαφορετικά, η PHP θα στείλει στις επικεφαλίδες του πρωτοκόλλου HTTP της απάντησης τον κωδικό επιτυχίας (200 ΟΚ). Όταν η απάντησή σας υποδεικνύει σφάλμα, καλό είναι να αλλάζετε κωδικό, χρησιμοποιώντας κάποιον από τους κωδικούς σφάλματος του πρωτοκόλλου HTTP. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της header() όπως και πριν, με τη διαφορά ότι η επικεφαλίδα πρέπει να έχει μια ειδική μορφή (εξαρτάται από τον web server): // παράδειγμα για τον κωδικό σφάλματος 400 header("http/ Bad Request"); (Ε13) 7

8 Αφού στείλετε τον κωδικό HTTP που θέλετε, καθώς και το μήνυμα λάθους σε μορφή JSON, μπορείτε στη συνέχεια να καλέσετε τη συνάρτηση die(): είναι αντίστοιχη της exit() της C και θα προκαλέσει τον άμεσο τερματισμό της PHP. (Ε13) 8

9 Παράρτημα Β: JavaScript και XMLHttpRequest. Το όνομα προδίδει ότι το XMLHttpRequest σχεδιάστηκε αρχικά για να μεταφέρει δεδομένα σε μορφή XML. Αυτό δεν είναι πλέον αναγκαίο μπορείτε να μεταφέρετε οποιοδήποτε είδος δεδομένων! Β.1. Χρήση της XMLHttpRequest. Για να δημιουργήσετε μια αίτηση XMLHttpRequest για δεδομένα, ακολουθήστε τα εξής βήματα: // η διεύθυνση URL της αίτησης var jsonurl = "http://..."; // δημιουργία νέου αντικειμένου XMLHttpRequest var request = new XMLHttpRequest(); // ορίστε τη μέθοδο και τη διεύθυνση request.open("get",jsonurl); // ορίστε τι θα γίνει κατά την παραλαβή request.onload = function() { }; // αν η λήψη είναι επιτυχής if (request.status==200) { } // καλέστε π.χ. μια συνάρτηση επεξεργασίας // (το περιεχόμενο είναι στο request.responsetext) yourfunction(request.responsetext); // τέλος, στείλτε την αίτηση request.send(null); Παρατηρήστε ότι: Η αίτηση δεν στέλνεται παρά μόνο στο τέλος (με τη send()), αφού έχετε ορίσει σε ποια διεύθυνση και με ποια HTTP μέθοδο θα γίνει, καθώς και τι θα συμβεί όταν τα δεδομένα φτάσουν. Για το τι θα συμβεί στην υποδοχή της απάντησης, φροντίζει η (ανώνυμη) συνάρτηση που συνδέεται με την ιδιότητα onload της αίτησης. Η συνάρτηση αυτή θα κληθεί όταν τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα. (ο κώδικας που δόθηκε λειτουργεί με το XMLHttpRequest Level 2 που υποστηρίζουν όλοι οι μοντέρνοι browsers αναζητήστε πληροφορία στο Διαδίκτυο, αν θέλετε να υποστηρίζετε και παλαιότερους browsers) (Ε13) 9

10 Β.2. JavaScript και λήψη δεδομένων σε μορφή JSON. Όταν έχετε λάβει τα δεδομένα που ζητήσατε σε μορφή JSON (σε μια μεταβλητή string), είναι πολύ εύκολο να τα μετατρέψετε σε αντικείμενο(α) της JavaScript: // μετατρέψτε την string μεταβλητή responsetext // σε αντικείμενα της JavaScript var obj = JSON.parse(responseText); Υποθέτοντας ότι το responsetext περιείχε το εξής: {"name":"john","age":3,"jobs":[{"name":"acme","salary":50}, {"name":"ajax","salary":100}]} τότε μπορείτε να χειριστείτε τη μεταβλητή obj όπως στα πιο κάτω παραδείγματα: // Παράδειγμα 1: προσπέλαση της ιδιότητας "name" var n = obj.name; // θα έχει τιμή "john" // Παράδειγμα 2: έλεγχος ύπαρξης ιδιότητας "age" if ('age' in obj) { // θα είναι true... } // Παράδειγμα 3: διάσχιση array var joblist = obj.jobs; for (var i=0;i<joblist.length;i++) { // κάνετε κάτι με τα joblist[i].name // και joblist[i].salary } (Ε13) 10

11 Παράρτημα Γ: JavaScript και δυναμικός χειρισμός στοιχείων HTML Μέσω της JavaScript μπορείτε να εισάγετε δυναμικά, να αλλάξετε ή να διαγράψετε στοιχεία HTML από την ιστοσελίδα που είναι φορτωμένη στον browser. Μπορείτε επίσης να θέσετε τις ιδιότητες και το περιεχόμενο των στοιχείων HTML. Γ.1. Εισαγωγή νέων στοιχείων HTML. Θα πρέπει πάντα να θυμάστε ότι η ιστοσελίδα παράγει ένα δέντρο DOM με την ιεραρχία των κόμβων να αντιστοιχεί στα στοιχεία HTML. Κάθε στοιχείο HTML έχει έναν κόμβο πατέρα και ενδεχομένως και κόμβους παιδιά. Ξεκινήστε, δημιουργώντας ένα νέο στοιχείο, προσδιορίζοντας το είδος του, π.χ.: var option = document.createelement("option"); Στη συνέχεια, μπορείτε να θέσετε διάφορες ιδιότητες (attributes) του στοιχείου HTML: // το παρακάτω θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το να // γράφατε στην HTML: <option value="test"> option.setattribute("value","test"); ή να θέσετε το περιεχόμενο του στοιχείου HTML: // το παρακάτω θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το να // γράφατε στην HTML: <option value="test">δοκιμή!</option> option.innerhtml = "δοκιμή!"; Αφού ολοκληρώσετε την αρχικοποίηση του στοιχείου, μπορείτε να το προσθέσετε στον κόμβο πατέρα : // υποθέτοντας ότι το select αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο // <select>, το πιο κάτω προσθέτει το νέο στοιχείο <option> // στη λίστα επιλογών του <select> select.appendchild(option); (Ε13) 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19. Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22

Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19. Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22 Περιεχ μενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19 Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22 Είναι η C# αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού;... 23 Τι είναι η Visual

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Τεύχος 2.2 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Αφαίρεση μπαταρίας 5 Ξεκινώντας 6 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 6 Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης 8 Αφαίρεση της κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Εφαρμογές γραφείου 6 Υπηρεσίες δικτύου 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ "TIP" ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ COLOR PETRI-NETS

ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ TIP ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ COLOR PETRI-NETS ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ "TIP" ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ COLOR PETRI-NETS Ιωάννης Κοκκινίδης Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων: Χ. Γεωργιάδης, Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook

Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook Πώς μπορούμε να ελέγχουμε και να ρυθμίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα μας μέσα από τις οθόνες του Facebook Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Digital Academy Σεμινάριο Τηλεκπαίδευσης με Θέμα: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ JOOMLA...7 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδας

Δημιουργία Ιστοσελίδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργία Ιστοσελίδας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αργύρης Τζικόπουλος Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE Το πιο συναρπαστικό κοµµάτι του Internet και αυτό που έχει και τους περισσότερους χρήστες είναι, πέρα από την υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.15: Παιχνίδια. 15.1 Super Pong. [15_π01.sb]

Κεφ.15: Παιχνίδια. 15.1 Super Pong. [15_π01.sb] Κεφ.15: Παιχνίδια... Σε αυτό το κεφάλαιο: 15.1 Super Pong 15.1 Ναρκοπέδιο! 15.3 Σκοποβολή 15.4 Ο καρχαρίας 15.5 Παραλλαγή Pacman 15.6 Καροτοκυνηγός... 15.1 Super Pong [15_π01.sb] Στο παιχνίδι Super Pong

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Small Basic. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Microsoft Small Basic. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Microsoft Small Basic Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Η Small Basic και ο Προγραμματισμός Ο Προγραμματισμός των υπολογιστών (computers) ορίζεται ως η διαδικασία δημιουργίας λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

1. Σειριακές επικοινωνίες...3. 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic...6. 3. Τα πρωτόκολλα UDP και TCP...15

1. Σειριακές επικοινωνίες...3. 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic...6. 3. Τα πρωτόκολλα UDP και TCP...15 Πίνακας Περιεχομένων 1. Σειριακές επικοινωνίες...3 1.1 Το RS-232 πρότυπo σειριακών επικοινωνιών... 3 1.2 Διαφορική σειριακή μετάδοση.... 5 1.3 Αναφορές... 5 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic...6

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση : Δικτυοκεντρικά Συστήματα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Περιβάλλοντα Οπτικοποίησης Σχέσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα