ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Υωξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο ρόιηα παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΠΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Υωξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο ρόιηα παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΠΟΥ"

Transcript

1 ΤΛΛΟΓΟ ΔΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΚΣΩΝ (ΔΠΟΥ) Γακβέηηα 6, 10678, Αζήλα, 5 νο φξνθνο ηει./θαμ: , ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Υωξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο ρόιηα παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΠΟΥ Αθήνα Α.Π Γεληθέο δηαπηζηώζεηο O ΕΠΟΥ σο ν ζπιινγηθφο επηζηεκνληθφο θνξέαο ησλ Ειιήλσλ Πνιενδφκσλ θαη Υσξνηαθηψλ θαη σο εθπξφζσπφο ηνπο ζην αληίζηνηρν Επξσπατθφ πκβνχιην, κε ξφιν ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξναγσγή ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ηεο Υσξνηαμίαο θαη Πνιενδνκίαο αιιά θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο σο δεκφζηαο πνιηηηθήο, θαζψο θαη ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Υσξνηάθηε θαη Πνιενδφκνπ ζηα πιαίζηα ηεο επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ ακθίδξνκα ζπλδπάδεηαη κε απηή, εθθξάδεη ηελ θάζεηε δηαθσλία γηα ηνλ ηξφπν πνπ δηεμάγεηαη ε δηαδηθαζία ηεο «κεηαξξχζκηζεο» γχξσ απφ ηε βαζηθή (θαηά ζπληαγκαηηθή επηηαγή) λνκνζεζία ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Πξηλ απφ δχν ρξφληα μεθίλεζε κε πξσηνβνπιία ηνπ ΤΠΕΚΑ ε επεμεξγαζία θαη ε ζπδήηεζε κε ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο, επηζηεκνληθνχο θαη θνηλσληθνχο, επί ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ κε ζηφρν ηελ απινπνίεζε θαη επηηάρπλζε θπξίσο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε ηνπηθφ επίπεδν ((local planning - πνιενδνκηθέο κειέηεο). Η δηαδηθαζία απηή, πνπ έδσζε γξήγνξα ρξήζηκα θαη ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα, απελεξγνπνηήζεθε ιφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο θαηάζεζεο κηαο ηειηθά επεμεξγαζκέλεο πξφηαζεο. Σαπηφρξνλα, απφ ηηο θαηά θαηξνχο αλαθνηλψζεηο ηφζν ηνπ ΤΠΕΚΑ φζν θαη ηνπ ηχπνπ δηεθαίλεην ε ψζεζε ηεο «κεηαξξχζκηζεο» πξνο ζπλνιηθή θαη βαζηθή αλαηξνπή ηεο ηζρχνπζαο ρσξνηαμηθήο θαη πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο κε ζηφρνπο πνπ ππεξέβαηλαλ ην αξρηθφ ζρέδην ηνπ ΤΠΕΚΑ πνπ είρε ηεζεί ζε ζπδήηεζε κε ηνπο Φνξείο. Παξάιιεια, ζηε ζπγθπξία ηεο θξίζεο, κε αιιεπάιιεια λνκνζεηήκαηα, εηζήρζεζαλ λέα ρσξνηαμηθά θαη πνιενδνκηθά εξγαιεία πνπ επεξέαδαλ βαζηθά ζεκεία ηεο ρσξνηαμηθήο θαη πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΤΠΕΚΑ, ελψ πξνσζνχλην λνκνζεηήκαηα ζε ζπγγελείο ηνκείο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ -κε απνθνξχθσκα ην πξφζθαην λνκνζρέδην

2 γηα ηνλ «αηγηαιφ»- θαη ζέηνπλ δεηήκαηα παξαβίαζεο ησλ ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ πεξί «αεηθφξνπ αλάπηπμεο» πνπ ηνλ δηέπεη. Όια ηα αλσηέξσ είλαη γλσζηφ φηη έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα θαζεζηψο «θξίζεο» ζηνλ ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, ηφζν ζην ζεσξεηηθφ επηζηεκνληθφ πεδίν (αληηθάζεηο πνπ εγγίδνπλ ηε ζπληαγκαηηθή λνκηκφηεηα) φζν θαη -θπξίσο- ζην πξαθηηθφ, κε ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ ζε εμέιημε πεξηθεξεηαθνχ θαη ηνπηθνχ (ΓΠ / ΥΟΟΑΠ) ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη σο εθ ηνχηνπ ηεο πινπνίεζεο επελδχζεσλ, πνπ κφλν ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα ηνπο εμαζθαιίζεη αζθάιεηα δηθαίνπ, ηαρχηεηα θαη θνηλσληθή απνδνρή. Ο ΕΠΟΥ έρεη έκπξαθηα εθθξάζεη ην έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ κειψλ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ γηα ηελ εμέιημε ηεο ρσξνηαμηθήο θαη πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο, ε νπνία άπηεηαη ζπλνιηθά πνηθίισλ πηπρψλ ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ηεο ρσξνηαμίαο θαη ηεο πνιενδνκίαο, ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο θαη θπξίσο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ηεο ρψξαο ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ, ζπκκεηέρνληαο ελεξγά απφ ηηο αξρηθέο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο. Θεσξεί φηη ε δηαβνχιεπζε πνπ επηρεηξείηαη ζηελ παξνχζα θάζε δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε ζνβαξφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο. Επηεηθψο πξνσζείηαη κία εηθνληθή ζχληνκε δηαδηθαζία εληφο ησλ δπν εθινγηθψλ εβδνκάδσλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κε αδξαλνπνηεκέλνπο ηνπο βαζηθνχο εηαίξνπο ηνπ ζρεδηαζκνχ (Απηνδηνίθεζε) θαη δπζρεξαίλνληαο ηνπο ζπιινγηθνχο θνξείο λα αληηδξάζνπλ ζνβαξά ζε έλα λνκνζρέδην πνπ αλαηξέπεη βαζηθέο ξπζκίζεηο (θαηάξγεζε Εζληθνχ Υσξνηαμηθνχ ππνβάζκηζε πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ, απφιπηε πξφζδεζε ηνπ ππνρξεσηηθά καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ ζηελ εθάζηνηε θπβεξλεηηθή κεζνπξφζεζκε πνιηηηθή θιπ.), δίρσο θαζαξνχο ζηφρνπο ησλ επηρεηξνχκελσλ αιιαγψλ, ελψ εκπεξηέρεη ζνβαξέο αζάθεηεο θαη αληηθάζεηο πνπ κπνξεί λα εγγίδνπλ ηελ ζπληαγκαηηθή ζπλέπεηα. Ωο εθ ηνχηνπ απαηηεί ζνβαξή ζπιινγηθή ζπδήηεζε γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά ε επηρεηξνχκελε λνκνζεηηθή παξέκβαζε. ηα πιαίζηα απηά ν ΕΠΟΥ δήηεζε αξκνδίσο ηελ παξάηαζε ηεο δηαβνχιεπζεο εθηφο ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ, ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε δπλαηφηεηα δηεπξπκέλεο ζπκκεηνρήο ζην πιαίζην ελφο νπζηαζηηθνχ θαη επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ. Επηπιένλ, θηλεηνπνηείηαη ζηελ θαηεχζπλζε αλνίγκαηνο ελφο ζθηθηνχ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηεο ζεσξίαο θαη ηεο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ζρεδηαζκνχ (επηζηεκνληθνί, αθαδεκατθνί, επαγγεικαηηθνί, θνηλσληθνί θαη πνιηηηθνί θνξείο, θνξείο κε αξκνδηφηεηεο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ΜΚΟ, ελεξγνί πνιίηεο), ψζηε λα ζπλεηζθέξεη νπζηαζηηθά ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή δηαδηθαζία. 2

3 2. Βαζηθέο ζέζεηο ΔΠΟΥ εηδηθέο παξαηεξήζεηο ηελ παξνχζα θάζε θαηαγξάθνπκε ελ ζπληνκία βαζηθέο ζέζεηο πνπ δηαηππψζακε ζην δεκφζην δηάινγν κέρξη ζήκεξα (θαη παξακέλνπλ επίθαηξεο) θαη ζρφιηα ζε θαίξηα δεηήκαηα (επί ηεο αξρήο) πνπ ζέηεη ην ππφ δηαβνχιεπζε ζρέδην λφκνπ. Επηθπιαζζφκαζηε γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ πεξαηηέξσ ιεπηνκεξψλ ζέζεψλ καο γηα ηελ βαζηθή απηή επηρεηξνχκελε παξέκβαζε ζην ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, πνπ κπνξεί λα αλαηξέπεη βαζηθέο ζπιινγηθέο θαη ζπλαηλεηηθέο κέρξη ζήκεξα αξρέο κηαο βηψζηκεο αλάπηπμεο γηα ηε ρψξα. Είλαη παξάδνμε ε απνπζία αλαθνξάο ζηε θηινζνθία, ηηο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, αθφκε θαη αλ ζεσξείηαη δεδνκέλε ε ζπζρέηηζε κε ηνπο Ν. 2742/99 θαη 2508/97. Επνκέλσο, ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί σο άξζξν 01. Με ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο, πνπ δελ ζηεξίδνληαη ζε ζαθείο ζθνπνχο, αξρέο θαη ζηφρνπο, αλαηξνχληαη θαη ππνβαζκίδνληαη θξίζηκα επίπεδα ζηελ «ηεξαξρηθή» δηάξζξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, φπσο ηα πεξηθεξεηαθά ρσξνηαμηθά (ΠΕΥΩ) θαη ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο πξνο φθεινο ησλ απνζπαζκαηηθψλ Εηδηθψλ Υσξηθψλ ρεδίσλ θαη ελφο παξσρεκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ. Η αηηηνινγηθή έθζεζε δελ ηεθκεξηψλεη θαζφινπ ηελ αλάγθε ησλ πξνηεηλφκελσλ ξπζκίζεσλ. Οπζηαζηηθά θαηαξγείηαη ν εζληθνχ επηπέδνπ ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο κε ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ «Εζληθνχ Πιαηζίνπ» απφ έλα θπβεξλεηηθφ θείκελν αξρψλ γηα ηελ Εζληθή Υσξνηαμηθή Πνιηηηθή, ην νπνίν δελ δηαζθαιίδεη νχηε ηνλ νινθιεξσκέλν νχηε ηνλ ζπληνληζηηθφ (φισλ ησλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ) ξφιν ελφο εζληθνχ ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ, νχηε φκσο θαη ηνλ καθξνπξφζεζκν θαη βηψζηκν ραξαθηήξα ελφο ηέηνηνπ ζρεδίνπ, φπσο απαηηείηαη θαη πξνδηαγξάθεηαη ζε φια ηα θείκελα ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ (πκβνχιην ηεο Επξψπεο, Επξσπατθή Επηηξνπή) θαη ηελ επηζηήκε. Υσξνηαμία κε ζηφρν ηε «βηψζηκε αλάπηπμε» ζεκαίλεη ηζφξξνπε αλάπηπμε, νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο αλάπηπμεο, εδαθηθή ζπλνρή θαη δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε θαη πάλσ απ φια ηε δηαθχιαμε ηνπ ζπλφινπ ησλ πφξσλ ηεο επηθξάηεηαο θαη ηελ άξηζηε δηαρείξηζή ηνπο. Σα ζνβαξά θαη καθξνπξφζεζκα επελδπηηθά ζρέδηα πξνυπνζέηνπλ απηνχο ηνπο φξνπο θαη απηέο ηηο πξαθηηθέο. 3

4 Όια απηά επηβάιινπλ νινθιεξσκέλν δηαηνκεαθφ ζπληνληζκφ, ζπκκεηνρή «εηαίξσλ» θαη δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε / απηνδηνίθεζε κε «ξφιν αξκνδηφηεηεο» ζ απηφλ (ρσξνηαμία = δεκφζηα πνιηηηθή θαη ζρεδηαζκφο ζπλδεδεκέλνη ζπλδεδεκέλε κε ηε δηνηθεηηθή δνκή θαη ηε δηάξζξσζε ηεο ρψξαο). Η ηζρχνπζα λνκνζεζία (Ν.2742/99 θαη Ν.2508/97) απνηέιεζε κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο θαίξησλ ζπληζησζψλ ηνπ ζρεδηαζκνχ (αεηθνξηθή πξνζέγγηζε, δηαζχλδεζε επηπέδσλ, «απνθέληξσζε» θαη δεκνθξαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο, αληηκεηψπηζε ησλ «πφιεσλ», σο ζχλζεησλ θαηλνκέλσλ κε δηεθδίθεζε ζεζκνζεηεκέλεο έθθξαζήο ηνπο, ζπζρέηηζε κε ηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ θιπ.). Σν πξνηεηλφκελν λνκνζρέδην δελ πξνσζεί ηα αλαγθαία αιιά «ππνρσξεί» ππνβαζκίδνληαο ζε εμαηξεηηθά «ηνκεαθφ θαη ζρεδηαζηηθφ» ηνλ νινθιεξσκέλν ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ. Επηζεκαίλνπκε φηη ε απνηίκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ ιφγσλ ησλ εμαηξεηηθά κεγάισλ θαζπζηεξήζεσλ «ζηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεδίσλ» απνπζηάδεη. Υσξνηαμία κε ζηφρν ηε «βηψζηκε αλάπηπμε» ζεκαίλεη: Μαθξνπξφζεζκνο ραξαθηήξαο κε εηαηξηθή ζπκθσλία ζηε βάζε αξρψλ θαη φρη ζηε κφλν κεζνπξφζεζκε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη ηηο κεκνλσκέλεο αλαηξνπέο «εθ ησλ άλσ» εθηφο θαλφλσλ δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ ρψξνπ. Κνηλσληθφο δηάινγνο θαη δηαβνχιεπζε ζηα πιαίζηα ελφο Εζληθνχ πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο ζεκαίλεη θαη ειάρηζην δηαηήξεζε ηνπ πκβνπιίνπ φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ ηζρχνληα Ν.2742/99 κε πξφεδξν αλεμάξηεην ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο θαη κε ππνρξέσζε γλσκνδφηεζεο θαη φρη «έθθξαζε άπνςεο». ε φ,ηη αθνξά ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή (άξζξν 3), πξνηείλεηαη ε έληαμε ηνπ ΕΠΟΥ, σο θαη εμνρήλ αξκφδηνπ επηζηεκνληθνχ θνξέα. Σν ΣΕΕ είλαη, κελ, ζπιινγηθφ φξγαλν, αιιά κε ηελ έλλνηα απηή δελ δηαζθαιίδεηαη ε εμεηδίθεπζε ζην αληηθείκελν (βι. ζεκείν 7, αξκνδηφηεηεο Επηηξνπήο). Σν ππάξρνλ βαζηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην (Ν.2742/99 θαη Ν.2508/97) έρεη θπξίσο αλάγθε ζπκπιήξσζεο θαη φζκσζεο κε ηνλ αλαπηπμηαθφ θαη ην δηνηθεηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ρψξαο θαη απινπνίεζεο (επηθαιππηφκελα επίπεδα, αζάθεηεο θαη ππεξβάζεηο «αξκνδηνηήησλ» ησλ επηπέδσλ ζρεδηαζκνχ, πνιππινθφηεηα αιιά θπξίσο έιιεηςε βνχιεζεο ππνζηήξημεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ, ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο, ζπγθξνχζεηο κε δηαδηθαζίεο πνπ ηνλ εκπνδίδνπλ έσο θαη ηνλ αλαηξνχλ φπσο ε ΜΠΕ ελψ απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία κε ελζσκάησζε ηεο ΜΠΕ θαη φρη παξάιιειε εθπφλεζε ηεο. 4

5 Σν λνκνζέηεκα φκσο δελ δίλεη ιχζε ζην θαίξην απηφ ζέκα ηεο ζπζρέηηζεο ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ΜΠΕ.Απαηηείηαη νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία κε ελζσκάησζε ηεο ΜΠΕ θαη φρη παξάιιειε εθπφλεζε. ην ζρέδην λφκνπ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αζάθεηεο θαη ειιείςεηο επηπιένλ ησλ δηαθσληψλ «αξρήο». Μηα ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπ λνκνζρεδίνπ ζα ήηαλ ε ζαθήο αλαθνξά ζε κεραληζκνχο δηαζθάιηζεο ηεο νκαιήο εμέιημεο ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ ζρεδηαζκνχ, κέζσ ηεο ηήξεζεο ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ, φπσο ε χπαξμε κειεηψλ βάζεο θαη ππνζηεξηθηηθψλ εξγαιείσλ. Σν πιαίζην έρεη αλάγθε «πξνγξακκαηηζκνχ» ηεο εθαξκνγήο / πινπνίεζεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ (ρξνληθή ηεξάξρεζε, ηεθκεξίσζε επεθηάζεσλ, νξζνινγηθή δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ). Η δηαθαηλφκελε θαηάξγεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ θαηεπζπληήξηνπ ραξαθηήξα ησλ ΓΠ/ΥΟΟΑΠ (λπλ Σ.Υ..) ζα έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ πγηή αλαβαζκηζκέλε νινθιεξσκέλε αζηηθή αλάπηπμε. Με ζηφρν ηελ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα πξνηείλεηαη σο πξνο ηα επίπεδα ζρεδηαζκνχ: Α) Η δηαηήξεζε ηνπ εληαίνπ ηξαηεγηθνύ Υωξνηαμηθνύ Πιαηζίνπ (σο ην Γεληθφ Πιαίζην), ωο θαηεπζπληήξηνπ θαη ζπληνληζηηθνύ ηωλ ηνκεαθώλ θαηεπζύλζεωλ ηωλ παξαγωγηθώλ ηνκέωλ (Εηδηθψλ Πιαηζίσλ πνπ θαηαξγνχληαη κε ηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή) κε δπλαηόηεηα θαη εμαίξεζε εμεηδηθεύζεωλ ζε εηδηθά ρωξηθά δεηήκαηα. Γεσπνιηηηθνί ιφγνη θαη ε αλάγθε έληαμεο ηνπ εζληθνχ ζην θνηλνηηθφ ρψξν ην θαζηζηνχλ απαξαίηεην. Με δεδνκέλε ηελ έκθαζε ζηελ θαηάξηηζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο γηα ηελ έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηελ θξίζε, αιιά θαη ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο ηεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ, ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ζε εζληθφ επίπεδν απνηειεί έλα πνιχ ρξήζηκν θαη ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν. Εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ (ζπληνληζκφο ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, δηαζχλδεζε), ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ θαη δξάζεσλ, θαζψο θαη ηε δηαθάλεηα, έγθαηξε πξνεηνηκαζία (σξίκαλζε ησλ πξνηάζεσλ) θαη δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ρξεκαηνδφηεζεο (conditionalities, θ.α.) θαη ηειηθψο πινπνίεζε. Ελ ηέιεη, παξέρνληαο ηελ θαηάιιειε ηεθκεξίσζε, απμάλεη ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ ζε επίπεδν Επξσπατθήο Επηηξνπήο γηα αλαπηπμηαθέο δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα. Μέρξη ζήκεξα, ε πνιηηηθή θαη δηνηθεηηθή πξαθηηθή αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έληαμε έξγσλ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, θαηά θαλφλα απνζπαζκαηηθψλ, ησλ νπνίσλ ε πξνψζεζε νθείιεηαη ζε παξέκβαζε δηαθφξσλ 5

6 ζπκθεξφλησλ. Σα έξγα πνπ πξνηείλνληαη ζπαλίσο ζπλδπάδνληαη θαη δελ πξνθχπηνπλ απφ νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ. Η έγθξηζε ηνπ ηξαηεγηθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ κπνξεί λα γίλεηαη κε ΚΤΑ κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ ΕΥΑΑ. Είλαη δπλαηφλ, θαη εμαίξεζε, λα ηξνπνπνηείηαη θαη εληφο ηεο 5εηίαο, εθ φζνλ απφ ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο πξνθχςεη ηεθκεξησκέλε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο, αλαζεψξεζεο, ζπκπιήξσζεο. Β) Η δηαηήξεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Πιαηζίνπ (λπλ ΠΔΥΩ) ωο έρεη (πιαίζην θαη όρη ζηξαηεγηθή) κε θαηάιιειε πξνζαξκνγή ώζηε λα ζπλδέεηαη απνηειεζκαηηθά κε ην Καιιηθξαηηθό ή Γηαθαιιηθξαηηθό Δπίπεδν. Με ην ππφ δηαβνχιεπζε λνκνζρέδην, ηα πεξηθεξεηαθά ζρέδηα -ΠΕΥΩαπαμηψλνληαη αλ θαη απνηεινχλ ην θαζνξηζηηθφηεξν εξγαιείν ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ην κεγαιχηεξν βάξνο ηεο νπνίαο έρεη αλαιάβεη ε πεξηθεξεηαθή απηνδηνίθεζε. Eλψ ην πεξηερφκελφ ηνπο απμάλεηαη (βι. α θάζε ησλ ΣΥ πνπ ζηελ νπζία πεξηιακβάλεηαη), ν ξφινο ηνπο ππνβαζκίδεηαη, θαζψο ππνηάζζνληαη ζηελ θπβεξλεηηθή Υσξνηαμηθή πνιηηηθή θαη ηα λέα Εηδηθά πιαίζηα. ηελ νπζία ν ξφινο ηνπο είλαη θπξίσο εξγαιεηαθφο (θαηεπζχλζεηο πξνο ηα ρακειφηεξα επίπεδα) θαη ιηγφηεξν ζηξαηεγηθφο. ρέδηα ρσξηθήο αλάπηπμεο πνπ εμεηδηθεχνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ηηο ηνκεαθέο πνιηηηθέο θαη θαηαγξάθνπλ θαη παξαθνινπζνχλ ηηο αλάγθεο ζε ππνδνκέο θαη εμππεξεηήζεηο είλαη απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ άξζε ησλ παζνγελεηψλ ηεο δηαρείξηζεο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ (απνπζία σξίκαλζεο, απνζπαζκαηηθέο εληάμεηο έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ, αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ έξγσλ αθφκα θαη φηαλ πινπνηνχληαη κε κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο). ε ό,ηη αθνξά ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο, ν ΕΠΟΥ έρεη θαη επαλάιεςε ππνζηεξίμεη ηελ αλαγθαηφηεηα νπζηαζηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζρεδηαζκνχ. Θα αλέκελε, ινηπφλ, επ επθαηξία ηνπ λνκνζρεδίνπ ηελ εγθαζίδξπζε ελφο θνηλνχ ζπζηήκαηνο ζχλζεησλ δεηθηψλ, ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη επί ηεο νπζίαο ε πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Γ) Η δηαηήξεζε δύν επηπέδωλ ζηνλ Πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό: ηνπ Σνπηθνύ Υωξηθνύ ρεδίνπ θαη ηνπ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ ( ό όξνο ξπκνηνκηθό ζρέδην είλαη επηζηεκνληθά αλεπαξθήο θαη νπηζζνδξνκηθόο ωο πξνο ηελ εμέιημε ηεο πνιενδνκηθήο επηζηήκεο). 6

7 Σν ηέσο ΓΠ/ΥΟΟΑΠ βξίζθεηαη «απνθεθαιηζκέλν» θαη δηαζπαζκέλν ζε επηκέξνπο κειέηεο / ζεζκνζεηήζεηο ηκεκάησλ ηνπ Καιιηθξαηηθνχ δήκνπ (έζησ θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα η. Καπνδηζηξηαθνχο δήκνπο) ρωξίο ζπλνρή θαη «δνκηθό ζρέδην», δειαδή ρσξίο βαζηθέο αξρέο θαη κεγέζε ρσξηθήο νξγάλσζεο. Βέβαηα νη «ζηξαηεγηθέο» θαηεπζχλζεηο γηα ηνπο Καιιηθξαηηθνχο δήκνπο πεξηέρνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ΠΕΥΩ, αιιά εθφζνλ νη ηειεπηαίεο είλαη αθξηβψο ζηξαηεγηθέο θαη θεληξηθά ειεγρφκελεο, είλαη αδχλαηνλ λα έρνπλ ηεθκεξίσζε βάζεη ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, νχηε αληίζηνηρε θνηλσληθή λνκηκνπνίεζε! ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα ΣΥ έρνπλ απνιέζεη θάζε ρσξνηαμηθφ ραξαθηήξα πνπ είραλ ηα ΓΠ/ΥΟΟΑΠ ηνπ Ν.2508/97 (απηφο έρεη αλαρζεί ζηηο ΠΕΥΩ) θαη έρνπλ κεηαηξαπεί ζε «ζεληφληα» ρξήζεσλ γεο εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ. Δηδηθά Υωξηθά ρέδηα (ΔΥ): ελψ επηρεηξείηαη ε απινπνίεζε θαη κείσζε ησλ επηπέδσλ ζρεδηαζκνχ, δεκηνπξγείηαη ην ακθίβνιεο ζθνπηκφηεηαο επίπεδν ησλ ΕΥ, ηα νπνία θαη αλαδεηθλχνληαη ζε θπξίαξρα θαλνληζηηθά ζρέδηα δεζκεπηηθά γηα ηα ηζρχνληα ρέδηα, ηα νπνία απνηεινχλ πξντφλ νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί κέζα απφ ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο. Είλαη εκθαλήο ν θίλδπλνο αλαίξεζεο ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ κεκνλσκέλα αηηήκαηα ρσξνζέηεζεο δξαζηεξηνηήησλ. Αθφκε πην θξίζηκε είλαη ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ ΖΟΕ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ ζεζκνζεηήζεθαλ βάζεη ηνπ Ν.1650/86), ζε ζρέζε κε ηελ δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία πεξηβαιινληηθά επαίζζεησλ πεξηνρψλ. Είλαη απαξάδεθην λα αλαγξάθεηαη ξεηά φηη νη ΖΟΕ ζα αιιάδνπλ κε πνιενδνκηθά θξηηήξηα! Θα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα απαιεηθζεί απηή ε θξάζε θαη λα ηεξεζνχλ θάπνηα πξνζρήκαηα. Επνκέλσο, ζεωξνύκε επηβεβιεκέλε ηελ απζηεξή νξηνζέηεζε ηωλ Δηδηθώλ Υωξηθώλ ρεδίωλ εληόο ηνπ γεληθόηεξνπ ππεξθείκελνπ πεξηθεξεηαθνύ ζρεδηαζκνύ. Εθηφο ησλ πξναλαθεξφκελσλ, πξφζζεηεο παξαηεξήζεηο αθνξνχλ: - Αζάθεηεο κε αλαπφθεπθηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ δηαηππψζεηο φπσο: «θαηάξγεζε δηαηάμεσλ πνπ θξίλνληαη αηειέζθνξεο γηα επίηεπμε πξαθηηθψλ απνηειεζκάησλ» (άξζξν 2), «κείδνλνο ζεκαζίαο». - Αλαγθαηφηεηα επαλεμέηαζεο ηεο θαηάξγεζεο ηνπ Ρ.. Θεζζαινλίθεο. - Εκπινπηηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ ρεδίνπ, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ κεηξνπνιηηηθψλ πεξηνρψλ. 7

8 - Ωο πξνο ηελ ςεθηνπνίεζε θαη θαηαγξαθή ησλ ζεζκηθψλ γξακκψλ θιπ. (άξζξν 1), ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα πξνβιήκαηα απφθιηζεο κεηαμχ επίζεκσλ πεγψλ, ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ζπζηεκάησλ, αιιά θπξίσο ε εθηθηφηεηα αληαπφθξηζεο ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ηερληθήο ηθαλφηεηαο. πκπεξαζκαηηθά, ζεσξνχκε φηη βάζεη ησλ πξναλαθεξφκελσλ ηεθκεξηψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο ησλ επηκέξνπο δηαηάμεσλ ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο δηαβνχιεπζεο, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ θξίζηκεο πηπρέο θαη ζηνηρεία απνηίκεζεο ηεο έσο ζήκεξα απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ ηελ εθαξκνγή ζρεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ ζηα δηάθνξα επίπεδα ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ζρεδηαζκνχ. Η ζεζκνζέηεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ ζα ζθξαγίζεη ηελ έθθξαζε ηεο Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο ζην Υψξν γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο δελ ζα κπνξνχλ λα αλαηξεζνχλ.. 8

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 10 +1 ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜ ΗΜ Α ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: «Η Δνζυμάηυζη ηος Δνυζιακού Γικαίος ζηην Δθνική Έννομη Σάξη Νομικέρ και Γιοικηηικέρ Γιαζηάζειρ» Δπιβλέπυν: ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα