ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 Θ.Ε. ΠΛΗ31 (2004-5) ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ #3 Στόχος Στόχος αυτής της εργασίας είναι η απόκτηση δεξιοτήτων σε θέματα που αφορούν τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και ποιο συγκεκριμένα θέματα εκπαίδευσης και υλοποίησης. Στην εργασία αυτή θα επικεντρώσουμε κυρίως στον αλγόριθμο Πίσω Διάδοσης του Λάθους (Error Back Propagation - EBP) σε πολύ-επίπεδα Νευρωνικά Δίκτυα (Multi-Layers Perceptrons - MLPs). Επίσης, θα αποκτηθεί εμπειρία στη χρήση ενός έτοιμου πακέτου (WEKA) που έχει υλοποιημένους αλγορίθμους Μηχανικής Μάθησης, μεταξύ των οποίων και τον αλγόριθμο EBP, για την εκπαίδευση πολυεπίπεδων Ν.Δ. Τέλος, θα γίνει εφαρμογή του παραπάνω αλγορίθμου στην επίλυση δύο προβλημάτων του πραγματικού κόσμου. Θέμα 1: Πολύ-επίπεδα Perceptrons Δίνεται το παρακάτω ΤΝΔ δύο επιπέδων με δύο κρυφούς νευρώνες και ένα νευρώνα εξόδου. Η συνάρτηση ενεργοποίησης που χρησιμοποιούν όλοι οι υπολογιστικοί νευρώνες (νευρώνες του κρυφού επιπέδου και του επιπέδου εξόδου) είναι η συνάρτηση κατωφλίου που δίνεται από τη σχέση: 1, υ j 0 f ( υ j ) = 0, υ j < 0 υ = w x και j ji i i Δείξτε ότι το παραπάνω δίκτυο επιλύει το πρόβλημα XOR (έχει μάθει δηλαδή τη συνάρτηση XOR): a. Συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα

2 x 1 x 2 y 1 y 2 y Όπου x 1 και x 2 είναι οι είσοδοι του δικτύου και b. Κατασκευάζοντας τις περιοχές απόφασης κάθε νευρώνα του δικτύου. Θέμα 2: Ο Αλγόριθμος Πίσω Διάδοσης του Λάθους για Πολύεπίπεδα Perceptrons Δίνεται το παρακάτω ΤΝΔ για την επίλυση του προβλήματος XOR. Για την εκπαίδευσή του χρησιμοποιείται η μέθοδος οπισθοδιάδοσης του σφάλματος με ρυθμό εκπαίδευσης n=1, χωρίς χρήση ορμής (momentum). Η συνάρτηση ενεργοποίησης σε όλους τους νευρώνες είναι η γνωστή σιγμοειδής συνάρτηση S, όπου: 1 S( x) = 1 + e x

3 Σε κάποια στιγμή εκπαίδευσής του για την εκμάθηση του προτύπου [0.0,1.0] τα βάρη των συνδέσεων μεταξύ των κόμβων έχουν πάρει τις παρακάτω τιμές: w 13 =0.1, w 14 =0.2, w 23 =0.2, w 24 =0.1, w 35 =-0.1 και w 45 = Ζητούνται αναλυτικά: a. Να υπολογιστεί η έξοδος του ΤΝΔ για το πρότυπο [0.0,1.0]. b. Να βρεθούν οι νέες τιμές των βαρών w για το αμέσως επόμενο κύκλο εκπαίδευσης βάσει της μεθόδου οπισθοδιάδοσης του λάθους. c. Με τις νέες τιμές των βαρών να υπολογίσετε εκ νέου την έξοδο του ΤΝΔ για το πρότυπο [0.0,1.0]. Τι παρατηρείτε; Να πραγματοποιήσετε τους υπολογισμούς με ακρίβεια 3 δεκαδικών ψηφίων. Θέμα 3: Υλοποίηση του Αλγόριθμου Πίσω Διάδοσης του Λάθους Στο αρχείο BackPropagation_PatternMode.c που επισυνάπτεται, υπάρχει ο κώδικας σε C που υλοποιεί τον αλγόριθμο Πίσω Διάδοσης του Λάθους, για πολύ-επίπεδα Νευρωνικά Δίκτυα εμπρόσθιας τροφοδότησης. Ο κώδικας είναι γενικός (μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων). Στη συγκεκριμένη υλοποίηση επικεντρώνεται στην επίλυση του προβλήματος της Ίριδας. Το πρόβλημα ταξινόμησης των λουλουδιών της Ίριδας (Iris plant problem) είναι ίσως το πιο γνωστό πρόβλημα στο χώρο της αναγνώρισης προτύπων (pattern recognition). Περιέχει τρεις (3) κατηγορίες λουλουδιών, με κάθε κατηγορία να αποτελείται από πενήντα (50) δείγματα (άρα ο συνολικός αριθμός δειγμάτων είναι 150). Κάθε μια από τις κατηγορίες αναφέρεται και σε έναν τύπο του φυτού της Ίριδας (Iris-setosa, Irisversicolor, Iris-virginica). Κάθε κατηγορία είναι γραμμικά ανεξάρτητη από τις άλλες δύο, οι οποίες όμως δεν είναι γραμμικά ανεξάρτητες μεταξύ τους. Οι ιδιότητες, με βάση τις οποίες, γίνεται ο διαχωρισμός των λουλουδιών είναι 4 και παίρνουν πραγματικές τιμές. Τα δεδομένα του προβλήματος της Ίριδας υπάρχουν σε μορφή πίνακα στο αρχείο «IRIS Plant Problem.xls». Για την μεταγλώττιση του κώδικα έχει χρησιμοποιηθεί το σύστημα lcc που διατίθεται ελεύθερα από τον διαδικτυακό τόπο: Εκτός από αυτόν τον compiler μπορεί να χρησιμοποιηθεί και οποιοσδήποτε άλλος compiler που υποστηρίζει C. Στο αρχείο Οdigies_lcc.doc υπάρχουν οδηγίες για το πως μεταγλωττίζουμε και εκτελούμε ένα πρόγραμμα στον lcc. Θέμα 3α. Τεκμηρίωση κώδικα Μελετήστε προσεκτικά τον κώδικα και περιγράψτε τη λειτουργία του σε μορφή ψευδοκώδικα δίνοντας έμφαση στον αλγόριθμο Πίσω διάδοσης του Λάθους όπως αυτός υλοποιείται στον κώδικα. Δηλαδή στον ψευδοκώδικα που θα γράψετε θα πρέπει να περιγράφετε τον αλγόριθμο Πίσω Διάδοσης (όπως αυτός έχει υλοποιηθεί στον κώδικα) αγνοώντας δευτερεύουσες λειτουργίες του κώδικα (όπως για παράδειγμα το «διάβασμα» του συνόλου εκπαίδευσης κ.λπ.) Θέμα 3β. Εκπαίδευση σε batch mode

4 Όπως θα έχετε διαπιστώσει από τη μελέτη του κώδικα, αυτός έχει υλοποιηθεί για να υποστηρίζει εκπαίδευση σε pattern mode (δηλαδή τα βάρη του δικτύου ενημερώνονται μετά από την παρουσίαση κάθε δείγματος). Στο θέμα αυτό σας ζητείτε να προσθέσετε στον κώδικα τη δυνατότητα για εκπαίδευση του δικτύου και σε batch mode. Στην περίπτωση της εκπαίδευσης σε Batch Mode η ενημέρωση των βαρών γίνεται αφού έχει περάσει όλο το σύνολο εκπαίδευσης και όχι μετά από κάθε pattern. Συγκεκριμένα, θα υλοποιήσετε μια εκδοχή της εκπαίδευσης σε batch mode που λειτουργεί ως εξής: Για κάθε δείγμα του σύνολου εκπαίδευσης υπολογίζουμε το λάθος στην έξοδο (εμπρός πέρασμα Αλγορίθμου Πίσω διάδοσης). Στη συνέχεια διαδίδουμε το λάθος προς τα πίσω (προς τα πίσω πέρασμα) και υπολογίζουμε τις μεταβολές των βαρών (Δw) για το συγκεκριμένο δείγμα. Έως εδώ, δηλαδή, λειτουργούμε με τον ίδιο τρόπο όπως και στο pattern mode. Αυτές οι μεταβολές του βάρους που προκαλεί κάθε δείγμα του συνόλου εκπαίδευσης (training set) αθροίζονται και υπολογίζεται μια «συνολική» μεταβολή του βάρους (Δw) για όλο το δείγμα εκπαίδευσης. Τέλος ενημερώνονται τα βάρη του δικτύου σύμφωνα με τη σχέση: wt ( + 1) = wt ( ) +Δ wt ( )(Εδώ, για λόγους ευκολίας στην υλοποίηση δεν χρησιμοποιούμε momentum term). Θέμα 3γ. Σύγκριση pattern και batch mode Συγκρίνετε τις δύο μεθόδους εκπαίδευσης (pattern mode και batch mode) πραγματοποιώντας πειράματα χρησιμοποιώντας τις τιμές των παραμέτρων που υπάρχουν στον αλγόριθμο. Κάντε γραφική παράσταση του μέτρου του λάθους (του Mean Square Error) για το training set και για το test set ως προς τα βήματα εκπαίδευσης, για την περίπτωση της εκπαίδευσης σε pattern mode και για την περίπτωση της εκπαίδευσης σε batch mode. Τι παρατηρείτε από τις γραφικές παραστάσεις για τις δύο μεθόδους; Θέμα 4. Περιβάλλον προγραμματισμού WEKA To Weka είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης αλγορίθμων και εφαρμογών μηχανικής μάθησης που έχει αναπτυχθεί σε Java και διατίθεται ελεύθερα. Το Weka έχει αναπτυχθεί και συνεχίζει να αναπτύσσεται στο Πανεπιστήμιο του Waikato στη Νέα Ζηλανδία και το όνομά του προέρχεται από τα αρχικά των: Waikato Environment for Knowledge Analysis. Περιλαμβάνει υλοποιήσεις πολλών γνωστών αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε μόνο με τους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης που υλοποιούν Νευρωνικά Δίκτυα, και συγκεκριμένα με τα πολύεπίπεδα Perceptrons που εκπαιδεύονται με τον αλγόριθμο Πίσω-Διάδοσης του Λάθους. Στο αρχείο parasites.txt που επισυνάπτεται, υπάρχουν μετρήσεις που ελήφθησαν σε ζωντανούς παρασιτικούς οργανισμούς ενός είδους με τη βοήθεια μικροσκοπίου. Οι οργανισμοί αυτοί κατατάχθηκαν με τη βοήθεια έμπειρου παρασιτολόγου σε 5 υποκατηγορίες (cooperia, haemonchus, oesophagostomum, ostertagia, trichostrongylus). Για την ταξινόμησή τους στις αντίστοιχες υποκατηγορίες χρησιμοποιούνται 5 ποσοτικές μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν με λογισμικό

5 επεξεργασίας εικόνας. Οι μετρήσεις αυτές είναι: Εμβαδόν, περίμετρος, πλάτος σώματος, ολικό μήκος, μήκος ουράς. Στο θέμα αυτό καλείστε να εκπαιδεύσετε ένα Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο για την ταξινόμηση του δοθέντος δείγματος με χρήση του λογισμικού WEKA. Θέμα 4α. Προετοιμασία και ανάλυση του δείγματος για εκπαίδευση Δημιουργείστε το κατάλληλο αρχείο *.arff για την εκπαίδευση του ΤΝΔ στο περιβάλλον του WEKA με βάση το αρχείο parasites.txt. Φορτώστε το αρχείο που δημιουργήσατε. Μπορεί το πρόβλημα αυτό να λυθεί με ένα ΤΝΔ απλού αισθητήρα (perceptron); Δικαιολογήστε την απάντησή σας αξιολογώντας τα διαγράμματα από την επιλογή visualize του WEKA. Θέμα 4β. Δοκιμαστικές εκπαιδεύσεις Μια συνήθης τακτική, όπως είδαμε και παραπάνω, στην εκπαίδευση των ΤΝΔ είναι να διαχωρίζουμε τα δείγματα που έχουμε σε σύνολο εκπαίδευσης (π.χ. 60% του ολικού δείγματος) και σε σύνολο δοκιμής (το υπόλοιπο 40%). Με τον τρόπο αυτό έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε το βαθμό εκπαίδευσης σε ένα σύνολο παρουσιάζοντας πρότυπα στα οποία δεν έχει εκπαιδευτεί. Για τις δοκιμαστικές εκπαιδεύσεις σε αυτό το θέμα θα ακολουθήσουμε την τεχνική αυτή. Ένα κριτήριο για το πόσο καλά έχει εκπαιδευτεί ένα ΤΝΔ είναι η τιμή RMSE (Root Mean Square Error) πρόκειται για την τετραγωνική ρίζα του Mean Squared Error. Το Weka δίνει σαν κριτήριο απόδοσης το RMSE, οπότε θα το χρησιμοποιήσουμε για την εκτίμηση εκμάθησης του προβλήματος από το Νευρωνικό μας Δίκτυο. Όσο πιο μικρή είναι αυτή η τιμή, τόσο καλύτερα έχει «μάθει» το δίκτυο το σύνολο των προτύπων στο οποία εκπαιδεύεται. Επιπλέον, η μήτρα σύγχυσης (confusion matrix) ή αλλιώς πίνακας ενδεχομένων συνοψίζει τα αποτελέσματα μετά τη παρουσίαση του συνόλου δοκιμής στο ΤΝΔ. Στην διαγώνιό της παρουσιάζονται τα πρότυπα που έχουν ταξινομηθεί σωστά ανά κλάση και στις υπόλοιπες θέσεις τα πρότυπα που έχουν ταξινομηθεί λανθασμένα. Το Weka παρουσιάζει τον πίνακα κατά τη διαδικασία δοκιμής ενός ΤΝΔ και διευκολύνει το χρήστη να αντιληφθεί την ταξινόμηση των προτύπων ανά κλάσεις. Με βάση τα παραπάνω: Δημιουργείστε ένα πολυ-επίπεδο ΤΝΔ με 4 νευρώνες στο μεσαίο επίπεδο με τις παρακάτω μεταβλητές εκπαίδευσης. Κύκλοι εκπαίδευσης Learning epoch=500, ρυθμό εκπαίδευσης learning rate=0.3, και σταθερά momentum m=0.2. Επιλέξτε χωρισμό του δείγματος ώστε το 66% να αποτελεί το σύνολο εκπαίδευσης και το υπόλοιπο 34% να είναι το σύνολο δοκιμής. (Επιλογή percentage split στο test options του WEKA). Με βάση τη μήτρα σύγχυσης (confusion matrix) και το Root mean squared error απαντήστε τα παρακάτω: 1.Τι αποτελέσματα έχουμε όσον αφορά την εκμάθηση του συνόλου εκπαίδευσης; Τι παρατηρείτε όσον αφορά τις κλάσεις;

6 2. Δοκιμάστε να αυξήσετε τον αριθμό που ορίζει τους κύκλους εκπαίδευσης στο 1000, 1500, 2500 κρατώντας τις υπόλοιπες παραμέτρους του αρχικού ΤΝΔ σταθερές. Τι παρατηρείτε όσον αφορά την εκπαίδευση του συνόλου; 3. Δοκιμάστε να αυξήσετε το ρυθμό εκπαίδευσης στο 0.5, 0.8, 1.0 κρατώντας τις υπόλοιπες παραμέτρους του αρχικού ΤΝΔ σταθερές. Τι παρατηρείτε όσον αφορά την εκπαίδευση του συνόλου; 4. Επαναλάβετε την εκπαίδευση όπως στο υποερώτημα 3 θέτοντας τώρα τη σταθερά momentum ίση με 0.9. Εξηγείστε τι συμβαίνει. Θέμα 4γ. ΤΝΔ για ταξινόμηση παρασιτικών οργανισμών Δημιουργήστε ένα ΤΝΔ στο περιβάλλον WEKA με ένα κρυφό επίπεδο που θα εκπαιδευτεί με τη μέθοδο οπισθοδιάδοσης του λάθους σε 500 κύκλους εκπαίδευσης, ώστε να αντιμετωπίζει το πρόβλημα κατάταξης των παρασίτων του δείγματός μας με ποσοστό επιτυχίας 100%. Να επιλέξετε χωρισμό του δείγματος ώστε το 66% να αποτελεί το σύνολο εκπαίδευσης και το υπόλοιπο 34% να είναι το σύνολο δοκιμής. Για να περιγράψετε ακριβώς το ΤΝΔ που θα δημιουργήσετε αρκεί να δώσετε τις παρακάτω παραμέτρους του: Αριθμό νευρώνων στο κρυφό επίπεδο, ρυθμό εκπαίδευσης και σταθερά momentum.

7 Κριτήρια αξιολόγησης: Θέμα 1. Πολύ-επίπεδα Perceptrons 15 1.α Συμπλήρωση Πίνακα 5 1.β Περιοχές Απόφασης 10 Θέμα 2. Ο Αλγόριθμος Πίσω Διάδοσης του Λάθους για Πολύ-επίπεδα Perceptrons 2.α Υπολογισμός εξόδου δικτύου 5 2.β Υπολογισμός βαρών 10 2.γ Υπολογισμός νέας εξόδου δικτύου 5 Θέμα 3. Υλοποίηση του Αλγορίθμου Πίσω Διάδοσης του Λάθους 35 3.α Τεκμηρίωση Κώδικα 10 3.β Εκπαίδευση σε Batch Mode 15 3.γ Σύγκριση Pattern Mode και Batch Mode 10 Θέμα 4. Περιβάλλον προγραμματισμού WEKA 30 4.α Προετοιμασία και ανάλυση του δείγματος για εκπαίδευση 10 4.β Δοκιμαστικές εκπαιδεύσεις 15 4.γ ΤΝΔ για ταξινόμηση παρασιτικών οργανισμών 5 ΣΥΝΟΛΟ 100 Ο συνολικός βαθμός θα διαιρεθεί δια 10, ώστε να προκύψει ο τελικός βαθμός της εργασίας. 20 Τρόπος Ημερομηνία Παράδοσης Η εργασία σας θα πρέπει να έχει φτάσει στον Καθηγητή-Σύμβουλό σας μέχρι την Κυριακή 27/03/2005 ώρα 23:00. Περιμένουμε όλες οι εργασίες να αποσταλούν μέσω και να είναι γραμμένες σε επεξεργαστή κειμένου MS Word. Τα τμήματα κώδικα θα βρίσκονται σε ξεχωριστά αρχεία και θα αναφέρονται στο κείμενο της εργασίας. Στον Καθηγητή-Σύμβουλό σας, σε κάθε περίπτωση, στέλνετε ΕΝΑ μόνο αρχείο (συμπιεσμένο) το οποίο θα περιέχει όλα τα αρχεία της εργασίας. Δεν θα δοθεί παράταση στην παράδοση της εργασίας πέραν της ως άνω αναφερόμενης ημέρας και ώρας, για κανένα λόγο. Την Τρίτη 29/03/2005 ώρα 13:00, θα δημοσιευθεί πρότυπη απάντηση για την επίλυση της εργασίας στο διαδίκτυο. Καλή Επιτυχία!

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μηνάς Καραολής Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2010 Εκτιμήσεις του παγκόσμιου οργανισμού υγείας δείχνουν ότι οι καρδιακές παθήσεις είναι και

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0230 ISBN 978-960-06-4895-9 (01) 000000 0 22 0230 3 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέση προϊόντος τύποι παραγωγής Ο όρος prοduct positioning αναφέρεται στα στάδια σχεδιασμού, στον τρόπο κατασκευή και στη μορφή επικοινωνίας με τον πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Θέμα: Διδασκαλία των βασικών εννοιών του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού με τη χρήση της γλώσσας Java και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος BlueJ 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ, ΜΑΪΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα