ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

2 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ Α :ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΓΟΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ Α (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ Α (ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ Β : ΤΕΥΧΟΣ Γ : ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΟΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΤΠ) Τ Τ

3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

4 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΧΩΡΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΙΚΑΙΟ ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) Τ Τ Τ -1/23

5 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τ Τ Τ -2/23

6 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυµη εταιρία, µε την ε ωνυµία ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (εφεξής «ΣΤΑΣΥ»), ιδρύθηκε κατό ιν της α ορρόφησης των εταιρειών ΗΣΑΠ Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. α ό την ΑΜΕΛ Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3920/2011. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. α οτελεί εταιρεία του οµίλου ΟΑΣΑ, υ άγεται δε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 αρ.1 του ν. 3920/2011, στον Ν. 3429/2005 ερί ΕΚΟ και έχει ως κύρια αρµοδιότητα την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου µέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, ό ως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), εκτός α ό τις νήσους, οι ο οίες εξυ ηρετούν το γενικότερο δηµόσιο συµφέρον, µε τα (ε ίγεια και υ όγεια) µέσα σταθερής τροχιάς (αστικοί σιδηρόδροµοι, τροχιόδροµοι-τραµ και λοι ά µέσα σταθερής τροχιάς). Στα λαίσια εκ λήρωσης των σκο ών ιδρύσεώς της η ΣΤΑΣΥ διενεργεί διαγωνισµό, ροκειµένου να αναθέσει σε εταιρεία αροχής υ ηρεσιών την α ολύµανση, α εντόµωση και µυοκτονία των χώρων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.. Ο Ανάδοχος ρέ ει να είναι σε θέση να καλύ τει συνεχώς, καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, τις α αιτήσεις της, ό ως αυτές διατυ ώνονται στην αρούσα και στα Συµβατικά Τεύχη. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προκειµένου οι ενδιαφερόµενες εταιρείες να εκτιµήσουν κατ' αρχήν τις α αιτήσεις της ΣΤΑΣΥ στα λαίσια αυτού του διαγωνισµού, για τον ο οίο καλούνται να υ οβάλουν ροσφορές, αρατίθεται η αρακάτω συνο τική εριγραφή των υ ηρεσιών ου θα κληθεί να αρέχει ο Ανάδοχος ου θα ε ιλεγεί. Αναλυτική εριγραφή του αντικειµένου του αρόντος διαγωνισµού δίνεται στο τεύχος Γ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ». 2.1 Η ΣΤΑΣΥ ροσδίδει µεγάλη σηµασία στην υγιεινή και στην καθαριότητα των εγκαταστάσεων και χώρων της. Θεωρεί δε υ οχρέωσή της να εξασφαλίζει υγιεινό και ασφαλές εριβάλλον εργασίας στο ροσω ικό της, ό ως και να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τα εριουσιακά της στοιχεία. Ο αρών διαγωνισµός αφορά στην ανάθεση υ ηρεσιών α ολύµανσης, µυοκτονίας και α εντόµωσης στους κάτωθι χώρους : Των συρµών, σταθµών και των χώρων των αµαξοστασίων Σε ολίων, Σταυρού και Ελαιώνα, του συστήµατος των γραµµών 2 & 3 του Μετρό της Αθήνας Των συρµών, σταθµών και των εγκαταστάσεων, του συστήµατος της γραµµής 1 του ηλεκτρικού σιδηρόδροµου Των συρµών, οικίσκων στάσεων, υ οσταθµών έλξης και του αµαξοστασίου Ελληνικού του συστήµατος ΤΡΑΜ. Οι ανωτέρω χώροι αναλυτικά εριγράφονται στο Τεύχος Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ του αρόντος Τεύχους ιαγωνισµού. Τ Τ Τ -3/23

7 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.2 εν ε ιτρέ εται η υ οβολή ροσφοράς για µέρος των ζητουµένων υ ηρεσιών ή η υ οβολή εναλλακτικής ροσφοράς για τις ζητούµενες υ ηρεσίες. 3. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.1 Η διάρκεια της σύµβασης, ου θα υ ογραφεί µεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου θα είναι για διάστηµα δύο (2 ) ετών α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της σύµβασης. Ο συνολικός ροϋ ολογισµός της σύµβασης ανέρχεται στο οσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ) λέον ΦΠΑ. 3.2 ιευκρινίζεται ότι ο νέος Ανάδοχος ρέ ει µέχρι την ηµεροµηνία υ ογραφής της σύµβασης και σε κάθε ερί τωση µέχρι την ηµεροµηνία ανάληψης των υ οχρεώσεων του να έχει εκ αιδεύσει το ροσω ικό του σύµφωνα µε τους όρους του αρόντος Τεύχους ιαγωνισµού και υλο οιήσει ο οιαδή οτε άλλη υ οχρέωση α ορρέει α ό αυτό. Οι τιµές, ου θα ροσφερθούν, θα αραµείνουν σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Προσφορές ου θα υ ερβαίνουν την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη θα α ορρί τονται ως α αράδεκτες. 4. ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο τίτλος του διαγωνισµού είναι «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ». Ο τίτλος αυτός ρέ ει να αναγράφεται σε όλους τους φακέλους και υ οφακέλους των ροσφορών και γενικά σε όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και λοι ά στοιχεία, ου θα υ οβληθούν α ό τους διαγωνιζοµένους, συνοδευόµενος α ό τον κωδικό αναφοράς Τ -040/16. Τ Τ Τ -4/23

8 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΧΩΡΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 5.1 Το αρόν Τεύχος ιακήρυξης και τα τεύχη: Τεύχος Α: Γενικοί Όροι Σύµβασης (ΓΟΣ), Τεύχος Β: Ειδικοί Όροι Σύµβασης (ΕΟΣ), Τεύχος Γ: Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), διατίθενται στους ενδιαφερόµενους, οι ο οίοι µ ορούν να τα ροµηθευτούν ε ιτό ου α ευθυνόµενοι στην ΣΤΑΣΥ ως εξής: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Γραφείο Κεντρικής Γραµµατείας Αθηνάς 67, Αθήνα Τηλ.: Fax: (εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00 15:00) ή α ό την ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ Προκειµένου να δοθεί στους διαγωνιζοµένους η δυνατότητα να διαµορφώσουν ά οψη για τους χώρους των Αµαξοστασίων, κτιρίων και συρµών, ριν α ό την υ οβολή των ροσφορών τους θα διοργανωθεί α ό την ΣΤΑΣΥ ε ίσκεψη στους χώρους αυτούς την Οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να δηλώσουν δικαίωµα συµµετοχής στην ε ίσκεψη αυτή ε ικοινωνώντας µε τα γραφεία της ΣΤΑΣΥ στο τηλέφωνο ου αναφέρεται στην αράγραφο 5.1 του αρόντος ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του διαγωνισµού, το αργότερο µία (1) εργάσιµη ηµέρα ριν α ό την ε ίσκεψη. 5.4 Οι ενδιαφερόµενοι θα ρέ ει να υ οβάλουν τυχόν α ορίες και ερωτήµατα σχετικά µε τους όρους του διαγωνισµού α ευθυνόµενοι εγγράφως στην διεύθυνση ου αναφέρεται στην αράγραφο 5.1 ανωτέρω το αργότερο µέχρι την µε ρητή αναφορά στον τίτλο του διαγωνισµού, ό ως αυτός εριγράφεται στο κεφάλαιο 4 ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η ΣΤΑΣΥ θα συγκεντρώσει όλα τα ερωτήµατα και εντός έντε (5) εργασίµων ηµερών α ό την λήξη της ροθεσµίας για την υ οβολή α ό τους υ οψηφίους α οριών και ερωτηµάτων, θα εκδώσει Τεύχος ιευκρινήσεων, το ο οίο οφείλουν να ροµηθευτούν οι ενδιαφερόµενοι α ευθυνόµενοι στην ΣΤΑΣΥ, ό ως εριγράφεται στην αράγραφο 5.1 ανωτέρω. Ε ίσης το Τεύχος ιευκρινίσεων, θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ, α ό ου οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να λάβουν γνώση του εριεχοµένου του. Στο τεύχος αυτό είναι ε ίσης δυνατόν να εριληφθούν βελτιώσεις, συµ ληρώσεις ή τρο ο οιήσεις όρων των τευχών, ου τυχόν ροκύψει ότι α αιτούνται. Το Τεύχος ιευκρινήσεων συµ ληρώνει και ενσωµατώνεται στα τεύχη του ιαγωνισµού και θεωρείται ανα όσ αστο µέρος της αρούσας ιακήρυξης. Τ Τ Τ -5/23

9 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6.1 εκτά στο διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά ρόσω α, κοινο ραξίες ή ενώσεις αυτών, της ηµεδα ής ή της αλλοδα ής ου α ό το καταστατικό τους ροκύ τει ότι η αροχή των ζητουµένων υ ηρεσιών στον αρόντα διαγωνισµό εντάσσεται στον εταιρικό τους σκο ό και τα ο οία: 1) Έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 2) Έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ευρω αϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 3) Έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τρίτων χωρών, ου έχουν υ ογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµ ορίου, η ο οία κυρώθηκε µε το Νόµο 2513/ Ε ισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος µ ορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος µιας και µόνο κοινο ραξίας/ σύµ ραξης. 6.3 Οι ενώσεις δεν α αιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ροκειµένου να υ οβάλουν ροσφορά. Σε ερί τωση ου η σύµβαση ανατεθεί σε κά οια α ό αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει ριν την υ ογραφή της σύµβασης να συσταθεί Κοινο ραξία µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Τα µέλη της Κοινο ραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου. 7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7.1 Με την υ οβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος α οδέχεται ανε ιφύλακτα τους όρους της αρούσας ιακήρυξης. Ε ίσης, σε ερί τωση νοµικών ροσώ ων, θεωρείται ότι η υ οβολή της Προσφοράς και η συµµετοχή στο διαγωνισµό έχουν εγκριθεί α ό το αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού ροσώ ου. Οι ενδιαφερόµενοι υ οβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτο ροσώ ως ή µε ειδικά ρος τούτο εξουσιοδοτηµένο εκ ρόσω ό τους. 7.2 Η ροσφορά ρέ ει να ακολουθεί σε ότι αφορά τον τρό ο υ οβολής και το εριεχόµενο του φακέλου, ό ως αυτά ορίζονται στην αρούσα ιακήρυξη. 7.3 Ο φάκελος της ροσφοράς ρέ ει να κατατεθεί ή να α οσταλεί µε συστηµένη ε ιστολή ή µε υ ηρεσία courier στην έδρα της ΣΤΑΣΥ, να είναι σφραγισµένος και να φέρει υ οχρεωτικά την αρακάτω ετικέτα: Τ Τ Τ -6/23

10 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ -040/16 «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ» Προς: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Γραφείο Κεντρικής Γραµµατείας Αθηνάς Αθήνα Υ όψη: Ε ιτρο ής διαγωνισµού ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 7.4 Ο Φάκελος της ροσφοράς, ρέ ει να εριέχει δυο σφραγισµένους Υ οφακέλους, µε τις ενδείξεις αντίστοιχα Υ οφάκελος Νοµιµο οιητικών Στοιχείων, Ουσιαστικών Προσόντων & Τεχνικής ροσφοράς και Υ οφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς. Στο φάκελο της ροσφοράς και στους υ οφακέλους ου θα εριέχονται σε αυτόν ρέ ει να αναγράφεται ο τίτλος του διαγωνισµού, η ε ωνυµία, η διεύθυνση και τηλέφωνο ε ικοινωνίας του διαγωνιζοµένου. Προκειµένου για κοινο ραξία/σύµ ραξη εταιρειών θα αναγράφονται τα στοιχεία (ε ωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο) όλων των εταιρειών - µελών της κοινο ραξίας/σύµ ραξης. Η ροσφορά καθώς και τα σχετικά έγγραφα ου ζητούνται να υ οβληθούν σύµφωνα µε τη ιακήρυξη (δηλώσεις, οικονοµική ροσφορά κλ.) θα φέρουν α αραίτητα ηµεροµηνία και υ ογραφή είτε του νόµιµου εκ ροσώ ου είτε του ειδικά εξουσιοδοτηµένου ρος τούτο εκ ροσώ ου του διαγωνιζόµενου, ό ως αυτός ροκύ τει α ό τα ροσκοµιζόµενα νοµιµο οιητικά έγγραφα. Οι σελίδες της ροσφοράς θα ρέ ει να είναι αριθµηµένες. 7.5 Η ροθεσµία υ οβολής των ροσφορών λήγει την και ώρα Προσφορές ου κατατίθενται µετά τη λήξη της ανωτέρω ηµεροµηνίας και ώρας υ οβολής δεν θα α οσφραγίζονται α ό την Ε ιτρο ή ιαγωνισµού και θα α ορρί τονται ως εκ ρόθεσµες. Στην ερί τωση α οστολής της ροσφοράς µε συστηµένη ε ιστολή, ή courier διευκρινίζεται ότι οι διαγωνιζόµενοι φέρουν την ευθύνη της έγκαιρης αραλαβής της α ό την ΣΤΑΣΥ, δεδοµένου ότι ρέ ει να έχει εριέλθει στην ΣΤΑΣΥ µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα, και όχι α λώς να έχει ταχυδροµηθεί µέχρι τότε. Τ Τ Τ -7/23

11 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η α οσφράγιση των φακέλων των ροσφορών γίνεται σε δηµόσια συνεδρίαση. Κατά την α οσφράγιση µ ορούν να αρίστανται µέχρι δύο νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκ ρόσω οι των συµµετεχουσών εταιρειών, οι ο οίοι αραδίδουν στην Ε ιτρο ή του διαγωνισµού την α όφαση του αρµόδιου, σύµφωνα µε το καταστατικό, οργάνου της εταιρείας µε την ο οία εξουσιοδοτούνται να αρίστανται στο όνοµα και για λογαριασµό της εταιρείας κατά την εν λόγω διαδικασία. Η α οσφράγιση των ροσφορών και συγκεκριµένα των Υ οφάκελων των «ικαιολογητικών Συµµετοχής, Ουσιαστικών Προσόντων και Τεχνικής ροσφοράς» θα ραγµατο οιηθεί την και ώρα στα γραφεία της εταιρείας Αθηνάς 67, Αθήνα- αίθουσα «Αθηνά», 2 ος όροφος. 7.6 Οι διαγωνιζόµενοι δεσµεύονται α ό την ροσφορά τους για διάστηµα εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών α ό την ηµεροµηνία λήξης της ροθεσµίας υ οβολής ροσφορών. Προσφορές, ου αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών, α ορρί τονται ως α αράδεκτες. Εάν ροκύψει θέµα αράτασης της ισχύος των ροσφορών, η ΣΤΑΣΥ, α ευθύνει έγγραφο ερώτηµα ρος τους διαγωνιζόµενους, αν α οδέχονται την αράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να α αντήσουν µέσα σε έντε (5) εργάσιµες ηµέρες. Σε ερί τωση ου η ενθήµερη ροθεσµία αρέλθει ά ρακτη τεκµαίρεται σιω ηρή α οδοχή της αράτασης. Ανακοίνωση ε ιλογής αναδόχου µ ορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της ροσφοράς, δεσµεύει όµως τον διαγωνιζόµενο µόνο εφόσον αυτός το α οδεχθεί. Σε ερί τωση άρνησής του η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά διαγωνιζόµενο σύµφωνα µε την τελική κατάταξη. 7.7 Οι ροσφορές υ οβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε ο οιαδή οτε άλλη γλώσσα της Ευρω αϊκής Ένωσης, συνοδευόµενες α ό ε ίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε ερί τωση διαφωνίας, υ ερισχύει η ε ίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Πιστο οιητικά αλλοδα ών αρχών γίνονται δεκτά εφόσον συνοδεύονται α ό ε ίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των ροσφορών θα ρέ ει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν ε ίσηµα µεταφρασθεί στην ελληνική γλώσσα ε ί οινή α οκλεισµού µε εξαίρεση τυχόν τεχνικά στοιχεία ου ενδεχοµένως να ζητηθούν α ό την ε ιτρο ή και τα ο οία δύναται να αραδοθούν στην αγγλική γλώσσα. 8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Όλα τα δικαιολογητικά ου αναφέρονται κατωτέρω αναλυτικά, ρέ ει να υ οβληθούν σε ρωτότυ α ή σε ευκρινή αντίγραφα, λην της εγγυητικής ε ιστολής ου θα κατατεθεί σε ρωτότυ ο. Στον Υ οφάκελο θα εριλαµβάνεται αναλυτικός ίνακας εριεχοµένων, στον ο οίο θα καταγράφονται όλα τα υ οβαλλόµενα στοιχεία κατ αντιστοιχία ρος τις αραγράφους της αρούσας. Τ Τ Τ -8/23

12 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8.1 Εγγύηση Συµµετοχής για οσό ίσο µε τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (4.400,00 ) Η εγγύηση συµµετοχής θα δοθεί µε έναν α ό τους ακόλουθους τρό ους: α) µε εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής ου θα εκδοθεί ρος όφελος της ΣΤΑ.ΣΥ µε α οκλειστική δα άνη του διαγωνιζόµενου, α ό αναγνωρισµένες τρά εζες και γενικότερα α ό ιστωτικά ιδρύµατα ου λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρω αϊκής Ένωσης ή του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµ ορίου, ου κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Οι διαγωνιζόµενοι µ ορούν ε ίσης να αρέχουν τις ζητούµενες εγγυήσεις είτε α ό το Ε.Τ.Α.Α. ΤΣ.ΜΕ. Ε. είτε µε γραµµάτιο σύστασης αρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού οσού για την εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό Τ -040/16, η ο οία διέ εται α ό τους όρους της σχετικής διακήρυξης Τ -040/16. Η εγγυητική αυτή ε ιστολή θα ισχύει για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών α ό τη λήξη της ροθεσµίας υ οβολής των ροσφορών. Οι εγγυητικές ε ιστολές Τρα εζών θα εκδίδονται σύµφωνα µε το υ όδειγµα Α ου δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αρούσας ιακήρυξης. Η Ε ιτρο ή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την διόρθωση της εγγυητικής ε ιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο ραξία / σύµ ραξη, εάν ε ιλέξει την κατάθεση εγγυητικής ε ιστολής αυτή ρέ ει να εκδοθεί υ έρ όλων των µελών της κοινο ραξίας / σύµ ραξης και όχι υ έρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά. β) µε κατάθεση του οσού της εγγύησης σε λογαριασµό της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., κατό ιν συνεννόησης µε τον κ. ρουλίσκο, τηλ. ε ικοινωνίας ή µε ε ιταγή ηµέρας, της ο οίας η εγκυρότητα θα ελέγχεται αυθηµερόν. Η κατάθεση γίνεται µία ηµέρα ριν την ηµεροµηνία υ οβολής της ροσφοράς. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα εκδίδει αραστατικό, αντίγραφο του ο οίου οι διαγωνιζόµενοι θα εσωκλείουν στην ροσφορά τους και ειδικότερα στον υ οφάκελο νοµιµο οιητικών στοιχείων και ουσιαστικών ροσόντων. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο ραξία/σύµ ραξη, εάν ε ιλέξει την κατάθεση του οσού της εγγύησης µε µετρητά ή µε ε ιταγή ηµέρας, τότε στο αραστατικό ου θα εκδώσει η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα ρέ ει να αναγράφονται όλα τα µέλη της κοινο ραξίας /σύµ ραξης υ έρ των ο οίων έγινε η κατάθεση Προσφορά ου δε συνοδεύεται α ό εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό δεν γίνεται δεκτή και ο διαγωνιζόµενος α οκλείεται α ό την ε όµενη φάση του διαγωνισµού. Τ Τ Τ -9/23

13 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εγγύηση συµµετοχής ( εγγυητική ε ιστολή ή καταβολή οσού) ε ιστρέφονται άτοκα στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο και στους υ όλοι ους διαγωνιζόµενους µε την υ ογραφή της Σύµβασης Στους διαγωνιζόµενους ου τυχόν α οκλειστούν σε ροηγούµενο στάδιο διενέργειας του ιαγωνισµού, οι Εγγυήσεις συµµετοχής είναι δυνατόν να τους ε ιστραφούν, εφόσον έχουν αρέλθει οι ροθεσµίες ροσβολής του α οκλεισµού τους. Η εγγύηση συµµετοχής κατα ί τει υ ερ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. α) στην ερί τωση της αραγράφου 14.3 της ιακήρυξης και β) στην ερί τωση κατά την ο οία ο διαγωνιζόµενος µετά την υ οβολή της ροσφοράς του, α οχωρήσει α ό τον ιαγωνισµό. 8.2 Αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ου θα υ ογράφεται α ό τον νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, ό ως αυτός θα οριστεί σύµφωνα µε τα όσα κατωτέρω στην αρ ορίζονται. Σε ερί τωση κοινο ραξίας ή - σύµ ραξης εταιρειών - η Αίτηση θα υ ογράφεται α ό τους νόµιµους εκ ροσώ ους όλων των εταιρειών µελών, και θα τίθεται εταιρική σφραγίδα. 8.3 Ακριβές αντίγραφο α όφασης του Σ (σε ερί τωση Ανώνυµης Εταιρείας) ή του αρµόδιου καταστατικού οργάνου για τις λοι ές ερι τώσεις, για την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό. Με την ίδια α όφαση, αν ο διαγωνιζόµενος το ε ιθυµεί, µ ορεί να ορίσει ειδικό εκ ρόσω ό του, αντί του νοµίµου εκ ροσώ ου, για την υ οβολή και υ ογραφή της ροσφοράς, καθώς και για την υ ογραφή κάθε σχετικού εγγράφου ή δήλωσης για το διαγωνισµό. Στην ίδια α όφαση θα εριλαµβάνεται ε ίσης και ο διορισµός αντικλήτου µε τα λήρη στοιχεία του (ονοµατε ώνυµο, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου-fax, κ.λ. ) για κάθε ε ικοινωνία ου τυχόν α αιτηθεί. Ως αντίκλητος µ ορεί ε ίσης να ορισθεί και το ρόσω ο ου τυχόν έχει ορισθεί ως ειδικός εκ ρόσω ος σύµφωνα µε τα ανωτέρω Σε ερί τωση κοινο ραξίας / σύµ ραξης, ο Αντίκλητος θα είναι κοινός για όλα τα µέλη. Ο ως άνω διοριζόµενος αντίκλητος θα δηλώσει γρα τώς την α οδοχή του µε σχετική «υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/89», ου θα συνυ οβληθεί µε την άνω α όφαση. Ε ίσης, σε ερί τωση κοινο ραξίας η ως άνω α όφαση ο οία α αιτείται για κάθε µέλος, οφείλει να εριλαµβάνει ε ι λέον για κάθε µέλος: α) Την α οδοχή για την α ό κοινού συµµετοχή στο διαγωνισµό και την εκτέλεση της σύµβασης, β) Το οσοστό συµµετοχής κάθε µέλους στην κοινο ραξία, γ) Τον διορισµό µιας α ό τις εταιρείες - µέλη ως κοινής εκ ροσώ ου της κοινο ραξίας α έναντι στην ΣΤΑ.ΣΥ καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, η ο οία θα έχει την ανέκκλητη εντολή και ληρεξουσιότητα των υ ολοί ων εταιρειών για να εκ ροσω εί την κοινο ραξία και να δεσµεύει Τ Τ Τ -10/23

14 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ τις εταιρείες - µέλη α έναντι στην ΣΤΑ.ΣΥ και γενικότερα να ενεργεί και δηλώνει κάθε τι α αραίτητο για την ραγµατο οίηση της σύµβασης, δ) Τη δήλωση ότι ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο η κάθε µια α ό αυτές για τις υ οχρεώσεις ου α ορρέουν α ό την σύµβαση α έναντι στην ΣΤΑ.ΣΥ και ε) Τη δήλωση ότι σε ερί τωση ου τους ανατεθεί η σύµβαση θα συντάξουν συµβολαιογραφικό έγγραφο για την σύσταση κοινο ραξίας µε έδρα την Αθήνα, ου θα ροσκοµίσουν στην ΣΤΑ.ΣΥ, στο ο οίο θα συµ εριλάβουν υ οχρεωτικά όλα τα αρα άνω υ ό στοιχεία α, β, γ, δ αναφερόµενα. στ) Τον τρό ο υ οβολής της εγγύησης συµµετοχής (εγγυητική ε ιστολή α ό αναγνωρισµένες τρά εζες και γενικότερα α ό ιστωτικά ιδρύµατα ή ΤΣΜΕ Ε ή κατάθεση σε λογαριασµό της ΣΤΑΣΥ ή ε ιταγή ηµέρας).ή σύσταση Γραµµατίου αρακαταθήκης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων. Σε ερί τωση ου α οφασιστεί η υ οβολή της εγγύησης συµµετοχής µε ε ιταγή ηµέρας κατά το άρθρο β. τότε στην ίδια α όφαση, θα ρέ ει να ορίζεται το µέλος της Κ/Ξ ή σύµ ραξης ου θα εκδώσει την ε ιταγή ροκειµένου να συµµετάσχει στον διαγωνισµό η κοινο ραξία/σύµ ραξη. 8.4 Υ εύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 ου θα υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, στην ο οία θα δηλώνεται: ότι έχει µελετήσει λε τοµερώς τα στοιχεία του έργου και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων της αρούσας Πρόσκλησης καθώς και των συνθηκών ου αφορούν το έργο µετά α ό λε τοµερή εξέταση και ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου υ ό τους όρους του ιαγωνισµού αυτού ότι τα υ οβαλλόµενα στοιχεία και οι ληροφορίες ου υ οβάλλει µε την ροσφορά του είναι ακριβή ότι έχει µελετήσει ε ακριβώς του όρους του αρόντος ιαγωνισµού και τα Τεύχη αυτού και τους α οδέχεται ανε ιφύλακτα ότι δεν έχουν α οκλειστεί α ό ηµόσιους ιαγωνισµούς. 8.5 Υ εύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 ου θα υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, στην ο οία θα δηλώνεται : δεν βρίσκονται σε τώχευση, εκκαθάριση, αύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή τωχευτικό συµβιβασµό ή σε ο οιαδή οτε ανάλογη κατάσταση ου ροκύ τει α ό αρόµοια διαδικασία ροβλε όµενη α ό τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης, τωχευτικού συµβιβασµού, ή ο οιαδή οτε άλλη ανάλογη διαδικασία ροβλε όµενη α ό τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τ Τ Τ -11/23

15 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ δεν έχει δια ράξει σοβαρό ε αγγελµατικό αρά τωµα ου µ ορεί να δια ιστωθεί µε ο οιοδή οτε µέσο α ό τις αναθέτουσες αρχές για το ο οίο του ε ιβλήθηκε οινή ου του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµο ρασίες (και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη δηµο ρασία) έχουν εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις τους, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας ό ου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής. έχουν εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις τους τις σχετικές µε την ληρωµή φόρων και τελών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας ό ου είναι εγκατεστηµένοι ή σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία Αναλαµβάνουν την υ οχρέωση για την έγκαιρη και ροσήκουσα ροσκόµιση των δικαιολογητικών ου αναφέρονται στο άρθρο 14. Σηµείωση: 1) Οι Υ εύθυνες ηλώσεις, θα υ ογράφονται είτε α ό τον νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζόµενου, είτε α ό τον ειδικό εκ ρόσω ο ου έχει οριστεί α ό την ειδική για τον διαγωνισµό α όφαση (βλ. Αρθρο 8.3) του.σ. 2) Η ηµεροµηνία της Υ εύθυνης δήλωσης µ ορεί να είναι ρογενέστερη της ηµεροµηνίας λήξης υ οβολής των ροσφορών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις αλλοδα ές ε ιχειρήσεις αρκεί να ροσκοµιστεί για τα ανωτέρω, δήλωση ε ί εγγράφου ανάλογης α οδεικτικής ισχύος, δηλαδή η ένορκη βεβαίωση, ή ό ου δεν υ άρχει ρόβλεψη ένορκης βεβαίωσης, υ εύθυνη δήλωση ενώ ιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου ε αγγελµατικού φορέα της χώρας καταγωγής ή ροέλευσης του διαγωνιζόµενου. 8.6 Ακριβές αντίγραφο της α όφασης µε την ο οία συγκροτήθηκε σε σώµα το εν ενεργεία ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ ό ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση, α ό το ο οίο θα ροκύ τει το ρόσω ο ου εκ ροσω εί την εταιρία ή ιστο οιητικό ΓΕΜΗ, α ό το ο οίο να ροκύ τουν τα ροαναφερόµενα. Σε ερί τωση Κοινο ραξίας / Σύµ ραξης Εταιρειών, όλα τα έγγραφα στοιχεία, υ εύθυνες δηλώσεις και ιστο οιητικά υ οβάλλονται για κάθε συµ ράττουσα 8.7 Ουσιαστικά Προσόντα Στοιχεία α όδειξης ανάλογης εµ ειρίας Ε ι λέον, ο κάθε διαγωνιζόµενος ή µέλος κοινο ραξίας ξεχωριστά, θα ρέ ει να έχει, ε ί οινή α οκλεισµού, την τετραετία 2012, 2013, 2014, 2015, δύο (2) τουλάχιστον συµβάσεις α οκλειστικά µε αντικείµενο εργασίας την α εντόµωση ή/και την µυοκτονία, µε ελάχιστο ετήσιο συνολικό συµβατικό τίµηµα τριάντα χιλιάδων (30.000,00 ) Ευρώ έκαστη, άνευ ΦΠΑ. Το κριτήριο αυτό ικανο οιείται και µε µία σύµβαση της ο οίας το ετήσιο συµβατικό τίµηµα υ ερβαίνει τις εξήντα Τ Τ Τ -12/23

16 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ χιλιάδες (60.000,00) Ευρώ άνευ ΦΠΑ, α οκλειστικά και σε αυτή την ερί τωση µε αντικείµενο εργασίας την α εντόµωση ή/και την µυοκτονία. Τέλος, ο κάθε διαγωνιζόµενος, ή µέλος κοινο ραξίας ξεχωριστά, θα ρέ ει να έχει, ε ί οινή α οκλεισµού, τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια εµ ορικής λειτουργίας στην ελληνική αγορά. Ως συµβάσεις αροµοίου αντικειµένου νοούνται οι συµβάσεις ου αφορούν στην αροχή υ ηρεσιών α ολύµανσης, α εντόµωσης και µυοκτονίας σε εγκαταστάσεις µεγάλης κλίµακας, χώρους ου ενέχουν κινδύνους, ό ως είναι οι βιοµηχανικοί χώροι, ναυ ηγεία, συνεργεία κ.λ., χώρους µε µεγάλη διακίνηση κοινού, γραφεία, νοσοκοµεία, κ.λ. Οι διαγωνιζόµενοι ρος α όδειξη των ανωτέρω θα ρέ ει να ροσκοµίσουν : α) ΠΙΝΑΚΑ στον ο οίο θα αναγράφονται: Τον ελάτη, Το όνοµα και τηλέφωνο του ροσώ ου ε ικοινωνίας (Η ΣΤΑΣΥ ε ιφυλάσσεται, εάν το ε ιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους ε αλήθευσης των στοιχείων ου θα υ οβληθούν), Το είδος και το µέγεθος των εγκαταστάσεων ου αφορούν αυτές οι συµβάσεις, Την αξία των συµβάσεων, Τη διάρκεια των συµβάσεων Σε ερί τωση κοινο ρακτικής εκτέλεσης µε άλλες ε ιχειρήσεις θα αναφέρεται και το οσοστό συµµετοχής στην Κοινο ραξία ή την Ένωση, καθώς και το συγκεκριµένο αντικείµενο αυτής της συµµετοχής. β) Βεβαίωση του ελάτη για την καλή εκτέλεση της Σύµβασης Σε ερί τωση, ου στη σύµβαση, ου ε ικαλείται ο διαγωνιζόµενος για την α όδειξη της εµ ειρίας του, συµµετείχε σε κοινο ραξία, θα ρέ ει η ζητούµενη α ό τη διακήρυξη εµ ειρία να καλύ τεται α ό το οσοστό συµµετοχής του διαγωνιζόµενου στη κοινο ραξία. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος είναι σύµ ραξη/κοινο ραξία, θα ρέ ει η ζητούµενη α ό τη διακήρυξη εµ ειρία να καλύ τεται τουλάχιστον α ό ένα µέλος αυτής Χρηµατοοικονοµική ικανότητα Ο κάθε διαγωνιζόµενος ή µέλος κοινο ραξίας ξεχωριστά, θα ρέ ει, ε ί οινή α οκλεισµού, να έχει ραγµατο οιήσει σύνολο ωλήσεων (τζίρο) τουλάχιστον , άνευ ΦΠΑ, στο χρονικό διάστηµα Τ Τ Τ -13/23

17 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8.8 Πιστο οιητικά Ο κάθε διαγωνιζόµενος θα ρέ ει να διαθέτει και να ροσκοµίσει ρος α όδειξη, ιστο οιητικό συµµόρφωσης µε το διεθνές ρότυ ο ISO 9001:2008 και να καταθέτει το σχετικό εγχειρίδιο διασφάλισης οιότητας. Σε ερί τωση κοινο ραξίας / σύµ ραξης εταιρειών, το ιστο οιητικό συµµόρφωσης ως ρος ISO 9001:2008 θα ρέ ει να το διαθέτουν όλες οι εταιρείες µέλη, οι ο οίες υ οχρεούνται να το καταθέσουν µαζί µε τα σχετικά εγχειρίδια διασφάλισης οιότητας. Α αραίτητη ροϋ όθεση συµµετοχής, ε ί οινή α οκλεισµού, α οτελεί ο διαγωνιζόµενος, ή κάθε µέλος κοινο ραξίας ξεχωριστά, να έχει λάβει ιστο οίηση CEPA (Confederation of European Pest Management Accosiations certification). 8.9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Οι διαγωνιζόµενοι καλούνται να υ οβάλλουν τα αρακάτω έγγραφα στοιχεία: Τεχνική Μελέτη Οι διαγωνιζόµενοι ρέ ει να υ οβάλλουν λήρη µελέτη στην ο οία θα εριγράφεται αναλυτικά: Η µέθοδος υλο οίησης όλων των εργασιών ου εριλαµβάνονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών Ο χρονικός ρογραµµατισµός των εργασιών σε ετήσια βάση Η κατανοµή του ροσω ικού ανά τό ο και εργασία Τα µηχανήµατα, τα υλικά και γενικότερα ο εξο λισµός (µε λήρη τεχνικά στοιχεία) ου οι διαγωνιζόµενοι ροτίθενται να χρησιµο οιήσουν στα λαίσια εκτέλεσης της σύµβασης, Τα στοιχεία των ε ι λέον α αιτήσεων τους σε τυχόν διευκολύνσεις ου θα ρέ ει να αρέχονται α ό την ΣΤΑΣΥ. Στα λαίσια της Τεχνικής Μελέτης οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να διαβεβαιώσουν την ΣΤΑΣΥ ότι οι εργασίες θα διενεργηθούν µε υλικά-φάρµακα ακίνδυνα για την υγεία των ανθρώ ων, άοσµα και ο ωσδή οτε εγκεκριµένα α ό τα Υ ουργεία Υγείας και Γεωργίας. Για το σκο ό αυτό θα υ οβάλλουν ροτεινόµενη λίστα υλικών-φάρµακα η ο οία θα συνοδεύεται α ό όλα τα αναγκαία ιστο οιητικά έγκρισης και καταλληλότητας των υλικών-φαρµάκων α ό τα ως άνω Υ ουργεία. Ε ίσης θα ρέ ει να βεβαιώσουν εγγράφως ότι κάθε φορά και µετά το έρας των εργασιών έχουν τη νοµική δυνατότητα να εκδώσουν Πιστο οιητικό Α εντόµωσης, Μυοκτονίας και Α ολύµανσης. Για το σκο ό θα υ οβάλλουν Υ εύθυνη ήλωση Ν. 1599/86, ό ου θα δηλώνουν το αρα άνω Οµάδα Εργασίας Τ Τ Τ -14/23

18 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να ροσκοµίσουν έντυ α τα ο οία θα δείχνουν την οργανωτική δοµή της εταιρείας τους και στα ο οία θα φαίνεται η θέση των στελεχών τους ου θα έχουν την ευθύνη εκτέλεσης της σύµβασης. Θα ρέ ει να ροσκοµισθούν αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα όλων των στελεχών τα ο οία ο διαγωνιζόµενος θα συµ εριλάβει στην Οµάδα Εργασίας ου θα ασχοληθεί µε το αντικείµενο της υ όψη σύµβασης. Στα βιογραφικά σηµειώµατα θα ρέ ει να αρουσιάζεται µεταξύ άλλων κατά τρό ο λε τοµερειακό η εµ ειρία του ροσω ικού µε αναφορά σε ροηγούµενες εργασίες, στη θέση ου κατείχε, στις συγκεκριµένες αρµοδιότητες και µε εριγραφή του αντικειµένου συµµετοχής. Τα εν λόγω βιογραφικά σηµειώµατα ρέ ει να φέρουν τις ρωτότυ ες υ ογραφές των ροτεινοµένων στελεχών ως α όδειξη ότι α οδέχονται τη συµµετοχή τους και δεσµεύονται σχετικά. Ε ισηµαίνεται ότι ο διαγωνιζόµενος δεσµεύεται να α ασχολήσει, σε ερί τωση ου του ανατεθεί η σύµβαση, το ροσω ικό ου θα ροτείνει. Οι διαγωνιζόµενοι θα δώσουν τα ονόµατα και τα αντίστοιχα αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα µόνο των στελεχών τα ο οία θα συµ εριλάβουν στην Οµάδα Εργασίας και τα ο οία θα έχουν την ευθύνη εκτέλεσης της σύµβασης. Α αίτηση του διαγωνισµού είναι οι διαγωνιζόµενοι να συµ εριλάβουν κατ ελάχιστο στην Οµάδα Εργασίας τα στελέχη τα ο οία θα έχουν καθήκοντα διεύθυνσης, οργάνωσης, ε ίβλεψης και συντονισµού των εργασιών και των οµάδων ροσω ικού ου θα α ασχοληθούν για την εκτέλεσή τους. Ε ίσης να συµ εριλάβουν τον αρµόδιο στον ο οίο θα αναθέσουν τα καθήκοντα του Υ ευθύνου για Υγιεινή & Ασφάλεια. Για τα συγκεκριµένα αυτά ρόσω α ισχύει η δέσµευση των διαγωνιζοµένων να τα χρησιµο οιήσουν εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση. Η δέσµευση αυτή δεν ισχύει για το εργατοϋ αλληλικό, µη στελεχιακό δυναµικό. Η αντικατάσταση ο οιουδή οτε µέλους της Οµάδας Εργασίας, µε κά οιο άλλο ισοδύναµης εµ ειρίας, ου ζητηθεί να γίνει α ό τον Ανάδοχο, σε εξαιρετικές ερι τώσεις, θα ρέ ει να εγκρίνεται ροηγουµένως α ό την ΣΤΑΣΥ. Η ΣΤΑΣΥ θα έχει το δικαίωµα να ζητά την αντικατάσταση ο οιουδή οτε µέλους της Οµάδας του ροσω ικού του Αναδόχου, ου κρίνεται ότι δεν έχει τη δέουσα ε άρκεια. Ε ισηµαίνεται ότι το ροσω ικό, στελέχη και µη, ου ρόκειται να α ασχολήσει ο ανάδοχος, θα ρέ ει να κατανοεί, οµιλεί και διαβάζει την ελληνική γλώσσα και ε ι λέον σε ερί τωση α ασχόλησης αλλοδα ών θα ρέ ει αυτοί να διαθέτουν Άδεια Εργασίας για την Ελλάδα Μέθοδος Ε ό τευσης Παρεχοµένων Υ ηρεσιών Οι διαγωνιζόµενοι ρέ ει να εριγράψουν τον τρό ο µε τον ο οίο ροτίθενται να ε ο τεύουν τις αρεχόµενες υ ηρεσίες σε ερί τωση ανάθεσης της σύµβασης, αναφέροντας τον τρό ο ου θα γίνεται ο έλεγχος συµ εριφοράς και α όδοσης του ροσω ικού τους, η οργάνωση συνεργείων ε ιθεώρησης, ο έλεγχος οιότητας των αρεχόµενων υ ηρεσιών, ο έλεγχος αρακολούθησης του ωραρίου εργασίας, ο έλεγχος της ασφάλειας του ροσω ικού τους, κλ Καταλληλότητα Υλικών-Φαρµάκων (ε ί οινή α οκλεισµού) Τ Τ Τ -15/23

19 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να διαβεβαιώσουν την ΣΤΑΣΥ ότι οι εργασίες θα διενεργηθούν µε υλικά-φάρµακα ακίνδυνα για την υγεία των ανθρώ ων, άοσµα και ο ωσδή οτε εγκεκριµένα α ό τα Υ ουργεία Υγείας και Γεωργίας. Για το σκο ό αυτό θα υ οβάλλουν ροτεινόµενη λίστα υλικών-φάρµακα η ο οία θα συνοδεύεται α ό όλα τα αναγκαία ιστο οιητικά έγκρισης και καταλληλότητας των υλικών-φαρµάκων α ό τα ως άνω Υ ουργεία. Ε ίσης θα ρέ ει να βεβαιώσουν εγγράφως ότι κάθε φορά και µετά το έρας των εργασιών έχουν τη νοµική δυνατότητα να εκδώσουν Πιστο οιητικό Α εντόµωσης, Μυοκτονίας και Α ολύµανσης. Για το σκο ό θα υ οβάλλουν Υ εύθυνη ήλωση Ν. 1599/86, ό ου θα δηλώνουν το αρα άνω. Τεχνικές Προσφορές ου δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις ροδιαγραφές της Προκήρυξης, ή στις ο οίες διατυ ώνονται όροι ή ε ιφυλάξεις ως ρος τους όρους αυτούς α ορρί τονται, και δεν α οσφραγίζονται οι αντίστοιχες Οικονοµικές Προσφορές. 9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στον Υ οφάκελο Οικονοµικής Προσφοράς υ οχρεωτικά θα εριέχονται όλα τα στοιχεία ου α αιτούνται να υ οβληθούν, ό ως αυτά εριγράφονται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 10. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10.1 Ο αρών ιαγωνισµός διεξάγεται µε ανοιχτή διαδικασία και Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος ου θα υ οβάλλει την χαµηλότερη τιµή Με α όφαση του ιευθύνοντος Συµβούλου της ΣΤΑ.ΣΥ έχει ορισθεί Ε ιτρο ή ιαγωνισµού για την αξιολόγηση των ροσφορών ου θα υ οβληθούν. Η Ε ιτρο ή αυτή θα έχει την ευθύνη διενέργειας του διαγωνισµού µέχρι και το στάδιο της υ οβολής εισήγησης για ανάθεση ρος το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑ.ΣΥ, το ο οίο είναι αρµόδιο για τη λήψη της α όφασης Σε ρώτη φάση και σε κλειστή συνεδρίαση θα ελεγχθούν α ό την Ε ιτρο ή ιαγωνισµού οι Υ οφάκελοι των ικαιολογητικών Συµµετοχής, Ουσιαστικών Προσόντων και Τεχνικής ροσφοράς» των διαγωνιζοµένων. Η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα, εφόσον αυτή το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει α ό τους ιαγωνιζόµενους α οσαφήνιση ή συµ λήρωση των υ οβληθέντων στο Υ οφάκελο στοιχείων µέσα σε συγκεκριµένη ροθεσµία. Σε αυτή την ερί τωση οι ιαγωνιζόµενοι υ οχρεούνται να υ οβάλλουν τις ζητούµενες α οσαφηνίσεις ή συµ ληρώσεις στην Ε ιτρο ή, διαφορετικά η Προσφορά τους θα α ορρί τεται. Ως «α οσαφήνιση» νοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το εριεχόµενο των εγγράφων ου ήδη υ οβλήθηκαν. Ως «συµ λήρωση» υ οβληθέντων στοιχείων Τ Τ Τ -16/23

20 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ νοείται η ροσκόµιση νέων στοιχείων, εφόσον α οδεικνύουν σε συνδυασµό µε ήδη υ οβληθέντα στοιχεία τη συνδροµή κά οιες α ό τις ροϋ οθέσεις της αρούσας. Οι διαγωνιζόµενοι οι ο οίοι δεν θα καταθέσουν τα έγγραφα ρος α οσαφήνιση ή και συµ λήρωση των δικαιολογητικών συµµετοχής ή των στοιχείων ου α οδεικνύουν τα τυ ικά τους ροσόντα, σύµφωνα µε τις α αιτήσεις της διακήρυξης θα α οκλείονται α ό την εραιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού. Μετά το τέλος των εργασιών της, η Ε ιτρο ή θα γνωστο οιήσει εγγράφως σε όλους τους διαγωνιζόµενους οιοι ροκρίνονται στη δεύτερη φάση του διαγωνισµού, κοινο οιώντας τους και το σχετικό ρακτικό. Ταυτόχρονα καλούνται να ροσέλθουν στα γραφεία της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα ροκειµένου να λάβουν γνώση των υ οφακέλων νοµιµο οιητικών, ουσιαστικών ροσόντων και τεχνικής ροσφοράς Τέλος σε δεύτερη φάση, η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού καλεί εγγράφως µε ρόσκληση, ου θα α οσταλεί µε τηλεοµοιοτυ ία (fax), τους διαγωνιζόµενους, ου έχουν ροκριθεί στη φάση αυτή, ό ως ροσέλθουν σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα να αραστούν κατά την α οσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών. Κατά τη δηµόσια αυτή συνεδρίαση, η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού, ροχωρά στην α οσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων. Στη συνέχεια δίδεται η δυνατότητα στους διαγωνιζοµένους, να λάβουν γνώση του εριεχοµένου των οικονοµικών ροσφορών των συνδιαγωνιζοµένων τους. Στο σηµείο αυτό λήγει η δηµόσια συνεδρίαση της ε ιτρο ής. Στη συνέχεια η Ε ιτρο ή του ιαγωνισµού σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει αν το εριεχόµενο των οικονοµικών ροσφορών είναι σύµφωνο µε τη διακήρυξη. Αν κά οια οικονοµική ροσφορά δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης τότε θα α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Στη συνέχεια ροβαίνει στην τελική κατάταξη των διαγωνιζοµένων µε βάση την Οικονοµική τους Προσφορά και στην έγγραφη γνωστο οίηση των α οτελεσµάτων σε αυτούς, κοινο οιώντας και το σχετικό ρακτικό. Σηµείωση: Εάν στο διαγωνισµό οι ροσφερόµενες τιµές είναι υ ερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται λε τοµερώς και για το λόγο αυτό η ε ιτρο ή µ ορεί να ζητήσει α ό τον διαγωνιζόµενο διευκρινίσεις. Η Ε ιτρο ή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει α ό τους διαγωνιζόµενους στοιχεία α αραίτητα για την τεκµηρίωση των ροσφεροµένων τιµών και αυτοί υ οχρεούνται να αρέχουν αυτά. Πάντως σε κάθε ερί τωση θα α οκλείονται οι διαγωνιζόµενοι και θα α ορρί τεται η ροσφορά τους εφόσον ως ρος το εργατικό κόστος αυτή υ ολεί εται της συλλογικής σύµβασης στην ο οία υ άγεται το ροσω ικό τους. Στη συνέχεια η ε ιτρο ή διαγωνισµού ροβαίνει στη τελική κατάταξη µε βάση την οικονοµική ροσφορά των διαγωνιζοµένων και στην έγγραφη γνωστο οίηση των α οτελεσµάτων. Τ Τ Τ -17/23

21 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ε ί των α οφάσεων της Ε ιτρο ής οι διαγωνιζόµενοι µ ορούν να υ οβάλουν ενστάσεις µέσα σε έντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες α ό την κοινο οίηση σε αυτούς της αντίστοιχης α όφασης. Οι ενστάσεις υ οβάλλονται εγγράφως, µε ε ιστολή ου α ευθύνουν οι διαγωνιζόµενοι στον Πρόεδρο της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού και η ο οία κατατίθεται ή α οστέλλεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της ΣΤΑ.ΣΥ στην διεύθυνση ου αναφέρεται ανωτέρω στην αράγραφο 5.1 του αρόντος Τεύχους ιαγωνισµού. Οι ενστάσεις αυτές ρέ ει να εριέχουν υ οχρεωτικά ε αρκή αιτιολόγηση των αρα όνων, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους. Ε ί των ενστάσεων αυτών α οφασίζει το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ, µετά α ό γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής του διαγωνισµού. Οι ενστάσεις για κάθε στάδιο του ιαγωνισµού θα ρέ ει να υ οβάλλονται µέσα στην ροβλε όµενη ροθεσµία κατά τα ανωτέρω. Οι ενστάσεις ρέ ει ε ίσης να αφορούν τα θέµατα, ου κρίθηκαν α ό την Ε ιτρο ή στη συγκεκριµένη φάση του διαγωνισµού και µόνο, και όχι θέµατα ου κρίθηκαν σε ροηγούµενες φάσεις του διαγωνισµού. Ε ί των α οφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου δεν χωρεί υ οβολή εραιτέρω ενστάσεων. 12. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 12.1 Η ε ιλογή του Αναδόχου θα γίνει µεταξύ των διαγωνιζοµένων ου ληρούν τους όρους συµµετοχής στο διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α οκλεισµού τους µε βάση τον έλεγχο των ικαιολογητικών Συµµετοχής, Ουσιαστικών Προσόντων και Τεχνικής ροσφοράς των οικονοµικών τους ροσφορών Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος ου θα υ οβάλλει τη χαµηλότερη τιµή, η ο οία δεν θα υ ερβαίνει την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη, ό ως αυτή ορίζεται στο άρθρο Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την τήρηση των ροσφερθέντων τιµηµάτων και τιµών ου είναι σύµφωνες µε την οικονοµική του ροσφορά και έχουν ε έλθει κατό ιν λε τοµερούς υ ολογισµού των αρεχόµενων υ ηρεσιών, την ακρίβεια των ο οίων εγγυάται. 13 ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 13.1 Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έγκριση των α οτελεσµάτων του και την κατακύρωσή του α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ 13.2 Το α οτέλεσµα του διαγωνισµού µ ορεί να ακυρωθεί, µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΣΤΑΣΥ, στις αρακάτω ερι τώσεις: α. Για αράτυ η διεξαγωγή της διαδικασίας, Τ Τ Τ -18/23

22 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ β. Εάν ο ανταγωνισµός υ ήρξε ανε αρκής ή, εάν υ άρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζοµένων εις βάρος του ραγµατικού ανταγωνισµού, γ. Εάν λήξει η ισχύς των Οικονοµικών Προσφορών και δεν δοθούν οι α αιτούµενες αρατάσεις α ό τους διαγωνιζοµένους Ο διαγωνισµός µ ορεί ε ίσης να µαταιωθεί, µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΣΤΑΣΥ, ιδίως εάν: α. Το α οτέλεσµα του διαγωνισµού κριθεί αιτιολογηµένα µη ικανο οιητικό, β. Ο ανταγωνισµός ου ανα τύχθηκε κριθεί µη ικανο οιητικός, γ. Το α οτέλεσµα του διαγωνισµού κριθεί οικονοµικά ασύµφορο, δ. Η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει λέον την ΣΤΑΣΥ Εάν δια ιστωθούν λάθη ή αραλείψεις σε ο οιοδή οτε στάδιο της διαδικασίας, µ ορεί να ακυρωθεί µερικά η διαδικασία του διαγωνισµού ή/και να αναµορφωθεί ανάλογα το α οτέλεσµά του α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ, ή να α οφασισθεί α ό το ίδιο το ιοικητικό Συµβούλιο η ε ανάληψη του διαγωνισµού α ό το σηµείο ου έγινε το λάθος ή η αράλειψη Σε κάθε ερί τωση η ΣΤΑΣΥ µ ορεί κατά την ελεύθερη κρίση της να µαταιώσει το διαγωνισµό ολικά ή µερικά ή να τον αναβάλει σε ο οιοδή οτε στάδιο και για ο οιονδή οτε λόγο. Στην ερί τωση αυτή γνωστο οιεί εγγράφως στους συµµετέχοντες τη µαταίωση ή την αναβολή. Κανείς α ό τους συµµετέχοντες δε δικαιούται ο οιαδή οτε α οζηµίωση ούτε δύναται να εγείρει ο οιαδή οτε α αίτηση για την αιτία αυτή ή για οιανδή οτε άλλη. 14 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 14.1 Η Σύµβαση για την εκτέλεση του Συµβατικού αντικειµένου θα υ ογραφεί µετά την έκδοση της α όφασης έγκρισης των α οτελεσµάτων και κατακύρωσης του ιαγωνισµού α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ Ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος οφείλει ριν την υ ογραφή της Σύµβασης να φροντίσει, να υ οβάλλει στην ΣΤΑ.ΣΥ τα κάτωθι Νοµιµο οιητικά Έγγραφα ροκειµένου να ραγµατο οιηθεί η υ ογραφή της Σύµβασης: Νοµιµο οιητικά Έγγραφα α ό τα ο οία ρέ ει να ροκύ τει το ότι ο Ανάδοχος έχει συσταθεί και λειτουργεί νόµιµα. Τ Τ Για διευκόλυνση των διαγωνιζοµένων αρατίθεται κατωτέρω κατάλογος των νοµιµο οιητικών εγγράφων ου α αιτούνται να ροσκοµισθούν για τις εταιρείες ου έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο: Α. Σε ερί τωση Ανωνύµων Εταιρειών (Α.Ε.) 1. Φύλλο Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), ό ου δηµοσιεύεται η ανακοίνωση για την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) της σύστασης Τ -19/23

23 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της εταιρίας. 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τελευταίου κωδικο οιηµένου καταστατικού και αντίγραφο ΦΕΚ, ό ου έγιναν οι αντίστοιχες δηµοσιεύσεις. 3. Γενικό ιστο οιητικό ΓΕΜΗ, εκδοθέν µετά την ηµεροµηνία ροκηρύξεις. 4. Πιστο οιητικό ΓΕΜΗ για το ισχύον.σ ή της νόµιµης εκ ροσώ ησης εκδοθέν µετά την ηµεροµηνία ροκήρυξης Β. Σε ερί τωση Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε): 1. Ευκρινές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας και τυχόν τρο ο οιήσεων του και αντίγραφα των ΦΕΚ,ή του τελευταίου κωδικο οιηµένου καταστατικού και αντίγραφο ΦΕΚ, ό ου έγιναν οι αντίστοιχες δηµοσιεύσεις. 2. Γενικό ιστο οιητικό ΓΕΜΗ, εκδοθέν µετά την ηµεροµηνία ροκήρυξης του διαγωνισµού. 3. Πιστο οιητικό ΓΕΜΗ σχετικά µε τον εν ενεργεία διαχειριστή της εταιρείας Γ. Σε ερί τωση Οµορρύθµων ή Ετερορρύθµων Εταιρειών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 1. Αντίγραφο συµφωνητικού σύστασης µε βεβαίωση καταχώρισης στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου ή α ό το Αρµόδιο Ε ιµελητήριο 2. Γενικό ιστο οιητικό ΓΕΜΗ, εκδοθέν µετά την ηµεροµηνία ροκήρυξης του διαγωνισµού, σχετικά µε την εκ ροσώ ηση (για τον εν ενεργεία διαχειριστή) Ε ίσης ο ανάδοχος θα ρέ ει να ροσκοµίσει τα σχετικά ιστο οιητικά α ό τα ο οία να α οδειυκνύεται ότι : 1. Ο ανάδοχος δεν κηρύχθηκε σε κατάσταση τώχευσης, ( ιστο οιητικό Πρωτοδικείου) 2. εν έχει κατατεθεί αίτηση για να κηρυχθεί ο ανάδοχος σε κατάσταση τώχευσης, ( ιστο οιητικό Πρωτοδικείου) 3. εν έχει κατατεθεί αίτηση για να κηρυχθεί ο διαγωνιζόµενος σε κατάσταση συνδιαλλαγής/εξυγίανση ( ιστο οιητικό Πρωτοδικείου) 4. εν έχει εκδοθεί α όφαση ερί υ αγωγής στη συνδιαλλαγή/εξυγίανση. ( ιστο οιητικό Πρωτοδικείου) 5. Α όσ ασµα οινικού µητρώου, ότι δεν καταδικάσθηκε για αδίκηµα ου αφορά την ε αγγελµατική του διαγωγή µε βάση α όφαση ου έχει ισχύ δεδικασµένου. Σε ερί τωση Ε.Π.Ε. τα αρα άνω ιστο οιητικά θα ρέ ει να ροσκοµισθούν και για τους διαχειριστές ροσω ικά. Σε ερί τωση Ο.Ε. ή Τ Τ Τ -20/23

24 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. τα ιστο οιητικά κατά ερί τωση θα ρέ ει να ροσκοµισθούν και για τους εταίρους ροσω ικά. Σε ερί τωση ΑΕ για τον Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο. 6. Πιστο οιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 7. Α οδεικτικό ενηµερότητας για χρέη ρος το ηµόσιο ου εκδίδουν οι αρµόδιες.ο.υ. Για όσες εταιρείες δεν φορολογούνται στην Ελλάδα α αιτείται να ροσκοµισθεί βεβαίωση α ό τις αρµόδιες ελληνικές αρχές ή υ εύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι δεν φορολογείται στην Ελλάδα. Σε ερί τωση Ε.Π.Ε. τα ιστο οιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας ή η υ εύθυνη δήλωση ως ανωτέρω θα ρέ ει να ροσκοµιστούν και για τους διαχειριστές ροσω ικά και σε ερί τωση Ο.Ε ή Ε.Ε. και για τους εταίρους ροσω ικά. Όλα τα αναφερόµενα αρα άνω ιστο οιητικά ρέ ει να έχουν εκδοθεί τον τελευταίο µήνα Σε ερί τωση Σύµ ραξης Εταιρειών, όλα τα έγγραφα στοιχεία, υ εύθυνες δηλώσεις και ιστο οιητικά των ανωτέρων σηµείων, υ οβάλλονται για κάθε συµ ράττουσα εταιρεία χωριστά. Ε ι λέον θα καταθέσουν συµβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης κοινο ραξίας στο ο οίο µεταξύ άλλων θα δηλώνουν: α) Ο τρό ος κατανοµής της αµοιβής µεταξύ των εταιρειών ου συµµετέχουν στη σύµ ραξη, β) Θα διορίζεται µία α ό τις συµ ράττουσες εταιρείες ως κοινός εκ ρόσω ος της σύµ ραξης α έναντι στην ΣΤΑ.ΣΥ καθ όλη την διάρκεια της σύµβασης, η ο οία θα έχει την ανέκκλητη εντολή και ληρεξουσιότητα των υ ολοί ων εταιρειών για να εκ ροσω εί την σύµ ραξη και να δεσµεύει τις συµ ράττουσες εταιρείες α έναντι στην ΣΤΑ.ΣΥ και γενικότερα να ενεργεί και δηλώνει κάθε τι α αραίτητο για την ραγµατο οίηση της σύµβασης. γ) Θα δηλώνουν ότι ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο η κάθε µία α ό αυτές για τις υ οχρεώσεις ου α ορρέουν α ό την σύµβαση α έναντι στην ΣΤΑ.ΣΥ 14.3 Η ΣΤΑ.ΣΥ ε ιφυλάσσεται να ζητήσει ο οιοδή οτε άλλο έγγραφο κριθεί α αραίτητο µετά την ανάγνωση των νοµιµο οιητικών και λοι ών εγγράφων στοιχείων ου θα υ οβληθούν και ο Ανάδοχος υ οχρεούται να τα καταθέσει. Η µη ροσκόµιση των α αιτούµενων στοιχείων α οτελεί λόγο α όρριψης του Αναδόχου, του ο οίου κατα ί τει η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ρος όφελος της ΣΤΑ.ΣΥ, ύστερα α ό α όφαση του ιοικητικού της Συµβουλίου, και, εφόσον κριθεί ότι δε συντρέχει λόγος µαταίωσης του διαγωνισµού, ο διαγωνιζόµενος του ο οίου η ροσφορά έ εται στην τελική κατάταξη ου έχει Τ Τ Τ -21/23

25 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ συντάξει η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού καλείται να υ οβάλλει τα ίδια Νοµιµο οιητικά Έγγραφα, υ ό τις ίδιες ως άνω στην αρούσα αράγραφο ροϋ οθέσεις Εφόσον συντρέχουν οι αρα άνω ροϋ οθέσεις η ΣΤΑ.ΣΥ, θα καλέσει τον Ανάδοχο, µέσα σε ροθεσµία ου θα του θέσει να ροσέλθει για την υ ογραφή της Σύµβασης και άντως µέσα στον χρόνο ισχύος της Προσφοράς του. Αν η ροθεσµία αυτή εράσει ά ρακτη µε υ αιτιότητα του ανακηρυχθέντος Αναδόχου, ο ο οίος αρά το γεγονός ότι εκλήθη, δεν ροσέλθει για την υ ογραφή της Σύµβασης κατα ί τει η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ρος όφελος της ΣΤΑ.ΣΥ και, ύστερα α ό α όφαση του ιοικητικού της Συµβουλίου, και, εφόσον κριθεί ότι δε συντρέχει λόγος µαταίωσης του διαγωνισµού, ο διαγωνιζόµενος του ο οίου η ροσφορά έ εται στην τελική κατάταξη ου έχει συντάξει η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού καλείται για την υ ογραφή της Σύµβασης, υ ό τις ίδιες ως άνω στην αρούσα αράγραφο ροϋ οθέσεις για την υ ογραφή της σύµβασης και άντως µέσα στο χρόνο ισχύος της ροσφοράς του Με την υ ογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος υ οχρεούται 1) είτε να καταθέσει εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης οσού ίσο ρος το έντε τοις εκατό (5%) ε ί του τιµήµατος της οικονοµικής ροσφοράς του ρο ΦΠΑ, κατά τα οριζόµενα στο Τεύχος Α «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» άρθρο ΓΟΣ 10. Ε ισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Ε ιστολής Καλής Εκτέλεσης της ρος υ ογραφή Σύµβασης ρέ ει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει µέχρι ε ιστροφής της στην Τρά εζα. Η εγγυητική ε ιστολή θα ρέ ει να έχει εκδοθεί α ό αναγνωρισµένες τρά εζες και γενικότερα α ό ιστωτικά ιδρύµατα ου λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρω αϊκής Ένωσης ή του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµ ορίου, ου κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Οι εγγυητικές ε ιστολές Τρα εζών θα εκδίδονται σύµφωνα µε το συνηµµένο στο αρόν τεύχος υ όδειγµα Β. Σε ερί τωση κατά την ο οία η έκδοση της εγγυητικής ε ιστολής δεν είναι δυνατή να γίνει στην ελληνική γλώσσα, γιατί η εκδότρια Τρά εζα δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, θα εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα σύµφωνα µε το συνηµµένο στο αρόν τεύχος ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Β. Εγγυητική ε ιστολή τρα έζης ου δεν θα εκδοθεί σύµφωνα µε ένα α ό τα ως άνω υ οδείγµατα, δεν θα γίνει α οδεκτή. 2) είτε να αρέχει την άνω εγγύηση α ό το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε 3) είτε να καταθέσει γραµµάτιο σύστασης αρακαταθήκης α ό το ταµείο αρακαταθηκών και δανείων, στο ο οίο θα έχει συστήσει αρακαταθήκη οσού ίσου ρος το 5% ε ί του τιµήµατος της οικονοµικής του ροσφοράς ρο ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση της υ αρ. Τ -040/16 σύµβασης της ΣΤΑΣΥ, σύµφωνα µε τους όρους αυτής ή της σχετικής διακήρυξης. Τ Τ Τ -22/23

26 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι άνω Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης ε ιστρέφονται άτοκα στον Ανάδοχο µετά την λύση ή λήξη της Σύµβασης µε την ροϋ όθεση ότι δεν εκκρεµούν αξιώσεις της ΣΤΑ.ΣΥ για ο οιαδή οτε υ αίτια ή ανυ αίτια αθέτηση των όρων της Σύµβασης και δεν έχει υ άρξει λόγος για κατά τωσή τους ολική ή µερική Ο Ανάδοχος θα ρέ ει ριν την υ ογραφή της Σύµβασης να υ οβάλλει σχέδιο ασφαλιστηρίου συµβολαίου, µε το ο οίο θα καλύ τεται α έναντι όλων των κινδύνων. Το ρωτότυ ο ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα υ οβληθεί α ό το Ανάδοχο µε την υ ογραφή της Σύµβασης, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο ΓΟΣ 15 του Τεύχους Α Γενικοί Όροι της Σύµβασης. 15 ΓΛΩΣΣΑ ΙΚΑΙΟ ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Γλώσσα υ οβολής της ροσφοράς και της εκτέλεσης της Σύµβασης είναι η ελληνική. Όλα τα δικαιολογητικά, ιστο οιητικά και έγγραφα ου α αιτείται να υ οβληθούν και όλη η λοι ή αλληλογραφία θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Σε ερί τωση ου τα εν λόγω έγγραφα έχουν συνταχθεί σε άλλη, λην της ελληνικής, ε ίσηµη γλώσσα θα συνοδεύονται α ό µετάφραση στην ελληνική, ε ικυρωµένη α ό το αρµόδιο µεταφραστικό τµήµα του Υ ουργείου Εξωτερικών ή α ό δικηγόρο σύµφωνα µε όσα ροβλέ ονται στον κώδικα ερί δικηγόρων. Η Σύµβαση καθώς και οι σχέσεις µεταξύ της εταιρείας και του Αναδόχου θα διέ ονται α ό το ελληνικό ίκαιο. Αρµόδια δικαστήρια για την ε ίλυση διαφορών µεταξύ των µερών, ου θα ροκύψουν α ό την αρούσα είναι τα καθ ύλην αρµόδια δικαστήρια της Αθήνας. 16 ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ροκήρυξη δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και στον ελληνικό τύ ο στις Το κόστος της δηµοσίευσης ε ιβαρύνει τη ΣΤΑ.ΣΥ. Ε ίσης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, το ρόγραµµα «ιαύγεια» και το ΚΗΜ ΗΣ την ίδια ηµεροµηνία. Τ Τ Τ -23/23

27 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

28 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.» (Τ -040/16) 1. Ο αρών διαγωνισµός αφορά την α ολύµανση, α εντόµωση και µυοκτονία στους χώρους της ΣΤΑΣΥ, για διάστηµα δύο (2) ετών. 2. εκτά στο διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά ρόσω α κοινο ραξίες ή ενώσεις αυτών, ου α ό το καταστατικό τους ροκύ τει ότι η αροχή των ζητουµένων υ ηρεσιών στον αρόντα διαγωνισµό εντάσσεται στον εταιρικό τους σκο ό, και τα ο οία: 1) έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 2) έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ευρω αϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 3) έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τρίτων χωρών, ου έχουν υ ογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµ ορίου, η ο οία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/97. Ε ισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος µ ορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος µιας και µόνο κοινο ραξίας / σύµ ραξης. 3. Προκειµένου να δοθεί στους διαγωνιζοµένους η δυνατότητα να διαµορφώσουν ά οψη για τους χώρους των σταθµών ριν α ό την υ οβολή των ροσφορών τους θα διοργανωθεί α ό την ΣΤΑΣΥ ε ίσκεψη στους χώρους των Αµαξοστασίων, κτιρίων και συρµών. Η ε ίσκεψη θα ραγµατο οιηθεί στις Οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να δηλώσουν δικαίωµα συµµετοχής στην ε ίσκεψη αυτή ε ικοινωνώντας µε τα γραφεία της ΣΤΑΣΥ στο τηλέφωνο ου αναφέρεται Τ Τ Τ (Ι)-1/2

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -049/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -049/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -049/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -164/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -164/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -164/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-414 1171-173 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -073/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΗΣ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -073/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΗΣ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -073/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΗΣ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 14306 Ηµεροµηνία: 04.08.16 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Η ΣΤΑ.ΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 21/02/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 14468 ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Πληρ. Σιώµ ου Αγλαΐα Τηλ. 2821341760, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 056 Ηµεροµηνία: 05.01.2016 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (Τ -248/15)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την Ε ισκευή αλαιού ή την Προµήθεια καινουργούς Ηλεκτρονικού Εξο λισµού.

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την Ε ισκευή αλαιού ή την Προµήθεια καινουργούς Ηλεκτρονικού Εξο λισµού. Αριθ. Πρωτ.: 626 Ηµεροµηνία: 6/9/206 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 24 4446 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την Ε ισκευή αλαιού ή την Προµήθεια καινουργούς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15758 Ηµεροµηνία : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -124/15 για την ροµήθεια ανταλλακτικών ε ισκευής αντογράφων

Αριθ. Πρωτ. :15758 Ηµεροµηνία : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -124/15 για την ροµήθεια ανταλλακτικών ε ισκευής αντογράφων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι στο διαγωνισμό που διενεργεί για την επιλογή Αναδόχου «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 11-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 22 /11/2017 /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 68113 ΤΜΗΜΑ: ΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. : Σιώµ ου Αγλαΐα /νση : Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, Χανιά Τηλ. : 2821341760,

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών.

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΣΘ7ΩΛΚ- ΞΨ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 77 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προµήθεια : «Προµήθεια λι αντικών για κίνηση µεταφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 4-5-2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.05.17 27.09.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 01.10.17 31.12.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.18 30.04.18 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 77Ο2ΩΛΚ-2 Ο Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 24 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 305 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε.

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:οικ.43352/6768/8-05-2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.:267-14/30-04-2015 «ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 29/2/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 19542 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 19-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :4772 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. :4772 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθµ. Πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθµ. Πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 17-11-2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 2822 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΠΡΟΒΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε Για τον εις το θέµα διαγωνισµό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τα αρακάτω ερωτήµατα ου υ οβλήθηκαν:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε Για τον εις το θέµα διαγωνισµό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τα αρακάτω ερωτήµατα ου υ οβλήθηκαν: Α Α: ΒΕΑ81-ΛΣΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πα άγου, 22.04.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 19-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ: 1) MR ) Α όφαση Ανάληψης Υ οχρέωσης Α Α:ΩΙΥ6ΟΡΛΟ-0ΝΝ/

ΣΧΕΤΙΚΑ: 1) MR ) Α όφαση Ανάληψης Υ οχρέωσης Α Α:ΩΙΥ6ΟΡΛΟ-0ΝΝ/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141369 &

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ό το ασαρχείο Ιωαννίνων ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ Πρόχειρος

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ό το ασαρχείο Ιωαννίνων ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ Πρόχειρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα 04 / 11 / 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/32/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :13448 Ηµεροµηνία :15.07.2015. Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :13448 Ηµεροµηνία :15.07.2015. Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :13448

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :8890 Ηµεροµηνία :23/05/2017

Αριθ. Πρωτ. :8890 Ηµεροµηνία :23/05/2017 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :8890 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 6Λ ΤΩΛΚ-ΕΒ7 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 22 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 299 /2016 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6846 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : 6846 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΤΗΛ. 214-4141138-214-4141369 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 2185 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : 2185 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 210-3248311-17 FAX : 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 66ΖΘΩΛΚ-459 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 21 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 290 /2016 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ (Προµήθεια ειδών ατοµικής ροστασίας έτους 2013 ροϋ ολογισµού ,00 )

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ (Προµήθεια ειδών ατοµικής ροστασίας έτους 2013 ροϋ ολογισµού ,00 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /νση Οικονοµικών Υ ηρεσιών Κα οδιστρίου 11 Άργος Τ.Κ. 212 00 27513-60755, Fax: 27510-23506 e-mail: dimos@argos.gr Πληρ:Π.Λυρίτης Άργος: 17/05/2013 Αριθµ. Πρωτ.:17291

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC 17PROC005738114 2017-01-27 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΤΗΛ. 214-4141138-214-4141369

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 214-4141369 &214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :16153 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. :16153 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 210-3248311-17 FAX : 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :10322 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. :10322 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141369

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Άργος: 19/02/2015 Αριθµ. Πρωτ.:4581 Έργο : Προµήθεια τροφίµων έτους 2015 Προϋ ολογισµού : 289.145,00 CPV: 15800000-6 ιάφορα ροϊόντα διατροφής /νση Οικονοµικών Υ ηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004813076 2016-07-20 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΤΗΛ. 214-4141138-214-4141369

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 12344 Ηµεροµηνία :23/06/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. : 12344 Ηµεροµηνία :23/06/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214-4141369& 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004545719 2016-06-08 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΤΗΛ. 214-4141138-214-4141369

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓΠΕΩΛΚ-1ΞΧ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 469 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα