ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ"

Transcript

1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος µε συµπιεστή απορριµµάτων τύπου πρέσας, χωρητικότητας 10 κυβικών µέτρων (m³) επί 2-αξονικού πλαισίου (µικτού φορτίου 14 τόνων (tn)). Το συγκεκριµένο όχηµα θα χρησιµοποιηθεί για τη µηχανική (µε κάδους) ή χειρονακτική αποκοµιδή και µεταφορά απορριµµάτων, ενώ στο πίσω µέρος θα υπάρχει σύστηµα ανύψωσης κάδων. Τo υπό προµήθεια απορριµµατοφόρο όχηµα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) θα είναι τελείως καινούργιο, αµεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του εξαµήνου από την ηµεροµηνία παράδοσης στον ενδιαφερόµενο φορέα), αναγνωρισµένου κατασκευαστικού οίκου µε καλή φήµη στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Το απορριµµατοφόρο όχηµα κατά ουσιώδη και απαράβατη απαίτηση του Φορέα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή απορριµµατοφόρου - και επί ποινή αποκλεισµού αυτό θα βεβαιώνεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του σασί, - πρόσφατης κατασκευής και υπερκατασκευής τύπου πρέσας χωρητικότητας συµπιεσµένων απορριµµάτων τουλάχιστον 10m³. Το σύστηµα συµπίεσης πρέπει να είναι κατάλληλο για τα Ελληνικά απορρίµµατα, τα οποία περιέχουν µεγάλη ποσότητα υγρών, και για το λόγο αυτό οι τριβόµενοι µηχανισµοί και τα εξαρτήµατα συµπίεσης. Επίσης, δεν πρέπει να επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχονται στα απορρίµµατα ενώ θα πρέπει να υπάρχει ικανό σύστηµα στεγανότητας, που δεν θα επιτρέπει τη διαρροή υγρών κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και της διακοµιδής των απορριµµάτων. Οι διαστάσεις γενικά του απορριµµατοφόρου, τα βάρη κατ' άξονα η κατανοµή των φορτίων, οι πρόβολοι και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, πρέπει οπωσδήποτε να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα για το ανώτερο οριζόµενο ελάχιστο ωφέλιµο εκµεταλλεύσιµο ειδικό φορτίο σε απορρίµµατα. Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις µικρές διαστάσεις και στην ευελιξία γενικότερα του οχήµατος. Η πραγµατική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου µε πλήρες ωφέλιµο φορτίο περιλαµβανοµένων όλων των µηχανισµών της πίσω πόρτας, εργατών, καυσίµων, εργαλείων, ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη από το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο. Το δε αυτοκίνητο θα παραδοθεί στον Φορέα µε πινακίδες κυκλοφορίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στην ύπαρξη µηχανισµού αυτόµατης λίπανσης του πλαισίου και της υπερκατασκευής, καθώς και η ύπαρξη ωρόµετρου για τον προσδιορισµό της συντήρησης των διαφόρων τµηµάτων του οχήµατος. Οι ελάχιστες απαιτήσεις µικτού βάρους του πλήρους οχήµατος είναι 14tn, ενώ για το ωφέλιµο φορτίο του οχήµατος σε απορρίµµατα είναι 5tn. Ως ωφέλιµο εκµεταλλεύσιµο φορτίο σε συµπιεσµένα απορρίµµατα νοείται η εναποµένουσα ικανότητα φόρτωσης αν από το µέγιστο επιτρεπόµενο µικτό βάρος του πλαισίου, αφαιρεθεί το ίδιο βάρος του οχήµατος (συµπεριλαµβανοµένου και του βάρους των καυσίµων, λιπαντελαίου, νερού, εφεδρικού τροχού, οδηγού, 3 εργατών, διαφόρων εργαλείων κλπ.) ως και το βάρος της κενής απορριµµάτων υπερκατασκευής (µετά των µηχανισµών της, του συστήµατος ανύψωσης κάδων κλπ). Στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου θα υπάρχει θέση για την τοποθέτηση µιας σκούπας και ενός φτυαριού. Επίσης στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου θα υπάρχουν ανακλινόµενα αντιολισθητικά σκαλοπάτια και χειρολαβές για να στηρίζονται και να συγκρατούνται, κατά την περισυλλογή των απορριµµάτων, δύο εργάτες ασφαλώς. Εξωτερικά το αυτοκίνητο θα είναι βαµµένο µε χρώµα του πιστολιού σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, κατόπιν σωστού στοκαρίσµατος και ασταρώµατος, σε χρώµα λευκό, εκτός τα τµήµατα που καλύπτονται από έλασµα αλουµινίου ή άλλου ανοξείδωτου µετάλλου. Από την Υπηρεσία του 1

2 Φορέα θα δοθούν οι επιγραφές που θα φέρει το αυτοκίνητο και τις οποίες ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει. Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί µε τα κατωτέρω παρελκόµενα: (1) Πλήρη εφεδρικό τροχό, όµοιο µε τους βασικά περιλαµβανόµενους, τοποθετηµένο σε ευχερή θέση. (2) Σειρά εργαλείων που θα προσδιορίζονται αναλυτικώς σε κατάσταση, σε κατάλληλη εργαλειοθήκη. Γρύλο και τάκους. (3) ύο (2) πυροσβεστήρες σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία εκδόσεως άδειας κυκλοφορίας των οχηµάτων. (4) Μεταλλικό φαρµακείο πλήρες σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. (5) Τρίγωνο βλαβών. (6) Ψηφιακό ταχογράφο. (7) Αντιολισθητικές αλυσίδες. (8) Τα απαραίτητα έντυπα για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του αυτοκινήτου, δηλαδή δύο σειρές τεχνικών εγχειριδίων συντηρήσεως, κινητήρα, πλαισίου και υπερκατασκευής στην Ελληνική γλώσσα, βιβλία ανταλλακτικών εικονογραφηµένα και µε κωδικούς ονοµαστικά για τον κινητήρα, πλαίσιο και υπερκατασκευή, ως και βιβλία επισκευών και για τα τρία µέρη του αυτοκινήτου ήτοι κινητήρα, πλαίσιο και υπερκατασκευή στην Ελληνική γλώσσα. Το αυτοκίνητο θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού και σηµάτων για την κυκλοφορία, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και θα είναι εφοδιασµένο µε τους απαραίτητους προβολείς, φώτα πορείας και σταθµεύσεως, ηχητικά σήµατα, καθρέπτες, αλεξήλια, ηχητικό σύστηµα επικοινωνίας των εργατών µε τον οδηγό, πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση για νυχτερινή αποκοµιδή απορριµµάτων κλπ. Στο πίσω µέρος της πόρτας του οχήµατος θα υπάρχουν αντανακλαστικά (ζέβρες). Οι προσφορές θα πρέπει δε να εκπληρώνουν, επί ποινή αποκλεισµού, τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά στο επίπεδο θορύβου και την πρόληψη των ατυχηµάτων των εργαζοµένων (CE). Τα οχήµατα θα έχουν κατασκευαστεί συµφώνα µε τις προδιαγραφές και περιορισµούς που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) και αφορούν στην ποιότητα των συγκολλήσεων, τη διασφάλιση της ποιότητας κατά ISO 9001, την προστασία του περιβάλλοντος και του προσωπικού (ISO 14001), πιστοποιηµένα από επίσηµα γραφεία ελέγχου β. Πλαίσιο Το πλαίσιο του αυτοκινήτου θα είναι καινούργιο, τύπου 4x2 και θα πρέπει να καλύπτει τις εξής απαιτήσεις: Χωρητικότητα υπερκατασκευής Ελάχιστη ικανότητα οχήµατος σε µικτό φορτίο Αριθµός αξόνων 10m³ 14tn 2 Το ανωτέρω ολικό µικτό επιτρεπόµενο φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους επίσηµους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων (πλαισίου και αξόνων), όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου µε την καµπίνα οδήγησης, το δε βάρος της κιβωτάµαξας µε το µηχανισµό ανύψωσης κάδων από όµοιο κατάλογο ή υπεύθυνη περιγραφή του κατασκευαστή της. Σαν ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που µένει µετά την από το ολικό µικτό επιτρεπόµενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαµβάνεται η καµπίνα οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες), το βάρος του καυσίµου, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κιβωτάµαξα µε τον µηχανισµό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήµατος. Το πλαίσιο θα είναι βαριάς και ενισχυµένης κατασκευής µε διπλούς τους πίσω τροχούς και ισχυρό σύστηµα ανάρτησης. Ενδεικτικά, οι αναρτήσεις µπορεί να είναι αερίου ή συνδυασµός αερίου/ελατηρίων και πίσω θα υποβοηθούνται από ηµιελλειπτικά χαλυβδόφυλλα ή σύστηµα αντίστοιχου τύπου, για αυξηµένη αντοχή. 2

3 Επιπρόσθετα, το πλαίσιο του οχήµατος θα αποτελείται από διαµήκης δοκούς που θα συνδέονται µεταξύ τους µε ικανό αριθµό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούµενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% µεγαλύτερο του ανωτέρου επιτρεποµένου. Το ύψος του πλαισίου (άνω µέρος των διαµηκών δοκών) πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό και επιπλέον κατά το δυνατόν σταθερό κατά την φόρτωση του οχήµατος. Το όχηµα θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εµπρός, ενώ το µεταξόνιο είναι επιθυµητό να είναι το µικρότερο δυνατό για την πολύ καλή ευελιξία του οχήµατος. Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά το διαγωνισµό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και µάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες: (1) Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου του αυτοκινήτου, ο τύπος και το έτος κατασκευής αυτού. (2) ιαστάσεις αυτοκινήτου: Μεταξόνιο, µετατρόχιο Μέγιστο πλάτος, µέγιστο µήκος, µέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο έδαφος. (3) Υλικά κατασκευής σκελετού. (4) Ελάχιστη ακτίνα στροφής. Πρέπει να συνοδεύεται µε διάγραµµα και διαστάσεις και να εµφαίνεται το όχηµα στη στενότερη δυνατή καµπύλη (5) Βάρη πλαισίου και αµαξώµατος. (6) Ανώτατο επιτρεπόµενο για το πλαίσιο µικτό βάρος (GROSS WEIGHT). (7) Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου µε το θαλαµίσκο του οδηγού. (8) Το καθαρό ωφέλιµο φορτίο. (9) Η ικανότητα φόρτισης του µπροστινού και του πίσω άξονα. γ. Κινητήρας Ο κινητήρας για κάθε όχηµα θα είναι DIESEL, τετράχρονος, υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε κυκλοφορία τύπους, µε ισχύ τόση ώστε ο λόγος ισχύος ανά τόνο µικτού φορτίου να είναι τουλάχιστον 15 HP/τόνο µικτού φορτίου (ή 210 HP) και αναπτυσσόµενης ροπής µεγαλύτερης από 800 Νm. Η παραπάνω ισχύς του κινητήρα θα πρέπει να είναι καθαρή στο σφόνδυλο µετρούµενη σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κινητήρας θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύµφωνος µε τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκποµπές καυσαερίων EURO V, το δε επίπεδο θορύβου σύµφωνο µε την οδηγία 92/97 EC. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας πλαίσιο ισχύσουν νέες διατάξεις (π.χ. κοινοτικοί κανονισµοί ή οδηγίες, νόµοι, κτλ.) σχετικά µε τα επίπεδα εκποµπής ρύπων και θορύβου, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει οχήµατα µε τις αυστηρότερες προδιαγραφές που καθορίζονται από αυτές. Οι απαιτήσεις αυτές συνολικά είναι ουσιώδεις και απαράβατες. Απαραίτητη είναι η προσκόµιση διαγραµµάτων ροπής και ισχύος του κινητήρα. Θεωρείται σηµαντικό προσόν, η ροπή στρέψης τους να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαµηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραµένει επίπεδη στο µεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών. Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καµπίνα µε µονωµένη σωλήνα εξάτµισης και εξαγωγή που εµποδίζει την είσοδο νερού της βροχής. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: (1) Τύπος και κατασκευαστής. (2) Η πραγµατική ισχύς, στον αριθµό στροφών ονοµαστικής λειτουργίας. (3) Η µεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθµού στροφών του. (4) Οι καµπύλες µεταβολής της πραγµατικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση µε τον αριθµό των στροφών. (5) Ο κύκλος λειτουργίας (τετράχρονος). (6) Ο αριθµός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισµός και η σχέση συµπιέσεως. 3

4 (7) Το σύστηµα ψύξεως και το σύστηµα εκκινήσεως. (8) Περιγραφή µηχανόφρενου (κλαπέτου). (9) Περιγραφή περιοριστή ταχύτητας. δ. Σύστηµα µετάδοσης Το κιβώτιο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6) ταχυτήτων εµπρόσθιας κίνησης και µιας (1) οπισθοπορείας, συγχρονισµένων τόσο στο κιβώτιο ταχυτήτων όσο και στο διαφορικό. Η µετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς θα γίνεται διαµέσου του αυτόµατου κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ηµιαξονίων, τα οποία θα είναι γνήσια του εργοστασίου κατασκευής όλου του οχήµατος, αποκλείοντας αποµιµήσεις. Το κιβώτιο ταχυτήτων θα διαθέτει κατάλληλο δυναµολήπτη (P.T.O.) για τη µετάδοση τις κίνησης στην υπερκατασκευή του οχήµατος. Θα υπάρχει αυτόµατο σύστηµα που θα αποσυµπλέκει την ισχύ που θα µεταδίδεται από τον κινητήρα στην υπερκατασκευή, όταν το όχηµα θα ξεκινά για πορεία. Η µη ύπαρξη του παραπάνω συστήµατος θα επιφέρει ποινή αποκλεισµού. Ο συµπλέκτης πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, ξηρού τύπου, ανταποκρινόµενος απολύτως στις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας των οχηµάτων. Το υλικό τριβής του συµπλέκτη υποχρεωτικά δεν θα πρέπει να περιέχει αµίαντο, ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και την υγεία του προσωπικού. Τα διαφορικά θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχηµα να είναι ικανό να κινηθεί µε πλήρες φορτίο σε δρόµο µε κλίση 25% και συντελεστή τριβής 0,60 και θα περιλαµβάνει διάταξη κλειδώµατος. Οι πίσω τροχοί θα διαθέτουν µειωτήρες. ε. Σύστηµα πέδησης Το σύστηµα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το όχηµα και τους επιβαίνοντες. Το σύστηµα πεδήσεως θα εξασφαλίζει απόλυτα την ασφαλή πέδηση µε πλήρες φορτίο, θα είναι ανεξάρτητου διπλού κυκλώµατος πεπιεσµένου αέρα κατασκευασµένο µε άριστα υλικά και ικανής αντοχής, ώστε να εγγυώνται τη µακροχρόνια καλή λειτουργία και θα ενεργεί µπρος και πίσω σε δισκόφρενα µε επενέργεια σε όλους τους τροχούς, σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς (οδηγία 91/422 EC). Το όχηµα θα διαθέτει, επί ποινή αποκλεισµού, ηλεκτρονικό σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών (ΑΒS), ενώ θα εκτιµηθεί η ύπαρξη συστήµατος ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (electronic stability system ESP) του οχήµατος. Το χειρόφρενο θα είναι ικανό να ασφαλίζει απόλυτα το όχηµα υπό πλήρες φορτίο σε κλίση δρόµου τουλάχιστον 10%, µε σβηστό κινητήρα και νεκρά στο κιβώτιο ταχυτήτων. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ κλπ. του συστήµατος πέδησης θα είναι µεγάλης αντοχής και ποιότητας για µακροχρόνια καλή λειτουργία. Το σύστηµα θα δοκιµαστεί 10 τουλάχιστον συνεχόµενες φορές επί ξηρού εδάφους. Κατά τη δοκιµή θα τροχοπεδηθεί το όχηµα µε ταχύτητα 30 Km/h σε 0 Km/h και θα µετρηθεί το ίχνος πέδησης επί του οδοστρώµατος, το οποίο θα πρέπει να είναι µικρότερο του µέγιστου επιτρεποµένου. Θα υπάρχει και σύστηµα µηχανόφρενου. Κατά τη στάση ή την πορεία θα υπάρχει σύστηµα ασφάλισης των τροχών (διατάξεις ασφάλισης και ακινητοποίησης του οχήµατος σε περίπτωση µη λειτουργίας των φρένων) καθώς και βοηθητική πέδη/µηχανοφρενο (κλαπέτο). στ. Σύστηµα διεύθυνσης Το τιµόνι θα βρίσκεται στο αριστερό µέρος του οχήµατος και θα έχει υδραυλική υποβοήθηση σύµφωνα µε την οδηγία 92/62 EC. Θα πρέπει να δοθούν όλα τα στοιχεία και οι ακτίνες στροφής του οχήµατος (πλαισίου µε την υπερκατασκευή). Το τιµόνι θα είναι ρυθµιζόµενο και η ακτίνα στροφής να είναι η ελάχιστη δυνατή. ζ. Άξονες - αναρτήσεις Θα πρέπει να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών (σύµφωνα µε την οδηγία 92/62 EC). Ο κινητήριος πίσω άξονας πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης και να διαθέτει σύστηµα υποµείωσης στροφών στους τροχούς (όµοια σύµφωνα µε την οδηγία 92/62 EC). Ο κινητήριος άξονας να είναι εφοδιασµένος µε σύστηµα ASR, που αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς λόγω µειωµένης πρόσφυσης. 4

5 To όχηµα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα ηµιτρακτερωτά. Να δοθεί ο τύπος και οι διαστάσεις αυτών. η. Καµπίνα οδήγησης Το τιµόνι πρέπει να είναι στο αριστερό µέρος του αυτοκινήτου και να έχει οπωσδήποτε υδραυλική υποβοήθηση (οδηγία 92/62 EC). Η καµπίνα θα είναι ανακλινόµενου τύπου και θα εδράζεται επί του πλαισίου µέσω αντιδονητικού συστήµατος, θα φέρει κάθισµα οδηγού και συνοδηγού, τα συνήθη όργανα ελέγχου µε τα αντίστοιχα φωτεινά σήµατα, ανεµοθώρακα από γυαλί SECURIT, TRIPLEX κλπ. ή παρόµοιου τύπου ασφαλείας, θερµική µόνωση µε επένδυση από πλαστικό δέρµα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθµιζόµενης θέσης, δάπεδο καλυµµένο από πλαστικά ταπέτα, σύστηµα θέρµανσης µε δυνατότητα εισαγωγής µέσα στο θαλαµίσκο µη θερµαινόµενου φρέσκου αέρα, σύστηµα κλιµατισµού, ζώνες µε προεντατήρες, ηλεκτρικά παράθυρα, στερεοφωνικό/ράδιο CD (µε την απαραίτητη εγκατάσταση καλωδίωση, κεραία και ηχεία), πλαφονιέρα φωτισµού, ρευµατοδότη για την τοποθέτηση µπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαµίσκου σύγχρονου αυτοκινήτου. Τα απορριµµατοφόρα θα διαθέτουν ψηφιακό ταχογράφο και θα πρέπει να τοποθετηθεί στο πίσω µέρος της υπερκατασκευής έγχρωµη κάµερα (CCTV) για την παρακολούθηση των εργασιών από το θάλαµο οδήγησης, µέσω οθόνης. θ. Υπερκατασκευή Το κύριο σώµα της υπερκατασκευής, θα είναι εξ ολοκλήρου από χαλυβδοέλασµα αντιτριβικού τύπου, εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση. Στα τµήµατα που δέχονται αυξηµένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα µηχανικές καταπονήσεις ο χρησιµοποιούµενος χάλυβας θα είναι αντιτριβικού τύπου (τύπου HARDOX 450 ή ανθεκτικότερος). Για την κατασκευή του σώµατος της κιβωτάµαξας (το τµήµα που δέχεται και περιέχει τα απορρίµµατα) πρέπει θα χρησιµοποιηθούν κατά προτίµηση χαλυβδοελάσµατα αντιτριβικού τύπου (τύπου HARDOX 450). Tα πλευρικά τοιχώµατα, η οροφή και το πάτωµα θα είναι κυρτής µορφής και τα πλευρικά τοιχώµατα χωρίς ενδιάµεσες ενισχύσεις. Ειδικότερα, τα πλευρικά τοιχώµατα θα πρέπει να είναι πάχους 3 χιλιοστών (mm) τουλάχιστον, ενώ το δάπεδο πάχους 4 mm τουλάχιστον. Η τοποθέτηση της υπερκατασκευής πάνω στο πλαίσιο θα γίνει µε εξασφάλιση της κατανοµής των βαρών. Η υπερκατασκευή θα βιδωθεί µε ασφάλεια πάνω στο σασί, στο πίσω µέρος µέσω σηµείων στήριξης ενώ στο µπροστινό µέρος το βίδωµα θα είναι ελαστικό. Το άκρο των πλακών προώθησης και συµπίεσης θα φέρει ειδικές ενισχύσεις. Η πλάκα απόρριψης θα είναι ενισχυµένη µε αυτοτελές προφίλ χάλυβα για αυξηµένη αντοχή. Η χοάνη φόρτωσης θα είναι επίσης κατασκευασµένη κατά προτίµηση από χαλυβδοελάσµατα τύπου HARDOX 450. Θα έχει επαρκή χωρητικότητα για φόρτωση και ογκωδών αντικειµένων (µεγαλύτερη των 2m³). Να αναφερθεί η χωρητικότητα αυτή. Το πάχος του ελάσµατος των πλακών προώθησης και συµπίεσης, απόρριψης, καθώς και η χοάνη φόρτωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 mm µε ενισχύσεις ώστε να αντέχουν στην πίεση των υδραυλικών εµβόλων. Για όλα τα παραπάνω είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν υλικά µε καλύτερες ιδιότητες (αντοχή κλπ.) που θα αξιολογηθούν αναλόγως. Επίσης, θα πρέπει να προσκοµιστούν κατάλληλα πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν την ποιότητα, τις ιδιότητες και το πάχος των χρησιµοποιούµενων ελασµάτων. Η κιβωτάµαξα πρέπει να είναι απολύτως στεγανή. Θα είναι κλειστού τύπου για την αθέατη αλλά και υγιεινή µεταφορά των απορριµµάτων. Όλες οι συγκολλήσεις επί της κιβωτάµαξας πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε ολόκληρο το µήκος των συνδεόµενων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξηµένη αντοχή και καλή εµφάνιση, η δε στήριξη της επικάλυψης να γίνεται µε περικόχλιο και γκρόβερ όπου δεν υπάρχει συγκόλληση. Επί ποινή αποκλεισµού, σε κατάλληλο µέρος της υπερκατασκευής πρέπει να υπάρχει λεκάνη συλλογής των υγρών στραγγισµάτων και τυχόν καταλοίπων µε ικανή χωρητικότητα και στόµιο µε βαλβίδα εκκένωσης που θα αδειάζει ελεγχόµενα τη λεκάνη. Να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και συντήρησης του τηλεσκοπικού εµβόλου της πλάκας εκφόρτωσης στο µπροστινό µέρος. 5

6 Ο ωφέλιµος όγκος των συµπιεσµένων απορριµµάτων θα είναι τουλάχιστον 10m³. Η απαίτηση αυτή είναι ουσιώδης και απαράβατη. Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του αυτοκινήτου µέσω δυναµολήπτη (P.T.O.) και µέσω ισχυρής υδραυλικής αντλίας µεταβλητής ροής. Να αναφερθεί ο τύπος, η µέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές, η µέγιστη πίεση της αντλίας. Η ανωτέρω απαίτηση είναι ουσιώδης και απαράβατη Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήµατος συµπίεσης να αντέχουν σε πιέσεις µεγαλύτερες από 350 bar και θα είναι εύκολες στην πρόσβαση και επισκευή. Να αναφερθούν οι αναπτυσσόµενες δυνάµεις στην πλάκα συµπίεσης. Το σύστηµα συµπίεσης πρέπει να είναι τέτοιου τύπου ώστε να γίνεται πλήρης εκµετάλλευση του εσωτερικού χώρου της κιβωτάµαξας από απορρίµµατα σταθερού βαθµού συµπιέσεως, κατά τη διάσταση του µήκους της κιβωτάµαξας δηλαδή από το εµπρόσθιο προς το οπίσθιο τµήµα του αυτοκινήτου. Η συνολική συµπίεση των απορριµµάτων πρέπει να είναι η µέγιστη δυνατή, αλλά οπωσδήποτε µεγαλύτερη της σχέσης όγκου συµπιεσµένων προς ασυµπίεστα 5:1 (τουλάχιστον 500 κιλά/κυβικό µέτρο (kg/m 3 ) ωφέλιµου όγκου της υπερκατασκευής της κιβωτάµαξας). Η απαίτηση αυτή είναι ουσιώδης και απαράβατη. Για το σύστηµα συµπίεσης θα υπάρχει µηχανισµός µε διακόπτες δεξιά και αριστερά ο οποίος θα ακινητοποιεί όλο το σύστηµα λειτουργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καθώς και µηχανισµός απεγκλωβισµού ο οποίος θα λειτουργεί από πλήκτρο στο χειριστήριο, καθώς και µέσα στην καµπίνα επιβατών. Επίσης η λειτουργία του συστήµατος συµπίεσης θα µπορεί να επιλεγεί συνεχής - αυτόµατη µιας φάσης συµπίεσης, τελείως χειροκίνητη - διακοπτόµενη και συγχρονισµένη µε το ανυψωτικό σύστηµα των κάδων. Όλα τα υδραυλικά έµβολα κίνησης του συστήµατος και οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώµατος δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή µε τα απορρίµµατα. Τα υδραυλικά έµβολα του µαχαιριού θα είναι αντεστραµµένα, του δε φορείου θα βρίσκονται εκτός χοάνης. Επίσης το υδραυλικό σύστηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε µηχανισµούς ανακουφίσεως για την αποφυγή υπερφορτώσεων της κιβωτάµαξας. Επίσης πρέπει να διαθέτει κατάλληλες υποδοχές ώστε µε τη χρήση φορητού µανόµετρου να µπορούν εύκολα να εντοπιστούν τυχόν διαρροές. Το ύψος φόρτωσης να είναι µικρότερο από 1,0 µέτρο (m) για χειρονακτική αποκοµιδή και µεγαλύτερο από 1,6m για µηχανική αποκοµιδή. Η χοάνη υποδοχής των απορριµµάτων στην είσοδο της κιβωτάµαξας να είναι διαµορφωµένη ώστε να δέχεται µεταλλικούς και πλαστικούς κάδους χωρητικότητας έως και 1300 lt και αφετέρου να προστατεύει τους χειριστές από εκτοξευόµενα θραύσµατα απορριµµάτων, γυαλιών κλπ. Στο πίσω µέρος του οχήµατος θα είναι προσαρµοσµένο υδραυλικό σύστηµα ανύψωσης και εκκένωσης µεταλλικών και πλαστικών κάδων του DIN 30740, του DIN µεγέθους µέχρι και 1100 lt και της ΕΝ 840 µεγέθους έως και 1300 lt, τύπου βραχιόνων και κτένας. Μέσω του µηχανισµού χτένας θα είναι δυνατή η ανύψωση δύο κάδων ταυτόχρονα lt. Ο χειρισµός του συστήµατος θα γίνεται από εξωτερικό σηµείο του οχήµατος, πίσω δεξιά κατά προτίµηση, όπου θα υπάρχει και διακόπτης STOP του µηχανισµού συµπίεσης Το χρώµα του παραπάνω συστήµατος και του ενδιάµεσου πλαισίου θα είναι ίδιο µε της υπόλοιπης υπερκατασκευής. Η ανυψωτική ικανότητα του µηχανισµού θα είναι µεγαλύτερη από 800 κιλά (kg), θα φέρει ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης του κάδου και ελαστικά προστασίας από τις κρούσεις. Επίσης, η κιβωτάµαξα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για φόρτωση απορριµµάτων συσκευασµένων σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή ξυλοκιβώτια και για απορρίµµατα χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται µε φτυάρι κλπ. Η θύρα εκφόρτωσης θα ευρίσκεται στο πίσω µέρος και θα ανοιγοκλείνει υδραυλικά (µε δύο µπουκάλες) από την καµπίνα και απόλυτα στεγανά. Θα υπάρχει όµως και µηχανισµός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση επισκευής. Τα έµβολα θα βρίσκονται στις πλευρές του σώµατος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα µε την τοποθέτηση ελαστικού παρεµβύσµατος σε όλη την επιφάνεια µεταξύ σώµατος και πόρτας. Οι απατήσεις αυτές είναι ουσιώδης και απαράβατες. Το άνοιγµα της θύρας θα µπορεί να γίνεται είτε από τη θέση του οδηγού είτε από πίσω αριστερά, ενώ το κλείσιµο οπωσδήποτε από πίσω, ώστε να είναι ορατό το πεδίο του κλεισίµατος της θύρας. 6

7 Να αναφερθεί ο χρόνος εκκένωσης των κάδων, ο οποίος είναι επιθυµητό να µην υπερβαίνει τα 2 λεπτά. Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας θα υπάρχει ηχητικό σήµα. Να δοθεί επίσης και ο χρόνος εκκένωσης της κιβωτάµαξας. Θα πρέπει να αναφερθεί αναλυτικά πως θα γίνεται η ενεργοποίηση της εκφόρτωσης και µε ποιο µηχανισµό αποφεύγεται η τυχαία ενεργοποίηση της εκφόρτωσης. Όλοι οι µηχανισµοί στην υπερκατασκευή θα είναι επισκέψιµοι. Επιθυµητό είναι η λίπανση των συστηµάτων της υπερκατασκευής να γίνεται από ένα κεντρικό σηµείο. Η βαφή της υπερκατασκευής θα πρέπει να γίνει µε όλες τις σύγχρονες µεθόδους. Πριν την βαφή θα γίνουν οι επεξεργασίες πλυσίµατος, απολίπανσης, στοκαρίσµατος, τριψίµατος, επάλειψης µε αστάρι ακρυλικής πολυουρεθάνης δύο συστατικών και µετά βαφή DUCO µε δύο διασταυρούµενες στρώσεις σε χρώµα κατά προτίµηση λευκό, αλλά και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην επόµενη παράγραφο (ι) του παρόντος. Ο φωτισµός θα καλύπτει τις απαιτήσεις του Κ.Ο.Κ. και επιπλέον θα υπάρχουν προβολείς για οδήγηση όπισθεν, προβολείς για εργασίας πίσω, φώτα για οµίχλη, φώτα ενδεικτικά περιµετρικά του οχήµατος. Στο επάνω εξωτερικό µέρος της οπίσθιας πόρτας και στο εµπρόσθιο µέρος της υπερκατασκευής, να είναι τοποθετηµένος αντίστοιχα, από ένα περιστρεφόµενο φάρο πορτοκαλί χρώµατος και στο επάνω µέρος της οπίσθιας πόρτας ένας προβολέας νυχτερινής εργασίας. Επίσης θα υπάρχουν 2 κατάλληλες θέσεις όρθιων, προστατευόµενες, πλάτους περίπου 60 εκατοστών για µετακίνηση του προσωπικού συλλογής των απορριµµάτων, µε αναδιπλούµενα σκαλιά, ζώνες προστασίας, φτερά και λασπωτήρες στο όχηµα, ώστε να µην ενοχλείται το προσωπικό φόρτωσης. Η απαίτηση αυτή είναι ουσιώδης και απαράβατη. Οι γραµµές του ηλεκτρικού ρεύµατος θα είναι τοποθετηµένες σε στεγανούς αγωγούς, στους οποίους θα υπάρχει εύκολη πρόσβαση για επισκευή και αντικατάσταση. Η υδραυλική εγκατάσταση θα αποτελείται από υδραυλική αντλία µεταβλητής ροής, πού θα έχει την ικανότητα να κινεί την πρέσα, να ανοίγει τη θύρα, να ανυψώνει και να εκκενώνει τους κάδους, µε το σχετικό ταρακούνηµα. Επίσης θα κινεί αντίστροφα το έµβολο εκκένωσης του οχήµατος, χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα των εµβόλων από συγχρονισµένη κίνηση. Απαραίτητη είναι η ύπαρξη κεντρικού συστήµατος λίπανσης της υπερκατασκευής ή άλλο σύστηµα µε την ίδια αποτελεσµατικότητα. Η θέση των φλας και οι πινακίδες κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε πορεία προς τα όπισθεν. Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν θα υπερβαίνει αυτό του οχήµατος-πλαισίου. Τέλος πρέπει να υπάρχουν θέσεις για τοποθέτηση των ελάχιστων απαιτούµενων εργαλείων χειρός (όπως σκούπα, φτυάρι) για τυχόν απαιτούµενο καθαρισµό της περιοχής εκκένωσης του κάδου. Επιπλέον επιθυµητό είναι, η υπερκατασκευή του απορριµµατοφόρου να µπορεί να εφοδιάζεται µε µηχανισµό υδραυλικού γερανού (τύπου παπαγάλου) εγκατεστηµένου σε κατάλληλη θέση ώστε να µπορεί να συνεργάζεται/ανυψώνει σύστηµα υπόγειων κάδων απορριµµάτων. Θα πρέπει να δοθούν και τα κάτωθι στοιχεία: (1) Εργοστάσιο κατασκευής της κιβωτάµαξας. (2) Σχέδια κατασκευής και τα πάχη των ελασµάτων της κιβωτάµαξας. (3) Ύψος φορτώσεως (ύψος από οριζόντιο έδαφος). (4) Χωρητικότητα της κιβωτάµαξας και οι διαστάσεις αυτής. (5) Βάρος κιβωτάµαξας µε το βοηθητικό πλαίσιο και διάταξη ανύψωσης κάδων. (6) Πάχος, κατηγορία και οι ειδικές επεξεργασίες και ενισχύσεις του κυρίως κάδου. (7) ιαστάσεις ψευδοπλαισίου και ανάλυση κατανοµής βαρών για το πλήρες όχηµα έµφορτο, όπως και η θέση του κέντρου βάρους. (8) Ο τρόπος εγκατάστασης και προστασίας των ηλεκτρικών και υδραυλικών γραµµών και εξαρτηµάτων. (9) Σύστηµα συµπίεσης απορριµµάτων: Λήψη κινήσεως Θέση µοχλού χειρισµού 7

8 Τύπος και πίεση λειτουργίας αντλίας. (10) Σύστηµα ανοίγµατος της πίσω πόρτας για το ξεφόρτωµα και σύστηµα ανύψωσης κάδων: Θέσεις των κυλίνδρων ανυψώσεως (µπουκάλες). Αριθµός και διάµετρος των κυλίνδρων ανυψώσεως και τύπος αυτών (απλές ή τηλεσκοπικές). ι. Χρωµατισµός Εξωτερικά το όχηµα θα είναι χρωµατισµένο µε χρώµα DUCO σε δύο τουλάχιστον στρώσεις µετά από αστάρωµα των επιφανειών και σε απόχρωση που θα ορισθεί από την Υπηρεσία κατά την υπογραφή της σύµβασης. Οι απαιτούµενες επιγραφές θα καθορισθούν οµοίως από την Υπηρεσία µετά την υπογραφή της σύµβασης σε εύλογο χρόνο. 2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας θα ληφθεί υπόψη η ευχέρεια, η ταχύτητα και η άνεση χειρισµού, οι χρόνοι και οι µετρικές αποδόσεις των επιµέρους συστηµάτων, οι καταναλώσεις καυσίµου, η ευκολία συντήρησης και οι τυχόν υφιστάµενες βοηθητικές διατάξεις. Ειδικότερα, θα ληφθούν υπόψη τα εξής: (1) Ελεύθερο ύψος. (2) Ύψος φόρτωσης. (3) Ύψος δαπέδου καµπίνας. (4) Οικονοµία στην κατανάλωση καυσίµου. (5) Οικονοµία στη συντήρηση. (6) Μεγάλη ροπή στις χαµηλές στροφές. (7) Η ακτίνα στροφής θα είναι όσο το δυνατόν µικρότερη. (8) Οι ταχύτητες πρέπει να ικανοποιούν κατά το δυνατόν όλες τις απαιτήσεις του χρήστη όπως µεγάλη ταχύτητα κίνησης υπό φορτίο αλλά και σχετικά µικρή ταχύτητα εκκίνησης, µεγάλη ικανότητα αναρρίχησης µε ασφαλή παραλαβή των φορτίων από τους άξονες κλπ. (9) Ασφαλής κίνηση και ασφαλής λειτουργία κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση. (10) Ασφαλής πέδηση στάθµευσης. (11) Προστασία έναντι πλευρικών προσκρούσεων. (12) Κίνηση χωρίς διαρροές, ευκολία πλυσίµατος πλαισίου. (13) Μεγάλη ικανότητα συµπίεσης απορριµµάτων. (14) Προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των πολιτών. Ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις µε φόρτωση απορριµµάτων. (15) Εγκατάσταση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συστηµάτων alarm. (16) Αισθητική εξωτερική παρουσία του οχήµατος. Στο κεφάλαιο της ασφάλειας θα αναφερθεί κάθε τυχόν υφιστάµενη ειδική διάταξη για την ασφάλεια χειρισµού και λειτουργίας, όπως και εφεδρικά συστήµατα λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ειδικών συνθηκών και ειδικά για την υπερκατασκευή αυτή. θα φέρει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική Νοµοθεσία (Π.. 377/93 και Π.. 18/96, όπως ισχύουν) και το πρότυπο ΕΝ :2000, σχετικά µε την ασφάλεια των µηχανών - σήµανση CE. Αναλυτικά η υπερκατασκευή θα διαθέτει : (1) Σύστηµα εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο πλευρές του χώρου εργασίας των εργατών, το οποίο θα απενεργοποιεί το σύστηµα συµπίεσης και για το οποίο θα απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του. 8

9 (2) Θα διαθέτει κάµερα επισκόπησης (CCTV) του χώρου φόρτωσης µε οθόνη από την καµπίνα του οδηγού και ηχητική επικοινωνία οδηγού και εργατών. (3) Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης θα απασφαλίζεται και θα ανοίγει πλήρως η οπίσθια θύρα. Το κλείσιµο θα γίνεται µόνο εξωτερικά µε το ταυτόχρονο πάτηµα δύο κοµβίων στο πίσω µέρους του οχήµατος. Όταν η θύρα κλείνει τελείως θα ασφαλίζεται µε ειδικό µηχανισµό. (4) Ηλεκτρονικό κύκλωµα παρακολούθησης των ανακλινόµενων σκαλοπατιών µεταφοράς των εργαζοµένων. ια του κυκλώµατος αυτού δεν θα επιτρέπεται η ανάπτυξη ταχύτητας του οχήµατος πέραν των 30km/h (ή της µέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από τη σχετική νοµοθεσία) ενώ θα αποτρέπει και την οπισθοπορεία του οχήµατος όταν οι εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό, τότε µε τα σκαλοπάτια κατεβασµένα (πρότυπο ΕΝ :2000) το ηλεκτρονικό κύκλωµα παρακολούθησης θα δίνει κατάλληλες εντολές δια των οποίων το όχηµα θα σταµατά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώµατος δεν θα πρέπει να είναι εφικτή. Σε περίπτωση ανάγκης θα υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός της καµπίνας ο οποίος θα απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, θα υπάρχει όµως ποινή παύσης όλων των λειτουργιών του απορριµµατοφόρου για 5 λεπτά βάση του EN 1501:2000. Το όχηµα θα περιέχει ακόµη δύο (2) φάρους, ένα στο µπροστά και ένα στο πίσω µέρος του απορριµµατοφόρου, προβολέα εργασίας λειτουργίας για νυχτερινή αποκοµιδή, ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω και εµπρόσθιο µέρος του οχήµατος, καθώς θα υπάρχουν και παντού σηµάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόµενους. Η στάθµη του εκπεµπόµενου θορύβου της υπερκατασκευής κατά τη λειτουργία της θα είναι µικρότερη από 85 db, σύµφωνα µε την οδηγία 2000/14/EC όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 2005/88/EC και το σχετικό πρότυπο ΕΝ 1501:2000, και αυτό θα αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό µέτρησης θορύβου που θα έχει εκδοθεί πρόσφατα για το αντίστοιχο όχηµα από αρµόδιο φορέα. Για όλη την κατασκευή θα υπάρχει σήµανση CE. Ο πίνακας των ενδείξεων και µετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια εργονοµικά σχεδιασµένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις. Το κάθισµα του οδηγού θα προσδίδει τη µέγιστη άνεση και εργονοµική απόδοση. Επίσης απαραίτητα µελετηµένες θα είναι οι συνθήκες ανέσεως των συνοδηγών και θα εκτιµηθεί η ευχέρεια ανόδου και καθόδου από το όχηµα. Τα σκαλοπάτια στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου θα είναι ανακλινόµενα, αντιολισθητικά, ισχυρά για την ασφαλή µεταφορά των εργατών. To όχηµα, επί ποινή αποκλεισµού, θα πρέπει να φέρει διάταξη για την προφύλαξη έναντι οπίσθιας ενσφήνωσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες 70/221/Ε.Ο.Κ. και 2006/20/EC, πιστοποιηµένη από αρµόδιο φορέα. Όλες οι γραµµές µεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύµατος πρέπει να οδεύουν µε ασφάλεια και να µην είναι εκτεθειµένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στην κιβωτάµαξα. Πρέπει επίσης να υπάρχει µηχανισµός ασφάλειας που δε θα επιτρέπει υπερφόρτωση της κιβωτάµαξας, ούτε τη δηµιουργία υπέρβασης της ανώτατης επιτρεπόµενης συµπίεσης των απορριµµάτων. Στο κεφάλαιο της ασφάλειας θα αναφερθεί κάθε τυχόν υφιστάµενη ειδική διάταξη για την ασφάλεια χειρισµού και λειτουργίας, όπως και εφεδρικά συστήµατα λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ειδικών συνθηκών. Θα γίνει έλεγχος και επίδειξη του οχήµατος στην επιτροπή αξιολόγησης σε συνθήκες εργασίας για διαµόρφωση πλήρους γνώµης κατά την αξιολόγηση, χωριστά για την υπερκατασκευή και για το όχηµα. Το όχηµα θα φέρει τις φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνοµα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής και αριθµό σειράς. 9

10 3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ και ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Για τον έλεγχο της ποιότητος της κατασκευής πρέπει να δοθούν από τον προσφέροντα όλες οι πληροφορίες και τα σχετικά ντοκουµέντα που αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας, σήµατα ποιότητας του συνόλου ή επιµέρους εξαρτηµάτων. Η υπερκατασκευή θα συνοδεύεται από τη δήλωση πιστότητας CE, του κατασκευαστή της. Τόσο για τους κατασκευαστές αλλά και για προµηθευτές, θα υπάρχουν εγκρίσεις ποιότητας σειράς ISO 9000, ISO Επίσης η ποιότητα των χρησιµοποιουµένων υλικών και διαδικασιών και µεθόδων παραγωγής, όπου κρίνεται σκόπιµο, πρέπει να επισηµανθεί. Όσον αφορά την καταλληλότητα, θα δοθούν τυχόν βεβαιώσεις καλής συµπεριφοράς των ιδίων η παροµοίων απορριµµατοφόρων οχηµάτων από αντίστοιχους φορείς χρήσης ( ήµους, Κοινότητες) και γενικά θα δηλωθεί η δυνατότητα χρήσεων των οχηµάτων από τους εν λόγω φορείς χωρίς προβλήµατα, όσον αφορά την υπερκατασκευή αλλά και το όχηµα. Να υποβληθούν από χρήστες βεβαιώσεις καλής και αξιόπιστης λειτουργίας. Ο βαθµός αξιοπιστίας µιας κατασκευής είναι συνάρτηση του λόγου του χρόνου ακινητοποίησης από βλάβη προς τον συνολικό χρόνο εργασίας. Στην αξιοπιστία σηµασία έχουν τα χρόνια παραγωγής του προσφερόµενου µοντέλου (τύπου) ή του αρχικού του αν πρόκειται για βελτίωση προγενέστερου µοντέλου. 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ και ΚΑΛΥΨΗ α. Εγγύηση λειτουργίας Με την προσφορά θα δηλωθεί ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Ζητείται γενική εγγύηση για 24 µήνες για το σύνολο του οχήµατος και εγγύηση αντισκωριακής προστασίας για τη συνήθη χρήση για το πλαίσιο 60 µηνών. Το πλαίσιο του οχήµατος, κατά την περίοδο της εγγύησης, σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει ρήγµα ή στρέβλωση ακόµη και για φορτία µεγαλύτερα του ανώτατου επιτρεπόµενου κατά 20%. Αν διαπιστωθεί τέτοιο ελάττωµα ο προµηθευτής θα υποχρεωθεί χωρίς αντιρρήσεις να αντικαταστήσει το πλαίσιο ή µέρος αυτού µε άλλο περισσότερο ενισχυµένης κατασκευής ή να προχωρήσει σε επιστηµονικά παραδεκτή επισκευή του πλαισίου και κατόπιν επιθεωρήσεως του από το Υπουργείο Μεταφορών, να παραδώσει αυτό µέσα σε δύο (2) εβδοµάδες το αργότερο στο φορέα Οι παραπάνω εγγυήσεις καλύπτουν όλες τις βλάβες που θα εµφανιστούν εντός του οριζόµενου χρονικού διαστήµατος. Στο διάστηµα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται στην έδρα του φορέα, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο της εταιρείας εφόσον το όχηµα είναι δυνατό να κινηθεί ασφαλώς, άλλως θα µεταφέρεται µε έξοδα της προµηθεύτριας εταιρείας. β. Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια - ανταλλακτικά) Θα αναφερθούν τα κεντρικά και εξουσιοδοτηµένα συνεργεία και οι αποθήκες ανταλλακτικών για την εκτέλεση επισκευών µετά τον χρόνο εγγύησης καθώς και η ποιότητα και η οργάνωση των παρεχοµένων υπηρεσιών. Θα δηλωθεί εκ µέρους του βασικού κατασκευαστή του οχήµατος, αλλά και του κατασκευαστή της υπερκατασκευής - εφόσον δεν είναι ο ίδιος -, ότι εγγυώνται την κατασκευή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη εκ µέρους δε του προσφέροντα ότι εγγυάται χρόνο παράδοσης των ζητουµένων ανταλλακτικών µικρότερο των 10 ηµερών (µε Υπεύθυνη ήλωση), καθώς και την έκπτωση που θα τυγχάνει ο φορέας επί του υπάρχοντος τιµοκαταλόγου σε ανταλλακτικά και εργασία. Στην προσφορά θα αναφερθούν τα δωρεάν service που θα γίνουν στην περίοδο της εγγύησης, τουλάχιστον των πέντε (5) πρώτων προγραµµατισµένων συντηρήσεων, για όχηµα και υπερκατασκευή, τα οποία θα περιλαµβάνουν εργασία, αναλώσιµα και ανταλλακτικά. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρηση-αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών. 10

11 γ. Εµπειρία, ειδίκευση Με την προσφορά θα δοθεί κατάλογος µε τις πωλήσεις του συγκεκριµένου ή παροµοίων καινούριων απορριµµατοφόρων οχηµάτων (και το αντίστοιχο έτος πώλησης), στο δηµόσιο ή σε ιδιώτες, από την προσφέρουσα εταιρεία ή από άλλες (συνοπτική αναφορά). Όσον αφορά στην καταλληλότητα, θα δοθούν τυχόν βεβαιώσεις καλής συµπεριφοράς των ιδίων ή παροµοίων απορριµµατοφόρων οχηµάτων από αντίστοιχους φορείς χρήσης ( ήµους και Συνδέσµους των) και γενικά θα δηλωθεί η δυνατότητα χρήσεων των οχηµάτων από τους εν λόγω φορείς, χωρίς προβλήµατα, όσον αφορά στην υπερκατασκευή αλλά και το όχηµα. Επίσης, θα δοθούν στοιχεία σχετικά µε το συνολικό χρόνο δραστηριοποίησης της εταιρείας στην προµήθεια, την κατασκευή και την τεχνική υποστήριξη παροµοίων τύπων απορριµµατοφόρων και υπερκατασκευών, καθώς και ο κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας σε οχήµατα παρόµοιας κατηγορίας. 5. ΕΙΓΜΑ Προκειµένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόµενου είδους καθώς και η συµµόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει εφόσον απαιτηθεί, εντός 5 ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόµενοι να επιδείξουν δείγµα απορριµµατοφόρου οχήµατος ίδιου µε την προσφορά. 6. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δύο (2) τουλάχιστον τεχνικούς και έναν (1) ηλεκτρολόγο του Φορέα στη συντήρηση κάθε απορριµµατοφόρου, καθώς και δύο (2) εργάτες για το χειρισµό κάθε απορριµµατοφόρου. 7. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο ανάδοχος θα παραδώσει τα απορριµµατοφόρα στο Φορέα µε πινακίδες κυκλοφορίας, τα έξοδα δε που απαιτούνται για την έκδοσή τους θα βαρύνουν τον ίδιο. 8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) (1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή το χρόνο που δεσµεύεται και αναλαµβάνει την προµήθεια των ανταλλακτικών στο Φορέα και τον τρόπο που προτίθεται να αντιµετωπίζει τις ανάγκες service. Επίσης θα επισυναφθεί και θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού από την οποία θα προκύπτει η επάρκεια ύπαρξης τεχνικού προσωπικού. Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης θα είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 και στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό. (2) Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται επίσης η προσφερόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δύο έτη για το πλήρες όχηµα, και ο χρόνος παράδοσης, που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 60 ηµέρες. (3) Κατάσταση πωλήσεων των υπό προµήθεια οχηµάτων (απορριµµατοφόρα) του διαγωνιζόµενου για την τελευταία τριετία στην οποία θα αναφέρονται οι ηµεροµηνίες παράδοσης, ο Φορέας, και ο τύπος του προσφερόµενου είδους ή αντίστοιχος κατάλογος πωλήσεων θα υποβληθεί και για τον κατασκευαστικό οίκο της υπερκατασκευής. 11

12 (4) Στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθούν: Έγκριση τύπου του προσφερόµενου πλαισίου από όπου θα προκύπτει ρητά η συµµόρφωση του πλαισίου µε τις προδιαγραφές ΕURO V για τα καυσαέρια, τυχόν πιστοποιητικά ποιότητας της υπερκατασκευής και υπεύθυνη δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή της υπερκατασκευής. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του κατασκευαστή του πλαισίου για κατασκευή και πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του κατασκευαστή της υπερκατασκευής για κατασκευή και τεχνική υποστήριξη των υπό προµήθεια ειδών. (5) Σε όλη τη διάρκεια της συµφωνίας πλαίσιο οι τεχνικές προδιαγραφές των προς παράδοση απορριµµατοφόρων οχηµάτων θα πρέπει να είναι σε συµµόρφωση µε την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας πλαίσιο ισχύσουν νέες νοµοθετικές διατάξεις (π.χ. κοινοτικές οδηγίες, κώδικας οδικής κυκλοφορίας κτλ.), τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει απορριµµατοφόρα οχήµατα τα οποία θα συµµορφώνονται µε αυτές. Η απαίτηση αυτή είναι ουσιώδης και απαράβατη. (6) Στην τεχνική προσφορά θα περιλαµβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές των πλαισίων και υπερκατασκευών των προσφερόµενων οχηµάτων, σχεδιαγράµµατα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόµενων οχηµάτων. Επίσης, πρέπει να συµπληρωθεί ο ΠΙΝΑΚΑΣ Α µε τα συνοπτικά τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήµατος. (7) Στην τεχνική προσφορά θα περιλαµβάνεται, υποχρεωτικά, φύλλο συµµόρφωσης µε την παρούσα προδιαγραφή το οποίο θα ακολουθεί επακριβώς την αρίθµηση, δοµή και παραγραφοποίηση της παρούσας. Το φύλλο συµµόρφωσης θα είναι κατάλληλα συµπληρωµένο και θα παραπέµπει σε συγκεκριµένα σηµεία της προσφοράς ή/και νοµοθεσίας, κανονισµών, οδηγιών, προτύπων, συστάσεων κλπ. Η πλήρη και αναλυτική απάντηση του κάθε όρου της παρούσας προδιαγραφής είναι υποχρεωτική. Το φύλλο συµµόρφωσης θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται στα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην παρούσα καθώς και σε τυχόν συνοδευτικά έγγραφα που το υποστηρίζουν. 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ Α Σύνοψη τεχνικών χαρακτηριστικών που πρέπει να υποβληθεί µε τις προσφορές ΟΧΗΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Εργοστάσιο κατασκευής: Τύπος πλαισίου κατάλληλου για απορριµµατοφόρο: Έτος κατασκευής: Απόσταση αξόνων εµπρόσθιων και οπισθίων τροχών (µεταξόνιο):.. 5. Ακτίνα στροφής δεξιά και αριστερά, δηλαδή ακτίνα του κύκλου την οποία διαγράφει η πλέον προς τα έξω της στροφής προεξέχουσα ακµή του οχήµατος (µετά της υπερκατασκευής: Μέγιστες διαστάσεις (µήκος, πλάτος, ύψος): /.. 7. Τύπος συµπλέκτη:... /. 8. Κιβώτιο ταχυτήτων:... / Μπαταρία (ΑΗ, Volt):... /. 10. Κατανάλωση καυσίµου:. / ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1. Εργοστάσιο κατασκευής της υπερκατασκευής και του εξοπλισµού της: Έτος κατασκευής: Χωρητικότητα κιβωτάµαξας: Xωρητικότητα χοάνης υποδοχής απορριµµάτων: Χρόνος αδειάσµατος σκάφης απορριµµάτων: Χρόνος εκφόρτωσης απορριµµάτων: Βαθµός συµπίεσης απορριµµάτων: Εξωτερικές διαστάσεις κιβωτάµαξας: Βάρος υπερκατασκευής: Πάχος και ποιότητα λαµαρίνας σε διάφορα σηµεία της υπερκατασκευής: α. Κιβωτάµαξας:.. β. Στις πλαϊνές επιφάνειες:.... γ. Στο πάτωµα: Πάχος λαµαρίνας χοάνης υποδοχής απορριµµάτων : Πάχος λαµαρίνας νυχιού: ΟΧΗΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1. Μέγιστο πλάτος του µηχανήµατος, µετρούµενο µεταξύ των πλέον εξεχόντων σηµείων αυτού µη συµπεριλαµβανοµένων των καθρεπτών: Μέγιστο ύψος µετρούµενο από την επιφάνεια του εδάφους: Μέγιστο µήκος του µηχανήµατος µετρούµενο µεταξύ των πλέον προεξεχόντων σηµείων της εµπρόσθιας και οπίσθιας πλευράς: Προεξοχή του οπίσθιου άκρου του µηχ/τος από τον άξονα των οπίσθιων τροχών: Ύψος φορτώσεως απορριµµάτων µετρούµενο από την επιφάνεια του εδάφους για κενό όχηµα: Μικτό βάρος οχήµατος: Ωφέλιµο φορτίο: Σύστηµα ασφάλειας από υπερφόρτωση: ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Τύπος: Τρόπος ψύξης: Μέγιστη ισχύς/στροφές (κατά DIN): Μέγιστη ροπή στρέψης/στροφές (κατά DIN): Κυβισµός: Αριθµός κυλίνδρων: ιάµετρος-διαδροµή:

14 ΑΝΤΛΙΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ (χωριστά στοιχεία για κάθε µια) 1. Εργοστάσιο κατασκευής: Τύπος: Πίεση: Παροχή: Τρόπος κίνησης: Συγκεκριµένη εργασία: (ποίους µηχανισµούς κινεί): ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑ ΩΝ 1. Τρόπος λειτουργίας: Χρόνος ανύψωσης/εκκένωσης/απόθεσης ενός πλήρους κάδου χωρ lt και 1300lt: 3. Γωνία που σχηµατίζει ο κάδος στη θέση αδειάσµατος, µε κατακόρυφο άξονα:.... ΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιάφορα στοιχεία που κατά την γνώµη των κατασκευαστών θα βοηθούσαν σε µια πληρέστερη αξιολόγηση των προσφορών. 14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Απορριµµατοφόρου 16 m 3 ΟΜΑ Α Α 1. Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία πλαισίου α. Ιπποδύναµη-Ροπή κινητήρα 6 β. Σύστηµα πέδησης-αναρτήσεις-τροχοί 6 γ. Ανέσεις καµπίνας οδήγησης 4 δ. Ωφέλιµο φορτίο 8 2. Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία υπερκατασκευής α. Υλικά-τρόπος κατασκευής 8 β. Ποιότητα αντισκωριακής προστασίας και βαφής 5 γ. Αισθητικά χαρακτηριστικά 3 δ. Μηχανισµός συµπίεσης (πλάκα-φορείο) 8 ε. υναµολήπτης-σύστηµα σύµπλεξης-αποσύµπλεξης 4 στ. Ανυψωτικό σύστηµα κάδων-ειδικά χαρακτηριστικά 6 ζ. Σκαλοπάτια µεταφοράς εργατών 4 η. Ηλεκτρικά συστήµατα και µηχανισµοί ασφαλείας ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ ΑΣ Α 70 ΟΜΑ Α Β 1. Χρόνος παράδοσης 6 2. Εγγύηση καλής λειτουργίας 9 3. Παροχή service και ανταλλακτικών α. Οργάνωση παροχής τεχνικής υποστήριξης (σταθερές εγκαταστάσεις, ιπποδύναµη, εξοπλισµός, εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό) 9 β. Ύπαρξη κινητών συνεργείων-ανταπόκριση για επιτόπου επισκευές και ανταλλακτικά ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ ΑΣ Β 30 Οι προσφορές βαθµολογούνται µε το µέσο όρο της βαθµολογίας όταν πληρούν τα ζητούµενα από τη διακήρυξη ανά κριτήριο, περισσότερο µέχρι και 10% όταν υπερβαίνουν τα ζητούµενα από τη διακήρυξη. Απορρίπτονται οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 15

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14 Ταχ. Κώδικας: 171 21 Ν.Σμύρνη Πληροφ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.: 2132025811 Αρ. Fax: 2109355681 Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις των Αγοραστών/Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ: Κοραής Ιωάννης Τηλ : 2221079604 Fax : 2221079604 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016 Προμήθεια αυτοκινήτων Δήμου Αγράφων Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια μηχανικού σαρώθρου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞ/ΜΟΥ Ηράκλειο 1 / 9 / 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις των Αγοραστών/Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

επιβατικού αυτοκινήτου και ενός 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

επιβατικού αυτοκινήτου και ενός 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Α. : 30.7132.001 Πληροφορίες: Χρήστος Σιδηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1100a\cons\tefhi\MAPS.doc N1100a/5176

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΜΑ: «Προµήθεια Κινητού Μηχ/κού εξοπλισµού αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισµό του στόλου των οχηµάτων Καθαριότητας του ήµου Θεσσαλονίκης,» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ. Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανίαα Κρήτηατήτης Ταχ. Κώδικας: 73135

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τµήµα Συντήρησης και Κίνησης Οχηµάτων Αρ. Μελέτης: 18 /2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων. Προϋπολογισµός: 949.797,28 Α.Μ.: 39 / 2014

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων. Προϋπολογισµός: 949.797,28 Α.Μ.: 39 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Δ ΗΛΩΣΗΣ Ε Ν ΔΙ Α Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Δ ΗΛΩΣΗΣ Ε Ν ΔΙ Α Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ Κορυδαλλός 14/07/2017 Αρ. πρωτ.: 23629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ. : 181.20 Κορυδαλλός Ηλ/κή δ /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ενός ανοιχτού αυτοκινήτου µε αρπάγη, µε ανατροπή και καρότσα ωφέλιµου φορτίου 6tn.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ενός ανοιχτού αυτοκινήτου µε αρπάγη, µε ανατροπή και καρότσα ωφέλιµου φορτίου 6tn. Αριθµός Απόφασης: 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ενός ανοιχτού αυτοκινήτου µε αρπάγη,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ σε πρέσα. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηράκλειο 14 /11 / 2012 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ( 2 ) ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ( 2 ) ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Προμήθεια ( 2 ) απορριμματοφόρων γερανοφόρων οχημάτων Προϋπολογισμός: 405.900 ΕΥΡΩ ( Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.075.000,00 Φ.Π.Α. 23%: 247.250,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.322.250,00

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.075.000,00 Φ.Π.Α. 23%: 247.250,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.322.250,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια: 17/10/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 75952 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Αλογάκου

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5m3 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούριο, ισχυρής κατασκευής και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Δημοκρατίας 2, Χίος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Δημοκρατίας 2, Χίος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Δημοκρατίας 2, 82100 Χίος ΜΕΛΕΤΗ 04/2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην περιγραφή του προς προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΕΣΩΝ

Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΕΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δαναού 3 Άργος Τ.Κ. 212 00 27513-60700 Fax: 27510-23506 e-mail: dimos@argos Πληροφορίες : κ. Αναστάσιος Καμπόσος Fax: 27510-69153

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Ηράκλειο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Ηράκλειο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Προµήθεια: Μηχανικού σαρώθρου χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών. Ηράκλειο 18-9-2012

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 22/2015 Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 201

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 201 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 13/7/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:

Τηλ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 26η/ 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Προµήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ την κάλυψη των αναγκών της /νσης /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ 5 ΘΕΣΕΩΝ 4Χ2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις για την προμήθεια επιβατηγών οχημάτων μικτής χρήσης, 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Ταχ. /νση: Λατούς 8 72 100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Πεδιαδίτης Γεώργιος τηλ.: 28410 91219 fax: 28410 91211 Αριθµός Μελέτης : 17_2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κάδων 120-240-360 και 500 λίτρα. Ηράκλειο 31/08/2010 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω αναφερόμενες Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 71/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Προµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ τύπου πρέσας, χωρητικότητας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 71/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Προµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ τύπου πρέσας, χωρητικότητας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 71/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Προµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ τύπου πρέσας, χωρητικότητας 24 m3 /ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια μηχανικού σαρώθρου ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ. χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών. Ηράκλειο 14-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC002465695 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 54/2014 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ 10/12/2014 Αρ.Πρωτ.:39562

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ VAN ΕΝΝΙΑ ΘΕΣΕΩΝ (8 + 1) 1.1. Ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 1000 kg. 1.2. Το ολικό μήκος του αυτοκινήτου να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή Περιγραφή S 411 HD Τεχνικά στοιχεία Μήκος 10.160 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.760 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο 4.985 mm Εμπρόσθιος πρόβολος 2.215 mm Οπίσθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση τη προμήθεια υπάγονται στι διατάξει :

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση τη προμήθεια υπάγονται στι διατάξει : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ενό

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια μικρού γερανοφόρου φορτηγού 2,5 3τόνων μικτού φορτίου. Ηράκλειο ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 m 3

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 m 3 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΔΑΜ: 15REQ003107032 2015 09 30 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για οποιοδήποτε όχημα ή και για το σύνολο των οχημάτων.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για οποιοδήποτε όχημα ή και για το σύνολο των οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Α. : 30.7132.001 Πληροφορίες: Χρήστος Σιδηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 16Μ3 ΣΕ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 55.350,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 417 HDH Τεχνικά στοιχεία Μήκος 14.050 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.860 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός 7.110 mm Μεταξόνιο πίσω 1.350 mm

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14m 1.0 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Το προσφερόμενο αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα (όχημα πλαίσιο και υπερκατασκευή)

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Ανδρεάδης Ευάγγελος και Παπαδάκης Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Ανδρεάδης Ευάγγελος και Παπαδάκης Ευάγγελος. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. απόφασης: 276/2017 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 20/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: , 545 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τηλ: , 545  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 10/ 2015 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CPV

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CPV 34144900-7 ΑΡ. ΜΕΛ.: 35 / 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γερανός αυτοκινούµενος υδραυλικός παντοειδούς εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 77/2013 Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή S 416 GT HD

Περιγραφή S 416 GT HD Περιγραφή S 416 GT HD Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσωτερικό ύψος διαδρόμου Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Κυβισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 431 DT Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσ. ύψος διαδρόμου κάτω Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΌΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΌΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 62/2016 Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου ημιφορτηγού Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ Α ΗΜΟΥ ΓΑΥ ΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ Α ΕΡΓΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

99000-SWIFT-014 02/2015

99000-SWIFT-014 02/2015 99000-SWIFT-014 02/2015 5MT ΑΝΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,2 L 5MT GL+ GL+ Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού Ρύθμιση τιμονιού καθ ύψος Ρύθμιση τιμονιού τηλεσκοπική Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 62 / 2013 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 160.000,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 510.450 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΙΕΘΝΗΣ ANOIKΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 510.450 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΙΕΘΝΗΣ ANOIKΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταµείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η-Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση : ΙΩΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 Γενικές Απαιτήσεις 1.1 Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής 1.2 Οι κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (2012-2013) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β. βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β. βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α. (Σύστημα Β) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

έτους 2008) και αμεταχείριστο. Θα είναι κατασκευασμένο από γνωστούς οίκους, με ευρεία κυκλοφορία στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

έτους 2008) και αμεταχείριστο. Θα είναι κατασκευασμένο από γνωστούς οίκους, με ευρεία κυκλοφορία στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜ ΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 1 Προμήθεια Μικρού απορριμματοφόρου αυτοκινήτου μικτού βάρους 3.500 kgr Με υπερκατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 5 ΘΕΣΕΩΝ & ¾ ton ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΤΕΤΡΑΘΥΡΟ Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις για την προμήθεια οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 27/11/ 2013 Αρ. πρωτ.: OIK 67868/8956 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μάργαρη Ιωάννα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14m ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το προσφερόμενο όχημα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο ισχυρής κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 87

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 87 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 21 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 87 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 12/6/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α

ΤΕΥΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΕΡΓΟ : «Αντικατάσταση Ρυπογόνων Δημοτικών Οχημάτων του ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

, , , , , , ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

, , , , , , ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:79 /2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.690.740,00 Κ.Α.20.7132.03,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Α π ο ρ ρ ι μ μ α τ ο φ ό ρ α φ ο ρ τ η γ ά α ν α τ ρ ε π ό μ ε ν α )

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Α π ο ρ ρ ι μ μ α τ ο φ ό ρ α φ ο ρ τ η γ ά α ν α τ ρ ε π ό μ ε ν α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (2014-2015) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 2 / 2015 Προμήθεια επιβατικού οχήματος Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Ι.ΚΟΤΤΟΥ & ΡΑΛΛΗ 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛ : 2132012900 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ενδεικτικές εργασίες επισκευής και συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1ο. Άρθρο 2ο. Άρθρο 3ο. κατατεθεί σχετική Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986). Άρθρο 4ο

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1ο. Άρθρο 2ο. Άρθρο 3ο. κατατεθεί σχετική Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986). Άρθρο 4ο ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1ο Η τιµή της προσφοράς θα περιλαµβάνει µεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία των οχηµάτων, καθώς και την εκπαίδευση των τεχνιτών και οδηγών της Υπηρεσίας. εκτές γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2010 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4) 1. Γενική Περιγραφή και Προορισµός: Φορτηγό αυτοκίνητο (4χ4) µε γερανοβραχίονα που προορίζεται για µεταφορές στα εργοτάξια του ικτύου Μεταφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δικύκλων Ηράκλειο 25 / / 20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σκοπός Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 57.380,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 57.380,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Τίτλος : ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 4Χ4 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 57.380,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΣΑΣ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.suzuki.gr 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανθρωπιστική Βοήθεια Funded by The European Union Humanitarian Aid Θεσσαλονίκη 27/7/2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ VAN - ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΘΕΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KENTΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012 ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός ανοικτού αυτοκινήτου µε αρπάγη, µε ανατροπή και καρότσα ωφέλιµου φορτίου 6 tn ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά.

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ. Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, ισχυρής κατασκευής και γενικά οι διαστάσεις του και τα κατασκευαστικά στοιχεία του να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΠ 5-7 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΠΕΝΤΑΘΥΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΠ 5-7 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΠΕΝΤΑΘΥΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΠ 5-7 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΠΕΝΤΑΘΥΡΟ Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις για την προμήθεια οχημάτων τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΕΡΓΟ: «Προμήθεια δυο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΕΡΓΟ: «Προμήθεια δυο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3» Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THOMAS BOCHTIS Ημερομηνία: 2017.03.01 12:50:02 EET ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΔΙΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης 9/2016

Αριθμός Μελέτης 9/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Μελέτης 9/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 233.700,00 (188.468,00 χωρίς Φ.Π.Α.) CPV:34144500-3

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC : 03-03-2015..: 6923 /, ηυ η./η:.!" & υ#υ η.: $η"., % &. η.:2681362243-240 Fax :268362253 e-mail : petsimeris@arta.gr '" υ!(η: ) " )#": 1) " )#" υ )υ 58 υ *. 3852/2010. 2) " )#" υ )υ 209 υ *. 3463/2006.

Διαβάστε περισσότερα