ΓΔΙΥΛΝΠ 9, ΑΘΖΛΑ. TL: /3 FX:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΙΥΛΝΠ 9, 115 21 ΑΘΖΛΑ. TL: 210-64 59 992/3 FX: 210-64 36 749 E-MAIL: thema@ath.forthnet.gr"

Transcript

1 ΔΛΝΡΖΡΑ 2 η : ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ MENTORING ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΡΝ MENTORING? ΡΗ ΔΗΛΑΗ Ν ΚΔΛΡΝΟΑΠ? ΓΛΥΠΔΗΠ ΓΔΜΗΝΡΖΡΔΠ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΝ ΚΔΛΡΝΟΑ Ζ ΝΚΑΓΑ ΠΡΝΣΝΠ ΘΑΗ ΝΗ MENTEES ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΘΑΗ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ ΚΔ ΡΝΠ MENTEES ΝΟΝΗ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ ΑΞΝΡΣΗΑΠ Πηελ Δλόηεηα απηή παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο ζεσξεηηθέο αξρέο ηνπ mentoring θαη επηζεκαίλνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεληόξσλ. Δίλαη απηνλόεην, όηη ην αθξναηήξην έρεη επηιεγεί ήδε κε βάζε ηα απαηηνύκελα ραξαθηεξηζηηθά, παξόια απηά θξίλεηαη αλαγθαίν λα ηνληζζνύλ απηά, πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ πνηόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ κέληνξα θαη mentee. Νη πξνηεηλόκελεο ηερληθέο επηθνηλσλίαο έρνπλ δηαγξαθεί ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα Think Green, ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο επηρεηξεκαηίεο ΚΚΔ ηεο νκάδαο ζηόρνπ. Ζ απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ mentee εμαξηάηαη ελ πνιινίο από ηελ ηθαλόηεηα ηνπ κέληνξα λα αλαγλσξίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζνδεγνύκελνπ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θαηάιιειε κέζνδν πξνζέγγηζεο. Ρέινο, γίλεηαη αλαθνξά ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ mentoring θαη επηζεκαίλνληαη νη πηζαλνί θίλδπλνη απνηπρίαο, όπσο κπνξνύλ λα εθηηκεζνύλ ζήκεξα. Νη θίλδπλνη έρνπλ δπλακηθό ραξαθηήξα θαη νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή λα κεηαβιεζνύλ, γηα ηνλ ιόγν απηό ν κέληνξαο πξέπεη λα θάλεη ζπρλά κηα αλαζθόπεζε ηεο πνξείαο ηνπ mentoring θαη λα επεκβαίλεη ζηνλ αξρηθό ηνπ ζρεδηαζκό, αλ νη κεηαβαιιόκελεο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ. 11

2 ΣΙ ΔΙΝΑΙ ΣΟ MENTORING? ΡΝ MENTORING ΔΗΛΑΗ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΘΑΗ ΝΣΗ ΗΔΟΑΟΣΗΘΝ. ΡΝ MENTORING ΔΗΛΑΗ ΠΛΔΟΓΑΡΗΘΝ. Ζ ΔΚΞΙΝΘΖ ΡΝ ΘΑΘΝΓΖΓΝΚΔΛΝ ΔΗΛΑΗ ΘΑΘΝΟΗΠΡΗΘΖ. ΡΝ MENTORING ΔΗΛΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ, Ζ ΝΞΝΗΑ ΣΟΔΗΑΕΔΡΑΗ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΛΑ ΞΟΑΓΚΑΡΝΞΝΗΖΘΔΗ, ΓΔΛ ΓΗΛΔΡΑΗ ΠΡΗΓΚΗΑΗΑ. ΡΝ MENTORING ΒΝΖΘΑ, ΓΔΛ ΑΜΗΝΙΝΓΔΗ. ΡΝ MENTORING ΔΗΛΑΗ ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝ Ρα mentoring βαζίδεηαη ζηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο, πνπ ζα αλαπηπρζνύλ κεηαμύ ηνπ κέληνξα θαη ηνπ θαζνδεγνύκελνπ, δελ είλαη νύηε ηεξαξρηθό νύηε όκσο θαη ζύλαςε ελόο ηππηθνύ έξγνπ κεηαμύ ελόο ζπκβνύινπ θαη κηαο ΚΚΔ. Βαζίδεηαη ζηελ αλαγλώξηζε από ηνλ θαζνδεγνύκελν ηεο ππεξνρήο ηνπ κέληνξα, όρη εμαηηίαο νπνηαζδήπνηε κεηνλεθηηθόηεηαο ηνπ, αιιά εμαηηίαο ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ηνπ κέληνξα θαη ηεο κεγαιύηεξεο εμεηδίθεπζεο ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ζ επηηπρεκέλε ζρέζε κέληνξα mentee αλ θαη πξνζσπηθή δελ ζεκαίλεη νπσζδήπνηε θαη θνηλσληθά θηιηθή. Ζ ζπλεξγαηηθόηεηα θαη ε εκπινθή ηνπ mentee είλαη θεθαιαηώδνπο ζεκαζίαο, επεηδή κόλν κε απηόλ ηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη ε θηλεηνπνίεζε πξσηνβνπιηώλ από ηνλ θαζνδεγνύκελν θαη ε ιήμε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηνλ κέληνξα δελ ζεκαίλεη θαη ηελ απνζηαζηνπνίεζε ηνπ mentee από ην αληηθείκελν ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο. πελζπκίδεηαη όηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ επηηπρεκέλνπ mentoring αλαγλσξίδνληαη, επαλαμηνινγνύληαη θαη αλαζεσξνύληαη ζπλέρεηα από ηνλ mentee θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηνλ κέληνξα. πελζπκίδεηαη, όηη ζηο ζωζηό mentoring ο μένηοπαρ δεν ξέπει ηιρ ζωζηέρ απανηήζειρ, αλλά θέηει ηιρ ζωζηέρ επωηήζειρ. Ρν απαηηνύκελν βάζνο ρξόλνπ ζηελ δηαδηθαζία ηνπ mentoring είλαη αλαγθαίν γηα 2 ιόγνπο, πνπ ηαπηίδνληαη κε ηελ ίδηα ηνπ ηελ θύζε. Ν κέληνξαο ρξεηάδεηαη ρξόλν γηα λα απνθηήζεη ηνλ απαξαίηεην επαγγεικαηηθό ζεβαζκό από ηνλ θαζνδεγνύκελν θαη επεηδή ζηνρεύεη ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θαζνδεγνύκελνπ δελ πξνζθέξεη έηνηκεο ιύζεηο, αιιά ππνζηεξίδεη ηελ δηαδηθαζία αλαδήηεζεο από ηνλ θαζνδεγνύκελν. ΔΞΗΞΟΝΠΘΔΡΑ ΓΗΑ ΡΝ ΔΟΓΝ THINK GREEN : ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ MENTORING ΓΔΛ ΞΔΟΗΝΟΗΕΔΡΑΗ ΠΡΖΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΡΖΠ ΘΑΘΝΓΖΓΝΚΔΛΖΠ ΚΚΔ, ΑΙΙΑ Ν ΟΝΙΝΠ ΡΝ ΔΗΛΑΗ ΞΝΠΡΖΟΗΘΡΗΘΝΠ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΖΠ, ΘΑΗ ΔΓΘΔΗΡΑΗ ΠΡΖΛ ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΘΑΗ ΔΞΗΙΠΖ ΡΥΛ ΠΓΘΔΘΟΗΚΔΛΥΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΥΛ ΕΖΡΖΚΑΡΥΛ ΞΝ ΘΑΙΔΗΡΑΗ ΛΑ ΞΝΠΡΖΟΗΜΔΗ 12

3 Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ κεληόξσλ ζην Έξγν Think Green δελ πεξηνξίδεηαη νύηε ζε ξόιν εθπαηδεπηή, αιιά νύηε θαη απνθιεηζηηθά ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Δίλαη απηνλόεην, όηη ν κέληνξαο ζα ππνζηεξίμεη ηνλ θαζνδεγνύκελν θαη ζε άιια επηρεηξεκαηηθά ζέκαηα (έηζη εμάιινπ ζα θεξδίζεη θαη ηνλ απαηηνύκελν επαγγεικαηηθό ζεβαζκό), αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ράζεη ηελ εζηίαζε ηνπ θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ mentoring. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα δηαθξίλεη ν κέληνξαο ηόζν ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο νκάδαο ζηόρνπ όζν θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ mentee, πνπ ζα αλαιάβεη λα θαζνδεγήζεη. ΣΤΠΟΙ MENTORING ΔΞΗΠΖΚΝ ΑΛΔΞΗΠΖΚΝ ΔΛΑΠ ΞΟΝΠ ΔΛΑΛ ΝΚΑΓΗΘΖ ΘΑΘΝΓΖΓΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΘΑΘΝΓΖΓΖΠΖ ΘΑΘΝΓΖΓΖΠΖ ΚΔ ΦΠΗΘΖ ΞΑΟΝΠΗΑ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΝ ΔΟΓΝ THINK GREEN: ΔΞΗΠΖΚΝ, ΓΝΚΖΚΔΛΝ MENTORING ΚΔ ΦΠΗΘΖ ΞΑΟΝΠΗΑ ΔΛΑΠ ΞΟΝΠ ΔΛΑΛ (ΚΔ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΘΑΘΝΓΖΓΖΠΖΠ) Ρα πεξηβαιινληηθό mentoring, πνπ επίθεηηαη είλαη επίζημο, επεηδή ην ΔΒΔΑ ην έρεη δεκνζηνπνηήζεη κε έκθαζε, νη κέληνξεο πξαγκαηνπνηνύλ ηηο πξώηεο ηνπο επαθέο κε ηνπο mentees ππό ηελ αηγίδα ηνπ ΔΒΔΑ κεηά από πξόζθιεζε ηνπ θαη έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα κηαο επαγγεικαηηθήο ζρέζεο, πνπ ζηνρεύεη ζε ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα. Αλ εμαηξέζνπκε ηελ πξώηε νκαδηθά επαθή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εηζαγσγηθνύ ζεκηλαξίνπ, ε θαζνδήγεζε είλαη αηνκηθή, έναρ ππορ έναν, ν κέληνξαο κε ηνλ θαζνδεγνύκελν ΚΚΔ επηρεηξεκαηία. Ζ επηδησθόκελε δηαδηθηύσζε ησλ κεληόξσλ γηα ηελ κεηαθνξά εκπεηξηώλ δελ επεξεάδεη ηελ ζρέζε κε ηνλ mentee, ν νπνίνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσξίδεη γηα ηελ δηθηύσζε απηή. Αληίζεηα ζηα πιαίζηα ηεο δεηνύκελεο εκπηζηεπηηθόηεηαο είλαη θαιύηεξα ν mentee λα κελ γλσξίδεη γηα ηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ κεηαμύ ησλ κεληόξσλ. ΣΑ ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ MENTORING ΣΟ ΔΡΓΟ THINK GREEN ΔΜΑΡΝΚΗΘΔΚΔΛΝ Θάζε θαζνδεγνύκελνο έρεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη ε δηαδηθαζία ηεο θαζνδήγεζεο πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη ζε απηέο ηηο αλάγθεο ΠΘΝΞΗΚΝ 13

4 Ρόζν ν θαζνδεγνύκελνο θαη ν κέληνξαο όζν θαη ε απόθαζε ηνπο λα ζπλεξγαζηνύλ εηλαη εζεινληηθέο θαη δελ κπνξνύλ λα επηβιεζνύλ απν θαλέλαλ ΝΟΓΑΛΥΚΔΛΝ Ν κέληνξαο έρεη ζρέδην, πξνγξακκαηίδεη, αμηνινγεί θαη επαλαηνπνζεηεί ηελ πνξεία ηνπ, όηαλ ρξεηάδεηαη. Γλσξίδεη όια ηα ζηάδηα, πνπ πξέπεη λα νινθιεξώζεη πξνο ηελ επηηπρία ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΗΚΝ Από ηελ αξρή ηίζεληαη ζηόρνη θαη θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο επίηεπμεο ηνπο. ΔΜΑΡΝΚΗΘΔΠΖ ΚΚΔ ΑΞΝ ΡΖΛ ΝΚΑΓΑ ΠΡΝΣΝΠ ΠΘΝΞΗΚΝ ΠΚΒΑΡΝ 100% ΝΟΓΑΛΥΚΔΛΝ & ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΗΚΝ ΚΔΠΥ ΡΝ ΔΟΓΝ THINK GREEN Όπσο πξναλαθέξζεθε ην mentoring ζα είλαη εξαηομικεςμένο κε θάζε κηα ΚΚΔ, ν κέληνξαο νθείιεη λα ην πξνζέμεη θαη λα κελ θάλεη αλαθνξέο, πνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ζηνλ θαζνδεγνύκελν ηελ εληύπσζε, όηη πηζαλόλ νη ζπδεηήζεηο ηνπ κε ηνλ κέληνξα λα απνηεινύλ θαη αληηθείκελν επξύηεξνπ ζρνιηαζκνύ από άιινπο παξάγνληεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θα είλαη ζκόπιμο, αθνύ κεηά ηηο αξρηθέο ελέξγεηεο γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο ηνπ ΔΒΔΑ θαη ηελ αξρηθή γλσξηκία, ε δέζκεπζε ηνπ κέληνξα θαη ηνπ mentee λα πξνρσξήζνπλ ζε κηα ζπλεξγαζία δελ επηβάιιεηαη από θαλέλαλ, νύηε πξνζθέξεη άιια θίλεηξα (π.ρ. ρξεκαηνδόηεζε γηα θάπνηα πεξηβαιινληηθή ελέξγεηα), πνπ κπνξεί λα εθηξέςεη ην πξαγκαηηθό ελδηαθέξνλ ηνπ θαζνδεγνύκελνπ. Ζ ππνζηήξημε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Think Green ζην πεξηβαιινληηθό mentoring έρεη θαηλνηνκηθό ραξαθηήξα γηα ηελ Διιάδα θαη δελ έρεη πξνεγνύκελν. Πην παξειζόλ έρνπλ γίλεη απνζπαζκαηηθέο πξνζπάζεηεο, πνπ δελ νδήγεζαλ ζε απηά απνηειέζκαηα. Ν ζρεδηαζκόο ηνπ Think Green θαη εηδηθόηεξα ε εκπινθή ησλ κεληόξσλ πεξηγξάθνπλ ην ζηνίρεκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ πξάζηλνπ mentoring θηινδνμεί λα απνηειέζεη νπζηαζηηθά ηελ απαξρή ηνπ νξγαλσκέλνπ mentoring ζηελ Διιάδα. Δπηζεκαίλεηαη αθόκα κηα θνξά, όηη ε απνπζία άιισλ θηλήηξσλ (κε ηελ κνξθή επηρνξεγήζεσλ) γηα ηελ απόθαζε ζπλεξγαζίαο ηνπ ΚΚΔ επηρεηξεκαηία κε ηνλ κέληνξα απνηειεί θαηαξρήλ κηα ζεκειηώδε δηαθνξνπνίεζε από ην παξειζόλ, όπνπ ν ΚΚΔ επηρεηξεκαηίαο κέζα από παξόκνηεο δξάζεηο απνδεηνύζε ην άκεζν νηθνλνκηθό όθεινο αλεμάξηεηα από ηνπο ζηόρνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο. 14

5 ΣΙ ΔΙΝΑΙ Ο ΜΔΝΣΟΡΑ? Ρν ιεμηθό Cambridge advanced learner s dictionary δίλεη ηελ αθόινπζε εξκελεία: «έλαο άλζξσπνο πνπ παξέρεη ζε έλαλ άιινλ άλζξσπν βνήζεηα θαη ζπκβνπιή γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν». Άιινη επξέσο δηαδεδνκέλνη νξηζκνί ηεο έλλνηαο είλαη: «ν κέληνξαο είλαη θάπνηνο ν νπνίνο ελδηαθέξεηαη λα βνεζήζεη θάπνηνλ λα αλαπηπρζεί επηηπρώο ζε έλα επάγγεικα». «ν κέληνξαο είλαη ζπλήζσο έλα άηνκν κεγαιύηεξν ζε ειηθία θαη πάληνηε πην έκπεηξν, από ηνλ θαζεγνπκελν, ην νπνίν θαζνδεγεί θαη βνεζά ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ θαζνδεγνύκελνπ». «ν κέληνξαο είλαη έλαο ελήιηθαο ν νπνίνο παξέρεη ζε έλα λεαξό άηνκν ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε. «ν κέληνξαο είλαη έλαο θίινο, κηα πεγή γλώζεο, έλαο πξνπνλεηήο, έλαο θαζνδεγεηήο, θάπνηνο πνπ παξαθηλεί ηνπο άιινπο θαη θάπνηεο θνξέο κπνξεί λα είλαη θάπνηνο έκπηζηνο θίινο». Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, κέληνξεο νξίδνληαη σο νη επαγγεικαηίεο θαη ηα ηεξαξρηθά πςειόβαζκα κέιε ελόο νξγαληζκνύ, πνπ κπνξνύλ λα αζθήζνπλ επηξξνή, δηαζέηνπλ κεγάιε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη γλώζεηο θαη αθνζηώλνληαη ζηελ ελίζρπζε θαη παξνρή βνεζείαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ησλ θαζνδεγνύκελσλ ηνπο. Πην πξόγξακκα think green (ην νπνίν ζηνρεύεη ζηελ κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ από ηελ ιεηηνπξγία ησλ ΚΚΔ ηεο νκάδαο ζηόρνπ): Κέληνξαο είλαη θάπνηνο ν νπνίνο εθπαηδεύεη, ελεκεξώλεη, βνήζα, θαζνδεγεί, ππνζηεξίδεη θαη ζπκβνπιεύεη ηελ επηρείξεζε, γύξσ από ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 15

6 ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΜΔΝΣΟΡΑ Ν κέληνξαο είλαη ν θξηζηκόηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο think green. Δίλαη ν άλζξσπνο, πνπ έρεη ελζηεξληζηεί ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη έρεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο γηα λα νδεγήζεη ηνπο θαζνδεγνύκελνπο (mentees) κε αζθάιεηα ζηνλ επηδησθόκελν ζθνπό, δειαδή ηελ κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ από ηελ ιεηηνπξγία ησλ ΚΚΔ, πνπ δηνηθνύλ. Δίλαη θαζήθνλ ησλ κεληόξσλ λα κπνξνύλ λα παξακέλνπλ αληηθεηκεληθνί θαη λα θαζνδεγνύλ ηνπο mentees ππεύζπλα, πεηζαξρεκέλα θαη εζηηαζκέλα ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ Ν Lao Tse, θηλέδνο θηιόζνθνο πξηλ ρξόληα, είρε δώζεη ηνλ εμήο νξηζκό γηα ηνλ εγέηε (κέληνξα?): ν θαιόο εγέηεο είλαη ν θαιύηεξνο, όηαλ ε νκάδα αληηιακβάλεηαη άκεζα, όηη απηόο ηελ θαζνδεγεί. ν θαιόο εγέηεο (κέληνξαο?) Κηιά ιίγν, αιιά όηαλ νινθιεξσζεί ε εξγαζία κε επηηπρία όινη ζα πνπλ: κόλνη καο ην θάλακε! Ν θαιόο κέληνξαο δελ γλσξίδεη απαξαίηεηα όιεο ηηο απαληήζεηο. Πηελ πξαγκαηηθόηεηα ν θαιόο κέληνξαο γλσξίδεη ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο! Νη αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην θνηλό, πνπ απεπζύλεηαη απαηηνύλ από ηνλ κέληνξα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ εμήο ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ: εμαηξεηηθή επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα εμαηξεηηθό απηνέιεγρν εμαηξεηηθή αλαιπηηθή ηθαλόηεηα παξαθίλεζεο θαη δπλαηόηεηα θαηαλόεζεο θαιή γλώζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο πξαθηηθήο θαιέο νξγαλσηηθέο ηθαλόηεηεο θαιή αίζζεζε ηνπ ρηνύκνξ Δθηόο απηώλ, νη κέληνξεο πξέπεη λα έρνπλ: πνιύ θαιή γλώζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξαθηηθήο ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο θαη άκεζε ζύιιεςε πξνβιεκαηηθώλ πεξηνρώλ Γλώζε ησλ πεγώλ αλαδήηεζεο εμεηδηθεπκέλσλ ζπλεξγαηώλ Γπλαηόηεηεο άκεζεο αμηνιόγεζεο επελδπηηθώλ ελαιιαθηηθώλ πξνηάζεσλ Θνηλσληθή αλαγλώξηζε κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο θαηαμίσζεο 16

7 Νη γλώζεηο - ηθαλόηεηεο δεμηόηεηεο, πνπ απαηηνύληαη από ηνπο κέληνξεο (δειαδή, ην αθξναηήξην ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ) είλαη ζύλζεηεο θαη αθνξνύλ ηόζν ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ππόζηαζε, όζν θαη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ. Ζ επηινγή ηνπ αθξναηεξίνπ έγηλε κε ηέηνηα θξηηήξηα, παξόια απηά ε αλάδεημε ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαη ε ζπρλή αλαθνξά ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο απνηππώλεη ηελ ζεκαζία ηνπο ζηελ επηηπρία ηνπ mentoring, αιιά θαη νιόθιεξνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Think Green κε δεδνκέλε ηελ ζεκαζία ηνπ mentoring ζε νιόθιεξν ην Ξξόγξακκα. Η ΟΜΑΓΑ ΣΟΥΟ ΚΑΙ ΟΙ MENTEES ΣΝΛΓΟΗΘΝ / ΙΗΑΛΗΘΝ ΔΚΞΝΟΗΝ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ Θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηελ απνθπγή ζύγρξνλσλ θαιώλ πεξηβαιινληηθώλ πξαθηηθώλ: 1. ειιηπήο ελεκέξσζε γηα ηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο 2. άγλνηα γηα ηηο ππνρξεώζεηο αιιά θαη ηα νθέιε (θίλεηξα) από ηελ πηνζέηεζε πεξηβαιινληηθώλ πξαθηηθώλ 3. ειιηπήο γλώζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ, αιιά θαη εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθώλ θαη πξαθηηθώλ 4. πεξηνξηζκέλνη πόξνη ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 5. έιιεηςε ππνζηήξημεο & θαζνδήγεζεο Ν ΚΚΔ επηρεηξεκαηίαο πιζηεύει, όηη ε δηθή ηνπ ζπλεηζθνξά ζηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ρσξίο θακία ζεκαζία θαη απνθιεηζηηθνί ππεύζπλνη είλαη νη κεγάιεο βηνκεραλίεο. Ξξόθεηηαη γηα κύζν πνπ δελ ηζρύεη θαη νθείιεη λα αλαδεηρζεί ζηηο πξώηεο ζπλαληήζεηο ησλ κεληόξσλ κε ηνπο ΚΚΔ επηρεηξεκαηίεο. Ξνιιέο θνξέο, αθόκα θαη από αδηαθνξία, νη ΚΚΔ επηρεηξεκαηίεο αγλννύλ ηηο λνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο, αιιά θαη ηα θίλεηξα, πνπ θαηά θαηξνύο αλαθνηλώλνληαη γηα ηελ ζπκκόξθσζε ζε πεξηβαιινληηθνύο θαλόλεο, εηδηθά όηαλ απηνί ζεζκνζεηνύληαη γηα πξώηε θνξά. Δπίζεο, πνιιέο θνξέο δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο ζύγρξνλσλ πεξηβαιινληηθώλ πξαθηηθώλ, είηε γηα ιόγνπο επηβίσζεο, είηε γηα ιόγνπο βειηίσζεο ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπο απνηειεζκάησλ. 17

8 Ζ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλεο πεξηβαιινληηθήο γλώζεο δελ είλαη θξίζηκε, θξίζηκν είλαη αλ ν ΚΚΔ επηρεηξεκαηίαο αδηαθνξεί θαη δελ αλαδεηά πεγέο γηα ηελ θάιπςε ησλ πεξηβαιινληηθώλ ηνπ αλαγθώλ. Νπσζδήπνηε ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία δελ βνεζά ζηελ αλάιεςε λέσλ πξσηνβνπιηώλ, πνιύ πεξηζζόηεξν αλ ν ΚΚΔ επηρεηξεκαηίαο ζεσξεί ηελ ελαζρόιεζε ηνπ κε ην πεξηβάιινλ πεξηηηή πνιπηέιεηα. Θαζήθνλ ηνπ κέληνξα είλαη λα θαιύςεη ηηο ειιείςεηο θαη αλαζθάιεηεο ηνπ mentee θαη λα αλαδείμεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο, πνπ ίζσο θξύβνληαη ζηελ πεξηβαιινληηθή ελαζρόιεζε ηεο ΚΚΔ. Βέβαηα, όια απηά ρσξίο λα μερλάεη ην ξόιν ηνπ θαη λα κε δηνιηζζήζεη ζε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε κε ην ξόιν ηνπ εηδηθνύ. Ν κέληνξαο νθείιεη λα παξαθηλήζεη θαη λα θαζνδεγήζεη ηνλ mentee, ώζηε λα κπνξέζεη λα δηαθξίλεη κόλνο ηνπ ηα νθέιε θαη ηηο επθαηξίεο, πνπ πηζαλόηαηα παξνπζηάδνληαη. ΒΑΠΗΘΖ ΓΗΑΦΝΟΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΓΝ ΝΚΑΓΥΛ ΔΗΛΑΗ Ζ ΠΡΝΣΔΠΖ: ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΖ ΔΘΑΗΟΗΑ ΓΗΑ ΡΗΠ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΣΥΟΗΠ ΑΚΔΠΝ ΝΦΔΙΝΠ ΓΗΑ ΡΝ ΣΝΛΓΟΗΘΝ / ΙΗΑΛΗΘΝ ΔΚΞΝΟΗΝ Ζ ελαζρόιεζε κε ην πεξηβάιινλ από ηελ πιεπξά ηεο ΚΚΔ δηαθέξεη αλ πξόθεηηαη γηα επηρείξεζε ηνπ εκπνξίνπ ή αλ ε ΚΚΔ είλαη από ηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπώλ. Νη θαηαζθεπέο δηέπνληαη ζήκεξα από έλα νινθιεξσκέλν θαζεζηώο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη όζεο επηρεηξήζεηο δελ επζπγξακκηζηνύλ κε ην θαζεζηώο απηό θηλδπλεύνπλ, όρη ζην πνιύ καθξηλό κέιινλ, κε ζπξξίθλσζε θαη εμνβειηζκό από ηελ λέα αλαδπόκελε αγνξά. Αζθαιώο ε Διιάδα νπζηαζηηθά κόιηο ηώξα αξρίδεη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο θαη λα δηακνξθώλεη δξάζεηο, πνπ ζα επηηαρύλνπλ ηελ πηνζέηεζε ηνπο από ηελ Διιεληθή αγνξά. Κε απηή ηελ έλλνηα νη θαηαζθεπέο δηαζέηνπλ έλα πιενλέθηεκα, πνπ δηεπθνιύλεη ηνπο mentees λα αθνπγθξαζζνύλ ηηο ζύγρξνλεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθέο επηηαγέο. Αληίζεηα, ην εκπόξην (πεξηζζόηεξν ην ιηαληθό θαη ιηγόηεξν ην ρνλδξηθό) ζα δηαθξίλεη ηα νθέιε ηνπ κέζα από ηελ κείσζε ηνπ θόζηνπο (κε απινπζηεπκέλεο ελέξγεηεο πεξηζηνιήο ησλ δαπαλώλ γηα ελέξγεηα (θσηηζκόο ζέξκαλζε/ςύμε θίλεζε) θαη ελδερνκέλσο δηείζδπζεο ζηελ λέα αγνξά κε ηελ πξνώζεζε πξάζηλσλ (νηθνινγηθώλ ή βηνινγηθώλ πξντόλησλ). Δθεί, πνπ ε θαηάζηαζε είλαη θαιύηεξε είλαη ζηα ηξόθηκα, όπνπ ήδε ε αγνξά έρεη δηακνξθσζεί θαη βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο. Νη ξπζκνί είλαη ζρεηηθά ρακεινί, αλ ζπγθξίλνπκε ηελ Διιεληθή αγνξά κε ηηο πξνεγκέλεο Δπξσπατθέο ρώξεο (Γεξκαλία Γαιιία Κ. Βξεηαλία θιπ.), παξόια απηά ε πνξεία δελ είλαη αλαζηξέςηκε. 18

9 ΘΝΗΛΥΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΝ ΗΓΑΛΗΘΝ ΘΑΘΝΓΖΓΝΚΔΛΝ (MENTEE) : ΔΜΥΠΡΟΔΦΔΗΑ - ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΟΗΡΗΘΝ ΘΑΗ ΑΡΝΘΟΗΡΗΘΝ ΞΛΔΚΑ ΔΞΗΚΝΛΖ ΘΑΗ ΑΛΑΙΖΤΖ ΞΟΥΡΝΒΝΙΗΥΛ ΠΛΑΗΠΘΖΚΑΡΗΘΖ ΥΟΗΚΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΝ ΗΓΑΛΗΘΝ ΘΑΘΝΓΖΓΝΚΔΛΝ (MENTEE) : ΓΔΘΡΗΘΝΠ ΠΔ ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΑΗ ΠΡΖΛ ΑΛΑΙΖΤΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΥΛ ΘΗΛΓΛΥΛ ΞΟΝΠΖΙΥΠΖ ΠΡΗΠ ΑΛΑΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΔΠ ΓΔΠΚΔΠΔΗΠ ΑΜΖΚΔΛΝ ΞΛΔΚΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖΠ ΠΔ ΚΔΡΑΒΑΙΙΝΚΔΛΔΠ ΠΛΘΖΘΔΠ Ζ αλαθνξά ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηδαληθνύ mentee (θνηλσληθά θαη επαγγεικαηηθά) δελ ζεκαίλεη, όηη αλαδεηνύκε κόλν ηέηνηνπο θαζνδεγνύκελνπο, αιιά όηη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ν κέληνξαο πξέπεη λα ηα αλαδείμεη ζηνλ βαζκό, πνπ ππάξρνπλ θαη λα ηα θαιιηεξγήζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ mentoring. Κε ηνλ ηξόπν απηό ν κέληνξαο ζα εθπιεξώζεη θαη ηνλ επξύηεξν ξόιν ηνπ, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ γεληθόηεξε ππνζηήξημε ηνπ mentee. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ mentee ζηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά έηζη θη αιιηώο δηεπθνιύλεη ηελ ζπλεξγαηηθή ζρέζε, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηηπρία ηνπ πεξηβαιινληηθνύ mentoring, πνπ απνηειεί ηνλ ζηόρν ηεο παξνύζαο εθπαίδεπζεο. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΤ MENTEES 1. Ξξηλ ηελ 1ε ζπλάληεζε Κειέηε ηνπ profile ηνπ mentee (ΚΚΔ θαη ηδηνθηήηε) Αλαζθόπεζε ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε Αλαδήηεζε εκπεηξηώλ κέζσ ηνπ δηθηύνπ γηα όκνηεο εηαηξείεο 2. Αξρηθή ζπλάληεζε Θαηάθηεζε εκπηζηνζύλεο από ηνλ mentee (λα απνθεύγεηαη ε αλαθνξά εκπεηξηώλ από άιιε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ηνπ θιάδνπ) 19

10 Θαηάθηεζε επαγγεικαηηθνύ ζεβαζκνύ από ηνλ mentee (ρξήζηκε ε αλαθνξά δηεζλνύο θαη ειιεληθήο ζύγρξνλεο πξαθηηθήο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο) Γηάγλσζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ αλεζπρηώλ / αγσληώλ ηνπ mentee. Ξξώηε πεξηβαιινληηθή επηζεώξεζε (environmental walk). Σαιαξή αλαθνξά ζηα επξήκαηα θαη αλαθνξά ζε ελαιιαθηηθέο δηαρεηξηζηηθέο ιύζεηο Ξξνθαηαξθηηθόο πξνγξακκαηηζκόο ελεξγεηώλ / ζπλαληήζεσλ 3. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ mentoring επαηζζεηνπνίεζε mentee ζηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο (ρηίζηκν πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο) εμεηδίθεπζε ηνπ αξρηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ (θαζνξηζκόο milestones ζπγθξόηεζε ζηόρσλ θαη ζπκθσλία κεζνδνινγίαο) ειεγρόκελε επέθηαζε ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ζε αιιά ζέκαηα γεληθήο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο (θαζνδήγεζε ζηελ ινγηθή ηεο αλάιπζεο νθέινπο / θόζηνπο). ελδερόκελε απνζπαζκαηηθή αληηκεηώπηζε ελόο πξνβιήκαηνο εδξαηώλεη ηελ ζρέζε κε ηνλ mentee αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο ΚΚΔ / ηδηνθηήηε γίλεηαη ε αληηκεηώπηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ ηεο ΚΚΔ. από απιέο αλαθνξέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θόζηνπο (ζβήλνπκε ηα Φώηα, δελ ηππώλνπκε νπσζδήπνηε) κέρξη ζύλζεηα ζέκαηα ΠΖΘ λύμε ελεκέξσζε ζηα ζέκαηα: θύθινο δσήο ελεξγεηαθό απνηύπσκα (co2 foot print) πεξηβαιινληηθό ηζνδύγην πεξηβαιινληηθό ζήκα πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή δηαρεηξηζηηθά ζπζηήκαηα ζύζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ειεγρόκελε θαη ζηαδηαθή απόθηεζε πεξηβαιινληηθήο επηρεηξεκαηηθήο ινγηθήο από ηνλ mentee 4. Ιήμε ηεο ζπλεξγαζίαο κέληνξα mentee ε εκεξνκελία ιήμεο είλαη αληηθείκελν επαλεμέηαζεο ε απόθαζε απνδέζκεπζεο ηνπ mentee θαη ν βαζκόο επηηπρίαο θνηλή αλαζθόπεζε ηεο πνξείαο (νπζηαζηηθά από ηνλ mentee κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ κέληνξα) απηναμηνινγεζε ηνπ κέληνξα ζύγθξηζε κε άιιεο απνζηνιέο (ίδηεο ε άιισλ κεληόξσλ) ΤΝΔΙΡΜΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΑΙΔΤΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΜΔΝΣΔΔS Ν ζπλεηξκηθόο Θαηάινγνο απνηειεί βαζηθό εξγαιείν γηα ηνλ κέληνξα ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ κε ηνλ mentee. Ζ θηινζνθία ηνπ mentoring, όπνπ ε απνζηνιή ηνπ κέληνξα είλαη ε παξαθίλεζε ηνπ mentee θαη ε θαζνδήγεζε ηνπ λα ραξάμεη 20

11 κόλνο ηνπ ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηόρσλ έρεη αλάγθε από εκπεηξηθά εξγαιεία θαη κεζνδνινγία. Δίλαη απηνλόεην, όηη ν θάζε κέληνξαο, αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ θαη ην γλσζηηθό ηνπ ππόβαζξν ζα αλαπηύμεη θαη εμαηνκηθεπκέλεο ηαθηηθέο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ mentee. Νη ιέμεηο θιεηδηά ηνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ ζπλεηξκηθό Θαηάινγν έρνπλ ζθνπό λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ έλαπζκα ζην mentee γηα λα αλαζύξεη από ηελ κλήκε ηνπ γλώζεηο θαη πιεξνθνξίεο, πνπ κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε ζα δηεπθνιύλνπλ ηνλ ξόιν ηνπ κέληνξα. ΝΚΑΓΑ 1: ΘΑΛΝΛΗΠΡΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΞΟΝΠΡΗΚΝ ΟΞΝΗ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖ ΡΝΜΗΘΝΡΖΡΑ ΔΟΥΞΑΗΘΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ Ν ΟΞΑΗΛΥΛ ΞΙΖΟΥΛΔΗ ΔΟΥΞΑΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΑΛΑΘΘΙΥΠΖ ΞΟΝΡΞΑ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΓΔΗΝΓΝΡΖΠΔΗΠ ΝΚΑΓΑ 2: ΔΟΓΑΙΔΗΑ / ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΑΞΔ ΦΝΟΔΗΠ ΑΛΑΘΘΙΥΠΖΠ ΘΑΠΑΔΟΗΑ ΦΗΙΡΟΑ ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΖΠΖ ΡΝΜΗΘΑ ΙΗΘΑ ΒΟΗΓΗΘΖ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΝΚΑΓΑ 3: ΝΦΔΙΖ ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΔΛΗΠΣΠΔΗΠ -ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΔΗΠ ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΖΠΖ ΔΞΗΒΗΥΠΖ ΚΔΟΗΓΗΑ ΑΓΝΟΑΠ ΚΔΗΥΠΖ ΘΝΠΡΝΠ ΒΗΝΙΝΓΗΘΑ ΞΟΝΗΝΛΡΑ ΝΗΘΝΙΝΓΗΘΑ ΞΟΝΗΝΛΡΑ ΝΚΑΓΑ 4: ΘΑΙΔΠ ΞΟΑΘΡΗΘΔΠ 21

12 ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΛΔΔΠ ΑΓΝΟΔΠ ΔΜΞΛΑ ΘΡΗΟΗΑ ΚΔΟΗΓΗΝ ΑΓΝΟΑΠ ΔΟΥΞΑΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΔΠ ΘΑΠΡΖΟΔΠ ΘΡΗΟΗΥΛ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΑΠΟΣΤΥΙΑ Α. ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ ΡΝ MENTORING ΠΛΔΟΓΑΕΔΡΑΗ ΘΑΗ ΚΔ ΡΗΠ ΞΝΙΝΗΞΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ ΡΝ THINK GREEN, ΡΝ ΡΔΙΗΘΝ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑ ΔΜΑΟΡΑΡΑΗ ΘΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΞΝΟΔΗΑ ΡΥΛ ΑΙΙΥΛ ΓΟΑΠΔΥΛ Ζ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΥΛ ΘΔΠΚΗΘΥΛ ΞΝΠΡΖΟΗΘΡΗΘΥΛ ΓΟΑΠΔΥΛ (ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΔΗΠ ΦΝΟΔΗΠ) ΔΗΛΑΗ ΑΛΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΖ ΘΑΗ ΓΔΛ ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛ ΔΞΑΟΘΥΠ ΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΡΝ MENTORING Νη πεξηνξηζκνί ηνπ πεξηβαιινληηθνύ mentoring νξίδνληαη νπζηαζηηθά από ηηο απαηηνύκελεο ζπλέξγηεο κε ηηο άιιεο δξάζεηο. Νη δξάζεηο απηέο είλαη είηε ηνπ Έξγνπ Think Green (Ξεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε Γίθηπν πξάζηλσλ επηρεηξεκαηηθώλ αγγέισλ Γηαδηθηπαθή πξάζηλε πύιε ησλ ΚΚΔ), είηε ηνπ επξύηεξνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο (ζεζκηθά ζέκαηα). Β. ΘΗΛΓΛΝΗ ΑΞΝΡΣΗΑΠ Ζ ΡΟΔΣΝΠΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΟΗΠΖ ΘΑΛΔΗ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΖ ΔΙΘΠΡΗΘΝ ΝΗ ΚΚΔ ΓΔΛ ΑΛΡΑΞΝΘΟΗΛΝΛΡΑΗ ΘΔΡΗΘΑ ΠΡΝ ΘΑΙΔΠΚΑ ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΝ ΞΟΑΠΗΛΝ MENTORING ΙΝΓΥ ΑΛΥΟΗΚΝΡΖΡΑΠ ΚΗΘΟΖ ΑΛΡΑΞΝΘΟΗΠΖ ΠΡΖΛ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΡΝ ΔΒΔΑ ΓΗΑ ΡΝΠ ΚΔΛΡΝΟΔΠ ΘΑΗ ΘΑΘΔΠ ΔΞΗΙΝΓΔΠ ΝΗ ΚΔΛΡΝΟΔΠ ΓΔΛ ΚΞΝΟΝΛ ΛΑ ΑΛΡΑΞΝΘΟΗΘΝΛ ΠΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΥΛ MENTEES Όζνλ αθνξά ηνπο θηλδύλνπο απνηπρίαο, απηνί ζρεηίδνληαη θαη πάιη κε ην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ, πνπ ζήκεξα επηβαξύλεηαη δξακαηηθά από ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε, αιιά θαη από ηελ σξηκόηεηα ησλ ΚΚΔ θαη ηελ (α)θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ησλ κεληόξσλ (πξόζθιεζε ΔΒΔΑ, θαθέο επηινγέο). 22

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΟ ΥΟΡΕΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΘΑΙΡΠΑΠ Π Θ Ν Ξ Ν Η 1. ΞΑΡΑΜΖ ΓΗΑΞΙΝΘΖΠ ΘΑΗ ΑΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Διαχείριςη του ανθρώπινου δυναμικού και των εθελοντών ςτισ ΜΚΟ Στο πλαίςιο του Σεμιναρίου «ΜΚΟ: Οργάνωςη, ςυμμετοχικότητα, παρέμβαςη» Σπύρος Ψύχας Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Εθελονηική

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα