ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΚΥΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΚΥΑ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΚΥΑ MAΡΤΙΟΣ

2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης. Α. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207 Α ), και ειδικότερα: - τις διατάξεις του άρθρου 7 σχετικά µε την κατάρτιση και το περιεχόµενο των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για δραστηριότητες εθνικής σηµασίας - τις διατάξεις του άρθρου 10 σχετικά µε τη δηµιουργία περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π..) και την κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα απόφαση του ΥΠΕΧΩ Ε αριθ. Η.Π / «Καθορισµός δικαιολογητικών, διαδικασίας και προϋποθέσεων χωροθέτησης Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.)» 2. Τις διατάξεις της υπ αρ. ΥΠΕΧΩ Ε/ΕΥΠΕ/οικ / κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης «Εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (ΦΕΚ 1225 Β / ). 3. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128 A / ) και τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464 Β / ), τη Βιοµηχανία (ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/ ) και τον Τουρισµό (ΦΕΚ 1138 Β / ). 4. Το καθεστώς αδειοδότησης των µονάδων υδατοκαλλιέργειας το οποίο διέπεται από τις ακόλουθες βασικές διατάξεις: 2

3 - Άρθρο 32 παραγρ. 7 του Ν. 1845/89 «Ανάπτυξη Αγροτικής Έρευνας και άλλες διατάξεις» - Άρθρο 1 παραγρ. 3 Β.. 142/1971 «Αλιεία υδρόβιων ζωνών λιµνών και ποταµών και προστασία αυτών» - Άρθρο 19 παραγρ. 11 του Ν.3208/2003 «Προστασία δασικών οικοσυστηµάτων και άλλες διατάξεις» - Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν.3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις» - Ν. 3199/2003 «προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23 Ης Οκτωβρίου 2000» - Π.. 28/2009 (ΦΕΚ 46 / Α) «Απαιτήσεις υγειονοµικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και µέτρα για την πρόληψη και την καταπολέµηση ορισµένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες 2006/88/ΕΚ του Συµβουλίου και 2008/53/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.» - Κ.Υ.Α /5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες. Περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Καθορισµός περιεχοµένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις σύµφωνα µε το Ν. 1650/86» - Κοινή Εγκύκλιος των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ..Ε. (νυν Υ.Π.Ε.Κ.Α) και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αριθ /1866/ «ρύθµιση θεµάτων υδατοκαλλιεργητικών µονάδων» - Απόφαση αριθ / του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Ρύθµιση αδειοδότησης των µονάδων θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας» 5. Τις ανακοινώσεις της Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραµµές για µια ενοποιηµένη προσέγγιση της θαλάσσιας πολιτικής: προς την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ενοποιηµένη θαλάσσια διακυβέρνηση και τη διαβούλευση των ενδιαφερόµενων φορέων «(COM (2008)0395)». Ένας οδικός χάρτης για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό: Επίτευξη κοινών αρχών στην Ε.Ε. (COM 3

4 (2008/0791) και «Αναπτύσσοντας τη διεθνή διάσταση της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM 2009/0536) καθώς και την έκθεση προόδου επί της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής της Ε.Ε. (COM(2009) 0540). 6. Την Οδηγία 2006/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου Κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων. 7. Την Οδηγία 2006/88/ΕΚ του Συµβουλίου της 24 ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά µε τις απαιτήσεις υγειονοµικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και την απόφαση της Επιτροπής 2008/946/ΕΚ της 12 ης εκεµβρίου 2008, για την εφαρµογή της Οδηγίας. 8. Τον Καν (ΕΚ) αριθ. 710/2009 της Επιτροπής της 5 ης Αυγούστου 2009, για την τροποποίηση του Καν (ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων για τη βιολογική παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και φυκιών». 9. Τον Καν (Ε.Κ.) 708/2007 του Συµβουλίου, για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών. 10. Την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (P7-TA(2010)0243) µε την οποία εγκρίνεται Έκθεση «σχετικά µε µία νέα ώθηση στη στρατηγική για τη βιώσιµη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας (2009/2007 ΙΝΙ). 11. Τον Οδηγό της ιεθνούς Ένωσης για τη ιατήρηση της Φύσης (IUCN) για την αειφόρο ανάπτυξη της Μεσογειακής υδατοκαλλιέργειας (Site Selection και Site Management). 12. Τις µελέτες χωροθέτησης Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) για διάφορες περιοχές της χώρας, που έχουν χρηµατοδοτηθεί από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Ε.Π.ΑΛ και των Π.Ε.Π. 13. Τη µελέτη του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες. 14. Τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες. 15. Το µε α.π. οικ... έγγραφο της ιεύθυνσης Χωροταξίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α., µε το οποίο διαβιβάστηκε στην Ε.Υ.ΠΕ. / Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Στρατηγική 4

5 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Π.Μ.Ε.) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες. 16. Το µε α.π. οικ... έγγραφο της Ε.Υ.ΠΕ. / Υ.Π.Ε.Κ.Α. µε το οποίο διαβιβάστηκε αντίγραφο της Σ.Μ.Π.Ε. προς: α) τα Υπουργεία. β) τη ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, τη ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α., γ) τους Οργανισµούς Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας και Θεσσαλονίκης, δ) τα Περιφερειακά Συµβούλια των δεκατριών Περιφερειών της Χώρας και ε) τη /νση Χωροταξίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α., προκειµένου να δηµοσιοποιήσει τη Σ.Μ.Π.Ε. στο κοινό. 17. Την από.. ανακοίνωση που δηµοσιεύθηκε στις εφηµερίδες, καθώς και στο διαδικτυακό κόµβο του Υ.Π.Ε.Κ.Α., µε την οποία γνωστοποιήθηκε στο κοινό η έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης επί της οικείας Σ.Μ.Π.Ε. 18. Τις απόψεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας δηµόσιας διαβούλευσης για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. 19. Την από... εισήγηση της ιεύθυνσης Χωροταξίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α. προς το Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. 20. Τη µε αριθµό γνωµοδότηση του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. 21. Την από... εισήγηση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. προς την Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης. 22. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Β. Εκτιµώντας κυρίως τα ακόλουθα: 1. Στρατηγικοί στόχοι των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η ισότητα και η κοινωνική συνοχή 5

6 καθώς και η οικονοµική ανάπτυξη. Η υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα συνδέεται και µε τις τρεις αυτές συνιστώσες. Έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις, απασχολεί ένα σηµαντικό αριθµό εργαζοµένων και συµβάλλει ουσιαστικά στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. 2. Η δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας περιλαµβάνει κλάδους όλων των τοµέων παραγωγής. o Στον πρωτογενή τοµέα κατατάσσονται οι δραστηριότητες της καθαυτό παραγωγής σε θαλάσσιο ή χερσαίο χώρο, o Στον δευτερογενή οι δραστηριότητες που συνδέονται µε την υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας, τη συσκευασία και την επεξεργασία των παραγόµενων προϊόντων o Στον τριτογενή κατατάσσονται οι δραστηριότητες διακίνησης, και εµπορίας των παραγόµενων προϊόντων Η παρούσα ΚΥΑ διαλαµβάνει τα θέµατα που αφορούν κύρια τον πρωτογενή τοµέα και δευτερευόντως τον δευτερογενή, εφόσον οι δραστηριότητες συνδέονται µε τις υποστηρικτικές υποδοµές. Οι δραστηριότητες που αφορούν στον τριτογενή τοµέα δεν αφορούν την παρούσα ΚΥΑ. 3. Η ανάπτυξη του τοµέα των υδατοκαλλιεργειών και κυρίως του κλάδου των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών υπήρξε ραγδαία στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα η χώρας µας να κατέχει σήµερα ηγετικό ρόλο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και υπό το καθεστώς ενός συνεχώς εντεινόµενου ανταγωνισµού οι θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες αποκτούν νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 4. Οι θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα δεδοµένου ότι η παραγωγή τους εξάγεται σε ποσοστό 70% 80% συµβάλλοντας ουσιαστικά στο ισοζύγιο πληρωµών της χώρας, ενώ τα προϊόντα τους κυριαρχούν στην Ευρωπαϊκή αγορά και όχι µόνο. 5. Η Ελλάδα είναι η µεγαλύτερη παραγωγός χώρα Τσιπούρας και Λαβρακιού παγκοσµίως και αντιπροσωπεύει το 50% περίπου της συνολικής παραγωγής των χωρών της Μεσογείου. 6. Η εθνική παραγωγή υδατοκαλλιέργειας συντελεί στη µείωση του εµπορικού ελλείµµατος αλιευτικών προϊόντων της ΕΕ, συµβάλλοντας ταυτόχρονα και άµεσα προς την επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. 6

7 7. Η δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας στηρίζει την τοπική οικονοµία προσφέροντας εναλλακτική λύση στην απασχόληση ατόµων που ενισχύουν µε τον τρόπο αυτόν το εισόδηµά τους στα πλαίσια της πολυδραστηριότητας. Με δεδοµένη µάλιστα την κάµψη του τουρισµού διεθνώς, είναι επιθυµητή η ενίσχυσή της, στα πλαίσια πάντοτε της αειφορικής ανάπτυξης, µε τη χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και εξασφάλισης της συµπληρωµατικότητας των άλλων τοµέων παραγωγής και της αρµονικής συνύπαρξης µε τις άλλες δραστηριότητες του παράκτιου χώρου. 8. Το συγκριτικό πλεονέκτηµα των Ελληνικών θαλασσών για την ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, που συνίσταται κυρίως: α) στην εκτεταµένη νησιωτική και ηπειρωτική ακτογραµµή, µε πληθώρα φυσικά προστατευµένων περιοχών, β) στην καθαρότητα των παράκτιων υδάτων και γ) στις ιδανικές ωκεανογραφικές συνθήκες (θερµοκρασία, αλατότητα, ανανέωση υδάτων κλπ), σε συνδυασµό µε την τεχνολογική εξέλιξη, κυρίως όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, δηµιουργεί θετικές προοπτικές για τη µελλοντική πορεία του κλάδου, και τη διατήρηση της ηγετικής του θέσης σε Μεσογειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 9. Η ζήτηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταγράφει ανοδική τάση, τόσο σε παγκόσµιο επίπεδο, όσο και στην Ε.Ε., λόγω αύξησης των πληθυσµού, αλλά και διότι οι καταναλωτικές συνήθειες µεταβάλλονται προς την κατεύθυνση µιας διατροφής βασιζόµενης σε περισσότερο υγιεινά προϊόντα. 10. Ο τοµέας υδατοκαλλιέργειας µπορεί να συµβάλλει αποφασιστικά στην εξασφάλιση αλιευτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και συνεπώς στη µείωση της πίεσης στα φυσικά αποθέµατα, αλλά και να παίζει σηµαντικό ρόλο στην ασφάλεια σε είδη διατροφής, στην οικονοµική δραστηριότητα και στην απασχόληση, κυρίως σε νησιωτικές και αποµονωµένες περιοχές. 11. Η υδατοκαλλιέργεια θεωρείται ως συµπληρωµατικός κλάδος του Τοµέα Αλιείας, ειδικότερα όσον αφορά τον εφοδιασµό της αγοράς, αλλά και την απασχόληση. 12. Τη σηµασία για την τοπική οικονοµία και την κοινωνία αρκετών περιοχών της χώρας που έχει ο κλάδος της οστρακοκαλλιέργειας (κυρίως εκτροφής µυδιών), δραστηριότητας φιλικής προς το περιβάλλον. 13. Ο τοµέας της υδατοκαλλιέργειας αλληλεπιδρά άµεσα µε άλλους τοµείς πρωταρχικής σηµασίας για την κοινωνία µας, όπως είναι το περιβάλλον, ο τουρισµός, ο πολεοδοµικός σχεδιασµός, η περιφερειακή ανάπτυξη, η δηµόσια υγεία και η 7

8 προστασία των καταναλωτών και πρέπει για το λόγο αυτό να ληφθούν υπόψη τα συµφέροντα του τοµέα και να διασφαλιστεί η ισότιµη µεταχείριση αυτού του τοµέα. 14. Η χωροταξική ανάπτυξη της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας κυρίως στην παράκτια ζώνη (θαλάσσια και χερσαία), περιοχή κεφαλαιώδους σηµασίας για την οικονοµία της χώρας, υπό καθεστώς υψηλού ανταγωνισµού, λόγω των πολλών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σ αυτή και η εξάρτηση της ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών, σε κάθε περίπτωση, από υδάτινους πόρους µε υψηλή ποιότητα, διαµορφώνουν την ιδιαιτερότητα του τοµέα και δηµιουργούν την ανάγκη ειδικών ρυθµίσεων στη χωροθέτηση τους. 15. Η µέχρι σήµερα εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για τη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, αφορά κυρίως το χερσαίο χώρο και δεν καλύπτει επαρκώς το θαλάσσιο χώρο και ειδικότερα τις υδατοκαλλιέργειες, µε συνέπεια η χωροθέτησή τους να εξαρτάται από την ανάπτυξη ή µη των άλλων δραστηριοτήτων, θέτοντας τον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών στη θέση του «νεοεισερχόµενου» που παρενοχλεί όχι µόνο τις υφιστάµενες, αλλά ακόµη και τις εν δυνάµει, δραστηριότητες. 16. Σε αντίθεση µε άλλες δραστηριότητες (π.χ. οικιστική ανάπτυξη) οι επιπτώσεις της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στο θαλάσσιο κυρίως περιβάλλον είναι ελεγχόµενες και η άριστη κατάστασή του είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιωσιµότητα της µονάδας και την υγεία των καλλιεργούµενων ειδών. 17. Η βιώσιµη υδατοκαλλιέργεια µπορεί να συνυπάρχει µε τις ζώνες Natura 2000 και µπορεί ακόµη να συµβάλλει θετικά στη διαχείρισή τους στις περιπτώσεις που το επιτρέπουν οι στόχοι προστασίας της κάθε περιοχής. 18. Η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στις λιµνοθάλασσες (εκτατική υδατοκαλλιέργεια), αλλά και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της χώρας (λίµνες, ποτάµια, πηγές) και τεχνητά υδροστάσια, σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισµού (αλιευτικός τουρισµός, ιχθυοτουρισµός), την αναψυχή και την περιβαλλοντική εκπαίδευση, σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία και επιτυχηµένες πρακτικές, έχει θετικό ρόλο στην τοπική οικονοµία και κοινωνία. 19. Ο χαρακτήρας, ως προστατευόµενων περιοχών, των λιµνοθαλασσών και των εσωτερικών υδάτων στην πλειοψηφία τους, απαιτεί αυστηρούς περιορισµούς και εξειδικευµένη διαχείριση της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός αυτών, ενώ αντίστοιχες απαιτήσεις προκύπτουν σε ορισµένες περιπτώσεις και για θαλάσσιες ιχθυοκαλλιεργητικές µονάδες που εγκαθίστανται σε προστατευόµενες παράκτιες περιοχές. 8

9 20. Βασική αρχή λειτουργίας των µονάδων υδατοκαλλιέργειας αποτελεί και η διασφάλιση της φυσικής κατάστασης των άγριων πληθυσµών, των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων και γενικότερα της βιοποικιλότητας, κυρίως από τη διαφυγή ψαριών από τη µονάδα. 21. Η υγεία και η ευζωϊα των ζώων υδατοκαλλιέργειας αποτελεί επίσης σηµαντική παράµετρο για τη βιώσιµη ανάπτυξη και για την ποιότητα των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. 22. Η πολιτική στήριξης των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας από την Ε.Ε. θεωρείται καταλύτης για ένα βιώσιµο ευρωπαϊκό κλάδο υδατοκαλλιέργειας που συνδέεται στενά µε τη βελτιστοποίηση του προϊόντος, ώστε να καταστεί πιο ανταγωνιστικό και να βελτιωθεί η προστασία των καταναλωτών, παρέχοντας σ αυτούς προϊόντα υψηλής ποιότητας για µια υγιεινή και ισορροπηµένη διατροφή. 23. Βασικό στόχο του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού αποτελεί «η στήριξη της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας µε βιώσιµο τρόπο και προστασία των περιοχών στις οποίες αναπτύσσονται από µη συµβατές δραστηριότητες» µε κατευθύνσεις για την επίτευξή του: - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υδατοκαλλιεργειών, µε τον εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων µονάδων και την εφαρµογή µεθόδων διαχείρισης πιο φιλικών προς το περιβάλλον, την ίδρυση νέων µονάδων σε κατάλληλες θέσεις είτε µεµονωµένα, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν αναµένονται σηµαντικές πιέσεις ή και παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση, είτε σε οργανωµένους υποδοχείς, και τη σταδιακή αποµάκρυνση όσων λειτουργούν σε ακατάλληλες θέσεις µε την παροχή σχετικών κινήτρων. Κατά τις διαδικασίες αυτές, πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα προκειµένου η προσαρµογή να µην έχει αρνητικές επιπτώσεις στη βιωσιµότητα του κλάδου. - Προώθηση Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) σε περιοχές µεγάλης συγκέντρωσης υδατοκαλλιεργειών, µε στόχο την ορθολογική διαχείριση και ανάπτυξή τους, την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και τη δηµιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων υποστήριξης (αποθηκευτικοί χώροι, συσκευαστήρια, ιχθυογεννητικοί σταθµοί, κ.ά.) - Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών σε λιµνοθάλασσες, σε λίµνες καθώς και σε εκβολικά συστήµατα ποταµών κατά τρόπο συµβατό µε το ευαίσθητο περιβάλλον των περιοχών αυτών και την παραγωγική τους ικανότητα. 24. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό όσον αφορά τη σχέση Τουρισµός Υδατοκαλλιέργεια ορίζει ότι: 9

10 «Η χωροθέτηση νέων µονάδων υδατοκαλλιεργειών πρέπει να αποφεύγεται στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ανεπτυγµένες τουριστικά ή παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισµού. Στις υπόλοιπες περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος η χωροθέτηση µονάδων επιτρέπεται σε διακριτά τµήµατά τους που δεν παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον είτε µεµονωµένα είτε σε οργανωµένους υποδοχείς. Η «εκµετάλλευση» της δραστηριότητας ως ειδικού ενδιαφέροντος τουριστικού πόρου είναι υπό προϋποθέσεις δυνατή και επιθυµητή. Απαραίτητος όρος για τη συνδυασµένη ανάπτυξή τους είναι η διατήρηση υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος». 25. Η κλιµατική αλλαγή, της οποίας βασικές επιπτώσεις µεταξύ των άλλων είναι, η αύξηση της θερµοκρασίας των υδάτων και η ανύψωση της στάθµης της θάλασσας, αλλά και η αύξηση της συχνότητας ακραίων καιρικών φαινοµένων, µε ότι αυτό συνεπάγεται στις φυσικο-χηµικές και βιολογικές παραµέτρους των υδάτων, και µε αναµενόµενες θετικές και αρνητικές συνέπειες για την υδατοκαλλιέργεια, χωρίς όµως από σχετικές µελέτες που έχουν εκπονηθεί να προκύπτει αν οι συνέπειες αυτές µπορεί να εκδηλωθούν τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα, αλλά και κατά πόσο οι θετικές επιπτώσεις θα υπερκεράσουν τις αρνητικές ή το αντίστροφο. 26. Η εκτροφή ψαριών γλυκού νερού σε κλειστά κυκλώµατα (επαναχρησιµοποίηση του νερού εκτροφής) θα παρουσιάσει µελλοντικά πρόσθετο ενδιαφέρον, ως µέθοδος υδατοκαλλιέργειας, παρά το υψηλό κόστος (επενδυτικά και λειτουργικά) λόγω της αναµενόµενης µείωσης του υδατικού δυναµικού της ενδοχώρας. 27. Η µεταφορά των υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων στην ανοιχτή θάλασσα (σε επιπλέουσες ή υποπλέουσες εγκαταστάσεις) µπορεί να αποτελέσει συµπληρωµατική και όχι εναλλακτική λύση για τη µελλοντική εξέλιξη του κλάδου µε την επιφύλαξη της επίλυσης και των πρακτικών εφαρµογής παρόµοιας εξέλιξης. 28. Οι βυθιζόµενοι κλωβοί δεν χρησιµοποιούνται στη χώρα µας, αλλά και δοκιµές που έγιναν (σε άλλες χώρες) στη θάλασσα και για ψάρια της Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας δεν κατέληξαν σε ιδιαίτερα επιτυχή αποτελέσµατα. 29. Η µέχρι σήµερα έλλειψη ολοκληρωµένων κατευθύνσεων για την ανάπτυξη και χωροταξική οργάνωση των υδατοκαλλιεργειών σε εθνικό επίπεδο, δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα (χρονοβόρες διαδικασίες διαφορετικά κριτήρια κ.λπ.) στη χωροθέτηση και τη λειτουργία της. Παράλληλα ενοχοποιείται για δυσλειτουργίες στις ρυθµίσεις σχεδιασµού του χώρου στα υποκείµενα διοικητικά επίπεδα. 10

11 30. Η θέσπιση ολοκληρωµένου χωροταξικού σχεδιασµού για τις υδατοκαλλιέργειες σε εθνικό επίπεδο, θα δηµιουργήσει ένα σαφές πλαίσιο κατευθύνσεων ανάπτυξης για τις αρµόδιες αρχές αδειοδότησης και τις επιχειρήσεις, προκειµένου να προσανατολιστούν στις κατάλληλες από χωροταξική άποψη θέσεις, να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι συγκρούσεις που αναφύονται στο πεδίο και να προστατευθεί το περιβάλλον. 31. Οι χωρικές ανάγκες της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, όσον αφορά τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, είναι πολύ περιορισµένες σε σχέση µε το µήκος των ακτών της χώρας και συγκριτικά µε τις ανάγκες ανάπτυξης άλλων δραστηριοτήτων κυρίως της οικιστικής και του τουρισµού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ολική µισθωµένη θαλάσσια έκταση των µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας ανέρχεται µόλις σε 8 τετρ. χλµ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Εγκρίνουµε: 1. Τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, και τους όρους, περιορισµούς και κατευθύνσεις που προβλέπονται σ αυτή για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ενδεχόµενα θα προκύψουν από την εφαρµογή του Ειδικού Πλαισίου. 2. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, το κείµενο του οποίου ακολουθεί: 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός και περιεχόµενο Σκοπός του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες είναι η παροχή κατευθύνσεων, κανόνων και κριτηρίων για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του κλάδου στον ελληνικό χώρο και των αναγκαίων προς τούτο υποδοµών, µε στόχο τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Για το σκοπό αυτό το Πλαίσιο περιλαµβάνει κατευθύνσεις, για το εθνικό πρότυπο χωροταξικής οργάνωσης της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας µε εξειδίκευση ανά τύπο καλλιέργειας (υδατοκαλλιέργεια θαλασσινών ειδών, οστρακοκαλλιέργεια, υδατοκαλλιέργειες ειδών γλυκέων υδάτων και καλλιέργειες υδρόβιων οργανισµών σε φυσικά υφάλµυρα οικοσυστήµατα), κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους όρους χωροθέτησης υποδοχέων και µονάδων του τοµέα, κριτήρια και συµβατότητες χωροθέτησης τόσο των υποδοχέων όσο και των µεµονωµένων µονάδων σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και κατευθύνσεις για τον υποκείµενο χωροταξικό σχεδιασµό. Επίσης προτείνονται µέτρα και δράσεις θεσµικού και διοικητικού οργανωτικού χαρακτήρα, καθώς και πρόγραµµα δράσης. Άρθρο 2 Στόχοι του Ειδικού Πλαισίου Το Ειδικό Πλαίσιο έχει τους ακόλουθους γενικούς στόχους: - Προώθηση ενός χωρικού προτύπου ανάπτυξης που θα διασφαλίζει την ενίσχυση του τοµέα και την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήµατος των Ελληνικών θαλασσών και των άλλων ευνοϊκών χαρακτηριστικών του Ελλαδικού χώρου, δηµιουργώντας πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. - Προώθηση της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής συνιστώσας στη χωρική διάρθρωση της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας σύµφωνα µε τους βασικούς στόχους του Γενικού Πλαισίου για ορθολογική διαχείριση του χώρου, προστασία των ευαίσθητων φυσικών πόρων και του τοπίου και περιορισµό των παραγόντων υποβάθµισης του χώρου. 12

13 - Εξασφάλιση αναγκαίου χώρου για την ανάπτυξη του τοµέα και την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν για την ανάπτυξη νέων µονάδων, για επεκτάσεις ή µετεγκαταστάσεις και εκσυγχρονισµούς υφισταµένων µονάδων. - ιασφάλιση των χωρικών προϋποθέσεων για την αύξηση της εθνικής παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, τη διεύρυνση των εκτρεφοµένων ειδών και την υποστήριξη της παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας τα οποία είναι ασφαλή και υψηλής ποιότητας, µε υποστήριξη της στροφής προς τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια. - Εξορθολογισµός της χωροθέτησης των υδατοκαλλιεργειών µε ενίσχυση της οργανωµένης λειτουργίας των µονάδων έναντι της σηµειακής χωροθέτησης και θέσπιση ειδικών όρων και περιορισµών χωροθέτησης των µεµονωµένων µονάδων. - Ρύθµιση των σχέσεων της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας µε κλάδους ή δραστηριότητες µε τις οποίες υπάρχει δυνητικά σύγκρουση ή ανταγωνισµός, µε επιδίωξη την επίτευξη συµπληρωµατικότητας µεταξύ τους, έτσι ώστε να προωθείται η ανάπτυξη περιοχών αποµακρυσµένων ή / και µειονεκτικών, µέσω της δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, της πολυδραστηριότητας, της προαγωγής και βελτίωσης των επαγγελµατικών δεξιοτήτων και της ισότητας των δύο φύλων. - Συνδυασµένη ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και τουρισµού, κυρίως στα εσωτερικά ύδατα (Λιµνοθάλασσες Λίµνες Ποτάµια) λόγω της φύσης των υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων στα ύδατα αυτά στο πλαίσιο προώθησης της πολυδραστηριότητας και των ενεργειών για τη χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και εξασφάλιση της συµπληρωµατικότητας των τοµέων παραγωγής. - Στήριξη της οικονοµικής βιωσιµότητας των επιχειρήσεων του τοµέα δηµιουργώντας σταθερό αναπτυξιακό πλαίσιο και συγκεκριµένους κανόνες λειτουργίας µε καλύτερο συντονισµό των πολιτικών που έχουν χωρική διάσταση και αφορούν την υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα. - Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας του τοµέα µε τη δηµιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων και κυρίως της εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου για ανάπτυξη νέων µονάδων καθώς και την επέκταση ή / και µετεγκατάσταση υφιστάµενων. - Εξειδίκευση και αναπροσαρµογή των στόχων, κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων της αναπτυξιακής νοµοθεσίας, όσον αφορά τη χωροταξική διάρθρωση και ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών. - Απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας των υποδοχέων και µονάδων υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, µε γνώµονα την διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος. - Προστασία της δηµόσιας υγείας και της υγείας και ευζωίας των ζώων στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας. - Προσαρµογή της πολιτικής ανάπτυξης του τοµέα στις νέες προκλήσεις των αγορών των αλιευτικών προϊόντων, στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική της Ε.Ε. και άλλες συναφείς πολιτικές. 13

14 Άρθρο 3 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί α. Πεδίο Εφαρµογής Με την παρούσα απόφαση ρυθµίζονται θέµατα χωρικής οργάνωσης της καλλιέργειας υδρόβιων οργανισµών όλων των κατηγοριών και σε όλες τις κατηγορίες υδάτων κατά την έννοια του Νόµου 3199/2003 «περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60 ΕΚ» β. Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, οι όροι που χρησιµοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια. - Υδατοκαλλιέργεια: η καλλιέργεια ή εκτροφή υδρόβιων οργανισµών µε τη χρήση διαφόρων τεχνικών µε σκοπό την αύξηση, πέραν των φυσικών ικανοτήτων του περιβάλλοντος, της παραγωγής των εν λόγω οργανισµών. Οι οργανισµοί αυτοί παραµένουν, καθ όλη τη διάρκεια εκτροφής ή καλλιέργειάς τους και µέχρι την εξαλίευσή τους, στην ιδιοκτησία φυσικού ή νοµικού προσώπου. - Εκτατική υδατοκαλλιέργεια: οι εκµεταλλεύσεις εκτροφής ή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισµών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από µικρό βαθµό παρέµβασης εκ µέρους του εκτροφέα/καλλιεργητή, όσον αφορά το περιβάλλον εκτροφής, τη διατροφή, σε όλα τα στάδια ανάπτυξης τους και παράλληλα από χαµηλή παραγωγική ικανότητα καθώς και σηµαντική εξάρτηση από τις τοπικές κλιµατολογικές συνθήκες και την ποιότητα των υδάτων. - Εντατική υδατοκαλλιέργεια: οι εκµεταλλεύσεις εκτροφής ή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισµών, όπου ο άνθρωπος επεµβαίνει σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, χρησιµοποιώντας διάφορες τεχνικές, ανάλογα µε το είδος εκτροφής. Η εντατική εκτροφή εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις παραγωγής. - Ηµιεντατική υδατοκαλλιέργεια: οι εκµεταλλεύσεις εκτροφής ή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισµών, όπου ο άνθρωπος επεµβαίνει σε ένα ή σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, χρησιµοποιώντας διάφορες τεχνικές, ανάλογα µε το εκτρεφόµενο είδος. Η ηµιεντατική εκτροφή εξασφαλίζει σηµαντικές αποδόσεις παραγωγής. - Υπερεντατική υδατοκαλλιέργεια: οι εκµεταλλεύσεις εκτροφής ή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισµών σε ένα πλήρως ελεγχόµενο περιβάλλον, στις οποίες υπάρχει ανθρώπινη παρέµβαση τόσο στις φυσικό-χηµικές παραµέτρους του νερού, όσο και στη διαδικασία εκτροφής (χορήγηση αποκλειστικά τεχνητής εκτροφής). Η υπερεντατική εκτροφή εξασφαλίζει ιδιαιτέρα υψηλές αποδόσεις παραγωγής. 14

15 - οκιµαστική καλλιέργεια υδρόβιων οργανισµών: Πρωτότυπη µορφή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισµών, η οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί σ συµβατικές ή νέου τύπου εγκαταστάσεις - Κλειστά κυκλώµατα εκτροφής: οι εκµεταλλεύσεις υπερεντατικής υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες βασίζονται στην επαναχρησιµοποίηση του νερού εκτροφής, εντός θερµοµονωµένων εγκαταστάσεων µε τη χρήση τεχνητών µέσων, στις οποίες δηµιουργούνται ιδανικές συνθήκες εκτροφής. Χαρακτηρίζονται από τις περιορισµένες ανάγκες σε νερό, το υψηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας, τις αυξηµένες διαχειριστικές διαδικασίες. - Πολυκαλλιέργεια: η εκτροφή ή καλλιέργεια δύο ή περισσοτέρων ειδών υδρόβιων οργανισµών, συνήθως διαφορετικών τροφικών επιπέδων, στις ίδιες εγκαταστάσεις. - Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.): θαλάσσιες περιοχές που πληρούν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, εντός των οποίων χωροθετούνται µονάδες σε α) οργανωµένους υποδοχείς, µε τη µορφή Π.Ο.Α.Υ., β) Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ). και γ) µεµονωµένα. - Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.): θαλάσσιες εκτάσεις εντός Π.Α.Υ., οργανωµένες κατά την έννοια του άρθρου 10 του Ν. 2742/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εντός των οποίων η συνολική µισθωµένη έκταση των µονάδων, που την απαρτίζουν, ανεξαρτήτως εκτρεφόµενου είδους, είναι κατ ελάχιστο 100 στρέµµατα. - Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ.): θαλάσσιες εκτάσεις εντός Π.Α.Υ., στις οποίες αναπτύσσονται µέχρι πέντε µονάδες υδατοκαλλιέργειας. Η συνολική µισθωµένη έκταση των µονάδων για το σύνολο των εκτρεφόµενων ειδών είναι κατ ανώτατο 100 στρέµµατα, ενώ η απόσταση µεταξύ τους είναι ένα ναυτικό µίλι κατ ανώτατο όριο, µετρούµενο σε ευθεία. Οι Π.Α.Σ.Μ. αποτελούν µεταβατική κατάσταση πριν τη θεσµοθέτηση Π.Ο.Α.Υ. - Μεµονωµένες µονάδες: νέες µονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας εκτός Π.Ο.Α.Υ. ή Π.Α.Σ.Μ. µε ανώτατη µισθωµένη έκταση 40 στρ. για µονάδες συµβατικής θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας, 100 στρ. για µονάδες βιολογικής θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας και 20 στρ. για οστρακοκαλλιέργεια. Πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 6 µίλια από όρια ΠΟΑΥ ή από την κοντινότερη µονάδα εντός ΠΑΣΜ, µετρούµενα σε ευθεία γραµµή. - Πλωτές µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας: εγκαταστάσεις (στην επιφάνεια ή/και στη στήλη του νερού), σε θαλάσσιες ή λιµναίες εκτάσεις, αποτελούµενες από ένα σύνολο ιχθυοκλωβών (σε µία ή περισσότερες συστοιχίες) ή/και πλωτές εξέδρες εργασίας, κατάλληλα αγκυροβοληµένες. - Έκταση εγκατάστασης θαλάσσιας µονάδας: η υδάτινη µισθωµένη έκταση για την οποία αδειοδοτείται η µονάδα και η οποία οριοθετείται µε τις συντεταγµένες των άκρων της. 15

16 - Ωφέλιµη ή παραγωγική έκταση θαλάσσιας µονάδας: Η εκάστοτε οριζόµενη ως ανώτατο ποσοστό της µισθωµένης θαλάσσιας έκτασης, που µπορεί να καλυφθεί από τους εγκαταστάσεις καλλιέργειας και εκτροφής (ιχθυοκλωβούς, µάνες κλπ) και τις λοιπές πλωτές εγκαταστάσεις της µονάδας. - Ιχθυοκλωβός: ειδικό πλαίσιο (συνήθως τετράγωνο ή κυκλικό), από ποικίλα υλικά, στο οποίο προσαρµόζεται δίχτυ διαφόρων διαστάσεων και διαφορετικού βάθους και ανοίγµατος «µατιών», εντός του οποίου πραγµατοποιείται η εκτροφή. - Πλωτή αγκυροβοληµένη εξέδρα εργασίας: ειδική κατασκευή, από ποικίλα υλικά, κατάλληλα εγκατεστηµένη πλησίον των ιχθυοκλωβών και συνδεδεµένη µε σύστηµα αγκυροβόλησης, επί της οποίας εκτελούνται βοηθητικές εργασίες σχετικές µε τη διαχείριση της παραγωγής της µονάδας. - Πλωτή αυτοκινούµενη εξέδρα: ειδική πλωτή κατασκευή, από ποικίλα υλικά, η οποία διαθέτει µηχανή κατάλληλη να της εξασφαλίσει τη δυνατότητα µεταφοράς υλικών από τη στερεά στις πλωτές εγκαταστάσεις της υδατοκαλλιεργητικής µονάδας και αντιστρόφως. - Βυθιζόµενοι κλωβοί: ιχθυοκλωβοί που χρησιµοποιούνται για την εκτροφή των ψαριών σε θάλασσες ή σε λίµνες µε µεγάλο κυµατισµό, για την προστασία των ψαριών. Χρησιµοποιούνται κλωβοί διαφόρων σχηµάτων και υλικών, οι οποίοι βυθίζονται και συγκρατούνται σε ελεγχόµενο βάθος ή στο βυθό της θάλασσας. - Υδρανάπαυση (fallowing): διαδικασία για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας που συνίσταται στη µετακίνηση των ιχθυοκλωβών σε άλλη θέση εντός της µισθωµένης έκτασης για ορισµένο χρονικό διάστηµα. - Συνοδές εγκαταστάσεις πλωτών µονάδων: οι απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία των µονάδων εγκαταστάσεις, µόνιµες ή µη, επί χερσαίων εκτάσεων, συνήθως εγγύς των πλωτών εγκαταστάσεων και συγκεκριµένα: Εγκαταστάσεις ελλιµενισµού, φυλάκια, οδοί πρόσβασης, χώροι παραµονής προσωπικού, αποθήκες τροφών, αποθήκες υλικών και εφοδίων, εγκαταστάσεις ταΐσµατος (σιλό και σωληνώσεις όδευσης τροφών), χώροι διαχείρισης διχτυών (πλύσιµο στέγνωµα εµποτισµός), αγωγοί απορροής και άντλησης θαλασσινού νερού, κλίβανος αποτέφρωσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων (καθίζηση, µηχανικά ή / και βιολογικά φίλτρα) χώροι στάθµευσης οχηµάτων, αντλιοστάσιο, γεωτρήσεις, υπόστεγα, µηχανοστάσια, συνεργεία επισκευών κλπ. - Εγκαταστάσεις υποστήριξης: εγκαταστάσεις απαραίτητες για την υποστήριξη των µονάδων εκτροφής ειδών υδατοκαλλιέργειας και συγκεκριµένα: 16

17 Σταθµοί παραγωγής γόνου (εκκολαπτήρια), ιχθυογεννητικοί σταθµοί, εγκαταστάσεις συσκευασίας, συντήρησης και παραγωγής, µη µεταποιηµένων αλιευτικών προϊόντων, Κέντρα Αποστολής Οστράκων, Μονάδες αποκελύφωσης κλπ. - Σταθµός παραγωγής γόνου (εκκολαπτήριο): εγκαταστάσεις εκκόλαψης και εκτροφής των ζώων υδατοκαλλιέργειας στα πρώτα στάδια της ζωής τους. - Ιχθυογεννητικός σταθµός: εγκαταστάσεις αναπαραγωγής, εκκόλαψης και εκτροφής στα πρώτα στάδια της ζωής των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας, συµπεριλαµβανοµένων ή µη εγκαταστάσεων προπάχυνσης. - Εγκαταστάσεις προπάχυνσης: εγκαταστάσεις εκτροφής των υδρόβιων οργανισµών µετά τα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους και µέχρι τη µεταφορά τους στις εγκαταστάσεις πάχυνσης - Εγκαταστάσεις εγκλιµατισµού: εγκαταστάσεις εκτροφής των υδρόβιων οργανισµών µετά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους και πριν τη µεταφορά τους στις εγκαταστάσεις πάχυνσης - Εγκαταστάσεις πάχυνσης: εγκαταστάσεις χερσαίες ή θαλάσσιες, όπου µεταφέρεται ο γόνος των υδρόβιων οργανισµών προς εκτροφή µέχρι να φθάσουν στο εµπορεύσιµο µέγεθος - Πλωτό σύστηµα καλλιέργειας οστράκων (Long line): σύστηµα που αποτελείται από παράλληλες γραµµές παραγωγής (σχοινιά µάνες), αγκυροβοληµένες στα άκρα τους, που επιπλέουν µε τη βοήθεια πλωτήρων. Από τις γραµµές παραγωγής αναρτώνται οι αρµαθιές ή οι δίσκοι εκτροφής των οστράκων. - Πασσαλωτό σύστηµα καλλιέργειας οστράκων (pole): σύστηµα που αποτελείται από παράλληλες γραµµές παραγωγής (µάνες) στερεωµένες στα άκρα τους σε οριζόντιους δοκούς, που µε τη σειρά τους στηρίζονται σε κάθετους πασσάλους στηριγµένους στο βυθό της θάλασσας. Από τις γραµµές παραγωγής αναρτώνται οι αρµαθιές ή οι δίσκοι εκτροφής των οστράκων. Το σύστηµα αυτό µπορεί να κατασκευαστεί σε θαλάσσιες περιοχές µε µικρό βάθος. - Κυκλικού τύπου µονάδα εκτροφής οστράκων: Μονάδα που αποτελείται από επάλληλους κυκλικούς πλωτήρες, στους οποίους αναρτώνται οι αρµαθοί - Αρθρωτού τύπου πλωτές οστρακοκαλλιέργειες: Τύπος πλωτής καλλιέργειας κατάλληλος για την αντιµετώπιση ακραίων καιρικών συνθηκών, που δεν επιτρέπει τη βύθιση των αρµαθών και την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και επιβάρυνσης του υποστρώµατος. - ίσκοι εκτροφής (trays): ειδικοί διάτρητοι πλαστικοί δίσκοι (καλάθια), διαφόρων µεγεθών και σχηµάτων, που αναρτώνται στη θαλάσσια στήλη σε κάθετη διάταξη µεταξύ τους, εντός των οποίων τοποθετούνται και εκτρέφονται οστρακοειδή και άλλοι υδρόβιοι οργανισµοί. - Αρµαθιά (sock): αναρτώµενο κυλινδρικό δίχτυ µε άνοιγµα «µατιών» ανάλογο µε το µέγεθος των οστράκων. Το µήκος του ποικίλλει ανάλογα µε το βάθος της θάλασσας, που είναι εγκατεστηµένη η µονάδα. 17

18 - Κλειστός κόλπος: παράκτιος σχηµατισµός κατά τον οποίο τµήµα θάλασσας εισέρχεται στην ξηρά, όπου το µήκος του (µεγαλύτερος άξονας) είναι ίσο ή µεγαλύτερο από το άνοιγµα του στοµίου του και η ταχύτητα των θαλασσίων ρευµάτων δεν ξεπερνά τα 3 cm / s. - Εγκαταστάσεις συσκευασίας: Κάθε χερσαία εγκατάσταση στην οποία εκτελούνται εργασίες για την προστασία των αλιευτικών προϊόντων, µε τη χρησιµοποίηση περιτυλίγµατος ή περιέκτη ή οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου υλικού. - Εγκαταστάσεις συντήρησης και παραγωγής, µη µεταποιηµένων αλιευτικών προϊόντων: Οποιοσδήποτε χερσαίος χώρος/εγκατάσταση στον οποίο τα αλιευτικά προϊόντα υποβάλλονται σε διαδικασία ψύξης, συσκευάζονται ή αποθηκεύονται. - Κέντρα καθαρισµού (εξυγίανσης) οστράκων: Χερσαία εγκατάσταση που διαθέτει δεξαµενές τροφοδοτούµενες µε καθαρό θαλάσσιο νερό, στις οποίες τοποθετούνται τα ζώντα δίθυρα µαλάκια για όσο χρόνο απαιτείται για τον περιορισµό της µόλυνσης, ώστε να είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. - Κέντρα Αποστολής Οστράκων: Κάθε χερσαία ή πλωτή εγκατάσταση που χρησιµοποιείται για την παραλαβή, το φινίρισµα, το πλύσιµο, τον καθαρισµό, την ταξινόµηση κατά µέγεθος, την συσκευασία των ζώντων δίθυρων µαλακίων. Άρθρο 4 Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα Αναγκαίες υποδοµές για τη λειτουργία των µονάδων υδατοκαλλιέργειας 1. Κατηγορίες Υδατοκαλλιεργειών Για τις ανάγκες του παρόντος και σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας (περιβαλλοντικά, χωροταξικά και αναπτυξιακά) και τις υδατοκαλλιεργητικές δραστηριότητες που παρουσιάζουν οικονοµικό και κοινωνικό ενδιαφέρον στη χώρα, διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες: - Υδατοκαλλιέργειες θαλασσινών ειδών (πλην οστρακοκαλλιεργειών) - Οστρακοκαλλιέργειες - Υδατοκαλλιέργειες ειδών γλυκέων υδάτων - Καλλιέργειες υδρόβιων οργανισµών σε φυσικά υφάλµυρα οικοσυστήµατα (λιµνοθάλασσες και λοιποί υδάτινοι σχηµατισµοί) 2. Χωροθέτηση Εγκαταστάσεων ανά Τύπο Υδατοκαλλιέργειας α. Υδατοκαλλιέργειες θαλασσινών ειδών Αφορούν σε καλλιέργειες ιχθύων, καρκινοειδών, κεφαλόποδων, φυκιών κ.λ.π. 18

19 α1. Οι καλλιέργειες ιχθύων εντατικής µορφής, πραγµατοποιούνται κυρίως σε µισθωµένες θαλάσσιες εκτάσεις, µε τη µέθοδο των πλωτών κλωβών. Οι µονάδες αποτελούνται, τόσο από πλωτές εγκαταστάσεις (κλωβοί εξέδρες εργασίας, κ.λπ.) κατάλληλα αγκυροβοληµένες, όσο και από συνοδές χερσαίες υποδοµές, όπως προσδιορίζονται παρακάτω. Το ανώτατο ποσοστό κάλυψης της µισθωµένης θαλάσσιας έκτασης µε πλωτές εγκαταστάσεις, καθορίζεται από τους ισχύοντες κανονισµούς. Η µισθωµένη έκταση σηµαίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ΓΕΝ / /νση Φάρων. Το ποσοστό κάλυψης της µισθωµένης θαλάσσιας έκτασης σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να επιτρέπει τη διαδικασία της υδρανάπαυσης (fallowing). Οι συνοδές χερσαίες υποδοµές χωροθετούνται σε χερσαία έκταση εγγύς των πλωτών εγκαταστάσεων. ε νοείται χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µονάδας υδατοκαλλιέργειας, χωρίς την εξασφάλιση χερσαίας έκτασης σε εγγύς περιοχή για την εξυπηρέτηση των θαλάσσιων εγκαταστάσεων. Οι συνοδές χερσαίες υποδοµές που λόγω της φύσης και των λειτουργικών αναγκών των πλωτών µονάδων, πρέπει να χωροθετούνται σε σχετική εγγύτητα µε τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις, είναι οι παρακάτω: α) Εγκαταστάσεις ελλιµενισµού (προβλήτες, γεωτρήσεις) β) Σύστηµα άντλησης θαλασσινού νερού και απορροής υδάτων γ) Σύστηµα όδευσης τροφών (σιλό, σωληνώσεις κ.λ.π.) δ) Αποθήκες ε) Φυλάκια στ) Χώροι φύλαξης διχτυών ζ) Κλίβανος αποτέφρωσης η) Χώροι παραµονής προσωπικού Από τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, εντός του αιγιαλού είναι δυνατόν να χωροθετούνται αυτές του συστήµατος όδευσης τροφών και άντλησης /απορροής υδάτων, εφόσον πρόκειται για µη µόνιµες κατασκευές, καθώς και οι προβλήτες και οι γεωτρήσεις άντλησης νερού. α2. Οι υδατοκαλλιέργειες λοιπών θαλασσινών ειδών (χταπόδια, καρκινοειδή κ.λ.π.), συνήθως ασκούνται επί του θαλάσσιου βυθού. Ως προς τις συνοδές χερσαίες υποδοµές οι χωρικές τους ανάγκες είναι ανάλογες µε αυτές των ιχθυοκαλλιεργητικών µονάδων. 19

20 α3. Σε χερσαίες εγκαταστάσεις εντός χωµάτινων, τσιµεντένιων ή/και πλαστικών δεξαµενών, εντός ή εκτός στεγασµένου χώρου, ή σε κλειστά κυκλώµατα νερού, είναι δυνατή η εκτροφή υδροβίων οργανισµών θαλασσινού νερού µε το εντατικό, ηµιεντατικό ή υπερεντατικό σύστηµα. Για τις συνοδές τους υποδοµές ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο α1. β. Οστρακοκαλλιέργειες Οι καλλιέργειες οστρακοειδών εντατικής µορφής πραγµατοποιούνται σε µισθωµένες θαλάσσιες εκτάσεις, σύµφωνα µε τις εξής µεθόδους: - Το πλωτό σύστηµα (Long line) και το πασσαλωτό σύστηµα (pole) όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας - Με κυκλικούς πλωτήρες - Με αρθρωτού τύπου εγκαταστάσεις - Σε κατακόρυφες στήλες µε χρησιµοποίηση δίσκων, πανεριών κ.λ.π. - Καλλιέργεια στο βυθό Οι µονάδες οστρακοκαλλιέργειας αποτελούνται από πλωτές και συνοδές χερσαίες εγκαταστάσεις, οι οποίες στο σύνολό τους (πλην των προβλητών), όπως και στις ιχθυοκαλλιέργειες θαλασσινών ειδών, έχουν µη µόνιµο χαρακτήρα. Για τη χωροθέτηση των χερσαίων υποδοµών, οι προϋποθέσεις εγκατάστασης είναι ίδιες µε της ιχθυοκαλλιέργειας θαλασσινών ειδών. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η διατήρηση και επέκταση συνοδών χερσαίων υποδοµών, που διατηρούν παραδοσιακές µορφές εγκαταστάσεων (π.χ. πασσαλωτοί οικίσκοι µυδοκαλλιεργητών Θερµαϊκού Κόλπου) γ. Υδατοκαλλιέργειες γλυκέων υδάτων Οι υδατοκαλλιέργειες γλυκέων υδάτων -στην πλειοψηφία τους εντατικής µορφής-, πραγµατοποιούνται εγγύς ή εντός υδάτινων συστηµάτων (πηγών, ποταµών και λιµνών), ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις γίνεται χρήση υπόγειων υδάτων από γεωτρήσεις. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται εκτός της εκτροφής ιχθύων και η εκτροφή καραβίδων, βατράχων καθώς και η καλλιέργεια φυκιών κ.λ.π. Η µέθοδος εκτροφής που εφαρµόζεται είναι κυρίως µε δεξαµενές (τσιµεντένιες ή χωµάτινες ή άλλου υλικού), κατάλληλα διαµορφωµένες για την παροχή και την κυκλοφορία εντός αυτών του ύδατος, αλλά και την αποχέτευσή του. Εκτροφή µπορεί να πραγµατοποιηθεί επίσης σε πλωτές εγκαταστάσεις εντός λιµνών και ιδιαίτερα των φυσικών. Στις τεχνητές λίµνες, πέραν της διαφορετικής κύριας χρήσης, παρουσιάζονται δυσχέρειες, που οφείλονται στη µεγάλη µεταβολή της στάθµης του ύδατος και τη µορφή του βυθού (ύπαρξη κτισµάτων, δένδρων κλπ). 20

21 Η εκάστοτε αναγκαία χερσαία έκταση καθορίζεται από το είδος του υδρόβιου οργανισµού προς εκτροφή και από τη µέθοδο εκτροφής. Οι τιµές των παραµέτρων εκτροφής ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικές κατασκευές και εξοπλισµοί απαιτούνται στις περιπτώσεις εφαρµογής κλειστού κυκλώµατος κυκλοφορίας του ύδατος, που αφορούν τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας της επαναχρησιµοποιούµενης ποσότητας αυτού. Τη µονάδα αποτελούν το σύστηµα παροχής ύδατος, οι εγκαταστάσεις εκτροφής (δεξαµενές ή πλωτές εγκαταστάσεις), το αποχετευτικό σύστηµα και οι συνοδές λοιπές εγκαταστάσεις (αποθήκες, γραφεία και κτίρια προσωπικού, ψυγεία, φυλάκιο, µηχανοστάσιο, συνεργείο, εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων κ.λ.π.), ενώ δύναται να υπάρχει και σταθµός παραγωγής γόνου. Κάθε χερσαία µονάδα υδατοκαλλιέργειας, ανάλογα µε τη δυναµικότητά της, εξασφαλίζει τις δικές της συνοδές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. δ. Καλλιέργειες υδρόβιων οργανισµών σε φυσικά υφάλµυρα οικοσυστήµατα (λιµνοθάλασσες και λοιποί υδάτινοι σχηµατισµοί) Οι Λιµνοθάλασσες είναι φυσικά, ανοικτά, ευαίσθητα, παράκτια υδάτινα οικοσυστήµατα, υπάγονται σε διάφορα (και διεθνή) καθεστώτα προστασίας και λειτουργούν ως µονάδες υδατοκαλλιέργειας εκτατικής µορφής. Χαρακτηρίζονται για τα υφάλµυρα ύδατά τους και τις ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης ορισµένων υδρόβιων οργανισµών, κυρίως ευρύαλων υδρόβιων οργανισµών, που εισέρχονται σ αυτές συγκεκριµένη χρονική περίοδο από την ανοικτή θάλασσα. Οι επεµβάσεις στη γεωµορφολογία των λιµνοθαλασσών και οι κατασκευές που τις συνοδεύουν για την εκτροφή υδρόβιων οργανισµών εξαρτώνται κυρίως από την τοπογραφία της περιοχής, το βάθος, τη φύση του θαλάσσιου πυθµένα, τις κινήσεις των θαλάσσιων µαζών, το ύψος του αναπτυσσόµενου κύµατος κ.λ.π., αλλά κυρίως από το είδος του εκτρεφόµενου οργανισµού. Κατά κανόνα για την οµαλή λειτουργία των λιµνοθαλασσών, οι µισθωτές τους θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συνεχή λειτουργία των ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων και τη διαρκή επικοινωνία τους µε τη θάλασσα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: Η διευκόλυνση της εισόδου των ιχθυδίων στη λιµνοθάλασσα Η προστασία των ιχθυδίων από τους θηρευτές τους Η ικανοποίηση των βιολογικών απαιτήσεων των εκτρεφόµενων ψαριών Η άνετη σύλληψή τους, στην προσπάθεια εξόδου τους από τη λιµνοθάλασσα Οι απαραίτητες επεµβάσεις απαιτούν, εποµένως, κατασκευές για: 21

22 - Την εσόδευση του γόνου - Την δηµιουργία νηπιακών περιοχών (τάφροι προπάχυνσης γόνου) για την προστασία των εισερχοµένων ιχθυδίων - Τη βελτίωση των συνθηκών εκτροφής (κανάλια κυκλοφορίας νερού, τάφροι διαχείµασης). και για - Την εξαλίευση σε ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις, που λειτουργούν και ως διαλογείς των συλλαµβανόµενων ιχθύων ανάλογα µε το µέγεθός τους. Στις βασικές κατασκευές και επεµβάσεις, που είναι απαραίτητες για τη άσκηση της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, θα πρέπει να συµπεριληφθούν και τα βοηθητικά κτίσµατα, που έχουν στόχο την εξυγίανση του παραγόµενου προϊόντος και τη διαφύλαξη της υγείας του καταναλωτή, τη διακίνηση και εµπορία του τελικού προϊόντος και τα κτίσµατα που προορίζονται για την παραµονή του προσωπικού και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, οι οποίες χωροθετούνται όπου επιτρέπεται από το καθεστώς προστασίας. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία η διαχείριση των λιµνοθαλασσών ανατίθεται κατά προτεραιότητα σε αλιευτικούς Συνεταιρισµούς της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση οι αναπτυξιακές προοπτικές τους αφορούν κυρίως την αξιοποίηση των ιδιαίτερων οικολογικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών τους, έτσι ώστε σε συνδυασµό µε την υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα να υπάρξει δυνατότητα παράλληλης ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισµού (αλιευτικός τουρισµός ιχθυοτουρισµός), σύµφωνα και µε τυχόν καθεστώς προστασίας που τις διέπει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 5 Εθνικό Πρότυπο Χωροταξικής Οργάνωσης Υδατοκαλλιεργειών Το παρόν Πλαίσιο παρέχει κατευθύνσεις για τη χωροθέτηση σε εθνικό επίπεδο: 1) της θαλάσσιας υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, 2) των υδατοκαλλιεργειών εσωτερικών γλυκέων υδάτων (λίµνες, ποτάµια, πηγές κλπ) 3) της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας σε φυσικά υφάλµυρα οικοσυστήµατα (λιµνοθάλασσες, και λοιποί υδάτινοι σχηµατισµοί, κ.α.) 22

23 1. Χωροθέτηση µονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας Οι µονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας αναπτύσσονται σε επιλεγµένες ευρύτερες θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για τη χωροθέτηση υδατοκαλλιεργητικών µονάδων (ΠΑΥ) και µέσα στις οποίες προσδιορίζονται ζώνες, είτε οργανωµένες µε φορέα διαχείρισης (ΠΟΑΥ), είτε µε µορφή άτυπων συγκεντρώσεων (ΠΑΣΜ). Μεµονωµένες χωροθετήσεις εντός ΠΑΥ είναι δυνατές σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς που τίθενται παρακάτω. Αναλυτικότερα: α. Χωροθέτηση εντός των Π.Α.Υ., γίνεται είτε σε Π.Ο.Α.Υ., είτε σε περιοχές άτυπων συγκεντρώσεων (Π.Α.Σ.Μ.), ενώ διατηρούνται οι µεµονωµένες χωροθετήσεις στις ΠΑΥ κατηγορίας Ε. Ειδικότερα: - σε οργανωµένους υποδοχείς, υπό τη µορφή Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), µε την έννοια των Περιοχών Οργανωµένων Παραγωγικών ραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π..) του άρθρου 10 του Ν.2742/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η συνολική µισθωµένη έκταση εγκατάστασης των µονάδων, για το σύνολο των εκτρεφόµενων ειδών, είναι κατ ελάχιστο 100 στρέµµατα. - σε Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ.). Η συνολική µισθωµένη έκταση των µονάδων για το σύνολο των εκτρεφόµενων ειδών είναι κατ ανώτατο όριο 100 στρέµµατα και η µέγιστη απόσταση µεταξύ τους είναι ένα ναυτικό µίλι, µετρούµενο σε ευθεία. ΟΙ Π.Α.Σ.Μ. αποτελούν µεταβατική κατάσταση πριν τη θεσµοθέτηση Π.Ο.Α.Υ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ενότητα ΙΙ του παρόντος άρθρου. Προκειµένου για οστρακοκαλλιέργειες η ανωτέρω απόσταση µειώνεται κατά 50%. - µεµονωµένα. Η διατήρηση σηµειακών µονάδων επιτρέπεται σε περιοχές µε ειδικά χαρακτηριστικά που, αν και ευνοούν την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών δεν επιτρέπουν τη δηµιουργία συγκεντρώσεων και οργανωµένων ζωνών. Οι περιοχές αυτές οµαδοποιούνται στις ΠΑΥ κατηγορίας Ε, όπου διατηρείται η χωροθέτηση υφιστάµενων µεµονωµένων µονάδων, ανεξάρτητα από το αν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 (ορισµός). β. Μεµονωµένη Χωροθέτηση Μεµονωµένη χωροθέτηση νέων υδατοκαλλιεργητικών µονάδων εντός ή εκτός ΠΑΥ είναι κατ εξαίρεση δυνατή στις εξής περιπτώσεις: - Πειραµατικές µονάδες µε ειδικές απαιτήσεις (βυθού, λειτουργικών αναγκών λόγω εκτρεφόµενου είδους κλπ) - Συνδυασµένη χωροθέτηση τουριστικών καταλυµάτων ή µονάδων εστίασης ή καταδυτικών πάρκων µε µικρής δυναµικότητας µονάδες υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο αγροτουριστικής 23

24 δραστηριότητας, ως καινοτόµας µορφής εναλλακτικού τουρισµού, κατά προτεραιότητα στις περιοχές της χώρας µε εσωτερικά ύδατα (λίµνες, ποτάµια κ.λ.π.). Προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι η λειτουργία των επιχειρήσεων από το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή η εξασφάλιση συµφωνίας µεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων. - Σε βραχονησίδες που βρίσκονται δυσπρόσιτες, παραµεθόριες, µικρές νησιωτικές περιοχές, µε την προϋπόθεση να µπορούν να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. I) Καθορισµός Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας (Π.Α.Υ.) Η θαλάσσια υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα αναπτύσσεται σε ευρύτερες θαλάσσιες περιοχές που συγκροτούν ενιαίους χώρους µε κοινά χαρακτηριστικά, αναφερόµενες εφεξής ως Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας (Π.Α.Υ.), οι οποίες υποδεικνύουν την καταλληλότητα των περιοχών για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών. Από χωροταξική άποψη αποτελούν ευρύτερες περιοχές αναζήτησης θέσεων για υποδοχείς (ΠΟΑΥ ή ΠΑΣΜ) και διατήρησης µεµονωµένων µονάδων. Οι Π.Α.Υ. που εµφανίζονται στον πίνακα 1 και αποτυπώνονται στο χάρτη «Κατευθύνσεων Χωρικής Οργάνωσης των Υδατοκαλλιεργειών», έχουν επιλεγεί µετά από αξιολόγηση χωροταξικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών παραµέτρων που έχουν προκύψει από: α) το Στρατηγικό Πλαίσιο Κατευθύνσεων για την Ανάπτυξη των θαλάσσιων Υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα που εκπονήθηκε τον εκέµβριο του 2000 για λογαριασµό της /νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩ Ε. β) τις µελέτες ΠΟΑΥ που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αλιεία» » γ) την πλούσια εµπειρική γνώση και τις δεξιότητες των ήδη λειτουργουσών και βιώσιµων µονάδων, µέσω της οποίας επιβεβαιώνεται η καταλληλότητα για την άσκηση της δραστηριότητας συγκεκριµένων περιοχών δ) τη χρησιµοποίηση/αξιολόγηση των παρακάτω κριτηρίων, όπως αναλυτικά εµφανίζεται στους πίνακες του Παραρτήµατος Ι.: α. Χαρακτηριστικά περιβαλλοντικού χαρακτήρα - Γεωµορφολογία της περιοχής - Φυσικο-χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των υδάτων - Ρυθµός ανανέωσης των θαλάσσιων µαζών - ρεύµατα - Κυµατικό κλίµα 24

25 - Οικολογική ποιότητα υδάτων - Καθεστώς προστασίας β. Χαρακτηριστικά χωροταξικού χαρακτήρα - παρουσία ανταγωνιστικών µε τις υδατοκαλλιέργειες χρήσεων - παρουσία ασύµβατων χρήσεων - περιοχές ειδικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος - ύπαρξη οικισµών - προσβασιµότητα στα εθνικά αστικά κέντρα (πόλοι κατανάλωσης εµπορικοί λιµένες) - προσβασιµότητα σε χερσαίες εκτάσεις γ. Χαρακτηριστικά αναπτυξιακού χαρακτήρα (οικονοµικοκοινωνικά) - Απασχόληση στην Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια - Ανεργία ιαθεσιµότητα εργατικού και ειδικού / Τεχνικού ανθρώπινου δυναµικού - Ειδικές συµπληρωµατικές / υποστηρικτικές υποδοµές - υνατότητα ανάπτυξης συµπληρωµατικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων - υνατότητες ηµόσιας χρηµατοδοτικής ενίσχυσης Με βάση τα παραπάνω, καθορίζονται οι Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου, οι οποίες µετά από αξιολόγηση των χαρακτηριστικών τους (χωροταξικών περιβαλλοντικών αναπτυξιακών), και µε κριτήριο και την υφιστάµενη κατάσταση από την άποψη ύπαρξης µονάδων υδατοκαλλιέργειας (συγκέντρωση µονάδων), κατατάσσονται στις επόµενες πέντε κατηγορίες, που εµφανίζονται στον πίνακα 1 και αποτυπώνονται στο χάρτη «Κατευθύνσεων Χωρικής Οργάνωσης των Υδατοκαλλιεργειών». Α. Περιοχές ιδιαίτερα αναπτυγµένες που χρήζουν παρεµβάσεων βελτίωσης, εκσυγχρονισµού των µονάδων και υποδοµών, προστασίας και αναβάθµισης του περιβάλλοντος Πρόκειται για περιοχές στις οποίες υπάρχει ήδη ανάπτυξη της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας µε σηµαντική συγκέντρωση µονάδων. Χαρακτηρίζονται από τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες του θαλάσσιου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη υδατοκαλλιέργειας, την ικανοποιητική σύνδεσή τους µε αστικά κέντρα ή άλλα κέντρα κατανάλωσης των παραγόµενων προϊόντων, καθώς και από τις θετικές συνθήκες ανάπτυξης της δραστηριότητας από άποψη απαγορευτικών χρήσεων. 25

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 4 Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα Αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας]

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 4 Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα Αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας] ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 4 Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα Αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας] 1. Κατηγορίες Υδατοκαλλιεργειών Για τις ανάγκες του παρόντος και σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case)

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case) Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (donothing case) Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων μορφών στρατηγικού σχεδιασμού Η υπάρχουσα κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κεντρικό αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες.

Προτάσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες. Ιωάννινα 8-9 - 2011 Αριθμ. Πρωτ 521 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ ΚΟΡΑΗ 4-454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ: 26510 21927 26510 31427 FAX: 26510 31 427 E-mail : geoteeip@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Την τελευταία 30ετία στην Ελλάδα έχουν αναδειχθεί οι ιχθυοκαλλιέργειες θαλασσινών μεσογειακών ειδών (κυρίως τσιπούρας και λαβρακίου).

Την τελευταία 30ετία στην Ελλάδα έχουν αναδειχθεί οι ιχθυοκαλλιέργειες θαλασσινών μεσογειακών ειδών (κυρίως τσιπούρας και λαβρακίου). Ο κλάδος των ελληνικών υδατοκαλλιεργειών είναι ένας από τους πλέον αναπτυσσόμενους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας, με σαφή εξαγωγικό χαρακτήρα και σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΚΟΙΝ.: Το αριθ /7151/ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ ΠΙΝ

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΚΟΙΝ.: Το αριθ /7151/ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ ΠΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 12.06.2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ.: 121570/1866 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Θέμα : Ρύθμιση θεμάτων υδατοκαλλιεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Συγγρού 150 Ταχ. Κώδικας: 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Επιστημονικός υπεύθυνος: καθ. Χ. Κοκκώσης Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.)

του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έκθεση αξιολόγησης της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Σ.Μ.Π.Ε. και του σχεδίου Κ.Υ.Α. του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A.

APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.) Υδατοκαλλιεργειών` S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ Υ ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ».

Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». Οι τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες. Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων:

Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες. Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων: 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΜΕΤΡΟ 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων:

Διαβάστε περισσότερα

«Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020»

«Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ «Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ

ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ Είναι γενικά παραδεκτό ότι η ΚΑλΠ στον τομέα της αλιείας έχει αποτύχει, όπως η αρχή της σχετικής σταθερότητας (συστήματα των TAC S και QUOTAS) και

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων 1. Εισαγωγή Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αργοστόλι, 14/06/2016 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε ΠΑΣΜ για ΠΑΥ κατηγορίας Β, Γ, Δ.

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε ΠΑΣΜ για ΠΑΥ κατηγορίας Β, Γ, Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Υ.Π.ΕΝ.) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας»

«Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-6- 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 646/69401 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά 1 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εγκρίθηκε με την Απόφαση C(2015) 7415/23-10-2015 Με δημόσια δαπάνη 523.406.309 - κοινοτική συμμετοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕ : ΜΑΡΤΙΟΣ 2007

ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕ : ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ρ. Νίκος Βασιλάκος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας Παραγωγών ΑΠΕ (EREF) & Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Οµίλου για τη ιάδοση των ΑΠΕ (ELFORES) ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕ : ΜΑΡΤΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς 1/8/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς 1/8/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς 1/8/214 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 211 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα της Έρευνας Υδατοκαλλιεργειών,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία ΗΜΕΡΙΔΑ TEE «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» Θέμα: Χωρικός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου: Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων Κάρκα Λένα Αρχιτέκτων Μηχ Ε.Μ.Π. - Δρ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας νησιωτικών περιοχών

Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας νησιωτικών περιοχών ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 26-27 ΜΑΙΟΥ 2017 Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς 31/12/2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς 31/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς 31/12/2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2014 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα της Έρευνας Υδατοκαλλιεργειών,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ40Β-91Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ40Β-91Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ 1o... Ταχ. Δ/νση : Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : Λ. Συγγρού 150 176 71 Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΩΝ 2012, Πειραιάς 31 /12 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΩΝ 2012, Πειραιάς 31 /12 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς 31 /12 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΩΝ 2012, 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεων στο περιβάλλον απαιτήσεις σε αντιρρυπαντικά συστήµατα Αέριες Εκποµπές Εκποµπές οσµών

επιπτώσεων στο περιβάλλον απαιτήσεις σε αντιρρυπαντικά συστήµατα Αέριες Εκποµπές Εκποµπές οσµών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος αριθµός κριτηρίων που θα δίνουν µία αντιπροσωπευτική και πλήρη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡ1Ι-7ΜΖ. Έχοντας υπόψη :

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡ1Ι-7ΜΖ. Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 11/09/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 41173/893 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ»

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» Άντρεα Χ. Σταυρινίδη Λεµεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών

Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών 2018-2028 Αρμόδια υπηρεσία Απόσπασμα Όρων Εντολής Η Αναθέτουσα Αρχή, είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-09 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/04/11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία της Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας κας Φάνης Πάλλη-Πετραλιά στο Διεθνές Συνέδριο «Η κλιματική αλλαγή ως πρόκληση για τις

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 Ομιλία Γ.Γ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Αλεξιάδη, για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας «Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Παρουσίαση και Αξιολόγηση Κριτική Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7- «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» (ΜΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7- «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» (ΜΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7- «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» (ΜΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. /νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Ε. Σταθά Τηλέφωνο: 210.6417902 Fax: 210.6451914

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ

Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-2-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετ: Φ290/2844/14,Φ290/1504/14, Φ290/60/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ290/2671/15,

Διαβάστε περισσότερα

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020»

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» «Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014- Η Περιφερειακή & οι συναφείς Στρατηγικές για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σημαίνει : «Έξυπνη Εξειδίκευση» (R.I.S.) -την αξιοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος Υ.Π.Ε.ΚΑ Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις κατάσταση υδάτινου περιβάλλοντος ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ Αρμοδιότητες Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------

---------------------------- Προς : 1 Τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Πέτρο Τατούλη, 2) Τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας κ. Ευάγγελο Γιαννακούρα, 3) Τους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Πελ/σου, 4) Το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) Γνωμοδότηση του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το σχέδιο ΚΥΑ του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Α. Σωτηρόπουλος 213 150 11 78 Fax : 210 777 40 90 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον

Επιδράση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον Επιδράση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον Παύλος Μακρίδης, επίκουρος καθηγητής Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Ζώων Πανεπιστήμιο Πατρών Τι είναι υδατοκαλλιέργειες; Η καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ &

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ηλεκρονικές σημειώσεις για την Παραγωγή Ιχθύων Γλυκού Νερού Επιμέλεια Περδικάρης Κώστας Ναθαναηλίδης Κοσμάς Γκούβα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004

Θέµα: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 Θέµα: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 Μετά τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των Υπουργικών αποφάσεων που εκκρεµούσαν είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων στον Αναπτυξιακό Νόµο. Οι υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα «Ζωοτεχνία» Υδατοκαλλιέργειες Ναυσικά Καρακατσούλη Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα ΕΖΠΥ

Σημειώσεις για το μάθημα «Ζωοτεχνία» Υδατοκαλλιέργειες Ναυσικά Καρακατσούλη Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα ΕΖΠΥ Σημειώσεις για το μάθημα «Ζωοτεχνία» Υδατοκαλλιέργειες Ναυσικά Καρακατσούλη Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα ΕΖΠΥ 1 1. Εισαγωγή Με τον όρο Υδατοκαλλιέργειες (Υ/Κ) εννοούμε την ελεγχόμενη εκτροφή ή καλλιέργεια υδρόβιων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Ιστορικό ανάθεσης έργου Με την απόφαση 89/2007 του.σ. του ΟΛΠΑ ανατέθηκε στη Σύµπραξη: «ΚΙΩΝ ΑΤΕ ERNST & YOUNG ΑΕ ΟΜΙΚΡΟΝ5 ΕΠΕ» το έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ

1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ 1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 1. Με τις διατάξεις του παρόντος καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του τομέα της υδατοκαλλιέργειας, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2505 4 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 31722/4 11 2011 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα