ΚΟΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

Transcript

1 ΚΟΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ.: /1866 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Θέμα : Ρύθμιση θεμάτων υδατοκαλλιεργητικών μονάδων. ΣΧΕΤ: α) Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α/1986) όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α/2002) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» β) Η ΚΥΑ Η.Π /2332/2002 (ΦΕΚ 1022 Β/2002) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. κ.ά (Α 91)», όπως διορθώθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. γ) Η ΚΥΑ 25535/3281/2002 (ΦΕΚ 1463 Β/2002) «Εγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α κατηγορίας σύμφωνα με την υπ αρ. ΗΠ15393/2332/2002 ΚΥΑ «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες κλπ» (Β 1022)» δ) Η ΚΥΑ Η.Π /703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., και άλλες διατάξεις» (Α 91)» ε) Η ΚΥΑ Η.Π /2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Ν. 3010/2002» στ) Η Κ.Υ.Α /5387/90 (ΦΕΚ 678/Β/1990) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες. Περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/ 86» ζ) Η με αρ. πρωτ / εγκύκλιος Υπ. Γεωργίας-ΥΠΕΧΩΔΕ όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ / όμοια της. Για την καλύτερη εφαρμογή των ρυθμίσεων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική αδειοδότηση των υδατοκαλλιεργητικών μονάδων, όπως αυτές αναφέρονται στις κείμενες περιβαλλοντικές διατάξεις ( (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) σχετικά, κλπ ), και ειδικότερα όσον αφορά στο περιεχόμενο των σχετικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), εκτός των αναφερομένων στις (δ) και (στ) σχετικές Κ.Υ.Α. και μέχρι την έκδοση νέου θεσμικού πλαισίου προδιαγραφών, θα πρέπει να τηρούνται και τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας εγκυκλίου. Η λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας έχει άμεση σχέση με την βιολογία του είδους και τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του υδάτινου μέσου εκτροφής, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή διαβίωση - ανάπτυξη των 1

2 εκτρεφόμενων ειδών καθώς και η αειφορία του περιβάλλοντος των περιοχών λειτουργίας των μονάδων αυτών. Στην παραπάνω κατεύθυνση με το Παράρτημα Β της παρούσας, διευκρινίζονται ειδικότερες παράμετροι που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία των υδατοκαλλιεργητικών μονάδων. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας εγκυκλίου η με αρ. πρωτ / εγκύκλιος Υπ. Γεωργίας και Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ / όμοια της καταργείται. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩΔΕ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α i) Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) πλωτών υδατοκαλλιεργητικών μονάδων, εκτός των αναφερομένων στα άρθρα 4, 7, 9, 11 (κατά περίπτωση) και 14 της (δ) σχετικής Κ.Υ.Α., θα πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικότερα και τα ακόλουθα: Αναλυτική περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας των εκτρεφόμενων ειδών και των πλωτών εγκαταστάσεων. Σύντομη περιγραφή των χερσαίων έργων/μονάδων (ιχθυογεννητικοί σταθμοί, συσκευαστήρια, κλπ) υποστήριξης της πλωτής υδατοκαλλιεργητικής μονάδας και προσκόμιση των σχετικών αδειών λειτουργίας τους. Σε περίπτωση ύπαρξης λιμενικών έργων (προβλήτες, κλπ) υποστήριξης της πλωτής υδατοκαλλιεργητικής μονάδας αποκλειστικής χρήσης από το φορέα λειτουργίας της πλωτής υδατοκαλλιεργητικής μονάδας, προσκόμιση και της σχετικής περιβαλλοντικής τους αδειοδότησης. Σε κάθε περίπτωση και για όλα τα χερσαία έργα υποστήριξης της πλωτής υδατοκαλλιεργητικής μονάδας, ισχύουν εκτός των άλλων και τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Α της με αρ. πρωτ / (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εγκυκλίου της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας (π.χ. 1:5.000) στο οποίο θα απεικονίζεται η έκταση του θαλάσσιου πάρκου/των θαλάσσιων πάρκων της υδατοκαλλιεργητικής μονάδας, θα περιγράφεται/ περιγράφονται με κατάλληλα στοιχεία (και σε υπόμνημα θα αναφέρονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών του πάρκου/ των πάρκων καθώς και οι διαστάσεις κάθε πλευράς του πάρκου/ πάρκων εκτροφής) και θα απεικονίζονται οι υφιστάμενες χρήσεις της ευρύτερης περιοχής της μονάδας και ειδικότερα σε απόσταση μ. από τη μονάδα, η απόστασή της από την ακτή καθώς και οι ισοβαθείς της εξεταζόμενης 2

3 θαλάσσιας περιοχής. Στο διάγραμμα αυτό θα δίνονται επίσης οι ακριβείς αποστάσεις της μονάδας, από άλλες υφιστάμενες καθώς και υπό ίδρυση στην περιοχή μονάδες και θα είναι θεωρημένο ως προς τις αποστάσεις αυτές από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της οικείας Περιφέρειας. Τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας (1:200 έως 1:1.000) με τη γενική διάταξη όλων των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων στο θαλάσσιο χώρο, στο οποίο θα φαίνονται οι ακριβείς διαστάσεις των κλωβών, των διαδρόμων, των αγκυροβολημένων εξεδρών εργασίας, οι θέσεις των αγκυροβολίων, κλπ. Απόφαση μίσθωσης της θαλάσσιας έκτασης, όπου θα αναφέρονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών της, σύμφωνα με το ΕΓΣΑ 87. Για περιπτώσεις που επιτρέπεται η τοποθέτηση των αγκυροβολίων εκτός των ορίων της μισθωμένης έκτασης, θα αναφέρονται πρόσθετα και οι γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών των εκτάσεων που θα καταλαμβάνονται από τα αγκυροβόλια. Νομαρχιακές αποφάσεις χαρακτηρισμού της συγκεκριμένης θαλάσσιας περιοχής ως κατάλληλης για διαβίωση, αλιεία και καλλιέργεια οστράκων (για μονάδες οστρακοκαλλιέργειας). ii) Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) χερσαίων υδατοκαλλιεργητικών μονάδων, εκτός των αναφερομένων στα άρθρα 4, 7, 9, 11 (κατά περίπτωση) και 14 της (δ) σχετικής Κ.Υ.Α., θα πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικότερα και τα ακόλουθα: Λεπτομερή περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας (των εκτρεφόμενων ειδών, ή του ιχθυογεννητικού σταθμού, κλπ). Στοιχεία σχετικά με τη χρήση νερού όπως: ποσότητες, χημικές αναλύσεις του νερού (από διαπιστευμένα για τις σχετικές παραμέτρους εργαστήρια) για τη διαπίστωση της καταλληλότητας εκτροφής ψαριών γλυκού νερού, κλπ. Σε περίπτωση που για τη χρήση νερού ή την εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδάτινων πόρων απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ισχύουν (για τη χρήση νερού ή την εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδάτινων πόρων) οι διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Α της με αρ. πρωτ / (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εγκυκλίου της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε κάθε περίπτωση όμως ισχύουν και τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 43504/05 (ΦΕΚ 1784/Β/05). Εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, από την αρμόδια Δ/νση της οικείας Νομ/κης Αυτοδιοίκησης (για ιχθυογεννητικούς σταθμούς, δεξαμενές εκτροφής, οικήματα διαμονής ή γραφεία προσωπικού, πλυντήρια διχτυών, κλπ) Σχετική Απόφαση καθορισμού φυσικού αποδέκτη επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, εφόσον απαιτείται. Νομαρχιακές αποφάσεις χαρακτηρισμού γλυκών υδάτων, ως κατάλληλων για τη διαβίωση και αλιεία των σαλμονιδών και κυπρινιδών. Τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας (1:200 έως 1:1.000) της χερσαίας έκτασης εγκατάστασης της μονάδας θεωρημένο ως προς τους όρους δόμησης από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο, στο οποίο θα αποτυπώνεται η χερσαία έκταση και θα περιγράφεται με κατάλληλα στοιχεία και θα αποτυπώνονται όλα τα κτίρια με τις διαστάσεις τους. Διαγράμματα κατάλληλης κλίμακας (1:20 έως 1:100) με κατόψεις, και τομές των επιμέρους εγκαταστάσεων της μονάδας. Απόφαση μίσθωσης ή παραχώρησης του χερσαίου χώρου ή τίτλοι ιδιοκτησίας. 3

4 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β Η λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας έχει άμεση σχέση με την βιολογία του είδους και τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του υδάτινου μέσου εκτροφής, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή διαβίωση - ανάπτυξη των εκτρεφόμενων ειδών καθώς και η αειφορία του περιβάλλοντος των περιοχών λειτουργίας των μονάδων αυτών. ΟΡΙΣΜΟΙ: Κλειστός θαλάσσιος κόλπος: χαρακτηρίζεται αυτός του οποίου το μήκος (ο μεγαλύτερος άξονας) είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το άνοιγμα του στομίου του ή η ταχύτητα των θαλασσίων ρευμάτων είναι < 3 cm/s. Ανοιχτός θαλάσσιος κόλπος: χαρακτηρίζεται αυτός του οποίου το μήκος είναι μικρότερο από το άνοιγμα του στομίου του ή η ταχύτητα των θαλασσίων ρευμάτων είναι 3-5cm/s. Πολύ εκτεθειμένη θαλάσσια περιοχή : όπου η ταχύτητα των θαλασσίων ρευμάτων είναι 5-10 cm/s. Θαλάσσια περιοχή ταχείας ροής : όπου η ταχύτητα των θαλασσίων ρευμάτων είναι > 10 cm/s. Πάρκο εκτροφής: η μισθωμένη θαλάσσια έκταση όπου πραγματοποιείται εκτροφή. Μονάδα εκτροφής: η θαλάσσια έκταση όπου πραγματοποιείται εκτροφή σε ένα ή περισσότερα πάρκα. (Όταν ο Φορέας διαθέτει μόνο μια ενιαία μισθωμένη θαλάσσια έκταση, τότε το πάρκο ταυτίζεται με τη μονάδα εκτροφής). 4

5 Η απόσταση μεταξύ δυο γειτονικών πάρκων υπολογίζεται από τα πλησιέστερα σημεία των ορίων της μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης. Η απόσταση από την ακτή: υπολογίζεται από τα πλησιέστερα σημεία των ορίων της μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης από ακτή και όχι η απόσταση από βραχονησίδα. Ως βάθος της θάλασσας εννοείται το βάθος στο κέντρο του θαλάσσιου πάρκου. Εκτρεφόμενα θαλάσσια είδη ιχθύων : θαλάσσιοι μεσογειακοί ιχθείς, εκτός των ειδών που υπόκεινται σε διεθνείς απαγορεύσεις και ρυθμίσεις. Α) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΛΩΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 1. Για τις μονάδες εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε πλωτούς κλωβούς θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι: 1.1. Ετήσια δυναμικότητα μονάδας. Η ετήσια δυναμικότητα μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε πλωτές εγκαταστάσεις υπολογίζεται ανάλογα με: το μέγεθος της θαλάσσιας έκτασης του πάρκου εκτροφής, την απόσταση του από την ακτή, το βάθος αυτής, καθώς και την μορφολογία της περιοχής (ανοικτός ή κλειστός θαλάσσιος κόλπος ). Η συνολική ετήσια δυναμικότητα (Δ) σε tn, ανά ιχθυοκαλλιεργητικό πάρκο, υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: Δ = [ (Ε -10)].f Α. f Β. f Κ, όπου : - fa: συντελεστής που εξαρτάται από την απόσταση του πάρκου από την ακτή - fb: συντελεστής που εξαρτάται από το βάθος του πάρκου - fk: συντελεστής κλειστότητας ή ταχύτητας ρευμάτων - Ε: έκταση σε στρεμ. του πάρκου εκτροφής Οι τιμές των συντελεστών επιλέγονται από των παρακάτω πίνακα: Απόσταση 100 m m m. >1000 m από ακτή * Τιμή f Α 1,0 1,25 1,5 2,0 Βάθος θαλάσσιου πάρκου* 20 m m m > 60m 5

6 Τιμή f Β 0,9 1,0 1,5 2,0 Ανοικτός ή κλειστός κλειστός ανοικτός πολύ ταχείας ροής κόλπος ** εκτεθειμένος Τιμή f Κ 1,0 1,5 2,0 2,5 * Η απόσταση από την ακτή και το βάθος της θάλασσας θα βεβαιώνονται από τα κατά τόπους Λιμεναρχεία * * Οι μετρήσεις ταχύτητας των θαλασσίων ρευμάτων θα γίνονται από ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλα αρμόδια ερευνητικά ιδρύματα (π.χ. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ΕΘΙΑΓΕ, κλπ). Η ταχύτητα των θαλάσσιων ρευμάτων για κάθε θέση θα προκύπτει από το μέσο όρο τριών (3) τουλάχιστον μετρήσεων με μεταξύ τους χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών εντός του διαστήματος από έως Οι μετρήσεις θα λαμβάνουν χώρα σε βάθη 9-11 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας και στο κέντρο του θαλάσσιου πάρκου Απόσταση μεταξύ δυο γειτονικών μονάδων ή πάρκων εκτροφής Η απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών μονάδων εκτροφής ψαριών που ανήκουν στον ίδιο Φορέα ή σε διαφορετικούς φορείς, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 500 m Η απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών πάρκων εκτροφής της ίδιας μονάδας, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 100 m και μικρότερη των 250 m Μέγεθος μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης. Η συνολική μισθωμένη θαλάσσια έκταση μιας μονάδας σε πλωτές εγκαταστάσεις (αποτελούμενης από ένα ή περισσότερα πάρκα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 στρ., ενώ η έκταση κάθε πάρκου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 στρ Παράμετροι εκτροφής Οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά και μόνο σε γόνο προερχόμενο από Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς και όχι από την αλίευσή τους από Ελληνική θαλάσσια περιοχή Η παραγωγική διαδικασία για κάθε μονάδα εκτροφής θα πραγματοποιείται τουλάχιστον με (δυο) εισδοχές γόνου ετησίως. 6

7 Το βάθος της θάλασσας στην περιοχή τοποθέτησης των κλωβών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 μ. και οπωσδήποτε διπλάσιο του ωφέλιμου βάθους των μεγαλύτερων διχτύων Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου αριθμού ιχθυοκλωβών θα λαμβάνονται υπόψη οι τελικές ιχθυοφορτίσεις, το βάθος της θάλασσας, τα εκτρεφόμενα είδη, καθώς και οι διαστάσεις των κλωβών σύμφωνα με τους πιο κάτω πίνακες : ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΧΘΥΟΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Θαλασσινοί μεσογειακοί ιχθύες Εκτροφή σε πλωτές εγκαταστάσεις Προπάχυνση σε χερσαίες δεξαμενές (gr) 5 8 (Kg/m 3 ) 180 (gr)και άνω 8 15 (Kg/m 3 ) μέχρι 2 (gr) 5-10 (Kg/m 3 ) 2 50 (gr) (Kg/m 3 ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΩΒΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΩΒΩΝ (m) ΩΦΕΛΙΜΟ ΒΑΘΟΣ ΚΛΩΒΩΝ (m) Πλευρές ή διάμετρος: Πλευρές ή διάμετρος: * 8 9 Πλευρές ή διάμετρος: 15 και άνω * 10 και άνω * για την εκτροφή γόνου ατομικού βάρους μέχρι 20 γρ. επιτρέπεται, σε ποσοστό μέχρι 15% του συνολικού ωφέλιμου όγκου των κλωβών εκτροφής, η χρησιμοποίηση δικτυοκλωβών με βάθος 5-6 μ Η θνησιμότητα για τα είδη τσιπούρας - λαυρακιού δεν θα υπερβαίνει το 17 %, ενώ για τα υπόλοιπα Μεσογειακά είδη δεν θα υπερβαίνει το 30 % Για την καλή διαχείριση των μονάδων, προαιρετικά είναι δυνατός ο εφοδιασμός αυτών με κλωβούς διαχείρισης (βάθος δικτύου μέχρι 6 μ.) ο συνολικός ωφέλιμος όγκος των οποίων δεν θα υπερβαίνει το 10% του συνολικού ωφελίμου όγκου των παραγωγικών κλωβών της μονάδας Η συνολική επιφάνεια των πλωτών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της επιφάνειας της θαλάσσιας έκτασης της μονάδας. 7

8 2. Για τις μονάδες εκτροφής ερυθρού τόνου σε πλωτούς κλωβούς θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα : 2.1. Η μέγιστη ετησία δυναμικότητα μιας μονάδας εκτροφής δεν μπορεί να υπερβεί τους τόνους Η συνολική μισθωμένη θαλάσσια έκταση μιας μονάδας εκτροφής τονου σε πλωτές εγκαταστάσεις (αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα πάρκα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200 στρ Τα πάρκα εκτροφής θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 150 μ Το βάθος της θάλασσας στην περιοχή τοποθέτησης των κλωβών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 μ. και οπωσδήποτε διπλάσιο του ωφέλιμου βάθους των μεγαλύτερων διχτύων Η τελική ιχθυοφόρτηση στους κλωβούς εκτροφής τόνου θα είναι μέχρι 4 Kg /m Η εκτροφή του τόνου θα γίνεται σε στρογγυλούς πλωτούς ιχθυοκλωβούς με διάμετρο άνω των 50 μ. και ωφελίμου βάθους τουλάχιστον τα 20 μ Η θνησιμότητα δεν θα υπερβαίνει το 0,4 % για το χρονικό διάστημα Αυγούστου Ιανουαρίου και το 2 % για το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου Ιουνίου Για την καλή διαχείριση των μονάδων, προαιρετικά είναι δυνατός ο εφοδιασμός αυτών με κλωβούς διαχείρισης ο συνολικός ωφέλιμος όγκος των οποίων δεν θα υπερβαίνει το 5% του συνολικού ωφελίμου όγκου των παραγωγικών κλωβών της μονάδας 2.9. Οι διατροφή του τόνου θα στηρίζεται σε μικρά πελαγικά κατεψυγμένα ψάρια τα οποία θα χορηγούνται ημερησίως σε ποσοστό 4 5 % του ζωντανού βάρους των εκτρεφόμενων ψαριών (ΖΒ) για την χρονική περίοδο Ιουλίου Νοεμβρίου και σε ποσοστό 2-3 % για την χρονική περίοδο Δεκεμβρίου Μαρτίου Η εισαγωγή των ψαριών προς εκτροφή στη μονάδα καθώς και η λειτουργία της θα ακολουθεί τη νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται από τις συστάσεις της Διεθνής Επιτροπής για την Διατήρηση των Τονοειδών του Ατλαντικού, ΔΕΔΤΑ (.ICCAT) καθώς και τις σχετικές διατάξεις της Κοινοτικής και Ελληνικής νομοθεσίας. 3. Για τις μονάδες οστρακοκαλλιέργειας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι: 3.1. Μονάδες οστρακοκαλλιέργειας με το σύστημα «Long Line» Η απόσταση μεταξύ δύο μονάδων οστρακοκαλλιεργειας να είναι τουλάχιστον 100m από τα κοντινότερα σημεία των μισθωμένων θαλάσσιων εκτάσεων, οι δε σειρές «Long Line» θα είναι μονές. 8

9 Oι μονάδες οστρακοκαλλιέργειας θα πρέπει να απέχουν από μονάδες εκτροφής ψαριών σε πλωτούς κλωβούς, τουλάχιστον 200 m. από το σημείο τοποθέτησης των αγκυροβολίων των μονάδων αυτών Τα αγκυροβόλια στήριξης μονάδας οστρακοκαλλιέργειας με το σύστημα «Long Line» θα βρίσκονται εντός του εκμισθωμένου για εκμετάλλευση θαλάσσιου χώρου Η μέγιστη ετήσια δυναμικότητα των μονάδων οστρακοκαλλιεργειας, με το σύστημα «Long Line», καθορίζεται μέχρι 100 τόνους για ωφέλιμη θαλάσσια έκταση 10 στρ Σαν ετήσια δε δυναμικότητα της μονάδας καθορίζεται αυτή που προκύπτει αφού ληφθούν υπόψη οι πιο κάτω παράμετροι : Το μήκος της κάθε σειράς «Long Line» δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120 μέτρα Ελάχιστη απόσταση μεταξύ δυο σειρών «Long Line» είναι τα 10 μέτρα. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δυο αρμαθιών είναι 0,50 μέτρα Το μέγιστο ωφέλιμο μήκος κάθε αρμαθιάς είναι τα 4,0 μέτρα Η μέγιστη παραγωγή μυδιών ανά ωφέλιμο μέτρο αρμαθιάς υπολογίζεται στα 15 κιλά. Το βάθος της θάλασσας θα πρέπει να είναι τριπλάσιο του συνολικού μήκους της κάθε αρμαθιάς Μονάδες οστρακοκαλλιέργειας σε πασσάλους Η απόσταση μεταξύ δύο μονάδων οστρακοκαλλιεργειας σε πασσάλους να είναι τουλάχιστον 100m από τα κοντινότερα σημεία των μισθωμένων θαλάσσιων εκτάσεων Oι μονάδες οστρακοκαλλιεργειας θα πρέπει να απέχουν από μονάδες εκτροφής ψαριών σε πλωτούς κλωβούς, τουλάχιστον 200 m. από το σημείο τοποθέτησης των αγκυροβολίων των μονάδων αυτών Η μέγιστη ετήσια δυναμικότητα των μονάδων οστρακοκαλλιέργειας σε πασσάλους, καθορίζεται μέχρι 40 τόνους / στρέμμα Σαν ετήσια δυναμικότητα της μονάδας καθορίζεται αυτή που προκύπτει αφού ληφθούν υπόψη οι πιο κάτω παράμετροι : Ελάχιστη απόσταση μεταξύ δυο σειρών 1,0 μέτρο. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δυο αρμαθιών είναι 0,50 μέτρα Το μέγιστο ωφέλιμο μήκος κάθε αρμαθιάς είναι τα 2,20 μέτρα Η μέγιστη παραγωγή μυδιών ανά ωφέλιμο μέτρο αρμαθιάς υπολογίζεται στα 10 κιλά. 9

10 Το βάθος της θάλασσας θα πρέπει να είναι διπλάσιο του συνολικού μήκους της κάθε αρμαθιάς. Β) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ (δεξαμενές σε χερσαίο χώρο ή κλωβοί σε υδάτινο χώρο). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την δυναμικότητα, την παραγωγική διαδικασία, την ιχθυοφόρτιση, το χρόνο εκτροφής, την απομάκρυνση του ρυπαντικού φορτίου και τις άλλες παραμέτρους, είναι κυρίως η ποιότητα και η ποσότητα του νερού, και γι αυτόν τον λόγο είναι συνιστούν το πλέον σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης των μονάδων υδατ/γειας στα εσωτερικά νερά. Το διαλυμένο οξυγόνο στην υδάτινη στήλη της εκτροφής, θα πρέπει να διατηρείται στα επιτρεπτά όρια καθ όλη την διάρκεια της εκτροφής, σύμφωνα με την βιβλιογραφία αλλά και στοιχεία υφιστάμενων μονάδων, και να κυμαίνεται σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα : 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΚΥΠΡΙΝΟΣ ΣΟΛΟΜΟΣ ΤΙΛΑΠΙΑ ΓΑΤΟΨΑΡΟ ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΣ ΧΕΛΙΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 6-11 ppm 5-9 ppm 3-9 ppm Οι προτεινόμενες ιχθυοφορτίσεις* αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα : α / Εκτρεφόμενο α Είδος 1 ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΣΟΛΟΜΟΣ 2 ΚΥΠΡΙΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ Χερσαίος Δεξαμενές Ημιεντατικ ή δεξαμενές Υδάτινος Κλωβοί ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (gr) Μέχρι 10 γρ. 10 γρ. έως εμπορεύσιμο μέγεθος Μέχρι 10 γρ. 10 γρ. έως εμπορεύσιμο μέγεθος έως εμπορεύσιμο μέγεθος ΙΧΘΥΟΦΟΡΤΙ - ΣΕΙΣ (Kg/m 3 ) 10 Kg/m Kg/m 3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι ψηλές ιχθυοφορτίσεις άνω των 20 Kg/m 3 απαιτούν εναλλακτικές προτάσεις προσθήκης Ο 2 ή πρόσθετης οξυγόνωσης. 10 Kg/m 3 Τα ρεύματα και το Kg/m 3 βάθος καθορίζουν 500 Kg/στρ. και το επίπεδο Ιχθυοφόρτισης Κλωβοί έως εμπορεύσιμο Kg/m 3 βάθος καθορίζουν Τα ρεύματα και το 11

12 μέγεθος και το επίπεδο ιχθυοφόρτισης Ημιεντατ. έως εμπορεύσιμο Μέχρι 3 ΤΙΛΑΠΙΑ δεξαμενές μέγεθος 1,5Kg/m 3 κλειστό 80 Kg/m 3 κύκλωμα & άνω δεξαμενές 0,3 έως Kg/m 3 κλειστό Kg/m 3 4 ΧΕΛΙΑ κύκλωμα & άνω Kg/m 3 Ανοιχτό Μέχρι Kg/m 3 κύκλωμα & άνω 50 Kg/m 3 > 20 Kg/m 3 Κλωβοί & άνω κατά περίπτωση Μέχρι 10 5 Kg/m 3 5 ΚΕΦΑΛΟΣ Δεξαμενές & άνω 15 Kg/m 3 & άνω δεξαμενές Μέχρι Kg/m 3 κλειστό έως εμπορεύσιμο Kg/m 3 6 ΟΞΥΡΥΓΧΟΣ κύκλωμα μέγεθος Ανοιχτό Μέχρι 150 κύκλωμα Kg/m 3 Μέχρι Kg/m 3 7 ΓΑΤΟΨΑΡΟ Δεξαμενές έως εμπορεύσιμο 100 Kg/m 3 & μέγεθος άνω * Οι προτεινόμενες ιχθυοφορτίσεις απορρέουν από βιβλιογραφικά δεδομένα καθώς και από την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από στοιχεία υφισταμένων μονάδων. Μπορεί να υπάρξει αύξηση ή μείωση των ορίων αυτών εφόσον για κάθε σχέδιο αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης τεχνολογίας και η ορθολογική λειτουργία της μονάδας με τα συγκεκριμένα στοιχεία. - Η χερσαία έκταση, για την εγκατάσταση των μονάδων υδατ/γειας στα εσωτερικά νερά, είναι η ελάχιστη έκταση που απαιτείται για την κατασκευή των προτεινόμενων εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης. Γ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 12

13 1. Για όλα τα είδη θαλάσσιων υδατοκαλλιεργητικών μονάδων: o Στην περίπτωση μιας μονάδας αποτελούμενης από περισσότερα του ενός πάρκα εκτροφής, θα εξετάζονται αυτά ως ενιαία μονάδα και θα εκδίδονται ενιαίες εγκρίσεις - άδειες (Π.Π.Ε.Α, Μίσθωση, Α.Ε.Π.Ο., Άδεια ίδρυσης, κλπ). o Δεν επιτρέπεται ίδρυση νέων μονάδων σε θαλάσσια περιοχή όπου βρίσκονται λιβάδια Posidonia Oceanica o Για μονάδες υδατοκαλλιέργειας που είναι ήδη νομίμως εγκατεστημένες σε περιοχές με λιβάδιαposidonia Oceanica: δεν εγκρίνεται αύξηση της δυναμικότητας τους δεν ανανεώνεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους μετά τη λήξη της o Οι κλωβοί διαχείρισης δεν υπολογίζονται στο συνολικό ωφέλιμο όγκο και ούτε στην συνολική ωφέλιμη επιφάνεια των ιχθυοκλωβών παρά μόνο στη συνολική καλυπτόμενη επιφάνεια των πλωτών εγκαταστάσεων o Οι αυτοκινούμενες εξέδρες δεν υπολογίζονται στη συνολική καλυπτόμενη επιφάνεια των πλωτών εγκαταστάσεων 2. Οι ως άνω προϋποθέσεις και ρυθμίσεις των κεφαλαίων (Α) και (Β) του Παραρτήματος Β της παρούσας, θα ισχύσουν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι δε προσαρμογές για τις λειτουργούσες, και ήδη αδειοδοτημένες μονάδες που δεν συμβαδίζουν με τις παραπάνω ρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν μέσα σε μια πενταετία. 3. Για την αδειοδότηση νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα, και μέχρι την τροποποίηση της παρούσας, ισχύουν όσον αφορά στις σχετικές προϋποθέσεις και παραμέτρους (δυναμικότητα, ιχθυοφορτίσεις, κλπ), τα εκάστοτε αναφερόμενα στις σχετικές γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 13

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Συγγρού 150 Ταχ. Κώδικας: 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΚΟΙΝ.: Το αριθ /7151/ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ ΠΙΝ

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΚΟΙΝ.: Το αριθ /7151/ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ ΠΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33 Ηλεκτρ. Δ/νση: dperbna@patt.gov.gr Τηλ.: 213-2101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡ1Ι-7ΜΖ. Έχοντας υπόψη :

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡ1Ι-7ΜΖ. Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 11/09/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 41173/893 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 21/7/2011 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 7995/278 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 4 Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα Αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας]

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 4 Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα Αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας] ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 4 Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα Αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας] 1. Κατηγορίες Υδατοκαλλιεργειών Για τις ανάγκες του παρόντος και σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα 04-01-2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα 04-01-2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα 04-01-2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : - 7/148 - Ταχυδρ. Δ/νση Πληροφορίες Τηλεφ. FAX : Πατρών Αθηνών 33 Τ.Κ. 26 441

Διαβάστε περισσότερα

«Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας»

«Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-6- 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 646/69401 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες.

Προτάσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες. Ιωάννινα 8-9 - 2011 Αριθμ. Πρωτ 521 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ ΚΟΡΑΗ 4-454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ: 26510 21927 26510 31427 FAX: 26510 31 427 E-mail : geoteeip@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αργοστόλι, 14/06/2016 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-09 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/04/11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 11 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 5-8-2016 Αρ. Πρωτ.: οικ. 63243/590 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΒ-ΚΤ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΒ-ΚΤ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ 3 Ο & 4 Ο... Ταχ. Δ/νση : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Λ. Συγγρού 150 176 71 Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Ενότητα 2: Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μ.Π.Ε. Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Α. Σωτηρόπουλος 213 150 11 78 Fax : 210 777 40 90 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1 Ιωάννινα 19 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία 8 ης Μεραρχίας 5-7 454 45 Ιωάννινα Πληροφορίες: Σεραφείµ Τσιπέλης

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον

Επιδράση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον Επιδράση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον Παύλος Μακρίδης, επίκουρος καθηγητής Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Ζώων Πανεπιστήμιο Πατρών Τι είναι υδατοκαλλιέργειες; Η καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών,

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 35 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Ιωάννινα 10 Νοεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1671 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχετικό : 1561 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία 8 ης Μεραρχίας 5-7 454 45 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : NEO Πατρών Αθηνών 35 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Αποτελέσματα ημερίδας «Ιχθυοκαλλιέργεια στο Δήμο Κοζάνης Προοπτική Απασχόλησης & Ανάπτυξης»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Αποτελέσματα ημερίδας «Ιχθυοκαλλιέργεια στο Δήμο Κοζάνης Προοπτική Απασχόλησης & Ανάπτυξης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κοζάνη 17/03/2015 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Τηλέφωνο Email Πληροφορίες fax Πανδώρας 2 50100, Κοζάνη 24610 26443 k_geotee@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 216/2015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ. Αρ. Φύλλου 10 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθμ.

Εγκύκλιος 216/2015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ. Αρ. Φύλλου 10 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθμ. Εγκύκλιος 216/2015 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

18/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

18/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη: 18/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 81057 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Την τελευταία 30ετία στην Ελλάδα έχουν αναδειχθεί οι ιχθυοκαλλιέργειες θαλασσινών μεσογειακών ειδών (κυρίως τσιπούρας και λαβρακίου).

Την τελευταία 30ετία στην Ελλάδα έχουν αναδειχθεί οι ιχθυοκαλλιέργειες θαλασσινών μεσογειακών ειδών (κυρίως τσιπούρας και λαβρακίου). Ο κλάδος των ελληνικών υδατοκαλλιεργειών είναι ένας από τους πλέον αναπτυσσόμενους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας, με σαφή εξαγωγικό χαρακτήρα και σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Α. Σωτηρόπουλος 213 150 11 78 Fax : 210 777 40 90 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ».

Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». Οι τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΥ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΥ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/03/11 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Μ. Αλεξάνδρου 28-55 535 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 322498 Fax: 2310 309768 E-mail:info@alphamentor.gr, http://www.alphamentor.gr ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε. Υδατοκαλλιέργεια - Περιβάλλον Κλειστά κυκλώματα νερού Έρευνα Τεχνολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες. Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων:

Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες. Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων: 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΜΕΤΡΟ 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων:

Διαβάστε περισσότερα

Αετιδέων 5, Χολαργός Τηλ.: , Fax: ,

Αετιδέων 5, Χολαργός Τηλ.: , Fax: , Εco Consultants S.A. ΒΑΒΙΖΟΣ - ΖΑΝΝΑΚΗ MΕΛΕΤΕΣ- ΕΡΕΥΝΕΣ Α.Ε. Αετιδέων 5, 15.561 Χολαργός Τηλ.:210-6540120, Fax: 210-6561004, E-mail: info@eco-consultants.gr, www.eco-consultants.gr, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε ΠΑΣΜ για ΠΑΥ κατηγορίας Β, Γ, Δ.

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε ΠΑΣΜ για ΠΑΥ κατηγορίας Β, Γ, Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Υ.Π.ΕΝ.) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν. 4056/2012

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν. 4056/2012 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν. 4056/2012 Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες Διάγραμμα ροής διαδικασίας Συχνά εμφανιζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Α. Σωτηρόπουλος 213 150 11 78 Fax : 210 777 40 90 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διεκπ.: ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ. ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 79

Αρ. Διεκπ.: ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ. ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 79 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 5/10/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 67596 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Αρ. Διεκπ.: ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ. ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Διπλ. Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜΔΕ Α.Σ.Τ.Ε. Α.Π.Θ. Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036 Ταχ. Κώδικας: 261-10 Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template Το «INTRANEMMA» είναι Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διά βίου μάθησης LDV - Leonardo Da Vinci - Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας Ταχ. Δ/νση :ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπόνηση Μελετών για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων», MIS

«Εκπόνηση Μελετών για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων», MIS «Εκπόνηση Μελετών για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων», MIS 375406. Παρουσίαση του έργου Ευτυχία Τζέν, CEng MIMechE Τμήμα Αιολικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: /νση ΠΕΧΩΣΧ υτικής Ελλάδας Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: /νση ΠΕΧΩΣΧ υτικής Ελλάδας Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πάτρα, 4-12-2013 Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Αριθ. Πρωτ. :320643/2466 Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου υτικής Ελλάδας Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Θέμα: Μίσθωση θαλάσσιας έκτασης και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για τη δημιουργία νέας ενιαίας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση «Ανατολικά Νήσου Γαβάθι» του Νησιωτικού συμπλέγματος Οινουσσών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ : ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ^ / 5 ~ / ο ό Ι -

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ : ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ^ / 5 ~ / ο ό Ι - Τ - 5 8 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΒΙΔΑΑΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ : ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020»

«Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ «Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ονομασία Διαδικασίας : Αίτημα για άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων Α. Γενικά Δικαιολογητικά 1. Αίτηση Δήλωση (Υπόδειγμα 1) 2. Τοπογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΛΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΟΛΟ-ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 210 56 - Τ.Θ. 69 - Web Site: www.tolo.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΛΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΟΛΟ-ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 210 56 - Τ.Θ. 69 - Web Site: www.tolo.gr ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΠΛΑΤΕΙΑ Στην θαλάσσια περιοχή της Νήσου Πλατειάς στο Αργολικό Κόλπο αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια διάφορες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Η λειτουργία των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 60/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 60/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 73 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 10 21 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης και δάσους πεύ κης 501,924 στρ. ως αναδασωτέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ Υ ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2ο Κείμενο Συμμετοχής στη Διαβούλευση του Στράτου Καμπούρη 27/02/2014 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η φόρμα διαβούλευσης του σχεδίου νόμου για

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ: /15/2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & TPOΦ~~ΩN _ --., , V ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕιΑΣ.'. ' ~Ό ' :(:' :,".:, npo~:υπεκα .

Αριθ. πρωτ: /15/2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & TPOΦ~~ΩN _ --., , V ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕιΑΣ.'. ' ~Ό ' :(:' :,.:, npo~:υπεκα . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑ Αθήνα 21/09/ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 9241.05/15/2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & TPOΦ~~ΩN _ --., -..----.--.-, V ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕιΑΣ.'. ' ~Ό ' :(:' :,".:, npo~:υπεκα Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΙΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 4 ο & 17 ο ΘΕΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 4 ο & 17 ο ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 4 ο & 17 ο ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 2 Ιουλίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Των θεμάτων που συζητήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.)

του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έκθεση αξιολόγησης της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Σ.Μ.Π.Ε. και του σχεδίου Κ.Υ.Α. του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------

---------------------------- Προς : 1 Τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Πέτρο Τατούλη, 2) Τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας κ. Ευάγγελο Γιαννακούρα, 3) Τους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Πελ/σου, 4) Το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 145799/05 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1002Β Μέγεθος κειμένου: 83,328 KB Αριθμ. οικ. 145799 /05 (ΦΕΚ 1002 Β /18-7-2005): Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς 1/8/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς 1/8/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς 1/8/214 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 211 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα της Έρευνας Υδατοκαλλιεργειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 18 Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1202/72753 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Το άρθρο 1 αφορά στο πεδίο εφαρμογής και στην έννοια των όρων που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις και ειδικότερα:

2.1. Το άρθρο 1 αφορά στο πεδίο εφαρμογής και στην έννοια των όρων που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις και ειδικότερα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αθήνα, 29-7 -2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος ΣΧΕΤιΚΑ: Το υπ' αρ. ΟΙΚ / έγγραφο της ΕΥΠΕΙΥΠΕΚΑ.

Νοέμβριος ΣΧΕΤιΚΑ: Το υπ' αρ. ΟΙΚ / έγγραφο της ΕΥΠΕΙΥΠΕΚΑ. ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΜΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤιΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔιΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πληροφορίες: Avτ. Τερζής Προς Ταχ. ΔΙνση : Πατρόκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 1. Με τις διατάξεις του παρόντος καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του τομέα της υδατοκαλλιέργειας, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ Πάτρα: Αρ. πρωτ: Σχετ.: 11-1-2010 101/1856 11158/17.12.2008 954/8.2.2008 1241/4.2.2009

Διαβάστε περισσότερα

APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A.

APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.) Υδατοκαλλιεργειών` S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 667 final 2012/0179 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 5-8-2016 Αρ. Πρωτ.: οικ. 63216/589 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας: Τηλ fax : Μητροπόλεως 55 Γκαράνη Βούλα 2331350615 2331320590 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 24/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 24/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 24/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 19 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΚΥΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΚΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΚΥΑ MAΡΤΙΟΣ 2011 1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής

Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΑΠΑΒ «Ολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής Το Έργο με Αρ. Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διευκρινιστική εγκύκλιος σε θέματα εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Θέμα : Διευκρινιστική εγκύκλιος σε θέματα εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17/11/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. : 109/122248 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα