ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ Στην Ιτέα σήμερα στις ημέρα Δευτέρα & ώρα στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ- ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ. Συνήλθαν όλα τα μέλη του Δ.Σ.: α) Αναγνωστάκος Πολύκαρπος του Ιωάννη, πρόεδρος, β) Αναγνωστάκου Αναστασία συζ. Δημητρίου, αντιπρόεδρος, γ) Αναγνωστάκος Ιωάννης του Δημητρίου, διευθύνων σύμβουλος δ) Αναγνωστάκου Σοφία του Δημητρίου, μέλος και ε) Αναγνωστάκου Σοφία του Πολυκάρπου μέλος, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ Αναγνωστάκου Πολυκάρπου. ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έκθεση του Δ.Σ για την διαχείριση χρήσεως από έως Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αναγνωστάκος Ι. Πολύκαρπος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει πλήρης απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ανακοινώνει στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. ότι εντός των νομίμων προθεσμιών πρέπει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, δηλαδή του Ισολογισμού της του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 01/01-31/12/2014 με τον πίνακα διάθεσης αυτών και του προσαρτήματος και να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δ.Σ. Πολύκαρπος Αναγνωστάκος διανέμει αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. και διαβάζει την εισήγηση της έκθεσης, της οποίας το κείμενο έχει όπως παρακάτω: 1

2 1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/12/2014. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ- ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/ /12/2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01-31/12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δ.Σ διαβάζει το προσάρτημα του Ισολογισμού που έχει όπως παρακάτω: 2

3 ΥΙΟΙ Ι.Π.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) - ΑΡ. Μ.Α.Ε /15/Β/92/04 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΧΡΗΣΗΣ 2013 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό) ον.μτχ των 30,00 1.Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ ,00 400, , , ,00 1.Καταβεβλημένο , ,00 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 0,00 0,00 0, , ,39 0, , ,00 Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως 4.000,00 400, , , , ,00 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙΙ.Διάφορες αναπροσαρμογές ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας 1.Γήπεδα-Οικόπεδα ,98 0, , ,98 0, ,98 λοιπών περιουσ.στοιχείων 0, ,01 3.Κτήρια & τεχνικά έργα , , , , , ,32 0, ,01 4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.μηχ.εξοπλ , , , , , ,12 ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια 5.Μεταφορικά μέσα , , , , , ,37 1.Τακτικό αποθεματικό , ,42 6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός , , , , , ,88 4.Έκτακτα αποθεματικά Ν.3299/ , ,68 7.Ακινητ.υπό εκτέλ.και προκ/λες , , , ,52 5.Αφορ.αποθεμ.Ν.2601/1998,3299/ , ,02 Σύνολο ακινητοποιήσεων , , , , , , , ,12 ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες V.Αποτελέσματα εις νέο μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.Υπόλοιπο κερδών εις νέον , ,52 7.Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις 2.269, , , , ,97 Β.ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 1.244, , ,97 2.Λοιπές Προβλέψ.Συν/κές Διαφορές ,01 0,00 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) , ,16 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,65 Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Αποθέματα 2.Προιόντα έτοιμα 9.337, ,13 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.Πρ.& Β.ύλες-Αν.Υλικά-Υλ.Σύσκ , ,51 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,64 1.Προμηθευτές , ,42 2α.Επιταγές Πληρωτέες , ,60 ΙΙ.Απαιτήσεις 3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις 182,20 0,00 1.Πελάτες , ,89 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη , ,51 μείον Προβλέψεις 0, , , ,81 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί , ,71 3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον , ,60 11.Πιστωτές διάφοροι , ,01 11.Χρεώστες διάφοροι , ,75 Σύνολο Υποχρεώσεων , , , ,16 IV.Διαθέσιμα Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.Ταμέιο , ,39 2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα , ,59 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας , , , , , ,51 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) , ,31 Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Έξοδα επομένων χρήσεων 7.712, ,56 2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0, ,46 3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ. 0,00 0, , ,02 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) , ,49 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ) , ,49 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 0,01 0,01 1.Δικαιούχ.αλλότρ.περιουσιακών στοιχείων 0,01 0,01 2.Χρεωστικοί λογ.εγγυήσεων 5.500,00 0,00 6.Πιστωτικοί λογ.εγγυήσεων 5.500,00 0,00 Τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων 31/12/2012-Ν.2065/1992. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΧΡΗΣΗΣ 2013 Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) , ,44 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης , ,43 μείον: κόστος πωλήσεων , ,31 ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη) , ,13 προηγούμενων χρήσεων , ,77 Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως , ,32 ΜΕΙΟΝ: Προμερίσμτα Ν.4172/ , ,00 Σύνολο , ,45 Σύνολο , ,20 ΜΕΙΟΝ : 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,92 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , , , ,26 Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως , ,19 Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα , ,73 ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων Μείον: 4.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 757,07 430, , ,20 Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως , ,48 ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος , ,48 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κέρδη προς διάθεση , ,72 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00 0,00 0,00 2.Έκτακτα κέρδη 616,51 0,00 0,00 Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής : 2.Έσοδα προηγ.χρήσεων 482, ,51 0,00 0,00 1.Τακτικό αποθεματικό , ,20 MEION: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,00 82,37 0,00 2.Πρώτο Μέρισμα ,00 0,00 2.Έκτακτες ζημίες 0,00 1,35 0,00 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο , ,52 3.Έξοδα προηγ.χρήσεων 0,00 751,33 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,72 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 0,00 0,00 835,05 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα , ,43 ΜΕΙΟΝ :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο , ,34 λειτουργικό κόστος ,98 0, ,34 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ , ,43 ΙΤΕΑ 31/08/2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Ι.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Δ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Τ. ΑΖ Δ.Τ. ΑΖ Δ.Τ. ΑΖ Αρ.Αδ.Α

4 Στην συνέχεια Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει το προσάρτημα: 2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει του αρθ. 43 α, παρ. 2, του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) 1 Άρθρο 42 α Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί Δεν έγινε παρέκκλιση. καταρτίσεως των ετήσιων οικον. καταστάσεων. 2 Άρθρο 43 α παραγρ.1 περίπτωση α Η αποτίμηση έγινε: α) οι Ά.ύλες στην μέση τιμή Και β) οι Β.ύλες & Υλ.συσκ. στις τιμές κτήσεως. Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών Εφαρμόζονται πάγια οι ίδιες μέθοδοι στοιχείων και υπολογισμού των Αποτιμήσεως αποσβέσεων. 3 Άρθρο 43 α παραγρ.1 περίπτωση α Υπάρχουν στοιχεία σε Ξ.Ν. $,Χρηματικά Βάση μετατροπής σε ευρώ στοιχείων Διαθέσιμα-Καταθ. Όψεως εκφρασμένων σε :0.01 Ενεργητ.ή Παθητικού εκφρασμένων σε Ξ.Ν. 4 Άρθρο 43 α παραγρ.1 περίπτωση ιδ Ποσά που δόθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά. 5 Άρθρο 43 α παραγρ.1 περίπτωση ιστ Κατηγορίες μετοχών εταιρικού κεφαλαίου ον. μτχ. των 30,00 /μετοχή 6 Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση κεφαλαίου Εκδόθηκαν Ονομαστικές μετοχές. 7 Απόκτηση ιδίων μετοχών Δεν έγινε O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Ι.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Δ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ Α.Δ.Τ. ΑΖ Α.Δ.Τ. ΑΖ Οικονομική θέση της εταιρείας. Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2014 κρίνεται ικανοποιητική. 4. Ακίνητα της εταιρίας. Δεν αποκτήθηκαν ακίνητα μέσα στη χρήση Υποκαταστήματα εταιρείας. Η εταιρεία έχει υποκαταστήματα : α)28 ης Οκτωβρίου 00-Ιτέα Ν.Φωκίδας β) 5 ον χλμ. Ιτέας-Άμφισσας θέση «ΜΟΛΟΧΟΙ» Χρισσό Ν. Φωκίδας. 6. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα: Δεν υπάρχουν. 7. Διαθέσιμο συνάλλαγμα: Δεν υπάρχει. 4

5 8. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής σημαντικά γεγονότα δεν συνέβησαν. Τελειώνοντας κ.μέτοχοι παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις παραπάνω αναφερόμενες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Λογιστή και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της εταιρικής χρήσης Τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνουν την εισήγηση της έκθεσης διαχείρισης από τον πρόεδρο και τον εξουσιοδοτούν ο ίδιος να διαβάσει την έκθεση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΟΛ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Α.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Σ. Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. ΙΤΕΑ 31/08/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Ι. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39 της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. Στην Αθήνα σήμερα, την 10 η Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Σήμερα, την 0η Μαρτίου 204, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε στα επί της Καυκάσου 63 Κυψέλη Αθήνα, γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ABC KINITRON I.K.E.», ο διαχειριστής της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Στου Ζωγράφου σήμερα 30 Απριλίου ημέρα Τετάρτη έτος 2014 και ώρα 10πμ

Στου Ζωγράφου σήμερα 30 Απριλίου ημέρα Τετάρτη έτος 2014 και ώρα 10πμ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/Β/03/57 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 20 Στου Ζωγράφου σήμερα 30 Απριλίου ημέρα Τετάρτη έτος 2014 και ώρα 10πμ συνήλθαν σε συνεδρίαση στα ενταύθα και επί της οδού Μ.Ασίας 19,γραφεία της εταιρείας,ύστερα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ 01/12-31/12/13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 Σήμερα στις 20 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 π.μ, τo Διoικητικό Συμβoύλιo συvήλθε σε συvεδρίαση μετά από πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ No 343 Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. Στο Δήμο Αλικαρνασσού σήμερα 26 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31 ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ...7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑ ΙΑΤΥΠΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (βάσει του κανονισμού 809/2004 ΕΚ) - 63η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 Στο Λουτράκι σήμερα 13 Μαΐου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.μμ συνηλθαν τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας ΞΕΝ./ΚΕΣ & ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ κατόπιν προσκλήσεως της προέδρου Καλαματιανου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. 1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. Στο ΚΑΜΠΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ σήμερα την 10η Μαΐου 2013 και ώρα 9:00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε.

HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 σε ΕΥΡΩ 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 118702220000 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ETHΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. του έτους 2004 ΛΑΝΑΚΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα