γέλωτας, τὴν πορφυρᾶν χλαῖναν, τὸν κάλαμον, τὸν σπόγγον, τὸ ὄξος, τοὺς ἥλους, τὴν λόγχην, καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "γέλωτας, τὴν πορφυρᾶν χλαῖναν, τὸν κάλαμον, τὸν σπόγγον, τὸ ὄξος, τοὺς ἥλους, τὴν λόγχην, καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον,"

Transcript

1 Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Παρασκευῇ Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Παρασκευῇ τὰ Ἅγια καὶ σωτήρια καὶ φρικτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτελοῦμεν τοὺς ἐμπτυσμούς, τὰ ῥαπίσματα, τὰ κολαφίσματα, τὰς ὕβρεις, τοὺς γέλωτας, τὴν πορφυρᾶν χλαῖναν, τὸν κάλαμον, τὸν σπόγγον, τὸ ὄξος, τοὺς ἥλους, τὴν λόγχην, καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον, ἃ δι ἡμᾶς ἕκων κατεδέξατο ἔτι δὲ καὶ τήν τοῦ εὐγνώμονος λῃστοῦ, τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ, σωτήριον ἐν τῷ Σταυρῷ ὁμολογίαν. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Α. Ἀκολουθία τῶν ἁγίων καὶ ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐν τῷ Ὄρθρῳ Περὶ ὤραν β τῆς νυκτὸς σημαίνει. Συναχθέντων δὲ ἡμῶν ἐν τῷ ναῷ, ποιεῖ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐξ ἔθους μετάνοιαν καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἅγιον βῆμα, ἐνδύεται πετραχήλιον καὶ λαβὼν θυμιατὸν καὶ ἀνοίξας τὴν ἁγίαν πύλην ἵσταται πρὸ τῆς ἁγίας τραπέζης καὶ λέγει Εὐλογητὸς ὁ Θεός καὶ εὐθὺς ἄρχεται θυμιῶν τὸν ναὸν ἅπαντα. Ὁ δὲ ἀναγνώστης μετὰ τόν Εὐλογητόν, λέγει τὸ τρισάγιον. Ὁ δὲ ἱερεὺς τό Ὅτι σοῦ ἐστιν ὁ ἀναγνώστης Κύριε ἐλέησον ιβ, τό Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ καὶ ἀναγινώσκει βραδέως τοὺς ψαλμούς Ἐπακούσαι σου Κὺριος Κύριε ἐν τῇ δυνάμει σου εἶτα Δόξα, καὶ νῦν καὶ εὐθὺς τὸ τρισάγιον. Ὁ ἱερεύς Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ὁ ἀναγνώστης ἀνὰγινώσκει τὰ τροπάρια Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου Δόξα Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως Καὶ νῦν Προστασία φοβερά Ὁ δὲ ἱερεύς, θυμιάσας ἤδη καὶ ἐπιστρέψας, λέγει πρὸ τῆς ἁγίας τραπέζης τὴν ἐκτενῆ. Καὶ εὐθὺς ὁ ἀναγνώστης ἀναγινώσκει τὸν ἑξάψαλμον. Καὶ μετὰ τὴν συμπλήρωσιν αὐτοῦ, λέγει ὁ ἱερεὺς τὴν μεγάλην συναπτήν. Εἶτα ψὰλλομεν μετὰ τῶν συνήθων στίχων, τὸ μέγα ἀργὸν Ἀλληλουϊάριον δίς, καὶ τὸ μικρὸν δίς εἶθ οὕτως τὸ τρο-

2 ΤΗ ΑΓΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 πάριον Ὅτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταί ἐκ τρὶτοῦ, δὶς μὲν ἀργώς, ἅπαξ δὲ συντόμως. Ψαλλομένου δὲ τούτου ὁ ἐκκλησιάρχης διανέμει κηρία τοῖς ἀδελφοῖς. Καὶ μετὰ τοῦτο, εὐθὺς λέγει ὁ ἱερεὺς Καὶ ὑπὲρ τοῦ κατάξιωθῆναι καὶ ἀναγινώσκει τὸ Α εὐαγγέλιον τῶν ἁγίων Παθῶν, ἤτοι τὸ τῆς Διαθήκης. Πληρουμένου δὲ ἑκάστου εὐαγγελίου, λέγομεν τὸ Δόξα τῇ μακροθυμίᾳ σου Κύριε, δόξα σοι. Εἶτα ψάλλομεν τὰ ἀντίφωνα Ἄρχοντες λαῶν συνήχθησαν δευτεροῦντες ἅπαντα τὰ τροπάρια, πρὸ δὲ τοῦ θεοτοκίου ἑκάστου ἀντιφώνου λέγομεν τὸ Δόξα καὶ εἶτα Καὶ νῦν πάλιν τὸ αὐτό. Ἄρχεται δὲ τοῦ μὲν α, γ, ε, ζ, θ, ια, ιγ καὶ ιε ἀντιφώνου, ὁ δεξιὸς χορός, ὁ δὲ ἀριστερὸς ἄρχεται τοῦ β, δ, στ, η, ι, ιβ καὶ ιδ ἀντιφώνου. Μετὰ τὸ γ ἀντίφωνον ψάλλει ὁ δεξιὸς χορὸς κάθισμα Ἐν τῷ δείπνῳ τοὺς μαθητάς ἅπαξ. Ἐν τῷ καθίσματι δὲ τούτῳ, ὡς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς, οὐ καθήμεθα, ἀλλ ἱστάμενοι ψάλλομεν αὐτά. Μετὰ δὲ τὸ κάθισμα, εὐθὺς ὁ ἱερεὺς Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι καὶ ἀναγινώσκει τὸ Β εὐαγγέλιον τῶν Παθῶν. Εἶτα ψάλλομεν τὸ δ, ε καὶ στ ἀντίφωνον μεθ ὃ ὁ ἀριστερὸς χορὸς ἅπαξ τὸ κάθισμα Ποῖος σὲ τρόπος Ἰούδα καὶ ἀναγινώσκει ὁ ἱερεὺς τὸ Γ εὐαγγέλιον τῶν Παθῶν. Εἶτα ψάλλομεν τὸ ζ, η καὶ θ ἀντίφωνον μεθ ὃ ὁ δεξιὸς χορὸς τὸ κάθισμα Ὤ πως Ἰούδας ὁ ποτέ σου μαθητής ἅπαξ. Καὶ ὁ ἱερεὺς τὸ Δ εὐαγγέλιον τῶν Παθῶν. Εἶτα ψάλλομεν τὸ ι, ια καὶ ιβ ἀντίφωνον, μεθ ὃ τὸ κάθισμα Ὅτε παρέστης τῷ Καϊάφα ὁ Θεός ὑπὸ τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ ἅπαξ, ὁ δὲ ἱερεὺς ἀναγινώσκει τό Ε εὐαγγέλιον τῶν Παθῶν. Εἶτα ψάλλομεν τὸ ιγ καὶ τὸ ιδ ἀντίφωνον. Μετὰ δὲ τὸ θεοτοκίον τοῦ ἀντιφώνου Χαῖρε ἡ δι ἀγγέλου ὁ πρωθιερεὺς ἐνδεδυμένος ἐπιτραχήλιον καὶ φελόνιον αἴρει τὸν ὄπισθεν τῆς ἁγίας τραπέζης κείμενον μέγαν ξύλινον Σταυρὸν μετὰ τοῦ Ἐσταυρωμένου, καὶ ποιήσας κύκλον περὶ τῆς ἁγίας Τραπέζης, ἀπαγγελῶν κατὰ τὸ ὕφος τοῦ εὐαγγελίου ἐν κατανύξει ἀργὼς τὸ πρῶτον ἰδιόμελον τοῦ ιε ἀντιφώνου Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ἐξέρχεται διὰ τοῦ βορείου κλίτους προπορευομένων λαμπάδων καὶ τοῦ διακόνου μετὰ τοῦ θυμιατοῦ, καὶ φθάνει εἰς τὸ μέσον τοῦ ναοῦ, ἔνθα πηγνύει τὸν Σταυρὸν ἐπὶ τοῦ προηυτρεπισμένου βάθρου. Εἶτα ψάλλουσιν οἱ χοροὶ ἐναλλὰξ κατὰ στίχον τὸ αὐτὸ

3 3 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ἰδιόμελον Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ἀρχομένου τοῦ δεξιοῦ χοροῦ σημειωτέον δὲ ὅτι ὁ μὲν πρῶτος στίχος Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας τρισσεύεται, οἱ δὲ λοιποὶ ἅπαξ λέγονται εἶτα πάλιν τὸ Προσκυνοῦμεν σου τὰ πάθη Χριστέ λέγεται ἐκ τρίτου, μεθ ὃ ὁ ἀριστερὸς χορὸς Δεῖξον ἡμῖν, καὶ τὴν ἔνδοξον σοῦ ἀνάστασιν ἅπαξ. Εἶτα ψάλλομεν τὰ ἐπίλοιπα δύο τροπάρια τοῦ ἀντιφώνου, ἕκαστον δίς. Δόξα τὸ θεοτοκίον αὐτοῦ Καὶ νῦν πάλιν τὸ αὐτό. Καὶ ὁ δεξιὸς χορὸς τὸ κάθισμα Ἐξηγόρασας ἡμᾶς ἅπαξ. Ὁ δὲ ἱερεὺς ἀναγινώσκει τὸ ΣΤ εὐαγγέλιον τῶν Παθῶν. Εἶτα ἀρχομένου τοῦ δεξιοῦ χοροῦ, ψάλλομεν τοὺς μακαρισμούς. Συμπληρωθέντων δὲ τῶν μακαρισμῶν, ψάλλει ὁ δεξιὸς χορὸς εἰς ἦχον δ τὸ προκείμενον Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ὁ ἀριστερὸς χορὸς τὸ αὐτὸ ἄνευ στίχου εἶτα ὁ δεξιὸς χορὸς τὸν στίχον Ὁ Θεὸς ὁ Θεός μου πρόσχες μοι καὶ ψάλλει πάλιν τὸ αὐτό. Καὶ εὐθὺς ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει τὸ Ζ εὐαγγέλιον τῶν Παθῶν. Μετ αὐτὸ δὲ τίθεται ἀνάγνωσις. Εἶτα ὁ ν ψαλμὸς χῦμα, καὶ εὐθὺς τὸ Η εὐαγγέλιον τῶν Παθῶν. Μετ αὐτὸ δ εὐθὺς ψάλλομεν τὸ τριῴδιον Πρὸς σὲ ὀρθρίζω εἰς ιδ, ἤτοι τοὺς εἱρμοὺς ἀνὰ δύο, ἄνευ στίχου, καὶ ἕκαστον τροπάριον τετράκις ἣ ἑξάκις, κατὰ τὴν ποσότητα αὐτῶν, λέγοντες εἰς ἕκαστον τροπάριον τὸν στίχον Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι, εἰς δὲ τὰ δύο τελευταῖα τροπάρια τὸ Δόξα καὶ τὸ Καὶ νῦν μεθ ἕκαστην δὲ ᾠδήν, ὕστερον, πάλιν ὁ εἱρμὸς αὐτῆς ἅπαξ ὡς καταβασία. Μετὰ τήν Ϟ ᾠδήν, αἴτησις καὶ ἐκφώνησις Σῦ γὰρ εἶ ὁ βασιλεύς τὸ κοντάκιον Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα καὶ ὁ οἶκος Τὸν ἴδιον ἄρνα Συναξάριον τοῦ Μηναίου, εἶτα τοῦ Τριῳδίου. Καὶ εἶτα ἡ η ᾠδὴ τοῦ τριῳδίου, ἐν ᾗ ἀντὶ τοῦ Δόξα λέγομεν τὸ Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν πρὸ δὲ τῆς καταβασίας τὸ Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν Καὶ μετὰ τὴν καταβασίαν τῆς η ᾠδῆς, λέγει ὁ διάκονος Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ φωτός καὶ ψάλλομεν εὐθὺς τὴν θ ᾠδὴν τοῦ Τριῳδίου, ἐν ἢ ὁ διάκονος θυμιᾷ ὡς ἔθος τὸν ναόν. Μετὰ δὲ τὴν καταβασίαν τῆς θ ᾠδῆς ἡ συνήθης αἴτησις.

4 ΤΗ ΑΓΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 Εἶτα τὸ Ἑξαποστειλάριον Τὸν λῃστὴν αὐθημερόν ἐκ τρίτου. Καὶ εὐθὺς ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει τὸ Θ εὐαγγέλιον τῶν Παθῶν. Μετ αὐτὸ δὲ εὐθὺς ψάλλομεν τοὺς αἴνους, ἐν οἷς ἱστῶμεν στίχους δ καὶ ψάλλομεν τὰ γ ἰδιόμελα Δύο καὶ πονηρὰ ἐποίησε Ἕκαστον μέλος Σταυρωθέντος σου Κύριε δευτεροῦντες τὸ α. Δόξα Ἐξέδυσάν με τὰ ἱμάτιά μου Καὶ νῦν Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα Καὶ εὐθὺς τὸ Ι εὐαγγέλιον τῶν Παθῶν. Εἶτα, χῦμα τό Σοὶ δόξα πρέπει ὁ διάκονος τὸ Πληρώσωμεν τὴν ἑωθινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν Ὅτι Θεὸς ἐ- λέους ὁ αὐτὸς Εἰρήνη πᾶσι ὁ διάκονος Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν μυστικὼς καὶ τὴν ἐκφώνησιν Σὸν γάρ ἐστι τὸ ἐ- λεεῖν Καὶ εὐθὺς ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει τὸ ΙΑ εὐαγγέλιον τῶν Παθῶν. Μετὰ τοῦτο εὐθὺς ψάλλομεν ἀποστιχα ἰδιόμελα Πᾶσα ἡ κτίσις ἠλλοιοῦτο Λαὸς δυσσεβὴς καὶ παράνομος Σήμερον σὲ θεωροῦσα Ἐπὶ ξύλου βλέπουσα μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν. Δόξα Κύριε ἀναβαίνοντος σου ἐν τῷ Σταυρῷ Καὶ νῦν Ἤδη βάπτεται κάλαμος Εὐθύς, μετὰ τὸ τέλος τοῦ ἰδιομέλου, ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει τὸ ΙΒ εὐαγγέλιον τῶν Παθῶν. Πληρουμένου δὲ τοῦ ἐσχάτου τούτου εὐαγγελίου λέγομεν τὸ σύνηθες Δόξα σοι Κύριε δόξα σοι. Εἶτα, χῦμα τὸ Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι Τρισάγιον...Παναγία Τριάς Πάτερ ἡμῶν ὁ ἱερεὺς Ὅτι σοῦ ἐστιν Καὶ ψάλλομεν τὸ ἀπολυτίκιον Ἐξηγόρασας ἡμᾶς ἐκ τρίτου. Εἶτα ὁ διάκονος τὴν ἐκτενῆ Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεός καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν Ὅτι ἐλεήμων Ὁ διάκονος Σοφία, ὁ ἱερεὺς Ὁ ὢν εὐλογητός ὁ προεστὼς τὸ Στερεώσαι Κύριος ὁ Θεός ὁ ἱερεὺς Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς. Ὁ ἀναγνώστης Τὴν τιμιωτέραν ὁ ἱερεὺς Δόξα σοι Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν δόξα σοι. Ὁ ἀναγνώστης Δόξα Καὶ νῦν Κύριε ἐλέησον γ, Εὐλόγησον, καὶ ὁ ἱερεὺς ποιεῖ τὴν ἀπόλυσιν οὕτω: Ὁ ἐμπτυσμοὺς καὶ μάστιγας καὶ κολαφισμοὺς καὶ Σταυρὸν καὶ θάνατον ὑπομείνας διὰ τήν τοῦ κόσμου σωτηρίαν Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν Εἶτα τὸ Δι εὐχῶν Τὴν δὲ πρώτην ὥραν οὐκ ἐπισυνάπτομεν νῦν, ἀλλὰ περὶ ὤραν β τῆς ἡμέρας.

5 5 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Β. Ἀκολουθία τῶν ὡρῶν τῆς ἁγίας καὶ Μεγάλης Παρασκευῆς Περὶ ὤραν β τῆς ἡμέρας σημαίνει, καὶ συναγόμεθα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ψάλλομεν τὰ μεγάλας καὶ βασιλικὰς ὤρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς οὕτω: Ὥρα πρώτη Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως, λέγομεν τὸ Βασιλεῦ οὐράνιε Τρισάγιον Παναγία τριάς Πάτερ ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν Κύριε ἐλέησον ιβ. Δόξα, καὶ νῦν Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ καὶ ἀναγινώσκομεν τοὺς τρεῖς ψαλμοὺς Τὰ ῥήματά μου ἐνώτισαι Κύριε Ἵνα τι ἐφρύαξαν ἔθνη Ὁ Θεὸς ὁ Θεός μου πρόσχες μοι Εἶτα τὸ Δόξα, καὶ νῦν Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, δόξα σοι ὁ Θεός, ἐκ γ, Κύριε ἐλέησον γ. Δόξα τὸ τροπάριον Σταυρωθέντος σου Χριστέ Καὶ νῦν Τι σὲ καλέσωμεν ὦ κεχαριτωμένη Εἶτα ἄρχεται ὁ δεξιὸς χορὸς ψάλλων τὸ ἰδιόμελον Σήμερον τοῦ ναοῦ τὸ καταπέτασμα δίς, ἄνευ στίχου. Εἶτα ὁ δεξιὸς χορὸς τὸ ἰδιόμελον Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγήν μετὰ τοῦ στίχου αὐτοῦ, καὶ ὁ ἀριστερὸς πάλιν τὸ αὐτὸ μετὰ τοῦ στίχου αὐτοῦ. Δόξα, τὸ ἰδιόμελον Τοῖς συλλαβοῦσι σὲ παρανόμοις Καὶ νῦν πάλιν τὸ αὐτό. Εἶτα ὁ ἀναγνώστης λέγει Προκείμενον, ἦχος δ, καὶ ἀναγινώσκει τὸ προκείμενον ἅπαξ, καὶ τὸν στίχον αὐτοῦ μεθ ὃ λέγει Προφητείας Ζαχαρίου τὸ ἀ- νάγνωσμα, ὁ ἱερεὺς Σοφία πρόσχωμεν, καὶ ὁ ἀναγνώστης ἀναγινώσκει τὴν προφητείαν τῆς α ὥρας. Μετὰ δὲ τὴν συμπληρῶσιν αὐτῆς, εὐθὺς ἐπισυνάπτει τὸν ἀπόστολον, λέγων Πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ἀνάγνωσμα. Ὁ ἱερεὺς Πρόσχωμεν, καὶ ὁ ἀναγνώστης ἀναγινώσκει τὸν ἀπόστολον τῆς α ὥρας. Μετ αὐτὸν δὲ εὐθὺς ὁ ἱερεὺς Σοφία, ὀρθοί, ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου καὶ ἀναγινώσκει πρὸ τῶν ἁγίων θυρῶν τὸ εὐαγγέλιον τῆς α ὥρας. Πληρουμένου δ αὐτοῦ λέγομεν Δόξα σοι Κύριε δόξα σοι. Εἶτα εὐθὺς ὁ ἀναγνώστης τὸ Τὰ διαβήματά μου κατεύθυνον τὸ Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ ἠμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν Τὸ κοντάκιον Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα Τὸ Κύριε ἐλέησον μ. Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ Κύριε ἐλέησον γ. Δόξα, καὶ νῦν. Τὴν τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου εὐλόγησον πάτερ. Ὁ ἱερεὺς ἐκφωνεῖ Ὁ Θεὸς οἰκ-

6 ΤΗ ΑΓΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 τειρῆσαι ἡμᾶς καὶ ὁ προεστὼς τὴν εὐχὴν Χριστὲ τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν. Μετ αὐτὴν δ εὐθὺς ἐπισυνάπτομεν τὴν γ ὥραν ὡς ἐφεξῆς. Ὥρα τρίτη Ὁ ἀναγνώστης Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ ἡμῶν Ὁ ἱερεὺς Ὅτι σοῦ ἐστιν Ὁ ἀναγνώστης Κύριε ἐλέησον γ Δόξα, καὶ νῦν Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ καὶ ἀναγινώσκει τοὺς δ ψαλμοὺς Δίκασον Κύριε τοὺς ἀδικοῦντάς με Ὁ Θεὸς τὴν αἴνεσίν μου μὴ παρασιωπήσῃς Ἐλέησόν με ὁ Θεός Δόξα καὶ νῦν,ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, δόξα σοι ὁ Θεός, γ. Κύριε ἐλέησον γ. Δόξα, τὸ τροπάριον Κύριε κατέκρινάν σὲ Ἰουδαῖοι θανάτῳ Καὶ νῦν Θεοτόκε σὺ εἶ ἡ ἄμπελος Εἶτα ἀρχομένου τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ, ψάλλομεν τὸ ἰδιόμελον Δία τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων δίς, ἄνευ στίχου, τὸ ἰδιόμελον Πρὸ τοῦ τιμίου σοῦ Σταυροῦ μετὰ τοῦ στίχου αὐτοῦ, δίς. Δόξα Ἑλκόμενος ἐπὶ Σταυροῦ Καὶ νῦν τὸ αὐτό Εἶτα ὁ ἀναγνώστης, τὸ προκείμενον, τὴν προφητείαν καὶ τὸν ἀπόστολον τῆς γ ὥρας καὶ ὁ ἱερεὺς τὸ εὐαγγέλιον αὐτῆς, κατὰ τὴν τῆς α ὥρας προαγραφείσαν τάξιν. Εὐθὺς Κύριος ὁ Θεὸς εὐλογητός Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ ἡμῶν Ὁ ἱερεὺς Ὅτι σοῦ ἐστιν Τὸ κοντάκιον Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα Τὸ Κύριε ἐλέησον μ. Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ Κύριε ἐλέησον γ. Δόξα, καὶ νῦν Τὴν τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου Ὁ ἱερεὺς Ὁ Θεὸς οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς καὶ ὁ προεστὼς τὴν εὐχὴν Δεσπότα Θεέ, Πάτερ παντοκράτωρ Μεθ ἢν ἐπισυνάπτομεν εὐθὺς τὴν ἕκτην ὥραν, ὡς ἐφεξῆς (σημειωτέον δὲ ὅτι ψαλλομένων τῶν ἰδιομέλων τῆς γ ὥρας θυμιᾷ ὁ ἱερεὺς τὸν ναὸν ὡς ἔθος τοῦτο δὲ ποιεῖ καὶ εἰς τὴν ἕκτην καὶ εἰς τὴν ἐνάτην ὥραν). Ὥρα ἕκτη Ὁ ἀναγνώστης Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ καὶ τοὺς τρεῖς ψαλμοὺς Ὁ Θεὸς ἐν τῷ ὀνόματί σου σῶσόν με Ἐξελοῦ με, Κύριε, ἐξ ἀνθρώπου πονηροῦ Ὁ κατοίκων ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου Δόξα, καὶ νῦν Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, δόξα σοι ὁ Θεός, γ. Κύριε ἐλέησον γ. Δόξα, τὸ τροπάριον Σωτηρίαν εἰργάσω Καὶ νῦν Ὅτι οὐκ ἔχομεν παῤ-

7 7 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ῥησίαν Εἶτα ἀρχομένου τοῦ δεξιοῦ χοροῦ, ψάλλομεν τὸ ἰδιόμελον Τάδε λέγει Κύριος τοῖς Ἰουδαίοις δίς, ἄνευ στίχου, τὸ ἰδιόμελον Οἱ νομοθέται τοῦ Ἰσραήλ δίς, μετὰ τοῦ στίχου αὐτοῦ, Δόξα Δεῦτε χριστοφόροι λαοί Καὶ νῦν τὸ αὐτό Εἶτα τὸ προκείμενον, ἡ προφητεία, ὁ ἀπόστολος καὶ τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἕκτης ὥρας, κατὰ τὴν τῆς α ὥρας προγραφεῖσαν τάξιν. Καὶ εὐθὺς τὸ Ταχὺ προκαταλαβέτωσαν ἡμᾶς Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ ἡμῶν Ὁ ἱερεὺς Ὅτι σοἡ ἐστιν Τὸ κοντάκιον Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα Τὸ Κύριε ἐλέησον μ. Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ Κύριε ἐλέησον γ. Δόξα, καὶ νῦν Τὴν τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου...Ὁ ἱερεὺς Ὁ Θεὸς οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς καὶ ὁ προεστὼς τὴν εὐχὴν Θεὲ καὶ Κύριε τῶν δυνάμεων Ἐπισυνάπτομεν δ εὐθὺς καὶ τὴν θ ὥραν, ὡς ἀκολούθως. Ὥρα ἐνάτη Ὁ ἀναγνώστης τὸ τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ ἡμῶν Ὁ ἱερεὺς Ὅτι σοῦ ἐστιν Ὁ ἀναγνώστης Κύριε ἐλέησον ιβ. Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ καὶ τοὺς τρεῖς ψαλμοὺς Σῶσόν με ὁ Θεὸς ὅτι εἰσήλθοσαν ὕδατα ἕως ψυχῆς μου Ὁ Θεὸς εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες Κλῖνον Κύριε τὸ οὖς σου Δόξα, καὶ νῦν Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, δόξα σοι ὁ Θεὸς γ. Κύριε ἐλέησον γ. Δόξα, τὸ τροπάριον Βλεπῶν ὁ λῃστής Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον Ὁ δι ἡμᾶς γεννηθείς Εἶτα ἄρχεται ὁ ἀριστερὸς χορὸς ψάλλων τὸ ἰδιόμελον Θάμβος ἦν κατιδεῖν δίς, ἄνευ στίχου, τὸ ἰδιόμελον Ὅτε σὲ Σταυρῷ προσήλωσαν δίς, μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ. Τὸ δὲ τέλος τοῦ ἰδιομέλου: σὺν Πατρὶ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, λαμβάνει ὁ ἀριστερὸς χορός. Εἶτα ὁ δεξιὸς χορὸς ψάλλει εἰς ἦχον πλ.β τὸ Δόξα καὶ ὁ ἀριστερὸς χορὸς τὸ Καὶ νῦν Καὶ εὐθὺς ὁ ἀναγνώστης ἐρχόμενος ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ναοῦ πρὸ τοῦ Ἐσταυρωμένου ἀναναγινώσκει εὐλαβῶς καὶ μεγαλόφωνος, κατὰ τὸ ὕφος τοῦ ἀποστόλου, τὸ ἰδιόμελον Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας, ὅπερ ἐπαναλαμβάνει τρις εἶτα ἑξακολουθεῖ λέγων Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν καὶ καθεξῆς, τὸ δὲ Προσκυνοῦμεν σου τὰ πάθη Χριστὲ λέγει ἐκ γ, καὶ εἶτα τὸ Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὴν ἔνδοξον σοῦ ἀνάστασιν. Καὶ εὐθὺς οἱ χοροί, ἀρ-

8 ΤΗ ΑΓΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 χομένου τοῦ δεξιοῦ, ψάλλουσιν ἐναλλὰξ κατὰ στίχον τὸ αὐτὸ ἰδιόμελον, ἀργώς, ἐπαναλαμβάνοντες τὸν στίχον Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας, ἐκ γ, καὶ τὸ Προσκυνοῦμεν σου τὰ Πάθη Χριστέ, ἐκ γ, τοὺς δὲ ἑτέρους στίχους ἅπαξ ἕκαστον. Εἶτα ὁ ἀναγνώστης τὸ προκείμενον, τὴν προφητείαν καὶ τὸν ἀπόστολον τῆς θ ὥρας, ὁ δὲ ἱερεὺς τὸ εὐαγγέλιον αὐτῆς, κατὰ τὴν τῆς α ὥρας προγραφεῖσαν τάξιν. Καὶ εὐθὺς τὸ Μὴ δὴ παραδώης ἡμᾶς Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ ἱμῶν Ὁ ἱερεὺς Ὅτι σοῦ ἐστιν τὸ κοντάκιον Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα Κύριε ἐλέησον μ. Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ Κύριε ἐλέησον γ. Δόξα, καὶ νῦν Τὴν τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου Ὁ ἱερεὺς Ὁ Θεὸς οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς καὶ ὁ προεστὼς τὴν εὐχὴν Δεσπότα Κύριε Ἰησοῦ ὁ μακροθυμήσας Καὶ μετ αὐτὴν εὐθὺς λέγομεν χῦμα τοὺς μακαρισμοὺς κατὰ τὴν τάξιν αὐτῶν. Εἶτα Χορὸς ὁ ἐπουράνιος Στίχος: Προσέλθετε πρὸς αὐτόν καὶ πάλιν τὸ αὐτό Δόξα Χορὸς ἁγίων ἀγγέλων Καὶ νῦν Πιστεύω εἰς ἔναν Θεόν Ἄνες, ἄφες, συγχώρησον Πάτερ ἡμῶν Ὁ ἱερεὺς Ὅτι σοῦ ἐστιν τὸ κοντάκιον Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα Εἶτα Κύριε ἐλέησον ιβ. Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου ἐκ γ χῦμα. Δόξα, καὶ νῦν καὶ τὸν ψαλμὸν Εὐλογήσω τὸν Κύριον ἐν παντὶ καιρῷ Καὶ γίνεται ἀπόλυσις μεγάλη ὑπὸ τοῦ ἱερέως μετὰ τοῦ χαρακτηριστικοῦ Ὁ δι ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν, τὰ φρικτὰ πάθη, καὶ τὸν ζωοποιὸν Σταυρὸν καὶ τὴν ἑκούσιον ταφὴν σαρκὶ καταδεξάμενος, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν Εἶτα τὸ Δι εὐχῶν Γ. Ἀκολουθία τοῦ Ἐσπερινοῦ τῆς ἁγίας καὶ Μεγάλης Παρασκευῆς Ἐν τῷ Ἐσπερινῷ Περὶ ι ὥραν τῆς ἡμέρας σημαίνει. Εὐλογήσαντος δὲ τοῦ ἱερέως, λέγει ὁ προεστὼς τὸ Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ καὶ ἀναγινώσκει τὸν προοιμιακὸν μεθ ὂν συναπτὴ μεγάλη ὑπὸ τοῦ διακόνου. Μετὰ δὲ τὴν ἐκφώνησιν ψάλλομεν τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἐν ᾧ ἱστῶμεν στίχους Ϟ καὶ ψάλλομεν τὰ πέντε ἰδιόμελα Πᾶσα ἡ κτίσις ἠλλοιοῦτο φόβῳ Λαὸς δυσ-

9 9 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ σεβὴς καὶ παράνομος Σήμερον σὲ θεωροῦσα Ἐπὶ ξύλου βλέπουσα Σήμερον ὁ Δεσπότης τῆς κτίσεως δευτεροῦντες τὸ α. Δόξα Ὤ πῶς ἡ παράνομος συναγωγή Καὶ νῦν Φοβερὸν καὶ παράδοξον μυστήριον Εἴσοδος μετὰ τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ Φῶς ἱλαρόν καὶ ψάλλομεν τὸ προκείμενον Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον, εἰς ἦχον δ ἐκ τρίτου, δὶς μὲν ἄνευ στίχου, πρὸ δὲ τοῦ τρίτου καὶ ὁ στίχος: Ὁ Θεὸς ὁ Θεός μου πρόσχες μοι ἵνα τι ἐγκατέλιπές με; Εἶτα ὁ ἀναγνώστης λέγει Τῆς Ἐξόδου τὸ Ἀνάγνωσμα καὶ ἀναγινώσκει τὸ πρῶτον ἀνάγνωσμα συμπληρωθέντος δ αὐτοῦ λέγει Προκείμενον, ἦχος δ, καὶ ἀναγινώσκει τὸ δεύτερον προκείμενον ἅπαξ, καὶ τὸν στίχον αὐτοῦ μεθ ὂν ἐπισυνάπτει τὸ δεύτερον ἀνάγνωσμα, καὶ μετ αὐτὸ τὸ τρίτον. Συμπληρωθέντος δὲ καὶ τοῦ τρίτου ἀναγνώσματος, ἐκφωνεῖ ὁ ἀναγνώστης Προκείμενον τοῦ ἀποστόλου, ἦχος πλ.β. Ψαλμὸς τῷ Δαυίδ. Ὁ διάκονος Πρόσχωμεν, καὶ ὁ ἀναγνώστης ἀναγινώσκει τὸ προκείμενον τοῦ ἀποστόλου καὶ τὸν στίχον αὐτοῦ ὁ διάκονος Σοφία, ὁ ἀναγνώστης Πρὸς Κορινθίους Α Ἐπιστολῆς ὁ διάκονος Πρόσχωμεν, καὶ ὁ ἀναγνώστης ἀναγινώσκει τὸν ἀπόστολον τοῦ ἐσπερινοῦ μεθ ὃν ὁ ἱερεὺς Εἰρήνη πᾶσι, καὶ ψάλλομεν τὸ Ἀλληλούϊα, τοῦ ἀναγνώστου λέγοντος τοὺς στίχους τοῦ ἀλληλουϊαρίου. Εἶτα ὁ ἱερεὺς Σοφία ὀρθοί, ἀ- κούσωμεν τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου. Εἰρήνη πᾶσι, καὶ ὁ διάκονος ἐκ τοῦ ἄμβωνος Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα. Ὁ ἱερεὺς Πρόσχωμεν, καὶ ὁ διάκονος ἀναγινώσκει τὸ εὐαγγέλιον τοῦ ἐσπερινοῦ ἐπὶ τοῦ ἄμβωνος. Ὅταν δὲ φθάσῃ εἰς τὸ Ὀψίας δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἀριμαθαίας, ἐξέρχεται τοῦ ἱεροῦ διὰ τῆς βορείου θύρας ὁ ἱερεὺς κρατῶν σινδόνην λευκὴν καὶ ἔρχεται ὄπισθεν τοῦ Ἐσταυρωμένου. Ὅταν δὲ εἴπῃ ὁ διάκονος Καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσήφ, ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καθαρᾷ λαμβάνει καὶ ὁ ἱερεὺς τὸν Ἐσταυρωμένον ἐκ τοῦ Σταυροῦ, καὶ περιτυλίξας αὐτὸν τῇ σινδόνι εἰσέρχεται εἰς τὸ ἅγιον βῆμα καὶ ἐναποτίθησιν αὐτὸν ὄπισθεν τῆς ἁγίας Τραπέζης. Πληρωθέντος δὲ τοῦ εὐαγγελίου, ὁ χορὸς ψάλλει τὸ Δόξα σοι Κύριε δόξα σοι. Καὶ ὁ διάκονος τὸ Πληρώσωμεν τὴν ἐσπερινή καὶ μετὰ τὴν ἐκφώνησιν Εἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας σου ψάλλομεν τὰ ἀπο-

10 ΤΗ ΑΓΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 στιχα προσόμοια Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σὲ νεκρών Ὅτε ἐν τῷ τάφῳ τῷ καινῷ Ὅτε ἐν τῷ τάφῳ σαρκικώς Ὅτε αἱ δυνάμεις σὲ Χριστέ μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν. Δόξα καὶ νῦν, τὸ ἰδιόμελον Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον τὸ φῶς Ψάλλομεν δὲ τὰ ἀποστιχα ταῦτα οὕτω: Μετὰ τὸ Εἴη τὸ κράτος ἀμφότεροι οἱ χοροὶ ἔρχονται πρὸς τὴν βορείαν πύλην τοῦ ἁγίου βήματος καὶ ἄρχονται ψάλλοντες τὰ ἀποστιχα, οἱ δὲ ἱερεῖς ἀσκεπεῖς ἐνδεδυμένοι τὰ φελόνια καὶ αἴροντες μετ εὐλαβείας ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Ἐπιτάφιον, ἐξ ὧν ὁ πρωθιερεὺς φέρει ἐν τῇ δεξιᾷ καὶ τὸ ἅγιον Εὐαγγέλιον, ἐξέρχονται τοῦ ἱεροῦ βήματος διὰ τῆς βορείου θύρας, προπορευομένων λαμπάδων, τῶν ἑξαπτερύγων, τῶν ψαλτῶν ψαλλόντων τὰ ἀποστιχα καὶ τοῦ διακόνου θυμιῶντος, καὶ ἔρχονται εἰς τὸ μέσον τοῦ ναοῦ, ὅπου ἵσταται εὐτρεπισμένον τὸ κουβούκλιον, καὶ μετὰ τῆς αὐτῆς παρατάξεως ποιοῦσι τρεῖς κύκλους περὶ τὸ κουβούκλιον εἶτα τιθέασιν ἐντὸς αὐτοῦ τὸν Ἐπιτάφιον καὶ τὸ ἅγιον Εὐαγγέλιον. Καὶ οἱ μὲν χοροὶ ἀπέρχονται εἰς τὰς θέσεις αὐτῶν, ὁ δὲ πρωθιερεὺς ῥαίνει δι εὐόσμων ἀνθέων τὸν Ἐπιτάφιον. Ἀκολούθως ἀσπάζεται αὐτός τε καὶ οἱ λοιποὶ ἱερεῖς τὸ ἅγιον Εὐαγγέλιον καὶ τὸν Ἐπιτάφιον καὶ εἰσέρχονται εἰς τὸ ἅγιον βῆμα εἶτα δὲ προσέρχονται οἱ ἀδελφοὶ πάντες καὶ ἀσπάζονται ὁμοίως. Οἱ δὲ χοροὶ ἑξακολουθούσι τὰ ἀποστιχα γινομένου τοῦ ἀσπασμοῦ καὶ μετὰ τὴν συμπληρῶσιν αὐτῶν, ψάλλει τὸ δοξαστικὸν τῶν ἀποστίχων ὁ ἀριστερὸς χορὸς ἀργὼς καὶ μετὰ μέλους. Μετ αὐτοῦ δέ, ὁ προεστὼς τό Νυν ἀπολύεις ὁ ἀναγνώστης Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ ἡμῶν Ὁ ἱερεὺς Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ ψάλλομεν τὰ ἀπολυτίκια Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ Δόξα, καὶ νῦν Ταῖς μυροφόροις γυναιξῖ Ὁ διάκονος Σοφία, ὁ ἱερεὺς Ὁ ὢν εὐλογητός ὁ προεστὼς τὸ Στερεώσαι Κύριος ὁ Θεός ὁ ἱερεὺς Ὑπεραγία Θεοτόκε ὁ ἀναγνώστης Τὴν τιμιωτέραν καὶ ὁ ἱερεὺς ποιεῖ ἀπόλυσιν μετὰ τοῦ ἐν ταῖς ὥραις τὸ πρωῒ προγραφέντος χαρακτηριστικοῦ. Εἰς τὸ ἀπόδειπνον Μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τοῦ ἐσπερινοὺ ἀναγινώσκομεν τὸ μικρὸν ἀπόδειπνον ἄνευ κανόνος καὶ οἴκων τῆς Θεοτόκου, εἰς τὸν νάρθηκα. Εἰς δὲ

11 11 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ τὸ τρισάγιον αὐτοῦ, τὸ κοντάκιον Τὴν ἄβυσσον ὁ κλείσας Ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ προγραφέντος χαρακτηριστικοῦ.

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Πέμπτῃ Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Πέμπτῃ, οἱ καλῶς διαταξάμενοι θεῖοι Πατέρες, ἀλληλοδιαδόχως ἔκ τε τῶν θείων Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἱερων Εὐαγγελίων, παραδεδώκασιν ἡμῖν τέσσαρα τινα ἐορτάζειν τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 13 Ἰουνίου. Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μνήμη τῆς ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης.

Πέμπτη 13 Ἰουνίου. Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μνήμη τῆς ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης. Πέμπτη 13 Ἰουνίου. Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μνήμη τῆς ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Εἴδησις: Δεῖ γινώσκειν ὅτι ἀπὸ τοῦ ἐσπερινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Δευτέρᾳ μνείαν ποιούμεθα τοῦ μακαρίου Ἰωσὴφ τοῦ Παγκάλου καὶ τῆς ὑπὸ τοῦ Κυρίου καταρασθείσης καὶ ξηρανθείσης

Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Δευτέρᾳ μνείαν ποιούμεθα τοῦ μακαρίου Ἰωσὴφ τοῦ Παγκάλου καὶ τῆς ὑπὸ τοῦ Κυρίου καταρασθείσης καὶ ξηρανθείσης Τῇ Ἁγί γίᾳ καὶ Μεγάλῃ Δευτέρᾳ Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Δευτέρᾳ μνείαν ποιούμεθα τοῦ μακαρίου Ἰωσὴφ τοῦ Παγκάλου καὶ τῆς ὑπὸ τοῦ Κυρίου καταρασθείσης καὶ ξηρανθείσης Συκῆς. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν τ Ἱερ ερῶν Ἀκολουθι

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ Δευτέρᾳ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὰ ἐγκαίνια

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις τῶν ἀποστόλων, ἅπτει ὁ κανδηλάπτης πάσας τὰς κανδήλας τοῦ

Πράξεις τῶν ἀποστόλων, ἅπτει ὁ κανδηλάπτης πάσας τὰς κανδήλας τοῦ Τῇ ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, αὐτὴν τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου.

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 25 Δεκεμβρίου. Ἡ κατὰ σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τρίτη 25 Δεκεμβρίου. Ἡ κατὰ σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Τρίτη 25 Δεκεμβρίου. Ἡ κατὰ σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 1. Τῇ παραμονῇ τῆς ἑορτῆς, ἤγουν τῇ κδ τοῦ μηνός, ψάλλονται αἱ μεγάλαι

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Α. Εἰς τὰς Κυριακὰς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστής (ἕκτος τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων) Μετὰ τὸν εὐλογητόν, τὸ Βασιλεῦ οὐράνιε Τρισάγιον,

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου. Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Προπατόρων καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ἀγγαίου καὶ τοῦ ἁγίου Μοδέστου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν Ϟ. Σημείωσις: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Προφήτου

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ.

Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ. Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ. Σημείωσις: Τὴν ἐν τῇ παρούσῃ Κυριακῇ ἀκολουθίαν τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων

Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Α. Περί τοῦ πότε ψάλλεται Ἀλληλούϊα 1. Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων, ἡ καί τεσσαρακονθήμερον καλουμένη, ἀρχομένη ἀπό τῆς ιε Νοεμβρίου λήγει τή κδ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 1 Δεκεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ναοὺμ καὶ τοῦ Ὁσίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος. Ἦχος πλ.β - Ἑωθινὸν α

Κυριακὴ 1 Δεκεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ναοὺμ καὶ τοῦ Ὁσίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος. Ἦχος πλ.β - Ἑωθινὸν α Κυριακὴ 1 Δεκεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ναοὺμ καὶ τοῦ Ὁσίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος. Ἦχος πλ.β - Ἑωθινὸν α Εἴδησις: Ἰστέον ὅτι ἀπὸ τῇ κϟ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς επἀρχόμεθα λέγειν ἐν τοῖς ἀποδείπνοις τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς ἐπ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς ἐπ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Σαββάτῳ 2 Ἰουνίου 2012. Σαββάτῳ τῆς Ζ ἑβδομάδος ἀπὸ τοῦ Πάσχα. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικηφόρου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου. Κυριακὴ Δ τῶν Νηστειῶν. Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰώαννου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος. Μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα Ἀριστάρχου, Πούδη

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 18 Φεβουαρίου Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Σάββατο 18 Φεβουαρίου Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Σάββατο 18 Φεβουαρίου 2012. Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ Ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακὸν καὶ τὴν συνήθη στιχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 13 Ἀπριλίου Κυριακὴ τῶν Βαΐων. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μαρτίνου Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 13 Ἀπριλίου Κυριακὴ τῶν Βαΐων. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μαρτίνου Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 13 Ἀπριλίου 2014. Κυριακὴ τῶν Βαΐων. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μαρτίνου Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἱστῶµεν

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 30 Σεπτεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Γρηγορίου τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας. Ἦχος πλ.δ. Ἑωθινὸν στ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 30 Σεπτεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Γρηγορίου τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας. Ἦχος πλ.δ. Ἑωθινὸν στ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 30 Σεπτεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Γρηγορίου τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας. Ἦχος πλ.δ. Ἑωθινὸν στ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β. Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Σάββατο 22 Φεβρουαρίου. Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος κεκοιμημένων, ὀρθοδόξων χριστιανῶν, πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν καὶ μνήμη τῆς εὑρέσεως τῶν λειψάνων τῶν ἁγίων μαρτύρων τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 21 Ὀκτωβρίου. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰλαρίωνος τοῦ Μεγάλου. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν θ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 21 Ὀκτωβρίου. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰλαρίωνος τοῦ Μεγάλου. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν θ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 21 Ὀκτωβρίου. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰλαρίωνος τοῦ Μεγάλου. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν θ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 2 Ἰουνίου. Κυριακή της Σαμαρείτιδος. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικηφόρου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ἑωθινὸν Ζ.

Κυριακὴ 2 Ἰουνίου. Κυριακή της Σαμαρείτιδος. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικηφόρου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ἑωθινὸν Ζ. Κυριακὴ 2 Ἰουνίου. Κυριακή της Σαμαρείτιδος. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικηφόρου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ἑωθινὸν Ζ. Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, Κυριακῇ πέμπτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν τῆς Σαμαρείτιδος ἑορτὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία.

Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία. Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία. -130- ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ Κατὰ τὴν ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 22 Δεκεμβρίου. Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως καὶ μνήμη τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς φαρμακολυτρίας. Ἦχος α - Ἑωθινὸν δ.

Κυριακὴ 22 Δεκεμβρίου. Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως καὶ μνήμη τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς φαρμακολυτρίας. Ἦχος α - Ἑωθινὸν δ. Κυριακὴ 22 Δεκεμβρίου. Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως καὶ μνήμη τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς φαρμακολυτρίας. Ἦχος α - Ἑωθινὸν δ. Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 6 Ἀπριλίου. Κυριακὴ Ε τῶν Νηστειῶν. Ἐν ταύτῃ τῇ Κυριακῇ ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Εὐτυχίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 8 Σεπτεμβρίου. Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας. Ἦχος β - Ἑωθινὸν ια.

Κυριακὴ 8 Σεπτεμβρίου. Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας. Ἦχος β - Ἑωθινὸν ια. Κυριακὴ 8 Σεπτεμβρίου. Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας. Ἦχος β - Ἑωθινὸν ια. Τυπικαὶ Διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 6 Ἰανουαρίου. Τὰ ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 6 Ἰανουαρίου. Τὰ ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 6 Ἰανουαρίου. Τὰ ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 1. Τῇ πρὸ τῆς Κυριακῆς ταύτης Παρασκευῇ, ἤτοι τῇ δ τοῦ μηνός, μετὰ τήν του ὄρθρου ἐνδιάτακτον

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 9 Δεκεμβρίου. Ἡ Σύλληψις τῆς ἁγίας Ἄννης, τῆς μητρὸς τῆς Θεοτόκου καὶ ἡ ἀνάμνησις τῶν Ἐγκαινίων. Ἦχος β. Ἑωθινόν ε.

Κυριακὴ 9 Δεκεμβρίου. Ἡ Σύλληψις τῆς ἁγίας Ἄννης, τῆς μητρὸς τῆς Θεοτόκου καὶ ἡ ἀνάμνησις τῶν Ἐγκαινίων. Ἦχος β. Ἑωθινόν ε. Κυριακὴ 9 Δεκεμβρίου. Ἡ Σύλληψις τῆς ἁγίας Ἄννης, τῆς μητρὸς τῆς Θεοτόκου καὶ ἡ ἀνάμνησις τῶν Ἐγκαινίων. Ἦχος β. Ἑωθινόν ε. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 28 Ὀκτωβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Τερεντίου καὶ Νεονίλλης καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Στεφάνου τοῦ Σαββαῒτου καὶ ἀνάμνησις τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 10 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρυρος Χαραλάμπους τοῦ θαυματουργοῦ. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν γ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 10 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρυρος Χαραλάμπους τοῦ θαυματουργοῦ. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν γ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 10 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρυρος Χαραλάμπους τοῦ θαυματουργοῦ. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν γ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 142 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 7 9 ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΤΡΙΤΗ. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας. (Ἐθνικὴ ἑορτή). Σήμερον ψάλλεται πανηγυρικὴ δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ κβ τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Φωκᾶ. Ἦχος δ - Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τῇ κβ τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Φωκᾶ. Ἦχος δ - Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Τῇ κβ τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Φωκᾶ. Ἦχος δ - Ἑωθινὸν β. Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν στίχους δ καὶ ψάλλομεν τὰ γ ἀναστάσιμα στιχηρὰ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 1 Σεπτεμβρίου. Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου ἔτους καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ Στυλίτου καὶ ἀρχιμανδρίτου καὶ ἡ Σύναξις τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῶν Μιασσηνῶν καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος

Διαβάστε περισσότερα

25η Δεκεμβρίου Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ. ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός.

25η Δεκεμβρίου Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ. ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός. 25η Δεκεμβρίου 2011 Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ Εἰς τό «Κύριε, ἐκέκραξα...». ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός. Ἑσπέρια: Τά 4 Στιχηρά Ἰδιόμελα τῆς Ἑορτῆς «Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 342 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 10-21 30 342 ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ναοὺμ προφήτου, Φιλαρέτου τοῦ ἐλεήμονος. 2. ΤΡΙΤΗ. Ἀββακοὺμ προφήτου, Μυρόπης μάρτυρος, Ἀββακοὺμ ὁσίου τοῦ ἐν Καλαμιθάσῃ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Εἰκόσι Κόσμος ὁ σύμπας εὐφραίνου Πρὸς τὸ πρωτοτύπον φέρει...

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Εἰκόσι Κόσμος ὁ σύμπας εὐφραίνου Πρὸς τὸ πρωτοτύπον φέρει... Κυριακὴ 9 Μαρτίου 2014. Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. Μνήμη τῶν Ἁγίων μεγάλων Τεσσαράκοντα μαρτύρων, τῶν ἐν τῇ λίμνῃ Σεβαστεία μαρτυρησάντων. Ἦχος δ. Ἑωθινὸν δ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Χριστολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 126 Μαρτιοσ 18 ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας, Μακαρίου ὁσίου. (Ἐθνικὴ ἑορτή). Σήμερον ψάλλεται πανηγυρικὴ δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 266 ΙΟΥΛΙΟΣ 27 29 ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τῶν ἑπτὰ Μακκαβαίων παίδων, τῆς μητρὸς αὐτῶν Σολομονῆς καὶ τοῦ διδασκάλου αὐτῶν Ἐλεαζάρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 202 Απριλιοσ Μαϊοσ 286 30 202 ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἱερεμίου προφήτου, Παναρέτου ἐπισκόπου Πάφου ( 1790). Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Παναρέτου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν Φεβρουαριοσ 18 77 ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν, Δομνίνης ὁσίας, Συνεσίου ὁσίου τοῦ ἐν Λύσῃ τῆς Κύπρου ἀσκήσαντος. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Αʹ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ἰουστίνου μάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΤΡΙΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 216 ΜΑΪΟΣ 21 ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἰουστίνου φιλοσόφου καὶ μάρτυρος, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τῆς Σαμαρείτιδος). Νικηφόρου ἀρχιεπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 283 ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 27 7 29 ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου καὶ ἀρχιμανδρίτου, τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα γυναικῶν, Ἀμμοῦν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας εἴκοσι ὀκτὼ

ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας εἴκοσι ὀκτὼ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 30 31 77 77 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 30 ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας εἴκοσι ὀκτὼ 1. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙϚ ʹ ΛΟΥΚΑ (Τελώνου καὶ Φαρισαίου). Προεόρτια τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, Τρύφωνος μάρτυρος. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Αʹ. Κατὰ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο: Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια (Β3 1-2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 332 Οκτωβριοσ 21 26 ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων, Θεοδότης τῆς μητρὸς αὐτῶν, Δαυῒδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ. Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἀναργύρων εὑρίσκεται εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν, Δομνίνης ὁσί ας, Συνεσίου ὁσίου τοῦ ἐν Λύσῃ τῆς Κύπρου ἀσκήσαντος. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Συνεσίου εὑρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2

Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2 Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2 Χρήστος Καρακόλης Τμήμα Θεολογίας Σελίδα 2 1. Πρόλογος Ι Α 1α Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος α β καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, β γ καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος, α 2 οὗτος ἦν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Έτος 2013-2014 2013 [1] ιανέµεται ηλεκτρονικά από τον Οµολογητή (www.omologitis.org) µε άδεια από τον εκδότη/δηµιουργό. Distributed

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 232 Ιουνιοσ 1 4 ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Ἰουστίνου μάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. Ἐν

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 286 ΙΟΥΛΙΟΣ Aυγουστοσ ΙουΛιοσ 2717 717 2923 286 ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΤΡΙΤΗ. Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου καὶ ἀρχιμανδρίτου, τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 73 ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας

Διαβάστε περισσότερα

11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ

11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ) Ἑωθινὸν Α ἦχος πλ.δ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος πλ.δ Ἀµήν. Θεὸς Κύριος, καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Iohannes Damascenus - De azymis

Iohannes Damascenus - De azymis This text belongs to the Thesaurus Linguae Graecae (TLG ), a Research Center at the University of California, Irvine, which digitized it and owns the relevant Copyright. On May 15, 2008, Prof. M. Pantelia,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ. l Τοῧ Γεωργίου Ν. Φίλια Καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ. l Τοῧ Γεωργίου Ν. Φίλια Καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ l Τοῧ Γεωργίου Ν. Φίλια Καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 40 Eνατενίσεις έσα ἀπὸ τὴ συμμετοχὴ στὶς Ἀκολουθίες τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΩΜΙΑ εις τον άγιον Εφραίμ τον οσιομάρτυρα

ΕΓΚΩΜΙΑ εις τον άγιον Εφραίμ τον οσιομάρτυρα ΕΓΚΩΜΙΑ εις τον άγιον Εφραίμ τον οσιομάρτυρα ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑΝ ΣΤΑΣΙΣ Α Μακαρίζομέν σε ἱερέων τερπνόν, καὶ Μαρτύρων καλλονὴ καταστέφοντες, τὴν μνήμην σου Ἐφραὶμ Ὅσιε εὐλαβῶς. Μακαρίζομέν σε

Διαβάστε περισσότερα

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Ερώτημα προς τους μαθητές Τι λέγουν οι άνθρωποι για μένα; Οι μαθητές απαντούν Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Προφήτης Ηλίας και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ )

19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ) 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ) Ηχος πλ. β Εωθινόν Ϛ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος πλ.β ὁ α χορὸς Ἀµήν.

Διαβάστε περισσότερα

ὁ β χορὸς Στίχ. γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν.

ὁ β χορὸς Στίχ. γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΛΟΥΚΑ Μνήµη τοῦ Ἁγίου καὶ Ἰσαποστόλου Ἀβερκίου, Ἐπισκόπου Ἱεραπόλεως τοῦ θαυµατουργοῦ καὶ τῶν Ἁγίων ἑπτὰ Παίδων τῶν ἐν Ἐφέσῳ. Ἑωθινὸν Θ ἦχος γ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον...

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η επιστήμη της «Υμνολογίας»: ορισμός και διαίρεση Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Η επιστήμη της «Υμνολογίας»: ορισμός και διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

29 NOEΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ

29 NOEΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ 29 NOEΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Παραµόνου Ἑωθινὸν Δ Ἦχος α ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος α Ἀµήν. Θεὸς

Διαβάστε περισσότερα

εχων δμερας ΤριάκονΤα CH δμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11

εχων δμερας ΤριάκονΤα CH δμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11 εχων δμερας ΤριάκονΤα CH δμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11 1. Παρασκευή. Μ αρίας όσιας τής Αίγυπτίας ( f 522) Γεροντίου καί Βασιλείδου μαρτύρων. Τω πρωί. Αί άκολουθίαι πάσαι ώς προδεδήλωται. Ό έαπερινος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

18 ΙΟΥΝΙΟΥ ὁ β χορὸς Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν.

18 ΙΟΥΝΙΟΥ ὁ β χορὸς Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἑωθινὸν Β ἦχος α ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος α' Ἀµήν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν, εὐλογηµένος

Διαβάστε περισσότερα

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΛΟΥΚΑ

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΛΟΥΚΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΛΟΥΚΑ Μνήµη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡµῶν Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήµονος καὶ τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Νείλου τοῦ µυροβλήτου. Ηχος πλ. β Εωθινὸν A ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ

Διαβάστε περισσότερα

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ὁ β χορὸς Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν.

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ὁ β χορὸς Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΛΟΥΚΑ Μνήµη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡµῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυµατουργοῦ. Ἑωθινὸν Ε ἦχος β ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἑωθινὸν Γ ἦχος β ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος β Ἀµήν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν, εὐλογηµένος

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Η φιλοσοφική σκέψη Στοχάζεται.. Θαλής ο Μιλήσιος: «Κάλλιστος ὁ κόσμος. Ποίημα γάρ Θεοῦ ἐστι». Αναξαγόρας: «Νοῦς τις ἐστί ὁ τά πάντα διακοσμήσας». Πλάτων : «Ὁ κόσμος εἰκών τοῦ νοητοῦ

Διαβάστε περισσότερα

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ς ΛΟΥΚΑ

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ς ΛΟΥΚΑ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ς ΛΟΥΚΑ Ἑωθινὸν Ι Ἦχος δ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ Ἦχος δ Ἀµήν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ

13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ Ἀνάµνησις τῆς ἀπὸ τοῦ παραδείσου ἐξορίας τοῦ πρωτοπλάστου Αδάµ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ. δ. ὁ β χορὸς Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν.

Ἦχος πλ. δ. ὁ β χορὸς Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ Tοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡµῶν Στυλιανοῦ, τοῦ Παφλαγόνος, τοῦ θαυµατουργοῦ. Ηχος πλ. δ Εωθινόν Γ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ Βασική προϋπόθεση γιά νά μιλήσει κανείς γιά τόν Θεόν μας εἶναι ἡ σαφής διάκριση μεταξύ τῶν ὅρων : οὐσίας ἤ φύσεως καί ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, ὁ Θεός μας

Διαβάστε περισσότερα

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ὁ β χορὸς Στίχ. γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν.

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ὁ β χορὸς Στίχ. γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ Ἀνάµνησις τῆς ἀπὸ τοῦ παραδείσου ἐξορίας τοῦ πρωτοπλάστου Αδάµ. Τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου, Ἐπισκόπου Γάζης. Ηχος γ Εωθινόν Γ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ

Διαβάστε περισσότερα

23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ηχος πλ. β Εωθινόν Ζ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος πλ.β Ἀµήν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν, εὐλογηµένος

Διαβάστε περισσότερα

ὁ β χορὸς Στίχ. γ. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν.

ὁ β χορὸς Στίχ. γ. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. 29 October 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΛΟΥΚΑ Μνήµη τῆς Ἁγίας Ὁσιοµάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Ῥωµαίας, καὶ τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Ἀβραµίου. Ἑωθινὸν Ι Ἦχος δ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ )

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ) 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ) Ηχος γ Εωθινόν ΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος γ ὁ α χορὸς Ἀµήν. Θεὸς Κύριος,

Διαβάστε περισσότερα

οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τα α α α α α α α α α α α α Χε Δ βι ι ι ι ι ι ιµ µυ Ν ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χι

οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τα α α α α α α α α α α α α Χε Δ βι ι ι ι ι ι ιµ µυ Ν ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χι ΧΕΡΟΥΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΙΚΑ ΚΟΙΩΙΚΟ ΗΧΟΣ Λ. ΧΕΡΟΥΙΚΟ Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ) ΗΧΟΣ Λ. Ἦχος η N Οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τ Χ ρο ο ο ο χ ρο βι ι ι ι ι ι ιµ µ µ στι ι κω ως ι κο νι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΛΟΥΚΑ

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΛΟΥΚΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΛΟΥΚΑ Tοῦ Ἁγίου ἱεροµάρτυρος καὶ Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. Ἑωθινὸν Ζ Ἦχος α ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...

Διαβάστε περισσότερα