متلب سایت MatlabSite.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "متلب سایت MatlabSite.com"

Transcript

1 بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان چکیده- توربین هاي بادي سرعت متغیر مجهز به DFIG قادر هستند توان اکتیو و راکتیو خروجی را با استفاده از مبدلهاي الکترونیک قدرت کنترل نمایند. در سیستم کنترل مبدل هاي الکترونیک قدرت DFIG که مبتنی بر کنترلرPI معمولی هستند تعیین دقیق گین- هاي کنترلی PI نقش مهمی در عملکرد آن در شرایط گذرا دارد یکی از مشکلات این کنترلرها عدم دقت آنها در پاسخ دهی به شرایط گذرا همچون خطاي اتصال کوتاه سیستم می باشد. از سویی کنترلرهاي فازي با آگاهی بر عملکرد و رفتار سیستم قادر هستند پارامترهاي سیستم کنترل را جهت عملکرد مطمي ن و دقیق تنظیم کنند. سیستم نمونه اي که در این مقاله جهت انجام مطالعه انتخاب شده ازکنترلرPI فازي جهت کنترل مبدلهاي الکترونیک قدرت DFIG بهره برده است. جهت بررسی و مقایسه تاثیر دو کنترلرPI معمولی و فازي بر رفتار DFIG در شرایط گذرا عملکرد سیستم نمونه در خطاي اتصال کوتاه تکفاز در محیط MATLAB شبیه سازي شده است. نتایج حاصل از شبیه سازي نشان میدهد سیستم پیاده شده با کنترلر فازي در شرایط گذرا عملکرد بهتري اراي ه کرده و دامنه نوسانات در شرایط گذرا و زمان رسیدن سیستم به حالت پایدار پس از رفع خطا کاهش قابل توجهاي داشته است. کلمات کلیدي - توربین بادي سرعت متغیر مجهز به DFIG کنترلرPI کنترل کننده فازي پایداري گذرا - مقدمه به در حال حاضر منابع تولید انرژي بادي از جنبه هاي مختلف بهبود تکنولوژي و کاهش هزینه هاي استحصال توان بادي نسبت به سایر منابع انرژي هاي نو در صدر توجه قرار گرفته اند[ ]. توربین- هاي بادي به دو صورت سرعت ثابت و سرعت متغیر عمل میکنند دلایل مختلفی همچون کاهش تنش هاي مکانیکی و نویز صوتی امکان کنترل مستقل توان اکتیو و راکتیو افزایش راندمان و کاهش هزینه و تلفات انتخاب توربین سرعت متغیر نسبت به سرعت ثابت ارجحیت دارد. توربین متغیر مجهز به DFIG در میان توربین هاي بادي سرعت با توجه به قابلیت هاي اشاره شده جایگاه قابل توجه اي در مزارع بادي دارد. این نوع از توربین- هاي بادي به جهت واقع شدن مبدل هاي الکترونیک قدرت مابین روتور و استاتور ژنراتور قادر به کنترل مستقل توان اکتیو و راکتیو ژنراتور می باشند[,, ]. سیستم هاي کنترل توربین بادي به جهت عملکرد بهتر و موثرتر به سمت بهرهگیري از روشهاي نوین کنترلی همچون کنترل فازي سوق نمودهاند. روش هاي مختلفی جهت کنترل کنورتورهاي DFIG اراي ه شده است یکی از رایج- ترین روش هاي کنترل استفاده از کنترل کننده PI معمولی جهت کنترل مجزاي توان اکتیو و راکتیو می باشد[, ]. در سیستم هاي کنترلی مبتنی بر PI معمولی تعیین پارامترهاي کنترل کننده نقش مهمی در عملکرد آن دارد یکی از مشکلات این سیستم ها عدم توانایی در تعیین دقیق پارامترها و غیرمطمي ن بودن این پارامترها در شرایط مختلف همچون حالت هاي گذرا تغییر در پارامترهاي سیستم و نوسانات سرعت باد می باشد[ 7 ]. با بهره- گیري از کنترلر فازي بدلیل تغییر آنلاین پارامترهاي سیستم کنترل بدون نیاز به مدل ریاضی دقیق سیستم و با آگاهی بر عملکرد و رفتار سیستم قادر به تنظیم پارامترها جهت عملکرد مطمي ن خواهیم بود[ 8 ]. از سویی با توجه به نفوذ توربین هاي بادي سرعت متغیر مجهز به DFIG در مزارع بادي بررسی رفتار آنها در شرایط خطا و نوسانات سرعت باد اهمیت ویژه اي می یابد. رفتار گذراي WTDFIG توسط مولفان متعددي بررسی شده است. عمده مطالعات در حوزه زمان بوده و عملکرد WTDFIG را در شرایط مختلف بررسی کرده اند[ 9, ]. عمده مطالعات اشاره شده بصورت شبیه سازي بوده و به علت پیچیدگی و سختی کار امکان پیاده سازي واقعی سیستم فراهم نبوده است. کاربرد PI ٢ Wind Tubine With DFIG ١ Doubly Fed Induction Geneato(DFIG) 87

2 فازي در سیستم هاي کنترل DFIG در مراجع [,] بررسی شده است مطالعات انجام شده در این مراجع محدود به شبیه سازي سیستم نمونه در نرم افزارهاي Pim و PSCAD بوده و عمدتا نحوه پاسخ دهی سیستم به تغییر مقادیر مرجع سیستم کنترل و یا نوسانات سرعت باد را بررسی کردهاند و این در حالی است که بررسی عملکرد سیستم در شرایط گذرا و با حضور کنترلرهاي فازي با جزییات بیشتر مورد مطالعه قرار نگرفته است. جهت انجام مطالعه پایداري گذرا با در نظر گرفتن کنترل کننده فازي ابتدا سیستم نمونه جهت انجام مطالعه معرفی شده است. سیستم مورد مطالعه یک مزرعه بادي شامل واحد توربین مگاوواتی بوده که توسط خط انتقال به سیستم قدرت متصل شده است بار سیستم نیز مابین خط ارتباط دهنده مزرعه بادي و شبکه قدرت قرار گرفته است. در قسمت دوم کنترل کننده فازي PI بکار رفته معرفی شده است. کنترل کننده فازي استفاده شده داراي 7 تابع عضویت به ازاي پارامترهاي ورودي (خطا و تغییرات خطا) و خروجی میباشد. با توجه به اینکه کنترل کننده کنورتورهاي WTDFIG داراي چندین PI می باشد عملکرد سیستم نمونه به ازاي آرایش هاي متفاوتی از کاربرد PI فازي در شرایط گذرا مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت آرایش مناسب ارایه شده است. شرایط گذرا به ازاي خطاي اتصال کوتاه تکفاز به زمین که درصد وقوع بالاتري دارد در نظر گرفته شده است. شکل : توربین سرعت متغیر با ژنراتور القایی دوتغذیه اي -توربین بادي مجهز به DFIG شکل توربین بادي مجهز به DFIG که به شبکه متصل شده است را نشان می دهد. این توربین شامل ژنراتور القایی روتور سیم پیچی شده است که استاتور و از طریق آن روتور الکترونیک قدرت به یکدیگر متصل شدهاند. DFIG مبدل یک به دلیل اتصال روتور به شبکه از طریق کنورتور می تواند مشابه ژنراتور سنکرون عمل کند[ ]. در این توربین مبدل سمت ژنراتور توان اکتیو و ولتاژ همچنین ضریب توان خروجی استاتور را بطور مستقل کنترل می کند. مبدل سمت شبکه ولتاژ خازن لینک DC و توان راکتیو سمت شبکه را کنترل می کند. استفاده از کنترل مستقل توان توسط مبدلها کنترل دینامیک هاي سیستم خیلی سریعتر از نیروگاه هاي بادي با ژنراتورهاي سنکرون متداول و یا سرعت ثابت می شود[ ] ازاینرو DFIG می تواند حالت هاي گذراي سیستم را همانند زمانی که اتصال کوتاه رخ داده است بهتر و سریعتر میرا کند. - - مدل توربین توربین بادي انرژي جنبشی باد را به انرژي مکانیکی تبدیل می- کند مقدار این انرژي بدست آمده به ضریب قدرت توربین سرعت باد و زاویه گام پره هاي توربین وابسته است. توان مکانیکی توربین با استفاده از روابط زیر بیان می شود[ ]: P =.ρπ c m ωt λ = w ( λ, β ) w c c (, ). λ β = c c β c e λi. = λ λ +.8β β + i c λi + c λ () () () در روابط فوق که w سرعت باد ρ چگاي جرمی هوا شعاع روتور C ضریب توان توربین و وابسته به β زاویه گام پره ها و λ سرعت نوك پره ها است. -- مدل ژنراتور ژنراتور مورد استفاده یک ژنراتور القایی روتور سیم پیچی شده با حلقه هاي لغزان می باشد که بر اساس روابط زیر بیان می شود. U ψ d =. I + dt = ( L + L ). i + L. i l m m ( ψ ) + j( ω ω ). a ψ () d U ( ) ( ) =. I + ψ + j ω a ω. ψ dt () ψ = ( L + L ). i + L. i l m m در روابط بالا i ψ وU به ترتیب بردار هاي شار جریان و ولتاژ Gid DFIG Unit Contol GS-SC DC link S-SC می باشند. زیر نویس هاي, نیر به ترتیب مربوط به استاتور و روتور می باشند. ω سرعت روتور و ω a نیز سرعت قاب مرجع گردان است. L l, L l, L m به ترتیب اندوکتانس متقابل و نشتی استاتور و روتور می باشد[ ]. -- کنترل کننده هاي توربین مجهز به DFIG کنترل کننده هاي WTDFIG با درنظرگرفتن سرعت باد و توان مورد نیاز سیستم همواره بهترین شرایط کاري را براي WTDFIG محاسبه می کنند[ ]. کنترل کننده هاي توربین شامل: کنترلر مبدل سمت روتور کنترلر مبدل سمت شبکه و کنترلر زاویه پره 88

3 میباشد. کنترلرمبدل سمت روتور توان حقیقی و ولتاژ(توان راکتیو) استاتور را تنظیم می کند. کنترلر مبدل سمت شبکه دامنه ولتاژ لینک DC و توان راکتیو سمت شبکه را کنترل می کند. زاویه پره هاي توربین جهت استخراج حداکثر توان باد توسط کنترلر زاویه پره ها تنظیم می شود. یک روش کنترل مستقل توان اکتیو و راکتیو در مرجع [] اراي ه شده است. این روش بر اساس همراستا کردن محور d قاب مرجع d با ولتاژ استاتور عمل می کند که در اینصورت مقدار (ولتاژ استاتور منطبق بر بردار ( صفر خواهد شد و (ولتاژ استاتور d i f منطبق بر بردار ( d معادل ولتاژ استاتور می شود. از سویی توان اکتیو و راکتیو سمت شبکه نیز می تواند بطور مستقل بواسطه i و که به ترتیب جریان هاي قاي م و ربعی مبدل سمت شبکه است کنترل شود. و --- کنترل کننده مبدل سمت روتور کنترلر مبدل سمت روتور جهت کنترل توان حقیقی DFIG به منظور استخراج توان بادي و حفظ ولتاژ ترمینال باتوجه به مقدار مرجع استفاده می شود. توان اکتیو و ولتاژ بواسطه مولفه هاي d کنترل می شوند. که این مولفه به ترتیب مولفه هاي ربعی و قاي م ولتاژ روتور بوده که با اعمال به مبدل سمت روتور توان اکتیو و ولتاژ را کنترل می نماید. دیاگرام بلوکی سیستم کنترل در شکل نشان داده شده است. = ( ω ω ) d d d ( i ( i d {( L I + L I )} i ) + K X = ( ω ω ) i i ) + K X d d m d {( L I + L I )} i m I d I () (7) در روابط فوق" " نشانگر مقادیر مرجعی است که توسط کنترل کننده هاي اول ایجاد شده است. زیر نویس هاي, نیر به ترتیب مربوط به استاتور و روتور می باشند. ω سرعت روتور و نیز ω سرعت قاب مرجع گردان است. L, L, L m به ترتیب اندوکتانس متقابل استاتور و روتور میباشد. K ضریب بهره i K ضریب بهره انتگرال گیر و X نشانگر متغیر حالت می باشد[ ]. --- کنترل کننده مبدل سمت شبکه کنترل کننده مبدل سمت شبکه ولتاژ لینک و توان راکتیو سمت شبکه را کنترل می کند. بوسیله dc را ثابت نگه داشته ولتاژ لینک dc i و توان راکتیو بوسیله i f کنترل می شود. دیاگرام بلوکی مدل این کنترل کننده با جزي یات کامل در شکل نشان داده شده است. dc ef f f ( ) I + L I ) = ω d f ( i i ) + K X i ( ) I L I ) f f f = ω dc ( i i ) + K X 7 f f i7 7 I f If ef If ef I ef I f f f PI 7 d I _ ef L PI f f (8) (9) P ef P PI I d I _ ef I Lm(w-w) PI L(w-w) L(w-w) I ef If ef L ef I d Id PI PI d d شکل : دیاگرام بلوکی سیستم کنترل مبدل سمت شبکه I Lm(w-w) شکل : دیاگرام بلوکی کنترل کننده مبدل سمت روتور روابط مربوط به ولتاژهاي ربعی و قاي م روتور را می توان بصورت زیر بیان کرد: در روابط فوق" " نشانگر مقادیر مرجعی است که توسط کنترل کننده هاي اول ایجاد شده است. زیر نویس f مربوط به فیلتر واقع شده در بین شبکه و کنورتور سمت شبکه میباشد. K K i بهره ضریب ضریب بهره انتگرال گیر می باشد و X نشانگر متغیر حالت سیستم کنترل می باشد[ ]. 89

4 نیز به ازاي که جهت کنترل ولتاژ لینک DC شبکه (شکل ) استفاده می شود PI فازي پیاده سازي شده است. نمونه - سیستم مورد مطالعه را نشان میدهد. سیستم نمونه از شکل سیستم بادي سرعت متغیر با ژنراتور القایی دوتغذیه اي واحد توربین شده که به واسطه خط انتقال کیلومتري به مگاواتی تشکیل شده است. بار سیستم نمونه بر روي باس بین توربین شبکه متصل واقع شده است مشخصات و اطلاعات مربوط به بادي و شبکه خطوط انتقال بار و سیستم قدرت در جدول پیوست توربین بادي ارایه شده است. شکل نشان دداده شده است. در سیستم کنترلی مبدل سمت شکل : سیستم مورد مطالعه کنترل کننده فازي - طراحی کنترل کننده PI فازي با توجه به مشخصه هاي در این مقاله کاري DFIG و نیازمندينیازمنديهاي کنترل طراحی شده است. شکل فازي را در سیستم نشان داده شده است. سیستم نقش کنترلر سمت روتور(شکل ) داراي چهار کنترل کننده PI کنترل مبدل اینجا PI و PI با کنترل کننده فازي پیاده می باشد که در سازي شده است. کنترل کننده سمت روتور دو پارامتر ولتاژ و توان ورودي دریافت می کند. اکتیو را به عنوان صحیح مقادیر جهت محاسبه شکل : کنترل کننده فازي شکل : تابع عضویت کنترل کننده فازي Actie owe(mw) eactie owe(ma) oltage(.u) Fault cleaance time..... time() Fault cleaance time time() Fault cleaance time time() PI i Fuzzy PI i Fuzzy i Fuzzy Conentional PI K و K i کنترلر فازي بطور پیوسته نغیییرات خطا را دریافت می دارد که بصورت زیر سیگنال خطا و.. PI i Fuzzy PI i Fuzzy i Fuzzy Conentional PI.. PI i Fuzzy PI i Fuzzy i Fuzzy Conentional PI.. DFIG PG= MW Line fault Line Load Gid بیان می شوند[ ]: dc () Fault cleaance time PI i Fuzzy PI i Fuzzy PI i Fuzzy Conentional PI contolle e ( t) = P e ( t) = Q e ( t) = dc dc ef ef P, e ( t) = e ( nt) e (( n ) T ) Q, e ( t) = e ( nt) e (( n ) T) ef dc, e dc ( t) = e dc ( nt) e dc (( n ) T) () time() سیستم نمونه در حالتی که تاثیرPI شکل 7 : عملکرد منفرد در نظر گرفته شده است. هاي فازي بصورت.. در رابطه فوق (t) )e خطا و e(t) تغییرات خطا می باشد. مقادیر اکتیو از طریق انتخاب نقطه حداکثر توان توربین با مرجع توان باد و منحنی مشخصه توربین تعیین می شود. در توجه به سرعت فازي 7 تابع عضویت مثلثی براي سیگنال هاي طراحی کنترلر تغییرات آن) و خروجی در نظر گرفته شده که در ورودي (خطا و 9

5 - نتایج شبیه سازي در شرایط گذرا دراین بخش عملکرد سیستم نمونه در شرایط گذرا با اعمال خطاي اتصال کوتاه تکفاز به زمین در محیط Matlab/Simulink بررسی شده است. اتصال کوتاه بر روي باس بار مابین مزرعه بادي و شبکه اعمال شده است(شکل ). نتایج به ازاي دو حالت کلی: - توربین بادي که سیستم کنترل آن بر پایه PI معمولی بوده - توربین بادي که سیستم کنترل آن با کنترل فازي طراحی شده مقایسه شده است. خطاي اتصال کوتاه به صورت یکفاز به زمین که درصد وقوع آن بالاتر است درنظر گرفته شده است. به منظور نشان دادن تاثیر مثبت کنترلر فازي بر بهبود پایداري گذراي سیستم نمونه در شرایط اتصال کوتاه عملکرد سیستم در حالتی که تنها یکی ار کنترلرهاي PI, PI و سیستم کنترلر مبدل هاي DFIG با کنترلر فازي جایگزین شده بررسی و سپس حالتی در نظر گرفته شده است که در آن تمام کنترلرهاي PI از نوع فازي باشند. شکل 7 تاثیر اعمال در شرایط بصورت جداگانه فازي هاي PI اتصال کوتاه تکفاز به زمین را نشان داده است. اتصال کوتاه تکفاز به زمین در t=. به مدت t=. در باس بار اعمال شده است. تاثیر اتصال کوتاه بر توان اکتیو راکتیو ولتاژ خروجی و ولتاژ لینک dc ژنراتور در نظر گرفته شده است. با توجه به نتایج بدست آمده عملکرد سیستم در زمان اتصال کوتاه تنها به ازاي حالت هاي خاصی بهبود داشته است. باتوجه به شکل 7 در حالت جایگزینی PI با کنترلر فازي تغییرات توان اکتیو و راکتیو ولتاژ لینک dc نسبت به سایر حالت ها که PI و شده است عملکرد بهتري اراي ه کرده و ولتاژخروجی WTDFIG با کنترلر فازي جایگزین به ازاي است. فازي نوسانات ولتاژ dc و ولتاژ خروجی توربین بهبود قابل توجهاي دارد. PI فازي نیز عملکردي مشابه دارد با این تفاوت که حداکثر دامنه نوسانات ولتاژ لینک dc از تمام حالت ها کمتر است. شکل 8 عملکرد سیستم را در حالتی که فازي پیاده شده است را نشان می دهد. PI و PI و با کنترلر با توجه به نتایج بدست آمده سیستم در این حالت عملکرد بهتري نسبت به حالتهایی که هریک از کنترلرهاي PI و PI و بصورت منفرد فازي شده- اند نشان داده است. با توجه به شکل 8 اختلاف بین حداکثر میزان نوسان توان اکتیو در حالت فازي و غیرفازي.MW می باشد و زمان رفع نوسانات پس از حذف اتصال کوتاه در حالت فازي m کاهش یافته است time() شکل 8 : عملکرد سیستم نمونه در حالتی که PI, PI و فازي است - نتیجه گیري این مقاله با طراحی یک کنترلرPI فازي عملکرد توربین بادي سرعت متغیر مجهز به DFIG را در شرایط گذرا با اعمال اتصال کوتاه تکفاز به زمین بررسی کرده است. در کنترلر فازي 7 تابع عضویت مثلثی براي سیگنالهاي ورودي و خروجی در نظر گرفته شده است. سه کنترلر PI در کنترل کننده مبدل هاي سمت روتور و شبکه DFIG با کنترلر فازي جایگزین شده اند. با توجه به نتایج بدست آمده در شرایط گذرا در حالتی که کنترلر فازي اعمال شده است دامنه نوسانات توان هاي اکتیو و راکتیو خروجی ژنراتور Actie owe(mw) eactie owe(ma) 7 - conentional PI contolle All PI contolle i Fuzzy Fault cleaance time Fault cleaance time conentional PI contolle All PI contolle i Fuzzy time() oltage(.u) dc () conentional PI contolle All PI contolle i Fuzzy Fault cleaance time time() Fault cleaance time Conentional PI contolle All PI contolle i Fuzzy time() 9

6 geneation ytem, IEEE Tan. Powe Electon. ١٢ (١) (١٩٩٧) ٨٧ ٩٥. [] P. Kundu, Powe ytem tability and contol. New Yok: McGaw-Hill, ١٩٩٤. [7] P. S. Saue, M. A. Pai, Powe Sytem Dynamic and Stability, Pentice-Hall ١٩٩٨. پیوست ولتاژ خروجی و ولتاژ لینک dc به میزان قابل توجهاي کاهش یافته است. از سویی زمان نوسانات سیستم و زمان رسیدن آن به حالت پایدار نیز پس از رفع خطا کاهش چشمگیري داشته است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که کنترلر فازي به جهت تنظیم دقیقتر گین هاي کنترلی نسبت به کنترلر PI معمولی عملکرد بهتري را در شرایط گذراي سیستم اراي ه کرده است و دراین حا تل امکان آسیب رسیدن به تجهیزات بهعلت کاهش دامنه نوسانات و قطعی هاي احتمالی به جهت عملکرد سیستم حفاظتی کاهش خواهد یافت. توربین بادي پارامترهاي سیستم ضریب میرایی محور (D)=. ضریب کشسانی محور( K )= اندوکتانس روتور(..u=(L اندوکتانس متقابل(.9.u=(L m فیلتر ) f..u=( ثابت اینرسی توربین( H)= t ثابت اینرسی ژنراتور(. H)= g ژنراتور القایی دوتغذیه اي مقاومت روتور(..u=( مقاومت استاتور(.7.u =( اندوکتانس استاتور(.7.u=(L کنورتور خازن لینک..u=(c)dc اندوکتاس فیلتر ) f..u=(l پارامترهاي کنترل کننده مقاومت K =,K i =, K =.,K i =8, K =.,K i =, K =.,K i =8,K =.,K i =., K =,K i =, K 7 =,K i7 =, بار توان حقیقی( MW )= ضریب توان( f ) =.8 7- مراجع [] J.G.M.Hebet,S.Iniyan,, E.Seealan and S. ajaandian, A eiew of Wind Enegy Technologie, enewable and Sutainable Enegy eiew, In Pe, Coected Poof,٢٩., Aailable: htt:// (٤.١١.٢٠٠٥). [] H.. Najafi, F. obinon, A. A. Samadi,F. Datya, The Imact of Electic wind fam oeation with Doubly Fed Induction Geneato(DFIG) on electic owe gid, ICEE٢٠٠٨,Jaan. [] B. Boukhezzaa, L. Luua, H. Siguedidjanea, M. Handb, Multi aiable contol tategy fo aiable eed, aiable itch wind tubine, enew.enegy (٢٠٠٦). [] Taia, G. Taia, J. Xabie Otolaza, and Joe. Saenz, Modeling and Contol of a Wind Tubine Dien Doubly Fed Induction Geneato, IEEE Tanaction on Enegy coneion,. ١٩٤-٢٠٤, ٢٠٠٣. [] Taia, G. Taia, and J. X. Otolaza, eactie owe contol of wind fam fo oltage contol alication, enewable Enegy, ol. ٢٩,. ٣٧٧-٣٩٢, May ٢٠٠٣. [] H. Camblonga, I. Matinez de Alegiab, M. odiguezc, G. Abadc, Exeimental ealuation of wind tubine maximum owe oint tacking contolle, Enegy Cone. Manage. ٤٧ (١٨ ١٩) (٢٠٠٦) ٢٨٤٦ ٢٨٥٨. [7] Yao Xing-jia, Liu Zhong-liang, Cui Guo-heng,"Decouling Contol of Doubly-Fed Induction Geneato baed on Fuzzy- PI Contolle" ٢٠١٠ Intenational Confeence on Mechanical and Electical Technology (ICMET ٢٠١٠). [8] J.P. Miha١, Debiua Hoe١, and Aadu ahman, "Fuzzy logic baed imoed Actie and eactie Powe contol oeation of DFIG fo Wind Powe Geneation",٨th Intenational Confeence on Powe Electonic - ECCE Aia May ٣٠-June ٣, ٢٠١١, The Shilla Jeju, Koea [9] Salman SK, TeoALJ. Imoement of fault cleaing time of wind fam uing eactie owe comenation. In: Poceeding of IEEE owe tech confeence; ٢٠٠١. [] Saha S, Fouad AA, Kliemann WH, ittal. Stability bounday aoximation of a owe ytem uing the eal nomal fom of ecto field. IEEE Tan Powe Syt ١٩٩٧;١٢(٢):٧٩٧e٨٠٢. [] H. Kaimi-Daijani, A. Sheikholelami, H. Liani and M. Kaimi-Daijani, Fuzzy Logic Contol of Doubly Fed Induction Geneato Wind Tubine, Wold Alied Science Jounal, ol. ٦, no. ٤,. ٤٩٩-٥٠٨, ٢٠٠٩. [] Gyo-Bum Chung and Jaeho Choi," Alication of Fuzzy PI Contol Algoithm a Stato Powe Contolle of a Double-Fed Induction Machine in Wind Powe Geneation Sytem", Jounal of Powe Electonic, ol. ٩, No. ١, Januay ٢٠٠٩ [] Y. Lei, A. Mullane, G. Lightbody, and. Yacamini, "Modeling of the wind tubine with a doubly fed induction geneato fo gid integation tudie," IEEE Tan. on Enegy Coneion, ol.٢١, no. ١,. ٢٥٧-٢٦٤, Ma. ٢٠٠٦.. [] M. Yamamoto, O. Motoyohi, "Actie and eactie owe contol fo doubly-fed wound oto induction geneato," IEEE Tan. on Powe Electonic, ol.٦,. ٦٢٤-٦٢٩, Aug. ١٩٩١. [] M.G. Simoe, B.K. Boe,.J. Siegel, Fuzzy logic-baed intelligent contol of a aiable eed cage machine wind 9

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC 1 حمید کریمی 2 میثم ایوبی 3 مصطفی میرزاده 4 علی امیري زانیانی شرکت پالایش گاز پارسیان- hkfars@yahoo.com 1- شرکت پالایش گاز پارسیان- maysam_ayubi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

کیوان بهزادپور محدرضا امینی

کیوان بهزادپور محدرضا امینی 1000 / 1004 کنترل فیلترهاي توان اکتیو (APF) تکفاز و سه فاز با استفاده از یک سنسور جریان کیوان بهزادپور محدرضا امینی keivan_bp@yahoo.com دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان چکیده عضو هیي

Διαβάστε περισσότερα

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور فرانک معتمدی * دکترفرید شیخ االسالم 2 -دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد واحد نجفآباد Fa_motamedi@yahoo.com 2 -استاد گروه برق

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

تصاویر استریوگرافی.

تصاویر استریوگرافی. هب انم خدا تصاویر استریوگرافی تصویر استریوگرافی یک روش ترسیمی است که به وسیله آن ارتباط زاویه ای بین جهات و صفحات بلوری یک کریستال را در یک فضای دو بعدی )صفحه کاغذ( تعیین میکنند. کاربردها بررسی ناهمسانگردی

Διαβάστε περισσότερα

و حذف هارمونیک های ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دايم در سیستمهای تبديل انرژی باد

و حذف هارمونیک های ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دايم در سیستمهای تبديل انرژی باد شبیه سازی و حذف هارمونیک های ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دايم در سیستمهای تبديل انرژی باد اردشیر آرش ابراهیم صادقی منصور همتی میثم روشن چشم احمد اصغری ا-دکترای تبديل انرژی 2 -دانشجويی ارشد برق 3- دانشجويی

Διαβάστε περισσότερα

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ به کار گیري مانع هاي مقاومتی جهت بهبود پایداري گذرا سعید اباذري - هیات علمی دانشگاه شهرکرد saeedabazar@yah.cm چکیده میباشد. یکی از مساي ل مهم در سیستم هاي قدرت افزایش میرایی دامنه نوسانات و افزایش زمان

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بهبود پایداري شبکه قدرت با استفاده از TCSC در خط انتقال

بهبود پایداري شبکه قدرت با استفاده از TCSC در خط انتقال و بهبود پایداري شبکه قدرت با استفاده از در خط انتقال 3 علی شاهمرادي غضنفر شاهقلیان بهادر فانی محمد آبادي دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبادalishahmorai365@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد shahgholian@iaun.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

زا هدﺎﻔﺘﺳا هزو. ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﯾارا قﻮﻓ فاﺪﻫا ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد ياﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﯽﺷور. دﻮﺷ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﻟﺎﺘﯿﺠﯾد ﻢﺘﺴﯿﺳ ﮏﯾ

زا هدﺎﻔﺘﺳا هزو. ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﯾارا قﻮﻓ فاﺪﻫا ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد ياﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﯽﺷور. دﻮﺷ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﻟﺎﺘﯿﺠﯾد ﻢﺘﺴﯿﺳ ﮏﯾ طراحی و شبیه سازي یک فیلتر اکتیو تکفاز جهت حذف هار مونیک هاي جریان شرکت برق منطقه اي زنجان پژوهشگران: مهندس آرام کنعانی ودکتر محسن کلانتر دانشکده برق -دانشگاه علم و صنعت ایران کلمات کلیدي : هارمونیک ها

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی حد دینامیکی پایداري ولتاژ متناظربا انشعاب هاپف( HB ) با در نظرگرفتن پارامترهاي سیستم تحریک ومدل هاي بار

ارزیابی حد دینامیکی پایداري ولتاژ متناظربا انشعاب هاپف( HB ) با در نظرگرفتن پارامترهاي سیستم تحریک ومدل هاي بار ارزیابی حد دینامیکی پایداري ولتاژ متناظربا انشعاب هاپف( ) با در نظرگرفتن پارامترهاي سیستم تحریک ومدل هاي بار 3 1 محمد جعفري بهادر فانی مهدي مهدوي 3 1 دانشکده برق دانشگاه آزاد نجف آباد jafari.mrj33@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM 1 2 1 و 2 احمد شریعتی جواد ساده شرکت نفت و گاز پارس (POGC) ahmad@shariati.ir 2 دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir چکیده - عملکرد نابجا و ناخواسته

Διαβάστε περισσότερα

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد.

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد. باسمه تعالی مدیریت تحصیالت تکمیلی تعهدنامه اینجانب محمد چشفر متعهد میشوم که مطالب مندرج در این پایاننامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آن استفاده شده است مطابق

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

هﺪﻧﻮﺷاﺮﯿﻣ DC ﻪﻔﻟﻮﻣ فﺬﺣ ﺎﺑ ژﺎﺘﻟو ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ و ﯽﺒﺴﻧ ﻞﺤﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ

هﺪﻧﻮﺷاﺮﯿﻣ DC ﻪﻔﻟﻮﻣ فﺬﺣ ﺎﺑ ژﺎﺘﻟو ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ و ﯽﺒﺴﻧ ﻞﺤﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ تشخیص محل نسبی و نوع منبع کاهش ولتاژ با حذف مولفه DC میراشونده سعید رحمانی دانشگاه علم و صنعت ایران و شرکت توزیع برق تهران بزرگ saeedrahmani383@yahoo.com حیدرعلی شایانفر عضو قطب اتوماسیون و بهرهبرداري

Διαβάστε περισσότερα

تشخیص جهت خطاي سه فاز سیستمهاي توزیع شامل منابع تولید پراکنده بادي مبتنی بر ژنراتور القایی دو سو تغذیه

تشخیص جهت خطاي سه فاز سیستمهاي توزیع شامل منابع تولید پراکنده بادي مبتنی بر ژنراتور القایی دو سو تغذیه تشخیص جهت خطاي سه فاز سیستمهاي توزیع شامل منابع تولید پراکنده بادي مبتنی بر ژنراتور القایی دو سو تغذیه فرزاد حاجیمحمدي 1 دکتر بهادر فانی 2 1 دانشکده مهندسی برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com تعیین نقطه عملکرد بهینه آرایه هاي خورشیدي با در نظر گرفتن تغییرات ناگهانی شرایط آب و هوایی مجتبی پرتوي 1 محسن محمدیان 2 1- دانشجوي کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق - قدرت دانشگاه شهید باهنر کرمان M_prtv@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی مهندس سید عبدالحسین عمادی * دکتر احسان اسفندیاری چکیده: در این مقاله با استفاده از ساختار غیرخطی برای سلول خورشیدی

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه الف) مبدلهای AC/DC ب) مبدلهای DC/AC ج) مبدلهای AC/AC د) چاپرها. (Rectifiers) (Inverters) (Converters) (Choppers) Version 1.0

مقدمه الف) مبدلهای AC/DC ب) مبدلهای DC/AC ج) مبدلهای AC/AC د) چاپرها. (Rectifiers) (Inverters) (Converters) (Choppers) Version 1.0 چرا خازن مقدمه اغلب دستگاهها و مصرفکنندگان الکتریکی برای انجام کار مفید نیازمند مقداری توان راکتیو برای مهیا کردن شرایط لازم برای انجام کار میباشند. به عنوان مثال موتورهای الکتریکی AC برای تبدیل انرژی

Διαβάστε περισσότερα

طرح یافتن مکان خطا در خطوط انتقال چندترمینالی با استفاده از اندازه گیریهای ناهمگام )آسنکرون(

طرح یافتن مکان خطا در خطوط انتقال چندترمینالی با استفاده از اندازه گیریهای ناهمگام )آسنکرون( طرح یافتن مکان خطا در خطوط انتقال چندترمینالی با استفاده از اندازه گیریهای ناهمگام )آسنکرون( چکیده در این مقاله یک روش ساده با استفاده از اندازه گیری ناهمگام برای تعیین مکان خطا در خطوط انتقال چند-ترمینالی

Διαβάστε περισσότερα

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری چکیده : کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری روش طراحی قوانین کنترل چندجمله ای با استفاده از جایابی قطب راه کار مناسبی برای بسیاری از کاربردهای صنعتی می باشد. این دسته از کنترل کننده

Διαβάστε περισσότερα

نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور

نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور ابتدا به تعریف مختصري از استاتور و نقش آن در آترناتور می پردازیم. دینام یا آلترناتور قطعه اي الکترومکانیکی است که نیروي مکانیکی را به نیروي الکتریکی تبدیل میکند. دینام در

Διαβάστε περισσότερα

عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور مقدمه اصول پایه اتوترانسفورماتور ساختمان ترانسفورماتور

عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور مقدمه اصول پایه اتوترانسفورماتور ساختمان ترانسفورماتور واحد خمینی شهر عنوان پروژه: تست و راه اندازيPT,CT و رله ها مهندس آقاي نام استاد: امیررضا رضاي ی اراي ه دهنده: یحیی پوراسفندیار شماره دانشجویی: 88415740086 بهار 91 عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور...

Διαβάστε περισσότερα

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO (

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( نجمه خانیان استاد راهنما: دکتر عباس گلمکانی تابستان 9 I II شکر شایان نثار ایزدمنان که توقیق

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com طراحی و ساخت هایبرید 18 درجه باند وسیع بر پایه ي مقسم توان گایسل 1 مهدي فرتوك زاده سید 3 حسین محسنی ارمکی مرتضی کازرونی 1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر mahdi.fartookzadeh@gmail.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر mohseni@ee.iust.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

Tel: , Fax:

Tel: , Fax: کاربرد موتورهاي القایی شش فازه در فرمان خودروهاي نوین رضا کیانی نژاد چکیده: دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده مهندسی گروه برق Email : reza.kiani@scu.acr Tel: 611 33371, Fax: 611333664 در این مقاله پیشنهاد

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

موثر براي آشکارسازي عیب اتصال حلقه در استاتور

موثر براي آشکارسازي عیب اتصال حلقه در استاتور و و 5 o. 1- F-EM-116 شاخصی موثر براي آشکارسازي اتصال حلقه در استاتور موتورهاي القایی سه فاز در شرایط مختلف منصور اوجاقی مریم مقیمی فرشته صادقی گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان زنجان ایران هاي

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز گزارش آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی ۲ آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز شرح آزمایش ماژول تغذیه را با قرار دادن Breaker Circuit بر روی on روشن کنید با تغییر دستگیره ماژول منبع تغذیه

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از:

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از: آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: یک (R.A.Millikan) رابرت میلیکان 1909 در سال روش عملی براي اندازهگیري بار یونها گزارش کرد. این روش مشاهده حرکت قطرات ریز

Διαβάστε περισσότερα

ANN-based speed control of separately excited DC motor (in Persian)

ANN-based speed control of separately excited DC motor (in Persian) Univesity of Kudistn Dept. of Electicl nd Compute Engineeing Smt/Mico Gid Resech Cente smgc.uok.c.i ANN-bsed speed contol of septely excited DC moto (in Pesin) Bevni H Published (to be published) in: Ntionl

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

هدایت روبات موبایل توسط کنترل کننده فازي با هدف مانع گریزي و هدف گرایی در محیط هاي پیچیده آیدین تیهویی دکتر ایرج حسن زاده دانشگاه تبریز- دانشکده ي مهندسی برق E-mal: teyhooe@yahoo.com چکیده بسیاري از الگوریتم

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند.

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند. اصول انتخاب موتور اصول انتخاب موتور انتخاب یک موتور به در نظر گرفتن موارد بسیار زیادی از استانداردها عوامل محیطی و مشخصه های بار راندمان موتور و... وابسته است در این مقاله کوتاه به تاثیر و چرایی توان و

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

پروژه یازدهم: ماشین هاي بردار پشتیبان

پروژه یازدهم: ماشین هاي بردار پشتیبان پروژه یازدهم: ماشین هاي بردار پشتیبان 1 عموما براي مسایلی که در آنها دو دسته وجود دارد استفاده میشوند اما ماشین هاي بردار پشتیبان روشهاي متفاوتی براي ترکیب چند SVM و ایجاد یک الگوریتم دستهبندي چند کلاس

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي 2 ۳ ۲ ۱ احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان 1 هسا- صنایع اویونیک ایران و دانشگاه صنعتی مالک اشتراصفهان- دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

یک روش سریع و دقیق جهت جبران سازي اثر اشباع در ترانسفورماتورهاي جریان

یک روش سریع و دقیق جهت جبران سازي اثر اشباع در ترانسفورماتورهاي جریان یک روش سریع و دقیق جهت جبران سازي اثر اشباع در ترانسفورماتورهاي جریان پوریا گهرشناسان خراسانی و سید قدرت اله سیف السادات دانشجوي دکتري برق دانشگاه شهید چمران اهواز goharshenasan@hotmail.com دانشیار گروه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

1. یک مولد 5000 هرتز می توان بصورت نیروی محرکه الکتریکی ثابت با مقدار 200 ولت مؤثر باا امدادان

1. یک مولد 5000 هرتز می توان بصورت نیروی محرکه الکتریکی ثابت با مقدار 200 ولت مؤثر باا امدادان تمرین های سری سری یک درس ماشین 2 )رضاییان( 1. یک مولد 5000 هرتز می توان بصورت نیروی محرکه الکتریکی ثابت با مقدار 200 ولت مؤثر باا امدادان 31 اهم در نظر گرفت این مولد برای تغذیه بار مقاومتی به مقدار 0.65

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز نظریه اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محم دحسن آرام جلسه 6 تا اینجا با دو دیدگاه مختلف و دو عامل اصلی براي تعریف و استفاده از ماتریس چگالی جهت معرفی حالت

Διαβάστε περισσότερα

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل شما باید بعد از مطالعه ی این جزوه با مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل کامال آشنا شوید. VA R VB به نظر شما افت ولتاژ مقاومت R چیست جواب: به مقدار عددی V A

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆ ˆ. r A. Axyz ( ) ( Axyz. r r r ( )

ˆ ˆ ˆ. r A. Axyz ( ) ( Axyz. r r r ( ) دینامیک و ارتعاشات ad ad ω x, ω y 6, ω z s s ωω ˆ ˆ ˆ ˆ y j+ω z k 6j+ k A xx x ˆ yy y ˆ zz z ˆ H I ω i+ I ω j+ I ω k, ω x HA Iyyω y ˆ i+ Izz ωz k ˆ Ωω y ĵ پاسخ تشریحی توسط: استاد مسیح لقمانی A گزینه درست

Διαβάστε περισσότερα

کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر

کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر No. F-3-AAA- کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر حمیدرضا مصدق حسین ابوترابی زارچی دانشکده مهندسی گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران

Διαβάστε περισσότερα

سپس بردار بردار حاال ابتدای بردار U 1 ولتاژ ورودی است.

سپس بردار بردار حاال ابتدای بردار U 1 ولتاژ ورودی است. 33 زیر ميباشد: U = U + U + U 1 R X رابطه )1-6( نشان مي دهد با جمع برداری سه بدست می آید. U' بردار و U x بردار U1= ReI1+ XeI1+ U UR = ReI1 )1-7( )1-8( Ux = XeI1 )1-9( را افت ولتاژ که در رابطه )1-8( و )1-9(

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 0 دستگاه ژنراتور کمکی 8kW محمد دهقاننژاد علی احمدي مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا dehghannejad@roshdsanatniroo.com مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا a.ahmadi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

بهبود عملکرد گذرای توربینهای بادی مجهز به ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه با استفاده از استراتژی کنترل غیرخطی

بهبود عملکرد گذرای توربینهای بادی مجهز به ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه با استفاده از استراتژی کنترل غیرخطی 577 / 1004 بهبود عملکرد گذرای توربینهای بادی مجهز به ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه با استفاده از استراتژی کنترل غیرخطی 1 دانشگاه آزاد اسالمیواحد نجف آباد 2 عضو هیئت علمیدانشگاه آزاد اسالمیواحد 2 1 و بهادر

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. (

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. ( 2 3 4 69 نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران سال شماره 2 پاییز و زمستان 382 روشی نو در طراحی و ساخت سنکرونایزر الکترونیکی بر اساس قفل کردن فاز جهت موازی کردن سریع دیزل ژنراتورها مصطفی پرنیانی و رضا

Διαβάστε περισσότερα

حساسیتسنجی پایداري عرضی هواپیما نسبت به موقعیت عمودي بال عدد ماخ و زاویه حمله بر اساس دینامیک سیالات محاسباتی

حساسیتسنجی پایداري عرضی هواپیما نسبت به موقعیت عمودي بال عدد ماخ و زاویه حمله بر اساس دینامیک سیالات محاسباتی چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران تهران سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره تا اسفند 9 AeroP حساسیتسنجی پایداري عرضی هواپیما نسبت به موقعیت عمودي بال عدد

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و شبیه سازی اینورتره یا

طراحی و شبیه سازی اینورتره یا دانشکده برق و رباتیک گروه قدرت طراحی و شبیه سازی اینورتره یا سه فاز و تکفاز گرد آورنده: جواد برسالنی زمستان 95 چکیده با توجه به مزایای استفاده از وسایل الکترونیک قدرت تعداد این وسایل روز به روز در حال

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت جزوه تکنیک پالس فصل چهارم: مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت در تقویت کننده ها از فیدبک منفی استفاده می نمودیم تا بهره خیلی باال نرفته و سیستم پایدار

Διαβάστε περισσότερα

اثر عدد رینولدز بر کاهش پساي اصطکاکی سطوح ا بر آب گریز

اثر عدد رینولدز بر کاهش پساي اصطکاکی سطوح ا بر آب گریز چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران Aero5P497 تهران سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره تا 4 اسفند 9 اثر عدد رینولدز بر کاهش پساي اصطکاکی سطوح ا بر آب گریز

Διαβάστε περισσότερα

ملزومات حرکت معکوسگرد ماشینهاي الکتریکی با تمرکز بر موتور القایی سهفاز معکوسگرد

ملزومات حرکت معکوسگرد ماشینهاي الکتریکی با تمرکز بر موتور القایی سهفاز معکوسگرد ملزومات حرکت معکوسگرد ماشینهاي الکتریکی با تمرکز بر موتور القایی سهفاز معکوسگرد 1 3 1 وحید کوفی دکتر احمد میرزایی و دکتر آرش کیومرثی کارشناس ارشد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه یزد vahidkufi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به

تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به روش اجزاء محدود اسماعیل فلاح جواد شکرالهی مغانی قطب علمی قدرت دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر Email: moghani@aut.ac.ir, esmael_fallah@aut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ و 2 چکیده تاثیر گستره تاخیرکانال بر بازدهی سیستم OFDM علیرضا محمودی دکتر سید محمود مدرس هاشمی modarres@cc.iut.ac.ir Alireza@mahmoodi.ir دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان انتشار چند مسیره از مهمترین

Διαβάστε περισσότερα

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات The 9th Sypou on Advance n Scence and Technology (9thSASTech), Mahhad, Ian. 9thSASTech.kh.ac. بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات عبدالمحمد

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ].

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ]. آنالیز کامپیوتری مسیر حرکت اسپرم و استخراج بعد فرکتال نویسندگان : ٣ ٢ ١ مریم پنجه فولادگران محمدحسن مرادی وحیدرضا نفیسی ٤ روشنک ابوترابی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مهندسی پزشکی

Διαβάστε περισσότερα

( )= ( ) ( ) ( 1) ( d) d w و ( ) =

( )= ( ) ( ) ( 1) ( d) d w و ( ) = اراي ه روش جدید بدون شبکه نیمه ضمنی ذرات متحرك (MPS) با ضریب پنالتی براي حل معادلات دیفرانسیلی بیضوي خلاصه در این تحقیق روش جدید بدون شبکه نیمه ضمنی ذرات متحرك (MPS) با ضریب پنالتی براي حل معادلاتدیفرانسیلی

Διαβάστε περισσότερα

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه:

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه: ر 1 یونیزاسیون اشعهX هدف آزمایش: تعیین مقدار ظرفیت مو ثر یونی هوا تحقیق بستگی جریان یونیزاسیون به جریان فیلامان و ولتاژ آند لامپ اشعه x مقدمه: اشعه x موج الکترومغناطیسی پر قدرت با محدوده انرژي چند تا چند

Διαβάστε περισσότερα

شبکه های عصبی در کنترل

شبکه های عصبی در کنترل شبکه های عصبی در کنترل دانشگاه نجف آباد درس: کنترل هوشمند در فضای سایبرنتیک مدرس: حمید محمودیان مدل ریاضی نرون مدل ریاضی یک نرون ساده به صورت روبرو است P: مقدار کمیت ورودی b: مقدار بایاس )عرض از مبدا تابع

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه کارایی آنالیز مولفه های اصلی و تبدیل کسینوسی گسسته در شناسایی چهره با استفاده از تبدیل موجک و ماشین بردار پشتیبان

مقایسه کارایی آنالیز مولفه های اصلی و تبدیل کسینوسی گسسته در شناسایی چهره با استفاده از تبدیل موجک و ماشین بردار پشتیبان مقایسه کارایی آنالیز مولفه های اصلی و تبدیل کسینوسی گسسته در شناسایی چهره با استفاده از تبدیل موجک و ماشین بردار پشتیبان 2 1 مژده الهی جلیل شیرازی 1- دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل دانشگاه آزاد اسالمی واحد

Διαβάστε περισσότερα

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer (

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer ( 2 حسن براتی علی بچاری صالح 1 1 گروه برق واحد اهواز دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ایران ali_bacharisaleh@yahoo.com 2 استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول دزفول ایران barati216@gmail.com طرح حفاظتی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

Investigating the transient performance of the combined cycle and steam injected gas turbine during frequency dips

Investigating the transient performance of the combined cycle and steam injected gas turbine during frequency dips 6 مجله صص 8- ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس mme.modares.a.ir بررسی عملکرد گذراي سیکل ترکیبی و توربین گازي با تزریق بخار در زمان افت فرکانس 4 * علی غفاري سعید بهرامی سید حسین ساداتی مارکوس ترن -

Διαβάστε περισσότερα

الکترونیکی: پست پورمظفری

الکترونیکی: پست پورمظفری 95/08/06 مقاله: دریافت تاریخ 95/11/20 مقاله: پذیرش تاریخ پایین مصرفی توان با به 2 5 و به 2 4 کمپرسورهای طراحی * گوابر داداشی مرتضی ايران تهران- امیرکبیر صنعتی دانشگاه اطالعات فناوری و کامپیوتر مهندسی دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

آنالیز روغن عایقی جهت تشخیص عیب داخلی ترانسفورماتور

آنالیز روغن عایقی جهت تشخیص عیب داخلی ترانسفورماتور آنالیز روغن عایقی جهت تشخیص عیب داخلی ترانسفورماتور قدرت فشارقوي پست بوي ینزهرا 1 علیرضا الماسی 1 محسن حسین خانلو 2 دکتر منصور اوجاقی 3 گروه مهندسی برق واحد زنجان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ایران 2 شرکت

Διαβάστε περισσότερα

ICME Computed Torque Control

ICME Computed Torque Control کنترل ربات موازي 3-PRR با استفاده از روش گشتاور محاسبه شده 2 1* حمیدرضا کردجزي علیرضا اکبرزاده توتونچی 1- دانشجوي کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد Kordjazi@gmail.com 2- استادیار

Διαβάστε περισσότερα

1) { } 6) {, } {{, }} 2) {{ }} 7 ) { } 3) { } { } 8) { } 4) {{, }} 9) { } { }

1) { } 6) {, } {{, }} 2) {{ }} 7 ) { } 3) { } { } 8) { } 4) {{, }} 9) { } { } هرگاه دسته اي از اشیاء حروف و اعداد و... که کاملا"مشخص هستند با هم در نظر گرفته شوند یک مجموعه را به وجود می آورند. عناصر تشکیل دهنده ي یک مجموعه باید دو شرط اساسی را داشته باشند. نام گذاري مجموعه : الف

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

ماشینIII ماشین سنکرون ماشین سنکرون سه فاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا فیروزه باقری قسمت اول

ماشینIII ماشین سنکرون ماشین سنکرون سه فاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا فیروزه باقری قسمت اول ماشین سنکرون سه فاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا فیروزه باقری قسمت اول 1 ماشین سنکرون مقدمه ماشین سنکرون ماشینی است که سرعت رتور با سرعت میدان دوار استاتور آن برابر است. این ماشین ها به سه دسته تقسیم

Διαβάστε περισσότερα