Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. (

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. ("

Transcript

1 نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران سال شماره 2 پاییز و زمستان 382 روشی نو در طراحی و ساخت سنکرونایزر الکترونیکی بر اساس قفل کردن فاز جهت موازی کردن سریع دیزل ژنراتورها مصطفی پرنیانی و رضا باقری قابلیت مدیریت مصرف از طریق توزیع بار اقتصادی بین دیزل ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل چکیده: دراین مقاله طراحی ساخت و نتایج حاصل از آزمون عملی یک سنکرونایزر الکترونیکی جهت موازی کردن دیزل ژنراتورها با یکدیگر یا با شبکه سراسری شرح داده میشود. علیرغم آنکه ژنراتورهای موازی از مدتها پیش درنیروگاههای ایران به کار گرفته شدهاند اما دیزل ژنراتورهای موازی علیرغم ژنراتور مزایای بسیار زیاد آنها کمتر در صنعت ایران به کارگرفته شدهاند. یک علت مهم مزایایی هستند که قابل چشمپوشی نمیباشند. برای کارکرد موازی برای این امر نداشتن تجهیزات لازم برای سنکرون نمودن دیزل ژنراتورها بوده است. دستگاه سنکرونایزر ساخته شده با ارسال فرمانهای مناسب به سیستم دیزل ژنراتورها رسیدن به حالت سنکرون الزامی است. سنکرونیزاسیون کنترل سرعت دیزل ژنراتور شرایط را طوری فراهم میکند که در اختلاف فاز حالتی از موازی کردن را بیان میکند که در آن هیچ نوع جریان ضربهای و یا شوک مکانیکی قابل ملاحظهای که باعث آسیب دیدگی شبکه و یا به ویژه دیزل ژنراتور تازه وارد گردد ایجاد نشود. برای به وجود آوردن چنین صفر فرمان موازی کردن صادر شود. مزیت مهم این نوع سنکرونایزر در مقایسه با انواع دیگر سنکرونایزرها حفظ سنکرون بودن پس از رسیدن به شرایط آن 2 حالتی برقراری چهار شرط زیر ضروری است: میباشد به ترتیبی که با به کارگرفتن روش قفل کردن فاز (PLL) این شرایط حفظ شده و دیگر نیازی به در نظر گرفتن زمان بسته شدن کلید برای ارسال یکسان بودن توالی فازها در دو سوی کلید اتصال فرمان موازی شدن نیست. این نمونه سنکرونایزر علاوه بر قابلیت اعتماد بیشتر برابری سطح ولتاژ فازها به جهت نوع کارکرد آن سنکرون نمودن را در سرعت بسیار بالاتری نسبت به برابری فرکانسها سنکرونایزرهای کلاسیک انجام میدهد. برابری فاز ولتاژهای همنام در لحظه اتصال سنکرونایزر دستگاهی است که شرایط همزمانی را بین دو دیزل ژنراتور یا یک دیزل ژنراتور و شبکه با ارسال فرمان اتوماتیک به سیستمهای کنترل سرعت و کنترل ولتاژ فراهم میآورد. این دستگاه جایگزین سنکرون نمودن دستی میشود که در آن یک اپراتور با نگاه به صفحه سنکروسکوپ دستوری که باید اجرا کند را دریافته و تغییرات لازم را میدهد. پس از تصحیح فرکانسها و ولتاژها سنکروسکوپ اختلاف فاز دو دستگاه را نمایش میدهد که باز اپراتور باید با رسیدن به اختلاف فاز مورد نظر فرمان موازی شدن دو دستگاه را صادر کند. مشخص است که اینجا تمام عوامل فرمان به دست اپراتور میباشد که در صورت اشتباه وی کلید واژه: حلقه قفل فاز دیزل ژنراتور سنکرونایزر موازی کردن. - مقدمه در ایران استفاده از دیزل ژنراتورهای موازی چندان جا افتاده نمیباشد. اغلب به جهت صدمات سنگینی که ممکن است در اثر موازی شدن غیر صحیح به دیزل ژنراتور وارد شود و نیز موجود نبودن یا جا نیفتادن استفاده از وسایلی مانند سنکرونایزر و رلههای کنترل سنکرون از تمام مزایای موازی کردن چشم پوشیده و راهحل محافظهکارانه انتخاب یک دیزل ژنراتور توان بالا ترجیح داده میشود حال آنکه مزایایی مانند: خسارت جبرانناپذیری به دستگاه وارد میآید. قیمت پایینتر چند دیزل ژنراتور موازی شده توان پاي ین در مقایسه با - 2 مقایسه با سنکرونایزرهایکلاسیک در دستگاههای سنکرونایزر کلاسیک کاربر یک اختلاف فرکانس و یک دیزل ژنراتور توان بالا بازدهی بالاتر سیستم موازی شده به جهت کارکرد دیزل ژنراتورها در نزدیکی توان نامی خود اختلاف فاز و اختلاف ولتاژ قابل قبول تنظیم کرده و سنکرونایزر فرکانس و ولتاژ را به اختلاف قابل قبول رسانده و برای رسیدن به اختلاف فاز قابل کاهش هزینههای سرویس و تعمیرات به جهت عامتر بودن نوع دیزل ژنراتور قبول صبر میکند. پس از رسیدن اختلاف فاز به میزان قابل قبول با در نظر گرفتن زمان بسته شدن کلید فرمان سنکرون شدن صادر میشود [] تا [3]. البته در مورد دیزل ژنراتورها چون با یکبار تنظیم دستی افزایش اعتمادپذیری سیستم به جهت قابلیت خارج کردن موقت یک دیزل ژنراتور جهت انجام تعمیرات بدون از کار افتادن کل سیستم سیستم تحریک ولتاژ ثابت باقی میماند و معمولا سیستم دیگری بر روی سیستم تحریک اثر نمیگذارد سنکرون نمودن تنها با تصحیح فاز و دی 38 دریافت و در تاریخ 2 مهر ماه این مقاله در تاریخ فرکانس دیزل ژنراتور صورت میگیرد. تنها نمونه ساخته شده از دستگاه بازنگری شد. سنکرونایزر در ایران یک دستگاه سنکرونایزر میکروپروسسوری است که شریف صنعتی دانشگاه برق استادیاردانشکده پرنیانی مصطفی در مرکز تحقیقات نیرو به صورت آزمایشگاهی ساخته شده است []. نتایج ( رضا باقری دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر اندازهگیری زمان لازم برای سنکرون نمودن توسط این نمونه بر حسب ( حداکثر اختلاف ولتاژ لغزش فرکانس و اختلاف فاز دو طرف در جدول آمده است.. Synchronizer 2. Phase Locked Loop

2 نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران سال شماره 2 پاییز و زمستان شکل : بلوک دیاگرام تراشه.PLL شکل 2: بلوک دیاگرام سنکرونایزر برای دیزل ژنراتور. جدول : نتایج عملکرد سنکرونایزر نیمه خودکار میکروپروسسوری. Set Parameter Case Case 2 Case 3 Case 4 همانطور که مشاهده میشود اشکال عمده این دستگاه آن است که به هنگام افزایش دقت مورد نیاز و کم شدن اختلاف فرکانس مطلوب مدت زمانی که طول میکشد تا دو ژنراتور در اختلاف فاز دلخواه قرار گیرند بسیار به طول میانجامد. و همچنین طور زمان اتصال کلید نیز دارای اهمیت میباشد. در ادامه این مقاله روشی جدید برای طرح سنکرونایزر خودکار بیان شده و نتایج آزمایش نمونه ساخته شده اراي ه میگردد. تفاوت عمده این طرح با سنکرونایزرهای معمول آن است که علاوه بر تصحیح فرکانسی تصحیح فاز را نیز انجام داده و اختلاف فاز دو طرف در صفر قفل مینماید. لذا نیازی به یافتن لحظه همفازی برای سنکرون نمودن نبوده و این عمل با سرعت و قابلیت اطمینان بیشتری صورت میگیرد. روش قفلفاز پیش از این در بسیاری از کاربردهای مخابراتی به کار رفته و دارای کاربرد فراوان در تشخیص سیگنالهای FM و کاربردهای دیگر میباشد [5] و [6]. این روش همچنین در تشخیص فاز فرکانس اصلی برای تعیین فاز زوایای آتش در مبدلهای الکترونیک قدرت به کار میرود [7] و [8]. اما در مورد سنکرونایزر اغلب تحقیقات انجام گرفته در سالهای اخیر بر روی ملاحظات ولتاژ و جریانی در لحظە موازی کردن بوده [9] و کاربرد PLL در طراحی آن تاکنون گزارش نشده است. V % S % 0/ 5 0/ 5 / 5 0/ 0 5 θ Tsync 6 min / 6 min / 43 min 0 / 82 min - 3 روش قفل شدن فاز روش قفل شدن فاز یک روش کنترلی میباشد که در آن فرکانس و فاز به طور همزمان تصحیح میشوند. استفاده از این روش به عنوان روش کنترلی سنکرونایزر این مزیت را دارد که علاوه بر تصحیح فرکانس تصحیح فاز نیز امکانپذیر میگردد. در انواع معمول سنکرونایزر از آنجا که سنکرونایزر به انتظار نشسته و در خطای قابل قبول برای اختلاف فاز فرمان موازی شدن را صادر میکند اگر اختلاف فرکانس دو سیگنال ناچیز باشد مدت زمان مورد نیاز برای رسیدن به اختلاف فاز مطلوب طولانی خواهد بود. نتایج عملی جدول نیز صحت این مسا له را تاي ید میکند. در صورتی که در روش قفل کردن فاز فاز نیز همزمان با فرکانس تصحیح شده و صفر شدن خطای فاز و فرکانس در یک زمان روی میدهد. بنابراین زمان لازم برای تصحیح فرکانس و فاز از حالتی که در بالا ذکر شد کمتر است. اشکال دیگری که در نحوه عملکرد سنکرونایزرهای معمولی به چشم میخورد آن است که این سنکرونایزرها چون روی اختلاف فازکنترلی ندارند باید زمان لازم برای بسته شدن کلید موازیکننده را در نظر بگیرند. و با در نظر گرفتن این زمان پیش از صفر شدن اختلاف فاز فرمان موازی شدن را به کلید بدهند تا در لحظه موازی شدن اختلاف فاز صفر باشد. مشخص است که در نظر گرفتن انواع کلیدها و زمانهای لازم برای اتصال آنها در این سنکرونایزرها الزامی است. در حالی که در سنکرونایزرهایی با فاز قفل شوند چون اساسا مسا له انتظار برای همفازی معنا نداشته و این سنکرونایزرها کاملا اختلاف فاز را صفر میکنند لذا از پیچیدگی آنها در مقایسه با سنکرونایزرهای معمولی کاسته شده و نیازی به در نظر گرفتن زمان اتصال کلیدهای مختلف نداشته و بر قابلیت اعتماد آنها نیز افزوده میشود. ایده روش کنترلی قفلفاز همانند حلقه قفلفاز (PLL) میباشد که یک تراشه بسیار پرکاربرد در مخابرات و الکترونیک است که اغلب برای آشکارسازی سیگنالهای مخابراتی به کار میرود. در شکل بلوک دیاگرام این تراشه را میبینیم. اولین بخش این بلوک دیاگرام تشخیصدهنده اختلاف فاز است که میزان اختلاف فاز سیگنال ایجاد شده با سیگنال مرجع را مشخص میکند. دیگری یک فیلتر پاي ینگذر است که متناسب با خروجی تشخیصدهنده اختلاف فاز یک ولتاژ DC ایجاد میکند. VCO نیز یک نوسانساز تنظیم شده با ولتاژ میباشد که فرکانس سیگنال خروجی آن با ولتاژ ورودی رابطه خطی دارد. نحوه عملکرد PLL به این صورت است که با مقایسه فاز سیگنال ایجاد شده توسط VCO با فاز سیگنال مرجع در صورت پسفاز بودن سیگنال ورودی VCO افزایش یافته و فرکانس سیگنال خروجی آن افزایش مییابد و در صورت پیشفاز بودن سیگنال ورودی VCO کاهش یافته و فرکانس سیگنال خروجی آن کاهش مییابد تا در نهایت دو سیگنال همفاز شوند و چون همفاز هستند همفرکانس هم خواهند بود. برای گسترش این ایده به سنکرونایزر بلوک دیاگرام شکل 2 را در نظر

3 7 پرنیانی و باقری: روشی نو در طراحی و ساخت سنکرونایزر الکترونیکی براساس قفل کردن فاز جهت موازی کردن سریع دیزل ژنراتورها شکل 3: مدل دینامیکی مجموعه سنکرونایزر و گاورنر. میگیریم. یک بلوک اختلاف فاز سیگنال ولتاژ خط اصلی را با سیگنال ولتاژ دیزل ژنراتور مشخص کرده و یک فیلتر پاي ینگذر متناسب با این اختلاف فاز یک ولتاژ DC ایجاد میکند. این ولتاژ با فرمان به گاورنر که عامل تغییر سرعت و فرکانس دیزل ژنراتور از طریق تغییر سوخت ورودی میباشد ورودی سوخت را تنظیم کرده و سرعت دیزل ژنراتور را تغییر میدهد. در حقیقت مجموعه دیزل ژنراتور محرک دریچه سوخت و گاورنر همانند VCO عمل میکنند یعنی خروجی سرعت متناسب با ولتاژ ورودی تغییر میکند. همانطور که در مورد PLL توضیح داده شد این امر آنقدر تکرار میشود که سیگنال ولتاژ دیزل ژنراتور دقیقا مشابه سیگنال خط یعنی همفاز و همفرکانس با آن شود. - 4 تحلیل دینامیکی عملکرد سنکرونایزر - 4 مدل دینامیکی تشخیصدهنده اختلاف فاز تنها موردی که در ساختمان انواع قفلکنندههای فاز موجب تفاوت آنها میشود نوع تشخیصدهنده اختلاف فاز میباشد که موجب میشود پس از قفل شدن فاز دو سیگنال ورودی و خروجی اختلاف فاز این دو سیگنال مقادیر متفاوتی باشد. اینکه تشخیصدهنده اختلاف فاز به ازای اختلاف فاز ورودی چه ولتاژی در خروجی داشته باشد و برای رسیدن به فرکانس مورد نظر چه ولتاژی باید در ورودی VCO اعمال شود مشخص میکند که اختلاف فاز نهایی دو سیگنال به چه میزان خواهد بود. البته این تفاوت برای حالت سیگنال بزرگ میباشد و در حالت سیگنال کوچک تشخیصدهندههای اختلاف فاز خصوصیات مشابهی دارند. به این ترتیب که برای یک تشخیصدهنده اختلاف فاز که در نهایت در اختلاف فاز خاصی قفل میکند با افزایش اختلاف فاز از آن مقدار نهایی خروجی یک شده و با کاهش از آن مقدار خروجی تغییر وضعیت داده و صفر میشود. به طور کلی چون تشخیصدهندههای اختلاف فاز همگی به صورت تراشههای دیجیتالی تحقق پیدا میکنند که خروجی آنها با کاهش یا افزایش اختلاف فاز از اختلاف فاز نهایی به صورت دیجیتالی تغییر میکند مدل سیگنال کوچک آنها میتواند یک کنترلکننده ON-OFF باشد که فیلتر پاي ینگذری که پس از آن قرار میگیرد لبههای آن را نرمتر میکند. در این جا برای طراحی سنکرونایزر از تشخیصدهنده اختلاف فاز تراشه 4046 استفاده شده است که پس از قفل کردن فاز اختلاف فاز صفر درجه را میدهد مدل دینامیکی مجموعه سنکرونایزر و گاورنر. Actuator برای مدلسازی و بررسی عملکرد دینامیکی سنکرونایزر به جهت آنکه فرمان تغییر فرکانس خود را از طریق گاورنر اعمال میکند باید مدل دینامیکی ترکیب شدهای از گاورنر سنکرونایزر و دیزل ژنراتور را به کار ببریم. برای تشکیل حلقه تصحیح فازکه توسط روش کنترلی PLL انجام میشود فازها را از انتگرال سرعت استخراج کرده و با هم مقایسه میکنیم. به این ترتیب با در نظر گرفتن مدل سیستم کنترل سرعت که در [9] آمده است مدل مجموعه به صورت شکل 3 به دست میآید. همانطور که در مدل شکل 3 مشخص است مدل سیگنال کوچکی که برای روش کنترلی PLL در نظر گرفتهایم شامل مقایسه فاز ولتاژ دیزل ژنراتور با فاز باس خروجی و بدست آوردن خطای آن میباشد که پس از عبور از یک کنترل کننده ON-OFF و یک فیلتر پاي ینگذر به مرجع سرعت اعمال میشود. در اینجا سرعت دیزل ژنراتور ابتدا در نقطهای ثابت شده و کنترلکنندههای سیستم کنترل سرعت در مقادیر مناسب تنظیم شدهاند. پس از مدتی سنکرونایزر وارد سیستم شده و شروع به فرمان به سیستم کنترل سرعت مینماید که در اینجا به صورت یک تابع پله مدل شده است. چون خود فرکانس در تنظیم به روش PLL دخالتی ندارد از انتگرال آن که فاز سیگنال مرجع میباشد برای کنترل به روش PLL استفاده خواهد شد. فاز سیگنال دیزل ژنراتور نیز از انتگرال گرفتن از فرکانس آن به دست میآید. در حالت ماندگار و صفر شدن خطای فاز فرکانسهای سیگنال دیزل ژنراتور و سیگنال مرجع نیز یکسان خواهند بود یعنی تصحیح فاز به تصحیح فرکانس میانجامد محدودیت دینامیکی استفاده از روش کنترلی PLL با اینکه در مدل سیگنال کوچک مانعی برای عملکرد روش کنترلی PLL مشاهده نمیشود اما باید توجه داشت که در محیط واقعی تضمینی وجود ندارد که اختلاف فرکانس خط اصلی و دیزل ژنراتور مقدار ناچیزی باشد تا مدل سیگنال کوچک از نظر عملی نیز درست به نظر بیاید. در عمل میزان اختلاف فاز دو سیگنال هر پریود یک بار مقدار تازه و جدید را به خود میگیرد. همچنین طبق روابط زیر سرعت تغییرات اختلاف فاز بستگی به میزان اختلاف فرکانس دو سیگنال دارد. = 2π ( ). t + ( θ θ ) d = 2π ( 2) dt Vout = k. + c 2 2 ( )

4 ب ) ب( نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران سال شماره 2 پاییز و زمستان فلا( ( شکل 4: تغییرات سرعت دیزل ژنراتور در لحظه سنکرون شدن (الف) فرکانسهای مرجع دیزل و خط اصلی مساوی هم (اختلاف 2 هرتز). شکل 5: ناپایداری ایجاد شده توسط سنکرونایزر در اختلاف فرکانس 3 هرتز. اگر اختلاف فرکانس دو سیگنال در حدود 2 الی 4 هرتز باشد در این صورت ثابت زمانی تغییرات فرمان PLL در حدود 0/05 الی 0/25 ثانیه خواهد بود. این زمان از ثابت زمانیهای سیستم و تاخیرهایی که در سیستم وجود دارد کمتر است بنابراین کنترلکننده از نظر سرعت پاسخ در مقایسه با سرعت پاسخ بخشهای دیگر سیستم رفتار کاملا مطلوبی دارد. اما در شرایطی که اختلاف فرکانس قابل توجهی بین دو طرف وجود داشته باشد ممکن است سیگنال خط اصلی هم اکنون پیشفاز باشد و فرمان کاهش فرکانس داده شود اما این فرمان با توجه به ثابت زمانیهای سیستم زمانی در خروجی ظاهر شود که به جهت گذشتن یک پریود و مقایسه با پریود بعد حالا همان سیگنال به وسیله تشخیصدهنده اختلاف فاز پسفاز تشخیص داده شود. یعنی به خاطر نوع عملکرد تشخیصدهندههای اختلاف فاز و خطا در اندازهگیری پیشفاز و پسفاز بودن حلقه کنترلی موجب نوسان سرعت شود. به عنوان مثال XOR که یک تشخیصدهنده اختلاف فاز ساده میباشد حداکثر اختلاف فازی که میتواند نشان دهد اختلاف فاز 80 درجه میباشد. اگراختلاف فاز از این مقدار بیشتر شود خروجی XOR به صفر تبدیل میشود. بنابراین اگر سرعت تغییرات اختلاف فاز کم باشد یعنی اختلاف فرکانس دو سیگنال کم باشد و مسا له صفر شدن تشخیصدهنده اختلاف فاز پیش از تصحیح فاز پیش نیاید در یک پریود لغزش عمل تصحیح فاز به خوبی صورت میگیرد. اما در اختلاف فرکانسهای بالا چون سرعت تغییر اختلاف فاز بالا است پیش از اینکه حلقه تصحیح فاز فاز دو سیگنال را بر هم منطبق کند خروجی تشخیصدهنده اختلاف فاز صفر شده و مقدار نادرست به خود میگیرد که همین موجب نوسان دیزل ژنراتور میشود. علاوه بر آن چون حلقه کنترل فاز براساس روش کنترلی ON-OFF عمل میکند خود به خود باعث نوسان در خروجی سرعت خواهد شد اما شکل 6: ( ( فرکانسهای مرجع دیزل و خط اصلی متفاوت ناپایداری ایجاد شده توسط سنکرونایزر در اختلاف فرکانس 2 هرتز. اینکه دامنه نوسان به چه میزان باشد بستگی به دامنه کنترلکننده ON-OFF دارد که هر چه بیشتر باشد نوسان خروجی سرعت و فاز بیشتر خواهد بود. برای آنکه سنکرونایزر بتواند وظیفه سنکرون نمودن را انجام دهد شرط لازمی بر روی بهره کنترلکننده ON-OFF وجود دارد. قفلکننده فاز باید به صورتی عمل کند که نوسان اختلاف فاز در یک ناحیه قابل قبول ار اختلاف فاز باشد مثلا نوسان بین مثبت 0 درجه تا منفی 0 درجه باشد که اتصال کلید در این ناحیه به دیزل ژنراتور ضربهای وارد نمیکند. اگر دامنه کنترلکننده ON-OFF را a درنظر بگیریم و فرکانس مرجعی که گاورنر در ابتدا برای آن تنظیم شده است را بنامیم کنترلکننده حلقه تصحیح فاز 0 و فرکانس خط اصلی را باید به صورتی عمل کند که با افزایش اختلاف فاز دو سیگنال از صفر فرکانس دیزل را به فرکانسی کمتر از فرکانس خط اصلی رسانده و با کاهش اختلاف فاز دو سیگنال از صفر فرکانس دیزل را به فرکانسی بیشتری از فرکانس خط اصلی برساند تا امکان تصحیح فاز فراهم شود. یعنی روابط زیر را خواهیم داشت. < 0 > a > a < a > 0 ( 2) طبق روابط بالا اگر دامنه کنترلکننده ON-OFF از تفاضل فرکانس خط اصلی و فرکانس مرجع دیزل ژنراتور بیشتر نباشد عملکرد قفلکننده فاز موجب قفل کردن دو فاز به هم نخواهد شد و مشخص است که هر چه این اختلاف بیشتر باشد دامنه کنترلکننده ON-OFF هم بیشتر بوده و در نتیجه دامنه نوسانات خروجی سرعت نیز بیشتر خواهد بود. در شکل 4 شبیهسازی خروجی سرعت دیزل ژنراتور در لحظه سنکرون شدن یک بار برای زمانی که فرکانس مرجع دیزل ژنراتور و فرکانس خط اصلی

5 73 پرنیانی و باقری: روشی نو در طراحی و ساخت سنکرونایزر الکترونیکی براساس قفل کردن فاز جهت موازی کردن سریع دیزل ژنراتورها شکل 7: مدل دینامیکی تصحیح شده. یکی میباشد و بار دیگر برای زمانی که این دو 2 هرتز اختلاف دارند را مشاهده میکنیم. در هر دو حالت ضریب کنترلکننده ON-OFF در کمترین مقداری که قفل کردن فاز را تا مین کند تنظیم شده است. همانطور که مشخص است با افزایش اختلاف فرکانس دامنه نوسان خروجی سرعت و فاز افزایش مییابد. برای اطمینان بیشتر یک مدار مقدماتی طبق مدل سیگنال کوچک طراحی و بر روی دیزل ژنراتور آزمایش شد. در عمل و با آزمایش عملی موارد ذکر شده کاملا تا یید شدند در شکل 5 پاسخ خروجی سرعت دیزل ژنراتور به مدار طراحی شده وقتی که دو سیگنال 3 هرتز اختلاف فرکانس دارند مشاهده میکنیم. همانطور که میبینیم خروجی سرعت نوساناتی دارد و فرکانس این نوسانات 3 هرتز است که همان اختلاف فرکانس دو سیگنال میباشد. مشخص است که چون تشخیصدهندههای اختلاف فاز در پایان یک پریود لغزش صفر شده و کمترین مقدار خود را اختیار میکنند نوساناتی با فرکانس لغزش یعنی 3 هرتز داریم. برای اطمینان از اینکه این نوسانات به جهت ناپایداری دینامیکی به وجود نیامده و مشخصهای است که از سیستم ما به سیستم کنترل سرعت اعمال میشود اختلاف فرکانس دیزل ژنراتور با خط اصلی را به 2 هرتز میرسانیم این بار نوساناتی با فرکانس 2 هرتز داریم که در شکل 6 مشاهده میکنیم. اما در مواردی که اختلاف فرکانس دو سیستم از هرتز کمتر بود روش کنترلی PLL به تصحیح فاز و فرکانس پرداخته و شرایط برای سنکرون نمودن آماده میشود. با توجه به این نتایج لازم بود با تغییراتی در این روش کنترلی این روش را برای اختلاف فرکانسهای چند هرتزی نیز کارآمد سازیم. - 5 اصلاح سیستم کنترل با افزودن حلقه تصحیح فرکانس برای حل مشکلی که در بالا به آن اشاره شد میتوان یک حلقه کنترلی دیگر به سیستم اضافه نمود که در آن فرکانس دیزل ژنراتور مستقل از فاز آن تصحیح میگردد. بنابراین با رسیدن با اختلاف فرکانس قابل قبول روش کنترلی PLL به خوبی عمل کرده و کار تصحیح فرکانس و فاز را 7 مدل دینامیکی جدید این سیستم را در شکل انجام میدهد. مشاهده میکنیم. - 6 طراحی کنترلکنندههای مکمل در مورد سنکرونایزری که برای دیزل ژنراتور به کار گرفته میشود آنچه به عنوان ناپایداری دینامیکی به شمار میرود نوسانات سرعت دیزل ژنراتور حول نقطه کار داي م با دامنهای به میزان 2 الی 5 درصد دامنه نقطه کارداي م و پریودی در حدود ثانیه است. نه بالازدگی در لحظه شروع و نه سرعت پاسخ یا کندی آن از اهمیت چندانی برخوردار نیستند. بنابراین باید کنترلکنندههای مکمل در حلقههای تنظیم فاز و فرکانس به صورتی تنظیم شوند که ناپایداری دینامیکی به وجود نیاید. میتوان برای کنترل حلقه تصحیح فرکانس از یک کنترلکننده PI استفاده کرد تا خطای ماندگار فرکانس صفر شود. زیرا همانطور که در بالا اشاره شد هر چه دو فرکانس به یکدیگر نزدیکتر باشند دامنه مورد نیاز برای کنترلکننده ON-OFF جهت قفل کردن فاز کمتر بوده و نوسان خروجی سرعت کمتر میباشد. از طرف دیگر حلقه تصحیح فاز دارای یک فیلتر پاي ینگذر میباشد که دامنه و ثابت زمانی آن قابل تغییر است. اگر ثابت زمانی حلقه تصحیح فاز خیلی پاي ین باشد حلقه تصحیح فاز و فرکانس با هم عمل کرده و ممکن است در کار هم تداخل نمایند. بنابراین برای آنکه پس از نزدیک شدن دو فرکانس به یکدیگر حلقه تصحیح فاز وارد عمل شده و به تصحیح فاز بپردازد ثابت زمانی تصحیح فاز بیش از ثابت زمانی تصحیح فرکانس انتخاب میگردد. - 7 الگوریتم طراحی کنترلکنندههای مکمل به جهت تنوع انواع مختلف دیزل ژنراتور و یکسان نبودن ضرایب دینامیکی آنها باید یک الگوریتم تنظیم ضرایب کنترلکننده تهیه کرد که کاربر بتواند براساس آن به تنظیم ضرایب کنترلکنندههای حلقه تصحیح فرکانس و فاز پرداخته و مانع از به وجود آمدن ناپایداری دینامیکی شود. شرط لازم برای این الگوریتم آن است که کاربر بدون استفاده از وسایل آزمایشگاهی و تنها با استفاده از تجهیزات ساده اندازهگیری بتواند به تنظیم ضرایب بپردازد. از آنجا که قرار است کنترلکنندههای حلقههای تصحیح فرکانس و فاز به تناوب وارد عمل شده و در کار هم تداخل نداشته باشند میتوان ضرایب آنها را مستقلا تنظیم نمود. برای پیدا نمودن ضرایب مناسب برای کنترلکننده حلقه تصحیح فرکانس کافی است که از روش

6 نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران سال شماره 2 پاییز و زمستان شکل 8: خروجی شبیه سازی از سرعت. شکل 9: منحنی اختلاف فاز دیزل ژنراتور با باس مرجع از زمان عملکرد سنکرونایزر. ولتاژ باس بار ولتاژ ژنراتور آليد موازي آننده شکل 0 : نمودار بلوکی سنکرونایزر ساخته شده. تنظيم اختلاف فاز قابل قبول رگولاتور ولتاژ فرمان به آليد موازي آننده جمع آننده فرمان به گاورنر گاورنر يكسوآننده تشخيص اختلاف فاز Nichols-Ziegler فرکانسی استفاده کنیم. علت انتخاب این روش به جهت سادگی و قابلیت اندازهگیری پارامترها به وسیله دستگاههای ساده اندازهگیری است. با افزایش ضریب کنترلکننده متناسب تا جایی که نوسانات محسوس داشته باشیم ضرایب کنترلکننده PI از روی معیار Ziegler-Nichols فرکانسی به دست میآید که پارامترهای محاسبه پریود نوسان و ضریبی که باعث نوسان شده میباشد. برای تنظیم ضریب کنترلکننده حلقه تصحیح فرکانس حلقه کنترلی PLL را از طریق صفر کردن ضرایب کنترلکننده آن از دینامیک سیستم جدا میکنیم. پس از تنظیم مناسب ضرایب کنترلکننده حلقه تصحیح فرکانس ثابت زمانی کنترلکننده حلقه تصحیح فاز یا همان ثابت زمانی فیلتر پاي ینگذر را به صورتی تنظیم میکنیم که با عملکرد حلقه تصحیح فرکانس و تصحیح تقریبی فرکانس حلقه تصحیح فاز وارد عمل شود. ضریب کنترلکننده ON-OFF را از صفر تا اندازهای که عمل قفل شدن فاز در آن به وقوع بپیوندد افزایش میدهیم. حال ضرایب سنکرونایزر درمقادیر صحیح خود تنظیم شدهاند و با هر بار وارد شدن سنکرونایزر عمل سنکرون نمودن با سرعت قابل توجه به وقوع میپیوندد. در شکلهای 8 و 9 خروجی شبیهسازی را مشاهده میکنیم. سيگنال باس بار سيگنال ژنراتو`ر آنترل آننده حلقه تصحيح فرآانس آنترل آننده حلقه تصحيح فاز بلوك ايجاد سيگنال مربعي تشخيص دهنده پريود مقايسه پريودها و ايجاد خطا قفل آننده فاز محافظت در برابر آاهش يا افزايش فرآانس - 8 بلوک دیاگرام و ویژگیهای جانبی سنکرونایزر براساس روشهای گفته شده یک دستگاه سنکرونایزر ساخته شد که در شکل 0 نمودار بلوکی سنکرونایزر ساخته شده و اجزای مختلف آن را میبینیم. در این طرح برای اندازهگیری و مقایسه فرکانس از شمارندههای بلوك ايجاد سيگنال مربعي تشخيص دهنده پريود سيگنال ژنراتور سيگنال باس بار 2 بیتی استفاده شده که یک سیگنال فرکانس بالا در طول یک پریود از سیگنال ژنراتور و باس بار این سیگنالها را شمارش کرده و عدد شمارش شده را ثبت میکند. سپس 4 بیت ارزش بالا از 2 بیت شمارش شده را دو به دو با هم مقایسه کرده و در صورت یکسان نبودن حتی یکی از آنها سنکرونایزر را از مدار خارج نگه میداریم. به این ترتیب سنکرونایزر طراحی شده در دامنهای در حدود 48 الی 52 هرتز به عمل سنکرونیزاسیون میپردازد و در بقیه فرکانسها خارج باقی میماند. به این ترتیب به دو مزیت دست مییابیم. اول آنکه در لحظات راهاندازی دیزل ژنراتور که اختلاف فرکانس آن با فرکانس مرجع زیاد میباشد این خطای زیاد در حلقه کنترل فرکانس وارد نمیشود وتنها زمانی که دیزل ژنراتور به فرکانسی در نزدیکی فرکانس مرجع رسید عملکرد سنکرونایزر آغاز میشود. دوم آنکه اگر به هر علتی از جمله ایجاد اشکال در مدارات سنکرونایزر سنکرونایزر سرعت دیزل ژنراتور را بیش از حد افزایش دهد این محافظ مانع از افزایش بیش از اندازه سرعت خواهد شد و سنکرونایزر را از مدار خارج میکند. - 9 نتایج عملی در نهایت سنکرونایزر ساخته شده به روش بالا بر روی دیزل ژنراتور با موفقیت آزمایش شده و در زمانی در حدود 3 الی 4 ثانیه عمل سنکرون نمودن کامل گردید. درشکل نمودار رفتار خروجی سرعت دیزل ژنراتوری که حدود سه هرتز با فرکانس مرجع اختلاف فرکانس داشت را مشاهده میکنیم.

7 75 پرنیانی و باقری: روشی نو در طراحی و ساخت سنکرونایزر الکترونیکی براساس قفل کردن فاز جهت موازی کردن سریع دیزل ژنراتورها مراجع شکل : تغییر خروجی سرعت دیزل ژنراتور از زمان آغاز کار سنکرونایزر. همانطور که در شکل میبینیم در 2 الی 3 ثانیه اول فرکانس دیزل ژنراتور تصحیح شده و پس از آن نوسانات کوچک فرکانس با دامنهای در حدود یک دهم هرتز حول فرکانس 50 هرتز خواهیم داشت که نشاندهنده کارکرد حلقه تصحیح فاز میباشد. دراین شرایط موقعیت برای اتصال کلید موازیکننده فراهم است چرا که اختلاف فاز دو سیگنال نیز با دامنهای در حدود 7 الی 0 درجه حول اختلاف فاز صفر نوسان میکند. 0- نتیجه گیری روش قفل فاز یک روش کارآمد برای به کارگیری در سنکرونایزرها میباشد که با افزودن یک حلقه تصحیح فرکانس به خوبی عمل سنکرون نمودن را انجام میدهد. نتایج آزمون عملی بر روی دیزل ژنراتور نیز این مورد را تاي ید میکند. با به کارگیری الگوریتم پیشنهادی و صنعتی شدن طرح امید میرود دامنه استفاده از دیزل ژنراتورهای موازی با وجود مزایای بسیار زیادی که دارند توسعه یافته و عمل سنکرون نمودن با سرعت و قابلیت اعتماد بیشتری صورت بگیرد. سپاسگزاری در خاتمه از زحمات فراوان و همکاریهای بیشاي به آقایان مهندس قنبرنژاد و مهندس فخفوری که محیط و شرایط مناسب جهت عملی شدن این روش سنکرون نمودن را در شرکت لایبید فراهم نموده و از هیچگونه همکاری جهت ساخت و آزمایش این دستگاه دریغ نفرمودند تشکر مینماي یم. [] فاطمه میرراشد محمد طایفه حسینلو و سید محمد تقی بطحاي ی "بررسی طراحی و ساخت سنکرونایزر میکروپروسسوری در نیروگاهها "دهمین کنفرانس بینالمللی برق صفحات 303 الی 34 اردیبهشت 380. [2] A. K. Ghai, H. K. Verma, and P. Mukhopadyay, "A new synchronizer or small power houses," in Proc. Con. Computer Application in Large Scale Power System, IFAC, vol. 3, pp. 65-7, 979. [3] Y. H. Yang, G. C. Shang, and Y. J. Fang, "A ast ollowing synchronizer o generators," IEEE Trans on Energy Conversion, vol. 3, no. 4, pp , Dec [4] W. A. David and K. S. P. Kumar, "A method or sel-tuning a PID controller or control o small to medium sized diesel engines," in Proc. IEEE Con., 99. [5] A. J. Payne, A. Thanachayanont, and E. Drakakis, "Translinear phase-lock loops," IEE Colloquium on Phase Lock Loops: Theory and Practice (Re. No. 999/02), pp. 9/-9/9, May 999. [6] S. N. Bikkenin, D. G. M. Cruickshank, and P. M. Grant, "Fractional- N phase locked loop or requency synthesis," IEE Colloquium on Phase Lock Loops: Theory and Practice, pp. 3/-3/6, May 999. [7] P. Verdelho and G. D. Marques, "Four wire active power ilter control circuit with phase locked loop phase angle determination," in Proc. Seventh International Conerence on Power Electronics and Variable Speed Drives, pp , Sep [8] N. Hingorani and L. Gyugui, Understanding FACTS, IEEE Press, [9] J. J. Rodriguez-Andina, J. Farina, A. A. Nogueiras-Melendez, and A. Lago, "A digital integrated circuit or switching o parallel connected converters,". in Proc. ISIE '98. IEEE Int. Symposium on Industrial Electronics, vol. 2, pp , 7-0 Jul مصطفی پرنیانی دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت را به ترتیب در دانشگاههای صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف گذرانده و دکترای مهندسی برق را در سال 995 از دانشگاه تورنتو دریافت کرد. وی از سال 374 عضو هیي ت علمی دانشگاه صنعتی شریف میباشد. همچنین پیش از آن با مهندسین مشاور قدس نیرو و مرکز تحقیقات نیرو همکاری نموده است. زمینههای فعالیت ایشان کنترل و دینامیک سیستمهای قدرت و کاربرد الکترونیک قدرت در سیستمهای قدرت میباشد. رضا باقری تحصیلات خود را در مقاطع کارشناسی مهندسی برق-کنترل و کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت به ترتیب در سالهای 378 و 380 در دانشگاه صنعتی شریف به پایان رسانده و اکنون دانشجوی دکترای مهندسی برق-قدرت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر میباشد. زمینههای فعالیت ایشان الکترونیک و الکترونیک قدرت کیفیت برق و مباحث مرتبط با مدیریت تکنولوژی میباشد.

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور فرانک معتمدی * دکترفرید شیخ االسالم 2 -دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد واحد نجفآباد Fa_motamedi@yahoo.com 2 -استاد گروه برق

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM 1 2 1 و 2 احمد شریعتی جواد ساده شرکت نفت و گاز پارس (POGC) ahmad@shariati.ir 2 دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir چکیده - عملکرد نابجا و ناخواسته

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی مهندس سید عبدالحسین عمادی * دکتر احسان اسفندیاری چکیده: در این مقاله با استفاده از ساختار غیرخطی برای سلول خورشیدی

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO (

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( نجمه خانیان استاد راهنما: دکتر عباس گلمکانی تابستان 9 I II شکر شایان نثار ایزدمنان که توقیق

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 0 دستگاه ژنراتور کمکی 8kW محمد دهقاننژاد علی احمدي مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا dehghannejad@roshdsanatniroo.com مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا a.ahmadi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

کیوان بهزادپور محدرضا امینی

کیوان بهزادپور محدرضا امینی 1000 / 1004 کنترل فیلترهاي توان اکتیو (APF) تکفاز و سه فاز با استفاده از یک سنسور جریان کیوان بهزادپور محدرضا امینی keivan_bp@yahoo.com دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان چکیده عضو هیي

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی خودرو و کاهش سر و صداها و لرزشهای داخل اتاق موتور و...

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g تعریف : 3 فرض کنیم D دامنه تابع f زیر مجموعه ای از R باشد a D تابع f:d R در نقطه a پیوسته است هرگاه به ازای هر دنباله از نقاط D مانند { n a{ که به a همگراست دنبال ه ){ n }f(a به f(a) همگرا باشد. محتوی

Διαβάστε περισσότερα

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC 1 حمید کریمی 2 میثم ایوبی 3 مصطفی میرزاده 4 علی امیري زانیانی شرکت پالایش گاز پارسیان- hkfars@yahoo.com 1- شرکت پالایش گاز پارسیان- maysam_ayubi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ و 2 چکیده تاثیر گستره تاخیرکانال بر بازدهی سیستم OFDM علیرضا محمودی دکتر سید محمود مدرس هاشمی modarres@cc.iut.ac.ir Alireza@mahmoodi.ir دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان انتشار چند مسیره از مهمترین

Διαβάστε περισσότερα

2. β Factor. 1. Redundant

2. β Factor. 1. Redundant دوم قسمت نگارش مرتضوی محمد سید مهندس آباد نجف واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه ایران آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه افزونه سامانههای اطمینان قابلیت کليدي: واژههاي فاکتور بتا روش خرابی مشترک علت علت نرخ

Διαβάστε περισσότερα

هﺪﻧﻮﺷاﺮﯿﻣ DC ﻪﻔﻟﻮﻣ فﺬﺣ ﺎﺑ ژﺎﺘﻟو ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ و ﯽﺒﺴﻧ ﻞﺤﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ

هﺪﻧﻮﺷاﺮﯿﻣ DC ﻪﻔﻟﻮﻣ فﺬﺣ ﺎﺑ ژﺎﺘﻟو ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ و ﯽﺒﺴﻧ ﻞﺤﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ تشخیص محل نسبی و نوع منبع کاهش ولتاژ با حذف مولفه DC میراشونده سعید رحمانی دانشگاه علم و صنعت ایران و شرکت توزیع برق تهران بزرگ saeedrahmani383@yahoo.com حیدرعلی شایانفر عضو قطب اتوماسیون و بهرهبرداري

Διαβάστε περισσότερα

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید آزمايش 9 ترانسفورماتور بررسی تجربی ترانسفورماتور و مقايسه با يك ترانسفورماتور ايدهآل تئوری آزمايش توان متوسط در مدار جريان متناوب برابر است با: P av = ε rms i rms cos φ که ε rms جذر میانگین مربعی ε و i

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری چکیده : کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری روش طراحی قوانین کنترل چندجمله ای با استفاده از جایابی قطب راه کار مناسبی برای بسیاری از کاربردهای صنعتی می باشد. این دسته از کنترل کننده

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي 2 ۳ ۲ ۱ احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان 1 هسا- صنایع اویونیک ایران و دانشگاه صنعتی مالک اشتراصفهان- دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ به کار گیري مانع هاي مقاومتی جهت بهبود پایداري گذرا سعید اباذري - هیات علمی دانشگاه شهرکرد saeedabazar@yah.cm چکیده میباشد. یکی از مساي ل مهم در سیستم هاي قدرت افزایش میرایی دامنه نوسانات و افزایش زمان

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد.

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد. باسمه تعالی مدیریت تحصیالت تکمیلی تعهدنامه اینجانب محمد چشفر متعهد میشوم که مطالب مندرج در این پایاننامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آن استفاده شده است مطابق

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به

تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به روش اجزاء محدود اسماعیل فلاح جواد شکرالهی مغانی قطب علمی قدرت دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر Email: moghani@aut.ac.ir, esmael_fallah@aut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها(

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( رفتار عناصر L, R وC در مدارات جریان متناوب......................................... بردار و کمیت برداری.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer (

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer ( 2 حسن براتی علی بچاری صالح 1 1 گروه برق واحد اهواز دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ایران ali_bacharisaleh@yahoo.com 2 استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول دزفول ایران barati216@gmail.com طرح حفاظتی

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com طراحی و ساخت هایبرید 18 درجه باند وسیع بر پایه ي مقسم توان گایسل 1 مهدي فرتوك زاده سید 3 حسین محسنی ارمکی مرتضی کازرونی 1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر mahdi.fartookzadeh@gmail.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر mohseni@ee.iust.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی دانا امینی بانه 1 * بهروز گتمیری 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - دانشگاه تهران 2- استاد دانشکده مهندسی عمران

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تابش جسم سیاه

مطالعه تابش جسم سیاه مطالعه تابش جسم سیاه هدف آزمایش: اندازهگیري شدت تابش یک جسم سیاه بر حسب درجه حرارت آن تحقیق قانون استفان بولتزمن. تحقیق بستگی شدت تابش بر حسب فاصله از جسم سیاه. مقدمه: پرتو ساطع شده از یک جسم در دماي T

Διαβάστε περισσότερα

محدودیت دامنه ورودی و عدم قطعیت در آسیب

محدودیت دامنه ورودی و عدم قطعیت در آسیب دوره 48 شماره 2 تابستان 1395 صفحه 115 تا 124 Vol. 48, No. 2, Summer 2016, pp. 115-124 نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک AmirKabir Jounrnal of Science & Research Mechanical Engineering ASJR-ME

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com تعیین نقطه عملکرد بهینه آرایه هاي خورشیدي با در نظر گرفتن تغییرات ناگهانی شرایط آب و هوایی مجتبی پرتوي 1 محسن محمدیان 2 1- دانشجوي کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق - قدرت دانشگاه شهید باهنر کرمان M_prtv@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

نورکنس یاهنیشام :یراتفر یاه فده

نورکنس یاهنیشام :یراتفر یاه فده 4 ماشین های سنکرون 163 ماشینهای سنکرون هدف های رفتاری: انواع ماشین های سنکرون را نام ببرد. ساختمان ظاهری و داخلی ماشین سنکرون را از روی شکل توضیح دهد. اساس کار موتورهای سنکرون را توضیح دهد. لغزش در موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

فیلتر کالمن Kalman Filter

فیلتر کالمن Kalman Filter به نام خدا عنوان فیلتر کالمن Kalman Filter سیدمحمد حسینی SeyyedMohammad Hosseini Seyyedmohammad [@] iasbs.ac.ir تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان Institute for Advanced Studies in Basic Sciences تابستان 95

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی 2 دستور کار آزمایشگاه الکترونیک تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی فهرست مطالب صفحه 4 آزمایش اول ودوم : بررسی نقطه کار ترانسزیستور و پایداری آنها... 8 آزمایش سوم : طراحی تقویت کننده ولتاژ شامل دو طبقه ترانزیستوری...

Διαβάστε περισσότερα

مدیریت بهینهی انرژی برای یک ریزشبکهی مسکونی حاوی یک سیستمV2G از دید مصرفکننده

مدیریت بهینهی انرژی برای یک ریزشبکهی مسکونی حاوی یک سیستمV2G از دید مصرفکننده کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر National Conference of echnology, Energy and Data on Electrical & Computer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه

Διαβάστε περισσότερα

سطوح مرزی سیالها مقاومتی در برابر بزرگ شدن از خود نشان میدهند. این مقاومت همان کشش سطحی است. به

سطوح مرزی سیالها مقاومتی در برابر بزرگ شدن از خود نشان میدهند. این مقاومت همان کشش سطحی است. به کشش سطحی Surface Tension سطوح مرزی سیالها مقاومتی در برابر بزرگ شدن از خود نشان میدهند. این مقاومت همان کشش سطحی است. به صورت دقیقتر اگر یک مرز دو بعدی برای یک سیال داشته باشیم و یک خط فرضی از سیال با

Διαβάστε περισσότερα

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ].

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ]. آنالیز کامپیوتری مسیر حرکت اسپرم و استخراج بعد فرکتال نویسندگان : ٣ ٢ ١ مریم پنجه فولادگران محمدحسن مرادی وحیدرضا نفیسی ٤ روشنک ابوترابی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مهندسی پزشکی

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از:

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از: آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: یک (R.A.Millikan) رابرت میلیکان 1909 در سال روش عملی براي اندازهگیري بار یونها گزارش کرد. این روش مشاهده حرکت قطرات ریز

Διαβάστε περισσότερα

افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده

افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده 4 9 8 محمد جواد حسنی امیر جعفرقلی محمد تندرو 1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 2 پژوهشکده علوم و فناوری

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

تشخیص جهت خطاي سه فاز سیستمهاي توزیع شامل منابع تولید پراکنده بادي مبتنی بر ژنراتور القایی دو سو تغذیه

تشخیص جهت خطاي سه فاز سیستمهاي توزیع شامل منابع تولید پراکنده بادي مبتنی بر ژنراتور القایی دو سو تغذیه تشخیص جهت خطاي سه فاز سیستمهاي توزیع شامل منابع تولید پراکنده بادي مبتنی بر ژنراتور القایی دو سو تغذیه فرزاد حاجیمحمدي 1 دکتر بهادر فانی 2 1 دانشکده مهندسی برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

Διαβάστε περισσότερα

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها حامد رشیدی 1 و سیامک طالبی 2 1 -دانشگاه شهید باهنر كرمان 2 -دانشگاه شهید باهنر كرمان Hamed.hrt@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

تا 33 صفحه 1394 زمستان 2 شماره 47 دوره Vol. 47, No. 2, Winter 2015, pp (Mechanical Engineering) (ASJR-ME)

تا 33 صفحه 1394 زمستان 2 شماره 47 دوره Vol. 47, No. 2, Winter 2015, pp (Mechanical Engineering) (ASJR-ME) 42 تا 33 صفحه 394 زمستان 2 شماره 47 دوره Vol. 47, No. 2, Winter 20, pp. 33-42 مکانیک( )مهندسی امیرکبیر پژوهشی علمی نشریه AmirKabir Jounrnal of Science & Research (Mechanical Engineering) (ASJR-ME) انحنای

Διαβάστε περισσότερα

) max. 06 / ) )3 600 )2 60 )1 c 20 )2 25 )3 30 )4. K hf W است.

) max. 06 / ) )3 600 )2 60 )1 c 20 )2 25 )3 30 )4. K hf W است. 0 اتمی فیزیک با آشنایی هفتم: فصل فوتوالکتریک پدیدهی - فوتون دوم: بخش فوتوالکتریک پدیدهی الکتروسکوپ یک کالهک به )فرابنفش( بلند بسیار موج طول و باال بس امد با نور هرگاه که ش د متوجه هرتز نوزدهم قرن اواخر

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي استاد: مرتضي خردمندی تهیهکننده: سجاد شمس ویراستار : مینا قنادی یاد آوری مدار های مغناطیسی: L g L g مطابق شکل فرض کنید سیمپیچ N دوری حامل جریان i به دور هستهای

Διαβάστε περισσότερα

بررسی روشهای تنظیم پارامترهای کنترلکنندههای پیشبین و راهکارهای نوین تنظیم

بررسی روشهای تنظیم پارامترهای کنترلکنندههای پیشبین و راهکارهای نوین تنظیم I S I C E مجله کنترل ISSN 8-8345 جلد 8 شماره 3 پاییز 393 صفحه 69-85 بررسی روشهای تنظیم پارامترهای کنترلکنندههای پیشبین و راهکارهای نوین تنظیم علی خاکی صدیق پیمان باقری استاد دانشكدة مهندسی برق قطب علمی

Διαβάστε περισσότερα

)مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها )

)مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها ) کنترل دور موتور در صنعت پمپ )مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها ) استفاده از کنترل دور موتور در سیستمهای پمپ -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9-11 کنترل کننده دور موتور و راه اندازی و توقف نرم پمپ کنترل کننده

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

هندسه در فضا 1. خط و صفحه در فضا ب. وضعیت نسبی دو صفحه در فضا پ. وضعیت نسبی دو خط در فضا ت. وضعیت نسبی خط و صفحه در فضا الف.

هندسه در فضا 1. خط و صفحه در فضا ب. وضعیت نسبی دو صفحه در فضا پ. وضعیت نسبی دو خط در فضا ت. وضعیت نسبی خط و صفحه در فضا الف. 4 هندسه در فضا فصل در اين فصل ميخوانيم: 1. خط و صفحه در فضا الف. اصول هندسهي فضايي ب. وضعیت نسبی دو صفحه در فضا پ. وضعیت نسبی دو خط در فضا ت. وضعیت نسبی خط و صفحه در فضا ث. حاالت چهارگانهي مشخص كردن صفحه

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه )

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه ) هندسه تحلیلی جبر خطی ( خط صفحه ) z معادالت متقارن ) : خط ( معادله برداری - معادله پارامتری P فرض کنید e معادلهی خطی باشد که از نقطه ی P به مازات بردار ( c L ) a b رسم شده باشد اگر ( z P ) x y l L نقطهی

Διαβάστε περισσότερα

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را از یک سطح به سطح دیگری انتقال میدهد بدون اینکه در کمیت های نامی

Διαβάστε περισσότερα

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب فصل : 5 نیرو ها 40- شخصی به جرم جرم به وسیله طنابی که از روي قرقره بدون اصطکاکی عبور کرده و به یک کیسه شن به متصل است از ارتفاع h پایین می آید. اگر شخص از حال سکون شروع به حرکت کرده باشد با چه سرعتی به

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب بهینهسازی عملکردآشکارسازهای نور فلز نیمه هادی- فلز MSM با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب مهسا نقیپور گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی Mnaghipoor.elec@yahoo.com نام ارائه دهنده

Διαβάστε περισσότερα

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات The 9th Sypou on Advance n Scence and Technology (9thSASTech), Mahhad, Ian. 9thSASTech.kh.ac. بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات عبدالمحمد

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

غیرخطی سازه ها چکیده 1. مقدمه.

غیرخطی سازه ها چکیده 1. مقدمه. ارزیابی وابستگی عملکرد سیستمهاي کنترل فعال و غیرفعال به رفتار غیرخطی سازه ها آ علی خانسفید آ* مهدي احمديزاده آ ایران تهران خیابان آزادي دانشگاه صنعتی شریف دانشکده عمران 365-55 khansefid@mehr.sharif.ir

Διαβάστε περισσότερα