کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ"

Transcript

1 کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور 2 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور 3 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور چکیده- در این مقاله یک روش م ود لغزشی دینامیکی برای كنترل درایو موتور القایی ارائه گردیده است. كنترل كننده پیشنهادی نسبت به عدم قطعیت ناشی از تغییر پارامتر و اغتشاش خارجی و همچنین عدم قطعیت غیر ساختار یافته ناشی از دینامیک ه یا فركانس باال مقاوم است. با در نظر گرفتن سطح لغزش انتگرالی برای بهبود پدیده چتر ینگ از دینامیک اضافی به عنوان جبران ساز دینامیک ه یا مدل نشده استفاده شده و پایداری روش كنترل پیشنهادی با استفاده از تئوری لیاپانوف اثبات گردیده است. یک كنترل كننده جر یان م ود لغزشی نیز به منظور بهبود عملکرد درایو موتور القایی طراحی شده است. نتایج شبیه سازی كنترل م ود لغزشی دینامیکی با در نظر گرفتن اغتشاش بار و عدم قطعیت در مدل حاكی از عملکرد مناسب روش كنترل پیشنهادی است. کلمات کلیدی-پدیده چترینگ دینامیک های مدل نشده کنترل کننده جر یان موتور القایی م ود لغزشی دینامیکی. موتورهاي 1 -مقدمه القایی به دلیل ویژگی ها و مزایایی که نسبت به موتورهاي جریان مستقیم دارند بصورت متعدد در کاربردهای صنعتی استفاده میشوند به همین دلیل کنترل عملکرد آن در کاربرد های گوناگون از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عملکرد موتور القایی بدلیل تغییر پارامتر ناشي از سالخوردگي و یا تعمیرات اساسي موتور با نوعی عدم قطعیت ساختار یافته همراه بوده و همچنین تحت تاثیر ساختار یافته قرار دارد. این اغتشاشات خارجی و عدم قطعیت غیر در حالي است که عملکرد کنترل درایو موتور القایی نسبت به تغییر پارامتر و ثابت زمانی روتور حساس است و همچنین بخاطر وجود ویژگی غیر خطی بودن و عدم قطعیت روش های کنترل خطی عملکرد مناسبی را تضمین نمی کنند. در پژوهش هاي نوین تالش گردیده است تا با استفاده از کنترل کننده های غیر خطی عملکرد موتور القایی را از جنبه های مختلف بهبود بخشند. یکی از این کنترل کننده ها روش کنترل مود لغزشی است که مزیت آن حساس نبودن به تغییر پارامتر و اغتشاش خارجی است که سبب شده تا مسیرهای حالت روی سطح لغزش باقی بمانند. عملکرد مقاوم کنترل مود لغزشی توسط بهره کنترل سوئیچینگ بین تضمین می شود اما در عمل محدودیت فرکانس سوئیچینگ اغلب باعث می شود که مسیرهاي حالت بر روی سطح لغزش باقي نمانده و در اطراف آن نوسان کنند پدیده چترینگ(. این نوسانات باعث افزایش فعالیت کنترلی و تحریک دینامیک های فرکانس باال که مدل نشده اند می شوند. دینامیک های فرکانس باالی مدل نشده مجددا باعث به وجود آمدن نوسانات و انحراف بیشتر می شوند که به عنوان عدم قطعیت غیر ساختار بیان میشوند و تاثیر نامطلوبی در عملکرد کنترل کننده دارند. به منظور کاهش این نوسانات و بهبود پدیده چترینگ روش های مختلفی از جمله کنترل مود لغزشی مرتبه دوم کنترل مود لغزشی زمان گسسته ارائه شده است. به علت اینکه محاسبه دقیق میزان عدم قطعیت ها امکان پذیر نیست در روش های ذکر شده باند عدم قطعیت در نظر گرفته شده محدوده کاملی را برای پوشش نوسانات تضمین نمیکند و در نتیجه دینامیک های فرکانس باال باعث رفتار نامناسب کنترل کننده می شوند ]2-1[. فرض اصلي در کنترل ساختار متغیر این است که تابع سوئیچینگ بتواند با وقفه زمانی صفر از یک مقدار به مقدار دیگر سوئیچ کند اما در عمل به دو دلیل دست یافتن به چنین تابع سوئیچینگی آسان نخواهد بود. اول اینکه وقفه زمانی ناشی از محاسبات وجود دارد و دوم اینکه محدودیت فیزیکی روی عملگر مورد استفاده وجود دارد ]3[. اغلب روش های کنترل مود لغزشی برای سیستم های می نیمم فاز با درجه کمتر از مرتبه سیستم قابل اعمال هستند. اما برخی از این روش ها مانند کنترل مود لغزشی دینامیکی برای سیستم های غیر می نیمم فاز نیز جهت تثبیت دینامیک های داخلی زمانی که خطای ردیابی خروجی تمایل دارد بصورت مجانبی به سمت صفر برود استفاده میشوند ]4[. مقایسه درایو های کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم ( Field Indirect Direct Torque ( و کنترل گشتاور مستقیم Oriented Control Control از نظر عملکرد و حساسیت نسبت به تغییر پارامتر برای یک وسیله الکتریکی در مرجع ]5[ انجام شده است که به نظر می رسد کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم مزایایی نسبت به کنترل گشتاور مستقیم دارد. روش کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم برای عملکرد باالی درایو موتور القایی توسط دکوپله سازی شار روتور و گشتاور تولیدی اجزای جریان استاتور است ]6[. کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم محبوب تر از کنترل ۱۳۹۴ انجمن علوم مهندسی برق ایران ۲۶۵

2 جهت گرای شار مستقیم است و به روش استاندارد تبدیل شده است. کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم در برابر تغییر پارامتر مقاوم تر بوده و در آن شار روتور هم تراز شار محور d بوده که بصورت ثابت و معادل با شار مطلوب بطور غیر مستقیم توسط جریان محور d تنظیم شده است ]7[. در مرجع ]8[ یک رویکرد جبری و دیفرانسیلی از کنترل مود لغزشی سیستم های غیرخطی یک ورودی- یک خروجی ارائه شده است همچنین در مرجع ]9[ یک روش کنترل غیر خطی برای بدست آوردن عملکرد باال توسط اعمال کنترل مود لغزشی استاتیکی و دینامیکی برای کنترل سرعت موتور رلوکتانس متغیر Motor( Variable Reluctance ارائه شده است. یک کنترل کننده مود لغزشی فازی برای کنترل سرعت درایو کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم موتور القایی به منظور کاهش حساسیت نسبت به تغییر پارامتر و اغتشاش بار ارائه شده است در ]11[ مورد استفاده قرار گرقته است. در مرجع ]11[ نیز یک کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم ساده برای موتور القایی 6 فاز طراحی شده که موجب کاهش جریان های هارمونیک روتور و کاهش جریان هر فاز بدون افزایش ولتاژ هر فاز شده است. یک جبران ساز با تکنیک H برای کنترل سرعت و موقعیت درایو کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم موتور القایی در ]12[ اعمال شده است. در ]13[ کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم بر روی موتور القایی اعمال شده سپس کنترل مود لغزشی انتگرالی برای درایو مربوطه طراحی شده و یک الگوریتم تطبیقی برای بدست آوردن تابع سوئیچینگ نرم استفاده شده است و در نهایت یک کنترل کننده مود لغزشی فازی برای جبران عدم قطعیت اضافه شده است. در مرجع ]14[ یک کنترل مود لغزشی بدون سنسور با سطح سوئیچینگ انتگرالی برای کنترل سرعت موتور القایی طراحی شده و سرعت روتور توسط یک رویتگر تطبیقی تخمین زده شده است. در ]15[ کنترل شار و سرعت موتور القایی توسط کنترل مود لغزشی ارائه شده که اثر چترینگ را با استفاده از تابع اشباع در روش ساختار متغیر کاهش داده اند. همچنین در ]16[ نیز الگوریتم کنترل مود لغزشی همرا با تابع اشباع برای محدود کردن اثرات چترینگ مطرح شده است. در ]17[ یک روش کنترل با کنترل کننده منطق فازی برای تنظیم سرعت موتور القایی ارائه شده و سپس عملکرد کنترل کننده منطق فازی با کنترل کننده مود لغزشی مقایسه می شود. در ]18[ به منظور حل مشکالت ناشی از چترینگ از یک قانون مبتنی بر انتخاب یک ترم نمایی که با تغییرات سطح لغزشی متناسب است استفاده شده است. در ]19[ سیستم کنترل مود لغزشی همراه با شبکه عصبی برای کنترل درایو جهت گیری شار غیر مستقیم موتور القایی ارائه شده است. کنترل موقعیت و سرعت موتور القایی بدون سنسور با روش تزریق فرکانس باال در فرکانس های پایین در ]21[ طراحی شده است. همچنین در ]21[ یک کنترل کننده مود لغزشی مقاوم برای کنترل برداری درایو موتور القایی ارائه شده است. کنترل مود لغزشی دینامیکی که تئوری آن برای سیستم های غیرخطی در سال های اخیر ارائه شده است برای بهبود پدیده چترینگ بسیار موثر است که با در نظر گرفتن سطح لغزش انتگرالی از دینامیک اضافی به عنوان جبران ساز دینامیک های فرکانس باالی مدل نشده استفاده شده و عملکرد بسیار مقاوم تری نسبت به روش های قبلی دارد. استفاده از ساختار درایو کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم همراه با کنترل کننده جریان مود لغزشی س بب کاهش هارمونیک در پاسخ سیستم شده است و موجب بهبود عملکرد موتور القایی خواهد شد. البته در عمل بدست آوردن یک کنترل سوئیچینگ ایده آل که با وقفه صفر از یک مقدار به مقدار دیگر سوئیچ کند آسان نیست اما با این حال با توجه به نتایج بدست آمده این روش در عمل عملکرد مقاومی دارد و پدیده چترینگ را کاهش داده است. الزم به ذکر است که تئوری کنترل مود لغزشی دینامیکی پیش تر نیز ارائه شده است و در این مقاله با تغییر در ساختار و محاسبات این روش کنترلی و اضافه کردن کنترل کننده جریان مود لغزشی سعی در بهبود عملکرد این روش شده است. 1( ادامه مقاله بصورت زیر سازماندهی گردیده است در بخش 2 کنترل جهت گراي شار غیر مستقیم موتور القایی تشریح گردیده است. در بخش 3 ساختار کنترل کننده موقعیت آورده شده و در بخش 4 شبیه سازي ها انجام شده و نتایج آن گزارش گردیده است و نهایتا در بخش 5 جمع بندی آورده شده است. که محور 2- کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم موتور القایی مدل دینامیکی موتور القایی سه فاز بصورت زیر بیان می شود: i qs V ds V qs و i ds ولتاژ ها و جریان های استاتور و Φ dr شار روتور است. مقاومت استاتور مقاومت روتور L s di qs dt = 1 [ (R σl s L s + ( L 2 R r i qs r R r (ω e σl s i ds (ω r L Φ dr ] R s ω e d ω r اندوکتانس استاتور اندوکتانس روتور و L اندوکتانس متقابل هستند.. سرعت روتور سرعت سنکرون الکتریکی( و 1 = σ ( L2 ضریب شار فاصله هوایی هستند. L s این استراتژی کنترل مبتنی بر جهت گرای شار روی محور d است که می تواند بصورت زیر بیان شود: + 1 σl s V qs di ds dt = 1 [(ω σl s L e σl s i qs (R s + ( L 2 R r i ds r dφ dr dt + ( L R r Φ dr ] + 1 σl s V ds = 1 [( σl s L R r σl s i ds ( σl s R r Φ dr ] ۲۶۶

3 پارامتر های مکانیکی و اغتشاش بار هستند و U = i qs است. اکنون رابطه 9( را برحسب عدم قطعیت ها بصورت رابطه 11( بیان میکنیم: ϑ = ( Xθ r + ( YU + (Z + ZT L 11( 1-3- سطح لغزش انتگرالی Φ rd = Φ r, Φ rq = 0 2( Φ r بردار شار روتور و Φ rq شار محور q روتور است. گشتاور الکترومغناطیسی با روابط 3( و 4( قابل بیان است: T e = 3 4 (PL Φ i qs r T e = 2 P (J θ r + β θ r + T L بطوریکه θ r موقعیت روتور J اثر اینرسی β ضریب اصطکاک تعداد قطب ها و گشتاور بار هستند. سرعت لغزش و ثابت زمانی ω sl = L T L 3( 4( روتور با روابط 5( و 6( بیان می شوند: ( i qs τ r Φ r τ r = R r روابط گشتاور الکترومغناطیسی 3( و 4( را بصورت رابطه 7( ساده 5( 6( سازی می کنیم و k توسط رابطه 8( تعیین شده است: θ r = ( β J θ r + P ( k i 2 J qs ( P k = 3P 4 (L Φ r 7( T 2J L 8( پارامتر های موتور القایی مورد استفاده در جدول 1 ذکر شده اند: جدول 1: پارامتر های موتور القایی 3 -ساختار کنترل کننده موقعیت با در نظر گرفتن دینامیک هایی که در رابطه 7( ناشی از تغییرات پارامتر ها اغتشاش بار و عدم قطعیت های غیرقابل پیش بینی می توانند وجود داشته باشند رابطه 7( را بصورت رابطه 9( باز نویسی می کنیم [1]: θ r = (X + Xθ r + (Y + YU + (Z + ZT L Z = ( P 2J Y = P 2 ( k J X = ( β J بطوریکه و مقادیر T L 9( P عددی و Y X و Z به همراه عدم قطعیت های ناشی از تغییرات سطح لغزش توسط رابطه 11( بیان شده است: S = e θ + L 1 e θ + L 2 e dτ 11( L 1 و L 2 عدد های ثابت و مثبت هستند و eخطای θ موقعیت است که با توجه به دینامیک های عملکرد درایو حالت گذرا حالت ماندگار و باال زدگی( تعیین می شوند. اگر از سطح لغزش ذکر شده مشتق بگیریم داریم: 12( S = e θ + L 1 e θ + L 2 e θ 2-3- قانون کنترل هدف از طراحی قانون کنترل ردیابی موقعیت مطلوب توسط موقعیت روتور موتور القایی است بطوریکه موقعیت روتور روی سطح لغزش موردنظر بماند بنابراین تابع خطا بصورت زیر تعریف می شود: e θ = (θ r ref θ r موقعیت مطلوب و θ r موقعیت روتور است. با توجه به رابطه θ r ref 13( 12( و رابطه خطای موقعیت 13( داریم: e θ = (θ r ref θ r 14( سپس با جایگذاری θ r از رابطه 9( در رابطه 14( مشتق سطح لغزش بصورت زیر باز نویسی می شود: S = θ r ref (X + Xθ r (Y + YU (Z + 15( ZT L + L 1 e θ + L 2 e θ یک قانون کنترل ایده آل دینامیک های عملکرد درایو را روی سطح سوئیچینگ مشخص می کند. با در نظر گرفتن = 0 S U qs از رابطه زیر بدست می آید: U qs = Y 1 [θ r ref Xθ r θ + L 1 e θ + L 2 e θ ] قانون کنترل مورد نظر بصورت رابطه زیر طراحی شده است: U h = δ sign(s δ sign(. 16( 17( که قطعیت ها است [1]: تابع عالمت و بهره قانون کنترل و کران باالی عدم ϑ δ بنابراین با توجه به قانون کنترل طراحی شده و رابطه 16( سیگنال 18( پارامتر اندازه کنترلی U qs بصورت رابطه زیر بیان می شود: 6.3 Ω 3.6 Ω مقاومت استاتور ( s R مقاومت روتور ( r R اینرسی ( J ضریب اصطکاک ( kg. β N./rad/sec 4 50 Hz 480 H 464 H تعداد قطب ها P( فرکانس f( اندوکتانس ( r L s = L اندوکتانس متقابل ( L ۲۶۷

4 θ r ref X[Xθ r + YU + θ] YU θ + L 1 e θ + L 4 e θ + L 3 [e θ + L 1 e θ + L 2 e θ ] U qs = Y 1 [θ r ref Xθ r + L 1 e θ + L 2 e θ + 19( δ sign(s] قانون کنترل با توجه به بهره کنترل δ مورد نظر برای از بین بردن اثر عدم قطعیت های غیر قابل پیش بینی طراحی شده بطوریکه برای > 0 t = 0 S خواهد بود. واضح است که انتخاب بهره کنترل بزرگ که اغلب به منظور حداقل کردن زمان رسیدن مسیرهاي حالت روی سطح لغزش استفاده شده است و به میزان عدم قطعیت ها وابسته است برای کاربردهای عملی بسیار دشوار است و انتخاب نادرست بهره کنترل به انحراف از سطح لغزش و ایجاد پدیده چترینگ منجر خواهد شد. در ادامه با در نظر گرفتن بهره کنترل دینامیکی δ DSMC غیر ساختار یافته تضمین می شود آنالیز پایداری عملکرد مقاوم نسبت به عدم قطعیت های پایداری سطح لغزش بیان شده را با توجه به سیگنال کنترلی بدست آمده در رابطه 19( با تعریف یک تابع لیاپانوف بررسی می کنیم. تابع لیاپانوف بصورت رابطه 21( درنظر ميگیریم. بطوریکه μ 3 = μ 2 = L 2 + L 1 L 3 + L 4 μ 1 = L 1 + L 3 Lو 2 L 3 + L 1 L 4 μ 4 = L 2 L 4 هستند و با توجه به رابطه 23( بهره کنترل دینامیکی بصورت زیر بیان می شود: 24( با در نظر گرفتن که = 0 S است + L 4 [e θ + L 1 e θ + L 2 e dτ] = θ r ref [X Xθ r] [X YU] YU [X θ θ ] + μ 1 e θ + μ 2 e θ + μ 3 e θ + μ 4 e dτ X θ + θ δ DSMC Γ = S + L 3 S + L 4 S = 0 بنابراین پایداری مجانبی سطح لغزش دینامیکی در رابطه 22( نیز توسط قانون کنترل مود لغزشی دینامیکی تضمین می شود که در رابطه زیر بیان شده است بطوریکه برای > 0 t Γ = 0 خواهد بود: U DSMC qs = U qs DSMC dτ 25( V(S = 1 2 S2 21( با مشتق گرفتن از تابع لیاپانوف و با استفاده از رابطه 15( و 19( داریم: V (S = SS = S[θ r ref Xθ r YU qs θ + L 1 e θ + 21( L 2 e θ ] = Sθ S δ 0 با توجه به رابطه 18( S δ مثبت معین است و Sθ S δ است از این رو رابطه 21( برقرار است. مسیر های حالتی که رابطه 21( را صفر می کنند نقاط تعادل سیستم هستند بنابراین پایداری مجانبی سطح لغزش تضمین می شود کنترل مود لغزشی دینامیکی پیشنهادی به منظور کاهش پدیده چترینگ بهبود پایداری سطح لغزش و بهبود عملکرد روش کنترل مود لغزشی دینامیکی با استفاده از دینامیک های اضافی طراحی شده است. سطح لغزش دینامیکی بصورت رابطه زیر بیان می شود: که U qs بصورت زیر بدست آمده است: DSMC U qs DSMC = θ r ref [X Xθ r] [X YU] + μ 1 e θ + 26( μ 2 e θ + μ 3 e θ + μ 4 e dτ + δ DSMC sign(γ با توجه به اضافه شدن دینامیک های جبران ساز در سطح لغزش دینامیکی و قانون کنترل ذکر شده در رابطه فوق بهره کنترل δ DSMC باند عدم قطعیت مناسبی را ایجاد نموده بطوریکه دینامیک های فرکانس باال را نیز پوشش می دهد و موجب از بین رفتن اثر عدم قطعیت غیر ساختار یافته و نگهداشتن مسیرهاي حالت روی سطح لغزش دینامیکی شده در نتیجه پدیده چترینگ بطور محسوس کاهش یافته و یک کنترل عملی مناسب بدست آمده است. ساختار کنترل مود لغزشی دینامیکی پیشنهادی برای درایو موتور القایی در شکل 1 نشان داده شده است: Γ = S + L 3 S + L 4 S dτ 22( L 3 و L 4 که عدد های ثابت و مثبت هستند. مشتق سطح لغزش دینامیکی با استفاده از روابط 9( 11( و 15( بصورت رابطه زیر نوشته می شود: شکل 1 :ساختار كنترل مود لغزشی دینامیکی برای درایو موتور القایی همراه با كنترل كننده جر یان مود لغزشی Γ = S + L 3 S + L 4 S = [θ ref r Xθ r YU θ + 23( L 1 e θ + L 4 e θ] + L 3 [e θ + L 1 e θ + L 2 e θ ] + L 4 [e θ + L 1 e θ + L 2 e dτ] = ۲۶۸

5 5-3- کنترل کننده جریان خطای میان جریان های مطلوب استاتور و جریان های اندازه گیری شده استاتور موتور القایی را بصورت رابطه 27( تعریف می کنیم: e q = i e e qs i qs 27( e d = i e e ds i ds سپس رابطه 27( را بصورت رابطه 28( می نویسیم: S q = i e e qs i qs 28( S d = i e e ds i ds در نهایت ولتاژ های مطلوب خروجی کنترل کننده جریان مد لغزشی بصورت رابطه 29( نوشته می شوند [14]: V e qs = k q sign(s q + σl s i e qs + R s i e qs + σl s ω e i ds e + 29( L Φ r V e ds = k d sign(s d + σl s i e ds + R s i e ds σl s ω e i e qs L Φ τ r r که k d و k q ضرایب مثبتی هستند که باید تعیین شوند. شکل 3 :ردیابی موقعیت روتور توسط كنترل مود لغزشی دینامیکی تحت بار خارجی و عدم قطعیت در شکل 4 نمودار هیستوگرام Histogra( مقایسه خطای ردیابی موقعیت روتور نشان داده شده است. محور افقی میزان خطا و محور عمودی مدت زمانی است که هر مقدار خطا باقی می ماند. 4- انجام شبیه سازی ها در این بخش نتایج شبیه سازی کنترل کننده پیشنهادی اعمال شده به درایو موتور القایی در سیمولینک متلب بررسی شده است و نتایج بدست آمده از بخش های مختلف شامل ردیابی موقعییت روتور توسط کنترل مود لغزشی و مود لغزشی دینامیکی نمودار مقایسه خطای ردیابی میان کنترل مود لغزشی دینامیکی و کنترل مود لغزشی خطای ردیابی موقعییت روتور جریان محور d و شار روتور به ترتیب در شکل های 2 الی 7 نشان داده شده اند: شکل 4 :نمودار مقایسه خطای ردیابی موقعیت روتور میان كنترل مود لغزشی دینامیکی DSMC( و كنترل مود لغزشی SMC( در مدت 14 ثانیه اجرای شبیه سازی در روش مود لغزشی دینامیکی حداکثر میزان خطا کمتر از 0.7 رادیان بوده و در مدت زمان ردیابی متوسط میزان خطا کمتر از 0.3 رادیان بوده و حول صفر باقی می ماند. در صورتی که در روش مود لغزشی حداکثر میزان خطا حدود 1.9 رادیان بوده و متوسط میزان خطا در مدت زمان ردیابی حول 0.8 رادیان باقی می ماند. بنابراین روش پیشنهادی با خطای بسیار کمتر عملکرد مناسب تری دارد. شکل 2 :ردیابی موقعیت روتور توسط كنترل مود لغزشی تحت بار خارجی و عدم قطعیت در شکل 3 نشان داده شده است که با استفاده از کنترل مود لغزشی دینامیکی پدیده چترینگ بطور محسوسی کاهش یافته است. شکل 5 :خطای ردیابی موقعیت روتور توسط كنترل مود لغزشی دینامیکی ۲۶۹

6 [4] A.J. Koshkouei 1, K.J. Burnha 2 and A.S.I. Zinober 3, Dynaic sliding ode control design, IEEE Proc.-Control Theory Appl, Vol. 152, No. 4, July [5] A. M. Bazzi 1, A. P. Friedl 2, S. Choi 3 and P. T. Krein 4, Coparison of induction otor drives for electric vehicle applications: dynaic perforance and paraeter sensitivity analyses, Electric Machines and Drives Conference, IEEE International, This work was supported in part by the U.S. Office of Naval Research under Award Nuber N , pp , May در شکل 6 مشاهده می شود که با استفاده از کنترل کننده جریان مود لغزشی جریان موتور القایی از لحظه راه اندازی محدود شده است. [6] Ms. R.S. Hiware 1 and Prof. J. G. Chaudhari 2, Indirect field oriented control for induction otor, Fourth International Conference on Eerging Trends in Engineering & Technology, pp , IEEE, [7] B. Veseli c 1, B.P. Draz enovic, Senior Meber, IEEE 2 and C. Milosavljevic 3, High-perforance position control of induction otor using discrete-tie sliding-ode control, IEEE Transactions On Industrial Electronics, Vol. 55, No. 11, Noveber [8] H.S. Rairez, On the dynaical sliding ode control of nonlinear systes. International Journal of Control, Vol. 57, No. 5, , [9] M.T. Alrifai 1, M. Zribi 2 and H.S. Rairez 3, Static and dynaic sliding ode control of variable reluctance otor, International Journal of Control, Vol. 77. No. 13, , شکل 6 :جر یان استاتور محور d( تحت بار خارجی و عدم قطعیت [10] F. Naceri 1, T. Laaayad 2, M. Benbrahi 3 and S. Belkace 4, Fuzzy sliding ode speed controller design of induction otor drives, International Conference on Industrial Engineering and Operations Manageent Istanbul, Turkey, July 3 6, [11] G. K. Singh 1, K. Na, Meber, IEEE 2, and S. K. Li, Student Meber, IEEE 3, A siple indirect field-oriented control schee for ultiphase induction achine, IEEE Transactions On Industrial Electronics, Vol. 52, No. 4, August [12] W.C. Gan, Meber, IEEE 1, and L. Qiu, Senior Meber, IEEE 2, Design and analysis of a plug-in robust copensator: An application to indirect-field-oriented control induction achine drives. IEEE Transactions On Industrial Electronics, Vol. 50, No. 2, April [13] A. Boucheta 1, I.K. Bousserhane 2, A. Hazzab 3, B. Marazi 4 and M.K. Fellah 5, Fuzzy-sliding ode controller for linear induction otor control. Rev. Rou. Sci. Techn.-Électrotechn. et Énerg, 54(4, pp , Bucarest, [14] G. Abdeladjid 1, B. Mohaed Seghir 2, S. Ahed 3 and M. Youcef 4, Sensorless sliding ode vector control of induction otor drives, International Journal of Power Electronics and Drive Syste,Vol. 2, No , pp , Septeber [15] M. Abid 1, A.G. Aissaoui 2, Y. Radani 3 and A.K. Zeblah 4, Sliding ode speed and flux control of field-oriented induction achine, Acta Electrotechnica et Inforatica No. 1, Vol , [16] M. Abid 1, Y. Radani 2 and A.K. Meroufel 3, Speed sliding ode control of sensorless induction achine, Journal of Electrical Engineering, Vol. 57, No. 1, pp , , [17] Cherifi. DJ 1 and Miloud Y 2, High perforance scaler control of induction otor drives using a fuzzy logic and sliding ode speed controllers, Journal of Current Research In Science, , Vol. 1, No. 3, pp , [18] X. Zhang 1, L. Sun, Senior Meber, IEEE 2, K. Zhao 3 and L. Sun, Meber, IEEE 4, Nonlinear speed control for PMSM syste using sliding-ode control and disturbance copensation techniques, IEEE Transactions On Power Electronics, Vol. 28. No. 3, March [19] R.J. Wai, Meber, IEEE 1 and J.M. Chang 2, Ipleentation of robust wavelet-neural-network sliding-ode control for induction servo otor drive, IEEE Transactions On Industrial Electronics, Vol. 50. No. 6, Deceber [20] Q. Gao, G.A. Fellow, IEEE 1 and M. Suner, Senior Meber, IEEE 2, Sensorless position and speed control of induction otors using high-frequency injection and without offline precoissioning, IEEE Transactions On Industrial Electronics, Vol. 54. No. 5, October [21] Y.W. Zhan 1, W.J. Yang 2 and R. Pei 3, Speed regulation of induction otor using sliding ode control schee, Industry Applications Conference,Vol. 1, , pp , IEEE, October شکل 7 :شار روتور تحت بار خارجی و عدم قطعیت 5 -جمع بندی روش مود لغزشی دینامیکی برای کنترل درایو موتور القایی با هدف کاهش پدیده چترینگ و بهبود عملکرد دینامیکی ارائه شد که با بهرهگیری از جبران ساز دینامیک های فرکانس باال در شرایط وجود اغتشاش بار عدم قطعیت پارامتری و غیر ساختار یافته نتایج بدست آمده عملکرد مقاوم را برای درایو کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم موتور القایی تضمین ميکند و پدیده چترینگ و پایداری سیستم بطور محسوسی بهبود یافته است. همچنین نتایج شبیه سازيها حاکي از آن است که درایو کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم به همراه کنترل کننده جریان مود لغزشی برای عملکرد باال مناسب بوده و موجب کاهش هارمونیک ها در پاسخ سیستم و پاسخ گذرای سریعتر شده است و روش کنترل پیشنهادی عملکرد مقاوم و مناسبی دارد. مراجع [1] F.F.M. El-Sousy, Adaptive dynaic sliding-ode control syste using recurrent RBFN for high-perforance induction otor servo drive, Industrial Inforatics, IEEE Transactions, Vol. 9, No. 4, , pp , October [2] A.J. Koshkouei 1, K.J. Burnha 2 and A.S.I. Zinober 3, Dynaic sliding ode control design, IEEE Proc.-Control Theory Appl, Vol. 152, No. 4, July [3] M. Zaribi 1, H.S. Rairez 2 and A. Ngai 3, Static and dynaic sliding ode control schees for a peranent agnet stepper otor, International Journal of Control., Vol. 74, No. 2, pp , ۲۷۰

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند.

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند. القای الکترو مغناطیسی 4 القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است که جریان متناوب را تولید منتقل و توزیع میکنند. چالش مهم مهندسان برق طراحی و ساخت سامانههایی

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما :

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما : دانشکده فنی امام خمینی بهشهر پایان نامه دوره کاردانی گرایش نرم افزار عنوان : پردازش تصویر و کاربرد آن در شناسایی آفات گیاهی نگارنده : امیر محمد پورحسین استاد راهنما : مهندس یوسف استادی زمستان 19 2 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده یادگیری تقویتی در سیستمهای چندعامله عاطفه بابائی غیرهمکار دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران a.babaee44@gmail.com چکیده یکی از مسائلی که در زمینه تحقیقات سیستمهای چندعامله مورد توجه قرار

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو 1 علم رنگ ها نور و طیف رنگ 2 علم رنگ ها نور: نور یک موج

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان ریخت شناسی PANI/BrAlPc در ابعاد نانو و به کارگیری آن به عنوان حسگر گازی استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها منصوره طاهباز* شهربانو جلیلیان** فاطمه موسوی*** مرضیه کاظمزاده**** تاریخ دریافت: 92/04/29 تاریخ پذیرش: 92/12/01 87 چکیده بهره برداری از

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha رحیم حداد 1 * بهارا رستمی نیا 2 بهور اصغری 1,*-نویسنده مسئول:دانشیارگروه بیوتکنولوژ ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین امللی

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد 31 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386 جلد 31 شماره 1 و 2 مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید دکتر زهرا خاموردی*# دکتر شاهین کسرایی*

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور بررسی نقش عوامل حیاتی در طراحی محصول جهت رسیدن به تولید در کالس جهانی»مورد کاوی : صنعت خودروسازی«قسمت اول h-farsi@sbu.ac.ir shabani.dp@gmail.com torabipour@hotmail.com 1 دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی

بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی 3 فهرست 5 پیشگفتار فصل اول - سیستم سوخت رسانی 9 اقدامات احتیاطی 10 ابزار مخصوص 13 بررسی سیستم سوخت 14 انژکتور و ریل سوخت 18 فیلتر سوخت 23 باک سوخت 27

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده Journal of North Khorasan University of Medical Sciences Autumn 0;4():449456 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پاییز 9 449456:()4 بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي

Διαβάστε περισσότερα

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی 3 در فضای اطراف هر رسانای حامل جریان میدان مغناطیسی به وجود می آید. 79 فصل 3 1 شکل 3 1 با بهره گیری از دستگاه های MR می توان جزئیات بافت

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

1. مقدمه دریا نوعی موجبر

1. مقدمه دریا نوعی موجبر فيزيك زمين و فضا دوره 34 شماره 1 بهار 1431 صفحة 131-181 مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر امواج درونی بر روی انتشار امواج صوتی و محمد اکبری نسب 4 حامد دلدار 1 عباسعلی علی اکبری بیدختی 2* وحید چگینی 3 1. دانشجوی

Διαβάστε περισσότερα

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده پذیرش: 92/11/27 دریافت: 92/05/16 ص ص: 93-102 چکیده مقدمه و هدف: شناخت و بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی سبکهاي رهبري فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان ه يا ورزشی: مدلسازي معادلات ساختاري دکتر

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب« »عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«چکیده بحران آب و کمآبی در کشور کشاورزان را ناچار ساخته است تا با استفاده از سازوکارهای مدیریتی به شکل پایدارتری

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویكرد مهندسی برق و کامپیوتر Natinal Cnference f Technlgy, Energy and Data n Electrical & Cmputer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه ئهندازیاری

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی

بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی احمد علي يزدان پناه: نويسنده مسئول دکتری تحقیق در عملیات استاد یار گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطالعات مؤسسه پژوهش و

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی روش پژوهش: روش پژوهش در این تحقیق تجربی)آزمایشی( و حضور نور بررسی مقاومت چسبندگی آنها اعامل این منونه

این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی روش پژوهش: روش پژوهش در این تحقیق تجربی)آزمایشی( و حضور نور بررسی مقاومت چسبندگی آنها اعامل این منونه بهینهسازی کربوکسیمتیل سلولز) CMC ( در برابر عوامل میکروارگانیسم با استفاده از نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بهمنظور ارتقاء کیفیت حفاظتی این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی چڪیده علیاصغر آریافر کورس سامانیان مریم

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی راهنمای تعمیرات و نگهداری تجهیزات الکتریکی

بسمه تعالی راهنمای تعمیرات و نگهداری تجهیزات الکتریکی X100RM1H/2/2 بسمه تعالی پراید 132 با پلتفرم جدید راهنمای تعمیرات و نگهداری تجهیزات الکتریکی 3 فهرست پیشگفتار... 5 ابزارهای عیب یابی سیستمهای الکتریکی... 7 دسته چراغ وبرف پاک کن... 10 کلیدهای پشت صفحه

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

LUMO و HOMO یهای انرژ پراکندگی انرژی. پل :)polyethylenedioxythiophene( polystyrene

LUMO و HOMO یهای انرژ پراکندگی انرژی. پل :)polyethylenedioxythiophene( polystyrene سلولهای آلی خورشیدی تودهای اتصاالت پایه بر فولرین پلیمر- از نامتجانس رفیعی محمد مترجم: رهای پلیم از که خورشیدیای لهای سلو راندمان اخیر سال ده در درصد ۹ به درصد ۱ از شدهاند ساخته فولرین مشتقات با مخلوطشده

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک به نام خدا رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک مولفان: محسن رضایی حاجی دهی امیر آذر کیش س 2 سرشناسه پدیدآور نام و عنوان نشر مشخصات : - ۷۶۳۱ محسن رضایی محسن االستیک/مولفان غیر حالت در کامپوزیت

Διαβάστε περισσότερα

الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري وس مقاوم به متی سیلین جدا شده از مرغ داري هاي کرج در سال 1391

الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري وس مقاوم به متی سیلین جدا شده از مرغ داري هاي کرج در سال 1391 فصلنامه بیماري هاي عفونی و گرمسیري وابسته به انجمن متخصصین بیماري هاي عفونی و گرمسیري 17 سال هجدهم شماره 62 صفحات 17 تا 22 پاییز 92 الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده

بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده مدیریت نوآوری نشریه علمی - پژوهشی مدیریت نوآوری سال چهارم شماره 4 زمستان 1394 صفحه 61-80 بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده 4 سیدمهدی حسینیسرخوش

Διαβάστε περισσότερα

یک عمر سالمت با خود مراقبتی

یک عمر سالمت با خود مراقبتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت دفتر آموزش و ارتقای سالمت بسته آموزشی و اطالعاتی»خودمراقبتی«ویژه هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 93 یک عمر سالمت با خود مراقبتی هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 1393

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل.

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل. 3 جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی در یک مدار پیچیده نظیر آن چه که در این تخته ی مدار است آیا می توان چند مقاومت الکتریکی متفاوت را به گونه ای به هم متصل کرد که جملگی اختالف پتانسیل یکسانی

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله پروتئین آب پنیری

بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله پروتئین آب پنیری و 2 و 2 مهسا خرمي و همکاران نشريه فرآوري و نگهداري مواد غذايي جلد پنجم شماره اول 19 19-991 http://ejfpp.gau.ac.ir بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن

Διαβάστε περισσότερα

Optimal Feature Selection in Biologically Inspired Model for Object Recognition Using Mutual Information Maximisation

Optimal Feature Selection in Biologically Inspired Model for Object Recognition Using Mutual Information Maximisation Iranian Journal of Biomedical Engineering 8 (2015) 371-383, www.ijbme.org DOI: 10.22041/ijbme.2014.14705 Optimal Feature Selection in Biologically Inspired Model for Object Recognition Using Mutual Information

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα