کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ"

Transcript

1 کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور 2 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور 3 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور چکیده- در این مقاله یک روش م ود لغزشی دینامیکی برای كنترل درایو موتور القایی ارائه گردیده است. كنترل كننده پیشنهادی نسبت به عدم قطعیت ناشی از تغییر پارامتر و اغتشاش خارجی و همچنین عدم قطعیت غیر ساختار یافته ناشی از دینامیک ه یا فركانس باال مقاوم است. با در نظر گرفتن سطح لغزش انتگرالی برای بهبود پدیده چتر ینگ از دینامیک اضافی به عنوان جبران ساز دینامیک ه یا مدل نشده استفاده شده و پایداری روش كنترل پیشنهادی با استفاده از تئوری لیاپانوف اثبات گردیده است. یک كنترل كننده جر یان م ود لغزشی نیز به منظور بهبود عملکرد درایو موتور القایی طراحی شده است. نتایج شبیه سازی كنترل م ود لغزشی دینامیکی با در نظر گرفتن اغتشاش بار و عدم قطعیت در مدل حاكی از عملکرد مناسب روش كنترل پیشنهادی است. کلمات کلیدی-پدیده چترینگ دینامیک های مدل نشده کنترل کننده جر یان موتور القایی م ود لغزشی دینامیکی. موتورهاي 1 -مقدمه القایی به دلیل ویژگی ها و مزایایی که نسبت به موتورهاي جریان مستقیم دارند بصورت متعدد در کاربردهای صنعتی استفاده میشوند به همین دلیل کنترل عملکرد آن در کاربرد های گوناگون از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عملکرد موتور القایی بدلیل تغییر پارامتر ناشي از سالخوردگي و یا تعمیرات اساسي موتور با نوعی عدم قطعیت ساختار یافته همراه بوده و همچنین تحت تاثیر ساختار یافته قرار دارد. این اغتشاشات خارجی و عدم قطعیت غیر در حالي است که عملکرد کنترل درایو موتور القایی نسبت به تغییر پارامتر و ثابت زمانی روتور حساس است و همچنین بخاطر وجود ویژگی غیر خطی بودن و عدم قطعیت روش های کنترل خطی عملکرد مناسبی را تضمین نمی کنند. در پژوهش هاي نوین تالش گردیده است تا با استفاده از کنترل کننده های غیر خطی عملکرد موتور القایی را از جنبه های مختلف بهبود بخشند. یکی از این کنترل کننده ها روش کنترل مود لغزشی است که مزیت آن حساس نبودن به تغییر پارامتر و اغتشاش خارجی است که سبب شده تا مسیرهای حالت روی سطح لغزش باقی بمانند. عملکرد مقاوم کنترل مود لغزشی توسط بهره کنترل سوئیچینگ بین تضمین می شود اما در عمل محدودیت فرکانس سوئیچینگ اغلب باعث می شود که مسیرهاي حالت بر روی سطح لغزش باقي نمانده و در اطراف آن نوسان کنند پدیده چترینگ(. این نوسانات باعث افزایش فعالیت کنترلی و تحریک دینامیک های فرکانس باال که مدل نشده اند می شوند. دینامیک های فرکانس باالی مدل نشده مجددا باعث به وجود آمدن نوسانات و انحراف بیشتر می شوند که به عنوان عدم قطعیت غیر ساختار بیان میشوند و تاثیر نامطلوبی در عملکرد کنترل کننده دارند. به منظور کاهش این نوسانات و بهبود پدیده چترینگ روش های مختلفی از جمله کنترل مود لغزشی مرتبه دوم کنترل مود لغزشی زمان گسسته ارائه شده است. به علت اینکه محاسبه دقیق میزان عدم قطعیت ها امکان پذیر نیست در روش های ذکر شده باند عدم قطعیت در نظر گرفته شده محدوده کاملی را برای پوشش نوسانات تضمین نمیکند و در نتیجه دینامیک های فرکانس باال باعث رفتار نامناسب کنترل کننده می شوند ]2-1[. فرض اصلي در کنترل ساختار متغیر این است که تابع سوئیچینگ بتواند با وقفه زمانی صفر از یک مقدار به مقدار دیگر سوئیچ کند اما در عمل به دو دلیل دست یافتن به چنین تابع سوئیچینگی آسان نخواهد بود. اول اینکه وقفه زمانی ناشی از محاسبات وجود دارد و دوم اینکه محدودیت فیزیکی روی عملگر مورد استفاده وجود دارد ]3[. اغلب روش های کنترل مود لغزشی برای سیستم های می نیمم فاز با درجه کمتر از مرتبه سیستم قابل اعمال هستند. اما برخی از این روش ها مانند کنترل مود لغزشی دینامیکی برای سیستم های غیر می نیمم فاز نیز جهت تثبیت دینامیک های داخلی زمانی که خطای ردیابی خروجی تمایل دارد بصورت مجانبی به سمت صفر برود استفاده میشوند ]4[. مقایسه درایو های کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم ( Field Indirect Direct Torque ( و کنترل گشتاور مستقیم Oriented Control Control از نظر عملکرد و حساسیت نسبت به تغییر پارامتر برای یک وسیله الکتریکی در مرجع ]5[ انجام شده است که به نظر می رسد کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم مزایایی نسبت به کنترل گشتاور مستقیم دارد. روش کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم برای عملکرد باالی درایو موتور القایی توسط دکوپله سازی شار روتور و گشتاور تولیدی اجزای جریان استاتور است ]6[. کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم محبوب تر از کنترل ۱۳۹۴ انجمن علوم مهندسی برق ایران ۲۶۵

2 جهت گرای شار مستقیم است و به روش استاندارد تبدیل شده است. کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم در برابر تغییر پارامتر مقاوم تر بوده و در آن شار روتور هم تراز شار محور d بوده که بصورت ثابت و معادل با شار مطلوب بطور غیر مستقیم توسط جریان محور d تنظیم شده است ]7[. در مرجع ]8[ یک رویکرد جبری و دیفرانسیلی از کنترل مود لغزشی سیستم های غیرخطی یک ورودی- یک خروجی ارائه شده است همچنین در مرجع ]9[ یک روش کنترل غیر خطی برای بدست آوردن عملکرد باال توسط اعمال کنترل مود لغزشی استاتیکی و دینامیکی برای کنترل سرعت موتور رلوکتانس متغیر Motor( Variable Reluctance ارائه شده است. یک کنترل کننده مود لغزشی فازی برای کنترل سرعت درایو کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم موتور القایی به منظور کاهش حساسیت نسبت به تغییر پارامتر و اغتشاش بار ارائه شده است در ]11[ مورد استفاده قرار گرقته است. در مرجع ]11[ نیز یک کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم ساده برای موتور القایی 6 فاز طراحی شده که موجب کاهش جریان های هارمونیک روتور و کاهش جریان هر فاز بدون افزایش ولتاژ هر فاز شده است. یک جبران ساز با تکنیک H برای کنترل سرعت و موقعیت درایو کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم موتور القایی در ]12[ اعمال شده است. در ]13[ کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم بر روی موتور القایی اعمال شده سپس کنترل مود لغزشی انتگرالی برای درایو مربوطه طراحی شده و یک الگوریتم تطبیقی برای بدست آوردن تابع سوئیچینگ نرم استفاده شده است و در نهایت یک کنترل کننده مود لغزشی فازی برای جبران عدم قطعیت اضافه شده است. در مرجع ]14[ یک کنترل مود لغزشی بدون سنسور با سطح سوئیچینگ انتگرالی برای کنترل سرعت موتور القایی طراحی شده و سرعت روتور توسط یک رویتگر تطبیقی تخمین زده شده است. در ]15[ کنترل شار و سرعت موتور القایی توسط کنترل مود لغزشی ارائه شده که اثر چترینگ را با استفاده از تابع اشباع در روش ساختار متغیر کاهش داده اند. همچنین در ]16[ نیز الگوریتم کنترل مود لغزشی همرا با تابع اشباع برای محدود کردن اثرات چترینگ مطرح شده است. در ]17[ یک روش کنترل با کنترل کننده منطق فازی برای تنظیم سرعت موتور القایی ارائه شده و سپس عملکرد کنترل کننده منطق فازی با کنترل کننده مود لغزشی مقایسه می شود. در ]18[ به منظور حل مشکالت ناشی از چترینگ از یک قانون مبتنی بر انتخاب یک ترم نمایی که با تغییرات سطح لغزشی متناسب است استفاده شده است. در ]19[ سیستم کنترل مود لغزشی همراه با شبکه عصبی برای کنترل درایو جهت گیری شار غیر مستقیم موتور القایی ارائه شده است. کنترل موقعیت و سرعت موتور القایی بدون سنسور با روش تزریق فرکانس باال در فرکانس های پایین در ]21[ طراحی شده است. همچنین در ]21[ یک کنترل کننده مود لغزشی مقاوم برای کنترل برداری درایو موتور القایی ارائه شده است. کنترل مود لغزشی دینامیکی که تئوری آن برای سیستم های غیرخطی در سال های اخیر ارائه شده است برای بهبود پدیده چترینگ بسیار موثر است که با در نظر گرفتن سطح لغزش انتگرالی از دینامیک اضافی به عنوان جبران ساز دینامیک های فرکانس باالی مدل نشده استفاده شده و عملکرد بسیار مقاوم تری نسبت به روش های قبلی دارد. استفاده از ساختار درایو کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم همراه با کنترل کننده جریان مود لغزشی س بب کاهش هارمونیک در پاسخ سیستم شده است و موجب بهبود عملکرد موتور القایی خواهد شد. البته در عمل بدست آوردن یک کنترل سوئیچینگ ایده آل که با وقفه صفر از یک مقدار به مقدار دیگر سوئیچ کند آسان نیست اما با این حال با توجه به نتایج بدست آمده این روش در عمل عملکرد مقاومی دارد و پدیده چترینگ را کاهش داده است. الزم به ذکر است که تئوری کنترل مود لغزشی دینامیکی پیش تر نیز ارائه شده است و در این مقاله با تغییر در ساختار و محاسبات این روش کنترلی و اضافه کردن کنترل کننده جریان مود لغزشی سعی در بهبود عملکرد این روش شده است. 1( ادامه مقاله بصورت زیر سازماندهی گردیده است در بخش 2 کنترل جهت گراي شار غیر مستقیم موتور القایی تشریح گردیده است. در بخش 3 ساختار کنترل کننده موقعیت آورده شده و در بخش 4 شبیه سازي ها انجام شده و نتایج آن گزارش گردیده است و نهایتا در بخش 5 جمع بندی آورده شده است. که محور 2- کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم موتور القایی مدل دینامیکی موتور القایی سه فاز بصورت زیر بیان می شود: i qs V ds V qs و i ds ولتاژ ها و جریان های استاتور و Φ dr شار روتور است. مقاومت استاتور مقاومت روتور L s di qs dt = 1 [ (R σl s L s + ( L 2 R r i qs r R r (ω e σl s i ds (ω r L Φ dr ] R s ω e d ω r اندوکتانس استاتور اندوکتانس روتور و L اندوکتانس متقابل هستند.. سرعت روتور سرعت سنکرون الکتریکی( و 1 = σ ( L2 ضریب شار فاصله هوایی هستند. L s این استراتژی کنترل مبتنی بر جهت گرای شار روی محور d است که می تواند بصورت زیر بیان شود: + 1 σl s V qs di ds dt = 1 [(ω σl s L e σl s i qs (R s + ( L 2 R r i ds r dφ dr dt + ( L R r Φ dr ] + 1 σl s V ds = 1 [( σl s L R r σl s i ds ( σl s R r Φ dr ] ۲۶۶

3 پارامتر های مکانیکی و اغتشاش بار هستند و U = i qs است. اکنون رابطه 9( را برحسب عدم قطعیت ها بصورت رابطه 11( بیان میکنیم: ϑ = ( Xθ r + ( YU + (Z + ZT L 11( 1-3- سطح لغزش انتگرالی Φ rd = Φ r, Φ rq = 0 2( Φ r بردار شار روتور و Φ rq شار محور q روتور است. گشتاور الکترومغناطیسی با روابط 3( و 4( قابل بیان است: T e = 3 4 (PL Φ i qs r T e = 2 P (J θ r + β θ r + T L بطوریکه θ r موقعیت روتور J اثر اینرسی β ضریب اصطکاک تعداد قطب ها و گشتاور بار هستند. سرعت لغزش و ثابت زمانی ω sl = L T L 3( 4( روتور با روابط 5( و 6( بیان می شوند: ( i qs τ r Φ r τ r = R r روابط گشتاور الکترومغناطیسی 3( و 4( را بصورت رابطه 7( ساده 5( 6( سازی می کنیم و k توسط رابطه 8( تعیین شده است: θ r = ( β J θ r + P ( k i 2 J qs ( P k = 3P 4 (L Φ r 7( T 2J L 8( پارامتر های موتور القایی مورد استفاده در جدول 1 ذکر شده اند: جدول 1: پارامتر های موتور القایی 3 -ساختار کنترل کننده موقعیت با در نظر گرفتن دینامیک هایی که در رابطه 7( ناشی از تغییرات پارامتر ها اغتشاش بار و عدم قطعیت های غیرقابل پیش بینی می توانند وجود داشته باشند رابطه 7( را بصورت رابطه 9( باز نویسی می کنیم [1]: θ r = (X + Xθ r + (Y + YU + (Z + ZT L Z = ( P 2J Y = P 2 ( k J X = ( β J بطوریکه و مقادیر T L 9( P عددی و Y X و Z به همراه عدم قطعیت های ناشی از تغییرات سطح لغزش توسط رابطه 11( بیان شده است: S = e θ + L 1 e θ + L 2 e dτ 11( L 1 و L 2 عدد های ثابت و مثبت هستند و eخطای θ موقعیت است که با توجه به دینامیک های عملکرد درایو حالت گذرا حالت ماندگار و باال زدگی( تعیین می شوند. اگر از سطح لغزش ذکر شده مشتق بگیریم داریم: 12( S = e θ + L 1 e θ + L 2 e θ 2-3- قانون کنترل هدف از طراحی قانون کنترل ردیابی موقعیت مطلوب توسط موقعیت روتور موتور القایی است بطوریکه موقعیت روتور روی سطح لغزش موردنظر بماند بنابراین تابع خطا بصورت زیر تعریف می شود: e θ = (θ r ref θ r موقعیت مطلوب و θ r موقعیت روتور است. با توجه به رابطه θ r ref 13( 12( و رابطه خطای موقعیت 13( داریم: e θ = (θ r ref θ r 14( سپس با جایگذاری θ r از رابطه 9( در رابطه 14( مشتق سطح لغزش بصورت زیر باز نویسی می شود: S = θ r ref (X + Xθ r (Y + YU (Z + 15( ZT L + L 1 e θ + L 2 e θ یک قانون کنترل ایده آل دینامیک های عملکرد درایو را روی سطح سوئیچینگ مشخص می کند. با در نظر گرفتن = 0 S U qs از رابطه زیر بدست می آید: U qs = Y 1 [θ r ref Xθ r θ + L 1 e θ + L 2 e θ ] قانون کنترل مورد نظر بصورت رابطه زیر طراحی شده است: U h = δ sign(s δ sign(. 16( 17( که قطعیت ها است [1]: تابع عالمت و بهره قانون کنترل و کران باالی عدم ϑ δ بنابراین با توجه به قانون کنترل طراحی شده و رابطه 16( سیگنال 18( پارامتر اندازه کنترلی U qs بصورت رابطه زیر بیان می شود: 6.3 Ω 3.6 Ω مقاومت استاتور ( s R مقاومت روتور ( r R اینرسی ( J ضریب اصطکاک ( kg. β N./rad/sec 4 50 Hz 480 H 464 H تعداد قطب ها P( فرکانس f( اندوکتانس ( r L s = L اندوکتانس متقابل ( L ۲۶۷

4 θ r ref X[Xθ r + YU + θ] YU θ + L 1 e θ + L 4 e θ + L 3 [e θ + L 1 e θ + L 2 e θ ] U qs = Y 1 [θ r ref Xθ r + L 1 e θ + L 2 e θ + 19( δ sign(s] قانون کنترل با توجه به بهره کنترل δ مورد نظر برای از بین بردن اثر عدم قطعیت های غیر قابل پیش بینی طراحی شده بطوریکه برای > 0 t = 0 S خواهد بود. واضح است که انتخاب بهره کنترل بزرگ که اغلب به منظور حداقل کردن زمان رسیدن مسیرهاي حالت روی سطح لغزش استفاده شده است و به میزان عدم قطعیت ها وابسته است برای کاربردهای عملی بسیار دشوار است و انتخاب نادرست بهره کنترل به انحراف از سطح لغزش و ایجاد پدیده چترینگ منجر خواهد شد. در ادامه با در نظر گرفتن بهره کنترل دینامیکی δ DSMC غیر ساختار یافته تضمین می شود آنالیز پایداری عملکرد مقاوم نسبت به عدم قطعیت های پایداری سطح لغزش بیان شده را با توجه به سیگنال کنترلی بدست آمده در رابطه 19( با تعریف یک تابع لیاپانوف بررسی می کنیم. تابع لیاپانوف بصورت رابطه 21( درنظر ميگیریم. بطوریکه μ 3 = μ 2 = L 2 + L 1 L 3 + L 4 μ 1 = L 1 + L 3 Lو 2 L 3 + L 1 L 4 μ 4 = L 2 L 4 هستند و با توجه به رابطه 23( بهره کنترل دینامیکی بصورت زیر بیان می شود: 24( با در نظر گرفتن که = 0 S است + L 4 [e θ + L 1 e θ + L 2 e dτ] = θ r ref [X Xθ r] [X YU] YU [X θ θ ] + μ 1 e θ + μ 2 e θ + μ 3 e θ + μ 4 e dτ X θ + θ δ DSMC Γ = S + L 3 S + L 4 S = 0 بنابراین پایداری مجانبی سطح لغزش دینامیکی در رابطه 22( نیز توسط قانون کنترل مود لغزشی دینامیکی تضمین می شود که در رابطه زیر بیان شده است بطوریکه برای > 0 t Γ = 0 خواهد بود: U DSMC qs = U qs DSMC dτ 25( V(S = 1 2 S2 21( با مشتق گرفتن از تابع لیاپانوف و با استفاده از رابطه 15( و 19( داریم: V (S = SS = S[θ r ref Xθ r YU qs θ + L 1 e θ + 21( L 2 e θ ] = Sθ S δ 0 با توجه به رابطه 18( S δ مثبت معین است و Sθ S δ است از این رو رابطه 21( برقرار است. مسیر های حالتی که رابطه 21( را صفر می کنند نقاط تعادل سیستم هستند بنابراین پایداری مجانبی سطح لغزش تضمین می شود کنترل مود لغزشی دینامیکی پیشنهادی به منظور کاهش پدیده چترینگ بهبود پایداری سطح لغزش و بهبود عملکرد روش کنترل مود لغزشی دینامیکی با استفاده از دینامیک های اضافی طراحی شده است. سطح لغزش دینامیکی بصورت رابطه زیر بیان می شود: که U qs بصورت زیر بدست آمده است: DSMC U qs DSMC = θ r ref [X Xθ r] [X YU] + μ 1 e θ + 26( μ 2 e θ + μ 3 e θ + μ 4 e dτ + δ DSMC sign(γ با توجه به اضافه شدن دینامیک های جبران ساز در سطح لغزش دینامیکی و قانون کنترل ذکر شده در رابطه فوق بهره کنترل δ DSMC باند عدم قطعیت مناسبی را ایجاد نموده بطوریکه دینامیک های فرکانس باال را نیز پوشش می دهد و موجب از بین رفتن اثر عدم قطعیت غیر ساختار یافته و نگهداشتن مسیرهاي حالت روی سطح لغزش دینامیکی شده در نتیجه پدیده چترینگ بطور محسوس کاهش یافته و یک کنترل عملی مناسب بدست آمده است. ساختار کنترل مود لغزشی دینامیکی پیشنهادی برای درایو موتور القایی در شکل 1 نشان داده شده است: Γ = S + L 3 S + L 4 S dτ 22( L 3 و L 4 که عدد های ثابت و مثبت هستند. مشتق سطح لغزش دینامیکی با استفاده از روابط 9( 11( و 15( بصورت رابطه زیر نوشته می شود: شکل 1 :ساختار كنترل مود لغزشی دینامیکی برای درایو موتور القایی همراه با كنترل كننده جر یان مود لغزشی Γ = S + L 3 S + L 4 S = [θ ref r Xθ r YU θ + 23( L 1 e θ + L 4 e θ] + L 3 [e θ + L 1 e θ + L 2 e θ ] + L 4 [e θ + L 1 e θ + L 2 e dτ] = ۲۶۸

5 5-3- کنترل کننده جریان خطای میان جریان های مطلوب استاتور و جریان های اندازه گیری شده استاتور موتور القایی را بصورت رابطه 27( تعریف می کنیم: e q = i e e qs i qs 27( e d = i e e ds i ds سپس رابطه 27( را بصورت رابطه 28( می نویسیم: S q = i e e qs i qs 28( S d = i e e ds i ds در نهایت ولتاژ های مطلوب خروجی کنترل کننده جریان مد لغزشی بصورت رابطه 29( نوشته می شوند [14]: V e qs = k q sign(s q + σl s i e qs + R s i e qs + σl s ω e i ds e + 29( L Φ r V e ds = k d sign(s d + σl s i e ds + R s i e ds σl s ω e i e qs L Φ τ r r که k d و k q ضرایب مثبتی هستند که باید تعیین شوند. شکل 3 :ردیابی موقعیت روتور توسط كنترل مود لغزشی دینامیکی تحت بار خارجی و عدم قطعیت در شکل 4 نمودار هیستوگرام Histogra( مقایسه خطای ردیابی موقعیت روتور نشان داده شده است. محور افقی میزان خطا و محور عمودی مدت زمانی است که هر مقدار خطا باقی می ماند. 4- انجام شبیه سازی ها در این بخش نتایج شبیه سازی کنترل کننده پیشنهادی اعمال شده به درایو موتور القایی در سیمولینک متلب بررسی شده است و نتایج بدست آمده از بخش های مختلف شامل ردیابی موقعییت روتور توسط کنترل مود لغزشی و مود لغزشی دینامیکی نمودار مقایسه خطای ردیابی میان کنترل مود لغزشی دینامیکی و کنترل مود لغزشی خطای ردیابی موقعییت روتور جریان محور d و شار روتور به ترتیب در شکل های 2 الی 7 نشان داده شده اند: شکل 4 :نمودار مقایسه خطای ردیابی موقعیت روتور میان كنترل مود لغزشی دینامیکی DSMC( و كنترل مود لغزشی SMC( در مدت 14 ثانیه اجرای شبیه سازی در روش مود لغزشی دینامیکی حداکثر میزان خطا کمتر از 0.7 رادیان بوده و در مدت زمان ردیابی متوسط میزان خطا کمتر از 0.3 رادیان بوده و حول صفر باقی می ماند. در صورتی که در روش مود لغزشی حداکثر میزان خطا حدود 1.9 رادیان بوده و متوسط میزان خطا در مدت زمان ردیابی حول 0.8 رادیان باقی می ماند. بنابراین روش پیشنهادی با خطای بسیار کمتر عملکرد مناسب تری دارد. شکل 2 :ردیابی موقعیت روتور توسط كنترل مود لغزشی تحت بار خارجی و عدم قطعیت در شکل 3 نشان داده شده است که با استفاده از کنترل مود لغزشی دینامیکی پدیده چترینگ بطور محسوسی کاهش یافته است. شکل 5 :خطای ردیابی موقعیت روتور توسط كنترل مود لغزشی دینامیکی ۲۶۹

6 [4] A.J. Koshkouei 1, K.J. Burnha 2 and A.S.I. Zinober 3, Dynaic sliding ode control design, IEEE Proc.-Control Theory Appl, Vol. 152, No. 4, July [5] A. M. Bazzi 1, A. P. Friedl 2, S. Choi 3 and P. T. Krein 4, Coparison of induction otor drives for electric vehicle applications: dynaic perforance and paraeter sensitivity analyses, Electric Machines and Drives Conference, IEEE International, This work was supported in part by the U.S. Office of Naval Research under Award Nuber N , pp , May در شکل 6 مشاهده می شود که با استفاده از کنترل کننده جریان مود لغزشی جریان موتور القایی از لحظه راه اندازی محدود شده است. [6] Ms. R.S. Hiware 1 and Prof. J. G. Chaudhari 2, Indirect field oriented control for induction otor, Fourth International Conference on Eerging Trends in Engineering & Technology, pp , IEEE, [7] B. Veseli c 1, B.P. Draz enovic, Senior Meber, IEEE 2 and C. Milosavljevic 3, High-perforance position control of induction otor using discrete-tie sliding-ode control, IEEE Transactions On Industrial Electronics, Vol. 55, No. 11, Noveber [8] H.S. Rairez, On the dynaical sliding ode control of nonlinear systes. International Journal of Control, Vol. 57, No. 5, , [9] M.T. Alrifai 1, M. Zribi 2 and H.S. Rairez 3, Static and dynaic sliding ode control of variable reluctance otor, International Journal of Control, Vol. 77. No. 13, , شکل 6 :جر یان استاتور محور d( تحت بار خارجی و عدم قطعیت [10] F. Naceri 1, T. Laaayad 2, M. Benbrahi 3 and S. Belkace 4, Fuzzy sliding ode speed controller design of induction otor drives, International Conference on Industrial Engineering and Operations Manageent Istanbul, Turkey, July 3 6, [11] G. K. Singh 1, K. Na, Meber, IEEE 2, and S. K. Li, Student Meber, IEEE 3, A siple indirect field-oriented control schee for ultiphase induction achine, IEEE Transactions On Industrial Electronics, Vol. 52, No. 4, August [12] W.C. Gan, Meber, IEEE 1, and L. Qiu, Senior Meber, IEEE 2, Design and analysis of a plug-in robust copensator: An application to indirect-field-oriented control induction achine drives. IEEE Transactions On Industrial Electronics, Vol. 50, No. 2, April [13] A. Boucheta 1, I.K. Bousserhane 2, A. Hazzab 3, B. Marazi 4 and M.K. Fellah 5, Fuzzy-sliding ode controller for linear induction otor control. Rev. Rou. Sci. Techn.-Électrotechn. et Énerg, 54(4, pp , Bucarest, [14] G. Abdeladjid 1, B. Mohaed Seghir 2, S. Ahed 3 and M. Youcef 4, Sensorless sliding ode vector control of induction otor drives, International Journal of Power Electronics and Drive Syste,Vol. 2, No , pp , Septeber [15] M. Abid 1, A.G. Aissaoui 2, Y. Radani 3 and A.K. Zeblah 4, Sliding ode speed and flux control of field-oriented induction achine, Acta Electrotechnica et Inforatica No. 1, Vol , [16] M. Abid 1, Y. Radani 2 and A.K. Meroufel 3, Speed sliding ode control of sensorless induction achine, Journal of Electrical Engineering, Vol. 57, No. 1, pp , , [17] Cherifi. DJ 1 and Miloud Y 2, High perforance scaler control of induction otor drives using a fuzzy logic and sliding ode speed controllers, Journal of Current Research In Science, , Vol. 1, No. 3, pp , [18] X. Zhang 1, L. Sun, Senior Meber, IEEE 2, K. Zhao 3 and L. Sun, Meber, IEEE 4, Nonlinear speed control for PMSM syste using sliding-ode control and disturbance copensation techniques, IEEE Transactions On Power Electronics, Vol. 28. No. 3, March [19] R.J. Wai, Meber, IEEE 1 and J.M. Chang 2, Ipleentation of robust wavelet-neural-network sliding-ode control for induction servo otor drive, IEEE Transactions On Industrial Electronics, Vol. 50. No. 6, Deceber [20] Q. Gao, G.A. Fellow, IEEE 1 and M. Suner, Senior Meber, IEEE 2, Sensorless position and speed control of induction otors using high-frequency injection and without offline precoissioning, IEEE Transactions On Industrial Electronics, Vol. 54. No. 5, October [21] Y.W. Zhan 1, W.J. Yang 2 and R. Pei 3, Speed regulation of induction otor using sliding ode control schee, Industry Applications Conference,Vol. 1, , pp , IEEE, October شکل 7 :شار روتور تحت بار خارجی و عدم قطعیت 5 -جمع بندی روش مود لغزشی دینامیکی برای کنترل درایو موتور القایی با هدف کاهش پدیده چترینگ و بهبود عملکرد دینامیکی ارائه شد که با بهرهگیری از جبران ساز دینامیک های فرکانس باال در شرایط وجود اغتشاش بار عدم قطعیت پارامتری و غیر ساختار یافته نتایج بدست آمده عملکرد مقاوم را برای درایو کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم موتور القایی تضمین ميکند و پدیده چترینگ و پایداری سیستم بطور محسوسی بهبود یافته است. همچنین نتایج شبیه سازيها حاکي از آن است که درایو کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم به همراه کنترل کننده جریان مود لغزشی برای عملکرد باال مناسب بوده و موجب کاهش هارمونیک ها در پاسخ سیستم و پاسخ گذرای سریعتر شده است و روش کنترل پیشنهادی عملکرد مقاوم و مناسبی دارد. مراجع [1] F.F.M. El-Sousy, Adaptive dynaic sliding-ode control syste using recurrent RBFN for high-perforance induction otor servo drive, Industrial Inforatics, IEEE Transactions, Vol. 9, No. 4, , pp , October [2] A.J. Koshkouei 1, K.J. Burnha 2 and A.S.I. Zinober 3, Dynaic sliding ode control design, IEEE Proc.-Control Theory Appl, Vol. 152, No. 4, July [3] M. Zaribi 1, H.S. Rairez 2 and A. Ngai 3, Static and dynaic sliding ode control schees for a peranent agnet stepper otor, International Journal of Control., Vol. 74, No. 2, pp , ۲۷۰

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

تصاویر استریوگرافی.

تصاویر استریوگرافی. هب انم خدا تصاویر استریوگرافی تصویر استریوگرافی یک روش ترسیمی است که به وسیله آن ارتباط زاویه ای بین جهات و صفحات بلوری یک کریستال را در یک فضای دو بعدی )صفحه کاغذ( تعیین میکنند. کاربردها بررسی ناهمسانگردی

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1: پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك

آزمایش 1: پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك آزمایش : پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك -- مقدمه هدف از این آزمایش بدست آوردن فرکانس قطع بالاي تقویتکننده امیتر مشترك بررسی عوامل تاثیرگذار و محدودکننده این پارامتر است. شکل - : مفهوم پهناي باند تقویت

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل شما باید بعد از مطالعه ی این جزوه با مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل کامال آشنا شوید. VA R VB به نظر شما افت ولتاژ مقاومت R چیست جواب: به مقدار عددی V A

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور فرانک معتمدی * دکترفرید شیخ االسالم 2 -دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد واحد نجفآباد Fa_motamedi@yahoo.com 2 -استاد گروه برق

Διαβάστε περισσότερα

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری چکیده : کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری روش طراحی قوانین کنترل چندجمله ای با استفاده از جایابی قطب راه کار مناسبی برای بسیاری از کاربردهای صنعتی می باشد. این دسته از کنترل کننده

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی مهندس سید عبدالحسین عمادی * دکتر احسان اسفندیاری چکیده: در این مقاله با استفاده از ساختار غیرخطی برای سلول خورشیدی

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند.

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند. اصول انتخاب موتور اصول انتخاب موتور انتخاب یک موتور به در نظر گرفتن موارد بسیار زیادی از استانداردها عوامل محیطی و مشخصه های بار راندمان موتور و... وابسته است در این مقاله کوتاه به تاثیر و چرایی توان و

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC 1 حمید کریمی 2 میثم ایوبی 3 مصطفی میرزاده 4 علی امیري زانیانی شرکت پالایش گاز پارسیان- hkfars@yahoo.com 1- شرکت پالایش گاز پارسیان- maysam_ayubi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

کیوان بهزادپور محدرضا امینی

کیوان بهزادپور محدرضا امینی 1000 / 1004 کنترل فیلترهاي توان اکتیو (APF) تکفاز و سه فاز با استفاده از یک سنسور جریان کیوان بهزادپور محدرضا امینی keivan_bp@yahoo.com دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان چکیده عضو هیي

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ها ۲ مهر ۱۳۹۲ جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شراره عز ت نژاد ا رمیتا ثابتی اشرف ۱ مقدمه الگوریتم ابزاری است که از ا ن برای حل مسا

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه آزما ی ش شش م: پا س خ فرکا نس ی مدا رات مرتبه اول هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه و پاسخ فاز بررسی رفتار فیلتري آنها بدست

Διαβάστε περισσότερα

شبکه های عصبی در کنترل

شبکه های عصبی در کنترل شبکه های عصبی در کنترل دانشگاه نجف آباد درس: کنترل هوشمند در فضای سایبرنتیک مدرس: حمید محمودیان مدل ریاضی نرون مدل ریاضی یک نرون ساده به صورت روبرو است P: مقدار کمیت ورودی b: مقدار بایاس )عرض از مبدا تابع

Διαβάστε περισσότερα

محدودیت دامنه ورودی و عدم قطعیت در آسیب

محدودیت دامنه ورودی و عدم قطعیت در آسیب دوره 48 شماره 2 تابستان 1395 صفحه 115 تا 124 Vol. 48, No. 2, Summer 2016, pp. 115-124 نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک AmirKabir Jounrnal of Science & Research Mechanical Engineering ASJR-ME

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت جزوه تکنیک پالس فصل چهارم: مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت در تقویت کننده ها از فیدبک منفی استفاده می نمودیم تا بهره خیلی باال نرفته و سیستم پایدار

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد.

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد. باسمه تعالی مدیریت تحصیالت تکمیلی تعهدنامه اینجانب محمد چشفر متعهد میشوم که مطالب مندرج در این پایاننامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آن استفاده شده است مطابق

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO (

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( نجمه خانیان استاد راهنما: دکتر عباس گلمکانی تابستان 9 I II شکر شایان نثار ایزدمنان که توقیق

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز گزارش آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی ۲ آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز شرح آزمایش ماژول تغذیه را با قرار دادن Breaker Circuit بر روی on روشن کنید با تغییر دستگیره ماژول منبع تغذیه

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات The 9th Sypou on Advance n Scence and Technology (9thSASTech), Mahhad, Ian. 9thSASTech.kh.ac. بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات عبدالمحمد

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی در رساناها مانند یک سیم مسی الکترون های آزاد وجود دارند که با سرعت های متفاوت بطور کاتوره ای)بی نظم(در حال حرکت هستند بطوریکه بار خالص گذرنده

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R هندسه تحلیلی بردارها در فضای R فصل اول-بردارها دستگاه مختصات سه بعدی از سه محور ozوoyوox عمود بر هم تشکیل شده که در نقطه ای به نام o یکدیگر را قطع می کنند. قرارداد: دستگاه مختصات سه بعدی راستگرد می باشد

Διαβάστε περισσότερα

زا هدﺎﻔﺘﺳا هزو. ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﯾارا قﻮﻓ فاﺪﻫا ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد ياﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﯽﺷور. دﻮﺷ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﻟﺎﺘﯿﺠﯾد ﻢﺘﺴﯿﺳ ﮏﯾ

زا هدﺎﻔﺘﺳا هزو. ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﯾارا قﻮﻓ فاﺪﻫا ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد ياﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﯽﺷور. دﻮﺷ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﻟﺎﺘﯿﺠﯾد ﻢﺘﺴﯿﺳ ﮏﯾ طراحی و شبیه سازي یک فیلتر اکتیو تکفاز جهت حذف هار مونیک هاي جریان شرکت برق منطقه اي زنجان پژوهشگران: مهندس آرام کنعانی ودکتر محسن کلانتر دانشکده برق -دانشگاه علم و صنعت ایران کلمات کلیدي : هارمونیک ها

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆ ˆ. r A. Axyz ( ) ( Axyz. r r r ( )

ˆ ˆ ˆ. r A. Axyz ( ) ( Axyz. r r r ( ) دینامیک و ارتعاشات ad ad ω x, ω y 6, ω z s s ωω ˆ ˆ ˆ ˆ y j+ω z k 6j+ k A xx x ˆ yy y ˆ zz z ˆ H I ω i+ I ω j+ I ω k, ω x HA Iyyω y ˆ i+ Izz ωz k ˆ Ωω y ĵ پاسخ تشریحی توسط: استاد مسیح لقمانی A گزینه درست

Διαβάστε περισσότερα

پایدار سازی سیستم های چندجمله ای غیرخطی در معرض نویز سیستم و اعوجاج کمی سازی

پایدار سازی سیستم های چندجمله ای غیرخطی در معرض نویز سیستم و اعوجاج کمی سازی پایدار سازی سیستم های چندجمله ای غیرخطی در معرض نیز سیستم اعجاج کمی سازی علی رضا فرهادی استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف afarhadi@sharifedu )تاریخ دریافت مقاله 4994/9/4 تاریخ پذیرش مقاله

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

معرفی رویتگر مد لغزشی مقاوم بدون چترینگ با استفاده از مانیفولدهای ترکیبی جهت کنترل برداری موتور القایی

معرفی رویتگر مد لغزشی مقاوم بدون چترینگ با استفاده از مانیفولدهای ترکیبی جهت کنترل برداری موتور القایی چکیده معرفی رویتگر مد لغزشی مقاوم بدون چترینگ با استفاده از مانیفولدهای ترکیبی جهت کنترل برداری موتور القایی محمد حباک هادی دالوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان گروه مهندسی برق ohaad haba@yahoo co دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز نظریه اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محم دحسن آرام جلسه 6 تا اینجا با دو دیدگاه مختلف و دو عامل اصلی براي تعریف و استفاده از ماتریس چگالی جهت معرفی حالت

Διαβάστε περισσότερα

طرح یافتن مکان خطا در خطوط انتقال چندترمینالی با استفاده از اندازه گیریهای ناهمگام )آسنکرون(

طرح یافتن مکان خطا در خطوط انتقال چندترمینالی با استفاده از اندازه گیریهای ناهمگام )آسنکرون( طرح یافتن مکان خطا در خطوط انتقال چندترمینالی با استفاده از اندازه گیریهای ناهمگام )آسنکرون( چکیده در این مقاله یک روش ساده با استفاده از اندازه گیری ناهمگام برای تعیین مکان خطا در خطوط انتقال چند-ترمینالی

Διαβάστε περισσότερα

»رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز»

»رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز» »رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز» نمونه هایی از شکست خمشی مقاطع بتنی * بررسی مقاطع بتن آرمه تحت لنگر خمشی و طراحی آن مقاطع از مباحث اولیه و بسیار مهم سازه های بتنی است برای این بررسی یک تیر

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه کارایی آنالیز مولفه های اصلی و تبدیل کسینوسی گسسته در شناسایی چهره با استفاده از تبدیل موجک و ماشین بردار پشتیبان

مقایسه کارایی آنالیز مولفه های اصلی و تبدیل کسینوسی گسسته در شناسایی چهره با استفاده از تبدیل موجک و ماشین بردار پشتیبان مقایسه کارایی آنالیز مولفه های اصلی و تبدیل کسینوسی گسسته در شناسایی چهره با استفاده از تبدیل موجک و ماشین بردار پشتیبان 2 1 مژده الهی جلیل شیرازی 1- دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل دانشگاه آزاد اسالمی واحد

Διαβάστε περισσότερα

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول محسن شفیعی نیک آبادی محمدعلی بهشتی نیا و رضا رفیعی پور اطالعات مقاله چکیده واژگان كلیدی: فرایند توسعه محصول مدل ریاضی مزدوج همپوشانی ها وابستگی متقابل.

Διαβάστε περισσότερα

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ و 2 چکیده تاثیر گستره تاخیرکانال بر بازدهی سیستم OFDM علیرضا محمودی دکتر سید محمود مدرس هاشمی modarres@cc.iut.ac.ir Alireza@mahmoodi.ir دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان انتشار چند مسیره از مهمترین

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به

تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به روش اجزاء محدود اسماعیل فلاح جواد شکرالهی مغانی قطب علمی قدرت دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر Email: moghani@aut.ac.ir, esmael_fallah@aut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها(

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( رفتار عناصر L, R وC در مدارات جریان متناوب......................................... بردار و کمیت برداری.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و شبیه سازی اینورتره یا

طراحی و شبیه سازی اینورتره یا دانشکده برق و رباتیک گروه قدرت طراحی و شبیه سازی اینورتره یا سه فاز و تکفاز گرد آورنده: جواد برسالنی زمستان 95 چکیده با توجه به مزایای استفاده از وسایل الکترونیک قدرت تعداد این وسایل روز به روز در حال

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي استاد: مرتضي خردمندی تهیهکننده: سجاد شمس ویراستار : مینا قنادی یاد آوری مدار های مغناطیسی: L g L g مطابق شکل فرض کنید سیمپیچ N دوری حامل جریان i به دور هستهای

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

پروژه یازدهم: ماشین هاي بردار پشتیبان

پروژه یازدهم: ماشین هاي بردار پشتیبان پروژه یازدهم: ماشین هاي بردار پشتیبان 1 عموما براي مسایلی که در آنها دو دسته وجود دارد استفاده میشوند اما ماشین هاي بردار پشتیبان روشهاي متفاوتی براي ترکیب چند SVM و ایجاد یک الگوریتم دستهبندي چند کلاس

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه الف) مبدلهای AC/DC ب) مبدلهای DC/AC ج) مبدلهای AC/AC د) چاپرها. (Rectifiers) (Inverters) (Converters) (Choppers) Version 1.0

مقدمه الف) مبدلهای AC/DC ب) مبدلهای DC/AC ج) مبدلهای AC/AC د) چاپرها. (Rectifiers) (Inverters) (Converters) (Choppers) Version 1.0 چرا خازن مقدمه اغلب دستگاهها و مصرفکنندگان الکتریکی برای انجام کار مفید نیازمند مقداری توان راکتیو برای مهیا کردن شرایط لازم برای انجام کار میباشند. به عنوان مثال موتورهای الکتریکی AC برای تبدیل انرژی

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور

نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور ابتدا به تعریف مختصري از استاتور و نقش آن در آترناتور می پردازیم. دینام یا آلترناتور قطعه اي الکترومکانیکی است که نیروي مکانیکی را به نیروي الکتریکی تبدیل میکند. دینام در

Διαβάστε περισσότερα

اثر عدد رینولدز بر کاهش پساي اصطکاکی سطوح ا بر آب گریز

اثر عدد رینولدز بر کاهش پساي اصطکاکی سطوح ا بر آب گریز چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران Aero5P497 تهران سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره تا 4 اسفند 9 اثر عدد رینولدز بر کاهش پساي اصطکاکی سطوح ا بر آب گریز

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. (

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. ( 2 3 4 69 نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران سال شماره 2 پاییز و زمستان 382 روشی نو در طراحی و ساخت سنکرونایزر الکترونیکی بر اساس قفل کردن فاز جهت موازی کردن سریع دیزل ژنراتورها مصطفی پرنیانی و رضا

Διαβάστε περισσότερα

هدایت روبات موبایل توسط کنترل کننده فازي با هدف مانع گریزي و هدف گرایی در محیط هاي پیچیده آیدین تیهویی دکتر ایرج حسن زاده دانشگاه تبریز- دانشکده ي مهندسی برق E-mal: teyhooe@yahoo.com چکیده بسیاري از الگوریتم

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری مدرس: دکتر پرورش خالصۀ موضوع درس سیستم های مینیمم فاز: به نام خدا

نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری مدرس: دکتر پرورش خالصۀ موضوع درس سیستم های مینیمم فاز: به نام خدا به نام خدا پردازش سیگنالهای دیجیتال نیمسال اول ۹۵-۹۶ هفته یازدهم ۹۵/۰8/2۹ مدرس: دکتر پرورش نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری خالصۀ موضوع درس یا سیستم های مینیمم فاز تجزیه ی تابع سیستم به یک سیستم مینیمم

Διαβάστε περισσότερα

مدلسازی پدیده خودگرمایی و مشخصه غیر خطی سنسور NTC

مدلسازی پدیده خودگرمایی و مشخصه غیر خطی سنسور NTC مجله علم ي-ژپو هش ي رايا ن ش رنم و فن آوري اطالعات جلد 6 شماره 1 بهار سال 1936 شاپا: 3939-16 مدلسازی پدیده خودگرمایی و مشخصه غیر خطی سنسور با استفاده از شبکهه یا عصبی برای اندازه گیری مستقیم دما 3 *1 جمال

Διαβάστε περισσότερα

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر فرض اول: مصرف کننده یک مصرف کننده منطقی است یعنی دارای رفتار عقالیی می باشد به عبارت دیگر از مصرف کاالها

Διαβάστε περισσότερα

)مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها )

)مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها ) کنترل دور موتور در صنعت پمپ )مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها ) استفاده از کنترل دور موتور در سیستمهای پمپ -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9-11 کنترل کننده دور موتور و راه اندازی و توقف نرم پمپ کنترل کننده

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مفهوم ضریب سهام بتای Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مقدمه : شاید بارها در مقاالت یا گروهای های اجتماعی مربوط به بازار سرمایه نام ضریب بتا رو دیده باشیم یا جایی شنیده باشیم اما برایمان مبهم باشد

Διαβάστε περισσότερα

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ به کار گیري مانع هاي مقاومتی جهت بهبود پایداري گذرا سعید اباذري - هیات علمی دانشگاه شهرکرد saeedabazar@yah.cm چکیده میباشد. یکی از مساي ل مهم در سیستم هاي قدرت افزایش میرایی دامنه نوسانات و افزایش زمان

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 0 دستگاه ژنراتور کمکی 8kW محمد دهقاننژاد علی احمدي مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا dehghannejad@roshdsanatniroo.com مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا a.ahmadi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

بهبود عملکرد گذرای توربینهای بادی مجهز به ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه با استفاده از استراتژی کنترل غیرخطی

بهبود عملکرد گذرای توربینهای بادی مجهز به ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه با استفاده از استراتژی کنترل غیرخطی 577 / 1004 بهبود عملکرد گذرای توربینهای بادی مجهز به ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه با استفاده از استراتژی کنترل غیرخطی 1 دانشگاه آزاد اسالمیواحد نجف آباد 2 عضو هیئت علمیدانشگاه آزاد اسالمیواحد 2 1 و بهادر

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

مشخصه های نابجایی ها چگالی نابجایی: مجموع طول نابجاییها در واحد حجم و یا تعداد نابجایی هایی که یک واحد از سطح مقطع دلخواه را قطع می کنند.

مشخصه های نابجایی ها چگالی نابجایی: مجموع طول نابجاییها در واحد حجم و یا تعداد نابجایی هایی که یک واحد از سطح مقطع دلخواه را قطع می کنند. مشخصه های نابجایی ها نابجاییها و مشخصات آنها تاثیرات مهمی بر روی خواص مکانیکی فلزات دارند. مهمترین این مشخصات میدان کرنشی است که در اطراف نابجایی ها وجود دارد. این میدان کرنش بر تحرک سایر نابجایی ها و

Διαβάστε περισσότερα

بررسی روشهای تنظیم پارامترهای کنترلکنندههای پیشبین و راهکارهای نوین تنظیم

بررسی روشهای تنظیم پارامترهای کنترلکنندههای پیشبین و راهکارهای نوین تنظیم I S I C E مجله کنترل ISSN 8-8345 جلد 8 شماره 3 پاییز 393 صفحه 69-85 بررسی روشهای تنظیم پارامترهای کنترلکنندههای پیشبین و راهکارهای نوین تنظیم علی خاکی صدیق پیمان باقری استاد دانشكدة مهندسی برق قطب علمی

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

( )= ( ) ( ) ( 1) ( d) d w و ( ) =

( )= ( ) ( ) ( 1) ( d) d w و ( ) = اراي ه روش جدید بدون شبکه نیمه ضمنی ذرات متحرك (MPS) با ضریب پنالتی براي حل معادلات دیفرانسیلی بیضوي خلاصه در این تحقیق روش جدید بدون شبکه نیمه ضمنی ذرات متحرك (MPS) با ضریب پنالتی براي حل معادلاتدیفرانسیلی

Διαβάστε περισσότερα

Tel: , Fax:

Tel: , Fax: کاربرد موتورهاي القایی شش فازه در فرمان خودروهاي نوین رضا کیانی نژاد چکیده: دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده مهندسی گروه برق Email : reza.kiani@scu.acr Tel: 611 33371, Fax: 611333664 در این مقاله پیشنهاد

Διαβάστε περισσότερα

(Finite Element Method)

(Finite Element Method) طراحی بهینه موتورهاي القایی خطی با سرعت پایین به روش بهینهسازي ازدحام ذرات با در نظر گرفتن اثر انتهایی ۳ ۲ امیر زارع بازقلعه محمدرضا نقاشان محمدرضا مشکوةالدینی حسین محموديمنش دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer (

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer ( 2 حسن براتی علی بچاری صالح 1 1 گروه برق واحد اهواز دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ایران ali_bacharisaleh@yahoo.com 2 استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول دزفول ایران barati216@gmail.com طرح حفاظتی

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα