نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن"

Transcript

1 75 شماره 20 برگردان انجام با مخزنی خصوصیات بررسی نشانگرهای تلفیق و لرزهای دادههای میادین از یکی در سروک سازند در های لرز ایران غرب جنوب نفتی 3 بیدهندی مجیدنبی و 2 کمالی محمدرضا 1* امیرزاده مریم تهران تحقیقات و علوم واحد آزاد دانشگاه پایه علوم دانشکده 1- نفت صنعت پژوهشگاه نفت باالدستی صنایع توسعه و پردیس پژوهشکده 2- تهران دانشگاه ژئوفیزیک مؤسسه 3- سوم و بيست سال 75 شماره صفحه 90/12/20 مقاله: دريافت تاريخ 91/3/3 مقاله: پذيرش تاريخ چكيده مخازن مهندسی در پارامترها اساسیترین از یکی تخلخل فرآیندهای میسازد قادر را متخصصان که میرود بهشمار طراحی مؤثر و کارا بهصورت را گاز و نفت میادین توسعه نگارهای و مغزه نمونههای از استفاده نمایند. مدیریت و تخلخل اندازهگیری برای متداول شهای رو چاهپیمایی فقط روشها این از حاصل نتایج اما میباشند تراوایی و چاه محدوده یا چاه محل در مخزن خواص نمایانگر میتواند نگارهای بعدی سه لرزهنگاری دادههای ترکیب با لذا باشد. میتوان مغزه نمونههای از حاصل اطالعات و چاهپیمایی زد. تخمین نیز چاه از دورتر فواصل در را مخزن خواص زا حاصل نتایج و سهبعدی لرزهنگاری دادههای مقاله این در با همچنین است. شده تفسیر و تعبیر چاهپیمایی نگارهای آنالیز و بعدی سه لرزهنگاری دادههای روی بر لرزهای برگردان انجام سروک سازند مخزنی خصوصیات لرزهای نشانگرهای تلفیق قرار بررسی مورد ایران غرب جنوب نفتی میادین از یکی در میدان این رسوبات آمده بهدست نتایج به توجه با است. گرفته در نتيجه در و ميباشد رخساره ای تغییر خصوصیات دارای بخش در اما است متفاوت تخلخل ميزان مختلف بخشهاي بهمیزان تخلخل مطالعه مورد میدان در سروک سازند مرکزی است. یافته افزایش مالحظه ای قابل نگارهای سه بعدی لرزه نگاری تخلخل كليدي: واژههاي صوتی مقاومت لرزه ای برگردان چاهپیمایی مقدمه آن رفتار شبینی پی و حال و درگذشته مخزن رفتار شناخت به و میباشد نفتی متخصصان وظایف از یکی آینده در نگاربرداری مخزن سنگ تولیدی فواصل در همینمنظور

2 21 مخزنی... خصوصيات بررسی نیاز مورد اطالعات و شده انجام چاه در مغزه گیری و می آید. بهدست... و سیال اشباع تراوایی تخلخل نظیر است پتروفیزیکی خصوصیات مهم ترین از یکی تخلخل نقش هیدروکربنی مخزن یک بهتر هرچه شناخت در که آناليز از استفاده با ميتوان را تخلخل ميكند. ايفا مؤثري دادههاي تلفيق طریق از همچنين و مغزهها و نگارها ارزيابي مغزه و نگار آنالیزهای نتایج با سهبعدی لرزهنگاری جهت كه است نگاري تنها نوترون نگار كرد. محاسبه و نگار اين تحلیل از ]1[. است شده طراحي تخلخل محاسبه را تخلخل ميتوان آزمايشگاه در مغزه آزمايشات نتايج و تحليل با میتوان حال عين در كرد. محاسبه مستقيم بهطور دادههاي با نگارها اين تطابق و چگالي و صوتي نگارهاي زد. تخمين را مؤثر تخلخل ميزان بعدي سه لرزهنگاري مقاومت جمله از لرزهای نشانگرهای استخراج با همچنین جمله از لرزهای نشانگرهای دیگر با آن تلفیق و صوتی میتوان... و واریانس لحظهای فاز لحظهای فرکانس خصوصیات در مؤثر زمینشناسی رخدادهای برخی به سطح مدفون كانالهاي گسلها محل همچون مخزنی مرتبط شناسی زمین رویدادهای دیگر و نفت و آب تماس برد. پی مخزنی خصوصیات با از دادههاي برگرداندن براي است روشي لرزهاي برگردان بازسازي و موجك اثر حذف واسطه به فركانسي رفته دست تبديل لرزهاي برگردان از هدف زمين. فركانسي باند كامل مقاومت نگارهاي شبكه به محدود باند لرزهاي دادههاي نقطه يا و عمق هم نقطه برداشت هر در پهن باند صوتي فرآیندی لرزهاي برگردان بنابراين ميباشد. مشترك مياني و اوليه لرزهاي مدلهاي اساس بر ميكوشد كه است نزديك صوتي مقاومت مدل شده زده تخمين موجكهاي ]2[. بزند تخمين را زمين واقعي مدل به دادههای ترکیب طریق از میشود سعی لرزهای برگردان در زمینشناسی دادههای مانند موجود دادههای سایر با لرزهای اطالعاتی چاه نگارهای از حاصل دادههای و مقیاس بزرگ نوع نظیر خصوصیاتی به را آنها بتوان که آورد بهدست صوتی مقاومت ساخت. مرتبط... و تخلخل میزان سنگ در آن تغییرات مشاهده با که میباشد دادهها این از یکی هب میتوان مشخص سنگشناسی ویژگیهای با الیه یک مقاومت بنابراین برد. پی الیه در سنگی رخساره تغییرات.]3[ میکند عمل لرزه ای نشانگر یک بهعنوان صوتی دادههاي از شده مشتق رياضي توابع لرزهاي نشانگرهاي از فركانس و زمان حوزههاي در كه هستند لرزهنگاری زمان شامل دادهها اين ميشوند. استخراج لرزهاي دادههاي شده مشتق نشانگرهاي ميباشند. جذب و فركانس دامنه حاصل نشانگرهاي و ساختماني اطالعات شامل زمان از نشانگرهاي هستند. چينهشناسي اطالعات شامل دامنه از با ارتباط در اطالعاتي شامل فركانس از شده مشتق از حاصل نشانگرهای و ميباشند مخزن خصوصيات و سيال با ارتباط در اطالعاتي ميتواند انرژي جذب مراحل در ميتوانند لرزهاي نشانگرهاي بدهد. نفوذپذيري گردند. استخراج لرزهاي دادههاي از برانبارش از بعد و قبل يك روي ميتوانند برانبارش از پس لرزهاي نشانگرهاي ]4[. گردند استخراج افق دو بين يا و زماني برش باشد. حجمي يا و سطحي ميتواند لرزهاي نشان گر هر يك روي در كه هستند نشان گرهايي سطحي نشان گرهاي حجمي نشانگرهاي ميشوند. محاسبه افق يك يا سطح افق دو بين يا معين زمان دو بين كه هستند نشان گرهايي كمك ما به نشان گرها اين ميگردند محاسبه شده تفسير مختلف جنبههاي از را لرزهای دادههای بتوانیم تا مي كنند ترتیب بدین نماییم. تفسير و تعبير چينهشناسي و ساختاري همراهی مخزن یک خصوصیات بهتر شناخت در را ما مینمایند. سازند مخزنی خصوصیات تعیین تحقیق این از هدف و لرزهای دادههای برگردان روش از استفاده با سروک در نفتی میادین از یکی در لرزه ای نشانگرهای تلفیق میباشد. ایران غرب جنوب صوتی مقاومت تهيه لرزهاي مقطع يك براي كه لرزهاي نشانگر مهمترين نشانگرهاي جزء نشانگر اين است. ميشود مقاومتصوتي سطحي نشانگرهاي گروه در و ميباشد دامنه از شده مشتق در چگالي حاصلضرب صوتي مقاومت ميگيرد. قرار

3 75 شماره Checkshots 2. Hampson Russel 3. Petrel 4. Sonic Log 5. Density Log گفت ميتوان عبارتي به است. اليه داخل از موج عبور سرعت امواج انتشار برابر در سنگها مقاومت صوتي مقاومت كه تا و اليه سنگشناسي معرف نشانگرها اين است. االستيك ميباشد. اليهها در موجود مخزني سيال نشاندهنده نيز حدي با دارند. متفاوتي صوتي مقاومت مقادير مختلف سنگهاي صوتي مقاومت مقادير كه ميشود معلوم 1 شكل به توجه معني اين به دارد همپوشاني مختلف سنگهاي براي صوتي مقاومت مقدار است ممكن متفاوت سنگ دو كه ]5[. باشند داشته مشابهي انیدریت دولومیت آهک سنگ سنگ ماسه شیل صوتی مقاومت )gr/cm 2.s( سنگ چند صوتي مقاومت تغييرات محدوده همپوشاني شکل 1 - ]5[ رايج از: عبارتند كه باشد داشته مختلفي علل ميتواند تشابه اين تخلخل تدفين پيشينه تكتونيكي فشردگي تدفين عمق شكستگي نوع شكستگي از ناشي تخلخل دانهاي بين نتيجه در سنگ. فرج و خلل اشباع ميزان و سيمان نوع با اليه يك داخل در صوتي مقاومت تغييرات مشاهده از رخساره تغييرات به ميتوان مشخص سنگشناسي ويژگي مقاومت صورت این به و برد پي اليه داخل در سنگي اب ]5[. میکند عمل لرزهای نشانگر یک بهعنوان صوتی عمق افزايش با اليهها از موج گذر سرعت اينكه به توجه سنگهاي بنابراين ميكند تغيير سنگشناسي تغيير نيز و ميدهند. افزايش را موج گذر سرعت محكمتر و متراكمتر سرعت كاهش باعث مخازن در تخلخل افزايش طرفي از ]6[. ميگردد صوتي مقاومت كاهش نتیجه در و موج گذر اليهها در P موج سرعت در بسزايي نقش نيز گاز تأثير و موج سرعت كاهش باعث گاز حضور به طوريكه دارد ميدهد. كاهش را صوتي مقاومت و گرديده اليه چگالي سنگ حفرههاي در آب حضور كه داشت توجه بايد ضمنا چگالی افزايش و تراكمي موج سرعت افزايش سبب ماسهسنگي بخشهاي در شيل حضور همچنين ميگردد. آورد پايين زيادي حد تا را صوتي مقاومت ميزان ميتواند ارزيابي در را پتروفيزيستها است ممكن به طوريكه كه گفت ميتوان بنابراين نماید. گمراه مخزني خصوصيات خصوصيات با كه است نشانگري مهمترين صوتي مقاومت ]7[. میباشد ارتباط در سنگشناسي و تخلخل نظير مخزني کار روش لرزهنگاری داده های شامل تحقیق این در نیاز مورد دادههای و 1 کنترلی نقاط داده های چاهپیمایی نگارهای بعدی سه انجام جهت میباشد. منطقه زمینشناسی اطالعات کلیه برای و 2 راسل - همپسون افزار نرم از لرزه ای وارون مراحل استفاده 3 پترل نرم افزار از لرزه ای نشانگرهاي استخراج است: زیر شرح به كار مراحل است. شده نرم افزار وارد مناسب فرمت با نیاز مورد داده های ابتدا 1- گردید. اب نرمافزار به چاهپیمایی دادههای کردن وارد از پس 2- این کنترلی نقاط دادههای با چاه نگارهای کالیبرهکردن چاه تا می شود تبدیل زمان حوزه به عمق حوزه از نگارها شوند. حوزه هم لرزهای مقطع و مصنوعی نگاشت لرزه زیر ترتیب به مرحله این در 3- میشود: ساخته نگار و 4 صوتی نگار از استفاده با ابتدا کار این برای الف- نگارهاي حاصل ضرب از صوتی مقاومت نگار 5 چگالی میشود. محاسبه چاه محل در صوتي و چگالي I = ρ V )1( محل در P موج سرعت V نمونه محل در چگالي ρ ميباشد. نمونه محل در صوتي مقاومت مقدار I و نمونه ضرايب و صوتي مقاومت بين موجود رابطه به توجه با ب- چاه محل در بازتاب ضرايب سري آمده زير در كه بازتاب ميآيد. بهدست

4 23 مخزنی... خصوصيات بررسی I 2 I 1 R = I + I 2 1 )2( الیه صوتی مقاومت I 1 نمونه محل در صوتی مقاومت I 2 می باشد. بازتاب ضریب R و زیرین چاه دادههاي از مينيمم يا صفر فاز در لرزهاي موجك ج- 2(. )شکل ميگردد استخراج لرزه اي و و لرزهاي موجك 1 مآميخت ه از مصنوعي نگاشت لرزه د- اکنون ]8[. ميشود ساخته )RC( بازتابش ضرايب يهاي سر مقطع با لرزهاي افقهاي تعيين منظور به مصنوعي نگاشتهاي انتظار نباید البته می شود. داده مطابقت چاه محل در لرزهاي با فاز و فرکانس دامنه نظر از لرزهای دادههای که داشت مثال هعنوان ب زیرا باشد. منطبق کامال چاهی درون دادههای هرتز 80 تا 8 بین لرزهای امواج در مورداستفاده فرکانس های صوتی نگار در استفاده مورد فرکانس های درحالی که است دستیابی جهت اینجا در ]5[. میباشد کیلوهرتز 30 تا 10 بین کلیه برای لرزه اي بلوک 8 m.s میزان به مناسب انطباق یک به 3(. )شکل شد داده شیفت باال سمت به چاهها در با مصنوعی نگاشت لرزه ساخت کار اتمام از پس 4- و سرسازندها قرار گيري محل چون اطالعاتي داشتن دست محلی چه در مصنوعي نگاشت لرزه در سازندها سر اینکه دادههای دو( این بین ما یا و تراف یا )پیک شدهاند واقع هك دادههایي كليه و چاهپيمایي نگارهاي چاه ها حفاري مخزني افقهاي كردن پيك است شده نرمافزار وارد قبال IL شكل اين در 4(. )شکل می شود آغاز نظر مورد میدان روند XL و تاقديس يا راستاي در ژئوفون چيدمان روند تاقديس محور راستاي در لرزهنگاري دادههاي برداشت مقاومت لرزهای نشانگر سرسازندها محل تعیین از پس 5- به نرمافزار كار روش )شکل 5 (. یشود م استخراج صوتی عبور و لرزهاي ردهاي كردن يكي با كه است صورت اين نشانگر BUTTERWORTH فيلتر يك از حاصل نتايج هب لرزه اي دادههاي دامنه اي اطالعات از صوتي مقاومت رد که همانگونه ميشود. استخراج قگيري مشت روش بخش در صوتی مقاومت میزان می شود دیده 5 شکل کاهش پایین و باال الیه های به نسبت سروک سازند مرکزی میکند. تایید را میدان این بودن تاقدیس مسأله این که یافته الف( deg. ب( فراواني تعداد ج( 1 و 1- بازه در موج دامنه فركانس )HZ( زمان )m.s( فركانس )HZ( فرکانس( بر )درجه موجک طیف)اسپکتروم( فاز مقدار الف( نرمافزار توسط صفر فاز در مصنوعی موجک برآورد 2- شکل فرکانس( بر )درجه صفر فاز مصنوعی)ریکر(در موجک استخراج ج( فرکانس( بر )درجه موجک طیف مطلق مقدار ب( 1. Convolution

5 75 شماره 24 زمان )m.s( 32 چاه در بعدی سه لرزهنگاری دادههای و مصنوعی نگاشت لرزه چاهپیمایی نگارهای تطابق 3- شکل ژئوفون شماره زمان )m.s( لرزهای تفسیر و تعبیر در سرسازندها نمایش 4- شکل

6 25 بررسی خصوصيات مخزنی... IL XL نقاط شليك شده در امتداد يال تاقديس IL نقاط شليك شده عمود بر يال تاقديس XL )m.s( زمان شکل 5- مقاومت صوتی مقطع لرزهاي ميدان با روند ازدياد تخلخل در بخش مخزني سازند سروك 6- در مرحله نهایی یک برش حجمی از مقطع مقاومت صوتی در سازند سروک جهت دستیابی به روند توزیع مقاومت صوتی و در نتیجه بررسی تخلخل در کل محدوده لرزهنگاری سه بعدی تهیه می شود )شکل 6(. هدف اصلی از استخراج مقاومت صوتی رسیدن به همین برش حجمی میباشد. در واقع یکی از ابزارهای بسیار قوی برای مطالعات تحتاالرضی و تعیین محل چاه توسعه ای در میادین هیدروکربنی برشهای حجمی حاصل از نشانگرهاي لرزه ای میباشد. با تحليل اين برش ميتوان نتيجه گرفت كه در مجموع بخش مرکزی ميدان جهت توليد از مخزن سروك مناسبتر از بخ شهای شمالی و جنوبی آن م يباشد. زيرا مقاومت صوتي در قسمت های شمالی و جنوبی میدان بیشتر از بخش مرکزی است. در نتیجه میزان تخلخل در بخش مرکزی میدان در اين افق بيشتر م يباشد. همچنین میزان تخلخل در قسمت های شمالی بیشتر از بخش های جنوبی میدان در این افق است.با دقت در محل ورود چاه ها به سرسازند سروک می توان دریافت که محل ورود چاه هایی که در بخش مرکزی افق سروک حفر شدهاند دارای تخلخل باالیی نسبت به سایر چاهها میباشند و چاههایی که دورتر از بخش مرکزی خصوصا در بخش های جنوبی حفر شدهاند بهرهدهی اقتصادی الزم را نخواهند داشت. رسم دیاگرام تقاطعی در اين مرحله پس از تخمين سرشت مخزني جهت اطمينان بخشيدن به فعاليتهاي انجام شده دو دياگرام تقاطعي جهت تطابق چاههای میدان و مدل کلی تهیه میگردد. دیاگرام تقاطعی نگار مقاومت صوتي در مقایسه با مدل مقاومت صوتي در چاه 13 )شکل 7( و دیاگرام تقاطعی نگار تخلخل در مقایسه با مدل مقاومت صوتي در چاههاي شماره 2 و 3 )شکل 8( ترسیم گردیده است. شیب خط حاصل نشا ندهنده تطابق مقاومت صوتی بهدست آمده مدل کلی و چاههای میدان است. اگر شیب خط 45 باشد تطابق موجود %100 می باشد. ميزان تطابق در هردو نمودار در میدان مورد نظر در این مطالعه %86 است که نشاندهنده تطابق نسبتا باالیی است. لذا مقاومت صوتی حاصل قابل استفاده برای کل میدان میباشد. در شکلهای فوق مشاهده میشود که هر چه از میزان مقاومت صوتی کاسته شود بر میزان تخلخل افزوده می گردد.

7 75 شماره 26 موردنظر میدان در شده حفر چاههای موقعیت با سروک سازند در صوتی مقاومت از حجمی برش نمایش 6- شکل لرزهای وارون از حاصل صوتی مقاومت با مقابل چاهی درون نمودارهای از حاصل صوتی مقاومت چاهی درون نمودارهای از حاصل صوتی مقاومت با مقابل لرزهای وارون از حاصل صوتی مقاومت چاهي درون نگارههاي از حاصل صوتي مقاومت )gr/cm 2 )s. 13 چاه در صوتي مقاومت مدل با مقایسه در صوتي مقاومت نگار تقاطعی دیاگرام 7- شکل. )gr/cm 2 )s. لرزهای وارون از حاصل صوتی مقاومت تخلخل )%( سروک سازند Y= x R 2 = DN3 DN صوتی مقاومت )gr/cm 2.s( 3 و 2 شماره چاه های در صوتي مقاومت مدل با مقايسه در تخلخل نگار تقاطعی دیاگرام 8- شکل

8 27 مخزنی... خصوصيات بررسی 1 لحظه ای فاز است شده بررسی تحقیق این در که دیگری نشانگر بعد افقی نشانگرهای از که است لحظهای فاز نشانگر توسط آن استخراج با که میباشد زمان پایه بر 2 انبارش از مورد میدان سروک سازند در موجود کانالهای نرمافزار 9(. )شکل است شده داده نمایش نظر RMS 3 دامنه انبارش از بعد حجمی لرزه ای نشان گرهای از نگر نشا این نشان را چینه شناسی تغییرات و می باشد دامنه پایه بر میدهد. 10 شکل در که نگونه هما نشانگر این استخراج با شمال جهت در چینه شناسی تغییر یک می شود مشاهده که می شود دیده سازند مرکز در غرب جنوب شرق- می باشد. کانال یک نشان دهنده احتماال فرکانس و لحظهای فاز لرزه ای نشان گرهای استخراج جنوب شرق- شمال جهت با چینهشناسی تغییرات های لحظ نشان یکدیگر با کاملی تطابق سروک سازند مرکز در غرب نشان گرهای از استفاده با همچنین 11(. )شکل می دهند در آمدگی باال و 5 خطواره لحظه ای فرکانس و 4 واریانس 12(. )شکل است شده داده تشخیص سروک سازند مرکز نتیجهگیری لرزه نگاري دادههاي و چاهپيمايي نگارهاي از استفاده 1- تعیین و تخلخل تخمين جهت مناسبي روش بعدي سه می باشد. مخزنی خصوصیات سازند از حاصل صوتی مقاومت برش به توجه با 2- در بخش این در تخلخل میزان که گردید مشخص سروک از بیشتر سازند مرکزی قسمت در و نبوده یکسان جا همه تقارن ساختار بر تاییدی امر این که میباشد آن نواحی سایر قسمتهای در تخلخل این بر عالوه است. میدان تاقدیسی میباشد. سازند شمالی بخش های از کمتر جنوبی روش بهترین آنها تلفیق و لرزهای نشانگرهای از استفاده 3- ساختمان های مدفون کانالهای گسلها تشخیص در میباشد. مخازن در... و شکل عدسی روند با کانال هایی لرزه ای نشانگرهای از استفاده با 4- دیده سروک سازند مرکز در جنوبغرب شرق شمال نگردید. مشاهده سازند این در عمدهای گسل اما است شده آنها تلفیق و نشانگرها و لرزه ای دادههای بررسی با 5- دارای مطالعه مورد میدان رسوبات که گردید مشخص افزايش و کاهش نتیجه در و رخساره ای تغییر خصوصیات انتخاب در امر این که است مختلف بخش های در تخلخل میباشد. مؤثر بسیار آتی چاه های محل لحظهای فاز نشانگر از استفاده با سروک سازند در کانالها تشخیص 9- شکل 1. Instantaneous Phase 2. Post-Stack 3. RMS Amplitude 4. Variance of Amplitude 5. Lineaments

9 28 شماره 75 RMS Amplitude نقاط برداشت دادههاي لرزهنگاري شکل 10- تشخیص کانال در مرکز سازند سروک با استفاده از نشانگر RMS Amplitude شکل 11- نمایش تغییرات رخسارهای در سازند سروک با استفاده از نشان گرهای فاز لحظه ای )سمت چپ( و فرکانس لحظ های )سمت راست(

10 29 بررسی خصوصيات مخزنی... )HZ( فركانس لحظهاي واريانس شكل 12- خطواره و باالآمدگي چينهاي در سازند سروک با استفاده از نشانگر واريانس )چپ( و نشانگرفركانس لحظهاي )راست( مراجع [1]. Serra O. and L., Well Logging Data Acquisition and Application, Chapter. 6, pp & chapter. 20, pp & chapter. 22, p , [2]. Verwest B., Masters, and Sena A., Elastic impedance inversion, 70 th annual international Meeting, SEG, Expanded Abstracts, , [3]. Hampson D. P., Schuelke J.S., and Quirein J. A., Use of Multi-Attribute Transforms to Predict Log Properties, GEOPHYSICS, Vol. 66, NO.1, pp , [4]. Brown A.,, Understanding Seismic Attributes, Geophysics, Original from the University of Michigan, Vol.66, pp , [5]. Telford W. M., and Sheriff R. E., and Geldart, L. P., and Keys, D. A., Applied Geophysics,Cambridge University Press. pp , ]6[ مختاري محمد لرزهنگاري آسان پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ص ]7[ معمارضياء ع. نقش تعبير و تفسير دادههاي لرزهاي بازتابي دراكتشاف منابع هيدروكربوري روابط عمومي شركت نفت فالت قاره ايران ص و ص [8]. Mari J. L., Glangeaud F.and Coppens F., Signal Processing for Geologists & Geophysicists, Chapter 2, pp , & Chapter 3, pp , & Chapter 12. pp , 1997.

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Refrigerator یخچال Ψυγείο Hladnjak FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد قطره دریاست اگر با دریاست به نام خداوند جان و خرد ور نه او قطره و دریا دریاست صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی مدیر مسئول: مهندس محمدحسن درویش سردبیر: مهندس وحید تیموری شورای سردبیری)به

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي 1 فهرست عنوان پروتکل دارو دادن روش های مختلف تجويز دارو فرآيند نحوه دادن دارو به بيمار نحوه تکميل کاردکس پرستاری خطاهای دارويی Medicatin Errr انسولين

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

ب عى ان پيصبينيضکستنهاييدرچنداليههايمتقارنباروشانرژي

ب عى ان پيصبينيضکستنهاييدرچنداليههايمتقارنباروشانرژي ( ) - : : 1386 : معادل ب رسي افضا م ىذسی داوشکذي داوشج مشخصات سيذاحمذگلچ بيان وامخاو ادگي: وام 1:8928:8 داوشج ئي: شماري افضايي( اي )سازي افضا م ىذسی تحصيلی: رشت آزاد داوشج ي ت دشكي حسيىي حسيه را ىما: استاد

Διαβάστε περισσότερα

شام در یونان و در اروپا هستید

شام در یونان و در اروپا هستید You are in Greece, you are in Europe! Tu es en Grèce! Tu es en Europe! Είσαι στην Ελλάδα, είσαι στην Ευρώπη! THESSALONIKI ALEXANDROUPOLIS شام در یونان و در اروپا هستید ATHENS PATRAS I am 16 years old and

Διαβάστε περισσότερα

somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب A

somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب A somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب - 1-5063186A Do not dispose of your scrapped appliances, nor your used batteries with household waste. You are

Διαβάστε περισσότερα

LIMDEP 7.0. (Bakhshoodeh & Salami, دشاب.2005 ; Emadi, 2005) Bhaduri (1980)

LIMDEP 7.0. (Bakhshoodeh & Salami, دشاب.2005 ; Emadi, 2005) Bhaduri (1980) :هد یمرک ما يسر...ييسر قطانم ريقف ياههرگ ۱۳۳ هلجم تاقيقحت داصتقا هعست يزراشك نيا هرد ۴ ۲ هرامش ۱۳۸۸ ۴ (۱۳۱ ۱۳۷) يسر اي ههرگ ما ريقف قطانم ييسر هيليگ نا دمحيب تيا یمرک هلا ۱ دمحم هد ۲* ۱ ۲ رايدا هرگ تيريدم

Διαβάστε περισσότερα

Phallocryptus spinosa ر ا

Phallocryptus spinosa ر ا 0 8 7 ا و لي ن گ ز ا ر ش م ش ا ه د ه Phallocryptus spinosa ا س ت ا ن ه ا ی ا ز و ي ز د ف ا ر س د ر ج ن و ب Anostraca( )Crustaceae; اي ر ا ن ب ه ر و ز 4 4 2 آ ت ش ب ا ر *, ر ا م ي ن م ن ا ف ف ر ن ا ص ر

Διαβάστε περισσότερα

MIΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΦΑΡΣΙ

MIΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΦΑΡΣΙ MIΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΦΑΡΣΙ واژه ﻧﺎﻣﮥ ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ - ﻓﺎرﺳﯽ for e f re Έκδοση Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2016 ISBN 978-618-82846-4-7 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΕΣ. Οδηγός δίγλωσσης υποστήριξης προσφύγων

ΓΕΦΥΡΕΣ. Οδηγός δίγλωσσης υποστήριξης προσφύγων ΓΕΦΥΡΕΣ Οδηγός δίγλωσσης υποστήριξης προσφύγων Α Έκδοση: Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γ.Σ.Ε.Ε., Ιούλιος 2016 3ης Σεπτεμβρίου 36, 104 32, Αθήνα Τηλ. 210 5218700 www.kanepgsee.gr/ Εmail: info@kanepgsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

راهبردهای بیان مخالفت در بین

راهبردهای بیان مخالفت در بین )س( فصلنامة علمي- پژوهشي زبانپژوهی دانشگاه الزهرا سال ششم شمارة 3 زمستان 393 راهبردهای بیان مخالفت در بین دانشجویان دختر و پسر سیدمحمد حسینی مجید عامریان تاریخ دریافت: 90/8/ تاریخ تصویب: 9//0 چکیده تحقیق

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεπγαζία Ήσος Φυνήρ 4 η Διάλεξη ΦΗΦΙΑΚΟ ΣΟΤΝΣΙΟ

Επεξεπγαζία Ήσος Φυνήρ 4 η Διάλεξη ΦΗΦΙΑΚΟ ΣΟΤΝΣΙΟ Επεξεπγαζία Ήσος Φυνήρ 4 η Διάλεξη ΦΗΦΙΑΚΟ ΣΟΤΝΣΙΟ ΓΕΝΙΚΕ ΔΟΜΕ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Θα αζρνιεζνύκε κε ηηο ηερληθέο θαη ηερλνινγίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ θσδηθνπνίεζε επεμεξγαζία θαη δηαλνκή ζηνλ ηειηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

οδηγός χρήστη maine base user guide ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ style number: G0165

οδηγός χρήστη maine base user guide ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ style number: G0165 maine base user guide οδηγός χρήστη руководство пользователя ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ СОХРАНЯЙТЕ ДЛЯ БУДУЩИХ СПРАВОК ВАЖНО! style number: G0165 2465 Read these instructions carefully

Διαβάστε περισσότερα

την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 20-22

την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 20-22 Περιεχόμενα Σελίδες Ευχαριστήρια επιστολή του Υπουργού Δημόσιας Υγείας του Αφγανιστάν Γενικές Πληροφορίες για το πρόγραμμα 3 Έκθεση Προόδου 3-11 Στόχοι του υλοποιηθέντος προγράμματος 3-4 Memorandum of

Διαβάστε περισσότερα

Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers from Developing Countries

Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers from Developing Countries No. 2 3+/,**, Technical Research Report, Earthquake Research Institute, University of Tokyo, No. 2, pp.3+/,,**,. * * Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Μέθοδοι συµπίεσης ηχητικών. Βιβλιογραφία. Κωδικοποίηση µε βάση την αντίληψη.

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Μέθοδοι συµπίεσης ηχητικών. Βιβλιογραφία. Κωδικοποίηση µε βάση την αντίληψη. Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Συµπίεση Ήχου Μέθοδοι συµπίεσης ηχητικών σηµάτων DPCM Συµπίεση σηµάτων οµιλίας Κωδικοποίηση µε βάση την αντίληψη Χαρακτηριστικά και εφαρµογές Ψυχοακουστική (psychoacoustics)

Διαβάστε περισσότερα

Legal use of personal data to fight telecom fraud

Legal use of personal data to fight telecom fraud Legal use of personal data to fight telecom fraud Dimitris Gritzalis May 2001 Ημερίδα Ελληνικού Φορέα Αντιμετώπισης Τηλεπικοινωνιακής Απάτης (ΕΦΤΑ) Tηλεπικοινωνιακή Απάτη: Μέθοδοι - Πρόληψη - Προεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS ΣΥΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

اإلسكندرية:منارة الثقافة

اإلسكندرية:منارة الثقافة مركز مصر للعالقات الثقافوة والتعلوموة سفارة مجهورية مصر العربوة بأثونا ΣΟ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ηης ΠPEΒΔΙΑ ηης AΡΑΒΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ηης ΑΙΓΤΠΣΟΤ ζηην ΑΘΗΝΑ تروامج األسثىع انثقايف ادلصري اخلامس 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων

Σύνοδος Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων Σύνοδος Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων Καθ. Κωνσταντίνος Κυπαρισσίδης Πρόεδρος ΕΚΕΤΑ Ιούλιος 2007 Περιεχόμενα Ελληνικές Τεχνολογικές Επιστημονικές Πρωτοβουλίες-ΕΤΕΠ Προτεινόμενες Θεματικές Περιοχές Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΡΕ 23 Νοε 2014 ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ανά ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50m EΛΕΤΘΕΡΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (25) 23/11/2014 Απογ. ΣΕΛΙΚΕ ΕΙΡΕ 1

ΕΡΡΕ 23 Νοε 2014 ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ανά ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50m EΛΕΤΘΕΡΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (25) 23/11/2014 Απογ. ΣΕΛΙΚΕ ΕΙΡΕ 1 ΕΡΡΕ 23 Νοε 2014 ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ανά ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50m EΛΕΤΘΕΡΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (25) 23/11/2014 Απογ. ΣΕΛΙΚΕ ΕΙΡΕ 1 1 127862 ΚΙΥΛΑΠ ΦΥΡΗΝΠ 1996 ΑΟΖΠ 00:22.56 2 118635 ΑΟΔΡΝΓΙΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 1993 ΞΑΛΠΔΟ 00:24.01 3

Διαβάστε περισσότερα

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59.

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. Εισαγωγή Περί Μελέτης της Συγκίνησης Τα πάθη Μόνον αυτά δίνουν τη νοημοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΖ ΙΩΝΙΔΕΙΑ 2014 8-9 ΕΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑ 01-02 Φεβ 2014

ΚΖ ΙΩΝΙΔΕΙΑ 2014 8-9 ΕΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑ 01-02 Φεβ 2014 ΚΖ ΙΩΝΙΔΕΙΑ 2014 8-9 ΕΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑ 01-02 Φεβ 2014 1/2/2014 Πρωί 50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ (50) 1 158554 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 2006 ΠΕΡΑ ΑΓ8 00:41.64 2 163655 ΣΑΒΒΙΤΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 Α.Ο. Ω. ΑΓ8 00:45.07 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΡΕ 23 Νοε 2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΡΡΕ 23 Νοε 2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΡΕ 23 Νοε 2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m EΛΕΤΘΕΡΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (25) ΣΕΛΙΚΕ ΕΙΡΕ 1 1 127862 ΚΙΥΛΑΠ ΦΥΡΗΝΠ 1996 ΑΟΖΠ ΑΛΓΟ 00:23.11 2 118635 ΑΟΔΡΝΓΙΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 1993 ΞΑΛΠΔΟ ΑΛΓΟ 00:23.86 3 124581 ΡΕΖΚΑΙΑΠ ΜΔΛΝΦΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

«Μ Ε Λ Ε Τ Η Τ Ο Υ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Υ Π Ε Ι Ο Υ Τ Η Σ Μ Ε Γ Α Λ Ο Π Ο Λ Η Σ Σ Τ Ο Ν Ο Μ Ο TEI ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕ- ΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Επιχειρηµατική Ηθική και Πρωτόκολλο (Business Ethics and Etiquette).

Κεφάλαιο 10 Επιχειρηµατική Ηθική και Πρωτόκολλο (Business Ethics and Etiquette). Κεφάλαιο 10 Επιχειρηµατική Ηθική και Πρωτόκολλο (Business Ethics and Etiquette). Εικ.10.1 Γνωρίστε τον κόσµο των Αράβων και των Ιρανών. Όταν το 387 µ.χ. ο Άγιος Αυγουστίνος επισκέφτηκε το Μιλάνο, παρατήρησε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοσωµατικοί Πόνοι: Η Θεραπευτική ιαδικασία τους, σύµφωνα µε την Προσωποκεντρική & Focusing Βιωµατική Ψυχοθεραπεία *

Ψυχοσωµατικοί Πόνοι: Η Θεραπευτική ιαδικασία τους, σύµφωνα µε την Προσωποκεντρική & Focusing Βιωµατική Ψυχοθεραπεία * Ψυχοσωµατικοί Πόνοι: Η Θεραπευτική ιαδικασία τους, σύµφωνα µε την Προσωποκεντρική & Focusing Βιωµατική Ψυχοθεραπεία * Άννα Καραλή miel@hol.gr Περίληψη Η Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία, που αναπτύχθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων

Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων Κωνσταντίνος Παπαοδυσσεύς Καθηγητής ΣΗΜΜΥ, Δημήτρης Αραμπατζής Δρ. ΣΗΜΜΥ Σολομών Ζάννος Υ.Δ. ΣΗΜΜΥ Φώτιος Γιαννόπουλος Υ.Δ. ΣΗΜΜΥ Μιχαήλ Έξαρχος Δρ. ΣΗΜΜΥ

Διαβάστε περισσότερα

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-a

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-a Refugee Phrasebook/Greece March 2016-a Standard Arabic / English [ ر. ] / Farsi / Greek phonetic / Greek alphabet / Kurdish (Kurmancî) / Urdu These icons come from the The Noun Project (CC-BY 3.0, not

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 9 Μικτή Συνδεσμολογία, Ισχύς

ΑΣΚΗΣΗ 9 Μικτή Συνδεσμολογία, Ισχύς Σκοπός ΑΣΚΗΣΗ 9 Μικτή Συνδεσμολογία, Ισχύς Στο πείραμα αυτό θα χρησιμοποιηθούν όλες οι απραίτητες προηγούμενες γνώσεις σε μικτά συστήματα αντιστάσεων και θα υπολογιστεί η ισχύς του ρεύματος που διαρρέει

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ:ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: {kameoka,sagayama}@hil.t.u-tokyo.ac.jp, m.goto@aist.go.jp GUI

E-mail: {kameoka,sagayama}@hil.t.u-tokyo.ac.jp, m.goto@aist.go.jp GUI E-mail: {kameoka,sagayama}@hil.t.u-tokyo.ac.jp, m.goto@aist.go.jp GUI Selective Amplifier of Periodic and Non-periodic Components in Concurrent Audio Signals with Spectral Control Envelopes Hirokazu Kameoka

Διαβάστε περισσότερα

Electricity and Energy

Electricity and Energy Electricity and Energy - 1 - Standards: 22.1: Distinguish alternating current (AC) from direct current (DC) and know why household electricity is AC and not DC. 22.2: Know that household electrical energy

Διαβάστε περισσότερα

EARNINGS MANAGEMENT & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

EARNINGS MANAGEMENT & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ EARNINGS MANAGEMENT & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΣΑΛΑΜ ΣΟΥΖΑΝ MAF 32/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11:

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11: هل تعبير والذي يأتي هو مضاف 11 رؤيا 11: Holy_bible_1 الشبهة " 11 يقول البعض أن تعبير " الذي يأتي" في رؤيا 11: قائلين نشكرك ايها الرب االله القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي يأتي ألنك اخذت قدرتك

Διαβάστε περισσότερα

OST-7080HD Διασυνδέσεις Sleep ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: Το τηλεχειριστήριο του ψηφιακού δέκτη έχει 6 πλήκτρα μάθησης. Κάθε πλήκτρο μπορεί να είναι αντίγραφο κάθε πλήκτρου λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Μ.Δ. Γιακουλάκη, Μ.Π. Ζαρόβαλη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χαράλαμπος Θ. Λυκίδης Msc Δασολόγος Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων. Βίντεο (Video) Περιεχόµενα. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 5, [link]

ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων. Βίντεο (Video) Περιεχόµενα. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 5, [link] ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Βίντεο (Video) Περιεχόµενα Εισαγωγή Βίντεο και πολυµεσικές εφαρµογές Αναπαράσταση Βίντεο Πρότυπα αναλογικού βίντεο Ψηφιακό βίντεο Πρότυπα ελεγκτών αναπαράστασης

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία σε κίνηση!

Η τεχνολογία σε κίνηση! Η τεχνολογία σε κίνηση! 3 χρόνια στο Mobile World Congress: Η στρατηγική εξωστρέφειας του ΣΕΚΕΕ Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης Γενικός Διευθυντής, ΣΕΚΕΕ 2 Απριλίου 2015 2010: Creating the ecosystem 2015: Growing

Διαβάστε περισσότερα

YB16200 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΟΥΣΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

YB16200 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΟΥΣΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ YB16200 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΟΥΣΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. Αγ.Σαράντα 45, 18346-Μοσχάτο Τηλ.4823421, 4838270 Fax:4820580 Τα παρακάτω σύµβολα είναι πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ» Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

GF GF 3 1,2) KP PP KP Photo 1 GF PP GF PP 3) KP ULultra-light 2.KP 2.1KP KP Fig. 1 PET GF PP 4) 2.2KP KP GF 2 3 KP Olefin film Stampable sheet

GF GF 3 1,2) KP PP KP Photo 1 GF PP GF PP 3) KP ULultra-light 2.KP 2.1KP KP Fig. 1 PET GF PP 4) 2.2KP KP GF 2 3 KP Olefin film Stampable sheet JFE No. 4 20045 p 82 Composite Material for Automotive Headliners Expandable Stampable Sheet with Light Weight and High Stiffness A JFE SUZU JFE HA KP 50 mass 30 UL 800 g/m 2 7.2 N/mm Abstract: KP-Sheet

Διαβάστε περισσότερα

2) CH 3 CH 2 Cl + CH 3 O 3) + Br 2 4) CH 3 CHCH 3 + KOH.. 2- CH 3 CH = CH 2 + HBr CH 3 - C - CH C 2 H 5 - C CH CH 3 CH 2 OH + HI

2) CH 3 CH 2 Cl + CH 3 O 3) + Br 2 4) CH 3 CHCH 3 + KOH.. 2- CH 3 CH = CH 2 + HBr CH 3 - C - CH C 2 H 5 - C CH CH 3 CH 2 OH + HI اكتب الناتج العضوي في كل من التفاعلات الا تية : 5 مساعد (400-300) س C + 2H عامل 2. ضوء CH 4 + Cl 2 CH 3 NH 2 + HCl أكتب صيغة المركب العضوي الناتج في كل من التفاعل الا تية : 2) CH 3 CH 2 Cl + CH 3 3) +

Διαβάστε περισσότερα

PWM και SWITCHING τεχνολογίες

PWM και SWITCHING τεχνολογίες PWM και SWITCHING τεχνολογίες Βεζέρης ημήτριος Λευκίππου 6, 67100 Ξάνθη, Τηλ.-Fax 2541 084 084, e-mail: leader@cosmos4u.com www.vezeris.gr Προσέγγιση θέματος υπό το πλαίσιο εργασίας με θέμα τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Πατίκας Πατρώνυμο: Αλέξανδρος Ημερομηνία Γέννησης: 18.06.1974 Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο Εργαστηριακή Άσκηση 3: Εισαγωγή στη διαμόρφωση συχνότητας (FΜ) Προσομοίωση σε Η/Υ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη Σοφία Ζαπουνίδου 1. Εισαγωγή Η Διαχείριση Γνώσης (ΔΓ) αποτελεί μία νέα προσέγγιση στη διοίκηση οργανισμών, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔYNAMIKH ΜΗΧΑΝΩΝ Ι. Δρ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Καθηγητής Δ/ντής, Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών

ΔYNAMIKH ΜΗΧΑΝΩΝ Ι. Δρ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Καθηγητής Δ/ντής, Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών ΔYNAMIKH ΜΗΧΑΝΩΝ Ι Εισαγωγή στην Δυναμική Μηχανών, Δομών και Συστημάτων 5 ο εξάμηνο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Ε.Μ.Π. Δρ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Καθηγητής Δ/ντής, Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Αμανατιάδης Δημήτριος του Σοφοκλή Ημ/νία Γέννησης : 12 Φεβρουαρίου 1970 Τόπος κατοικίας : Θεσσαλονίκη, Βατοπεδίου 5, 56224 Εύοσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η Πτυχιακή Εργασία Η πτυχιακή εργασία αποτελεί μελέτη επί ενός εξειδικευμένου αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

TECNICAL BOOKLET ANTENNES amateur radio antennas

TECNICAL BOOKLET ANTENNES amateur radio antennas TECNICAL BOOKLET ANTENNES amateur radio antennas /51 MHz antenna 144/146 MHz antennas Pro XL 144/146 MHz antennas 4/4 MHz antennas Pro XL 4/4 MHz antennas Patch 4/4 MHz antenna 144/146 & 4/4 MHz antennas

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο Εργαστηριακή Άσκηση 1: Εισαγωγή στη διαμόρφωση πλάτους (ΑΜ) Προσομοίωση σε Η/Υ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ Τζούλια Αττά Πολίτου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Τοξικολογία είναι η επιστήμη που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Σημειώσεις

Διδακτικές Σημειώσεις ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διδακτικές Σημειώσεις για το μάθημα Εμβιοηλεκτρομαγνητισμός Θεσσαλονίκη, 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ»

«ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ» «ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ρ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σηµαντικά ρήγµατα στη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 Γέφυρα Wheatstone

ΑΣΚΗΣΗ 7 Γέφυρα Wheatstone Σκοπός ΑΣΚΗΣΗ 7 Γέφυρα Wheatstone Σκοπός της άσκησης αυτής είναι Η κατανόηση της λειτουργίας και του τρόπου μέτρησης μιας αντίστασης με τη χρήση της διάταξης γέφυρας Wheatstone Θεωρητικό Υπόβαθρο Εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Kenta OKU and Fumio HATTORI

Kenta OKU and Fumio HATTORI DEIM Forum 2012 A1-3 525 8577 1 1 1 E-mail: oku@fc.ritsumei.ac.jp, fhattori@is.ritsumei.ac.jp Kenta OKU and Fumio HATTORI College of Information Science and Engineering, 1 1 1 Nojihigashi, Kusatsu-city,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική μόνωση: λύση ή εξειδικευμένη επιλογή

Σεισμική μόνωση: λύση ή εξειδικευμένη επιλογή ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜOΝΩΣΗ: ΛΥΣΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Περίληψη Η Ελλάδα, όπως είναι παγκοσμίως γνωστό, έχει ένα δυσάρεστο χαρακτηριστικό: την έντονη σεισμικότητα. Αυτό, την καθιστά μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο Σήµατα & Κωδικοποίηση. Ενότητα Β

Φυσικό Επίπεδο Σήµατα & Κωδικοποίηση. Ενότητα Β Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο Σήµατα & Κωδικοποίηση Ενότητα Β ρ. Ε. Μάγκος Βασικές Έννοιες Σηµάτων Τα ελαστικά σώµατα υφίστανται παροδικές παραµορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A CRUSHER MODULE USING P.L.C.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A CRUSHER MODULE USING P.L.C. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ Όλγα Ηµέλλου PhD Περίληψη Μετά την ψήφιση του νόµου 2817/2000, την πρόσφατη συµπλήρωση και αναθεώρησή του και την υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, η εκπαίδευση των παιδιών και

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 19 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 62(7-8ί(- 1%:+;4ώ/ =&' : >&=+(('=(/(4'=ή 1(%'5'=ή

!#ά%&'( 19 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 62(7-8ί(- 1%:+;4ώ/ =&' : >&=+(('=(/(4'=ή 1(%'5'=ή L'ώ+8(0 J%(8(2=(ύ#:0, 7&!20ή4 8&')0)/&'ή ',& 9,6'ό"/&, 8&')0)/ί,!"#ά%&'( 19 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 62(7-8ί(- 1%:+;4ώ/ =&' : >&=+(('=(/(4'=ή 1(%'5'=ή @5( ="#ά%&'( &-5ό "A'="/5+;/ό4&25" 2" 7:5ή4&5&

Διαβάστε περισσότερα