ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ"

Transcript

1

2

3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι παρόντες Γενικοί Ασφαλιστικοί Όροι ισχύουν για όλες ανεξαιρέτως τις καλύψεις που παρέχονται με αυτήν την ασφαλιστική σύμβαση, εκτός και εάν τροποποιούνται από κάποιον αντίθετο Ειδικό Ασφαλιστικό Όρο. Γενικοί ορισμοί: 1. Ασφαλιστής ή Εταιρία Είναι η Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων INTERNATIONAL LIFE ΑΕΓΑ (Λ. Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2, Μαρούσι, Τ.Κ ). 2. Λήπτης της ασφάλισης Είναι το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που συμβάλλεται με τον ασφαλιστή στην παρούσα ασφαλιστική σύμβαση για λογαριασμό δικό του ή τρίτου, με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία του τρίτου ασφαλισμένου ή δικαιούχου του ασφαλίσματος αναγράφονται στο παρόν ασφαλιστήριο. Σε περίπτωση αμφιβολίας η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε για λογαριασμό του λήπτη της ασφάλισης. 3. Ζημιωθέν πρόσωπο ή ζημιωθείς (αναφορικά με την κάλυψη Αστικής Ευθύνης και μόνο) Είναι κάθε τρίτο πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, δικαιούται αποζημίωσης εξαιτίας ζημίας που προξενήθηκε με το ασφαλισμένο όχημα. 4. Ασφαλιστικό συμφέρον Είναι η οικονομική σχέση που συνδέει τον ασφαλισμένο ή λήπτη της ασφάλισης με το αντικείμενο της ασφάλισης και η οποία προσδιορίζει την έκταση του ασφαλίσματος που μπορεί να δικαιούται να εισπράξει, για δικό του λογαριασμό ο ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος του ασφαλίσματος (αν υπάρχει). 5. Ασφαλιστική περίοδος Είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο συμφωνείται ότι έχει ισχύ η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση. 6. Ασφαλιστικός Κίνδυνος ή κάλυψη Είναι η δυνατότητα επέλευσης μιας ασφαλιστικής περίπτωσης που περιλαμβάνεται στο ασφαλιστήριο. 7. Ασφάλισμα ή αποζημίωση Είναι η υποχρέωση (παροχή) του ασφαλιστή που προκύπτει από την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου και συνίσταται είτε σε χρήμα είτε σε αυτούσια αποκατάσταση της ζημιάς, κατά τους όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου. 8. Ασφάλιστρο Είναι το χρηματικό ποσό που οφείλει να καταβάλλει ο λήπτης της ασφάλισης στον ασφαλιστή. 9. Ασφαλιστήριο Είναι το έγγραφο που αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση και που εκδίδεται από τον ασφαλιστή. Οι Ασφαλιστικοί Όροι (Γενικοί και Ειδικοί), τα Παραρτήματα του ασφαλιστηρίου και οι Πρόσθετες επ' αυτού Πράξεις θεωρούνται ενσωματωμένα σε αυτό και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του, οι δε λέξεις «ασφαλιστική σύμβαση» ή και «ασφαλιστήριο» ή και «συμβόλαιο» οπουδήποτε κι αν χρησιμοποιούνται στο παρόν, θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν όλα τα παραπάνω. Αν σ' οποιοδήποτε σημείο αυτού του ασφαλιστηρίου ή των Ασφαλιστικών Όρων ή Παραρτημάτων του ή Πρόσθετης επ' αυτού Πράξης, έχει δοθεί σε κάποια λέξη ή έκφραση ένας συγκεκριμένος ορισμός ή έννοια, τότε, οπουδήποτε και αν εμφανίζεται αυτή η λέξη ή έκφραση, θα ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτόν ακριβώς τον ορισμό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Προϋποθέσεις ευθύνης από τη σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτων. 1. Η προσεκτική ανάγνωση και ακριβής τήρηση και εφαρμογή από τον λήπτη της ασφάλισης και τον ασφαλισμένο των όρων αυτού του ασφαλιστηρίου και ιδιαίτερα εκείνων που αναφέρονται στις υποχρεώσεις τους, καθώς επίσης και η ειλικρίνεια των δηλώσεων και απαντήσεων του λήπτη της ασφάλισης ή και του ασφαλισμένου στην πρόταση ασφάλισης ή και σε τυχόν πρόσθετο ερωτηματολόγιο, θα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση οποιασδήποτε ευθύνης του ασφαλιστή με βάση το παρόν ασφαλιστήριο. 2. Τον λήπτη της ασφάλισης βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον ασφαλισμένο. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να γνωρίσει στον ασφαλισμένο και στον δικαιούχο του ασφαλίσματος την ύπαρξη και τους όρους αυτού του ασφαλιστηρίου, τόσο δε ο ασφαλισμένος, όσο και ο δικαιούχος του ασφαλίσματος έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον λήπτη της ασφάλισης. Οπουδήποτε στο παρόν, γίνεται αναφορά σε υποχρεώσεις του ασφαλισμένου, θα νοούνται ως υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. Άρθρο 2. Κατάρτιση και έναρξη της ασφαλιστικής σύμβασης. 1. Η ασφαλιστική σύμβαση καταρτίζεται εγγράφως και ισχύει με βάση την πρόταση ασφάλισης, που έχει υποβάλλει στον ασφαλιστή ο λήπτης της ασφάλισης, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια, καθώς επίσης και με βάση τις έγγραφες απαντήσεις, σε όποια συμπληρωματική πληροφορία έχει ζητηθεί. Ανάλογα και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του ασφαλιστή υπολογίζονται και τα ασφάλιστρα. 2. Οι υποχρεώσεις του ασφαλιστή, του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου καθορίζονται από: το ασφαλιστήριο τους Γενικούς και Ειδικούς ασφαλιστικούς όρους την πρόταση ασφάλισης και τα επιμέρους Παραρτήματα του ασφαλιστηρίου ή και τις Πρόσθετες Πράξεις που εκδίδονται, με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη, τροποποιήσεις του ασφαλιστηρίου. -3-

4 3. Όρος που δεν περιλαµβάνεται, σε κάποιο από τα προαναφερθέντα τµήµατα αυτής της ασφαλιστικής σύµβασης, δεν ισχύει. 4. Για να παρασχεθεί ασφαλιστική κάλυψη πριν την έκδοση ασφαλιστηρίου συµβολαίου απαιτείται σύµβαση, προσωρινής κάλυψης, που αποδεικνύεται µε το, από τον ασφαλιστή χορηγούµενο, προσωρινό σηµείωµα ή προκειµένου περί υποχρεωτικής ασφάλισης Αστικής Ευθύνης και από γραπτή βεβαίωση σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 489/76 (όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π.Δ. 237/1986). Το σηµείωµα προσωρινής κάλυψης ισχύει µέχρι την έκδοση του ασφαλιστηρίου, αλλά πάντως όχι πέρα από την σ' αυτό αναγραφοµένη ηµεροµηνία λήξης (µέχρι 30 ηµέρες από την έκδοσή της). 5. Το ασφαλιστήριο, το σηµείωµα προσωρινής κάλυψης και η γραπτή βεβαίωση, χορηγούνται υποχρεωτικά από τον ασφαλιστή στον ασφαλισµένο αµέσως µετά την αποδοχή από µέρους του ασφαλιστή της ασφάλισης, πάντοτε µε βάση τη γραπτή πρόταση του αιτουµένου την ασφάλιση. 6. Προϋπόθεση της έναρξης η διεύρυνσης υπάρχουσας ασφαλιστικής κάλυψης αποτελεί σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη έγκυρης ασφαλιστικής σύµβασης, ο δε ασφαλιστής έχει το δικαίωµα να καταγγείλει αυτή σε περίπτωση µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ασφαλισµένου προς αυτόν, ισχυόντων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων 9 (Καταγγελία - Ακύρωση) και 12 (Ασφαλιστικά βάρη). Άρθρο 3. Στοιχεία της ασφαλιστικής σύµβασης. 1. Στο ασφαλιστήριο θα αναφέρονται τουλάχιστον τα στοιχεία των συµβαλλοµένων, του ασφαλισµένου κυρίου ή κατόχου του ασφαλισµένου οχήµατος και του δικαιούχου του ασφαλίσµατος, αν αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο, ο τόπος και χρόνος έκδοσης του ασφαλιστηρίου, ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης, ο αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος και τα λοιπά προσδιοριστικά του στοιχεία για τον υπολογισµό των ασφαλίστρων, οι καλυπτόµενοι ασφαλιστικοί κίνδυνοι, τα ανώτατα όρια ευθύνης του ασφαλιστή (ασφαλιστικά ποσά), οι εξαιρέσεις της παρεχοµένης ασφαλιστικής κάλυψης, ο λογαριασµός ασφαλίστρων και το εφαρµοστέο δίκαιο. 2. Κάθε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων γνωστοποιείται στον έτερο συµβαλλόµενο και αποδεικνύεται µόνον εγγράφως, αποκλειοµένου κάθε άλλου µέσου απόδειξης, ακόµη και του όρκου. Άρθρο 4. Τοπικά όρια ισχύος της ασφάλισης. 1. Όλες οι καλύψεις του παρόντος ασφαλιστηρίου συµβολαίου ισχύουν αποκλειστικά µέσα στα όρια της Ελληνικής επικράτειας και µόνον. 2. Αναφορικά µε την υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και µετά από αίτηση του ασφαλισµένου κατά περίπτωση, η κάλυψη µπορεί να επεκταθεί και εντός των γεωγραφικών ορίων οποιουδήποτε κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή και οποιασδήποτε άλλης χώρας της οποίας το Εθνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης έχει προσυπογράψει την από 15 Μαρτίου 1991 «Πολυµερή Σύµβαση Εγγυήσεως µεταξύ Εθνικών Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης». Για τις υπόλοιπες χώρες εκτός των ανωτέρω, απαιτείται ειδική έγγραφη βεβαίωση του ασφαλιστή, κατόπιν προηγούµενης έγγραφης αίτησης του ασφαλισµένου, µε την καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων. 3. Σε περίπτωση που σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρ. 2 αυτού του άρθρου, ο ασφαλιστής επεκτείνει ασφάλιση στην αλλοδαπή, χορηγεί στον ασφαλισµένο πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα) σύµφωνα µε το Ν. 489/76. Το εν λόγω πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης είναι και το µόνο αποδεικτικό της επέκτασης της ασφάλισης στην αλλοδαπή. 4. Η συνοριακή ασφάλιση καλύπτει αυτ/τα που εισέρχονται στη Ελλάδα και δεν είναι εφοδιασµένα µε πράσινη κάρτα, συνάπτεται µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών για χρονικό διάστηµα 30 ηµερών χωρίς να µπορεί να ανανεωθεί. Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του -4- άρθρου 6 παρ. 3 του Π.Δ. 237/86 εφαρµόζονται αναλόγως. Άρθρο 5. Ανώτατα όρια ευθύνης του ασφαλιστή. 1. Το ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή για κάθε ατύχηµα, στο οποίο περιλαµβάνονται το κεφάλαιο, οι τόκοι, οι δικαστικές δαπάνες και τα κάθε φύσης έξοδα (π.χ. αµοιβές τρίτων κλπ.), δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το αναγραφόµενο στον Πίνακα Καλύψεων του ασφαλιστηρίου, αντίστοιχο ασφαλιστικό ποσό, ανεξάρτητα από τον αριθµό των ζηµιωθέντων από αυτό το ατύχηµα. 2. Περισσότερες της µίας κατ' ατύχηµα, οφειλόµενο στην ίδια αιτία, προκληθείσες ζηµιές, θα λογίζονται ότι αποτελούν ένα και το αυτό ατύχηµα. Άρθρο 6. Ανανέωση ασφαλιστικής σύµβασης. Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση ισχύει για την ασφαλιστική περίοδο που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο και ανανεώνεται κάθε φορά αυτοδικαίως για ίσο χρονικό διάστηµα µετά τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου (όπως και κάθε επόµενης ασφαλιστικής περιόδου), εκτός και αν τριάντα (30) ηµέρες πριν το τέλος κάθε ασφαλιστικής περιόδου ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη ειδοποιήσει το άλλο µε συστηµένη επιστολή ή επί αποδείξει για το αντίθετο (εναντίωση). Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλιστής µπορεί να επικαλεσθεί την λήξη της ασφαλιστικής σύµβασης έναντι του ζηµιωθέντος τρίτου, µετά την πάροδο δεκαέξι (16) ηµερών από την εκ µέρους του γνωστοποίησή της στο κέντρο πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 27β παρ. 1 του Π. Δ. 237/1986. Για κάθε ανανέωση εκδίδεται νέο ασφαλιστήριο ή βεβαίωση ανανέωσης της ασφαλιστικής σύµβασης (ανανεωτήριο). Άρθρο 7. Μεταβολή της κυριότητας ή της κατοχής του ασφαλισµένου οχήµατος. 1. Σε περίπτωση µεταβίβασης του ασφαλισµένου οχήµατος αιτία θανάτου, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του πρώτου κτήτορα από την ασφάλιση, µεταβιβάζονται στο νέο κτήτορα, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει για τη µη αποδοχή τους τον ασφαλιστή, µέσα σε ένα (1) µήνα από το θάνατο. 2. Αν µεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του αυτοκινήτου οχήµατος µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο, η ασφαλιστική σύµβαση λύεται αυτοδικαίως µετά την παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της µεταβίβασης, ο δε ασφαλιστής υποχρεούται σε επιστροφή των τυχόν µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων. Η λύση της σύµβασης ισχύει έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ µέρους του ασφαλιστή οποιαδήποτε ενέργεια. 3. Αν µετά τη µεταβίβαση του αυτοκινήτου οχήµατος κατά την προηγούµενη παράγραφο συναφθεί νέα ασφαλιστική σύµβαση για το ίδιο αυτοκίνητο όχηµα η υφιστάµενη ασφαλιστική σχέση παύει να ισχύει και µόνος υπεύθυνος έναντι των ζηµιωθέντων τρίτων είναι ο τελευταίος ασφαλιστής. Άρθρο 8. Ακύρωση της ασφαλιστικής σύµβασης 1. Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να λύουν την ασφαλιστική σύµβαση οποτεδήποτε µε έγγραφη συµφωνία. Η λύση της σύµβασης γνωστοποιείται µε επιµέλεια της Εταιρίας, στο Κέντρο Πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 27β παραγρ. 1 του Π.Δ.237/1986 και ισχύει έναντι των τρίτων µετά την πάροδο δεκαέξι (16) ηµερών από τη γνωστοποίηση αυτή. 2. α) Ο Λήπτης της ασφάλισης ή ο Ασφαλισµένος µπορούν να καταγγέλλουν την ασφαλιστική σύµβαση, οποτεδήποτε, µε γραπτή δήλωση η οποία επιδίδεται στην εταιρία ή σε εξουσιοδοτηµένο από αυτήν διαµεσολαβητή, επί αποδείξει. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται µετά την πάροδο τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση αυτής στην Εταιρία. β) Η Εταιρία µπορεί, µε γραπτή δήλωση, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύµβαση µόνο για παράβαση ουσιώδους όρου αυτής από τον Λήπτη της ασφάλισης ή τον Ασφαλισµένο, βαρυνόµενη µε την απόδειξη της παράβασης.

5 Με τη δήλωση της καταγγελίας, η οποία επιδίδεται στον λήπτη της Ασφάλισης και τον Ασφαλισµένο µε συστηµένη επιστολή ή επί αποδείξει, γνωστοποιείται ότι, η µη συµµόρφωση τους µε τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση της καταγγελίας, επιφέρει τη λύση της ασφαλιστικής σύµβασης, γ) Η καταγγελία επιδίδεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή διαµονής του Λήπτη της ασφάλισης και του Ασφαλισµένου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαµονή θεωρείται και η τελευταία διεύθυνση που ο Λήπτης της ασφάλισης και ο Ασφαλισµένος δήλωσαν εγγράφως στην εταιρία. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνηση του Λήπτη της ασφάλισης και του Ασφαλισµένου να παραλάβουν αυτήν ή τη µη ανεύρεση τους στις διευθύνσεις κατοικίας ή διαµονής του προηγούµενου εδαφίου ή τη µη προσέλευση τους στο ταχυδροµείο για την παραλαβή της, εκτός εάν ο Λήπτης της ασφάλισης και ο Ασφαλισµένος αποδείξουν ότι, ανυπαιτίως, δεν είχαν τη δυνατότητα να λάβουν γνώση της καταγγελίας. δ) Αν την καταγγελία της ασφαλιστικής σύµβασης ασκεί η Εταιρία, υποχρεούται να κοινοποιεί αυτήν στο Κέντρο Πληροφοριών, η σχετική βεβαίωση του οποίου αποτελεί πλήρη απόδειξη του περιεχοµένου της. Αν την καταγγελία ασκεί ο Λήπτης της ασφάλισης, η Εταιρία γνωστοποιεί τη λύση της ασφαλιστικής σύµβασης στο Κέντρο Πληροφοριών. 3. Η εταιρία µπορεί να επικαλεσθεί τη λύση της ασφαλιστικής σύµβασης έναντι του ζηµιωθέντος τρίτου, µετά την πάροδο δεκαέξι (16) ηµερών από τη γνωστοποίηση της στο Κέντρο Πληροφοριών, κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο δ' της προηγούµενης παραγράφου. 4. Σε κάθε πάντως περίπτωση, ο ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το ασφαλιστήριο, το ειδικό σήµα και τη βεβαίωση ασφάλισης του άρθρου 5 του Ν. 489/76, παίρνοντας σχετική απόδειξη. Άρθρο 9. Προσδιορισµός, αναπροσαρµογή και είσπραξη ασφαλίστρων. 1. Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται από τα εκάστοτε ισχύοντα τιµολόγια του ασφαλιστή και µόνο µε βάση τις παραµέτρους που αναφέρονται στην πρόταση ασφάλισης (χρήση, ιπποδύναµη, έδρα κυκλοφορίας, ασφαλιστικά ποσά, κατηγορία έκπτωσης ή επιβάρυνσης, έτος κατασκευής ή ηµεροµηνία 1ης ηµέρας κυκλοφορίας του ασφαλισµένου οχήµατος, ηλικία του οδηγού του ασφαλισµένου οχήµατος κλπ.). 2. Σε περίπτωση τροποποίησης των κατωτάτων υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης από την πολιτεία, ή τροποποίησης κάποιας από τις παραπάνω παραµέτρους, ή µεταβολής από τον ασφαλιστή του ισχύοντος τιµολογίου του, τα ασφάλιστρα αναπροσαρµόζονται ανάλογα και κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύµβασης. 3. Συµφωνείται µε το παρόν ότι, ο ασφαλιστής έχει το δικαίωµα να αναπροσαρµόζει τα ασφάλιστρα και τους όρους αυτού του ασφαλιστηρίου ακόµα και αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 αυτού του άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο λήπτης της ασφάλισης δεν αποδέχεται αυτή την αναπροσαρµογή έχει δικαίωµα να καταγγείλει (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9) την ασφαλιστική σύµβαση για το επόµενο χρονικό διάστηµα και να ζητήσει την επιστροφή των µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων. Η καταβολή όµως των ασφαλίστρων µετά από την αναπροσαρµογή, δηλώνει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του νέου ασφαλίστρου και όρων της ασφαλιστικής σύµβασης. 4. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να καταβάλλει τα ασφάλιστρα σε µετρητά είτε εφάπαξ, είτε εφόσον συναινεί ο ασφαλιστής, µε τµηµατικές καταβολές. Η ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει πριν την καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τµηµατικής καταβολής. 5. Η καθυστέρηση καταβολής ληξιπρόθεσµης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωµα στον ασφαλιστή να καταγγείλει τη σύµβαση. Η καταγγελία γίνεται µε γραπτή δήλωση στον λήπτη της ασφάλισης, στην οποία γνωστοποιείται ότι περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει µετά πάροδο ενός (1) µηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της σύµβασης, ο δε ασφαλιστής δικαιούται τα δεδουλευµένα ασφάλιστρα. 6. Εφόσον τα ασφάλιστρα καταβάλλονται µε τµηµατικές καταβολές, συµφωνείται ότι σε κάθε περίπτωση ζηµιάς, όπου η απαίτηση του ασφαλισµένου για αποζηµίωση υπερβαίνει το σύνολο των καθαρών ασφαλίστρων που αντιστοιχούν στη διάρκεια όλης της ασφαλιστικής περιόδου, τα µη ληξιπρόθεσµα ασφάλιστρα θα καθίστανται αµέσως απαιτητά, ο δε ασφαλιστής έχει το δικαίωµα να τα παρακρατήσει από το ασφάλισµα. 7. Η καταβολή χρηµάτων χωρίς τη χορήγηση εγγράφων δεν γεννά υποχρέωση για την έκδοση ασφαλιστηρίου, ούτε άλλη υποχρέωση εκτός από την επιστροφή χρηµάτων. 8. Η είσπραξη των ασφαλίστρων, των τυχόν επ' αυτού Προσθέτων Πράξεων και των ανανεωτηρίων του, αποδεικνύεται µόνον µε έγγραφες αποδείξεις του ασφαλιστή υπογεγραµµένες από το ίδιο ή εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο. Άρθρο 10. Ασφάλιση για λογαριασµό τρίτου. Ασφάλιση για λογαριασµό τρίτου, κατόχου ή κυρίου του ασφαλισµένου οχήµατος, καταρτίζεται εφόσον ο λήπτης της ασφάλισης προσκοµίσει στον ασφαλιστή έγγραφη δήλωση του τρίτου ότι τελεί σε γνώση της υπέρ αυτού συναπτόµενης ασφάλισης. Άρθρο 11. Ασφαλιστικά βάρη - Συνέπειες παράβασης. 1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισµένος κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν µε ειλικρίνεια στον ασφαλιστή όλα τα στοιχεία του ασφαλισµένου οχήµατος, καθώς και κάθε στοιχείο το οποίο έχει επίδραση στην αποδοχή της ασφάλισης και στον υπολογισµό των ασφαλίστρων. 2. Αν για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ασφαλιστή ή του λήπτη της ασφάλισης δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του ασφαλιστή στοιχεία και περιστατικά που είναι αντικειµενικά ουσιώδη για την εκτίµηση του κινδύνου, ο ασφαλιστής δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση ή να ζητήσει τροποποίηση της, µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός αφότου έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών. 3. Η πρόταση του ασφαλιστή για τροποποίηση της σύµβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήψη της δεν γίνει δεκτή και αυτό αναφέρεται στο έγγραφο της πρότασης. 4. Σε περίπτωση παράβασης από αµέλεια της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 αυτού του άρθρου, ο ασφαλιστής, έχει τα δικαιώµατα της παρ. 2 του άρθρου αυτού και επιπλέον, αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν τροποποιηθεί σύµφωνα µε την παρ. 2 αυτού του άρθρου η ασφαλιστική σύµβαση ή πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσµατα, το ασφάλισµα µειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθορισθεί προς. Το ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση. -5-

6 5. Σε περίπτωση παράβασης από δόλο της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 αυτού του άρθρου, ο ασφαλιστής έχει δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσµίας, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσης του προς καταβολή του ασφαλίσµατος. Ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισµένος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζηµίας του ασφαλιστή. 6. Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύµβασης εκ µέρους του ασφαλιστή στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 4 αυτού του άρθρου επιφέρει αποτελέσµατα µετά πάροδο δέκα πέντε (15) ηµερών από τότε που θα περιέλθει στον λήπτη της ασφάλισης ή µετά πάροδο ενός (1) µηνός από τη λήψη της πρότασης τροποποίησης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου αυτού, η καταγγελία επιφέρει άµεσα αποτελέσµατα. Ο ασφαλιστής δικαιούται των ασφαλίστρων που ήταν ληξιπρόθεσµα κατά το χρόνο, κατά τον οποίο επήλθαν τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της σύµβασης ή κατά το χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου στην περίπτωση που κατά τις παρ. 4 και 5 αυτού του άρθρου περιορίζεται η ευθύνη του ή απαλλάσσεται αυτής. 7. Κατά τη διάρκεια της σύµβασης ο ασφαλισµένος υποχρεούται να δηλώσει στον ασφαλιστή µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο και περιστατικό, το οποίο µπορεί να επιφέρει σηµαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθµό που, αν ο ασφαλιστής το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα την είχε συνάψει µε τους ίδιους όρους. Σε µια τέτοια περίπτωση ο ασφαλιστής, µόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων 2,3,4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου. 8. Ο ασφαλισµένος οφείλει µε έξοδα του να λαµβάνει όλα εκείνα τα ενδεικνυόµενα και απαραίτητα µέτρα και να ενδιαφερθεί να διατηρήσει το ασφαλισµένο όχηµα σε καλή κατάσταση και συντήρηση, καθώς επίσης και να λαµβάνει όλες τις λογικές προφυλάξεις για ν αποφύγει ατυχήµατα και να τηρεί σε κάθε περίπτωση τον Κ.Ο.Κ. και γενικότερα τους νόµους και κανονισµούς που είναι σχετικοί για την ασφάλεια του κοινού. Εφόσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις ή, του το ζητήσει ο ασφαλιστής, θα πρέπει να λάβει πρόσθετα µέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ζηµιάς, οποτεδήποτε παρουσιασθεί κάποιο πρόβληµα ή ελάττωµα στα ασφαλισµένα αντικείµενα. Επιπλέον έχει την υποχρέωση να επιθεωρεί, ελέγχει, συντηρεί και γενικότερα διατηρεί σε κατάσταση άµεσης λειτουργίας και ετοιµότητας, όλα τα µέτρα πρόληψης ή καταπολέµησης ζηµιών, που δηλώθηκαν στον ασφαλιστή κατά τη σύναψη της ασφάλισης ή και µετά απ' αυτή. 9. Πραγµατοποίηση του κινδύνου - Καταβολή του ασφαλίσµατος α. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται εντός οκτώ (8) ηµερών από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης να ειδοποιήσει τον ασφαλιστή. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται µε τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου που του ζητάει ο ασφαλιστής. Ο λήπτης της ασφάλισης δεν µπορεί να ισχυρισθεί ότι δεν γνώριζε την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, αν τούτο οφείλεται σε βαριά του αµέλεια, β. Η υπαίτια παράβαση από τον λήπτη της ασφάλισης των υποχρεώσεων της παρ. 1 αυτού του άρθρου παρέχει το δικαίωµα στον ασφαλιστή να ζητήσει την αποκατάσταση της ζηµίας του. γ. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα προς αποφυγή ή µείωση της ζηµίας και να ακολουθεί τις οδηγίες του ασφαλιστή. Τα έξοδα που προκύπτουν, εφόσον δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, βαρύνουν τον ασφαλιστή, ακόµα και αν υπερβαίνουν το ασφαλιστικό ποσό. Αντίθετη συµφωνία επιτρέπεται, αν ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος ενεργούν στην ασφάλιση για επαγγελµατικούς λόγους. Αν το ασφάλισµα καλύπτει µέρος µόνο της ζηµίας, ο ασφαλιστής υποχρεούται να αποδώσει µόνο ανάλογο µέρος των εξόδων, εκτός αν τα έξοδα δηµιουργήθηκαν αποκλειστικά µετά από τις οδηγίες του ασφαλιστή, δ. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των διατάξεων της παρ. 3 αυτού του άρθρου, ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται σε αποζηµίωση του ασφαλιστή, ε. Ο ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσης προς ασφάλισµα, αν η επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης οφείλεται, στη µεν ασφάλιση ζηµιών, σε δόλο ή σε βαριά αµέλεια, στη δε ασφάλιση προσώπων, µόνο σε δόλο του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισµένου ή του δικαιούχου του ασφαλίσµατος ή των προσώπων που συνοικούν µαζί τους ή των νοµίµων αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους ή των τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελµατικά η φύλαξη του αντικειµένου της ασφάλισης. Ο ασφαλιστής δικαιούται µόνο το δεδουλευµένο ασφάλιστρο. ζ. Με την ασφαλιστική σύµβαση µπορεί να διευρυνθούν οι περιπτώσεις απαλλαγής του ασφαλιστή, αν ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος ενεργούν στην ασφάλιση για κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων. Επίσης, µπορεί να συµφωνηθεί ότι θα οφείλεται το ασφάλιστρο µέχρι τέλους της ασφαλιστικής περιόδου, αν µετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης καταγγελθεί η σύµβαση, η. Αν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, ο ασφαλιστής υποχρεούται να καταβάλλει το ασφάλισµα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Αν για τη διάγνωση της έκτασης του ασφαλίσµατος απαιτείται µεγάλο χρονικό διάστηµα, ο ασφαλιστής υποχρεούται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, σε καταβολή του ποσού για το οποίο δεν υπάρχει αµφισβήτηση. θ. Οι διατάξεις των παρ.2-4 αυτού του άρθρου δεν εφαρµόζονται στις ασφαλίσεις προσώπων. Άρθρο 12. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης και των ασφαλισµένων, σε περίπτωση ζηµιάς. Σε περίπτωση επέλευσης ζηµιάς ή και περιστατικού που θα µπορούσε να αποτελέσει αφορµή για απαίτηση αποζηµίωσης µε βάση αυτό το ασφαλιστήριο, ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισµένος υποχρεούται: 1. Το αργότερο µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την επέλευση του ατυχήµατος ή από τότε που έλαβαν γνώση αυτού, να δηλώσουν στον ασφαλιστή το ατύχηµα και τα σχετιζόµενα µε αυτό περιστατικά, χρησιµοποιώντας τα από τον ασφαλιστή διατιθέµενα έντυπα, ή σε περίπτωση αδυναµίας κάθε άλλο γραπτό µέσο, ακόµα δε και προσερχόµενοι στον ασφαλιστή αυτοπροσώπως για παροχή διευκρινίσεων, αν κάτι τέτοιο τους ζητηθεί από αυτόν. Εάν η ασφαλιστική περίπτωση επήλθε στην αλλοδαπή, η δήλωση γίνεται συµφωνά µε τα παραπάνω στον από τον ασφαλιστή δηλωθέντα εκπρόσωπο του στη χώρα της ζηµίας, επαναλαµβάνεται δε προς τον ασφαλιστή µέσα σε προθεσµία τριών (3) εργασίµων ηµερών από την άφιξη στην Ελλάδα του υπόχρεου για δήλωση. -6-

7 2. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως µόλις µάθει το ζηµιογόνο γεγονός, να κάνει κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συµφέρον του, µε σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισµό της ζηµιάς και κάθε πράξη, σύµφωνα µε την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιµελούς προσώπου, σαν να µην ήταν ασφαλισµένος. Οµοίως, υποχρεούται να παρέχει στον ασφαλιστή εφόσον του ζητηθεί κάθε άλλη πληροφορία και έγγραφο που είναι στην διάθεσή του και κρίνονται αναγκαία στο πλαίσιο δίκης την οποία διεξαγάγει ή προτίθεται να διεξαγάγει ο ασφαλιστής. 3. Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγµατογνώµονες του ασφαλιστή, για τη διαπίστωση του ατυχήµατος και την εκτίµηση των ζηµιών. 4. Να προωθεί µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες, στον ασφαλιστή, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά την επέλευση του κινδύνου, από όπου και αν προέρχεται αυτό. 5. Να µην προβαίνει σε οµολογίες ευθύνης. 6. Να µην προβεί σε οποιασδήποτε µορφής ενέργεια, που θα σηµαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή συµβιβασµό ή διακανονισµό του καλυπτόµενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του ασφαλιστή. Ο ασφαλιστής δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση του, στο όνοµα του ασφαλισµένου, την απόκρουση ή το διακανονισµό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνοµα του ασφαλισµένου αλλά για δικό του όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζηµιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζηµίωσης, µέχρι το όριο ευθύνης του και αφού ειδοποιήσει σχετικά τον ασφαλισµένο, έχει δε την πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον αφορά τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγωγών ή τον διακανονισµό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο ασφαλισµένος οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια, που ο ασφαλιστής θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτόν, παρέχει δε την ειδική πληρεξουσιότητα να τον αντιπροσωπεύει αν τούτο επιθυµεί ο ασφαλιστής, ενώπιον πάσης αρχής ή δικαστηρίων. 7. Είναι ανίσχυρη για τον ασφαλιστή οποιαδήποτε αναγνώριση οφειλής ή οµολογία ευθύνης του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισµένου προς τρίτο ζηµιωθέντα ή συµφωνίες που επαυξάνουν την ευθύνη αυτών χωρίς την έγγραφη, συγκατάθεση του ασφαλιστή. 8. Η από αµέλεια υπαίτια παράβαση εκ µέρους του λήπτη της ασφάλισης ή και του ασφαλισµένου των ως άνω υποχρεώσεων τους, συνεπάγεται την ευθύνη των προσώπων, αυτών για αποκατάσταση κάθε ζηµίας του ασφαλιστή από την αιτία αυτή, ενδεικτικά δε περαιτέρω αποζηµίωση, τόκους και έξοδα, καταβληθέντα προς τον τρίτο. Συµφωνείται ρητά µε το παρόν ασφαλιστήριο, ότι ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για καταβολή αποζηµίωσης, σε περίπτωση δόλιας παράβασης από τον λήπτη της ασφάλισης ή και τον ασφαλισµένο των παραπάνω αναφεροµένων υποχρεώσεων τους. Άρθρο 13. Διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής του λήπτη της ασφάλισης και των ασφαλισµένων. 1. Ως διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής θεωρείται εκτός από την πραγµατική και η τελευταία διεύθυνση που ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος δήλωσαν στον ασφαλιστή Ο λήπτης τις ασφάλισης και οι ασφαλισµένοι, σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης τους, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στον ασφαλιστή γραπτά και χωρίς καµιά καθυστέρηση (αµελλητί) τη νέα διεύθυνση τους και το οικείο αστυνοµικό τµήµα. Ο ασφαλιστής προβαίνει νόµιµα σε οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή κοινοποίηση προς τον λήπτη της ασφάλισης και τον ασφαλισµένο στην τελευταία από αυτούς δηλωθείσα διεύθυνση. Άρθρο 14. Εκχώρηση δικαιωµάτων από την ασφαλιστική σύµβαση. Ο λήπτης της ασφάλισης και οι ασφαλισµένοι δεν έχουν το δικαίωµα να εκχωρήσουν τα δικαιώµατα τους που απορρέουν από την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ασφαλιστή. Εκχώρηση που έγινε κατά παράβαση των παραπάνω είναι χωρίς αποτέλεσµα για τον ασφαλιστή. Άρθρο 15. Αιτήσεις, προτάσεις, ανακοινώσεις και δηλώσεις. Κάθε αίτηση, πρόταση, ανακοίνωση και δήλωση προς τον ασφαλιστή, γίνεται γραπτά και απευθύνεται στην έδρα του ασφαλιστή. 0 ασφαλιστής, και εφόσον του το ζητήσει ο ασφαλισµένος, υποχρεούται να χορηγεί απόδειξη παραλαβής των ως άνω εγγράφων. Άρθρο 16. Υποκατάσταση ασφαλιστή. 1. Εάν ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος, έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζηµιάς κατά τρίτου, η αξίωση περιέρχεται στον ασφαλιστή στην έκταση του ασφαλίσµατος που κατέβαλε. 2. Εάν οι αξιώσεις του λήπτη της ασφάλισης στρέφονται κατά του ασφαλισµένου ή του δικαιούχου του ασφαλίσµατος ή των ανιόντων, κατιόντων και των συζύγων τους ή άλλων προσώπων που συνοικούν µαζί του, καθώς και των νοµίµων αντιπροσώπων του ή των εκπροσώπων του, η αξίωση δεν περιέρχεται στον ασφαλιστή, παρά µόνο αν τα πρόσωπα αυτά ενήργησαν µε δόλο. 3. Ο λήπτης της ασφάλισης, ο ασφαλισµένος και ο τυχόν δικαιούχος του ασφαλίσµατος, υποχρεούνται να διαφυλάξουν τα δικαιώµατα τους κατά του τρίτου που περιέρχονται στον ασφαλιστή. Παραβίαση της υποχρέωσης αυτής επάγεται ευθύνη των υπόχρεων, προς αποκατάσταση κάθε ζηµιάς του ασφαλιστή. 4. Εφόσον ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος ενεργούν στην ασφάλιση για επαγγελµατικούς λόγους, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από ευθύνη καταβολής αποζηµίωσης στο µέτρο που, από υπαιτιότητα των υπόχρεων, µαταιώθηκε η άσκηση του αναγωγικού του δικαιώµατος. 5. Σε περίπτωση υποκατάστασης του ασφαλιστή, η παραγραφή των αξιώσεων του λήπτη της ασφάλισης κατά του τρίτου δεν, συµπληρώνεται πριν την παρέλευση έξι (6) µηνών από την υποκατάσταση και εφόσον αυτή έλαβε χώρα πριν από την παραγραφή ή την απόσβεση αυτών των αξιώσεων. Άρθρο 17. Έντυποι ή. µηχανογραφηµένοι όροι. Ο ασφαλιστής µαζί µε το ασφαλιστήριο, την έγγραφη βεβαίωση και το ειδικό σήµα ασφάλισης, υποχρεούται να παραδώσει στον λήπτη της ασφάλισης τους έντυπους ή και µηχανογραφηµένους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που διέπουν την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση.

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Άρθρο 18. Έκταση της ασφάλισης Αστικής Ευθύνης. 1. Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης περιλαµβάνει την έναντι τρίτων Αστική Ευθύνη εξαιτίας θανάτωσης ή σωµατικής βλάβης ή ζηµιών σε πράγµατα που δεν µεταφέρονται µε το ασφαλισµένο όχηµα, στην οποία περιλαµβάνεται και η χρηµατική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη η ηθική βλάβη, καθώς και την Αστική Ευθύνη λόγω θανάτωσης ή σωµατικών βλαβών έναντι των µελών της οικογένειας του ασφαλισµένου, οδηγού ή κάθε άλλου προσώπου του οποίου η Αστική Ευθύνη καλύπτεται σύµφωνα µε την παρ. I του άρθρου 19 των παρόντων Γενικών Ασφαλιστικών Όρων, ανεξάρτητα από τον βαθµό συγγενείας. Η ασφαλιστική κάλυψη επίσης περιλαµβάνει και την Αστική Ευθύνη του κυρίου ή κατόχου έναντι τρίτων σε περίπτωση που το ασφαλισµένο όχηµα έχει, είτε κλαπεί, είτε αποκτηθεί µε χρήση βίας. 2. Δεν θεωρούνται τρίτοι κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος: α) Ο οδηγός του ασφαλισµένου οχήµατος που προξένησε την ζηµιά. β) Κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται µε την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση. γ) Εκείνος ο οποίος έχει καταρτίσει µετά του ασφαλιστή την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση. δ) Οι νόµιµοι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου που είναι ασφαλισµένο ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νοµική προσωπικότητα. Άρθρο 19. Ασφαλισµένα πρόσωπα. 1. Η αναφερόµενη στον Πίνακα Καλύψεων υποχρεωτική ασφάλιση, καλύπτει την Αστική Ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού ή προστηθέντος για την οδήγηση, κατέχοντας την κατά νόµο άδεια οδήγησης η υπεύθυνου του ασφαλισµένου οχήµατος. 2. Εξαιρείται της κάλυψης η Αστική Ευθύνη έναντι προσώπων τα οποία συγκατατέθηκαν να µεταφερθούν µε αυτοκίνητο, εφόσον ο ασφαλιστής, αποδείξει ότι γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε από το νόµιµο κάτοχο του µε αθέµιτα µέσα ή χρησιµοποιείται προς εκτέλεση εγκληµατικής πράξης. Επίσης εξαιρείται η αστική ευθύνη των προσώπων που επελήφθησαν του αυτοκινήτου µε κλοπή ή βία και αυτών που προκάλεσαν το ατύχηµα εκ προθέσεως. Άρθρο 20. Ρυµουλκούµενα οχήµατα. 1. Εάν ρητά και ειδικά συµφωνηθεί µε το παρόν η κάλυψη Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία ρυµουλκούµενων οχηµάτων µε αυτοτελή ασφάλιση, η ασφάλιση του ρυµουλκούµενου οχήµατος ισχύει µόνον εφόσον το ρυµουλκό όχηµα είναι ανασφάλιστο ή η υφιστάµενη ασφάλιση του δεν καλύπτει την ευθύνη από ατυχήµατα προξενούµενα από το ρυµουλκούµενο. Εάν η ασφάλιση για το ρυµουλκό αφορά και το ρυµουλκούµενο, η ασφάλιση του ρυµουλκούµενου ισχύει µόνο κατά το µέρος εκείνο που τα ασφαλιστικά ποσά της ασφάλισης αυτού, υπερβαίνουν τα ποσά της ασφάλισης του ρυµουλκού οχήµατος. 2. Σε περίπτωση ασφάλισης Αστικής Ευθύνης ρυµουλκούµενων οχηµάτων, εάν ρητά και ειδικά δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν ασφαλιστήριο, δεν καλύπτεται η Αστική Ευθύνη από ζηµιές προκαλούµενες από ρυµουλκούµενα οχήµατα κατά την χρησιµοποίηση ή και λειτουργία τους ως εργαλείων. Καλύπτεται µόνο η ευθύνη αυτή από ζηµιές προκαλούµενες κατά την κυκλοφορία τους. 3. Εφόσον η Αστική Ευθύνη για το ρυµουλκό και το ρυµουλκούµενο καλύπτεται από ένα ασφαλιστήριο, αυτά θεωρούνται αναφορικά µε την κάλυψη Αστικής Ευθύνης ως ένα ενιαίο όχηµα, ανώτατο δε όριο ευθύνης του ασφαλιστή είναι το ασφαλιστικό ποσό που συµφωνήθηκε για το ρυµουλκό όχηµα. 4. Αν προκληθεί ατύχηµα από ρυµουλκό όχηµα που συνδέεται µε ρυµουλκούµενο, οι ασφαλιστές του ρυµουλκού και του ρυµουλκούµενου οχήµατος, αντίστοιχα, ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι των ζηµιωθέντων τρίτων. Η ευθύνη -8- των ασφαλιστών αυτών περιορίζεται µέχρι του ασφαλιστικού ποσού των ασφαλιστηρίων συµβολαίων επιφυλασσοµένου σε αυτούς του δικαιώµατος της εκατέρωθεν αναγωγής για την κατανοµή της ζηµιάς. Άρθρο 21. Ευθύνη του ασφαλιστή. Αναφορικά µε τις καλύψεις Αστικής Ευθύνης: 1. Η ευθύνη του ασφαλιστή κατ' ατύχηµα περιορίζεται µέχρι των αντίστοιχων ασφαλιστικών ποσών που προσδιορίζονται στον Πίνακα Καλύψεων και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτών των Γενικών Ασφαλιστικών όρων. 2. Στην περίπτωση όπου η ευθύνη του ασφαλισµένου συνίσταται στην καταβολή περιοδικών παροχών το σύνολο των οποίων υπερβαίνει το ασφαλιστικό ποσό, ο ασφαλιστής υποχρεώνεται στην καταβολή των περιοδικών παροχών µέχρι τη συµπλήρωση του ασφαλιστικού ποσού. 3. Σε περίπτωση που έχουν ζηµιωθεί περισσότερα πρόσωπα, όταν το σύνολο των αποζηµιώσεων που Πρέπει να καταβληθούν από τον υπαίτιο υπερβαίνει το ασφαλιστικό ποσό, το δικαίωµα καθενός από τα ζηµιωθέντα αυτά πρόσωπα κατά του ασφαλιστή, περιορίζεται σύµµετρα µέχρι τη συµπλήρωση του όλου ασφαλιστικού ποσού. Εάν ο ασφαλιστής, τελώντας σε άγνοια της ύπαρξης ή του µεγέθους άλλων απαιτήσεων ή µετά από δικαστική απόφαση κατέβαλε σε κάποιο από τα ζηµιωθέντα Πρόσωπα ποσό ανώτερο από το µερίδιο που αναλογεί σ' αυτό, υποχρεούται έναντι των λοιπών ζηµιωθέντων µόνον µέχρι τη συµπλήρωση του ασφαλιστικού ποσού. Για όλες τις λοιπές πρόσθετες καλύψεις, το ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή, σωρευτικά και γιο όλες τις ζηµιές που ενδέχεται να συµβούν µέσα στη διάρκεια µιας αδιαίρετης και συνεχούς δωδεκάµηνης ασφαλιστικής περιόδου, περιορίζεται µέχρι του αναγραφοµένου στον Πίνακα Καλύψεων του ασφαλιστηρίου, αντιστοίχου ασφαλιστικού ποσού. Στην έννοια της «αδιαίρετης και συνεχούς δωδεκάµηνης ασφαλιστικής περιόδου» περιλαµβάνονται όχι µόνο τα ασφαλιστήρια ετήσιας διάρκειας, αλλά και αυτά µικρότερης διάρκειας, τα οποία στη συνέχεια ανανεώνονται από τον ασφαλιστή χωρίς διακοπή και αποτελούν, αθροιζόµενα, δωδεκάµηνη συνεχή ασφαλιστική περίοδο. 4. Ο ασφαλιστής υποχρεούται, το αργότερο, εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο ζηµιωθείς κοινοποίησε την αίτηση αποζηµίωσης στον ασφαλιστή του υπαίτιου οχήµατος α. Να υποβάλλει αιτιολογηµένη προσφορά αποζηµίωσης σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αµφισβητείται και η ζηµιά έχει αποτιµηθεί και β. να υποβάλει αιτιολογηµένη απάντηση επί των σηµείων που περιέχονται στην αίτηση, στην περίπτωση που η ευθύνη αµφισβητείται ή δεν έχει ακόµη διαπιστωθεί σαφώς ή δεν έχει αποτιµηθεί πλήρως. Άρθρο 22. Πληρεξουσιότητα - Διακανονισµός Ζηµιών. 1. Ο λήπτης της ασφάλισης και ο ασφαλισµένος, παρέχουν µε αυτό το ασφαλιστήριο τόσο για τους εαυτούς τους όσο και για τα λοιπά ασφαλισµένα πρόσωπα, την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον ασφαλιστή, όπως (εφόσον ο ασφαλιστής δεν αµφισβητεί την ευθύνη του µε βάση αυτή την ασφαλιστική σύµβαση) εκπροσωπεί αυτούς ενώπιον Δικαστηρίων και κάθε Αρχής ή νοµικού προσώπου για την αντίκρουση αξιώσεων τρίτου κατά του λήπτη της ασφάλισης η των ασφαλισµένων προσώπων. Για τον λόγο αυτό τα παραπάνω πρόσωπα υποχρεούνται να χορηγήσουν στον ασφαλιστή τα όποια γενικά ή ειδικά πληρεξούσια που θα τους ζητήσει για αντιµετώπιση των αξιώσεων των τρίτων. 2. Ο ασφαλιστής έχει το δικαίωµα να προβαίνει κατά την κρίση του και µέσα στα όρια ευθύνης του, σε συµβιβαστικό διακανονισµό απαιτήσεων τρίτων κατ' αυτού ή των ασφαλισµένων, χωρίς όµως ο διακανονισµός αυτός να δεσµεύει µε οποιονδήποτε τρόπο τους ασφαλισµένους. 3. Ο ασφαλιστής έχει το δικαίωµα να κάνει κάθε έρευνα για τα αίτια της ζηµιάς και για τις περιστάσεις κάτω από τις

9 οποίες έγινε αυτή, όπως και για την ύπαρξη και την αξία του ασφαλισµένου κινδύνου, κατά τον χρόνο του ατυχήµατος. Άρθρο 23. Βεβαίωση - Σήµα. Ο ασφαλιστής υποχρεούται να παραδώσει στον λήπτη της ασφάλισης ή στους ασφαλισµένους την έγγραφη βεβαίωση και το ειδικό σήµα που προβλέπονται από το άρθρο 5, παρ. 2 του Ν. 489/1976. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Στις καλύψεις που παρέχονται µε το παρόν ασφαλιστήριο ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις : Άρθρο 24. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Εξαιρούνται από την ασφάλιση οι ζηµίες που προκαλούνται : 1. Aπό οδηγό ο οποίος στερείται της άδειας οδήγησης που προβλέπεται από το νόµο για την κατηγορία του αυτοκινήτου οχήµατος που οδηγεί. 2. Aπό οδηγό ο οποίος κατά το χρόνο του ατυχήµατος τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύµατος ή τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν 2696/1999, ΦΕΚ 57α) όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον η εν λόγω παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε την πρόκληση του ατυχήµατος. Αν το αυτοκίνητο όχηµα που εµπλέκεται στο ατύχηµα ανήκει κατά κυριότητα σε επιχείρηση εκµίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων οχηµάτων, το δικαίωµα αναγωγής του ασφαλιστή ασκείται µόνο κατά του οδηγού του ζηµιογόνου αυτοκινήτου οχήµατος, εφόσον υφίσταται έγκυρο µισθωτικό έγγραφο. 3. Από αυτοκίνητο όχηµα του οποίου γίνεται διαφορετική χρήση από αυτή που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορίας, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε την πρόκληση του ατυχήµατος. Άρθρο 25. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Δεν καλύπτονται από αυτό το ασφαλιστήριο και αποκλείονται από την ασφάλιση ζηµίες ή και ατυχήµατα που προξενήθηκαν: 1. Από πρόθεση του ασφαλισµένου, του λήπτη της ασφάλισης και του οδηγού του ασφαλισµένου οχήµατος, είτε των προστιθέντων υπ' αυτών προσώπων στην οδήγηση του ασφαλισµένου οχήµατος. Εξαιρούνται επίσης ζηµιές σε πράγµατα που µεταφέρονται µε το ίδιο το ασφαλισµένο όχηµα, καθώς και η Αστική Ευθύνη των προσώπων που επελήφθησαν του ασφαλισµένου οχήµατος µε κλοπή ή βία. 2. Από συµµετοχή του ασφαλισµένου οχήµατος σε επιδείξεις ή και σε εορταστικές παρελάσεις ή σε επισήµους ή µη αγώνες ή σε σχετικές δοκιµαστικές διαδροµές (προπονήσεις), εκτός και αν ρητά και ειδικά συµφωνήθηκε σ' αυτό το ασφαλιστήριο και η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών. 3. Από τροµοκρατικές πράξεις, επιδροµές, εχθροπραξίες, πολεµικές επιχειρήσεις, (είτε πριν είτε µετά την κήρυξη του πολέµου), εµφύλιο πόλεµο, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις, απεργίες, στάσεις, πραξικοπήµατα ή επαναστάσεις και επίταξη κάθε είδους. 4. Άµεσα η έµµεσα είτε αποκλειστικά, είτε µε συνδροµή και άλλων αιτίων, από ιονίζουσες ακτινοβολίες, ή από ραδιενεργό µόλυνση από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιµο ή από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριµµα (κατάλοιπα) της καύσης πυρηνικού καυσίµου. Ως καύση θεωρείται και η αυτοδύναµη εξέλιξη (process) πυρηνικής σχάσης. Επίσης εξαιρείται και οποιαδήποτε ζηµία που προκύπτει άµεσα η έµµεσα, είτε αποκλειστικά, είτε µε συνδροµή και άλλων αιτίων, από υλικά πυρηνικών όπλων Άµεσα ή έµµεσα, από πληµµύρα, τυφώνα, λαίλαπα, ανεµοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισµό ή άλλη φυσική διαταραχή. 6. Από το µεταφερόµενο ή και στο µεταφερόµενο µε το ασφαλισµένο όχηµα φορτίο. 7. Κατά το χρόνο που το ασφαλισµένο όχηµα µεταφέρει φορτίο ή επιβάτες, Πέραν από το επιτρεπόµενο ανώτατο όριο στην άδεια κυκλοφορίας του, ανεξάρτητα αν η παράβαση αυτή συνετέλεσε στην πρόκληση ή επαύξηση του ατυχήµατος. 8. Άµεσα η έµµεσα από έκρηξη ή φλόγες του οχήµατος ή πυρκαγιά που µεταδόθηκε απ αυτό, ή και από διαρροή υγρών ή υγραερίων οποιασδήποτε φύσεως που χρησιµοποιούνται για τη λειτουργία του ασφαλισµένου οχήµατος. 9. Κατά το χρόνο που το ασφαλισµένο όχηµα ωθείται από οποιαδήποτε άλλη δύναµη πλην της δικής του, ή ωθεί άλλο όχηµα ή αντικείµενο κινούµενο ή µη επί τροχών ρυµουλκεί άλλο όχηµα, εκτός και αν ρητά και ειδικά συµφωνήθηκε σ' αυτό το ασφαλιστήριο και η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών µε ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 10. Εντός πεζοδρόµων ή φυλασσοµένων χώρων στάθµευση ή συνεργείων επισκευής οχηµάτων ή εκθέσεων αυτοκινήτων. 11. Από ή επί αυτοκινήτων οχηµάτων χωρίς αριθµό κυκλοφορίας, ασφαλιζοµένων για ατυχήµατα µέσα σε συγκεκριµένο χώρο, εφόσον το ατύχηµα προξενηθεί έξω από τον χώρο αυτόν. 12. Κατά την στιγµή που το ασφαλισµένο όχηµα ευρίσκεται πάνω σε οχηµαταγωγό, φορτηγίδα, πλοίο ή πορθµείο, ή σιδηρόδροµο ή και κατά την φόρτωση ή εκφόρτωση του από αυτά, καθώς και ζηµίες προκαλούµενες προς τρίτους κατά την µε οποιονδήποτε τρόπο διαµετακόµιση του ασφαλισµένου οχήµατος. 13. Από ή επί ειδικού τύπου οχηµάτων, εργαλείων, ή µηχανηµάτων, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτών ως εργαλείων ειδικού τύπου οχηµάτων, εργαλείων ή µηχανηµάτων εκτός και αν ρητά και ειδικά συµφωνήθηκε σ' αυτό το ασφαλιστήριο και η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών µε ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 14. Που προέρχονται από επιβολή προστίµων ή εξαγορά ποινών που επιβάλλονται από διοικητικές, αστυνοµικές ή δικαστικές αρχές συνεπεία παραβάσεων νόµων ή αστυνοµικών διατάξεων από του ασφαλισµένους ή τον λήπτη της ασφάλισης, καθώς επίσης και των σχετικών δικαστικών εξόδων, τα οποία προέρχονται από αποφάσεις των ως άνω αρχών. 15. Σε θηµωνιές και γεωργικά προϊόντα εν γένει, εξαιτίας πυρκαγιάς η οποία προκλήθηκε από οχήµατα αλωνιστικά ή θεριστικών ή θεριζοαλωνιστικών ή χορτοκοπτικών µηχανών. 16. Επί γεφυρών, γεφυροπλαστιγγών, υδραγωγείων, υπογείων, εν γένει εγκαταστάσεων οργανισµών κοινής ωφέλειας και βόθρων, εφόσον οι ζηµιές αυτές προξενηθούν από το βάρος του ασφαλισµένου οχήµατος. 17. Που προξενούνται σε πεζοδρόµια και πρόβαθρα οικιών εφόσον αυτές προξενηθούν από την κίνηση του ασφαλισµένου οχήµατος επ' αυτών, εκτός και εάν αυτό κινηθεί λόγω ή για την αποφυγή ατυχήµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Άρθρο 26. Αναπροσαρµογή ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα του παρόντος ασφαλιστηρίου που αντιστοιχούν στην κάλυψη κατά των κινδύνων Αστικής Ευθύνης προς τρίτους και Ιδίων Ζηµιών (µικτής) ή και επεκτάσεων των κινδύνων αυτών, αναπροσαρµόζονται µετά από κάθε λήξη αδιαίρετης και συνεχούς δωδεκάµηνης ασφαλιστικής περιόδου στην ίδια ή σε άλλες ασφαλιστικές εταιρίες, µε βάση την παρακάτω κλίµακα, ανάλογα µε την

10 έλλειψη ζηµιάς κατά την εν λόγω δωδεκάµηνη ασφαλιστική περίοδο ή ανάλογα µε τον αριθµό των ζηµιών που έγιναν στην περίοδο αυτή, τηρουµένων των παρακάτω αναφεροµένων κανόνων. Άρθρο 27. Πίνακας κατηγοριών Bonus - Malus. Κατηγορία Bonus - Malus 20x Επιβαρύνσεις Άρθρο 28. Κανόνες εφαρµογής συστήµατος Bonus - Malus. 1. Η κατηγορία Bonus-Malus κατά την έναρξη ισχύος αυτής της ασφάλισης, καθώς και τα ασφάλιστρα που αντιστοιχούν στην κατηγορία αυτή, αναγράφονται στο ασφαλιστήριο. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος µεταφέρει την ασφάλιση του σε άλλη ασφαλιστική εταιρία, ο ασφαλιστής και µετά από αίτηση του λήπτη της ασφάλισης υποχρεούται να καθορίσει τη σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κατηγορία Bonus-Malus αυτού, µε βάση βεβαίωση που εκδίδει ο ασφαλιστής στην οποία αναφέρονται τα εξής: Ο αριθµός του ασφαλιστηρίου. Η αµέσως προηγούµενη δωδεκάµηνη ασφαλιστική περίοδος. Η κατηγορία Bonus-Malus. Ο αριθµός των τυχόν χωρίς ζηµιά, αµέσως προηγηθέντων συνεχών διαδοχικών δωδεκαµήνων ασφάλισης. Ο αριθµός των τυχόν ζηµιών που δηλώθηκαν, κατά τη διάρκεια της σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο 27, τελευταίας ασφαλιστικής περιόδου. 2. Σε περίπτωση µεταβολής της κυριότητας ή της κατοχής του ασφαλισµένου οχήµατος, ο ασφαλιστής καθορίζει από την αρχή τα ασφάλιστρα που εφαρµόζονται από την ηµεροµηνία της µεταβολής, µε βάση την κατηγορία στην οποία υπάγεται ο νέος ασφαλισµένος. 3. Όποιος και αν είναι ο αριθµός δωδεκαµήνων χωρίς ζηµιά ή ο αριθµός ζηµιών, δεν επιτρέπεται υπέρβαση της κατηγορίας Bonus-Malus 1 ή Για τον ασφαλισµένο που ασφαλίζεται για πρώτη φορά (χωρίς προηγούµενη ασφάλιση του σε άλλη ασφαλιστική εταιρία), εφαρµόζονται τα ασφάλιστρα βάσης, τα οποία αντιστοιχούν στην κατηγορία Bonus-Malus 10, δηλ. ασφάλιστρα 100% του ασφαλίστρου τιµολογίου του ασφαλιστή. Για τα επόµενα δωδεκάµηνα ασφάλισης, το ασφάλιστρα υπολογίζονται σύµφωνα µε τον Πίνακα του παραπάνω άρθρου 27, µε βάση τον αριθµό των ζηµιών. 5. Κάθε δωδεκάµηνο χωρίς ζηµιά, εφόσον παραµένει σε ισχύ η ασφάλιση για ολόκληρο το δωδεκάµηνο, συνεπάγεται για το επόµενο δωδεκάµηνο κάθοδο ενός (1) βαθµού της κατηγορίας Bonus-Malus στην οποία βρισκόταν το ασφαλιστήριο κατά τη λήξη του προηγουµένου δωδεκαµήνου µε εφαρµογή της αντίστοιχης κατηγορίας ασφαλίστρων. Η κάθοδος αυτή τερµατίζεται στην κατηγορία Κάθε ζηµιά κατά τη δωδεκάµηνη περίοδο ασφάλισης συνεπάγεται για το επόµενο δωδεκάµηνο άνοδο δύο (2) Εκπτώσεις -10- βαθµών της κατηγορίας Bonus-Malus στην οποία βρισκόταν το ασφαλιστήριο κατά τη λήξη του προηγουµένου δωδεκαµήνου µε εφαρµογή της αντίστοιχης κατηγορίας ασφαλίστρων. Η άνοδος αυτή τερµατίζεται στην κατηγορία Για τους σκοπούς αυτού του Παραρτήµατος και µόνον, ως «ζηµιά» θα θεωρείται κάθε ζηµιά για την οποία ο ασφαλιστής κατέβαλε ή οφείλει να καταβάλει ή πιθανόν να οφείλει να καταβάλει αποζηµίωση, µε βάση την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση αναφορικά µε τις καλύψεις που αναφέρονται στο άρθρο 26 του παρόντος. 8. Ζηµιές που δεν υπερβαίνουν το ύψος της τυχόν συµφωνηµένης απαλλαγής δεν υπολογίζονται για την επιβάρυνση των ασφαλίστρων. Επίσης δεν υπολογίζονται ζηµιές τις οποίες ανέλαβε ο ασφαλισµένος σε βάρος του και στο σύνολο τους, µε την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισµένος θα αποδώσει στον ασφαλιστή οποιαδήποτε τυχόν καταβληθείσα αποζηµίωση. 9. Σε περίπτωση αναστολής της ισχύος της ασφάλισης και χορήγησης παράτασης εξαιτίας αυτής της αναστολής, η εν λόγω παράταση συνυπολογίζεται για τον υπολογισµό του δωδεκαµήνου, όχι όµως και η διάρκεια της αναστολής. 10. Στην έννοια της «αδιαίρετης και συνεχούς δωδεκάµηνης ασφαλιστικής περιόδου» περιλαµβάνονται όχι µόνο τα ασφαλιστήρια ετήσιας διάρκειας, αλλά και αυτά µικρότερης διάρκειας µε την προϋπόθεση ότι τα ασφαλιστήρια αυτά στη συνέχεια ανανεώνονται από τον ασφαλιστή ή άλλη ασφαλιστική εταιρία, χωρίς διακοπή και αποτελούν, αθροιζόµενα, δωδεκάµηνη συνεχή ασφαλιστική περίοδο. Εάν µετά τη λήξη του δωδεκαµήνου ο υπολειπόµενος χρόνος της ασφάλισης δεν συµπληρώνει νέο δωδεκάµηνο η κάθοδος, εφόσον πρόκειται για δωδεκάµηνο χωρίς ζηµιά, γίνεται µόνο µε την προϋπόθεση ότι η ασφάλιση θα παραταθεί για τη συµπλήρωση δωδεκαµήνου, ενώ για την αναπροσαρµογή των ασφαλίστρων µε βάση τις ζηµιές λαµβάνονται υπόψη οι επελθούσες ζηµιές. 11. Η σύµφωνα µε τα παραπάνω αναπροσαρµογή των ασφαλίστρων, διενεργείται και στις περιπτώσεις οµαδικής ασφάλισης περισσοτέρων του ενός αυτοκινήτων, υπολογιζόµενη επί των ασφαλίστρων που αντιστοιχούν σε κάθε ένα ασφαλισµένο αυτοκίνητο, ανάλογα µε την ύπαρξη ή µη ζηµιών του αυτοκινήτου αυτού. 12. Η αναπροσαρµογή αυτή διενεργείται και για την ασφάλιση αυτοκινήτων που προέρχονται από το εξωτερικό µε βάση πιστοποιητικό των ασφαλιστικών εταιριών που κάλυψαν στο εξωτερικό το αυτοκίνητο, µε την προϋπόθεση ότι στο πιστοποιητικό αυτό θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία: το όνοµα του ασφαλισµένου ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή οι αριθµοί πλαισίου και κινητήρα η διάρκεια της ασφάλισης στο εξωτερικό από τις ως άνω ασφαλιστικές εταιρίες ο αριθµός των ζηµιών που δηλώθηκαν κατά την τελευταία τουλάχιστον πενταετία ή ο αριθµός των δωδεκαµήνων χωρίς ζηµιές. 13. Αν σε περίπτωση ατυχήµατος διαπιστωθεί ότι από αµέλεια του ασφαλισµένου εφαρµοζόταν κατά τον χρόνο του ατυχήµατος ασφάλιστρο που αντιστοιχούσε σε µικρότερη κατηγορία Bonus-Malus από αυτή που Θα έπρεπε σύµφωνα µε τα παραπάνω, τότε εφαρµόζονται σι διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 4 και 7, δηλ. το ασφάλισµα που αφορά τους κινδύνους Αστικής Ευθύνης προς τρίτους και Ιδίων Ζηµιών (µικτής) ή και επεκτάσεων των κινδύνων αυτών, µειώνεται κατά το λόγο του

11 ασφάλιστρου που έχει καθορισθεί προς ΤΟ ασφάλιστρο που Θα είχε καθορισθεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση. απαιτήσει το σύνολο της ζηµίας του, έστω και µε προσφορά επασφαλίστρου. Άρθρο 29. Επασφάλιστρο νέου οδηγού σε ηλικία. Τα ασφάλιστρα που προβλέπονται από τους αντίστοιχους πίνακες του τιµολογίου του ασφαλιστή και αφορούν τους κινδύνους Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους και Ιδίων Ζηµιών (ή και επεκτάσεων των κινδύνων αυτών) του ασφαλισµένου αυτοκινήτου, επιβαρύνονται µε επασφάλιστρο τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον δηλωθεί ότι το αυτοκίνητο οδηγείται µόνιµα ή συµπτωµατικά από οδηγό ηλικίας κατά την διάρκεια της ασφάλισης, µικρότερης των είκοσι τριών (23) ετών. Η ηλικία του οδηγού υπολογίζεται από την 1 η Ιανουαρίου του έτους γέννησης, το δε επασφάλιστρο υπολογίζεται µέχρι και τη συµπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του εν λόγω οδηγού. Άρθρο 30. Επασφάλιστρο νέου οδηγού σε δίπλωµα. Τα ασφάλιστρα που προβλέπονται από τους αντίστοιχους πίνακες του τιµολογίου του ασφαλιστή και αφορούν τους κινδύνους Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους και Ιδίων ζηµιών (ή και επεκτάσεων κινδύνων αυτών) του ασφαλισµένου αυτοκινήτου, επιβαρύνονται µε επασφάλιστρο τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον δηλωθεί ότι το αυτοκίνητο οδηγείται µόνιµα η συµπτωµατικά από άτοµο που κατέχει άδεια ικανότητας οδηγού, η οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά µέσα στο τελευταίο πριν από την έναρξη της τρέχουσας ασφαλιστικής περιόδου, δωδεκάµηνο. Το επασφάλιστρο αυτό υπολογίζεται για όλη τη διάρκεια µίας αδιαίρετης και συνεχούς δωδεκάµηνης ασφαλιστικής περιόδου. Άρθρο 31. Συνέπειες µη καταβολής επασφαλίστρου νέου οδηγού σε ηλικία ή και δίπλωµα, σε περίπτωση ατυχήµατος. 1. Δηλούται και συµφωνείται µε το παρόν ότι, σε περίπτωση ατυχήµατος που συνεπάγεται αστική ευθύνη και επέρχεται κατά τη στιγµή που το στο παρόν ασφαλιστήριο αναφερόµενο αυτοκίνητο οδηγείτο από οδηγό που είναι µικρότερος των 23 ετών ή έχει άδεια οδήγησης χωρίς να έχει συµπληρωθεί έτος από την ηµεροµηνία έκδοσης της, χωρίς να έχει καταβληθεί κατά τη σύναψη της ασφάλισης το υπό του Τιµολογίου Ασφαλίστρων της Εταιρίας προβλεπόµενο σχετικό πρόσθετο ασφάλιστρο, η Ασφαλιστική Εταιρία καµία ευθύνη αποζηµίωσης δε φέρει, εκτός εάν ο ασφαλισµένος καταβάλει µε Πρόσθετη Πράξη, αµέσως µόλις δηλώσει ατύχηµα επασφάλιστρο 60% ανεξάρτητα του εάν ο οδηγός έχει ερασιτεχνική ή επαγγελµατική άδεια, υπολογιζόµενο επί των προβλεποµένων κάθε φορά από το ισχύον τιµολόγιο ασφαλίστρων για τους καλυπτόµενους κινδύνους και για ολόκληρη τη διάρκεια της ισχύος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου του. 2. Δηλούται επίσης και συµφωνείται µε το παρόν ότι σε περίπτωση ατυχήµατος το οποίο θα επιφέρει ίδιες ζηµιές στο ασφαλισµένο αυτοκίνητο και που κατά τη στιγµή που το στο παρόν ασφαλιστήριο αναφερόµενο αυτοκίνητο, οδηγείτο από οδηγό που είναι µικρότερος των 23 ετών ή έχει άδεια οδήγησης χωρίς να έχει συµπληρωθεί έτος από την ηµεροµηνία έκδοσης της χωρίς να έχει καταβληθεί κατά τη σύναψη της ασφάλισης το από το Τιµολόγιο Ασφαλίστρων της Εταιρίας προβλεπόµενο σχετικό πρόσθετο ασφάλιστρο, η Ασφαλιστική Εταιρία θα καταβάλει το µισό (50%) µόνο τη ζηµιάς του αυτοκινήτου από σύγκρουση ή πρόσκρουση η εκτροπή ή ανατροπή ή κατάπτωση, µη δικαιούµενου του ασφαλισµένου να -11- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 32. Ασφάλιση µε περισσότερους ασφαλιστές. Αν υπάρχουν διαδοχικές ασφαλίσεις, ισχύει µόνο η τελευταία και αποκλειστικά υπόχρεος για την καταβολή της αποζηµίωσης στον ζηµιωθέντα τρίτο είναι ο τελευταίος ασφαλιστής. Οι προγενέστερες ασφαλίσεις είναι αυτοδικαίως άκυρες, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση ή καταγγελία. Άρθρο 33. Επιθεώρηση ασφαλισµένων κινδύνων. Εκπρόσωποι του ασφαλιστή έχουν το δικαίωµα, οποτεδήποτε αυτοί κρίνουν σκόπιµο να επιθεωρούν και εξετάζουν κάθε ασφαλισµένο µε αυτό το συµβόλαιο κίνδυνο, ο δε ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να παράσχει σ' αυτούς κάθε διευκόλυνση και πληροφορία που κατά την γνώµη του ασφαλιστή είναι απαραίτητη για την εκτίµηση του κινδύνου. Άρθρο 34. Τροποποίηση της ασφαλιστικής σύµβασης. 1. Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί, µετά από έγγραφη συναίνεση του ασφαλιστή και µε έναρξη ισχύος της τροποποίησης, της όχι νωρίτερα από την επόµενη της παραλαβής από τα κεντρικά γραφεία του ασφαλιστή, της γραπτής αίτησης µε την οποία ο ασφαλισµένος ζητά την εν λόγω τροποποίηση. 2. Κάθε τροποποίηση, µεταβολή ή κατάργηση των Γενικών ή Ειδικών Ασφαλιστικών Όρων του παρόντος, καθώς επίσης και η µεταβίβαση ή εκχώρηση ή ενεχυρίαση των δικαιωµάτων που απορρέουν απ' αυτό το ασφαλιστήριο, ισχύει µόνο όταν γίνεται γραπτά και µε πρόσθετη επ' αυτού πράξη, που φέρει την υπογραφή και σφραγίδα των αρµοδίων εκπροσώπων του ασφαλιστή. Άρθρο 35. Παραγραφή. Κάθε αξίωση του Λήπτη της ασφάλισης ή / και του Ασφαλισµένου που πηγάζει από την ασφαλιστική σύµβαση, παραγράφεται µετά τέσσερα έτη από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση. Η αξίωση του προσώπου που ζηµιώθηκε παραγράφεται µετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ηµέρα του ατυχήµατος, επιφυλασσοµένων των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας για την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής. Άρθρο 36. Δικαίωµα αναγωγής του ασφαλιστή. Ο ασφαλιστής έχει δικαίωµα αναγωγής κατά του οδηγού, του ασφαλισµένου και του λήπτη της ασφάλισης αν, σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 489/76 ή µετά από δικαστική απόφαση υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους αποζηµίωση: 1. Για ζηµιά που δεν καλύπτεται από την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση, είτε µε βάση τους περιορισµούς και εξαιρέσεις αυτής, είτε λόγω παραγραφής. 2. Πέραν του καθοριζοµένου στον Πίνακα Καλύψεων ασφαλιστικού ποσού. 3. Σε περίπτωση µη πληρωµής από τον λήπτη της ασφάλισης ή και στον ασφαλισµένο, των ασφαλίστρων που προβλέπονται από το παρόν ασφαλιστήριο. 4. Για τη διαφορά που Προκύπτει από την καταβληθείσα στους τρίτους αποζηµίωση, προς αυτή που όφειλε να καταβάλει µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 4 και 7.

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 9 Άρθρο 1 Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης 9 Άρθρο 2 Ισχύς της Ασφάλισης 9 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ.400/70,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπάλληλος του τηλεφωνικού κέντρου θα σας ενημερώσει για τα απαραίτητα ως προς την εξυπηρέτηση σας.

Ο υπάλληλος του τηλεφωνικού κέντρου θα σας ενημερώσει για τα απαραίτητα ως προς την εξυπηρέτηση σας. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ Σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας έχει ακινητοποιηθεί ως συνέπεια ατυχήματος και χρειάζεστε όχημα αντικατάστασης, ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες για να εξυπηρετηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Α Π Ο Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Α Ο Χ Η Μ Α Τ Α Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ασφάλιση Αυτοκινήτου Ασφάλιση Αυτοκινήτου Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του N.Δ 400/70 του N.489/76, που κωδικοποιήθηκε από το Π.Δ. 237/86, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν.3557/2007,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Κ10)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Κ10) ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Κ10) Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ./τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, και την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Κ10)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Κ10) ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Κ10) Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν 4364/2016, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, και την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

γ. Την Αίτηση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. ζ. Από τους όρους ασφάλισης του Βιβλίου Γενικών και Ειδικών όρων.

γ. Την Αίτηση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. ζ. Από τους όρους ασφάλισης του Βιβλίου Γενικών και Ειδικών όρων. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ αναλαµβάνει να αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο ή/και τον τρίτο για ζηµιές που θα συµβούν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης σύµφωνα µε: α. Το Ασφαλιστήριο, που συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 6 Ισχύει από 01/12/2011 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Κ10)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Κ10) ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Κ10) Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν 4364/2016, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, και την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Policy Number): 55489 / 72657 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : 439261 ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Policy Holder) ΘΗΣΕΩΣ 4 ΑΦΜ: 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΔΟΥ : Τηλ.: 2299076469 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ : 439261

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/2/2018

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/2/2018 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/2/2018 Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Σελ.: 3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Την Πρόταση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία.

γ. Την Πρόταση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ αναλαµβάνει να αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο ή/και τον τρίτο για ζηµιές που θα συµβούν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης σύµφωνα µε: α. Το Ασφαλιστήριο, που συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ OΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ OΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ OΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Γ. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/ τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή του από το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

N. 2496/1997 (ΦΕΚ Α 87/ ) Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις.

N. 2496/1997 (ΦΕΚ Α 87/ ) Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. N. 2496/1997 (ΦΕΚ Α 87/16-5-1997) Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. [Άρθρα 1-33] ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Αυτοκινήτου Όροι Ασφάλισης

Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Αυτοκινήτου Όροι Ασφάλισης Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Αυτοκινήτου Όροι Ασφάλισης Αγαπητέ Ασφαλισµένε, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την εµπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί & Ειδικοί Όροι Αυτοκινήτου

Γενικοί & Ειδικοί Όροι Αυτοκινήτου Γενικοί & Ειδικοί Όροι Αυτοκινήτου Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Σ Διαβάστε με προσοχή το περιεχόμενο του συγκεκριμένου εντύπου. Φοράτε πάντα εσείς και οι επιβάτες του αυτοκινήτου σας τις ζώνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (Αφορά Διακηρύξεις για σύναψη Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών)

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (Αφορά Διακηρύξεις για σύναψη Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/7/2017 Για την ανάδειξη Αναδόχου για τη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» «ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Νοέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Σεπτέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 3 Από 10 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σελίδα 3 Από 10 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Σελίδα 3 Από 10 ΑΡΘΡΟ 1 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1) Το παρόν Ασφαλιστήριο καταρτίστηκε και ισχύει με βάση, την Πρόταση Ασφάλισης που έχει υποβάλει στην Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Μάϊος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Ασφάλεια Οχήματος Personal solutions ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Έδρα Ασφαλιστικής Εταιρείας ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 119, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμοστέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 15ο - Επίδοµα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του ιδίου οχήµατος από πυρκαγιά ή ολική κλοπή του οχήµατος (Επίδοµα συνεπεία Πυρός, Κλοπής)...

ΑΡΘΡΟ 15ο - Επίδοµα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του ιδίου οχήµατος από πυρκαγιά ή ολική κλοπή του οχήµατος (Επίδοµα συνεπεία Πυρός, Κλοπής)... Περιεχόμενα Κεφάλαιο Α Γενικοί Όροι Υποχρεωτικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων... 3 ΑΡΘΡΟ 1ο - Κατάρτιση της Ασφαλιστικής Σύµβασης... 3 ΑΡΘΡΟ 2ο - Ισχύς της Ασφάλισης... 3 ΑΡΘΡΟ 3ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ»

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Ι.ΟΡΙΣΜΟΙ α) «Ασφαλιστής» η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Βοηθείας με την επωνυμία EUROP ASSISTANCE S.A. GREEK BRANCH,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική σύμβαση και υπάρχουν έννομες σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Ισχύουν από Δεκέμβριο 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΔΠΜ-Θ/ΠΚΑΣΤ/

Γ. ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΔΠΜ-Θ/ΠΚΑΣΤ/ Γ. ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΔΠΜ-Θ/ΠΚΑΣΤ/ Αντικείμενο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.489/76, του π.δ 237/86 του Ν.2496/97,

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ Ασφαλιζόμενος: Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας, ψυκτικός υδραυλικός - συντηρητής και/ή εγκαταστάτης καυστήρων ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης:

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης: Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του οχήματός σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματός σας και αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Q_35_3058_PCG AUTO_CL35007927 Αθήνα 13/05/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Κύριοι, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την προτίµηση σας να επιλέξετε την εταιρία µας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Αρμόδιος :

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης Αισώπου 20, 546 27 Θεσσαλονίκη «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ-

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 01/07/2011 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Αυτοκινήτων Γενικοί & Ειδικοί Ασφαλιστικοί Όροι. Road Safe Insurance

Κλάδος Αυτοκινήτων Γενικοί & Ειδικοί Ασφαλιστικοί Όροι. Road Safe Insurance Road Safe Insurance Κλάδος Αυτοκινήτων Γενικοί & Ειδικοί Ασφαλιστικοί Όροι ΟΡΙΣΜΟΙ Εταιρεία / Ασφαλιστής: Η εκάστοτε εταιρεία όπως αυτή αναφέρεται στους γενικούς και ειδικούς όρους του παρόντος με την

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ισχύουν από Ιούνιο 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέες ρυθμίσεις Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης.

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης. Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία. Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 περιπτ. Η του Ν.Δ. 400/70 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 252/96 και το άρθρο 4 α του Ν. 2251/94, όπως ισχύουν : I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ (Ιδιώτης) Φυσικό Πρόσωπο Νομικό πρόσωπο δημόσιος Οργανισμός Ελεύθερος Επαγγελματίας Άλλο Ονοματεπώνυμο: Επάγγελμα: ΑΦΜ: ΟΥ: Ημ. Γέννησης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Αρμόδιος :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΊΟ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ

ΒΙΒΛΊΟ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ΒΙΒΛΊΟ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ Καλώς ήλθατε στην ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Η εμπιστοσύνη σας προς την εταιρεία μας και τους συνεργάτες της αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς και μας δημιουργεί αίσθημα ευθύνης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΣΦΑΛΙ ΙΣΣΤΤΗΡΡΙ ΙΟ ΣΣΥΥΜΒΒΟΛΑΙ ΙΟ ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΤΙ ΙΚΚΗΣΣ ΑΣΣΤΤΙ ΙΚΚΗΣΣ ΕΕΥΥΘΥΥΝΗΣΣ ΛΟΓΓΙ ΙΣΣΤΤΩΝ ΕΕΛΕΕΥΥΘΕΕΡΡΟΙ Ι ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΤΙ ΙΕΕΣΣ 1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ Σύμφωνα με τους όρους, τα Όρια

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.489/76, όπως ισχύει, τις διατάξεις που περιέχονται στην Κ4/585/1978 Α.Υ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 795/8-4-1978 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του Α ΜΗΕ Α.Ε µε γερανούς, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της σύµβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής

Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης. το πρόσωπο ή το αντικείμενο και τη χρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4

ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4 ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ... 2 1.1 ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 2 1.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4 1.3 ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ... 4 1. 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1. ΚΑΛΥΠTΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Aρθρο 1ο. Αυτό το ασφαλιστήριο καλύπτει τον λήπτη της ασφάλισης από τις συνέπειες της από αδικοπραξία Αστικής Ευθύνης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες Όροι Χρήσης Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες 1. H Ατλαντική Ένωση Α.Ε.Γ.Α. [Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων] έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 094029251/ΦΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΜΕΡΟΣ Α : ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο : ΟΡΙΣΜΟΙ Οπουδήποτε στην Ασφαλιστική Σύµβαση χρησιµοποιούνται οι όροι που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0514 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτησή σας από τις υπηρεσίες μας: Συμβουλευθείτε το έντυπο «Μοναδικές Υπηρεσίες και Εξυπηρέτηση» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.anytime.gr/compensation-process

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Alico A.E.A.Z. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου»

µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Aριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών : 8/12. ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα