Mελέτη του Σεισµού της Αθήνας της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mελέτη του Σεισµού της Αθήνας της 7-9-99"

Transcript

1 Mελέτη του Σεισµού της Αθήνας της ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ των ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΩΝ στις ΠΛΕΙΟΣΕΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Εκθεση πρός το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Απόφαση Ε Γ/18/33/99 Οµάδα Εργασίας Γ. Γκαζέτας, Π.Μ., Καθηγητής ΕΜΠ Γ. Μπουκοβάλας, Π.Μ., Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Ι. Πρωτονοτάριος, Π.Μ., Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ Α. Παπαδηµητρίου, ιδάκτωρ Π.Μ. Π. Ψαρρόπουλος, ιδάκτωρ Π.Μ. Ν. Γερόλυµος, Π.Μ., Υποψ. ιδάκτωρ Α. Αντωνίου, Π.Μ., Υποψ. ιδάκτωρ Γ. Κουρετζής, Π.Μ., Υποψ. ιδάκτωρ Π. Κάλλου, Π.Μ.

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ--ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ 3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ των ΒΛΑΒΩΝ 4. ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 5. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ της ΜΕΛΕΤΗΣ 6. ANΩ ΛΙΟΣΙΑ : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ των ΒΛΑΒΩΝ, Ε ΑΦΟ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 7. Α ΑΜΕΣ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΕΠΙ ΡΑΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ και ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 8. ΜΕΝΙ Ι ( ΑΧΑΡΝΕΣ ): ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΕΠΙ ΡΑΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ, ΠΕΙΡΑΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α. Ελαστικά Φάσµατα Αποκρίσεως (Long Trans Vert) όλων των καταγραφών. Β. Αντίστροφη Ανάλυση της Βλάβης του Υδατοπύργου εκελείας. Γ. Εδαφικές Τοµές στις Θέσεις Καταγραφών, Μεθοδολογία ιαχωρισµού σε Εδαφος--Βραχο--Ηµίβραχο, Σχέσεις Εξασθενήσεως, Φάσµατα.. Περίληψη "Μικροζωνικής" Α. Λιοσίων. Ε. Λεπτοµερής Αποτύπωση της Κατανοµής των Βλαβών στο Μενίδι (Αχαρνές).

3 ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ---ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κατά την απόφαση της ιοικούσας Επιτροπής Γ/18/33/99, στόχος της ερευνητικής Μελέτης που παρουσιάζεται στην παρούσα Εκθεση ήταν: "η υπολογιστική εξεύρεση των εδαφικών και φασµατικών επιταχύνσεων στις περιοχές που κυρίως χτυπήθηκαν από τον σεισµό (Ανω Λιόσια, Μενίδι, Αδάµες, Θρακοµακεδόνες) και στις οποίες δεν υπήρξαν επιταχυνσιογραφήµατα του σεισµού της Αθήνας της 7/9/99. Για την ευόδωση δε του στόχου αυτού έπρεπε να γίνουν : "Αντίστροφες" αναλύσεις µικρών ή µεγάλων αστοχιών απλών κατασκευών (σαφούς στατικής και δυναµικής λειτουργίας), αναλύσεις ανατροπών και ολισθήσεων µνηµείων στα νεκροταφεία Φυλής, Λιοσίων και Μενιδίου και αναλύσεις µετατοπίσεων επίπλων και άλλων βαρέων αντικειµένων Αναλύσεις της εξασθένησης των σεισµικών κυµάτων µε την απόσταση, την θέση και τον προσανατολισµό από την ρηξιγενή ζώνη, και της επίδρασης του υπεδάφους και του τοπογραφικού αναγλύφου στην ένταση και τα φασµατικά χαρακτηριστικά του εδαφικού κραδασµού. " Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η µελέτη µας βασίσθηκε σε πλήθος "αντικειµενικών" στοιχείων (δεδοµένων) του σεισµού, κυριότερα των οποίων είναι : (i) τα δηµοσιευµένα σεισµολογικά ευρήµατα ως πρός τον σεισµογόνο χώρο, τον µηχανισµό γενέσεως του σεισµού, και τον σχετικό προσανατολισµό της πλειόσειστης περιοχής

4 (ii) (iii) (iv) τα καταγραφέντα επιταχυνσιογραφήµατα στην Αθήνα, και την σύγκριση τους µε τις καταγραφές άλλων καταστροφικών σεισµών της χώρας την έκταση των βλαβών και την χωρική (γεωγραφική) τους κατανοµή τις παρατηρηθείσες αστοχίες έως και µικρές βλάβες µερικών απλών δοµηµάτων, µε σαφή "στατική" λειτουργία (v) τα δεδοµένα µιάς ολοκληρωµένης γεωτεχνικής και γεωλογικής αναγνώρισης του υπεδάφους, και της τοπογραφικής αποτύπωσης του αναγλύφου σε ορισµένες θέσεις εντός της πλειόσειστης περιοχής. Πολλά από τα ανωτέρω στοιχεία προέκυψαν από τις αντίστοιχες Μελέτες για την Επιτροπή Ελέγχου Εφαρµογής της Κειµένης Νοµοθεσίας και ιευρεύνησης των Αιτίων των Καταρρεύσεων µε Ανθρώπινα Θύµατα στον Σεισµό της , και από το παραλλήλως χρηµατοδοτηθέν πρόγραµµα του ΟΑΣΠ (Γκαζέτας 2001). Τα κυριότερα συµπεράσµατα της Μελέτης είναι τα εξής : (1) Τέσσερα από τα επιταχυνσιογραφήµατα που καταγράφηκαν στην Αθήνα (στα Σεπόλια, στο Μοναστηράκι, στο ΚΕ Ε, και στο Σύνταγµα) είχαν µέγιστες τιµές 0.36 g, 0.51g, 0.31g, και 0.25 g, αντιστοίχως. Οι υψηλές αυτές τιµές επιτάχυνσης αποτέλεσαν εκ πρώτης όψεως έκπληξη, δεδοµένου ότι οι περιοχές στις οποίες καταγράφηκαν απέχουν 10 χιλιόµετρα περίπου από το πλησιέστερο άκρο του σεισµογώνου ρήγµατος και επιπλέον δεν ανήκουν στην πλειόσειστη ζώνη (όπως θα ανέµενε κανείς για τις τιµές αυτές της επιτάχυνσης). Αποδείχθηκε ωστόσο οτι ο χαρακτήρας των επιταχυνσιογραφηµάτων αυτών είναι τόσο υψίσυχνος ώστε να οδηγεί σε φάσµατα αποκρίσεως τα οποία µόνον σε µικρές περιόδους (Τ 0.25 sec) εµφανίζουν τιµές µεγαλύτερες (και κατά πολύ µάλιστα) των φασµάτων του ΕΑΚ-2000 (σύγκρινε S A 1.5 g έναντι Φ Ε = 0.40 g).

5 Στις περιόδους όµως αυτές εµπίπτουν µόνον ολιγο-όροφα δοµήµατα µε ισχυρή τοιχοποϊία, τα οποία ούτως-ή-άλλως αποδείχθηκαν άκρως ανθεκτικά στην συγκεκριµένη σεισµική διέγερση. Σε µεγαλύτερες περιόδους (Τ > 0.25 sec) oι φασµατικές τιµές των 4 αυτών καταγραφών φθίνουν ταχύτατα συναρτήσει της περιόδου, και τελικώς (για Τ > 0.40 sec) λαµβάνουν τιµές, παρόµοιες µε αυτές του ΕΑΚ Οι διαπιστώσεις αυτές δικαιολογούν την πολύ µικρή έκταση των βλαβών στις περιοχές αυτές της Αθήνας. Οµως η εικόνα αυτή αλλάζει τελείως στην πλειόσειστη περιοχή, και δικαιολογεί το ενδιαφέρον για την έµµεση εκτίµηση των πραγµατικών επιταχύνσεων στα Ανω Λιόσια, Μενίδι, Αδάµες, κλπ. (β) Η γεωγραφική κατανοµή της έντασης των βλαβών αποδείχθηκε εντελώς ανοµοιόµορφη, τόσο σε µεγάλη κλίµακα (από πόλη σε πόλη) όσο και σε µικρότερη (από γειτονιά σε γειτονιά ). Τα αίτια της ανοµοιοµορφίας σχετίζονται : (i) µε τον µηχανισµό διαρρήξεως, την θέση, και τον προσανατολισµό της κάθε περιοχής, (ii) µε την σεισµική τρωτότητα των κατασκευών, (iii) µε τις επικρατούσες γεωλογικές και τοπικές εδαφικές συνθήκες, και (iv) µε το τοπογραφικό ανάγλυφο. Η έρευνά µας υποδεικνύει τον (i) και (iii) ως τους κυριότερους παράγοντες διαφοροποιήσεως της σεισµικής έντασης, χωρίς ωστόσο να υποτιµάται καθόλου και ο ρόλος των (ii) και (iv). (γ) Ο µηχανισµός της σεισµικής διάρρηξης φαίνεται σε σηµαντικό βαθµόν υπεύθυνος για την ανοµοιόµορφη κατανοµή σε µεγάλη κλίµακα. Για παράδειγµα, ο Ασπρόπυργος, η πιό κοντινή πόλη στο επίκεντρο, υπέφερε ελάχιστα, ενώ οι περιοχές της βόρειας Αθήνας στην προέκταση του ρήγµατος ή και βορειότερα, π.χ. Θρακοµακεδόνες και Αδάµες, υπέστησαν καταστροφικές βλάβες µεγάλης εκτάσεως. Ο προσανατολισµός και η θέση του "κανονικού" ρήγµατος (βύθιση υπό γωνίαν 55 ο πρός Ν-Ν ) και η κατεύθυνση διαδόσεως της σεισµικής διάρρηξης (από την εστία, σε βάθος 15 km,

6 πρός ανατολάς καί πρός την επιφάνεια, δηλ. πρός βορειονατολικά) µπορεί να εξηγήσουν, ποιοτικώς τουλάχιστον, την πολύ µεγαλύτερη έκταση των βλαβών κυρίως δυτικά και βορειοανατολικάτης προέκτασης του ρήγµατος. Ετσι, σε αντίθεση µε την "κλασική" σεισµολογική άποψη, η µεγάλη ένταση δέν παρατηρήθηκε στο "επικρεµάµενο" (µετακινηθέν πρός τα κάτω) τέµαχος. (δ) Οι διαφοροποιήσεις στην έκταση των βλαβών σε µικρότερη κλίµακα (της τάξεως του 1-2 χιλιοµέτρων), αποδίδονται σε µεγάλο βαθµό στον "συντονιστικό" ρόλο του εδάφους. Παρά την ενγένει πυκνή/σκληρή φύση των εδαφικών στρώσεων, σε πολλές περιοχές της πλειόσειστης ζώνης η διέλευση των σεισµικών κυµάτων διαµέσου σχηµατισµών µε µέση ταχύτητα κύµατος m/s και πάχος µόλις m έδωσε σηµαντικώς ενισχυµένες επιταχύνσεις. Ιδιαιτέρως επηρεάσθηκαν οι δεσπόζουσες υψίσυχνες συνιστώσες (Τ Ε ) του διεγείροντος κραδασµού µε αποτέλεσµα την αύξηση και της κορυφαίας τιµής της εδαφικής επιτάχυνσης. (ε) Οι εδαφοδυναµικές αναλύσεις της κυµατικής διέλευσης µέσω χαρακτηριστικών εδαφικών προφίλ έδωσαν αποτελέσµατα που εξηγούν µε ποιοτική αλλά καί ποσοτική ακρίβεια την έκταση των βλαβών στις εξής περιοχές : Ανω Λιόσια, όπου η υπολογισθείσα ενίσχυση των επιταχύνσεων στα εδαφικά προφίλ της κεντρικής ζώνης της πόλης φαίνεται να ήταν της τάξεως του 60%, τόσο για την κορυφαία τιµή όσο και για τις φασµατικές επιταχύνσεις σηµαντικού εύρους περιόδων. Αδάµες, όπου η ενίσχυση των επιταχύνσεων ήταν σε ορισµένες θέσεις της τάξεως του 50% ή και µεγαλύτερη, σε περιορισµένο όµως εύρος περιόδων.

7 Οι ανωτέρω περιπτώσεις εδαφικής µεγέθυνσης του σεισµικού κραδασµού επαληθεύονται ποσοτικά καί µέσω αντιστρόφων αναλύσεων αστοχίων απλών κατασκευών (ανατροπών / ολισθήσεων τύµβων στα Ανω Λιόσια, καταρρεύσεως κτιρίου στις Αδάµες). (ζ) Οι εδαφοδυναµικές αναλύσεις, επίδρασης του εδάφους ερµηνεύουν µόνον ενµέρει την εντόνως ανοµοιόµορφη κατανοµή των βλαβών στο Μενίδι. Επιπλέον, οι µονο-διάστατα υπολογισθείσες επιταχύνσεις υπολείπονται κατάτι των επιταχύνσεων που προέκυψαν εµµέσως από την αξιοποίηση του πειράµατος στις Πύλες της Οδού ιαγόρα. (στ) Στις Αδάµες µία πρόσθετη ενίσχυση της έντασης του σεισµικού κραδασµού προέρχεται τεκµηριωµένα από την ύπαρξη της απότοµης και βαθιάς χαράδρας του Κηφισού. Οι κυµατικές διαθλάσεις και περιθλάσεις στα πρανή και οδηγούν σε αύξηση της οριζόντιας και κατακόρυφης επιτάχυνσης σε µιά µικρή ζώνη, λίγες δεκάδες µέτρα από το χείλος της χαράδρας --- σ' αυτήν ακριβώς την περιοχή είχαµε την µεγαλύτερη έκταση βλαβών στις Αδάµες, και την "πυκνότερη" ίσως συσσώρευση καταρρεύσεων στον σεισµό της (η) Οι υπολογισµοί µας καταλήγουν στο συµπέρασµα οτι στις περιοχές της πλειόσειστης ζώνης οι επιταχύνσεις κυµάνθηκαν (ως επί το πλείστον) µεταξύ των εξής : κορυφαία τιµή της εδαφικής επιτάχυνσης : A Η 0.30 g 0.70 g µέση τιµή της φασµατικής επιτάχυνσης

8 Εύρος Περιόδων Τ(sec) Μέση Φασµατική Επιτάχυνση S AΗ (g) g g g 0.50 Η µέγιστη φασµατική επιτάχυνση αντιστοιχεί σε εύρος περιόδων Τ = ,25 sec και ήταν αρκετά µεγαλύτερη από τις παραπάνω µέσες τιµές. (θ) Οι κορυφαίες τιµές της κατακόρυφης επιτάχυνσης των κυριοτέρων επιταχυνσιογραφηµάτων του σεισµού, σε απόσταση δηλαδή 9-12 km άπό το σεισµογόνο ρήγµα, ήταν µικρές σε σύγκριση µε τις στατιστικώς αναµενόµενες ("µέσες") τιµές : ΣΤΑΘΜΟΣ A V (g) A V / A H Σεπόλια ΚΕ Ε Μοναστηράκι Σύνταγµα Είναι αξιοσηµείωτο ότι ο λόγος της κατακόρυφης πρός την οριζόντια κορυφαία επιτάχυνση είναι µικρότερος απο το 0.70 του ΕΑΚ. Αυτό όµως δεν σηµαίνει κατ' ανάγκην οτι καί στην πλειόσειστη περιοχή του ενδιαφέροντος θα είχαµε επίσης δυσανάλογα µικρές κατακόρυφες επιταχύνσεις, αν και αυτό θα µας έλεγε µία απλή

9 εφαρµογή των εµπειρικών σχέσεων εξασθενήσεως. Επιδιώξαµε λοιπόν µέσω των αντιστρόφων αναλύσεων των πυλών, του υδατοπύργου, και των µνηµείων να υπολογίσουµε τεκµηριωµένα τις κατακόρυφες επιταχύνσεις στα Ανω Λιόσια και στο Μενίδι. υστυχώς όµως καί οι 4 αυτές κατασκευές αποδείχθηκαν µάλλον αναίσθητες στην κατακόρυφη επιτάχυνση. Εποµένως, δέν κατέστη δυνατή η αξιόπιστη ακριβής εκτίµησή της κατακόρυφης επιτάχυνσης σε κάθε θέση. Ωστόσο, από την ολίσθηση-µεβηµατισµό-και-περιστροφή του ενός µνηµείου στο νεκροταφείο Ανω Λιοσίων η προκύψασα "βέλτιστη" κατακόρυφη επιτάχυνση είχε κορυφαία τιµή της τάξεως του 0.50 g ---τιµή εύλογη για την περιοχη αυτή---η οποία αντιστοιχεί σε 0.80 περίπου της κορυφαίας οριζόντιας επιτάχυνσης. Πρόσθετη εκτίµηση της µεγίστης κατακόρυφης επιτάχυνσης του εδάφους στις µικρές αποστάσεις από τον σεισµογώνο χώρο (1-3 km) προκύπτει από τις σχέσεις εξασθενήσεως του Σχήµατος 5.3 β (βλ. επίσης και Παράρτηµα Γ). Με βάση αυτή την εµπειρική σεισµολογική εκτίµηση η κατακόρυφη επιτάχυνση είναι ακόµη µικρότερη : κυµαίνεται µεταξύ 0.20 και 0.50 g, µε µέση τιµή περί τα 0.30 g. Φυσικά, είναι γνωστό το ευµετάβλητον της επιτάχυνσης αυτής από θέση σε θέση. Αρα δεν αποκλείονται µεγαλύτερες τιµές, οι οποίες να πλησιάζουν την υπολογισθείσα οριζόντια επιτάχυνση στην περιοχή του Νεκροταφείου των Άνω Λιοσίων. Στις µακρυνότερες περιοχές (Χελιδονού, Αδάµες) οι επιταχύνσεις αυτές ενδέχεται να ήσαν το πολύ της τάξεως του g. Συµπερασµατικά, οι υπολογισµοί µας καταλήγουν οτι στις πέντε περιοχές των καταρρεύσεων µε θύµατα οι κατακόρυφες επιταχύνσεις κυµάνθηκαν (ως επί το πλείστον) µεταξύ των εξής τιµών : κορυφαία τιµή της (κατακόρυφης) εδαφικής επιτάχυνσης :

10 A V 0.20 g 0.60 g µέση τιµή της (κατακόρυφης) φασµατικής επιτάχυνσης για το εύρος περιόδων Τ sec : S AV 0.60 g 1.1 g µέση τιµή της (κατακόρυφης) φασµατικής επιτάχυνσης για το εύρος περιόδων Τ sec : S AV 0.10 g 0.15 g (i) Σε περιοχές κτισµένες σε επιφανειακή εκδήλωση βράχου (µαλακού ή σκληρού), οι επιταχύνσεις ήταν αναµφισβήτητα πολύ µικρότερες για όλες τις τιµές περιόδων. Μόνον έτσι µπορεί να εξηγηθεί η ανυπαρξία σοβαρών βλαβών (ΜΜΙ = VI + VII) στο Καµατερό (δίπλα στα Ανω Λιόσια), στον Προφήτη Ηλία (µεταξύ Ανω Λιοσίων και Μενιδίου), και στο δυτικό τµήµα της Αργυρούπολης. (κ) Είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον ότι τα φαινόµενα έντονης εδαφικής ενίσχυσης του σεισµικού κραδασµού εντοπίζονται σε πυκνά-στιφρά εδάφη τα οποία κατατάσσονται ενµέρει τουλάχιστον, στην βασική κατηγορία Α του ΕΑΚ To φαινόµενο αυτό θα πρέπει να αποδοθεί στο σχετικά υψίσυχνο φασµατικό περιεχόµενο του κραδασµού το οποίο δηµιούργησε προϋποθέσεις "συντονισµού" στα πιό "εύκαµπτα" από τα εδαφικά προφίλ που ανήκουν την κατηγορία Α του αντισεισµικού κανονισµού (σκληρά-πυκνά εδάφη, ή µαλακοί εξαλλοιωµένοι βράχοι).

11 Από πρακτική σκοπιά, συµπεραίνεται ότι τα κριτήρια ως πρός την επίδραση του εδάφους που θέτει ο ΕΑΚ 2000 είναι ανεπαρκή, ενδέχεται δε να υποεκτιµούν τις σεισµικές δράσεις. Κατά την γνώµη µας, χρειάζεται : αύξηση των κατηγοριών εδάφους, υιοθέτηση συντελεστών ενίσχυσης καί της κορυφαίας τιµής της εδαφικής επιτάχυνσης, καθώς και διατύπωση ποσοτικών και όχι µόνον ποιοτικών κριτηρίων διάκρισης των εδαφικών κατηγοριών. Υπενθυµίζεται ότι οι Αµερικανικοί Κανονισµοί (ΝΕΗRP-1977), UBC- 1998) έχουν ήδη κινηθεί πρός την κατεύθυνση αυτή, ακολουθεί δε κατά πόδας και ο εκολλαπτόµενος EC-8. Στους παραπάνω Κανονισµούς οι γεωλογικοί σχηµατισµοί της Κατηγορίας "Α" του ΕΑΚ 2000 έχουν διασπασθεί σε τρείς (3) διαφορετικές (υπό) κατηγορίες. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ : Η Μελέτη µας καταλήγει στις ακόλουθες τιµές εδαφικής επιτάχυνσης και στα ακόλουθα φάσµατα αποκρίσεως σε διάφορα προφίλ των περιοχών Ανω Λιοσίων, Μενιδίου, Αδαµών, και Θρακοµακεδόνων. ANΩ ΛΙΟΣΙΑ Βράχοι Ηµίβραχοι Μετρίως Σκληρά Εδάφη Μέγιστη οριζόντια επιτάχυνση 0.30g 0.45g 0.40g 0.70g Μέγιστη κατακόρυφη επιτάχυνση g 0.35g 0.55g

12 MENI Ι Βράχοι Ηµίβραχοι Σκληρά Εδάφη Μέγιστη οριζόντια επιτάχυνση 0.30g 0.40g 0.45g 0.55 g Μέγιστη κατακόρυφη επιτάχυνση 0.25g 0.40g 0.30g 0.45g Α ΑΜΕΣ Βράχοι Eδαφος + Πρανές Ηµίβραχοι Μέγιστη οριζόντια επιτάχυνση 0.35g 0.45g Μέγιστη κατακόρυφη επιτάχυνση 0.25g 0.30 g ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ Βράχοι Ηµίβραχοι Σκληρά Εδάφη Μέγιστη οριζόντια επιτάχυνση 0.30g 0.40g 0.40g 0.50 g Μέγιστη κατακόρυφη επιτάχυνση 0.25g 0.40g 0.25g 0.45g Κύριο ενδιαφέρον όµως για τον Μηχανικό δέν έχουν οι ως άνω µέγιστες τιµές της εδαφικής επιτάχυνσης, αλλά οι φασµατικές τιµές SA στις ιδιοπεριόδους του δοµήµατος που κάθε φορά µελετά. Aκολουθούν λοιπόν οι υπολογιστικές µας εκτιµήσεις για τα φάσµατα αποκρίσεως των ανωτέρω περιοχών. Στά σχήµατα ως ελλείψεις δίδονται τα σηµεία που προέκυψαν από τις αντίστροφες αναλύσεις : (α) των µνηµείων του νεκροταφείου Ανω Λιοσίων, (β) των δύο πυλών στο Μενίδι, και (γ) του Υδατοπύργου εκελείας στους Θρακοµακεδόνες. Τονίζεται οτι η σηµαντική διασπορά που

13 εµφανίζεται στα σχήµατα αυτά δέν καλύπτει πλήρως µικροδιαφορές από σηµείο σε σηµείο που ενδέχεται να υπήρξαν στην φύση. Εποµένως, κρίνονται ως αναπόφευκτες µερικές αποκλίσεις των ανωτέρω υπολογιστικών φασµάτων αποκρίσεως από την πραγµατικότητα. Οµως αξίζει να υπογραµµισθεί ότι τα φάσµατα αυτά, έχοντας προκύψει µε βάση τους κανόνες της Εδαφοδυναµικής και Τεχνικής Σεισµολογίας, ερµηνεύουν ικανοποιητικά την ένταση και τις διαφοροποιήσεις στην κατανοµή των βλαβών στις διάφορες περιοχές της πλειόσειστης ζώνης, είναι δε σύµφωνα µε τις επιταχύνσεις που προέκυψαν από τις αναλυθείσες βλάβες απλών δοµηµάτων και µνηµείων στον σεισµό της [ Τα φάσµατα του ΕΑΚ που δείχνονται στα σχήµατα (για λόγους µιάς πρώτης αδρής σύγκρισης και µόνον), έχουν προκύψει από τα ελαστικά φάσµατα, Φ Ε, µετά από πολλαπλασιαµό επί 1, µιά που ήδη οι τιµές Α του ΕΑΚ είχαν προκύψει από τις σεισµολογικώς υπολογισθείσες πιθανοτικές τιµές επιταχύνσεων µετά από διαίρεση µε 1,20 περίπου (για να καταστούν "ενεργές" επιταχύνσεις)---βλέπε αντίστοιχη Εκθεση προς ΟΑΣΠ των Σεισµολογικών Ινστιτούτων της χώρας, 1989 ]

14 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως γνωστόν, απο τον σεισµό τής δέν υπήρξε καµία καταγραφή επιταχύνσεων στις περιοχές µεγίστων βλαβών (Λιόσια, Μενίδι, Μεταµόρφωση, Αδάµες, Χελιδονού, Θρακοµακεδόνες, Φυλή). Ετσι σήµερα δεν είναι γνωστό το επίπεδο τής έντασης την οποία υπέστησαν οι οικοδοµές και λοιπές κατασκευές στις περιοχές αυτές. Αντίθετα, επιταχυνσιογράφοι είχαν τοποθετηθεί σε σταθµούς τού ΜΕΤΡΟ, σε απόσταση χιλιοµέτρων από την πλειόσειστη περιοχή (βλ. Σχήµα 1.1). Τρείς από αυτούς έδωσαν κορυφαίες τιµές τής οριζόντιας συνιστώσας της επιτάχυνσης τής τάξεως τού 0.3 g 0.5 g. Tόσο από τις καταγραφές αυτές, όσο και από την διαθέσιµη παγκόσµια σεισµική εµπειρία, φαίνεται οτι το επίπεδο τών επιταχύνσεων στην κρίσιµη περιοχή θα ήταν ασφαλώς ακόµη µεγαλύτερο. Τα ερωτήµατα ήταν : πόσο µεγαλύτερο, και µε τί φασµατικά χαρακτηριστικά ; και πώς συγκρίνεται µε τις απαιτήσεις τών κανονισµών; Ο σκοπός των εργασιών µας ήταν να επιτευχθεί ένας έµµεσος υπολογισµός (µε θεωρητικές, παρατηρησιακές, και πειραµατικές µεθόδους) τής έντασης και τών φασµατικών χαρακτηριστικών τής εδαφικής επιτάχυνσης στις υπό µελέτην σεισµόπληκτες περιοχές. Για τον σκοπό αυτόν εκτελέστηκαν οι εξής εργασίες : (i) Καταγραφή : όχι µόνον τών βλαβών αλλά και άλλων εµµέσων παρατηρήσεων, που µπορεί να χρησιµεύσουν ως δείκτες τής έντασης τού σεισµού. Π.χ. µετακινήσεις, περιστροφές, και πτώσεις µνηµείων στα νεκροταφεία τής περιοχής, πτώσεις ή µετατοπίσεις διαφόρων αντικειµένων. (ii) Aποτύπωση τής γεωγραφικής (χωρικής) κατανοµής τών βλαβών τών µακροσεισµικών εντάσεων καί συγκριτική τους παράθεση µε τα σεισµολογικά δεδοµένα τού σεισµού.

15 (iii) Καταγραφή και συγκριτική παράθεση µε άλλους σεισµούς παρόµοιου µεγέθους οι οποίοι έδωσαν καταγραφές στην εγγύς περιοχή, έτσι ώστε µε την σύγκριση να προκύψουν, εµµέσως, τα επίπεδα τών επιταχύνσεων. (iv) ιερεύνηση του εδάφους µέσω γεωτρήσεων και επιτόπου δοκιµών καί σύνθεση τών εδαφικών προφίλ. Κατόπιν, µέσω αναλύσεων συναγωγή συµπερασµάτων για το επίπεδο τών επιταχύνσεων. (v) Ανάλυση προσεκτικά επιλεγµένων απλών κατασκευών τών οποίων οι βλάβες όσο και τα στοιχεία τής µελέτης είναι γνωστά ώστε (µε αντίστροφη διαδικασία) να συναχθούν έµµεσα συµπεράσµατα για το επίπεδο τής έντασης και τον χαρακτήρα της δόνησης. (vi) Ανάλυση τής επίδρασης τού υπεδάφους και τού τοπογραφικού αναγλύφου στην ένταση και τα χαρακτηριστικά τού κραδασµού. Στην ερευνητική αυτή εργασία χρησιµοποιήθηκαν : οι γεωτεχνικές έρευνες που εκτελέσθηκαν από το ΚΕ Ε στις θέσεις των καταρρευσάντων κτιρίων για την Επιτροπή Ελέγχου Εφαρµογής της Κειµένης Νοµοθεσίας και ιευρεύνησης των Αιτίων των Καταρρεύσεων µε Ανθρώπινα Θύµατα στον Σεισµό της , καθώς καί γεωτεχνικές έρευνες στην περιοχή (από το ΚΕ Ε, τον ήµο Ανω Λιοσίων, την Αττική Οδό Α.Ε., και ιδιωτικές εταιρείες), και τέλος οι γεωτεχνικές έρευνες στο οικόπεδο τού Ολυµπιακού χωριού στην περιοχή Θρακοµακεδόνων - Αχαρνών. Η όλη εργασία χρειάστηκε µιά πολυκλαδική προσέγγιση, µε χρήση αναλυτικών αλλά και πειραµατικών µεθόδων, σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες σεισµολόγους και δοµοστατικούς µηχανικούς. ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε φάσεως τού έργου.

16 2. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Από τις εργασίες των σεισµολόγων και τεκτονικών γεωλόγων καταλήξαµε στα εξής συµπεράσµατα τα οποία χρησιµοποιήθηκαν στις θεωρήσεις µας (βλ. και Σχήµατα 1.1, 2.1): (α) Ο µεγέθους M S 5.9 σεισµός προήλθε από ένα µήχαρτογραφηµένο τυφλό κανονικό ρήγµα. Μολονότι η ακριβής θέση τού επικέντρου και η έκταση και θέση τής ρηξιγενούς ζώνης αποτελούν θέµατα στα οποία δεν υπάρχει ακόµη απόλυτη οµοφωνία µεταξύ τών σεισµολόγων, το Σχήµα 1.1 απεικονίζει τις τρεις πιθανότερες εκδοχές για την επιφανειακή προβολή τού επιπέδου διάρρηξης. Για λόγους εποπτείας κυρίως αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε τις επικρατούσες σήµερα απόψεις, εάν το επίπεδο της διάρρηξης επεκτεινόταν έως την επιφάνεια ίσως δηµιουργούσε ίχνος παραπλήσιο πρός το γνωστό ρήγµα της Φυλής (Σχ. 1.1). (β) Ο µηχανισµός γενέσεως τού κυρίως σεισµού, και η χωρική καί χρονική κατανοµή εξέλιξη τών µετασεισµών υποδεικνύουν ότι: Το επίπεδο τού ρήγµατος παρουσιάζει κλίση περί τις 55 o µε διεύθυνση Ν-ΝΑ, αλλά εµφανίζεται περισσότερο κατακόρυφο στο ανατολικό του άκρο. Η διάρρηξη εκκίνησε σε βάθος 8-15 km και διαθόθηκε προς τα πάνω, µε µεγαλύτερο πλήθος µετασεισµών στο ανατολικό τµήµα τού ρήγµατος, δηλ. προς την Αθήνα. Ετσι λοιπόν θα ανέµενε κανείς την παρουσία φαινοµένων κατευθυντικότητας στις σεισµικές δονήσεις που έλαβαν χώραν στις περιοχές ανατολικά τής ζώνης διαρρήξεως, και σε απόσταση µερικών χιλιοµέτρων µόνον από αυτήν. (γ) Φαίνεται πιθανόν ότι η διαδικασία διάρρηξης σταµάτησε απότοµα στο Αιγάλεω όρος, τού οποίου ο άξονας είναι σχεδόν κάθετος προς την διεύθυνση τού ρήγµατος το βουνό πιθανότατα λειτούργησε ώς φραγµός, επιβάλλοντας στην διάρρηξη να στραφεί

17 προς βορράν, ενεργοποιώντας έτσι και άλλα ρήγµατα. εν αποκλείεται η απότοµη διακοπή τής διάρρηξης να λειτούργησε ως φρενάρισµα, προκαλώντας την δηµιουργία υψίσυχνων σεισµικών κυµάτων µεγάλης επιτάχυνσης.

18 3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Οι δοµητικές βλάβες ήταν εκτεταµένες στα βόρεια και βορειοδυτικά προάστια τής Αθήνας : περίπου 80 κατοικίες και κτίρια βιοµηχανικής χρήσεως κατέρρευσαν, και περισσότερα από κτίρια έπαθαν µή-επισκευάσιµες βλάβες. Οι µή επισκευάσιµες βλάβες επεκτάθηκαν σε µία εκτεταµένη περιοχή, µε πληθυσµό περίπου κατοίκων. Σηµαντικότερο βεβαίως είναι το γεγονός ότι 145 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στα ερείπια 33 κτιρίων εξ αυτών που κατέρρευσαν (Πίνακας 3.1). Η θέση τους αποτυπώνεται στα Σχήµατα 1.1 και 3.1. Η γεωγραφική κατανοµή τών κτιρίων που κατέρρευσαν προκαλώντας ανθρώπινα θύµατα είναι ενδεικτική τής έντασης τών βλαβών στις διάφορες περιοχές. Στο Σχήµα 3.1 διακρίνονται πέντε περιοχές µε κύρια χαρακτηριστικά που καταγράφονται στον Πίνακα 3.2. Σηµειώνεται ότι οι βλάβες παρουσίασαν ανοµοιόµορφη γεωγραφική κατανοµή, κυρίως στις περιοχές που επλήγησαν εντόνως. Παράδειγµα το Μενίδι, όπου οι βλάβες στην Κλίµακα Μερκάλι κυµαίνονται: από το καταστροφικό MMI = IX στο βόρειο τµήµα µέχρι το µέτριο MMI = VII νοτίως τού κέντρου. Σεισµολογικοί, γεωτεχνικοί, και δοµοστατικοί παράγοντες έχουν συµβάλει (σε µεγαλύτερον ή µικρότερον βαθµό) σε µία τέτοιου είδους ανοµοιοµορφία. Η παρούσα µελέτη εστιάζεται σε δύο από τούς παράγοντες αυτούς: στην µονοδιάστατη ενίσχυση τών σεισµικών κυµάτων λόγω τών τοπικών εδαφικών κατατοµών (προφίλ), και στην διδιάστατη ενίσχυση εξαιτίας "ανωµαλιών" στο τοπογραφικό ανάγλυφο ορισµένων περιοχών (Αδάµες, Χελιδονού), και διερευνά πώς οι παράγοντες αυτοί είναι πιθανόν να επέδρασαν στον σεισµικό κραδασµό τών διαφόρων θέσεων (α ε, στον Πίνακα 3.2) τής πλειόσειστης περιοχής.

19 Πίνακας 3.1 : Κατάλογος των Καταρρεύσεων µε Ανθρώπινα Θύµατα Περιοχή Καταρρεύσαν Kτίριο Αριθµός Θυµάτων Ανω Λιόσια Γ.Βιζυνού 7 1 Ανω Λιόσια Στρατηγού Σύρµα 16 & Παναγούλη 1 Ανω Λιόσια Σαρωνικού 23 1 Ανω Λιόσια Θίσβης 18 1 Μενίδι (Αχαρναί) Ναρκίσσου 40 & εκελείας 1 Μενίδι (Αχαρναί) Πάροδος εκελείας 100 (ΒΙΟΚΥΤ) 6 Μενίδι (Αχαρναί) Αριστοτέλους 140 (Νηπιαγωγείο) 1 Μενίδι (Αχαρναί) Αγ. Τριάδος 78 & Μεγ. Αλεξάνδρου 3 Μενίδι (Αχαρναί) ηµ. έδε 36 & αµασκού 2 Μενίδι (Αχαρναί) Γ.Κατσανδρή 62 & Γ.Σουρλατζή 2 Μενίδι (Αχαρναί) Σουλίου Μενίδι (Αχαρναί) Παπαφλέσσα & Ηρώων Πολυτεχνείου 3 Μενίδι (Αχαρναί) Σουλίου & Μητροµαρά 1 Μενίδι (Αχαρναί) Μητροµαρά 39 2 Μενίδι (Αχαρναί) Σχοίνων 9 1 Αδάµες Πύλου 17 & Αχαϊας (ΠΡΟΚΟΣ) 1 Αδάµες Μεγαλουπόλεως 26 2 Αδάµες 17 ο χλµ. Ε.Ο. Αθ-Λαµίας (FURLIS) 8 Αδάµες Εργοστάσιο FARAN 8 Αδάµες Αργολίδος 20 (2) Χελιδονού Τατοϊου 368 Β (ΦΙΑΛΟΠΛΑΣΤ) 3 Χελιδονού Τατοϊου 1 (RICOMEX) 42 Χελιδονού Φλαµουριάς, πάροδος Τατοϊου Χελιδονού Ξενοδοχείο εκέλεια (1) Μεταµόρφωση Γκιώνας 4 1 Μεταµόρφωση Τατοϊου & Κώ 3 Μεταµόρφωση Τατοϊου & Αρτέµιδος (ξενοδ. ΙΒΙΣΚΟΣ) 1 Μεταµόρφωση Χρυσολωρά & Ψυχάρη Ν. Φιλαδέλφεια Πίνδου 41 & Παπανδρέου 9 Λυκόβρυση Μενεξέδων (ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ) 1 Πετρούπολη Σπάρτης 29 & Καραολή- ηµητρίου 2 Θρακοµακεδόνες Θρακοµακεδόνων (1) Ν. Ερυθραία Αγ.Σαράντα & Ρόδων 1

20 Πίνακας 3.2 Ενταση Βλαβών κατά την Τροποποιηµένη Κλίµακα Mercalli στις περιοχές Καταρρεύσεων µε Θύµατα, συγκρινόµενη µε τις βλάβες σε τέσσερεις γειτονικές περιοχές σχετικώς ελαχίστων βλαβών Περιοχή Όνοµα Παρατηρηθείσα MMI Απόσταση από το Σύµβολο Mεγίστη** Ελάχιστη ρήγµα* (km) α Άνω Λιόσια IX VII 0 3 β Αχαρνές IX VII 2 5 γ Χελιδονού IX VII 5 7 δ Μεταµόρφωση VIII VII 6 7 ε Αδάµες IX VII στ Καµατερό VII VI ζ Πετρούπολη VII + VI η Νέα Λιόσια VIII VII 7 8 θ Περιστέρι VII + VII 8 9 *Το εύρος στην απόσταση οφείλεται όχι µόνον στην έκταση (εµβαδόν) τής κάθε περιοχής, αλλά και στις διαφορετικές σεισµολογικές απόψεις για την ρηξιγενή ζώνη και την προβολή της στην επιφάνεια ** Η µέγιστη ένταση θεωρείται εδώ ως ΙΧ, αν και πολλοί άλλοι µελετητές την θεωρούν ίση µε ΙΧ. Η απόφασή µας επηρεάστηκε από τις αναλύσεις της Επιτροπής ιερεύνησης των Αιτίων των Καταρρεύσεων µε Ανθρώπινα Θύµατα

21 4. ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 4.1 Γενικά Η σεισµική δόνηση καταγράφηκε από έναν σηµαντικό αριθµό επιταχυνσιογράφων που είχαν εγκατασταθεί στην ευρύτερη περιοχή τής Αθήνας (εκτός όµως της πλειόσειστης περιοχής). Συγκεκριµένα, το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο είχε αναπτύξει ένα δίκτυο ψηφιακών επιταχυνσιογράφων σε συνεργασία µε την Αττικό Μετρό σε κάµποσους σταθµούς τού Μετρό, 10 από τους οποίους κατέγραψαν τον κύριο σεισµό. Οι 6 από τις καταγραφές έγιναν µέσα στους σταθµούς σε βάθος από 7 έως 26 m από την επιφάνεια (σε διάφορα δηλαδή επίπεδα τών σταθµών). Τρείς άλλοι αναλογικοί επιταχυνσιογράφοι εγκατεστηµένοι από το µόνιµο εθνικό δίκτυο τού Ι.Τ.Σ.Α.Κ. κατέγραψαν την σεισµική δόνηση στο Χαλάνδρι (στο ισόγειο διορόφου κτιρίου), στην Κυψέλη (στο ισόγειο 3 ορόφου κτιρίου τής Γ.Υ.Σ.) και στον Ταύρο (στο δάπεδο ισογείου κτιρίου τού Κ.Ε..Ε.). Τέλος, τρείς ακόµα καταγραφές ελήφθησαν από το δίκτυο τής.ε.η. στα εργοστάσιά της στο Αλιβέρι, στο Κερατσίνι, και στο Λαύριο. Στον χάρτη τού Σχήµατος 1.1 δίδεται η θέση τών επιταχυνσιογράφων (του κυρίου σεισµού) ενώ στον Πίνακα που ακολουθεί δίδονται οι µέγιστες επιταχύνσεις που κατεγράφησαν στους σταθµούς αυτούς µε την επικεντρική απόσταση, τις επικρατούσες γεωλογικές συνθήκες στις θέσεις αυτές, και την τοποθέτησή τους στο αντίστοιχο κτίριο. Επιπλέον, στο Παράρτηµα Α παρουσιάζονται τα ελαστικά φάσµατα απόκρισης (για 5% απόσβεση) των τριών συνιστωσών της κίνησης (LONG, TRANS, VERT) για όλες τις διαθέσιµες καταγραφές. Στα Σχήµατα 4.1 έως 4.6 παρουσιάζονται επιλεκτικά οι χρονοϊστορίες τών επιταχύνσεων στα Σεπόλια (στον σταθµό του Μετρό σε βάθος 13 m, και στην ελεύθερη επιφάνεια), στο Κ.Ε..Ε.,

22 (στο ισόγειο διορόφου κτιρίου), στο Σύνταγµα (στην Στάθµη -1 τού Μετρό), στο Μοναστηράκι (στην επιφάνεια), στο Χαλάνδρι (ισόγειο διορόφου). Είναι σαφής η διαφοροποίηση τού σεισµικού κραδασµού, είτε από θέση σε θέση, είτε από το βάθος στην επιφάνεια (Σεπόλια Α και Β).

23

24 Περιοχή Κωδικός Σταθµού Πίνακας 4.1 Καταγραφές Ισχυρού Σεισµικού Κραδασµού στόν Σεισµό τής Xώρος Εγκατάστασης Σεπόλια SPL A Υπόγειο 2-ορόφου Σεπόλια SPL B Eπιφάνεια Εδάφους Κ.Ε..Ε ATH-03 Ισόγειο 1-ορόφου Μοναστηράκι MNSA Ελεύθερο πεδίο Βάθος Οργάνου (m) Τοπικές Εδαφικές Συνθήκες 13 13m αλλουβιακές αποθέσεις επί σχιστολίθου m εδάφους επί σχιστολίθου Απόσταση* από προβολή ρήγµατος (km) Eπιτάχυνση LONG Eπιτάχυνση ΤRANS Επιτάχυνση VERT µάργα αλλούβια αποσαθρωµένος αθηναϊκός σχιστόλιθος αθηναϊκός σχιστόλιθος Σύνταγµα SGMA Μετρό Στάθµη -1 Σύνταγµα SGMB Μετρό 26 αθηναϊκός σχιστόλιθος Στάθµη -3 Χαλάνδρι ATH-02 Υπόγειο 0 αλλούβια ορόφου Γ.Υ.Σ. ATH-04 Ισόγειο 0 αλλούβια ορόφου Πεντάγωνο PNT Μετρό 15 αλλούβια Στάθµη -2 Νέο Ψυχικό ATΗΑ Υπόγειο 0 αθηναϊκός σχιστόλιθος ορόφου άφνη DFNA Μετρό m εδάφους επί Στάθµη -2 σχιστολίθου Νέος Κόσµος FIX Σταθµός Μετρό 15 αθηναϊκός σχιστόλιθος (ΦΙΞ) Στάθµη-1 ηµόκριτος DMK Ελεύθερο 0 ασβεστόλιθος πεδίο Ραφήνα RFN Αλιβέρι ALIB Κερατσίνι KERA Υπόγειο Νοµαρχίας Λαύριο LAVR

25 4.2 Περιγραφή και Ανάλυση των Καταγραφών Έµφαση δίδεται στους τέσσερις επιταχυνσιογράφους που κατέγραψαν χρονοϊστορίες µε τις υψηλότερες µέγιστες επιταχύνσεις (στο Σχήµα 1.1 δείχνονται ως συµπαγή τρίγωνα). Στον Πίνακα 4.2 δίδονται το όνοµα τού καταγραφικού σταθµού, η µέγιστη A, και η προσεγγιστική απόστασή του από την σεισµική πηγή. Τα επιταχυνσιογραφήµατα τών τεσσάρων αυτών σταθµών, παρατίθενται στο Σχήµα 4.7 ενώ τα φάσµατα αποκρίσεως τους συγκρίνονται στο Σχήµα 4.8. Πίνακας 4.2 Καταγραφικοί σταθµοί µε τις ισχυρότερες δονήσεις (ως προς A) (Γεωδυναµικό Ινστιτούτο, ΙΤΣΑΚ) Όνοµα σταθµού (Σύµβολο) Μέγιστη A Απόσταση (km) ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ (MNSA) 0.51 g 10 ΣΕΠΟΛΙΑ : B (SPLB) 0.36 g 8 KE E (KEDE) 0.31 g 12 ΣΥΝΤΑΓΜΑ : A (SGMA) 0.25 g 11 Καταρχάς εξετάζουµε σύντοµα αυτές τις καταγραφές για να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσον επηρεάσθηκαν από το υποκείµενο έδαφος και την παρουσία γειτονικών (υπογείων και υπεργείων) δοµηµάτων. Η καταγραφή στο Μοναστηράκι (ΜNSA) Ο καταγραφικός σταθµός MNSA κατέγραψε στην µία οριζόντια διεύθυνση την ιδιαιτέρως υψηλή τιµή επιτάχυνσης A = 0.51 g. Το επιταχυνσιογράφηµα και το αντίστοιχο ελαστικό φάσµα

26 αποκρίσεως, SA(T), για 5% απόσβεση, απεικονίζονται στα Σχήµατα 4.5, 4.7, και 4.8. Οι πολύ µικρές δεσπόζουσες περίοδοι που είναι εµφανείς σε αυτήν την καταγραφή (0.08 και 0.15 sec) θα µπορούσαν µόνον µερικώς να ερµηνεύσουν τον χαµηλό βαθµό δοµητικών βλαβών στην γειτονιά τού σταθµού, παρόλο που οι φασµατικές επιταχύνσεις υπερβαίνουν το 1.50 g. Πάντως, το επιταχυνσιογράφηµα αυτό, έχοντας καταγραφεί δίπλα σε βαθύ φρέαρ ενός υπό-κατασκευήν σταθµού τού Μετρό, δηµιούργησε υπόνοιες ότι θα µπορούσε να είχε επηρασθεί από την υπόγεια «κατασκευή». Μάλιστα, εκτός από το φρέαρ, πολύ κοντά στον επιταχυνσιογράφο βρίσκονταν άλλες δύο υπόγειες κατασκευές. Όπως δείχνεται στο Σχήµα 4.9, σε µία κατακόρυφη τοµή σχεδόν παράλληλη πρός την διεύθυνση τής ισχυρότερης δόνησης, βρίσκονται η εγκιβωτισµένη προέκταση του σταθµού τής παλιάς γραµµής τού Μετρό, µε ιδαιτέρως άκαµπτα τοιχώµατα (πλάτους 18 m και βάθους 10 m), και επιπλέον µία ανοικτή αρχαιολογική εκσκαφή βάθους 5 m µεταξύ τής θέσης τού οργάνου και τού σταθµού του Μετρό. Η εδαφική κατατοµή περιλαµβάνει στιφρές αµµώδεις αργίλους και αποσαθρωµένους ηµι-βραχώδεις σχηµατισµούς σε βάθος τουλάχιστον 60 m. Χρησιµοποιώντας προσοµοίωση πεπερασµένων στοιχείων (για την διακριτοποίηση τής κατασκευής εφαρµόσαµε αντίστροφη "θαµιστική" αριθµητική διαδικασία, όπου η υπό-εξέταση καταγραφή αποτελούσε τον αναζητούµενο επιφανειακό κραδασµό. Η µελέτη επιβεβαίωσε ότι η παρουσία τών τριών υπογείων "κατασκευών" έχει επαυξήσει τα επίπεδα επιταχύνσεων κατά την µία από τις δύο οριζόντιες συνιστώσες τού οργάνου. Κυµατική περίθλαση στις γωνίες έχει προφανώς συµβάλλει σε αύξηση τής µέγιστης επιτάχυνσης κατά 30 % περίπου, σε σύγκριση µε αυτήν που θα είχε καταγραφεί σε ένα (απολύτως) ελεύθερο πεδίο. Το

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγικό σηµείωµα Η προκαλούµενη, κατά τη διάδοση των σεισµικών κυµάτων, εφαρµογή κυκλικών διατµητικών τάσεων οδηγεί τους κορεσµένους χαλαρούς αµµώδεις σχηµατισµούς σε συµπύκνωση.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Με τον όρο «δυναμική» εννοείται η συμπεριφορά που παρουσιάζει το έδαφος υπό την επίδραση δυναμικών τάσεων που επιβάλλονται σε αυτό είδη δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 7.1 Σύνοψη Η παρούσα διατριβή είχε ως στόχο τη µελέτη του φαινοµένου της ρευστοποίησης στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και τη δηµιουργία νέων εµπειρικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 2008 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ

Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 2008 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 28 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Το ίκτυο Επιταχυνσιογράφων του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1. 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση παρουσιάζει τη σύνθεση του συνόλου των ερευνών και μελετών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Μικροζωνικής Μελέτης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου Ν. Ιωνίας.

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 7&8: ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα..

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα.. Φάσματα Απόκρισης Κεφ.20 Θ. Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Τμήμα Γεωλογίας Δυναμική των κατασκευών Φάσματα Απόκρισης Το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης σεισμού με τις κατασκευές είναι δυναμικό πρόβλημα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΛΟΖΙΟΣ ΣΤ. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ 24/5/2014 12:25 Μw=6.9. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΑΣΠ - ΙΤΣΑΚ. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ 24/5/2014 12:25 Μw=6.9. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΑΣΠ - ΙΤΣΑΚ. ΓΕΝΙΚΑ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ 24/5/2014 12:25 Μw=6.9. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΑΣΠ - ΙΤΣΑΚ. ΓΕΝΙΚΑ Στις 24 Μαΐου 2014 και τοπική ώρα 12:25 (09:25 GΜT) σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση στο Βόρειο

Διαβάστε περισσότερα

Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες

Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες Μηχανικές ιδιότητες του εδάφους θεμελίωσης Πάχος και δυσκαμψία του επιφανειακού ιζηματογενούς στρώματος Κλίση των στρωμάτων και τοπογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός του μηχανισμού γένεσης

Καθορισμός του μηχανισμού γένεσης Καθορισμός του μηχανισμού γένεσης Σκοπός Σκοπός της άσκησης αυτής είναι ο καθορισμός του μηχανισμού γένεσης ενός σεισμού με βάση τις πρώτες αποκλίσεις των επιμήκων κυμάτων όπως αυτές καταγράφονται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 1981 ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΔΥΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 1981 ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΔΥΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 1981 ΚΑΙ ΤΟΥ 1999. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για το Σεισμό Μ=6.4 της 15/7/2008 στη Νοτιοανατολική Ακτή της Ρόδου Το πρωί της 15 ης Ιουλίου 2008 και ώρα Ελλάδας 06:26:35.50 σημειώθηκε στη περιοχή της Νοτιανατολικής Ρόδου ισχυρή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα

Ενημερωτικό Σημείωμα Αθήνα, 08/07/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Ενημερωτικό Σημείωμα Θέμα: Μετάβαση Επιχειρησιακού Κλιμακίου στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης Στις 16:16 τοπική ώρα της 8 ης Ιανουαρίου 2012 σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρώτο Δίκτυο Σεισμολογικών Σταθμών στη Σελήνη. Ιδιότητες των Σεισμικών Αναγραφών στη Σελήνη. Μηχανισμός και Αίτια Γένεσης των Σεισμών της Σελήνης

Το Πρώτο Δίκτυο Σεισμολογικών Σταθμών στη Σελήνη. Ιδιότητες των Σεισμικών Αναγραφών στη Σελήνη. Μηχανισμός και Αίτια Γένεσης των Σεισμών της Σελήνης Μάθημα 12ο Σεισμολογία της Σελήνης Το Πρώτο Δίκτυο Σεισμολογικών Σταθμών στη Σελήνη Ιδιότητες των Σεισμικών Αναγραφών στη Σελήνη Μέθοδοι Διάκρισης των Δονήσεων της Σελήνης Σεισμικότητα της Σελήνης Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συνθετικές εδαφικές κινήσεις Κεφ.22. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Συνθετικές εδαφικές κινήσεις Κεφ.22. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Συνθετικές εδαφικές κινήσεις Κεφ.22 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Συνθετικές εδαφικές κινήσεις Τι υπολογίζουμε από μια μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας..? Μια πιθανολογική εκτίμηση των μέγιστων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εισηγητής : Ε. Στάρα Γκαζέτα Γ. Παρηγόρης Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

0.3m. 12m N = N = 84 N = 8 N = 168 N = 32. v =0.2 N = 15. tot

0.3m. 12m N = N = 84 N = 8 N = 168 N = 32. v =0.2 N = 15. tot ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Αριθµητικές Εφαρµογές... Παράδειγµα γ: Ελαστική ευστάθεια πασσαλοθεµελίωσης Το παράδειγµα αυτό αφορά την µελέτη της ελαστικής ευστάθειας φορέως θεµελίωσης, ο οποίος αποτελείται από µια πεδιλοδοκό

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις της Οµάδας Εργασίας για το θέµα: «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ηράκλειο, 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παπαζάχος Κων/νος Εργαστήριο Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ ΣΕΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της ισχυρής κίνησης του σεισμού της 4 ης Ιουλίου 1978 (Μ5.1) Κεφάλαιο ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 4 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1978 (Μ5.

Μελέτη της ισχυρής κίνησης του σεισμού της 4 ης Ιουλίου 1978 (Μ5.1) Κεφάλαιο ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 4 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1978 (Μ5. 6. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 4 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1978 (Μ5.1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα προηγούμενα κεφάλαια μελετήθηκε η αξιοπιστία των διαθέσιμων τρισδιάστατων εδαφικών προσομοιωμάτων για την ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗΣ Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Τομέας Γεωφυσικής Γεωθερμίας Δρ Νικόλαος Βούλγαρης Επίκουρος Καθηγητής Σεισμολογίας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρασιατική, Αφρικανική και Αραβική

Ευρασιατική, Αφρικανική και Αραβική Έχει διαπιστωθεί διεθνώς ότι τα περιθώρια τεκτονικών πλακών σε ηπειρωτικές περιοχές είναι πολύ ευρύτερα από τις ωκεάνιες (Ευρασία: π.χ. Ελλάδα, Κίνα), αναφορικά με την κατανομή των σεισμικών εστιών. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07

ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07 ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος ρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07 1 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές 1995 Νέος Ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ρέθυμνο,, 27 Απριλίου 2009 Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, 20-12-1999) και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 1 Γ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Σημειώσεις Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική

Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική Μεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» Το µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» ανήκει στα µεταλλεία Κασσάνδρας που εκτείνονται στο βορειοανατολικό τµήµα της Χαλκιδικής Κοίτασµα µικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων 20.10.2006 Μέθοδος λωρίδων για

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 14/4/2006

Θεσσαλονίκη 14/4/2006 Θεσσαλονίκη 14/4/2006 ΘΕΜΑ: Καταγραφές δικτύου επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ από τη πρόσφατη δράση στη περιοχή της Ζακύνθου. Στις 01:05 (ώρα Ελλάδας) της 5 ης Απριλίου 2006 συνέβη στο θαλάσσιο χώρο της Ζακύνθου

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &EC8, Μικροζωνικές

Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &EC8, Μικροζωνικές Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &E8, Μικροζωνικές Γ. Δ. Μπουκοβάλας ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Δεκέμβριος 8 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (M=6.2, 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003)

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (M=6.2, 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003) ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (M=6.2, 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003) ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Α., ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Π., ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων

Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων Αθήνα 25/4/2013 Για τον ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ, Δρ. Νικόλαος Θεοδουλίδης, Διευθυντής Ερευνών ΙΤΣΑΚ: Ίδρυση, Αποστολή Tο ΙΤΣΑΚ ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί)

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/2006 1 ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) 1. Σε μια σήραγγα μεγάλου βάθους πρόκειται να εκσκαφθούν σε διάφορα τμήματά της υγιής βασάλτης και ορυκτό αλάτι. α) Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β.

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Όταν ένα σώμα ισορροπεί τότε: i. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ R=H*V

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ R=H*V Εισαγωγή - Ορισµοί R=H*V Ο σεισµικός κίνδυνος (R-seismic risk) αποτελεί εκτιµήσεις της πιθανότητας να συµβούν απώλειες που σχετίζονται µε παράγοντες της σεισµικής επικινδυνότητας (ανθρώπινες, κοινωνικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΘΕΜΑ 1 Ο : Α1. Σε ένα υλικό σημείο ενεργούν τέσσερις δυνάμεις. Για να ισορροπεί το σημείο θα πρέπει: α. Το άθροισμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ ΤΕΕ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μαρίνος 1 Π., Ροντογιάννη 1 Θ., Χρηστάρας 2 Β., Τσιαμπάος 1 Γ., Σαμπατακάκης 3 Ν. 1. Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ Εκτίµηση οπτικής όχλησης εγκαταστάσεων ENVECO A.E ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 2 2. Οπτικές επιπτώσεις µεταλλευτικής δραστηριότητας... 2 3. Αξιολόγηση της οπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 6 Καθιζήσεις Επιφανειακών Θεμελιώσεων : Υπολογισμός καθιζήσεων σε αμμώδη εδάφη 0.1.006 Υπολογισμός καθιζήσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

Ερµηνεία Τοπογραφικού Υποβάθρου στη Σύνταξη και Χρήση Γεωλoγικών Χαρτών

Ερµηνεία Τοπογραφικού Υποβάθρου στη Σύνταξη και Χρήση Γεωλoγικών Χαρτών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Επιµέλεια: ηµάδη Αγόρω Ερµηνεία Τοπογραφικού Υποβάθρου στη Σύνταξη και Χρήση Γεωλoγικών Χαρτών ΙΣΟΫΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ: είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language)

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language) Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Dr Constantine Sachpazis Civil & Geotechnical Engineer, Member of I.C.E. B.Eng,

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Οικονόµου Θεµιστοκλής

Ονοµατεπώνυµο: Οικονόµου Θεµιστοκλής ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μάθηµα: Ισχυρή Εδαφική Κίνηση ιδάσκοντες: Κ. Πιτιλάκης, Κ. Μάκρα Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2002 ΑΣΚΗΣΗ Με δεδοµένα τα επιταχυνσιογραφήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός δράσεων σε τοπικό επίπεδο

Προγραµµατισµός δράσεων σε τοπικό επίπεδο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ της ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε Π Α Ν Τ Υ Κ Προγραµµατισµός δράσεων σε τοπικό επίπεδο παρουσίαση : Φώτιος Τσίρλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλονιά. Ινστιτούτο. Ληξουρίου, κόλπος

Κεφαλονιά. Ινστιτούτο. Ληξουρίου, κόλπος Προκαταρκτική ανάλυση καταγραφών επιταχυνσιογράφων του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για το σεισμό της 26 Ιανουαρίουυ 2014 στην Κεφαλονιά Επιμέλεια και πληροφορίες Δρ. Ι. Καλογεράς (i.kalog@noa) Την 26 η Ιανουαρίουυ

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος. (συνέχεια)

Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος. (συνέχεια) Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος (συνέχεια) Βήματα κατασκευής φασμάτων απόκρισης για ένα σεισμό 1. Επιλογή ιδιοπεριόδου Τ n και λόγου απόσβεσης ζ ενός μονοβάθμιου συστήματος. Δ17-2 2. Επίλυση της

Διαβάστε περισσότερα

Στην στερεογραφική προβολή δεν μπορούν να μετρηθούν αποστάσεις αλλά μόνο γωνιώδεις σχέσεις.

Στην στερεογραφική προβολή δεν μπορούν να μετρηθούν αποστάσεις αλλά μόνο γωνιώδεις σχέσεις. ΔΙΚΤΥΑ SCHMIDT Στερεογραφική προβολή Η στερεογραφική προβολή είναι μια μέθοδος που προσφέρει το πλεονέκτημα της ταχύτατης λύσης προβλημάτων που λύνονται πολύπλοκα με άλλες μεθόδους. Με την στερεογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα

Ενημερωτικό Σημείωμα Ενημερωτικό Σημείωμα Αθήνα, 8 Αυγούστου 2013 Σεισμός 7-8-2013: Μετάβαση Επιχειρησιακού Κλιμακίου του Ο.Α.Σ.Π. στη Φθιώτιδα Μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Richter που έπληξε

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία»

Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ» Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» Βασικά εργαλεία Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας Επικ. Καθηγ. Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 05 Τίτλος: «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΘΕΜΑ 1 Ο : Α1. Σε ένα υλικό σημείο ενεργούν τέσσερις δυνάμεις. Για να ισορροπεί το σημείο θα πρέπει: α. Το άθροισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 462 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Τεχνικές Προγραμματισμού και χρήσης λογισμικού Η/Υ στις κατασκευές

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Τεχνικές Προγραμματισμού και χρήσης λογισμικού Η/Υ στις κατασκευές Τεχνικές Προγραμματισμού και χρήσης λογισμικού Η/Υ στις κατασκευές Θέματα Εξετάσεων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Α.Ε.Μ. Εξάμηνο : 9 ο 23 Ιανουαρίου 2013 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιτρέπεται κάθε βοήθημα σε αναλογική ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 11 η -12 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 11 η -12 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα