Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε"

Transcript

1 Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ. Σμ ΚΔΤΠ ήηακ εηεί ηαζ ιαξ εκδιένςζε!!! ει.11 ΚΙΝΗΣΑ ΣΗΛΔΦΩΝΑ : Οδδβίεξ «πνμξ καοηζθθμιέκμοξ» ει.20 ΑΦΗΔΡΧΜΑ : Κάπκζζια: Γκςνίγεζξ ημοξ ηζκδύκμοξ βζαηί ημ λεηζκάξ; ει.24 ΔΚΦΟΒΗΜΟ ΚΑΗ ΒΗΑ ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ Τπάνπεζ βύνς ιαξ, αξ ιδκ εεεθμηοθθμύιε! ει.29 Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Σψξα ην 2ν Λχθεην Ώιίκνπ απνθηά θαη απηφ ηε δηθή ηνπ εθεκεξίδα. Μέζσ ηνπ λένπ ζρνιηθνχ καζήκαηνο ηεο Βξεπλεηηθήο Βξγαζίαο ηεο Ώ Λπθείνπ, καο δίλεηαη ε επθαηξία λα κπεζνχκε ζηα κπζηηθά ηεο δεκνζηνγξαθίαο, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ έκπεηξσλ θαζεγεηψλ καο. Έηζη ινηπφλ, κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηά καο λα κάζνπκε πψο δνπιεχεη κηα εθεκεξίδα, νη αλαγλψζηεο καο ζα κπνξνχλ λα πιεξνθνξνχληαη γηα δηάθνξα ζέκαηα, φπσο θνηλσληθά, επηζηεκνληθά, ηερλνινγηθά, πγείαο, ςπρνινγίαο, αζιεηηθά θαη άιια, θαζψο θαη λα ςπραγσγνχληαη. Βπίζεο, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο έθδνζεο ηεο εθεκεξίδαο καο, ζα κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηα αζηεία βίληεν ηεο εβδνκάδαο, φπσο αθφκα αλέθδνηα θαη θπζηθά άξζξα θαη έξεπλέο καο ζρεηηθά κε δηάθνξα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ εκάο θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο καο. Γηαηί «ΏΡΏ-ΓΧ», ζα αλαξσηηέζηε. Μήπσο γηαηί νη λένη ζήκεξα είλαη «αξαρηνί» θαη αδηάθνξνη, παζεηηθνπνηεκέλνη απέλαληη ζε φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπο; Κάζε άιιν, ζα ιέγακε. Οη δεθαπεληάρξνλνη καζεηέο ζήκεξα θάζε άιιν παξά παζεηηθνί δέθηεο είκαζηε. Μαο απαζρνινχλ πνιιά πξάγκαηα: ζέκαηα ηεο ειηθίαο καο θαη ησλ αιιαγψλ πνπ απηή θέξλεη ζηε δσή καο, ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζρνιείν, ηελ θνηλσλία θαη ηηο αιιαγέο ηεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. «ΏΡΏ-ΓΧ», ινηπφλ, κε ηελ έλλνηα ηνπ παξαηεξψ, ζθέθηνκαη θαη ζρνιηάδσ φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ κνπ. Καη ζθέθηνκαη ζεκαίλεη ππάξρσ, φπσο ιέεη θαη ην ξεηφ. Ώο κελ καο ζεσξνχλ, επνκέλσο, εκάο ηνπο εθήβνπο αδηάθνξνπο, εθφζνλ ππάξρνπλ πνιιά ζέκαηα καο ελδηαθέξνπλ. ια απηά, πξνβιεκαηηζκνχο, ζθέςεηο, ηδέεο θαη φ,ηη άιιν καο απαζρνιεί ηα θαηαγξάθνπκε εδψ ζηελ εθεκεξίδα καο. Με ηνλ ηξφπν καο θάζε θνξά, πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη ν απζνξκεηηζκφο θαη ε μεγλνηαζηά ηεο ειηθίαο καο. ΓΕΏ ΏΤΣΟΝ ΣΟΝ ΛΟΓΟ «ΏΡΏ-ΓΧ», Δ ΒΝΔΜΒΡΧΔ ΚΏΕ Δ ΒΠΕΚΏΕΡΟΣΔΣΏ ΜΒΏ ΏΠΟ ΣΏ ΜΏΣΕΏ ΜΏ!!!!! Καιή αλάγλωζε!!!

2 [2] ΤΝΣΑΚΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΑΡΑ-ΕΧ ΤΝΣΑΚΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 1. ΜΑΚΡΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ, Ώ2, Ώξρηζπληάθηεο 2. ΒΔΛΑ ΜΔΛΑΝΖ, Ώ1, Κνηλσληθά 3. ΜΑΡΑΣΟΤ ΤΑΚΗΝΘΖ, Ώ3, Κνηλσληθά 4. ΜΠΑΜΠΑΣΗΚΟΤ ΜΑΡΗΑ - ΑΘΖΝΑ, Ώ3, Κνηλσληθά 5. ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ ΜΟΝΑ - ΛΗΕΑ, Ώ4, Κνηλσληθά 6. ΚΗΣΔΜΔ ΓΑΡΤΦΑΛΗΑ - ΔΛΗΝΑ, Ώ2, Τγεία - Φπρνινγία 7. ΝΗΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ, Ώ3, Τγεία - Φπρνινγία 8. ΚΟΤΦΟΤ ΜΑΡΗΛΗΑ, Ώ4, Τγεία - Φπρνινγία 9. ΣΗΜΟΘΔΑΣΟΤ ΝΑΤΗΚΑ - ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ, Ώ4, Τγεία - Φπρνινγία 10. ΓΑΠΑΡΖ ΑΝΣΧΝΗΑ, Ώ1, Σερλνινγία - Πεξηβάιινλ 11. ΠΡΔΛΟΡΔΝΣΕΟΤ ΣΕΧΡΣΕΗΑ, Ώ4, Σερλνινγία -Πεξηβάιινλ 12. ΣΑΜΠΑΕΟΓΛΟΤ ΝΑΣΑΛΗΑ, Ώ4, Σερλνινγία -Πεξηβάιινλ 13. ΚΟΛΛΗΝΗΑΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ, Ώ2, Ώζιεηηθά, Ώλέθδνηα 14. ΚΟΡΟΚΟΚΟ ΖΛΗΑ, Ώ2, Ώζιεηηθά, Ώλέθδνηα 15. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΤ ΟΜΖΡΟ, Ώ3, Ώζιεηηθά, Ώλέθδνηα 16. ΗΧΑΝΝΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ, Ώ2, ηλεκά θαη Θέαηξν 17. ΚΑΣΑΝΑ ΔΤΣΡΑΣΗΑ, Ώ2, ηλεκά θαη Θέαηξν 18. ΚΡΑΣΖΜΔΝΟ ΜΑΡΗΟ, Ώ2, Μνπζηθή 19. ΗΜΗΣΕΖ ΔΛΔΝΖ, Ώ4, πληαγέο, ΐίληεν 20. ΣΔΛΗ ΗΓΚΛΑ, Ώ4, πληαγέο, ΐίληεν Τπεύεοκεξ Καεδβήηνζεξ Ώξεηή Φσηνπνχινπ, Φηιφινγνο Ώζαλαζία θνχξα, Πιεξνθνξηθφο

3 [3] ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΑΡΑ-ΕΧ Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΤΝΣΏΚΣΕΚΔ ΟΜΏΑΏ... 2 ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ... 4 Ώλαθνηλψζεθε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ην λέν σξνιφγην πξφγξακκα γηα ηηο ηάμεηο Ώ θαη ΐ Λπθείνπ... 4 πλέληεπμε : Ώηζηφδνμνο ν αξρηζπληάθηεο ηεο 'Καζεκεξηλήο' θ. Γηάλλεο ΐαζπάο γηα ην κέιινλ ηεο Βιιάδαο... 6 ΑΠΟΦΔΗ... 9 Βθεβεία,ηη δχζθνιν πξάγκα Έλα γξάκκα πνπ ζα έπξεπε λα δηαβάζνπλ φινη νη γνλείο ΥΟΛΗΚΖ ΕΧΖ Βπαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ην ΚΒΤΠ ήηαλ εθεί θαη καο ελεκέξσζε!!! Δ εθδξνκή καο ζηελ Κέξθπξα ΐνήζεηα θαη αιιειεγγχε ζε φζνπο πξαγκαηηθά ην ρξεηάδνληαη απηήλ ηελ δχζθνιε πεξίνδν To ΚΒΘΒΏ παξάζπξν ζηε δσή! ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο: έλα δήηεκα πνπ καο αθνξά φινπο- πκβνπιέο θαη νδεγίεο γηα ηνπο «αλεπίδεθηνπο καζήζεσο» Ώλαθχθισζε ηα πξντφληα, αλαθχθισζε ηε δσή! Ώλζξψπηλε αλάπηπμε, εηο βάξνο ηνπ πιαλήηε καο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Κηλεηά ηειέθσλα : Οδεγίεο «πξνο λαπηηιινκέλνπο» Αηαδίθηπν : Ο ελεκεξσκέλνο ρξήζηεο είλαη θαη ν θαιφο ρξήζηεο ΤΓΔΗΑ Νοσς σγιής εν ζώμαηι σγιεί, κε ζσζηή δηαηξνθή! Κάπληζκα : Γλσξίδεηο ηνπο θηλδχλνπο γηαηί ην μεθηλάο; ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Βθθνβηζκφο θαη βία ζηα ζρνιεία: Τπάξρεη γχξσ καο, αο κελ εζεινηπθινχκε! "Φιλία": Έλαο ηζρπξφο δεζκφο κεηαμχ ησλ εθήβσλ Φπρνινγία ησλ ρξσκάησλ Ένας μονατικός περίπαηος Δ ηξέια γηα ηελ νκάδα ζρεηίδεηαη κε ηελ θαιή ςπρηθή πγεία ΑΘΛΖΣΗΚΑ Δ Βιιάδα έρεη αθφκα έλαλ παγθφζκην πξσηαζιεηή Οη δηθνί καο πξσηαζιεηέο!!! Απλακηθά θαη ζην ζηίβν! ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ Καη ζηελ ςπραγσγία έρνπκε ηνλ πξψην ιφγν. Πξνηάζεηο γηα Θέαηξν θαη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο Δ ψξα ηνπ γέιηνπ κε μεθαξδηζηηθά αλέθδνηα Καη ηψξα ιίγε καγεηξηθή!!! ηελ ειεθηξνληθή καο εθεκεξίδα ara-zw.wikispaces.com ζα βξείηε πνιιά πεξηζζφηεξα άξζξα φπσο: Κέξθπξα : Σν παλέκνξθν λεζί ησλ Φαηάθσλ AIDS θαη Φπρνινγία Ραηζηζκφο Βμαξηεζηνγφλεο νπζίεο ή δσή Greeklish Δ πγεία είλαη ζέκα ραξαθηήξα AIDS Βγθπκνζχλε ζηελ εθεβεία

4 [4] ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ ΑΡΑ-ΕΧ ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ Ακαημζκώεδηε από ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ ημ κέμ ςνμθόβζμ πνόβναιια βζα ηζξ ηάλεζξ Α ηαζ Β Λοηείμο Σδξ Σγώνηγζαξ Πνεθμνέκηγμο ηαζ ηδξ Μανίαξ Νζημπμύθμο Λακβάλνληαο ππφςηλ ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο πνπ βαζίδνληαη ζε γξαπηέο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ηεο Α ηάμεο θαη ηεο Β ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ ηνπ έηνπο θαζνξίδεηαη σο εμήο: Α ηάλδ Γεκζημύ Λοηείμο Σν σξνιφγην πξφγξακκα ηεο Ώ Σάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, ε νπνία είλαη ηάμε πξνζαλαηνιηζκνχ, πεξηιακβάλεη καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηξηάληα ηξηψλ (33) σξψλ εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο. Μάεδια Βιιεληθή Γιψζζα (*1) Α' ΛΤΚΔΗΟΤ Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία Νεά Βιιεληθή Γιψζζα 2 Νέα Βιιεληθή Λνγνηερλία Θξεζθεπηηθά 2 Εζηνξία 2 Μαζεκαηηθά (*2) Ώνεξ Άιγεβξα 3/2 Γεσκεηξηα 2/3 Ξέλε Γιψζζα 3 Φπζηθέο Βπηζηήκεο (*3) Φπζηθή 3 Υεκεία 2 ΐηνινγία 1 Φπζηθή Ώγσγή 2 Βξεπλεηηθή Βξγαζία (Project) 2 Ώξρεο Οηθνλνκίαο 2 ύκμθμ Βληαίν κάζεκα κε ηξεηο θιάδνπο: α) Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία, β) Νέα Βιιεληθή Γιψζζα θαη γ) Νέα Βιιεληθή Λνγνηερλία. 2. Βληαίν κάζεκα κε δχν θιάδνπο : α) Άιγεβξα θαη β) Γεσκεηξία. 3. Βληαίν κάζεκα κε ηξεηο θιάδνπο : α) Φπζηθή, β) Υεκεία θαη γ) ΐηνινγία. Δ ηζρχο ηεο παξνχζεο αξρίδεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο Γηα ηνπο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηελ Ώ Λπθείνπ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο ζα αθνινπζήζνπλ εμειίμεηο, νη νπνίεο αθφκα δελ έρνπλ θαζνξηζηεί κε αθξίβεηα θαη πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ηφζν απφ ηα λέα φζν θαη απφ ηα παιηά δεδνκέλα. Β ηάλδ Γεκζημύ Λοηείμο Σα καζήκαηα ηεο ΐ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Μαζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη καζήκαηα Καηεπζχλζεσλ. Σα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο δηδάζθνληαη ζπλνιηθά είθνζη πέληε (25) ψξεο εβδνκαδηαίσο.

5 [5] ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ ΑΡΑ-ΕΧ Σα καζήκαηα Καηεπζχλζεσλ ρσξίδνληαη: α) ζε καζήκαηα ππνρξεσηηθά γηα φινπο ηνπο καζεηέο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο επηά (7) σξψλ εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο γηα ηε Θεηηθή θαη ηελ Σερλνινγηθή Καηεχζπλζε θαη ζε νθηψ (8) ψξεο εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο γηα ηε Θεσξεηηθή Καηεχζπλζε θαη β) ζε καζήκαηα επηινγήο. Ώπφ ηα καζήκαηα επηινγήο θάζε καζεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηιέμεη έλα κάζεκα δηάξθεηαο δχν (2) σξψλ εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο. Σν σξνιφγην πξφγξακκα ηεο ηάμεο απηήο θαηά κάζεκα θαζνξίδεηαη σο εμήο: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ Μάεδια Θξεζθεπηηθά 2 Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία Νενειιεληθή Γιψζζα 2 Νενειιεληθή Λνγνηερλία 2 Εζηνξία 2 Άιγεβξα 2 Γεσκεηξία 2 Φπζηθή 2 Υεκεία 2 ΐηνινγία 1 Φπζηθή Ώγσγή 2 Ώ Ξέλε Γιψζζα 2 Βξεπλεηηθή εξγαζία (Project) 2 ύκμθμ 25 Ώνεξ 2 ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ α/α ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΩΡΔ 1. Ώξρέο Οηθνλνκίαο 2 2. ΐ Ξέλε Γιψζζα 2 3. ηνηρεία Ώζηξνλνκίαο θαη Αηαζηεκηθήο 4. ρέδην Γξακκηθφ 2 5. ρέδην Βιεχζεξν 2 6. Βθαξκνγέο Τπνινγηζηψλ 2 7. Αηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ 2 8. Νεφηεξε Βπξσπατθή Λνγνηερλία: Εζηνξία θαη Κείκελα 2 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ Θεςνδηζηή ηαηεύεοκζδ ξεο Θεηζηή ηαηεύεοκζδ ξεο Σεπκμθμβζηή ηαηεύεοκζδ ξεο 1.Ώξραία Βιιεληθά Κείκελα 4 1.Μαζεκαηηθά 3 1.Μαζεκαηηθά 3 2.Ώξρέο Φηινζνθίαο ή 2 2.Φπζηθή 2 2.Φπζηθή 2 Πνιηηηθή θαη Αίθαην 3.Λαηηληθά ) 2 3.Υεκεία 2 3.Σερλνινγία Βπηθνηλσληψλ 2

6 [6] ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ ΑΡΑ-ΕΧ οκέκηεολδ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ 'Καεδιενζκήξ' η. Γζάκκδξ Βαεοάξ βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ Σςκ Ζθία Κμνμημημύ ηαζ Μζπάθδ Μαηνίδδ Μεηά από πξόζθιεζε ηεο νκάδαο ηνπ project καο, επηζθέθζεθε ην ζρνιείν καο ν θύξηνο Γηάλλεο Βαζπάο, αξρηζπληάθηεο ηεο εκεξήζηαο εθεκεξίδαο «Καζεκεξηλή», γηα λα καο ελεκεξώζεη γηα ηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο θαη ηελ δνκή κηαο εθεκεξίδαο. ηε ζπλέρεηα, έδωζε ηελ αθόινπζε ζπλέληεπμε ζε δύν κέιε ηεο νκάδαο καο. 1) Θα ζέιακε λα καο πείηε πνηεο είλαη νη αξκνδηόηεηεο ελόο αξρηζπληάθηε ζε κηα εθεκεξίδα, αθνύ απηή είλαη ε εηδηθόηεηά ζαο. Δ εηδηθφηεηα ηνπ αξρηζπληάθηε είλαη κηα ζχλζεηε δνπιεηά, δηφηη απηφο πξέπεη λα δηαηεξεί ηηο ηζνξξνπίεο αλάκεζα ζην δηεπζπληή θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο. Βίλαη αξκφδηνο γηα ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ, λα θάλεη κηα πξψηε αμηνιφγεζε θαη λα δίλεη θαηεπζχλζεηο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κηα εκέξα ξνπηίλαο ζηελ εθεκεξίδα πεξηιακβάλεη ην εμήο πξφγξακκα γηα έλαλ αξρηζπληάθηε: ζηηο 12 δηαβάδεη φιεο ηηο εθεκεξίδεο, ζηε 1 κ.κ. καδεχεη ηνπο πξντζηακέλνπο φισλ ησλ ηκεκάησλ θαη θάλνπλ κηα πξψηε ελεκέξσζε, ζηηο 2 κ.κ. ζπγθεληξψλνληαη φινη καδί γηα δεχηεξε θνξά γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ζεκάησλ, ζηηο 4 κ.κ. γίλεηαη ε «κεγάιε ζχζθεςε» κε ην δηεπζπληή γηα ηελ αλάιπζε ζεκάησλ θαη χζηεξα καδεχνληαη γηα ηξίηε θνξά φινη καδί, γηα λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηα ζέκαηα. ηηο 6.30 κ.κ. γίλεηαη κηα θιεηζηή ζχζθεςε κεηαμχ αξρηζπληαθηψλ, δηεπζπληή θαη photo-editor, γηα

7 [7] ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ ΑΡΑ-ΕΧ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζεκάησλ θαη γηα ηελ επηινγή ηνπ πξσηνζέιηδνπ. Με ιίγα ιφγηα, ε αξρηζπληαμία είλαη κηα δηαξθήο δηαδηθαζία, ζηελ νπνία πξέπεη λα έρεηο ηα κάηηα ζνπ αλνηρηά γηα 12 ψξεο πεξίπνπ, φζεο δειαδή δηαξθεί ε ξνή ησλ ζεκάησλ θαη ε επηινγή απηψλ. Θέιεη αξθεηή απηνζπγθέληξσζε θαη απαηηεί ζπλερή επηθνηλσλία, κηαο θαη ν αξρηζπληάθηεο είλαη ην πξφζσπν ζην νπνίν ζα αλαηξέμνπλ φινη φζνη έρνπλ πξφβιεκα, είηε κε ηελ δηεχζπλζε ηεο εθεκεξίδαο, είηε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο. 2) Πώο κπνξνύλ νη αλαγλώζηεο λα είλαη ζίγνπξνη όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαβάδνπλ ζηηο εθεκεξίδεο είλαη αιεζείο; Καη πνηα, θαηά ηελ γλώκε ζαο, είλαη ε πην έγθπξε πεγή εηδήζεωλ; Έλαο αλαγλψζηεο δελ κπνξεί λα είλαη πνηέ ζίγνπξνο. Ώπηφ φκσο δελ ηνπ δεκηνπξγεί πξφβιεκα πιεξνθφξεζεο, δηφηη ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ έρεη πεξηζζφηεξεο πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη είλαη πην ππνςηαζκέλνο. Δ πην έγθπξε πεγή εηδήζεσλ είλαη ζέκα ππνθεηκεληθφ. Πάλησο, φζα πεξηζζφηεξα δηαβάδεη θαλείο γηα έλα ζέκα, ζίγνπξα απνθηά θαιχηεξε πιεξνθφξεζε. Αελ ζέισ λα επεθηαζψ ζην ζέκα "ηειεφξαζε", δηφηη ππάξρνπλ πνιιά ιάζε θαη πνιιέο ζηξεβιψζεηο. Καηά ηελ άπνςε κνπ, αλ μέξεηο θαιά αγγιηθά, κπνξείο λα ελεκεξσζείο γηα φια ηα ζέκαηα θαη απφ έγθπξεο μέλεο εθεκεξίδεο, νη νπνίεο παξέρνπλ πην άκεζε θαη αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε θαη βξίζθνληαη πνιχ πην κπξνζηά απφ ηηο ειιεληθέο. 3) Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία δηαιέγεηε ηα ζέκαηα πνπ ζα δεκνζηεπηνύλ ζηελ εθεκεξίδα; Δ επηινγή ζεκάησλ είλαη, αο ην πνχκε, κηα εχθνιε δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο. Σo θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ είλαη θπξίσο ην ελδηαθέξνλ ηνπ θφζκνπ, θαη απηφ είλαη εχθνιν λα εληνπηζηεί, επεηδή κέζα ζηελ ίδηα θνηλσλία δνχκε 4) Γέρεζηε πνιηηηθέο πηέζεηο γηα ηελ δεκνζίεπζε ζπγθεθξηκέλωλ ζεκάηωλ; Αελ ππάξρνπλ πηέζεηο, κε ηνλ ηξφπν πνπ ηηο θαληαδφκαζηε θαη δελ κνπ έρεη ηχρεη πξνο ην παξφλ. Πνιιέο θνξέο ζε αλαγθάδνπλ ηα ζέκαηα θαη ν θφζκνο. Σνλ πνιηηηθφ δελ ηνλ απαζρνιεί ην ηη ζα γξάςεηο γηα απηφλ, αιιά ην φηη ζα αλαθέξεηαη ην φλνκά ηνπ, εθηφο βέβαηα αλ ηνλ πξνζβάιιεη θάηη απφ απηά πνπ γξάθεηο. Βπίζεο, ν θφζκνο έρεη ιφγν ζηα ζέκαηα πνπ γξάθνληαη ζηελ εθεκεξίδα, ηειεθσλψληαο θαη εθθξάδνληαο ηα παξάπνλα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ. 5) Πώο αμηνινγείηε ηελ θαηάζηαζε ηεο ρώξαο κε βάζε απηά πνπ ζπκβαίλνπλ ζήκεξα; Πηζηεχσ πσο ε ρψξα εμαθνινπζεί λα δηαζέηεη θαιφ βηνηηθφ επίπεδν, ρακειφηεξν βέβαηα απφ φ,ηη παιαηφηεξα, αιιά δηαηεξείηαη. Δ ρψξα καο ρηίζηεθε ζε πνιχ κεγάια ιάζε. Σψξα γίλεηαη πξνζπάζεηα εμνξζνινγηζκνχ, κε ζθνπφ λα επαλέιζνπκε, φρη ζην πξνεγνχκελν επίπεδν, αιιά έζησ ζε έλα θαιχηεξν απφ απηφ πνπ είκαζηε ζήκεξα. Δ λέα γεληά έρεη κηα ειπίδα λα δήζεη θαιχηεξα. Έλα παξάδεηγκα, αο πνχκε, ησλ κεγάισλ ιαζψλ, πάλσ ζηα νπνία ρηίζηεθε ε ρψξα καο, είλαη: ππέξνγθα πνζά ακνηβψλ γηα ππαιιήινπο ζε δήκνπο θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο, νη νπνίνη κπνξεί λα κελ είραλ θαλ πηπρίν, ηελ ψξα πνπ άλζξσπνη είραλ ζπνπδάζεη 3-4 ρξφληα, είραλ θαη θάπνην κεηαπηπρηαθφ, ακείβνληαλ κε ιηγφηεξα ρξήκαηα. Πάλησο, πξνζσπηθά, πηζηεχσ φηη ππάξρεη ειπίδα, θαη θπξίσο γηα ηα λέα παηδηά, λα πάλε θαιχηεξα ηα πξάγκαηα 6) Πώο θξίλεηε ηελ πηζαλή «εμαθάληζε» ηεο έληππεο εθεκεξίδαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο από ηελ ειεθηξνληθή ζε κεξηθά ρξόληα; Ο έληππνο ιφγνο δελ ζα εμαθαληζηεί πνηέ, έζησ θη αλ πεξηνξηζηεί πνιχ. Τπάξρνπλ ζηξεβιψζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ ηχπνπ. Μπνξεί νη πσιήζεηο ηνλ εθεκεξίδσλ λα έρνπλ πέζεη, αιιά απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο γηαηί ππάξρνπλ πνιιέο εθεκεξίδεο. Ίζσο αλ ππήξραλ ιηγφηεξεο εθεκεξίδεο, πνπ λα αλαθέξνληαλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο (π.ρ. αζιεηηθέο), λα

8 [8] ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ ΑΡΑ-ΕΧ ππήξρε θαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο πσιήζεσλ. Σν ραξηί πάλησο επαλαθάκπηεη. Καιφ ζα είλαη λα επηζεκάλνπκε πσο ην ραξηί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθεκεξίδεο είλαη απφ δάζε πνπ θαιιηεξγνχληαη εηδηθά γη απηφλ ηνλ ζθνπφ. 7) Θπκάζηε ηελ πξώηε ζαο ζπλέληεπμε; Από πνηνλ ηελ πήξαηε θαη ζε ηη αλαθεξόηαλ; Αελ έρσ πάξεη πνηέ ζπλέληεπμε, παξά κφλν κία θνξά. Δ δηαδξνκή κνπ είλαη ζηελ εζσηεξηθή ζχληαμε θαη φρη ζην ξεπνξηάδ. 8) Πνην είλαη ην κπζηηθό γηα λα «δηαηεξεζεί» θάπνηνο ηόζα ρξόληα όζα εζείο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηύπνπ θαη πνηεο ζα ήηαλ νη ζπκβνπιέο ζαο γηα ηελ επηηπρία ελόο αλεξρόκελνπ δεκνζηνγξάθνπ; - Αελ ππάξρεη θάπνην "κπζηηθφ". Παιαηφηεξα, κπνξνχζε φπνηνο ήζειε λα δνπιέςεη, γηα λα δηαθξηζείο φκσο πξέπεη λα είζαη ζπγθεληξσκέλνο ζε απηφ πνπ θάλεηο θαη λα πξνζπαζείο λα γίλεζαη θαιχηεξνο. Βπίζεο, ην πην ζεκαληηθφ γηα κέλα είλαη ην δηάβαζκα, γηαηί απηφ ζνπ δίλεη ηε γλψζε πνπ ρξεηάδεζαη. Πξέπεη λα πξνζπαζνχκε λα έρνπκε φζν πεξηζζφηεξεο γλψζεηο κπνξνχκε πάλσ ζε απηφ πνπ θάλνπκε. 9) Θα ζέιακε λα καο πείηε αλ ζα πξνηξέπαηε λέα παηδηά λα ζηαδηνδξνκήζνπλ ζηνλ ηύπν θαη, αλ λαη, γηαηί; - Μφλν αλ θάπνηνο ην ζέιεη πξαγκαηηθά. ζνλ αθνξά ηελ ακνηβή, ππάξρνπλ δεκνζηνγξάθνη πνπ ακείβνληαη θαιά, αιιά γεληθά δελ είλαη ε δνπιεηά κε ηα «πνιιά» ιεθηά νχηε ηε ιεγφκελε «γθιακνπξηά». ηελ πξαγκαηηθφηεηα, εθηφο ηνπ φηη πξέπεη θάπνηνο λα ηειεηψζεη θάπνηα ζρνιή, πξέπεη επηπιένλ λα δνθηκαζηεί θαη, αθφκε θαη κεηά ηε δνθηκαζία, ηα πξάγκαηα είλαη ακθίβνια. Με απηφ ζέισ λα πσ πσο ε δνπιεηά ηνπ δεκνζηνγξάθνπ απαηηεί άηνκα πνπ λα είλαη δηαξθψο ζε επαγξχπλεζε θαη λα κελ επαλαπαχνληαη ζην φηη δηαζέηνπλ έλα πηπρίν. Ώθφκα θαη ζε δεκνζηνγξάθνπο πνπ έρνπλ 20 ρξφληα πείξα θαη έρνπλ θάλεη πνιιά ξεπνξηάδ θαη άξζξα, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα επηζηξέςνπκε θείκελν θαη, αλ απηφ επαλαιεθζεί πνιιέο θνξέο, κπνξεί αθφκα λα θηάζνπκε θαη ζην λα απνιχζνπκε θάπνηνλ. Γεληθά, ε θαηαγξαθή ελφο γεγνλφηνο κπνξεί λα είλαη εχθνιε, αιιά ε δηαηχπσζε είλαη δχζθνιε. ΐέβαηα, ε δεκνζηνγξαθία είλαη κηα δνπιεηά πνπ αλνίγεη πφξηεο, κηαο θαη κέζα απφ απηήλ εθηίζεζαη ζηελ θνηλσλία. 'Έηζη θάπνηνπ κπνξεί λα ηνπ αξέζνπλ ηα άξζξα ζνπ θαη λα ζε επηβξαβεχεη γη απηά, ελψ θάπνηνπ άιινπ λα κελ ηνπ αξέζνπλ θαη λα ζνπ πεηάεη ληνκάηεο. Γη' απηφ, πξέπεη θάπνηνο λα ην ζέιεη πνιχ, γηα λα κπνξέζεη λα αληέμεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ ρψξνπ. 10) Ση γλώκε έρεηε γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, είζηε αηζηόδνμνο ή απαηζηόδνμνο γηα ην κέιινλ θαη πνύ βαζίδεηε ηελ αηζηνδνμία ζαο ή ηελ απαηζηνδνμία ζαο; Βίκαη αξθεηά αηζηφδνμνο, γηαηί ζηελ θξίζε θζάζακε ιφγσ ζηξεβιψζεσλ θαη κε ηελ δηφξζσζε απηψλ φια ζα πάλε θαιχηεξα. 11) «Δλεκέξωζε»: πόζν «ηεξόο» είλαη ν ξόινο ηεο γηα ηελ δεκνθξαηία καο; Πείηε καο ηε γλώκε ζαο ωο ιεηηνπξγόο ηεο. Πνιχ ηεξφο ν ξφινο ηεο ελεκέξσζεο, δηφηη ελεκέξσζε είλαη ε δηαηχπσζε απφςεσλ, δελ ιεηηνπξγεί αιιηψο ε δεκνθξαηία. Καη φπσο ιέλε, ν θαιφο πνιίηεο είλαη ν ελεκεξσκέλνο πνιίηεο. 12) Από πνύ κέρξη πνύ θπκαίλεηαη ν κηζζόο ελόο εξγαδόκελνπ ζηνλ ηύπν; Ο κηζζφο ελφο λένπ δεκνζηνγξάθνπ θπκαίλεηαη απφ 800 έσο 1000 επξψ, ελψ ελφο έκπεηξνπ απφ 1000 έσο 4000 επξψ. Βπραξηζηνχκε γηα ην ρξφλν ζαο.

9 [9]ΑΠΟΦΔΗ ΑΡΑ-ΕΧ ΑΠΟΦΔΗ Δθδαεία,ηζ δύζημθμ πνάβια. (Ώπνζπάζκαηα απφ εκεξνιφγηα καζεηψλ ηεο Ώ Λπθείνπ) Δπζθμβή-Δπζιέθεζα: Δθίκα Κζηειέ *Δ εθεβεία είλαη κηα κεηαβαηηθή πεξίνδνο, ζηελ νπνία ζπκβαίλνπλ δηάθνξεο ςπρνζσκαηηθέο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ βαζχηαηα ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ εκθάληζε ηνπ εθήβνπ. *Καζψο είκαζηε ζε κηα θξίζηκε ειηθία, ην ζψκα καο αιιάδεη ζπλερψο. Μεγαιψλνπκε θαη κεγαιψλνληαο αξρίδνπκε λα σξηκάδνπκε. Ώπηέο νη αιιαγέο, φκσο, επεξεάδνπλ ηελ ζθέςε θαη ην ραξαθηήξα καο. Σειεπηαία, κε θαηαθιχδνπλ δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα. Κάπνηεο θνξέο είλαη θαιά, άιιεο πάιη άζρεκα. Ώπηή ε κεηαβαηηθή πεξίνδνο κε θάλεη λα ληψζσ δένο, δηφηη νδεχσ πξνο ην άγλσζην. Νηψζσ θφβν, επεηδή δελ μέξσ ηη ζα αθνινπζήζεη. αλ φινπο ηνπο θπζηνινγηθνχο αλζξψπνπο, φηαλ δελ μέξσ ηη κε πεξηκέλεη ζην κέιινλ, θνβάκαη θαη ληψζσ ηεξάζηηα πίεζε θαη άγρνο. Τπάξρνπλ ζηηγκέο πνπ αηζζάλνκαη ζιίςε, γηαηί ληψζσ φηη δελ ζέισ λα κεγαιψζσ, λα αθήζσ ηελ παηδηθή κνπ ειηθία λα θχγεη θαη λα πξνρσξήζσ κπξνζηά. *Ώπφ ηφηε πνπ κπήθα ζηελ ειηθία ηεο εθεβείαο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζθέςεηο κνπ έρνπλ αιιάμεη. θέθηνκαη πην πνιχ ηνπο θίινπο κνπ θαη ην ζρνιείν θαη φρη ηφζν ηελ νηθνγέλεηά κνπ. Βπίζεο, αηζζάλνκαη πεξηζζφηεξν άγρνο γηα ην κέιινλ κνπ θαη ην ζρνιείν. *H δσή κνπ έρεη αιιάμεη. ΐξίζθνκαη ζε απηή ηελ δχζθνιε ειηθία θαη ζπλεηδεηνπνηψ φηη κεγαιψλσ θαη έρσ θάπνηεο επζχλεο ζηελ δσή κνπ. ΐιέπσ θαζεκεξηλά παηδηά λα αλαξσηηνχληαη ηη ζα θάλνπλ ζηελ δσή ηνπο, έηζη φπσο έρεη γίλεη ε ρψξα κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, κε ηελ αλεξγία θαη κε ηελ δπζθνιία λα εκπηζηεπηεί θάπνηνο εξγνδφηεο έλαλ ππάιιειν γηα δνπιεηά. θέθηνκαη θαζεκεξηλά θαη «ζπάσ ην θεθάιη» κνπ λα ζθεθηψ ηη ζα θάλσ ζην κέιινλ κνπ, ψζηε λα έρσ άκεζε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. *Βθηφο απφ απηά ηα πξνβιήκαηα, κε αλεζπρεί ην κέιινλ. ρη κφλν ην δηθφ κνπ αιιά θαη ηνπ θφζκνπ. Ση ζα απνγίλεη ε Βιιάδα; Ση ζα αθνινπζήζεη ; Έρσ δεη απφ δηάθνξεο πεγέο φηη ζα γίλεη πφιεκνο, φηη απηφ πνπ δνχκε ηψξα είλαη έλα ηίπνηα κπξνζηά ζε απηφ πνπ έξρεηαη. Αελ μέξσ ηη ζα γίλεη...έλα άιιν ζέκα, ην νπνίν πξέπεη λα αξρίζσ λα ζθέθηνκαη, είλαη ηη ζέισ λα γίλσ φηαλ ζα ελειηθησζψ. Καη αλ ην βξσ, ζα ππάξρνπλ δνπιεηέο κέρξη ηφηε; ια κπνξνχλ λα αιιάμνπλ απφ ηελ κηα ζηηγκή ζηελ άιιε θαη φια λα πάλε απφ ην θαθφ ζην ρεηξφηεξν. Παξφι απηά, πξνζπαζψ λα κελ ην ζθέθηνκαη θαη λα θάλσ ζεηηθέο ζθέςεηο. *Ώπηφ φκσο πνπ κε αλαθνπθίδεη θαη κε θάλεη λα αηζζάλνκαη θαιά είλαη νη θίινη κνπ. Βπηπρψο, έρσ θαη ηνπο θίινπο κνπ λα βγαίλσ λα "μεζθάσ". Καηαπνιεκψ, δειαδή, ην άγρνο κέζσ ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη πεηπραίλεη πνιιέο θνξέο. Άιινη θάλνπλ "Shopping therapy", εγψ θάλσ "Friends therapy! *Λέλε φηη νη έθεβνη δελ ζθέθηνληαη θαη ελεξγνχλ απζαίξεηα. *Γηα λα κε γειηφκαζηε, ν αληαγσληζκφο είλαη ηεξάζηηνο θαη απηφ είλαη θάηη πνπ κε γεκίδεη άγρνο θαη θφβν γηα ην κέιινλ.

10 [10]ΑΠΟΦΔΗ ΑΡΑ-ΕΧ *Ώπηφ πνπ κηζψ θαη δελ αληέρσ είλαη ε αλαζθάιεηά κνπ. Θέισ ηφζν λα βξσ ηε ρακέλε απηνπεπνίζεζή κνπ, λα γίλσ απηή πνπ ήκνπλ. *Ο θφζκνο δελ κ αξέζεη έηζη φπσο είλαη δηακνξθσκέλνο. Σίπνηα δελ κε επραξηζηεί πηα, αιιά μέξσ πψο ζα ηα θαηαθέξσ. Έκα βνάιια πμο εα έπνεπε κα δζααάζμοκ όθμζ μζ βμκείξ (κε αθνξκή ην "ράζκα ησλ γελεψλ") Σεο Υξπζάλζεο Μαθξίδε Ώλ ζέιεηε λα κε γλσξίζεηε πξαγκαηηθά, δηαβάζηε απηφ ην γξάκκα. Καη απεπζχλνκαη ζ εζάο, κακά θαη κπακπά. Βίζηε ζηε δσή κνπ φια απηά ηα ρξφληα, κε έρεηε κεγαιψζεη θαη κε μέξεηε θαιχηεξα απφ ηνλ θαζέλα... ή κήπσο φρη; Ξέξεηε, βηψλσ κία αξθεηά δχζθνιε πεξίνδν - σο γλσζηφλ, ε εθεβεία δελ είλαη θαη ην πην εχθνιν πξάγκα! ΐιέπσ λα αιιάδσ απφ κέξα ζε κέξα, ζσκαηηθά θαη ςπρηθά. Αελ είλαη εχθνιε ε αληηκεηψπηζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο! Παξφι απηά, έρσ ζηφρνπο ζηε δσή κνπ - ρσξίο απηνχο ζα έλησζα αλεξκάηηζηε - θαη ζέισ πνιχ λα ηνπο πξαγκαηνπνηήζσ. Θεσξψ πσο δηαζέησ απνθαζηζηηθφηεηα θαη ζάξξνο, αιιά ρξεηάδνκαη θαη ηε δηθή ζαο ζηήξημε. Με ηε βνήζεηά ζαο ζα κπνξψ λα θάλσ ηα φλεηξά κνπ πξαγκαηηθφηεηα. Σν κφλν πνπ ζέισ, ινηπφλ, είλαη λα κε κνπ αζθείηε πίεζε γηα ην νηηδήπνηε θαη λα κε θαηαιαβαίλεηε. Βπίζεο, ζέισ λα ζπδεηάκε ηα ζέκαηα ηεο νηθνγέλεηαο, αιιά θαη εθείλα πνπ κε πξνβιεκαηίδνπλ, έηζη ψζηε λα απνθχγνπκε ηηο παξεμεγήζεηο θαη λα δεζνχκε αθφκα πεξηζζφηεξν. αο αγαπψ πνιχ θαη μέξσ φηη θη εζείο θάλεηε ην ίδην. Θέισ λα πεξάζνπκε ηα ππφινηπα ρξφληα γεκάηα φλεηξα, θαιή ζέιεζε, θαηαλφεζε θαη πνιιή αγάπε. αο επραξηζηψ πνπ είζηε δίπια κνπ. Δ θφξε ζαο.

11 [11] ΥΟΛΗΚΖ ΕΧΖ ΑΡΑ-ΕΧ ΥΟΛΗΚΖ ΕΧΖ Δπαββεθιαηζηόξ πνμζακαημθζζιόξ, ημ ΚΔΤΠ ήηακ εηεί ηαζ ιαξ εκδιένςζε!!! Σδξ Μανίθζαξ ημύθμο Σε Αεπηέξα 5 Μαξηίνπ καο επηζθέθζεθε ζην ζρνιείν ε χκβνπινο Βπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηαδηνδξνκίαο ηνπ ΚΒΤΠ Ώιίκνπ, θ. Μαξία Σεξδάθε, ε νπνία καο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα επαγγέικαηα πνπ καο ελδηαθέξνπλ θαη απάληεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο καο, πνπ απαζρνινχλ έλα λέν πνπ εηνηκάδεηαη λα βγεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ώο δνχκε ινηπφλ ηηο εξσηήζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ καο, αιιά θαη ηηο απαληήζεηο ηεο θ. Σεξδάθε. -Με πμζα ηνζηήνζα πνέπεζ μζ κέμζ κα επζθέλμοκ επάββεθια; -Καηαξράο, ζα πξέπεη λα δνπλ ηη πξαγκαηηθά αγαπάλε λα θάλνπλ, έπεηηα λα δηεξεπλήζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, αιιά θαη λα μέξνπλ ζε πνην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγνχλ. Βπίζεο, πξέπεη λα ςάμνπλ ηη έρεη ε αγνξά εξγαζίαο, δειαδή λα έρνπλ θάπνηα γλψζε γηα ην πεξηβάιινλ ηνπο. Σέινο, θάζε λένο πξέπεη λα αηζζάλεηαη φηη ην επάγγεικα πνπ ζα επηιέμεη ηαηξηάδεη κε ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ. -Πμζμ είκαζ ημ ζδακζηόηενμ επάββεθια ζηζξ ιένεξ ιαξ; -Αελ ππάξρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηδαληθφ επάγγεικα. Σν ηδαληθφ επάγγεικα γηα ηνλ θαζέλα είλαη δηαθνξεηηθφ. - Πμζα επαββέθιαηα έπμοκ οπμζηεί ηδ ιεβαθύηενδ ηνίζδ;- χκθσλα κε κία έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, ηα επαγγέικαηα κε αξλεηηθέο πξννπηηθέο είλαη ηα εμήο: Φηιφινγνο, Θενιφγνο, Εζηνξηθφο, Λανγξάθνο, Ώλζξσπνιφγνο, Ώξραηνιφγνο, Γεσγξάθνο, Γπκλαζηήο, Νεπηαγσγφο, Πνιηηηθφο Βπηζηήκνλαο, Κνηλσληνιφγνο, Αηεζλνιφγνο, Γηαηξφο, Οδνληίαηξνο, Φαξκαθνπνηφο, ΐηνιφγνο, Υεκηθφο, Φπρνιφγνο, Γελεηηζηήο, Αηαηηνιφγνο, Γεσιφγνο, Μεηαιιεηνιφγνο, Ώζθαιηζηήο, Σξαπεδηθφο ππάιιεινο, Αηθεγφξνο, Αεκνζηνγξάθνο, Δζνπνηφο, Μνπζηθφο, θελνζέηεο, Γξαθίζηαο, Αηαθνζκεηήο. Πμζα επαββέθιαηα έπμοκ ζίβμονδ απμηαηάζηαζδ, ιε ηδκ έκκμζα όηζ εα οπάνπεζ γήηδζδ ζημ ιέθθμκ ; -χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, ηα επαγγέικαηα κε ζεηηθέο πξννπηηθέο είλαη ηα εμήο : Μεραλνιφγνο-Μεραληθφο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Ώξρηηέθηνλαο-Μεραληθφο, Σερλνιφγνο ηξνθίκσλ, Βιεγθηήο πνηφηεηαο, Μεραλνιφγνο ή Σερλνιφγνο ελέξγεηαο, Πιεξνθνξηθφο, Πιεξνθνξηθφο- Σειεπηθνηλσληψλ, Πιεξνθνξηθφο- Οηθνλνκνιφγνο, Οηθνλνκνιφγνο δηνίθεζεο ή πσιήζεσλ (marketing), ηέιερνο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηέιερνο δεκνζίσλ ζρέζεσλ, Πσιεηήο, Φνξνηερληθφο, Σερλνιφγνοαθηηλνινγίαο ή ηαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ, Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο, Βηδηθφο γηα ΏΜΒΏ, Ννζειεπηήο, Ώηζζεηηθφο, Φπζηνζεξαπεπηήο, Εαηξηθφο επηζθέπηεο, Γεσπφλνο, Σερλνιφγνο- Γσνηερληθφο, Κηελίαηξνο, Ερζπνιφγνο,

12 [12] ΥΟΛΗΚΖ ΕΧΖ ΑΡΑ-ΕΧ Οηλνιφγνο, Βκπνξνπινίαξρνο, Μεραληθφο Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. Πώο βνεζάεη ην ΚΔΤΠ ηνπο λένπο ζηελ επηινγή επαγγέικαηνο; Σν ΚΒΤΠ παξέρεη ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε ζε καζεηέο θαη λένπο, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα «αλαθαιχςνπλ» ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, αιιά θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, γηα λα θάλνπλ ηηο θαιχηεξεο γηα απηνχο επηινγέο, φζνλ αθνξά ην επάγγεικα πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζνπλ. Βπίζεο, ηνπο πιεξνθνξεί γηα ηα επαγγέικαηα θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο. Δ επίζθεςε ηεο θ. Σεξδάθε κάο θίλεζε ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, αιιά θαη καο ελεκέξσζε γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζήκεξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Βπηπξφζζεηα, πνιιά παηδηά ζειήζακε λα θιείζνπκε έλα ξαληεβνχ γηα θάπνηα ζπλεδξία ζην ΚΒΤΠ, ην νπνίν είλαη δεκφζηα δσξεάλ ππεξεζία γηα εκάο ηνπο καζεηέο. Πξάγκαηη, ε επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο ρξεηάδεηαη ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ καο θαη θάπνηεο θνξέο ρξεηαδφκαζηε βνήζεηα, γηα λα εμεξεπλήζνπκε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ελδερνκέλσο λα κελ μέξακε φηη δηαζέηνπκε. ε απηφ καο βνεζάεη ην ΚΒΤΠ θαη ράξε ζηελ θ. Σεξδάθε πνιιά παηδηά ζα αλαθαιχςνπκε ζεκαληηθά πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηφ καο. Σελ επραξηζηνχκε πνιχ γηα ην ρξφλν πνπ αθηέξσζε γηα ηελ ελεκέξσζή καο. Ζ εηδνμιή ιαξ ζηδκ Κένηονα Σδξ Μανίαξ Νζημπμύθμο Ώπφ ηηο 29/3/12 έσο θαη ηελ 1/4/12 ην ζρνιείν καο πξαγκαηνπνίεζε ηεηξαήκεξε εθδξνκή ζην λεζί ησλ Φαηάθσλ, ηελ Κέξθπξα. Δ πξψηε θαη ε δεπηέξα ηάμε βξέζεθαλ ζηελ Κέξθπξα κε αθνξκή ην πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα ηεο «Ώλαγέλλεζεο». Δ πφιε ηεο Κέξθπξαο είλαη κηα πνιχ θαιά δηαηεξεκέλε παιηά πφιε, ρηηζκέλε αλάκεζα ζηα δχν θξνχξηα, πνπ αληαλαθιά ηελ επξσπατθή ηζηνξία ρηιίσλ θαη πιένλ ρξφλσλ. Ώπηφο, άιισζηε, είλαη ν βαζηθφο ιφγνο πνπ νιφθιεξν ην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο εληάρζεθε ζηα κλεκεία παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO ηνλ Ενχλην ηνπ Υαξαθηεξίδεηαη απφ ην έληνλν

13 [13] ΥΟΛΗΚΖ ΕΧΖ ΑΡΑ-ΕΧ ΐελεηζηάληθν ζηνηρείν, αιιά θαη απφ πνιιέο Ώγγιηθέο θαη Γαιιηθέο επηξξνέο. Σα αμηνζέαηα θαη ηα κνπζεία πνπ επηζθεθζήθακε ζηελ Κέξθπξα είλαη: ην Ώρίιιεην, έλα απφ ηα θαιχηεξα κνπζεία ηνπ λεζηνχ, ην λέν θξνχξην, πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ην παιηφ ιηκάλη, ηελ Πιαηεία πηαλάδα, ε νπνία είλαη ε κεγαιχηεξε ησλ ΐαιθαλίσλ, ε εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ ππξίδσλα, ην Καλφλη, πνπ δηαζέηεη ππέξνρε ζέα ζην Πνληηθνλήζη θαη ην Μνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο ηεο ΐιαρέξλαο. Βπίζεο, γλσξίζακε θαη ηελ λπρηεξηλή δσή ηνπ λεζηνχ. Βμήεεζα ηαζ αθθδθεββύδ ζε όζμοξ πναβιαηζηά ημ πνεζάγμκηαζ αοηήκ ηδκ δύζημθδ πενίμδμ Σδξ Ταηίκεδξ Μανάημο ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ "Εθελονηιζμού", κε ππεχζπλεο θαζεγήηξηεο ηελ θ. Κνπηξίδε θαη ηελ θ. Κακπέξνπ, επηζθεθζήθακε ηα Παηδηθά Υσξηά SOS ΐάξεο. Mάζακε γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ, ε νπνία δελ δηαθέξεη θαη πνιχ απφ ηε δηθή καο. Βπίζεο, κηιήζακε κε ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγφ θαη κε κηα απφ ηηο Μεηέξεο SOS θαη ε ίδηα καο έδεημε ην ζπίηη ην δηθφ ηεο θαη ησλ παηδηψλ ηεο. Με αθνξκή ηελ επίζθεςε νη καζεηέο καο πξνζέθεξαλ παηρλίδηα, βηβιία θαη ξνχρα ζηα παηδηά ηεο θνηλφηεηαο. H νκάδα καο : οκέκηεολδ από ιζα ιδηένα SOS - πανάδεζβια πνμξ ιίιδζδ Σεο Μέιαλη ΐέια 1) Πώο απνθαζίζαηε λα γίλεηε 'κεηέξα SOS'; Βπεηδή ηα δηθά κνπ παηδηά έρνπλ κεγαιψζεη. Με «γεκίδεη» απηφ πνπ θάλσ, γηαηί κνπ αξέζεη ν απζνξκεηηζκφο θαη ε εηιηθξίλεηα ησλ παηδηψλ. 2) Γύν παηδηά κπνξνύλ λα γίλνπλ κεηά από ρξόληα ζαλ θπζηθά αδέιθηα; πκβαίλεη απηφ θάπνηεο θνξέο, φπσο γηα παξάδεηγκα έγηλε κε δχν θνξίηζηα ειηθίαο 17 θαη 18 εηψλ, πνπ ηψξα βξίζθνληαη ζηε ηέγε Νέσλ θαη απνθαιεί ε κία ηελ άιιε «αδειθή». 3) Κάλαηε θάπνηα εθπαίδεπζε, παξαθνινπζήζαηε θάπνηα ζεκηλάξηα γηα λα γίλεηε 'κεηέξα SOS'; Καηά θαηξνχο παξαθνινπζψ ζεκηλάξηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ππνινγηζηψλ, φκσο ε θαιχηεξε εθπαίδεπζε γηα κέλα είλαη ε εκπεηξία κνπ εδψ. 4) Σα παηδηά εδώ γλωξίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο; Ναη, φια γλσξίδνπλ, αθφκα θαη έλα 7ρξνλν πνπ έρνπκε. Πνιιά κάιηζηα έρνπλ πάξεη θαη laptop απφ ην θξάηνο.

14 [14] ΥΟΛΗΚΖ ΕΧΖ ΑΡΑ-ΕΧ 5) Η θαζεκεξηλόηεηά ζαο εδώ πωο είλαη; Ξππλάσ ζηηο 6:30 ην πξσί, ηα βνεζάσ λα ληπζνχλ, θηηάρλσ πξσηλφ θαη θνιαηζηφ γηα ηα παηδηά. Όζηεξα απηά θεχγνπλ γηα ην ζρνιείν. Βγψ ζπλερίδσ κε ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ θαη ηα απαξαίηεηα ςψληα. Βπίζεο, ζπκκεηέρσ ζε νκάδεο βησκαηηθέο, δηνηθεηηθέο, νκάδεο κε παηδαγσγνχο, γηα λα ζπδεηάκε ζέκαηα ησλ παηδηψλ. Σν κεζεκέξη γπξίδνπλ ηα παηδηά απφ ην ζρνιείν θαη βνεζάσ ηα κηθξφηεξα λα δηαβάζνπλ. Σν απφγεπκα ηα πεγαίλσ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Καηά ηηο 8 γπξίδνπλ ζην ζπίηη, θάλνπλ κπάλην, ηξψλε θαη γχξσ ζηηο 9 πεγαίλνπλ ζηα θξεβάηηα ηνπο, εθηφο απφ ηα κεγαιχηεξα πνπ γπξίδνπλ θαηά ηηο 10:30 απφ ηα αγγιηθά. Σν αββαηνθχξηαθα θάζνληαη πην αξγά ζηελ ηειεφξαζε ή πεγαίλνπλ βφιηα κε ηνπο θίινπο ηνπο. Σν θαινθαίξη ηα πεγαίλνπκε γηα κπάλην ζηε ζάιαζζα. 6) Σα παηδηά ζαο βνεζνύλ ζηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ; Ναη, βέβαηα, θάλνπλ φ,ηη κπνξνχλ. Σα πξσί ζηξψλνπλ ηα θξεβάηηα ηνπο, θαηεβάδνπλ ηα άπιπηα ξνχρα θιπ. Βπίζεο, εθηφο απφ εκάο ηηο κεηέξεο ππάξρνπλ θαη δπν θχξηεο πνπ καο βνεζνχλ ζηελ θαζαξηφηεηα ησλ ζπηηηψλ. 7) Πνηεο είλαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα λα γίλεη κηα κεηέξα SOS; Πξέπεη λα κελ έρεη ππνρξεψζεηο, γηα παξάδεηγκα λα έρνπλ κεγαιψζεη ηα παηδηά ηνπο. Ώθφκε, πξέπεη λα έρεη κηα ζρεηηθή ειηθία. 8) Σα θπζηθά ζαο παηδηά έρνπλ επαθή κε ηα παηδηά πνπ θξνληίδεηε εδώ; Παιαηνηέξα λαη, ηψξα φκσο κεγάισζαλ. 9) αο απνθαινύλ κακά ηα παηδηά εδώ; Ναη, θάπνηα ην θάλνπλ, ηδίσο ηα κηθξφηεξα. 10) Πνζά παηδηά έρεηε κεγαιώζεη, καδί κε ηα θπζηθά ζαο παηδηά; Πεξίπνπ παηδηά. 11) Παίξλεηε ην επίδνκα ηωλ πνιύηεθλωλ; ρη, ην παίξλνπλ νη θπζηθνί γνλείο. 12) Πωο ζα ραξαθηεξίδαηε απηό πνπ εηζπξάηηεηαη ωο άλζξωπνο από ηελ όιε πξνζθνξά ζαο εδώ ζην ρωξηό SOS; Ώηζζάλνκαη πνιχ «γεκάηε» απφ ηε δσή κνπ εδψ. ηαλ κεγάισζαλ ηα θπζηθά κνπ παηδηά, αηζζάλζεθα φηη ην ζπίηη κνπ άδεηαζε, ε «θσιηά» ήηαλ άδεηα. Βδψ είκαη δξαζηήξηα, δίλσ θαη παίξλσ αγάπε. 13) Δίλαη εύθνιν απηό πνπ θάλεηε; ηελ αξρή ήηαλ δχζθνια. Έπξεπε 24 ψξεο ην 24σξν λα είκαη επραξηζηεκέλε. Οη ππνρξεψζεηο, βέβαηα. είλαη πνιιέο, γηαηξνί, μελχρηηα θιπ. κσο ε αληακνηβή καο είλαη νη ραξέο απφ ηελ επαθή καο κε ηα παηδηά θαη ε ηθαλνπνίεζε φηαλ κεγαιψλνπλ θαη ζηεξίδνληαη ζηα πφδηα ηνπο σο ελήιηθεο. 14) αο έρεη ηύρεη θάπνηα παηδηά κελ ζαο ππαθνύλ κε ηε δηθαηνινγία όηη «δελ είζαη ε κάλα κνπ»; Κάπνηεο θνξέο ζπκβαίλεη απηφ, φηαλ ηα καιψζσ ή ηνπο αξλεζψ θάηη. To ΚΔΘΔΑ πανάεονμ ζηδ γςή! Σεο Μαξίιηαο θνχθνπ Σελ Πέκπηε 15 Μαξηίνπ, κε πνιιή δηάζεζε επηζθεθηήθακε φιε ε νκάδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΒΘΒΛΟΝΣΕΜΟΤ ην θέληξν απεμάξηεζεο, γλσζηφ σο ΚΒΘΒΏ, ζην θέληξν ηεο ηεο Ώζήλαο. Καηαδηςαζκέλνη απφ ην δπλαηφ ήιην, κφιηο θηάζακε, νη ππεχζπλνη καο πξφζθεξαλ λεξφ θαη καο νδήγεζαλ ζε κηα αίζνπζα, φπνπ θαζίζακε θπθιηθά κεηαηξέπνληαο γλσζηνχο θαη αγλψζηνπο κία νκάδα. Γλσξηζηήθακε κε ηνπο επγελέζηαηνπο θαη θαινδηάζεηνπο ππεπζχλνπο θαη ακέζσο άξρηζε ε ελεκέξσζε πάλσ ζε έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ξέεη δπλακηθά ζηηο θιέβεο ηεο θνηλσλίαο καο, ηελ εμάξηεζε ησλ αλζξψπσλ απφ ηηο νπζίεο, ην δηαδίθηπν θαη ην ηδφγν.

15 [15] ΥΟΛΗΚΖ ΕΧΖ ΑΡΑ-ΕΧ ηε ζπλέρεηα, νη άλζξσπνη ηνπ ΚΒΘΒΏ καο ελεκέξσζαλ γηα ηα εμήο ζέκαηα: Ώξρηθά, αλαθέξζεθαλ ζην ηκήκα πξφιεςεο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ μεθηλάεη απφ ηελ αθξηηηθή Ώιεμαλδξνχπνιε θαη θαηαιήγεη ζηελ ιεβεληνγέλλα Κξήηε, κε κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα. Αηαρσξίδνληαη ζε αλνηρηά θαη θιεηζηά πξνγξάκκαηα. ηα αλνηρηά, νη ρξήζηεο παξακέλνπλ έσο ην βξάδπ ζην θέληξν απεμάξηεζεο, ελψ ζηα θιεηζηά κέλνπλ κέζα θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Καη ζηηο δχν επηινγέο πνπ δηαζέηεη ν ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη δίπια ηνπ 30 αμηφινγνπο ΒΘΒΛΟΝΣΒ - θαη ην ηνλίδσ, γηαηί είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα πνχκε φηη ζήκεξα είλαη πνιχ δχζθνιν λα βξεηο αλζξψπνπο πνπ ζέινπλ λα βνεζήζνπλ ρσξίο θάπνην ρξεκαηηθφ πνζφ ζαλ αληάιιαγκα, -πνπ ηνπο βνεζάλε έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη πάιη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Έπεηηα, καο είπαλ φηη ππάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ έλα άηνκν ζηελ εμάξηεζε. Ώπηνί νη παξάγνληεο είλαη θνηλσληθνί αιιά θαη αηνκηθνί. Κάησ απφ ηελ επηξξνή απηψλ ησλ παξαγφλησλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ, ην άηνκν κπνξεί λα νδεγεζεί ζηελ θαηάζιηςε αιιά θαη πνιιέο θνξέο ζηελ ςχρσζε θαη ζην ηέινο λα θαηαιήμεη ζηε ζπλερή ρξήζε νπζηψλ. Γηα κηα νινθιεξσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή απεμάξηεζε ρξεηάδεηαη, επίζεο, θαη ε ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ εμαξηεκέλνπ. Βίλαη 15 κέξεο ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ, ελψ ην αιθνφι θαη ηα εξεκηζηηθά ράπηα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ θαη ζην ζάλαην ιφγσ ηεο εληνλφηεξεο ςπρνζσκαηηθήο εμάξηεζεο. Σέινο, καο κίιεζαλ γεληθά γηα ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο κεζφδνπο. Ώο ηα δνχκε αλαιπηηθφηεξα: θνπφο ηνπο είλαη ηα παηδηά λα κε ζηακαηήζνπλ ην ζρνιείν. Πνηα παηδηά φκσο θηλδπλεχνπλ λα πάξνπλ απηή ηελ απφθαζε; α) εθείλα πνπ έρνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο, β) εθείλα πνπ δελ κπνξνχλ λα εθθέξνπλ θαιά ηε γιψζζα, γ) εάλ είλαη θησρά ζε δεμηφηεηεο θαη εξεζίζκαηα, δ) δελ έρνπλ νηθνγέλεηα θαη ηέινο ε) έρνπλ κείλεη θνξέο ζηελ ίδηα ηάμε. Ώπηφ πνπ θάλνπλ νη ππεχζπλνη ηνπ ΚΒΘΒΏ είλαη λα έρνπλ κία ηδηαίηεξε θαη ζηελή ζρέζε κε ηα παηδηά-ρξήζηεο βνεζψληαο ηνπο λα μεπεξάζνπλ φια ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα. Γίλνληαη εληζρπηηθέο δηδαζθαιίεο, θαιχπηνληαη θελά θαη έλαο θαζεγεηήο έρεη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 1-2 παηδηά. Βπίζεο, νη πξνζπάζεηεο εμάιεηςεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εμάξηεζεο δε ζηακαηνχλ ζηνπο ηνίρνπο ηνπ θηηξίνπ ηνπ ΚΒΘΒΏ, αιιά ζπλερίδνληαη απηφεηα ζηηο θπιαθέο φπνπ βξίζθνληαη ρξήζηεο. πκκεηέρνπλ ζε δίθεο, κε αίηεκα λα γίλεηαη πξψηα ε απεμάξηεζε ηνπ ρξήζηε θαη έπεηηα λα ηηκσξείηαη, αιιά εθηφο απφ ηηο θπιαθέο πάλε θαη ζε ζηέθηα εμαξηεκέλσλ, φπνπ ηνπο βνεζνχλ λα μεθχγνπλ απφ απηφ ην δχζβαην κνλνπάηη. Μηα θξάζε αληερεί ζηα απηηά κνπ απφ ηελ επίζθεςή καο απηή: Η τρήζη δε μας κάνει ελεύθεροσς. Δ εμάξηεζε ζε θάλεη ΑΒΜΕΟ. Αελ ελειηθησλφκαζηε ςπρηθά. Με ηε βνήζεηα ηνπ ΚΒΘΒΏ μαλαρηίδεηο ηε δσή ζνπ απφ ηελ αξρή. Βθείλνη θηηάρλνπλ κία γεξή βάζε θαη εζχ ζπλερίδεηο ην ρηίζηκν, ελψ είζαη ππεχζπλνο γηα ηε ζηήξημή ηνπ. Έρεηο λα επηιέμεηο ηη ζα δνθηκάζεηο. Κάλεηο θάηη πξνθιεηηθφ, γηα λα δνθηκάζεηο ηα φξηά ζνπ, απηά ησλ γνλέσλ ζνπ, ησλ θαζεγεηψλ ζνπ... κσο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δε δνθηκάδεηο θαλέλα φξην. Υαξάδεηο θαηεπζείαλ ηελ αθεξαηφηεηα ηεο δσήο ζνπ. Οη άγγεινη καζαίλνπλ λα πεηάλε. Σν ΚΒΘΒΏ ζνπ πξνζθέξεη ηα θηεξά θαη εζχ δηαιέγεηο ηε δηαδξνκή ζνπ...

16 [16] ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΑΡΑ-ΕΧ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ: έκα γήηδια πμο ιαξ αθμνά όθμοξ- οιαμοθέξ ηαζ μδδβίεξ βζα ημοξ «ακεπίδεηημοξ ιαεήζεςξ» Σεο Ναηαιίαο Σζακπάδνγινπ ηηο κέξεο καο αθνχκε ζπρλά γηα ηνλ θίλδπλν πνπ αληηκεησπίδεη ν πιαλήηεο θαη ην φηη πξέπεη φινη λα ζπκβάιινπκε ζηελ πξνζηαζία ηνπ. Ση κπνξνχκε φκσο λα θάλνπκε, ψζηε λα πξνζηαηέςνπκε ην πεξηβάιινλ; Τπάξρνπλ νξηζκέλεο απιέο ζπκβνπιέο πνπ φινη ζα κπνξνχζακε λα αθνινπζήζνπκε γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηε "καθξνδσία" ηνπ πιαλήηε καο. οιαμοθέξ: Σηο Σπίηι: Φξφληηζε λα κελ αθήλεηο ηα θψηα αλακκέλα φηαλ δελ ηα ρξεηάδεζαη. Μηα θαιή ιχζε είλαη νη νηθνλνκηθνί ιακπηήξεο. Αηαξθνχλ 10 θνξέο πεξηζζφηεξν θαη θαηαλαιψλνπλ 75% ιηγφηεξν ξεχκα απφ ηνπο θνηλνχο ιακπηήξεο. Φξφληηζε λα κελ μερλάο αλακκέλεο ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. Βπίζεο, θαιφ είλαη λα ζβήλεηο ηελ ηειεφξαζε, ην βίληεν, ην ζηεξενθσληθφ θιπ. απφ ηε ζπζθεπή θαη φρη απφ ην ηειερεηξηζηήξην. Πξηλ αγνξάζεηο κηα νηθηαθή ζπζθεπή, ξψηα πάληα πφζε ελέξγεηα θαηαλαιψλεη, εηδηθά ζηηο ελεξγνβφξεο ζπζθεπέο, φπσο ηα ςπγεία θαη ηα θιηκαηηζηηθά. Πξνηίκεζε απηέο κε ηε ρακειφηεξε θαηαλάισζε (ελεξγεηαθή θιάζε Ώ). ε έλα κέζν λνηθνθπξηφ, ην ςπγείν θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξν απφ ην 1/4 ηνπ ξεχκαηνο. Ρχζκηζε ην ςπγείν ζνπ(2 έσο 5 βαζκνχο ζηελ ςχμε, -15 έσο -18 ζηελ θαηάςπμε). Φξφληηζε λα κελ αλνίγεηο ζπρλά ηελ πφξηα Καιφ είλαη λα κελ ην ηνπνζεηείο θνληά ζε παξάζπξν ή ζε ζεξκαληηθφ ζψκα. Ώλ ην πιπληήξην ζνπ έρεη πξφγξακκα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, πξνηίκεζέ ην. Έηζη ζα εμνηθνλνκήζεηο ξεχκα θαη λεξφ. Ο ζεξκνζίθσλαο ρξεζηκνπνηεί πεξίπνπ ην 20% ηνπ ξεχκαηνο πνπ θαηαλαιψλνπκε ζην ζπίηη καο. Γη' απηφ, κελ ηνλ μερλάο αλακκέλν. ηγνπξέςνπ φηη ν ζεξκνζίθσλαο ζνπ δελ είλαη ξπζκηζκέλνο ζε πνιχ ςήιε ζεξκνθξαζία. Οη 60 βαζκνί είλαη κηα πνιχ θαιή ζεξκνθξαζία. Γνχκε ζηε ρψξα ηνπ ήιηνπ. Πξνηίκεζε, ινηπφλ, έλαλ ειηαθφ ζεξκνζίθσλα. Υακήισζε ην ζεξκνζηάηε ηνπ θαινξηθέξ θαηά 1 ΐαζκφ. Έηζη θάλεηο κέρξη θαη 10% νηθνλνκία ζην ινγαξηαζκφ ηεο ζέξκαλζεο. Καζάξηδε ή άιιαδε ην θίιηξν ηνπ θιηκαηηζηηθνχ κηα θνξά ην κήλα. Φξφληηζε λα κε ζπαηαιάο άζθνπα ην λεξφ, λα κελ αθήλεηο ηε βξχζε λα ηξέρεη φηαλ δε ρξεηάδεηαη θαη λα θξνληίδεηο γηα ηε δηφξζσζε ησλ δηαξξνψλ, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε ζπαηάιε ηνπ λεξνχ. Πξνηίκεζε λα θαλείο έλα ληνπο, παξά έλα κπάλην κε γεκάηε κπαληέξα. Κάλε αλαθχθισζε θαη θάλε πξνζεθηηθή ρξήζε ησλ ρεκηθψλ θαη ησλ θαζαξηζηηθψλ.

17 [17] ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΑΡΑ-ΕΧ Σηον Κήπο και ηο Μπαλκόνι: Ώπφθπγε λα πνηίδεηο ππεξβνιηθά ηα θπηά ζνπ θαη πξνηίκεζε ην αξγφ πφηηζκα, γηα λα κελ πεγαίλεη ρακέλν ην λεξφ. Ώλ κπνξείο, εγθαηάζηεζε απηφκαην πφηηζκα. Σνπο δεζηνχο κήλεο πφηηδε ηνλ θήπν ζνπ λσξίο ην πξσί ή ην βξάδπ. Έηζη ην λεξφ δελ ζα εμαηκίδεηαη απφ ηε δέζηε. Αηάιεμε θπηά πνπ αληέρνπλ ζηελ μεξαζία, φπσο ακπγδαιηά, θνπηζνππηά, ειηά, κνπξηά, ζπθηά, δάθλε, κπξηηά, πηθξνδάθλε, ηεχθξην, ιεβάληα θαη γηα ηηο γιάζηξεο: γεξάληα θαη ζαξθψδε θπηά. Σηη Γειηονιά: Κακία δηθαηνινγία δελ είλαη αξθεηά ζνβαξή γηα λα πεηάκε ηα ζθνππίδηα καο ζην δξφκν. Ώλ νη θάδνη απνξξηκκάησλ δελ είλαη αξθεηνί ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο, απεπζχλζνπ ζην Αήκν ή ζηελ Κνηλφηεηα. ηαλ ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ δελ γίλεηαη θαλνληθά θαη νη θάδνη είλαη γεκάηνη, κελ επηβαξχλεηο ηελ αηκφζθαηξα ηεο γεηηνληάο. Φχιαμε ηα ζθνππίδηα ζνπ ζην κπαιθφλη. Σηις Μεηακινήζεις: ΐεβαηψζνπ φηη ηα ιάζηηρα είλαη θνπζθσκέλα, αιιηψο απμάλεη ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ. Δ λεπξηθή νδήγεζε κε απφηνκεο επηηαρχλζεηο θαη θξελαξίζκαηα ζπαηαιά ηα θαχζηκα θαη απμάλεη ηε ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο. Πνηέ κελ πεηάο ηα ρξεζηκνπνηεκέλα ιάδηα ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ απνρέηεπζε ή ζην έδαθνο. Αψζ' ηα ζε έλα ζπλεξγείν, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ. Ώλ ζθέθηεζαη λα αγνξάζεηο απηνθίλεην, πξνηίκεζε θάπνην πνπ ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ έρεη πξνβιέςεη ψζηε ηα κέξε ηνπ λα αλαθπθιψλνληαη. ηα ηαμίδηα δελ είλαη αλάγθε λα παίξλεη ν θαζέλαο ην δηθφ ηνπ απηνθίλεην. Πξνηίκεζε ηελ νκαδηθή κεηαθίλεζε. ηαλ κπνξείο, πξνηίκεζε ηα καδηθά κέζα κεηαθνξάο. Έηζη θάλεηο νηθνλνκία ζηα θαχζηκα θαη μερλάο ηνλ πνλνθέθαιν ηνπ παξθαξίζκαηνο. Κάλε ηηο κηθξέο απνζηάζεηο κε ηα πφδηα. Βίλαη πην θηιηθφ ζην πεξηβάιινλ θαη πνιχ θαιή άζθεζε. Σν πνδήιαην είλαη επίζεο πνιχ θαιή γπκλαζηηθή θαη ηδαληθή νηθνινγηθή ιχζε γηα ηηο θνληηλέο απνζηάζεηο ζηελ πεξηνρή ζνπ. Σηις Αγορές: Φξφληηζε λα ζπληεξείο ηαθηηθά ην απηνθίλεην ή ηε κεραλή ζνπ. ηαλ είλαη ξπζκηζκέλα ζσζηά, ξππαίλνπλ ιηγφηεξν ηελ αηκφζθαηξα θαη θαίλε ιηγφηεξε βελδίλε. Ώπφθεπγε ηε ρξήζε ηνπ απηνθίλεηνπ γηα πνιχ κηθξέο απνζηάζεηο. Μέρξη λα δεζηαζεί ε κεραλή, ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ είλαη έσο θαη δηπιάζηα ηεο θαλνληθήο. Σν ίδην δηάζηεκα δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη ν θαηαιχηεο, νπφηε θαη νη εθπνκπέο ζηελ αηκφζθαηξα είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο. Μελ αθήλεηο ηε κεραλή αλακκέλε φηαλ πεξηκέλεηο θάπνηνλ. Βπηβαξχλεηαη ην πεξηβάιινλ θαη γίλεηαη ζπαηάιε θαπζίκνπ. Βπηπιένλ, εκπνδίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θαηαιχηε. Πξνηίκεζε ηα πξντφληα κε ηα ιηγφηεξα πιηθά ζπζθεπαζίαο. Αεκηνπξγνχλ ιηγφηεξα ζθνππίδηα. ηαλ κπνξείο, λα απνθεχγεηο ηηο πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο. Πξνηίκεζε ζπζθεπαζίεο πνπ αλαθπθιψλνληαη πην εχθνια, φπσο απφ ραξηί, ραξηφλη, γπαιί ή αινπκίλην (π.ρ. ζε αλαςπθηηθά, κπχξεο, ζάιηζεο, θαξπθεχκαηα). Πξνηίκεζε ηηο ζπζθεπαζίεο απφ αλαθπθισκέλα πιηθά, φπσο απφ αλαθπθισκέλν ραξηφλη. Φάμε ζηε ζπζθεπαζία γηα ην ζήκα ηεο αλαθχθισζεο. Ώγφξαδε πξντφληα "ρχκα". Βίλαη πην νηθνλνκηθά θαη έρνπλ ειάρηζηα πιηθά ζπζθεπαζίαο. Πξνηίκεζε ηα νηθνινγηθά πξντφληα θαη ηα πξντφληα βηνινγηθήο γεσξγίαο.

18 [18] ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΑΡΑ-ΕΧ Ακαηύηθςζε ηα πνμσόκηα, ακαηύηθςζε ηδ γςή! Σδξ Ακηςκίαξ Γάζπανδ Με ηελ αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ κπνξνχκε λα επαλαρξεζηκνπνηήζνπκε ελ κέξεη ή νιηθά νηηδήπνηε δελ καο είλαη πιένλ ρξήζηκν θαη λα ην κεηαηξέςνπκε ζε θάηη θαηλνχξην. Δ αλαθχθισζε κεηψλεη ηελ θαηαλάισζε πξψησλ πιψλ θαη ηε ρξήζε ελέξγεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Mπνξνχκε λα αλαθπθιψζνπκε ην γπαιί, ην ραξηί, ην αινπκίλην θαη άιια κέηαιια, φπσο ην ραιθφ θαη ην ζίδεξν, ηελ άζθαιην, ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα θαη ηα πιαζηηθά. Οη ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πξέπεη λα αλαθπθιψλνληαη, φρη κφλνλ γηαηί ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζε ρψξνπο ηαθήο απνξξηκκάησλ επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ, αιιά θαη γηαηί βιάπηεη ηελ πγεία καο. Δ ηζηνξία ηεο αλαθχθισζεο άξρηζε ηελ επνρή ηνπ Υαιθνχ. Σελ επνρή εθείλε έιησλαλ ηα κεηαιιηθά αληηθείκελά ηνπο, έηζη ψζηε απηά λα κπνξνχλ λα παξάγνπλ λέα πξντφληα. Δ θαηάζηαζε άιιαμε κε ηελ αικαηψδε πξφνδν ηεο βηνκεραλίαο, πνπ έθαλε ηελ αλαθχθισζε πην δχζθνιε. Σν 1970 ζε ζπλέδξην γηα ηελ αλαθχθισζε απνθάζηζαλ λα ζεκαηνδνηνχληαη κε ινγφηππν ηα αλαθπθιψζηκα πξντφληα. Σν 2007 γηα ηελ παξαγσγή, γηα ηελ απνζήθεπζε, γηα ηελ αλαθχθισζε θαη γηα ηε κεηαρείξηζε ησλ ζθνππηδηψλ ζεζπίζηεθε έλαο λφκνο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλαθχθισζεο. ηηο Δ.Π.Ώ ε βηνκεραλία ηεο αλαθχθισζεο αληηπξνζσπεχεη 236 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα,1,1 εθαηνκκχξηα κηζζσηνχο θαη 5600 επηρεηξήζεηο Ακαηοηθώζζια Πνμσόκηα Μεγάιεο νηθηαθέο ζπζθεπέο (ςπγεία, πιπληήξηα θιπ.), Μηθξνζπζθεπέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δσή (θιηκαηηζηηθά, θσηηζηηθά είδε, ζπζθεπέο ηειεπηθνηλσλίαο θιπ.) Πξντφληα εηθφλαο θαη ήρνπ Βμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο Διεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά εξγαιεία θαη παηρλίδηα Εαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ξγαλα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ πζθεπέο απηφκαηεο δηαλνκήο Διεθηξνληθνί ππνινγηζηέο Καηαιχηεο εμάηκηζεο νρεκάησλ Φαγεηά (ιίπαζκα) Υαξηί Πιαζηηθφ Ώινπκίλην Γπαιί Βιαζηηθά Ώπηνθηλήησλ Μπαηαξίεο Καη ηψξα Φάξκαθα ζηνλ πξάζηλν θάδν ζην θαξκαθείν ηεο γεηηνληάο ζνπ. Οθέθδ ηδξ ακαηύηθςζδξ Μεηψλνληαη ηα απνξξίκκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα δηαρείξηζήο ηνπο Βμνηθνλνκνχληαη ελέξγεηα θαη θπζηθνί πφξνη, πνπ ιακβάλνληαη ζπλερψο απφ ηε θχζε. Μεηψλεηαη ε ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο, ηνπ εδάθνπο θαη ησλ ππφγεησλ πδάησλ (πεξηνξίδεηαη, έηζη, ε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο). Βμνηθνλνκείηαη ε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ αληηθεηκέλσλ. Βπηηπγράλεηαη καθξνπξφζεζκε πηψζε (ή κε αχμεζε) ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ, θαζψο δελ απαηηείηαη εθ λένπ παξαγσγή πξψηεο χιεο. Πξνζηαηεχεηαη ε πγεία φισλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ πιαλήηε θαη δηαζθαιίδεηαη ην θαιχηεξν κέιινλ ησλ παηδηψλ. Αεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηνκείο ζεηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ δηάζσζε ηνπ πιαλήηε.

19 [19] ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΑΡΑ-ΕΧ Αεκηνπξγείηαη επράξηζηε αίζζεζε θαη ηθαλνπνίεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθψλ δσήο. ήκεξα ε Βιιάδα θαηέρεη ηελ ηειεπηαία ζέζε ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε σο πξνο ηελ αλαθχθισζε. Έλαο ιφγνο είλαη φηη δελ ππάξρνπλ γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο εηαηξίεο θίλεηξα λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο. Πεγή: Wikipedia Ακενώπζκδ ακάπηολδ, εζξ αάνμξ ημο πθακήηδ ιαξ Σδξ Μόκα Λίγα Παναζηεομπμύθμο Ώηκνζθαηξηθή ξχπαλζε είλαη ε ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο, δειαδή ε πξνζζήθε βιαβεξψλ νπζηψλ ζε απηήλ. Δ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε πξνθαιείηαη θπξίσο απφ ηε βηνκεραλία, ηηο κεηαθνξέο(π. ρ. απηνθίλεηα) θαη ηα λνηθνθπξηά βηνκεραλία επζχλεηαη γηα ην 50% ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ηεο κεηαθνξέο γηα ην 35%,ελψ ηα λνηθνθπξηά γηα ην 15% ζε κηα ηππηθή πφιε. χκθσλα κε θάπνηεο έξεπλεο πξηλ απφ 50 ρξφληα, ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, δειαδή ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ πάγσλ ζε αέξηα, ήηαλ ζε ρεηξφηεξα επίπεδα. Δ πλέπεηεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο Τπεξζέξκαλζε ηεο γεο Ώλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα Δ ηξχπα ηνπ φδνληνο σο ζπλέπεηα ησλ ρισξνθζνξαλζξάθσλ Φσηνρεκηθφ λέθνο μηλε βξνρή Φαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ Καξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα Πνιηηηθή αληηκεηψπηζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο Δ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε αληηκεησπίδεηαη κε δηάθνξεο πνιηηηθέο απνθάζεηο φπσο: Σν πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εκπνξία δηθαησκάησλ εθπνκπψλ, ηελ θνηλή εθαξκνγή θαη ην κεραληζκφ θαζαξήο αλάπηπμεο. Ο θαηαιχηεο, πνπ είλαη κηα ρεκηθή νπζία πνπ αιιάδεη ηε ηαρχηεηα κηαο ρεκηθήο αληίδξαζεο, ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε ίδηα. Οη κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο κε αηκφ ή θηλεηήξα stirling, κε ηηο νπνίεο ε ελέξγεηα κεηαθέξεηαη απφ έλα πγξφ ην νπνίν ζεξκαίλεηαη ζε έλα ιέβεηα απφ νξπθηά θαχζηκα ε θαχζε μχινπ, ππξεληθή ελέξγεηα, ειηαθή θ.ι.π. Πεγή:wikipedia

20 [20] ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΡΑ-ΕΧ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Κζκδηά ηδθέθςκα : Οδδβίεξ «πνμξ καοηζθθμιέκμοξ» Σδξ Ναηαθίαξ Σζαιπάγμβθμο Σα θηλεηά ηειέθσλα έρνπλ θαηαθιχζεη ηε δσή καο πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε ειεθηξνληθή ζπζθεπή. Μηα ζεηξά εξσηεκάησλ πνπ έρνπλ σο αηηία ηε ρξήζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ςάρλνπλ ηελ απάληεζή ηνπο. Σα θπξηφηεξα απφ απηά ηα εξσηήκαηα είλαη ην θαηά πφζν επεξεαδφκαζηε απφ ηελ αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπνπλ, αιιά θαη ην ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα λα πξνζηαηεπζνχκε απφ απηήκ. Σν δπζάξεζην ζηελ φιε ππφζεζε είλαη φηη νη επηζηεκνληθέο έξεπλεο δελ είλαη ζε ζέζε πξνο ην παξψλ, λα δψζνπλ μεθάζαξεο απαληήζεηο ζηνπο εθαηνκκχξηα, αλά ρψξα, ρξήζηεο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν επηθίλδπλε είλαη ε αθηηλνβνιία ησλ θηλεηψλ, ην ζίγνπξν φκσο είλαη πσο πξέπεη λα ιάβνπκε θάπνηα κέηξα, ψζηε λα πξνιάβνπκε ηπρφλ επηπινθέο απφ ηε ρξήζε ησλ θηλεηψλ Οξηζκέλεο ζπκβνπιέο είλαη: 1. Πξνζπαζήζηε λα κελ έρεηε ην θηλεηφ πάλσ ζαο αθφκα θαη φηαλ απηφ είλαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο. Βπίζεο, φηαλ πξφθεηηαη λα θνηκεζείηε αθήλεηε ην ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ηνπ ελφο κέηξνπ. 2. ηαλ έρεηε πάλσ ζαο ηε ζπζθεπή, λα θνηηάηε λα είλαη πάληα ζηξακκέλε πξνο ην ζψκα ζαο ε πιεπξά ηνπ πιεθηξνινγίνπ. Ο ιφγνο δελ είλαη άιινο απφ ην φηη ε πιεπξά ηεο θεξαίαο εθπέκπεη ηελ πεξηζζφηεξε αθηηλνβνιία θαη έηζη εθείλε ε πιεπξά δελ πξέπεη λα είλαη θνληά ζην ζψκα. 3. Πεξηνξίζηε φζν κπνξείηε πεξηζζφηεξν ηε ρξήζε ηνπ ηειεθψλνπ θάλνληαο νιηγφιεπηεο θιήζεηο. ζν ιηγφηεξν ρξεζηκνπνηείηε ην ηειέθσλν, ηφζν κεηψλεηαη ε έθζεζε ζηελ αθηηλνβνιία ηνπ. 4. Μελ βάδεηε ηε ζπζθεπή ζην απηί ζαο πξηλ απαληήζεη απηφο πνπ θαιείηε. Ώθφκε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιήζεο, λα θάλεηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο θαη απφ ηα δπν απηηά, έηζη ψζηε λα κνηξάδεηαη ε αθηηλνβνιία. Κάληε ηελ επηινγή ηεο ζπζθεπήο πνπ ζα αγνξάζεηε κε βάζε ηελ αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεη. 5. ηαλ βξίζθεζηε ζε κεηαθνξηθφ κέζν πνπ θηλείηαη κε κεγάιε ηαρχηεηα ή ην ζήκα είλαη πεζκέλν, λα πεξηνξίδεηε ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ. Δ ζπζθεπή ζαο, γηα λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί, εθπέκπεη πεξηζζφηεξε αθηηλνβνιία. Πξνηηκήζηε ηελ επηθνηλσλία κέζσ γξαπηψλ κελπκάησλ SMS, ε νπνία είλαη ιηγφηεξν επηβιαβήο. 6. ε πεξίπησζε πνπ βξεζείηε ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πξνζπαζήζηε λα απνκαθξπλζείηε απφ εθείλνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηφ, έηζη ψζηε λα κελ γίλεζηε δέθηεο ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπ θηλεηνχ ηνπο. ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, πεξηνξίζηε ηε ρξήζε ηνπ ηειεθψλνπ, γηα λα κελ εθζέηεηε κε ηελ ζεηξά ζαο ηνπο γχξσ απφ εζάο. 7. Πεξηνξίζηε ηε ρξήζε ησλ θηλεηψλ ζηα παηδηά θάησ ησλ 16 εηψλ. ε απηή ηελ ειηθία, ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο είλαη πεξηζζφηεξν επαίζζεηνο ζηελ αθηηλνβνιία, γηαηί ηα φξγαλα βξίζθνληαη ζε αλάπηπμε. 8. Κάληε ρξήζε hands free ε Bluetooth ε ρξεζηκνπνηείζηε ηελ αλνηθηή αθξφαζε. Βλδεηθηηθά, ε αθηηλνβνιία ηνπ θηλεηνχ κεηψλεηαη 4 θνξέο αλ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 10 εθαηνζηψλ απφ ην ζψκα θαη 50 θνξέο αλ είλαη 1 κέηξν καθξηά. πεγή:

21 [21] ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΡΑ-ΕΧ Γζαδίηηομ : Ο εκδιενςιέκμξ πνήζηδξ είκαζ ηαζ μ ηαθόξ πνήζηδξ Σδξ Μανίθζαξ ημύθμο Ώγαπεηνί αλαγλψζηεο, ρξεζηκνπνηνχκε ζρεδφλ θαζεκεξηλά ην γλσζηφ ζε φινπο καο Αηαδίθηπν, φκσο απηφ πνχ δελ είλαη γλσζηφ ζε φινπο καο είλαη νη νδεγίεο θαιήο ρξήζεο. Πάκε λα ηηο δνχκε ινηπφλ! Καηαξράο, ηα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη νη πιεξνθνξίεο πνχ απνζηέιινπκε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε άιινπο ρξήζηεο ηνπ Αηαδηθηχνπ δεκ πνέπεζ : Να πξνζβάιινπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο δηάθνξεο κεηνλφηεηεο. Να ζρεηίδνληαη κε παξάλνκεο πξάμεηο. Να έρνπλ πβξηζηηθφ ραξαθηήξα ή δηαθεκηζηηθή ρξνηά. Να ηνπο πξνζβάιινπλ, αιιά λα αθνινπζνχλ ηνπο λφκνπο, ηα ρξεζηά ήζε θαη ηα ήζε ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Βπηπξφζζεηα, ιδ δζαηζκείηε δζηηοαημύξ ηόπμοξ θαη γεληθφηεξα πιεξνθνξίεο πνπ: Πξνπαγαλδίδνπλ ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ην κίζνο αιιά θαη ην ξαηζηζκφ. Πξνσζνχλ ηα λαξθσηηθά, ην αιθνφι θαη ηα ηπρεξά παηρλίδηα. Πεξηέρνπλ πνξλνγξαθηθφ πεξηερφκελν. Ώλαθέξνληαη ζε παξαβηάζεηο αζθαιείαο δηάθνξσλ ζπζηεκάησλ. Ώθνξνχλ θάπνηα παξάλνκε δηαλνκή πξνγξακκάησλ. Πεξηέρνπλ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ - πξντφλ πλεπκαηηθήο ιεηηνπξγίαο πνχ πξνζηαηεχεηαη. Ώθνξνχλ ζε πιηθφ κε δηαθεκηζηηθφ παλφ. Βπίζεο, πξέπεη λα ειέγρνπκε πξνζεθηηθά ην πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ καο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ πνχ κπνξεί λα βιάςνπλ άιινπο ρξήζηεο ηνπ Αηαδηθηχνπ θαη λα ρξεζηκνπνηνχκε ππνινγηζηή κε ινγηζκηθφ πξνζηαζίαο απφ ηνπο ηνχο, ην νπνίν λα είλαη ελεξγφ θαη λα αλαλεψλεηαη απηφκαηα κε ηνπο λένπο ηνχο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ. Σζ δεκ πνέπεζ κα ηάκμοιε ζημ Γζαδίηηομ ; Σα άηνκα πνπ γλσξίδνπκε ζην Αηαδίθηπν δελ είλαη πάληα απηά πνπ ηζρπξίδνληαη φηη είλαη. Μπνξεί λα καο ιέλε ςέκαηα θαη λα θεξδίδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε καο. Αε πξέπεη λα δίλνπκε ηα πξνζσπηθά καο ζηνηρεία, νχηε λα απνθαιχπηνπκε ζε άιινπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ θίινπο καο, ηελ νηθνγέλεηά καο ή ην ζρνιείν καο. Αελ πξέπεη λα απνθαιχπηνπκε ηνπο θσδηθνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. Μελ επηρεηξνχκε ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ γηα ηελ αγνξά πξντφλησλ θαη κε δίλνπκε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ πηζησηηθέο θάξηεο (προηιμείζηε προπληρωμένες κάρηες). Να είκαζηε επηθπιαθηηθνί σο πξνο ηελ απνδνρή φζσλ δηαβάδνπκε ζην δηαδίθηπν ή απηψλ πνχ καο ιέλε νη άιινη ρξήζηεο ηνπ.

22 [22] ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΡΑ-ΕΧ Πξέπεη λα ζπδεηάκε κε ηνπο δαζθάινπο καο, ηνπο γνλείο καο θαη κε ηα πξφζσπα πνπ εκπηζηεπφκαζηε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο καο ζην δηαδίθηπν, ηδηαίηεξα εάλ αληηκεησπίζνπκε νηηδήπνηε πεξίεξγν ή αζπλήζηζην. Να έρνπκε πάληα ππφςε καο φηη ηα πξντφληα ηεο πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο (κνπζηθή, ινγνηερλία, βίληεν) πξνζηαηεχνληαη απφ ηνπο λφκνπο θαη ε δηαλνκή ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη παξάλνκε πξάμε. Σν ίδην παξάλνκε πξάμε ζεσξείηαη θαη ε δηαθίλεζε πξνγξακκάησλ ππνινγηζηψλ, εθηφο θαη αλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ. Αελ πξέπεη λα αλνίγνπκε κελχκαηα e- mail θαη επηζπλαπηφκελα αξρεία απφ άγλσζηνπο απνζηνιείο κε πεξίεξγα ζέκαηα ή ρσξίο ζέκα. Βίλαη πνιχ πηζαλφ λα πεξηέρνπλ ηνχο θαη λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηνλ ππνινγηζηή καο. Με ρξεζηκνπνηνχκε άθξηηα νπνηνδήπνηε πξφγξακκα πνχ βξίζθεηαη ζην δηαδίθηπν. Αελ είλαη φια ηα πξνγξάκκαηα αζθαιή αθφκα θαη αλ εκθαλίδνληαη σο παηρλίδηα. Πνηέ δε ζπλαληάκε ζην θπζηθφ θφζκν θίινπο πνπ γλσξίζακε ζην δηαδίθηπν θαη πνπ δε γλσξίδνπκε ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Αελ ελδηαθεξφκαζηε γηα πιηθφ πνπ απεπζχλεηαη ζε ελήιηθνπο. Ο ρξφλνο πνπ κέλνπκε ζηνλ ππνινγηζηή θαη ην δηαδίθηπν δελ πξέπεη λα καο ζηεξεί νχηε έλα ιεπηφ απφ ην παηρλίδη καο, ηα ρφκπη καο, ηνπο θίινπο καο, ην δηάβαζκά καο θαη ηνλ χπλν καο. Αελ απνθαιχπηνπκε ζε θαλέλαλ, νχηε θαη ζηνπο θαιχηεξνχο καο θίινπο ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ έρνπκε ζην δηαδίθηπν. Πνόζεεηεξ ζοιαμοθέξ ηαζ πθδνμθμνίεξ : 1. έξθαξε εζηθά θαη κε θξηηηθή ζθέςε. 2. Αελ είκαζηε αλψλπκνη ζην δηαδίθηπν! ινη αθήλνπκε ειεθηξνληθά ίρλε. 3.,ηη αλεβαίλεη ζην δηαδίθηπν, παξακέλεη εθεί γηα πάληα. 4. Οη θίινη πνπ γλσξίδνπκε κφλν κέζα απφ ην δηαδίθηπν παξακέλνπλ άγλσζηνη! 5. Έιεγμε ηελ εγθπξφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο ζην δηαδίθηπν. 6. θέςνπ πξηλ δεκνζηεχζεηο! Πξνζηάηεπζε ηελ ηδησηηθή δσή, ηε δηθή ζνπ, ηεο νηθνγέλεηάο ζνπ, ησλ θίισλ ζνπ. 7. Μελ μερλάο λα δεηο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν γηα ράξε ηνπ δηαδηθηχνπ! Πεγέο:

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ.

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ. ΔΕΤΣΕΡΑ νξγαλωκέλεο γωληέο ηεο ηάμεο. Τν ειεύζεξν παηρλίδη είηε αηνκηθό,είηε νκαδηθό ζε ειθπζηηθά νξγαλωκέλεο γωληέο επηηξέπεη ζηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνύλ δεκηνπξγηθά πιηθά θαη κέζα, λα πεηξακαηίδνληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Έλα πξόγξακκα γηα λα κάζνπκε λα θπθινθνξνύκε κε αζθάιεηα. Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Υπεύζπλνη πξνγξάκκαηνο : Θωκάο Σηκόπνπινο -Τξύθωλ Γθνπληέιηαο Δκέλα Αιίθε. Με ιέλε Αιέμε. Κη εκέλα Σηέθαλν.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα