Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr"

Transcript

1 Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd 26/05/2010

2 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ ινγαξηαζκνχ... 5 Φξήζε ηεο ππεξεζίαο Γπλαηφηεηεο... 6 SMS / Δπαθέο... 7 Απνζηνιή SMS... 7 Πξνζσπνπνηεκέλα SMS Δπαθέο, νκάδεο & πξφηππα Πξνγξακκαηηζκέλα Ιζηνξηθφ / Δπηινγέο Δπηινγέο Οη ρξήζηεο κνπ Τηκνθαηάινγνο Αγνξά SMS Έμνδνο απφ ηελ ππεξεζία

3 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr Η ζέζε καο σο πξσηνπφξνη ζηα καδηθά SMS, καο έρεη δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάδνπκε πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο, φπσο ην ProSMS.gr. Τν ProSMS.gr είλαη κηα ειεθηξνληθή ππεξεζία απνζηνιήο καδηθψλ SMS ζε θηλεηά ηειέθσλα κέζσ Internet. Δίλαη κηα ππεξεζία, ε νπνία απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζε επαγγεικαηίεο, πξνζθέξνληαο κφλν κεγάιεο πνζφηεηεο SMS, θαη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζία, πνπ ζπλδπάδεηαη κε αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Δίλαη έλαο κνληέξλνο, ελαιιαθηηθφο, άκεζνο θαη δηαθξηηηθφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο. Τν ProSMS.gr απεπζχλεηαη ζε: εηαηξίεο, νξγαληζκνχο, ζπιιφγνπο, ζσκαηεία, επαγγεικαηίεο ελ γέλεη, ππνςήθηνπο βνπιεπηέο Δίλαη θαηάιιειν γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κε ζθνπφ φπσο ηελ: ελεκέξσζε πειαηψλ /πξνκεζεπηψλ, δηαθήκηζε πξντφλησλ, ελεκέξσζε γηα δηνξγαλψζεηο/νκηιίεο, πξνψζεζε πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο Η ππεξεζία ιφγσ ηνπ φηη βαζίδεηαη ζην Internet, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηή απφ θάζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή αξθεί λα δηαζέηεη ζχλδεζε ζην Internet, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε εγθαηάζηαζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ. Δπηπξνζζέησο, ην ProSMS.gr πξνζθέξεη πξνρσξεκέλεο επηινγέο γηα θάζε απνζηνιή SMS. Απηέο νη επηινγέο πεξηιακβάλνπλ: 1. ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο flash SMS, 2. ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ απνζηνιέα σε κάθε SMS, 3. ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο ελφο ή καδηθψλ SMS, ζε αξηζκνχο πνπ είλαη νξγαλσκέλνη θαη θαζνξηζκέλνη σο νκάδεο ηεο ππεξεζίαο, 4. ηε δπλαηφηεηα άκεζεο απνζηνιήο ελφο ή καδηθψλ SMS, ζε αξηζκνχο πνπ είλαη απνζεθεπκέλνη ζε αξρεία, 5. ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο πξνζσπνπνηεκέλσλ SMS, 6. ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πξφηππσλ SMS, 7. ηε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ γηα κειινληηθέο απνζηνιέο SMS, 8. ηε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ επαλαιακβαλφκελσλ απνζηνιψλ, ζε θαζνξηζκέλα δηαζηήκαηα (π.ρ. Κάζε Παξαζθεπή ζηηο 5.00 κ.κ.). 9. πιεξνθνξίεο γηα ηηο απνζηνιέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη ζε επίπεδν SMS. Γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηνπ ProSMS.gr, ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ καο είλαη πάληα δηαζέζηκν λα βνεζήζεη ζε θάζε αίηεκα, πξφβιεκα ή εξψηεζε. 3/32

4 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία Η πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζειίδαο εηζφδνπ. Πιεθηξνινγψληαο ζηνλ θπιινκεηξεηή (browser) ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε νδεγείζηε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο ππεξεζίαο. Μφιηο νδεγεζείηε ζε απηή, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ [Δηθφλα 1: Αξρηθή ζειίδα ππεξεζίαο εηζάγεηε ην λνχκεξν ηνπ θηλεηνχ ζαο ηειεθψλνπ ή ην ζαο θαη ην password πνπ ζαο δφζεθε θαηά ηελ εγγξαθή ζαο ζηελ ππεξεζία, ζηα αληίζηνηρα πεδία. Εηθόλα 1: Αξρηθή ζειίδα ππεξεζίαο Νέν Password Σηε πεξίπησζε πνπ γηα θάπνην ιφγν ράζαηε ή μεράζεηε ην password πνπ ζαο δφζεθε ηε ζηηγκή ηεο εγγξαθή ζαο, κπνξείηε λα δεηήζεηε λέν επηιέγνληαο «Ξεράζαηε ην password», φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα [Δηθφλα 2: Ξεράζαηε ην password]. Εηθόλα 2: Ξεράζαηε ην password Ακέζσο, νδεγείζηε ζε κία ζειίδα πνπ ζαο δεηά λα δειψζεηε ην ή ην θηλεηφ πνπ έρεηε δειψζεη θαηά ηελ εγγξαθή ζαο, θαη ζα ζαο ζηαιεί ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ έρεηε δειψζεη έλα λέν password. 4/32

5 Γεκηνπξγία λένπ ινγαξηαζκνχ Η δεκηνπξγία ελφο λένπ ινγαξηαζκνχ είλαη κία απιή δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη απφ εζάο. Τν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε είλαη λα ζπκπιεξψζεηε κία απιή θφξκα κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Απφ ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ProSMS.gr, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ [Δηθφλα 1: Αξρηθή ζειίδα ππεξεζίαο επηιέγεηε ην «Νένο Φξήζηεο» θαη νδεγείζηε ζηελ ζειίδα πνπ ζαο δεηά λα ζπκπιεξψζεηε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Τα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξψζεηε, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ [Δηθφλα 3: Γεκηνπξγία λένπ ινγαξηαζκνχ], είλαη: 1. ην λνχκεξν ηνπ θηλεηνχ ζαο ηειεθψλνπ, 2. ε ειεθηξνληθή ζαο δηεχζπλζε , 3. θαη ηέινο, αθνχ δηαβάζεηε ηνπο φξνπο ρξήζεο, επηιέμηε ην θνπηάθη πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά απφ ην «Έρσ δηαβάζεη θαη απνδέρνκαη ηνπο φξνπο ρξήζεο» θαη παηήζηε «Sign Up» Η δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε θαη ακέζσο ζα ιάβεηε ζην θηλεηφ ζαο ηειέθσλν, έλα SMS, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη έλα password (θσδηθφ). Τν password απηφ ζα ην ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηελ είζνδφ ζαο ζηελ ππεξεζία. Εηθόλα 3: Δεκηνπξγία λένπ ινγαξηαζκνύ 5/32

6 Φξήζε ηεο ππεξεζίαο Γπλαηφηεηεο Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα θάλεηε login ζηελ ππεξεζία κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ζαο παξέρεη φπσο παξνπζηάδνληαη θαη ζηελ [Δηθφλα 4: Καηάζηαζε ινγαξηαζκνχ]. Με κηα πξψηε καηηά κπνξείηε λα δείηε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο ξπζκίζεηο ζαο, ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο απνζηνιέο ζαο, θαη ην ζχλνιν ησλ αγνξψλ πνπ έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη. Εηθόλα 4: Καηάζηαζε ινγαξηαζκνύ Απφ ηε ζειίδα απηή έρεηε ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο: SMS / Επαθέο: Απφ εδψ δηαρεηξίδεζηε ηηο απνζηνιέο ζαο, ηηο επαθέο θαη ηηο νκάδεο επαθψλ πνπ ζέιεηε λα απνζηείιεηε ηα SMS ζαο, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε SMS σο πξφηππα γηα κεηέπεηηα ρξήζε 6/32

7 Ιζηνξηθό / Επηινγέο: Παξνπζηάδεη ην ηζηνξηθφ ησλ απνζηνιψλ ζαο θαη ζαο επηηξέπεη λα θαζνξίζεηε θάπνηεο επηινγέο Πιεξνθνξίεο: Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππεξεζία, θαη έηνηκεο εξσηναπαληήζεηο πνπ κπνξείηε λα δηαβάζεηε ζε πεξίπησζε πνπ έρεηε θάπνηεο απνξίεο Σηκνθαηάινγνο: Μπνξείηε λα δείηε ηηο ηηκέο γηα δηάθνξεο πνζφηεηεο SMS θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ζαο, λα επηιέμεηε πνηα ζα αγνξάζεηε SMS / Επαθέο Απφ ηελ θαηεγνξία απηή κπνξείηε λα δηαρεηξηζηείηε ηηο απνζηνιέο ζαο, ηηο επαθέο θαη ηηο νκάδεο επαθψλ πνπ ζέιεηε λα απνζηείιεηε ηα SMS ζαο, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε SMS σο πξφηππα γηα κεηέπεηηα ρξήζε. Πην ζπγθεθξηκέλα νη δπλαηφηεηεο πνπ έρεηε είλαη: Απνζηνιή SMS: Να απνζηείιεηε απιά, καδηθά θαη άκεζα SMS Επαθέο, νκάδεο & πξόηππα: Να δεκηνπξγήζεηε θαη λα δηαρεηξηζηείηε επαθέο θαη νκάδεο επαθψλ θαζψο θαη πξφηππα SMS Πξνγξακκαηηζκέλα: Να πξνγξακκαηίζεηε απνζηνιέο απιψλ, καδηθψλ θαη άκεζσλ SMS Απνζηνιή SMS Απφ ηελ θαηεγνξία απηή κπνξείηε λα ζηείιεηε, απιά, καδηθά θαη άκεζα SMS. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνζηνιή SMS είλαη λα έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αγνξά ελφο απφ ηα παθέηα SMS πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία. Μαδηθά SMS Μφιηο κεηαθεξζνχλ ηα SMS ζην ινγαξηαζκφ ζαο, είζηε έηνηκνη γηα λα μεθηλήζεηε ηηο απνζηνιέο ζαο, φπσο κπνξείηε λα δείηε θαη ζηελ Δηθφλα 5: Απνζηνιή καδηθνχ SMS. 7/32

8 Εηθόλα 5: Απνζηνιή καδηθνύ SMS Τα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε είλαη : 1. Απνζηνιέαο: Απφ εδψ νξίδεηε πνηνο ζέιεηε λα είλαη ν απνζηνιέαο. Αξρηθά εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εγγξαθή ζαο. Μπνξείηε φκσο λα πξνζζέζεηε φηη ζέιεηε, αξθεί λα είλαη ζηα ιαηηληθά. Αλ ρξεζηκνπνηήζεηε γξάκκαηα ζα πξέπεη λα γξάςεηε «EPITHETO» θαη φρη «ΔΠΙΘΔΤΟ». Μπνξεί λα είλαη κέρξη 11 ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο. Τέινο κπνξείηε λα νξίζεηε απφ ηελ αξρή ζηελ θαηεγνξία Ιζηνξηθφ/Δπηινγέο Δπηινγέο, ην φλνκα πνπ ζέιεηε λα θαίλεηαη ζηνλ Απνζηνιέα 2. Πξνο: Απφ εδψ επηιέγεηε ηελ νκάδα επαθψλ πνπ ζέιεηε λα απνζηείιεηε ην κήλπκα ζαο. 3. Μήλπκα: Τέινο, εδψ πιεθηξνινγείηαη ην κήλπκα πνπ ζέιεηε λα απνζηείιεηε. Τν κήλπκα κπνξεί λα είλαη κέρξη 300 ραξαθηήξεο Οη ζπκβνιηζκνί θαη ζαο ελεκεξψλνπλ γηα ην αλ έρεηε ζπκπιεξψζεη ζσζηά ή ιάζνο ην εθάζηνηε πεδίν θαη ζπγθεθξηκέλα, ν κελ φηη ην πεδίν έρεη ζπκπιεξσζεί ζσζηά θαη ν δε φηη ην πεδίν δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ζσζηά. Έλα παξάδεηγκα παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ πξνεγνχκελε εηθφλα φπνπ ζην «Πξνο» δελ έρεη επηιεγεί ε νκάδα. Μφιηο επηιέμεηε ηελ νκάδα πνπ ζέιεηε λα απνζηείιεηε ην SMS, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ [Δηθφλα 7: Τειηθφ βήκα πξηλ ηελ απνζηνιή], 8/32

9 ην ζα γίλεη πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξείηε λα ζπλερίζεηε ζην επφκελν βήκα πνπ είλαη ην θείκελν ηεο απνζηνιήο. Η πεξηνρή πνπ γίλεηαη ε πιεθηξνιφγεζε ηνπ κελχκαηνο δηαζέηεη ζην πάλσ κέξνο έλα κελνχ επηινγψλ, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ [Δηθφλα 6: Πεξηνρή ζχληαμεο ελφο SMS]. Εηθόλα 6: Πεξηνρή ζύληαμεο ελόο SMS Τν κελνχ απηφ ζαο πξνζθέξεη ηα εμήο εξγαιεία: 1. ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο θεηκέλσλ πνπ έρεηε ζπληάμεη παιαηφηεξα θαη ηα έρεηε απνζεθεχζεη σο «Πξφηππα» κέζσ ηεο ιίζηαο, 2. ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο εηδηθψλ πεδίσλ πνπ πεξηέρνπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ παξαιεπηψλ, γηα ηελ απνζηνιή πξνζσπνπνηεκέλσλ κελπκάησλ κέζσ ηεο ιίζηαο, 3. ηε δπλαηφηεηα πξνεπηζθφπεζεο ησλ πέληε πξψησλ πξνζσπνπνηεκέλσλ κελπκάησλ κέζσ ηεο επηινγήο, 4. ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο ηνπ SMS σο αιιεινπρία κέζσ ηεο επηινγήο, 5. ηε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ ηεο κνξθήο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ SMS κέζσ ηεο ιίζηαο Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ εξγαιείσλ κπνξείηε λα βξείηε ζηηο ελφηεηεο «Πξφηππα», «Πξνζσπνπνηεκέλα SMS» θαη «Δπηινγέο» αληίζηνηρα. Σην θάησ κέξνο ηεο πεξηνρήο πνπ γίλεηαη ε πιεθηξνιφγεζε ηνπ κελχκαηνο ππάξρεη ε έλδεημε «(...) ιέμεηο, (...) ραξαθηήξεο, (...) κελχκαηα, ( ) κέλνπλ», ε νπνία ζαο ελεκεξψλεη γηα ην πφζεο ιέμεηο, πφζνη ραξαθηήξεο θαη πφζα κελχκαηα είλαη ην θείκελν πνπ έρεηε γξάςεη, θαζψο θαη πφζνη ραξαθηήξεο απνκέλνπλ. Σαο ζπκβνπιεχνπκε λα απνθχγεηε λα θάλεηε «Αληηγξαθή»+«Δπηθφιιεζε» απφ αξρεία θεηκέλνπ. Τν θείκελν ηνπ κελχκαηνο, ζα πξέπεη λα πιεθηξνινγείηαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ «Μήλπκα». 9/32

10 Εηθόλα 7: Σειηθό βήκα πξηλ ηελ απνζηνιή Μφιηο ηειεηψζεη θαη ε ζχληαμε ηνπ θεηκέλνπ ζαο, επηιέγεηε «Απνζηνιή» θαη ε δηαδηθαζία έρεη νινθιεξσζεί (ζην «Ιζηνξηθό/Επηινγέο» ζα βξείηε ην ηζηνξηθφ ησλ απνζηνιψλ ζαο). Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα πξνγξακκαηίζεηε ηελ απνζηνιή ζαο επηιέγνληαο ην θνπκπί «Πξνγξακκαηηζκφο», φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ ελφηεηα πξνγξακκαηηζκφο «Πξνγξακκαηηζκέλα». Απιό SMS Η Γηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεηε γηα ηελ απνζηνιή ελφο απινχ SMS είλαη ίδηα κε απηή ηνπ καδηθνχ SMS. Άκεζα SMS Τα «Άκεζα SMS» είλαη έλαο εηδηθφο κεραληζκφο απνζηνιήο καδηθψλ SMS, θαη έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ πξνεηνηκαζίαο ηεο απνζηνιήο. Σπγθεθξηκέλα, ηα «Άκεζα SMS» ζαο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο καδηθψλ κελπκάησλ απεπζείαο ζε παξαιήπηεο πνπ έρεηε απνζεθεχζεη ζε θάπνην αξρείν, ρσξίο ηελ πξνζζήθε απηψλ ησλ παξαιεπηψλ ζηηο επαθέο ζαο ή ηε δεκηνπξγία θάπνηαο νκάδαο επαθψλ. Τν αξρείν κπνξεί λα είλαη MS Excel /32

11 θαη 2007, MS Word θαη 2007, OpenOffice Spreadsheet θαη Text αξρείν, ηεο κνξθήο CSV ή TXT. Γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ επαθψλ ηνπ αξρείνπ ζαο θαιφ είλαη ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ αξρείνπ λα νλνκάζεηε ηηο ζηήιεο ψζηε λα πεξηέρεη ηα νλφκαηα ησλ πεδίσλ. Η δηαδηθαζία απνζηνιήο ελφο άκεζνπ SMS μεθηλάεη κε ηελ ππνβνιή ηνπ αξρείνπ ησλ παξαιεπηψλ ζηελ ππεξεζία ή ηελ επηινγή θάπνηνπ παιαηφηεξνπ [Δηθφλα 8: Υπνβνιή ηνπ αξρείνπ επαθψλ] θαη ηελ αληηζηνίρηζε ησλ ζηειψλ ηνπ αξρείνπ κε ηα πεδία ηεο ππεξεζίαο [Δηθφλα 9: Αληηζηνίρηζε ησλ ζηειψλ ηνπ αξρείνπ]. Η δηαδηθαζία απηή είλαη αλάινγε κε απηή ηεο πξνζζήθεο αξρείνπ επαθψλ ζε κηα νκάδα εξγαζίαο θαη πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ηελ ελφηεηα «Οκάδεο επαθψλ». Εηθόλα 8: Τπνβνιή ηνπ αξρείνπ επαθώλ 11/32

12 Εηθόλα 9: Αληηζηνίρηζε ηωλ ζηειώλ ηνπ αξρείνπ Μφιηο νινθιεξσζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία, ζα νδεγεζείηε ζηε ζειίδα, φπνπ ζα πξέπεη λα ζπληάμεηε ην θείκελν ηνπ κελχκαηνο, φπσο γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ελφο καδηθνχ SMS (Δηθφλα 10: Τειηθφ βήκα πξηλ ηελ απνζηνιή). Καηά ηελ ππνβνιή ελνο αξρείνπ, ε ππεξεζία πξαγκαηνπνηεί έλαλ γξήγνξν έιεγρν ηεο νξζφηεηαο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ησλ επαθψλ. Έσο φηνπ νινθιεξσζεί ν έιεγρνο, ζην πεδίν «Πξνο» ζα βιέπεηε ηελ έλδεημε «Δπεμεξγαζία επαθψλ ζε εμέιημε...», σζηφζν ζα κπνξείηε ελησκεηαμχ λα ζπληάζζεηε ην θείκελν ηνπ κελχκαηνο πνπ ζέιεηε λα ζηείιεηε. Μφιηο νινθιεξσζεί ν έιεγρνο, ζα εκθαληζηεί ζην πεδίν «Πξνο» ην ζχλνιν ησλ επαθψλ πνπ βξέζεθαλ ζην αξρείν θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ επαθψλ πνπ απέηπραλ ζηνλ έιεγρν. 12/32

13 Εηθόλα 10: Σειηθό βήκα πξηλ ηελ απνζηνιή Παξά ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ, θάπνηεο απφ ηηο επαθέο πνπ πέξαζαλ επηηπρψο πηζαλψο λα πεξηέρνπλ αθφκα νξηζκέλα ιάζε. Γηα ην ιφγν απηφ ε ππεξεζία ζαο έρεη εκθαλίζεη θάησ απφ ην πεδίν «Πξνο» ηελ επηινγή «Γηεμνδηθφο έιεγρνο επαθψλ». Η εθηέιεζε ελφο δηεμνδηθνχ ειέγρνπ ζαο εγγπάηαη απφιπηα ηελ νξζφηεηα ησλ επαθψλ ζαο, ελδέρεηαη φκσο λα δηαξθέζεη αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, αλάινγα ην πιήζνο ην επαθψλ πνπ ζα ειεγρζνχλ. Ωζηφζν, δελ είλαη απαξαίηεην λα θάλεηε δηεμνδηθφ έιεγρν ησλ επαθψλ ζαο εθφζνλ απηφο εθηειείηαη απηφκαηα απφ ηελ ππεξεζία πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπ κελχκαηνο. Η απνζηνιή ζα νινθιεξσζεί κνλάρα γηα ηηο επαθέο πνπ έρνπλ πεξάζεη επηηπρψο ην δηεμνδηθφ έιεγρν. Πξνζωπνπνηεκέλα SMS Τα πξνζσπνπνηεκέλα SMS επηηξέπνπλ ηελ απνθπγή απνζηνιήο απξφζσπσλ καδηθψλ SMS, αθνχ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απεπζπλζείηε ζε θάζε παξαιήπηε κε ην φλνκα ηνπ. Σε θάζε απνζηνιή απινχ, καδηθνχ ή άκεζνπ SMS ην θείκελν ηνπ κελχκαηνο κπνξεί είηε λα είλαη ην ίδην γηα φινπο ηνπο παξαιήπηεο είηε λα αιιάδεη απηφκαηα γηα θάζε παξαιήπηε μερσξηζηά. Τα κελχκαηα φπνπ ην θείκελν αιιάδεη απηφκαηα γηα θάζε παξαιήπηε, νλνκάδνληαη πξνζωπνπνηεκέλα SMS θαη 13/32

14 δεκηνπξγνχληαη κε ηελ εηζαγσγή νξηζκέλσλ εηδηθψλ πεδίσλ κέζα ζην θείκελφ ηνπο, ηα νπνία πεξηέρνπλ ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ θάζε παξαιήπηε. Γηα λα εηζάγεηε έλα εηδηθφ πεδίν ζην κήλπκα αξθεί λα ηνπνζεηήζεηε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνχ ζην ζεκείν πνπ ζέιεηε λα γίλεη ε εηζαγσγή θαη λα επηιέμεηε έλα ή πεξηζζφηεξα πξνζσπνπνηεκέλα πεδία απφ ηε ιίζηα πνπ βξίζθεηαη ζην κελνχ ηεο πεξηνρήο πνπ πιεθηξνινγείηε ην κήλπκα, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ [Δηθφλα 11: Γεκηνπξγία πξνζσπνπνηεκέλνπ κελχκαηνο]. Ακέζσο κεηά ηελ επηινγή ηνπ πεδίνπ ζα πξνζηεζεί ζην θείκελν ηνπ κελχκαηνο κηα ιέμε ηεο κνξθήο ${Όλνκα Πεδίνπ}. Η ιέμε απηή ζα αληηθαηαζηαζεί απηφκαηα απφ ηελ ππεξεζία θαηά ηελ απνζηνιή ηνπ κελχκαηνο κε ηελ αληίζηνηρε πξνζσπηθή πιεξνθνξία ηνπ θάζε παξαιήπηε. Εηθόλα 11: Δεκηνπξγία πξνζωπνπνηεκέλνπ κελύκαηνο Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη ζέιεηε λα απνζηείιεηε ην επρεηήξην κήλπκα «Υξόληα πνιιά!!!» ζην Γηάλλε θαη ηε Μαξία, εηζάγνληαο κέζα ζην κήλπκα ην φλνκα ηνπο (ζηελ θιεηηθή πηψζε). Μφιηο εηζάγεηε ην πεδίν «Όλνκα (Κιεηηθή)» απφ ηε δηαζέζηκε ιίζηα, ην κήλπκα ζα γίλεη «Υξόληα πνιιά ${vname}!!!». Απνζηέιινληαο ην κήλπκα, ν Γηάλλεο ζα ιάβεη «Υξόληα πνιιά Γηάλλε!!!» θαη ε Μαξία «Υξόληα πνιιά Μαξία!!!». 14/32

15 Καηά ηελ απνζηνιή πξνζσπνπνηεκέλσλ κελπκάησλ ζα πξέπεη λα είζαζηε ζίγνπξνη νηη έρεηε απνζεθεχζεη ηελ αληίζηνηρε πξνζσπηθή πιεξνθνξία πνπ ζέιεηε λα εηζάγεηε ζην κήλπκα. Έζησ φηη ζην παξάδεηγκα πνπ πξναλαθέξακε, δελ ππήξρε ε πιεξνθνξία φηη νη παξαιήπηεο είραλ νλφκαηα Γηάλλεο θαη Μαξία, ηφηε ην πεδίν ${vname} ζα αληηθαζηζηφληαλ κε θελή ηηκή θαη ην κήλπκα πνπ ζα έθηαλε ζα ήηαλ «Υξόληα πνιιά!!!». Σαο πξνηείλνπκε ινηπφλ, θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ επαθψλ ζαο ζηελ ππεξεζία, λα εηζάγεηε γηα θάζε επαθή φιεο ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξείηε φηη κπνξεί λα ζαο ρξεζηκεχζνπλ αξγφηεξα. Πξνεπηζθόπεζε: Δπηπιένλ, ζην κελνχ ηεο πεξηνρήο πνπ πιεθηξνινγείηε ην κήλπκα ζα βξείηε ηελ επηινγή πξνεπηζθφπεζεο ησλ πέληε πξψησλ πνπ ζα απνζηαινχλ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ [Δηθφλα 12: Πξνεπηζθφπεζε πξνζσπνπνηεκέλνπ κελχκαηνο], ψζηε λα δηαπηζηψζεηε εάλ νη επαθέο ζαο έρνπλ ηα ζηνηρεία πνπ έρεηε εηζάγεη ζην κήλπκα. Εηθόλα 12: Πξνεπηζθόπεζε πξνζωπνπνηεκέλνπ κελύκαηνο Καηά ηελ απνζηνιή πξνζσπνπνηεκέλσλ κελπκάησλ ζα πξέπεη λα δψζεηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ αξηζκφ ησλ ραξαθηήξσλ πνπ έρεη ην κήλπκα. Όηαλ εηνηκάδεηε έλα πξνζσπνπνηεκέλν κήλπκα ζην θείκελν πξνζζέηεηε ην πεδίν πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε, δειαδή ην ${vname}. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην κήλπκα πνπ έρεηε πξνεηνηκάζεη έρεη ηε κνξθή Φξφληα πνιιά ${vname}. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 15/32

16 ραξαθηήξσλ πνπ έρεη ππνινγίζεη ν κεηξεηήο, ζηεξίδεηαη ζην κήλπκα Φξφληα πνιιά ${vname} θαη φρη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηειηθήο ηηκήο ηνπ πεδίνπ ${vname}. Έηζη παξαηεξνχκε φηη εάλ εηζάγεηε έλα εηδηθφ πεδίν ζην θείκελν ηνπ κελχκαηνο, ηφηε ζην κεηξεηή ησλ ραξαθηήξσλ ζα πξνζηεζεί ν αξηζκφο ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ πεδίνπ θαη φρη ν αξηζκφο ησλ ραξαθηήξσλ ηεο ηηκήο ηνπ πεδίνπ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ην κήλπκα πνπ έρεηε ζπληάμεη πεξηέρεη 150 ραξαθηήξεο θαη εηζάγεηε ην πεδίν «Όλνκα (Κιεηηθή)», ν κεηξεηήο ζα απμεζεί θαηά 10 ραξαθηήξεο, δειαδή φζνπο ραξαθηήξεο έρεη ε ιέμε ${vname} πνπ ζα πξνζηεζεί ζην θείκελν (ην ζχκβνιν { είλαη 2 ραξαθηήξεο). Έηζη ε λέα ηηκή ηνπ κεηξεηή είλαη 160 ραξαθηήξεο, νπφηε ην κήλπκα θαλνληθά ζα έπξεπε λα ρξεσζεί σο 1 SMS, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα «Δπηινγέο». Ωζηφζν, θαηά ηελ απνζηνιή ηνπ κελχκαηνο ε ιέμε ${vname} ζα αληηθαηαζηαζεί κε ην φλνκα ηνπ παξαιήπηε, ην νπνίν κπνξεί λα έρεη παξαπάλσ απφ 10 ραξαθηήξεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηελ πεξίπησζε απηή ην κήλπκα ζα έρεη πάλσ απφ 160 ραξαθηήξεο θαη ζα ρξεσζεί σο 2 SMS γηα ηηο επαθέο κε φλνκα κεγαιχηεξν απφ 10 ραξαθηήξεο θαη σο 1 SMS γηα φζνπο έρνπλ φλνκα κηθξφηεξν απφ 10 ραξαθηήξεο. Επαθέο, νκάδεο & πξόηππα Επαθέο Οη επαθέο ζαο επηηξέπνπλ λα απνζεθεχζεηε ζηελ ππεξεζία κηα ιίζηα κε θηλεηά ηειέθσλα ψζηε λα ηα έρεηε άκεζα δηαζέζηκα θαηά ηελ απνζηνιή ελφο κελχκαηνο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θάζε θνξά λα θάλεηε θαηαρψξεζε. Οη επαθέο, εθηφο απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν, κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ επηπιένλ πιεξνθνξία πνπ ζαο δηεπθνιχλεη ζηελ νξγάλσζή ηνπο. Η πιεξνθνξία απηή είλαη ην φλνκα, ην επψλπκν θαη νη εκεξνκελίεο γέλλεζεο θαη ενξηήο ησλ επαθψλ ζαο. Δθηφο φκσο απφ ηελ παξαπάλσ πξνθαζνξηζκέλε πιεξνθνξία, ε ππεξεζία ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχζεηε πεδία ηεο επηινγήο ζαο γηα θάζε επαθή. Γηα λα πξνζζέζεηε κηα λέα επαθή ζα πξέπεη αξρηθά λα κεηαβείηε ζηελ θαηεγνξία «Δπαθέο», φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ [Δηθφλα 13: Πξνζζήθε λέαο επαθήο], λα πξνζζέζεηε ην θηλεηφ ηνπ ρξήζηε θαη νπνηαδήπνηε επηπιένλ πιεξνθνξία ζέιεηε θαη λα παηήζεηε ην θνπκπί πξνζζήθε. Γηα λα εηζάγεηε έλα πεδίν επηινγήο αξθεί λα επηιέμεηε «Πξνζζήθε λένπ». 16/32

17 Εηθόλα 13: Πξνζζήθε λέαο επαθήο Σε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα αλαλεψζεηε ηα ζηνηρεία κίαο επαθήο, πξέπεη λα δηαιέμεηε κία επαθή απφ ηε ιίζηα ησλ επαθψλ ζαο. Ακέζσο ε επαθή παξνπζηάδεηαη ζηελ επεμεξγαζία επαθήο θαη απφ εθεί κπνξείηε λα αλαλεψζεηε ηα ζηνηρεία ηεο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ [Δηθφλα 14: Δπεμεξγαζίαο επαθήο]. Εηθόλα 14: Επεμεξγαζίαο επαθήο 17/32

18 Οκάδεο επαθώλ Η δηαδηθαζία εηζαγσγήο ησλ επαθψλ ζαο έρεη σο εμήο: Δπηιέγεηε «Οκάδεο Δπαθψλ», δίλεηαη έλα φλνκα ζηελ νκάδα ζαο (ην νπνίν λα ζαο βνεζάεη λα ζπκάζηε ηηο επαθέο πνπ πεξηιακβάλεη ε θάζε νκάδα π.ρ. «Δλδηαθεξφκελνη εθδειψζεσλ BarX») θαη παηήζηε «Πξνζζήθε νκάδαο». Απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγήζεθε ε νκάδα επαθψλ ακέζσο εκθαλίδεηαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ «Οκάδεο» θαη πεξηέρεη «0 επαθέο», ελψ παξάιιεια ην ζχζηεκα ζαο ελεκεξψλεη φηη ε νκάδα δεκηνπξγήζεθε επηηπρψο, φπσο κπνξείηε λα δείηε θαη ζηελ [Δηθφλα 15: Γεκηνπξγία Οκάδαο Δπαθψλ]. Δπηιέμηε ηελ νκάδα ζαο (έηζη ψζηε ην ρξψκα ηνπ θφληνπ ηεο λα ζθνπξχλεη), θαη παηήζηε «Δπεμεξγαζία Οκάδαο». Εηθόλα 15: Δεκηνπξγία Οκάδαο Επαθώλ Γηα λα εηζάγεηε ηηο επαθέο ζαο ζηελ ππεξεζία ζα πξέπεη αξρηθά λα επηιέμεηε ην θνπκπί «Αλαδήηεζε»/«Browse» θαη λα αλαδεηήζεηε ην αξρείν κε ηηο επαθέο ζαο. Σην πεδίν πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά απφ ην «Αλαδήηεζε»/«Browse» έρεη εκθαληζηεί ηψξα κηα δηαδξνκή ηνπ ηχπνπ C:\Τα έγγξαθά κνπ\epafes\ EndiaferomenoiBarX.txt, δείρλνληάο ζαο ηε δηαδξνκή πνπ αθνινπζήζεθε γηα λα βξεζεί ην ελ ιφγσ αξρείν [Δηθφλα 16: Πξνζζήθε αξρείνπ επαθψλ]. Τν αξρείν κπνξεί λα είλαη MS Excel θαη 2007, MS Word θαη 2007, OpenOffice Spreadsheet θαη Text αξρείν, ηεο κνξθήο CSV ή TXT. Γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ επαθψλ ηνπ αξρείνπ ζαο θαιφ είλαη ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ αξρείνπ λα νλνκάζεηε ηηο ζηήιεο ψζηε λα πεξηέρεη ηα νλφκαηα ησλ πεδίσλ. Σηε ζπλέρεηα, επηιέμηε ζην «Κσδηθνπνίεζε αξρείνπ»/«file encoding» ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ αξρείνπ ζαο [Δηθφλα 16: Πξνζζήθε αξρείνπ επαθψλ]. Τν βήκα απηφ απαηηείηαη κνλάρα γηα απιά αξρεία θεηκέλνπ (.txt) θαη γηα αξρεία «Οξηνζεηεκέλα κε θφκκαηα» (.csv). Τέινο, εάλ ην αξρείν ησλ επαθψλ πνπ ζέιεηε λα ππνβάιιεηε ζηελ ππεξεζία πεξηέρεη ζηελ πξψηε γξακκή ηα νλφκαηα ησλ ζηειψλ, ηφηε ζα πξέπεη λα επηιέμεηε ηελ αληίζηνηρε επηινγή. 18/32

19 Εηθόλα 16: Πξνζζήθε αξρείνπ επαθώλ Παηψληαο ην «Γνθηκή αξρείνπ», ε ππεξεζία ζα ζαο εκθαλίζεη έλα πίλαθα κε ηηο πέληε πξψηεο γξακκέο ηνπ αξρείνπ πνπ ππνβάιιαηε (Δηθφλα 17: Αληηζηνίρηζε ζηειψλ αξρείνπ επαθψλ). Τν πξψην θειί ζε θάζε ζηήιε πεξηέρεη κηα ιίζηα κε ηα πεδία «Όλνκα»/«Name», «Όλνκα (Κιεηηθή)»/«Name (Vocative)», «Επώλπκν»/«Surname»,«Επώλπκν (Κιεηηθή)»/«Surname (Vocative)», «Κηλεηό»/«Mobile», «Ηκ/λία Γέλλεζεο»/«Birthday», «Ηκ/λία Γηνξηήο»/«Nameday» θαη «Άιιν»/«Custom». Σην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα επηιέμεηε απφ ηε ιίζηα θάζε ζηήιεο πνπ ζαο ελδηαθέξεη λα εηζαρζεί ζηελ ππεξεζία, ηελ επηινγή πνπ πεξηγξάθεη ηα πεξηερφκελά ηεο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ κηα ζηήιε πεξηέρεη ην θηλεηφ ησλ επαθψλ, ηφηε ζηε ιίζηα ηεο ζηήιεο απηήο επηιέμηε ην πεδίν «Κηλεηφ». Τν πεδίν «Άιιν» ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαλέλα απφ ηα πξνεγνχκελα πεδία ηεο ππεξεζίαο δελ πεξηγξάθεη ηα πεξηερφκελα κηαο ζηήιεο ηνπ αξρείνπ. Δάλ δελ αληηζηνηρίζεηε θάπνηεο απφ ηηο ζηήιεο ηφηε απηέο δελ ζα απνζεθεπηνχλ ζηελ ππεξεζία. 19/32

20 Εηθόλα 17: Αληηζηνίρηζε ζηειώλ αξρείνπ επαθώλ Σηε ζπλέρεηα, επηιέμηε ην «Απνζήθεπζε» θαη νη επαθέο ζα πξνζηεζνχλ ζηελ νκάδα εξγαζίαο. Μφιηο νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πξνζζήθεο, ε ππεξεζία ζα ζαο ελεκεξψζεη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ επαθψλ πνπ πξνζηέζεθαλ θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ επαθψλ πνπ ππήξραλ ήδε ζηελ νκάδα εξγαζίαο θαη δελ πξνζηέζεθαλ. Σην ζεκείν απηφ ε δηαδηθαζία έρεη νινθιεξσζεί. Πξόηππα Τα πξφηππα ζαο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεηε θαη λα απνζεθεχζεηε κελχκαηα πνπ ζηέιλεηε ζπρλά, ψζηε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε αξγφηεξα γηα ηελ απνζηνιή SMS. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαηά ηελ απνζηνιή ηνπ κελχκαηνο απιά επηιέγεηε ην πξφηππν πνπ ζέιεηε θαη ην ζηέιλεηε ακέζσο ρσξίο λα θαηαλαιψζεηε ρξφλν λα ην γξάςεηε. 20/32

21 Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα λέν πξφηππν ζα πξέπεη αξρηθά λα επηιέμεηε ηελ θαηεγνξία «Πξφηππα». Μφιηο κεηαβείηε ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα, ζα πξέπεη λα εηζάγεηε ην φλνκα θαη ην θείκελν ηνπ πξφηππνπ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ [Δηθφλα 18: Δηζαγσγή λένπ πξφηππνπ]. Σην πάλσ κέξνο ηεο πεξηνρήο πνπ πιεθηξνινγείηε ην θείκελν ηνπ πξφηππνπ βξίζθεηαη έλα κελνχ επηινγψλ πνπ ζαο επηηξέπεη ηα αθφινπζα: 1. ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεηε πξνζσπνπνηεκέλν πξφηππν. Γηα λα ην θάλεηε απηφ αξθεί λα εηζάγεηε ζην θείκελν ηνπ πξφηππνπ θάπνηα απφ ηα εηδηθά πεδία πνπ πεξηέρνπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ παξαιεπηψλ θαη βξίζθνληαη ζηε ιίζηα, 2. ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίζεηε εάλ ην πξφηππν ζα ζηαιεί αξγφηεξα σο αιιεινπρία SMS κέζσ ηεο επηινγήο, 3. ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίζεηε κε πνηά κνξθή ζα ζηαιεί αξγφηεξα ην πξφηππν σο SMS κέζσ ηεο επηινγήο Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ εξγαιείσλ κπνξείηε λα βξείηε ζηηο ελφηεηεο «Πξνζσπνπνηεκέλα SMS» θαη «Δπηινγέο» αληίζηνηρα. Εηθόλα 18: Εηζαγωγή λένπ πξόηππνπ 21/32

22 Μφιηο νινθιεξψζεηε ηε δεκηνπξγία ηνπ πξφηππνπ επηιέμηε «Πξνζζήθε» θαη ζα ην δείηε λα εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα ησλ πξνηχπσλ ζαο. Γηα λα ελεκεξψζεηε έλα ππάξρνλ πξφηππν επηιέμηε ην αληίζηνηρν πξφηππν απφ ηε ιίζηα ησλ πξνηχπσλ ζαο, αιιάμηε ηα ζηνηρεία πνπ επηζπκείηε θαη παηήζηε «Δλεκέξσζε», φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ [Δηθφλα 19: Δλεκέξσζε ]. Εηθόλα 19: Ελεκέξωζε πξόηππνπ Πξνγξακκαηηζκέλα Δθηφο απφ ηελ άκεζε απνζηνιή κηαο καδηθήο, άκεζεο ή απιήο απνζηνιήο, είλαη δπλαηφο ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο, νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζην κέιινλ. Η ππεξεζία ProSMS.gr είλαη ππεχζπλε λα ζηείιεη ηελ ελ ιφγσ πξνγξακκαηηζκέλε απνζηνιή ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ έρεηε νξίζεη. Δπηπιένλ, κέρξη λα εθηειεζηεί ε απνζηνιή, κπνξεί λα ηελ αθπξψζεηε ή λα ηε κεηαβάιιεηε. 22/32

23 Η δηαδηθαζία είλαη πνιχ απιή θαη ίδηα ηφζν γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ απινχ SMS φζν θαη γηα ηνπ πεξίπησζε ηνπ άκεζνπ θαη καδηθνχ. Με ην ζχκβνιν ζην βήκα 1, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ [Δηθφλα 20: Πξνγξακκαηηζκφο καδηθήο απνζηνιήο], κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα ηεο απνζηνιήο. Τα βήκαηα 2 & 3 ρξεζηκεχνπλ ζην λα δεκηνπξγήζεηε επαλαιακβαλφκελεο απνζηνιέο, δειαδή κπνξείηε π.ρ. θάζε εβδνκάδα λα ζηέιλεηε ην ίδην SMS ζηνπο ίδηνπο παξαιήπηεο. Αλ νη απνζηνιέο ζαο δελ επηζπκείηε λα έρνπλ επαλαιεπηηθφ ραξαθηήξα, δε ρξεηάδεηαη λα θάλεηε νπνηαδήπνηε ξχζκηζε ζηα βήκαηα 2 & 3. Εηθόλα 20: Πξνγξακκαηηζκόο καδηθήο απνζηνιήο Μφιηο ξπζκίζεηε ηηο επηινγέο ζηα παξαπάλσ βήκαηα, παηήζηε «Δλεκέξσζε επηινγψλ». Σηα πιαίζηα πνπ ζα εκθαληζηνχλ, παξνπζηάδνληαη α) ε κέξα θαη ε ψξα ηεο απνζηνιήο ή ησλ απνζηνιψλ ζαο θαη β) ε νκάδα ή νη νκάδεο επαθψλ πνπ ζα 23/32

24 ιάβνπλ ην SMS. Δπηιέγνληαο «Πξνγξακκαηηζκφο», έρεηε νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ ηεο απνζηνιήο ζαο. Ιζηνξηθό / Επηινγέο Σηελ θαηεγνξία απηή κπνξείηε λα δείηε ην ηζηνξηθφ ησλ απνζηνιψλ ζαο θαζψο θαη λα ξπζκίζεηε θάπνηεο ρξήζηκεο επηινγέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα βξείηε ην ηζηνξηθφ ησλ απνζηνιψλ ζαο γηα ηηο απνζηνιέο πνπ έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ηειεπηαίεο 90 εκέξεο θαζψο θαη ηηο αλαθνξέο παξάδνζεο γηα θάζε κηα απνζηνιή SMS. Η θαηεγνξία απηή παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο απνζηνιέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη ζε επίπεδν SMS. Αλαιπηηθή αλαθνξά παξάδνζεο γηα θάζε SMS: Τν ηζηνξηθφ ηφζν ησλ καδηθψλ φζν θαη ησλ απιψλ απνζηνιψλ πεξηέρεη αλαθνξέο παξάδνζεο γηα φια ηα κελχκαηα. Οη θαηαζηάζεηο κπνξεί λα είλαη είηε Απεζηάιε ή Παξαδφζεθε ή Απέηπρε. Σε πεξίπησζε απνηπρίαο ε νπνία πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ζε κεγαιχηεξν βάζνο ε εηαηξία καο έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ αληίζηνηρν πάξνρν θαη καζαίλεη αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο απνηπρίαο. Αλαιπηηθό ηζηνξηθό όιωλ ηωλ απνζηνιώλ ζε επίπεδν SMS ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θάζε κελχκαηνο (Παξαδφζεθε, απέηπρε θηι): Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ην ηζηνξηθφ πεξηιακβάλεη ηελ θαηάζηαζε θάζε κελχκαηνο. Δπίζεο πεξηιακβάλεη θαη άιια ζηνηρεία φπσο είλαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο θαζψο θαη ε νκάδα ζηελ νπνία απεζηάιε. Επηινγέο Μεηά ηελ είζνδφ ζαο ζηελ ππεξεζία, θαη επηιέγνληαο ηηο «Δπηινγέο» ζηελ θαηεγνξία «Ιζηνξηθφ», φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 21: Δπηινγέο, έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίζεηε: 24/32

25 Εηθόλα 21: Επηινγέο 1. Γεληθέο Ρπζκίζεηο: Απφ εδψ κπνξείηε λα θαζνξίζεηε ηε γιψζζα πνπ ζα ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηείηε θαηά ηε δηαρείξηζε ηεο ππεξεζίαο, 2. Πξνεπηινγέο: Απφ εδψ κπνξείηε λα θαζνξίζεηε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ απνζηνιή ησλ SMS. Πην ζπγθεθξηκέλα, a. ηνλ απνζηνιέα ηωλ SMS ζαο: κε ηνλ φξν «απνζηνιέαο» ηνπ SMS ελλννχκε ην φλνκα ή ηειέθσλν ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζην θηλεηφ ηνπ παξαιήπηε σο απνζηνιέαο ηνπ κελχκαηνο, π.ρ. ην επψλπκφ ζαο ή ην φλνκα ηεο εηαηξίαο ζαο. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέρξη 11 ραξαθηήξεο (γξάκκαηα) ή κέρξη 16 αξηζκνί. Γε ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκβνια νχηε ειιεληθνί ραξαθηήξεο, b. ηελ αιιεινπρία SMS: ε αιιεινπρία SMS ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ SMS πέξα απφ ην αξρηθφ κέγεζνο ησλ 160 ραξαθηήξσλ (70 γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ UCS-2*) κε ηελ αληίζηνηρε πάληα ρξέσζε, δειαδή αλ ην SMS πνπ ζέιεηε λα ζηείιεηε είλαη π.ρ. 25/32

26 170 ραξαθηήξεο απηφ ζεκαίλεη φηη λαη κελ ν παξαιήπηεο ζα ιάβεη έλα SMS, απφ ην ινγαξηαζκφ ζαο ζα αθαηξεζνχλ 2 κελχκαηα κε ηελ επηινγή GSM** (ή 4 αλ ζέιεηε λα ην ζηείιεηε κε ηελ επηινγή UCS-2), c. ηε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ ηνπ SMS: i. **«GSM»: πξφθεηηαη γηα ηελ πην απιή θαη ζπλεζηζκέλε κνξθή SMS, κε κέγηζην κήθνο 160 ραξαθηήξεο/sms. Ο παξαιήπηεο ιακβάλεη ην SMS κε θεθαιαία γξάκκαηα, ii. *«UCS-2»: ζαο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζηείιεηε νπνηνδήπνηε θείκελν ζέιεηε, φπσο πεδά Διιεληθά ή άιιεο γιψζζεο φπσο Αξαβηθά θ.ιπ. κε κέγηζην κήθνο 70 ραξαθηήξεο/sms iii. Flash SMS: κε ηελ επηινγή Flash SMS, ηα SMS ηα νπνία ζηέιλεηε, εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ παξαιήπηε απηφκαηα. Έηζη ν παξαιήπηεο βιέπεη ην κήλπκά ζαο ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα επηιέμεη «Δκθάληζε κελχκαηνο» Πξνζνρή! Σα Flash SMS δελ απνζεθεύνληαη απηόκαηα θαη δηαγξάθνληαη κε ην πάηεκα ελόο πιήθηξνπ. Επίζεο ππάξρνπλ θάπνηεο ζπζθεπέο ζην εκπόξην πνπ δελ ππνζηεξίδνπλ Flash SMS. d. ηελ απνζηνιή παιαηνύ ηζηνξηθνύ κε ε ππεξεζία ProSMS.gr ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα βιέπεηε ην ηζηνξηθφ ησλ απνζηνιψλ πνπ έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 90 εκεξψλ. Ωζηφζν, ελεξγνπνηψληαο ηελ επηινγή απνζηνιήο ηνπ ηζηνξηθνχ κέζσ , ε ππεξεζία ζα ζαο απνζηέιιεη απηφκαηα θάζε εβδνκάδα ην ηζηνξηθφ πνπ είλαη παιαηφηεξν ησλ 90 εκεξψλ ζην ζαο, ψζηε λα ην έρεηε δηαζέζηκν φηαλ ην ζειήζεηε. e. ηελ πξνώζεζε αλαθνξώλ παξάδνζεο κελπκάηωλ: ε επηινγή απηή ηζρχεη κφλν γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ HTTP API ηνπ ProSMS.gr, νη νπνίνη ζέινπλ λα ιακβάλνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ηηο αλαθνξέο παξάδνζεο ησλ κελπκάησλ πνπ απνζηέιινπλ. 3. ηνηρεία Λνγαξηαζκώλ: Απφ εδψ κπνξείηε λα νξίζεηε, ηα ζηνηρεία ζηα νπνία ζα εθδίδεηαη ην ηηκνιφγην θάζε θνξά πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηε κηα αγνξά SMS: νλνκαηεπψλπκν, επάγγεικα, ΑΦΜ, ΓΟΥ, δηεχζπλζε, Τ.Κ. Οη ρξήζηεο κνπ Τν ProSMS.gr ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζαο ζε ππεξ-ινγαξηαζκφ (super account). Έλαο ππέξ-ινγαξηαζκφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη έλα ζχλνιν απν ππφ-ινγαξηαζκνχο (sub-accounts) πνπ βξίζθνληαη ππν ηελ θαηνρή ηνπ κέζα απν ηελ ππνθαηεγνξία Οη ρξήζηεο κνπ φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ Εηθόλα 22: Οη ρξήζηεο κνπ. 26/32

27 Εηθόλα 22: Οη ρξήζηεο κνπ Όπσο θαίλεηαη απν ηελ παξαπάλσ εηθφλα, έλαο ππέξ-ινγαξηαζκφο κπνξεί λα βιέπεη κε κηα καηηά ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη νη ππφ-ινγαξηαζκνί πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξεί λα βιέπεη εχθνια θαη γξήγνξα ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 1. Τα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ (π.ρ. ρξήζηεο: products, θηλεηφ: ) 2. Τνλ αξηζκφ ησλ sms πνπ έρεη ζηείιεη (π.ρ. Αξ: 13 sms, θφζηνο 13 sms 1 ). Αλ επηιέμεηε θάπνην άιιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην drop down menu πνπ βξηζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ πίλαθα, κπνξείηε λα δείηε ηηο απνζηνιέο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν ππν - ινγαξηαζκφο ζαο γηα ην επηιεγκέλν δηάζηεκα. 3. Τν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ (π.ρ. 91) Δθηφο απφ ηα ζηνηρεία απηά πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ ν ππεξ-ινγαξηαζκφο κπνξεί λα εθηειεί θαη ηηο εμήο ελέξγεηεο 2 : 1. λα κεηαθέξεη ηα sms πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ζηνπο ππφ-ινγαξηαζκνχο 2. λα ελεξγνπνηεί θαη λα απελεξγνπνηεί ηνπο ππφ-ινγαξηαζκνχο 3. λα εηζέξρεηαη ζηελ ππεξεζία σο έλαο απν ηνπο ππφ-ινγαξηαζκνχο 1 Έλα sms ελδέρεηαη λα θνζηίζεη παξαπάλσ ηνπ ελφο sms αλάινγα ηνλ ηχπν ηνπ (GSM, flash, unicode) θαη ηνλ πάξνρν ηνπ παξαιήπηε. 2 Γελ παξέρνληαη φιεο νη παξαπάλσ ελέξγεηεο ζε φινπο ηνπο ππεξ-ινγαξηαζκνχο 27/32

28 Ελεξγνπνίεζε ππεξ-ινγαξηαζκνύ Γηα λα κπνξέζεηε λα αιιάμεηε ην ινγαξηαζκό ζαο ζε ππεξ-ινγαξηαζκό θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηη ιεηηνπξγηθφηεηεο πνπ παξέρεη, ηφηε πξέπεη λα έξζεηε ζε επηθνηλσλία καδί καο: Σει: Σηκνθαηάινγνο Απφ εδψ κπνξείηε λα δείηε ηηο ηηκέο ζε δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο απφ SMS. Σηνλ ηηκνθαηάινγφ καο κπνξείηε λα επηιέμεηε πνηα πνζφηεηα ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ζαο. Όπσο παξαηεξείηε, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε πνζφηεηα ηφζν ειαηηψλεηαη ε ηηκή ηνπ SMS, π.ρ. ην θφζηνο αλά SMS γηα ηα SMS είλαη 0,042 ελψ ην θφζηνο αλά SMS γηα ηα SMS είλαη 0,038. Εηθόλα 23: Σηκνθαηάινγνο εκείωζε: νη παξαπάλσ ηηκέο δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ Φ.Π.Α 21%. 28/32

29 Αγνξά SMS Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα επηιέμεηε ηελ πνζφηεηα ησλ SMS πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ κπνξείηε λα ζπλερίζεηε θαη ζηελ αγνξά ηνπ. Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ αγνξά ζαο, ρξεηάδεηαη λα επηιέμεηε ηελ επηινγή «Αγνξά SMS» ζην κελνχ πνπ ππάξρεη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο ζειίδαο. Ακέζσο νδεγείζηε ζηελ ζειίδα, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 24: Αγνξά πνζφηεηαο SMS. Εηθόλα 24: Αγνξά πνζόηεηαο SMS Τπάξρνπλ δύν ηξόπνη αγνξάο SMS: Αγνξά κέζω πηζηωηηθήο θάξηαο: Απνηειεί κηα πνιχ απιή δηαδηθαζία, ηελ νπνία κπνξείηε λα αθνινπζήζεηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εκέξαο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο online αγνξάο, ηα SMS κεηαθέξνληαη απηφκαηα ζην ινγαξηαζκφ ζαο. Σαο ελεκεξψλνπκε φηη νη online πιεξσκέο γίλεηαη κέζσ αζθαινχο site ηεο Eurobank. 29/32

30 Για ηην ενεργοποίηζη ηης δσναηόηηηας online πληρωμής ζην ινγαξηαζκφ ζαο, ρξεηάδεηαη λα ζηείιεηε ηα ζηνηρεία ζαο (νλνκαηεπψλπκν, επάγγεικα, ΑΦΜ, ΓΟΥ, δηεχζπλζε θαζψο θαη ην λνχκεξν ηνπ θηλεηνχ ζαο ηειεθψλνπ ή ηνπ κε ην νπνίν αλνίμαηε ινγαξηαζκφ ζηελ ππεξεζία) ζην ή ζην θαμ: , αλαθέξνληαο φηη επηζπκείηε λα ελεξγνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα online πιεξσκήο ζην ινγαξηαζκφ ζαο. Καηάζεζε ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό: Τξάπεδα Πεηξαηψο: Λνγαξηαζκφο: ΙΒΑΝ: GR Γηθαηνχρνο ινγαξηαζκνχ: Cytech E.Π.Δ. Eurobank: Λνγαξηαζκφο: ΙΒΑΝ: GR Γηθαηνχρνο ινγαξηαζκνχ: Οινθιεξσκέλεο Λχζεηο Πιεξνθνξηθήο Δ.Π.Δ. Μεηά ηελ θαηάζεζή ζαο, παξαθαινχκε ζηείιηε ην απνδεηθηηθφ ηεο θαηάζεζεο κε ή κε θαμ: γηα λα ζαο κεηαθέξνπκε άκεζα ηα SMS ζην ινγαξηαζκφ ζαο. Παξαθαινχκε γηα ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ρξεζηκνπνηείηε ην ή ην θηλεηό ζαο ηειέθωλν σο αηηηνινγία ηεο θαηάζεζεο. Μφιηο ιάβνπκε ην /θαμ ζα κεηαθέξνπκε ζην ινγαξηαζκφ ζαο ηα SMS πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θαηάζεζή ζαο. 30/32

31 Έμνδνο απφ ηελ ππεξεζία Όηαλ πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ απνζηνιή ησλ SMS ή φηαλ νινθιεξψζεηε ηε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ ηεο απνζηνιήο ζαο, κπνξείηε λα θάλεηε έμνδν απφ ηελ ππεξεζία επηιέγνληαο πάλσ δεμηά ηελ ππνγξακκηζκέλε θξάζε «Sign Out», φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ [Δηθφλα 25: Έμνδνο απφ ηελ ππεξεζία]. Εηθόλα 25: Έμνδνο από ηελ ππεξεζία 31/32

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Διάπθπωζη εγγπάθος Διάπθπωζη εγγπάθων Γηα λα δείηε κηα δηάξζξσζε ππάξρνληνο εγγξάθνπ, επηιέμηε ηελ εληνιή Διάπθπωζη

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Διαχειριστή Η πιαηθφξκα Open eclass είλαη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ θαη απνηειεί ηελ πξφηαζε ηνπ Παλειιήληνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πιαηθφξκα Open eclass είλαη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ θαη απνηειεί ηελ πξφηαζε ηνπ Παλειιήληνπ Αθαδεκατθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Οδεγίεο Φξήζεο ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Γεληθώλ Αδεηώλ (ΦΔΚ1700/Β/10-07-2013), ε Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΣΣ (εθεμήο ΓΓΔ) ιεηηνπξγεί

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν

Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν Δθπαηδεπηηθό Τιηθό γηα ηελ «Τπεξεζία Δθπαηδεπηηθώλ Κνηλνηήησλ θαη Ιζηνινγίσλ» http://blogs.sch.gr 4ν κέξνο: Οδεγόο ρξήζεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζην http://blogs.sch.gr Δξεπλεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Πρόησπα θαη Οδεγοί

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Πρόησπα θαη Οδεγοί Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Πρόησπα θαη Οδεγοί Φρήζε Προηύπωλ θαη Οδεγώλ. Φξεζηκνπνηώληαο πξόηππα θαη νδεγνύο θεξδίδεηε πνιύηηκν ρξόλν όηαλ δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Customer. Relationship. Management

Customer. Relationship. Management Customer Relationship Management 1 Customer Relationship Management ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 ΔΟΜΘ ΧΡΘΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΕΠΙ ΣΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ... 4 ΧΘΜΑΣΙΚΘ ΑΠΕΙΚΟΝΙΘ CRM... 5 ΔΟΜΘ ΣΟΤ ΜΕΝΟΤ... 6 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟΚΕΝΣΡΧΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΧΝ ΑΘΗΝΧΝ 158 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΠΑΣΡΑ : 156, ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΑΙΘΟΤΑ : 2610490350 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΣΡΙΠΟΛΗ : 106,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ Πξνηνύ μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία γηα λα εγθαηαζηήζεηε ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην live DVD, βεβαηωζείηε όηη ζαλ πξώηε ζπζθεπή εθθίλεζεο έρεηε βάιεη ην drive πνπ πεξηέρεη ην DVD.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα