Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ"

Transcript

1 Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ

2 Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε θαη λα εθηππώλεηε θαθέινπο θαη εηηθέηεο. Όηαλ ζέιεηε λα απνζηείιεηε κεκνλσκέλεο επηζηνιέο θαη θαθέινπο αιιεινγξαθίαο, δε ρξεηάδεηαη λα κπείηε ζηνλ θόπν ηεο ζπγρώλεπζεο αιιεινγξαθίαο. Η ηδαληθή επηινγή είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ εληνιή Επγαλεία Επιλογέρ και ζηοισεία Αλληλογπαθίαρ Φάκελοι και Εηικέηερ. Δπεηδή πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη ε κεκνλσκέλε απνζηνιή επηζηνιήο πξέπεη λα γλσξίδεηε θαη απηή ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο θαθέισλ θαη εηηθεηώλ πνπ ζαο παξέρεη ε εθαξκνγή. Παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά θαη απηή ηε δπλαηόηεηα. Ωζηόζν ππελζπκίδνπκε όηη ην εξγαιείν απηό δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη, όηαλ ζέιεηε λα απνζηείιεηε καδηθή αιιεινγξαθία θαη πξέπεη λα εθηππώζεηε ηνπο αληίζηνηρνπο θαθέινπο, γηαηί ζα πξέπεη λα γξάθεηε θαη λα εθηππώλεηε ηηο πιεξνθνξίεο γηα θάζε θάθειν ρσξηζηά. Γηα ηε καδηθή απνζηνιή αιιεινγξαθίαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ εληνιή Σπγρώλεπζε Αιιεινγξαθίαο γηα λα αθήλεηε ηελ εθαξκνγή Word λα εηζάγεη απηόκαηα ηα ζηνηρεία θάζε παξαιήπηε, από ηε βάζε δεδνκέλσλ, πνπ έρεηε ήδε έηνηκε. Δημιοςπγία μεμονωμένος θακέλος Γηα λα έρνπλ νη θάθεινη επαγγεικαηηθή εκθάληζε δε ρξεηάδεηαη λα ηνπο δώζεηε ζην ηππνγξαθείν. Η εθαξκνγή Word ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ εθηππσηή ζαο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα. 1) Δπηιέμηε ηελ εληνιή Επγαλεία Επιλογέρ και ζηοισεία Αλληλογπαθίαρ Φάκελοι και Εηικέηερ. 2) Δάλ είλαη απαξαίηεην επηιέμηε ηελ θαξηέια Φάκελοι. 3) Σηα πιαίζηα θεηκέλνπ Γηεύζπλζε παξαιήπηε θαη Γηεύζπλζε απνζηνιέα πιεθηξνινγείηε ηηο θαηάιιειεο δηεπζύλζεηο. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα εηθνλίδηα Βηβιίνπ δηεπζύλζεσλ, πνπ βξίζθεηαη πάλσ από θάζε πιαίζην θεηκέλνπ, γηα λα εηζάγεηε ηα ζηνηρεία απεπζείαο από ην βηβιίν δηεπζύλζεσλ. 4) Αλ ζέιεηε λα αιιάμεηε θάπνηεο από ηηο παξακέηξνπο εθηύπσζεο ησλ θαθέισλ, θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί Επιλογέρ. 5) Σηελ θαξηέια Επιλογέρ Φακέλος, από ηελ αλαδηπινύκελε ιίζηα Μέγεθορ θακέλος, κπνξείηε λα επηιέμεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαθέισλ. Η θαξηέια Επιλογέρ εκηύπωζηρ, ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ξπζκίζεηε ηε κέζνδν ηξνθνδνζίαο ησλ θαθέισλ ζηνλ εθηππσηή θαη ηνλ ηξόπν ηξνθνδνζίαο ηνπο. 6) Κάλεηε θιηθ ζην θνπκπί ΟΚ γηα λα επηζηξέςεηε ζην παξάζπξν δηαιόγνπ Φάθεινη θαη εηηθέηεο. 7) Παηήζηε ην θνπκπί Δθηύπσζε γηα λα εθηππώζεηε απεπζείαο ην θάθειν ή ην θνπκπί Πξνζζήθε ζην έγγξαθν. Ο θάθεινο δεκηνπξγήζεθε ζε λέν έγγξαθν, ζα εκθαλίδεηαη πξηλ από ηε ζειίδα ηνπ εγγξάθνπ ζαο θαη ζα κπνξείηε λα ηνλ επεμεξγαζηείηε, λα ηνλ 2

3 κνξθνπνηήζεηε, λα ηνλ ηππώζεηε θαη λα ηνλ ππνζεθεύζεηε σο κέξνο ηνπ εγγξάθνπ ζαο. Δημιοςπγία και εκηύπωζη εηικεηών για μεμονωμένερ επιζηολέρ ή μικπό απιθμό επιζηολών. Οη εηηθέηεο αιιεινγξαθίαο είλαη ζπλήζσο απηνθόιιεηεο θαη επηηξέπνπλ ηελ εύθνιε εηζαγσγή δηεπζύλζεσλ ζηα έγγξαθα ή ηα θπιιάδηα. Δθηόο από ηηο εηηθέηεο γηα ηελ αιιεινγξαθία ζαο κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε θαη λα εθηππώζεηε εηηθέηεο γηα ηα cd, dvd, θαζέηεο ήρνπ θαη video. 1) Δπηιέμηε ηελ εληνιή Επγαλεία Επιλογέρ και ζηοισεία Αλληλογπαθίαρ Φάκελοι και Εηικέηερ. 2) Δπηιέμηε ηελ θαξηέια Εηικέηερ. 3) Σηα πιαίζηα θεηκέλνπ Γηεύζπλζε πιεθηξνινγείηε ηελ θαηάιιειε δηεύζπλζε. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην πιαίζην ειέγρνπ Φξήζε δηεύζπλζεο απνζηνιέα γηα λα εηζαρζεί ε δηεύζπλζε απηόκαηα. Δπίζεο κπνξείηε εδώ λα πιεθηξνινγήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεηε λα εκθαλίδνληαη ζε όιεο ηηο εηηθέηεο. 4) Παηήζηε ζην θνπκπί Επιλογέρ γηα λα δηαιέμεηε ηνλ ηύπν εηηθεηώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε. Σηελ πεξηνρή Καζέηα: κπνξείηε λα επηιέμεηε δηαθνξεηηθή θαζέηα ραξηηνύ, όπνπ ζα ηνπνζεηήζεηε ηηο εηηθέηεο. Σηελ πεξηνρή Εηικέηερ: εκθαλίδεηε ηνλ θαηάινγν κε ηηο δηαζέζηκεο κάξθεο εηηθεηώλ, ελώ ζηελ πεξηνρή Απιθμόρ πποϊόνηορ: βιέπεηε ηνπο δηαζέζηκνπο ηύπνπο εηηθεηώλ γηα ηε κάξθα εηηθεηώλ πνπ δηαιέμαηε (δηαβάζηε ηε ζπζθεπαζία ησλ εηηθεηώλ ζαο γηα λα επηιέμεηε). 5) Παηήζηε ην θνπκπί Δθηύπσζε γηα λα εθηππώζεηε απεπζείαο ηελ ή ην θνπκπί Πξνζζήθε ζην έγγξαθν, γηα λα πξνζζέζεηε ηηο εηηθέηεο ζε λέν έγγξαθν, όπσο θαίλεηαη ζηελ αθόινπζε εηθόλα. 3

4 ζπγρώλεπζεο αιιεινγξαθίαο. Σε πξνεγνύκελε ελόηεηα είδακε βήκα πξνο βήκα πώο γίλεηαη ε ζπγρώλεπζε αιιεινγξαθίαο γηα ηε δεκηνπξγία θαη απνζηνιή καδηθώλ επηζηνιώλ. Έρεηε πιένλ εθηππώζεη ηηο επηζηνιέο ζαο θαη ηώξα πξέπεη λα ηηο ηαρπδξνκήζεηε. Με πνην ηξόπν ζα γξάςεηε ηηο δηεπζύλζεηο ζηνπο θαθέινπο; Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία εθηύπσζεο θαθέισλ, αιιά ε εηζαγσγή δεδνκέλσλ από ηελ αξρή, ζε θάζε θάθειν και για μεγάλο πλήθος φακέλων είλαη εμαηξεηηθά επίπνλε θαη ρξνλνβόξα δηαδηθαζία. Αληί ινηπόλ λα εθηππώλεηε ρσξηζηά θάζε θάθειν ή εηηθέηα κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ νδεγό Σπγρώλεπζεο Αιιεινγξαθίαο γηα λα δεκηνπξγήζεηε όινπο ηνπο πνιινύο θαθέινπο ή ηηο εηηθέηεο ρξεζηκνπνηώληαο ην ίδην αξρείν πξνέιεπζεο δεδνκέλσλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε ζην παξάδεηγκα ηεο Δημιοςπγία Εηικεηών Αλληλογπαθίαρ. Παποςζίαζη διαδικαζίαρ. Ήδε γλσξίδεηε κεγάιν θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, αθνύ είλαη παξόκνηα κε ηε Σπγρώλεπζε Αιιεινγξαθίαο: ρξεζηκνπνηείηε ηνλ Οδεγό Σπγρώλεπζεο Αιιεινγξαθίαο. 1) Δθθηλήζηε ηνλ Οδεγό Mail merge Wizard (Επγαλεία Επιζηολέρ και ζηοισεία Αλληλογπαθίαρ Σςγσώνεςζη Αλληλογπαθίαρ )θαη ελεξγνπνηήζηε ηελ επηινγή Εηικέηερ ζαλ ηύπν θπξίσο εγγξάθνπ. 2) Κάλεηε θιηθ ζηελ εληνιή ππεξζύλδεζκν Επόμενο: Έγγπαθο Εκκίνηζηρ. Δκθαλίδεηαη ην δεύηεξν πιαίζην ηνπ παξαζύξνπ εξγαζηώλ Επιλογή εγγπάθος έναπξηρ. 3) Από ηελ ελόηεηα Αλλαγή ηηρ διάηαξηρ ηος εγγπάθος ελεξγνπνηήζηε ηελ επηινγή Επιλογέρ εηικέηαρ Αλνίγεη ην νκώλπκν παξάζπξν δηαιόγνπ από όπνπ κπνξείηε λα νξίζεηε ηηο επηινγέο εθηύπσζεο θαη ηύπνπ εηηθεηώλ (έρεη ήδε αλαιπζεί πξνεγνπκέλσο) 4

5 4)Τν Word ζα δηακνξθώζεη ην έγγξαθν γηα ηε δεκηνπξγία εηηθεηώλ. Παηήζηε ηελ εληνιή Επόμενο: Επιλογή παπαληπηών 5)Παηήζηε ζηελ επηινγή Αναζήηηζη γηα λα εληνπίζεηε ηε ιίζηα πνπ ζέιεηε λα αλαδεηήζεηε. 5

6 6)Θα εκθαληζηεί ην πιαίζην δηαιόγνπ Επιλογή απσείος πποέλεςζηρ δεδομένων. Αλνίμηε ην αξρείν πνπ ππάξρεη ζηε ιίζηα παξαιεπηώλ, πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε. Θα εκθαληζηεί ην πιαίζην δηαιόγνπ Παξαιήπηεο Σπγρώλεπζεο αιιεινγξαθίαο. Δκθαλίδνληαη όινη ν παξαιήπηεο πνπ ππάξρνπλ ζηε ιίζηα ζαο. Τν ζεκάδη ειέγρνπ δίπια ζην όλνκα ζεκαίλεη όηη ν νδεγόο ζα δεκηνπξγήζεη κηα επηζηνιή γηα ην άηνκν απηό. Παηήζηε ΟΚ. 6) Παηήζηε ηελ εληνιή Επόμενο: Τακηοποίηζη εηικεηών. Θα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ πξώηε εηηθέηα γηα λα δηακνξθώζεηε όιεο ηηο ππόινηπεο. Γηα λα εκθαλίζεηε ζηελ πξώηε εηηθέηα ηε δηεύζπλζε παηήζηε ζην ζεκείν πνπ ζέιεηε λα εκθαλίδεηε ε δηεύζπλζε. 7) Παηήζηε ζην Μπλοκ διεύθςνζηρ. 8) ζα εκθαληζηεί ην πιαίζην δηαιόγνπ Δηζαγσγή Μπλοκ διεύθςνζηρ. Δπηιέγεηε ηνλ ηξόπν πνπ ζέιεηε λα εκθαλίδεηαη ην όλνκα θαη ε δηεύζπλζε ηνπ παξαιήπηε ζηελ εηηθέηα. Παηήζηε ΟΚ. 6

7 9) ζα εκθαληζηεί ζην έγγξαθν έλα πεδίν ζπγρώλεπζεο γηα ηε δηεύζπλζε. Τν Word ζα αληηθαηαζηήζεη ην πεδίν ζπγρώλεπζεο κε ηε δηεύζπλζε από ηε ιίζηα παξαιεπηώλ. Παηήζηε ζην θνπκπί Ενημέπωζη όλων ηων εηικεηών γηα λα αληηγξάςεηε ηε δηάηαμε ηεο πξώηεο εηηθέηαο ζε όιεο ηηο ππόινηπεο. Παηήζηε ζην θνπκπί Επόμενο : Πποεπιζκόπηζη ηων εηικεηών. 10) Τν Word εκθαλίδεη κηα πξνεπηζθόπεζε κηαο ζειίδαο εηηθεηώλ. Όηαλ νινθιεξώζεηε ηελ πξνεπηζθόπεζε παηήζηε ζηελ επηινγή Επόμενο: ολοκλήπωζη ηηρ ζςγσώνεςζηρ. 7

8 11) Δπηιέμηε επεξεπγαζία μεμονωμένων εηικεηών, ζα εκθαληζηεί ην πιαίζην δηαιόγνπ Σπγρώλεπζε ζε λέν έγγξαθν. Παηήζηε ζε κηα επηινγή γηα λα θαζνξίζεηε ηνπο παξαιήπηεο γηα ηνπο νπνίνπο ζέιεηε λα δεκηνπξγεζνύλ εηηθέηεο. Παηήζηε ΟΚ γηα λα δεκηνπξγεζνύλ εηηθέηεο. 12) ην Word ζα αλνίμεη έλα λέν έγγξαθν θαη ζα δεκηνπξγήζεη ζε απηό εηηθέηεο. Μπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε θαη λα ηππώζεηε ηηο εηηθέηεο όπσο ζα θάλαηε θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν. 8

9 Φάκελοι Δθηόο από ηε δεκηνπξγία επηζηνιώλ ρξεζηκνπνηνύκε ηε ιεηηνπξγία ζπγρώλεπζεο αιιεινγξαθίαο θαη γηα ηε δεκηνπξγία θαθέισλ, ώζηε λα πεξηέρνπλ ηα ίδηα ζηνηρεία απνζηνιέα αιιά δηαθνξεηηθό παξαιήπηε. Η ζπγρώλεπζε αιιεινγξαθίαο γηα ηε δεκηνπξγία εηηθεηώλ αιιεινγξαθίαο δεκηνπξγεί εηηθέηεο πνπ πεξηέρνπλ κόλν ηα ζηνηρεία ηνπ παξαιήπηε, ώζηε ζηε ζπλέρεηα ηηο εηηθέηεο απηέο λα ηηο θνιιήζνπκε πάλσ ζε θαθέινπο πνπ έρνπλ ήδε ηππσκέλα ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαθέισλ είλαη όκνηα κε ηε δεκηνπξγία επηζηνιώλ, κε ηε δηαθνξά όηη ρξεζηκνπνηνύκε θελό έγγξαθν εθθίλεζεο, δελ ππάξρεη δειαδή θάπνην θείκελν, όπσο ζηηο επηζηνιέο, πνπ επαλαιακβάλεηαη απηνύζην. Βέβαηα, ζηνπο θαθέινπο επαλαιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα, ηα νπνία όκσο δελ ρξεηάδεηαη λα πιεθηξνινγήζνπκε. Η εθαξκνγή ζα ηα αλαζύξεη από ηα ζηνηρεία ρξήζηε, όπσο ηα είρακε νξίζεη ζηηο γεληθέο ξπζκίζεηο. Δπηπιένλ, γηα ηε δεκηνπξγία θαθέισλ πξέπεη λα θαζνξίζνπκε ην κέγεζνο ηνπ θαθέινπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηνλ εθηππσηή. Αο δνύκε ηα βήκαηα δεκηνπξγίαο θαθέισλ αιιεινγξαθίαο. 1. Γεκηνπξγείηε έλα θελό έγγξαθν. 2. Δπηιέγεηε από ην κελνύ Δξγαιεία Δπηζηνιέο θαη ζηνηρεία αιιεινγξαθίαο Οδεγόο ζςγσώνεςζηρ αλληλογπαθίαρ Σην δεμί ηκήκα ηηο νζόλεο εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν Σπγρώλεπζε αιιεινγξαθίαο. 3. Σην 1 ν βήκα ηεο ζπγρώλεπζήο επηιέγεηε Φάκελοι 4. Σην 2 ν βήκα επηιέγεηε Αλλαγή ηηρ διάηαξηρ ηος εγγπάθος θαη θαηόπηλ παηάηε ζην θνπκπί Επιλογέρ θακέλος. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν Επιλογέρ θακέλων. Δδώ ζηελ θαξηέια Επιλογέρ θακέλος θαζνξίδεηε ην κέγεζνο ηνπ θαθέινπ πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε, θαζώο θαη ηνλ ηύπν γξακκαηνζεηξάο γηα ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Σηελ θαξηέια Επιλογέρ εκηύπωζηρ δειώλεηε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό κε ηνλ νπνίν ζα εηζάγνπκε ηνπο θαθέινπο ζηνλ εθηππσηή. Αθνύ νινθιεξώζεηε ηηο επηινγέο ζαο, παηήζηε ΟΚ. Παξαηεξήζηε όηη ην έγγξαθν έρεη πάξεη ηηο δηαζηάζεηο θαθέινπ θαη όηη ζε απηό έρεη εηζαρζεί ε ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε καο. 5. ζα πξνρσξήζεηε ηώξα ζηελ επηινγή παξαιεπηώλ. Δπηιέγεηε Χπήζη ςπάπσοςζα λίζηαρ θαη θαη παηήζηε ζην θνπκπη Αλαδήηεζε. Θα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη πάιη ηε ιίζηα my contacts.mdb πνπ ήδε έρεηε δνκήζεη θαηά ηε δεκηνπξγία επηζηνιώλ. Τελ επηιέγεηε από ην παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ ζα εκθαληζηεί θαη θαηόπηλ παηήζηε ζην θνπκπί Άλνηγκα θαη ΟΚ. 6. Σην παξάζπξν Σπγρώλεπζε Αιιεινγξαθίαο θάλεηε θιηθ ζην Δπόκελν: Ταθηνπνίεζε ηνπ Φαθέινπ. 7. Σην έγγξαθό ζαο θάλεηε θιηθ ρακειά πξνο ην θέληξν ηνπ. Θα εκθαληζηεί έλα δηαθεθνκκέλν πιαίζην. Έρνληαο ην δξνκέα κέζα ζην πιαίζην απηό, από ην παξάζπξν Σπγρώλεπζε Αιιεινγξαθίαο επηιέγεηε ην Μπινθ δηεύζπλζεο 8. Σην παξάζπξν Δηζαγσγή κπινθ δηεύζπλζεο πνπ ζα εκθαληζηεί θάλεηε ηηο επηινγέο, πνπ νξίδνπλ ηνλ ηξόπν εκθάληζεο ηεο δηεύζπλζεο ηνπ παξαιήπηε θαη παηήζηε ΟΚ. Παξαηεξήζηε όηη κέζα ζην πιαίζην πιένλ έρεη πξνζηεζεί ην πεδίν Address Block. 9. Σηε ζπλέρεηα παηήζηε ηελ εληνιή Δπόκελν: πξνεπηζθόπεζε ησλ θαθέισλ θαη θαηόπηλ Δπόκελν: νινθιήξσζε ηεο ζπγρώλεπζεο, όπνπ επηιέγεηε αλ ζέιεηε νη θάθεινη λα εθηππσζνύλ άκεζα ή αλ ζέιεηε λα ηνπο επεμεξγαζηείηε πεξαηηέξσ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρώλεπζεο δεκηνπξγείηαη έλα λέν έγγξαθν κε όλνκα Φάθεινη1, όπνπ ζε θάζε ζειίδα θάθειν εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα θαζώο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξαιήπηε, όπσο απηά πξνέθπςαλ από ηα πεδία ζπγρώλεπζεο. 9

10 10

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) TAΞΗ Β ΣΜΗΜΑ 2 ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET - 1 - Περιετόμενα 1. Πξόινγνο 3 2. Δηαθήκηζε ζην facebook 4 2.1 Δηαθήκηζε κε πιεξσκή 4 2.2 Δηαθήκηζε δσξεάλ 5 2.3 Δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 12

Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 12 Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 12 2013 ABBYY Production LLC. Κε ηελ επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. Νη πιεξνθνξίεο απηνχ ηνπ εγγξάθνπ κπνξεί λα αιιάμνπλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη δελ πεξηιακβάλνπλ θακία

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Copyright RUNET Software www.runet.gr 1 1. Παραδείγματα 1.1 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU Cisco L2/L3 IOU Rack V3 Πνιινί ινηπόλ από εζάο ρξεζηκνπνηείηε ην GNS3 γηα λα πεηξακαζηηζηείηε ζε δηάθνξεο ηνπνινγίεο κε Cisco Routers. Πξάγκαηη ην GNS3 είλαη έλα αμηόπηζην εξγαιείνπ ινγηζκηθνύ δηόηη καο

Διαβάστε περισσότερα

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι ηο CISCO IOU; Προαπαιηούμενες γνώζεις για ηο Cisco IOU

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι ηο CISCO IOU; Προαπαιηούμενες γνώζεις για ηο Cisco IOU Cisco L2/L3 IOU Rack V3 Πνιινί ινηπόλ από εζάο ρξεζηκνπνηείηε ην GNS3 γηα λα πεηξακαζηηζηείηε ζε δηάθνξεο ηνπνινγίεο κε Cisco Routers. Πξάγκαηη ην GNS3 είλαη έλα αμηόπηζην εξγαιείνπ ινγηζκηθνύ δηόηη καο

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα