ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATHLAB Α ΜΕΡΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATHLAB Α ΜΕΡΟΣ"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATHLAB Α ΜΕΡΟΣ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟ MATHLAB Αν θέλουμε να εισάγουμε έναν πίνακα στο mathlab και να προβληθεί στην οθόνη βάζουμε τις τιμές του σε άγκιστρα χωρίζοντάς τις με κόμματα ή κενό και στα σημεία που θέλουμε να αλλάξουμε γραμμή βάζουμε ελληνικό ερωτηματικό (;). Π.χ. για τον πίνακα a = a=[5,8;4,9] ή a=[5 8;4 9]

3 ΣΥΝΕΧΕΙΑ... Αν πάλι θέλουμε να εισάγουμε πίνακα, αλλά να μην προβληθεί στην οθόνη πληκτρολογούμε στο τέλος του πίνακα ;. π.χ. για τον πίνακα b=[9,3;4,9]; Αν δεν εκχωρήσουμε μια τιμή σε μια μεταβλητή, το mathlab την αποθηκεύει αυτόματα σε μεταβλητή με όνομα ans. Για βοήθεια στο mathlab: help (εντολή) π.χ. help clear

4 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ MATHLAB who: Ταξινομεί τις τρέχουσες μεταβλητές κατά αλφαβητική σειρά whos: Ταξινομεί τις τρέχουσες μεταβλητές κατά αλφαβητική σειρά και δίνει τα μεγέθη και τους τύπους τους, καθώς επίσης αναφέρει το συνολικό μεγεθός τους. Αν θέλουμε να ταξινομήσουμε συγκεκριμένες μεταβλητές πληκτρολογούμε who ( variable_1, variable_2,., variable_n ) και whos ( variable_1, variable_2,., variable_n )

5 ΣΥΝΕΧΕΙΑ... clc: Kαθαρίζει την οθόνη από όλες τις εισόδους και εξόδους που είχαμε εισάγει προηγουμένως, χωρίς να χάνονται τα δεδομένα από την μνήμη. clear: Kαθαρίζει την μνήμη του υπολογιστή από τα δεδομένα που έχουμε εισάγει στο mathlab. a(κ,:) :Εμφάνιση όλων των στοιχείων της κ γραμμής του πίνακα a. a(:,n) :Εμφάνιση όλων των στοιχείων της n στήλης του πίνακα a. a=-2:0.2:10 :Eμφάνιση των τιμών από -2 έως 10 με βήμα 0,2 του πίνακα a, στην πρώτη γραμμή.

6 ΣΥΝΕΧΕΙΑ... c=(-2:0.2:10). :Εμφάνιση των τιμών από -2 έως 10 με βήμα 0,2 του πίνακα c, στην πρώτη στήλη. c(3) :Εμφάνιση του τρίτου στοιχείου του πίνακα c. a==b :Δημιουργία μιας αυτόματης μεταβλητής ans και μηδενισμός της, ανάλογα με τις στήλες και τις γραμμές των πινάκων a και b. a(1,1:2:5) :Εμφάνιση των στοιχείων της πρώτης γραμμής με αριθμό στηλών από 1 έως 5 με βήμα 2. a([2 4],:) :Εμφανίζει όλα τα στοιχεία της 2 και 4 γραμμής. a(:,5:-1:1) :Απ την κάθε γραμμή εμφανίζει τα στοιχεία του πίνακα a ξεκινώντας απ την 5 στήλη μέχρι την 1 με βήμα -1

7 Aλλαγή στοιχείου ενός πίνακα π.χ a(2,1)=-5. Aλλαγή της τιμής της δεύτερης γραμμής και πρώτης στήλης του a, σε -5. a[2,5;3,8;9,3]; a(2,1)=-5; a

8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ MATHLAB 1)Ρίζα και ύψωση σε δύναμη Ρίζα των στοιχείων :sqrt( ) Ύψωση σε δύναμη :^ Π.χ. a=[sqrt(3),2;1,2^5]

9 ΣΥΝΕΧΕΙΑ... 2)Λογάριθμοι στοιχείων πίνακα Λογάριθμος :log10( ) Π.χ. log10(a) Φυσικός λογάριθμος :log( ) Π.χ. log(a) Λογάριθμος με βάση το e: exp( ) Π.χ. exp(a)

10 ΣΥΝΕΧΕΙΑ... rand(4) :Πίνακας 4Χ4, ο οποίος περιέχει τυχαίους αριθμούς 3)Άλλες συναρτήσεις ones(2,3) :Πίνακας 2Χ3, του οποίου όλα τα στοιχεία είναι 1 eye(3,4) :Πίνακας 3Χ4, του οποίου τα στοιχεία της πρώτης διαγωνίου είναι 1 norm(a) :Μέτρο διανύσματος a

11 ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 1)Πρόσθεση / Αφαίρεση πινάκων a+b, a-b a= b= Π.χ Tότε, a+b=

12 2)Πολλαπλασιασμός /Διαίρεση πινάκων Πολλαπλασιασμός /Διαίρεση δύο πινάκων a και b με ίδιες διαστάσεις a*b και a/b Π.χ. a= Τότε: a*b= b=

13 ΣΥΝΕΧΕΙΑ... Αν πάλι θέλουμε να πολ/σουμε τα στοιχεία των πινάκων ξεχωριστά μεταξύ τους τότε: a.*b=

14 3)Ύψωση σε δύναμη Ύψωση ενός πίνακα a σε μια δύναμη n, a^n Π.χ. a= Τότε, a^2=

15 ΟΡΙΖΟΥΣΑ To mathlab βρίσκει αυτόματα την ορίζουσα ενός πίνακα a, απλά με την εντολή det(a) Π.χ. Για τον προηγούμενο πίνακα det(a)=0

16 AΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Έτοιμη ενσωματωμένη (built-in) συνάρτηση του mathlab που αποδίδει τον αντίστροφο ενός αντιστρέψιμου πίνακα a, inv(a) /3 1/3 1 Π.χ. a= inv(a)= 1/3-1/ , 2/3 1/3-1

17 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΛΟΥΠΑ FOR Έστω ότι έχουμε το άθροισμα : Σ 10 1/κ(κ+1) κ=1 s=0 for k=1:10 s=s+1/(k*(k+1)); end s α τρόπος

18 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΛΟΥΠΑ WHILE Για το ίδιο άθροισμα: β τρόπος n=10; s=0; k=1; while k<=n s=s+1/(k*(k+1)); end s

19 MATLAB Β ΜΕΡΟΣ

20 γραμμικός συνδυασμός Οι συντελεστές και οι πίνακες αποθηκεύονται σε κελιά (cells). Στο Matlab ένα κελί εισάγεται χρησιμοποιώντας αγκύλες { }. >> a={1,-4, 6 0} >>whos κώδικας : function L=lincombin(r,A) %linear combination of matrices of the same size %input -r={r1,r2,,rk} the coefficients %of linear combination %-A={A1,A2,,Ak} the matrices of lin. comb. %-L the matrix corresponding to the lin. comb. k=length(r); [m,n]=size(a{1}); l=zeros(m,n); for i=1:k L=L+r{i}*A{i}; end >> r={-2,3,1,4}; >> A1=[1 2;-2 3]; A2[0-2;3 4]; A3[9 4;-3 1]; A4[-2 1;8 3]; >> A={A1,A2,A3,A4}; >> L=lincombin(r,A)

21 συναρτήσεις length Μήκος διανύσματος Σύνταξη n= length(x) Examples x = ones(1,8); n = length(x) n = 10 norm Μέτρα διανυσμάτων και πινάκων Σύνταξη n = norm(a) n = norm(a,p) ones Δημιουργεί διάταξη η οποία αποτελείται από μονάδες Σύνταξη Y = ones(n) Y = ones(m,n) Y = ones([m n]) Y = ones(m,n,p,...) Y = ones([m n p...]) Y = ones(size(a)) ones(m, n,...,classname) ones([m,n,...],classname) Example x = ones(2,3,'int8');

22 συναρτήσεις size Διάσταση διανύσματος Σύνταξη d= size(x) [m,n] = size(x) m = size(x,dim) [d1,d2,d3,...,dn] = size(x) Examples Example 1. 1 Το μέγεθος της δεύτερης διάστασης rand(2,3,4) είναι 3. m = size(rand(2,3,4),2) m = 3 Εδώ είναι η έξοδος του μεγέθους ως μονοδιάστατο διάνυσμα d = size(rand(2,3,4)) d = Εδώ το μέγεθος κάθε διάστασης τοποθετείται σε μια ξεχωριστή μεταβλητή. [m,n,p] = size(rand(2,3,4)) m = 2 n = 3 p = 4 Example 2 Example 2. Αν X = ones(3,4,5), τότε [d1,d2,d3] = size(x) d1 = d2 = d3 = Αλλά όταν ο αριθμός των τιμών εξόδου είναι μικρότερος από ndims(x): [d1,d2] = size(x) d1 = d2 = 3 20 Οι επιπλέον διαστάσεις καταστρέφονται μέσα σε ένα μονοδιάστατο προϊόν. Αν n> ndims(x), όλες οι επιπλέον μεταβλητές παρουσιάζονται ως ξεχωριστές διαστάσεις: [d1,d2,d3,d4,d5,d6] = size(x) d1 = d2 = d3 = d4 = d5 = d6 = 1 1 1

23 To πλήθος των διανυσμάτων μιας οποιασδήποτε βάσης του διανυσματικού χώρου V λέγεται διάσταση του V,συμβολικά dim(v). rref(a) ανοιγμένη κλιμακωτή μορφή του Α, οπότε συμπεραίνουμε αν τα διανύσματα είναι γραμμικώς εξαρτημένα ή ανεξάρτητα. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ >>Α=[1 3 1; ; ;4 1-7]; >>Ar Ar= rref(a) No = null(a) μας αποδίδει πίνακα του οποίου οι στήλες αποτελούν μια ορθοκανονική βάση του null(a), πρόκειται για μια βάση της οποίας τα διανύσματα είναι ορθογώνια μεταξύ τους και έχουν μέτρο 1. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ >>No =null(ones(4)) >>for i=1:3 N(i) =norm(no(:,1)); end >>n >>No(:,1) *No(:,2)

24 Ν = null(a, r ) ) μας επιστρέφει τον πίνακα Ν του οποίου οι στήλες είναι τα διανύσματα μιας βάσης του null(a) και η εντολή x1 =A\b μας απόδίδει μια λύση του Αx = b. Αυτές οι εντολές αρκούν για να εκφράσουμε τη γενική λύση Νλ + Αx του συστήματος. Ωστόσο το MATLAB μας παρέχει μια λύση A\bακόμα και στη περίπτωση που το σύστημα είναι αδύνατο (υπολογίζοντας τη λύση των ελαχίστων τετραγώνων). ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ >>Α=[ ; ; ; ]; >>b=[ ] ; N = null(a, r ) >> x1 =A\b

25 ορθοκανονικότητα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ >>v1=[ ] ; v2=[ ] ; v3=[ ] ; >>v4=[ ] ; >>V=[v1 v2 v3 v4] >>for i=1:4 for j=1:4 A(i,j)=V(:,i) *V(:,j); end end >>A >>u1=v1/norm(v1); u2=v2/norm(v2); u3=v3/norm(v3); u4=v4/norm(v4); >>U=[u1 u2 u3 u4] >>for i=1:4 for j=1:4 B(i,j)=U(:,i) *U(:,j); end end >>B

26 συνέχεια Το Matlab διαθέτει ενσωματωμένη συνάρτηση που μετατρέπει έναν τυχαίο πίνακα σε πίνακα με ορθοκανονικές στήλες. Η εντολή αυτή είναι Α = orth(a) παράδειγμα >> A=rand(4,3); >> A=orth(A); >> A *A >>A*A >> A=orth(rand(4,3)) >> P=A*A >> b=ones(4,1) >>w=p* b Στο MATLAB εξ ορισμού οι αριθμοί εμφανίζονται σε Format Short στρογγυλοποιημένοι σε 4 ψηφία μετά το δεκαδικό μέρος. Για να τους στρογγυλοποιήσουμε σε 15 ψηφία πληκτρολογούμε: >>format long >>όνομαπίνακα

Σημειώσεις Matlab. Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα.

Σημειώσεις Matlab. Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα. Σημειώσεις Matlab Γενικά a = 2 Εκχώρηση της τιμής 2 στη μεταβλητή a. b = 3; Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα. c = a + b Δίνει το άθροισμα των a και b. x = 1, y =

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Matlab. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος.

Σημειώσεις Matlab. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος Σημειώσεις Matlab Γενικά a = 2 Εκχώρηση της τιμής 2 στη μεταβλητή a. b = 3; Εκχώρηση της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Επιμέλεια: Ξανθή Παπαγεωργίου E-mail: xanthi.papageorgiou@gmail.com Τμήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Σελίδα από 58 Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα 9. Ορισμοί... 9. Ιδιότητες... 9. Θεώρημα Cayley-Hamlto...9 9.. Εφαρμογές του Θεωρήματος Cayley-Hamlto... 9.4 Ελάχιστο Πολυώνυμο...40 Ασκήσεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Η σύνταξη μιας συνάρτησης σ ένα κελί έχει την γενική μορφή: =όνομα_συνάρτησης(όρισμα1; όρισμα2;.)

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Η σύνταξη μιας συνάρτησης σ ένα κελί έχει την γενική μορφή: =όνομα_συνάρτησης(όρισμα1; όρισμα2;.) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Συνάρτηση είναι ένας έτοιμος τύπος ο οποίος δέχεται σαν είσοδο τιμές ή συνθήκες και επιστρέφει ένα αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να είναι μια τιμή αριθμητική, αλφαριθμητική, λογική, ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Μια Σύντομη Εισαγωγή στη MAPLE

Μια Σύντομη Εισαγωγή στη MAPLE Μια Σύντομη Εισαγωγή στη MAPLE Χρίστος Ξενοφώντος & Γεώργιος Γεωργίου Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Μάϊος 2007 1. Εισαγωγή Η MAPLE είναι ένα σύγχρονο, διαδραστικό (interactive)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΦΑΧΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής ε ν ό τ η τ α 1 1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής Οι εφαρμογές των μεθόδων της στατιστικής είναι ευρείες. Πριν την αναφορά μας για τη χρησιμότητα της στατιστικής, είναι σκόπιμο να παραθέσουμε τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού.

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. Απαντήσεις ασκήσεων Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης Ασκήσεις Κεφαλαίου 1 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. 2 Απαντήσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ BA II PLUS TM PROFESSIONAL

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ BA II PLUS TM PROFESSIONAL ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ BA II PLUS TM PROFESSIONAL 1 Σηµαντικές Πληροφορίες Η Texas Instruments αποποιείται οποιαδήποτε εγγύηση, είτε ρητή είτε εκπεφρασµένη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν εγγυήσεων εµπορευσιµότητας και

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Visual Basic Net 2005 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γρηγόρης Τζιάλλας ΛΑΜΙΑ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ VISUAL

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα