Πίνακες >>A = [ 1,6; 7, 11]; Ή τον πίνακα >> B = [2,0,1; 1,7,4; 3,0,1]; Πράξεις πινάκων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακες >>A = [ 1,6; 7, 11]; Ή τον πίνακα >> B = [2,0,1; 1,7,4; 3,0,1]; Πράξεις πινάκων"

Transcript

1 Πίνακες Ένας πίνακας είναι μια δισδιάστατη λίστα από αριθμούς. Για να δημιουργήσουμε ένα πίνακα στο Matlab εισάγουμε κάθε γραμμή σαν μια ακολουθία αριθμών που ξεχωρίζουν με κόμμα (,) ή κενό (space) και μετά χρησιμοποιούμε ερωτηματικό (;) για να δηλώσουμε το τέλος της κάθε γραμμής. Π.χ >>A = [ 1,6; 7, 11]; Ή τον πίνακα >> B = [2,0,1; 1,7,4; 3,0,1]; Πράξεις πινάκων Πολλαπλασιασμός με σταθερό αριθμό >> A = [ 2 2; 4 1]; >> C = 2*A C =

2 Η πρόσθεση και αφαίρεση πινάκων ορίζεται μεταξύ πινάκων με ίδια διάσταση >> A = [5 1; 0 9]; >> B = [2 2; 1 1]; >> A + Β >> A Β

3 Ο ανάστροφος ενός πίνακα Α οποιασδήποτε διάστασης δηλώνεται με τον πίνακα Αᵗ ο οποίος έχει γραμμές τις στήλες του Α και στήλες τις γραμμές του Α. >> A = [ 1 2 0; 6 4 1] A = >> B = A' B = Προσοχή!! Αν ένας πίνακας Α έχει στοιχεία μιγαδικούς αριθμούς η πιο πάνω πράξη θα υπολογίσει και τα συζυγή τους

4 >> C = [1 + i, 4 i; 5 + 2*i, 3 3*i] C = i i i i >> sym(c) [ i + 1, 4 - i] [ 2*i + 5, 3 3*i] >> D=sym(C') D = [ 1 - i, 5-2*i] [ i + 4, 3*i + 3] Για να μην γίνει συζυγής αναστροφή χρησιμοποιούμε.' sym(c.') [ i + 1, 2*i + 5] [ 4 - i, 3-3*i]

5 Πολλαπλασιασμός κατά συνιστώσες δυο πινάκων με ίδια διάσταση >> A = [2 1; 1 2]; B = [3 4; 5 6]; >> A.*B Ο συνηθισμένος πολλαπλασιασμός πινάκων στο Matlab υλοποιείται με την πράξη * >> A*B >> A = [1 4; 8 0; 1 3]; B = [ 1 7 4; 2 1 2]; % Α(3x2) B(2x3) >> C = A*B C =

6 Πράξεις μεταξύ πινάκω εκτός της συνηθισμένης άλγεβρας Πρόσθεση ενός αριθμού σε κάθε στοιχείο πίνακα >> A = [ ]; >> b = 2; >> C = b + A C = Διαίρεση πινάκων ίδιας διάστασης (προσοχή όταν διαιρούμε με 0) A = [ ]; B = [ ]; >> C = A./B C = >> C = A.\B C =

7 Ειδικοί Πίνακες Ο ταυτοτικός πίνακας είναι ένας τετραγωνικός πίνακας ο οποίος έχει μονάδες στην διαγώνιο και μηδέν αλλού. Στο Matlab υλοποιείται με την εντολή eye. >> eye(4) Πίνακες με μηδέν όλα τα στοιχεία τους υλοποιούνται με την εντολή zeros, και με όλα τα στοιχεία μονάδες με την εντολή ones >> ones(2,4)

8 Προσδιορισμός στοιχείων ενός πίνακα Στο Matlab μπορούμε να προσδιορίσουμε συγκεκριμένα στοιχεία, γραμμές και στήλες ενός πίνακα. >> A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9] A = Ένα συγκεκριμένο στοιχείο n-γραμμή m-στήλη προσδιορίζεται ώς εξής >> A(2,3) 6 Το στοιχείο στην 2-γραμμή, 3-στήλη.

9 Για να προσδιορίσουμε όλα τα στοιχεία της i-στήλης γράφουμε A(:,i) >> A(:,2) ενώ όλα τα στοιχεία της i-γραμμής γράφουμε Α(i,:) >> A(2,:) Για να λάβουμε τα στοιχεία που βρίσκονται από την i-στήλη μέχρι την j-στήλη γράφουμε >> A(:,2:3)

10 Μπορούμε να λάβουμε τμήματα ή υποπίνακες επίσης. Για να πάρουμε τα στοιχεία του Α που είναι στην 2 και 3 γραμμή που είναι επίσης στην 1 και 2 στήλη γράφουμε Α(2:3,1:2) >> A(2:3,1:2) Μπορούμε να αλλάξουμε την τιμή στα στοιχεία ενός πίνακα. >> A(1,1) = -8 A =

11 Για να δημιουργήσουμε ένα κενό διάνυσμα γράφουμε [ ] Αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να διαγράψουμε μια γραμμή ή μια στήλη από ένα πίνακα. >> A(2,:)=[ ] A = Είναι δυνατόν να προσδιορίσουμε στήλες και γραμμές ενός πίνακα και να δημιουργήσουμε με αυτές νέους πίνακες. Για παράδειγμα, αντιγράφουμε την πρώτη γραμμή του Α 4 φορές και φτιάχνουμε έναν νέο πίνακα Ε, >> E = A([1,1,1,1],:) E =

12 Ορίζουσες και γραμμικά συστήματα Για να υπολογίσουμε την ορίζουσα ενός τετραγωνικού πίνακα A στο Matlab απλά γράφουμε det(a) >> A = [1 3; 4 5]; >> det(a) -7 Για έναν πιο μεγάλο πίνακα Β >> B = [ ; ; ; ]; >> det(b) Δεν χρειάζεται να τονίσουμε ότι ένας τέτοιος υπολογισμός είναι αρκετά επίπονος με μολύβι και χαρτί.

13 Ας θεωρήσουμε το παρακάτω γραμμικό σύστημα εξισώσεων 5x + 2y 9z = 44 9x 2y + 2z = 11 6x + 7y + 3z = 44 Για να υπολογίσουμε την λύση (αν υπάρχει), υπολογίζουμε την ορίζουσα του παρακάτων πίνακα >> A = [5 2-9; ; 6 7 3] A = >> det(a) 368 Αφού η ορίζουσα είναι μη-μηδενική η λύση του συστήματος υπάρχει.

14 Το Matlab δημιουργεί την λύση με αριστερή διαίρεση. Πρώτα φτιάχνουμε ένα διάνυσμα με τα στοιχεία στην δεξιά πλευρά της εξίσωσης >> b = [44;11;5]; >> A\b ή με την εντολή >> sym(a)\b -41/8 1415/ /184

15 Η τάξη ενός πίνακα Η τάξη ενός πίνακα είναι το πλήθος των γραμμικώς ανεξάρτητων στηλών ή γραμμών του πίνακα. >> A = [ ; ] A = Η τάξη του Α βρίσκεται με την εντολή rank >> rank(a) 1 >> B = [1 2 3; 3 0 9; ] B =

16 >> rank(b) 2 γιατί η τρίτη στήλη είναι 3 φορές η πρώτη στήλη Ας θεωρήσουμε τώρα συστήματα γραμμικών εξισώσεων με m εξισώσεις και n αγνώστους Α x = b Ο επαυξημένος πίνακας είναι ο πίνακας που δημιουργείται επισυνάπτοντας στον Α την στήλη b, δηλ [Α b]. Το σύστημα των εξισώσεων έχει λύση αν και μόνο αν r=rank(a)=rank(a b) Αν r = n τότε το σύστημα έχει μοναδική λύση. Αν r < n τότε το σύστημα έχει άπειρες λύσεις και r άγνωστοι μπορούν να εκφρασθούν σαν γραμμικός συνδυασμός των υπόλοιπων n-r

17 Ας θεωρήσουμε το σύστημα των εξισώσεων x 2y + z = 12 3x + 4y + 5z = 20 2x + y + 7z = 11 Στο Matlab εισάγουμε A = [1-2 1; 3 4 5; ]; b = [12; 20; 11]; >> C = [A b] C = Ελέγξτε ότι rank(a)=rank(c)=3, συνεπώς υπάρχει μοναδική λύση που είναι: >> x=sym(a)\b x = 211/48-107/48 151/48

18 Θα λύσουμε το παρακάτω γραμμικό σύστημα με τη παραπάνω μέθοδο. 3x 9y+8z=2 2 x 3 y + 7 z = 1 x 6y + z = 3. >> A=[3-9 8;2-3 7;1-6 1];b=[2;-1;3]; >> C=[A b]; >> rank(a) 2 >> rank(c) 2 Οπότε μπορούμε να λύσουμε ως προς 2 αγνώστους σε συνάρτηση μιας άλλης.

19 Ο αντίστροφος και ο ψευδοαντίστροφος πίνακας Ο αντίστροφος πίνακας ενός πίνακα Α συμβολίζεται με Α ¹ και ικανοποιεί τις σχέσεις Α Α ¹ = Α ¹ Α = Ι Ας θεωρήσουμε το γραμμικό σύστημα Α x = b, τότε η λύση του συστήματος είναι η x = Α ¹ b Αλλά στην πράξη ο υπολογισμός του πίνακα Α ¹ είναι αρκετά επίπονη διαδικασία. Αλλά στο Matlab ο υπολογισμός του (αν υπάρχει δηλαδή αν det(a) 0) γίνεται με την χρήση μιας μόνο εντολής της inv >> A = [2 3; 4 5]; >> det(a) 2 >> inv(a)

20 >> S = [ ; ; ; ]; >> det(s) -108 >> T=sym(inv(S)) T = [ -25/27, 13/27, 13/27, 1/9] [ -17/27, 17/108, 71/108, 1/18] [ -16/27, 4/27, 4/27, 1/9] [ 2/3, -1/6, -1/6, 0] >> sym(s)*t [ 1, 0, 0, 0] [ 0, 1, 0, 0] [ 0, 0, 1, 0] [ 0, 0, 0, 1]

21 Επίλυση γραμμικών εξισώσεων συνέχεια Ας θεωρήσουμε το γραμμικό σύστημα 3x 2y = 5 6x 2y = 2 >> A = [3 2; 6 2]; b= [5;2]; >> det(a) 6 Αφού η λύση υπάρχει και είναι μοναδική τότε είναι η >> x = inv(a)*b x =

22 Ας θεωρήσουμε τώρα το σύστημα των εξισώσεων x + 2y z = 3 5y + z = 0 Προφανώς το σύστημα έχει άπειρο πλήθος λύσεων >> A= [3 2 1; 0 4 1]; b = [7;2]; >> rank(a) 2 >> rank(c) 2 >> x = A\b x =

23 Η λύση που μας δίνει το Matlab είναι για μια ειδική τιμή της άγνωστης μεταβλητής z (z=0), αλλά η z μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή. Μια άλλη λύση μπορεί να βρεθεί με την εντολή pinv που υπολογίζει τον ψευδοαντίστροφο του πίνακα Α. Αυτός είναι ένας πίνακας Χ με ίδιες διαστάσεις όπως ο Αᵗ και ικανοποιεί τις σχέσεις A*X*A = A, X*A*X = X, και Α*Χ, Χ*Α είναι Hermitian. >> sym(pinv(a)) [ 17/63, -1/9] [ 2/63, 2/9] [ -8/63, 1/9] >> sym(pinv(a))*b 5/3 2/3-2/3

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο.

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1 Τελεστές και πίνακες 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. Ανάλογα, τελεστής είναι η απεικόνιση ενός διανύσματος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ. Γραμμική Άλγεβρα. Δημήτρης Σουρλάς Αναπλ. Καθηγητής. uv, u v ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ. Γραμμική Άλγεβρα. Δημήτρης Σουρλάς Αναπλ. Καθηγητής. uv, u v ΠΑΤΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γραμμική Άλγεβρα Δημήτρης Σουρλάς Αναπλ. Καθηγητής 00 uv, u v ( ) ΠΑΤΡΑ dsourlas@physics.upatras.gr www.physics.upatras.gr II ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι... ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι επίσης βολικό σε κάποιες περιπτώσεις να θεωρήσουµε το σύνολο διανυσµάτων x(n), που περιέχουν τις τιµές x(n), x(n-1),,x(n-n+1) ενός σήµατος

Είναι επίσης βολικό σε κάποιες περιπτώσεις να θεωρήσουµε το σύνολο διανυσµάτων x(n), που περιέχουν τις τιµές x(n), x(n-1),,x(n-n+1) ενός σήµατος Ανασκόπηση Γραµµική Άλγεβρα Σε πολλά µαθηµατικά προβλήµατα που θα συναντήσουµε στην φασµατική εκτίµηση και γενικά στην εκτίµηση παραµέτρων θα είναι βολικό να χρησιµοποιούµε διανύσµατα και πίνακες για την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Σελίδα από 58 Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα 9. Ορισμοί... 9. Ιδιότητες... 9. Θεώρημα Cayley-Hamlto...9 9.. Εφαρμογές του Θεωρήματος Cayley-Hamlto... 9.4 Ελάχιστο Πολυώνυμο...40 Ασκήσεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

7 ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΗΤΡΩΝ. 7.2 ΜΗΤΡΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ (Ι)

7 ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΗΤΡΩΝ. 7.2 ΜΗΤΡΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ (Ι) 77 78 7 ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΗΤΡΩΝ. 7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Άλγεβρα των μητρών οι πινάκων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την επίλυση συστημάτων καθώς επίσης στις επιστήμες της οικονομετρίας και της στατιστικής. ΟΡΙΣΜΟΣ: Μήτρα

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Συστήματα γραμμικών εξισώσεων με ιδιομορφίες

1.3 Συστήματα γραμμικών εξισώσεων με ιδιομορφίες Κεφάλαιο Συστήματα γραμμικών εξισώσεων Παραδείγματα από εφαρμογές Παράδειγμα : Σε ένα δίκτυο (αγωγών ή σωλήνων ή δρόμων) ισχύει ο κανόνας των κόμβων όπου το άθροισμα των εισερχόμενων ροών θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ρ Α Μ Μ Ι Κ Η Α Λ Γ Ε Β Ρ Α

Γ Ρ Α Μ Μ Ι Κ Η Α Λ Γ Ε Β Ρ Α Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Μ Α Ρ Ο Υ Λ Α Σ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕΜΦΕ Γ Ρ Α Μ Μ Ι Κ Η Α Λ Γ Ε Β Ρ Α Επιµέλεια : ρ Αδάµ Μαρία ΕΜΠ, 005 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο ρόλος της Γραµµικής Άλγεβρας στις Εφαρµοσµένες Επιστήµες είναι εξαιρετικά σηµαντικός.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι Κεφάλαιο Διανυσματικοί Χώροι Διανυσματικοί χώροι - Βασικοί ορισμοί και ιδιότητες Θεωρούμε τρία διαφορετικά σύνολα: Διανυσματικοί Χώροι α) Το σύνολο διανυσμάτων (πινάκων με μία στήλη) με στοιχεία το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

= k. n! k! (n k)!, k=0

= k. n! k! (n k)!, k=0 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Συμπληρωματικές Ασκήσεις Χειμερινό Εξάμηνο 2015 Χρήστος Α Αθανασιάδης Συμβολίζουμε με O το μηδενικό πίνακα καταλλήλων διαστάσεων, με I (ορισμένες φορές, με I n τον n n ταυτοτικό πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATHLAB Α ΜΕΡΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATHLAB Α ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATHLAB Α ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟ MATHLAB Αν θέλουμε να εισάγουμε έναν πίνακα στο mathlab και να προβληθεί στην οθόνη βάζουμε τις τιμές του σε άγκιστρα χωρίζοντάς τις με κόμματα ή κενό

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Γραµµικής Άλγεβρας

Σηµειώσεις Γραµµικής Άλγεβρας Σηµειώσεις Γραµµικής Άλγεβρας Κεφάλαιο Συστήµατα Γραµµικών Εξισώσεων και Πίνακες Εισαγωγή στα Συστήµατα Γραµµικών Εξισώσεων Η µελέτη των συστηµάτων γραµµικών εξισώσεων και των λύσεών τους είναι ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδικοί Αριθμοί. Μαθηματικά Γ! Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση

Μιγαδικοί Αριθμοί. Μαθηματικά Γ! Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Μιγαδικοί Αριθμοί Μαθηματικά Γ! Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Θεωρία - Μέθοδοι Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις Ασκήσεις προς λύση Επιλεγμένα θέματα «Σας εύχομαι, καλό κουράγιο και μεγάλη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικα Γ Γυμνασιου

Μαθηματικα Γ Γυμνασιου Μαθηματικα Γ Γυμνασιου Θεωρια και παραδειγματα livemath.eu σελ. απο 9 Περιεχομενα Α ΜΕΡΟΣ: ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χ 4 ΜΟΝΩΝΥΜΑ & ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 5 ΜΟΝΩΝΥΜΑ 5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 5 ΡΙΖΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΥ 5 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β:περιστροφή κατά 240 ο ως προς τον άξονα z ή περιστροφή κατά 120 ο ως προς τον z. M:περιστροφή κατά 180 ο ως προς την ΟΜ ( c 2

Β:περιστροφή κατά 240 ο ως προς τον άξονα z ή περιστροφή κατά 120 ο ως προς τον z. M:περιστροφή κατά 180 ο ως προς την ΟΜ ( c 2 I ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ I Ομάδες μετασχηματισμών συμμετρίας Όπως συνηθίζεται θα διαλέξουμε μια ομάδα συμμετρίας και θα εξετάσουμε όλες τις ιδιότητες στην συγκεκριμμένη ομάδα σε ολόκληρες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0 Σελίδα από 53 Κεφάλαιο 3 Πίνακες Περιεχόµενα 3 Ορισµοί Επεξεργασµένα Παραδείγµατα Ασκήσεις 3 3 Πράξεις µε Πίνακες Πρόσθεση Πινάκων Πολλαπλασιασµός Πίνακα µε Αριθµό Πολλαπλασιασµός Πινάκων ιωνυµικό Ανάπτυγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM)"

Σημειώσεις για το μάθημα Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM) ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM" Εαρινό εξάμηνο 5 Χ. Οικονομάκος . Γενικά Χρήση γεωμετρικών μετασχηματισμών στα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Επιμέλεια: Ξανθή Παπαγεωργίου E-mail: xanthi.papageorgiou@gmail.com Τμήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ Μια εικόνα μπορεί να περιγραφεί με πολλούς τρόπους. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια προβολή ψηφιδοπλέγματος, μια εικόνα καθορίζεται πλήρως από το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Παραδείγματα προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Τα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού ασχολούνται με καταστάσεις όπου ένας αριθμός πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπως άνθρωποι,

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές έννοιες Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε ορισμένες έννοιες, οι οποίες ίσως δεν έχουν άμεση σχέση με τους διανυσματικούς χώρους, όμως θα χρησιμοποιηθούν αρκετά κατά τη μελέτη τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Πεπερασμένες Διαφορές.

Πεπερασμένες Διαφορές. Κεφάλαιο 1 Πεπερασμένες Διαφορές. 1.1 Προσέγγιση παραγώγων. 1.1.1 Πρώτη παράγωγος. Από τον ορισμό της παραγώγου για συναρτήσεις μιας μεταβλητής γνωρίζουμε ότι η παράγωγος μιας συνάρτησης f στο σημείο x

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4 ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://wwwmathuoigr/ abeligia/linearalgebrai/laihtml

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες 1.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Ένα αριθμητικό σύστημα ορίζει ένα σύνολο τιμών που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση μίας ποσότητας. Ποσοτικοποιώντας τιμές και αντικείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Κωνσταντίνος Παπασταματίου Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Συνοπτική Θεωρία Μεθοδολογίες Λυμένα Παραδείγματα Επιμέλεια: Μαθηματικός Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Καρτάλη 8 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός Αγαπητοί μαθητές. αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα βοήθημα στην ύλη της Άλγεβρας Α Λυκείου, που είναι ένα από

Διαβάστε περισσότερα