1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB... 13

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB... 13"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB Τι είναι το Matlab Περιβάλλον εργασίας Δουλεύοντας με το Matlab Απλές αριθμητικές πράξεις Σχόλια Η μεταβλητή ans Προτεραιότητα πράξεων Σταθερές Ενσωματωμένες συναρτήσεις Μεταβλητές Μορφή (format) Βοήθεια στο Matlab Διαχείριση μνήμης Εντολές save- load-exit-quit Η εντολή clear Διαχείριση γραμμής εντολών Εντολή diary Eντολή clc Διανύσματα Διανύσματα γραμμής Συναρτήσεις length - size Πρόσθεση αφαίρεση διανυσμάτων Πολλαπλασιασμός, διαίρεση, ύψωση σε δύναμη διανυσμάτων Διανύσματα στήλης Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων Χρήσιμες εντολές για διανύσματα Πίνακες Παράθεση πινάκων Δουλεύοντας με πίνακες Πρόσθεση αφαίρεση πινάκων Πολλαπλασιασμός πινάκων Δυνάμεις πινάκων Αντίστροφος πινάκας Ορίζουσα πίνακα Διαίρεση πινάκων Ανάστροφος πίνακας Μορφές πινάκων... 51

2 Πίνακας περιεχομένων Χρήσιμες συναρτήσεις πινάκων Σχεδίαση με το Matlab Γραφικές παραστάσεις στο χώρο δυο διαστάσεων Τα αρχεία fig Η συνάρτηση linspace Σχεδίαση πολλών συναρτήσεων σε μία γραφική παράσταση Εντολές για μορφοποίηση εμφάνισης Σχεδίαση σε διαφορετικά παράθυρα Ειδικές εντολές για δημιουργία γραφικών παραστάσεων Σχεδίαση συναρτήσεων διακριτού χρόνου (stem) Γραφικές παραστάσεις σε πολικές συντεταγμένες Σχεδίαση συναρτήσεων πολλών κλάδων Τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις Καμπύλες στον τρισδιάστατο χώρο Επίπεδα στον τρισδιάστατο χώρο Μιγαδικοί Αριθμοί Συναρτήσεις για μιγαδικούς Ενναλακτικές μορφές μιγαδικού αριθμού Πράξεις με μιγαδικούς Σχεδίαση μιγαδικών αριθμών Αρχεία M-Files Scripts Συναρτήσεις Functions Εντολές εισόδου εξόδου στην οθόνη Διαχείριση αρχείων (είσοδος-έξοδος δεδομένων) Λογικοί τελεστές Δομές έλεγχου Δομές επανάληψης Συμβολικές μεταβλητές Παραγώγιση συναρτήσεων Ολοκλήρωση συναρτήσεων Συμβολικό άθροισμα Σειρές Αριθμητές και παρονομαστές ρητών παραστάσεων Επίλυση εξισώσεων Επίλυση διαφορικών εξισώσεων H εντολή subs Πολυώνυμα Αλγεβρικές εντολές Τυχαίοι αριθμοί Συντακτικά σφάλματα Ασκήσεις

3 2. ΣΗΜΑΤΑ Χαρακτηρισμός σήματος από τον τύπο της μεταβλητής Σήματα συνεχούς χρόνου ή αναλογικά σήματα Σήματα διακριτού χρόνου Ψηφιακά σήματα Τα βασικά σήματα Ημιτονοειδή σήματα Η μοναδιαία βηματική συνάρτηση Κρουστική συνάρτηση ή συνάρτηση Dirac Η συνάρτηση ράμπας (ή αναρρίχησης) Ο τετραγωνικός παλμός Σήματα διακριτού χρόνου Η μοναδιαία κρουστική ακολουθία Η μοναδιαία βηματική ακολουθία Πραγματική εκθετική ακολουθία Μιγαδική εκθετική ακολουθία Η ημιτονοειδής ακολουθία Ιδιότητες σημάτων Περιοδικά σήματα Άθροισμα περιοδικών σημάτων Κατασκευή και σχεδίαση περιοδικών σημάτων Αιτιατά σήματα Άρτια και Περιττά σήματα Σήματα ενέργειας - Σήματα Ισχύος Αιτιοκρατικά σήματα - τυχαία σήματα Μετατροπές σήματος ως προς το χρόνο Ανάκλαση Αλλαγή Κλίμακας Χρόνου Χρονική Μετατόπιση Μετατροπές ως προς το χρόνο σημάτων διακριτού χρόνου Ασκήσεις ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατηγορίες συστημάτων Κατηγοριοποίηση ανάλογα με τον αριθμό εισόδων και εξόδων Συστήματα συνεχούς χρόνου και συστήματα διακριτού χρόνου Αιτιοκρατικά και στοχαστικά συστήματα

4 Πίνακας περιεχομένων 3.2. Ιδιότητες συστημάτων Αιτιατά- μη αιτιατά συστήματα Στατικά (χωρίς μνήμη) και Δυναμικά (με μνήμη) Συστήματα Γραμμικά και μη γραμμικά συστήματα Χρονικά αμετάβλητα και χρονικά μεταβαλλόμενα συστήματα Αντιστρέψιμα και μη αντιστρέψιμα συστήματα Κατασκευή αντίστροφου συστήματος Ευσταθή και μη ευσταθή συστήματα Συστήματα διακριτού χρόνου Ιδιότητες συστημάτων διακριτού χρόνου Ασκήσεις ΣΥΝΕΛΙΞΗ Κρουστική απόκριση Συνέλιξη συνεχούς χρόνου Θεωρητική επίλυση συνέλιξης Η συνάρτηση conv Η συναρτηση deconv Ειδικές περιπτώσεις συνέλιξης Ιδιότητες συνέλιξης Συνδεσμολογία συστημάτων Ευστάθεια συστημάτων Συνέλιξη διακριτού χρόνου Η μοναδιαία κρουστική ακολουθία ως είσοδος στο σύστημα Θεωρητικός υπολογισμός συνέλιξης Παραδείγματα συνέλιξης σημάτων διακριτού χρόνου Εξισώσεις διαφορών Φίλτρα Η συνάρτηση filter ΙΙR φίλτρα FΙR φίλτρα Βηματική απόκριση συστήματος Ασκήσεις ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE Μαθηματικός ορισμός Εντολές laplace και ilaplace

5 5.3. Ζεύγη μετασχηματισμών Laplace Ιδιότητες και Θεωρήματα του ML Ανάπτυξη ρητής συνάρτησης σε άθροισμα κλασμάτων Η συνάρτηση residue Θεωρήματα συνέλιξης στο χρόνο και τη συχνότητα Συνέλιξη στο χρόνο Συνέλιξη στη μιγαδική συχνότητα Επίλυση διαφορικών εξισώσεων με χρήση του ΜL Ασκήσεις ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Z Μαθηματικός ορισμός Εντολές ztrans και iztrans Ζεύγη μετασχηματισμών Z Ιδιότητες του μετασχηματισμού Z Ανάπτυξη ρητής συνάρτησης σε άθροισμα κλασμάτων Η συνάρτηση residue και η συνάρτηση residuez Επίλυση εξισώσεων διαφορών με χρήση του ΜΖ Ασκήσεις ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Συστήματα συνεχούς χρόνου H εντολή tf (transfer function) Ευστάθεια συστημάτων συνεχούς χρόνου Συνάρτηση μεταφοράς σε μορφή πόλων / μηδενικών / ενίσχυσης Συνδεσμολογίες συστημάτων Χρονική απόκριση συστημάτων Συστήματα διακριτού χρόνου Η συνάρτηση tf για συστήματα διακριτού χρόνου Ευστάθεια συστημάτων διακριτού χρόνου Χρονική απόκριση συστημάτων διακριτού χρόνου Βηματική απόκριση Κρουστική απόκριση Η συνάρτηση dlsim Μετατροπή μεταξύ μοντέλων συνεχούς και διακριτού χρόνου Ασκήσεις

6 Πίνακας περιεχομένων 8. ΣΕΙΡΑ FOURIER Εκθετική σειρά Fourier Τριγωνομετρική σειρά Fourier Σειρά Fourier σε μορφή αθροίσματος συνημίτονων Σχεδίαση των συντελεστών της σειράς Fourier Σειρά Fourier περιοδικών σημάτων Σειρά Fourier για άρτια και περιττή συμμετρία Άρτια συμμετρία Περιττή συμμετρία Θεώρημα Parseval Κριτήριο καλής προσέγγισης σήματος από σειρά Fourier Σχέση συντελεστών εκθετικής και τριγωνομετρικής ΣF Ασκήσεις ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER Μαθηματικός ορισμός Εντολές fourier και ifourier Ζεύγη μετασχηματισμών Fourier Ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier Θεωρήματα συνέλιξης στο χρόνο και την συχνότητα Ανάλυση του MF σε πραγματικό και φανταστικό μέρος Θεώρημα του Parseval Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης Ασκήσεις ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER Mετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier Αντίστροφος διακριτός μετασχηματισμός Fourier Κυκλική ολίσθηση ακολουθίας DFT Κυκλικής ολίσθησης Κυκλική συνέλιξη DFT κυκλικής συνέλιξης Σχέση μεταξύ γραμμικής και κυκλικής συνέλιξης Σχέση μεταξύ των DFT και DTFT Γρήγορος μετασχηματισμός Fourier

7 Υπολογισμός μετασχηματισμού Fourier μέσω του FFT Γραμμική συνέλιξη με χρήση FFT Ασκήσεις ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Απόκριση συχνότητας συνεχούς χρόνου Η συνάρτηση freqs Η συνάρτηση invfreqs Απόκριση Γ.Χ.Α συστημάτων σε ημιτονοειδείς εισόδους Ανάλυση ιδανικών φίλτρων Απόκριση συχνότητας διακριτού χρόνου Η συνάρτηση freqz Η συνάρτηση invfreqz Απόκριση συστήματος σε ημιτονοειδείς εισόδους Φίλτρο μετακινούμενου μέσου όρου Ασκήσεις ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Εργαστήριο 1ο: Εισαγωγή στο Matlab Εργαστήριο 2 ο : Τα βασικά σήματα Εργαστήριο 3 ο : Ιδιότητες συστημάτων Εργαστήριο 4 ο : Συνέλιξη Εργαστήριο 5 ο : Μετασχηματισμός Laplace Εργαστήριο 6 ο : Συνάρτηση Μεταφοράς Εργαστήριο 7 ο : Σειρά Fourier Εργαστήριο 8 ο : Μετασχηματισμός Fourier Εργαστήριο 9 ο : Απόκριση συχνότητας ΣΗΜΑΤΟΛΕΞΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3 ΕΝΟΤΗΤΑ 3.. Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-Z...4 3... ΟΡΙΣΜΌΣ...4 3... ΎΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ-Z...5 3..3. ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ-Z... ΕΝΟΤΗΤΑ 3..

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλώματα, Σήματα και Συστήματα

Κυκλώματα, Σήματα και Συστήματα Κυκλώματα, Σήματα και Συστήματα Μάθημα 7 Ο Μετασχηματισμός Z Βασικές Ιδιότητες Καθηγητής Χριστόδουλος Χαμζάς Ο Μετασχηματισμός Ζ Γιατί χρειαζόμαστε τον Μετασχηματισμό Ζ; Ανάγει την επίλυση των αναδρομικών

Διαβάστε περισσότερα

ιορθώσεις Συµπληρώσεις Αναµορφώσεις κειµένων: Γεώργιος Παυλίδης Κωνσταντίνος Σταυρόγλου

ιορθώσεις Συµπληρώσεις Αναµορφώσεις κειµένων: Γεώργιος Παυλίδης Κωνσταντίνος Σταυρόγλου Έκδοση 2 Μάρτιος 2004 Οι ασκήσεις αυτές βασίζονται στα αντίστοιχα εργαστήρια Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήµατος το Πανεπιστηµίου του Berkeley, California Στα τελική διαµόρφωση του κειµένου έχουν βοηθήσει Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Αναφορά σε Βασικές Έννοιες Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων

Σύντομη Αναφορά σε Βασικές Έννοιες Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» Μάθημα: «Επεξεργασία Ψηφιακού Σήματος και Σχεδιασμός Υλικού» Σύντομη Αναφορά σε Βασικές Έννοιες Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Επιμέλεια: Ξανθή Παπαγεωργίου E-mail: xanthi.papageorgiou@gmail.com Τμήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016. Μάθημα Προγραμματισμός Ι.

ΥΛΗ ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016. Μάθημα Προγραμματισμός Ι. ΥΛΗ ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Μάθημα Προγραμματισμός Ι. 1) Προπαρασκευαστική Εισαγωγή, Εισαγωγή στον προγραμματισμό, (Κεφ, 1.2, 1.3,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1. Εισαγωγή ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ . Εισαγωγή Κύριος στόχος του Προγράμματος Σπουδών των Μαθηματικών είναι να προετοιμάσει τους μαθητές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να αγαπήσουν τα Μαθηματικά και να κεντρίσει το ενδιαφέρον και την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τµήµα Μαθηµατικών και Στατιστικής

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τµήµα Μαθηµατικών και Στατιστικής ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Μαθηµατικών και Στατιστικής Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠPOEΔPOΣ Θεοφάνης Σαπατίνας ΑΝΤΙΠPOEΔPOΣ Aλέκος Bίδρας KAΘHΓHTEΣ Aλέκος Bίδρας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηµατισµός Ζ (z-tranform)

Μετασχηµατισµός Ζ (z-tranform) Μετασχηµατισµός Ζ (-traform) Εργαλείο ανάλυσης σηµάτων και συστηµάτων διακριτού χρόνου ιεργασία ανάλογη του Μετ/σµού Laplace Απόκριση συχνότητας Εφαρµογές επίλυση γραµµικών εξισώσεων διαφορών µε σταθερούς

Διαβάστε περισσότερα

υστήματα Αυτόματου Ελέγχου

υστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ υστήματα Αυτόματου Ελέγχου Ανάπτυξη ημειώσεων για τις Ασκήσεις Πράξης.Α.Ε. Ι Τπεύθυνος καθηγητής : Αριστοτέλης Γιαννακουδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2010-11

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2010-11 Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, 26334 Πάτρα Τηλέφωνο: 2610 369236, Fax: 2610 369193

Διαβάστε περισσότερα

252 Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος)

252 Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 252 Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και παράλληλα η ανάδειξη επιστημόνων που θα αναζητούν, θα επεξεργάζονται και θα προτείνουν θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

ª ıëì ÙÈÎ Î È Ù ÙÈÛÙÈÎ

ª ıëì ÙÈÎ Î È Ù ÙÈÛÙÈÎ ª ıëì ÙÈÎ Î È Ù ÙÈÛÙÈÎ POE PO Θεοφάνης Σαπατίνας π ƒ ƒ Aλέκος Bίδρας KA H HT Aλέκος Bίδρας Γιώργος Γεωργίου Παντελής Δαμιανού Aνδρέας Kαραγιώργης Σταμάτης Kουμάντος Ευστάθιος Παπαροδίτης Θεοφάνης Σαπατίνας

Διαβάστε περισσότερα

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ƒ ƒ Σταύρος Ιεζεκιήλ Μάριος Πολυκάρπου Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους ƒø Γιώργος Γεωργίου Γεώργιος Έλληνας Σταύρος Ιεζεκιήλ Χρίστος Παναγιώτου Κωνσταντίνος Πίτρης

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2-30. 1.1 Εισαγωγή 1-5. 1.2 Σειρές Fourier 1-5. 1.3 Το πεδίο της συχνότητας 1-7

1 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2-30. 1.1 Εισαγωγή 1-5. 1.2 Σειρές Fourier 1-5. 1.3 Το πεδίο της συχνότητας 1-7 1 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1-5 1.1 Εισαγωγή 1-5 1.2 Σειρές Fourier 1-5 1.3 Το πεδίο της συχνότητας 1-7 1.4 Φάσμα μιας σειράς δυαδικών δεδομένων βασικής ζώνης 1-10 1.5 Ο μετασχηματισμός Fourier 1-11 1.6 Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAI ΕYΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ YΠΟ ΟΜΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ρ. Θεοδώρου Ιωάννης, Τακτικός Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Β-2-1 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Β-2-1 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Β-2-1 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΑΟΒ 200) Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Διανυσματικός Λογισμός Άλγεβρα Διανυσμάτων Διάνυσμα στο Επίπεδο και στον Χώρο, Μέτρο, Πρόσθεση, Βαθμωτός

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4: Παραγωγή Ημιτονικών Κυμάτων (Sine waves generation)

Άσκηση 4: Παραγωγή Ημιτονικών Κυμάτων (Sine waves generation) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΣΤΕΦ / ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Μάθημα: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ (Εργαστήριο) Ε εξάμηνο Εξάμηνο: Χειμερινό 2014-2015 Σκοπός της άσκησης Άσκηση 4: Παραγωγή Ημιτονικών Κυμάτων (Sine

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2. Συστήματα Εξισώσεων Διαφορών ΔιακριτάΣήματαστοΧώροτης Συχνότητας

Διάλεξη 2. Συστήματα Εξισώσεων Διαφορών ΔιακριτάΣήματαστοΧώροτης Συχνότητας University of Cyprus Biomedical Imaging & Applied Optics Διάλεξη 2 Συστήματα Εξισώσεων Διαφορών Συστήματα Εξισώσεων Διαφορών Γραμμικές Εξισώσεις Διαφορών με Σταθερούς Συντελεστές (Linear Constant- Coefficient

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ MATLAB

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ MATLAB ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Καθηγητής ΑΠΘ ΝΙΚΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Πληροφορικός ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΤΟ MATLAB ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 2007 2 Πρακτικός Οδηγός στο MATLAB Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σταύρος Ιεζεκιήλ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γιώργος Έλληνας ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Μάριος Πολυκάρπου Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους Χριστόφορος Χατζηκωστής ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ψυχοακουστικό test για τη μελέτη ανακλάσεων με έμφαση στα ακουστικά»

«Ψυχοακουστικό test για τη μελέτη ανακλάσεων με έμφαση στα ακουστικά» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ομάδα Τεχνολογίας Ήχου και Ακουστικής Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË ÓÈÎÒÓ Î È ªË ÓÈÎÒÓ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË ÓÈÎÒÓ Î È ªË ÓÈÎÒÓ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË ÓÈÎÒÓ Î È ªË ÓÈÎÒÓ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ƒ ƒ Σταύρος Ιεζεκιήλ Μάριος Πολυκάρπου Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους ƒø Γιώργος Γεωργίου Γεώργιος Έλληνας Σταύρος Ιεζεκιήλ Χρίστος Παναγιώτου Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ - Α Ηλεκτρικής Ενέργειας & Α Π Ε

ΕΝΟΤΗΤΑ - Α Ηλεκτρικής Ενέργειας & Α Π Ε Ζάκυνθος : / / Α.Π. : Θέμα : Θεματολόγιο Εργαστηριακών Ασκήσεων μαθημάτων του Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος & Πληροφορικής Θεματολόγιο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τομέα ΦΥΣΙΚΗΣ Περιβάλλοντος & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ 217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Copyright, Οκτώβριος 2011, Δ. Καραγιαννάκης, Eκδόσεις Zήτη

Copyright, Οκτώβριος 2011, Δ. Καραγιαννάκης, Eκδόσεις Zήτη 2 Περιεχόμενα ISBN 978-960-456-300-5 Copyright, Οκτώβριος 2011, Δ. Καραγιαννάκης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (N.2121/1993 όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Μετασχηματισμός Z

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Μετασχηματισμός Z ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Μετασχηματισμός Z ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ - Μετασχ.- Σ. Φωτόπουλος ΔΠΜΣ Ποιός είναι ο DTFT της u(n)?? u(n) e πδ(ω πk) j ω k ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ - Μετασχ.-

Διαβάστε περισσότερα

243 Μαθηματικών Αθήνας

243 Μαθηματικών Αθήνας 243 Μαθηματικών Αθήνας Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και παράλληλα η ανάδειξη επιστημόνων που θα αναζητούν, θα επεξεργάζονται και θα προτείνουν θεωρητικά μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Θεωρία και Εφαρμογές

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Θεωρία και Εφαρμογές Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Θεωρία και Εφαρμογές Διδακτικές Σημειώσεις Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τομέας Αρχιτεκτονικής Υπολογιστικών και Βιομηχανικών εφαρμογών Δρ. Βολογιαννίδης Σταύρος email:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο εργαλείο επεξεργασίας αριθµητικών δεδοµένων Octave

Εισαγωγή στο εργαλείο επεξεργασίας αριθµητικών δεδοµένων Octave Εισαγωγή στο εργαλείο επεξεργασίας αριθµητικών δεδοµένων Octave Απόστολος Π. Λερός & Αντώνιος Σ. Ανδρεάτος Αθήνα, Μάϊος 2010 Εισαγωγή στο OCTAVE Σελ. 1 από 99 Εισαγωγή στο εργαλείο επεξεργασίας αριθµητικών

Διαβάστε περισσότερα