ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ν. Χουσίδης, E. Ρακαντά, Γ. Μπατής Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών, Ε.Μ.Π Ι. Ιωάννου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρουσα έργασία διερευνάται η χρήση της σιδηρούχας σκωρίας ελάστρων (καλαμίνα) ως αντικατάστατο του τσιμέντου στο σκυρόδεμα με σκοπό τη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων σε περιβάλλον αυξημένης συγκέντρωσης ιόντων χλωρίου. Η χρήση του συγκεκριμένου προσθέτου έγινε σε δύο (2) ποσοστά αντικατάστασης 5% και 10% κ.β τσιμέντου. Για το σκοπό αυτό παρασκευάστηκαν κυβικά (μέγεθος ακμής 100mm) και κυλινδρικά (ύψος H=300mm και διάμετρος φ=150mm) δοκίμια άοπλου σκυροδέματος τα οποία εμβαπτίστηκάν μερικώς σε διάλυμα NaCl 3.5% κ.β. Η πειραματική διαδικασία περιελάμβανε δοκιμές μηχανικών αντοχών (θλιπτική αντοχή, έμμεση εφελκυστική αντοχή με διάρρηξη, καμπτική αντοχή) και εξόλκευσης οπλισμού από σκυρόδεμα ώστε να γίνει η εκτίμηση της συνάφειας του. Επιπλέον, έγινε εκτίμηση του ανοικτού πορώδους σε δοκίμια που εκτέθηκαν σε διάλυμα NaCl. Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μηχανικές αντοχές στο σκυρόδεμα που εισήχθει η σκωρία στις 7 & 28 ημέρες, παρουσίάστηκαν ελαττωμένες συγκριτικα με το κανονικο σκυρόδεμα με OPC γεγονός ου επιβεβαιώνεται και από τις μετρήσεις του πορώδους. Η παρατεταμένη όμως παραμονή των δοκιμίων με την καλαμίνα εντός NaCl πάνω από 70 ημέρες βελτίωσε τις μηχανικές αντοχές και παράλληλα όδήγησε σε μειώση του ανοικτού πορώδους του σκυροδέματος. 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται στη δόμηση κατασκευών και παρασκευάζεται από ανάμειξη αδρανών υλικών και τσιμέντου, το οποίο αναπτύσσει τις ιδιότητες του μέσω των αντιδράσεων ενυδάτωσης. Η αντοχή σε θλίψη του σκυροδέματος, οφείλεται κυρίως στις ιδιότητες του τσιμέντου και στη συνάφεια που αναπτύσσει με τα αδρανή, ενώ η αντοχή σε κάμψη και εφελκυσμό στον οπλισμό που εισάγεται στο εσωτερικό του οπλισμένου σκυροδέματος. Για τη βελτίωση των μηχανικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων του σκυροδέματος, υπάρχει δυνατότητα προσθήκης διαφόρων πρόσμικτων ενώ εξίσου σημαντική είναι η καλή συμπύκνωση κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης, η σωστή συντήρηση και ο λόγος νερού:τσιμέντου [1], [2]. Η προστασία του οπλισμού που βρίσκεται εντός του σκυροδέματος πραγματοποιείται είτε με απευθείας επέμβαση πάνω στον οπλισμό χρησιμοποιώντας αναστολείς διάβρωσης, διάφορα επιχρίσματα/χρώματα [3], [4], με χρήση ειδικών χαλύβων [5] και καθοδική προστασία, είτε με επέμβασή στις ιδιότητες του σκυροδέματος που περιβάλλει τον οπλισμό. Η δεύτερη περίπτωση αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στη μείωση του πορώδους και της διαπερατότητας του σκυροδέματος καθώς επίσης και στη βελτίωση της ανθεκτικότητας του στο δεδομένο περιβάλλον παραμονής και χρήσης και αφορά κυρίως τη χρήση διάφορων πρόσθετων (ποζολάνες, χημικά πρόσθετα, σκωρίες κτλ.), την επαναλκαλοποίηση του σκυροδέματος, τη χρήση αναστολέων και την ηλεκτροχημική αφαίρεση χλωριόντων. Οι κυριότεροι επιβαρυντικοί παράγοντες που δρουν στο σκυρόδεμα είναι οι εξής : Μηχανικές καταπονήσεις. Σύμφωνα με τον Nawy [6] αναφέρονται ως μακροχρόνιες παραμορφώσεις σκυροδέματος και αφορούν κυρίως την απότριψη και τον ερπυσμό. Ο ερπυσμός εμφανίζεται στο σκυρόδεμα με την πάροδο του χρόνου με επιβολή σταθερής θλιπτικής τάσης και είναι δυνατό να προκαλέσει ρωγμές [7], ενώ η απότριψη μειώνει το πάχος της επικάλυψης του οπλισμού, Τα ιόντα χλωρίου (Cl-). Προσβάλλουν τοπικά τον οπλισμό (pitting corrosion) δημιουργώντας τοπικά γαλβανικά στοιχεία και μειώνοντας τη διατομή του. Είναι από τα πιο καταστροφικά είδη διάβρωσης, εμφανίζεται συνήθως σε οριζόντιες επιφάνειες χωρίς καλή αποστράγγιση [8], [9] και προσβάλλει μέταλλα που καλύπτονται από λεπτά στρώματα οξειδίων καθώς και τα κράματα τους [10]. Επιπλέον, τα ιόντα Cl - όταν ξεπεράσουν μια κρίσιμή τιμή αποπαθητικοποιούν τον οπλισμό [11], [12], Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι. Ο κυριότερος επιβλαβής παράγοντας αυτής της κατηγορίας είναι το CO2 το οποίο αντιδρά με το CH του τσιμέντου παράγοντας τελικά CaCO3 ελαττώνοντας την αλκαλικότητα του διαλύματος των πόρων στο σκυρόδεμα. Η μείωση του ph προκαλεί ολική ρήξη του προστατευτικού στρώματος των οξειδίων που περιβάλλει τον οπλισμό. Η ενανθράκωση προκαλεί ρωγμές στο σκυρόδεμ α από τις τάσεις που αναπτύσσονται λόγω των προϊόντων διάβρωσης πάνω στο χάλυβα και απελευθερώνει τυχόν δεσμευμένα ιόντα Cl - αυξάνοντας τη συγκέντρωση τους στο διάλυμα των πόρων. Τα θειϊκά ιόντα (SO4 2- ). Τα θειϊκά ιόντα εμφανίζονται σε εδάφη που προήλθαν από μαγματικά πετρώματα ή εξαιτίας της δημιουργίας σύμπλοκων χουμικών οξέων [13]. Αντιδρούν με το CH και το C3A δημιουργώντας γύψο και εντριγκίτη που ρηγματώνουν το σκυρόδεμα [14].

2 2.ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 2.1 Υλικά και κατασκευή δοκιμίων Για την κατασκευή των δοκιμίων σκυροδέματος χρησιμοποιήθηκε τύπου CEM ΙΙ Α-Μ 42.5Ν, ασβεστολιθικά αδρανή και νερό δικτύου Λευκωσίας, ενώ ο λόγος W/C διατηρήθηκε σταθερός και ίσος με 0.65 σε όλες τις κατηγορίες δοκιμίων. Η χημική συσταση του τσιμέντου και οι ορυκτολογικές φάσεις σύμφωνα με τις εξισώσεις του Bogue δίνονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1. Χημική και ορυκτολογική σύσταση τσιμέντου CEM II A-M ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ (% κ.β τσιμέντου) Είδος Οξειδίου SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O NaO SO3 Cl - LOI CEM II A-M 42.5N 18,60 4,10 2,90 60,50 2,00 0,66 0,34 3,60 0,05 <8,50 ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ (%) Φάση ενυδάτωσης C3S C2S C3A C4AF CEM II A-M 42.5N 63,0 5,8 6,0 8,8 Κατασκευάστηκαν 3 σειρές δοκιμίων, μία σειρά με δοκίμια αναφοράς και δύο σειρές στις οποίες έγινε αντικατάσταση μέρους του τσιμέντου από καλαμίνα σε ποσοστά 5% (κωδ. 5% kal) και 10% (κωδ. 10% kal) κατά βάρος (κ.β.) τσιμέντου. Η συμπύκνωση του σκυροδέματος έγινε σε τράπεζα δόνησης TECHNOTEST AT 224/HS συχνότητας 3000 vibrations/min, ενώ η συντήρηση, εντός δεξαμενής με H2O για 7 ημέρες. Στη συνέχεια τα δοκίμια εμβαπτίστηκαν στο διαβρωτικό περιβάλλον. Η σκυροδέτηση πραγματοποιήθηκε σε πλαστικά καλούπια τα οποία είχαν λιπανθεί εσωτερικά με σκοπό την εύκολη εξαγωγή των δοκιμίων. Για την εκτίμηση των μηχανικών ιδιοτήτων του σκυροδέματος κατασκευάστηκαν δοκίμια κυβικά (ακμής 100mm), κυλινδρικά (H=300mm, φ=150mm) και πρισματικά μήκους 100cm και τετραγωνικής διατομής 10cm. Η συνάφεια οπλισμού-σκυροδέματος εξετάστηκε σε κυβικά δοκίμια ακμής 200mm στα οποία τοποθετήθηκε χαλύβδινος οπλισμός τύπου Tempcore B500C κατά ΕΛΟΤ [15], διαμέτρου 16mm και μήκους 600mm. Ο χάλυβας περιείχε 99,17% Fe, 0,22% C, 0,050% S, 0,05% P, 0,012% N και 0,50% Ceq. Σχήμα 1. Δεξαμενή συντήρησης δοκιμίων σε διάλυμα NaCl 3.5% κ.β Η καλαμίνα που χρησιμοποιήθηκε αποτελεί παραπροϊόν της επεξεργασίας σιδήρου για την παραγωγ ή δομικού χάλυβα από τη βιομηχανία ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε και ορυκτολογικά αποτελείται από 95% βουστίτη (FeO), και 5% αιματίτη (Fe2O3), μαγνητίτη (Fe3O4). Συγκεκριμένα, παράγεται από την απότομη επαφή του χάλυβα με τον ατμοσφαιρικό αέρα στο στάδιο θερμής έλασης. Η απότομη οξείδωση του χάλυβα δημιουργεί ένα λεπτό στρώμα οξειδίου του σιδήρου, το οποίο αποκολλάται και συλλέγεται προς αξιοποίηση αδρανούς υλικού [16]. Η κοκκομετρία του κυμαίνεται από 10-15μm.

3 Σχήμα 2. Δοκιμή θλίψης σε κυβικό δοκίμιο σκυροδέματος Σχήμα 3. Δοκιμή κάμψης (Δ) σε πρισματική δοκό και pull-out σε κυβικό δοκίμιο (Α) 2.2 Μέθοδοι εκτίμησης της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος Η εξέταση των μηχανικών ιδιοτήτων του Οπλισμένου Σκυροδέματος πραγματοποιήθηκε με τις ακόλουθες δοκιμές: Περιοδική μέτρηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος. Οι μετρήσεις (Σχήμα 2) πραγματοποιήθηκαν σε κυβικά δοκίμια (ακμής 100 mm) κατά BS EN [17] για συνολικό χρονικό διάστημα 130 ημερών έπειτα από μερική εμβάπτιση σε διάλυμα NaCl 3.5% κ.β. Ο ρυθμός φόρτισης ήταν 0.5 MPa/s., Περιοδική μέτρηση εφελκυστικής αντοχής. Η εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος υπολογίστηκε έμμεσα με διάρρηξη (Brazilian test) κατά BS EN [18] σε κυλίνδρους (H=300mm, φ=150mm), οι οποίοι εμβαπτίστηκαν συνολικά για 130 ημέρες σε NaCl 3.5% κ.β. O ρυθμός φόρτισης ήταν 0.05 MPa/s., Μέτρηση καμπτικής αντοχής. Η αντοχή σε κάμψη υπολογίστηκε σε πρισματικές δοκούς μήκους 100 cm και διατομής 10 cm. Η δοκιμή (Σχήμα 3-Δ) έγινε στις 28 ημέρες, μετά από συντήρηση σε νερό συμφωνα με το πρότυπο ASTM C-78 [19]. Ο ρυθμός φόρτισης ήταν 0,185 MPa/s., Pull-out test. Πραγματοποιήθηκε (Σχήμα 3-Α) σύμφωνα με το πρότυπο ASTM C-234 [20] στις 28 ημέρες έπειτα από συντηρηση σε νερό. Τα δοκίμια ήταν κυβικά, ακμής 200mm στα οποία τοποθετήθηκε ομοαξονικά χαλύβδινή ράβδος μήκους 60 cm και διαμέτρου 16 mm. Η ταχύτητα εξόλκευσης ήταν 0.05MPa/s ενώ η μέγιστη δύναμη της μηχανής ήταν 300 kn. Η μηχανή εξόλκευσης ήταν η LLOYD LR300K, η οποία ήταν συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος σε κατέγραφε την επιμήκυνση και την τάση συναρτήσει του χρόνου, Περιοδική μέτρηση ανοικτού πορώδους. Οι μετρήσεις του ανοικτού πορώδους στο σκυρόδεμα έγιναν σύμφωνα με το πρότυπο BS EN 1936:2006 [21]. Για τη διεξαγωγή του πειράματος ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα: 1) Ξήρανση των δοκιμίων μέχρι σταθερής μάζας στους 105 ο C, 2) Ζύγιση των δοκιμίων σε ζυγό ακρίβειας 0,1 mg για τον υπολογισμό της ξηρής μάζας (Md), 3) Απαέρωση των δοκιμίων για 2-3 ώρες με σκοπό την αφαίρεση του αέρα, 4) Εισαγωγή απιονισμένου νερού μέχρι κάλυψη ολόκληρου του δοκιμίου για 24 ώρες, 5) Ζύγιση του δοκιμίου μέσα στο νερό για τον υπολογισμό της φαινόμενής μάζας (Mh), Απομάκρυνση επιφανειακού νερού και ζύγιση του δοκιμίου για τον προσδιορισμό της μάζας του

4 θλιπτική αντοχή (MPa) κορεσμένου και επιφανειακά ξηρού δοκιμίου (Ms). Το πορώδες των δοκιμίων προκύπτει από τη σχέση: p=(ms-md)/(ms-mh). Οπτική παρατήρηση σε SEM. Η παρατήρηση στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης έγινε σε δοκίμια τσιμεντοκονίας στις 56 ημέρες από τη σκυροδέτηση έπειτα από 7 ημέρες συντήρηση σε νερό και 49 ημέρες σε αέρα και στους 24 μήνες έπειτα από μερική εμβάπτιση σε διάλυμα NaCl 3.5% κ.β. Χρησιμοποιήθηκε μικροσκόπιο Philips XL 30 SEM της SEMTecSolutions με μέγιστη ανάλυση 2nm στα 30kV και μεγέθυνση έως x. Η αντικατάσταση του τσιμέντου από το πρόσθετο έγινε σε ποσοστό 10% κ.β τσιμέντου 3.ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 3.1 Μηχανικές ιδιότητες σκυροδέματος Η επίδραση των ιόντων Cl - στη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος διερευνήθηκε με εμβάπτιση κυβικών δοκιμίων ακμής 100 mm σε διάλυμα NaCl 3,5% κ.β. Για το σκοπό αυτό παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος του Πανεπιστημίου Κύπρου τρεις (3) συνθέσεις (αναφοράς, 5% kal & 10% kal) με τις ποσότητες των υλικών που δίνονται στον Πίνακα 2. Η ταχύτητα φόρτισης των δοκιμίων στη μηχανή ήταν 0.5MPa/s και τα αποτελέσματα των μετρήσεων θλίψης παρουσιάζονται στο Σχήμα 4. Ο λόγος νερού:τσιμέντου ήταν σταθερός σε όλες τις συνθέσεις και ίσος με Σχεδιάστηκε τύπος σκυροδέματος C20/25 με ποσότητα τσιμέντου 376kg/m 3. Πίνακας 2. Ποσότητες υλικών για σκυρόδεμα τύπου C 20/25 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΑΝΑΜΙΓΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΑΝΑΜΙΓΜΑ Είδος υλικού Ποσοστό % 5% kal 10% kal αναφοράς άμμος 30 % 12,68 kg 12,68 kg 12,68 kg Γαρμπίλι 25 % 10,84 kg 10,84 kg 10,84 kg χαλίκι 18 % 7,68 kg 7,68 kg 7,68 kg νερό 10,3 % 4,34 kg 4,34 kg 4,34 kg CEM II 42,5N 16,7 % 1 6,34 kg 6,00 kg 6,67 kg καλαμίνα - 0,34 kg 0,67 kg - ΘΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 αναφοράς 5% kal 10% kal Σχήμα 4. Μονοαξονική θλιπτική αντοχη σκυροδέματος σε MPa εντος NaCl 3.5% κ.β Το Σχήμα 4 παρουσιάζει την αντοχή σε θλίψη του σκυροδέματος συναρτήσει του χρόνου εμβάπτισης σε διάλυμα NaCl 3,5% κ.β. Από το διάγραμμα προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: Η προσθήκη της καλαμίνας ελαττώνει τη θλιπτική αντοχή στις 7 & 28 ημέρες. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη μείωση του ποσοστού του τσιμέντου κατά την παρασκευή του σκυροδέματος, εξαιτίας της προσθήκης της σκωρίας και στο αυξημένο πορώδες των δοκιμίων με την σκωρία σε αυτούς τους χρόνους των μετρήσεων (βλ. επίσηςενότητα 3.2), 1 Η τιμή αφορά το μίγμα αναφοράς. Για τα μίγματα με 5% kal & 10% kal οι τιμές διαμορφώνονται σε 15,02% & 14,21% αντίστοιχα και το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το 16,7% αφορά το πρόσθετο.

5 αντοχή σε διάρρηξη (MPa) Η αύξηση του ποσοστού της καλαμίνας από 5% σε 10% δεν οδηγεί σε σημαντική μείωση της θλιπτικής αντοχής έπειτα από 100 ημέρες εμβάπτισης σε διάλυμα NaCl, Στις 100 ημέρες τα δοκίμια και των τριών συνθέσεων σκυροδέματος απέκτησαν περίπου ίδια θλιπτική αντοχή, Η θλιπτική αντοχη των δοκιμίων αναφοράς ελαττώνεται στις 100 ημέρες γεγονός που οφείλεται στη διάλυση της τσιμεντόπαστας από το NaCl, Η διάλυση που αναφέρθηκε είναι μικρότερη στα δοκίμια με το πρόσθετο, γεγονός που οφείλεται στο οξειδιο του σιδήρου που περιέχει η καλαμίνα και το οποίο επιδρά στη φερριτική φάση C4AF ελαττώνοντας το πορώδες του σκυροδέματος. Η αντοχή του σκυροδέματος σε εφελκυσμό με πρόσθετο τη σιδηρούχα σκωρία εκτιμήθηκε έμμεσα με τη δοκιμή διάρρηξης (Brazilian test) σε κυλινδρικά δοκίμια σκυροδέματος ύψους 300 mm και διαμέτρου 150 mm. Τα υλικά κατασκευής των δοκιμίων ήταν τσιμέντο CEM II 42.5N, ασβεστολιθικά αδρανή και νερό δικτύου Λευκωσίας. Το Σχήμα 5 παρουσιάζει διάγραμμα της αντοχής σε διάρρηξη του σκυροδέματος με και χωρίς προσθήκη καλαμίνας. Από το διάγραμμα προκύπτει ότι η εφελκυστική αντοχή στα δοκίμια με το πρόσθετο εμφανίζετ αι μειωμένη μέχρι τις 28 ημέρες. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σε αντιστοιχία με τα αποτελέσματα της δοκιμής θλίψης. Επιπλέον, η εφελκυστική αντοχή και στις τρεις κατηγορίες ελαττωνεται στις 130 ημέρες παραμονής σε NaCl γεγονος που υποδηλώνει τη διάλυση της τσιμεντόπαστας από το διάλυμα. Από τα δύο ποσοστά προσθήκης το 5% φαίνεται να βελτιώνει τη συμπεριφορά του σκυροδέματος έναντι των ιόντων χλωρίου, βελτιώνοντας συνεχώς την αντοχη του μέχρι τις 100 ημέρες. Η σειρά 10% kal δίνει χαμηλές αντοχές σε όλα τα χρονικά διαστήματα εκτός από τις 130 ημέρες όπου είναι περίπου ίδιες με τα αναφορας. 3,00 ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 αναφοράς 5% kal 10% kal Σχήμα 5. Αντοχή σε διάρρηξη κυλινδρικών δοκιμίων σκυροδέματος μετά από εμβάπτιση σε διάλυμα NaCl 3,5% κ.β Η καμπτική αντοχή του σκυροδέματος υπολογίστηκε σύμφωνα με το πρότυπο ASTM C78, σε πρισματικά δοκίμια τετραγωνικής διατομής 100 mm και μήκους 100 cm με ταχύτητα MPa/s. Για τη δοκιμή κατασκευάστηκαν δύο δοκίμια χωρίς πρόσθετο και δύο δοκίμια με 10% κ.β. καλαμίνα. Οι αναλογίες των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν δίνονται στον Πίνακα 3. Η σκυροδέτηση έγινε σε μεταλλικά καλούπια τα οποία ειχαν λιπανθει εσωτερικα για να διευκολυνθεί η εξαγωγή των δοκιμίων. Η συμπύκωνση έγινε σε τραπεζα δόνησης συχνότητας 3000Hz. Τα δοκίμια ξεκαλουπώθηκαν στις 24 ώρες και στη συνέχεια οι δοκοί συντηρήθηκαν σε δεξαμενή με νερό για 28 ημέρες, που ήταν ο χρόνος της δοκιμής κάμψης. Πίνακας 3. Αναλογίες υλικών για την κατασκευή δοκών για δοκιμή κάμψης αναφοράς καλαμίνα Άμμος:Γαρμπίλι:Χαλίκι 40:35:25 40:35:25 Νερό:Τσιμέντο 0.65/ 0, / Καλαμίνα - 10% 2 Τελική ποσότητα νερού στο ανάμιγμα σκυροδέματος μετά από διόρθωση εξαιτίας της υψηλής απορροφη - τικότητας που παρουσιάζουν τα αδρανή της Κύπρου.

6 ανοικτό πορώδες (%) αντοχή σε κάμψη (MPa) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 ΑΝΤΟΧΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ 3,3 2,42 αναφοράς 10% kal Σχήμα 6. Αντοχή σε κάμψη πρισματικών δοκιμίων σκυροδέματος μετά από συντήρηση στις 28 ημέρες Το Σχήμα 6 παρουσιάζει διάγραμμα των μέσων όρων των αποτελεσμάτων της δοκιμής κάμψης στις 28 ημέρες. Από το σχήμα φαίνεται όπως και στα διαγράμματα των μετρήσεων θλίψης και εφελκυσμού ότι στις 28 ημέρες η καλαμίνα δίνει χαμηλότερες τιμές αντοχών από τα δοκίμια αναφοράς. Το διάγραμμα βρίσκεται σε συμφωνία με τις υπόλοιπες μετρήσεις αντοχών για τις 28 ημέρες. 3.2 Μετρήσεις ανοικτού πορώδους δοκιμίων σκυροδέματος Το ανοικτό πορώδες των δοκιμίων υπολογίστηκε με τη μέθοδο της απαέρωσης σε κυβικά δοκίμια σκυροδέματος τα οποία ήταν εμβαπτισμένα σε διάλυμα NaCl 3.5% κ.β. Το τσιμέντο που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των δοκιμίων ήταν CEM II 42.5N και ο λόγος W/C=0.65. Για τις μετρήσεις κατασκευάστηκαν δοκίμια αναφοράς και δοκίμια στα οποία αντικαταστάθηκε το τσιμέντο από καλαμίνα σε ποσοστά 5% και 10% κ.β. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται στο Σχήμα ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΡΩΔΕΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ NaCl 3.5% κ.β Σχήμα 7. Ανοικτό πορώδες (%) κυβικών δοκιμίων σκυροδέματος συναρτήσει του χρόνου εμβάπτισης σε διάλυμα NaCl 3.5% κ.β Το Σχήμα 7 δίνει διάγραμμα των μετρήσεων ανοικτού πορώδους συναρτήσει του χρόνου εμβάπτισης σε διάλυμα NaCl 3.5% κ.β. Από το διάγραμμα προκύπτουν τα εξής: H προσθήκη καλαμίνας ως μέρος αντικατάστασης του τσιμέντου μειώνει το πορώδες σε σκυρόδεμα εντός διαλύματος NaCl 3.5% κ.β., Στα δοκίμια αναφοράς το πορώδες αυξάνεται με το χρόνο εμβάπτισης σε διάλυμα NaCl 3.5% κ.β, Το πορώδες και των τριών (3) συνθέσεων σκυροδέματος μειώνεται μετά τις 28 ημέρες εξαιτίας της αντίδρασης του C3A και των ιόντων Cl - προς τη δημιουργία άλατος (Friedel s salt) [22]. 3.3 Εξόλκευση οπλισμού από σκυρόδεμα αναφοράς 5% KAL 10% KAL 28d 70d d Η συνάφεια του χάλυβα με το σκυρόδεμα εκτιμήθηκε με τη δοκιμή εξόλκευσης (pull - out test) (Σχήμα 3-Α) σύμφωνα με το πρότυπο ASTM C-234. Για το σκοπό αυτό παρασκευάστηκαν κυβικά δοκίμια σκυροδέματος

7 τάση (MPa) ακμής 200 mm στα οποία τοποθετήθηκε ομοαξονικά χάλυβας τύπου Tempcore B500C, μήκους 60 cm και διαμέτρου 16 mm. Η αντικατάσταση του τσιμέντου από καλαμίνα έγινε σε ποσοστό 10% κ.β. Επιπλέον, παρασκευάστηκε και ένα δοκίμιο οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς πρόσθετο για λόγους σύγκρισης. Τα υλικά κατασκευής των δοκιμίων ήταν τσιμέντο CEM II 42.5 N, ασβεστολιθικά αδρανή και νερό δικτύου Λευκωσίας. Το Σχήμα 8 παρουσιάζει διάγραμμα της τάσης συναρτήσει του χρόνου εξόλκευσης του χάλυβα. Όπως φαίνεται από το σχήμα η συνάφεια του οπλισμού στο σκυρόδεμα χωρίς καλαμίνα είναι μεγαλύτερη απ ότι στο δοκίμιο με το πρόσθετο. Συγκεκριμένα, η μέγιστη τάση στην οποία από εκεί και έπειτα υπάρχει ολίσθηση του χάλυβα είναι κατά 49% μεγαλύτερη στο αναφοράς γεγονός που οφείλεται στην υστέρηση των μηχανικών αντοχών που έχουν τα σύνθετα σκυροδέματα που περιέχουν ορυκτά πρόσμικτα ,11 MPa ,46 MPa χρόνος (sec) 10% kal αναφοράς Σχήμα 8. Ταση σε MPa συναρτήσει του χρόνου εξόλκευσης στις 28 ημέρες 3.4 Οπτική παρατήρηση με Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM) Η μικροσκοπική εξέταση των δοκιμίων με το εξεταζόμενο πρόσθετο πραγματοποιήθηκε με Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης PHILIPS XL 30 SEM. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δεπιφάνεια μεταξύ καλαμίνας - σκυροδέματος απ όπου προέρχονται και οι αναλύσεις με EDX των πιο κάτω σχημάτων. Όπως διακρίνεται από τα σχήματα και τις αναλύσεις η καλαμίνα περιέχει κυρίως Fe και O. Στις φωτογραφίες από το SEM οι κρύσταλλοι Fe εμφανίζονται ως σφαιρίδια τα οποία βρίσκονται ανάμεσα στην τσιμεντόπαστα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κενά και επομένως αυξημένο πορώδες. Σχήμα 9: Οπτική παρατήρηση x1600 δοκιμίου τσιμεντοκονίας με πρόσθετο καλαμίνα στις 56 ημέρες. Η ανάλυση αφορά το τμήμα της τσιμεντόπαστας.

8 Σχήμα 10. Οπτική παρατήρηση x1600 δοκιμίου τσιμεντοκονίας με 10% κ.β καλαμίνα στις 56 ημέρες και στοιχειομετρική της διεπιφάνειας σκυροδέματος-καλαμίνας. Στη φωτογραφία διακρίνεται η δεπιφάνεια μεταξύ της καλαμίνας (αριστερά) και του τσιμέντου (δεξιά). Σχήμα 11: Οπτική παρατήρηση x2500 (αριστερά) & x1000 (δεξιά) δοκιμίου τσιμεντοκονίας με πρόσθετο καλαμίνα και εμβάπτιση σε NaCl 3,5% κ.β για 24 μήνες. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η προσθήκη οξειδίων Σιδήρου στο σκυρόδεμα αυξάνει τη συγκέντρωση της φερριτικής φάσης (C4AF) Αυτό έχει θετική επίδραση στη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος σε μετέπειτα ηλικίες [23]. Από το διάγραμμα του ανοικτού πορώδους παρατηρείται ότι η αύξηση του ποσοστού της προσθήκης σκωρίας από 5% σε 10% δεν βελτιώνει επι πρόσθετα τη συγκεκριμένη παράμετρο όποτε πιθανόν ένα ποσοστό της καλαμίνας να παραμένει ως αδρανές και να μη λαμβάνει μέρος στις αντιδράσεις ενυδάτωσης του τσιμέντου. Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: Οι μηχανικές αντοχές (θλιπτική, εφελκυστική, καμπτική), εμφανίζονται μειωμένες στα σκυροδέματα με καλαμίνα μέχρι τις 28 ημέρες, Στις 100 ημέρες τα δοκίμια με 5% καλαμίνα επιτυγχάνουν εφελκυστική αντοχή ανώτερη των δοκιμίων χωρίς πρόσθετο, Το ποσοστό προσθήκης της καλαμίνας (μέχρι 10%) δεν επηρεάζει σημαντικά τη θλιπτική αντοχή από τις 100 ημέρες και μετά, Η αντικατάσταση του τσιμέντου από καλαμίνα μέχρι ποσοστού 10% μειώνει το ανοικτό πορώδες σε εμβαπτισμένα δοκίμια εντός διαλύματος NaCl 3,5% κ.β,

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΜΠΑΤΗΣ Γ., Φθορά και προστασία υλικών. 1999, ΑΘΗΝΑ: ΕΜΠ. 2. ΧΟΥΣΙΔΗΣ Ν., ΡΑΚΑΝΤΑ Ε., and ΜΠΑΤΗΣ Γ., Ανθεκτικότητα του οπλισμένου κονιάματος/σκυροδέματος με τη χρήση Ιπτάμενης Τέφρας τύπου C,, in 6ο Συνέδριο Ελληνικής κεραμικής εταιρίας,. 2014, Ελληνική Κεραμική εταιρία: Αθήνα, ΕΜΠ. 3. Zafeiropoulou T., Rakanta E., and Batis G., Industrial Coatings for high performance application: Physicochemical characteristics and anti-corrosion behavior. Brick and Mortar Research, capter 9: p Al-Zahrani, M.M., et al., Effect of waterproofing coatings on steel reinforcement corrosion and physical properties of concrete. Cement and Concrete Composites, (1): p Batis, G. and E. Rakanta, Corrosion of steel reinforcement due to atmospheric pollution. Cement and Concrete Composites, (2): p Nawy E.W., Concrete Construction Engineering Handbook, 2nd edition, USA, New Jersey. 2006: CRC Press. 7. Βαμβάτσικος, Β., Ε. Βουγιούκας, and Τ. Αβραάμ, Οπλισμένο Σκυρόδεμα - Μεταλλικές Κατασκευές, κεφ.2. Αθήνα: ΕΜΠ. pp ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ Ν., Διάβρωση και προστασία. 1999, ΑΘΗΝΑ: ΕΜΠ. 9. ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. and ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ Ν., Φθορά και προστασία Υλικών. 2012, Αθήνα: ΕΜΠ. 10. Schweitzer P.A., Fundamentals of Corrosion: Mechanisms, Causes, and Preventative Methods. 2009: CRC Press 11. Sato, N., A theory for breakdown of anodic oxide films on metals. Electrochimica Acta, (10): p Lin, L.F., C.Y. Chao, and D.D. McDonald, A Point Defect Model for Anodic Passive Films: II. Chemical Breakdown and Pit Initiation. Journal of the Electrochemical Society, : p ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΑΘ., Οικοτοξικολογία και Περιβαλλοντική Τοξικολογία, 'Ερευνητική Μεθοδολογία και Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου από Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες'. 2006, Αθήνα: ΕΚΠΑ, τμήμα Χημείας. 14. Ρακαντά-Ζαχαρίου Ε., «Διερεύνηση της χρήσης ειδικών προσθέτων για την προστασία του οπλισμού στο σκυρόδεμα», Διδακτορική διατριβή,. 2010, Αθήνα: ΕΜΠ. 15. ΕΛΟΤ , Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος - Συγκολλήσιμοι Χάλυβες - Μέρος 3: ΤΕΧΝΙΚΉ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ B500C Mironovs V., et al. possibilities of application iron containing waste materials in manufacturing of heavy concrete. in 3rd International Conference CIVIL ENGINEERING, 11 Proceedings I BUILDING MATERIALS BS EN , Testing hardened concrete. Compressive strength of test specimens. 2009, British Standard Institution: London. 18. BS EN , Testing hardened concrete. Tensile splitting strength of test specimens. 2009: UK, London. 19. ASTM C78/C78M, Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with Third- Point Loading), Vol : West Conshohocken,. 20. ASTM C-234, Standard Test Method for Comparing Concretes on the Basis of the Bond Developed with Reinforcing Steel, in Annual Book of ASTM Standards, Section 4- Construction. American Society for Testing and Materials: Philadelphia USA. 21. BS EN 1936, Natural stone test methods. Determination of real density and apparent density, and of total and open porosity. 2007, British Standard Institution: London. 22. Maes, M. and N. De Belie, Resistance of concrete and mortar against combined attack of chloride and sodium sulphate. Cement and Concrete Composites, (0): p Huiwen W., et al., Effects of Clinker Contents of Different C3A and C4AF on the Performance of PSC Cement. Journal of Wuhan University of Technology-Mater, 2013: p

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Ε.Μ.Π., 2010 1 Μεθοδολογία προσδιορισμού της αναλογίας των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Κ.Γ. Τρέζος, Δ.Θ. Σαγιάς Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: Συνάφεια, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, πυρκαγιά, υψηλές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΚΩΡΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΚΩΡΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΚΩΡΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ Γεώργιος Μπατής Καθηγητής. Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Παρασκευή Πανταζοπούλου Χημικός Μηχανικός. Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Περιβάλλον Μικρός λόγος Ν/Τ εξασφαλίζει πυκνό σκυρόδεμα με μικρή διαπερατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΥ ΜnO 2

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΥ ΜnO 2 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΥ ΜnO 2 Ν. Χουσίδης, E. Ρακαντά, Γ. Μπατής Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157

Διαβάστε περισσότερα

έσποινα ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ, Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ, Ιωάννης ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Λέξεις κλειδιά : βαρέα σκυροδέµατα, ακτινοβολία, αντοχή

έσποινα ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ, Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ, Ιωάννης ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Λέξεις κλειδιά : βαρέα σκυροδέµατα, ακτινοβολία, αντοχή Σκυρόδεµα µεγάλου ειδικού βάρους, Πρώτες Ύλες Παραγωγής, Εργαστηριακή Παρασκευή, Πειραµατικός Έλεγχος Αντίστασης/Προσβολής σε Ακτινοβολία Heavyweight concrete, Raw Materials, Laboratory Trial Mix, Test

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2. Λέξεις κλειδιά: Λευκό τσιμέντο, Μετακαολίνης, Αναστολείς διάβρωσης, Διάβρωση οπλισμένης τσιμεντοκονίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2. Λέξεις κλειδιά: Λευκό τσιμέντο, Μετακαολίνης, Αναστολείς διάβρωσης, Διάβρωση οπλισμένης τσιμεντοκονίας Ανθεκτικότητα Κονιαμάτων Αποκατάστασης με Λευκό Τσιμέντο - Δυνατότητες Προστασίας Durability of white cement restoration mortars - Protection potential Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2 Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Influence of Steel Fibers on the Mechanical Properties of Fiber Reinforced Concrete

Influence of Steel Fibers on the Mechanical Properties of Fiber Reinforced Concrete Επίδραση των Χαλύβδινων Ινών στις Μηχανικές Ιδιότητες του Ινοπλισµένου Σκυροδέµατος Influence of Steel Fibers on the Mechanical Properties of Fiber Reinforced Concrete ήµητρα B. ΣΟΥΛΙΩΤΗ 1, Θεόδωρος E.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Κ.Κ. Σίδερης Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ, Εργαστήριο οµικών Υλικών, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικώ,ν ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου ΤΣΙΜΕΝΤΟ 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το τσιμέντο είναι τεχνητή λεπτόκοκκη κονία, η οποία παρασκευάζεται με λεπτή άλεση του κλίνκερ. Κλίνκερ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, θερµοκρασία, αντοχή σε κάµψη, µέτρο ελαστικότητας

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, θερµοκρασία, αντοχή σε κάµψη, µέτρο ελαστικότητας Επίδραση της θερµοκρασίας του δοκιµίου στα µηχανικά χαρακτηριστικά ανακυκλωµένων µε τσιµέντο µιγµάτων θραυστού αµµοχάλικου και φρεζαρισµένου ασφαλτοµίγµατος Σ. Κόλιας Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Ε. Μαχαίρας, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση ορυκτών προσθέτων και αναστολέων διάβρωσης στην αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµών σκυροδέµατος

Επίδραση ορυκτών προσθέτων και αναστολέων διάβρωσης στην αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµών σκυροδέµατος Επίδραση ορυκτών προσθέτων και αναστολέων διάβρωσης στην αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµών σκυροδέµατος Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής. Τµήµα Φυσικής Χηµείας και Τεχνολογίας Υλικών, Τ.Ε.Ι. Πειραιά.. Γ. Μπατής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής Ο χάλυβας οπλισμού, υπό κανονικές συνθήκες, προστατεύεται έναντι της διάβρωσης, εξ αιτίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Αθανάσιος ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ 2, Παρασκευή ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 3. Λέξεις κλειδιά: ιπτάµενη τέφρα, πορφυρίτης, αντοχές, χλωριόντα, Strain Gauges

Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Αθανάσιος ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ 2, Παρασκευή ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 3. Λέξεις κλειδιά: ιπτάµενη τέφρα, πορφυρίτης, αντοχές, χλωριόντα, Strain Gauges 1 Βελτιστοποίηση συνδυασµού ιπτάµενης τέφρας και παραπροϊόντος κοιτάσµατος πορφυρίτη στην ανθεκτικότητα σκυροδέµατος Optimization of fly ash and porfiritis waste combination in concrete durability Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος

Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + + Πρόσθετα Πρόσμικτα 1 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος - Εισαγωγή Ποιοτικός και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΤΕΦΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΤΕΦΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΤΕΦΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ Στυλιανός Κ Αντίοχος Δρ. Χημικός Μηχανικός, Εργαστήριο Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας, ΕΜΠ. Σταμάτης

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα δαπέδων με αδρανή σκωρίας και ίνες

Υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα δαπέδων με αδρανή σκωρίας και ίνες Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Αιανή Κοζάνης, 1-3 Ιουνίου 2009 Υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα δαπέδων με αδρανή σκωρίας και ίνες Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων Ηµερίδα: «K-clusters / Ανάπτυξη νέων προϊόντων µε τη χρήση Ιπτάµενης Τέφρας στη. Μακεδονία» Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2006, ΤΕΕ. Μακεδονίας Παραγωγή Κυβολίθων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής Η ανθεκτικότητα κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο.Σ) επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ασβεστόλιθου στην ανθεκτικότητα κονιαµάτων τσιµέντου σε περιβάλλον θειικών ιόντων

Ο ρόλος του ασβεστόλιθου στην ανθεκτικότητα κονιαµάτων τσιµέντου σε περιβάλλον θειικών ιόντων Ο ρόλος του ασβεστόλιθου στην ανθεκτικότητα κονιαµάτων τσιµέντου σε περιβάλλον θειικών ιόντων Α. Σκαροπούλου, Χ. Παναγιωτοπούλου, Γ. Κακάλη, Σ. Τσιβιλής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Ημερίδες / ΤΕΕ ΤΔΚ - ΤΑΚ Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μάιος, 2011 Κανονισμοί Σκυροδέματος 20cm Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm Β.Δ./54* Β80 ΠΤΠ-504

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑ. 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων

ΜΕΤΑΛΛΑ. 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων ΜΕΤΑΛΛΑ 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα μέταλλα παράγονται, κυρίως, από τις διάφορες ενώσεις τους, οι οποίες βρίσκονται στη φύση με τη μορφή μεταλλευμάτων. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας.

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο οµικών Υλικών Α.Π.Θ., 4-9 εκεµβρίου, 2006 Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. Παράγοντες που επηρρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραση οργανικών αναστολέων διάβρωσης στο οπλισµένο ελαφροβαρές σκυρόδεµα

H επίδραση οργανικών αναστολέων διάβρωσης στο οπλισµένο ελαφροβαρές σκυρόδεµα H επίδραση οργανικών αναστολέων διάβρωσης στο οπλισµένο ελαφροβαρές σκυρόδεµα Mπατής Γιώργος Χηµικός Μηχανικός, Καθηγητής ΕΜΠ Γρηγοριάδης Γρηγόρης Χηµικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτωρ ΕΜΠ Λέξεις Κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Κοσµάς ΣΙ ΕΡΗΣ- 1, Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 2, Παρασκευή ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 3

Κοσµάς ΣΙ ΕΡΗΣ- 1, Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 2, Παρασκευή ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 3 1 Μελέτη της επίδρασης της προσθήκης νιτρώδους ασβεστίου σε τσιµεντοκονιάµατα εκτεθειµένα σε περιβάλλον χλωριόντων θειικών Study of the influence of calcium nitrite addition in mortars exposed in chloride-sulphate

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Κ. K. Ευαγόρου ρ. Χηµικός, ιευθυντής Ποιότητας της Τσιµεντοποιίας ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Κύπρου A. Γ. ηµητρίου Μεταλλειολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της συνεργιστικής επίδρασης χλωριόντων, θειικών και νιτρωδών ιόντων στην ανθεκτικότητα τσιµεντοκονιαµάτων

Μελέτη της συνεργιστικής επίδρασης χλωριόντων, θειικών και νιτρωδών ιόντων στην ανθεκτικότητα τσιµεντοκονιαµάτων Μελέτη της συνεργιστικής επίδρασης χλωριόντων, θειικών και νιτρωδών ιόντων στην ανθεκτικότητα τσιµεντοκονιαµάτων Κ.Κ. Σίδερης Επίκουρος Καθηγητής. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΚΩΡΙΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣ ΛΕΠΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ STEEL MAKING SLAGS FOR THE PRODUCTION OF SELF-COMPACTING CONCRETES

ΧΡΗΣΗ ΣΚΩΡΙΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣ ΛΕΠΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ STEEL MAKING SLAGS FOR THE PRODUCTION OF SELF-COMPACTING CONCRETES Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 ΧΡΗΣΗ ΣΚΩΡΙΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣ ΛΕΠΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ

Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς : 1. Να αναγνωρίζεις ότι το φαινόμενο της διάλυσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός και τρόποι ενίσχυσης των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με διαβρωμένο οπλισμό

Εντοπισμός και τρόποι ενίσχυσης των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με διαβρωμένο οπλισμό ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟ ΟΠΛΙΣΜΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διάβρωση του χάλυβα αποτελεί ένα μόνιμο πρόβλημα των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η ενανθράκωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιδεκτικότητα σε διάβρωση περιοχών συγκολλήσεων με επικάλυψη σε χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος

Επιδεκτικότητα σε διάβρωση περιοχών συγκολλήσεων με επικάλυψη σε χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος Επιδεκτικότητα σε διάβρωση περιοχών συγκολλήσεων με επικάλυψη σε χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος Π. Κοκκωνίδης, Ε. Ζίτρου, Μ. Δαραμπάρα, Ι. Νικολάου, Π.Ε. Τσακιρίδης, Γ.Δ. Παπαδημητρίου Ε.Μ.Π., Σχολή Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟ ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ ΜΕ Η ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ α) Αντοχή σε θλίψη, διάρρηξη και CBR

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟ ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ ΜΕ Η ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ α) Αντοχή σε θλίψη, διάρρηξη και CBR Πρακτικά ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 25 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟ ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ, ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ, ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ, ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Θ. Ζαφειροπούλου a, Ε. Ρακαντά a, Γ. Μπατής a a Τοµέας Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ «Κατασκευή δοκιμίων από αλούμινα και μετρήσεις μηχανικών ιδιοτήτων»

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ «Κατασκευή δοκιμίων από αλούμινα και μετρήσεις μηχανικών ιδιοτήτων» ΑΣΚΗΣΗ 7 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ «Κατασκευή δοκιμίων από αλούμινα και μετρήσεις μηχανικών ιδιοτήτων» Σύνθετα Βιολογικά υλικά Πολυμερή ΥΛΙΚΑ Μέταλλα Ελατά Όλκιμα Κεραμικά Τσιμέντο Γύψος Συνδετικά Κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

ιάβρωση οπλισµού κονιαµάτων µε ασβεστολιθικά τσιµέντα σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες

ιάβρωση οπλισµού κονιαµάτων µε ασβεστολιθικά τσιµέντα σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες ιάβρωση οπλισµού κονιαµάτων µε ασβεστολιθικά τσιµέντα σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες Corrosion behaviour of limestone cement mortars in combined chloride

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C).

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C). E: Να γίνει διάκριση μεταξύ τσιμέντου και σκυροδέματος A: Το τσιμέντο είναι ένα από τα συστατικά του σκυροδέματος. Το τσιμέντο σε ανάμειξη με το νερό δημιουργεί τη συνδετική ουσία («κόλλα»), που διατηρεί

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 1 Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 Οι κατηγορίες περιβαλλοντικής, αναλόγως του είδους της πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Μπενέκης Βασίλειος, Τσιβιλής Σωτήριος, Κακάλη Γλυκερία Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Πρακτικά ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Σχεδιασμός για ανθεκτικότητα Επικαλύψεις στο σκυρόδεμα Χ. Ζέρης Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων. ΚΤΣ 97, 2012 Συσχέτιση μεταξύ Κανονισμών, ΕΝ 206-1 και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

E.E.4 Πειράματα σε κλίνες με κοκκώδες υλικό Διάρκεια: 12 μήνες Έναρξη: 4 ος μήνας- Λήξη 15 ος μήνας

E.E.4 Πειράματα σε κλίνες με κοκκώδες υλικό Διάρκεια: 12 μήνες Έναρξη: 4 ος μήνας- Λήξη 15 ος μήνας E.E.4 Πειράματα σε κλίνες με κοκκώδες υλικό Διάρκεια: 12 μήνες Έναρξη: 4 ος μήνας- Λήξη 15 ος μήνας Τίτλος Παραδοτέου: Πειράματα σε κλίνες άμμου Κατάσταση Παραδοτέου: Σε εξέλιξη 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην Ε.Ε.4 πραγματοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κόπωσης ο προσδιορισµός της καµπύλης Wöhler ενός υλικού µέσω της οποίας καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση σκωρίας κάδου στο ΑΣΣ και εφαρμογή στο υβριδικό ενεργειακό έργο της Ικαρίας

Χρήση σκωρίας κάδου στο ΑΣΣ και εφαρμογή στο υβριδικό ενεργειακό έργο της Ικαρίας Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Χρήση σκωρίας κάδου στο ΑΣΣ και εφαρμογή στο υβριδικό ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ εισαγωγή Μαρίνα Μωρέττη, Επικ.Καθηγήτρια Π.Θ. Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 4: Δοκιμή Εφελκυσμού Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) 1. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Δοκιμής Η δοκιμή της αντοχής των αδρανών σε τριβή και κρούση ή αλλιώς «δοκιμή Los Angeles (LA)» υπάγεται στους ελέγχους σκληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής Το σκυρόδεμα είναι σύνθετο υλικό, που αποτελείται κυρίως από τσιμέντο, αδρανή και νερό,

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Μ. Νέτσου 1, Ε. Χουντουλέση 1, Μ.Περράκη 2, Α.Ντζιούνη 1, Κ. Κορδάτος 1 1 Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ 2 Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Θλίψης Σκυροδέματος

Δοκιμή Θλίψης Σκυροδέματος Δοκιμή Θλίψης Σκυροδέματος 1. Εισαγωγή Το σκυρόδεμα (αγγλ. concrete, γαλλ. beton) είναι για περισσότερο από ένα αιώνα τώρα, το πλέον διαδεδομένο υλικό κατασκευής στατικών φορέων, όπως την κατασκευή κτιρίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Χ. Τσαματσούλης 1, Χ.Α. Σταθουλοπούλου 2, Λ.Α.Πρελορέντζος 2. 1. ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, d.tsamatsoulis@halyps.gr 2. Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 1.

Δ. Χ. Τσαματσούλης 1, Χ.Α. Σταθουλοπούλου 2, Λ.Α.Πρελορέντζος 2. 1. ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, d.tsamatsoulis@halyps.gr 2. Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 1. e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 64 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 197 1: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΩΝ, ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Γ. Παπαδάκης, Μ.Π. Ευσταθίου Ε.Γ. Παπαδάκης & Συνεργ., Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε., Οδός Σταδίου, Πλατάνι,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Υλικών ΙΙ (Κεραμικά & Σύνθετα Υλικά)

Εργαστήριο Υλικών ΙΙ (Κεραμικά & Σύνθετα Υλικά) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εργαστήριο Υλικών ΙΙ (Κεραμικά & Σύνθετα Υλικά) Μορφοποίηση Κεραμικών Υλικών Διδάσκοντες: Αναπλ. Καθ. Σ. Αγαθόπουλος, Καθ. Δ. Γουρνής, Καθ. Μ. Καρακασίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε άργιλο ή πλαστικών λεπτών στα αδρανή μέσω των δοκιμών Ισοδυνάμου άμμου (ASTM D 2419-2 & EN 933 8) και Μπλε του μεθυλενίου (ΕΝ 933.9) Σύγκριση αποτελεσμάτων Determination

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ICS: ΕΛΟΤ Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A

ICS: ΕΛΟΤ Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A 2007-02-08 ICS: 77.140.60 ΕΛΟΤ 1421-2 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A Steel for the reinforcement

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ Ti ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ Ε. Πουλάκης, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση

2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση 2008-05-16 ICS: 91.140.90 ΣΕΠ ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση Geek

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση σκωριών EAFS ως πρόσθετο υλικό για την παραγωγή τσιμέντων τύπου Portland

Αξιοποίηση σκωριών EAFS ως πρόσθετο υλικό για την παραγωγή τσιμέντων τύπου Portland Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Αξιοποίηση σκωριών EAFS ως πρόσθετο υλικό για την παραγωγή τσιμέντων

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Κ. Μηγιάκης Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Γ.Δ. Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΚΩΡΙΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΣΚΩΡΙΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΣΚΩΡΙΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πυριτική Παιπάλη στην Κυπριακή Κατασκευαστική Βιομηχανία Silica Fume in the Cypriot Construction Industry

Η Πυριτική Παιπάλη στην Κυπριακή Κατασκευαστική Βιομηχανία Silica Fume in the Cypriot Construction Industry 1 Η Πυριτική Παιπάλη στην Κυπριακή Κατασκευαστική Βιομηχανία Silica Fume in the Cypriot Construction Industry Αντώνης ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1, Μιχάλης ΠΕΤΡΟΥ 2, Ιωάννης ΙΩΑΝΝΟΥ 3, Μάριος ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 4, Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Συγκολλήσεις Παλαιών-Νέων Ράβδων Οπλισμού Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1 Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά Μάθημα Νο 1 Καταστάσεις της ΎΎλης (Φυσικές Ιδιότητες) Στερεά Υγρή Αέρια Στερεά Συγκεκριμένο Σχήμα Συγκεκριμένο ΌΌγκο Μεγάλη πυκνότητα Δεν συμπιέζονται εύκολα Σωματίδια με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΕΚΠΛΥΣΗΣ OXHMATΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΕΚΠΛΥΣΗΣ OXHMATΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΕΚΠΛΥΣΗΣ OXHMATΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ Μ. Ζερβάκη, Σ. Τσίµας Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χηµείας, Σχολή Χηµικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ Άσκηση 3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ 3.1. Εισαγωγή 3.2. Σκυρόδεμα 3.3. Κονιάματα 3.4. Κεραμικά προϊόντα 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνικές ή τεχνολογικές ιδιότητες αναφέρονται στην ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

EMACO T545 (FEBSET 45)

EMACO T545 (FEBSET 45) Προαναμεμιγμένο κονίαμα, βασισμένο στο μαγνησιακό φωσφωρούχο τσιμέντο, για επισκευές όπου απαιτείται η ταχύτατη επίτευξη υψηλών μηχανικών αντοχών, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 17. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης... 19. Πρόλογος συγγραφέων... 21. Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος

Πρόλογος... 17. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης... 19. Πρόλογος συγγραφέων... 21. Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος Περιεχόμενα Πρόλογος... 17 Πρόλογος ελληνικής έκδοσης... 19 Πρόλογος συγγραφέων... 21 Mέρος Ι. Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 27 1.1 Το σκυρόδεμα ως δομικό

Διαβάστε περισσότερα

Τσιµέντα που περιέχουν βιοµηχανικά παραπροϊόντα (FGD, φωσφογύψος) ως ρυθµιστές του χρόνου πήξης

Τσιµέντα που περιέχουν βιοµηχανικά παραπροϊόντα (FGD, φωσφογύψος) ως ρυθµιστές του χρόνου πήξης Τσιµέντα που περιέχουν βιοµηχανικά παραπροϊόντα (FGD, φωσφογύψος) ως ρυθµιστές του χρόνου πήξης Γ. Τζουβαλάς Χηµικός Μχανικός ΕΜΠ, Υ.. Ν. ερµατάς Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ Σ. Τσίµας Χηµικός Μηχανικός, Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ Μαυρίδου Σ. 1, Σικαλίδης Κ. 2 και Οικονόμου Ν. 3 1 Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Χηλής 29, 55132, Θεσσαλονίκη, E-mail: smavrido@civil.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η ΤΣΙΜΕΝΤΑ - ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΑΣΚΗΣΗ 9

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Τεχνικής Μηχανικής Διαγράμματα Ελευθέρου Σώματος (Δ.Ε.Σ.) Υπολογισμός Αντιδράσεων Διαγράμματα Φορτίσεων Διατομών (MNQ) Αντοχή Φορέα? Αντικείμενο Τεχνικής Μηχανικής Σχήμα 2 F Y A Γ B A Y B Y 1000N

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Αυτοσυµπυκνούµενου Σκυροδέµατος χαµηλής αντοχής και περιεκτικότητας λεπτών υλικών, σε κτιριακή κατασκευή

Εφαρµογή Αυτοσυµπυκνούµενου Σκυροδέµατος χαµηλής αντοχής και περιεκτικότητας λεπτών υλικών, σε κτιριακή κατασκευή Εφαρµογή Αυτοσυµπυκνούµενου Σκυροδέµατος χαµηλής αντοχής και περιεκτικότητας λεπτών υλικών, σε κτιριακή κατασκευή Άγγελος Γεωργιάδης Άγγελος Γεωργιάδης, Πολιτικός Μηχανικός. Υποψ. ιδάκτορας, Τµήµα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Πρότυπος οπλισμός σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Κυριάκος Νεοκλέους Κύπρος Πηλακούτας Houssam Tlemat Centre for Cement and Concrete, Department of Civil

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-01-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 01 Πρίσµατα έδρασης έργων βαρύτητας και εξισωτική στρώση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Έλεγχος, πρόληψη αστοχιών και επισκευή υπαρχουσών κατασκευών από σκυρόδεμα. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β.ΤΣΙΩΛΗΣ Διπλ.Μηχ.Μετ.-Μετ. Ε.Μ.Π. ΥΔ Χημ.Μηχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1. Γενικά 2. Φυσικές ιδιότητες 3. Μηχανικές ιδιότητες 4. Χημικές ιδιότητες 5. Τεχνολογικές ιδιότητες 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα υλικά που χρησιμοποιούνται, για να κατασκευασθεί

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία δοκιμίων

Προετοιμασία δοκιμίων Πρότυπες δοκιμές διόγκωσης Δειγματοληψία, αποθήκευση και προετοιμασία δοκιμίων (ISRM, 1999): - Κατά το δυνατόν διατήρηση της φυσικής υγρασίας και της in-situ πυκνότητας των δειγμάτων - Προτιμώνται δείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Πειραματική Αντοχή Υλικών. Ενότητα: Μονοαξονική Θλίψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Πειραματική Αντοχή Υλικών. Ενότητα: Μονοαξονική Θλίψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Πειραματική Αντοχή Υλικών Ενότητα: Μονοαξονική Θλίψη Κωνσταντίνος Ι.Γιαννακόπουλος Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων

Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Κυριάκος Νεοκλέους, Κύπρος Πηλακούτας, Peter Waldron Centre for Cement and Concrete, Department of Civil and Structural

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Χρήστος Κ. Βογιατζής Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ΜΒΑ Διευθυντής Καινοτομίας ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά Α.Ε. Διευθυντής Ποιότητας Κλάδου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Χ. Κορδούλης ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Τα κεραμικά υλικά είναι ανόργανα µη μεταλλικά υλικά (ενώσεις μεταλλικών και μη μεταλλικών στοιχείων), τα οποία έχουν υποστεί θερμική κατεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Άσκηση 2 ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.1. Γενικά 2.2. Παράδειγμα 2.3. 1 η μέθοδος (διαδοχικών προσεγγίσεων) 2.4. 2 η μέθοδος (ελαχίστων τετραγώνων) 2.5. Άσκηση 1 2.6. Άσκηση 2 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χημική αποσάθρωση Διάσπαση και εξαλλοίωση υλικών κοντά στην επιφάνεια της γης Σχηματισμός προϊόντων κοντά σε κατάσταση χημικής ισορροπίας με την ατμόσφαιρα,

Διαβάστε περισσότερα

QED Chemicals Margel 580 VPi (Vapor Phase/Volatile Corrosion Inhibitor - Αναστολέας Διάβρωσης Αέριας Φάσης)

QED Chemicals Margel 580 VPi (Vapor Phase/Volatile Corrosion Inhibitor - Αναστολέας Διάβρωσης Αέριας Φάσης) QED Chemicals Margel 580 VPi (Vapor Phase/Volatile Corrosion Inhibitor - Αναστολέας Διάβρωσης Αέριας Φάσης) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αναστολέας διάβρωσης οπλισμού σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα