Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2009 σχετικά µε την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2009 σχετικά µε την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών"

Transcript

1 P7_TA(2009)0098 Εξάλειψη της βίας εναντίον των γυναικών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2009 σχετικά µε την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των νοµικών πράξεων των Ηνωµένων Εθνών στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ιδίως όσων αφορούν ειδικά τα δικαιώµατα των γυναικών, όπως είναι ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών, η Οικουµενική ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, τα ιεθνή Σύµφωνα για τα Ατοµικά και Πολιτικά ικαιώµατα και για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτισµικά ικαιώµατα, η Σύµβαση για την Εξάλειψη της ιακίνησης Ανθρώπων και της Εκµετάλλευσης της Πορνείας Άλλων, η Σύµβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής ιάκρισης κατά των Γυναικών (CEDAW) και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο, καθώς και η Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας, έχοντας υπόψη άλλες πράξεις των Ηνωµένων Εθνών στο θέµα της βίας κατά των γυναικών, όπως τη ιακήρυξη της Βιέννης και το Πρόγραµµα ράσης της 25ης Ιουνίου 1993 που εγκρίθηκε από την Παγκόσµια ιάσκεψη Ανθρωπίνων ικαιωµάτων (Α/CONF. 157/23), τη ήλωση για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών της 20ής εκεµβρίου 1993 (A/RES/48/104), το ψήφισµα της γενικής συνέλευσης των ΗΕ της 12ης εκεµβρίου 1997 σχετικά µε την πρόληψη του εγκλήµατος και για µέτρα ποινικού δικαίου για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (A/RES/52/86), της 18ης εκεµβρίου 2002 µε τίτλο «Οι προσπάθειες για την εξάλειψη των εγκληµάτων κατά των γυναικών που διαπράττονται στο όνοµα της τιµής» (A/RES/57/179) και της 22ας εκεµβρίου 2003 µε τίτλο «Εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών» (A/RES/58/147), τις εκθέσεις των ειδικών εισηγητών του Ύπατου Αρµοστή των Ηνωµένων Εθνών για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών, και τη Γενική Σύσταση αριθ. 19 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή για την Εξάλειψη των ιακρίσεων κατά των Γυναικών (11η σύνοδος, 1992), έχοντας υπόψη τη ιακήρυξη του Πεκίνου και το Πρόγραµµα ράσης που εγκρίθηκε από την Τέταρτη Παγκόσµια ιάσκεψη για τις Γυναίκες στις 15 Σεπτεµβρίου 1995 και τα ψηφίσµατα του Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2000 σχετικά µε τη συνέχεια που δόθηκε στην Πλατφόρµα ράσης του Πεκίνου 1, και της 10ης Μαρτίου 2005 σχετικά µε τη συνέχεια που δόθηκε στην Τέταρτη Παγκόσµια ιάσκεψη για την Πλατφόρµα ράσης Υπέρ των Γυναικών (Πεκίνο+10) 2, έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών της 6ης Ιουλίου 2006 µε τίτλο «Εις βάθος µελέτη όλων των µορφών βίας κατά των γυναικών» (Α/61/122/Add.1), 1 2 ΕΕ C 59, , σ ΕΕ C 320 Ε, , σ. 247.

2 έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη το ψήφισµα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών της 19ης εκεµβρίου 2006 µε τίτλο «Εντατικοποίηση των προσπαθειών για την εξάλειψη όλων των µορφών βίας κατά των γυναικών» (A/RES/61/143), έχοντας υπόψη το ψήφισµα 2003/45 της Επιτροπής Ανθρωπίνων ικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών της 23ης Απριλίου 2003 µε τίτλο «Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών» (Ε/CN.4/RES/2003/45), έχοντας υπόψη το ψήφισµα της ιακοινοβουλευτικής Ένωσης που εγκρίθηκε από την 114η Συνέλευση στις 12 Μαΐου 2006 σχετικά µε το ρόλο των κοινοβουλίων στην καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 16ης Σεπτεµβρίου 1997 σχετικά µε την ανάγκη διεξαγωγής εκστρατείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη µηδενική ανοχή της βίας κατά των γυναικών 1, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 2ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά µε την σηµερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν µελλοντικές ενέργειες 2, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 11ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά µε τις δολοφονίες γυναικών στο Μεξικό και στην Κεντρική Αµερική και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέµηση αυτού του φαινοµένου 3, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά µε την καταπολέµηση του ακρωτηριασµού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην ΕΕ 4, έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις µε ηµεροµηνίες 1ης Οκτωβρίου 2009 προς το Συµβούλιο (O-0096/2009, Β7-0220/2009) και την Επιτροπή (O-0097/2009, Β7-0221/2009) σχετικά µε την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισµού του, A. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Πλατφόρµα ράσης του Πεκίνου των Ηνωµένων Εθνών όρισε τη βία κατά των γυναικών ως οιαδήποτε ενέργεια βίας που βασίζεται στο φύλο και η οποία οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει σε σωµατική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο των γυναικών, περιλαµβανοµένων των απειλών για τέτοιες πράξεις, του εξαναγκασµού ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Πλατφόρµα ράσης του Πεκίνου των Ηνωµένων Εθνών δήλωσε ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί εκδήλωση των ιστορικά άνισων σχέσεων εξουσίας µεταξύ ανδρών και γυναικών, οι οποίες οδήγησαν στην κυριαρχία επί των γυναικών και στις διακρίσεις εναντίον τους από τους άντρες και στην αποτροπή της πλήρους ανέλιξης των γυναικών, ΕΕ C 304, , σ. 55. ΕΕ C 288 Ε, , σ. 66. ΕΕ C 227 Ε, , σ Κείµενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2009)0161.

3 Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η βία των ανδρών κατά των γυναικών δεν αποτελεί µόνο πρόβληµα δηµόσιας υγείας αλλά και ζήτηµα ανισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών, που αποτελεί τοµέα στον οποίο η ΕΕ έχει την εντολή να αναλαµβάνει δράση,. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεµελιώδη αρχή της ΕΕ η οποία αναγνωρίζεται στη Συνθήκη ΕΚ και στο Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών αντιπροσωπεύει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ιδίως του δικαιώµατος στη ζωή, του δικαιώµατος στην ασφάλεια, του δικαιώµατος στην αξιοπρέπεια και του δικαιώµατος στη σωµατική και ψυχική ακεραιότητα, καθώς και του δικαιώµατος στη σεξουαλική και αναπαραγωγική επιλογή και υγεία, ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η βία των ανδρών κατά των γυναικών αποτελεί εµπόδιο στη συµµετοχή των γυναικών σε κοινωνικές δραστηριότητες, στην πολιτική και δηµόσια ζωή και την αγορά εργασίας και µπορεί να οδηγήσει σε περιθωριοποίηση και φτώχεια για τις γυναίκες, Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σε ακραία µορφή, η βία κατά των γυναικών µπορεί να οδηγήσει στη δολοφονία τους, Η. λαµβάνοντας υπόψη η βία κατά των γυναικών συµβαδίζει µε τη βία κατά των παιδιών και έχει αντίκτυπο στην ψυχολογική ευεξία και στη ζωή των παιδιών, Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών ως µητέρων επηρεάζει άµεσα και έµµεσα και έχει µακροπρόθεσµες αρνητικές επιπτώσεις στην συναισθηµατική και ψυχική υγεία των παιδιών και µπορεί να δηµιουργήσει κύκλο βίας και κακοµεταχείρισης που διαιωνίζεται στις επόµενες γενεές, Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι η βία των ανδρών κατά των γυναικών είναι δοµικό και διαδεδοµένο πρόβληµα σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσµο, φαινόµενο που πλήττει θύµατα και δράστες ανεξάρτητα από ηλικία, εκπαίδευση, εισόδηµα ή κοινωνική θέση και συνδέεται µε την άνιση κατανοµή εξουσίας µεταξύ γυναικών και ανδρών στην κοινωνία µας, ΙΑ. ΙΒ. ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι τύποι βίας κατά των γυναικών ποικίλλουν σε διάφορες κουλτούρες και πολιτισµούς και ότι ο ακρωτηριασµός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, τα λεγόµενα εγκλήµατα τιµής και ο εξαναγκασµός σε γάµο αποτελούν πραγµατικότητα στην ΕΕ, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι καταστάσεις πολέµου, ένοπλης σύγκρουσης, ανοικοδόµησης µετά τη σύγκρουση, οικονοµικών, κοινωνικών και/ή χρηµατοπιστωτικών κρίσεων, αυξάνουν την ευάλωτη θέση των γυναικών ατοµικά και συλλογικά απέναντι στην εναντίον τους ανδρική βία και δεν πρέπει να θεωρούνται πρόσχηµα προκειµένου να επιδεικνύεται ανοχή στην ανδρική βία, λαµβάνοντας υπόψη ότι η διακίνηση γυναικών για σεξουαλικούς και άλλους σκοπούς συνιστά θεµελιώδη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των γυναικών και είναι επιζήµια τόσο για τα επιµέρους θύµατα όσο και για την κοινωνία συνολικά,

4 Ι. ΙΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ανοχή της πορνείας στην Ευρώπη οδηγεί σε αύξηση της διακίνησης γυναικών στην Ευρώπη για σεξουαλικούς σκοπούς και σε σεξουαλικό τουρισµό, λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν γίνεται συγκέντρωση τακτικών και συγκρίσιµων δεδοµένων για τους διάφορους τύπους βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ, γεγονός που καθιστά δύσκολο να εξακριβωθεί η πραγµατική έκταση του φαινοµένου και να εξευρεθούν κατάλληλες λύσεις στο πρόβληµα, ΙΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο αριθµός γυναικών που πέφτουν θύµατα βίας βασιζόµενης στο φύλο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός, ΙΖ. ΙΗ. ΙΘ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η συχνά διαστρεβλωµένη, καταναλωτική εικόνα για τις γυναίκες η οποία προβάλλεται από τα µέσα ενηµέρωσης υπονοµεύει το σεβασµό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, λαµβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από οικονοµική εξάρτηση (κάτι που συχνά συµβαίνει στις γυναίκες), σηµαντικός παράγων προκειµένου οι γυναίκες θύµατα να µην αναφέρουν τα περιστατικά βίας είναι η επικρατούσα κοινωνική κουλτούρα και οι αντιλήψεις ότι η ανδρική βία κατά των γυναικών αποτελεί ιδιωτικό θέµα ή ότι συχνά οι ίδιες οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για αυτή τη βία, λαµβάνοντας υπόψη ότι συχνά, για ποικίλους πολύπλοκους ψυχολογικούς, οικονοµικούς, κοινωνικούς και πολιτισµικούς λόγους, οι γυναίκες δεν καταγγέλλουν τα περιστατικά βίας των ανδρών εναντίον τους και ορισµένες φορές αποτρέπονται να το κάνουν λόγω έλλειψης εµπιστοσύνης στην αστυνοµία, το δικαστικό σύστηµα και τις κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες, Κ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συχνά έχει ζητήσει τη δηµιουργία Ευρωπαϊκού Έτους Εξάλειψης κάθε µορφής βίας κατά των γυναικών, ΚΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ έχει ανακηρύξει την 25η Νοεµβρίου σε ιεθνή Ηµέρα για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών και ότι διεθνές σεµινάριο για τη βία κατά των γυναικών πρόκειται να πραγµατοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το εκέµβριο 2009, ΚΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει πιεστική ανάγκη να καθιερωθεί ένα σφαιρικό νοµικό µέσο που να αποβλέπει στην καταπολέµηση κάθε µορφής βίας κατά των γυναικών στην Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένης της διακίνησης γυναικών, 1. ζητεί επιµόνως από τα κράτη µέλη να βελτιώσουν τις εθνικές νοµοθεσίες και πολιτικές εναντίον κάθε µορφής βίας κατά των γυναικών και ιδίως µέσω της ανάπτυξης εθνικών προγραµµάτων δράσης εναντίον της βίας κατά των γυναικών, µε βάση την ανάλυση των συνεπειών, από πλευράς ισότητας φύλων, της βίας κατά των γυναικών και τις διεθνείς συµβατικές υποχρεώσεις των κρατών µελών για εξάλειψη κάθε µορφής διακρίσεων κατά των γυναικών, συµπεριλαµβανοµένων συγκεκριµένων µέτρων για την πρόληψη της ανδρικής βίας, την προστασία των θυµάτων και τη δίωξη των δραστών 2. ζητεί επιµόνως από τα κράτη µέλη να παρέχουν ενίσχυση, στο πλαίσιο κατάλληλων εθνικών προγραµµάτων και συστηµάτων χρηµατοδότησης σε εθελοντικούς φορείς και οργανώσεις που προσφέρουν καταφύγιο και ψυχολογική στήριξη στις γυναίκες θύµατα

5 βίας, µε κύριο στόχο να τους δώσουν τη δυνατότητα να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και µε τον τρόπο αυτό να ανακτήσουν πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους 3. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο στοχοπροσηλωµένο και περισσότερο συνεκτικό σχέδιο πολιτικής της ΕΕ εναντίον κάθε µορφής βίας κατά των γυναικών, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2006 µε τίτλο «Χάρτης πορείας για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών » (COM(2006)0092), και να συµπεριλάβει µέτρα για την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών στο πρόγραµµα δράσης της για τις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες κατά την περίοδο , καθώς και απτά µέτρα για την πρόληψη κάθε µορφής βίας, την προστασία των θυµάτων και τη δίωξη των δραστών, και να εξασφαλίσει ότι πραγµατοποιείται ανάλυση των συνεπειών της ανδρικής βίας κατά των γυναικών από πλευράς ισότητας των φύλων σε όλους τους τοµείς πολιτικής της και να µεριµνήσει για µια συντονισµένη, προσηλωµένη και συνεκτική απάντηση των θεσµικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών µελών ώστε να εξαλειφθεί αυτή η βία 4. ζητεί επιµόνως από την Επιτροπή να µελετήσει τη δυνατότητα υιοθέτησης νέων µέτρων για την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών 5. καλεί την Επιτροπή να οργανώσει ειδική διάσκεψη υψηλού επιπέδου, απαρτιζόµενη από εκπροσώπους πολιτικών φορέων, της κοινωνίας των πολιτών, και κοινωνικών και θεσµικών οργανισµών, µε στόχο να υπάρξει συµβολή σε µια διαδικασία ανάπτυξης συνεκτικότερων πολιτικών που να αντιµετωπίζουν όλες τις µορφές βίας κατά των γυναικών 6. καλεί την ΕΕ να εξασφαλίσει το δικαίωµα σε συνδροµή και στήριξη για κάθε θύµα βίας, συµπεριλαµβανοµένης της διακίνησης ανθρώπων, ανεξάρτητα από την εθνικότητα του θύµατος και εξασφαλίζοντας προστασία στις γυναίκες θύµατα οικιακής βίας, το νοµικό καθεστώς των οποίων ενδέχεται να εξαρτάται από τον σύντροφό τους 7. καλεί την ΕΕ να συγκροτήσει µηχανισµούς ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ανάλυση από πλευράς ισότητας φύλων της διακίνησης ανθρώπων θα είναι τµήµα όλων των νόµων και των πολιτικών που αποβλέπουν στην πρόληψη και καταπολέµηση της διακίνησης, και να αντιµετωπίσει τις βαθύτερες αιτίες της βίας µέσω προληπτικών µέτρων όπως οι κυρώσεις, η εκπαίδευση και οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης 8. υπενθυµίζει ότι ακόµη περιµένει τα αποτελέσµατα µελέτης της Επιτροπής σχετικά µε τη νοµοθεσία για την βία που βασίζεται στο φύλο και την βία κατά των γυναικών 9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν ότι οι γυναίκες θύµατα βίας έχουν την κατάλληλη πρόσβαση στη νοµική βοήθεια και την προστασία ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους και τον χαρακτήρα της συµµετοχής τους στις αστυνοµικές έρευνες 10. ζητεί επιµόνως από το Συµβούλιο και την Επιτροπή να θεσπίσουν σαφή νοµική βάση για την καταπολέµηση κάθε µορφής βίας κατά των γυναικών, συµπεριλαµβανοµένης της διακίνησης 11. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει τις εργασίες για τη σύνταξη πρότασης για συνολική οδηγία σχετικά µε τις δράσεις πρόληψης και καταπολέµησης κάθε µορφής βίας κατά των

6 γυναικών 12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να ενεργήσουν για την αντιµετώπιση των αιτιών της βίας κατά των γυναικών, µεταξύ άλλων µε προληπτικά µέτρα και µε εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά µε τις διάφορες µορφές που µπορεί να προσλαµβάνει αυτή η βία 13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να εγκαινιάσουν συντονισµένη δράση, συµπεριλαµβανοµένων εκστρατειών ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης για την οικιακή βία και στρατηγικών που αποβλέπουν στην µεταβολή των κοινωνικών στερεοτύπων σχετικά µε τη θέση των γυναικών στην κοινωνία µέσω της εκπαίδευσης και των µέσων ενηµέρωσης και να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή καλής πρακτικής 14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να αντιµετωπίσουν τη βία κατά των γυναικών και τη συνδεόµενη µε το φύλο διάσταση των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων διεθνώς, ιδίως στο πλαίσιο των διµερών συµφωνιών σύνδεσης και διεθνούς εµπορίου που βρίσκονται σε ισχύ και εκείνων που βρίσκονται υπό διαπραγµάτευση 15. αποδοκιµάζει από την άποψη αυτή την έλλειψη ουσιαστικής διάστασης φύλου στις υποχρεωτικές αξιολογήσεις αντικτύπου σε σχέση µε την αειφορία οι οποίες διενεργούνται πριν από την περάτωση παρόµοιων συµφωνιών, πολύ δε περισσότερο την έλλειψη κάθε αναγνώρισης του ζητήµατος της σεξουαλικής βίας, καθώς και µιας δέσµης εργαλείων για την ανάλυση του αντικτύπου από πλευράς φύλου, και καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει το ταχύτερο δυνατό πρόταση για την επίλυση αυτού του προβλήµατος 16. καλεί τα κράτη µέλη να λαµβάνουν δεόντως υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες ορισµένων κατηγοριών γυναικών που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη βία, όπως είναι οι γυναίκες που ανήκουν σε µειονότητες, οι µετανάστριες, οι γυναίκες πρόσφυγες, οι γυναίκες που ζουν στη φτώχεια σε κοινότητες της υπαίθρου ή αποµονωµένες κοινότητες, οι γυναίκες στη φυλακή ή άλλα ιδρύµατα, τα κορίτσια, οι οµοφυλόφιλες γυναίκες, οι γυναίκες µε αναπηρίες και οι ηλικιωµένες γυναίκες 17. καλεί τα κράτη µέλη να ενισχύσουν τα µέτρα για την πρόληψη της βίας βάσει του φύλου, µεταξύ των νέων, προβλέποντας στοχευµένες εκστρατείες διαπαιδαγώγησης και καλύτερη συνεργασία µεταξύ των συµµετόχων και των διαφόρων κύκλων που επηρεάζονται από το φαινόµενο αυτό, όπως οικογένειες, σχολεία, δηµόσιος χώρος και µέσα ενηµέρωσης 18. καλεί την Επιτροπή να αντιµετωπίσει επίσης τη διεθνή διάσταση της βίας κατά των γυναικών στο πλαίσιο του έργου της για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, ιδίως σε σχέση µε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που εργάζονται σε ζώνες κατεργασίας εξαγωγικών προϊόντων 19. υπογραµµίζει τη σηµασία της κατάλληλης εκπαίδευσης για όσους εργάζονται µε γυναίκες θύµατα ανδρικής βίας, συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του συστήµατος δικαιοσύνης και επιβολής του νόµου, µε ιδιαίτερη αναφορά στην αστυνοµία, τα δικαστήρια, τις κοινωνικές, ιατρικές και νοµικές υπηρεσίες, τους οργανισµούς ευρέσεως εργασίας, τους εργοδότες και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 20. ζητεί τη δηµιουργία µηχανισµών που να διευκολύνουν την πρόσβαση των γυναικών που είναι θύµατα της βίας βάσει του φύλου και των δικτύων διακίνησης ανθρώπων, σε

7 δωρεάν δικαστική συνδροµή η οποία θα τους επιτρέπει να διεκδικούν τα δικαιώµατά τους σε ολόκληρη την Ένωση επιµένει στην ανάγκη να βελτιωθεί η συνεργασία µεταξύ των επαγγελµατιών της δικαιοσύνης και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην καταπολέµηση των διακρίσεων και της βίας βάσει του φύλου, και να εξευρεθούν τρόποι για την κατάργηση των εµποδίων ως προς την αναγνώριση των νοµικών πράξεων σε άλλα κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένων καταδικαστικών αποφάσεων για αδικήµατα βίας που συνδέεται µε το φύλο και ασφαλιστικών µέτρων που εκδίδονται εναντίον ανδρών που ασκούν βία 21. χαιρετίζει το γεγονός ότι σε ορισµένα κράτη µέλη έχουν συγκροτηθεί δικαστήρια αρµόδια για τις υποθέσεις βίας κατά των γυναικών και καλεί όλα τα κράτη µέλη να προωθήσουν περαιτέρω αυτή την πρωτοβουλία 22. ζητεί οι αναφορές στη βία που βασίζεται στο φύλο να κατέχουν κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ΕCRIS) 23. ζητεί επιµόνως από τα κράτη µέλη να καθιερώσουν συνεκτικό σύστηµα για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών, µε ιδιαίτερη αναφορά στη βία κατά των ανηλίκων, όπου να συµπεριλαµβάνονται οι δολοφονίες που διαπράττονται στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας ή στενών συγγενικών σχέσεων, σε στενή συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων, έτσι ώστε να αποκτώνται συγκρίσιµα δεδοµένα σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών σε ολόκληρη την ΕΕ 24. ζητεί επιµόνως από τα κράτη µέλη να αναγνωρίσουν τη σεξουαλική βία και το βιασµό κατά των γυναικών, συµπεριλαµβανοµένων των περιστατικών εντός του γάµου και στενών ανεπισήµων σχέσεων και/ή όσων διαπράττονται από άνδρες συγγενείς, ως εγκληµάτων στις περιπτώσεις όπου το θύµα δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του και να εξασφαλίσουν ότι παρόµοια αδικήµατα θα οδηγούν σε αυτεπάγγελτη δίωξη και να απορρίψουν οιεσδήποτε αναφορές σε πολιτισµικές, παραδοσιακές ή θρησκευτικές πρακτικές ή παραδόσεις ως ελαφρυντικό παράγοντα σε περιπτώσεις βίας κατά των γυναικών, συµπεριλαµβανοµένων των λεγοµένων «εγκληµάτων τιµής» και του ακρωτηριασµού των γυναικείων γεννητικών οργάνων 25. επισηµαίνει ότι ορισµένα κράτη µέλη εφαρµόζουν πολιτικές που αποσκοπούν στην αναγνώριση της σεξουαλικής βίας µεταξύ συντρόφων, και ιδίως της έγγαµης βίας, ως εγκλήµατος καλεί τα κράτη µέλη να µελετήσουν την έκβαση αυτών των πολιτικών µε στόχο να ενθαρρυνθεί µια πανευρωπαϊκή ανταλλαγή καλής πρακτικής 26. καλεί τα κράτη µέλη να λάβουν τα δέοντα µέτρα για να σταµατήσει ο ακρωτηριασµός των γυναικείων γεννητικών οργάνων επισηµαίνει ότι οι µετανάστες που διαµένουν στην Κοινότητα πρέπει να έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι ο ακρωτηριασµός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί σοβαρό πλήγµα για την υγεία των γυναικών και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων καλεί τα κράτη µέλη είτε να εφαρµόζουν ειδικές νοµικές διατάξεις για τον ακρωτηριασµό των γυναικείων γεννητικών οργάνων είτε να θεσπίσουν τέτοιους νόµους και να διώκουν όσους ασκούν ακρωτηριασµό των γεννητικών οργάνων 27. καλεί την ΕΕ να εξασφαλίσει το δικαίωµα συνδροµής και στήριξης σε όλα τα θύµατα ανδρικής βίας κατά των γυναικών 28. καλεί τα κράτη µέλη να διερευνήσουν χωρίς καθυστέρηση τις ακραίες παραβιάσεις

8 ανθρωπίνων δικαιωµάτων εναντίον γυναικών Ροµά, να τιµωρήσουν τους δράστες και να προσφέρουν επαρκή αποζηµίωση στα θύµατα αναγκαστικής στείρωσης 29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών µελών και τον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών.

Η σηµερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν µελλοντικές ενέργειες

Η σηµερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν µελλοντικές ενέργειες P6_TA(2006)0038 Η σηµερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν µελλοντικές ενέργειες Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 24.3.2017 2016/0062(NLE) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Φεβρουαρίου 2010, η Οµάδα Κοινωνικών Θεµάτων κατέληξε σε συµφωνία όσον αφορά το συνηµµένο κείµενο.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Φεβρουαρίου 2010, η Οµάδα Κοινωνικών Θεµάτων κατέληξε σε συµφωνία όσον αφορά το συνηµµένο κείµενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2010 (24.02) (OR. en) 6585/10 SOC 126 JAI 144 COHOM 44 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Οµάδας Κοινωνικών Θεµάτων προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων (1ο

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA-PROV(2011)0127 Νέο πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών

P7_TA-PROV(2011)0127 Νέο πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών P7_TA-PROV(20)027 Νέο πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 20 σχετικά με τις προτεραιότητες και τα γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων P7_TA(04)005 Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 04 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για την εξάλειψη του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1365/2016 9.12.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 134 παράγραφος 1 του Κανονισμού σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2011)0155 Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή

P7_TA(2011)0155 Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή P7_TA(2011)0155 Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με τη χρήση σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις

Διαβάστε περισσότερα

7775/17 ΘΛ/μκρ 1 DGC 2B

7775/17 ΘΛ/μκρ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 3 Απριλίου 2017 (OR. en) 7775/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 3 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών 4 Απριλίου 2002 PE 305.487/1-19 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-19 Σχέδιο γνωµοδότησης (PE 305.487) Emilia Franziska Müller σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΠO ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΠO ΤΟΝ ΦOΒΟ ΤΗ ΒIΑ ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ;

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 31.10.2013 2013/2004(INL) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

A8-0163/1. Maria Noichl Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών µετά το /2152(INI)

A8-0163/1. Maria Noichl Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών µετά το /2152(INI) 3.6.2015 A8-0163/1 Τροπολογία 1 Constance Le Grip, Ildikó Gáll-Pelcz εξ ονόµατος της Οµάδας PPE Έκθεση A8-0163/2015 Maria Noichl Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών µετά το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0577/2017 24.10.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την καταπολέμηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0062(NLE) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE601.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0062(NLE) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE601. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/0062(NLE) 5.4.2017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-35 Jiří Maštálka (PE601.097v01-00) σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, από

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), P7_TA(2014)0126 Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΑΣΜΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΑΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΑΣΜΟΥ EIGE Νοέμβριος 2017 Δείκτης 1 Ετήσιος αριθμός γυναικών (ηλικίας 18 ετών και άνω) θυμάτων συντροφικής βίας από

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών

Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών P6_TA(2009)0372 Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά µε την ενσωµάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0000(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 29.11.2012 2012/0000(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εκπαιδευτική και εργασιακή κινητικότητα των γυναικών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών 17 Σεπτεµβρίου 2003 PE 331.558/1-35 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-35 Σχέδιο έκθεσης Miet Smet (PE 331.558) σχετικά µε την παραβίαση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2066(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2066(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 29.8.2013 2013/2066(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη διάσταση του φύλου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο εθνικών στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0580/2017 24.10.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2013/2090(INI) 6.9.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-21 Andrea Češková (PE516.607v01-00) σχετικά με τις προσπάθειες της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών Πανευρωπαϊκή έρευνα 1. Γιατί έγινε η έρευνα για τη βία κατά των γυναικών; Παρά τον σημαντικό αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών, σε πολλά κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 7.11.2017 2017/2194(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 8.10.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού σχετικά με την Έκθεση Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0328/2017

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0328/2017 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0535/2017 26.9.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0328/2017 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση No. R (2002) 5 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα κράτη µέλη για την προστασία των γυναικών κατά της βίας 1

Σύσταση No. R (2002) 5 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα κράτη µέλη για την προστασία των γυναικών κατά της βίας 1 Σύσταση No. R (2002) 5 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα κράτη µέλη για την προστασία των γυναικών κατά της βίας 1 (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή των Υπουργών στις 30 Απριλίου 2002 στην 794 η συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2018)0189 Εφαρμογή της οδηγίας περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2186(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2186(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 20.11.2013 2013/2186(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ. Πολίτες της ΕΕ: Τα δικαιώματά σας, το μέλλον σας (2013/2186(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο για την Ισότητα. Γλωσσάριο

Συνέδριο για την Ισότητα. Γλωσσάριο 3 Συνέδριο για την Ισότητα Γλωσσάριο Φύλο Όρος Ορισμός Το φύλο αναφέρεται σε κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτισμικούς ρόλους που ανατίθενται σε άτομα διαφορετικού γένους. Δεν ταυτίζεται απόλυτα με τα

Διαβάστε περισσότερα

προς την Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 3.12.2013 2013/2103(INI) ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων σχετικά µε την σεξουαλική

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0021 Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση

P6_TA-PROV(2007)0021 Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση P6_TA-PROV(2007)0021 Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2017)0329 Προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Ελευθεριών και ικαιωµάτων των Πολιτών, ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 11 Φεβρουαρίου 2004 PE 339.594/1-32 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-32 Σχέδιο έκθεσης (PE 339.594) Maurizio

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέµηση των κάθε µορφής διακρίσεων έναντι των γυναικών

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέµηση των κάθε µορφής διακρίσεων έναντι των γυναικών Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέµηση των κάθε µορφής διακρίσεων έναντι των γυναικών 1. Στόχος των κατευθυντηρίων γραµµών Η έγκριση κατευθυντήριων γραµµών

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL B8-0350/1. Τροπολογία

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL B8-0350/1. Τροπολογία 15.12.2014 B8-0350/1 1 Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Κώστας Χρυσόγονος, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) Γα. εκτιµώντας ότι οι πολιτικές ασφάλειας δεν πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα

Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα P7_TA(2012)0400 Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά µε την κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά µε τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων (2010/2115(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά µε τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων (2010/2115(INI)) P7_TA(2011)0330 Οι γυναίκες και η διοίκηση των επιχειρήσεων Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά µε τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων (2010/2115(INI)) Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0007/2019 και B8-0008/2019

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0007/2019 και B8-0008/2019 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0101/2019 8.2.2019 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0007/2019 και B8-0008/2019 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-2012/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-2012/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 7.5.2012 B7-2012/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων 1,

έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων 1, P5_TA(2003)0098 Η διάσταση του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2002/2025(INI)) Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

9717/18 ΔΠ/γομ 1 DGD 1

9717/18 ΔΠ/γομ 1 DGD 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2018 (OR. en) 9717/18 ENFOPOL 299 FREMP 92 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 4 Ιουνίου 2018 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων

Γυναίκες στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων P7_TA(2012)0070 Γυναίκες στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά µε τη συµµετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Έγγραφο συνόδου 2009 15.2.2005 B6-.../2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-.../05 και B6-.../05 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 5.9.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0296/2017 10.5.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

25 Νοέμβρη: Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας κατά των γυναικών

25 Νοέμβρη: Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας κατά των γυναικών 25 Νοέμβρη: Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας κατά των γυναικών 2005: Πόσες γυναίκες σκοτώθηκαν; βιάστηκαν; κακοποιήθηκαν; Ξέρετε ότι: Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, η ενδοοικογενειακή βία είναι η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

B8-0576/2017 } B8-0577/2017 } B8-0578/2017 } B8-0579/2017 } B8-0580/2017 } B8-0582/2017 } RC1/Τροπ. 3

B8-0576/2017 } B8-0577/2017 } B8-0578/2017 } B8-0579/2017 } B8-0580/2017 } B8-0582/2017 } RC1/Τροπ. 3 25.10.2017 B8-0576/2017 } B8-0577/2017 } B8-0578/2017 } B8-0579/2017 } B8-0580/2017 } B8-0582/2017 } RC1/Τροπ. 3 Τροπολογία 3 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz εξ ονόματος της Ομάδας PPE PPE, S&D, ECR, ALDE,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 18.1.2011 B7-0029/2011 } B7-0030/2011 } B7-0036/2011 } B7-0037/2011 } B7-0038/2011 } ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύµφωνα µε το άρθρο 115, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

B8-0131/2015 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύµφωνα µε το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισµού

B8-0131/2015 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύµφωνα µε το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισµού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 4.2.2015 B8-0131/2015 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισµού σχετικά µε την ανανέωση της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15571/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

16891/14 ΓΒ/νικ 1 DG B 4A

16891/14 ΓΒ/νικ 1 DG B 4A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16891/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες SOC 867 EGC 60 EMPL 203 CONUN 208 ONU 164

Διαβάστε περισσότερα

Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με τίτλο «Απάντηση στη Στρατηγική Δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων».

Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με τίτλο «Απάντηση στη Στρατηγική Δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων». Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2016 6254/16 SOC 80 GENDER 12 ANTIDISCRIM 12 FREMP 33 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων προς: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 6229/16 SOC

Διαβάστε περισσότερα

B8-0066/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

B8-0066/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 15.7.2014 B8-0066/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

11246/16 ΔΙ/γομ 1 DGC 1

11246/16 ΔΙ/γομ 1 DGC 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11246/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 18 Ιουλίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 11.6.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης εκεµβρίου 2011 σχετικά µε τις συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (2011/2897(RSP))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης εκεµβρίου 2011 σχετικά µε τις συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (2011/2897(RSP)) P7_TA-PROV(0)0585 Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης εκεµβρίου 0 σχετικά µε τις συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (0/897(RSP)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα κείµενα

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη θέσπιση. νομοθεσίας της ΕΕ για την εξάλειψη της. γυναικών

Προς τη θέσπιση. νομοθεσίας της ΕΕ για την εξάλειψη της. γυναικών Προς τη θέσπιση νομοθεσίας της ΕΕ για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών 1 Πίνακας περιεχομένων Από τη σιωπή στην πολιτική δράση 2 Τι είναι η βία κατά των γυναικών; 4 Ανάγοντας την εξάλειψη της βίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(97)36 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 2: ΕΙ ΙΚΕΥΜΈΝΑ ΣΏΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2183(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2183(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 14.10.2013 2013/2183(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI))

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI)) P6_TA-PROV(2008)0582 Η κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δήλωσης του Συμβουλίου. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δήλωσης του Συμβουλίου. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 2.12.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού σχετικά με το σχέδιο απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή για τα ικαιώµατα της Γυναίκας και τις Ίσες Ευκαιρίες ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 17 Σεπτεµβρίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής για τα ικαιώµατα της Γυναίκας και τις Ίσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 29.11.2006 PE 382.321v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-45 Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 380.707v02-00) Bernadette Vergnaud

Διαβάστε περισσότερα

B8-0226/2015 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύµφωνα µε το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισµού

B8-0226/2015 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύµφωνα µε το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισµού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 4.3.2015 B8-0226/2015 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισµού σχετικά µε την καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

B8-0350/2014/αναθ.1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B8-0044/2014 και B8-0045/2014

B8-0350/2014/αναθ.1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B8-0044/2014 και B8-0045/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 10.12.2014 B8-0350/2014/αναθ.1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B8-0044/2014 και B8-0045/2014 σύµφωνα µε το άρθρο 128,

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων P6_TA(2006)0108 Νοµικά επαγγέλµατα Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου.

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14391/1/15 REV 1 SAN 389 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο Σύνοδος του Συμβουλίου "Απασχόληση,

Διαβάστε περισσότερα

Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο

Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο P5_TA(2003)0323 Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το gender budgeting κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0431(APP)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0431(APP) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 2014 (OR. en) 9050/14 LIMITΕ

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 2014 (OR. en) 9050/14 LIMITΕ Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 2014 (OR. en) 9050/14 LIMITΕ PUBLIC FREMP 65 JAI 241 DROIPEN 61 COPEN 128 SΟC 303 EGC 13 COHOM 65 SPORT 26 ENFOPOL 116 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί;

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Παιδιά θεωρούνται όλα τα αγόρια και τα κορίτσια από 0 έως 18 ετών. Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού; Σύμφωνα με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των παιδιών Απαγόρευση διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης µε αίτηµα προφορικής απάντησης B8-0761/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης µε αίτηµα προφορικής απάντησης B8-0761/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0998/2015 5.10.2015 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης µε αίτηµα προφορικής απάντησης B8-0761/2015 σύµφωνα µε το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.11.2008 2008/0140(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0063 (NLE) 14869/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο

Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0070 Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην ιακήρυξη των Αρχών για την Ανοχή * Προοίµιο Έχοντας κατά νου πως ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών αναφέρει ότι «εµείς οι λαοί των Ηνωµένων Εθνών, αποφασισµένοι να σώσουµε τις ερχόµενες γενεές από τη µάστιγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 28.11.2013 B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την κύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0000(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 12.11.2014 2014/0000(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0523/2018 7.11.2018 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες

Προστασία των δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες P5_TA(2003)0370 Προστασία των δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

10279/17 ΔΑ/ακι 1 DG C 1

10279/17 ΔΑ/ακι 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2013)0028. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

P7_TA(2013)0028. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, P7_TA(2013)0028 Συστάσεις της ιάσκεψης Αναθεώρησης της Συνθήκης για τη µη διάδοση των πυρηνικών όπλων όσον αφορά τη δηµιουργία Μέσης Ανατολής χωρίς όπλα µαζικής καταστροφής Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά µε την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο (2010/2310(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά µε την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο (2010/2310(INI)) P7_TA(2012)0208 Προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά µε την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο (2010/2310(INI)) Το

Διαβάστε περισσότερα