Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2009 σχετικά µε την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2009 σχετικά µε την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών"

Transcript

1 P7_TA(2009)0098 Εξάλειψη της βίας εναντίον των γυναικών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2009 σχετικά µε την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των νοµικών πράξεων των Ηνωµένων Εθνών στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ιδίως όσων αφορούν ειδικά τα δικαιώµατα των γυναικών, όπως είναι ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών, η Οικουµενική ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, τα ιεθνή Σύµφωνα για τα Ατοµικά και Πολιτικά ικαιώµατα και για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτισµικά ικαιώµατα, η Σύµβαση για την Εξάλειψη της ιακίνησης Ανθρώπων και της Εκµετάλλευσης της Πορνείας Άλλων, η Σύµβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής ιάκρισης κατά των Γυναικών (CEDAW) και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο, καθώς και η Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας, έχοντας υπόψη άλλες πράξεις των Ηνωµένων Εθνών στο θέµα της βίας κατά των γυναικών, όπως τη ιακήρυξη της Βιέννης και το Πρόγραµµα ράσης της 25ης Ιουνίου 1993 που εγκρίθηκε από την Παγκόσµια ιάσκεψη Ανθρωπίνων ικαιωµάτων (Α/CONF. 157/23), τη ήλωση για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών της 20ής εκεµβρίου 1993 (A/RES/48/104), το ψήφισµα της γενικής συνέλευσης των ΗΕ της 12ης εκεµβρίου 1997 σχετικά µε την πρόληψη του εγκλήµατος και για µέτρα ποινικού δικαίου για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (A/RES/52/86), της 18ης εκεµβρίου 2002 µε τίτλο «Οι προσπάθειες για την εξάλειψη των εγκληµάτων κατά των γυναικών που διαπράττονται στο όνοµα της τιµής» (A/RES/57/179) και της 22ας εκεµβρίου 2003 µε τίτλο «Εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών» (A/RES/58/147), τις εκθέσεις των ειδικών εισηγητών του Ύπατου Αρµοστή των Ηνωµένων Εθνών για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών, και τη Γενική Σύσταση αριθ. 19 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή για την Εξάλειψη των ιακρίσεων κατά των Γυναικών (11η σύνοδος, 1992), έχοντας υπόψη τη ιακήρυξη του Πεκίνου και το Πρόγραµµα ράσης που εγκρίθηκε από την Τέταρτη Παγκόσµια ιάσκεψη για τις Γυναίκες στις 15 Σεπτεµβρίου 1995 και τα ψηφίσµατα του Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2000 σχετικά µε τη συνέχεια που δόθηκε στην Πλατφόρµα ράσης του Πεκίνου 1, και της 10ης Μαρτίου 2005 σχετικά µε τη συνέχεια που δόθηκε στην Τέταρτη Παγκόσµια ιάσκεψη για την Πλατφόρµα ράσης Υπέρ των Γυναικών (Πεκίνο+10) 2, έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών της 6ης Ιουλίου 2006 µε τίτλο «Εις βάθος µελέτη όλων των µορφών βίας κατά των γυναικών» (Α/61/122/Add.1), 1 2 ΕΕ C 59, , σ ΕΕ C 320 Ε, , σ. 247.

2 έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη το ψήφισµα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών της 19ης εκεµβρίου 2006 µε τίτλο «Εντατικοποίηση των προσπαθειών για την εξάλειψη όλων των µορφών βίας κατά των γυναικών» (A/RES/61/143), έχοντας υπόψη το ψήφισµα 2003/45 της Επιτροπής Ανθρωπίνων ικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών της 23ης Απριλίου 2003 µε τίτλο «Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών» (Ε/CN.4/RES/2003/45), έχοντας υπόψη το ψήφισµα της ιακοινοβουλευτικής Ένωσης που εγκρίθηκε από την 114η Συνέλευση στις 12 Μαΐου 2006 σχετικά µε το ρόλο των κοινοβουλίων στην καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 16ης Σεπτεµβρίου 1997 σχετικά µε την ανάγκη διεξαγωγής εκστρατείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη µηδενική ανοχή της βίας κατά των γυναικών 1, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 2ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά µε την σηµερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν µελλοντικές ενέργειες 2, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 11ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά µε τις δολοφονίες γυναικών στο Μεξικό και στην Κεντρική Αµερική και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέµηση αυτού του φαινοµένου 3, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά µε την καταπολέµηση του ακρωτηριασµού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην ΕΕ 4, έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις µε ηµεροµηνίες 1ης Οκτωβρίου 2009 προς το Συµβούλιο (O-0096/2009, Β7-0220/2009) και την Επιτροπή (O-0097/2009, Β7-0221/2009) σχετικά µε την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισµού του, A. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Πλατφόρµα ράσης του Πεκίνου των Ηνωµένων Εθνών όρισε τη βία κατά των γυναικών ως οιαδήποτε ενέργεια βίας που βασίζεται στο φύλο και η οποία οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει σε σωµατική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο των γυναικών, περιλαµβανοµένων των απειλών για τέτοιες πράξεις, του εξαναγκασµού ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Πλατφόρµα ράσης του Πεκίνου των Ηνωµένων Εθνών δήλωσε ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί εκδήλωση των ιστορικά άνισων σχέσεων εξουσίας µεταξύ ανδρών και γυναικών, οι οποίες οδήγησαν στην κυριαρχία επί των γυναικών και στις διακρίσεις εναντίον τους από τους άντρες και στην αποτροπή της πλήρους ανέλιξης των γυναικών, ΕΕ C 304, , σ. 55. ΕΕ C 288 Ε, , σ. 66. ΕΕ C 227 Ε, , σ Κείµενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2009)0161.

3 Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η βία των ανδρών κατά των γυναικών δεν αποτελεί µόνο πρόβληµα δηµόσιας υγείας αλλά και ζήτηµα ανισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών, που αποτελεί τοµέα στον οποίο η ΕΕ έχει την εντολή να αναλαµβάνει δράση,. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεµελιώδη αρχή της ΕΕ η οποία αναγνωρίζεται στη Συνθήκη ΕΚ και στο Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών αντιπροσωπεύει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ιδίως του δικαιώµατος στη ζωή, του δικαιώµατος στην ασφάλεια, του δικαιώµατος στην αξιοπρέπεια και του δικαιώµατος στη σωµατική και ψυχική ακεραιότητα, καθώς και του δικαιώµατος στη σεξουαλική και αναπαραγωγική επιλογή και υγεία, ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η βία των ανδρών κατά των γυναικών αποτελεί εµπόδιο στη συµµετοχή των γυναικών σε κοινωνικές δραστηριότητες, στην πολιτική και δηµόσια ζωή και την αγορά εργασίας και µπορεί να οδηγήσει σε περιθωριοποίηση και φτώχεια για τις γυναίκες, Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σε ακραία µορφή, η βία κατά των γυναικών µπορεί να οδηγήσει στη δολοφονία τους, Η. λαµβάνοντας υπόψη η βία κατά των γυναικών συµβαδίζει µε τη βία κατά των παιδιών και έχει αντίκτυπο στην ψυχολογική ευεξία και στη ζωή των παιδιών, Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών ως µητέρων επηρεάζει άµεσα και έµµεσα και έχει µακροπρόθεσµες αρνητικές επιπτώσεις στην συναισθηµατική και ψυχική υγεία των παιδιών και µπορεί να δηµιουργήσει κύκλο βίας και κακοµεταχείρισης που διαιωνίζεται στις επόµενες γενεές, Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι η βία των ανδρών κατά των γυναικών είναι δοµικό και διαδεδοµένο πρόβληµα σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσµο, φαινόµενο που πλήττει θύµατα και δράστες ανεξάρτητα από ηλικία, εκπαίδευση, εισόδηµα ή κοινωνική θέση και συνδέεται µε την άνιση κατανοµή εξουσίας µεταξύ γυναικών και ανδρών στην κοινωνία µας, ΙΑ. ΙΒ. ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι τύποι βίας κατά των γυναικών ποικίλλουν σε διάφορες κουλτούρες και πολιτισµούς και ότι ο ακρωτηριασµός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, τα λεγόµενα εγκλήµατα τιµής και ο εξαναγκασµός σε γάµο αποτελούν πραγµατικότητα στην ΕΕ, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι καταστάσεις πολέµου, ένοπλης σύγκρουσης, ανοικοδόµησης µετά τη σύγκρουση, οικονοµικών, κοινωνικών και/ή χρηµατοπιστωτικών κρίσεων, αυξάνουν την ευάλωτη θέση των γυναικών ατοµικά και συλλογικά απέναντι στην εναντίον τους ανδρική βία και δεν πρέπει να θεωρούνται πρόσχηµα προκειµένου να επιδεικνύεται ανοχή στην ανδρική βία, λαµβάνοντας υπόψη ότι η διακίνηση γυναικών για σεξουαλικούς και άλλους σκοπούς συνιστά θεµελιώδη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των γυναικών και είναι επιζήµια τόσο για τα επιµέρους θύµατα όσο και για την κοινωνία συνολικά,

4 Ι. ΙΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ανοχή της πορνείας στην Ευρώπη οδηγεί σε αύξηση της διακίνησης γυναικών στην Ευρώπη για σεξουαλικούς σκοπούς και σε σεξουαλικό τουρισµό, λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν γίνεται συγκέντρωση τακτικών και συγκρίσιµων δεδοµένων για τους διάφορους τύπους βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ, γεγονός που καθιστά δύσκολο να εξακριβωθεί η πραγµατική έκταση του φαινοµένου και να εξευρεθούν κατάλληλες λύσεις στο πρόβληµα, ΙΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο αριθµός γυναικών που πέφτουν θύµατα βίας βασιζόµενης στο φύλο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός, ΙΖ. ΙΗ. ΙΘ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η συχνά διαστρεβλωµένη, καταναλωτική εικόνα για τις γυναίκες η οποία προβάλλεται από τα µέσα ενηµέρωσης υπονοµεύει το σεβασµό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, λαµβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από οικονοµική εξάρτηση (κάτι που συχνά συµβαίνει στις γυναίκες), σηµαντικός παράγων προκειµένου οι γυναίκες θύµατα να µην αναφέρουν τα περιστατικά βίας είναι η επικρατούσα κοινωνική κουλτούρα και οι αντιλήψεις ότι η ανδρική βία κατά των γυναικών αποτελεί ιδιωτικό θέµα ή ότι συχνά οι ίδιες οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για αυτή τη βία, λαµβάνοντας υπόψη ότι συχνά, για ποικίλους πολύπλοκους ψυχολογικούς, οικονοµικούς, κοινωνικούς και πολιτισµικούς λόγους, οι γυναίκες δεν καταγγέλλουν τα περιστατικά βίας των ανδρών εναντίον τους και ορισµένες φορές αποτρέπονται να το κάνουν λόγω έλλειψης εµπιστοσύνης στην αστυνοµία, το δικαστικό σύστηµα και τις κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες, Κ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συχνά έχει ζητήσει τη δηµιουργία Ευρωπαϊκού Έτους Εξάλειψης κάθε µορφής βίας κατά των γυναικών, ΚΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ έχει ανακηρύξει την 25η Νοεµβρίου σε ιεθνή Ηµέρα για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών και ότι διεθνές σεµινάριο για τη βία κατά των γυναικών πρόκειται να πραγµατοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το εκέµβριο 2009, ΚΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει πιεστική ανάγκη να καθιερωθεί ένα σφαιρικό νοµικό µέσο που να αποβλέπει στην καταπολέµηση κάθε µορφής βίας κατά των γυναικών στην Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένης της διακίνησης γυναικών, 1. ζητεί επιµόνως από τα κράτη µέλη να βελτιώσουν τις εθνικές νοµοθεσίες και πολιτικές εναντίον κάθε µορφής βίας κατά των γυναικών και ιδίως µέσω της ανάπτυξης εθνικών προγραµµάτων δράσης εναντίον της βίας κατά των γυναικών, µε βάση την ανάλυση των συνεπειών, από πλευράς ισότητας φύλων, της βίας κατά των γυναικών και τις διεθνείς συµβατικές υποχρεώσεις των κρατών µελών για εξάλειψη κάθε µορφής διακρίσεων κατά των γυναικών, συµπεριλαµβανοµένων συγκεκριµένων µέτρων για την πρόληψη της ανδρικής βίας, την προστασία των θυµάτων και τη δίωξη των δραστών 2. ζητεί επιµόνως από τα κράτη µέλη να παρέχουν ενίσχυση, στο πλαίσιο κατάλληλων εθνικών προγραµµάτων και συστηµάτων χρηµατοδότησης σε εθελοντικούς φορείς και οργανώσεις που προσφέρουν καταφύγιο και ψυχολογική στήριξη στις γυναίκες θύµατα

5 βίας, µε κύριο στόχο να τους δώσουν τη δυνατότητα να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και µε τον τρόπο αυτό να ανακτήσουν πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους 3. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο στοχοπροσηλωµένο και περισσότερο συνεκτικό σχέδιο πολιτικής της ΕΕ εναντίον κάθε µορφής βίας κατά των γυναικών, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2006 µε τίτλο «Χάρτης πορείας για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών » (COM(2006)0092), και να συµπεριλάβει µέτρα για την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών στο πρόγραµµα δράσης της για τις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες κατά την περίοδο , καθώς και απτά µέτρα για την πρόληψη κάθε µορφής βίας, την προστασία των θυµάτων και τη δίωξη των δραστών, και να εξασφαλίσει ότι πραγµατοποιείται ανάλυση των συνεπειών της ανδρικής βίας κατά των γυναικών από πλευράς ισότητας των φύλων σε όλους τους τοµείς πολιτικής της και να µεριµνήσει για µια συντονισµένη, προσηλωµένη και συνεκτική απάντηση των θεσµικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών µελών ώστε να εξαλειφθεί αυτή η βία 4. ζητεί επιµόνως από την Επιτροπή να µελετήσει τη δυνατότητα υιοθέτησης νέων µέτρων για την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών 5. καλεί την Επιτροπή να οργανώσει ειδική διάσκεψη υψηλού επιπέδου, απαρτιζόµενη από εκπροσώπους πολιτικών φορέων, της κοινωνίας των πολιτών, και κοινωνικών και θεσµικών οργανισµών, µε στόχο να υπάρξει συµβολή σε µια διαδικασία ανάπτυξης συνεκτικότερων πολιτικών που να αντιµετωπίζουν όλες τις µορφές βίας κατά των γυναικών 6. καλεί την ΕΕ να εξασφαλίσει το δικαίωµα σε συνδροµή και στήριξη για κάθε θύµα βίας, συµπεριλαµβανοµένης της διακίνησης ανθρώπων, ανεξάρτητα από την εθνικότητα του θύµατος και εξασφαλίζοντας προστασία στις γυναίκες θύµατα οικιακής βίας, το νοµικό καθεστώς των οποίων ενδέχεται να εξαρτάται από τον σύντροφό τους 7. καλεί την ΕΕ να συγκροτήσει µηχανισµούς ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ανάλυση από πλευράς ισότητας φύλων της διακίνησης ανθρώπων θα είναι τµήµα όλων των νόµων και των πολιτικών που αποβλέπουν στην πρόληψη και καταπολέµηση της διακίνησης, και να αντιµετωπίσει τις βαθύτερες αιτίες της βίας µέσω προληπτικών µέτρων όπως οι κυρώσεις, η εκπαίδευση και οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης 8. υπενθυµίζει ότι ακόµη περιµένει τα αποτελέσµατα µελέτης της Επιτροπής σχετικά µε τη νοµοθεσία για την βία που βασίζεται στο φύλο και την βία κατά των γυναικών 9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν ότι οι γυναίκες θύµατα βίας έχουν την κατάλληλη πρόσβαση στη νοµική βοήθεια και την προστασία ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους και τον χαρακτήρα της συµµετοχής τους στις αστυνοµικές έρευνες 10. ζητεί επιµόνως από το Συµβούλιο και την Επιτροπή να θεσπίσουν σαφή νοµική βάση για την καταπολέµηση κάθε µορφής βίας κατά των γυναικών, συµπεριλαµβανοµένης της διακίνησης 11. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει τις εργασίες για τη σύνταξη πρότασης για συνολική οδηγία σχετικά µε τις δράσεις πρόληψης και καταπολέµησης κάθε µορφής βίας κατά των

6 γυναικών 12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να ενεργήσουν για την αντιµετώπιση των αιτιών της βίας κατά των γυναικών, µεταξύ άλλων µε προληπτικά µέτρα και µε εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά µε τις διάφορες µορφές που µπορεί να προσλαµβάνει αυτή η βία 13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να εγκαινιάσουν συντονισµένη δράση, συµπεριλαµβανοµένων εκστρατειών ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης για την οικιακή βία και στρατηγικών που αποβλέπουν στην µεταβολή των κοινωνικών στερεοτύπων σχετικά µε τη θέση των γυναικών στην κοινωνία µέσω της εκπαίδευσης και των µέσων ενηµέρωσης και να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή καλής πρακτικής 14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να αντιµετωπίσουν τη βία κατά των γυναικών και τη συνδεόµενη µε το φύλο διάσταση των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων διεθνώς, ιδίως στο πλαίσιο των διµερών συµφωνιών σύνδεσης και διεθνούς εµπορίου που βρίσκονται σε ισχύ και εκείνων που βρίσκονται υπό διαπραγµάτευση 15. αποδοκιµάζει από την άποψη αυτή την έλλειψη ουσιαστικής διάστασης φύλου στις υποχρεωτικές αξιολογήσεις αντικτύπου σε σχέση µε την αειφορία οι οποίες διενεργούνται πριν από την περάτωση παρόµοιων συµφωνιών, πολύ δε περισσότερο την έλλειψη κάθε αναγνώρισης του ζητήµατος της σεξουαλικής βίας, καθώς και µιας δέσµης εργαλείων για την ανάλυση του αντικτύπου από πλευράς φύλου, και καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει το ταχύτερο δυνατό πρόταση για την επίλυση αυτού του προβλήµατος 16. καλεί τα κράτη µέλη να λαµβάνουν δεόντως υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες ορισµένων κατηγοριών γυναικών που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη βία, όπως είναι οι γυναίκες που ανήκουν σε µειονότητες, οι µετανάστριες, οι γυναίκες πρόσφυγες, οι γυναίκες που ζουν στη φτώχεια σε κοινότητες της υπαίθρου ή αποµονωµένες κοινότητες, οι γυναίκες στη φυλακή ή άλλα ιδρύµατα, τα κορίτσια, οι οµοφυλόφιλες γυναίκες, οι γυναίκες µε αναπηρίες και οι ηλικιωµένες γυναίκες 17. καλεί τα κράτη µέλη να ενισχύσουν τα µέτρα για την πρόληψη της βίας βάσει του φύλου, µεταξύ των νέων, προβλέποντας στοχευµένες εκστρατείες διαπαιδαγώγησης και καλύτερη συνεργασία µεταξύ των συµµετόχων και των διαφόρων κύκλων που επηρεάζονται από το φαινόµενο αυτό, όπως οικογένειες, σχολεία, δηµόσιος χώρος και µέσα ενηµέρωσης 18. καλεί την Επιτροπή να αντιµετωπίσει επίσης τη διεθνή διάσταση της βίας κατά των γυναικών στο πλαίσιο του έργου της για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, ιδίως σε σχέση µε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που εργάζονται σε ζώνες κατεργασίας εξαγωγικών προϊόντων 19. υπογραµµίζει τη σηµασία της κατάλληλης εκπαίδευσης για όσους εργάζονται µε γυναίκες θύµατα ανδρικής βίας, συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του συστήµατος δικαιοσύνης και επιβολής του νόµου, µε ιδιαίτερη αναφορά στην αστυνοµία, τα δικαστήρια, τις κοινωνικές, ιατρικές και νοµικές υπηρεσίες, τους οργανισµούς ευρέσεως εργασίας, τους εργοδότες και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 20. ζητεί τη δηµιουργία µηχανισµών που να διευκολύνουν την πρόσβαση των γυναικών που είναι θύµατα της βίας βάσει του φύλου και των δικτύων διακίνησης ανθρώπων, σε

7 δωρεάν δικαστική συνδροµή η οποία θα τους επιτρέπει να διεκδικούν τα δικαιώµατά τους σε ολόκληρη την Ένωση επιµένει στην ανάγκη να βελτιωθεί η συνεργασία µεταξύ των επαγγελµατιών της δικαιοσύνης και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην καταπολέµηση των διακρίσεων και της βίας βάσει του φύλου, και να εξευρεθούν τρόποι για την κατάργηση των εµποδίων ως προς την αναγνώριση των νοµικών πράξεων σε άλλα κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένων καταδικαστικών αποφάσεων για αδικήµατα βίας που συνδέεται µε το φύλο και ασφαλιστικών µέτρων που εκδίδονται εναντίον ανδρών που ασκούν βία 21. χαιρετίζει το γεγονός ότι σε ορισµένα κράτη µέλη έχουν συγκροτηθεί δικαστήρια αρµόδια για τις υποθέσεις βίας κατά των γυναικών και καλεί όλα τα κράτη µέλη να προωθήσουν περαιτέρω αυτή την πρωτοβουλία 22. ζητεί οι αναφορές στη βία που βασίζεται στο φύλο να κατέχουν κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ΕCRIS) 23. ζητεί επιµόνως από τα κράτη µέλη να καθιερώσουν συνεκτικό σύστηµα για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών, µε ιδιαίτερη αναφορά στη βία κατά των ανηλίκων, όπου να συµπεριλαµβάνονται οι δολοφονίες που διαπράττονται στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας ή στενών συγγενικών σχέσεων, σε στενή συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων, έτσι ώστε να αποκτώνται συγκρίσιµα δεδοµένα σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών σε ολόκληρη την ΕΕ 24. ζητεί επιµόνως από τα κράτη µέλη να αναγνωρίσουν τη σεξουαλική βία και το βιασµό κατά των γυναικών, συµπεριλαµβανοµένων των περιστατικών εντός του γάµου και στενών ανεπισήµων σχέσεων και/ή όσων διαπράττονται από άνδρες συγγενείς, ως εγκληµάτων στις περιπτώσεις όπου το θύµα δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του και να εξασφαλίσουν ότι παρόµοια αδικήµατα θα οδηγούν σε αυτεπάγγελτη δίωξη και να απορρίψουν οιεσδήποτε αναφορές σε πολιτισµικές, παραδοσιακές ή θρησκευτικές πρακτικές ή παραδόσεις ως ελαφρυντικό παράγοντα σε περιπτώσεις βίας κατά των γυναικών, συµπεριλαµβανοµένων των λεγοµένων «εγκληµάτων τιµής» και του ακρωτηριασµού των γυναικείων γεννητικών οργάνων 25. επισηµαίνει ότι ορισµένα κράτη µέλη εφαρµόζουν πολιτικές που αποσκοπούν στην αναγνώριση της σεξουαλικής βίας µεταξύ συντρόφων, και ιδίως της έγγαµης βίας, ως εγκλήµατος καλεί τα κράτη µέλη να µελετήσουν την έκβαση αυτών των πολιτικών µε στόχο να ενθαρρυνθεί µια πανευρωπαϊκή ανταλλαγή καλής πρακτικής 26. καλεί τα κράτη µέλη να λάβουν τα δέοντα µέτρα για να σταµατήσει ο ακρωτηριασµός των γυναικείων γεννητικών οργάνων επισηµαίνει ότι οι µετανάστες που διαµένουν στην Κοινότητα πρέπει να έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι ο ακρωτηριασµός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί σοβαρό πλήγµα για την υγεία των γυναικών και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων καλεί τα κράτη µέλη είτε να εφαρµόζουν ειδικές νοµικές διατάξεις για τον ακρωτηριασµό των γυναικείων γεννητικών οργάνων είτε να θεσπίσουν τέτοιους νόµους και να διώκουν όσους ασκούν ακρωτηριασµό των γεννητικών οργάνων 27. καλεί την ΕΕ να εξασφαλίσει το δικαίωµα συνδροµής και στήριξης σε όλα τα θύµατα ανδρικής βίας κατά των γυναικών 28. καλεί τα κράτη µέλη να διερευνήσουν χωρίς καθυστέρηση τις ακραίες παραβιάσεις

8 ανθρωπίνων δικαιωµάτων εναντίον γυναικών Ροµά, να τιµωρήσουν τους δράστες και να προσφέρουν επαρκή αποζηµίωση στα θύµατα αναγκαστικής στείρωσης 29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών µελών και τον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών.

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση No. R (2002) 5 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα κράτη µέλη για την προστασία των γυναικών κατά της βίας 1

Σύσταση No. R (2002) 5 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα κράτη µέλη για την προστασία των γυναικών κατά της βίας 1 Σύσταση No. R (2002) 5 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα κράτη µέλη για την προστασία των γυναικών κατά της βίας 1 (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή των Υπουργών στις 30 Απριλίου 2002 στην 794 η συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2250(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2250(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 15.4.2015 2014/2250(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης (2014/2250(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην ιακήρυξη των Αρχών για την Ανοχή * Προοίµιο Έχοντας κατά νου πως ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών αναφέρει ότι «εµείς οι λαοί των Ηνωµένων Εθνών, αποφασισµένοι να σώσουµε τις ερχόµενες γενεές από τη µάστιγα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

στήριξε το «φύλο» σου!

στήριξε το «φύλο» σου! απο την εκπαίδευση στην πρόληψη στήριξε το «φύλο» σου! Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων: από την εκπαίδευση στην πρόληψη Το Σχέδιο Δράσης με τίτλο: «Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων:

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας Συμβούλιο της Ευρώπης, Σειρά Συνθηκών Αριθ. 210 Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας Κωνσταντινούπολη, 11.V.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2.12.2010 2010/2089(ΙΝΙ) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ένα σύμφωνο για την εξάλειψη

ένα σύμφωνο για την εξάλειψη Πόλεις και περιφέρειες: ένα σύμφωνο για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών Υπολογίζεται ότι ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη είναι θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής βίας. Δεδομένης της έκτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα Θεοφανώ Παπαζήση Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών σχέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές 70, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία *

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Η Εκτελεστική Επιτροπή, α) Υπογραμμίζει με ανησυχία τις διαστάσεις και την πολυπλοκότητα του σύγχρονου προσφυγικού προβλήματος, του πιθανού κινδύνου εμφάνισης νέων προσφυγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 27 Φεβρουαρίου, 2014 Παναγιώτα Χριστοδούλου Κοινωνική Λειτουργός ΜΑ, Υπ. Διδάκτορας Ορισμός Εμπορίας Προσώπων Σύμφωνα με τον περί Καταπολέμησης της Εμπορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ α) Μια µικρή ιστορική αναδροµή Είναι χρήσιµο να καταγράψουµε τις αξιόλογες δράσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν στο παρελθόν. Το «Σπίτι των Γυναικών»,

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

διεθνής αμνηστία Ελλάδα Κριτική του Σχεδίου Νόμου «Για την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας»

διεθνής αμνηστία Ελλάδα Κριτική του Σχεδίου Νόμου «Για την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας» Δημόσιο έγγραφο Φεβρουάριος 2006 διεθνής αμνηστία Ελλάδα Κριτική του Σχεδίου Νόμου «Για την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας» Εισαγωγή Η Διεθνής Αμνηστία βασίζει τη δράση της εναντίον της βίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ-ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών προς πολίτες και φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Το κείµενο Σε αντιστοιχία µε την ΕΣΔΑ, η οποία κατοχυρώνει τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης κατοχυρώνει τα κοινωνικά δικαιώµατα. Το κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 Φ092.22/1394 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Βαρσοβία, 16.5.2005 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡ Π Ν Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ίσες Ευκαιρίες. 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους.

Ίσες Ευκαιρίες. 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους. Ίσες Ευκαιρίες Διαδικασία: 1. Βεβαιωθείτε ότι η δήλωση της πολιτικής μας ίσων ευκαιριών περιλαμβάνεται στη σύμβαση εργασίας και στα εγχειρίδια των καθηγητων και του προσωπικού. 2. Βεβαιωθείτε ότι ανά πάσα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!»

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!» «Connect with Respect!» Τα Δικαιώματα του παιδιού και οι προτάσεις της UNICEF για την προστασία τους μέσα και δια μέσου των εικονικών κόσμων Ηλίας Λυμπέρης Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01)

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01) 8.5.2007 C 103E/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (EK) αριθ. 4/2007 που καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 5 Μαρτίου 2007 για την έκδοση της απόφασης αριθ. / /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ. Εικοστή Ένατη σύνοδος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ. Εικοστή Ένατη σύνοδος CRC/C/15/Add.170 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ Εικοστή Ένατη σύνοδος ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 44 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 Ελλάδα Επίπεδο 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Η Ελλάδα αποτελεί χώρα διαμετακόμισης, προορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΗΝ-4ΣΙ. Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΛΗΝ-4ΣΙ. Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 13/6/2012 Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Καμηλέρη Ράνια: Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, Στέλεχος/Σύμβουλος Γραμμής SOS 15900 Υποέργο 5 με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SOS)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2065(INI) 6.7.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2065(INI) 6.7.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 6.7.2015 2015/2065(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (2015/2065(INI))

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA-PROV(2013)0060 Πρόσφατες επιθέσεις κατά ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Πακιστάν

P7_TA-PROV(2013)0060 Πρόσφατες επιθέσεις κατά ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Πακιστάν P7_TA-PROV(2013)0060 Πρόσφατες επιθέσεις κατά ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Πακιστάν Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις κατά ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ «Η ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» εμπειρίες, αντιλήψεις και εισηγήσεις ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ INSIGHTS MARKET RESEARCH LTD ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου

Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2 ο Newsletter Δεκέμβριος 2014 «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή περιφερειακών και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική Ασφάλεια ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Εσωτερική Ασφάλεια ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Εσωτερική Ασφάλεια ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Ο καθένας χρειάζεται να νιώθει ασφάλεια στην καθηµερινή του ζωή. Αν και οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν ζήσει πόλεµο εδώ και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση:

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Γιώργου Παπαδημητρίου, Καθηγητού του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 Κεφάλαιο Πρώτο Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-07-2012 Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) Κατά τα τελευταία χρόνια, το θέμα της κακοποίησης και αμέλειας κατά της ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο The IFLA Internet Manifesto Translation in Greek Antonia Arahova Librarian National Library of Greece Institute for Democracy Konstantinos Karamanlis Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο [Ελληνική Μετάφραση]

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Θεσμικό Πλαίσιο Καλές Πρακτικές Γεωργίου Κωνσταντίνος, Φυσικός MSc Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τι είναι Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις: Είναι οι Δημόσιες Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 1 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Η Σύμβαση και το Πρωτόκολλο υιοθετήθηκαν στις 13.12.2006 κατά την 61η σύνοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ. (ΟΙΚΙΣΜΟΙ:..)

ΔΗΜΟΣ. (ΟΙΚΙΣΜΟΙ:..) Σελίδα 235 ΔΗΜΟΣ. (ΟΙΚΙΣΜΟΙ:..) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Π/Υ Π/Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Address by Secretary General for Gender Equality Mme Vasso Kollia

Address by Secretary General for Gender Equality Mme Vasso Kollia Address by Secretary General for Gender Equality Mme Vasso Kollia Interparliamentary Committee Meeting PREVENTING VIOLENCE AGAINST WOMEN - A CHALLENGE FOR ALL Wednesday, 5th March 2014, from 15.00 to 18.30

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Εάν δεν ξέρεις πια τι να κάνεις. Εξειδικευµένοι φορείς υποστήριξης. Τηλεφωνικές. Φορείς φιλοξενίας και στήριξης

Εάν δεν ξέρεις πια τι να κάνεις. Εξειδικευµένοι φορείς υποστήριξης. Τηλεφωνικές. Φορείς φιλοξενίας και στήριξης Εάν δεν ξέρεις πια τι να κάνεις Τηλεφωνικές γραµµές Φορείς φιλοξενίας και στήριξης Γνωρίζεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που µπορούν να σου προσφέρουν βοήθεια; Ποιοι είναι οι πιθανοί συνοµιλητές σου; Ο/Η γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου

Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Διατμηματική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων Δομή της παρουσίασης Ό ρόλος της εκπαίδευσης στην εξάλειψη

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS

EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ Βία κατά των γυναικών: πανευρωπαϊκή έρευνα Τα αποτελέσματα με μια ματιά EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS Η παρούσα έκθεση άπτεται θεμάτων που σχετίζονται, συγκεκριμένα, με το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ. ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009

ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ. ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009 ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009 ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει η Βουλευτής Επικρατείας της Νέας ηµοκρατίας κ. Ευγενία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική δίωξη κατά της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Ποινική δίωξη κατά της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2014)0106 Ποινική δίωξη κατά της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/389 ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2010/C 83/02) 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/391 Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών

Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση µε το Ψήφισµα 61/295 της 13ης Σεπτεµβρίου 2007 Η Γενική Συνέλευση Καθοδηγούµενη από τους σκοπούς και

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας WWP Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe Daphne II Project 2006-2008 1 Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006 Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52 - Αθήνα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006 Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52 - Αθήνα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ι.Α.Π.Α.Δ.) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Τέταρτης ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc ουβλίνο, Ιρλανδία, 8-9 Μαρτίου 2007 Στις αρχές του 2007, το έργο AGE/inc εστίασε στον τρόπο µε τον οποίο οι κυβερνήσεις εφάρµοζαν τις δεσµεύσεις τους που

Διαβάστε περισσότερα

Ε40/9-17.1.2005. ΘΕΜΑ : "Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2005 έως 31/12/2005".

Ε40/9-17.1.2005. ΘΕΜΑ : Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2005 έως 31/12/2005. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ Ε40/9-17.1.2005 ΘΕΜΑ : "Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2005 έως 31/12/2005". Σας κοινοποιούµε αναλυτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός των Γυναικών Θυμάτων Βίας στην Οικογένεια

Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός των Γυναικών Θυμάτων Βίας στην Οικογένεια Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός των Γυναικών Θυμάτων Βίας στην Οικογένεια Νοέμβριος 2010 Συγγραφέας: Στάλω Λέστα, Ερευνητική Συνεργάτης, Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτικές διαχείρισης της διεθνικής σωματεμπορίας υπό την οπτική του φύλου»

«Πολιτικές διαχείρισης της διεθνικής σωματεμπορίας υπό την οπτική του φύλου» «Πολιτικές διαχείρισης της διεθνικής σωματεμπορίας υπό την οπτική του φύλου» Ματίνα Παπαγιαννοπούλου Κοινωνιολόγος-Εγκληματολόγος Ημερίδα: «Μετανάστευση και φύλο. Από την αδήλωτη εργασία στην ένταξη» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας

Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας Σχολικός Σύμβουλος: Ανδρέας Ν. Ζεργιώτης Αχαρνές, Ιανουάριος 2013 Έρευνα Ε.Κ.Κ.Ε. : Νεανική Βία μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης 1 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Λέμε ΟΧΙ στις διακρίσεις στο σχολείο

Λέμε ΟΧΙ στις διακρίσεις στο σχολείο πρόγραμμα Ίρις καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Λέμε ΟΧΙ στις διακρίσεις στο σχολείο Όλοι έχουν δικαιώματα Είμαστε όλοι μοναδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2007 έως 31/12/2007

Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2007 έως 31/12/2007 Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2007 έως 31/12/2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Γ.Ε.: Ε40/14/18-1-2007 Σας κοινοποιούµε αναλυτικούς πίνακες

Διαβάστε περισσότερα