Αλαπιεξσηέο Υπνπξγνχο θαη Πιεξνθνξίεο: ή107 ή 133 ή 120 ή 129 ή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλαπιεξσηέο Υπνπξγνχο θαη Πιεξνθνξίεο: 213-1313-109 ή107 ή 133 ή 120 ή 129 ή 147 210-3393117"

Transcript

1 Αναπηηηέα ζηο διαδίκηςο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Αθήνα 31 Οκηωβπίος2011 Απιθμ. Ππωη.: ΓΟΑ/Φ.4.11/22085 Ταρ. Γηεχζπλζε: Βαζ. Σνθίαο 15 Ππορ: 1) Όινπο ηνπο Υπνπξγνχο, Ταρ. Κψδηθαο: Αζήλα Αλαπιεξσηέο Υπνπξγνχο θαη Πιεξνθνξίεο: Υθππνπξγνχο 2) Όινπο ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Γξακκαηείο ησλ Υπνπξγείσλ Τειέθσλα: Fax: E mail: ή107 ή 133 ή 120 ή 129 ή Θέμα: Πεπιοπιζμόρ ηος απιθμού ηων οπγανικών μονάδων ηων δημοζίων ςπηπεζιών (ςποςπγείων, γενικών και ειδικών γπαμμαηειών και ηων νπδδ). 1. Όπσο γλσξίδεηε είλαη ζε εμέιημε έλα επξχηεξν πξφγξακκα αλαδηνξγάλσζεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ην βαζηθφ πιαίζην ηνπ νπνίνπ ηίζεηαη ηδίσο απφ ην άξζξν 35 ηνπ πξφζθαηνπ λφκνπ 4024/2011 (Α 226). Γεδνκέλσλ φκσο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ εμειίμεσλ, ησλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ παξαηεξνχληαη θαη ηεο αλάγθεο πινπνίεζεο ησλ νξγαλσηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ 3943/2011 (Α 66) θαη 3979/2011 (Α 138), επηβάιιεηαη ε άκεζε ιήςε κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ θαηά 30% ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ησλ ππνπξγείσλ, ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ γξακκαηεηψλ θαη ησλ λπδδ (ζρεηηθή κε ην ζέκα ε απφ 15 Σεπηεκβξίνπ 2011 επηζηνιή ηνπ Υπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνο φινπο ηνπο ππνπξγνχο). Σην πιαίζην απηφ πξέπεη ηα ππνπξγεία, κε επζχλε ησλ γεληθψλ γξακκαηέσλ, λα ζπληάμνπλ ζρέδηα λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο εθηηκήζεηο ησλ νηθείσλ Δπηηξνπψλ Αλαδηνξγάλσζεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 4024/2011 (Α 226), κε ηα νπνία λα θαηαξγνχληαη ή λα ζπγρσλεχνληαη ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ ππνπξγείνπ, ησλ ππαγφκελσλ ζε απηφ απηνηειψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ λπδδ. Με ηηο ξπζκίζεηο απηέο ζα ηξνπνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ησλ νξγαληζκψλ ησλ ππνπξγείσλ θαη ησλ ινηπψλ ππφ αλαδηνξγάλσζε θνξέσλ. Οη κνλάδεο πνπ ζα θαηαξγεζνχλ ή ζα ζπγρσλεπζνχλ πξέπεη λα αλέξρνληαη ζην 30% ηνπιάρηζηνλ ησλ πθηζηακέλσλ. Τα ζρέδηα απηά ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πξέπεη λα απνζηαινχλ ζηελ ππεξεζία καο ην αξγφηεξν έσο ηελ 18 ε Ννεκβξίνπ 2011, ψζηε λα ηχρνπλ ηεο απαξαίηεηεο επεμεξγαζίαο απφ ηελ ππεξεζία καο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνσζεζνχλ γηα ςήθηζε απφ ηε Βνπιή. Γηα ηελ επίζπεπζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζρεδίσλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ ππεξεζία καο, παξαθαινχκε λα ζπλππνβάιιεηε θαη νξγαλνγξάκκαηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θνξέσλ πνπ αλαδηνξγαλψλνληαη (ηα παιαηά θαη ηα λέα φπσο δηακνξθψλνληαη κεηά ηηο θαηαξγήζεηο/ζπγρσλεχζεηο ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ) θαη έγγξαθν ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη αξηζκεηηθά θαη 1

2 αλαιπηηθά νη πθηζηάκελεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο (γεληθέο δ/λζεηο, δ/λζεηο, ηκήκαηα θ.ιπ.) θαη νη κνλάδεο πνπ θαηαξγνχληαη/ζπγρσλεχνληαη ή πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ρακειφηεξν νξγαλσηηθφ επίπεδν. Τα ππνπξγεία πξέπεη λα ελεκεξψζνπλ ηηο ππαγφκελεο ζ απηά απηνηειείο ππεξεζίεο θαη ηα λπδδ πνπ επνπηεχνπλ γηα ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα πξνβνχλ ζηελ άκεζε αλαδηνξγάλσζή ηνπο θαη ζηελ θαηάξηηζε λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο νξγαλσηηθήο ηνπο δνκήο. Κάζε ππνπξγείν κε ηελ επζχλε ηνπ νηθείνπ γεληθνχ γξακκαηέα, δει. ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ππνπξγείνπ, ζα ζπληνλίζεη ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία θαη ζα ζπγθεληξψζεη φιεο ηηο πξνηάζεηο γηα πεξηνξηζκφ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ απφ ηελ θεληξηθή θαη ηηο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ ππνπξγείνπ, απφ ηηο απηνηειείο ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζε απηφ θαζψο θαη απφ ηα λπδδ πνπ επνπηεχεη θαη θα ηιρ ςποβάλλει ζςγκενηπωηικά. ε ενιαίο κείμενο επίζηρ θα ςποβληθούν και οι νομοθεηικέρ πςθμίζειρ για ηον πεπιοπιζμό ηων ςπηπεζιακών μονάδων ηος ςποςπγείος, ηων αςηοηελών ςπηπεζιών ηος και ηων νπδδ. (Η απνζηνιή φισλ ησλ ζηνηρείσλ παξαθαινχκε λα γίλεη ζηε Γ/λζε Οξγαλσηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ππνπξγείνπ καο (Βαζ. Σνθίαο 15, η.θ ΑΘΗΝΑ) θαη ζηελ ειεθηξνληθή δ/λζε Απφ ηε Γεπηέξα 21 Ννεκβξίνπ 2011 ζα αξρίζνπλ νη ζπλαληήζεηο ησλ ππεπζχλσλ ησλ επηκέξνπο ππνπξγείσλ κε ζηειέρε ηνπ ππνπξγείνπ καο γηα ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο ή πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ. (Σην παξάξηεκα 1 παξαζέηνπκε ην πξφγξακκα ησλ πξνηεηλφκελσλ ζπλαληήζεσλ πνπ ζα γίλνπλ ζηνλ 1 ν φξνθν ηνπ θηηξίνπ φπνπ ζηεγάδεηαη ην Υπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Βαζ. Σνθίαο 15). Δπηζεκαίλεηαη φηη φζα ππνπξγεία έρνπλ ήδε θαηαξηίζεη ζρ. πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ γηα ηε ζπλνιηθή αλαδηνξγάλσζή ηνπο, κε ηα νπνία θαηαξγνχλ ην 30% ηνπιάρηζηνλ ησλ πθηζηάκελσλ νξγαληθψλ ηνπο κνλάδσλ, πξέπεη λα ηα πξνσζήζνπλ γηα ππνγξαθή απφ ηνλ Υπνπξγφ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο έσο ηε Γεπηέξα 21 Ννεκβξίνπ Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε πξέπεη λα καο απνζηείινπλ, φπσο θαη ηα ινηπά ππνπξγεία, ηα ζρέδηα ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ κείσζε ησλ νξγαληθψλ ηνπο κνλάδσλ. 2. Γηα ηελ επίζπεπζε ηνπ έξγνπ θαη ηε δηεπθφιπλζή ζαο, παξαζέηνπκε βαζηθέο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ ππνπξγείνπ ζαο θαη ινηπψλ θνξέσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ζαο. α) Γηα λα επηηχρεηε ηνλ άκεζν πεξηνξηζκφ ηεο δηνηθεηηθήο δνκήο ηνπ θνξέα ζαο πξέπεη θαηά πξνηεξαηφηεηα λα θαηαξγήζεηε ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο εθείλεο πνπ δελ έρνπλ πιένλ ιφγν χπαξμεο επεηδή, είηε νινθιήξσζαλ ηελ απνζηνιή ηνπο θαη δελ έρνπλ πιένλ αληηθείκελν, είηε είλαη ζε πιήξε αδξάλεηα, είηε ππνιεηηνπξγνχλ. Γηα παξάδεηγκα πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ ηα ηκήκαηα δαθηπινγξάθεζεο ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο αθνχ ε ρξήζε ησλ Η/Υ είλαη δηαδεδνκέλε θαη νη ππάιιεινί ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ Η/Υ γηα ηελ επεμεξγαζία θαη θαηάξηηζε ησλ εγγξάθσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. β) Βαζηθή επηινγή απφ ηελ νπνία ζα πξνθχςεη επίζεο κηθξφηεξε νξγαλσηηθή δνκή θαη θαιχηεξνο ζπληνληζκφο είλαη ε ζπγθέληξσζε ζην γεληθφ γξακκαηέα ηνπ ππνπξγείνπ, ε ππαγσγή δει. ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ππνπξγείνπ, φισλ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ κνλάδσλ (π.ρ. Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ, Οηθνλνκηθνχ, Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο, Οξγάλσζεο θαη Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ, ΠΣΔΑ θ.ιπ.), ησλ απηνηειψλ ππεξεζηψλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηεηψλ πνπ ππάγνληαη ζε απηφ. 2

3 Η ενοποίηζη ηων μονάδων διοικηηικήρ ςποζηήπιξηρ ηων αςηοηελών ςπηπεζιών (δηλ. Γενικών και Διδικών Γπαμμαηειών κ.λπ.) με αςηέρ ηων οικείων Τποςπγείων επιβάλλεηαι και από ηιρ πςθμίζειρ ηος άρθρου 49 παρ. 12 α ηος νόμος 3943/2011 (Α 66) και ηος άπθπος 34 ηος ν. 3979/2011 (Α 138). Γηα λα πινπνηεζεί ε πνιηηηθή απηή, απνθεχγνληαο παξάιιεια ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ κε ππνζηεξηθηηθφ αληηθείκελν, ζα πξέπεη: Να ζςζηαθεί ζε κάθε ςποςπγείο μία Γενική Γ/νζη με ςποζηηπικηικό σαπακηήπα με ηίηλο «Γενική Γιεύθςνζη Οικονομικών-Γιοικηηικών Τπηπεζιών και Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ» πος να ζςγκποηείηαι από όλερ ηιρ ςποζηηπικηικέρ μονάδερ ηος ςποςπγείος, καηά ηα ανωηέπω. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππαγσγή ησλ κνλάδσλ Πιεξνθνξηθήο, Οηθνλνκηθνχ θαη Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ θαη γεληθφηεξα δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο δελ πξέπεη λα γίλεηαη αζξνηζηηθά ζηε Γεληθή Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ-Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Η ππαγσγή πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ην ιεηηνπξγηθφ θξηηήξην θαη φρη ην νξγαληθφ. Αλ γηα παξάδεηγκα γηα ηελ ππνζηήξημή ηεο κηα απηνηειήο Γεληθή Γξακκαηεία ή Δηδηθή Γξακκαηεία δηαζέηεη κηα Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο ή κηα Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ, ή Γηνηθεηηθνχ, νη κνλάδεο απηέο ζπγρσλεχνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ ππνπξγείνπ,ζηηο νπνίεο κεηαθέξνληαη θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο. Δηδηθά νη κνλάδεο κε oηθνλνκηθφ αληηθείκελν ησλ απηνηειψλ Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ ή Δηδηθψλ Γξακκαηεηψλ πνπ ζχκθσλα κε ην λφκν πξέπεη λα ππαρζνχλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ ππνπξγείνπ, κπνξεί λα ππαρζνχλ ζε απηήλ ζπγθξνηψληαο καδί κε ηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο ηεο ηειεπηαίαο, ζην πιαίζην ηεο λέαο Γεληθήο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ-Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηηο εμήο δχν λέεο Γ/λζεηο: - Γ/λζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ -Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο (Βι. ζηο παπάπηημα 2 ηε δηάξζξσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κνλάδσλ κε νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ-Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ηηο βαζηθέο ηνπο αξκνδηφηεηεο). Σηηο Γεληθέο απηέο Γ/λζεηο Οηθνλνκηθψλ-Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζα ππαρζνχλ θαη νη κνλάδεο πνηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο νξγάλσζεο θαη απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο ζα ιεηηνπξγνχλ πιένλ ζην πιαίζην κηαο Γ/λζεο, θαηά πξνηίκεζε ηεο Γ/λζεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Σεκεηψλεηαη φηη ζε Γεληθέο Γξακκαηείεο κε κεγάιν φγθν εξγαζηψλ θαη αληίζηνηρα κεγάιε νξγαλσηηθή δνκή (π.ρ. πξψελ ππνπξγεία) νη νπνίεο επηπιένλ δελ ζπζηεγάδνληαη κε ην ππνπξγείν ζην νπνίν ππάγνληαη, κπνξεί λα πξνβιέπνληαη κνλάδεο δηνίθεζεο ζε επίπεδν ηκήκαηνο, νη νπνίεο φκσο ζα ππάγνληαη νξγαληθά ζηηο αληίζηνηρεο Γ/λζεηο ηνπ νηθείνπ ππνπξγείνπ. Σεκεηψλεηαη φηη νη ξπζκίζεηο ησλ αλσηέξσ λφκσλ γηα ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ κνλάδσλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Υπνπξγείνπ δελ αθνξνχλ ηα ΝΠΓΓ θαη ηηο Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο. γ) Πην ιηηή νξγαλσηηθή δνκή ζα πξνθχςεη θαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηνπ «εχξνπο επνπηείαο» ζηε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ θάζε είδνπο ησλ επηκέξνπο ππνπξγείσλ, ψζηε ε εζσηεξηθή ηνπο δηάξζξσζε λα πεξηιακβάλεη θαηψηεξνπ επηπέδνπ κνλάδεο πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο θαη έσο επηά, αλάινγα κε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. Γελ είλαη απνδεθηφ π.ρ. κία Γεληθή Γ/λζε λα ζπγθξνηείηαη απφ δχν κφλν Γ/λζεηο ή κηα Γ/λζε λα ζπγθξνηείηαη απφ δχν κφλν ηκήκαηα. Όπσο επίζεο δελ είλαη απνδεθηφ λα ππάξρνπλ ηκήκαηα κε έλαλ ή δχν ππαιιήινπο. δ) Τα νξγαλσηηθά επίπεδα πνπ κπνξεί λα δηαξζξψλνληαη νη ππεξεζίεο είλαη νη Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, νη Γηεπζχλζεηο θαη ηα Τκήκαηα απηνηειή ή κε. Σπλεπψο 3

4 πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ φια ηα ελδηάκεζα νξγαλσηηθά επίπεδα, δει. νη ππνδηεπζχλζεηο θαη ηα γξαθεία. Τν νξγαλσηηθφ επίπεδν ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ (Γεληθή Γ/λζε, Γηεχζπλζε, Τκήκα θ.ιπ.) πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη κε βάζε ην αληηθείκελν ηνπο θαη ηηο νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ θνξέα θαη φρη άιιεο ζθνπηκφηεηεο π.ρ. ζχζηαζε ζέζεσλ πξντζηακέλσλ. Γελ είλαη αλαγθαίν γηα παξάδεηγκα νη ππεξεζηαθέο κνλάδεο κε αληηθείκελν π.ρ. ηηο δηεζλείο ζρέζεηο λα ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο ζε φια ηα ππνπξγεία. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο Γ/λζεηο ΠΑΜ-ΠΣΔΑ. Καηά ηελ άπνςή καο θαη απηέο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν απηνηεινχο ηκήκαηνο ππαγφκελνπ ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ-Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. ε) Σην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο αλαδηνξγάλσζεο πξέπεη λα εμεηάζεηε ηε δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ θνξέα ζαο, είηε θαηαξγψληαο/ζπγρσλεχνληαο νξηζκέλεο απφ απηέο, είηε εληάζζνληαο νξηζκέλεο ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο. Η απεηθφληζε ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ κε ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ζα γίλεη κε ηελ θαηάξηηζε ησλ λέσλ νξγαληζκψλ. Η αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ππνπξγείνπ είλαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε ή πξφζζεηε πιεξνθνξία. Ο Τποςπγόρ Γημήηπηρ Ρέππαρ Σπλεκκέλα: Γχν (2) παξαξηήκαηα. 4

5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΑΝΣΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΩΝ Α/Α Τποσργείο Ημερομηνία Ώρα Υώρος 1 Οηθνλνκηθώλ Δμσηεξηθώλ 3 Δζληθήο Άκπλαο Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο 5 6 Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 7 Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ Αίθοσζα ζσνεδριάζεων Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 1 ος όροθος 9 Υγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (Βαζ. οθίας 15) Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 13 Πνιηηηζκνύ & Τνπξηζκνύ Γεληθή Γξακκαηεία Μέζσλ Δλεκέξσζεο & Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Αιιαγήο Γηθαησκάησλ

6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 Α. Δνδεικηικό οργανόγραμμα Γιεσθύνζεων με οικονομικό ανηικείμενο 6

7 Β. Δνδεικηικές αρμοδιόηηηες ηων νέων Γιεσθύνζεωνμε Οικονομικό Ανηικείμενο. Πξνο δηεπθόιπλζή ζαο αθνινπζεί ενδεικηική απνηύπσζε ησλ αληηπξνζσπεπηηθόηεξσλ αξκνδηνηήησλ ησλ Γηεπζύλζεσλ κε Οηθνλνκηθό αληηθείκελν, σο αθνινύζσο: Αρμοδιόηηηες Γ/νζης Προϋπολογιζμού και Γημοζιονομικών Αναθορών: Σμήμα Σακηικού Προϋπολογιζμού Μεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε, αλακόξθσζε θαη εθηέιεζε ηνπ ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, θαζώο θαη ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ. Τεξεί ην Μεηξών Γεζκεύζεσλ γηα θάζε δηαρεηξηζηηθή πξάμε θαη ηα ινηπά ινγηζηηθά βηβιία. Παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ηνπ Μεηξώνπ Γεζκεύζεσλ θαη ηελ εμέιημε ησλ δεκνζηνλνκηθώλ ζηνηρείσλ πνπ απνξξένπλ από απηό. Σμήμα Προϋπολογιζμού Γημοζίων Δπενδύζεων Μεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε, αλακόξθσζε θαη εθηέιεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ. Γηαρεηξίδεηαη ηηο ρξεκαηνξξνέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ θαη παξαθνινπζεί ηελ πνξεία εθηέιεζεο ησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζην Π.Γ.Δ. θαη ηδίσο ηηο δαπάλεο ησλ έξγσλ απηώλ. Σμήμα Γημοζιονομικών και Λοιπών Αναθορών και Δποπηεσόμενων Φορέων Σπληάζζεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη αλαθνξέο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ θαη ηνπο επνπηεπόκελνπο θνξείο θαη ηηο δηαβηβάδεη ζηε Βνπιή, ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ θαη ηελ ΔΛΣΤΑΤ. Παξαθνινπζεί ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ. Αλαιύεη θαη επεμεξγάδεηαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ. Διέγρεη ηελ εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ ππνβαιιόκελσλ από ηνπο επνπηεπόκελνπο θνξείο νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ. Δπνπηεύεη ηελ ηήξεζε ηνπ Μεηξώνπ Γεζκεύζεσλ από ηνπο επνπηεπόκελνπο θνξείο θαη δίλεη νδεγίεο γηα ηε ζσζηή ηήξεζή ηνπ. Αρμοδιόηηηες Οικονομικής Γιατείριζης: Σμήμα Προμηθειών και Γιατείριζης Τλικού Πξνγξακκαηίδεη θαη κεξηκλά γηα θάζε πξνκήζεηα ηνπ Υπνπξγείνπ. Γηαρεηξίδεηαη ηα πάγηα θαη αλαιώζηκα πιηθά ηνπ Υπνπξγείνπ. Σμήμα Μιζθοδοζίας Γηελεξγεί θαη ειέγρεη ηελ εθθαζάξηζε θαη πιεξσκή θάζε δαπάλεο ηνπ Υπνπξγείνπ θαζώο θαη ηελ είζπξαμε θάζε πξνβιεπόκελσλ από ηηο νηθείεο δηαηάμεηο απηνύ εζόδσλ. Σμήμα Γιοικηηικής Μέριμνας Μεξηκλά γηα ηε ζηέγαζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ, ηελ εθαξκνγή απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ αλάγνληαη ζηελ θαηαλνκή ηνπ ρώξνπ ηνπ Υπνπξγείνπ, ηελ θαζαξηόηεηα, ηε ζπληήξεζε, αζθάιεηα θαη θύιαμε ησλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ηε ιήςε κέηξσλ ππξαζθάιεηαο, ηελ παξαθνινύζεζε ιεηηνπξγίαο κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο, ησλ δηθηύσλ θσηηζκνύ θαη ύδξεπζεο ησλ θαηαζηεκάησλ. 7

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα