ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ «ΟΞΤΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ» ΚΑΝ-02/3

2 ΚΩΔΙΚΟ: ΚΑΝ-02 ελίδα 1 από 20 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Αληηθείκελν Σειίδα 2 2. Παξνπζίαζε ηνπ Φνξέα Σειίδα 2 3. Γηαπηζηεχζεηο- Δγθξίζεηο Σειίδα 3 4. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία, Αθεξαηφηεηα Σειίδα 3 5. Δκπηζηεπηηθφηεηα Σειίδα 4 6. Αλεμάξηεην Σπκβνχιην Πηζηνπνίεζεο Σειίδα 4 7. Γηαδηθαζία Πηζηνπνίεζεο Πξντφληνο Σειίδα 5 8. Γηαηήξεζε Πηζηνπνηεηηθνχ Πξντφληνο Σειίδα Γείγκαηα θαη ρεηξηζκφο δεηγκάησλ Σειίδα Φξήζε Πηζηνπνηεηηθνχ Πξντφληνο θαη Σήκαηνο Σπκκφξθσζεο Σειίδα Γηαθνπή απφ ην Σχζηεκα Πηζηνπνίεζεο ηνπ Φνξέα Σειίδα Υπνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ επηρεηξήζεσλ Σειίδα Γηθαηψκαηα ησλ θαηφρσλ Πηζηνπνηεηηθνχ Πξντφληνο Σειίδα Υπνρξεψζεηο Δπζχλεο ηνπ Φνξέα Σειίδα Με Σπκκνξθψζεηο θαη Κπξψζεηο Σειίδα Καηάινγνο Πηζηνπνηεκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Πξντφλησλ Σειίδα Δλζηάζεηο-Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ Σειίδα Οηθνλνκηθνί Όξνη Σειίδα Αλαζεσξήζεηο παξφληνο θαλνληζκνχ Σειίδα 20

3 ΚΩΔΙΚΟ: ΚΑΝ-02 ελίδα 2 από 20 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 1 Ανηικείμενο 1.1 Ο Γεληθφο Καλνληζκφο Πηζηνπνίεζεο αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ην ΟΞΤΓΟΝΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ γηα ηελ πηζηνπνίεζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία. 1.2 Ο παξψλ Γεληθφο Καλνληζκφο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ απνηειεί θείκελν κε ην νπνίν πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη θάζε πειάηεο πνπ έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε κε ην ΟΞΤΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. 2 Παποςζίαζη ηος ΟΞΤΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 2.1 Τν ΟΞΤΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ηδξχζεθε ην 2010 θαη ιεηηνπξγεί κε ηε λνκηθή κνξθή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο θαη φπνπ γηα ράξε ζπληνκίαο ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο ΟΞΤΓΟΝΟ. Τν ΟΞΤΓΟΝΟ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα εμήο: (α) Σηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, παξαζθεπήο θαη εηζαγσγήο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο ψζηε λα θξίλεη θαηά πφζνλ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ. (β) Σηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζπκκνξθνχκελσλ πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο κε ζηφρν ηελ παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο γηα ηνλ θαηαλαισηή. (γ) Σηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο απφ ηνλ Φνξέα κε θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε θάζε είδνπο βηνινγηθνχ πξντφληνο. (δ) Σηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. (ε) Σηε δεκηνπξγία έγθπξνπ, κνλαδηθνχ θαη θνηλά απνδεθηνχ Πηζηνπνηεηηθνχ θαη Σήκαηνο Σπκκφξθσζεο. (ζη) Σηελ πξνψζεζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, θαη δξάζεσλ κε ζηφρν ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε θάζε κέζν. 2.2 Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ, είλαη: Ζ πξνψζεζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο Ο έιεγρνο θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Ζ πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 2.3 Τν ΟΞΤΓΟΝΟ παξέρεη ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο ζε φιεο ηηο ελδηαθεξφκελεο κνλάδεο παξαγσγήο, παξαζθεπήο θαη εηζαγσγήο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο. Οη ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο πνπ πξνζθέξεη θαηαγξάθνληαη ζην ειεγρφκελν έγγξαθν Δ-810 «Τηκνθαηάινγνο Υπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο» 2.4 Οη εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο πνπ αθνινπζεί ην ΟΞΤΓΟΝΟ ζηεξίδνληαη: Σηνπο Καλνληζκνχο 834/2007 θαη 889/2008 ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηηο φπνηεο πξνζζήθεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο θαη ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ ζηα

4 ΚΩΔΙΚΟ: ΚΑΝ-02 ελίδα 3 από 20 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ γεσξγηθά πξντφληα θαη ζηα είδε δηαηξνθήο. Οη απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ απηψλ εθαξκφδνληαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ θνηλνηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγσγή, ηελ παξαζθεπή, ηελ επηζήκαλζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ πξντφλησλ. Σηελ Δζληθή Ννκνζεζία φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη (ΚΥΑ /2006 θαη ΥΑ /06) Σηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΤ ΔΝ 45011:1998 γηα ηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ. 2.5 Τν ΟΞΤΓΟΝΟ, σο θνξέαο πηζηνπνίεζεο, θέξεη θάιπςε αζηηθήο επζχλεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πηζηνπνίεζεο πνπ πξνζθέξεη. 3 Διαπιζηεύζειρ- Εγκπίζειρ 3.1 Τν ΟΞΤΓΟΝΟ γηα ηελ αμηφπηζηε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο θέξεη: α) Έγθξηζε ηνπ Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο - κε Αξρή Διέγρνπ ηνλ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο & Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (ΟΠΔΓΔΠ-AgroCert)- σο εγθεθξηκέλνο Οξγαληζκφο Διέγρνπ & Πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο κε θσδηθφ θαηαρψξεζεο ζηνλ Καηάινγν Δγθεθξηκέλσλ Οξγαληζκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: GR BIO-.. β) Πηζηνπνηεηηθφ Γηαπίζηεπζεο απφ ην Δζληθφ Σπκβνχιην δηαπίζηεπζεο (Δ.ΣΥ.Γ.) ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΤ ΔΝ Τν ΟΞΤΓΟΝΟ πηζηνπνηεί πξντφληα ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο (ΔΚ) 834/2007 θαη 889/2008 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο «γηα ηε βηνινγηθή παξαγσγή θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ», θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Δζληθήο Ννκνζεζίαο. 4 Αμεπολητία, Ανεξαπηηζία, Ακεπαιόηηηα 4.1 Ζ νξζή εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο, ε ακεξνιεςία θαη ηζνλνκία ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, απνηεινχλ πξσηαξρηθφ ζηφρν θαη ζθνπφ ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ θαη δηαζθαιίδνληαη απφ ην λνκηθφ ηνπ πιαίζην, ηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζή ηνπ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αλεμάξηεηνπ Σπκβνπιίνπ Πηζηνπνίεζεο. 4.2 Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο, αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ακεξνιεςίαο, ν Φνξέαο έρεη επηπιένλ πηνζεηήζεη ηηο αθφινπζεο ξπζκίζεηο: Τφζν πξνζσπηθφ ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ φζν θαη νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο είλαη ειεχζεξνη απφ θάζε εκπνξηθή, νηθνλνκηθή ή άιιε εμάξηεζε, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ θξίζε ηνπο. Γη απηφ φινη νη εξγαδφκελνη, ηαθηηθά ζε εηήζηα βάζε ή έθηαθηα φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη, ππνβάινπλ δήισζε ζχγθξνπζεο θαζεθφλησλ-αζπκβηβάζησλ. Τν ΟΞΤΓΟΝΟ δελ εκπιέθεηαη ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ παξαγσγή, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηα νπνία πηζηνπνηεί.

5 ΚΩΔΙΚΟ: ΚΑΝ-02 ελίδα 4 από 20 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Οη φξνη γηα ηελ πηζηνπνίεζε είλαη ίδηνη γηα φινπο ηνπο ζπκβαιινκέλνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο, ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ή ηε ρνξήγεζε πξνγελέζηεξεο πηζηνπνίεζεο. Οη νηθνλνκηθνί φξνη ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο είλαη θνηλνί γηα ηνπο πειάηεο ηνπ. Κάζε ελδηαθεξφκελνο γηα πηζηνπνίεζε, πξφζσπν ή θνξέαο, έρεη άκεζε θαη ειεχζεξε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ. Γηα φινπο ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ηηκνθαηάινγνπο θαη ινηπά ελεκεξσηηθά έγγξαθα ππάξρεη ειεχζεξε πξφζβαζε γηα θάζε ελδηαθεξφκελν. 4.3 Σηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη ζχκθσλα κε ηελ νξζή πξαθηηθή ησλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο, ην ΟΞΤΓΟΝΟ ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο κε αληηθείκελν απνθιεηζηηθά ηελ νξζή εξκελεία ησλ Πξνηχπσλ, Πξνδηαγξαθψλ ή άιισλ Τππνπνηεηηθψλ Δγγξάθσλ, ησλ Καλνληζκψλ Πηζηνπνίεζεο θαη ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ Γηαδηθαζηψλ Πηζηνπνίεζεο. 5. Εμπιζηεςηικόηηηα 5.1 Τν ΟΞΤΓΟΝΟ εμαζθαιίδεη ηελ ερεκχζεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα έλαληη ησλ πειαηψλ ηνπ, ζε φια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Τν Αλεμάξηεην Σπκβνχιην Πηζηνπνίεζεο (Α.Σ.Π.), ην Όξγαλν εμέηαζεο Δλζηάζεσλ, Παξαπφλσλ θαη Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, θαζψο θαη φινη νη εκπιεθφκελνη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ, επζχλνληαη θαη είλαη ππφινγνη γηα ηε δηαρείξηζε εγγξάθσλ θαη δεδνκέλσλ, θαζψο θαη θάζε πιεξνθφξεζεο πνπ ζα έιζεη ζηελ αληίιεςε ή πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπο θαηά ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ην ΟΞΤΓΟΝΟ σο απζηεξά εκπηζηεπηηθήο θχζεο. Ζ πιεξνθφξεζε απηή ζα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλνπλ. Σπγθεθξηκέλα: ην ΟΞΤΓΟΝΟ ρεηξίδεηαη κε απφιπηε ερεκχζεηα θάζε έγγξαθν ή/ θαη πξντφλ πειαηψλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ. Όιεο νη πιεξνθνξίεο θαζψο θαη πεξηερφκελα εγγξάθσλ ή/ θαη ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ πνπ ηπρφλ έξρνληαη ζε γλψζε ηνπ Φνξέα ή/ θαη ησλ επηζεσξεηψλ ηνπ παξακέλνπλ απνιχησο εκπηζηεπηηθά. φινη νη επηζεσξεηέο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ ιεηηνπξγνχλ απζηεξά κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Φνξέα θαη δεζκεχνληαη απφ δήισζε εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ππνγξαθή ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο. Σηελ πεξίπησζε πνπ επηβάιιεηαη λνκηθά ε δηάζεζε πιεξνθνξηψλ ζε ηξίην κέξνο, ην ΟΞΤΓΟΝΟ ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ πειάηε. 5.2 Τν ΟΞΤΓΟΝΟ σο δηαπηζηεπκέλνο θνξέαο πηζηνπνίεζεο ηεξεί δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο θάζε είδνπο εκπηζηεπηηθήο πιεξνθφξεζεο πειαηψλ ηνπ. 6. Ανεξάπηηηο ςμβούλιο Πιζηοποίηζηρ 6.1 Τν Αλεμάξηεην Σπκβνχιην Πηζηνπνίεζεο (Α.Σ.Π.) ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ, ην νπνίν ζπζηήλεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνλ Δηδηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Α.Σ.Π. ζπγθαιείηαη απφ ηνλ πξφεδξφ ηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Υ.Γ.Π. ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ησλ ρνξεγνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη ησλ απνθάζεσλ ζπκκφξθσζεο, αλάθιεζεο ή αλαζηνιήο πηζηνπνηεηηθψλ.

6 ΚΩΔΙΚΟ: ΚΑΝ-02 ελίδα 5 από 20 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 6.2 Τν Α.Σ.Π. έρεη επίζεο εηζεγεηηθφ θαη γλσκνδνηηθφ ραξαθηήξα πξνο ην δηνίθεζε ηνπ θνξέα ζηα αθφινπζα ζέκαηα: o Πνιηηηθήο ηνπ Φνξέα o Καλνληζκνί θαη Γηαδηθαζίεο Πηζηνπνίεζεο o Ακεξνιεςίαο θαη Αληηθεηκεληθφηεηαο o Γηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο πξφζβαζεο θάζε ελδηαθεξνκέλνπ πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ. 6.3 Σηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ γεληθψλ αξκνδηνηήησλ, ην Α.Σ.Π. εμεηάδεη εθηφο άιισλ ηηο πεξηπηψζεηο αζπκβηβάζησλ θαη ελδερνκέλσλ θηλδχλσλ ησλ κειψλ θαη ησλ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ, ην ζχζηεκα θπξψζεσλ, ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ηα ππνβιεζέληα παξάπνλα θαζψο θαη ελδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο επηρεηξεκαηηψλ εληαγκέλσλ ζην Σχζηεκα Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο. 6.4 Τν Α.Σ.Π. δηαζθαιίδεη ηελ ακεξνιεςία αλαθνξηθά κε ηε ιήςε απνθάζεσλ ηνπ, κέζσ ηεο ηζνδχλακεο αληηπξνζψπεπζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαζψο θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ κε εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Φνξέα, δίρσο λα θπξηαξρεί θάπνην απφ ηα ζπκκεηέρνληα κέξε ή ζπκθέξνληα. Τα κέιε ηνπ Α.Σ.Π. δηαζέηνπλ γλψζε, εξγαζηαθή εκπεηξία, επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ή είλαη ρξήζηεο ησλ πξντφλησλ πνπ πηζηνπνηεί. 7 Διαδικαζία Πιζηοποίηζηρ Πποφόνηορ Ζ δηαδηθαζία έληαμεο ζην Σχζηεκα Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: 1) ελεκέξσζε ελδηαθεξνκέλσλ κέζσ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ 2) ππνβνιή αίηεζεο 3) ππνγξαθή ζχκβαζεο 4) επηζεψξεζε 5) απφθαζε ζπκκφξθσζεο 6) ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ 7.1 Ενημέπυζη Ενδιαθεπομένυν μέζυ ανηαλλαγήρ πληποθοπιών Ο ελδηαθεξφκελνο, εξρφκελνο ζε επαθή κε ην ΟΞΤΓΟΝΟ εκπινπηίδεηαη αξρηθά κε πάζεο θχζεσο πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε πνπ αθνξνχλ ζηε θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη νπζηψδεο γλψζε απηήο. Έπεηηα, ελεκεξψλεηαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζηάδηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Δθφζνλ δεηεζεί, απνζηέιινληαη κέζσ έληππεο ή ειεθηξνληθήο κνξθήο φια ηα ζρεηηθά έληππα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ (θαλνληζκφο πηζηνπνίεζεο, ηηκνθαηάινγνο, εξσηεκαηνιφγηα θ.ν.θ.) 7.2 Αίηηζηρ Ένηαξηρ Όζνη επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζην ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζπκπιεξσκέλα ζην ΟΞΤΓΟΝΟ ηελ αίηεζε έληαμεο, ζπλνδεπφκελε απφ ην αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην βάζεη ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. Καη ζηα δχν έγγξαθα ζπκπεξηιακβάλνληαη εθαηέξσζελ δεζκεχζεηο θαη ππεχζπλεο δειψζεηο ηηο νπνίεο νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη κε ζπλέπεηα λα ππνγξάςνπλ θαη ζηηο νπνίεο φινη νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα

7 ΚΩΔΙΚΟ: ΚΑΝ-02 ελίδα 6 από 20 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ δεζκεπζνχλ γηα ηελ αιήζεηα θαη ηελ ηήξεζε φισλ φζσλ αλαθέξνληαη ηφζν ζηηο γεληθέο φζν θαη ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία Δπηπιένλ ηεο αίηεζεο έληαμεο θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ φια ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα πνπ παξαηίζεληαη ζηα αληίζηνηρα εξσηεκαηνιφγηα Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο έληαμεο αθνινπζείηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο κεηαβνιήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ (αιιαγέο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αιιαγέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο, αιιαγέο ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θ.ηι,) Τπογπαθή ύμβαζηρ Δθφζνλ ε αίηεζε έληαμεο θαη ην εξσηεκαηνιφγην, ζπλνδεπκέλα απφ ηηο αληίζηνηρεο ππεχζπλεο δειψζεηοδεζκεχζεηο, θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα, ζηαινχλ ζην ΟΞΤΓΟΝΟ, αμηνινγνχληαη άκεζα απφ ην Τκήκα Πηζηνπνίεζεο. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο δχλαηαη λα δεηεζνχλ επηπξφζζεηα ζηνηρεία απφ ηνλ επηρεηξεκαηία, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα πξνο πηζηνπνίεζε πξντφληα ή άιια αδηεπθξίληζηα ζέκαηα. Δάλ θαη εθφζνλ πιεξνχληαη ηειηθά νη πξνυπνζέζεηο θαη ν θάθεινο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ αμηνινγεζεί ζεηηθά ηφηε ππνγξάθεηαη, εληφο ελφο κελφο κεηά ηελ αίηεζε έληαμεο, ε αληίζηνηρε ζχκβαζε κε ηνλ θνξέα. Σην δηάζηεκα απηφ δελ πξνζαξηάηαη ν ρξφλνο γηα ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ εγγξάθσλ Δάλ ν ελδηαθεξφκελνο είλαη ήδε εληαγκέλνο ζην Σχζηεκα Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο θαη επηζπκεί ηελ αιιαγή θνξέα πηζηνπνίεζεο, έρνληαο πξψηα πξαγκαηνπνηήζεη έγγξαθε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: Εεηείηαη απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ εγγξάθσο απφ ηνλ πξνεγνχκελν θνξέα πηζηνπνίεζεο ε απνζηνιή αληηγξάθνπ ηνπ θαθέινπ ηεο επηρείξεζεο καδί κε ζρεηηθή βεβαίσζε γηα ην θαζεζηψο πηζηνπνίεζεο ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο. Δάλ ν θάθεινο δελ απνζηαιεί εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο ρξνληθήο πξνζεζκίαο (15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο αίηεζεο) ηφηε ελεκεξψλεηαη ε αξκφδηα επηβιέπνπζα αξρή ειέγρνπ (Ο.Π.Δ.Γ.Δ.Π.) πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο λφκηκεο ελέξγεηεο. Ωζηφζν πξνθεηκέλνπ ην ΟΞΤΓΟΝΟ λα απνδερηεί ηελ αίηεζε, ζηηο πεξηπηψζεηο κεηαγξαθήο απφ άιιν Φνξέα Πηζηνπνίεζεο, ζα πξέπεη: λα κελ εθθξεκεί δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο ειέγρνπ πξνγξακκαηηζζείζαο πξν ηεο εκεξνκελίαο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο. λα κελ ππάξρνπλ εθθξεκφηεηεο πνπ λα αθνξνχλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο επξεκάησλ ειέγρσλ, εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ ή δηαδηθαζίεο επηβνιήο θπξψζεσλ πξν ηεο εκεξνκελίαο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο. λα κελ πθίζηαηαη δηνηθεηηθή θχξσζε απαγφξεπζεο ρξήζεο ησλ ζρεηηθψλ φξσλ, ελδείμεσλ, ζεκάησλ θαη ινγνηχπσλ ή/ θαη απαγφξεπζε άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ παξαγσγή, παξαζθεπή, απνζήθεπζε, εκπνξία θαη εηζαγσγή απφ ηξίηεο ρψξεο, πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο. Δάλ θαη εθφζνλ ε επηρείξεζε πιεξεί ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο θαη αθνινπζνχλ νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο φπσο παξνπζηάζηεθαλ αλσηέξσ. Δάλ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηφηε απνξξίπηεηαη,

8 ΚΩΔΙΚΟ: ΚΑΝ-02 ελίδα 7 από 20 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ θαη ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν επηρεηξεκαηίαο γηα ηνπο ιφγνπο κε απνδνρήο απηήο, ελψ δχλαηαη λα ππνβάιιεη εθ λένπ αίηεζε ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ αξζεί νη ιφγνη απφξξηςεο. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν επηρεηξεκαηίαο επηζπκεί λα κεηαγξαθεί απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ ζε άιιν θνξέα πηζηνπνίεζεο, ε δηαδηθαζία είλαη ίδηα φπνπ ν επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη έγγξαθε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο θαη ν λένο θνξέαο λα δεηήζεη εγγξάθσο αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ ηεο επηρείξεζεο. Τν ΟΞΤΓΟΝΟ νθείιεη λα ην απνζηέιιεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηνπ αηηήκαηνο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ζπκβαιιφκελν ή απφ εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν έρνληαο πξψηα επηζπλάςεη θαη ην λφκηκν έγγξαθν ηεο εμνπζηνδφηεζεο. Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζε απνηειεί γηα ηνλ επηρεηξεκαηία εκεξνκελία έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο παξαγσγήο πξντφλησλ βηνινγηθή γεσξγίαο. Κάζε επηρεηξεκαηίαο ζπλάπηεη ζχκβαζε ειέγρνπ κε έλα θαη κφλν Οξγαληζκφ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Έπεηηα, ν ζπκβαιιφκελνο πξέπεη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο δεθαεκέξνπ, (10 εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή), λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηελ έλαξμε απηήο ηνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο (ΚΥΑ /2006 θαη ΥΑ /06). Καηφπηλ ηνχηνπ ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ζην ΟΞΤΓΟΝΟ ζεσξεκέλν αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ γλσζηνπνίεζεο Επιθεώπηζη Ζ αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, παξαζθεπήο θαη εηζαγσγήο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 45011, ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 834/2007 θαη 889/2008 θαη ηελ ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία (ΚΥΑ /2006 θαη ΥΑ /06), φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, παξαζθεπήο, απνζήθεπζεο, εκπνξίαο, δηάζεζεο θαη εηζαγσγήο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο δηελεξγείηαη αξρηθφο έιεγρνο ζηηο κνλάδεο παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο, ηππνπνίεζεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο ησλ ππφ πηζηνπνίεζε επηρεηξήζεσλ ζε δηάζηεκα εληφο 60 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 6 παξ. 2.1 ΚΥΑ /2006), φπνπ εμεηάδνληαη: επαιήζεπζε ησλ φζσλ έρεη δειψζεη θαη δεζκεπηεί ν επηρεηξεκαηίαο κέζσ ησλ εληχπσλ έληαμεο θαη εξσηεκαηνινγίσλ, ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ βάζεη ησλ νπνίσλ ζα δηελεξγεζεί ε αμηνιφγεζε, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο Γηα ηελ επηζεψξεζε ζπγθξνηείηαη απφ ην Τκήκα Δπηζεσξήζεσλ ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ ε νκάδα επηζεψξεζεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο επηζεσξεηέο, εηδηθνχο επηζηήκνλεο αλάινγα κε ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο θαη ην κέγεζνο ηεο πξνο επηζεψξεζε επηρείξεζεο. Οη νκάδεο επηζεψξεζεο ζπγθξνηνχληαη ψζηε λα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε γλψζε, εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία σο πξνο ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο επηζεψξεζεο Ο επηρεηξεκαηίαο ελεκεξψλεηαη απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ γηα ηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο επηζεψξεζεο θαη ην πξφγξακκα επηζεψξεζεο γηα ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεσξήζεηο. Ο Φνξέαο δηαζθαιίδεη ηελ ακεξνιεςία θαη

9 ΚΩΔΙΚΟ: ΚΑΝ-02 ελίδα 8 από 20 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ επηζεσξεηψλ, σζηφζν ν πειάηεο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη εγγξάθσο ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ή/ θαη κειψλ ηεο νκάδαο επηζεψξεζεο εάλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη, ζηνηρεηνζεηψληαο ην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ κε εχινγα επηρεηξήκαηα, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο επηζεψξεζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά, ηε δένπζα επαγγεικαηηθή κέξηκλα, ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ πξνζέγγηζε κε βάζε ηηο αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο. Τα εχινγα απηά επηρεηξήκαηα πεξηιακβάλνπλ, γηα παξάδεηγκα, ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ παξαηεξείηαη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ (φπσο φηαλ θάπνην κέινο ηεο νκάδαο επηζεψξεζεο ππήξμε ζην παξειζφλ εξγαδφκελνο ηνπ επηζεσξνχκελνπ ή παξείρε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο), θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο πξνηεξαίαο θαθήο ζπκπεξηθνξάο Δάλ ν επηρεηξεκαηίαο επηζπκεί, δχλαηαη λα παξίζηαηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο ζχκβνπινο, ν νπνίνο έρεη ζπκκεηάζρεη ζηελ αλάπηπμε θαη ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, παξαζθεπήο θαη εηζαγσγήο. Ο ζχκβνπινο ζα παξίζηαηαη σο παξαηεξεηήο, ρσξίο δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζηε δηαδηθαζία ηεο επηζεψξεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί δεηγκαηνιεςία απφ ηνλ επηζεσξεηή πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί εξγαζηεξηαθή αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ γηα ηελ αλίρλεπζε κε επηηξεπφκελσλ νπζηψλ (βιέπε ελφηεηα 9 ηνπ παξφληνο) Σηελ πεξίπησζε φπνπ θαηά ηελ επηζεψξεζε εληνπηζζνχλ κε ζπκκνξθψζεηο ν πειάηεο θαιείηαη λα θαηαζέζεη ηα πηζαλά ζρφιηα ηνπ θαη λα πεξηγξάςεη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί εληφο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ άξζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ Ο επηζεσξεηήο δίλεη ζηνλ πειάηε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ειέγρνπ ή/θαη δεηγκαηνιεςηψλ θαη εθφζνλ θαηαγξαθνχλ κε ζπκκνξθψζεηο, δίλεη θαη αληίγξαθν ηνπ Γειηίνπ Με Σπκκφξθσζεο. Όια ηα πξαθηηθά ειέγρνπ ή/θαη δεηγκαηνιεςίαο ν επηρεηξεκαηίαο νθείιεη λα ζπλππνγξάςεη Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζεψξεζεο, ν επηζεσξεηήο/ επηζεσξεηέο παξαδίδεη ζην Τκήκα Δπηζεσξήζεσλ ηα πξαθηηθά ηεο επηζεψξεζεο. Τν Τκήκα Δπηζεσξήζεσλ εμεηάδεη ηελ αθεξαηφηεηα ηεο επηζεψξεζεο θαη ηα ζρεηηθά έληππα επηζεψξεζεο παξαδίδνληαη ζηα Τκήκαηα Πηζηνπνίεζεο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ πξνο αμηνιφγεζε θαη έθδνζε απφθαζεο ζπκκφξθσζεο. 7.5 Απόθαζη ςμμόπθυζηρ Ζ απφθαζε ιακβάλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Τκήκαηνο Πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν δε ζπκκεηείρε ζηνλ επηηφπην έιεγρν αμηνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ πειάηε. Τν Τκήκα Πηζηνπνίεζεο, νθείιεη λα επηβεβαηψζεη ηελ νινθιήξσζε ή ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, είηε κέζσ κηαο λέαο επηζεψξεζεο ζηε κνλάδα, είηε κε απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζα απνζηείιεη ν πειάηεο ζην ΟΞΤΓΟΝΟ θαη δελ πξνβαίλεη ζηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ πξντφληνο κέρξη ηε δηαπίζησζε ηεο απνηειεζκαηηθήο άξζεο φισλ ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ Ζ απφθαζε ζπκκφξθσζεο, θαζψο θαη ην ζθεπηηθφ πάλσ ζην νπνίν βαζίζηεθε, θνηλνπνηνχληαη εγγξάθσο ζηνλ επηρεηξεκαηία απφ ην Τκήκα Πηζηνπνίεζεο. 7.6 Υοπήγηζη και Ιζσύρ Πιζηοποιηηικού Πποφόνηορ Τν Πηζηνπνηεηηθφ Πξντφληνο πνπ ρνξεγεί ην ΟΞΤΓΟΝΟ ζεκαηνδνηεί πσο ν επηρεηξεκαηίαο ζηε παξνχζα θάζε θαη θαηφπηλ ηνπ ειέγρνπ πνπ δηεμήρζε εθαξκφδεη απνηειεζκαηηθά δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, παξαζθεπήο

10 ΚΩΔΙΚΟ: ΚΑΝ-02 ελίδα 9 από 20 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ θαη εηζαγσγήο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο, νη νπνίεο ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο σο πξνο ηελ νπνία πηζηνπνηήζεθε (Καλ. Δ.Κ. 834/2007 θαη 889/2008 θαη ΚΥΑ /2006) Τν Πηζηνπνηεηηθφ Πξντφληνο αθνξά απνθιεηζηηθά ηνλ πειάηε ζηνλ νπνίν ρνξεγήζεθε θαη κφλν γηα ηα πξντφληα βηνινγηθήο γεσξγίαο πνπ απηφ θαιχπηεη Τν Πηζηνπνηεηηθφ Πξντφληνο εθδίδεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλε κνξθή, απφ ην αξκφδην Τκήκα Πηζηνπνίεζεο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ ζηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί πηζηνπνίεζε, κεηά απφ αίηεκά ηνπο θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο ή δελ έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο Τν Πηζηνπνηεηηθφ Πξντφληνο εθδίδεηαη σο αθνινχζσο αλά ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο: 1. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα θπηηθά πξντφληα, ην Πηζηνπνηεηηθφ Πξντφληνο εθδίδεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπγθνκηδήο θαη κε δηάξθεηα ηζρχνο αλάινγε κε ην είδνο ηνπ πξντφληνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπγθνκηδήο ηνπο ή θαη ηε δηάξθεηα ζπληήξεζήο ηνπο θαη δε ζα ππεξβαίλεη ην έλα εκεξνινγηαθφ έηνο. Σην Πηζηνπνηεηηθφ Πξντφληνο ην πηζηνπνηεκέλν πξντφλ αλαθέξεηαη κε ηελ θνηλή θαη κε ηελ επηζηεκνληθή ηνπ νλνκαζία θαη πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ πνηθηιία ηνπ. 2. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δσηθά πξντφληα, ην Πηζηνπνηεηηθφ Πξντφληνο εθδίδεηαη αλάινγα κε ηελ παξαγσγηθή πεξίνδν ησλ δψσλ θαη δε ζα ππεξβαίλεη ην έλα εκεξνινγηαθφ έηνο. Γηα ηα δψα θαη ηα πξντφληα θξέαηνο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαη ηα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο, φζνλ αθνξά ηελ ηρλειαζηκφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα γάια ιακβάλεηαη ππφςε ε πεξίνδνο άικεμεο θαηά είδνο δψνπ. 3. Γηα κεηαπνηεκέλα γεσξγηθά πξντφληα θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο πνπ έρνπλ παξαζθεπαζηεί θπξίσο απφ έλα ή πεξηζζφηεξα ζπζηαηηθά θπηηθήο ή/θαη δσηθήο πξνέιεπζεο θαη πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, εθδίδεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο παξαζθεπαζηηθήο ηνπ πεξηφδνπ θαη ε ηζρχο ηνπ δε ζα ππεξβαίλεη ην έλα εκεξνινγηαθφ έηνο. 4. Γηα πξψηεο χιεο δσνηξνθψλ, εθδίδεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπγθνκηδήο θαη κε δηάξθεηα ηζρχνο αλάινγε κε ην είδνο ηνπ πξντφληνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ δηαηήξεζήο ηνπ ή νπνία δε ζα ππεξβαίλεη ην έλα έηνο. 5. Γηα ζχλζεηεο δσνηξνθέο, ην Πηζηνπνηεηηθφ Πξντφληνο πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξψο ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηoπο Καλ. (ΔΚ) 834/2007 θαη 889/2008 φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ θαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ δε ζα ππεξβαίλεη ην έλα εκεξνινγηαθφ έηνο Όηαλ ν επηρεηξεκαηίαο ην επηζπκεί κπνξεί παξάιιεια λα αηηεζεί γηα έθδνζε βεβαίσζεο ζπκκφξθσζεο θαη δχλαηαη, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ νηθνλνκηθέο, πεηζαξρηθέο θαη άιιεο εθθξεκφηεηεο πνπ λα επεξεάδνπλ ηε ρνξήγεζε ηεο βεβαίσζεο, φπσο απνηέιεζκα αλάιπζεο δείγκαηνο, έλζηαζε, πξνζθπγή, δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, λα ιάβεη ηελ Βεβαίσζε Σπκκφξθσζεο κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ επηρείξεζε είλαη εληαγκέλε ζην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη ηεξεί ηηο απαηηήζεηο ησλ Καλ. (ΔΚ) 834/ 2007 & (ΔΚ) 889/ 2008 φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. Ζ βεβαίσζε παξέρεηαη γηα θάζε ρξήζε εθηφο ηεο πεξίπησζεο ηεο εκπνξίαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ Κάζε επηρεηξεκαηίαο πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην Τκήκα Πηζηνπνίεζεο ηνπ Φνξέα γηα νπνηαδήπνηε ζρεδηαδφκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ εθαξκνδφκελνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο ή ηεο ζεηξάο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα παξαδείγκαηα ζεκαληηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ: αιιαγή ηδηνθηεζίαο ή έδξαο ηεο επηρείξεζεο, αιιαγή ππεπζχλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ή/θαη ηελ απνδέζκεπζε ησλ πξντφλησλ,

11 ΚΩΔΙΚΟ: ΚΑΝ-02 ελίδα 10 από 20 αιιαγή ηνπνζεζίαο κνλάδσλ παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο, πξνζζήθε λέαο θαηεγνξίαο πξντφλησλ, αίηεκα γηα αχμεζε ηεο εθηηκψκελεο πηζηνπνηεκέλεο πνζφηεηαο ή παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ άιιεο ηξνπνπνηήζεηο θαηά πεξίπησζε. Ο εληνπηζκφο, θαηά ηε δηάξθεηα πξνγξακκαηηζκέλσλ ή έθηαησλ επηζεσξήζεσλ, ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ εθαξκνδφκελνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο επηρείξεζεο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ Δ.Κ. 834/2007 θαη 889/2008 φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ θαη γηα ηηο νπνίεο δελ ελεκεξψζεθε ην ΟΞΤΓΟΝΟ, απνηειεί αηηία γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θπξψζεσλ Όια ηα έγγξαθα ηα νπνία ρνξεγνχληαη απφ ηνλ Φνξέα θαη απνηεινχλ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ Τα ρνξεγνχκελα απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ πηζηνπνηεηηθά ηζρχνπλ ζε φια αλεμαηξέησο ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Τν ΟΞΤΓΟΝΟ δελ είλαη ππεχζπλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηξίηεο ρψξεο δελ αλαγλσξίδνπλ ή αλαγλσξίδνπλ ελ κέξεη ηα ρνξεγεζέληα πηζηνπνηεηηθά. 8 Διαηήπηζη Πιζηοποιηηικού Πποφόνηορ 8.1 Ζ επηηήξεζε ηεο επηρείξεζεο, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαηήξεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πξντφληνο πξνυπνζέηεη ηε ζπλερή ηήξεζε απφ ηνλ επηρεηξεκαηία ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο, εμαζθαιίδεηαη κε ηε δηελέξγεηα ησλ εμήο 1) Πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεσξήζεηο 2) Έθηαθηεο επηζεσξήζεηο Ππογπαμμαηιζμένερ Επιθευπήζειρ 8.2 Ζ ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ πνπ ε λνκνζεζία επηβάιιεη, ζεσξείηαη νπζηαζηηθή πξνθεηκέλνπ ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ πξντφληνο λα ραίξεη ηζρχο θαη δηαξθείαο. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ινηπφλ ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ, ην ΟΞΤΓΟΝΟ πξαγκαηνπνηεί πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεσξήζεηο θαη εληφο ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ, ή εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κνλάδα δσηθήο παξαγσγήο εληφο ηεο παξαγσγηθήο πεξηφδνπ ή εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κνλάδα παξαζθεπήο εληφο ηεο παξαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ. Οη επηζεσξήζεηο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ έλαλ ή παξαπάλσ επηζεσξεηέο. Σε θάζε πεξίπησζε νη επηζεσξεηέο δηαζέηνπλ επηζηεκνληθφ ππφβαζξν αλάινγν ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο, εκπεηξία, εμεηδίθεπζε θαη γλψζεηο επί ησλ λνκνζεηεκάησλ. Τν πξφγξακκα αιιά θαη ηα/ην νλφκαηα/φλνκα ησλ επηζεσξεηψλ αλαθνηλψλεηαη εγγξάθσο ζηελ επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη εγθαίξσο εηο γλψζε επί ησλ επηζεσξεηψλ πνπ ζα παξαβξεζνχλ αιιά θαη επί ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεψξεζεο θαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ελδερνκέλσο ελζηάζεηο επί απηψλ. Οη πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεσξήζεηο δηεμάγνληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εηεζίσο. Έκηακηερ Επιθευπήζειρ

12 ΚΩΔΙΚΟ: ΚΑΝ-02 ελίδα 11 από Δθηφο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζεσξήζεσλ ν θνξέαο πξαγκαηνπνηεί θαη έθηαθηεο επηηφπηεο επηζεσξήζεηο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% επί ησλ ζπκβεβιεκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ θαηά ηηο νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ηνπ Δπηρεηξεκαηία. 8.4 Ζ αηθληδηαζηηθή επηζεψξεζε πξαγκαηνπνηείηαη παξνπζία ηνπ επηρεηξεκαηία ή ηνπ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο. Σηελ επηζεψξεζε ππνγξάθνληαη θαη απφ ηα δχν κέξε (επηζεσξεηήο επηρείξεζε) φια ηα ζρεηηθά πξαθηηθά επηζεψξεζεο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ. Ζ κε παξνπζία ή/θαη ε κε ππνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ απφ ηελ επηρείξεζε απνηειεί άξλεζε ειέγρνπ θαη απνηειεί αηηία γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θπξψζεσλ. 8.5 Δπηπιένλ αλάγθε γηα έθηαηε επηζεψξεζε είλαη πηζαλφ λα πξνθχςεη εθφζνλ: γίλνπλ ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην ζχζηεκα παξαγσγήο θαη παξαζθεπήο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο, νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο, ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ ηελ θαζηζηνχλ αλαγθαία (φπσο π.ρ. θαηαγγειίεο, παξάπνλα πειαηψλ, παξαβάζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή θ.ι.π.). 9 Δείγμαηα και Υειπιζμόρ Δειγμάηυν 9.1 Οη δεηγκαηνιεςίεο γηα εξγαζηεξηαθή αλάιπζε γίλνληαη κε βάζε ην θαηαξηηζζέλ πιάλν δεηγκαηνιεςίαο απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ γηα ηελ εξγαζηεξηαθή αλάιπζε θαη αλίρλεπζε κε επηηξεπφκελσλ γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία νπζηψλ, επί ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, θπηηθήο & δσηθήο πξνέιεπζεο, θπηηθψλ ηζηψλ θαη νξγάλσλ, εδάθνπο, δσνηξνθψλ, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5% ησλ ειεγρφκελσλ επηρεηξεκαηηψλ. Τα θξηηήξηα βάζε ησλ νπνίσλ θαηαξηίδεηαη ην πξφγξακκα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ είλαη ε επηθηλδπλφηεηα, ην κέγεζνο θαη ε ηνπνζεζία ηεο κνλάδαο, ην είδνο, ην ηζηνξηθφ θαη ηα θξίζηκα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη νη θαηαγγειίεο ησλ θαηαλαισηψλ. 9.2 Απφ εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ ιακβάλνληαη δχν δείγκαηα, ην δείγκα θαη ην αληίδεηγκα, ηα νπνία απνζηέιινληαη ζην Φνξέα, ν νπνίνο θαη πξνσζεί ην δείγκα γηα αλάιπζε. 9.3 Οη αλαιχζεηο εθηεινχληαη απφ εξγαζηήξηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ Καηάινγν Δγθεθξηκέλσλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ, ηα δε απνηειέζκαηά ηνπο γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ Σπκβαιιφκελν. 9.4 Σε πεξίπησζε πνπ γηα νηνλδήπνηε ιφγν ν ζπκβαιιφκελνο δε κπνξεί ή δε ζέιεη λα παξαβξεζεί, ή δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα πξνζθιεζεί ζηελ δηελέξγεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο, απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζαλ λα ήηαλ παξψλ θαη αθνινπζείηαη ε ζπλήζεο δηαδηθαζία κε φηη απηή πξνβιέπεη θαη ζπλεπάγεηαη. 9.5 Τν αληίδεηγκα παξακέλεη ζηελ θαηνρή ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ θαη ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ δεηείηαη απφ ηνλ ζπκβαιιφκελν γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ επί ηνπ δείγκαηνο. Γηαηεξείηαη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 30 εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ζηνλ ζπκβαιιφκελν ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο επί ηνπ δείγκαηνο. Σε πεξηπηψζεηο πνπ ε θχζε ηνπ δείγκαηνο ή ε δξαζηηθή νπζία πνπ δηεξεπλάηαη, ην επηβάιινπλ, ην αληίδεηγκα δηαηεξείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 30 εκεξψλ θαη εηδνπνηείηαη πξνο ηνχην ν ζπκβαιιφκελνο.

13 ΚΩΔΙΚΟ: ΚΑΝ-02 ελίδα 12 από Τα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ γλσζηνπνηνχληαη κε επζχλε ηνπ Τκήκαηνο Πηζηνπνίεζεο ζηνλ επηρεηξεκαηία, νπσζδήπνηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπληζηνχλ κε ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα, παξέρνληαο ηνπ ην δηθαίσκα έλζηαζεο. 9.7 Σηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο έλζηαζεο, φπνπ ν ζπκβαιιφκελνο ακθηζβεηεί ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζηεξηαθήο αλάιπζεο, θαη εθφζνλ ε αληρλεπζείζα κε ηελ πξψηε αλάιπζε απαγνξεπκέλε νπζία ην επηηξέπεη, απνζηέιιεηαη γηα αλάιπζε ην αληίδεηγκα. Ο ζπκβαιιφκελνο δχλαηαη λα αηηεζεί θαηά ηελ έλζηαζε ε εξγαζηεξηαθή αλάιπζε ηνπ αληηδείγκαηνο λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε άιιν εξγαζηήξην, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ελ ιφγν εξγαζηήξην πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Καηάινγν Δγθεθξηκέλσλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ θαη ην πεδίν δηαπίζηεπζήο ηνπ θαιχπηεη ηελ θαηεγνξία ηνπ ηξνθίκνπ θαη πεξηιακβάλεη ηελ αληρλεπζείζα νπζία, εηδάιισο απνζηέιιεηαη γηα αλάιπζε ζην ίδην εξγαζηήξην. Ζ αλάιπζε ηνπ αληηδείγκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη εθφζνλ θαηαβιεζεί απφ ηνλ ζπκβαιιφκελν ην ζρεηηθφ θφζηνο, ην νπνίν θαη επηζηξέθεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπ αληηδείγκαηνο ηνλ δηθαηψζνπλ. Σε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ αληηδείγκαηνο αληρλεπζνχλ απαγνξεπκέλεο νπζίεο πνπ δελ είραλ αληρλεπζεί θαηά ηελ πξψηε αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο, ην εξγαζηεξηαθφ εχξεκα ζεσξείηαη νξηζηηθφ θαη επηβάιινληαη ηα πξνβιεπφκελα θπξσηηθά κέηξα. 9.8 Ζ φιε δηαδηθαζία απφ ηε δεηγκαηνιεςία κέρξη θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ δεηγκάησλ θαη ε εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. 10 Υπήζη Πιζηοποιηηικού Πποφόνηορ και ήμαηορ ζςμμόπθυζηρ 10.1 Τν Πηζηνπνηεηηθφ Πξντφληνο βεβαηψλεη φηη ε ζπλνιηθή ή κεξηθή θαη ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ελφο πξντφληνο είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ Καλ.(ΔΚ) 834/2007 θαη 889/2008 φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ Τν Πηζηνπνηεηηθφ Πξντφληνο είλαη ην βαζηθφ θαη αλαγθαίν έγγξαθν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εκπνξηθψλ πξάμεσλ Ο θάηνρνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Πξντφληνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί απηφ σο αθνινχζσο: 1. Γηα λα απνδείμεη φηη ηα πξντφληα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ Καλ.(ΔΚ) 834/2007 θαη 889/2008 φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 2. Με ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ δηαζχξεη θαη λα κελ ππνλνκεχεη ηε δεκφζηα εηθφλα ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ θαη λα κελ πξνβαίλεη ζε πξάμεηο ή δειψζεηο φζνλ αθνξά ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ε νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαπιαλεηηθή γηα ηνλ θαηαλαισηή ή κε επηηξεπφκελε. Ζ παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηή ή ε κε επηηξεπφκελε ρξήζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ ζπληζηνχλ θχξηα κε ζπκκφξθσζε πνπ επηθέξεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 3. Όηαλ ην Πηζηνπνηεηηθφ Πξντφληνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα αγνξαπσιεζίεο, ηφηε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ επίζεκν θνξνινγηθφ ζηνηρείν ζην νπνίν πξέπεη λα αλαθέξνληαη: α. O αγνξαζηήο, ε νλνκαζία θαη ε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο β. Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ πξντφληνο σο πξνο ην βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην ζηάδην ηεο πηζηνπνίεζεο.

14 ΚΩΔΙΚΟ: ΚΑΝ-02 ελίδα 13 από Σε νπνηαδήπνηε πξνβνιή ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ πξντφληνο, ν πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην ζήκα ζπκκφξθσζεο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ Άδεηα Φξήζεο Σήκαηνο. Δπίζεο, ν επηρεηξεκαηίαο έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ην ζήκα ζπκκφξθσζεο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ ζε φια ηα έγγξαθα/ έληππα, ζέζεηο θαη δηαθεκηζηηθφ πιηθφ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη εθαξκφδεη ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη έρεη ιάβεη Άδεηα Φξήζεο Σήκαηνο απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ Τν δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο ζπκκφξθσζεο ηνπ Φνξέα ππφθεηηαη ζηηο εθάζηνηε εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζπκκφξθσζε κε θαλνληζκνχο, λνκνζεζίεο θαη ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ Τν Σήκα Σπκκφξθσζεο ζα ηνπνζεηείηαη ζε δηαζηάζεηο αλαινγηθέο σο πξνο ην παξαθάησ ππφδεηγκα Ο ινγφηππνο ηνπ Σήκαηνο Σπκκφξθσζεο ηνπ Φνξέα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ επξσπατθφ θσδηθφ ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ: GR-BIO Γηα νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε επηζπκεί ν πειάηεο θαη δελ αλαθέξεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ην Τκήκα Πηζηνπνίεζεο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ. Τν ελ ιφγσ ζήκα ην πξνκεζεχνληαη νη πειάηεο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Φνξέα θαη αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ην ζήκα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή ( ή cd) Τν Πηζηνπνηεηηθφ Πξντφληνο θαη ην ζήκα ζπκκφξθσζεο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ: είλαη απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Φνξέα, αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία απνλεκήζεθε θαη ρνξεγήζεθε, δελ πξέπεη λα αλαπαξάγνληαη θαη λα δεκνζηεχνληαη παξά κφλν ζην ζχλνιφ ηνπο Σηελ επηζήκαλζε ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ Καλ. (ΔΚ) 834/2007 θαη 889/2008 θαη ηεο ΚΥΑ αξ /2006 φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ θνηλνηηθνχ θαη εζληθνχ ζήκαηνο αλαγλψξηζεο πηζηνπνηεκέλσλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ αληηζηνίρσο. Τα ελ ιφγσ ζήκαηα ηα πξνκεζεχνληαη νη πειάηεο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Φνξέα θαη αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή ( ή cd) Ο πειάηεο δεζκεχεηαη λα δηαθφςεη άκεζα ηε ρξήζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Πξντφληνο φηαλ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ηνπ ή κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απαίηεζε ηνπ Φνξέα. 11 Διακοπή από ηο ύζηημα Πιζηοποίηζηρ ηος ΟΞΤΓΟΝΟ 11.1 Ο πειάηεο έρεη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή ην δηθαίσκα εάλ επηζπκεί λα απνπνηεζεί ηεο ρξήζεο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Πξντφληνο θαη λα δηαθφςεη απφ ην ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ. Σηελ πεξίπησζε απηή νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ην αίηεκα ηνπ ζην Φνξέα, λα επηζηξέςεη ηα πηζηνπνηεηηθά έγγξαθα ζε

15 ΚΩΔΙΚΟ: ΚΑΝ-02 ελίδα 14 από 20 ηζρχ θαη ηε ζχκβαζε φπσο θαη λα εμνθιήζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Δπίζεο δελ πξέπεη λα εθθξεκνχλ δηελέξγεηεο ειέγρνπ, δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θ.ν.θ. (βιέπε παξ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ) Αληίζηνηρα ν Φνξέαο δχλαηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο θαη αδεκίσο ηε ζχκβαζε, φηαλ: α) ν επηρεηξεκαηίαο δελ έρεη εθπιεξψζεη ή δελ είλαη ζπλεπήο κε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. β) ν επηρεηξεκαηίαο παξαβηάζεη ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε 12. Τποσπεώζειρ ηυν ζςμβαλλόμενυν επισειπήζευν Ο ζπκβεβιεκέλνο επηρεηξεκαηίαο έρεη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο φπσο Να εθαξκφδεη θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο φισλ ησλ ζρεηηδφκελσλ θαλνληζκψλ κεηά ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπο (Καλ. (ΔΚ) 834/2007 & 889/2008). Να ηεξεί θαη λα εθαξκφδεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Να ηεξεί ηνπο φξνπο ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο. Να εθαξκφδεη θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο εζληθήο λνκνζεζίαο φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. Να ηεξεί φιεο ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηε ζήκαλζε ησλ πξντφλησλ) θαη λα δέρεηαη ηνπο αληίζηνηρνπο ειέγρνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Να ελεκεξψλεη ην ΟΞΤΓΟΝΟ γηα ηα απνηειέζκαηα ειέγρσλ άιισλ αξκφδησλ αξρψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηξνθίκσλ. Να θνηλνπνηεί άκεζα θαη εγγξάθσο ζην ΟΞΤΓΟΝΟ νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. Να εθαξκφδεη εληφο ηνπ ζπκθσλεζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηηο θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ εληνπίδνληαη θαη λα παξέρεη ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε ζην ΟΞΤΓΟΝΟ. Οθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη εληφο 10 εκεξψλ ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ζηελ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζηα φξηα ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο, θαη λα θνηλνπνηεί ηελ ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ζην ΟΞΤΓΟΝΟ. Να παξέρεη ζην ΟΞΤΓΟΝΟ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ επηζεψξεζε θαη πξφζβαζε ζε φια ηα κέξε ηεο κνλάδαο θαη ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο θαζψο θαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ζηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά έγγξαθα. Να παξεπξίζθεηαη θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν ν ίδηνο ή εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ηνπ ζηελ επηρείξεζε. Να ζπλππνγξάθεη ηα πξαθηηθά ειέγρνπ θαη δεηγκαηνιεςηψλ γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο. Η άξλεζε ζπλππνγξαθήο ηωλ εληύπωλ ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ ζεωξείηαη ωο άξλεζε ειέγρνπ. Να κε δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ αιιαγή ηεο θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο επίζθεςεο ειέγρνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα έθηαην έιεγρν. Να κε ρξεζηκνπνηεί θαηά ηξφπν κε λφκηκν ή παξαπιαλεηηθφ ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ηνπ ρνξεγεί ην ΟΞΤΓΟΝΟ, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη φηη ηα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο Καλ. (ΔΚ) 834/2007 θαη 889/2008 φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σηελ πεξίπησζε δε, πνπ ν αλσηέξσ ηξφπνο ρξήζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζπκκφξθσζεο πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε βιάβε ή δπζθήκηζε ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ, ν επηρεηξεκαηίαο ζα ππνπίπηεη ζε θπξψζεηο. Να δηαηεξεί θαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ νπνηνπδήπνηε δηαθεκηζηηθφ πιηθφ παξάγεη ν ίδηνο, κε αλαθνξά ζην ΟΞΤΓΟΝΟ θαη ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε. Αλ ην ΟΞΤΓΟΝΟ δηαπηζηψζεη αληηξξήζεηο ζρεηηθά κε

16 ΚΩΔΙΚΟ: ΚΑΝ-02 ελίδα 15 από 20 ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη είηε ζε απηφλ είηε ζηελ πηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο, ν επηρεηξεκαηίαο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ. Να δειψλεη ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηξίηνπο κφλν ηα πξντφληα πνπ πηζηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο Καλ (ΔΚ) 834/2007 θαη 889/2008. Να ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία ππφ κνξθή κεηξψνπ φπσο απαηηείηαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο (ΔΚ) 834/2007 θαη 889/2008 θαη ηελ ΚΥΑ /2006 φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Να ηεξεί αξρεία γηα ηα παξάπνλα πνπ δέρεηαη θαη γηα ηηο αληίζηνηρεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζρεηηθά κε ηα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα. Να δηαθφπηεη ζε πεξίπησζε αλάθιεζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ηφζν ηε ρξήζε ηνπ ζήκαηνο πηζηνπνίεζεο φζν θαη ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν πεξηέρεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε απηά θαη επηζηξέθεη φια ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηεο πηζηνπνίεζεο ζην ΟΞΤΓΟΝΟ. Να θαηαβάιεη εηεζίσο ην θφζηνο ησλ παξεξρφκελσλ ππεξεζηψλ. Σε πεξίπησζε πνπ έρεη αξρίζεη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ, αθφκα θαη αλ βξίζθεηαη ζην ζηάδην πξνζδηνξηζκνχ ηεο εκεξνκελίαο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ, ν ζπκβαιιφκελνο δε δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ κνλνκεξή ιχζε ηεο ζχκβαζεο. Οθείιεη λα θαηαζέηεη ζην ΟΞΥΓΟΝΟ πξόγξακκα παξαγωγήο θπηηθώλ πξνϊόληωλ αλά αγξνηεκάρην ή ιεπηνκεξέο πξόγξακκα εθηξνθήο ηωλ δώωλ θαη ζρέδην δηαζπνξάο ηεο θόπξνπ ζηα αγξνηεκάρηα πνπ δηαζέηεη θαη έρνπλ εληαρζεί ζην ζύζηεκα ειέγρνπ. Τα πξνγξάκκαηα απηά ν επηρεηξεκαηίαο νθείιεη λα ηα θαηαζέζεη ζην Φνξέα όζνλ αθνξά ηελ θπηηθή παξαγωγή έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδνπ, όζνλ αθνξά ηελ δωηθή παξαγωγή έλα κήλα ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο παξαγωγηθήο πεξηόδνπ πνπ αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο ειέγρνπ, γηα δε ηελ παξαζθεπή πξνϊόληωλ βηνινγηθήο γεωξγίαο έλα κήλα πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηωλ ζρεηηθώλ εξγαζηώλ παξαζθεπήο. 13. Δικαιώμαηα ηυν ζςμβαλλόμενυν επισειπήζευν Ο ζπκβεβιεκέλνο επηρεηξεκαηίαο έρεη ην δηθαίσκα λα: δεηήζεη αηηηνινγεκέλα, έσο 48 ψξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο πξνγξακκαηηζκέλνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ, ηελ αιιαγή ηεο πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν επηηφπηνο έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζην λφκηκα πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Τν αίηεκα ηνπ ηθαλνπνηείηαη εθφζνλ απηφ θξηζεί εθηθηφ απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ. δεηήζεη αηηηνινγεκέλα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ειεγθηή ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη. Τν αίηεκα απηφ, πξέπεη λα ππνβιεζεί πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ ή θαηά ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηεο εκεξνκελίαο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ, ελψ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ (βιέπε ελφηεηα 7.4.4). δεηήζεη ηελ επηβεβαίσζε εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ δηαζηήκαηνο, ησλ απνηειεζκάησλ ή ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ. ιακβάλεη γλψζε ηεο ηεθκεξίσζεο πνπ ζπγθεληξψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ θαη αθνξά ηε κνλάδα ή ηα παξαγφκελα απφ απηή πξντφληα. λα θαηαγξάθεη ηηο επηθπιάμεηο ή αληηξξήζεηο ηνπ ζ φια ηα έληππα ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ πνπ ζπλππνγξάθεη.

17 ΚΩΔΙΚΟ: ΚΑΝ-02 ελίδα 16 από Τποσπεώζειρ Εςθύνερ ηος ΟΞΤΓΟΝΟ Τν ΟΞΤΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ: Τεξεί θαη εθαξκφδεη ηηο απαηηήζεηο ηηο απαηηήζεηο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. Τεξεί θαη εθαξκφδεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Γηελεξγεί έλαλ ηνπιάρηζηνλ επηηφπην έιεγρν ζηελ επηρείξεζε αλά έηνο, θαζψο θαη αηθληδηαζηηθνχο ειέγρνπο, Πξαγκαηνπνηεί επηζεσξήζεηο κε ηξφπν αληηθεηκεληθφ θαη ακεξφιεπην. Οη επηζεσξεηέο ηνπ θαηέρνπλ θαηάιιειε επηζηεκνληθή κφξθσζε, εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε, ειέγρνληαη, αμηνινγνχληαη θαη εθπαηδεχνληαη απφ ηνλ Φνξέα θαζψο θαη δίδεηαη ε απαξαίηεηε θαζνδήγεζε. Δμαζθαιίδεη εληαίν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ζηελ εξκελεία ησλ απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ. Σε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο ηεθκεξηψζεη παξάπνλα γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ζπγθεθξηκέλεο επηζεψξεζεο, πξνβαίλεη ζε λέα επηζεψξεζε κε έμνδα ηνπ πειάηε θαη δηαθνξεηηθή ζχλζεζε νκάδαο επηζεψξεζεο. Σηελ πεξίπησζε δηθαίσζεο ηνπ πειάηε ν Φνξέαο αλαιακβάλεη ηα έμνδα ηεο επηζεψξεζεο. Λεηηνπξγεί κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ακεξνιεςία θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηαβηβάδεη ζηνλ Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π. κέρξη 31 Ηαλνπαξίνπ έθαζηνπ έηνπο ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Καλ (ΔΚ) 834/2007, ηα θάησζη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην πξνεγνχκελν έηνο: α) θαηάινγν ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ είραλ ππαρζεί ζην ζχζηεκα έιεγρνπ, ζηνλ νπνίν εθηφο απφ νλνκαηεπψλπκν θαη δηεχζπλζε ζα αλαθέξνληαη νη εθηάζεηο θαηά θαιιηεξγνχκελν είδνο θαη ν αξηζκφο θαηά είδνο εθηξεθφκελσλ δψσλ, θαηά πεξίπησζε β) ζπλνιηθή έθζεζε γηα ηνπο δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο γ) θαηάζηαζε πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ (είδνο, έθηαζε, πνζφηεηεο, πεξηνρή) θαη δ) θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ζα ηνπο δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο Απνζηέιιεη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Πξντφληνο ζηνλ Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π. εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηνπ θαη ηνλ ελεκεξψλεη ζε θάζε πεξίπησζε αλαζηνιήο ή αλάθιεζεο ρνξεγεζέληνο πηζηνπνηεηηθνχ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία Υπνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη αληαιιάζζνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνζηέιινληαο αληίγξαθν ηνπ ηεξνπκέλνπ αηνκηθνχ θαθέινπ ζε πεξίπησζε επηινγήο απφ ηνλ επηρεηξεκαηία δηαθνξεηηθνχ ΟΔ&Π ππεπζχλνπ γηα ηνλ έιεγρφ ηνπ. Δλεκεξψλεη ηελ επηζεσξνχκελε επηρείξεζε γηα ηελ εκεξνκελία, ην πξφγξακκα θαη ηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεσξήζεηο. Δπηβάιεη θπξψζεηο ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο επηρεηξεκαηίεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ εθαξκφδνληαη νη απαηηήζεηο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Τν ΟΞΤΓΟΝΟ δελ επζχλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ εγεξζνχλ απαηηήζεηο γηα επζχλε ιφγσ δεκηψλ απφ ειαηησκαηηθά πξντφληα ηεο πηζηνπνηεκέλεο επηρείξεζεο. 15 Μη ςμμοπθώζειρ και Κςπώζειρ 15.1 Μη ζςμμόπθυζη: ε απνηπρία ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) 834/07 θαη 889/08 θαη ηεο ΚΥΑ /2006, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ, απφ έλαλ επηρεηξεκαηία εληαγκέλν ζην Σχζηεκα Διέγρνπ. Οη κε ζπκκνξθψζεηο δηαθξίλνληαη, αλάινγα κε ην βαζκφ ησλ επηπηψζεψλ ηνπο σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ Καλνληζκψλ θαη ΚΥΑ ζε:

18 ΚΩΔΙΚΟ: ΚΑΝ-02 ελίδα 17 από 20 Απιέο κε ζπκκνξθψζεηο: απιή απόθιηζε ήζζνλνο ζεκαζίαο Κχξηεο κε ζπκκνξθψζεηο: παξαηππία/παξάβαζε ηνπ επηρεηξεκαηία 15.2 Γηα ηελ αληηθεηκεληθή ιεηηνπξγία ηνπ Σπζηήκαηνο Κπξψζεσλ, Τν ΟΞΤΓΟΝΟ έρεη θαηαξηίζεη πιήξε θαη αλαιπηηθφ θαηάινγν Παξαβάζεσλ θαη Κπξψζεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ ελδεηθηηθφ θαηάινγν θαηάηαμεο ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο Απλέρ μη ζςμμοπθώζειρ Απνθιίζεηο, είλαη κε ζπκκνξθψζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ ηνλ Φνξέα θαη ηηο Αξκφδηεο Αξρέο Δπνπηείαο θαη Δπίβιεςεο θαηά ηνπο δηελεξγνχκελνπο, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ειέγρνπο ζηνπο επηρεηξεκαηίεο. Οη δηελεξγνχληεο ηνλ έιεγρν θαηαγξάθνπλ ηηο δηαπηζησζείζεο απνθιίζεηο ζην πξαθηηθφ ειέγρνπ θαη απαηηνχλ απφ ηνλ ειεγρφκελν επηρεηξεκαηία λα πξνβεί ζηηο θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο εληφο απζηεξά θαζνξηδφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ψζηε λα αλαηξνχληαη ηα αίηηα πνπ ηηο πξνθάιεζαλ Σηελ πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελεο απφθιηζεο απφ ηνλ ίδην επηρεηξεκαηία εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ή ζε πεξίπησζε κε εθαξκνγήο ησλ επηβαιιφκελσλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηφηε ε απφθιηζε ινγίδεηαη σο παξαηππία θαη ηφηε: ην ΟΞΤΓΟΝΟ δελ ρνξεγεί πηζηνπνίεζε, δελ εθδίδεη θακία βεβαίσζε ζρεηηθή κε ηελ ηήξεζε ηεο θείκελεο θνηλνηηθήο ή/θαη εζληθήο λνκνζεζίαο θαη επαλεθθηλείηαη ε πεξίνδνο κεηαηξνπήο κεηά απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αξκφδηαο Αξρήο θαη ελεκεξψλεη παξάιιεια ηελ Δπηβιέπνπζα Αξρή. εάλ ν επηρεηξεκαηίαο ήδε δηαζέηεη πηζηνπνίεζε γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπ, ηελ αλαθαιεί άκεζα, ηα δε πηζηνπνηεκέλα πξντφληα ππνβηβάδνληαη ζηάδην θαη εθφζνλ έρνπλ ηεζεί ζε εκπνξία, ν επηρεηξεκαηίαο ππνρξενχληαη λα απνζχξεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη έμνδα ηηο ζρεηηθέο ελδείμεηο ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηνπο πειάηεο ηνπ Κύπιερ μη ςμμοπθώζειρ Παξαηππίεο, είλαη νη κε ζπκκνξθψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ απνηπρία ηνπ ειεγρφκελνπ επηρεηξεκαηία λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ Καλ. (ΔΚ) 834/2007 θαη 889/2008 θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ΚΥΑ /2006. Οη ελ ιφγσ κε ζπκκνξθψζεηο δελ νθείινληαη ζε παξαπιαλεηηθέο θαη δφιηεο πξάμεηο, δελ έρνπλ παξαηεηακέλα ή/θαη δηαξθή δπζκελή απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηελ αμηνπηζηία, αληηθεηκεληθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Σπζηήκαηνο Διέγρνπ Παξαβάζεηο, είλαη νη κε ζπκκνξθψζεηο πνπ έρνπλ θαηαθαλείο, παξαηεηακέλεο θαη δηαξθείο επηπηψζεηο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμηνπηζηία, αληηθεηκεληθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Σπζηήκαηνο Διέγρνπ θαη νθείινληαη ζε παξαπιαλεηηθέο θαη κε πξφζεζε πξάμεηο ηνπ ειεγρφκελνπ επηρεηξεκαηία Όηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρσλ δηαπηζησζνχλ θαη θαηαγξαθνχλ παξαηππίεο ή παξαβάζεηο ηεο θείκελεο θνηλνηηθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ην ΟΞΤΓΟΝΟ ζε εθαξκνγή ηνπ Άξζξ. 11 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο ΚΥΑ /2006 νθείιεη λα απνζηείιεη άκεζα ην πξαθηηθφ ειέγρνπ ζηελ Δπηβιέπνπζα Αξρή θαη πξνβαίλεη άκεζα ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο, θαηά πεξίπησζε ή/θαη ζε ζπλδπαζκφ: κε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηα παξαγφκελα πξντφληα πνπ επεξεάδνληαη απφ ηε δηαπηζησζείζα παξαηππία ή παξάβαζε

19 ΚΩΔΙΚΟ: ΚΑΝ-02 ελίδα 18 από 20 αλαζηνιή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ή/θαη ηεο άδεηαο ρξήζεο ζήκαηνο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ ή/θαη ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζεκάησλ ή/θαη βεβαηψζεσλ αλάθιεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ή/θαη ηεο άδεηαο ρξήζεο ζήκαηνο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ ή/θαη ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζεκάησλ ή/θαη βεβαηψζεσλ εηζήγεζε ζηελ Δπηβιέπνπζα Αξρή γηα ππνβηβαζκφ ηνπ ζηαδίνπ πηζηνπνίεζεο ζε αγξνηεκάρηα, δψα ηεο εθκεηάιιεπζεο, ε νπνία αμηνινγεί θαη πξνσζεί ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ζηελ Αξκφδηα Αξρή Ζ αλαζηνιή ηνπ ρνξεγεζέληνο πηζηνπνηεηηθνχ γλσζηνπνηείηαη γξαπηψο απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ ζηνλ πειάηε, θαη θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο απφ ηνλ πειάηε γηα ηελ άξζε ηεο αλαζηνιήο. Σηελ πεξίπησζε πνπ απνθαζηζζεί ε αλαζηνιή ηεο πηζηνπνίεζεο, ν απαξαίηεηνο ρξφλνο ππνβνιήο δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ απφ κέξνπο ηνπ πειάηε δχλαηαη λα δηαθέξεη, ιφγσ ηεο αηηίαο πνπ ηελ πξνθαιεί. Σε φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο απαγνξεχεηαη ζηνλ πειάηε θάζε ρξήζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Πξντφληνο θαζψο θαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά πξντφλησλ πνπ θέξνπλ ην Σήκα Σπκκφξθσζεο. Ζ αλαζηνιή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζεκαίλεηαη ζηνλ θαηάινγν Πηζηνπνηεκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Πξντφλησλ. Όηαλ εθπιεξσζνχλ νη πξνθαζνξηζκέλνη φξνη γίλεηαη άξζε ηεο αλαζηνιήο θαη ν πειάηεο εηδνπνηείηαη γξαπηά απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ. Δάλ δελ πινπνηεζνχλ ηθαλνπνηεηηθέο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γίλεηαη αλάθιεζε ηνπ ρνξεγεζέληνο πηζηνπνηεηηθνχ θαη δηαγξαθή ηνπ πειάηε απφ ηνλ θαηάινγν Πηζηνπνηεκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Πξντφλησλ Ζ αλάθιεζε ηνπ ρνξεγεζέληνο πηζηνπνηεηηθνχ, είηε ιφγσ παξαβάζεσλ ηνπ επηρεηξεκαηία είηε ιφγσ αδπλακίαο ηνπ επηρεηξεκαηία λα πινπνηήζεη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ πειάηε. Σηελ πεξίπησζε απηή, ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ζην Φνξέα φια ηα ρνξεγεζέληα πξσηφηππα πηζηνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ηελ άδεηα ρξήζεο ζήκαηνο, θαη εθφζνλ έρνπλ ηεζεί ζε εκπνξία, ν επηρεηξεκαηίαο ππνρξενχηαη λα απνζχξεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη έμνδα ηηο ζρεηηθέο ελδείμεηο ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηνπο πειάηεο ηνπ. Τν ΟΞΤΓΟΝΟ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα γλσζηνπνηεί ηελ αλάθιεζε ζην επξχ θνηλφ κε θάζε κέζν πνπ θξίλεη απηφ ζθφπηκν Σε θάζε πεξίπηωζε, ην ΟΞΤΓΟΝΟ ελεκεξώλεη άκεζα θαη όρη αξγόηεξα από 5 εκέξεο από ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζήο ηνπο ηελ Επηβιέπνπζα Αξρή, ε νπνία αμηνινγεί ηε ζρεηηθή ηεθκεξίωζε θαη επηβιέπεη ηελ πινπνίεζή ηνπο 16. Καηάλογορ Πιζηοποιημένυν Επισειπήζευν και Πποφόνηυν Τν ΟΞΤΓΟΝΟ ηεξεί ελήκεξν Καηάινγν Πηζηνπνηεκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Πξντφλησλ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηνλ θσδηθφ πηζηνπνίεζεο, ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, ηελ έδξα θαη ην πεδίν πηζηνπνίεζεο. Ο ελ ιφγσ θαηάινγνο είλαη πξνζβάζηκνο γηα θάζε ελδηαθεξφκελν. 17 Ενζηάζειρ και Πποζθςγέρ 17.1 Γηθαίσκα έλζηαζεο θαηά ελέξγεηαο εληεηαικέλνπ νξγάλνπ ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ ή πξνζθπγήο θαηά απφθαζεο νξγάλνπ ηνπ Φνξέα, έρνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ θαζψο θαη ηξίηα κέξε πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ.

20 ΚΩΔΙΚΟ: ΚΑΝ-02 ελίδα 19 από Καηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ γηα ζέκαηα πηζηνπνίεζεο, ν εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα πξνζθχγεη ζην Φνξέα εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο Ζ έλζηαζε/πξνζθπγή ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα είλαη γξαπηή θαη αηηηνινγεκέλε σο πξνο ηνπο ιφγνπο ππνβνιήο ηεο. Υπνβάιιεηαη καδί κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά-ηεθκήξηα ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ν νπνίνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κε απνδνρήο ηεο έλζηαζεο ζε πεξίπησζε κε επαξθνχο ηεθκεξίσζεο. Ζ ππνβνιή θαη απνδνρή έλζηαζεο πξνυπνζέηεη ηελ θαηαβνιή πνζνχ πνπ έρεη θαζνξηζηεί ζηνλ ηηκνθαηάινγν ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ. Ο εληζηάκελνο ελεκεξψλεηαη γξαπηψο εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα ηελ απνδνρή ή κε ηεο έλζηαζεο κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε Τηο πεξηπηψζεηο ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ εμεηάδεη ην Όξγαλν εμέηαζεο Δλζηάζεσλ, Παξαπφλσλ θαη επίιπζεο Γηαθνξψλ. Γχλαηαη επίζεο λα πξνζθαινχληαη γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ επί ηερληθψλ ζεκάησλ εμσηεξηθνί ζχκβνπινη θαη εκπεηξνγλψκνλεο ησλ νπνίσλ εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία απφ ηελ ππφ εμέηαζε έλζηαζε. Ο πειάηεο ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ην κέινο πνπ απνηειεί ην Όξγαλν εμέηαζεο Δλζηάζεσλ Παξαπφλσλ θαη επίιπζεο Γηαθνξψλ θαη ζα εμεηάζεη ηελ έλζηαζε θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο ηεθκεξησκέλεο αίηεζεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, ζηνηρεηνζεηψληαο ην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ κε εχινγα επηρεηξήκαηα, νκνίσο κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηνπ παξφληνο. Σηελ πεξίπησζε απνδνρήο ηεο αίηεζεο απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή, ην κέινο αληηθαζίζηαηαη Ζ έλζηαζε/πξνζθπγή εμεηάδεηαη ην αξγφηεξν εληφο 20 εξγάζηκσλ εκεξψλ κεηά ηελ απνδνρή ηεο Ο πξνζθεχγσλ/ εληζηάκελνο ελεκεξψλεηαη απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εκεξνκελία εμέηαζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ θαη εθφζνλ επηζπκεί λα παξαζηεί θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία, νθείιεη λα ην δειψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ, ηνπιάρηζηνλ δχν εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε ζπλεδξίαζε, ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ, δηαθνξεηηθά δε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο. Ζ ηειηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην κέγηζην κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο έλζηαζεο. Σε θάζε πεξίπησζε, ην Όξγαλν εμέηαζεο Δλζηάζεσλ, Παξαπφλσλ θαη επίιπζεο Γηαθνξψλ φπνηε θξίλεη ζθφπηκν, δχλαηαη λα θαιέζεη ηνλ ζπκβαιιφκελν ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή νπνηνδήπνηε άιινλ ηξίην εκπιεθφκελν, λ αλαπηχμεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα πξνζθνκίζεη πηζαλά πεξαηηέξσ ζηνηρεία Οη απνθάζεηο ηνπ Οξγάλνπ εμέηαζεο Δλζηάζεσλ, Παξαπφλσλ θαη επίιπζεο Γηαθνξψλ είλαη ηεθκεξησκέλεο θαη ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν πξνζθεχγσλ θαζψο θαη θάζε άκεζα ελδηαθεξφκελν κέινο εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπο. Σε πεξίπησζε δηθαίσζεο ηνπ πειάηε ηα έμνδα θαιχπηνληαη απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ θαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ πειάηε Μέρξη ηελ έθδνζε απηήο ηζρχεη ε πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ. 18 Οικονομικοί όποι 18.1 Τα θφζηε φισλ ησλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Τηκνθαηάινγν Υπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Ζ κε ηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ απφ ηνλ πειάηε κπνξεί λα απνηειεί αηηία: λα κε ρνξεγεζνχλ έγγξαθα πηζηνπνίεζεο θαη βεβαηψζεηο,

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο αςηό ζςνιζηά βοήθημα ηεκμηπίυζηρ και δεν έσει νομική ιζσύ)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο αςηό ζςνιζηά βοήθημα ηεκμηπίυζηρ και δεν έσει νομική ιζσύ) Απιθ. 261611/7-3-2007 Κοινή Απόθαζη ηυν Υποςπγών Οικονομίαρ και Οικονομικών, Δζυηεπικών Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ και Αποκένηπυζηρ, Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμυν και Ανάπηςξηρ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διαπίζηεσζη Εργαζηηρίφν Δοκιμών και Διακριβώζεφν ηφν Ενόπλφν Δσνάμεφν

Διαπίζηεσζη Εργαζηηρίφν Δοκιμών και Διακριβώζεφν ηφν Ενόπλφν Δσνάμεφν Διαπίζηεσζη Εργαζηηρίφν Δοκιμών και Διακριβώζεφν ηφν Ενόπλφν Δσνάμεφν Ιφάννης Σιηαράς Δνηης Διεύθσνζης Διαπίζηεσζης Εργαζηηρίφν Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ.Δ Κονδσλία Σφηηρίοσ Τμημαηάρτης Τμήμαηος Διαπίζηεσζης Μεηρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ Ν.4036 & ΆΛΛΕς ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 ΑΔΑΜΙΔΟΤ ΖΩΗ ΝΟΜΟΣ 4036/2012 Με ην λ. 4036/2012 ξπζκίδνληαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ("Πεξηγξαθή ππεξεζίαο") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Θεμαηικό Δπγαζηήπι 4: «Έλεγσορ αζθαλείαρ πποϊόνηων δομικών καηαζκεςών»

Θεμαηικό Δπγαζηήπι 4: «Έλεγσορ αζθαλείαρ πποϊόνηων δομικών καηαζκεςών» Θεμαηικό Δπγαζηήπι 4: «Έλεγσορ αζθαλείαρ πποϊόνηων δομικών καηαζκεςών» Αλάδνρνη Έξγνπ: Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πεξηερόκελα: Η Τθηζηάκελε Καηάζηαζε Πεξηνρέο πξνο Βειηίσζε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΜΑΛΗ ΠΤΡΙΓΧΝ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΑΡΑΓΗ ΔΡΙΔΣΣΑ (Α.Μ. 4002) Καβάια, 2012

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

2010-06-17 ICS: 67.020 ΔΛΟΣ

2010-06-17 ICS: 67.020 ΔΛΟΣ 2010-06-17 ICS: 67.020 ΔΛΟΣ 1428 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Αγοπέρ βιοκαλλιεπγηηών - Απαιηήζειρ λειηοςπγίαρ Οrganic farmers markets - Οperation requirements Κιάζε ηηκνιφγεζεο: ΔΛΟΣ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Δηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία Αλάπηπμε πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO 14001: Ζ πεξίπησζε κηαο βηνκεραλίαο παξαγσγήο ρπκψλ Πνξθχξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ Έθδνζε 1.4, Κέξθπξα 07/07/2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πξννίκην 1.1 Πεξί ηνπ θαλνληζκνχ 1.2 θνπφο 1.3 Γεκνζηφηεηα 2. Οξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ..

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ.. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ.. ΘΔΜΑ: Πιαίζην αξρώλ ιεηηνπξγίαο θαη θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ησλ Αζθαιηζηηθώλ θαη Αληαζθαιηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ζρεηηθέο αξκνδηόηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές πρόησπο διατείριζης ηης αζθάλειας ηροθίμων και ανάγκες ηων επιτειρήζεων ηροθίμων

Διεθνές πρόησπο διατείριζης ηης αζθάλειας ηροθίμων και ανάγκες ηων επιτειρήζεων ηροθίμων Διεθνές πρόησπο διατείριζης ηης αζθάλειας ηροθίμων και ανάγκες ηων επιτειρήζεων ηροθίμων Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Σσνηονιζηής επιηροπής ηροθίμων ΕΛΟΤ 1. Σςζηήμαηα διασείπιζηρ ηων επισειπήζεων Οη επηρεηξήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Πεξηερόκελα: ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΑΞΝ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα