ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο Ι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο Ι"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Ι 1. Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης στη διεθνή αγορά α. Η εμφάνιση και εξέλιξη του leasing β. Ομαδοποίηση και παρουσίαση μορφών leasing Operating leasing Financial leasing 2. Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τον Έλληνα νομοθέτη α. Εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης β. Διάρκεια σύμβασης - μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων γ. Τύπος Δημοσιότητα, Ενέργεια έναντι τρίτων δ. Ασφαλιστικές ρήτρες - ασφαλίσεις ε. Φορολογικό καθεστώς 3. Λογιστικός χειρισμός Κεφάλαιο ΙΙ 1. Χρηματοδοτική μίσθωση, δάνειο ή αγορά με ίδια κεφάλαια ; Leasing ίδια κεφάλαια Leasing τραπεζικός δανεισμός Συγκριτικοί πίνακες Συμπεράσματα Κεφάλαιο ΙΙΙ Αναφορά στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνές λογιστικό πρότυπο 17 (Μισθώσεις) Βιβλιογραφία

2 Κεφάλαιο Ι 1. Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης στη διεθνή αγορά α. Η εμφάνιση και εξέλιξη του leasing Ο όρος leasing εμφανίζεται για πρώτη φορά στη συναλλακτική πρακτική των ΗΠΑ, όταν το 1977 η Bell Telephone Company αποφασίζει να καταργήσει τις πωλήσεις των τηλεφωνικών της συσκευών και να διακινεί στο εξής τα προϊόντα της μέσω της οδού του leasing. Το παράδειγμα της το ακολουθούν και άλλες κατασκευάστριες εταιρίες. Σε αυτή την αρχική του μορφή το leasing αποτελεί ένα είδος εκμίσθωσης οικονομικών αγαθών, που στην αρχή υποκαθιστά και μετά συμπληρώνει την πώληση των αγαθών. Μετά τον Β παγκόσμιο Πόλεμο το leasing προσαρμόζεται στα νέα οικονομικά δεδομένα των ΗΠΑ και ενώ αρχικά έρχεται να καλύψει ένα χρηματοδοτικό κενό που υπάρχει λόγω της έλλειψης κεφαλαίων των επιχειρήσεων, στη συνέχεια εξελίχθηκε σε μέσο χρηματοδότησης της χρήσης των αγαθών αυτών, όχι μόνο στο έδαφος των ΗΠΑ αλλά και στους επιχειρηματικούς κύκλους της Ευρώπης. Η γρήγορη εξάπλωση του leasing στηρίχτηκε σε δύο βασικές αρχές : η πρώτη τονίζει τη σημασία της χρήσης έναντι της κυριότητας τους αγαθού, η οποία βασίζεται στην ανάγκη αντικατάστασης των παραγωγικών μέσων πριν την οικονομική τους απαξίωση προκειμένου να είναι ανταγωνίσιμη η επιχείρηση. Η δεύτερη αρχή στηρίζεται στη σκέψη πληρωμής των δόσεων ανάλογα με τα έσοδα που προκύπτουν από τη χρήση του εκμισθωμένου αγαθού. Οι μορφές του leasing που μέχρι τώρα έχουν εμφανιστεί έχουν ως μοναδικό κοινό χαρακτηριστικό την παραχώρηση χρήσης ενός αγαθού έναντι ενός ανταλλάγματος που καταβάλλεται σε περιοδικές δόσεις. 1 1 Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, Π. Παπαρσενίου, σελ. 7-8

3 β. Ομαδοποίηση και παρουσίαση μορφών leasing Operating leasing Το operating leasing το οποίο αποδίδεται στην ελληνική αγορά με τον όρο λειτουργική μίσθωση, και σε κάποιες περιπτώσεις για τα αυτοκίνητα σε μακροχρόνια μίσθωση, είναι η μίσθωση της χρήσης ενός αγαθού για κάποιο προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα και έναντι ενός σταθερού ή κυμαινόμενου μισθώματος, στο οποίο περιλαμβάνονται το κόστος αγοράς του μισθωμένου αγαθού και τα προβλεπόμενα λειτουργικά κόστη για τη διάρκεια της μίσθωσης. Στο τέλος του διαστήματος της μίσθωσης, το αγαθό περιέχεται στην κυριότητα του ενοικιαστή έναντι προκαθορισμένου τιμήματος, όπως συμβαίνει στο financial leasing, ή επιστρέφεται στην εταιρία (operating leasing), η οποία συνήθως το διαθέτει προς πώληση. Ο επενδυτικός κίνδυνος που βαραίνει τον εκμισθωτή, από τη στιγμή που είναι αναγκασμένος να προβαίνει σε διαδοχικές εκμισθώσεις του ίδιου αγαθού, είναι το βασικό χαρακτηριστικό του λειτουργικού leasing αλλά και το σημείο διάκρισής του από το financial leasing, με το οποίο θα ασχοληθούμε αμέσως μετά. 2 Ένα παράδειγμα λειτουργικής μίσθωσης είναι το εξής : Μία εταιρεία λειτουργικής μίσθωσης αγοράζει ένα καινούργιο αυτοκίνητο ΙΧ αξίας , το οποίο σκοπεύει να εκμισθώσει για επτά έτη. Ο παρακάτω πίνακας μας δείχνει τις προβλέψεις της εταιρείας για τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα διαχείρισης (τα οποία συμπεριλαμβάνουν το κόστος διαπραγμάτευσης καθώς και το κόστος εύρεσης νέου μισθωτή μετά τη λήξη του πρώτου συμβολαίου). Οι υποθέσεις που κάνουμε είναι οι εξής: Ο πληθωρισμός είναι μηδενικός 2 Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, Π. Παπαρσενίου, σελ.11-12, Χρηματιστήριο Νοέμβριος 2003

4 Το κόστος του κεφαλαίου ανέρχεται σε 7% Ο φορολογικός συντελεστής είναι 35% Η διάρκεια του συμβολαίου θα είναι 7 έτη και η εμπορική αξία του οχήματος στη λήξη του συμβολαίου θα είναι μηδενική. Οι χρηματοροές που έχουμε προκειμένου να βρούμε την παρούσα αξία των εξόδων είναι οι εξής: Η αγορά του οχήματος αποτελεί εκροή (-75), Τα λειτουργικά κόστη και κόστη διαχείρισης επίσης αποτελούν εκροή (75 * 16% = 12) Η φορολογική ασπίδα στα κόστη αποτελεί εισροή (12 * 35% = 4,20) Η φορολογική ασπίδα στις αποσβέσεις επίσης. Ετη Αρχικό κόστος -75 Λειτουργικά κόστη & κόστη διαχείρισης Φορολογική +4,2 +4,2 +4,2 +4,2 +4,2 +4,2 +4,2 ασπίδα στα κόστη Φορολογική +5,25 +8,4 +5,04 +3,02 +3,02 +1,51 ασπίδα στις αποσβέσεις Σύνολο -82,8-2,55 +0,6-2,76-4,78-4,78-6,29 ΠΑ με 7%= Υπολογισμός παρούσας αξίας : Ο συντελεστής προεξόφλησης είναι 0,07 = 7% ΠΑ : /1,07+600/(1,07)2-2760/(1,07)3-4780/(1,07)4-4780/(1,07) /(1,07)6 = Η παρούσα αξία των εξόδων είναι αρνητική κατά

5 Το μίσθωμα το οποίο θα πληρώνει ο πελάτης θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να εξισορροπείται η αρνητική παρούσα αξία. Το μίσθωμα λοιπόν διαμορφώνεται στις από το οποίο αφαιρείται ο φόρος (26180 * 35% = 9160). Ενοίκιο +26,18 +26,18 +26,18 +26,18 +26,18 +26,18 +26,18 χρονομίσθωσης Φόρος -9,16-9,16-9,16-9,16-9,16-9,16-9,16 Σύνολο 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 ΠΑ με 7% = Η παρούσα αξία των δόσεων μείον τον φόρο υπολογίζεται με επιτόκιο 7% και είναι θετική κατά ΠΑ: /1, /(1,07) /(1,07) /(1,07) /(1,07) /(1,07) 6 = Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι ο πελάτης δεν είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει τη μίσθωση πέρα από ένα έτος, αλλά ακόμα και αν το κάνει η αναδιαπραγμάτευση θα γίνει με τις τότε ισχύουσες συνθήκες της αγοράς. Η εταιρεία λειτουργικής μίσθωσης θα πρέπει να ανησυχεί σε περίπτωση που μετά την λήξη του συμβολαίου σε ένα έτος περάσει αρκετός καιρός μέχρι να βρεθεί ο επόμενος πελάτης. Οπότε για να καλυφθεί το κόστος από τη μη χρονομίσθωση του οχήματος, τα επιτόκια του επόμενου συμβολαίου θα πρέπει να είναι υψηλότερα. Συνεπώς σε μία σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης, ο συμβαλλόμενος που έχει το γενικότερο ρίσκο είναι η εταιρεία λειτουργικής μίσθωσης και όχι ο πελάτης. Έτσι η εταιρεία προκειμένου να ικανοποιήσει τους μετόχους της, χρησιμοποιεί επιτόκιο προεξόφλησης που να περιλαμβάνει και το ποσοστό του κινδύνου που προκύπτει από την αγορά ενός οχήματος και τη μη τακτική χρονομίσθωσή του.

6 Χρονομίσθωση ή αγορά ; Αν ένας επιτηδευματίας χρειάζεται ένα όχημα για μόνο μία ημέρα ή για μία εβδομάδα, είναι βέβαιο ότι θα το ενοικιάσει. Αν το χρειαστεί για πέντε έτη το πιο πιθανό είναι ότι θα το αγοράσει. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως το να αγοράσει ή να μισθώσει κανείς δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Ο βασικός κανόνας είναι ότι αν ένα πάγιο είναι απαραίτητο για την επιχείρηση είναι προτιμότερο να το αγοράσει παρά να το μισθώσει εφόσον το κόστος κυριότητας και λειτουργίας του είναι μικρότερο από το καλύτερο επιτόκιο μίσθωσης που μπορεί να βρει ο επιτηδευματίας στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία λειτουργικής μίσθωσης προκειμένου να καλύψει τα κόστη διαπραγμάτευσης και διαχείρισης θα δώσει ένα ανάλογα αυξημένο επιτόκιο. Υπάρχουν όμως δύο περιπτώσεις όπου η λειτουργική μίσθωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και αν ο επιτηδευματίας σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα πάγια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρώτον ο εκμισθωτής υπάρχει περίπτωση να μπορεί να αγοράσει το πάγιο με λιγότερα έξοδα από ότι ο μισθωτής. Για παράδειγμα οι μεγάλες εταιρείες μίσθωσης φορτηγών αγοράζουν κάθε χρόνο χιλιάδες καινούργια οχήματα. Το γεγονός αυτό τους προσφέρει διαπραγματευτικό πλεονέκτημα απέναντι στις εταιρείες παραγωγής όσον αφορά στην τιμή αγοράς. Μία μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τέτοιου είδους ευκαιρίες οπότε είναι φτηνότερο για αυτήν να μισθώσει αντί να αγοράσει το πάγιο. Δεύτερον οι λειτουργικές μισθώσεις συχνά περιλαμβάνουν ευνοϊκές προτάσεις. 1. Μία ετήσια μίσθωση αξίας Μία μίσθωση έξι ετών αξίας , με την επιλογή να ακυρωθεί η μίσθωση οποτεδήποτε μετά τον πρώτο χρόνο. Η δεύτερη περίπτωση είναι πιο ελκυστική. Αν υποθέσουμε ότι ο μισθωτής θέλει να ενοικιάσει το όχημα και για δεύτερο χρόνο. Αν τα επιτόκια αυξηθούν η δεύτερη περίπτωση είναι ευνοϊκότερη για τον μισθωτή που θα

7 συνεχίσει με το παλιό επιτόκιο, ενώ αν μειωθούν ο μισθωτής μπορεί να ακυρώσει τη σύμβαση και να διαπραγματευτεί ένα χαμηλότερο επιτόκιο με την εταιρεία μίσθωσης. Η δεύτερη περίπτωση κοστίζει περισσότερο για την εταιρεία leasing, διότι προστατεύει τον μισθωτή από μελλοντικές επιτοκιακές αυξήσεις. 3 Financial leasing Το χρηματοδοτικό leasing στην κλασική του μορφή χαρακτηρίζεται από μία τριγωνική σχέση. Η συμφωνία γίνεται μεταξύ της εκμισθώτριας εταιρίας (εταιρία leasing), του μισθωτή (επιτηδευματίας ενδιαφερόμενος για αγορά κινητού ή ακίνητου εξοπλισμού μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης) και του προμηθευτή τον οποίο πληρώνει η εταιρία leasing στην αρχή της σύμβασης. Η καταβολή των μισθωμάτων είναι το αμέσως επόμενο στάδιο. Παραλλαγές του financial leasing αποτελούν το sale and lease back καθώς και το vendor leasing. 4 Το sale and lease back είναι μία ειδική σύμβαση, σύμφωνα με την οποία η εταιρία leasing αγοράζει το ακίνητο από τον πελάτη και το εκμισθώνει πάλι σε αυτόν. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εργαλείο αναχρηματοδότησης των παγίων που έχει στην κυριότητα της η επιχείρηση. Το sale and lease back δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εκμεταλλευτεί σημαντικά κεφάλαια που παραμένουν δεσμευμένα σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. Επίσης ως μέθοδος χρηματοδότησης εξυπηρετεί καλύτερα εταιρίες με υψηλό δείκτη παγιοποίησης, υψηλά κέρδη και ανάγκη αναδιάρθρωσης του ισολογισμού. Το vendor leasing είναι ένα είδος χρηματοδοτικής μίσθωσης που στηρίζεται στη δημιουργία μίας οικονομικής συμφωνίας μεταξύ των προμηθευτών που παρέχουν τον πάγιο εξοπλισμό και της επιχείρησης. Αποτέλεσμα του vendor leasing είναι η πλήρης ή μερική αποκατάσταση της εταιρίας leasing από τον προμηθευτή (υπογραφή συμβάσεων και είσπραξη 3 Principals of corporate finance, Brealey Myers, σελ Χρηματιστήριο, Νοέμβριος 2003

8 μισθωμάτων)ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα για την υπογραφή συμφώνου επαναγοράς ή παροχής εγγύησης από τον προμηθευτή. Ο εξοπλισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά το vendor leasing είναι αγαθά εκτεταμένης χρήσης και χαμηλής αξίας όπως : αυτοκίνητα, φορτηγά, υπολογιστές, ιατρικά εκτυπωτικά ανυψωτικά μηχανήματα κ.α Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τον Έλληνα νομοθέτη 6 Η Ελλάδα είναι η μόνη ως τώρα χώρα διεθνώς στην οποία η νομοθετική ρύθμιση της σύμβασης χρηματοδοτικού leasing προηγήθηκε της εμφάνισής της στη συναλλακτική πρακτική. Μάλιστα ένας από τους κύριους λόγους ύπαρξης της νομοθετικής πρόβλεψης ήταν να δώσει την απαιτούμενη ώθηση στους συναλλακτικούς κύκλους να κάνουν χρήση της νέας αυτής σύμβασης. Ο Έλληνας νομοθέτης ρυθμίζει με το νόμο 1665/1986 το νομικό καθεστώς των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης. Στην πραγματικότητα ο Έλληνας νομοθέτης ήθελε με τον όρο να αναφερθεί σε έναν από τους τύπους της σύμβασης leasing, αυτόν του χρηματοδοτικού leasing. Η επιλογή του όρου «χρηματοδοτική μίσθωση» γίνεται αφενός για να διαφανεί η χρηματοδοτική λειτουργία του θεσμού και αφετέρου για να εκφρασθεί η κύρια σχέση μεταξύ της εταιρείας leasing και του αντισυμβαλλόμενού της που είναι η μίσθωση. Ο έλληνας νομοθέτης αντιλαμβάνεται τη χρηματοδοτική μίσθωση ως μία εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης, η οποία διασφαλίζει πλήρως τον χρηματοδοτικό σκοπό, αφού στον χρηματοδοτούμενο δεν παρέχεται ένα χρηματικό ποσό για διαχείριση, αλλά άμεσα η ίδια η χρήση του αναγκαίου γι αυτόν εξοπλισμού, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει και το χρηματοδότη με την ίδια κυριότητα των εκμισθούμενων απλώς αγαθών. Πρόκειται λοιπόν για μία χρηματοδότηση σε είδος όπου το κεφάλαιο παρέχεται σε είδος με τη μορφή της παροχής 5 Χρηματοδοτική μίσθωση, Γιάννης Μουτσιόπουλος, σελ Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, Π. Παπαρσενίου, σελ , Ν. 1665/1986

9 της χρήσης λόγω μίσθωσης. Καθορίζει ως κύριο περιεχόμενο της σύμβασης την παραχώρηση της χρήσης ενός κινητού ή ακίνητου πράγματος έναντι μισθώματος και για ορισμένο χρονικό διάστημα όχι κατώτερο των τριών ετών από μία ειδική εταιρεία leasing προς μία επιχείρηση ή έναν επαγγελματία στον οποίο παρέχεται ταυτόχρονα το δικαίωμα είτα να αγοράσει το πράγμα είτε να ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο. α. Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορούν να συνάπτουν ως εκμισθωτές μόνο ανώνυμες εταιρείες με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια εργασιών του άρθρου 1 του νόμου1665/1986 όπως ισχύει μετά τον τελευταίο νόμο 2367/1995. Για τη σύσταση των εταιρειών αυτών απαιτείται και ειδική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύεται στο οικείο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Όμοια άδεια απαιτείται επίσης: -για τη μετατροπή υφιστάμενης ανώνυμης εταιρείας σε εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό τη σύναψη συμβάσεων Χρηματοδοτικής μίσθωσης, και -για την εγκατάσταση και λειτουργία στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται για τη σύσταση ανωνύμων εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ήμισυ του ελαχίστου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για τη σύσταση ανωνύμων τραπεζικών εταιριών. Αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής κεφαλαίου ίσου προς το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο απαιτείται και για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το εν λόγω μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να είναι καταβεβλημένο σε μετρητά ή

10 είδος. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι ονομαστικές. Ελεγκτές των εταιρειών αυτών ορίζονται μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί εποπτεία και έλεγχο στις εταιρείες του άρθρου αυτού και μπορεί να ζητά από αυτές οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία. Σε περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων αυτού του νόμου η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να επιβάλλει όλα τα προβλεπόμενα για τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες μέτρα. β. Διάρκεια σύμβασης μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων Η διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι πάντοτε ορισμένη και δεν μπορεί να συμφωνηθεί μικρότερη από τρία (3) έτη για τα κινητά, πέντε (5) έτη για τα αεροσκάφη και δέκα (10) έτη για τα ακίνητα. Αν συμφωνηθεί μικρότερη ισχύει για την ως άνω καθοριζόμενη διάρκεια. Αν λυθεί η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης πριν από τη λήξη της και συναφθεί νέα σύμβαση για το ίδιο πράγμα μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων, ο χρόνος που πέρασε έως τη λύση της αρχικής σύμβασης συνυπολογίζεται στον απαιτούμενο ελάχιστο χρόνο για τη νέα σύμβαση. Σε περίπτωση αγοράς του μισθίου πριν από την πάροδο τριετίας από την έναρξη της μίσθωσης, ο μισθωτής έχει υποχρέωση να καταβάλει τα ποσά για φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που θα όφειλε να έχει καταβάλει αν κατά το χρόνο σύναψης της χρηματοδοτικής μίσθωσης είχε αγοράσει το μίσθιο. Ο μισθωτής μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του από τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης σε τρίτο με έγγραφη συναίνεση της εκμισθώτριας εταιρείας.

11 γ. Τύπος Δημοσιότητα, Ενέργεια έναντι τρίτων Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταρτίζεται εγγράφως. Οι δικαιοπραξίες καταχωρίζονται στο βιβλίο του άρθρου 5 του ΝΔ 1038 /49 του πρωτοδικείου της κατοικίας ή της έδρας του μισθωτή και του Πρωτοδικείου Αθηνών. Από την καταχώριση αυτήν τα δικαιώματα του μισθωτή από τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης αντιτάσσονται κατά παντός τρίτου και τρίτοι δεν μπορούν έως τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης να αποκτήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα πάνω στο πράγμα. Οι διατάξεις για την καλόπιστη κτήση κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος από μη κύριο, για το τεκμήριο κυριότητας κατά το άρθρο 1110 του ΑΚ και για την τακτική χρησικτησία, καθώς επίσης οι διατάξεις των άρθρων 1057 και 1058 του ΑΚ και του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 4112/1929 δεν εφαρμόζονται. Αν ο μισθωτής πτωχεύσει, λύεται η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης και η εταιρεία leasing έχει δικαίωμα, χωρίς κανένα περιορισμό, να αναλάβει το πράγμα. δ. Ασφαλιστικές ρήτρες ασφαλίσεις Για τον καθορισμό του μισθώματος και του τιμήματος αγοράς του πράγματος από τον μισθωτή επιτρέπεται η συνομολόγηση ρηττρών επιτοκίου ή είδους ή αξίας συναλλάγματος ή συνδυασμού των παραπάνω. Η ρήτρα αξίας συναλλάγματος επιτρέπεται μόνο αν η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει αναλάβει για τα κινητά που αποτελούν αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης υποχρέωση σε συνάλλαγμα. Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί ασφαλισμένο το πράγμα κατά του κινδύνου τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσης του σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση ασφάλισης μπορεί να συνομολογηθεί με ρήτρα συναλλάγματος

12 όταν η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης περιέχει τέτοια ρήτρα. ε. Φορολογικό καθεστώς Ως προς τον εκμισθωτή: Σύμφωνα με το Ελληνικό φορολογικό δίκαιο οι εταιρείες leasing φορολογούνται κατ αρχήν για το ετήσιο εισόδημά τους με τον ίδιο τρόπο που φορολογούνται και οι υπόλοιπες ελληνικές ανώνυμες εταιρείες. Ωστόσο ο νόμος περιέχει κάποιες ειδικές διατάξεις οι οποίες προβλέπουν ότι οι εταιρείες leasing θα δικαιούνται προς έκπτωση από το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων έως 2% του συνολικού ύψους μισθωμάτων, τα οποία προκύπτουν από τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συναφθεί στην οικεία διαχειριστική χρήση. Το συνολικό δε ποσό πρόβλεψης που εμφανίζεται στον σχετικό λογαριασμό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εξάλλου, ο νόμος ρητά προβλέπει ότι οι εταιρείες leasing έχουν δικαίωμα να διενεργούν αποσβέσεις επί των μισθίων αγαθών κατά το χρόνο διάρκειας της σύμβασης. Ως προς το μισθωτή : Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις που να διαφοροποιούν το φορολογικό καθεστώς του μισθωτή σε σχέση με συμβάσεις leasing από τα γενικώς ισχύοντα, με μόνη τη διαφορά ότι προβλέπεται ρητά η δυνατότητα έκπτωσης των μισθωμάτων με εξαίρεση το μέρος των μισθωμάτων που αντιστοιχούν στην αξία του οικοπέδου όσον αφορά το leasing ακινήτων και τους περιορισμούς στην έκπτωση μισθωμάτων για το leasing αυτοκινήτων (όπου αναγνωρίζεται μόνο η έκπτωση σε ποσοστό 60% για αυτοκίνητα μέχρι 1400 cc και σε ποσοστό 25% για αυτοκίνητα πάνω από 1400 cc). Όπως είχε αναφερθεί ο νόμος είχε ως κύριο σκοπό τη δημιουργία του πλαισίου εκείνου που θα ενθάρρυνε την ανάπτυξη του leasing στην Ελλάδα.

13 Έτσι ο νόμος παρέχει μία σειρά από σημαντικές φορολογικές απαλλαγές ως προς τη σύμβαση leasing και τις σχετικές με αυτή πράξεις. Φορολογικές απαλλαγές Εκτός από το φόρο εισοδήματος και το φόρο προστιθέμενης αξίας (με εξαίρεση το leasing ακινήτων που βρίσκεται εκτός πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ) απαλλάσσονται από οποιουσδήποτε φόρους, τέλη, εισφορές δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων είτε αυτά επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Ελλάδα είτε μεταγενέστερα : α) Οι συμβάσεις με τις οποίες περιέρχονται στις εταιρείες leasing, είτε κατά κυριότητα είτε κατά κατοχή, κινητά πράγματα, που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης με εξαίρεση τα κάθε είδους μεταφορικά μέσα. β) Οι συμβάσεις εκχώρησης δικαιωμάτων ή αναδοχής υποχρεώσεων από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. γ) Τα μισθώματα από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που καταβάλλονται στις εταιρείες και τα παραστατικά είσπραξής τους. δ) Το τίμημα της πώλησης του πράγματος από την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης στο μισθωτή. Τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων ενώπιον των οποίων καταρτίζονται οι συμβάσεις leasing, περιορίζονται στα κατώτατα όρια των δικαιωμάτων τους που ισχύουν για τις συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων από τράπεζες επενδύσεων για παραγωγικές επενδύσεις. Η εκχώρηση απαιτήσεων των εταιρειών αυτού του νόμου για την εξασφάλιση απαιτήσεων από δάνεια ή πιστώσεις που τους παρέχονται απαλλάσσεται από κάθε τέλος ή άλλη επιβάρυνση.

14 Οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων προς εταιρείες αυτού του νόμου από ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες ή πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή από ξένους προμηθευτές, καθώς και οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ των τελευταίων και των εταιρειών αυτού του νόμου, τα παρεπόμενα σύμφωνα, η εξόφληση των δανείων ή πιστώσεων και των σχετικών τόκων, προμηθειών και λοιπών επιβαρύνσεων, όπως και η καταβολή μισθωμάτων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, κράτηση, δικαίωμα ή γενικότερα επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και τρίτων, ανεξάρτητα αν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων : α) Η μεταβίβαση ακινήτου από την εκμισθώτρια εταιρεία προς το μισθωτή κατά τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης. β) Η εξαγορά του μισθίου ακινήτου πριν από τη λήξη της σύμβασης από το μισθωτή γ) Οι συμβάσεις αγοράς ακινήτων από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης με σκοπό την χρηματοδοτική μίσθωση στον πωλητή του ακινήτου ο οποίος αποκτά την ιδιότητα του χρηματοδοτικού μισθωτή. Εξαιρούνται οι συμβάσεις αγοράς ακινήτων στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι εξωχώρια εταιρεία. Αν το μίσθιο αγορασθεί πριν από την πάροδο τριετίας από την έναρξη της μίσθωσης ή ο μισθωτής μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης σε τρίτο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του νόμου 1665/86, ή το ακίνητο παραμείνει στην κυριότητα της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης λόγω μη εξόφλησης του συμφωνηθέντος τιμήματος ή μεταβιβασθεί από αυτή σε τρίτο, αίρεται η χορηγηθείσα ως άνω απαλλαγή. Στις περιπτώσεις

15 αυτές καταβάλλεται εφάπαξ ο φόρος που αναλογεί στην αξία του ακινήτου κατά το χρόνο άρσης της απαλλαγής, εκτός αν ο φόρος που αναλογεί στην αξία του ακινήτου ή στο δηλωθέν τίμημα κατά το χρόνο χορήγησης αυτής είναι μεγαλύτερος οπότε καταβάλλεται ο μεγαλύτερος αυτός φόρος. Η οικεία δήλωση υποβάλλεται εντός δίμηνης ανατρεπτικής προθεσμίας από το χρόνο άρσης της απαλλαγής. Αν ο μισθωτής αποβιώσει, οι καθολικοί διάδοχοί του μπορούν να εισχωρήσουν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης, εφόσον προκειμένου περί ακινήτου για επαγγελματική ή επιχειρηματική χρήση, συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις σύναψης και εφόσον καταβάλουν το φόρο κληρονομιάς. Προκειμένου για ακίνητο για επαγγελματική ή επιχειρηματική χρήση, σε περίπτωση που οι καθολικοί διάδοχοι δεν συγκεντρώνουν στο πρόσωπό τους τις προϋποθέσεις σύναψης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη λύση της σύμβασης πριν από τη λήξη. Επενδυτικά κίνητρα 7 Προκειμένου για χρηματοδοτικές μισθώσεις η ημερομηνία της αφορά την αγορά από την εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού ο οποίος στη συνέχεια θα διατεθεί στην επενδύτρια εταιρεία. Δηλαδή την έκδοση τιμολογίου από τον κατασκευαστικό ή προμηθευτικό οίκο προς την εταιρεία leasing. Οι παραπάνω ρυθμίσεις έχουν εφαρμογή από την 1 η Ιανουαρίου 2003 για αγορές ή χρηματοδοτικές μισθώσεις καινούργιου σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού τιμολογιακής αξίας άνω των (χωρίς τον ΦΠΑ) των επενδύσεων ή των προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν υπαχθεί και πριν από την 7 Ν. 2601/1998

16 ημερομηνία αυτή ( ) στην πρώτη ομάδα ενισχύσεων (επιχορήγηση και επιδότηση τόκων ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης) ή έχουν ενταχθεί στην δεύτερη ομάδα ενισχύσεων (επιδότηση τόκων παράλληλα με φορολογική απαλλαγή) του Ν /98 και βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης. Συγκριτική θεώρηση με τις άλλες χώρες Ως προς τον εκμισθωτή : Όπως και στην Ελλάδα, και στις υπόλοιπες χώρες οι εταιρείες leasing υπόκεινται καταρχήν στις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν και για τα λοιπά νομικά πρόσωπα (πχ για τους φορολογικούς συντελεστές, τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων και γενικά τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος που γενικά ισχύουν στην κάθε χώρα). Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, ανεξάρτητα από το λογισμικό τους χειρισμό, ο κανόνας είναι ότι τις φορολογικές αποσβέσεις επί του μισθίου διενεργεί ο εκμισθωτής. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτελεί η Γερμανία, στην οποία ισχύει ένα ιδιαίτερα προχωρημένο πλέγμα κανόνων που προσδιορίζουν ποιος είναι ο πραγματικός οικονομικός κύριος του αγαθού, ανάλογα με τις πραγματικές περιστάσεις που συγκροτούν την κάθε ξεχωριστή περίπτωση. Η Γερμανία είναι λοιπόν η μόνη χώρα στην οποία το φορολογικό δίκαιο αναγνωρίζει την ιδιομορφία του θεσμού του leasing όπου ενδέχεται άλλο πρόσωπο να είναι ο νομικός δικαιούχος του αγαθού (εκμισθωτής) και άλλο πρόσωπο ο οικονομικός του δικαιούχος ( μισθωτής). Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι και στη Μεγάλη Βρετανία αναγνωρίζεται δικαίωμα αποσβέσεων στον «μισθωτή», αλλά μόνο στην περίπτωση των συμβάσεων hire purchase (όπου θεωρείται ότι μεταβιβάζεται ουσιαστικά από την αρχή της σύμβασης κάθε έννοια οικονομικής κυριότητας του πράγματος), και όχι στο financial leasing.

17 Ως προς τον μισθωτή : Όπως και πιο πάνω αξιοσημείωτες είναι οι γερμανικές ρυθμίσεις που, υπό προϋποθέσεις απονέμουν το δικαίωμα διενέργειας αποσβέσεων στο μισθωτή. Εξάλλου, σε κάποιες χώρες τα δικαίωμα φορολογικής έκπτωσης των μισθωμάτων leasing μπορεί να υπόκεινται σε συγκεκριμένους περιορισμούς που άπτονται κυρίως του αντικειμένου της σύμβασης leasing. Επενδυτικά κίνητρα : Όπως και στην Ελλάδα, και στις υπόλοιπες χώρες υπάρχουν προσβλέψεις για τη παροχή συγκεκριμένων φορολογικών κινήτρων σε σχέση με τις συμβάσεις leasing. Το είδος του κινήτρου και προϋποθέσεις εφαρμογής του εξαρτώνται από τις φορολογικές διατάξεις που ισχύουν στην κάθε περίπτωση. ΦΠΑ : Όλες οι χώρες που έχουν υπαχθεί στην παρούσα μελέτη είναι κράτη μέλη της ΕΕ και επομένως δεν παρατηρούνται, όπως είναι αναμενόμενο σημαντικές διαφορές από την Ελλάδα στη ρύθμιση τω συμβάσεων leasing από πλευρά ΦΠΑ. Σημαντική εξαίρεση αποτελεί ωστόσο το θέμα της υπαγωγής και του leasing ακινήτων σε ΦΠΑ, είτε υποχρεωτικά, είτε όμως και οικιοθελώς ( με πρωτοβουλία δηλαδή του μέρους που θα καταστεί υπόχρεο στο φόρο). Με δεδομένη την κατά κανόνα επιβολή ΦΠΑ και στις χρηματοδοτικές μισθώσεις ακινήτων, το περιθώριο επιβολής άλλων φόρων σε συμβάσεις leasing και στις σχετικές με αυτές πράξεις περιορίζεται σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις μεμονωμένων περιπτώσεων.

18 Διασυνοριακό leasing Το γενικότερο συμπέρασμα που προκύπτει από την παρούσα μελέτη ως προς το διασυνοριακό leasing είναι ότι δεν υπάρχει διεξοδική του ρύθμιση ούτε στην Ελλάδα, αλλά ούτε και στις υπόλοιπες χώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η διεθνής σύμβαση της Οτάβα για το διασυνοριακό leasing, η οποία αποσκοπεί στο να ρυθμίσει πολλά από τα ζητήματα που τίθενται στο θέμα αυτό, δεν έχει μέχρι σήμερα υπογραφεί από τις περισσότερες χώρες. Η ανάπτυξη του διασυνοριακού leasing παρατηρείται σήμερα κυρίως όπου παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής φορολογικών πλεονεκτημάτων από τα διαφορετικά συστήματα που ισχύουν στις διάφορες χώρες, κυρίως όσον αφορά τις καταστάσεις εκείνες όπου με τον κατάλληλο σχεδιασμό δικαίωμα αποσβέσεων επί του μισθίου αποκτά τόσο ο μισθωτής, όσο και εκμισθωτής (double dip). Δεν είναι μάλιστα τυχαίο που κάποιες χώρες στις οποίες τέτοιες συναλλαγές είχαν πάρει μεγάλες διαστάσεις, έχουν πρόσφατα εισαχθεί νομοθετικές ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην εξάλειψη ή τον περιορισμό των σχετικών πλεονεκτημάτων. Πέραν των ειδικών αυτών διατάξεων κατά της φοροαποφυγής, το διασυνοριακό leasing αντιμετωπίζεται στις χώρες που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης με βάση τους γενικότερα ισχύοντες κανόνες του κάθε κράτους, σε συνδυασμό με το πλέγμα των διεθνών ΣΑΔΦ που διέπει τις σχέσεις αυτών με άλλες χώρες. 3. Λογιστικός χειρισμός Ελληνικό λογιστικό σχέδιο Αρχικά ο εκμισθωτής καταχωρεί το πάγιο στο ενεργητικό του και πραγματοποιεί τις αποσβέσεις του παγίου σε κάθε χρήση. Από 1

19 Ιανουαρίου 1998 και μετά η εταιρεία leasing ενεργεί αποσβέσεις τόσο για τα κινητά όσο και για τα ακίνητα πλην οικοπέδων, καθώς και για έξοδα κτήσεως αυτών σε ίσα μέρη ανάλογα με τα έτη διάρκειας της συμβάσεως και οι αποσβέσεις αυτές εκπίπτονται από τα φορολογητέα έσοδά της. Ο μισθωτής καταχωρεί τα ενοίκια μισθώσεως στο λογαριασμό «ενοίκια» και σε ιδιαίτερους ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας τριτοβάθμιους λογαριασμούς. Τα μισθώματα αυτά θεωρούμενα ως λειτουργικές δαπάνες εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα του μισθωτή. Τα έσοδο από την εκμίσθωση του παγίου αναγνωρίζεται από την εταιρεία leasing και καταχωρείται στο αντίστοιχο λογαριασμό «έσοδα από παροχή υπηρεσιών», από τη στιγμή που κρίνονται ως δεδουλευμένα τα μισθώματα και το αντίστοιχο πραγματοποιείται και από το μισθωτή, ο οποίος καταχωρεί το έξοδο ενοίκιο στον κατάλληλο λογαριασμό «ενοίκιο μισθώσεως leasing» μόλις αυτό γίνει δεδουλευμένο. Τα μισθώματα πληρώνονται συνήθως κάθε μήνα ή τρίμηνο είτε προκαταβολικά είτε στο τέλος πχ του τριμήνου (προκαταβλητέα ή ληξιπρόθεσμα). Τα ενοίκια καταχωρούνται σε κατάλληλο λογαριασμό προκαταβολών και το αντίστοιχο ισχύει και σε περίπτωση προείσπραξης για την εταιρεία leasing. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής των δόσεων πέρα από την συνήθη ημερομηνία καταβολής τους όπως ορίζει το συμβόλαιο, ο μισθωτής υποχρεούνται στην πληρωμή τόκων υπερημερίας σύμφωνα με επιτόκιο οριζόμενο από την σύμβαση, οι οποίοι τόκοι καταχωρούνται στον λογαριασμό «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και σε κατάλληλο τριτοβάθμιό του. Ο εκμισθωτής αντίστοιχα καταχωρεί οποιοδήποτε έσοδο προερχόμενο από τόκους υπερημερίας σε κατάλληλο τριτοβάθμιο λογαριασμό «έκτακτα και ανόργανα έσοδα». Οι τόκοι υπερημερίας εκπίπτονται φορολογικά. Όσον αφορά τα έξοδα κτήσεως των εταιρειών leasing για την απόκτηση ακινήτων τα οποία προορίζονται για μίσθωση, καταχωρούνται σε

20 λογαριασμό «έξοδα κτήσεων ακινητοποιήσεων» και μπορούν να αποσβένονται ισόποσα ανάλογα με τα έτη διάρκειας του δανείου. Από την πλευρά του μισθωτή σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, τα διάφορα έξοδα καταχωρούνται σε αντίστοιχο λογαριασμό «διάφορα έξοδα». Οι εγγυήσεις που δίδονται από τον μισθωτή έχουν συνήθως την μορφή προκαταβολών και καταχωρούνται αντίστοιχα σε λογαριασμό 35 «Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων», αν και σε περιορισμένη έκταση κατά την ισχύουσα ελληνική πρακτική. Οι ληφθείσες εγγυήσεις του εκμισθωτή καταχωρούνται στο λογαριασμό «Ληφθείσες εγγυήσεις» όταν η επιστροφή τους προβλέπεται να γίνει μετά το τέλος της επόμενης χρήσεως. Επίσης στο λογαριασμό «Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων» καταχωρούνται οι χρηματικές εγγυήσεις που κατατίθενται από τους μισθωτές στην εταιρεία leasing. Γενικότερα, οι εγγυήσεις καταχωρούνται και από τους δύο συμβαλλόμενους σε λογαριασμούς τάξεως. Οι ληφθείσες εγγυήσεις από τον εκμισθωτή για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του και οι δοσμένες εγγυήσεις από τον μισθωτή για την εξασφάλιση των υποχρεώσεών του καταχωρούνται αντίστοιχα στον λογαριασμό 02 «χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών» και τον συλλειτουργούν λογαριασμό 06 «πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών». Υπάρχει η δυνατότητα εκχώρησης των δικαιωμάτων της εταιρείας leasing σε τρίτο και κυρίως των μισθωμάτων χωρίς όμως αυτό να της παρέχει την δυνατότητα για ολοκληρωτική απαλλαγή από τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την αντίστοιχη σύμβαση leasing. Αντίστοιχα και ο μισθωτής μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματά του, με κυρίαρχο το δικαίωμα χρήσης του παγίου υπό την προϋπόθεση όμως ότι έχει εξασφαλίσει την συναίνεση του εκμισθωτή και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων τρίτων. Οι εκχωρήσεις αυτών των δικαιωμάτων και στις δύο περιπτώσεις παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τάξεως.

21 Συγκριτική θεώρηση με άλλες χώρες Ανάλογα με τη χώρα υπό εξέταση, ο λογιστικός χειρισμός διαφέρει. Συνοπτικά οι ομοιότητες και οι διαφορές έχουν ως ακολούθως: Στην Ιταλία, όπως και στην Ελλάδα ο εκμισθωτής αναγνωρίζει το στοιχείο στα δικά του πάγια, ανεξάρτητα από το είδος της μίσθωσης, δηλαδή το νομοθετικό πλαίσιο των δύο χωρών αναγνωρίζει τον εκμισθωτή ως τον οικονομικό ιδιοκτήτη του παγίου. Στην Ισπανία, στη Γερμανία και τη Μ. Βρετανία κάτι τέτοιο συμβαίνει για την περίπτωση όπου υπάρχει σύμβαση με τη μορφή operating lease ή non full pay-out financial lease για τη Γερμανία μόνο. Ο εκμισθωτής αναγνωρίζει το μίσθιο στα δικά του πάγια και στη Γαλλία στον απλό ισολογισμό, ενώ στον ενοποιημένο μόνο στην περίπτωση του operating lease. Από την πλευρά του μισθωτή στη Γαλλία (ενοποιημένος και εφόσον πρόκειται για finance lease), τη Γερμανία (full pay out finance lease) και στη Μ. Βρετανία, (financial lease) ο μισθωτής αναγνωρίζει το μίσθιο σαν πάγιο, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει, στο παθητικό, την υποχρέωση που προκύπτει από αυτή. Παρόμοιος χειρισμός γίνεται και στην Ισπανία με τη διαφορά ότι το μίσθιο καταχωρείται στις ασώματες ακινητοποιήσεις. Σχετικά με τις αποσβέσεις, ο εκμισθωτής τις λογίζει, εφόσον είναι οικονομικός κύριος του παγίου στη Μ. Βρετανία και σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή του, στην Ιταλία και την Ισπανία σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο, ενώ στη Γερμανία είτε με βάση το φορολογικό νόμο, είτε με βάση τη διάρκεια της σύμβασης. Αντίθετα αν ο μισθωτής, είναι οικονομικός κύριος του παγίου, λογίζει αποσβέσεις, στη Γαλλία και στη Μ. Βρετανία σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή του, στην Ισπανία συμφώνα με το χρόνο διάρκειας της σύμβασης, ενώ στη Γερμανία είτε με βάση το φορολογικό νόμο, είτε με βάση τη διάρκεια της σύμβασης.

22 Σχετικά με την αναγνώριση του εσόδου του εκμισθωτή στην Ελλάδα, στη Γαλλία (απλός ισολογισμός) και στην Ιταλία αναγνωρίζεται ολόκληρο το τοκοχρεωλυτικό μίσθωμα ως έσοδο στην περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Στις υπόλοιπες χώρες υπό εξέταση (για τη Γερμανία στην περίπτωση του full-pay out finance lease μόνο) το μίσθωμα διαχωρίζεται σε κεφάλαιο και τόκο και μόνο ο τόκος λογίζεται ως έσοδο για τον εκμισθωτή. Αντίθετα στις περιπτώσεις operating lease ο εκμισθωτής σε όλες τις χώρες υπό εξέταση αναγνωρίζει το σύνολο του μισθώματος ως έσοδο, ενώ για τη Γερμανία ειδικότερα και στην περίπτωση του non full pay out finance lease ο λογισμός του εσόδου αντιμετωπίζεται σαν operating lease. Τόκους υπερημερίας λογίζονται μόνο στην Ελλάδα και στην Ιταλία και μόνο στη χρήση που αναφέρονται. Δυνατότητα εκχώρησης δικαιωμάτων δίνεται στην Ελλάδα και στην Ιταλία, ενώ στη Γερμανία επιτρέπεται μόνο η εκχώρηση σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Στην περίπτωση πώλησης και επανεκμίσθωσης του παγίου (sale and lease back) το κέρδος του μισθωτή που προέρχεται από την πώληση του παγίου περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο εισόδημα της χρήσης στην οποία πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία και στην Ιταλία. Στη Μ. Βρετανία δεν αναγνωρίζεται στη περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης η πώληση και το όποιο κέρδος ή ζημιά προκύπτει από αυτήν. Αναγνωρίζεται μόνο στην περίπτωση της λειτουργικής μίσθωσης και υπό την προϋπόθεση ότι το κέρδος υπολογίζεται επί της εύλογης αξίας του παγίου. Στην Γαλλία το όφελος δεν αναγνωρίζεται άμεσα, αλλά μεταφέρεται σε μεταβατικό λογαριασμό ισολογισμού ως έσοδο επόμενων χρήσεων και εσοδοποιείται κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου.

23 Κεφάλαιο ΙΙ 1. Χρηματοδοτική μίσθωση, δάνειο, ή αγορά με ίδια κεφάλαια ; 8 Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης επικράτησε γρήγορα στους συναλλακτικούς κύκλους. Αποτελεί μία εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης μίας επένδυσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για την αγορά με ίδια κεφάλαια ή τον τραπεζικό δανεισμό. Στο πλαίσιο μίας αντικειμενικής οικονομικής θεώρησης πρέπει από την αρχή να λεχθεί ότι το χρηματοδοτικό leasing δεν αποτελεί πάντοτε την άριστη των οδών, προκειμένου μία επιχείρηση να ικανοποιήσει κάποια επενδυτική της ανάγκη. Leasing ίδια κεφάλαια Το χρηματοδοτικό leasing διεκδικεί μία ανταγωνιστική θέση σε σχέση με την αγορά με ίδια κεφάλαια αν ξεκινήσουμε από το σκεπτικό ότι οικονομική αξία έχει η χρήση και όχι η κυριότητα του αγαθού. Επίσης εξυπηρετεί στην περίπτωση έλλειψης διαθεσίμων ιδίων κεφαλαίων. Αλλά ακόμα και αν η επιχείρηση έχει επάρκεια ιδίων κεφαλαίων έτσι ώστε να μπορεί να αγοράσει το επενδυτικό αγαθό, ενδέχεται να προτιμήσει το leasing αφού έτσι εξοικονομεί ίδια κεφάλαια, βελτιώνει αρχικά τη ρευστότητά της και καταβάλλει τις εξοφλητικές δόσεις από τα έσοδα της τρέχουσας παραγωγής. Με την εξοικονόμηση ιδίων κεφαλαίων μπορεί να προβεί σε εναλλακτικές επενδύσεις που θα της αποφέρουν μεγαλύτερο κέρδος. Ως μειονέκτημα του leasing σε σχέση με την αγορά αναφέρεται ότι ο λήπτης χάνει την οικονομική αξία που έχει το αγαθό κατά τη λήξη της σύμβασης αν δεν καταβάλει ένα πρόσθετο χρηματικό ποσό είτε με τη μορφή τιμήματος αγοράς είτε με τη μορφή περαιτέρω δόσεων. 8 Real Estate News, αρ. Τεύχους 27 (Καθημερινή)

24 Leasing - τραπεζικός δανεισμός Σε σύγκριση με τον τραπεζικό δανεισμό το leasing παρουσιάζει μία σειρά πλεονεκτημάτων. Αρχικά το leasing εξασφαλίζει 100% χρηματοδότηση της επένδυσης σε αντίθεση με τα τραπεζικά δάνεια, που συνήθως καλύπτουν το 65 70% της επένδυσης, και συνήθως απαλλάσσει το λήπτη από την παροχή εμπράγματων ασφαλειών, εκτός και αν υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για την αποδοτικότητα της επένδυσης και για την αξιοπιστία της επιχείρησης. Το leasing δεν συνεπάγεται δανειακή επιβάρυνση της επιχείρησης οπότε οι δόσεις που πληρώνει ο μισθωτής (πελάτης) προς την εταιρία leasing δεν εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού της με αποτέλεσμα να μην αλλοιώνεται η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς ξένα κεφάλαια και η δανειοληπτική ικανότητά της να μένει ανεπηρέαστη. Το πλεονέκτημα αυτό όμως αποδυναμώνεται από τη σύγχρονη τραπεζική πρακτική σύμφωνα με την οποία με τη χορήγηση ενός δανείου δεν εξετάζεται μόνο ο ισολογισμός μίας επιχείρησης αλλά το σύνολο των υποχρεώσεων της συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προέρχονται από τη σύμβαση leasing. Τέλος υποστηρίζεται ότι το leasing αποτελεί μία πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης ιδιαίτερα για επιχειρήσεις που έχουν υψηλή δανειακή επιβάρυνση και περιορισμένη πιστοληπτική ικανότητα. Η θέση αυτή επιδέχεται σοβαρό αντίλογο. Το leasing δεν αποτελεί σανίδα σωτηρίας για τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις αφού πριν από τη σύναψη της σύμβασης γίνεται έλεγχος της αξιοπιστίας του πελάτη. Άλλωστε και το γεγονός ότι μόνο υγιείς εταιρίες μπορούν να κάνουν χρήση της σύμβασης leasing προκύπτει και από το υψηλό κόστος του leasing σε σχέση με άλλες μορφές χρηματοδότησης. Το αυξημένο κόστος οφείλεται στο περιθώριο κέρδους της εταιρίας leasing που επιβαρύνει το συνολικό κόστος της συναλλαγής. Ωστόσο υπάρχουν φορολογικά πλεονεκτήματα όσον αφορά σε μία σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Πιο συγκεκριμένα προκύπτει ότι οι συνολικές δόσεις που η επιχείρηση καταβάλλει προς την εταιρεία leasing

25 εκπίπτουν ως λειτουργικές δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδά της, με αποτέλεσμα να εμφανίζει μειωμένα φορολογήσιμα κέρδη, σε αντίθεση με τον τραπεζικό δανεισμό όπου η επιχείρηση μπορεί να εκπέσει μόνο τους τόκους και τις φορολογικές αποσβέσεις ή την αγορά με ίδια κεφάλαια όπου η έκπτωση περιορίζεται μόνο στις φορολογικές αποσβέσεις. Επίσης ένας παράγοντας μετριασμού του κόστους του leasing ενδέχεται να είναι η επίτευξη χαμηλότερης τιμής αγοράς σε σχέση με την αγοραία αξία του αγαθού από τις εταιρίες leasing, οι οποίες εκμεταλλευόμενες την οικονομική τους επιφάνεια (πχ πληρωμή του τιμήματος σε μετρητά και όχι σε δόσεις) επιτυγχάνουν ένα οικονομικό όφελος υπέρ του λήπτη. Άλλα πλεονεκτήματα είναι η ταχύτητα και η απλούστευση των διατυπώσεων, η ευελιξία αναφορικά με τους τρόπους λήξης της σύμβασης όσο και σε σχέση με την πληρωμή των δόσεων, που μπορεί να αυξομειώνονται ανάλογα με την ταμειακή ροή της επιχείρησης, καθώς και η δυνατότητα χρηματοοικονομικού προγραμματισμού με μεγάλη ακρίβεια, καθώς η επιχείρηση γνωρίζει εκ των προτέρων το συνολικό σταθερό ύψος των υποχρεώσεών της από τη σύμβαση leasing. Βασική υποχρέωση της εταιρίας leasing αποτελεί η διεξοδική συγκριτική ανάλυση των εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης και η παροχή προς τον πελάτη της καλύτερης δυνατής επιλογής. Ο πελάτης θα πρέπει να γνωρίζει αν τον συμφέρει η χρηματοδοτική μίσθωση για την επένδυσή του, ή κάποια μορφή τραπεζικού δανεισμού. Στο συμπέρασμα φτάνουμε λαμβάνοντας υπ όψιν την οικονομική θέσης της επιχείρησης, τις ανάγκες που υπάρχουν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο της επένδυσης και τις προβλέψεις του επιτηδευματία για την πορεία της εταιρίας του κατά τη διάρκεια της αποπληρωμής της χρηματοδότησης. Για να επιλεγεί η βέλτιστη μορφή χρηματοδότησης (εκείνη δηλαδή της οποίας η καθαρή χρηματική ροή θα εμφανίσει τη μικρότερη παρούσα αξία ως κόστος), πρέπει να συνυπολογιστούν όλες οι παράμετροι που

26 εμπλέκονται σε κάθε περίπτωση, όπως : 1 η τιμή του επενδυτικού αγαθού, 2 ο συντελεστής απόσβεσης, 3 ο συντελεστής φόρου εισοδήματος, 4 το επιτόκιο χρηματοδότησης, 5 το ποσοστό ίδιας συμμετοχής στη χρηματοδότησης της επένδυσης, 6 η συχνότητα καταβολής δόσεων ή μισθωμάτων, 7 τυχόν επιδοτήσεις ή αφορολόγητα αποθεματικά Θα πρέπει επίσης να καταστρωθούν με ακρίβεια : 1 οι εναλλακτικές χρηματικές ροές (της αγοράς, του δανεισμού ή της μίσθωσης) 2 να προεξοφληθούν με κοινό προεξοφλητικό επιτόκιο 3 να συγκριθούν οι παρούσες αξίες Ακολουθούν οι συγκριτικοί πίνακες για χρηματοδότηση εξοπλισμού αξίας

27 Σχόλια για τη χρηματοδοτική μίσθωση του εξοπλισμού Αν επιλεγεί η χρηματοδοτική μίσθωση ως τρόπος χρηματοδότησης της επενδυτικής απόφασης, χρηματοδοτείται το 100 % της αξίας του εξοπλισμού. Στο παράδειγμά μας κάθε τριμηνιαίο μίσθωμα αποτελείται από κεφάλαιο και τόκο. Πρόκειται δηλαδή για τοκοχρεωλυτικές δόσεις, οι οποίες θεωρούνται λειτουργικές δαπάνες και εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης με αποτέλεσμα να εμφανίζονται μειωμένα φορολογήσιμα κέρδη. Για να υπολογίσουμε την καθαρή παρούσα αξία του κόστους της μίσθωσης προεξοφλούμε με επιτόκιο 3,6% κάθε χρηματοροή που προκύπτει ετησίως. Το αποτέλεσμα με τη μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι : ,35

28 Σχόλια για τη χρηματοδότηση της επένδυσης με τραπεζικό δανεισμό Ο τραπεζικός δανεισμός στο παράδειγμά μας μας δίνει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε την επένδυσή μας κατά ποσοστό 84%. Ο εξοπλισμός έχει οικονομική ζωή 12,5 έτη. Ο υπολογισμός όμως των χρηματοροών θα γίνει στη δεκαετία προκειμένου να υπάρξει σύγκριση με τις άλλες δύο μεθόδους χρηματοδότησης. Μόλις αποκτήσουμε τον εξοπλισμό μπορούμε να τον αποσβέσουμε είτε με τη σταθερή είτε με τη φθίνουσα μέθοδο. Στους ανωτέρω πίνακες είναι υπολογισμένες οι χρηματοροές με κάθε μία μέθοδο απόσβεσης. Τα εννέα έτη οι χρηματοροές περιλαμβάνουν τον τόκο του δανείου και στο 10 ο έτος γίνεται η αποπληρωμή του κεφαλαίου. Η καθαρές παρούσες αξίες είναι : ,95 με τη σταθερή μέθοδο αποσβέσεων και ,85 με τη φθίνουσα μέθοδο αποσβέσεων

29 Σχόλια για την αγορά του εξοπλισμού με ίδια κεφάλαια Αν επιλέξουμε την αγορά με ίδια κεφάλαια ο εξοπλισμός αποσβένεται με μία από τις δύο μεθόδους (σταθερή ή φθίνουσα). Στους πίνακες χρηματοροών έχουμε εκροή του κεφαλαίου το 1 ο έτος. Οι καθαρές παρούσες αξίες που προκύπτουν είναι : ,45 με τη σταθερή μέθοδο ,87 με τη φθίνουσα μέθοδο

30 Συμπέρασμα Από τους ανωτέρω πίνακες προκύπτει ότι όλες οι καθαρές παρούσες αξίες των μεθόδων χρηματοδότησης είναι αρνητικές. Τη μικρότερη αρνητική καθαρή παρούσα αξία έχει η χρηματοδοτική μίσθωση, οπότε αυτή πρέπει να επιλεγεί από τον επενδυτή εφόσον συντρέχουν οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλαδή αξία εξοπλισμού , συντελεστής απόσβεσης 8%, συντελεστής φόρου εισοδήματος 40%, επιτόκιο χρηματοδότησης 6% και συχνότητα καταβολής μισθωμάτων ανά τρίμηνο. Αν ο επενδυτής μπορεί να κατασκευάσει ένα πλάνο δανεισμού που δίνει τις ίδιες χρηματοροές με τη χρηματοδοτική μίσθωση σε κάθε μελλοντική περίοδο αλλά μία υψηλότερη άμεση εισροή τότε δεν θα έπρεπε να προτιμήσει τη χρηματοδότηση μέσω leasing. Αν όμως η εισροή ήταν χαμηλότερη τότε το leasing είναι η καλύτερη επιλογή.

31 Κεφάλαιο ΙΙΙ Αναφορά στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 9 Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) ιδρύθηκε στις 29 Ιουνίου του 1973 με στόχο τη δημιουργία γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών που θα διέπουν τη λογιστική απεικόνιση των εταιρειών των κρατών που αποτελούσαν ιδρυτικά μέλη αλλά και αυτών που την αναγνωρίζουν ως αρχή. Σήμερα στην Επιτροπή παρίστανται εκπρόσωποι των Εθνικών Συμβουλίων Λογιστικής κυρίως των ακόλουθων κρατών : Αυστραλία, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ινδία, Ιαπωνία, Μαλαισία, Μεξικό, Ολλανδία, Νότια Αφρική, Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η αναγνώριση αυτής της επιτροπής έχει οδηγήσει να θεωρούνται τα διεθνή λογιστικά πρότυπα μια νέα διεθνής λογιστική «κοινή» γλώσσα, που επιτρέπει την άμεση σύγκριση μεταξύ εταιρειών που λειτουργούν στο ίδιο πεδίο δραστηριοτήτων, αλλά σε διαφορετικές χώρες και σε διαφορετικές αγορές. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση όλες οι εταιρείες που είναι εισηγμένες σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια πρέπει μέχρι το 2005 να παρουσιάζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 IAS 17 (Μισθώσεις) Σκοπός αυτού του προτύπου είναι να περιγράψει για τους μισθωτές και τους εκμισθωτές, τις κατάλληλες λογιστικές μεθόδους για γνωστοποιήσεις για εφαρμογή σε σχέση με τις χρηματοδοτικές και λειτουργικές μισθώσεις. Τα πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για τη λογιστική απεικόνιση όλων των μισθωμάτων εκτός από : 9 KPMG, Introduction, Background on IASB, Framework for Financial Statements

32 α) Μισθωτικές συμφωνίες για εξερεύνηση ή χρήση φυσικών πηγών, όπως αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου, ξυλείας, μετάλλων και άλλων μεταλλευτικών δικαιωμάτων, και β) συμφωνίες αδειών δικαιωμάτων για κινηματογραφικές ταινίες, μαγνητοσκοπήσεις, θεατρικά έργα, χειρόγραφα, ευρεσιτεχνίες και εκδοτικά δικαιώματα. Κατάταξη των μισθωμάτων Η κατάταξη των μισθωμάτων που υιοθετείται από το ΙΑS 17 βασίζεται στην έκταση κατά την οποία οι κίνδυνοι και ωφέλειες που ακολουθούν την κυριότητα ενός μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου ανήκουν στον μισθωτή ή στον εκμισθωτή. Στους κινδύνους περιλαμβάνονται οι πιθανότητες ζημιών λόγω αδράνειας ή τεχνολογικής απαξίωσης και μεταβολών αποδόσεως λόγω αλλαγής των οικονομικών συνθηκών. Οι ωφέλειες μπορεί να αφορούν την αναμενόμενη κερδοφόρο λειτουργία του περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια της οικονομικής ζωής του και το κέρδος από ανατίμηση ή εκποίηση της υπολειμματικής αξίας. Μία μίσθωση κατατάσσεται ως χρηματοδοτική (financial lease) αν μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους του κινδύνους και ωφέλειες που ακολουθούν την κυριότητα. Μία μίσθωση κατατάσσεται ως λειτουργική (operating lease) αν δεν μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και ωφέλειες που ακολουθούν την κυριότητα. Αν μία μίσθωση είναι χρηματοδοτική ή λειτουργική εξαρτάται από την ουσία της συναλλαγής μάλλον παρά από τον τύπο της σύμβασης (substance over form). Παραδείγματα καταστάσεων που κανονικά θα συνεπάγονταν την κατάταξη μίας μίσθωσης ως χρηματοδοτικής είναι : 1 Η μίσθωση μεταβιβάζει την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου στο μισθωτή μέχρι τη λήξη της μίσθωσης 2 Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου σε τιμή που αναμένεται να είναι επαρκώς χαμηλότερη από την πραγματική αξία κατά την ημερομηνία που το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί, έτσι που,

33 κατά την έναρξη της μισθώσεως να θεωρηθεί μάλλον βέβαιο ότι το δικαίωμα θα ασκηθεί. 3 Η διάρκεια της μίσθωσης εντείνεται στο μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής ζωής του περιουσιακού στοιχείου μολονότι ο τίτλος κυριότητας δεν μεταβιβάζεται 4 Κατά την έναρξη της μισθώσεως η παρούσα αξία των ελαχίστων μισθωμάτων συμποσούται στο ελάχιστο ουσιαστικά σύνολο της πραγματικής αξίας του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου. 5 Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία είναι ειδικής φύσεως ούτως ώστε μόνο ο μισθωτής μπορεί να τα χρησιμοποιήσει χωρίς να γίνουν σοβαρές τροποποιήσεις. Ενδείξεις καταστάσεων οι οποίες κατ ιδίαν ή σε συνδυασμό θα μπορούσαν να συνεπάγονται την κατάταξη μίας μίσθωσης ως χρηματοδοτικής είναι : 1 Αν ο μισθωτής μπορεί να ακυρώσει τη μίσθωση, οι ζημιές του εκμισθωτή που συνδέονται με την ακύρωση καλύπτονται από το μισθωτή. 2 Κέρδη και ζημιές από τη διακύμανση της πραγματικής υπολειμματικής αξίας ανήκουν στο μισθωτή ( για παράδειγμα με τη μορφή έκπτωσης μισθώματος που ισοσταθμίζει το μεγαλύτερο μέρος του προϊόντος της πωλήσεως κατά το τέλος της μισθώσεως). 3 Ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη μίσθωση για μία περίοδο παράτασης, με μίσθωμα το οποίο είναι ουσιαστικά χαμηλότερο από το τρέχον. Η παραπάνω κατάταξη ισχύει τόσο για εξοπλισμό όσο και για ακίνητα. Ένα όμως χαρακτηριστικό των γηπέδων είναι ότι ενώ αυτά έχουν απεριόριστη οικονομική ζωή, αν η κυριότητα δεν αναμένεται να μεταβιβαστεί στο μισθωτή μέχρι τη λήξη της μισθώσεως, ο μισθωτής δεν αναλαμβάνει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τους ωφέλειες που συνοδεύει την κυριότητα.

34 Λογιστικός χειρισμός προτύπου 17 α. Χρηματοδοτικές Μισθώσεις (Financial Leases) Οι μισθωτές πρέπει να καταχωρούν τις χρηματοδοτικές μισθώσεις ως πάγια περιουσιακά στοιχεία στο ενεργητικό και ως υποχρεώσεις στο παθητικό τους κατά την έναρξη της μισθώσεως, με ποσό ίσο με την εύλογη αξία του παγίου ή αν είναι χαμηλότερη, με την παρούσα αξία των ελαχίστων μισθωμάτων. Κατά τον υπολογισμό της παρούσας αξίας, ο προεξοφλητικός συντελεστής είναι το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης, αν αυτό είναι πρακτικά εύκολο να προσδιοριστεί. Διαφορετικά πρέπει να χρησιμοποιείται το οριακό επιτόκιο δανεισμού. Στην αξία του παγίου συμπεριλαμβάνονται και τα διάφορα άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την απόκτησή του. Η χρηματοδοτική μίσθωση συνεπάγεται για την κάθε χρήση μία δαπάνη απόσβεσης του μισθωμένου στοιχείου καθώς και ένα χρηματοδοτικό βάρος. Η μέθοδος της απόσβεσης θα πρέπει να είναι όμοια με αυτή που εφαρμόζει η επιχείρηση στα υπόλοιπα αποσβέσιμα πάγια στοιχεία της. Αν δεν υπάρχει μία εύλογη βεβαιότητα ότι μέχρι τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής θα αποκτήσει την κυριότητα του στοιχείου, τότε η πλήρης απόσβεση του περιουσιακού στοιχείου πρέπει να γίνει στο συντομότερο χρονικό διάστημα μεταξύ της διάρκειας της μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου. Το σύνολο της απόσβεσης και της χρηματοοικονομικής δαπάνης της χρήσεως σπάνια είναι ίσο με τα πληρωτέα μισθώματα της χρήσεως και συνεπώς είναι απίθανο να υπάρχει ισότητα μεταξύ της αναπόσβεστης αξίας του παγίου και της σχετικής υποχρέωσης μετά την έναρξη της μίσθωσης. Αν στην παρουσίαση των υποχρεώσεων στον ισολογισμό γίνεται διάκριση μεταξύ τρεχόντων και μη τρεχόντων, αντίστοιχη διάκριση πρέπει να γίνει και για τις μισθωτικές υποχρεώσεις.

35 Οι μισθωτές πρέπει να απεικονίζουν στις οικονομικές τους καταστάσεις τις ακόλουθες πληροφορίες : 1 Για κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων την καθαρή αναπόσβεστη αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 2 Μία συμφωνία μεταξύ του συνόλου των ελαχίστων μισθωμάτων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και της παρούσας αξίας τους. Επιπρόσθετα, η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί το σύνολο των ελαχίστων μισθωμάτων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και την παρούσα αξία τους, για κάθε μία από τις ακόλουθες χρονικές περιόδους: 1. Μέχρι ένα έτος 2. Από ένα μέχρι πέντε έτη 3. Ύστερα από πέντε έτη 3 Μισθώματα που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα χρήσεως 4 Το σύνολο των μελλοντικών ελαχίστων εισπράξεων υπομισθωμάτων που αναμένεται να γίνουν σύμφωνα με μη ακυρωτέες υπομισθώσεις κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 5 Μία γενική περιγραφή των σημαντικών μισθωτικών συμφωνιών του μισθωτή που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα : 1. Τη βάση προσδιορισμού των ενδεχόμενων μισθωμάτων 2. Την ύπαρξη και τους όρους δικαιωμάτων ανανέωσης ή αγοράς και τους όρους κλιμακώσεώς τους. 3. Περιορισμούς στις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορούν σε μερίσματα, αύξηση δανειακών υποχρεώσεων κλπ

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17 Μισθώσεις ΔΛΠ 17 Leases IAS 17 Σκοπός Καθορισμός λογιστικών πολιτικών και χειρισμών για τις μισθώσεις από εκμισθωτές και μισθωτές Γνωστοποιήσεων για τις μισθώσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing)

Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing) Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing) Άρθρο 1 Έννοια "1. Με τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ο κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 εκµισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί έναντι µισθώµατος τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για τον Μισθωτή

Πλεονεκτήματα της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για τον Μισθωτή Πλεονεκτήματα της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για τον Μισθωτή 1. Εξοικονόμηση κεφαλαίων 2. Βελτίωση της κεφαλαιακής συγκρότησης της επιχείρησης 3. Κάλυψη της επιχείρησης έναντι της συνεχούς αύξησης της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 3 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Λογιστική υλικών πάγιων στοιχείων πρόσθετες έννοιες 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ LEASING ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Αναφορικά με το έργο: «Μελέτη καταγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης του φορολογικού πλαισίου που διέπει τις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς» (ΥΠΟΕΡΓΟ 8 - ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 7: Μίσθωση- Leasing Καθ. Αλεξανδρίδης Αναστάσιος Δρ. Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Ενσώµατο ή Άυλο πάγιο

Ενσώµατο ή Άυλο πάγιο ΛΠ 17 1 Τι είναι µίσθωση; Γιατί η λογιστική των µισθώσεων είναι σηµαντική Η ουσία πάνω από τον τύπο ΛΠ 17 2 Χρηµατοδοτικές και Λειτουργικές Ποιος φέρει του κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας; Χρονική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χρηµατοδοτικές µισθώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις των µισθωτών Παράδειγµα 1

Οι Χρηµατοδοτικές µισθώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις των µισθωτών Παράδειγµα 1 Οι Χρηµατοδοτικές µισθώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις των µισθωτών Παράδειγµα 1 Έστω µία 4ετή µίσθωση αυτοκινήτου µε έναρξη την 30/12/2003 µε ετήσιο µίσθωµα 10.000 το οποίο προκαταβάλλεται (στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Από 1-1-2014 και σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν,4172/2013 αλλάζει ο υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 12: Χρονομισθώσεις Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης e-mail: ylb@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός Περισσότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν το 2014 οι... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενσώματα Πάγια ΠΑΓΙΑ. Ορισμός. Αναγνώριση ΕΠ. Αποτίμηση στην αρχική αναγνώριση

Ενσώματα Πάγια ΠΑΓΙΑ. Ορισμός. Αναγνώριση ΕΠ. Αποτίμηση στην αρχική αναγνώριση Ενσώματα Πάγια ΠΑΓΙΑ Ορισμός Αναγνώριση ΕΠ Αποτίμηση στην αρχική αναγνώριση Αρχική αποτίμηση στο κόστος. Τιμή Αγοράς + Δασμοί Εισαγωγής + Λοιποί Φόροι (μη ανακτήσιμοι) + Λοιπά Άμεσα Έξοδα (π.χ. μεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ. Παράδειγμα 1 ο Δ. 16 Παράδειγμα Λογιστικής Αντιμετώπισης Εξόδων κτήσης ακινήτων με Δ. και Συναλλαγή : Αγορά Ακινήτου συνολικής ς 400.000,00 ευρώ Στο συμβόλαιο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος» θα είναι φέτος ο... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Καθηγητής Αθιανός Στέργιος ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Πάγια περιουσιακά στοιχεία 1 Μη κυκλοφορούντα ή πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία: προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Φορολογική μεταχείριση με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1219/6.10.2014 www.zeya.com Η επίμαχη διάταξη: άρθρο 13 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Άρθρο: Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Παροχές σε Είδος Σημαντικές αλλαγές επέφερε από 1-1-2014 ο νέος ΚΦΕ, όπως είναι οι παροχές σε είδος( ν. 4172/2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Γνώσεις Διαχείρισης Μικρής Οικονομικής Μονάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Αρχές - Παραδοχές Οικονομικές Καταστάσεις Ταμιακή Διαχείριση Νεκρό Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας.

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ.

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ. ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Α.Φ.Μ 998383690 Αρ.ΓΕΜΗ 88965010000 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: 19420528000 ΑΦΜ: 092638282 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2015-31/12/2015 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών 1 Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβέσεις σε ακίνητα τρίτων

Αποσβέσεις σε ακίνητα τρίτων Αποσβέσεις σε ακίνητα τρίτων Με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ( ΚΦΕ) ν.4172/2013 από 1/1/2014, στο άρθρο 24 καθορίζονται οι διατάξεις περί φορολογικών αποσβέσεων, των πάγιων περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 3.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α.Α.Δράκος 2014-2015 Α. Εισαγωγικά Oι Καθαρές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα