Xρήση καµπυλών Θραυστότητας στον Αντισεισµικό Σχεδιασµό Κατασκευών από Τοιχοποιία Aseismic Design of Masonry Structures Using Fragility Curves

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Xρήση καµπυλών Θραυστότητας στον Αντισεισµικό Σχεδιασµό Κατασκευών από Τοιχοποιία Aseismic Design of Masonry Structures Using Fragility Curves"

Transcript

1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1844 Xρήση καµπυλών Θραυστότητας στον Αντισεισµικό Σχεδιασµό Κατασκευών από Τοιχοποιία Aseismic Design of Masonry Structures Using Fragility Curves Κώστας Α. Συρµακέζης 1, Αθανάσιος Κ. Αντωνόπουλος 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σε αυτή την εργασία, αναπτύσσεται µια µεθοδολογία για τον αντισεισµικό σχεδιασµό και την εκτίµηση της απόκρισης των κατασκευών από τοιχοποιία µέσω της ανάπτυξης των καµπυλών θραυστότητας. Η µεθοδολογία περιλαµβάνει την εφαρµογή εξειδικευµένων λογισµικών και µεθοδολογιών, που αναπτύσσονται για την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων των κατασκευών από τοιχοποιία, την αποτίµηση των βλαβών, τον αντισεισµικό σχεδιασµό των κατασκευών αυτών, και συγκεκριµένες προτάσεις προστασίας, συντήρησης και αποκατάστασής τους, συµβατές µε τις αρχές της συµβατότητας και της αντιστρεψιµότητας. Για την εφαρµογή της προτεινόµενης µεθοδολογίας έχουν επιλεγεί µερικές ειδικές εφαρµογές, που αναφέρονται σε διαφορετικών τύπων κατασκευές από τοιχοποιία. ABSTRACT: In this paper, a methodology is proposed for the antiseismic design and the analytical evaluation of the response of masonry structures using fragility curves. The methodology comprises the application of specialized software and methodologies, developed for the presentation of particularities of masonry structures, failure evaluation, antiseismic design of masonry structures and particular solution of protection, conservation and restoration, respecting at the same time reversibility and compatibility requirements. For the demonstration of the proposed methodology some case studies have been selected, which are different types. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για τον σχεδιασµό και ανασχεδιασµό των κατασκευών, αλλά και την αποτελεσµατική εφαρµογή διαδικασιών αποκατάστασης και αξιολόγησή τους, απαιτείται η εκτίµηση της σεισµικής τρωτότητάς τους. Η σεισµική τρωτότητα σχετίζεται ευθέως µε την έκταση των βλαβών που αναµένεται να υποστεί ένα δόµηµα κατά την διάρκεια ενός σεισµικού γεγονότος. Για την εκτίµηση του επιπέδου τρωτότητας µιας κατασκευής της θεωρούµενης κατηγορίας, υπάρχουν τέσσερις βασικές οµάδες µεθόδων (UNDP/UNESCO, 1985): Μέθοδοι κατηγοριοποίησης, βασισµένες στην ταξινόµηση των κατασκευών σε τυπολογικές ενότητες. Μέθοδοι επιθεώρησης και εκτίµησης, µε απόδοση των αριθµητικών τιµών σε κάθε κατασκευή. 1 Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2 Υπ. ιδάκτορας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

2 Αναλυτικές µέθοδοι, βασισµένες στην ανάλυση της κατασκευής για την εκτίµηση της αναµενόµενης αντοχής της κατά την διάρκεια ενός σεισµικού γεγονότος. Πειραµατικές µέθοδοι, συµπεριλαµβανοµένων των δοκιµών για την ανίχνευση των δοµικών ιδιοτήτων ολόκληρης της κατασκευής. Οικονοµικοί, κοινωνικοί και αρχιτεκτονικοί λόγοι επιβάλλουν την ανάγκη µιας σαφούς εικόνας για το µέγεθος της αξιοπιστίας της κατασκευής, µε απώτερο σκοπό την λήψη των αποφάσεων. Συγχρόνως, ο τυχαίος χαρακτήρας των στοιχείων που καθορίζουν την συµπεριφορά της κατασκευής στα επιβαλλόµενα φορτία και η έλλειψη βεβαιότητας για το µέγεθος των αναµενόµενων φορτίων λόγω του τυχαίου τους χαρακτήρα, οδηγεί σε έναν σχεδιασµό που βασίζεται σε µια πιθανοτική προσέγγιση. Έτσι εισάγεται η οικογένεια των καµπυλών θραυστότητας, που συσχετίζουν σε όρους πιθανοτήτων την εκτιµώµενη βλάβη της κατασκευής µε την σεισµική ένταση. Ο πιθανοτικός χαρακτήρας των παραµέτρων που επηρεάζουν τη συµπεριφορά µιας κατασκευής από τοιχοποιία προέρχεται από ποικίλα αίτια. Π. χ., οι περίπλοκες γεωµετρικές µεταβολές και τα πολυσύνθετα δοµικά συστήµατα (που προκαλούν δυσκολίες στην διακριτοποίηση της κατασκευής κατά την διάρκεια της ανάλυσης της), οι ανακριβείς τιµές των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (λόγω της µεγάλης διασποράς τους στο σύνολο της κατασκευής ή λόγω της έλλειψης ακρίβειας στις µεθόδους εκτίµησης και οργάνων), οι περιορισµοί για τους επί τόπου ελέγχους (απαγορευτική η λήψη δειγµάτων για τον έλεγχο των µηχανικών ιδιοτήτων), κλπ. Ακόµα και οι επεµβάσεις του παρελθόντος, σε πολλές περιπτώσεις αλλάζουν την αρχική στατική λειτουργία και προκαλούν µη επιθυµητές συµπεριφορές και αστοχίες στην κατασκευή. Επίσης, οι δράσεις του παρελθόντος (π.χ. παλαιότεροι σεισµοί) και οι αστοχίες που έχουν προκαλέσει (φαινόµενα ερπυσµού, υποβάθµιση των δοµικών υλικών κλπ), αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες αβεβαιότητας. Ο τυχηµατικός χαρακτήρας του σεισµού είναι άµεσα συνδεδεµένος µε ένα µεγάλο αριθµό παραµέτρων, όπως τον χρόνο του συµβάντος, την διάρκεια, την πηγή προέλευσης, την ένταση, το περιεχόµενο συχνοτήτων, τα γεωλογικά δεδοµένα της περιοχής και άλλα µεγέθη. Για τον λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερης σηµασίας για την αξιοπιστία της προσδιοριζόµενης σχέσης της βλάβης και της σεισµικής εντάσεως να επιλέγεται µια αντιπροσωπευτική οµάδα διαφορετικών σεισµών που να καλύπτει τις κατά το δυνατόν περισσότερες αβεβαιότητες. Η ιδεώδης λύση σε αυτό το ζήτηµα θα ήταν η συγκέντρωση ενός µεγάλου αριθµού διαθεσίµων καταγραφών πραγµατικών σεισµών που συνέβησαν στη θεωρούµενη περιοχή, οι οποίες θα καλύπτουν όλες τις παραµέτρους. Λόγω όµως της σπανιότητας της διαθεσιµότητας του απαιτούµενου αυτού αρχείου σεισµικών καταγραφών, επιλέγεται συνήθως ένα σύνολο αντιπροσωπευτικών σεισµών, πραγµατικών ή τεχνητών, το οποίο και χρησιµοποιείται σαν βασικό δεδοµένο εισόδου της ανάλυσης. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η µεθοδολογία των αναλυτικών καµπυλών θραυστότητας, και η εφαρµογή τους σε κατασκευές από τοιχοποιία διαφορετικών τυπολογικών ενοτήτων. 2

3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ηµιουργία Καµπυλών Θραυστότητας Για την ανάπτυξη των καµπυλών θραυστότητας ακολουθείται µια σαφής µεθοδολογία και τα αντίστοιχα εφαρµοσµένα στάδιά της. Η κατασκευή των καµπυλών θραυστότητας περιλαµβάνει τρία σύνολα πληροφοριών εισαγωγής: τα σχετικά µε την ένταση του σεισµικού γεγονότος, αυτά που περιγράφουν τις κρίσιµες ιδιότητες για την ικανότητα της κατασκευής και εκείνα που καθορίζουν τον προσδιορισµό της ποσότητας της συµπεριφοράς της κατασκευής. Τα στοιχεία της σεισµικής απόκρισης της κατασκευής, µπορούν είτε να παραχθούν αναλυτικά (αναλυτικές καµπύλες θραυστότητας) είτε να ληφθούν εµπειρικά µέσω συλλογής και αξιολόγησης υπαρκτών µεγεθών (εµπειρικές καµπύλες θραυστότητας). Στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται ένα προτεινόµενο διάγραµµα ροής της διαδικασίας για την εξαγωγή των αναλυτικών καµπυλών θραυστότητας. Όπως παρατηρείται, υπάρχουν τρία κύρια στάδια, που οδηγούν στο διάγραµµα των καµπυλών θραυστότητας. Στο πρώτο στάδιο, δηµιουργείται το προσοµοίωµα και επιλέγεται το δεδοµένο εισόδου, κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου πραγµατοποιούνται οι αναλύσεις τάσεων και αστοχίας και η διαδικασία ολοκληρώνεται στο τρίτο στάδιο µε την εξαγωγή των καµπύλων θραυστότητας µέσω της στατιστικής επεξεργασίας και την προσαρµογή της κατάλληλης συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας επί των παρατηρήσεων (Syrmakezis et al, 2005a). ηµιουργία προσοµοιώµατος κατασκευής Σεισµικός κίνδυνος Ορισµός δείκτη σεισµικής έντασης Καθορισµός του φάσµατος τιµών Ιδιότητες Κατασκευής Ορισµός της Παραµέτρου Παρατήρησης Καθορισµός του φάσµατος τιµών Παράµετροι απόκρισης Ορισµός της Παραµέτρου Απόκρισης ιαβάθµιση των ορίων της Παραµέτρου Απόκρισης Καθορισµός των επιπέδων απόκρισης Παραµετρική ανάλυση τάσεων: δεδοµένα τάσεων Επιλογή κριτηρίου αστοχίας Παραµετρική ανάλυση αστοχιών: δεδοµένα αστοχιών Επιλογή κατάλληλης Συνάρτησης Πυκνότητας Πιθανότητας Υπολογισµός της αθροιστικής πιθανότητας υπέρβασης ενός επιπέδου αστοχίας ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Σχήµα 1. ιάγραµµα ροής για τη δηµιουργία των καµπυλών θραυστότητας. 3

4 Σεισµική Επικινδυνότητα Προκειµένου να υπολογιστεί η απόκριση µιας κατασκευής που υποβάλλεται σε έναν µελλοντικό καταστρεπτικό σεισµό, είναι επιτακτικό να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά του σεισµικού κινδύνου, ο οποίος είναι ο σεισµικός δείκτης έντασης και το εύρος της µεταβολής του. Ο σεισµικός δείκτης έντασης επιλέγεται για να περιγράψει, µε ικανοποιητική ακρίβεια, το µέγεθος της σεισµικής δραστηριότητας. Η µεγίστη εδαφική επιτάχυνση (PGA) σε µια χρονοϊστορία επιταχύνσεων χρησιµοποιείται ως επί το πλείστον ως µέτρο της σεισµικής εντάσεως για την ανάπτυξη των καµπυλών θραυστότητας. Η µεγίστη φασµατική επιτάχυνση (SA) ενός µονοβάθµιου συστήµατος υποκειµένου σε εδαφική διέγερση είναι η κυριότερη εναλλακτική λύση. Άλλες παράµετροι εδαφικών διεγέρσεων που χρησιµοποιούνται συνήθως για να αντιπροσωπεύσουν τη σεισµική ένταση είναι: η µέγιστη εδαφική ταχύτητα (PGV), η φασµατική ταχύτητα (SV) και η µέγιστη τιµή των φασµατικών ταχυτήτων (SI) (Shinozuka et al, 2003). Στη προτεινόµενη µεθοδολογία, ο σεισµικός δείκτης έντασης επιλέγεται να είναι η µέγιστη εδαφική επιτάχυνση (PGΑ) (Syrmakezis et al, 2005a). Παράµετρος Παρατήρησης Για να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά της κατασκευής που παρουσιάζουν έναν τυχαίο χαρακτήρα και επηρεάζουν την συµπεριφορά της, πρέπει να προηγηθεί η εκτίµηση του βαθµού σηµαντικότητας αυτών των παραµέτρων. Οι παράµετροι αυτές µπορούν να είναι π.χ. οι µηχανικές ιδιότητες των υλικών (µέτρο ελαστικότητας, θλιπτική αντοχή), οι ιδιότητες του υπεδάφους έδρασης της κατασκευής κλπ. Ο τυχαίος χαρακτήρας και οι αβεβαιότητες που υπεισέρχονται στον καθορισµό του βαθµού σηµαντικότητας αυτών των ιδιοτήτων καθιστούν αναγκαία µια πιθανολογική προσέγγιση του προβλήµατος. Εξετάζοντας την µεταβολή της κάθε παραµέτρου που επιδρά στο υπολογιστικό προσοµοίωµα, τίθεται σε προτεραιότητα εκείνη που εκτιµάται ότι επηρεάζει καθοριστικά την απόκριση της κατασκευής. Αυτή που επιλέγεται αναφέρεται ως παράµετρος παρατήρησης. Για κάθε παράµετρο παρατήρησης, µπορεί να αναπτυχθεί µια οικογένεια καµπυλών θραυστότητας. Η ανάπτυξη περισσότερων από µια οικογενειών καµπυλών θραυστότητας µε την επανάληψη της µεθοδολογίας, µπορεί να επεξηγήσει µε σαφήνεια την επιρροή της µεταβολής κάθε παραµέτρου παρατήρησης στην τρωτότητα της κατασκευής. Ο καθορισµός του εύρους των τιµών της παραµέτρου παρατήρησης είναι µια θεµελιώδης απαίτηση της διαδικασίας, δεδοµένου ότι οι ιδιότητες της κατασκευής έχουν µια σοβαρή επίδραση στην απόκριση της κατασκευής και επηρεάζουν άµεσα τις παραγόµενες καµπύλες θραυστότητας. Οι τιµές που υπεισέρχονται στο υπολογιστικό προσοµοίωµα κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα δεδοµένα της πραγµατικής κατασκευής και η µεταβολή τους πρέπει να υπακούει στους σταθερούς επαυξητικούς κανόνες αύξησης. Το εύρος των τιµών πρέπει να διευκρινιστεί ώστε να καλύπτει µια πλήρη σειρά των στατιστικών παραµέτρων απόκρισης. Για την περίπτωση κατασκευών από τοιχοποιία, ως παράµετρος παρατήρησης επιλέγεται συνήθως η εφελκυστική αντοχή της τοιχοποιίας, δεδοµένου ότι συσχετίζεται µε τη σεισµική συµπεριφορά της και παρουσιάζει µεγάλη διασπορά. 4

5 Παράµετρος Απόκρισης Προκειµένου να προσδιοριστεί η επίδραση µιας τυχαίας δράσης στην κατασκευή, είναι απαραίτητο να καθοριστεί µια παράµετρο απόκρισής της, ώστε να ποσοτικοποιηθούν οι επιδράσεις. Η επιλογή της κατάλληλης παραµέτρου απόκρισης συσχετίζεται µε την αποτίµηση της σεισµικής τρωτότητας της κατασκευής και επικεντρώνεται σε οικονοµικές, εφαρµόσιµες και λειτουργικές απαιτήσεις. Ο δείκτης συµπεριφοράς (D.I.), που αντιπροσωπεύει τη σεισµική απόκριση της κατασκευής, λαµβάνεται ίσος, σύµφωνα µε την προτεινόµενη µεθοδολογία, µε την αναλογία της επιφάνειας των τοίχων που έχει αστοχήσει, διαιρεµένος µε τη συνολική επιφάνεια των τοίχων του δοµήµατος, όπως φαίνεται και στην Εξίσωση 1. Afail DI.. = (1) A εδοµένου ότι η τρωτότητα της κατασκευής εξαρτάται από το εύρος των βλαβών, µια κλίµακα αναφοράς πρέπει να χρησιµοποιηθεί ώστε να µετασχηµατίζει τις ποσοτικές τιµές του δείκτη της βλάβης σε ποιοτικές περιγραφές του βαθµού της βλάβης. Αποτέλεσµα αυτής της ποιοτικής παρουσίασης είναι η βαθµονόµηση των δεικτών της παραµέτρου απόκρισης µε τη βοήθεια των τιµών κατώτατων ορίων. Αυτά τα όρια βλαβών προσφέρουν µια διάκριση µεταξύ τριών επιπέδων βλάβης και µπορούν να καθορίζονται µε τους χαρακτηρισµούς, "ασήµαντη βλάβη", "µεσαία βλάβη", "µεγάλη βλάβη" και "κατάρρευση". Τα όρια και τα επίπεδα βλάβης µπορούν να αντιστοιχούν στους παράγοντες ασφάλειας και στην αντοχή της κατασκευής κατά τη διάρκεια ενός σεισµού και συνήθως καθορίζονται σύµφωνα µε την κρίση του µηχανικού που συµβάλλει ιδιαίτερα στην τελική µορφή των καµπυλών. tot Πίνακας 1. Επίπεδα βλάβης της κατασκευής. Συνολική Βλάβη Μικρή Βλάβη Μεσαία Βλάβη Μεγάλη Βλάβη Όριο Μεγέθους Βλάβης 0.3% 0.6% 1.0% Ασήµαντες ρηγµατώσεις στην όψη. Λίγη αποκόλληση επιχρίσµατος σε ανοίγµατα γωνιών. Μη αξιοσηµείωτες εκτός επιπέδου µετατοπίσεις. Εκτεταµένες ρηγµατώσεις στην όψη. Εµφανείς εντός επιπέδου και µικρές εκτός επιπέδου µετατοπίσεις. Εκτεταµένες ρηγµατώσεις στην όψη και αποκόλληση επιχρίσµατος. Εµφανείς εντός και εκτός επιπέδου µετατοπίσεις. Η Οµοσπονδιακή ιοικητική Αντιπροσωπεία Εκτακτης Ανάγκης (FEMA) των ΗΠΑ προτείνει ως "Όρια Μεγέθους Βλάβης" τους δείκτες βλάβης για τον καθορισµό της απόκρισης της κατασκευής. 5

6 Για την µη οπλισµένη τοιχοποιία τα επίπεδα βλάβης της κατασκευής φαίνεται στον Πίνακα 1. Σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων ATC - 38 για την συµπεριφορά των κτηρίων κοντά στον ισχυρό σεισµό της Καλιφόρνιας της 17 Ιανουαρίου το 1994, τα επίπεδα βλάβης της κατασκευής είναι: Καθόλου Βλάβη. Μικρή Βλάβη. Μεσαία Βλάβη. Μεγάλη Βλάβη. Στην προτεινόµενη µεθοδολογία έχει γίνει µια παρόµοια υπόθεση, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 και εφαρµόζεται για ιστορικές κατασκευές από τοιχοποιία. Πίνακας 2. Επίπεδα βλάβης της κατασκευής. Συνολική Βλάβη Ασήµαντη Βλάβη Μικρή Βλάβη Μεσαία Βλάβη Μεγάλη Βλάβη ιαβάθµιση Επιπέδου Βλάβης ιαβάθµιση Επιπέδου Βλάβης 0% - α% α% - 2α% 2α% 4α% >4α% 0% - β% β% - 2β% 2β% 4β% >4β% Ανάλυση των Κατασκευών µε την Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων Η ανάλυση πραγµατοποιείται στο υπολογιστικό προσοµοίωµα που αντιπροσωπεύει την υπάρχουσα κατασκευή. Για την εύρεση του επιθυµητού αποτελέσµατος εκτελούνται διαδοχικές επιλύσεις, µε στόχο τον υπολογισµό των τιµών των παραµέτρων της απόκρισης για όλους τους βαθµούς ελευθερίας τους συστήµατος. Η µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων παρέχει µια αξιόπιστη κατανοµή των µαζών κατά µήκος της κατασκευής και µια ρεαλιστική προσοµοίωση των δυνάµεων αδράνειας που επιβάλλονται σε αυτήν. Επιπλέον, προσφέρει το πλεονέκτηµα της ευελιξίας κατά τη διάρκεια της προσοµοίωσης όσο αφορά τη γεωµετρία, τις συνοριακές συνθήκες και άλλες σηµαντικές παραµέτρους. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης µε την µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων µπορούν να παρέχουν µεγάλη ακρίβεια σχετικά µε τις µετατοπίσεις της κατασκευής, την ανάπτυξη των τάσεων, τα δυναµικά χαρακτηριστικά, την ικανότητα απόσβεσης της εισερχόµενης σεισµικής ενέργειας κ.λπ. Για την ανάλυση, και σύµφωνα µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων, η κατασκευή διακριτοποιείται µε την βοήθεια πεπερασµένων στοιχείων κελύφους ή τρισδιάστατων στοιχείων, όπως ενδεικτικά φαίνεται και στο παράδειγµα, Σχήµα 2 (Syrmakezis et al, 2005b), για το δόµηµα της εκκλησίας της µονής της Καισαριανής, το οποίο έχει µελετηθεί από την ερευνητική οµάδα του πρώτου των συγγραφέων. Η µάζα των στοιχείων συγκεντρώνεται στους κόµβους µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται µια ακριβέστερη κατανοµή των µαζών στο σύνολο της κατασκευής και µια ικανοποιητική προσοµοίωση των αδρανειακών δυνάµεων κατά τη διάρκεια της δυναµικής ανάλυσης. 6

7 Σχήµα 2. ίκτυο πεπερασµένων στοιχείων κελύφους (αριστερά) και χωρικών στοιχείων (δεξιά) του Ναού της Μονής Καισαριανής. Ανάλυση Αστοχιών Ένας σηµαντικός δείκτης της σεισµικής συµπεριφοράς των ιστορικών κατασκευών είναι ο ποιοτικός και ποσοτικός υπολογισµός των περιοχών αστοχίας της κατασκευής. Η ανάλυση της αστοχίας, µετά από την ανάλυση των τάσεων, καταδεικνύει τις περιοχές βλάβης στις τοιχοποιίες, υπό συγκεκριµένες περιπτώσεις φόρτισης. Για αυτόν το λόγο χρησιµοποιείται το τροποποιηµένο κριτήριο αστοχίας Von Mises. Η τροποποιηµένη επιφάνεια αστοχίας Von Mises διαµορφώνεται από την αλληλεπίδραση τεσσάρων επιφανειών S1, S2, S3, και S4, όπως φαίνεται στο Σχήµα 3 (για το επίπεδο µηδενισµού της διατµητικής τάσης). Το λογισµικό Failure (Syrmakezis C.A. & Asteris P.G., 2001) χρησιµοποιείται για την επεξεργασία των ορθών τάσεων και την παραγωγή των γραφικών και στατιστικών αποτελεσµάτων, που παρουσιάζουν τον τύπο, την έκταση και τη θέση της αστοχίας. Έτσι, στο Σχήµα 4 παρουσιάζονται, σαν παράδειγµα, για τον ναό της Μόνης Καισαριανής, τα έγχρωµα γραφήµατα των τάσεων καθώς και οι περιοχές αστοχίας, µε βάση το τροποποιηµένο κριτήριο αστοχίας Von Mises. Σχήµα 3. Τροποποιηµένη επιφάνεια Von Mises. 7

8 Αστοχία σε διαξονικό εφελκυσµό Αστοχία σε διαξονικό εφελκυσµό - θλίψη Αστοχία σε διαξονική θλίψη - εφελκυσµό Αστοχία σε διαξονική θλίψη Μη αστοχία Σχήµα 4. Γράφηµα αστοχιών για διαφορετικές τιµές της µεταβλητής παρατήρησης. Στατιστική Επεξεργασία Η πλεονεκτικότητα ανωτερότητα της πιθανοτικής προσέγγισης έναντι της ντετερµινιστικής για οποιοδήποτε πρόβληµα δοµικής αξιοπιστίας είναι προφανής. Κατά την στατιστική επεξεργασία ορίζεται η κατάλληλη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας για το πλήθος των παρατηρήσεων µέτρου βλάβης που προκύπτει. Στην προτεινόµενη µεθοδολογία χρησιµοποιούνται η Κανονική και η Λογαριθµοκανονική κατανοµή. Ως γνωστόν η αθροιστική πιθανότητα προκύπτει από την ολοκλήρωση της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας στο επιθυµητό κατά περίπτωση διάστηµα, που για την υπόψη περίπτωση καθορίζεται από τα όρια των επιπέδων βλάβης. Για τις κατανοµές αυτές πραγµατοποιείται ο έλεγχος καλής προσαρµογής x 2 για επίπεδο σηµαντικότητας (ε.σ.) 0,01. Αυτό σηµαίνει ότι η χρήση των συγκεκριµένων κατανοµών για την περιγραφή του δείγµατος (µηδενική υπόθεση) προϋποθέτει την αποδοχή πιθανότητας 1% οι κατανοµές αυτές να µην περιγράφουν πραγµατικά το δείγµα (σφάλµα τύπου Ι). Για έναν ακριβέστερο έλεγχο x 2 απαιτείται ο καθορισµός του «κόστους» της λανθασµένης µηδενικής υπόθεσης και βάσει αυτού, ο προσδιορισµός της αντίστοιχης πιθανότητας αποδοχής της λανθασµένης µηδενικής υπόθεσης. Η πιθανότητα του κάθε επιπέδου βλάβης λαµβάνεται, για κάθε δείκτη σεισµικής έντασης (PGA), µε την ολοκλήρωση των επιλεγµένων συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας εντός ορίων των επιπέδων βλάβης. Ο υπολογισµός της αθροιστικής πιθανότητας του υπερβαίνοντος επιπέδου βλάβης πραγµατοποιείται µε την προσθήκη των προηγούµενων αθροιστικών πιθανοτήτων των υπερβαινόντων χαµηλότερων ορίων κάθε επιπέδου βλάβης, για κάθε δείκτη σεισµικής έντασης. Οι καµπύλες θραυστότητας αναπτύσσονται βασισµένες σε αυτό το στοιχείο, παρέχοντας κατά συνέπεια µια οπτική έκφραση του συσχετισµού του επιπέδου βλάβης για κάθε δείκτη σεισµική έντασης (Syrmakezis et al, 2005). Στο Σχήµα 5 παρουσιάζονται σαν παράδειγµα, ενδεικτικά, οι καµπύλες θραυστότητας για την κανονική και λογαριθµική κατανοµή για τον ναό της Μονής Καισαριανής, που κατασκευάσθηκαν σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα. 8

9 Σχήµα 5. Καµπύλες θραυστότητας του ναού της Μονής της Καισαριανής για κανονική (αριστερά) και λογαριθµική (δεξιά) κατανοµή. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Γενικά Για την αξιοποίηση της προτεινόµενης µεθοδολογίας, παρουσιάζονται, σε συγκριτική βάση, τρεις τυπικές περιπτώσεις εφαρµογής, σε τρία τυπικά Νεοκλασικά κτίρια του Ελλαδικού χώρου. Σχήµα 6. Άποψη του Νεοκλασικού κτιρίου (αριστερά) και κάτοψη της κατασκευής (δεξιά). Η πρώτη κατασκευή αποτελεί τυπική περίπτωση νεοκλασικού κτιρίου του τέλους του 19ου αιώνα στα Χανιά Κρήτης, Σχήµα 6. Η µορφή του χαρακτηρίζεται από συµµετρία και κανονικότητα. Περιλαµβάνει ηµιυπόγειο, ισόγειο και όροφο και οι τοιχοδοµές του είναι κυρίως αργολιθοδοµές από τοπικό µαλακό ασβεστόλιθο και χαµηλής ποιότητας κονιάµατα. Στις στάθµες της οροφής ισογείου και της οροφής ορόφου υπάρχουν χαλύβδινοι ελκυστήρες και στις τέσσερις γωνίες του κτιρίου, οι οποίοι έως σήµερα παρά τις διαβρώσεις και την επερχόµενη φθορά συγκράτησαν ικανοποιητικά την τοιχοποιία. Τα δάπεδα και η στέγη είναι ξύλινα. Επίσης η στέγη είναι τετράριχτη και στηρίζεται στους περιµετρικούς φέροντες τοίχους του κτιρίου. Στο κτήριο υπάρχουν και δύο προσκτίσµατα πλαγίως του, τα οποία λειτουργούν ενιαία µε αυτό. Το διώροφο είναι παλαιότερο µε στοιχεία ωπλισµένου σκυροδέµατος. Η µονώροφη προσθήκη είναι νεότερη και αποτελείται από τοιχοποιίες και στέγη. Οι διαστάσεις 9

10 του κυρίως κτίσµατος είναι 15.20*15.85m 2, ενώ των δύο προκτισµάτων είναι 2.65*5.05m 2 και 5.65*7.00m 2 για το διώροφο και το µονώροφο αντίστοιχα. Το συνολικό ύψος του κτηρίου είναι 10.85m και το µέγιστο ύψος της κορυφής της στέγης είναι ίσο µε 13.30m. Σχήµα 7. Άποψη του κτιρίου (αριστερά) και κάτοψη της κατασκευής (δεξιά). Η δεύτερη κατασκευή είναι ένα διώροφο Νεοκλασικό κτίριο στις αρχές του 19ου αιώνα στη Σητεία Κρήτης, Σχήµα 7. Εσωτερικά η κάτοψη του ισογείου παρουσιάζει συµµετρία, µε κύριο άξονα το φαρδύ κύριο διάδροµο που χωρίζει το κτήριο σε δύο τµήµατα. Εκατέρωθεν του διαδρόµου υπάρχουν από δύο δωµάτια. Ο όροφος, αντίθετα από το ισόγειο, αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο. Τα υποστυλώµατα και τα δοκάρια που δένουν περιµετρικά την κατασκευή αποτελούν ένα αξιοσηµείωτο αρχιτεκτονικό στοιχείο, αφού ενώ θα µπορούσαν να είναι όγκοι λιτοί γεωµετρικά, έχουν αντιθέτως ανάγλυφη µορφή, επηρεασµένη από το νεοκλασικό στυλ της εποχής. Η κατοικία στο σύνολο της προέκυψε από ένα πάντρεµα του παλιού µε το καινούριο, µορφή που διατηρεί έως σήµερα, µε αυλή και εξωτερική στενή πέτρινη σκάλα που διευκολύνει την πρόσβαση του πάνω ορόφου στους εξωτερικούς χώρους. Επιπρόσθετα, οι όροφοι στο εσωτερικό επικοινωνούν µεταξύ τους µε µια περίτεχνη σκαλιστή ξύλινη κλίµακα που ενώνει τους χώρους υποδοχής µε τα υπνοδωµάτια. Το κτίσµα στο ισόγειο καταλαµβάνει επιφάνεια ίση µε Χ 9.20m 2. Το ισόγειο στεγάζεται µε πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος και ο όροφος µε ξύλινη τετράριχτη στέγη. Το συνολικό ύψος του κτηρίου είναι 8.85m και το µέγιστο ύψος της κορυφής της στέγης είναι ίσο µε 10.40m. Το ύψος του ισόγειου τµήµατος του κτηρίου είναι ίσο µε 4.90m. Η τρίτη κατασκευή αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, τρεις ορόφους και δώµα, και βρίσκεται στην περιοχή του Παγκρατίου στην Αθήνα, Σχήµα 8. Η οικοδόµησή του έχει γίνει σε δύο φάσεις εκ των οποίων η πρώτη περιλάµβανε το υπόγειο, το ισόγειο και τους δύο πρώτους ορόφους. Πέρα από την πρώτη αυτή φάση, έχουν γίνει µεταγενέστερες προσθήκες οι οποίες αφορούν στην κατασκευή των δύο τελευταίων ορόφων (τρίτος όροφος και δώµα, τα οποία επικοινωνούν εσωτερικά µε το υπόλοιπο κτίσµα) και σε πρόσθετα διαχωριστικά στοιχεία των λοιπών ορόφων. 10

11 Σχήµα 8. Άποψη του κτιρίου (αριστερά) και τυπική κάτοψη της κατασκευής (δεξιά). Ο φέρων οργανισµός του κτιρίου αποτελείται από τοιχοποιία, επιχρισµένη εσωτερικά και εξωτερικά. Από το υπόγειο έως τον δεύτερο όροφο πρόκειται κυρίως για λιθοδοµή. Στον τρίτο όροφο, στο δώµα αλλά και σε διαχωριστικούς τοίχους κατώτερων ορόφων παρατηρείται η χρήση οπτόπλινθων. Τα οριζόντια στοιχεία της αρχικής κύριας κατασκευής, αποτελούνται από παράλληλες δοκούς ωπλισµένου σκυροδέµατος, ορθογωνικής διατοµής, µε ενδιάµεσα κενά τα οποία αφήνονται κατάλληλα ώστε να δέχονται ακριβώς το µήκος ενός οπτόπλινθου. Τα στοιχεία αυτά εδράζονται συνήθως στις λιθοδοµές, αλλά µερικές φορές και σε τοίχους από οπτοπλινθοδοµή. Οι πλάκες του νεότερου τµήµατος είναι κανονικές πλάκες ωπλισµένου σκυροδέµατος. Σε ορισµένα σηµεία του κτίσµατος υπάρχουν δοκοί ωπλισµένου σκυροδέµατος, πιθανότατα τοποθετηµένες εκ των υστέρων. Τέτοιες δοκοί υπάρχουν σε διάφορους ορόφους. Λόγω του µικρού πλήθους των δοκών αυτών, ο ρόλος τους στη συµπεριφορά του κτιρίου δεν είναι ουσιώδης. Αξίζει να σηµειωθεί η σηµαντική έλλειψη κανονικότητας που παρουσιάζει το κτίριο τόσο σε κάτοψη όσο και καθ ύψος. Οι δύο διαστάσεις της όψης του κτιρίου είναι 24.40m και 19.05m, ενώ το ολικό ύψος είναι 18.35m. (α) (β) (γ) Σχήµα 9. Προσοµοιώµατα των κατασκευών α) του κτιρίου των Χανίων, β) του κτιρίου της Σητείας και γ) του Παγκρατίου. 11

12 Για τον υπολογισµό των διαφόρων µεγεθών της απόκρισης των κατασκευών µορφώθηκαν κατάλληλα προσοµοιώµατα πεπερασµένων στοιχείων που να αναπαριστούν µε επαρκή αξιοπιστία τις ιδιότητες των πραγµατικών κατασκευών και να προσεγγίζονται έτσι µε ικανοποιητική ακρίβεια τα βασικά µεγέθη απόκρισης τους. Χρησιµοποιήθηκαν ισότροπα επιφανειακά µέλη κελύφους και ισότροπα γραµµικά στοιχεία ράβδου. Η ανάπτυξη των δικτύων των πεπερασµένων στοιχείων έγινε µε τρόπο ώστε η ιδεατή συγκέντρωση των µαζών στους κόµβους να βοηθά στην πιστότερη προσοµοίωση της πραγµατικής κατανοµής της µάζας ώστε να εξασφαλίζεται και η καλύτερη προσοµοίωση των αδρανειακών φορτίων για τη δυναµική ανάλυση, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 9. Για τον προσδιορισµό της µηχανικής αστοχίας λόγω ελαστικής παραµόρφωσης υιοθετείται στις εφαρµογές αυτές η τροποποιηµένη von Mises επιφάνεια αστοχίας και προσδιορίζονται οι περιοχές της κατασκευής που αστοχούν υπό διαξονική εντατική κατάσταση (εφελκυσµό και/ή θλίψη). Ο δείκτης βλάβης εκφράστηκε ως το ποσοστό των τοίχων που αστοχεί σε σχέση µε την ολική επιφάνεια των τοίχων και οι τιµές παρατήρησης έχουν ληφθεί από τις παραµετρικές αναλύσεις, για διαφορετικές τιµές του PGA (0.16g, 0.24g, 0.32g, 0.40g) και της εφελκυστικής αντοχής της τοιχοποιίας. Στο Σχήµα 10 παρουσιάζεται ενδεικτικά το γράφηµα αστοχιών του Νεοκλασικού των Χανίων για εφελκυστική αντοχή τοιχοποιίας f wt =200kpa και f wt =150kpa για τιµές PGA 0.24g και 0.40g. Τοίχος 2 PGA =0.24g f wt =200kpa D.I = 19,55% PGA 0.40g f wt =150kpa D.I = 43,55% Αστοχία σε διαξονικό εφελκυσµό Αστοχία σε διαξονικό εφελκυσµό - θλίψη Αστοχία σε διαξονική θλίψη - εφελκυσµό Αστοχία σε διαξονική θλίψη Μη αστοχία Σχήµα 10. Γράφηµα αστοχιών του Νεοκλασικού των Χανίων για διαφορετικές τιµές εφελκυστικής αντοχής και PGA. Mετά από ένα πλήθος επαναλήψεων της ανάλυσης µε διαφορετικό PGA για διάφορες τιµές της µεταβλητής παραµέτρου, τον υπολογισµό του προκύπτοντος µέτρου βλάβης και την στατιστική επεξεργασία των παρατηρήσεων, ορίζεται η λογαριθµική και κανονική συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Στο Σχήµα 11 παρουσιάζονται οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας και στο Σχήµα 12 οι συναρτήσεις αθροιστικής πιθανότητας της κανονικής και λογαριθµοκανονικής κατανοµής για ΡGΑ=0.16g και για τα τρία Νεοκλασικά κτίρια. Ακολούθως ορίζονται τα επίπεδα βλάβης (ασήµαντης βλάβης, µικρής βλάβης, µεσαίας βλάβης, µεγάλης βλάβης) και τα αριθµητικά όρια που τα χαρακτηρίζουν για την κάθε 12

13 κατασκευή, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3. Πίνακας 3. Επίπεδα βλάβης της κατασκευής. Συνολική Βλάβη Ασήµαντη Βλάβη Μικρή Βλάβη Μεσαία Βλάβη Μεγάλη Βλάβη ιαβάθµιση Επιπέδου Βλάβης α ιαβάθµιση Επιπέδου Βλάβης β 0% - 5% 5% - 10% 10% 20% >20% 0% - 15% 15% - 30% 30% 45% >45% f(x) Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας x 100 Σχήµα 11. Συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας της κανονικής ( ) και Λογ/κής ( ) κατανοµής των Νεοκλασικών κτιρίων, για PGA= 0.16g f(x) Συνάρτηση Αθροιστικής Πιθανότητας x 100 Σχήµα 12. Συναρτήσεις αθροιστικής πιθανότητας της κανονικής ( ) και Λογ/κής ( ) κατανοµής των Νεοκλασικών κτιρίων, για PGA= 0.16g. 13

14 Στα παραπάνω Σχήµατα 11 και 12, µε ανοιχτό πορτοκαλί χρώµα συµβολίζεται το Νεοκλασικό της Σητείας, µε µώβ το Νεοκλασικό των Χανίων και µε πορτοκαλί χρώµα συµβολίζεται το Νεοκλασικό κτίριο του Παγκρατίου. Στην συνέχεια πραγµατοποιείται ο υπολογισµός της αθροιστικής πιθανότητας υπέρβασης επιπέδου βλάβης για κάθε PGA, µε απλή πρόσθεση των πιθανοτήτων υπέρ του θεωρηθέντος κάτω ορίου δείκτη βλάβης. Εποµένως, για PGA προκύπτουν τόσες τιµές πιθανοτήτων - υπέρβασης επιπέδου βλάβης όσα είναι αυτά τα επίπεδα, εδώ δηλαδή τρία καθ ύψος προσδιοριζόµενα σηµεία ανά PGA, επιλεγείσα συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας και τύπο διαβάθµισης επιπέδων βλάβης. 1,0 Αθροιστική Πιθανότητα Υπέρβασης Επιπέδου Βλάβης 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 PGA µικρή - α µεσαία - α µεγάλη -α µικρή - β µεσαία - β µεγάλη - β Σχήµα 13. ιάγραµµα των καµπυλών θραυστότητας του κτιρίου του Παγκρατίου λογαριθµοκανονικής κατανοµής και για τα δύο επίπεδα διαβαθµίσεων βλαβών α και β. 1,0 Αθροιστική Πιθανότητα Υπέρβασης Επιπέδου Βλάβης 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0 0,1 0,2 0,3 PGA 0,4 Χανιά Σητεία Παγκράτι µικρή µικρή µικρή µεσαία µεσαία µεσαία µεγάλη µεγάλη µεγάλη Σχήµα 14. ιάγραµµα των καµπυλών θραυστότητας των κτιρίων λογαριθµοκανονικής κατανοµής, για διαβάθµιση επιπέδου α. 14

15 Εποµένως για το δοθέντα τύπο διαβάθµισης επιπέδων βλάβης, δηµιουργείται η οικογένεια καµπυλών θραυστότητας µε καµπυλόγραµµη ένωση των αρχικών καθ ύψος προσδιορισθέντων σηµείων ανά επίπεδο βλάβης, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 13, για το κτίριο του Παγκρατίου µε την βοήθεια της λογαριθµoκανονικής κατανοµής. Στο Σχήµα 14 παρουσιάζεται η οικογένεια των καµπυλών θραυστότητας και για τα 3 Νεοκλασικά κτίρια, για την διαβάθµιση επιπέδου α (µικρή βλάβη, µεσαία βλάβη, µεγάλη βλάβη) της λογαριθµοκανονικής κατανοµής. Με δεδοµένο ότι οι καµπύλες θραυστότητας εκφράζουν την πιθανότητα υπέρβασης αυτών των προκαθορισµένων επιπέδων βλάβης, διαπιστώνεται ότι το κτίριο της Σητείας έχει µεγαλύτερη πιθανότητα υπέρβασης των βλαβών έναντι αυτού του Παγκρατίου και πολύ µεγαλύτερη έναντι αυτού των Χανίων για τα δύο πρώτα επίπεδα βλάβης. Για το τρίτο επίπεδο το κτίριο του Παγκρατίου έχει µεγαλύτερη πιθανότητα υπέρβασης των βλαβών έναντι αυτού της Σητείας και πολύ µεγαλύτερη έναντι αυτού των Χανίων. Από το διάγραµµα της οικογένειας των καµπυλών θραυστότητας των κτιρίων διαπιστώνεται ότι το κτίριο του Παγκρατίου έχει µεγαλύτερη πιθανότητα υπέρβασης βλαβών 20%, γεγονός που αποδεικνύει ότι το κτίριο αυτό είναι σεισµικά τρωτότερο έναντι των άλλων. 1.0 Αθροιστική Πιθανότητα Υπέρβασης Επιπέδου Βλάβης PGA 0.4 Χανιά Σητεία Παγκράτι Σχήµα 15. ιάγραµµα των καµπυλών θραυστότητας όλων των κατασκευών της λογαριθµικής κατανοµής, για διαβάθµιση επιπέδου α και µεγάλο τύπο βλάβης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε αυτή την εργασία, παρουσιάζεται µια διαδικασία για την εκτίµηση της τρωτότητας των κατασκευών από τοιχοποιία δε σεισµό, µέσω της ανάπτυξης των καµπυλών θραυστότητας. Για την εφαρµογή της προτεινόµενης µεθοδολογίας επιλέχτηκαν τρεις τυπικές εφαρµογές κατασκευών από τοιχοποιία. Πρόκειται για τρία Νεοκλασικά κτίρια του Ελλαδικού χώρου, για 15

16 κάθε ένα από τα οποία, αναπτύχθηκαν οι οικογένειες των καµπυλών θραυστότητας, από τις οποίες προέκυψαν χρήσιµα συµπεράσµατα όσον αφορά την σεισµική συµπεριφορά τους και την σεισµική τρωτότητά τους, όπως ενδεικτικά ανακεφαλαιώνεται στο Σχήµα 15. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Shinozuka M., Feng Q.M., Lee J.H., Nagamura T. (2003) Statistical analysis of fragility curves, in Proceedings of the Asian-Pacific Symposium on Structural Reliability and its Application (APSSRA 99). Syrmakezis C.A. & Asteris P.G. (2001) Masonry Failure Criterion under Biaxial Stress State, Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE, Vol. 13, Issue 1, pp Syrmakezis C.A., Antonopoulos A.K. & Mavrouli O.A. (2005a) Historical structures Vulnerability Evaluation using Fragility Curves, Proc. of the 10 th International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Rome, Italy, August 29- September 2. Syrmakezis C.A., Antonopoulos A.K. & Mavrouli O.A. (2005b) Analysis of Historical Masonry Structures using three dimensional Solid Elements, in Proceedings of the 10 th International Conference on Civil Structural and Environmental Engineering Computing, Rome, Italy, August 29-September 2. Ερµίνα Τσάτσου (2007) Εκτίµηση Σεισµικής Τρωτότητας δύο Νεοκλασικών Κτηρίων από Λιθοδοµή µε την Ανάπτυξη της Μεθοδολογίας των Καµπυλών Θραυστότητας, Μεταπτυχιακή Εργασία, ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Προστασία Μνηµείων, Κατεύθυνση Β : Υλικά και Επεµβάσεις Συντήρησης, Ε.Μ.Π Άννα-Μαρία Μάκαρη (2005) Καµπύλες Θραυστότητας, Εφαρµογή σε ιατηρητέο Κτίριο από Τοιχοποιία, ιπλωµατική Εργασία, Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισµικών Ερευνών, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π 16

Κ. Α. Συρµακέζης 1, Π. Γ. Γιαννόπουλος 2, Σ. Ν. Ασηµακόπουλος 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κ. Α. Συρµακέζης 1, Π. Γ. Γιαννόπουλος 2, Σ. Ν. Ασηµακόπουλος 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 2102 Συγκριτική εκτίµηση της σεισµικής τρωτότητας ιστορικών κατασκευών από τοιχοποιία, µε xρήση των καµπυλών

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Αναφέρεται σε ένα διευρυµένο γεωγραφικό πλαίσιο που περιλαµβάνει τον ενιαίο πολιτισµικό χώρο των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας κατά την περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας Αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική συµπεριφορά του δοµικού συστήµατος στον ιστορικό οικισµό της πόλης της Λευκάδας

Σεισµική συµπεριφορά του δοµικού συστήµατος στον ιστορικό οικισµό της πόλης της Λευκάδας Σεισµική συµπεριφορά του δοµικού συστήµατος στον ιστορικό οικισµό της πόλης της Λευκάδας Π.Τουλιάτος Καθηγητής. Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ Ε.Βιντζηλαίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα A. G. Papachristidis 1, G. N. Vadaloykas 1 & V. I. Sogiakas 2 1 4M-VK Civil

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 08.12.2008 Προβλήµατα αντισεισµικού σχεδιασµού διατηρητέων κτιρίων, παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Κατά την διάρκεια των κοπών η κοπτική ακµή καταπονείται οµοιόµορφα σε µήκος της επιφάνειας αποβλίττου ίσο µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Project Managers ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Συνεργάτες: ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Aρης B. Aβδελάς Αναπληρωτής Kαθηγητής Eργ.. MεταλλικώνM Kατασκευών Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών A.Π.Θ. Aντικείμενο Να δοθούν οδηγίες για το σχεδιασμό ξύλινων περιοχές κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία

Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας της Σχολής Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

τη-γη Αρχιτεκτονική µε-τη Σαργέντης & Ν. Συµεωνίδης Γ.-Φοίβος Οκτώβριος 2011

τη-γη Αρχιτεκτονική µε-τη Σαργέντης & Ν. Συµεωνίδης Γ.-Φοίβος Οκτώβριος 2011 Αρχιτεκτονική µε-τη τη-γη Κρίση, περιβαλλοντική εκτίµηση και αποτίµηση της τεχνικής µε γαιόσακους Γ.-Φοίβος Σαργέντης & Ν. Συµεωνίδης Οκτώβριος 2011 Περιεχόµενα παρουσίασης Γιατί αρχιτεκτονική µε-τη-γη?

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηαχανικών η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Βλάσης ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ ΤΕΕ, Απρίλιος 2007 Δύο Κατηγορίες Σεισμικής Μόνωσης (ως προς τα μνημεία) (1) Μόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου 2 TOE Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων Περίληψη: Το TOE αποτελεί ένα εργαλείο τακτοποίησης των αυθαιρέτων και πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ. Σελ. 2 Σεισμική δοκιμή Δομικού συστήματος Τοιχοποιίας της εταιρείας ΝΙΚ. ΚΟΦΙΝΑΣ-ΜΙΧ. ΚΟΦΙΝΑΣ Προκατασκευασμένα Σπίτια

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ. Σελ. 2 Σεισμική δοκιμή Δομικού συστήματος Τοιχοποιίας της εταιρείας ΝΙΚ. ΚΟΦΙΝΑΣ-ΜΙΧ. ΚΟΦΙΝΑΣ Προκατασκευασμένα Σπίτια Σελ. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΈΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΙΣ...5 3.1. Ημιτονική διέγερση σταθερής επιτάχυνσης...5 3.2. Σεισμικές διεγέρσεις...5 4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ...7 5. ΜΕΤΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Διευθυντής: Λειτουργία Δίσκου Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Δίσκος: Ως δίσκος χαρακτηρίζεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Αθήνα, Μάιος 2013 Version_1_0_1 2 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.1 Πίνακες, κατανομές, ιστογράμματα... 1 1.2 Πυκνότητα πιθανότητας, καμπύλη συχνοτήτων... 5 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές Γενικά Για Τη Βελτιστοποίηση Η βελτιστοποίηση µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) την Βελτιστοποίηση Τοπολογίας (Topological Optimization) και β) την Βελτιστοποίηση Σχεδίασης (Design Optimization).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Δρ Π. Κακαβάς, Επίκουρος καθηγητής

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Δρ Π. Κακαβάς, Επίκουρος καθηγητής ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Δρ Π. Κακαβάς, Επίκουρος καθηγητής ΠΑΤΡΑ 17-06-2013 ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΑΓΝΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΑΓΝΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΑΓΝΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Eισαγωγή Πρόκειται για ισόγειο κτίσµα µε υπόγειο και στέγη, και προσκτίσµατα στο πίσω µέρος του οικοπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Στατική προσοµοίωση του µνηµείου της Ροτόντας Θεσσαλονίκης

Στατική προσοµοίωση του µνηµείου της Ροτόντας Θεσσαλονίκης Στατική προσοµοίωση του µνηµείου της Ροτόντας Θεσσαλονίκης Ι.Ν. ουδούµης ρ. Πολιτικός Μηχανικός, αναπλ. καθηγητής Τµήµ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Ο.Η. Φοροζίδου ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός

Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός Ο 19ος αι. είναι µια περίοδος σηµαντικών αλλαγών στον ελλαδικό χώρο - Ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830 - Μεταρρυθµίσεις της οθωµανικής αυτοκρατορίας (Τανζιµάτ,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιωτοπούλου Διονυσία Προϊσταμένη Τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής του νεοκλασικισμού 1. Το δομικό σύστημα που χρησιμοποιείται είναι αυτό της «δοκού επί στύλου», δηλ. κατακόρυφοι φέροντες

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Κ. K. Ευαγόρου ρ. Χηµικός, ιευθυντής Ποιότητας της Τσιµεντοποιίας ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Κύπρου A. Γ. ηµητρίου Μεταλλειολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL Σκοπός της εφαρμογής ABEL είναι η κατανόηση της επιρροής της επιλεγόμενης σεισμικής δράσης (πραγματικό επιταχυνσιογράφημα ή φάσμα κανονισμού) στη σεισμική καταπόνηση μιας κατασκευής καθώς και της προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( ΘΕΡΙΝΑ )

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( ΘΕΡΙΝΑ ) 5 1 1 1η σειρά ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( ΘΕΡΙΝΑ ) ΘΕΜΑ 1 Α. Ας υποθέσουμε ότι x 1,x,...,x κ είναι οι τιμές μιας μεταβλητής X, που αφορά τα άτομα ενός δείγματος μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ TΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Τα δηµογραφικά δεδοµένα τα οποία προέρχονται από τις απογραφές πληθυσµού, τις καταγραφές της φυσικής και µεταναστευτικής κίνησης του πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language)

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language) Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Dr Constantine Sachpazis Civil & Geotechnical Engineer, Member of I.C.E. B.Eng,

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

3. ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ - 25 -

3. ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ - 25 - 3. ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ - 25 - 3.1 ΑΣΒΕΣΤΗΣ Πρόκειται για λιθόκτιστο κεραµοσκεπές κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το 1959. Αποτελείται από τρεις χώρους, από τους οποίους ο µεγαλύτερος χρησιµοποιούνταν ως αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος Πριν την έξοδο στο πεδίο Προετοιμασία σκαριφήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

TITLE: ECOdome NAME OF PARTICIPANT: NIKOS ASIMAKIS ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ

TITLE: ECOdome NAME OF PARTICIPANT: NIKOS ASIMAKIS ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Εισαγωγή Κατανάλωση ενέργειας Στις μέρες μας το ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό περιβάλλον είναι αυξημένο σε σχέση με το παρελθόν. Οι πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα