ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ"

Transcript

1 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΛΕΥΘΗΑΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΔΟ ΣΡΟΦΙΜΟΤ ΕΙΔΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΤ ΟΤΙΑ 1 ALTERO CONFECTIONARY ΘΔΡΗΘΝ ΦΔΡΑ ΞΝΟΡΝΘΑΙΗΝ ΚΔ ΠΝΘΝΙΑΡΑ ΓΔΗΑΠ Anassa 2 ASTIR Α.Θ.ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΔΒΔ ΘΔΡΗΘΝ ΠΝΘΝΙΑΡΑΘΗΑ bitter ASTIR 3 BALLY NUTS ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΠΠΘΔΑΠΚΔΛΝ ΤΖΚΔΛΝ ΑΚΓΓΑΙΝ "BALLY NUTS" 4 CACAO LAMBERT ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΗΘΖΠ ΔΞΔ ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΘΑΟΓΗΔΠ ΠΝΘΝΙΑΡΑΠ (ΞΑΙΔΡΔΠ ΚΔΙΗ ΘΑΟΓΗ)

2 5 CANDERELLE (εισαγωγή ΒΗΑΛ ΑΔ) ΘΔΡΗΘΝ ΘΑΘΑΝ ΠΔ ΠΘΝΛΖ ΓΗΑ ΟΝΦΖΚΑΡΑ ΠΡΗΓΚΗΑΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ ΚΔ ΓΙΘΑΛΡΗΘΝ CANKAO canderelle 6 ΝΚΗΙΝΠ CARREFOUR ΚΑΟΗΛΝΞΝΙΝΠ ΑΟΛΖΡΗΘΝ 7 ΝΚΗΙΝΠ CARREFOUR ΚΑΟΗΛΝΞΝΙΝΠ ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΠΑΙΡΠΑ ΒΗΛΔΓΘΟΔΡ ΚΔ ΚΝΠΡΑΟΓΑ ΚΔ ΙΗΓΝΡΔΟΑ ΙΗΞΑΟΑ "CARREFOUR" ΠΑΙΡΠΑ ΒΗΛΔΓΘΟΔΡ ΚΔ ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ 13% ΘΑΗ ΒΑΠΗΙΗΘΝ ΚΔ ΙΗΓΝΡΔΟΝ ΙΗΞΑΟΑ "CARREFOUR" ΑΓΝ ΑΓΝ 8 ΝΚΗΙΝΠ CARREFOUR ΚΑΟΗΛΝΞΝΙΝΠ ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΠΑΙΡΠΑ ΒΗΛΔΓΘΟΔΡ ΚΔ ΑΟΥΚΑΡΗΘΑ ΣΝΟΡΑΟΗΘΑ "CARREFOUR" ΑΓΝ 9 ΝΚΗΙΝΠ CARREFOUR ΚΑΟΗΛΝΞΝΙΝΠ ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΕΑΚΞΝΛ ΚΞΝΡΗ ΠΔ ΦΔΡΔΠ 10 CHEZ CHOCOLAT, ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΡΔΗΑ ΓΔΥΟΓΗΑ ΘΝΟΑΘΖ ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΠΝΘΝΙΑΡΑ ΓΔΗΑΠ ΚΔ ΚΞΗΠΘΝΡΝ 11 CHIPITA FOODS BULGARIA JSD ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΚΞΑΟΑ ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΥΛ ΚΔ ΘΑΘΑΝ ΘΑΗ ΠΝΘΝΙΑΡΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ

3 12 CMI-2 ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΕΑΚΞΝΛ Bayonne 13 CPW HELLAS AE ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ ΝΙΗΘΖΠ ΑΙΔΠΔΥΠ 14 DΗΡΡΑ AΛΡΝΛΗΝ MARELLA-GIOIA DEL COLLE ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΦΝΠΗΙΗ "Sapori dall' Italia" ΑΓΝ 15 DOLFIN (BIO-LOLI) ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΞΑΓΥΡΝ ΓΟΑΛΗΡΑ BIOLOLLY 16 HORECA ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΘΑΘΑΝ ΠΘΝΛΖ Horeca 17 INTROFEX ΔΞΔ ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΘΑΘΑΝ ΠΘΝΛΖ ΑΒ 18 ΘΑΑΘ Δ.Ξ.Δ ΘΔΡΗΘΝ ΓΟΑΛΗΡΑ ΚΑΛΓΘΝ ΠΔ ΑΡΝΡΔΙΖ ΠΦΟΑΓΗΠΚΔΛΖ ΠΠΘΔΑΠΗΑ 500 ml ΑΓΝ

4 19 KELLOGGS ΑΟΛΖΡΗΘΝ 20 KELLOGGS ΑΟΛΖΡΗΘΝ 21 KELLOGGS ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ ΝΙΗΘΖΠ ΑΙΔΠΖΠ KELLOGGS ALL BRAN FRUIT & NUTS ΚΞΑΟΔΠ ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΥΛ ΑΞΌ ΟΕΗ ΠΗΡΑΟΗ ΠΝΘΝΙΑΡΑ "KELLOGGS- SPECIAL K- CHOCOLATE CHIP" ΚΞΑΟΔΠ ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΥΛ ΑΞΌ ΟΕΗ ΠΗΡΑΟΗ ΘΟΑΛΑ "KELLOGGS-SPECIAL K- RED BERRY" 22 KRAFT FOODS ΑΟΛΖΡΗΘΝ JACOBS ΠΡΗΓΚΗΑΗΝΠ ΘΑΦΔΠ ΑΓΝ 23 LAVAZZA (εισαγωγή ΖΔΙΗΡΡΑ ΔΞΔ) ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΘΑΦΔΠ ESPRESSO ΠΔ ΑΡΝΚΗΘΔΠ ΚΔΟΗΓΔΠ Lavazza espresso familia 24 LIDL HELLAS & ΠΗΑ Ν.Δ ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΚΞΟΔΡΠΔΙ ΚΔ ΑΙΑΡΗ "CRUSTI ROC" ΑΓΝ 25 LIDL HELLAS & ΠΗΑ Ν.Δ ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΛΝΛΡΙΠ - ΚΑΘΑΟΝΛΗΑ, ΞΟΝΦΝΛ ΕΚΑΟΗΘΥΛ "VITASIA" ΑΓΝ

5 26 LIDL HELLAS & ΠΗΑ Ν.Δ ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΕΚΑΟΗΘΑ (PASTALSOLE - TAGLIOLINE AL SALMONE) "PASTALSOLE" ΑΓΝ 27 MAKRO CASH & CARRY HELLAS S.A. ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΠΡΗΓΚΗΑΗΝΠ ΘΑΦΔΠ "FINE FOOD INSTANT COFFEE" ΑΓΝ 28 MAKRO CASH & CARRY HELLAS S.A. ΑΟΛΖΡΗΘΝ RIOBA CHOCOLATE DRINK ΠΘΝΛΖ ΟΝΦΖΚΑΡΝΠ ΚΔ ΘΑΘΑΝ ΑΓΝ 29 MAX PERRY HANDMADE CHOCOLATE ΘΔΡΗΘΝ ΘΝΒΔΟΡΝΟΑ ΓΔΗΑΠ Max Perry hand made 30 MISTER COOL ΑΟΛΖΡΗΘΝ 31 NESTLE HELLAS S.A.I ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΞΑΓΥΡΝ ΓΟΑΛΗΡΑ MR COOL LONGSTICK ΕΥΚΝΠ ΙΑΣΑΛΗΘΥΛ ΠΔ ΘΝΘΘΝΠ "MAGGI Κεσογειακοί" ΑΓΝ 32 NESTLE HELLAS S.A.I ΑΟΛΖΡΗΘΝ NESQUICK PLUS NESTLE ΟΝΦΖΚΑ ΘΑΘΑΝ ΑΓΝ

6 33 NESTLE HELLAS S.A.I ΑΟΛΖΡΗΘΝ 34 ROSEN EISKREM GmbH(εισαγωγή LIDL) ΑΟΛΖΡΗΘΝ NESCAFE CLASSIC NESTLE HELLAS ΑΓΝ ΓΟΑΛΗΡΑ Gelatelli lemon and lime ΠΔ ΑΡΝΡΔΙΖ ΠΦΟΑΓΗΠΚΔΛΖ ΠΠΘΔΑΠΗΑ 660 ml(6x110 ml) ΑΓΝ 35 ΚΑΟΗΛΝΞΝΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΘΑΦΔ Α.Δ. (STARBUCKS) ΘΔΡΗΘΝ ΚΞΑΟΔΠ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΥΛ ΦΟΝΡΥΛ & ΜΖΟΥΛ ΘΑΟΞΥΛ STARBUCKS 36 TASTY FOODS S.A. ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΡΟΑΓΑΛΔΠ ΚΞΝΘΗΔΠ ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΥΛ ΚΔ ΒΟΥΚΖ ΘΑΗ ΠΝΘΝΙΑΡΑ ΓΔΗΑΠ 37 TASTY FOODS S.A. ΑΟΛΖΡΗΘΝ 38 TASTY FOODS S.A. ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ ΚΔ ΓΔΚΗΠΖ ΑΞΌ ΘΑΘΑΝ ΘΑΗ ΓΑΙΑ ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ ΓΗΑ ΞΟΥΗΛΝ (ΚΔ ΒΟΥΚΖ- ΠΝΘΝΙΑΡΑ) "QUAKER - ΡΟΑΓΑΛΔΠ ΚΞΝΘΗΔΠ ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΥΛ ΚΔ ΒΟΥΚΖ ΘΑΗ ΠΝΘΝΙΑΡΑ ΓΔΗΑΠ"

7 39 TASTY FOODS S.A. ΘΔΡΗΘΝ ΞΑΠΡΔΙΗ ΠΝΠΑΚΗΝ (SESAME BAR) TASTY NATURALS 40 TULIP FOOD COMPANY GmpH ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΠΑΙΑΚΗ ΑΔΟΝΠ ΘΑΞΛΗΠΡΝ 41 VAN HOUTEN ΑΟΛΖΡΗΘΝ VAN HOUTEN KAKAO ΑΓΝ 42 WALKER SNACK FOODS LTD UTHROGLE MILLS ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΛΗΦΑΓΔΠ ΒΟΥΚΖΠ 43 WHOLE EARTH FOODS ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ ΞΟΥΗΛΝ ΚΔ ΛΗΦΑΓΔΠ ΘΑΙΑΚΞΝΘΗΝ "CORN FLAKES" "WHOLE EARTH - CORN FLAKES ORGANIC" 44 ΑΒ ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ Α.Δ. ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΚΔΡΟΗΝ ΘΟΗΘΑΟΑΘΗ "ΑΒ ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ" ΑΓΝ 45 ΑΒ ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ Α.Δ. ΘΔΡΗΘΝ ΠΝΘΝΙΑΡΑ ΡΟΝΦΑΠ Delhaize

8 46 ΑΓΑΞΖΡΝΠ ΓΑΠΡΟΝΛΝΚΗΑ Α.Δ. ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΠΝΘΝΙΑΡΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΑΓΑΞΖΡΝΠ 47 ΑΓΟΝΡΝΟΗΠΡΗΘΝΠ ΠΛΑΗΡΔΟΗΠΚΝΠ ΓΛΑΗΘΥΛ ΡΟΗΓΥΛΝ Λ. ΈΒΟΝ ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΡΟΑΣΑΛΑΠ ΘΑΡΔΟΝΠ "ΓΑΗΑ" ΑΓΝ 48 ΑΡΙΑΛΡΑ Α.Δ. ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΜΔΟΝΤΖΚΔΛΔΠ ΛΗΦΑΓΔΠ ΘΑΙΑΚΞΝΘΗΝ CORN FLAKES 49 ΑΡΙΑΛΡΑ Α.Δ. ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΡΟΑΓΑΛΑ ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ ΑΞΌ ΠΗΡΑΟΗ COCO POPS 50 ΑΡΙΑΛΡΑ Α.Δ. ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΜΔΟΝΤΖΚΔΛΝΗ ΘΝΘΘΝΗ ΟΕΗΝ COCO POPS 51 ΑΡΙΑΛΡΑ Α.Δ. ΑΟΛΖΡΗΘΝ 52 ΑΡΙΑΛΡΑ Α.Δ. ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ ΑΞΌ ΦΙΝΗΝ ΠΗΡΑΟΗΝ ALL-BRAN PLUS ΡΟΑΓΑΛΔΠ ΛΗΦΑΓΔΠ ΑΞΌ ΟΕΗ ΘΑΗ ΠΗΡΑΟΗ ΝΙΗΘΖΠ ΑΙΔΠΖΠ ΚΔ ΘΝΚΚΑΡΗΑ ΠΝΘΝΙΑΡΑΠ

9 53 ΑΡΙΑΛΡΑ Α.Δ. ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΓΑΣΡΙΗΓΗΑ ΑΞΌ ΑΛΑΚΗΘΡΑ ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ ΝΙΗΘΖΠ ΑΙΔΠΔΥΠ 54 ΑΡΙΑΛΡΑ Α.Δ. ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΜΔΟΝΤΖΚΔΛΝΗ ΘΝΘΘΝΗ ΟΕΗΝ 55 ΑΦΝΗ Θ.& Α. ΚΞΑΘΝΓΗΑΛΛΖ ΝΔ ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΘΑΠΑΡΝ ΟΝΚΔΙΖΠ 56 ΑΦΝΗ ΙΑΚΞΝ Α.Δ. ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΞΑΠΡΔΙΗ ΠΝΠΑΚΗΝ ΚΔ ΑΚΓΓΑΙΑ "ΑΦΝΗ Η. ΙΑΚΞΝ" 57 Β.ΒΝΡΠΔΙΑ ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΣΑΙΒΑΠ ΒΝΡΠΔΙΑΠ 58 Β.ΒΝΡΠΔΙΑ ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΙΝΘΝΚΗΑ Β.ΒΝΡΠΔΙΑ ΔΙΔΓΣΝ ΞΑΠΝΠΗΑ 59 ΒΗΘΖ ΑΔ ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΥΚΝΞΙΑΡΖ ΘΝΚΚΔΛΖ

10 60 ΒΗΝΡΔΣΛΗΑ ΕΚΑΟΗΘΥΛ Γ. ΘΑΕΑΘΝ ΘΔΡΗΘΝ ΡΟΑΣΑΛΑΠ ΚΔ ΓΑΙΑ "ΟΝΓΝΞΖ" ΑΓΝ 61 ΓΔΠΗΠ ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΞΑΠΡΔΙΗ ΣΔΗΟΝΞΝΗΖΡΝ 62 ΓΗΥΡΖΠ Α.Δ. ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΚΞΔΠΑΚΔΙ "ΓΗΥΡΖΠ" ΑΓΝ 63 ΓΗΥΡΖΠ Α.Δ. ΑΟΛΖΡΗΘΝ HEMO ΟΝΚΖΚΑ ΚΔ ΘΑΘΑΝ ΘΑΗ ΒΛΖ ΑΓΝ 64 ΔΒΓΑ ΑΒΔΔ ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΞΑΓΥΡΝ ΓΟΑΛΗΡΑ CHILL OUT TWIST ΑΓΝ 65 ΔΓΔΠΚΑ ΑΔΒΔ ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΞΑΟΗΕΑΘΗ 66 ΔΙΑΗΠ - UNILEVER ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΕΥΚΝΠ ΠΔ ΘΝΘΘΝΠ ΙΑΣΑΛΗΘΥΛ "KNORR-BIO" ΑΓΝ

11 67 ΔΙΑΗΠ - UNILEVER ΑΟΛΖΡΗΘΝ 68 ΔΙΑΗΠ - UNILEVER ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑ ΚΑΓΗΝΛΔΕΑΠ ΣΥΟΗΠ ΑΓΝ "HELLMANN's" ΞΑΓΥΡΝ ΓΟΑΛΗΡΑ ΚΔ ΑΟΥΚΑ COLA, ΦΟΑΝΙΑ, ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ & ΙΔΚΝΛΗ ΚΔ ΔΞΗΘΑΙΤΖ ΚΔ ΑΟΥΚΑ ΡΠΗΣΙΝΦΝΠΘΑΠ ΘΑΗ ΚΔ ΕΑΣΑΟΥΡΑ ΠΔ ΑΡΝΡΔΙΖ ΠΦΟΑΓΗΠΚΔΛΖ ΠΠΘΔΑΠΗΑ 324g,300ml ΑΓΝ ΑΓΝ 69 ΔΙΑΗΠ - UNILEVER ΘΔΡΗΘΝ ΞΑΓΥΡΝ ΓΟΑΛΗΡΑ CALLIPO ΦΟΑΝΙΑ 70 ΔΙΓΔΘΑ Α.Δ. ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ ΝΙΗΘΖΠ ΑΙΔΠΔΥΠ 95% 71 ΔΟΥΞΑΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΟΕΗΝ ΘΑΗ ΕΚΑΟΗΘΥΛ Α.Δ. ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΘΝΣΙΗΑ ΕΚΑΟΗΘΑ ΑΞΌ ΠΗΚΗΓΓΑΙΗ ΠΘΙΖΟΝ ΠΗΡΝ "COMBINO" ΑΓΝ 72 ΕΖΡΑ ΕΑΣΑΟ/ΘΖ ΔΞΔ ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΑ ΙΝΘΝΚΗΑ ΠΝΛΡΕΝΘΗ

12 73 ΘΑΛΝΠ - ΘΟΗΘΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΠΝΘΝΙΑΡΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΚΔ ΜΖΟΝΠ ΘΑΟΞΝΠ 74 Η. ΘΑΓΘΔΙΑΟΖΠ- Ξ. ΘΝΟΥΛΑΠ ΝΔ ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΠΝΘΝΙΑΡΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΚΔ ΡΟΗΚΔΛΑ ΦΝΛΡΝΘΗΑ 75 ΗΝΛ Α.Δ. ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΘΑΘΑΝ ΗΝΛ 76 ΘΔΙΔΠΗΓΖΠ ΞΟΝΓ.- ΘΔΙΔΠΗΓΖΠ ΓΖΚ. ΝΔ ΘΔΡΗΘΝ ΠΝΘΝΙΑΡΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΚΔ ΘΑΒΝΟΓΗΠΚΔΛΑ ΑΚΓΓΑΙΑ 77 ΘΟΗ-ΘΟΗ Α.Δ. ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΞΑΓΥΡΝ ΓΟΑΛΗΡΑ TOP ΦΟΑΝΙΑ 78 ΘΟΗ-ΘΟΗ Α.Δ. ΘΔΡΗΘΝ ΞΑΓΥΡΝ ΓΟΑΛΗΡΑ TURILLO 79 ΙΝΘΝΚΗΑ ΑΓΓ. ΙΔΚΑ, ΕΑΣΑΟΥΓΖ ΞΟΝΗΝΛΡΑ - ΙΑΓΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΚΝΠΡΝΙΝΘΝΚΑ ΚΔ ΘΑΟΓΗ

13 80 ΚΗΣΑΙΝΞΝΙΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΔΡΗΘΝ ΞΑΠΡΔΙΗ ΙΑΚΗΑΠ ΚΔ ΚΔΙΗ ΚΗΣΑΙΝΞΝΙΝΠ 81 ΚΞΝΙΝΓΗΥΟΓΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΚΞΑΘΙΑΒΑΠ ΡΟΗΘΑΙΗΛΝ 82 Ξ.Γ.ΛΗΘΑΠ ΑΒΔΔ ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΚΝΟΡΑΓΔΙΑ ΠΔ ΦΔΡΔΠ 83 ΞΟΥΡΝ ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΠΝΘΝΙΑΡΑ ΦΝΛΡΝΘΗ 84 ΠΥΘΟΑΡΖΠ ΔΑΓ. ΑΛΡΥΛΗΝ ΘΔΡΗΘΝ ΣΑΙΒΑΠ ΚΔ ΑΚΓΓΑΙΑ 85 ΦΠΖ ΑΔΒΔ ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ ΠΗΡΑΟΗΝ ΚΔ ΠΝΘΝΙΑΡΑ "CHOCO LIND - ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ ΦΠΖ"