ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!!"

Transcript

1 ΚΟΚΚΗΝΟ Πξνζνρή! Tα πξνϊόληα απηά πξνέξρνληαη ή είλαη πηζαλό λα πξνέξρνληαη από δώα πνπ έρνπλ ηξαθεί µε µεηαιιαγµέλνπο νξγαληζκνύο. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιαµβάλεη επίζεο ηα πξνϊόληα ηωλ εηαηξηώλ πνπ έρνπλ δώζεη αζαθείο απαληήζεηο θαη ηα πξνϊόληα εηαηξηώλ πνπ δελ έρνπλ απαληήζεη ζην ζρεηηθό εξωηεκαηνιόγην. ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Γηα ηα πξνϊόληα απηά νη εηαηξίεο παξαγωγήο ήδε αλαδεηνύλ ηξόπνπο γηα λα εμαζθαιίζνπλ δωνηξνθέο απαιιαγκέλεο από µεηαιιαγµέλνπο νξγαληζκνύο θαη έρνπλ δεζκεπηεί εγγξάθωο όηη ζην άκεζν κέιινλ ζα "θαζαξίζνπλ" ην ζύλνιν ηωλ δωνηξνθώλ από µεηαιιαγµέλα ζπζηαηηθά. ΠΡΑΗΝΟ Γηα ηα πξνϊόληα απηά νη εηαηξίεο παξαγωγήο εγγπώληαη όηη πξνέξρνληαη από δώα πνπ δελ έρνπλ ηξαθεί µε µεηαιιαγµέλνπο νξγαληζκνύο. ΠΡΑΗΝΟ Γηα ηα πξνϊόληα απηά ε Greenpeace έρεη πξαγκαηνπνηήζεη έιεγρν ηωλ πηζηνπνηεηηθώλ πνπ δηαζέηνπλ νη παξαγωγνί από ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο γηα ηε ρξήζε µε µεηαιιαγµέλωλ νξγαληζκώλ ζηηο δωνηξνθέο. ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΑΤΓΑ-ΚΟΣΟΠΟΤΛΑ Aγ.Iωάλλεο Κνηόπνπια HQF Fresh Κνηόπνπια Xξπζά Απγά Αθνη Παπαµηθξνύιε Ενύξαο Φάξκ Αγγειάθεο Κνηόπνπια Αγγειάθεο Βιαράθεο Απγά Γαιαλόο Κνηόπνπια Βιαράθεο Γαιαλόο Κνηόπνπια Μεζεκεξίνπ Κειαϊδίηεο Κνηόπνπια Κειαϊδίηεο Αθνί Κιεκέληδνπ- Κιεκέληδνο Κνηόπνπια Πιεζηώηε Κξείηηνλ Κνηόπνπια Κξείηηνλ Λεηβαδίηεο Κνηόπνπια Λεηβαδίηεο Σελίδα 1 από 10

2 Μέγα Φάξκ Απγά Μηκίθνο Κνηόπνπια Νηηζηάθνο Κνηόπνπια Όξληζα Κνηόπνπια Πίλδνο Κνηόπνπια Πηελνπαξαγωγή Κνηόπνπια Πηελνηξνθηθόο πλεηαηξηζκόο 'Aξηαο Κνηόπνπια αξακνύξηζε Κνηόπνπια αξζύξ Κνηόπνπια ύλθν Κνηόπνπια Μέγα Φάξκ HQF Νηηζηάθνο Όξληζα Πίλδνο Πηελνπαξαγωγή Πηελνηξνθηθόο πλεηαηξηζκόο 'Aξηαο αξακνύξηζε αξζύξ ύλθν ΠΡΟΪΟΝΣΑ Carnation Cretalat ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ Nestlé Κξηαξάο Cretalat Σπξνθνκηθά Κξηαξάο Dolca Lurpak Mister Cheez Σπξί - Σξηγωλάθηα N Joy Neslac Twinko Αγλό Κξέκα Αγλό Σπξνθνκηθά Αγλό Φξέζθν Αιπίλν Βνύηπξν Αιπίλν Σπξνθνκηθά Αιπίλν Φέηα Βίγια Σπξνθνκηθά Γέιηα Κξέκα Γέιηα Μilko Nestlé Arla Friesland Nestlé Δβξνθάξκα Αγλό Αγλό Αγλό Αιπίλν Αιπίλν Αιπίλν Βίγια Γέιηα Γέιηα Σελίδα 2 από 10

3 Γέιηα Φέηα Γέιηα Γέιηα Φξέζθν Γέιηα Γειθνί Μπδήζξα Γειθνί Φέηα Γνπθίδεο Κξέκα Γειθνί Γειθνί Γνπθίδεο Γνπθίδεο Σπξνθνκηθά Γνπθίδεο Γνπθίδεο Φέηα ΓΧΓΧΝΖ Φέηα ΓΧΓΧΝΖ Φξέζθν Δβξνθάξκα Σπξνθνκηθά Δβξνθάξκα Φξέζθν Ήπεηξνο Φέηα Κνιηόο Σπξoθνκηθά Γνπθίδεο ΓΧΓΧΝΖ ΓΧΓΧΝΖ Δβξνθάξκα Δβξνθάξκα Ήπεηξνο Κνιηόο Κνιηόο Φξέζθν Κνιηόο Κξέκα Σπξηνύ Νatural Buko Κξέκα Σνπίλν Φέηα Φξέζθν Arla Νενγάι Σπξνθνκηθά Νενγάι Νενγάι Φξέζθν Νενγάι Ννπλνύ Ννπλνύ Κξέκα Όιπκπνο Όιπκπνο Σπξνθνκηθά Παγώλεο Σπξνθνκηθά Πίλδνο Σπξνθνκηθά Friesland Friesland Όιπκπνο Όιπκπνο Παγώλεο Πίλδνο Ρνδόπε Σπξνθνκηθά Ρνδόπε Ρνδόπε Φξέζθν Ρνδόπε Σελίδα 3 από 10

4 ΔΡΓΑΛ Φξέζθν Σειεκέο Γθιίηζα ΔΡΓΑΛ Ήπεηξνο ΣΤΡΑ Σπξνθνκηθά ΣΤΡΑ Σύξθν Σπξνθνκηθά Σπξνθνκηθά Θάζνπ Σπξνθνκηθά Πξνϊόληα Νάμνπ Κξέκα Φέηα Σύξθν Σπξνθνκηθή Θάζνπ- Σξνπιηάξεο Κνπθόπνπινο-Σπξνθνκηθά Πξνϊόληα "Νάμνο" Φξέζθν Φάξκα Κνπθάθε Φάξκα Κνπθάθε Σπξνθνκηθά Φάξκα Κνπθάθε Φάξκα Κνπθάθε ΓΗΑΟΤΡΣΗΑ-ΔΠΗΓΟΡΠΗΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ Advance After School Choco Beautiful Chocomania Danette Δπηδόξπηα Duettino FruYo Harmony Nouvelle Vitaline Αγλό Γηανύξηηα Αθνη ηάκνπ Γηανύξηηα ΓΔΛΣΑ Γηανύξηηα Γεκεηξίνπ Γηανύξηηα ΔΛ ΓΑΛ Γηανύξηηα ΓΔΛΣΑ MEΒΓΑΛ MΔΒΓΑΛ ΓΔΛΣΑ ΓΔΛΣΑ Αγλό Αθνη ηάκνπ ΓΔΛΣΑ Γεκεηξίνπ ΔΛ ΓΑΛ ΡΖΓΑ Σελίδα 4 από 10

5 ΚΑΡΑΛΖ Βηνκ. Ζπείξνπ Γηανύξηη Καξακειέ Κνιηόο Γηανύξηηα Κξη-Κξη Γηανύξηηα Γηανύξηηα Νενγάι Γηανύξηηα Όιπκπνο Γηανύξηηα ΔΡΓΑΛ Γηανύξηηα ηθάγν Σπξάο Γηανύξηηα Σπξνθνκηθά Θάζνπ Γηανύξηη Γηανύξηηα ΚΑΡΑΛΖ Βηνκ. Ζπείξνπ Κνιηόο Κξη-Κξη Νενγάι Όιπκπνο ΔΡΓΑΛ ΣΤΡΑ Σπξνθνκηθή Θάζνπ- Σξνπιηάξεο Φάξκα Κνπθάθε Γηανύξηηα Φάξκα Κνπθάθε ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ Aqua Hellas Ηρζπνηξνθεία Αηαιάληεο ΔΠΔ Lion Iρζπνθαιιηέξγεηεο Neptunus Octopus Sea Farm Ionian Simi Fish Sparfish Τδαηνθαιιηέξγεηεο Γαιαμίδη Θαιάζζηεο Καιιηέξγεηεο Διιεληθέο Ηρζπνθαιιηέξγεηεο Δύξηπνο Ηρζπνθαιιηέξγεηεο Αγηά Ηρζπνθαιιηέξγεηεο Κξήηεο Ηρζπνηξoθεία Ηζάθεο Ηρζπνηξoθεία Ναππιίνπ Ηρζπνηξνθεία Κεθαινληάο Ηρζπνηξνθηθή Διιάο ΑΔ Σελίδα 5 από 10

6 ειόληα Τδαηνθαιιηέξγεηεο ΚΟΡΧΝΗ ΠΑΓΧΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ Algida Παγωηά Αγλό Παγωηά Γέιηα Παγωηά Γωδώλε Παγωηά ΔΒΓΑ Παγωηά Κξη-Κξη Παγωηά Unilever Αγλό ΓΔΛΣΑ Παγωηά Γωδώλε ΔΒΓΑ Κξη-Κξη ΥΟΗΡΗΝΟ - ΚΡΔΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ Boss Hamburger Boss Μπξηδόιεο Boss νπβιάθηα Creta Farm Εαµπόλ Creta Farm Παξίδα Boss Boss Boss Creta Farm Creta Farm Creta Farm αιάµη Αέξνο Dianik Λνπθάληθα Dianik Μνξηαδέια Dianik Μπέηθνλ Primo Λνπθάληθα Primo Μνξηαδέια Primo αιάκη Αλαληάδεο Λνπθάληθα Αλαληάδεο Παξηδάθη Αλαληάδεο αιάµη Β.Η.Κ.Η Μπέϊθνλ Β.Η.Κ.Η Παξηδάθη Β.Η.Κ.Η αιάµη Creta Farm Dianik Dianik Dianik Primo Primo Primo Αλαληάδεο Αλαληάδεο Αλαληάδεο Β.Η.Κ.Η Β.Η.Κ.Η Β.Η.Κ.Η Σελίδα 6 από 10

7 Βέθθα Xoηξνµέξη Βέθθα Γαινπνύια Βέθθα Λνπθάληθα Βέθθα αιάµη Έδεζµα Λνπθάληθα Έδεζµα Παξίδα Έδεζµα αιάµη Ειάηεο Αιιαληηθά Θξάθε Παξηδάθη Θξάθε Πηθ-Νηθ Θξάθε Υνηξηλό Κάξληθα Αιιαληηθά ΚΡΔ.ΚΑ Κξέαο Νίθαο Γαινπνύια Καπληζηή Νίθαο Λνπθάληθα Νίθαο Μεξηδάθη από Πξόβεην Νίθαο Πάξηδα Νίθαο αιάµη Παζζηάο Λνπθάληθα Παζζηάο Παξηδάθη Παζζηάο αιάκηα Τθαληήο Κεθηεδάθηα Τθαληήο Λνπθάληθα Τθαληήο Μπέηθνλ Τθαληήο Παζηνπξκάο Τθαληήο Φηιέην Γαινπνύιαο Βέθθα Βέθθα Βέθθα Βέθθα Έδεζµα Έδεζµα Έδεζµα Ειάηεο Θξάθε Θξάθε Θξάθε Κάξληθα ΚΡΔ.ΚΑ Νίθαο Νίθαο Νίθαο Νίθαο Νίθαο Παζζηάο Παζζηάο Παζζηάο Τθαληήο Τθαληήο Τθαληήο Τθαληήο Τθαληήο ΦΑΡΗΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ Smoki Πέζηξνθα Smoki νινκόο Νεξεύο Λαπξάθη Νεξεύο πλαγξίδα Smoki Smoki Νεξεύο Νεξεύο Σελίδα 7 από 10

8 Νεξεύο Σζηπνύξα Ξηθίαο Κνιηνί Ξηθίαο αξδέιιεο Νεξεύο Ξηθίαο Ξηθίαο ΜΔΣΑΛΛΑΓΜΔΝΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ SOS Αιιαληηθά : ΑΝΑΝΗΑΓΖ Γηανύξηηα Δπηδόξπηα: Γηανύξηη After School Choco () FruYo γηανύξηη κε δεκεηξηαθά () Nouvelle, () Caramele () Corn Flakes (Tasty) Δπεμεξγαζκέλεο ληνκάηεο: Brava Ketchup (Med Foods) Επκαξηθά θαη ζάιηζεο δπκαξηθώλ: La Mediterranea (Γηνπξηκάθ) Pasta Italia (Γηνπξηκάθ) Μάθβει Επκαξηθά (Γηνπξηκάθ) Σνξηειίληα (ΑΒΔΕ) Κνλζέξβεο: Παιίξξνηα Βνδηλό κε αξαθά (Παιίξξνηα) Παιίξξνηα Γίγαληεο γηαρλί (Παιίξξνηα) Παιίξξνηα Νηνικαδάθηα Γηαιαληδί (Παιίξξνηα) Παιίξξνηα πεηδνθάη (Παιίξξνηα) πνξέιαηα Μαξγαξίλεο: Σελίδα 8 από 10

9 Corolla (Κνξέ) Standard πνξέιαηα (Standard) Union νγηέιαην (Παπνπηζάλεο) Δύα (Διιεληθέο Γεκηνπξγίεο) Μάλα Αξαβνζηηέιαην (Παπνπηζάλεο) Μάλα Βακβαθέιαην (Παπνπηζάλεο) νγηόια (Κνξέ) νξίλα (Διιεληθέο Γεκηνπξγίεο) Σν Λακπεξό (κύινη όγηαο) αιάηεο άιηζεο νύπεο: 17 Delicatessen Farma (Olympus Foods) 17 Delicatessen Mustard Sauce (Olympus Foods) 17 Delicatessen Μειηηδαλνζαιάηα (Olympus Foods) 17 Delicatessen Ρώζηθε αιάηα (Olympus Foods) 17 Delicatessen Σπξνζαιάηα (Olympus Foods) Brava Μνπζηάξδα (Med Foods) Chef Grec Σπξνζαιάηα (Κνύηξαο) Chef Grec Ρώζηθε αιάηα (Κνύηξαο) Chef Grec Σαξακνζαιάηα (Κνύηξαο) Chef Grec Σδαηδίθη (Κνύηξαο) Delicia Μνπζηάξδα (Med Foods) BEM Μειηηδαλνζαιάηα (BEM) BEM Ρώζηθε αιάηα (BEM) BEM Σαξακνζαιάηα (BEM) BEM Σδαηδίθη (BEM) Σελίδα 9 από 10

10 νθνιάηεο Καξακέιεο: Oscar νθνιάηεο (Oscar) Παγωηά: ΑΓΝΟ Σζηπο λαθο: Cheetos (Tasty) Doritos (Tasty) Φνπληνύληα (Tasty) Lay s (Tasty) Pitsinia (Tasty) Ruffles (Tasty) Tasty Snacks (Tasty) Tsakiris Chips κε αιάηη πάπξηθα (Σζαθίξεο) Tsakiris Chips κε αιάηη ξίγαλε (Σζαθίξεο) Ψωκί Φξπγαληέο: Ferro Κξηηζίληα κε ζθόξδν (Αζ. Οηθ. Αξηνπνηία) Ferro Κξηηζίληα κε ζνπζάκη (Αζ. Οηθ. Αξηνπνηία) Σελίδα 10 από 10

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ρφπανςη Περιβάλλοντοσ Επιμόλυνςη Τροφίμων. Ο ρόλοσ του Γ.Χ.Κ. Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο Ν. Νηθόιεο

Ρφπανςη Περιβάλλοντοσ Επιμόλυνςη Τροφίμων. Ο ρόλοσ του Γ.Χ.Κ. Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο Ν. Νηθόιεο Ρφπανςη Περιβάλλοντοσ Επιμόλυνςη Τροφίμων Ο ρόλοσ του Γ.Χ.Κ. Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο Ν. Νηθόιεο Ρύπαλζε επηθαλεηαθώλ πδάησλ θαη ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα Απνξξίκαηα θαύζε απνξξηκάησλ Ρύπαλζε αηκόζθαηξαο εδάθνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΛΕΥΘΗΑΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΔΟ ΣΡΟΦΙΜΟΤ ΕΙΔΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΤ ΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΜΔ ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Καιώο ήιζαηε ζηελ επξσπατθή έξεπλα γηα ηηο ΜΜΔ θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηνύληαη πεξίπνπ 5-10 ιεπηά. αο επραξηζηνύκε! Σερλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ο Μ Η Ρ Ο Σ

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ο Μ Η Ρ Ο Σ Βιολογία Γ Λυκείου Γενικής Παιδείας Θέμα Α ο : Σηηο παξαθάησ εξσηήζεηο λα ζεκεηώζεηε ζην ηεηξάδην ζαο ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε Σσζηή απάληεζε : Α1) Ζ ζύθηιε νθείιεηαη ζε : i) Βαθηήξηα ii) Πξσηόδσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 22ο 3-8/4/2011 Παρασκεσή 8/4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέηη εκηίμηζηρ κινδύνος ηηρ ςπεπσπέυζηρ συπών από

Διαβάστε περισσότερα

Βηοηετληθό Επηκειεηήρηο Αζελώλ 24-02-2014

Βηοηετληθό Επηκειεηήρηο Αζελώλ 24-02-2014 Βηοηετληθό Επηκειεηήρηο Αζελώλ 24-02-2014 Εκκαλοσήι ηάληδος Γεληθός ύκβοσιος Οηθολοκηθώλ θαη Εκπορηθώλ Τποζέζεωλ Β Πρεζβεία ηες Ειιάδος ΠΕΚΙΝΟ Αγνξά ηεο Κίλαο 27 Δπαξρίεο 5 Απηόλνκεο πεξηνρέο Xinjiang

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα:

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα: ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΧΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΑΡΙΛΑΟ Ν. ΦΑΡΑΤΣΗ, ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΙΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Ι (7 ο ΔΞΑΜΗΝΟ) ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ 26/1/2010 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΧΡΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 3 ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, γίλεηαη εβδνκαδηαία αλαθεθαιαίσζε

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Πποοπτικέρ για τιρ Ελληνικέρ Εξαγωγέρ Μαπμάπος Παροσζίαζη: Εσάγγελος Χαϊδάς, αρτιηέκηων, ηέως πρόεδρος ηης ΟΣΜΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα