BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ"

Transcript

1 A/A Αριθμός Πιστοποιητικού 1 PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR COMP GRC 9 PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR COM GRC 18 PYR-LPR Όνομα ΦΑΡΝΟΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ Δ.Ν. Ξαηρώλ-Αζελώλ 16 ΞΑΡΟΑ ΡΖΙ: ΓΗΑΘΝΚΑΡΝΠ ΞΟΝΦΝΛΡΑ ΞΟΑΠΦΑΙΔΗΑΠ & ΓΗΑΠΥΠΖΠ Θεζζαιολίθες 146 ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΡΖΙ: ΘΑΚΞΑΘΑ ΚΑΟΗΑ Ι. Καραζώλος ΞΗΘΔΟΚΗ ΡΖΙ: ΚΞΑΟΚΞΑΟΖΓΝΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ Λάοσζα ΞΑΟΝΠ ΡΖΙ: CLIPPER GROUP - ΡΑΙΔΛΡΕΑΘΖΠ Β. Κσθάιες 49 ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΡΖΙ: ΚΑΛΖ ΠΞ. ΞΑΟΑΠΘΔΖ «ΞΟΝΠΒΔΠΖ» Αγ. Πηέθαλος Αταραβες ΘΔΟΘΟΑ ΡΖΙ: ΞΟΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΟΝΓΝ ΔΞΔ 9 o τικ Οόδοσ-Ιίλδοσ Ρζαϊρη, ΟΝΓΝΠ ΡΖΙ: ΓΖΚ. ΚΞΔΛΔΡΑΡΝΠ & ΠΗΑ Δ.Δ. BENEMAR CO. Αλαπαύζεως 57 ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΡΖΙ: ΓΑΙΑΒΝΟΑ ΔΙΔΛΖ Κωρογηάλλε 60 ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ ΡΖΙ: «ΑΡΙΑΠ» ΚΑΟΗΝΠ ΔΙ. ΠΡΙΗΑΛΝΠ Αγ. Ηεροζέοσ 87 ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ ΡΖΙ: ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΑΘΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ Κάτες Ξοηακώλ 1 ΟΔΘΚΛΝ, ΘΟΖΡΖΠ ΡΖΙ: ΘΝΛΡΑΟΑΡΝΠ Θ. ΗΥΑΛΛΖΠ «ΞΟΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΑΗΓΑΗΝ» Ξέρα Γσαιός ΑΠΡΞΑΙΑΗΑ ΡΖΙ: POSEIDON MARINE SUPPLIERS Αικσρίδος 6-8 & Κσθάιες ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΡΖΙ: SAFETY ΒΑΠ. ΘΥΛ. ΒΑΠΠΝΠ Γογάλες 97 ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΡΖΙ: ΞΔΟΗΘΙΖΠ Ξ. ΞΑΞΑΞΑΙΝ Ηωαλλίλωλ 16 ΘΝΙΥΛΝΠ, ΑΘΖΛΑ ΡΖΙ: Η. ΓΑΚΑΛΑΘΖΠ ΔΞΔ ΒΗ. ΞΔ. Ζραθιείοσ ΝΓ. Β3 ΖΟΑΘΙΔΗΝ, ΘΟΖΡΖΠ ΡΖΙ: ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΓΝΜΑΠΡΑΘΖΠ ΔΞΔ ΒΗ. ΞΔ. Ζραθιείοσ Νδος Π ΖΟΑΘΙΔΗΝ, ΘΟΖΡΖΠ ΡΖΙ: «ΑΙ-ΚΑ» - ΑΙΔΘΝΠ ΚΑΘΟΖΠΞόληοσ 5 ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑ Τυηλής Πίεσης Σύποσ Δοτείφν Υαμηλής Πίεσης

2 ΡΖΙ: ΘΝΡΠΑΚΑΛΖΠ ΠΥΡΖΟΗΝΠ PYR-LPR Νηταιίας & Θσκαηώλ ΣΑΙΘΗΓΑ, ΔΒΝΗΑΠ ΡΖΙ: FLOROS BROS. CO. PYR-LPR Παιακίλος 25 & Θερκοπσιώλ ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΡΖΙ: FIRE SYSTEM 2000 PYR-LPR ΣΟΖΠΡΝ, ΠΞΟΗΓΥΛ 21 Αλδρηαλού 36 ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΡΖΙ: ΚΑΛΡΕΥΟΝΠ, ΗΥΑΛΛΖΠ PYR-LPR Θεβώλ 527 ΑΗΓΑΙΔΥ ΡΖΙ: FIREVAC ΒΑΚΒΑΘΑΟΖΠ, ΑΛΡΥΛΖΠ PYR-LPR Σρ. Αρώλε 12 Λ. ΠΚΟΛΖ, ΑΘΖΛΑ ΡΖΙ: FIREFLY ΘΑΡΠΗΚΗΓΘΝΠ Ξ. & PYR-LPR ΠΗΑ 24 Φρεαηηίδος 31 ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΡΖΙ: ΖΦΑΗΠΡΝΠΑ. & Π. ΚΞΑΡΕΗΝΠ PYR-LPR Πσρκαιή 20 ΔΙΔΠΗΛΑ ΡΖΙ: ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΙΑΓΑΠΓ. PYR-LPR Κοσηζοπούιοσ 5 ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΡΖΙ: FIRE OFF ΗΥΑΛΛΖΠ PYR-LPR ΞΑΛΑΓΗΥΡΝΞΝΙΝΠ 27 Ππάρηες 119Β ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΡΖΙ: ΞΑΞΑΓΑΡΝΠ, ΑΛΓΟΔΑΠΙ. PYR-LPR Βεργώηε ΑΟΓΝΠΡΝΙΗ ΘΔΦΑΙΝΛΗΑΠ ΡΖΙ: ΠΚΔΥΛ Ι. ΘΑΚΞΑΘΑΠ PYR-LPR Αλωγείωλ 21 ΖΟΑΘΙΔΗΝ, 29 ΘΟΖΡΖΠ ΡΖΙ: «ΠΡΝΣΝΠ» PYR-LPR ΞΑΠΡΟΑΠ ΑΛ. ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠΙ. 30 Αζελώλ 90 ΘΝΟΗΛΘΝΠ ΡΖΙ: Γ. ΣΑΡΕΖΓΔΥΟΓΗΝ PYR-LPR Κηταιηλού 5 ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑ ΡΖΙ: ΞΑΙΝ Θ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ PYR-LPR Αρηζηείδοσ 41 ΣΑΙΑΛΓΟΗ ΡΖΙ: Π. ΚΑΡΔΛΡΕΗΑΓΖΠ Γ. PYR-LPR ΞΗΠΡΗΘΝ 33 COMP GRC Βοσηδά 25 ΘΑΗΠΑΟΗΑΛΖ ΡΖΙ: ΘΔΦΑΙΝΓΖ ΚΑΟΗΑ PYR-LPR Αληηοτείας Λ. ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ ΑΘΖΛΑ ΡΖΙ: Δ. ΓΗΑΚΑΛΡΑΘΖ & ΠΗΑ Ν.Δ PYRODIAMANT PYR-LPR Θωλζηαληηλοσπόιεως 97 ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ ΡΖΙ: ΚΞΔΙΙΝΠ, ΚΗΣΑΙΖΠ PYR-LPR Αγ. Θσρηαθή ΞΑΟΓΑ ΡΖΙ: PYR-LPR «ΖΦΑΗΠΡΝΠ-ΡΔΣΛΗΘΖ ΠΟΝ»

3 ΘΑΙΑΚΑΟΑ ΑΛΓΟΗΑΛΛΑ & ΠΗΑ Φ. Θοσθοσιέ 1 ΔΟΚΝΞΝΙΖ, ΠΟΝΠ ΡΖΙ: PYR-LPR ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Ζ. ΚΑΓΘΙΑΟΑΠΙ. Ηωαλλίλωλ 35 ΞΟΔΒΔΕΑ ΡΖΙ: PYR-LPR ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΚΑΚΑΙΖΠ Θοκκέλοσ 195 ΑΟΡΑ ΡΖΙ: PYR-LPR ΑΛΦΑΛΡΖ ΚΑΟΗΑ Ξάροδος Αθαρλαλίας ΙΔΘΑΓΑ ΡΖΙ: PYR-LPR ΠΞΟΗΓΥΛ-ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΓΑΡΠΝΙΖΠ «ΒΗΝΓΝΚΖ» Δζλ. Ξαι/ηζας 41 ΘΔΟΘΟΑ ΡΖΙ: PYR-LPR ΣΑΡΕΖΙΑΝ ΗΥΑΛΛΖΠ Ξσργη (Πηασροσ Ξέρακα) ΘΥΠ ΡΖΙ: PYR-LPR ΞΑΡΝΣΑΠ ΓΖΚ. ΣΟΖΠΡΝΠ Αζελώλ 5 ΟΗΝ ΡΖΙ: PYR-LPR ΣΟΖΠΡΝΠ ΚΞΝΘΝΒΑΙΑΠ & ΠΗΑ Γωδώλες 151 ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΡΖΙ: PYR-LPR ΚΝΡΠΑΡΠΝΠ- Γ. ΓΖΚΖΡΟΑΘΝΠ Θαιακώλ 5 Λ. ΗΘΝΛΗΝ, ΞΔΟΑΚΑ ΡΖΙ: PYR-LPR ΡΠΗΑΙΚΑΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ Ξερηοτή Σιόες ΘΑΠΡΝΟΗΑ ΡΖΙ: PYR-LPR ΕΑΣΑΟΗΑΠ Π. ΞΔΙΔΘΖΠ Φωθίωλος Λέγρε ΙΑΟΗΝ, ΑΡΡΗΘΖΠ ΡΖΙ: PYR-LPR ΠΞΟΗΓΥΛ ΒΑΠ. ΓΑΕΝΠ Θοιηάηζοσ 21 ΘΝΟΗΛΘΝΠ ΡΖΙ: PYR-LPR ΞΟΝΠΒΔΠΖ-ΘΑΟΑΞΑΡΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ Ππεηζώλ 14 ΑΓ. ΠΡΔΦΑΛΝΠ ΡΖΙ: PYR-LPR ΦΑΗΓΟΑ ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ ΔΞΔ Θοιοθοηρώλε 135 ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΡΖΙ: PYR-LPR ΠΡΑΚΑΡΖΠ Ξ. ΓΔΟΔΚΞΔΖΠ Θερκοπσιώλ 36 ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΡΖΙ: PYR-LPR PYROCAL ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ Γ. ΡΠΗΓΓΝΞΝΙΝΠ Δσρηπίδοσ 48 ΑΓ. ΑΛΑΟΓΟΝΗ ΡΖΙ: PYR-LPR ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Γ. ΘΝΛΗΡΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓ. ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ 75 Λ. ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ ΡΖΙ: PYR-LPR SAF-MAR LTD ΠΑΦ-ΚΑΟ ΠΥΠΡΗΘΑ ΔΞΔ ΞΙΑΡΥΛΝΠ 38 ΘΔΟΑΡΠΗΛΗ ΡΖΙ: PYR-LPR PROTECTOR - Η. ΞΑΞΑΠΡΘΝΞΝΙΝΠ

4 Γ. ΣΝΛΓΟΝΓΑΘΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ. ΚΑΟΛΖ 19 ΑΘΖΛΑ ΡΖΙ: PYR-LPR ΑΦΝΗ ΘΑΙΝΦΥΙΗΑ ΗΔΟΑ ΝΓΝΠ 198 ΑΗΓΑΙΔΥ,ΑΘΖΛΑ ΡΖΙ: PYR-LPR FIRE SECURITY ABEE ΗΥΛΗΑΠ & ΛΗΘΑΠ ΑΣΑΟΛΑΗ ΡΖΙ: PYR-LPR PEGASUS EXPRESS ΖΙΗΑΠ ΣΔΗΚΑΟΗΥΡΖΠ ΔΗΟΖΛΖ ΞΝΙΑΘΖ ΓΔΟΒΔΛΑΘΗΥΛ 33 ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΡΖΙ: PYR-LPR ΓΑΙΑΛΝ ΑΦΝΗ ΑΛΡ/ΟΝ Ξ. ΒΙΑΣΑΘΝ 5 & ΘΑΠΡΝΟΝΠ ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΡΖΙ: PYR-LPR ΞΑΠΒΑΛΡΗΓΖΠ ΑΛ. ΠΞΟΝΠ 16ες ΝΘΡΥΟΗΝ 9 ΒΔΟΝΗΑ ΡΖΙ: PYR-LPR ΠΡΔΦΑΛΝΠ Η. ΓΗΑΛΛΗΡΠΑΠΙ. ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 115 ΘΔΟΑΡΠΗΛΗ ΡΖΙ: PYR-LPR ΒΝΠΠΝΠ ΗΥΑΛ. ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΓΝϊΟΑΛΖΠ 165 ΘΑΙΙΗΘΔΑ ΡΖΙ: PYR-LPR ΓΗΓΔΛΑΘΖΠ Α. ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΓΗΘΥΛΚΝ 18 ΣΑΛΗΑ, ΘΟΖΡΖΠ ΡΖΙ: PYR-LPR ΘΔΝΙΝΓΝΠ Γ. ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 92 Ξ. ΦΑΙΖΟΝ, ΑΘΖΛΑ ΡΖΙ: PYR-LPR QUICK SERVICE ΗΥΑΛΛΖΠ ΔΠΡ. ΚΑΛΗΑΡΖΠ ΑΗΓΗΝ 64 ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ ΡΖΙ: PYR-LPR ΘΟΑΠΒΝΙΝΠ Λ. ΚΗΘΟΝΞΝΙΝΠ ΠΑΙΑΚΗΛΝΠ 49 - ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΡΖΙ: PYR-LPR ΞΑΟΑΙΝΠ ΔΙΙΑΠ Γ. ΠΗΚΝΓΖΠ ΓΟΑΚΑΠ 58 - ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΡΖΙ: PYR-LPR PYROMARKET ΗΥΑΛΛΖΠ ΑΙΘ. ΓΗΑΛΛΝ ΑΗΓΑΗΝ 49 - ΘΝΟΓΑΙΙΝΠ ΡΖΙ: PYR-LPR ΚΞΔΙΔΠΖΠ Ξ. ΘΝΟΚΞΔΙΖΠ ΞΑΙΗΝ ΙΗΚΑΛΗ ΠΞΔΡΠΔΠ ΡΖΙ: PYR-LPR ΓΔΥΟΓΑΙΑ ΑΦΝΗ ΑΞ. ΙΝΘΑ 15 ΓΗΑΛΛΗΡΠΑ ΡΖΙ: PYR-LPR ΣΗΥΡΖΠ ΘΥΛ. ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΑΙΑΚΑΛΑΠ 25 ΘΑΙΝΓΟΔΕΑ ΡΖΙ: PYR-LPR ΞΟΑΛ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΡΠΔΞΔΟΘΑΠ & ΠΗΑ ΘΟΑΘΖΠ 65 & ΘΔΟΑΠΝΒΝ- ΞΔΡΟΝΞΝΙΖ

5 >ΡΖΙ: PYR-LPR ΘΝΙΙΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΦΗΙΝΘΔΖΠ 54 Λ. ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΡΖΙ: PYR-LPR «ΞΟΠΝΠ» - Ξ. ΘΑΛΓΟΖ & ΠΗΑ ΣΑΟ. ΡΟΘΝΞΖ 8 ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΡΖΙ: PYR-LPR «ΛΔΝ-ΞΟΝΡΔΣΛΗΘΖ» ΓΗΑΝΕΖΠ Ξ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΓΔΟΗΓΛ 52 ΑΘΖΛΑ ΡΖΙ: PYR-LPR ΑΓΓΔΙΝΠ Γ. ΚΑΛΡΕΥΟΝΠ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ 47Α & ΘΑΙΤΝΠ ΘΑΙΙΗΘΔΑ ΡΖΙ: PYR-LPR PYRELLAS ΑΦΝΗ ΚΑΟΝΓΖ ΞΙΑΡΑΗΥΛ 14 ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΡΖΙ PYR-LPR «ΚΑΚΔ» - ΓΗΑΓΝΣΝΗ Ξ. ΚΑΓΓΝΟΗΓΖ Κ.ΚΑΓΓΝΟΗΓΖ Γ. ΚΔΛΡΖ ΔΞΔ ΞΑΞΑΠΡΟΑΡΝ 75 ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΡΖΙ: , PYR-LPR ARVANITIS ΑΛΛΑ-ΚΑΟΗΑ ΑΟΒΑΛΗΡΖ ΒΗΝΡΔΣΛΗΑ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΥΛ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ- ΓΟΑΘΝΟΗ, ΚΘΝΛΝΠ ΡΖΙ: PYR-LPR ΒΑΠ. ΣΟ. ΘΥΛΠΡΑΛΡΝΞΝΙΝΠ ΛΗΟΒΑΛΑ 36 Θ. ΞΑΡΖΠΗΑ ΡΖΙ: PYR-LPR ΘΝΦΝΠ Λ. ΒΑΠΗΙΔΗΝΠΘΔΟΚΑΛΠΖ ΘΙΗΚΑΡΗΠΚΝΠ - ΖΙΗΑΘΑ ΓΑΚΑΠΘΖΛΝ 25 ΚΔΠΝΙΝΓΓΗ ΡΖΙ: PYR-LPR PAN-FIRE ΞΑΛ. ΛΗΘΝΙΑΘΝΞΝΙΝ & ΠΗΑ OE ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΑ ΗΑΡΟΗΘΑ ΑΔΟΗΑ ΡΠΑΙΓΑΟΖ 87 ΘΑΙΙΗΘΔΑ ΡΖΙ: PYR-LPR FIRE HELLAS A.E. ΞΑΙΑΚΗΓΗΝ 5Α & ΦΥΘΗΥΛΝΠ 60 & ΚΔΘΥΛΖΠ ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΡΖΙ: PYR-LPR ΘΑΟΑΠΚΑΛΖΠ ΘΔΝΓΝΠΗΝΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΑΛΑΓΝΚΥΠΖΠ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΥΛ - ΦΗΙΗΞΞΝ 24 - ΑΟΗΓΑΗΑ ΡΖΙ: PYR-LPR ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΞΑΛ. ΓΗΑΛΛΗΡΠΑΠ ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΑ - ΠΥΠΡΗΘΑ ΙΔΥΦ. ΔΗΟΖΛΖΠ ΞΔΟΑΚΑ

6 86 PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR ΡΖΙ/ΦΑΜ: «ΞΟΝΚΖΘΔΡΗΘΖ» ΔΗΟΖΛΖ Θ. ΡΔΡΟΗΓΘΑ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΔΠ ΞΑΛΡΝΠ ΡΞΝ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ 103 Λ. ΗΥΛΗΑ ΡΖΙ: ΦΑΜ: ΑΓΓΔΙΑΡΝΠ ΘΥΛ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΔΠ ΔΗΓΖ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ ΞΑΟΝΓΝΠ 28 ΝΘΡΥΒΟΗΝ - ΣΑΙΘΗΓΑ ΡΖΙ/ΦΑΜ: ΘΔΝΓΥΟΝΠ ΑΘ. ΠΘΑΛΓΑΙΖΠ - ΘΟΑΛΗΓΗ, ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ ΡΖΙ: ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ ΕΥΟΕΝ ΑΓΘΟΑ, ΙΔΟΝΠ ΡΖΙ: ΚΝΕΔΡΡΗ ΦΟΑΛΘΝ & ΔΚΞΝΟΗΑ ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΥΛ ΔΗΓΥΛ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ 10 - ΒΝΡΑΛΗΘΝΠ ΡΖΙ: , Δ. ΛΗΘΝΙΑΦΓΝ «ΡΕΝΛΗΝ ΔΞΔ» ΠΘΗΑΘΝ 70 - ΑΘΖΛΑ ΡΖΙ: ΦΑΜ: ΚΞΝΠΝΙΑΠ ΝΓΠΠΔΑΠ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΥΛ ΚΔΟΑΟΣΗΑΠ 95 - ΠΔΟΟΔΠ ΡΖΙ: ΞΑΙΝΠ ΔΑΓΓ. ΚΞΑΙΡΑΠ ΔΗΓΖ ΞΟΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΚΗΣΑΙΑΘΝΞΝΙΝ 39 - ΑΘΖΛΑ ΡΖΙ: XΟΠΑΛΘΖ ΔΑΓΓ. ΙΚΞΔΟΖ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΔΠ,, ΔΗΓΖ ΞΟΑΠΦΑΙΔΗΑΠ Γ. ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ 45 ΠΞΑΡΑ ΡΖΙ: , Κ. ΡΠΗΚΞΖ ΔΚΞΝΟΗΑ-ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΥΛ ΠΥΠΡΗΘΥΛ ΚΔΠΥΛ ΦΥΘΗΓΝΠ 8 - ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΡΖΙ: ΦΑΜ: KILL-FIRE ΝΟΑΛΗΑ Σ. ΚΗΣΑΙΝΞΝΙΝ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΔΠ ΑΣΗΙΙΔΥΠ 60 ΑΘΖΛΑ Ρ.Θ ΡΖΙ: ΦΑΜ: ΘΝΙΝΚΑΟΗΔΡΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΑ -

7 98 PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR ELEN GRC 105 PYR-LPR PYR-LPR KYPA GRC 107 PYR-LPR TSIG GRC ΘΑΟΑ ΡΔΞΔΠ ΘΔΠΖ ΝΡΕΑ- ΚΡΗΙΖΛΖ ΡΖΙ: DISCOVERY MARINE ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΞΑΞΑΣΑΡΕΖΠ ΞΟΑΠΦΑΙΔΗΑ - ΞΟΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΓΟ. ΘΔΝΙΝΓΝ 24 ΘΑΗΠΑΟΗΑΛΖ ΡΖΙ: ΦΑΜ: ΓΔΥΟΓΗΑ ΡΠΗΟΝ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΔΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΔΥΠ 24 - ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΡΖΙ: ΑΞΔΟΓΖΠ Φ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΞΗΘ. & ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΥΛ ΓΑΗΝΠ ΞΑΜΝΗ ΡΖΙ: PIROSAVE ΘΥΚΑΠ ΒΑΦΝ ΣΑΡΕΖΟΗΕΝΠ ΔΚΞΝΟΗΝ & ΑΛΑΓΝΚΥΠΖΠ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΥΛ ΖΞΔΗΟΝ 17 ΑΓ. ΑΛΑΟΓΟΝΗ, ΑΘΖΛΑ ΡΖΙ: Β. Δ. ΘΝΡΠΑΚΑΛΖ ΣΑΙΘΗΓΑ, ΔΒΝΗΑΠ ΡΖΙ: ΚΑΟΝΙΑΘΝΠ ΑΛ. ΘΟΗΑΘΝΠ ΔΚΞΝΟΗΑ ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖ & ΔΞΗΠΘΔΖ ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΥΛ ΠΥΠΡΗΘΥΛ ΚΔΠΥΛ ΘΟΥΚΛΖΠ 4 ΛΗΘΑΗΑ ΡΖΙ: ΘΗΛΖΡΝ: ΛΗΘΝΠ ΔΙΔΛΖΠ ΚΝΛ/ΠΥΞΖ ΔΞΔ ΡΔΣΛΗΘΖ & ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΟΝΗΘΝ 5 ΘΑΟΙΝΒΑΠΗ, ΠΑΚΝ ΡΖΙ: ΦΑΜ: ΣΟΖΠΡΝΠ ΚΑΟΓ. ΘΑΡΠΑΛΝΠ & ΓΝΛ ΓΑΙΔΕΗΝ 72 & ΑΛΑΙΖΤΔΥΠ ΒΝΙΝΠ ΡΖΙ: EURO FIRE CENTER ΘΞΑΟΗΠΠΖΠ Δ. ΞΔΟΗΘΙΖΠ & ΠΗΑ OE ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΥΛ ΞΟΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΙΝΘΗΑΛΝ 50 ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ ΡΖΙ: «PYROASFALIA» ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΓΔΥΟΓ. ΡΠΗΓΓΝΞΝΙΝΠ ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΑ / / ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΑΓ. ΞΑΟΑΠΘΔΖ 59 ΑΓ. ΑΛΑΟΓΟΝΗ ΡΖΙ: PYR-LPR TENME CO. Η. Π. ΓΗΑΘΝ &

8 TENM GRC 109 PYR-LPR ZOUB GRC 110 PYR-LPR PATS GRC 111 PYR-LPR GEOR GRC 112 PYR-LPR MANT GRC ΠΗΑ ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΑΔΗΓΖ ΓΟΑΓΑΡΠΑΛΗΝ 71 - ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΡΖΙ: ΑΦΝΗ ΕΝΚΞΝΙΑΘΖ ΓΟΑΔΟΗΑ ΠΠΘΔΔΠ ΓΟΑΔΟΗΝ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ SERVICE ΒΗΝΚ. ΗΑΡΟΗΘΑ ΑΔΟΗΑ ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΑ ΘΔΝΡΝΘΝΞΝΙΝ ΟΔΘΚΛΝ ΡΖΙ: ΦΑΜ: ΔΚΚ ΞΑΡΠΑΙΖΠ & ΠΗΑ ΔΔ EXPRESS PYRASFALIA ΚΔΙΔΡΔΠ ΞΟ/ΙΔΗΑΠ ΚΗΑΝΙΖ 54, Λ.ΖΟΑΘΙΔΗΝ Ρ.Θ ΡΖΙ: ΦΑΜ: ΓΔΥΟΓΗΑΘΝΠ Γ. ΔΓΔΛΗΝΠ ΞΟΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΑ ΠΥΠΡΗΘΑ ΔΗΓΖ ΒΑΠΗΙΔΥΠ ΓΔΥΟΓΗΝ 65, ΓΘΔΗΝ ΡΖΙ: ΚΑΛΡΕΥΟΝΠ Ξ. ΚΑΛΡΕΥΟΝΠ Ξ. ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΑ ΘΑΟΑ ΡΔΞΔΠ - ΚΡΗΙΖΛΖΠ ΡΖΙ: ΑΦΚ: ΓΝ ΚΡΗΙΖΛΖΠ

LPR-410.08.080 LPR-410.08.081 LPR-410.08.087 LPR-410.08.093 LPR-410.08.099 LPR.410.08.159 LPR-410.08.164 LPR-410.08.167 LPR-410.08.168 LPR-410.08.

LPR-410.08.080 LPR-410.08.081 LPR-410.08.087 LPR-410.08.093 LPR-410.08.099 LPR.410.08.159 LPR-410.08.164 LPR-410.08.167 LPR-410.08.168 LPR-410.08. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ α/α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ονοµατεπώνυµο Αρµοδίου Ατόµου κ. Φ. Γιακουµάτος κ. Χ. Μανώλαρος Αναγνωρισµένη Εταιρεία ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ Γηα ηνλ θαζνξηζκό πνζνζηνύ αλαπεξίαο ζα πξέπεη λα απεπζπλζείηε ζην Θέληξν Ξηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΘΔ.Ξ.Α.). ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ Αναπηηηέα ζηο Γιαδίκηςο ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΟ-ΦΛΒ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23102013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Απ Ππυη24010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΛΕΥΘΗΑΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΔΟ ΣΡΟΦΙΜΟΤ ΕΙΔΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΤ ΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση : Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά.

Σημείωση : Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 17/12/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 14 ΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα, Περιβάλλον, Health, Safety, Quality,

Ποιότητα, Περιβάλλον, Health, Safety, Quality, P&P PARTNERS EXYPP HEALTH SAFETY QUALITY & OCCUPATION MANAGEMENT Υγιεινή, Ασφάλεια της εργασίας, Ποιότητα, Περιβάλλον, Health, Safety, Quality, Υγιεινή, Ασφάλεια της εργασίας, Ποιότητα, Περιβάλλον, Health,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια: 14.2.1 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Ενέργεια: 14.2.1 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Αγ. Σπυρίδωνος 28 Μήλου 1, Αιγάλεω, Τ.Κ. 12210 Τηλ.: 210 5385340. Fax: 210 5911442 Site: http://www.na.teiath.gr/pa/ mail: chstef@teiath.gr Τίτλος έργου:

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Πλ τωνος Πρωταγ ρας (323 Α - Ε) ν γ ρ τα ς λλαις ρετα ς, σπερ σ λ γεις, ν τις φ γαθ ς α λητ ς ε ναι, λλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ¼πωò ο πßνακαò αποδεκτþν

ΠΡΟΣ ¼πωò ο πßνακαò αποδεκτþν ΥΠοΥΡΓΙο ΔΗΜοΣΙΑΣ ΑΗΣ ΚΑΙ ΑθÞνα Απρýßου οι ΠΡΟΣΑΣΙΑΣ ΟΥ ΠΟΛΙΗ ΑΡΧΗΓΙΟ ΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΛΙΟ ΔΙΥΘΥΝΣΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΗΜΑ ΙΣοΡΙΑΣ ΚΔοΣΩΝ Λ Κηφισßαò Μαροýσι ηλýφωνο Ο ρμü ΚΩΝΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Μαρßα Αριθμ Πρω Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ( ) ΕΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ( ) ΕΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ( ) ΕΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ( ) ΕΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ( ) 2020 ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΤΡ-23830) 2009 53.377 ΕΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ & ΔΗΓΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ & ΔΗΓΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 4 η.ξδ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΝΟΔΑΠ: ΞΑΛ.ΓΔΛ.ΛΝΠ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΖΙ.: 2551353422 FAX : 2551353409

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, βιολογικών προϊόντων και φαρμακευτικών

ΘΕΜΑ : Αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, βιολογικών προϊόντων και φαρμακευτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 6/2/2013 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός Αριθμ.Πρωτ.: 10072 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελ. Προϊόντων Τμήμα Γραμματείας & Διοικητικού Ελέγχου Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος κατηγορίας πράξης : «Επιδότηση επιτοκίου και εγγύηση δανείων για κεφάλαια κίνησης µικρών επιχειρήσεων».

Τίτλος κατηγορίας πράξης : «Επιδότηση επιτοκίου και εγγύηση δανείων για κεφάλαια κίνησης µικρών επιχειρήσεων». ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Τίτλος κατηγορίας πράξης : «Επιδότηση επιτοκίου και εγγύηση δανείων για κεφάλαια κίνησης µικρών επιχειρήσεων». ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Αττική Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013

ΕΠ Αττική Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013 ΕΠ Αττική Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ( ) ΕΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ταραγμένη μας ζωή...

Η ταραγμένη μας ζωή... Η ταραγμένη μας ζωή... πυξίδα για την Αργυρούπολη και το Ελληνικό 2014 Ιδιοκτησία: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΣΣΑΡΗ Εκδότης Διευθυντής: Δημήτρης Πάσσαρης Η «πυξίδα» διανέμεται δωρεάν στην Αργυρούπολη και στο Ελληνικό.

Διαβάστε περισσότερα