جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae"

Transcript

1 تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي حقاني عضو هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان بوشهر كشاورزي دانشگاه ياسوج ياسوج استاديار گروه گياهپزشكي دانشكده (90/8/0 (تاريخ دريافت: 90/5/9 تاريخ پذيرش: چكيده تعيين الگوي فضايي حشره عامل مهمي در طراحي يك برنامه مناسب نمونهبرداري و برنامههاي مديريت جامع آفات است. پروانه برگ- خوار كنار Noctuidae) Thiacidas postica Walker (Lepidoptera: از آفات درختان كنار در استانهاي جنوبي كشور به ويژه بوشهر هرمزگان و خوزستان محسوب ميشود. لاروهاي اين حشره از برگ درختان كنار تغذيه ميكنند. با توجه به گسترش و توسعه باغهاي درختان كنار در استان بوشهر مطالعات كامل در رابطه با آفات مهم اين گونه خودرو و جنگلي بيش از پيش ضروري است. توزيع فضايي جمعيت لاروهاي پروانه برگخوار كنار.T postica روي گونه درخت كنار Ziziphus spina-christi در شرايط طبيعي در سالهاي 85 تا 87 در استان بوشهر انجام گرفت. شاخه 50 سانتيمتري از درخت كنار به عنوان واحد نمونهبرداري انتخاب شد. پس از نمونهبرداري اوليه تعداد 40 نمونه انتخاب شد. الگوي فضايي لارو سن پنجم پروانه برگخوار كنار با استفاده از روش رگرسيوني (روش تيلور و آيواي و) تعيين شد. در تعيين نوع برهمكنش مگس پارازيتوييد Tachinidae) Pales murina Mes (Diptera: نسبت به تراكم ميزبان از رگرسيون خطي بين ميانگين تراكم آفت و پارازيتوييد در تاريخهاي مختلف استفاده شد. نتايج حاصل از روش رگرسيون بين واريانس و ميانگين تعداد لاروهاي روي گياه ميزبان در طول دوره نمونهبرداري با استفاده از روش تيلور (0.98= R) و آيواي و (0.86= R) به طور معنيداري بزرگتر از يك بود كه نشانگر توزيع تجمعي است. شيب خط رگرسيون b براي مدل تيلور و آيواي و به ترتيب /99 و /45 تعيين شد. به اين ترتيب الگوي توزيع فضايي لارو سن پنجم اين حشره از نوع تجمعي است. نوع برهمكنش پارازيتوييد نسبت به تراكم آفت وابسته به تراكم تعيين شد. واژه هاي كليدي: پروانه برگخوار كنار درخت كنار توزيع فضايي Iwao s patchiness Regression. Taylor s Power Law Tachinidae * نويسنده مسي ول :

2 فرار و حقاني: الگوي توزيع فضايي پروانه برگخوار كنار مقدمه درختان كنار گونههايي از جنس زيزيفوس هستند كه به طور گسترده و خودرو در استانهاي جنوبي كشور پراكنش دارند. در اين مناطق به رغم محدوديتهاي منابع آب و خاك و چند برابر بودن تبخير نسبت به بارش درختان كنار علاوه بر ايجاد جنگلهاي طبيعي به صورت پراكنده موجب كنترل فرسايش خاك مقاومت به خشكي و سازگار با مناطق گرمسيري و نيمهگرمسيري شده است. ارزش اكولوژيكي گونههاي مختلف جنس كنار در استان از يك طرف و خواص خوراكي و توليد بسيار زياد ميوه خواص دارويي و بهداشتي قسمتهاي مختلف گياه توليد فرآوردههاي مختلف از محصولات آن پرورش زنبورعسل در باغهاي كنار و توليد عسل باارزش با طعم كنار و خاصيت دارويي آن از طرف ديگر آن را به يك گياه مناسب اكولوژيكي و اقتصادي در مناطق جنوب تبديل كرده است به طوري كه سالانه سطح زيادي از زمينهاي باير به زير كشت درختان كنار در سطح استان بوشهر ميرود.(Farrar and Karampour, 008) توسعه روزافزون اين گونههاي با ارزش در استانهاي جنوبي كه داراي شرايط خشك و سخت آب و هوايي هستند و گونههاي بومي و سازگار كه مقاوم قانع و چند م ظن وره باشند لزوم بيش از پيش مطالعات مربوط به آفات و بيماريها را آشكار ميسازد. درختان كنار مورد حمله بيش از 50 گونه حشرات و ساير بندپايان قرار مي گيرن د كه در استان بوشهر پس از مگس ميوه كنار پروانه برگخوار كنار اهميت بهسزايي دارد كه مطالعات جامع ميتواند به مديريت آن كمك ك دن (00a.(Farrar et al., پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker از خانوادهي Noctuidae و راسته Lepidoptera يكي از آفات درختان كنار در استان بوشهر است ) al., Farrar et 00). b لاروهاي اين حشره از برگهاي درختان كنار تغذيه كرده و ضمن ضعف عمومي درخت عملكرد ميوه را به شدت كاهش ميدهند. در برخي از سالها و در برخي از مناطق خسارت اين حشره زياد ميباشد( 00b.(Farrar et al., با توجه به توسعه درختان جنگلي كنار به صورت باغهاي وسيع اين خطر احساس ميشود كه اين حشره در برخي از مواقع و در برخي از مناطق باعث خسارت شديد شود. اين حشره داراي 5 سن لاروي است و سن اول تا سن سوم لاروي به صورت دسته جمعي فعاليت ميكنند و در سن چهارم و پنجم لاروها بهطور انفرادي از برگ تغذيه ميكنند a).(farrar et al., 00 بررسيهاي انجام گرفته توسط فرار و همكاران (a (Farrar et al., 00 نشان داده كه اين حشره از فروردين تا ارديبهشت ماه در نسل اول و از آبان تا اوايل دي ماه نسل دوم و در صورت مساعد بودن دما از دي تا اوايل اسفند در نسل سوم به تدريج در طبيعت ظاهر شده و تخمگذاري ميك د.ن اين حشره حداقل داراي دو نسل در سال در استان بوشهر است. مطالعه بسياري از ويژگيهاي جمعيتي حشرات در شرايط صحرايي مستلزم نمونهبرداري از جمعيت است. يك برنامه مناسب نمونهبرداري شامل انتخاب زمان مناسب براي نمونهبرداري انتخاب واحد نمونهبرداري تعيين تعداد مناسب نمونه و تعيين توزيع مكاني نمونهبرداري است كه در اين ميان تعيين الگوي فضايي حشره عامل مهمي در طراحي يك برنامه مناسب نمونهبرداري و برنامههاي مديريت جامع آفات است (998 Weiss,.(Boeve and همچنين يكي از ابزارهاي اساسي در پژوهشهاي كمي نمونهبرداري است و به عنوان يكي از ابزارهاي تصميمگيري در مديريت جامع آفات كاربرد دارد (000.(Dent, پاتريك و همكاران (00 al., (Patrick et از نمونهبرداريهاي متوالي براي تخمين جمعيت آفات استفاده كردند و هدف آنها از اين برنامه نمونهبرداري تخمين جمعيت به صورت آماري و اتخاذ تصميمهاي مناسب كنترلي در قالب يك برنامه مديريت تلفيقي آفات بود كه به اين منظور از روش تخمين تيلور استفاده كردند. قانون تيلور ابتدا در سال 96 براي توصيف الگوهاي توزيع فضايي جمعيت موجودات پيشنهاد شد (96.(Taylor, - IPM - Taylor s Power Law - Ziziphus

3 تحقيقات آفات گياهي جلد شماره سال 9 توزيع فضايي هر حشره ويژگي ذاتي آن است و با عوامل رفتاري و محيطي شكل گرفته است (996 Ziess,.(Pedigo and آگاهي از الگوي توزيع فضايي جمعيت حشره اطلاعاتي در مورد صفات رفتاري آن و تاثير عوامل محيطي بر جمعيت اراي ه ميكند 000) Henderson,.(Southwood and يك گونه حشره ممكن است يكي از سه نوع توزيع تصادفي تجمعي يا يكنواخت داشته باشد. در توزيع تصادفي وجود هر فرد در يك ناحيه مستقل از وجود ديگري است به بيان ديگر در يك سطح حضور يك فرد تا ثيري بر حضور يا عدم حضور ساير افراد ندارد ) and Southwood.(Henderson, 000 به طور كلي تعداد نمونه تجزيه و تحليل جمعيت و اندازه جمعيت يك گونه تحت تا ثير نوع توزيع آن گونه قرار ميگيرد. اطلاع از نوع الگوي توزيع فضايي لارو پروانه كنار.T postica ميتواند در طراحي و اجراي برنامههاي كنترل اين آفت موثر و مفيد واقع شود. هدف از انجام اين تحقيق تعيين برنامه دقيق و علمي نمونهبرداري و الگوي توزيع فضايي گونهي.T postica روي درخت كنار spina-christi) (Ziziphus در منطقه بوشهر است تا با بهدست آوردن اطلاعات دقيق توزيع فضايي در برنامه مديريت جامع گونه مورد مطالعه استفاده شود. مواد و روشها مطالعات صحرايي در سال هاي در 87 تا 85 منطقه دشتستان استان بوشهر انجام شد. با بررسيهاي مستقيم از درختان كنار در مناطق مورد مطالعه پس از نمونهبرداري اوليه از گونه Ziziphus spina-christi تعداد نمونه تعيين شد. نمونهبرداري طي نسل در طول ماههاي فروردين و ارديبهشت در نسل اول و اواخر آبان تا دي ماه در نسل دوم و در صورت وجود نسل سوم در بهمن و اوايل اسفند در دوره هفت روزه و با 40 تكرار انجام گرفت. تراكم جمعيت لارو سن پنجم پروانه برگخوار كنار با شمارش مستقيم آنها تعيين شد. در طول مدت زمان ياد شده دادهها ثبت شد و تراكم جمعيت نوع الگوي توزيع فضايي ضريب تجمع مورد بررسي قرار گرفت. واحد نمونهبرداري و زمان آن يك شاخه 50 سانتيمتري درخت كنار به عنوان واحد نمونهبرداري تعيين و نمونهبرداري به طور تصادفي انجام شد. تعداد لارو سن پنجم روي واحد نمونهبرداري شمارش شد. نمونهبرداري در فواصل زماني هفتهاي يك بار از ساعت 7 تا صبح انجام گرفت. اندازه نمونه پس از تعيين واحد نمونهبرداري و توزيع مكاني 4 نمونهبرداري ميبايست تعداد نمونه مشخص شود. براي نمونهگيري مناسب بايد نمونهگيري اوليه انجام شود و با 5 استفاده از دادههاي نمونهگيري اوليه خطاي نسبي را تعيين كرد 00) al.,.(naseri et al., 00; Rahmani et 6 اين عامل نشانگر دقت نمونهبرداري است ) and Pedigo.(Ziess, 996; Southwood and Henderson, 000 عامل تعيين كننده تعداد نمونه اختلاف بين دادههاي حاصل از نمونهبرداري اوليه است 004) al.,.(dent, 000; Haghani et SD SE = n S = S = SD تعداد نمونهها است. معادله (): SE RV = 00 x x ميانگين دادهها و SE خطاي معيار ميباشد. معادله (): معادله (): n واريانس و S انحراف معيار دادهها SD بنابراين با يك نمونهبرداري اوليه ميانگين و انحراف معيار دادههاي جمعآوري شده محاسبه شده و به همراه RV (ميزان خطاي قابل قبول) و t (استخراج شده از جدول (t-student در فرمول اندازه نمونه قرار ميگيرد ) and Southwood.(Henderson, 000; Pedigo and Buntin, Sample Size 5- Relative Variation 6- Sampling Precision - Random - Aggregated/Clumped - Regular

4 فرار و حقاني: الگوي توزيع فضايي پروانه برگخوار كنار 4 فرمول تعداد نمونه به صورت زير است: t. sd N = معادله (4). D x در اين رابطه: N: تعداد مناسب نمونه t- t: استيودنت df. جدول با نمونهبرداري اوليه تعداد نمونه :s d انحراف معيار دادههاي : x ميانگين دادههاي نمونهبرداري اوليه D: ميزان خطاي قابل قبول به صورت اعشار كه هرچه ميزان خطاي قابل قبول افزايش يابد تعداد نمونه كاهش مييابد. در اين تحقيق با استفاده از دو روش رگرسيوني تيلور و آيواي و نوع توزيع فضايي تعيين شد. تعيين الگوي توزيع فضايي با روش رگرسيوني تيلور براي تعيين الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار دادههاي مربوط به هر تاريخ و لگاريتمهاي واريانس و ميانگين آنها محاسبه شد و با استفاده از فرمول زير نوع توزيع فضايي لارو به دست آمد (984.(Taylor, s =log a + b log x Log معادله (5): در رابطه فوق S واريانس نمونهها و x ميانگين نمونهها در هر تاريخ نمونهبرداري است b شيب خط رگرسيون و a محل تلاقي خط رگرسيون با محورy اگر b=.(taylor, 96; Iwao, 968) ها است باشد آنگاه توزيع از نوع تصادفي و اگر <b آنگاه توزيع از نوع تجمعي و اگر >b باشد توزيع فضايي از نوع يكنواخت است. در مرحله بعد بايستي آزمون نيكويي برازش ) fit =b (Goodness of- را انجام داد بدين منظور ابتدا t استيودنت جدول با درجه آزادي -n با t محاسبه شده توسط رابطه زير مقايسه شد. SE b = b t = SE b SD b n معادله (6) معادله (7): بزرگتر بودن t محاسبه شده از t جدول نشانگر رد فرض صفر ميباشد يعني توزيع تصادفي نيست. به عبارت ديگر =b نيست. تعيين الگوي توزيع فضايي با روش رگرسيوني آيواي و * m = α + βx معادله (8) * s m = x + ( ) معادله (9) x در اين روش x ميانگين نمونههاي هر تاريخ است. براي هر تاريخ نيز يك m * محاسبه شده و بين آنها رابطه رگرسيوني به دست آمد. اين روش نيز تا حدودي مشابه روش قبلي است. در هر دو روش از رگرسيون خطي استفاده شد. اگر = β آنگاه توزيع از نوع تصادفي و اگر > β آنگاه توزيع از نوع تجمعي و اگر < β باشد توزيع فضايي از نوع يكنواخت است. سپس بايد تست = β را انجام داد كه روش آن مشابه روش قبلي است (968.(Iwao, در اين پژوهش پس از مشخص كردن روش نمونهگيري و برنامه نمونهگيري از زمان آغاز فعاليت لارو پروانه برگ- خوار كنار نمونهگيري به صورت هفتگي انجام شد. ارتباط جمعيتي بين مگس پارازيتوييد Pales Tachinidae) murina Mes. (Diptera: و لارو پروانه برگخوار كنار به عنوان آفت در تعيين نوع عكسالعمل پارازيتوييد نسبت به تراكم ميزبان از رگرسيون خطي بين ميانگين تراكم آفت (متغير مستقل) و پارازيتوييد (متغير وابسته) در تاريخهاي مختلف استفاده شد. در صورت معنيدار نبودن رابطه بين دو متغير پارازيتوييد در حمله به ميزبان خود به صورت مستقل از تراكم عمل كرده ولي اگر ارتباط بين آنها معنيدار باشد دو حالت وجود دارد: اگر 0<b پارازيتوييد وابسته به تراكم عمل كرده و اگر 0>b كه در اين حالت پارازيتوييد وابسته به عكس تراكم عمل كرده است Dent and Walton, 997; ).(Southwood and Henderson, 000; Dent, 000; نتايج و بحث - Sample Size - Taylor s Power Law - Iwao s Patchiness Regression

5 5 تحقيقات آفات گياهي جلد شماره سال 9 با توجه به قابل قبول بودن محدوده RV حاصل از نمونهبرداري اوليه تعداد نمونه مناسب با استفاده از فرمول مربوطه 40 به دست آمد. نتايج حاصل از روش رگرسيون بين واريانس و ميانگين تعداد لاروهاي روي گياه ميزبان در طول دوره نمونهبرداري با استفاده از روش تيلور (0.98= R). و آيواي و (0.86= R) به طور معنيداري بزرگتر از يك بود (جدول ) كه نشانگر توزيع تجمعي يا كپهاي است. با در نظر گرفتن وضعيت تغذيه و رفتارهاي سنين لاروي مختلف و حضور لاروها روي برگ هاي ميزبان مدل مربوطه به خوبي دادههاي مشاهده شده را توصيف ميكند. شيب خط رگرسيون b به ترتيب /99 و /45 براي مدل تيلور و آيواي و محاسبه شد (شكل الف و ب). به اين ترتيب الگوي توزيع فضايي لارو سن پنجم اين حشره از نوع تجمعي تعيين شد. در زمينه توزيع فضايي حشرات و كنهها روي گياهان مختلف مطالعات به نسبت گستردهاي انجام شده ولي در رابطه با توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار (تنها ميزبان شناسايي شده روي كنار) مطالعاتي صورت نگرفته است. حقاني و فتحي پور (009 Fathipour, (Haghani and توزيع فضايي لاروهاي مگس مينوز Liriomyza sativae روي خيار را در شرايط گلخانه با استفاده از روشهاي رگرسيوني از نوع تجمعي گزارش كردند. الگوي توزيع فضايي شته Brevicoryne brassicae از خانواده Diaeretiella و زنبور پارازيتوي يد آن Aphididae Aphidiidae) rapae (Hym.: روي كلم با استفاده از هر دو روش نسبت واريانس به ميانگين و روش رگرسيوني تيلور از نوع تجمعي به دست آمد به طوري كه نسبت واريانس به ميانگين در هر دو گونه حشره به صورت معني داري بزرگتر از يك بود (004 al.,.(haghani et بر خلاف نتايج اين تحقيق توزيع فضايي لارو Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) روي گياه ذرت تصادفي به دست آمد و رابطه بين اين آفت و فنولوژي گياه توسط مدل رگرسيون غير خطي توضيح داده شده است (008 al.,.(mendoza et همچنين ملو دي و همكاران (006 al., (Melo de et توزيع فضايي و پراكندگي.S frugiperda را نيز به صورت تصادفي ارزيابي كردند. توزيع فضايي كرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera روي گياه پنبه توسط گوزه و همكاران (00 al., (Goze et به صورت تصادفي به دست آم د. جمعيت لارو Agrotis ipsilon و Feltia ducens از خانواده Noctuidae روي محصولات زراعي در ميسوري در طول بهار مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه هر دو گونه بر اساس شاخص تجمع داراي توزيع تصادفي (پواسون) هستند و هيچ ارتباط معنيداري بين فراواني.A ipsilon و.F ducens و تراكم پوشش چندين گونه از علفهاي هرز ندارند (98, al..(story et همانطور كه در اين تحقيق و بررسي ساير تحقيقات مشاهده ميشود ترتيب نوع توزيع فضايي گونههاي مختلف حشرات متفاوت است كه اين مسي له خود روش نمونهگيريهاي متفاوتي را سبب مي- شود و برنامههاي مديريتي كنترل آفات متفاوت در پي خواهد داشت. نتايج تجزيه واريانس و تجزيه آماري ارتباط جمعيتي بين مگس پارازيتوييد.P murina و ميزبان آن (لارو پروانه برگخوار كنار postica).t) نشان داد كه نوع همكنش پارازيتوييد (متغير وابسته) نسبت به تراكم ميزبان (متغير مستقل) داراي همبستگي معنيدار است. بنابراين با توجه به معنيدار شدن رگرسيون خطي و وجود رابطه 0<b ميتوان نتيجه گرفت كه پارازيتوييد در حمله به ميزبان خود به صورت وابسته به تراكم عمل كرده است (شكل ). نتايج فرار و همكاران (00 al., (Farrar et دررابطهباميزبانيابي مگس پارازيتوييد.P murina روي پروانه برگخوار كنار نشان داد كه رابطه پارازيتوييد با ميزبان يك رابطه ساده نبوده و مگس هاي ماده.P murina تركيبات متصاعد شده از درخت كنار (Synomones) كه ناشي از خسارت لارو پروانه برگخوار كنار است تشخيص داده و به طرف آن جلب ميشوند و در اطراف لاروها و محيط اطراف آنها - Melo de - Goze - Taylor s Power Law و Iwao s Patchiness Regression

6 فرار و حقاني: الگوي توزيع فضايي پروانه برگخوار كنار 6 تخمگذاري ميكنند. اين مطلب ميتواند اين نوع واكنش وابسته به تراكم پارازيتوييد را تقويت كند. همگرايي نوع پراكنش دشمنان طبيعي و آفت در يك منطقه و نوع وابستگي دشمن طبيعي به تراكم آفت ميتواند به عنوان نكات كليدي در مديريت جامع آفات و كنترل بيولوژيك موثر در نظر گرفته شود. جدول - توزيع فضايي لارو پروانه Noctuidae) Thiacidas postica (Lepidoptera: روي كنار با استفاده از روشهاي رگرسيوني.Iwao s Patchiness Regression و Taylor s Power Law Table. Spatial distribution of Thiacidas postica Walker (Lepidoptera: Noctuidae) larvae on Ziziphus spina-christi using Taylor s Power Law and Iwao s Patchiness Regression. Method Regression equation P value Slope R Taylor's power law log (s )= log (m) < Iwao's patchiness regression m*= m < Log Variance 4 0 a Log Mean Mean Crowding (m*) b Mean شكل - رگرسيون خطي براي تعيين توزيع فضايي لارو پروانه Thiacidas postica روي كنار با استفاده از روش Taylor s Power Law. (b) Iwao s Patchiness Regression و (a) Figure. Linear regression to determine spatial distribution of Thiacidas postica (Lepidoptera: Noctuidae) larvae on Ziziphus spina-christi using Taylor s Power Law (a) and Iwao s Patchiness Regression (b) models. شكل - رگرسيون نشان دهنده رابطه بين ميانگين تراكم جمعيت آفت (لارو سن پنجم پروانه برگخوار كنار.T) postica و درصد پارازيتيسم پارازيتوييد Pales murina Figure. Regression showing the relationship between mean density of 5 th instar larvae of T. postica and percentage of parasitism of Pales murina.

7 7 تحقيقات آفات گياهي جلد شماره سال 9 منابع Boeve, P. J. and Weiss, M Spatial distribution and sampling plans with fixed levels of precision for cereal aphis (Homoptera: Aphididae) infesting spring wheat. The Canadian Entomologist 0: Dent, D Integrated Pest Management. Chapman & Hall. London. 56 pp. Dent, D. R. and Walton, M. P Methods in Ecological and Agricultural Entomology. CAB International, UK. pp. 87. Farrar, N. and Karampour, F Pests, diseases and biological control methods using natural enemies and other environmentally friendly methods. In Assareh, M. H. (Eds.). Biological characteristics of Christian thorn trees in Iran. Researches Institute of Forests and Rangelands, Tehran. pp (in Farsi) Farrar, N., Ahmadi, A. A. and Golestaneh S. R. 00a. The Ber moth, Thiacidas postica Walker (Lepidoptera: Noctuidae), dispersal and natural enemies in Bushehr province. Pajouhesh- Va- Sazandegi in Agriculture & Horticulture 5: (in Farsi) Farrar, N., Asadi, G. H. and Golestaneh, S. R. 00b. Biological study of Ber Defoliator, Thiacidas postica walker (Lepidoptera: Noctuidae) in Bushehr Province. Journal of Entomological Society of Iran (): -50. (in Farsi) Farrar, N., Askary, H., Golestaneh, S. R., Alichi, M. and Sadeghi, S. M. 00. Factors affecting host finding ability of Pales murina (Diptera: Tachinidae), a Parasitoid of Thiacidas postica on Jujube trees. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research : -8. Goze, E., Nibouche, S. and Deguine, J. P. 00. Spatial and probability distribution of Helicoverpa armigera (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae) in cotton: Systematic sampling, exact confidence intervals and sequential test. Biological Sciences : 0-0. Haghani, M. and Fathipour, Y Spatial distribution of Liriomyza sativae (Diptera: Agromyzidae) in a cucumber greenhouse. Integrated Control in Protected Crops, Mediterranean Climate, IOBC/wprs Bulletin. pp Haghani, M., Fathipour, Y., Moharamipour S. and Bahrami, F Spatial distribution of Brevicoryn brassicae (Hom.: Aphididae) and its Parasitoid Diaeretiella rapae (Hym.: Aphidiidae). Proceeding of the 6 th Iranian Plant Protection Congress, Tabriz, Iran. pp.. (in Farsi). Iwao, S A new regression method for analyzing the aggregation pattern of animal populations. Researches on Population Ecology 0: -0. Melo, de. E. P., Degrande, M. G., Degrande, P. E., Cessa, R. M., Salomao, J. L. and Nogueira, R. F Spatial distribution of plants infested with Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) on corn crop. Neotropical Entomology 5(5): Mendoza, H., Barbosa, L., Gonzalez, G. and Perez, M Spatial distribution of Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) in maize landraces grown in Colima, Mexico. International Journal of Tropical Insect Science 8: 6-9. Naseri, B., Fathipour Y. and Talebi, A. A. 00. Population density and spatial distribution pattern of Empoasca decipiens (Hemiptera: Cicadellidae) on different bean species. Journal of Agricultural Science and Technology : Patrick, K., Rourke, O. and Hutchison, W. D. 00. Seqential sampling plans for estimating European corn borer (Lepidoptera: Crambidae) and corn earworm (Lepidoptera: Noctuidae) larval density in sweet corn ears. Crop Protection : Pedigo, L. P. and Buntin, G. D. 994: Handbook of Sampling Methods for Arthropods in Agriculture. CRC Press, Boca Raton. FL, 74 pp. Pedigo, L. P. and Ziess, M. R Analyses in Insect Ecology and Management. Iowa State University Press, Ames, Iowa. Rahmani, H., Fathipour, Y. and Kamali, K. 00. Spatial distribution and seasonal activity of Panonychus ulmi (Acari: Tetranychidae) and its predator Zetzellia mali (Acari: Stigmaeidae) in apple orchards of Zanjan, Iran. Journal of Agricultural Science and Technology : Southwood, T. R. E. and Henderson, P. A Ecological Methods. Third edition. Blackwell Science, UK. 557 pp. Story, R. N. and Keaster, A.J. 98. The Overwintering Biology of the Black Cutworm, Agrotis ipsilon, in Field Cages (Lepidoptera: Noctuidae). Journal of the Kansas Entomological Society 55: 6-64 Taylor, L. R. 96: Aggregation, variance and the mean. Nature (London) 89: 7-5.

8 فرار و حقاني: الگوي توزيع فضايي پروانه برگخوار كنار 8 Taylor, L. R. 984: Assessing and interpreting the spatial distribution of insect populations. Annual Review of Entomology 9: -7.

9 Plant Pests Research Vol., No., 0 8 Spatial distribution of Thiacidas postica Walker (Lepidoptera: Noctuidae) larvae on Ziziphus spina-christi in Bushehr region N. Farrar*, M. Haghani, Academic Staff of Research Center Agricultural and Natural Resources, Bushehr, Iran,, Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran. Abstract (Received: August 0, 0- Accepted: November, 0) The spatial distribution pattern of pests can be useful in planning and performing the integrated pest management. The Konar moth, Thiacidas postica Walker (Lepidoptera: Noctuidae), is a defoliator of Konar (Ziziphus spina-christi), in south of Iran especially Bushehr, Hormozgan and Khuzestan provinces. The Larva is defoliator of Ziziphus spp. Extension of Konar cultivation in south of Iran as an economic orchards caused complete studies on some important pests. The spatial distribution of T. postica fifth instar larvae was studied in field conditions on the Ziziphus spp. during A 50 cm of branches of each Konar tree was selected as sampling units. With a primary sampling sample size was determined as 40. In this research, the spatial distribution pattern of fifth instar larvae of T. postica using regression models (Taylor s power law and Iwao s patchiness regression) was determined. Population density of T. postica and its parasitoid, Pales murina Mes. (Diptera: Tachinidae), was studied by Regression and Linear equation. The results showed that Taylor s power law (R =0.98) and Iwao s patchiness regression, (R =0.86), that the Konar moth larval population was aggregated on the host plant branches. As the slop of regression was significantly greater than, and it implies that large samples are required to obtain density estimates at an acceptable level of precision. The relationship between eating and behaviors of different larval instars fitted both Taylor s power law and Iwao s patchiness regression model. The slop of regression, b, was.99 and.45 for Taylor s power law and Iwao s patchiness regression, respectively. Then spatial distribution of fifth larval instars of T. postica on Z. spina-christi was estimated aggregated (clumped). Regression and Linear equation between mean of 5 th instar larva density of T. postica and percentage of parasitism of P. murina also showed that parasitoid acts as a density dependent factor. Key words: Thiacidas postica, Ziziphus spina-christi, Spatial distribution, Taylor s power law, Iwao s patchiness regression, Pales murina, Tachinidae. *Corresponding author:

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در بسمه تعالي در شركت هاي سبدگردان بر اساس پيوست دستورالعمل تاسيس و فعاليت شركت هاي سبدگردان مصوب هيي ت مديره سازمان بورس بانجام مي رسد. در ادامه به اراي ه اين پيوست مي پردازيم: چگونگي محاسبه ي بازدهي سبد

Διαβάστε περισσότερα

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s.

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s. معادلات ديفرانسيل + f() d تبديل لاپلاس تابع f() را در نظر بگيريد. همچنين فرض كنيد ( R() > عدد مختلط با قسمت حقيقي مثبت) در اين صورت صورت وجود لاپلاس f() نامند و با قضايا ) ضرب در (انتقال درحوزه S) F()

Διαβάστε περισσότερα

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان آزمايش شماره 8 برخورد (بقاي تكانه) وقتي دو يا چند جسم بدون حضور نيروهاي خارجي طوري به هم نزديك شوند كه بين آنها نوعي برهم كنش رخ دهد مي گوييم برخوردي صورت گرفته است. اغلب در برخوردها خواستار اين هستيم

Διαβάστε περισσότερα

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه 79 نشريه انرژي ايران / دوره 2 شماره 3 پاييز 388 بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه رضا گودرزي راد تاريخ دريافت مقاله: 89//3 تاريخ پذيرش مقاله: 89/4/5 كلمات كليدي: اثر

Διαβάστε περισσότερα

e r 4πε o m.j /C 2 =

e r 4πε o m.j /C 2 = فن( محاسبات بوهر نيروي جاذبه الکتروستاتيکي بين هسته و الکترون در اتم هيدروژن از رابطه زير قابل محاسبه F K است: که در ا ن بار الکترون فاصله الکترون از هسته (يا شعاع مدار مجاز) و K ثابتي است که 4πε مقدار

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر:

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر: آزمايش شماره (10) تقويت كننده اميتر مشترك هدف: هدف از اين آزمايش مونتاژ مدار طراحي شده و اندازهگيري مشخصات اين تقويت كننده جهت مقايسه نتايج اندازهگيري با مقادير مطلوب و در ادامه طراحي يك تقويت كننده اميترمشترك

Διαβάστε περισσότερα

3 و 2 و 1. مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند.

3 و 2 و 1.  مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند. بررسي سازگاري تخمين در الگوريتم EKF-SLAM و پيشنهاد يك روش جديد با هدف رسيدن به سازگاري بيشتر فيلتر و كاستن هرينه محاسباتي امير حسين تمجيدي حميد رضا تقيراد نينا مرحمتي 3 و و گروه رباتيك ارس دپارتمان كنترل

Διαβάστε περισσότερα

مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست چكيده 1- مقدمه. ١ Vehicular Anti-Collision Mechanism ٢ Intelligent Vehicular Transportation System

مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست چكيده 1- مقدمه. ١ Vehicular Anti-Collision Mechanism ٢ Intelligent Vehicular Transportation System اراي ه الگوريتم اجتناب از برخورد و تشخيص تقدم خودروها در تقاطع با استفاده از شبكه هاي موقتي مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي espandar@cra.ir دانشكده فني و مهندسي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of Animal Science Research Vol. 3, No. 1, Spring 2011, p جلد 3 شماره 1 بهار 1390 ص چكيده مقدمه.

Iranian Journal of Animal Science Research Vol. 3, No. 1, Spring 2011, p جلد 3 شماره 1 بهار 1390 ص چكيده مقدمه. و 2 و 2 Iri Jourl of iml Siee Reserh ol. 3, No., Sprig 20, p. 38-45 نشريه پژوهشهاي علوم دامي ايران جلد 3 شماره بهار 390 ص 38-45. تاثير انتخاب واگرا براي وزن بدن 4 هفتگي بر شكل منحني رشد در بلدرچين ژاپني

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ هدف در اين آزمايش با نحوه كار و بخشهاي مختلف اسيلوسكوپ آشنا مي شويم. ابزار مورد نياز منبع تغذيه اسيلوسكوپ Function Generator شرح آزمايش 1-1 اندازه گيري DC با اسيلوسكوپ

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID مقدمه چكيده. سال چهارم شماره 4 زمستان 81

Archive of SID مقدمه چكيده. سال چهارم شماره 4 زمستان 81 197 عوامل موثر بر نتايج امتحانات جامع علوم پايه دانشجويان پزشكي زاهدان و پيشگويي نمرات و تعداد آنها * دكتر مسعود رودباري ** دكتر فرهاد دادگر * دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان دانشكده بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي

نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي بررسي نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي نسبت به كاربرد آموزش تلفيقي در آموزش كشاورزي حوريه مرادي * 1 2 مسعود بيژني چكيده α t. SPSS 1. دانشجوي كارشناسيارشد

Διαβάστε περισσότερα

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد.

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد. تغيير ا نتروپي در دنياي دور و بر سيستم: هر سيستم داراي يك دنياي دور و بر يا محيط اطراف خود است. براي سادگي دنياي دور و بر يك سيستم را محيط ميناميم. محيط يك سيستم همانند يك منبع بسيار عظيم گرما در نظر گرفته

Διαβάστε περισσότερα

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود.

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود. ا زمايش 4: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با رتور سيمپيچي شده 1-4 هدف ا زمايش در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا

Διαβάστε περισσότερα

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه Distributed Snapshot يك روش براي حل GPE اين بود كه پردازهي مبصر P 0 از ديگر پردازهها درخواست كند تا حالت محلي خود را اعلام كنند و سپس آنها را باهم ادغام كند. اين روش را Snapshot گوييم. ولي حالت سراسري

Διαβάστε περισσότερα

مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي

مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي هدي همايش ملي جريان و ا لودگي هوا صفحه ۱ مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي AFP-G9-TAGH884 ۳ ۲ ۱ تقوي شهناز دانش ابوالفضل

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

(Zea mays L.) چكيده مقدمه. ذرت (.L (Zea mays گياهي C 4 است و در جهان سومين غله

(Zea mays L.) چكيده مقدمه. ذرت (.L (Zea mays گياهي C 4 است و در جهان سومين غله و 3 Journal of Agroecology Vol. 2, No. 1, Spning 2010, p. 75-84 نشريه بوم شناسي كشاورزي جلد 2 شماره 1 بهار 1389 ص 75-84. ارزيابي برخي صفات مورفولوژيك عملكرد و اجزاي عملكرد در هيبريدهاي ذرت دانهاي (Zea

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

JSEE چكيده 1- مقدمه. MATLAB و

JSEE چكيده 1- مقدمه. MATLAB و سال دهم ويژهنامه فارسي زمستان 87 بررسي عملكرد يك الگوريتم پيشنهادي در كنترل نيمهفعال يك ساختمان جداسازي شده مرجع با جداسازهاي غيرخطي JSEE افشين كلانتري استاديار پژوهشكده سازه پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي

Διαβάστε περισσότερα

No. F-16-EPM مقدمه

No. F-16-EPM مقدمه No. F-16-EPM -2151 بررسي اثر پرداخت بهاي آمادگي بر هزينههاي بازار برق ايران مريم طارمي سيد ميثم عزتي رضا طهماسبي ايمان رحمتي مديريت نظارت و كنترل بر عملكرد بازار برق معاونت بازار برق ايران شركت مديريت

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم«

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم« 3 8 بردارها خارجي ضرب مفروضاند. (,, ) 3 و (,, 3 ) بردار دو تعريف: و ميدهيم نمايش نماد با را آن كه است برداري در خارجي ضرب ( 3 3, 3 3, ) m n mq np p q از: است عبارت ماتريس دترمينان در اينكه به توجه با اما

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

1- مقدمه

1- مقدمه سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق سال سوم شماره دوم تابستان 91 بهبود نوسان گشتاور و بازده ماشين سنكرون مغناطيس داي م داخلي بر اساس كنترلر فازي در روش كنترل مستقيم گشتاور 4 3 2 1 حجت مصطفوي بهزاد ميرزاي يان

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s گزارش کار ا زمايشگاه اندازهگيري و مدار ا زمايش شمارهي ۵ مدار C سري خروجي خازن ۱۳ ا بانماه ۱۳۸۶ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش به هر مداري که در ا ن ترکيب ي از مقاومت خازن و القاگر به کار رفتهشده باشد مدار

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر متغيرهاي كيفي در پيش بيني هزينه تكميل پروژه 3 محمد مهدوي مزده استاديار مرتضي باقرپور استاديار آزاده صوفي پور دانش آموخته كارشناسي ارشد - دانشكده مهندسي صنايع- دانشگاه علم وصنعت ايران-تهران -

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه. پست الكترونيك:

خلاصه. پست الكترونيك: بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باكتريال 3 * فرزانه جعفرنژاد سارا نايبان دكتركيارش قزويني مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران كارشناس ارشد مامايي

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه. آماري SPSS با استفاده از آزمونهاي همبستگي اسپيرمن (Spearman) و كندال (Kendall) و تحليل لگ خطي تجزيه و تحليل گرديد.

چكيده مقدمه. آماري SPSS با استفاده از آزمونهاي همبستگي اسپيرمن (Spearman) و كندال (Kendall) و تحليل لگ خطي تجزيه و تحليل گرديد. بررسي رابطهي استقرار سيستمهاي اطلاعاتي مديريت و ساختار سازماني در ادارات دولتي شهر كرمان 2 1 محمود نكويي مقدم علي حسن زاده وحيد يزدي فيض آبادي 3 چكيده مقدمه: سيستمهاي اطلاعاتي مديريت يكي از عوامل مو ثر

Διαβάστε περισσότερα

تحقيقي. چكيده ياي سگي بود. مقدمه

تحقيقي.  چكيده ياي سگي بود. مقدمه چكيده آگاهي و نگرش زنان 40-45 ساله اصفهان نسبت به پديده ياي سگي 4 3 2 1 1 انسيه نوروزي نيره كثيري دولتآبادي احمدعلي اسلامي اكبر حسنزاده سهيلا داوري مقدمه: ياي سگي يكي از مراحل انتقال طبيعي رشد است كه در

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ تعيين انرژي بلوري با استفاده از چرخه بورن - هابر چون معمولا روش تجربي مستقيمي براي اندازهگيري انرژي اي وجود ندارد روش محاسبه اين انرژي براي تركيبات يوني اهميت بسياري مييابد. اما مقداري انرژي اي با استفاده

Διαβάστε περισσότερα

A مولفه Z نوشته ميشود: رساناي ي الكتريكي و تعريف ميباشد. سطح ميشود: T D جسم يعني:

A مولفه Z نوشته ميشود: رساناي ي الكتريكي و تعريف ميباشد. سطح ميشود: T D جسم يعني: مدلسازي حرارتي سيمپيچ ترانسفورمر با استفاده از كوپل ميدانهاي مغناطيسي و حرارتي در محيط المان محدود 1 عطا فخري فرهاد شهنيا 1 شركت مهندسين مشاور نير يو دفتر تحقيقات و استاندارد- شركت توزيع نير يو 4 3 محمد

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG جلد 5 شماره 1391 4 تا ثير متابوليت هاي Lactobacillus rhamnosus GG بر روي رده سلول سرطاني CacoII لادن 3 1 * پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل 1 زاده 1 تهران دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

۱۳ ۹۱ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎ / ﺗ ﻢﺘﺼﺷ ﻩﺭﺎﻤﺷ / ﻢﻫﺩﺰﻧﺎﺷ ﻝﺎﺳ / ﻙﺎﺧ ﻭ ﺏﺁ ﻡﻮﻠﻋ ﻲ ﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻭ ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﻛ ﻥﻮﻨﻓ ﻭ ﻡﻮ ﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

۱۳ ۹۱ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎ / ﺗ ﻢﺘﺼﺷ ﻩﺭﺎﻤﺷ / ﻢﻫﺩﺰﻧﺎﺷ ﻝﺎﺳ / ﻙﺎﺧ ﻭ ﺏﺁ ﻡﻮﻠﻋ ﻲ ﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻭ ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﻛ ﻥﻮﻨﻓ ﻭ ﻡﻮ ﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي علوم ا ب و خاك / سال شانزدهم / شماره شصتم / تابستان ۱۳۹۱ تعيين معادله فشار ورودي به لولهه يا فرعي ا بياري باراني با در نظر گرفتن د يب متفاوت براي ا بپاشها سيد حسين

Διαβάστε περισσότερα

DA-SM02-1 هدف : 2- مقدمه

DA-SM02-1 هدف : 2- مقدمه DA-SM02 تست ضربه - هدف : تعيين مقدار انرژي شكست فلزات 2- مقدمه يكي از مساي ل مهم در صنعت كه باعث خسارات زيادي ميشود شكستن قطعات براثر تردي جنس آنها ميباشد. آزمايشهاي كشش و فشار با همه اهميت خود نميتوانند

Διαβάστε περισσότερα

کاهش میزان انرژی باد در اثر تغییرات بلند مدت سرعت باد در استان اصفهان

کاهش میزان انرژی باد در اثر تغییرات بلند مدت سرعت باد در استان اصفهان 61 مجله علمي و فني شماره نيوار 71, 70- شماره پاييز 71, و 70- زمستان پاييز و 1389 )دو زمستان فصلنامه( 1389 مجله علمي و فني نيوار )دو فصلنامه( کاهش میزان انرژی باد در اثر تغییرات بلند مدت سرعت باد در استان

Διαβάστε περισσότερα

(al _ yahoo.co.uk) itrc.ac.ir) چكيده ١- مقدمه

(al _ yahoo.co.uk) itrc.ac.ir) چكيده ١- مقدمه تشخيص جنسيت افراد از روي چهره با استفاده از شبكههاي عصبي پرسپترون چند لايه ای با الگوريتم پس انتشار خطا علي يوسفي کامبيز بديع (عضو هيي ت علمي دانشگاه ا زاد واحد همدان (گروه پژوهشی جامعه اطلاعاتی مرکز تحقيقات

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com -F-REN-08 مدل سازي الكتريكي رفتار شارژ- دشارژ باتريهاي Lead-Acid مورد استفاده در سيستمهاي توليد انرژي تجديدپذير حسين دلاوري پور دانشكده برق و كامپيوتر دانشگاه صنعتي اصفهان چكيده حميدرضا كارشناس دانشكده

Διαβάστε περισσότερα

Reliability and Validity of Persian Version of "Quality of Life Index"

Reliability and Validity of Persian Version of Quality of Life Index Reliability and Validity of Persian Version of "Quality of Life Index" Narges Rafiei 1, Maryam Sharifian Sani 2, Hassan Rafiey 2, Nasser Behnampour 3, Kian Foroozesh 4 1 MSc in Social Welfare, University

Διαβάστε περισσότερα

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار.

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار. ` آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات dynlab@jamilnia.ir www.jamilnia.ir/dynlab ١ تئوري آزمايش چرخ طيار يا چرخ ل نگ (flywheel) صفحه مدوري است كه به دليل جرم و ممان اينرسي زياد خود قابليت بالايي در ذخيرهسازي

Διαβάστε περισσότερα

مقاطع مخروطي 1. تعريف مقاطع مخروطي 2. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره

مقاطع مخروطي 1. تعريف مقاطع مخروطي 2. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره مقاطع مخروطي فصل در اين فصل ميخوانيم:. تعريف مقاطع مخروطي. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره ث. طول مماس و طول وتر مينيمم ج. دورترين و نزديكترين

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه شبيهسازي ميپردازد. ميشود 8].[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

چكيده 1- مقدمه شبيهسازي ميپردازد. ميشود 8].[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, سال سوم/ شماره سوم/ پاي يز 188 بهبود پاسخ گشتاور و كاهش خطاي سرعت در كنترل مستقيم گشتاور موتور القايي با استفاده از منطق فازي 1 حميدرضا فخاريزاده بافقي محمدباقر منهاج عليرضا صديقي 1- مربي دانشگاه آزاد

Διαβάστε περισσότερα

چكيده: شدند. مقدمه

چكيده: شدند. مقدمه 3 5 (مجله سالمندي ايران) سال ششم شماره بيست و دوم زمستان 390 بررسي تا ثير كتابدرماني برميزان تواناييهاي خودمديريتي سالمندان (مقاله پژوهشي برگرفته از پاياننامه) 3 * صغري قليزاده حميدرضا خانكه فرحناز محمدي

Διαβάστε περισσότερα

گروه رياضي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل ايران گروه رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود ايران

گروه رياضي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل ايران گروه رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود ايران و ۱ دسترسي در سايت http://jnrm.srbiau.ac.ir سال دوم شماره ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره شاپا: ۱۶۸۲-۰۱۹۶ پژوهشهاي نوین در ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دستهبندي درختها با عدد رومي بزرگ حسين عبدالهزاده

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده بررسي جمعيت كفزيان سرشاخهه يا رودخانه جاجرود استان تهران رضوان موسوي ندوشن و سپيده رييسي * گروه شيلات دانشكده علوم وفنون دريايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال تاريخ دريافت: 93/7/20 تاريخ پذيرش: 94/3/27

Διαβάστε περισσότερα

تا 387 صفحه 1395 زمستان 4 شماره 48 دوره Vol. 48, No. 4, Winter 2016, pp

تا 387 صفحه 1395 زمستان 4 شماره 48 دوره Vol. 48, No. 4, Winter 2016, pp 9 تا 87 صفحه 9 زمستان شماره 8 دوره Vol. 8, No., Winter 06, pp. 87-9 زیست محیط و عمران مهندسی - امیرکبیر پژوهشی علمی نشریه Amirkabir Jounrnal of Science and Research Civil and Enviromental Engineering (AJSR-CEE)

Διαβάστε περισσότερα

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ b b شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ چكيده اسفنديار فاتح دانشجوي دكتري زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

چكيده: مقدمه: آزمايشگاهي است. IranCivilCenter.com - The Construction Industry Portal of Iran

چكيده: مقدمه: آزمايشگاهي است. IranCivilCenter.com - The Construction Industry Portal of Iran آزمايش مغزهگيري بتن و ارزيابي نتايج حسين اصلاني مهندس عمران haslani49@gmail.com چكيده: در اين بررسي ابتدا دستگاه مغزه گيري و نحوه آزمايش از نظر جهت مغزه گيري كلاهك گذاري تاثيرات آرماتورهاي سن بتن نسبت

Διαβάστε περισσότερα

زير گروه هاي سلول هاي

زير گروه هاي سلول هاي مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ دوره 15 شماره 1/ فروردين و ارديبهشت 38-45 1392/ مقاله پژوهشي زير گروه هاي سلول هاي TCD4+ و TCD8+ در افراد مبتلا به رينيت آلرژيك و مقايسه آن با افراد سالم مهري غفوريان بروجردنيا

Διαβάστε περισσότερα

روش عملكردي استاندارد (SOP) AOBB95/SOP11/01. ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي

روش عملكردي استاندارد (SOP) AOBB95/SOP11/01. ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي AOBB95/SOP11/01 روش عملكردي استاندارد (SOP) ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي هدف/ اصول: 1) تعيين گروه Rh(D) گلبول قرمز خون بصورت فنوتيپ Rh-Positive و Rh-Negative با توجه به حضور و عدم حضور ا نتيژن D در سطح

Διαβάστε περισσότερα

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده :

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده : مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي (JSIAU شماره 59 بهار 185 چكيده : محاسبه بهره انرژي جوش و گداخت سوخت پيشرفته هيدروژن بور با استفاده از مدل حجمي محصور سازي لختي رسول خدابخش گروه فيزيك دانشكده علوم دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه محجوب - بايرامعلي محمدنژاد - جواد بهمنش افزايش مييابد. مييابد.

چكيده مقدمه محجوب - بايرامعلي محمدنژاد - جواد بهمنش افزايش مييابد. مييابد. Journal of Water and Soil Vol. 28, No. 2, May.-Jun. 204, p. 267-275 نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 28 شماره 2 خرداد تير 393 ص 267-275. مدلسازي عددي آبشستگي موضعي اطراف گروه پايه پل و مقايسه

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[ و 98-F-TRN-596 محاسبه جهشهاي حرارتي و عمر از دست رفته ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ n-line بارگيري آرش آقايي فر- حسين عزيزي موسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايران واژه هاي كليدي: بارگيري ترانسفورماتور قدرت

Διαβάστε περισσότερα

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6 تغييرات انرژي ضمن انحلال: اكثر مواد در موادي مشابه خود حل ميشوند و اين پديده را با برهمكنشهاي ميكروسكوپي بررسي كرديم. براي بررسي ماكروسكوپي اين پديده بايد تغييرات انرژي (ا نتالپي) و تغييرات بينظمي (ا نتروپي)

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

12-F-ENV-2438 چكيده ايران

12-F-ENV-2438 چكيده ايران بررسي و اندازه گيري ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي در مجاورت خطوط و پستهاي فشار قوي كلان شهر تهران 12-F-ENV-2438 2 2 1 سيد زمان حسيني احمد جليلي جهرمي محمد علي ملكوتيان 1 -شركت سهامي برق منطقهاي تهران 2

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار

مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار سپهر اسلامي گروه مهندسي شيمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان اميرصرافي مهينشفيعي عليمحبي پژوهشكده انرژيومهندسيمحيط زيست دانشگاهشهيد باهنر كرمان وجود شبكهي

Διαβάστε περισσότερα

نقض CP و چكيده ١. مقدمه مغايرت دارد. پست الكترونيكي:

نقض CP و چكيده ١. مقدمه مغايرت دارد. پست الكترونيكي: مجلة پژوهش فيزيك ايران جلد ۱۳ شمارة ۴ زمستان ۱۳۹۲ نقض CP و گذار فاز الكتروضعيف در مدل دو هيگزي مسلم احمدوند گروه فيزيك دانشگاه شهيد بهشتي پست الكترونيكي: moslemph@gmailom (دريافت مقاله: ۱۳۹۲/۵/۲ دريافت

Διαβάστε περισσότερα

1- مقدمه ماندانا حميدي استفاده از آنها را در طبقهبندي كنندهها آسان كرده است است.

1- مقدمه ماندانا حميدي استفاده از آنها را در طبقهبندي كنندهها آسان كرده است است. كي طبقه بندي كننده فازي مبتني بر اتوماتاه يا يادگير,3 ماندانا حميدي محمد رضا ميبدي دانشكده مهندسي برق وكامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين قزوين ايران دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه نشريه بوم شناسي كشاورزي. .(Aalders, ( 4- Normalized difference vegetation Index

چكيده مقدمه نشريه بوم شناسي كشاورزي. .(Aalders, (   4- Normalized difference vegetation Index Journal of Agroecology Vol. 2, No. 1, Spning 2010, p. 103-110 نشريه بوم شناسي كشاورزي جلد 2 ش ماره 1 بهار 1389 ص 103-110. بررسي امكان استفاده از نسبتهاي باندي و تجزيه و تحليل مو لفههاي اصلي تصاوير + ETM

Διαβάστε περισσότερα

مقاله تحقيقي چكيده تلقي گرديد. پستالكترونيك: yahoo. com

مقاله تحقيقي چكيده تلقي گرديد. پستالكترونيك: yahoo. com دكتر صديقه آيتي و همكاران 343 مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران دوره 24 شماره 4 زمستان 343-349 385: مقاله تحقيقي بررسي عوامل مو ثر بر شلي كف لگن چكيده دكترصديقه آيتي دكترفاطمه وحيد * 2 3

Διαβάστε περισσότερα

IM 1E&2E و IM 1I و شاخص شدت. faulting. uniform hazard spectrum. conditional mean spectrum EURO CODE 8. peak ground acceleration intensity measure

IM 1E&2E و IM 1I و شاخص شدت. faulting. uniform hazard spectrum. conditional mean spectrum EURO CODE 8. peak ground acceleration intensity measure امیرکبیر عمران مهندسی نشریه تا صفحات سال شماره دوره امیرکبیر عمران مهندسی نشریه DOI: 0.00/ceej.0.0 سازهها ديناميکي تحليل براي زلزله شتابنگاشتهاي انتخاب سهمرحلهاي روش ولنی طالبی مهدی نورائی محمد * بهنامفر

Διαβάστε περισσότερα

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها:

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها: مزايا و معايب لوله با پوششهاي گالوانيزه نسبت به ديگر لوله ها در صنعت مبحث كنترل خوردگي از گذشته مورد توجه بوده و تاكنون روشهاي متفاوتي براي جلوگيري از آن اراي ه گرديده كه در اين ميان با ساخت لوله هاي جديد

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص

Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p. 823-831 نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص 823-831. اثر فاصله انتقال بر انتشارپذيري كلريد سديم با استفاده

Διαβάστε περισσότερα

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان 1393 ص. 419-434 ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران حامد ادب ر استاديار گروه جغرافياي طبيعي دانشكدة

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﺼﻓ ﻯﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻡﻮﺳ ﻲﻘﻓﺍ ﻱ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣﺮﻴﻏ ﺵﻭﺭ ﻪﺑ ﺶﺨﺑ ﻝﻭﺍ - ﺴﻣ ﻲﺣﺎ

ﻞﺼﻓ ﻯﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻡﻮﺳ ﻲﻘﻓﺍ ﻱ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣﺮﻴﻏ ﺵﻭﺭ ﻪﺑ ﺶﺨﺑ ﻝﻭﺍ - ﺴﻣ ﻲﺣﺎ اندازه گيرى فاصله ي افقي فصل سوم به روش غيرمستقيم بخش اول - مس احي 39 هدف هاى رفتارى : پس از ا موزش و مطالعهى اين فصل از فراگيرنده انتظار مىرود بتواند: 1- اندازهگيرى فاصلهى افقى به روش غيرمستقيم را تعريف

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻪﻤﺴﺑ لازﻮﭘوﺮﭘ شرﺎﮕﻧ ﻪﻣﺎﻧ هﻮﻴﺷ (ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ تﻼﻴﺼﺤﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد هﮋﻳو) مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد :هﺪﻨﻨﻛ ﻪﻴﻬﺗ يرﺎﻔﻏ شﻮﻳراد 94 رﺎﻬﺑ

ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻪﻤﺴﺑ لازﻮﭘوﺮﭘ شرﺎﮕﻧ ﻪﻣﺎﻧ هﻮﻴﺷ (ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ تﻼﻴﺼﺤﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد هﮋﻳو) مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد :هﺪﻨﻨﻛ ﻪﻴﻬﺗ يرﺎﻔﻏ شﻮﻳراد 94 رﺎﻬﺑ بسمه تعالي شيوه نامه نگارش پروپوزال (ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي) دانشكده علوم تهيه كننده : داريوش غفاري بهار 94 ١ B موارد زير بايد در فرو پيشنهاد پايان نامه (پروپوزال) نوشته شود. تمامي متني را كه دانشجو

Διαβάστε περισσότερα

پيشنهاد شيوهاي مبتني بر الگوريتم PSO چند هدفه جهت استخراج قوانين انجمني در داده كاوي

پيشنهاد شيوهاي مبتني بر الگوريتم PSO چند هدفه جهت استخراج قوانين انجمني در داده كاوي 41-48 4 (پياپي (31 تحقيق در عمليات و كاربردهاي آن مجله 2251-7286 شاپا سال هشتم شماره زمستان 90 ص ص پيشنهاد شيوهاي مبتني بر الگوريتم PSO چند هدفه جهت استخراج قوانين انجمني در داده كاوي * مهدي نصيري احمد

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

t a a a = = f f e a a

t a a a = = f f e a a ا زمايشگاه ماشينه يا ۱ الکتريکي ا زمايش شمارهي ۴-۱ گزارش کار راهاندازي و تنظيم سرعت موتورهايي DC (شنت) استاد درياباد نگارش: اشکان نيوشا ۱۶ ا ذر ۱۳۸۷ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش شنت است. در اين ا زمايش

Διαβάστε περισσότερα

پاركينسون روانشناسي باليني نويسندگان: چكيده. * دانشور رفتار

پاركينسون روانشناسي باليني نويسندگان: چكيده. *  دانشور رفتار روانشناسي باليني و شخصيت رابطه علي ادراك بيماري پيروي دارويي و كيفيت زندگي در سالمندان مبتلا به پاركينسون دانشور رفتار نويسندگان: 3 *1 زيبا برقي ايراني مهناز علي اكبري دهكردي حسين زارع 5 4 احمد عليپور

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 از صفحه 5 تا 4 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده (مطالعه موردي: جنگل خيرود) مقداد جورغلامي وحيد ريزوندي باريس

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 مجله دانش و تندرستي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 دكتر بررسي تا ثير آموزش بر آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي در مورد مصرف شير و لبنيات 3

Διαβάστε περισσότερα

ﺭﻮﺴﻨﺳ ﻮﻧﺎﻧ ﻚﻳ ﻲﺣﺍﺮﻃ ﻪﺸﻘﻧ ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷﺁ

ﺭﻮﺴﻨﺳ ﻮﻧﺎﻧ ﻚﻳ ﻲﺣﺍﺮﻃ ﻪﺸﻘﻧ ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷﺁ ا شنايي با نقشه طراحي يك نانو سنسور حامد عقيلي 1 عضو رسمي باشگاه پژوهشگران جوان تبريز دانشجوي كارشناسي ارشد الكترونيك دانشگاه ا زاد اراك كارشناس مهندسي الكترونيك مركز تحقيقات مهندسي استان ا ذربايجان شرقي

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

مقايسه ويژگيهاي غيرخطي سيگنال تغييرات نرخ ضربان قلب مربوط به افراد سالم و چند نوع بيماري قلبي سيما چلاوي دكتر محمدحسن مرادي تهران دانشگاه صنعتي اميركبير دانشكده مهندسي پزشكي E-mal: schalav@bme.aut.ac.r

Διαβάστε περισσότερα

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن: ص ) و ت ه ب (59-68 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار 1393 كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين و مقايسة آن با توابع وود و دايجكسترا در يك گلة گاو هلشتاين *2 1 سميه لطفي

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα