جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae"

Transcript

1 تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي حقاني عضو هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان بوشهر كشاورزي دانشگاه ياسوج ياسوج استاديار گروه گياهپزشكي دانشكده (90/8/0 (تاريخ دريافت: 90/5/9 تاريخ پذيرش: چكيده تعيين الگوي فضايي حشره عامل مهمي در طراحي يك برنامه مناسب نمونهبرداري و برنامههاي مديريت جامع آفات است. پروانه برگ- خوار كنار Noctuidae) Thiacidas postica Walker (Lepidoptera: از آفات درختان كنار در استانهاي جنوبي كشور به ويژه بوشهر هرمزگان و خوزستان محسوب ميشود. لاروهاي اين حشره از برگ درختان كنار تغذيه ميكنند. با توجه به گسترش و توسعه باغهاي درختان كنار در استان بوشهر مطالعات كامل در رابطه با آفات مهم اين گونه خودرو و جنگلي بيش از پيش ضروري است. توزيع فضايي جمعيت لاروهاي پروانه برگخوار كنار.T postica روي گونه درخت كنار Ziziphus spina-christi در شرايط طبيعي در سالهاي 85 تا 87 در استان بوشهر انجام گرفت. شاخه 50 سانتيمتري از درخت كنار به عنوان واحد نمونهبرداري انتخاب شد. پس از نمونهبرداري اوليه تعداد 40 نمونه انتخاب شد. الگوي فضايي لارو سن پنجم پروانه برگخوار كنار با استفاده از روش رگرسيوني (روش تيلور و آيواي و) تعيين شد. در تعيين نوع برهمكنش مگس پارازيتوييد Tachinidae) Pales murina Mes (Diptera: نسبت به تراكم ميزبان از رگرسيون خطي بين ميانگين تراكم آفت و پارازيتوييد در تاريخهاي مختلف استفاده شد. نتايج حاصل از روش رگرسيون بين واريانس و ميانگين تعداد لاروهاي روي گياه ميزبان در طول دوره نمونهبرداري با استفاده از روش تيلور (0.98= R) و آيواي و (0.86= R) به طور معنيداري بزرگتر از يك بود كه نشانگر توزيع تجمعي است. شيب خط رگرسيون b براي مدل تيلور و آيواي و به ترتيب /99 و /45 تعيين شد. به اين ترتيب الگوي توزيع فضايي لارو سن پنجم اين حشره از نوع تجمعي است. نوع برهمكنش پارازيتوييد نسبت به تراكم آفت وابسته به تراكم تعيين شد. واژه هاي كليدي: پروانه برگخوار كنار درخت كنار توزيع فضايي Iwao s patchiness Regression. Taylor s Power Law Tachinidae * نويسنده مسي ول :

2 فرار و حقاني: الگوي توزيع فضايي پروانه برگخوار كنار مقدمه درختان كنار گونههايي از جنس زيزيفوس هستند كه به طور گسترده و خودرو در استانهاي جنوبي كشور پراكنش دارند. در اين مناطق به رغم محدوديتهاي منابع آب و خاك و چند برابر بودن تبخير نسبت به بارش درختان كنار علاوه بر ايجاد جنگلهاي طبيعي به صورت پراكنده موجب كنترل فرسايش خاك مقاومت به خشكي و سازگار با مناطق گرمسيري و نيمهگرمسيري شده است. ارزش اكولوژيكي گونههاي مختلف جنس كنار در استان از يك طرف و خواص خوراكي و توليد بسيار زياد ميوه خواص دارويي و بهداشتي قسمتهاي مختلف گياه توليد فرآوردههاي مختلف از محصولات آن پرورش زنبورعسل در باغهاي كنار و توليد عسل باارزش با طعم كنار و خاصيت دارويي آن از طرف ديگر آن را به يك گياه مناسب اكولوژيكي و اقتصادي در مناطق جنوب تبديل كرده است به طوري كه سالانه سطح زيادي از زمينهاي باير به زير كشت درختان كنار در سطح استان بوشهر ميرود.(Farrar and Karampour, 008) توسعه روزافزون اين گونههاي با ارزش در استانهاي جنوبي كه داراي شرايط خشك و سخت آب و هوايي هستند و گونههاي بومي و سازگار كه مقاوم قانع و چند م ظن وره باشند لزوم بيش از پيش مطالعات مربوط به آفات و بيماريها را آشكار ميسازد. درختان كنار مورد حمله بيش از 50 گونه حشرات و ساير بندپايان قرار مي گيرن د كه در استان بوشهر پس از مگس ميوه كنار پروانه برگخوار كنار اهميت بهسزايي دارد كه مطالعات جامع ميتواند به مديريت آن كمك ك دن (00a.(Farrar et al., پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker از خانوادهي Noctuidae و راسته Lepidoptera يكي از آفات درختان كنار در استان بوشهر است ) al., Farrar et 00). b لاروهاي اين حشره از برگهاي درختان كنار تغذيه كرده و ضمن ضعف عمومي درخت عملكرد ميوه را به شدت كاهش ميدهند. در برخي از سالها و در برخي از مناطق خسارت اين حشره زياد ميباشد( 00b.(Farrar et al., با توجه به توسعه درختان جنگلي كنار به صورت باغهاي وسيع اين خطر احساس ميشود كه اين حشره در برخي از مواقع و در برخي از مناطق باعث خسارت شديد شود. اين حشره داراي 5 سن لاروي است و سن اول تا سن سوم لاروي به صورت دسته جمعي فعاليت ميكنند و در سن چهارم و پنجم لاروها بهطور انفرادي از برگ تغذيه ميكنند a).(farrar et al., 00 بررسيهاي انجام گرفته توسط فرار و همكاران (a (Farrar et al., 00 نشان داده كه اين حشره از فروردين تا ارديبهشت ماه در نسل اول و از آبان تا اوايل دي ماه نسل دوم و در صورت مساعد بودن دما از دي تا اوايل اسفند در نسل سوم به تدريج در طبيعت ظاهر شده و تخمگذاري ميك د.ن اين حشره حداقل داراي دو نسل در سال در استان بوشهر است. مطالعه بسياري از ويژگيهاي جمعيتي حشرات در شرايط صحرايي مستلزم نمونهبرداري از جمعيت است. يك برنامه مناسب نمونهبرداري شامل انتخاب زمان مناسب براي نمونهبرداري انتخاب واحد نمونهبرداري تعيين تعداد مناسب نمونه و تعيين توزيع مكاني نمونهبرداري است كه در اين ميان تعيين الگوي فضايي حشره عامل مهمي در طراحي يك برنامه مناسب نمونهبرداري و برنامههاي مديريت جامع آفات است (998 Weiss,.(Boeve and همچنين يكي از ابزارهاي اساسي در پژوهشهاي كمي نمونهبرداري است و به عنوان يكي از ابزارهاي تصميمگيري در مديريت جامع آفات كاربرد دارد (000.(Dent, پاتريك و همكاران (00 al., (Patrick et از نمونهبرداريهاي متوالي براي تخمين جمعيت آفات استفاده كردند و هدف آنها از اين برنامه نمونهبرداري تخمين جمعيت به صورت آماري و اتخاذ تصميمهاي مناسب كنترلي در قالب يك برنامه مديريت تلفيقي آفات بود كه به اين منظور از روش تخمين تيلور استفاده كردند. قانون تيلور ابتدا در سال 96 براي توصيف الگوهاي توزيع فضايي جمعيت موجودات پيشنهاد شد (96.(Taylor, - IPM - Taylor s Power Law - Ziziphus

3 تحقيقات آفات گياهي جلد شماره سال 9 توزيع فضايي هر حشره ويژگي ذاتي آن است و با عوامل رفتاري و محيطي شكل گرفته است (996 Ziess,.(Pedigo and آگاهي از الگوي توزيع فضايي جمعيت حشره اطلاعاتي در مورد صفات رفتاري آن و تاثير عوامل محيطي بر جمعيت اراي ه ميكند 000) Henderson,.(Southwood and يك گونه حشره ممكن است يكي از سه نوع توزيع تصادفي تجمعي يا يكنواخت داشته باشد. در توزيع تصادفي وجود هر فرد در يك ناحيه مستقل از وجود ديگري است به بيان ديگر در يك سطح حضور يك فرد تا ثيري بر حضور يا عدم حضور ساير افراد ندارد ) and Southwood.(Henderson, 000 به طور كلي تعداد نمونه تجزيه و تحليل جمعيت و اندازه جمعيت يك گونه تحت تا ثير نوع توزيع آن گونه قرار ميگيرد. اطلاع از نوع الگوي توزيع فضايي لارو پروانه كنار.T postica ميتواند در طراحي و اجراي برنامههاي كنترل اين آفت موثر و مفيد واقع شود. هدف از انجام اين تحقيق تعيين برنامه دقيق و علمي نمونهبرداري و الگوي توزيع فضايي گونهي.T postica روي درخت كنار spina-christi) (Ziziphus در منطقه بوشهر است تا با بهدست آوردن اطلاعات دقيق توزيع فضايي در برنامه مديريت جامع گونه مورد مطالعه استفاده شود. مواد و روشها مطالعات صحرايي در سال هاي در 87 تا 85 منطقه دشتستان استان بوشهر انجام شد. با بررسيهاي مستقيم از درختان كنار در مناطق مورد مطالعه پس از نمونهبرداري اوليه از گونه Ziziphus spina-christi تعداد نمونه تعيين شد. نمونهبرداري طي نسل در طول ماههاي فروردين و ارديبهشت در نسل اول و اواخر آبان تا دي ماه در نسل دوم و در صورت وجود نسل سوم در بهمن و اوايل اسفند در دوره هفت روزه و با 40 تكرار انجام گرفت. تراكم جمعيت لارو سن پنجم پروانه برگخوار كنار با شمارش مستقيم آنها تعيين شد. در طول مدت زمان ياد شده دادهها ثبت شد و تراكم جمعيت نوع الگوي توزيع فضايي ضريب تجمع مورد بررسي قرار گرفت. واحد نمونهبرداري و زمان آن يك شاخه 50 سانتيمتري درخت كنار به عنوان واحد نمونهبرداري تعيين و نمونهبرداري به طور تصادفي انجام شد. تعداد لارو سن پنجم روي واحد نمونهبرداري شمارش شد. نمونهبرداري در فواصل زماني هفتهاي يك بار از ساعت 7 تا صبح انجام گرفت. اندازه نمونه پس از تعيين واحد نمونهبرداري و توزيع مكاني 4 نمونهبرداري ميبايست تعداد نمونه مشخص شود. براي نمونهگيري مناسب بايد نمونهگيري اوليه انجام شود و با 5 استفاده از دادههاي نمونهگيري اوليه خطاي نسبي را تعيين كرد 00) al.,.(naseri et al., 00; Rahmani et 6 اين عامل نشانگر دقت نمونهبرداري است ) and Pedigo.(Ziess, 996; Southwood and Henderson, 000 عامل تعيين كننده تعداد نمونه اختلاف بين دادههاي حاصل از نمونهبرداري اوليه است 004) al.,.(dent, 000; Haghani et SD SE = n S = S = SD تعداد نمونهها است. معادله (): SE RV = 00 x x ميانگين دادهها و SE خطاي معيار ميباشد. معادله (): معادله (): n واريانس و S انحراف معيار دادهها SD بنابراين با يك نمونهبرداري اوليه ميانگين و انحراف معيار دادههاي جمعآوري شده محاسبه شده و به همراه RV (ميزان خطاي قابل قبول) و t (استخراج شده از جدول (t-student در فرمول اندازه نمونه قرار ميگيرد ) and Southwood.(Henderson, 000; Pedigo and Buntin, Sample Size 5- Relative Variation 6- Sampling Precision - Random - Aggregated/Clumped - Regular

4 فرار و حقاني: الگوي توزيع فضايي پروانه برگخوار كنار 4 فرمول تعداد نمونه به صورت زير است: t. sd N = معادله (4). D x در اين رابطه: N: تعداد مناسب نمونه t- t: استيودنت df. جدول با نمونهبرداري اوليه تعداد نمونه :s d انحراف معيار دادههاي : x ميانگين دادههاي نمونهبرداري اوليه D: ميزان خطاي قابل قبول به صورت اعشار كه هرچه ميزان خطاي قابل قبول افزايش يابد تعداد نمونه كاهش مييابد. در اين تحقيق با استفاده از دو روش رگرسيوني تيلور و آيواي و نوع توزيع فضايي تعيين شد. تعيين الگوي توزيع فضايي با روش رگرسيوني تيلور براي تعيين الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار دادههاي مربوط به هر تاريخ و لگاريتمهاي واريانس و ميانگين آنها محاسبه شد و با استفاده از فرمول زير نوع توزيع فضايي لارو به دست آمد (984.(Taylor, s =log a + b log x Log معادله (5): در رابطه فوق S واريانس نمونهها و x ميانگين نمونهها در هر تاريخ نمونهبرداري است b شيب خط رگرسيون و a محل تلاقي خط رگرسيون با محورy اگر b=.(taylor, 96; Iwao, 968) ها است باشد آنگاه توزيع از نوع تصادفي و اگر <b آنگاه توزيع از نوع تجمعي و اگر >b باشد توزيع فضايي از نوع يكنواخت است. در مرحله بعد بايستي آزمون نيكويي برازش ) fit =b (Goodness of- را انجام داد بدين منظور ابتدا t استيودنت جدول با درجه آزادي -n با t محاسبه شده توسط رابطه زير مقايسه شد. SE b = b t = SE b SD b n معادله (6) معادله (7): بزرگتر بودن t محاسبه شده از t جدول نشانگر رد فرض صفر ميباشد يعني توزيع تصادفي نيست. به عبارت ديگر =b نيست. تعيين الگوي توزيع فضايي با روش رگرسيوني آيواي و * m = α + βx معادله (8) * s m = x + ( ) معادله (9) x در اين روش x ميانگين نمونههاي هر تاريخ است. براي هر تاريخ نيز يك m * محاسبه شده و بين آنها رابطه رگرسيوني به دست آمد. اين روش نيز تا حدودي مشابه روش قبلي است. در هر دو روش از رگرسيون خطي استفاده شد. اگر = β آنگاه توزيع از نوع تصادفي و اگر > β آنگاه توزيع از نوع تجمعي و اگر < β باشد توزيع فضايي از نوع يكنواخت است. سپس بايد تست = β را انجام داد كه روش آن مشابه روش قبلي است (968.(Iwao, در اين پژوهش پس از مشخص كردن روش نمونهگيري و برنامه نمونهگيري از زمان آغاز فعاليت لارو پروانه برگ- خوار كنار نمونهگيري به صورت هفتگي انجام شد. ارتباط جمعيتي بين مگس پارازيتوييد Pales Tachinidae) murina Mes. (Diptera: و لارو پروانه برگخوار كنار به عنوان آفت در تعيين نوع عكسالعمل پارازيتوييد نسبت به تراكم ميزبان از رگرسيون خطي بين ميانگين تراكم آفت (متغير مستقل) و پارازيتوييد (متغير وابسته) در تاريخهاي مختلف استفاده شد. در صورت معنيدار نبودن رابطه بين دو متغير پارازيتوييد در حمله به ميزبان خود به صورت مستقل از تراكم عمل كرده ولي اگر ارتباط بين آنها معنيدار باشد دو حالت وجود دارد: اگر 0<b پارازيتوييد وابسته به تراكم عمل كرده و اگر 0>b كه در اين حالت پارازيتوييد وابسته به عكس تراكم عمل كرده است Dent and Walton, 997; ).(Southwood and Henderson, 000; Dent, 000; نتايج و بحث - Sample Size - Taylor s Power Law - Iwao s Patchiness Regression

5 5 تحقيقات آفات گياهي جلد شماره سال 9 با توجه به قابل قبول بودن محدوده RV حاصل از نمونهبرداري اوليه تعداد نمونه مناسب با استفاده از فرمول مربوطه 40 به دست آمد. نتايج حاصل از روش رگرسيون بين واريانس و ميانگين تعداد لاروهاي روي گياه ميزبان در طول دوره نمونهبرداري با استفاده از روش تيلور (0.98= R). و آيواي و (0.86= R) به طور معنيداري بزرگتر از يك بود (جدول ) كه نشانگر توزيع تجمعي يا كپهاي است. با در نظر گرفتن وضعيت تغذيه و رفتارهاي سنين لاروي مختلف و حضور لاروها روي برگ هاي ميزبان مدل مربوطه به خوبي دادههاي مشاهده شده را توصيف ميكند. شيب خط رگرسيون b به ترتيب /99 و /45 براي مدل تيلور و آيواي و محاسبه شد (شكل الف و ب). به اين ترتيب الگوي توزيع فضايي لارو سن پنجم اين حشره از نوع تجمعي تعيين شد. در زمينه توزيع فضايي حشرات و كنهها روي گياهان مختلف مطالعات به نسبت گستردهاي انجام شده ولي در رابطه با توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار (تنها ميزبان شناسايي شده روي كنار) مطالعاتي صورت نگرفته است. حقاني و فتحي پور (009 Fathipour, (Haghani and توزيع فضايي لاروهاي مگس مينوز Liriomyza sativae روي خيار را در شرايط گلخانه با استفاده از روشهاي رگرسيوني از نوع تجمعي گزارش كردند. الگوي توزيع فضايي شته Brevicoryne brassicae از خانواده Diaeretiella و زنبور پارازيتوي يد آن Aphididae Aphidiidae) rapae (Hym.: روي كلم با استفاده از هر دو روش نسبت واريانس به ميانگين و روش رگرسيوني تيلور از نوع تجمعي به دست آمد به طوري كه نسبت واريانس به ميانگين در هر دو گونه حشره به صورت معني داري بزرگتر از يك بود (004 al.,.(haghani et بر خلاف نتايج اين تحقيق توزيع فضايي لارو Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) روي گياه ذرت تصادفي به دست آمد و رابطه بين اين آفت و فنولوژي گياه توسط مدل رگرسيون غير خطي توضيح داده شده است (008 al.,.(mendoza et همچنين ملو دي و همكاران (006 al., (Melo de et توزيع فضايي و پراكندگي.S frugiperda را نيز به صورت تصادفي ارزيابي كردند. توزيع فضايي كرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera روي گياه پنبه توسط گوزه و همكاران (00 al., (Goze et به صورت تصادفي به دست آم د. جمعيت لارو Agrotis ipsilon و Feltia ducens از خانواده Noctuidae روي محصولات زراعي در ميسوري در طول بهار مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه هر دو گونه بر اساس شاخص تجمع داراي توزيع تصادفي (پواسون) هستند و هيچ ارتباط معنيداري بين فراواني.A ipsilon و.F ducens و تراكم پوشش چندين گونه از علفهاي هرز ندارند (98, al..(story et همانطور كه در اين تحقيق و بررسي ساير تحقيقات مشاهده ميشود ترتيب نوع توزيع فضايي گونههاي مختلف حشرات متفاوت است كه اين مسي له خود روش نمونهگيريهاي متفاوتي را سبب مي- شود و برنامههاي مديريتي كنترل آفات متفاوت در پي خواهد داشت. نتايج تجزيه واريانس و تجزيه آماري ارتباط جمعيتي بين مگس پارازيتوييد.P murina و ميزبان آن (لارو پروانه برگخوار كنار postica).t) نشان داد كه نوع همكنش پارازيتوييد (متغير وابسته) نسبت به تراكم ميزبان (متغير مستقل) داراي همبستگي معنيدار است. بنابراين با توجه به معنيدار شدن رگرسيون خطي و وجود رابطه 0<b ميتوان نتيجه گرفت كه پارازيتوييد در حمله به ميزبان خود به صورت وابسته به تراكم عمل كرده است (شكل ). نتايج فرار و همكاران (00 al., (Farrar et دررابطهباميزبانيابي مگس پارازيتوييد.P murina روي پروانه برگخوار كنار نشان داد كه رابطه پارازيتوييد با ميزبان يك رابطه ساده نبوده و مگس هاي ماده.P murina تركيبات متصاعد شده از درخت كنار (Synomones) كه ناشي از خسارت لارو پروانه برگخوار كنار است تشخيص داده و به طرف آن جلب ميشوند و در اطراف لاروها و محيط اطراف آنها - Melo de - Goze - Taylor s Power Law و Iwao s Patchiness Regression

6 فرار و حقاني: الگوي توزيع فضايي پروانه برگخوار كنار 6 تخمگذاري ميكنند. اين مطلب ميتواند اين نوع واكنش وابسته به تراكم پارازيتوييد را تقويت كند. همگرايي نوع پراكنش دشمنان طبيعي و آفت در يك منطقه و نوع وابستگي دشمن طبيعي به تراكم آفت ميتواند به عنوان نكات كليدي در مديريت جامع آفات و كنترل بيولوژيك موثر در نظر گرفته شود. جدول - توزيع فضايي لارو پروانه Noctuidae) Thiacidas postica (Lepidoptera: روي كنار با استفاده از روشهاي رگرسيوني.Iwao s Patchiness Regression و Taylor s Power Law Table. Spatial distribution of Thiacidas postica Walker (Lepidoptera: Noctuidae) larvae on Ziziphus spina-christi using Taylor s Power Law and Iwao s Patchiness Regression. Method Regression equation P value Slope R Taylor's power law log (s )= log (m) < Iwao's patchiness regression m*= m < Log Variance 4 0 a Log Mean Mean Crowding (m*) b Mean شكل - رگرسيون خطي براي تعيين توزيع فضايي لارو پروانه Thiacidas postica روي كنار با استفاده از روش Taylor s Power Law. (b) Iwao s Patchiness Regression و (a) Figure. Linear regression to determine spatial distribution of Thiacidas postica (Lepidoptera: Noctuidae) larvae on Ziziphus spina-christi using Taylor s Power Law (a) and Iwao s Patchiness Regression (b) models. شكل - رگرسيون نشان دهنده رابطه بين ميانگين تراكم جمعيت آفت (لارو سن پنجم پروانه برگخوار كنار.T) postica و درصد پارازيتيسم پارازيتوييد Pales murina Figure. Regression showing the relationship between mean density of 5 th instar larvae of T. postica and percentage of parasitism of Pales murina.

7 7 تحقيقات آفات گياهي جلد شماره سال 9 منابع Boeve, P. J. and Weiss, M Spatial distribution and sampling plans with fixed levels of precision for cereal aphis (Homoptera: Aphididae) infesting spring wheat. The Canadian Entomologist 0: Dent, D Integrated Pest Management. Chapman & Hall. London. 56 pp. Dent, D. R. and Walton, M. P Methods in Ecological and Agricultural Entomology. CAB International, UK. pp. 87. Farrar, N. and Karampour, F Pests, diseases and biological control methods using natural enemies and other environmentally friendly methods. In Assareh, M. H. (Eds.). Biological characteristics of Christian thorn trees in Iran. Researches Institute of Forests and Rangelands, Tehran. pp (in Farsi) Farrar, N., Ahmadi, A. A. and Golestaneh S. R. 00a. The Ber moth, Thiacidas postica Walker (Lepidoptera: Noctuidae), dispersal and natural enemies in Bushehr province. Pajouhesh- Va- Sazandegi in Agriculture & Horticulture 5: (in Farsi) Farrar, N., Asadi, G. H. and Golestaneh, S. R. 00b. Biological study of Ber Defoliator, Thiacidas postica walker (Lepidoptera: Noctuidae) in Bushehr Province. Journal of Entomological Society of Iran (): -50. (in Farsi) Farrar, N., Askary, H., Golestaneh, S. R., Alichi, M. and Sadeghi, S. M. 00. Factors affecting host finding ability of Pales murina (Diptera: Tachinidae), a Parasitoid of Thiacidas postica on Jujube trees. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research : -8. Goze, E., Nibouche, S. and Deguine, J. P. 00. Spatial and probability distribution of Helicoverpa armigera (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae) in cotton: Systematic sampling, exact confidence intervals and sequential test. Biological Sciences : 0-0. Haghani, M. and Fathipour, Y Spatial distribution of Liriomyza sativae (Diptera: Agromyzidae) in a cucumber greenhouse. Integrated Control in Protected Crops, Mediterranean Climate, IOBC/wprs Bulletin. pp Haghani, M., Fathipour, Y., Moharamipour S. and Bahrami, F Spatial distribution of Brevicoryn brassicae (Hom.: Aphididae) and its Parasitoid Diaeretiella rapae (Hym.: Aphidiidae). Proceeding of the 6 th Iranian Plant Protection Congress, Tabriz, Iran. pp.. (in Farsi). Iwao, S A new regression method for analyzing the aggregation pattern of animal populations. Researches on Population Ecology 0: -0. Melo, de. E. P., Degrande, M. G., Degrande, P. E., Cessa, R. M., Salomao, J. L. and Nogueira, R. F Spatial distribution of plants infested with Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) on corn crop. Neotropical Entomology 5(5): Mendoza, H., Barbosa, L., Gonzalez, G. and Perez, M Spatial distribution of Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) in maize landraces grown in Colima, Mexico. International Journal of Tropical Insect Science 8: 6-9. Naseri, B., Fathipour Y. and Talebi, A. A. 00. Population density and spatial distribution pattern of Empoasca decipiens (Hemiptera: Cicadellidae) on different bean species. Journal of Agricultural Science and Technology : Patrick, K., Rourke, O. and Hutchison, W. D. 00. Seqential sampling plans for estimating European corn borer (Lepidoptera: Crambidae) and corn earworm (Lepidoptera: Noctuidae) larval density in sweet corn ears. Crop Protection : Pedigo, L. P. and Buntin, G. D. 994: Handbook of Sampling Methods for Arthropods in Agriculture. CRC Press, Boca Raton. FL, 74 pp. Pedigo, L. P. and Ziess, M. R Analyses in Insect Ecology and Management. Iowa State University Press, Ames, Iowa. Rahmani, H., Fathipour, Y. and Kamali, K. 00. Spatial distribution and seasonal activity of Panonychus ulmi (Acari: Tetranychidae) and its predator Zetzellia mali (Acari: Stigmaeidae) in apple orchards of Zanjan, Iran. Journal of Agricultural Science and Technology : Southwood, T. R. E. and Henderson, P. A Ecological Methods. Third edition. Blackwell Science, UK. 557 pp. Story, R. N. and Keaster, A.J. 98. The Overwintering Biology of the Black Cutworm, Agrotis ipsilon, in Field Cages (Lepidoptera: Noctuidae). Journal of the Kansas Entomological Society 55: 6-64 Taylor, L. R. 96: Aggregation, variance and the mean. Nature (London) 89: 7-5.

8 فرار و حقاني: الگوي توزيع فضايي پروانه برگخوار كنار 8 Taylor, L. R. 984: Assessing and interpreting the spatial distribution of insect populations. Annual Review of Entomology 9: -7.

9 Plant Pests Research Vol., No., 0 8 Spatial distribution of Thiacidas postica Walker (Lepidoptera: Noctuidae) larvae on Ziziphus spina-christi in Bushehr region N. Farrar*, M. Haghani, Academic Staff of Research Center Agricultural and Natural Resources, Bushehr, Iran,, Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran. Abstract (Received: August 0, 0- Accepted: November, 0) The spatial distribution pattern of pests can be useful in planning and performing the integrated pest management. The Konar moth, Thiacidas postica Walker (Lepidoptera: Noctuidae), is a defoliator of Konar (Ziziphus spina-christi), in south of Iran especially Bushehr, Hormozgan and Khuzestan provinces. The Larva is defoliator of Ziziphus spp. Extension of Konar cultivation in south of Iran as an economic orchards caused complete studies on some important pests. The spatial distribution of T. postica fifth instar larvae was studied in field conditions on the Ziziphus spp. during A 50 cm of branches of each Konar tree was selected as sampling units. With a primary sampling sample size was determined as 40. In this research, the spatial distribution pattern of fifth instar larvae of T. postica using regression models (Taylor s power law and Iwao s patchiness regression) was determined. Population density of T. postica and its parasitoid, Pales murina Mes. (Diptera: Tachinidae), was studied by Regression and Linear equation. The results showed that Taylor s power law (R =0.98) and Iwao s patchiness regression, (R =0.86), that the Konar moth larval population was aggregated on the host plant branches. As the slop of regression was significantly greater than, and it implies that large samples are required to obtain density estimates at an acceptable level of precision. The relationship between eating and behaviors of different larval instars fitted both Taylor s power law and Iwao s patchiness regression model. The slop of regression, b, was.99 and.45 for Taylor s power law and Iwao s patchiness regression, respectively. Then spatial distribution of fifth larval instars of T. postica on Z. spina-christi was estimated aggregated (clumped). Regression and Linear equation between mean of 5 th instar larva density of T. postica and percentage of parasitism of P. murina also showed that parasitoid acts as a density dependent factor. Key words: Thiacidas postica, Ziziphus spina-christi, Spatial distribution, Taylor s power law, Iwao s patchiness regression, Pales murina, Tachinidae. *Corresponding author:

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ b b شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ چكيده اسفنديار فاتح دانشجوي دكتري زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 از صفحه 5 تا 4 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده (مطالعه موردي: جنگل خيرود) مقداد جورغلامي وحيد ريزوندي باريس

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان 1393 ص. 419-434 ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران حامد ادب ر استاديار گروه جغرافياي طبيعي دانشكدة

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده بررسي جمعيت كفزيان سرشاخهه يا رودخانه جاجرود استان تهران رضوان موسوي ندوشن و سپيده رييسي * گروه شيلات دانشكده علوم وفنون دريايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال تاريخ دريافت: 93/7/20 تاريخ پذيرش: 94/3/27

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن: ص ) و ت ه ب (59-68 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار 1393 كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين و مقايسة آن با توابع وود و دايجكسترا در يك گلة گاو هلشتاين *2 1 سميه لطفي

Διαβάστε περισσότερα

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 مجله دانش و تندرستي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 دكتر بررسي تا ثير آموزش بر آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي در مورد مصرف شير و لبنيات 3

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Archive of SID.  مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد. يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر mans00ri@yahoo.om چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

Health Information Needs of Blind people in Iran

Health Information Needs of Blind people in Iran Health Information Needs of Blind people in Iran Hasan Siamian 1, Mohammad Hassanzadeh, Fatemeh Nooshinfard, Nadjla Hariri 1 PhD Student in Library and Information Sciences, Department of Library and Information

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from پست الكترونيك:

Downloaded from  پست الكترونيك: اثرات عقيم سازي عصاره گياه چريش روي موش صحراي ي نر 3 2 معصومه محمودي ميمند(. M.S ) محسن مروتي(. Ph.D ) محمود قاضي خوانساري(. Ph.D ) بتول نصراالله 5 4 زاده(. Ph.D ) باقر مينايي(. Ph.D ). -مربي گروه فارماكولوژي

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Mehri Khatami 1, Monireh Eghbali Ebrahimabadi 2 1 Department of Biology, Faculty of Science, Yazd University,

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد

تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد پژوهش و سازندگي در منابع طبيعي تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد حميد اميرنژاد دانشجوي دكتري اقتصاد منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس صادق خليليان استاديار

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان 4931 صفحات 401-472 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH دکتر ابراهيم عباسی دکتر منيژه

Διαβάστε περισσότερα

جماليفر الهامالسادات علمالهدي

جماليفر الهامالسادات علمالهدي فصلنامه گياهان دارويي بررسي اثر ضدميكروبي 10 عصاره گياهي بر روي هليكوباكتر پيلوري و مقايسه آن با آنتيبيوتيكهاي موثر انتخابي 4 3 2 *1 محمدحسن شيرازي محمدرضا فاضلي محمدمهدي سلطاندلال سعيد اشراقي حسين 6 5

Διαβάστε περισσότερα

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند No. F-14-HVS-1564 تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند عباداله كامياب يوسف پورصديق رودي دفتر فني انتقال معاونت بهرهبرداري برق منطقهاي خراسان محسن اصغري جعفرا

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي نشانی : تهران میدان ونک بزرگراه شهید حقانی بعد از چهارراه جهان کودک انتهای خیابان دکتر شهیدی ساختمان مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی طبقه نهم تلفن: 33183988 دورنگار:

Διαβάστε περισσότερα

mahaleb (.L) Mill در جنگلهای استان کرمانشاه

mahaleb (.L) Mill در جنگلهای استان کرمانشاه تاثير عوامل توپوگرافی بر تنوع گونهای رویشگاه محلب Cerasus mahaleb (.L) Mill در جنگلهای استان کرمانشاه ندا سخاوتي- دانشجوي كارشناسي ارشد جنگلداري دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس مسلم اكبري نيا- دانشيار

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems مجله مديريت توسعه و تحول (۱390) 6 3۱-38 بررسي موانع اجراي نظام پيشنهادها در سازمانهاي دولتي از نظر كاركنان * 2 1 اكبر حسن پور محمود اسكندري 1 استاد يار دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين دانشكده مديريت وحسابداري

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein

Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein Original Article Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein Jafari-Modrek M 1, Ghaffarifar F 1*, Sharifi Z 2, Dalimi-Asl A 1 1- Department of Parasitology, Faculty

Διαβάστε περισσότερα

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 71 تابستان 65-93 1393 نگاهي به هويت برند و تأثير آن بر وفاداري به برند و ارزش ويژه برند )مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني و فرآوردههاي گوشتي کاله( ** * مهدي جعفرزاده

Διαβάστε περισσότερα

موضوع ارائه : شش سیگما

موضوع ارائه : شش سیگما استاد مربوطه: دکترعبدالستار صفایی موضوع ارائه : شش سیگما ارائه دهندگان: فاطمه عسکریان امیری غزاله کردی مهین قاسمی نیلوفر ندیم کبیری شش سیگما سیگما پیشینه مقدمه مثال از شش سیگما اهداف شش سیگما نکات ابزار

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه بررسي رابطه بين روش هاي مقابله با استرس كاركنان با ويژگي هاي فردي 1 آنها درآستانه بازنشستگي )بررسی موردی فرماندهي انتظامي استان يزد( چكيده 2 سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی اين پژوهش مطالعه اي توصيفي- تحليلي

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران

بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران F0 No. F-13-MNG-1919 بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران (مورد مطالعه: شركت برق منطقه اي تهران) فريدون عبدصبور دفتر سازماندهي و بهبود روشها-

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز و واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز هدف هاي رفتاري: هنرجو پس از ا موزش اين واحد کار قادر خواهد

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده Journal of North Khorasan University of Medical Sciences Autumn 0;4():449456 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پاییز 9 449456:()4 بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

لوا لصف دوجوم هکبش یلک تخانش

لوا لصف دوجوم هکبش یلک تخانش اول فصل شناخت کلی شبکه موجود چكيده NGN واژه اي است كه اتحاديه بين المللي مخابرات ITU (براي نسل جديدي ازشبكه NGN گفت توان مي طوركلي به است.) گرفته نظر در ها يك تا است مفهوم يك بيشتر IP تكنولوژي. ITU قابليت

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha رحیم حداد 1 * بهارا رستمی نیا 2 بهور اصغری 1,*-نویسنده مسئول:دانشیارگروه بیوتکنولوژ ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین امللی

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده پذیرش: 92/11/27 دریافت: 92/05/16 ص ص: 93-102 چکیده مقدمه و هدف: شناخت و بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی سبکهاي رهبري فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان ه يا ورزشی: مدلسازي معادلات ساختاري دکتر

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد 31 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386 جلد 31 شماره 1 و 2 مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید دکتر زهرا خاموردی*# دکتر شاهین کسرایی*

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα