Αρχή κατά των Διακρίσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχή κατά των Διακρίσεων"

Transcript

1 Αρχή κατά των Διακρίσεων Καηεπζπληήξηεο Αξρέο γηα ηελ Εμππεξέηεζε θαη ηε Μεηαρείξηζε Επηβαηηθνύ Κνηλνύ Δηαθόξσλ Εζληθνηήησλ από κέξνπο Εηαηξεηώλ πνπ εθηεινύλ Δεκόζηεο πγθνηλσλίεο θαη Οδεγώλ Λεσθνξείσλ Λεπθσζία, Ινύληνο 2013

2 Ελαξθηήξηα Σεκείσζε Η Επίηξνπνο Δηνηθήζεσο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ, ζηε βάζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο σο Αξρή θαηά ησλ Δηαθξίζεσλ, θαη ν Οξγαληζκόο Σπγθνηλσληώλ Επαξρίαο Λεπθσζίαο, «Ο.Σ.Ε.Λ», έρνληαο ππόςε ην γεγνλόο όηη νη εηαηξείεο πνπ εθηεινύλ δεκόζηεο ζπγθνηλσλίεο, εμππεξεηνύλ έλα κεγάιν αξηζκό κεηαλαζηεπηηθνύ πιεζπζκνύ, πνπ, ζε ζεκαληηθό βαζκό, είλαη γπλαίθεο, θαη αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηεο ζεκαληηθήο απηήο κεξίδαο ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ από νπνηαδήπνηε κνξθή δηάθξηζεο ή νπνηεζδήπνηε μελνθνβηθέο ή/θαη ξαηζηζηηθέο ελέξγεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο, απνθάζηζαλ ηελ, από θνηλνύ, έθδνζε Καηεπζπληήξησλ Αξρώλ, ζρεηηθά κε ηηο επξύηεξεο ππνρξεώζεηο ησλ νδεγώλ ιεσθνξείσλ, αιιά θαη ησλ εξγνδνηξηώλ εηαηξεηώλ, σο πξνο ην ζέκα απηό. Οη, κέρξη ζήκεξα, δηαπηζησκέλεο πξνζπάζεηεο ηεο «Ο.Σ.Ε.Λ» γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ξαηζηζκνύ θαη ηεο μελνθνβίαο, θαη ηεο πξνάζπηζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθόηεηαο, ηεο πνιπκνξθίαο θαη ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, αλαγλσξίδνληαη θαη ραηξεηίδνληαη από ηελ Επίηξνπν Δηνηθήζεσο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ. Είλαη, δε, ζεκαληηθό λα επηζεκαλζεί όηη, ζε απηό ην πιαίζην, θηλείηαη θαη ε εξγνδόηεζε, εθ κέξνπο ηεο «Ο.Σ.Ε.Λ», νδεγώλ ιεσθνξείσλ δηαθόξσλ εζληθνηήησλ όπσο θαη ην γεγνλόο όηη έρεη ζεζκνζεηεζεί δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη δηεξεύλεζεο παξαπόλσλ από πιεπξάο επηβαηώλ. Ιδηαίηεξε κλεία είλαη απαξαίηεην λα γίλεη ζηε ζεηηθή δηάζεζε θαη ζηάζε πνπ επέδεημε ε «Ο.Σ.Ε.Λ», γηα ζπλεξγαζία κε ηελ Επίηξνπν, ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εηνηκαζία ηνπ παξόληνο θεηκέλνπ. 2

3 Εηζαγσγή Γηα ηελ επίηεπμε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ ζην θάζκα όισλ ησλ θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ, όπσο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο έληαμεο (ή ελζσκάησζεο) ησλ δηαθόξσλ θαη δηαθνξεηηθώλ κεηαλαζηεπηηθώλ νκάδσλ ζηε θνηλσληθή δσή ηνπ ηόπνπ, θξίζηκν είλαη λα δηαζθαιηζηεί ε ίζε πξόζβαζε όισλ ησλ αηόκσλ -αλεμάξηεηα από ηα ηδηαίηεξά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά- ζε ππεξεζίεο, όπσο απηή ησλ δεκόζησλ ζπγθνηλσληώλ. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη «πξόζβαζε» δελ ζεκαίλεη κόλν ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο, αιιά πεξηιακβάλεη θαη ηε γεληθόηεξε κεηαρείξηζε πνπ ηπγράλνπλ ηα ελδηαθεξόκελα άηνκα θαηά ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ απηώλ. Η πιεζπζκηαθή θαη, ζπλαθόινπζα, πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία πνπ ραξαθηεξίδεη, πιένλ, ηελ Κππξηαθή θνηλσλία, θαη ε έληνλε παξνπζία κεηαλαζηώλ ζηνλ ηόπν, θαζηζηά ζεκαληηθή θαη αλαγθαία ηελ επαλαμηνιόγεζε θαη πξνζαξκνγή ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ δεκόζησλ ζπγθνηλσληώλ ζηηο αλάγθεο ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ, όπσο απηό έρεη δηακνξθσζεί. Σεκαληηθό είλαη λα ζπλεθηηκεζεί ην γεγνλόο όηη, κεγάινο αξηζκόο πξνζώπσλ πνπ δηαθηλνύληαη κε ηα ιεσθνξεία, είλαη κεηαλάζηεο θαη, εηδηθόηεξα, γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο. Να ζεκεησζεί όηη ε ρξήζε ησλ κέζσλ καδηθήο ζπγθνηλσλίαο από κεηαλάζηεο είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε ζην ζέκα ηεο έληαμήο ηνπο ζην επξύηεξν θνηλσληθό ζύλνιν θαη ηελ πξόζβαζή ηνπο ζε άιιεο ππεξεζίεο (π.ρ. ππεξεζίεο πγείαο ή/θαη εθπαίδεπζεο), επεηδή απνηεινύλ, σο επί ην πιείζηνλ, ην κόλν κέζν πνπ ηα πξόζσπα απηά έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηε δηαθίλεζή ηνπο. Τν πην θάησ θείκελν, απεπζύλεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ εθηεινύλ δξνκνιόγηα δεκόζησλ ζπγθνηλσληώλ θαη ηνπο νδεγνύο ιεσθνξείσλ, θαη επηδηώθνπλ λα ζπκβάινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ όζσλ επηβάιινληαη από ηε δηεζλή, επξσπατθή θαη εγρώξηα λνκνζεζία θαηά ησλ δηαθξίζεσλ. Απνζθνπεί, δε, ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπλόινπ ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ από νπνηεζδήπνηε μελνθνβηθέο ή/θαη ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 3

4 Θεζκηθό Πιαίζην Σηελ Κππξηαθή έλλνκε ηάμε, έρεη εθαξκνγή ην ζύλνιν, σο επί ησ πιείζηνλ, ησλ δηεζλώλ ζπκβάζεσλ θαη πξσηόθνιισλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ, όπσο θαη ην ζπλαθέο θνηλνηηθό θεθηεκέλν, ην νπνίν έρεη ελζσκαησζεί ζην εγρώξην λνκνζεηηθό πιαίζην. Τν άξζξν 28 ηνπ πληάγκαηνο ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο, ελζσκαηώλεη ην άξζξν 14 ηεο Επξσπατθήο ύκβαζεο Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ, ην νπνίν θαηνρπξώλεη ηε γεληθόηεξε απόιαπζε όισλ ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ θαη δηθαησκάησλ ρσξίο δηάθξηζε. Σεκαληηθό είλαη θαη ην Πξσηόθνιιν 12 ηεο Σύκβαζεο, ην νπνία αθνξά, εηδηθόηεξα, ζηελ απαγόξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ απόιαπζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνζηαηεύνληαη λνκνζεηηθά. Σύκθσλα κε ηελ Δηεζλή ύκβαζε γηα ηελ Εμάιεηςε Κάζε Μνξθήο Φπιεηηθήο Δηάθξηζεο, απνηειεί γεληθή ππνρξέσζε ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ λα πηνζεηνύλ όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο θπιεηηθήο δηάθξηζεο. Η Σύκβαζε ελζσκαηώζεθε ζηελ θππξηαθή λνκνζεζία κε ηνλ πεξί ηεο Σπκβάζεσο πεξί ηεο Εμαιείςεσο Πάζεο Μνξθήο Φπιεηηθήο Δηαθξίζεσο (Κπξσηηθό) Νόκνο, νη ξπζκίζεηο ηνπ νπνίνπ απαγνξεύνπλ, κεηαμύ άιισλ, ηε δεκόζηα έθθξαζε ηδεώλ πνπ κπνξνύλ λα πξνζβάινπλ άηνκα ή νκάδα αηόκσλ, ιόγσ ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο, θαη πηνζεηνύλ ηελ επηβνιή θπξώζεσλ ζε νπνηνδήπνηε πξόζσπν επηδεηθλύεη ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά. Η θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνύ θαη ηεο μελνθνβίαο, απνηειεί βαζηθή επηδίσμε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία θαηνρπξώλεηαη, θαηαξρήλ, ζην άξζξν 19 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. Με ζηόρν ηελ επίηεπμε ελόο ςεινύ θνηλνύ επηπέδνπ πξνζηαζίαο έλαληη ησλ δηαθξίζεσλ κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο Έλσζεο, έρεη πηνζεηεζεί αξηζκόο Οδεγηώλ, νη νπνίεο αθνξνύλ ζηελ θαηαπνιέκεζε δηάθνξσλ κνξθώλ δηάθξηζεο. 4

5 Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε Οδεγία 2000/43/ΕΚ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Αξρήο ηεο Ίζεο Μεηαρείξηζεο Πξνζώπσλ αζρέησο Φπιεηηθή ή Εζλνηηθήο ηνπο Καηαγσγήο. Η Οδεγία επηδηώθεη, κεηαμύ άιισλ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλάπηπμεο δεκνθξαηηθώλ αλεθηηθώλ θνηλσληώλ νη νπνίεο ζα επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή όισλ, αζρέησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζηηο βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο κίαο ζύγρξνλεο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο. Η Οδεγία έρεη εθαξκνγή ζε όια ηα πξόζσπα, ηόζν ζηνλ ηδησηηθό όζν θαη δεκόζην ηνκέα, θαη θαιύπηεη δεηήκαηα θπιεηηθώλ δηαθξίζεσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ, κεηαμύ άιισλ, ηελ απαζρόιεζε θαη ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, όπσο θαη ηελ πξόζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο. Μεηαμύ ησλ ελαξκνληζηηθώλ ηεο πην πάλσ Οδεγίαο λόκσλ είλαη θαη ν πεξί Καηαπνιέκεζεο ησλ Φπιεηηθώλ θαη Οξηζκέλσλ Άιισλ Δηαθξίζεσλ (Επίηξνπνο) Νόκνο ηνπ 2004, ν νπνίνο αλαζέηεη ζηνλ Επίηξνπν Δηνηθήζεσο ηελ επξύηεξε αξκνδηόηεηα λα εμεηάδεη πεξηζηαηηθά ξαηζηζκνύ θαη μελνθνβίαο, δξώληαο θαηαζηαιηηθά. Σε πξνιεπηηθό επίπεδν, αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο μελνθνβίαο, ηελ πξναγσγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηελ εκπέδσζε λννηξνπηώλ θαη πξαθηηθώλ ζπκβαηώλ κε ην ζεβαζκό ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο όισλ ησλ αηόκσλ. Γηα ζθνπνύο ελαξκόληζεο ηεο Κππξηαθήο λνκνζεζίαο κε απόθαζε πιαίζην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ςεθίζηεθε, ην 2011, ν πεξί Καηαπνιέκεζεο Οξηζκέλσλ Μνξθώλ θαη Εθδειώζεσλ Ραηζηζκνύ θαη Ξελνθνβίαο κέζσ ηνπ Πνηληθνύ Δηθαίνπ Νόκνο, ν νπνίνο απαγνξεύεη ηε δεκόζηα δηάδνζε ή ππνθίλεζε βίαο ή κίζνπο, πνπ ζηξέθεηαη θαηά νκάδαο πξνζώπσλ ή πξνζώπνπ πνπ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη θπιήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο. Τα αδηθήκαηα πνπ θαηνρπξώλνληαη ζηε λνκνζεζία απηή επηζύξνπλ πνηλή θπιάθηζεο κέρξη ηα πέληε (5) έηε ή/θαη ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη 10,000. 5

6 ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΑΡΥΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΟΔΗΓΟΤ Όινη νη Οδεγνί ηεο Εηαηξείαο: έβνληαη ην ζύλνιν ηνπ επηβαηηθνύ ηνπο θνηλνύ, αλεμαξηήησο θύινπ, θπιήο, εζληθήο θαηαγσγήο θαη θνηλσληθήο νκάδαο. έβνληαη ηνλ πνιηηηζκό, ηελ θνπιηνύξα θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ επηβαηώλ, ζηνηρεία πνπ, ζε θακία πεξίπησζε, δελ απνηεινύλ ιόγνπο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ή ζπκπεξηθνξάο. πκπεξηθέξνληαη κε θνζκηόηεηα θαη επγέλεηα πξνο ην ζύλνιν ησλ επηβαηώλ, κε ζεβαζκό πξνο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Απέρνπλ από νπνηαδήπνηε ελέξγεηα, ζπκπεξηθνξά ή ιεθηηθό ζρόιην πνπ είλαη, ή κπνξεί λα εθιεθζεί από ηνλ απνδέθηε, σο ζεμνπαιηθή ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο παξελόριεζε. Απέρνπλ από νπνηαδήπνηε ελέξγεηα, ζπκπεξηθνξά ή ιεθηηθό ζρόιην πνπ είλαη αλεπηζύκεηε από ηνλ απνδέθηε, επεηδή πξνζβάιιεη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ ή/θαη δεκηνπξγεί εθθνβηζηηθό, ερζξηθό, εμεπηειηζηηθό, ηαπεηλσηηθό ή επηζεηηθό πεξηβάιινλ γηα απηόλ. Δελ επηδεηθλύνπλ κεησηηθή ή πξνζβιεηηθή ζπκπεξηθνξά ή ζηάζε έλαληη επηβαηώλ, ηδηαίηεξα ππνθηλνύκελνη από ηελ εζληθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή νπνηνπδήπνηε αηόκνπ. Δηαηεξνύλ ηε ςπρξαηκία ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνύλ θόζκηα γιώζζα, έζησ θαη αλ «πξνθιεζνύλ» από επηβάηε. Επηδεηθλύνπλ θαηαλόεζε θαη είλαη ζπγθαηαβαηηθνί ζε ζρέζε κε ζπκπεξηθνξέο ή ζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη ή πεγάδνπλ από ηα ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηβαηώλ. 6

7 Είλαη θαηεπλαζηηθνί ζε πεξηπηώζεηο όπνπ δεκηνπξγείηαη έληαζε εληόο ηνπ νρήκαηόο ηνπο ιόγσ ζπκπεξηθνξώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ. Αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά θαη κε εππξέπεηα ζε ινγηθά εξσηήκαηα όισλ ησλ επηβαηώλ γηα πιεξνθνξίεο ή θαηεπζύλζεηο. Παξέρνπλ ηελ απαηηνύκελε βνήζεηα ζην ζύλνιν ησλ επηβαηώλ ρσξίο δηαθξίζεηο. Δελ επεξεάδνληαη νύηε θαη πξνθαηαβάιινληαη αξλεηηθά έλαληη επηβάηε/επηβαηώλ βαζηδόκελνη ζε πξνζσπηθέο ηνπο απόςεηο, αληηιήςεηο ή/θαη πξνεγνύκελέο ηνπο εκπεηξίεο. 7

8 ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΑΡΥΕ ΠΡΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η Δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο: Μεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ νδεγώλ όζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά πνπ νθείινπλ λα επηδεηθλύνπλ πξνο ην επηβαηηθό θνηλό επξύηεξα, θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, πξνο ηνπο επηβάηεο κεηαλαζηεπηηθήο θαηαγσγήο, ππό ην θώο ησλ αξρώλ ηνπ ζεβαζκνύ ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ησλ αηόκσλ θαη ηεο ηζόηηκεο κεηαρείξηζήο ηνπο. Εθαξκόδεη θαη ελζαξξύλεη ηελ πξαθηηθή ηεο γξαπηήο αλαθνξάο (report) ησλ νδεγώλ, ή άιισλ αξκόδησλ πξνζώπσλ όπσο εηζπξαθηόξσλ ή δξνκνινγεηώλ, νπνησλδήπνηε πεξηζηαηηθώλ πξνθύςνπλ ζε ιεσθνξείν ηεο εηαηξείαο, πνπ ελδερνκέλσο λα εκπίπηνπλ ζηα πιαίζηα ησλ πην πάλσ θαηεπζπληήξησλ αξρώλ, κε ζαθή αλαθνξά ζηηο δηθέο ηνπο ελέξγεηεο. Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε, αληηθεηκεληθή, απνηειεζκαηηθή θαη εκπηζηεπηηθή εμέηαζε ησλ παξαπόλσλ πνπ ηίζεληαη ππόςε ηεο, θαη γηα ηελ επηβνιή αλάινγσλ ζπζηάζεσλ ή/θαη θπξώζεσλ. Λακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε κε ζπκαηνπνίεζε πξνζώπσλ πνπ πξνβαίλνπλ ζε ηέηνηεο αλαθνξέο, ώζηε λα ελζαξξύλεηαη ε γλσζηνπνίεζε νπνησλδήπνηε επηιήςηκσλ πεξηζηαηηθώλ. Δηαζθαιίδεη ηε δπλαηόηεηα ησλ επηβαηώλ ή άιισλ πξνζώπσλ, ρσξίο δηαθξίζεηο, λα ππνβάιινπλ παξάπνλα ζε ζρέζε κε ζπκπεξηθνξέο πνπ νη ίδηνη ζεσξνύλ ξαηζηζηηθέο, αγελείο ή κε άιιν ηξόπν επηιήςηκεο. Λακβάλεη κέηξα ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη επηβάηεο πνπ ππέβαιαλ νπνηνδήπνηε παξάπνλν, δελ ζα ηπγράλνπλ εθθνβηζκνύ, παξελόριεζεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο εθδηθεηηθήο ζπκπεξηθνξάο από ηα πξόζσπα ελαληίνλ ησλ νπνίσλ ζηξέθεηαη ην παξάπνλν. 8

9 Παξεκβαίλεη νπζηαζηηθά ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ δηαπηζηώλεηαη επηιήςηκε ζπκπεξηθνξά ή κεηαρείξηζε νπνηνπδήπνηε επηβάηε, αλεμαξηήησο θαηαγσγήο, κε ζηόρν ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ. ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ δηαπηζηώλεηαη παξαβίαζε ησλ πην πάλσ Καηεπζπληήξησλ Αξρώλ από νδεγό, ιακβάλεη κέηξα απνηξεπηηθά, ώζηε λα απνθεύγνληαη, κειινληηθά, παξόκνηεο ζπκπεξηθνξέο ξαηζηζηηθνύ ή μελνθνβηθνύ ραξαθηήξα. Όπνπ δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πιήξνπο εμαθξίβσζεο ησλ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ ελόο ζπκβάληνο πνπ ηίζεηαη ελώπηώλ ηεο, ε Δηνίθεζε πξνρσξεί ζε ππνδείμεηο/ζπζηάζεηο πξνο ηνλ εκπιεθόκελν νδεγό, κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε εκπέδσζε ησλ πην πάλσ Καηεπζπληήξησλ Αξρώλ. Πξνβαίλεη ζηα ηαθηηθή αμηνιόγεζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ νδεγώλ ηεο εηαηξείαο ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο, ηδηαίηεξα έλαληη ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ κεηαλαζηεπηηθήο θαηαγσγήο, επηζεκαίλεη ηπρόλ αδπλακίεο θαη αλάγθεο θαη ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη θάιπςή ηνπο. Ελζαξξύλεη ηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα θαη ηε ζπκκεηνρή αηόκσλ δηαθνξεηηθώλ εζληθνηήησλ ζηηο εηαηξηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 9

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα