Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων)"

Transcript

1 Specisoft Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Από Τακόπουλο Αθανάσιο και Μαρκάκη Εμμανουήλ, Οικονομολόγων Εξωτερικών συνεργατών της Specisoft

2 Εισαγωγή Αποτελεί πλέον πραγματικότητα για το Χρηματιστήριο Αθηνών, η νέα Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.). Η νέα αγορά απευθύνεται σε Μικρές και Μεσαίες Ελληνικές Εταιρείες, που αποκτούν τη δυνατότητα αναζήτησης και εξεύρεσης αναπτυξιακών κεφαλαίων μέσα από τη χρηματιστηριακή αγορά. Η ΕΝ.Α. λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες τους οποίους έχει ορίσει το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ). Την εποπτεία της αγοράς έχει αναλάβει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) ιδίως σε θέματα που αφορούν στην κατάχρηση της αγοράς, τις δημόσιες προτάσεις και το Ενημερωτικό Δελτίο, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η δημοσίευσή του. Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΝ.Α. χαρακτηρίζεται από απλότητα, παρέχοντας τη δυνατότητα στις μικρές εταιρείες να εισάγουν τις μετοχές τους προς διαπραγμάτευση στην αγορά με τις ελάχιστες δυνατές, πλην όμως αυστηρά καθορισμένες προϋποθέσεις, χωρίς να απαιτούνται σύνθετες και πολύπλοκες διαδικασίες όπως στην περίπτωση εισαγωγής μεγάλων εταιρειών την Κύρια Αγορά του ΧΑ. Βάση του νομοθετικού πλαισίου επίσης προβλέπεται η υποχρεωτική ύπαρξη Συμβούλου για κάθε περίπτωση εισαγωγής μικρής εταιρείας στην ΕΝ.Α. με σημαντικές ευθύνες που θα αναφερθούν στα επόμενα. Από την πλευρά των επενδυτών η νέα αγορά απευθύνεται αφενός σε ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι όμως θα πρέπει να είναι πολύ καλά πληροφορημένοι και να διαθέτουν άριστη γνώση των κανόνων και των ρυθμίσεων της αγοράς, καθώς η τοποθετήσεις σε μετοχές μικρών εταιρειών εμπεριέχουν όπως είναι φυσικό αυξημένο κίνδυνο. Η νέα αγορά αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικό ενδιαφέρον ωστόσο και για τους εγχώριους αλλά και ξένους θεσμικούς επενδυτές, venture capitalists κλπ. οι οποίοι μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην στρατηγική ανάπτυξη της ίδιας αγοράς. 2 Specisoft

3 Το Νομοθετικό Πλαίσιο & οι Μηχανισμοί Λειτουργίας της ΕΝ.Α. Δικαίωμα συμμετοχής στην ΕΝ.Α. έχει κάθε μικρή ή και μεσαία εταιρεία που ανταποκρίνεται στις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις : 1 η ) Η καθαρή θέση της εταιρείας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 εκ. ευρώ ( ), σε ενοποιημένη βάση, κατά το χρόνο έγκρισης της διαπραγμάτευσης των μετοχών. 2 η ) Η νομική κατάσταση της εταιρείας και των μετοχών της πρέπει να είναι σύμφωνη προς τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται, όσον αφορά την ίδρυσή της και την καταστατική της λειτουργία. Επιπλέον, οι μετοχές πρέπει να είναι: ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης και μετά από αυτήν άυλες. 3 η ) Η εταιρεία πρέπει να έχει δημοσιεύσει ή συντάξει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή) για τις δύο τουλάχιστον οικονομικές χρήσεις που προηγούνται της υποβολής της αίτησης προς το ΧΑ. Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι δυνατή η εισαγωγή και με μία οικονομική χρήση κατόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης από τον Σύμβουλο Εισαγωγής. Η τελευταία οικονομική κατάσταση πριν την εισαγωγή, θα πρέπει να έχει συνταχθεί με σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ). 4 η ) Η εταιρεία θα πρέπει να έχει ελεγχθεί φορολογικά για όλες πλην των δύο τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών χρήσεων. 5 η ) Είναι δυνατή η εισαγωγή εταιρειών με ζημιές, αλλά αυτές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 50% των Ιδίων Κεφαλαίων. 6 η ) Η εταιρεία θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει επαρκή διασπορά των μετοχών της προς διαπραγμάτευση. Επαρκής θεωρείται η διασπορά εφόσον οι μετοχές που είναι αντικείμενο αιτήσεως εισαγωγής είναι κατανεμημένες στο κοινό, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνόλου των μετοχών της ίδιας κατηγορίας και σε τουλάχιστον 50 άτομα, κανένα από τα οποία δεν κατέχει άνω του 2% του συνόλου των προς διαπραγμάτευση μετοχών. 7η) Υπάρχει η δέσμευση μετόχων με μερίδιο άνω του 5% για τη μη μεταβίβαση των μετοχών για ένα έτος μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης : α) για τις νεοσυσταθείσες εταιρίες και β) για εταιρίες που εντάσσονται με τουλάχιστον δύο ζημιογόνες χρήσεις. 8 η ) Η συμμόρφωση της εταιρείας προς εισαγωγή με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης του ν. 3016/2002 δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο όπως θα υποστηριχθεί στη συνέχεια η διαμόρφωση και πιστή τήρηση κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης ακόμα και από τις μικρομεσαίες εταιρείες στη χώρα μας, αποτελεί βασικό ποιοτικό παράγοντα που μπορεί να κατευθύνει το επενδυτικό κοινό προς τις μετοχές της εταιρείας. Για την εταιρεία που επιθυμεί την είσοδό της στην ΕΝ.Α. είναι απαραίτητη η επαγγελματική συνδρομή και βοήθεια εξειδικευμένων πιστοποιημένων συμβούλων τόσο για τις διαδικασίες έγκρισης του αιτήματος υπαγωγής της επιχείρησης στην 3 Specisoft

4 αγορά, όσο και για την παρακολούθηση των διαδικασιών (διαπραγμάτευση εκκαθάριση δημοσιοποίηση) και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η εταιρεία μετά την εισαγωγή της. Ειδικότερα, Όπως προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο είναι υποχρεωτική η ύπαρξη Συμβούλου για κάθε εταιρεία που επιθυμεί να συμμετέχει στην αγορά, τόσο κατά την εισαγωγή της (χρόνος έγκρισης διαπραγμάτευσης) όσο και για δύο τουλάχιστον χρόνια μετά από αυτήν. Το ρόλο του Συμβούλου στην ΕΝ.Α. αναλαμβάνουν μετά από σχετική έγκριση του ΧΑ διαμεσολαβητές της πρωτογενούς ή δευτερογενούς αγοράς κεφαλαίου (Πιστωτικά Ιδρύματα, Ε.Π.Ε.Υ., Α.Χ.Ε.) αλλά και Εταιρείες Παροχής Χρηματοοικονομικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Η ύπαρξη και η λειτουργία του Συμβούλου, εκτός από απαραίτητη είναι και καθοριστικής σημασίας για τη συμμετοχή μία μικρής εταιρείας στην ΕΝ.Α. καθώς αυτός αναλαμβάνει πολλαπλές σημαντικές ευθύνες έναντι της εταιρείας προς εισαγωγή, των Χρηματιστηριακών Αρχών αλλά και ευρύτερα έναντι του επενδυτικού κοινού και βεβαίως της ανάπτυξης, της φήμης και της αναγνωρισιμότητας του ιδίου φορέα. Ειδικότερα ο Σύμβουλος : Ελέγχει και πιστοποιεί την ύπαρξη όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων, βάση της κείμενης νομοθεσίας, για την εισαγωγή μίας εταιρείας στην αγορά. Αναλαμβάνει την καθοδήγηση της εταιρεία για την εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων όπου αυτές δεν υπάρχουν. Αναλύει τα χρηματοοικονομικά και διοικητικά δεδομένα της υποψήφιας εταιρείας, εξετάζοντας όλες τις δυνατές περιπτώσεις που μπορεί να ακολουθήσει η εταιρεία για την συμμετοχή της στην αγορά (με ή χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με ή χωρίς δημόσια προσφορά, ή και συνδυασμό αυτών) προτείνοντας και τεκμηριώνοντας την πλέον κατάλληλη και ρεαλιστική επιλογή σε κάθε περίπτωση. Αναλαμβάνει εφόσον και όταν χρειάζεται τη σύνταξη του απαραίτητου Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας. Συντάσσει, τεκμηριώνει και υποβάλει το αίτημα της εταιρείας προς εισαγωγή στην αρμόδια Επιτροπή του ΧΑ. Μετά την εισαγωγή της εταιρείας στην αγορά είναι δυνατό (αλλά όχι υποχρεωτικό) να αναλάβει την ευθύνη διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην αγορά ως ειδικός διαπραγματευτής. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την παροχή της απαραίτητης και αναγκαίας τακτικής αλλά και έκτακτης ενημέρωσης για σημαντικά εταιρικά γεγονότα και μεταβολές, όπως είναι : Α. Στα πλαίσια της τακτικής ενημέρωσης των Χρηματιστηριακών Αρχών, την αποστολή : Ετησίων οικονομικών καταστάσεων - ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή. Οικονομικών καταστάσεων Α εξαμήνου χωρίς υποχρέωση ελέγχου. 4 Specisoft

5 Β. Στα πλαίσια της έκτακτης ενημέρωσης την παροχή και δημοσιοποίηση της απαραίτητης πληροφόρησης για ζητήματα ενδεικτικά όπως τα παρακάτω : Αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων. Αποκοπή & καταβολή μερίσματος / προμερίσματος. Σημαντικές μεταβολές δικαιωμάτων ψήφου (5%, 10% 20%, 33,3%, 50%, 66,7%). Γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεων προσώπων Ν.3340/2005. Γνωστοποίηση προνομιακών πληροφοριών Ν.3340/2005 Απαντήσεις σε ερωτήματα του Χ.Α. Έκδοση πληροφοριακού σημειώματος για μεταβολή δραστηριότητας Διεξαγωγή των Συναλλαγών και Εκκαθάριση Για τον καταρτισμό και τη διεξαγωγή των συναλλαγών στην αγορά θα γίνεται χρήση του συστήματος διαπραγμάτευσης του ΧΑ καθώς και του συστήματος εκκαθάρισης και διακανονισμού του Αποθετηρίου. Για την εκκαθάριση των συναλλαγών θα γίνεται εφαρμογή Κανονισμού του Συστήματος Άϋλων Τίτλων. Η μέθοδος διαπραγμάτευσης των μετοχών θα είναι συνεχής, για μία ώρα, με όρια διακύμανσης τιμών +/-10%, +/-20%. Η τιμή κλεισίματος θα υπολογίζεται με τη μέθοδο του σταθμισμένου μέσου όρου του 10% των τελευταίων πράξεων. Δεν θα επιτρέπεται οι μετοχές της Αγοράς να αποτελούν αντικείμενο δανεισμού τίτλων και ανοικτών πωλήσεων. Η ύπαρξη Ειδικού Διαπραγματευτή δεν είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση ύπαρξης, θα εφαρμόζεται το μοντέλο αξιολόγησης Ειδικών Διαπραγματευτών της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. Για την κλαδική κατάταξη των εταιριών θα εφαρμοστεί το υφιστάμενο μοντέλο ICB των FTSE/Dow Jones. Δεν θα εισαχθούν γενικοί ή /και κλαδικοί δείκτες τιμών κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας της Αγοράς. Πλεονεκτήματα από την συμμετοχή μίας εταιρείας στην αγορά Πέραν όμως των βασικών αυτών προϋποθέσεων και τεχνικών ζητημάτων ρύθμισης της λειτουργίας της αγοράς είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε τα κυριότερα πλεονεκτήματα που μπορεί να επιφέρει η εισαγωγή των μικρομεσαίων εταιρειών στην ΕΝ.Α. για τις ίδιες τις εταιρείες. Τα κυριότερα από αυτά τα πλεονεκτήματα συνοψίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα : 5 Specisoft

6 Διάγραμμα 1 Αναμενόμενα πλεονεκτήματα από την εισαγωγή ΜΜΕ στην ΕΝ.Α. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Εξασφάλιση & διατήρηση ΚΕΦΑΛΑΙΑ Άντληση επαρκών κεφαλαίων κατά την εγγραφή & αργότερα, όταν είναι απαραίτητο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΗΜΗ Προώθηση και υψηλή αναγνωρισιμότητα Η εισαγωγή των μετοχών των μικρομεσαίων εταιρειών στην ΕΝ.Α. παρουσιάζει πολύ ισχυρά εν δυνάμει πλεονεκτήματα για τις ίδιες τις εταιρείες. Η αναμενόμενη ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης, η σημαντική ενίσχυση και διατήρηση υψηλής ταμειακής ρευστότητας, η ενδυνάμωση τέλος της φήμης και αναγνωσιμότητας του εμπορικού ονόματος της εταιρείας, αποτελούν τους τρεις βασικούς άξονες πλεονεκτημάτων από τη συμμετοχή των μικρών εταιρειών στην ΕΝ.Α. Ειδικότερα μπορούμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα : 1 ο ) Η εταιρεία αποκτά πρόσβαση σε αναπτυξιακά κεφάλαια : κεφάλαια που χρηματοδοτούν τα επενδυτικά, αναπτυξιακά σχέδια της εταιρείας τόσο κατά τη διάρκεια της αρχικής εγγραφής εισόδου στην αγορά, όσο και αργότερα (με τη διενέργεια διαδοχικών αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου) 2 ο ) Πολύ σημαντική εξέλιξη αποτελεί η συνακόλουθη διεύρυνση της μετοχικής βάσης της εταιρείας : είσοδος μετόχων με υψηλή ρευστότητα και οικονομική δύναμη και «αποτίμηση» της τρέχουσας αξίας των υφιστάμενων μετοχικών αξιών μεριδίων. 3 ο ) Η είσοδος των μετοχών στο Χ.Α. θα έχει σαν αποτέλεσμα τη δίκαιη αποτίμηση της αξίας της εταιρείας σε μία αντικειμενική τιμή (όπως εκτιμάται από την ίδια την αγορά) 4 ο ) Αναμένεται η ενίσχυση της αφοσίωσης των στελεχών και εργαζομένων : με την υλοποίηση προγραμμάτων διανομής μετοχών στο προσωπικό που μπορούν να λειτουργήσουν και ως ένα επιπλέον κίνητρο δέσμευσής τους με την επιχείρηση. 6 Specisoft

7 5 ο ) Η εταιρεία αποκτά τη δυνατότητα υλοποίησης επιθετικών εξαγορών έχοντας αποτιμήσει σωστά τη δική της μετοχή μέσω της αγοράς : γεγονός που θα διευκολύνει τον προσδιορισμό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών μεταξύ των εταιρειών. 6 ο ) Εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη αναμένεται να αποτελέσει η ενίσχυση και αναβάθμιση της εταιρικής φήμης : μέσω της διαφήμισης και προβολής της εταιρείας από τον οικονομικό τύπο και τις αναφορές των οικονομικών αναλυτών. 7 ο ) Αποτέλεσμα της προηγούμενης εξέλιξης θα είναι η αναβάθμιση του κύρους της εταιρείας έναντι των προμηθευτών και πελατών της : μέσω και των διαδικασιών εξέτασης και ένταξης της επιχείρησης στην αγορά που επιβεβαιώνουν την καλή οικονομική της κατάσταση και λειτουργία της. Η τρέχουσα οικονομική και επιχειρηματική συγκυρία Η σημασία των παραπάνω αναμενόμενων πλεονεκτημάτων για μία μικρή εταιρεία που πρόκειται να εισάγει τις μετοχές της προς διαπραγμάτευση στην ΕΝ.Α. μπορεί να γίνει ακόμα περισσότερο κατανοητή εάν αναλογιστεί κανείς την τρέχουσα οικονομική και επιχειρηματική πραγματικότητα στη χώρα μας, ειδικότερα δε εάν λάβει υπόψη του τις ακόλουθες δύο παρατηρήσεις : 1 η ) Η πρόσβαση σε μέσο-βραχυπρόθεσμα αλλά και κυρίως σε μακροπρόθεσμα τραπεζικά κεφάλαια, τόσο για την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της τρέχουσας χρηματοοικονομικής εικόνας των μικρών εταιρειών στη χώρα μας, τη διευκόλυνση της ρευστότητας, όσο και για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων αντίστοιχα, έχει γίνει πλέον ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση μετά την εφαρμογή της Συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ στο Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Ειδικότερα οι Τράπεζες έχοντας πλέον επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στην προσπάθεια εξυγίανσης των δανειακών τους χαρτοφυλακίων ακολουθούν όπως ήταν αναμενόμενο πολιτική συγκρατημένης ή ορθότερα πολύ προσεκτικής πιστωτικής επέκτασης στην αγορά των επιχειρηματικών κεφαλαίων. Η δανειοδότηση των μικρών ελληνικών επιχειρήσεων και εταιρειών (που θεωρείται υπόθεση υψηλού κινδύνου) γίνεται όλο και πιο δύσκολη υπόθεση καθώς οι Τράπεζες θέτουν στο μικροσκόπιο την ανάλυση των δημοσιοποιημένων χρηματοοικονομικών μεγεθών των εταιρειών, ενώ παράλληλα ερευνούν και εξαντλούν όλη τη διαθέσιμη πληροφόρηση από την ίδια την εταιρεία αλλά και την αγορά εξετάζοντας ποιοτικά στοιχεία όπως είναι : H πραγματική εικόνα της ταμειακής ρευστότητας των εταιρειών Η θέση της εταιρείας και το μερίδιο που διατηρεί στον κλάδο που δραστηριοποιείται Η ποιότητα και η ικανότητα του εταιρικού Management Η δομή κι η σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου των πελατών και προμηθευτών της εταιρείας Η προέλευση και η ποιότητα των κερδών κ.α. 7 Specisoft

8 Η αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των εταιρειών προς δανειοδότηση έχει αποκτήσει πλέον τα χαρακτηριστικά μίας δυναμικής διαδικασίας, που δεν περιορίζεται ή εξαντλείται κατά τη χρονική στιγμή της εξέτασης του αρχικού αιτήματος της εταιρείας, αλλά εξελίσσεται και επαναλαμβάνεται και σε επόμενα στάδια της ζωής των εταιρειών. Η απαίτηση για επικαιροποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τις Τράπεζες, καθιστά τις υποχρεώσεις των μικρών εταιρειών ιδιαίτερα αυξημένες, ενώ πολλές από αυτές αδυνατώντας να ανταποκριθούν στη παροχή περιοδικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συχνά στερούνται του τραπεζικού δανεισμού. Ακόμα και εάν μία μικρομεσαία εταιρεία μπορέσει να εξασφαλίσει πρόσβαση σε βραχυχρόνια ή μακροχρόνια δανειακά κεφάλαια (ανάλογα με τις ανάγκες τις) έχει σε κάθε περίπτωση να αντιμετωπίσει, μία περίοδο ανοδικού κύκλου των τραπεζικών επιτοκίων χορηγήσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων, που αποτελεί μία πραγματικότητα για ολόκληρη της Ευρωζώνη. 2 η ) Η αυξημένη γραφειοκρατία και η καθυστέρηση στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων από τις ελληνικές μικρομεσαίες εταιρείες, στοιχειοθετούν μία πραγματικότητα στενότητας εξεύρεσης αναπτυξιακών κεφαλαίων, εμποδίζοντας τις προσπάθειες των μικρών εταιρειών για τη βελτίωση της ταμειακής τους ρευστότητας μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων και νέων θέσεων εργασίας. Στις παραπάνω δύο βασικές παρατηρήσεις για την τρέχουσα εικόνα της επιχειρηματικής αγοράς ίσως θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι η ελληνική αγορά ακινήτων ακροβατεί σήμερα στο πιο υψηλό ίσως σημείο των τελευταίων ετών, έχοντας υπερεκτιμήσει την αξία των επαγγελματικών ακινήτων, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις προσπάθειες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εταιρειών για ανάπτυξη. 8 Specisoft

9 Συμπεράσματα : Η Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) δημιουργεί νέες προοπτικές αλλά χρειάζεται γνώση Συμπερασματικά, μπορούμε να επισημάνουμε ότι η δημιουργία της ΕΝ.Α. δεν θα αποτελέσει βεβαίως πανάκεια για τα παραπάνω ζητήματα της τρέχουσας επιχειρηματικής πραγματικότητας, ωστόσο θα δώσει μία σημαντική διέξοδο στις περισσότερο δυναμικές και καινοτόμες από τις ελληνικές μικρομεσαίες εταιρείες να αντλήσουν αναπτυξιακά κεφάλαια μέσα από την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Η εισαγωγή μικρομεσαίων εταιρειών στην ΕΝ.Α. θα πρέπει να γίνει μετά από προσεκτική επιλογή και μόνο εφόσον οι ίδιες οι εταιρείες επιδείξουν ικανότητα αφενός εκπλήρωσης των βασικών προϋποθέσεων βάση της σχετικής νομοθεσίας, αλλά και αφετέρου εφόσον επιδείξουν ιδιαίτερη προσαρμοστικότητα στα νέα διεθνή επιχειρηματικά πρότυπα ανάπτυξης : Ποιότητα στις διαδικασίες παραγωγής και στην παροχή των υπηρεσιών. Υψηλή εταιρική κοινωνική ευθύνη. Προσήλωση σε αυστηρές αρχές και αξίες επιχειρηματικής ανάπτυξης. Οι εταιρείες αυτές, διεκδικούν τη δυνατότητα να βρεθούν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, ενώ είναι επίσης πιθανό (όπως καταδεικνύει και η διεθνής εμπειρία) να προσελκύσουν καινοτόμα επιχειρηματικά κεφάλαια και επενδυτικούς οργανισμούς (Venture Capitalists) που θα επιθυμούσαν να εξασφαλίσουν ένα είδος συμμετοχής όχι μόνο στη μετοχική σύνθεση αλλά και στη διοίκηση των εταιρειών, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης και εξάπλωσης τους σε νέες αγορές ακόμα και πέραν της ελληνικής. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι πέραν των αναμενόμενων πλεονεκτημάτων από τη συμμετοχή στην αγορά, η απόφαση για την εισαγωγή μίας εταιρεία στην ΕΝ.Α. εμπεριέχει και συνεπάγεται αναπόφευκτες υποχρεώσεις και αλλαγή νοοτροπίας για τους μετόχους, τα στελέχη και τους εργαζόμενους από πλευράς των ίδιων των προς εισαγωγή εταιρειών. Ειδικότερα οι βασικοί αυτοί φορείς της ζωής των εταιρειών θα πρέπει να εναρμονίσουν τη συμπεριφορά τους με τα πρότυπα που υπαγορεύει η αγορά, ενώ θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι και οι νέοι μέτοχοι επενδυτές έχουν τα ίδια κοινά συμφέροντα με τους ίδιους για την ανάπτυξη και εδραίωση της εταιρείας στην αγορά. Σε γνώση των εταιρειών προς εισαγωγή εξάλλου θα πρέπει να είναι και οι ακόλουθες παράμετροι που συνεπάγεται η συμμετοχή στη χρηματιστηριακή αγορά : Η εταιρεία μετά την εισαγωγή της στην αγορά είναι εκτεθειμένη στην αβεβαιότητα που συνεπάγεται αυτή η συμμετοχή (η οποία αφορά τη διαμόρφωση των συνθηκών στην αγορά). Η τιμή της μετοχής της εταιρείας εξαρτάται πλέον και από εξωγενείς πλην όμως παράγοντες που επηρεάζουν την ίδια την αγορά (π.χ. περίοδοι κρίσεων στον κλάδο κλπ.). Η συμμετοχή τρίτων επενδυτών στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας θα έχει ως αποτέλεσμα τον εξονυχιστικό έλεγχο και την ανάλυση όλων των 9 Specisoft

10 χρηματοοικονομικών της δεικτών, του προφίλ και των επιλογών της Διοίκησης, των Εργαζομένων κλπ. Η Διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει να είναι περισσότερο «ανοιχτή» στη διαφάνεια, ενώ αναλαμβάνει και την υποχρέωση να κοινοποιεί και δημοσιεύει ουσιώδη ζητήματα και αποφάσεις που αφορούν της εταιρική λειτουργία. Η δημοσιοποίηση των εταιρικών γεγονότων είναι απαραίτητη, καθώς θα συμβάλει στη διάδοση της φήμης και του ονόματος της εταιρείας μεταξύ του επενδυτικού κοινού, το οποίο αξιολογεί σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα ανταπόκρισης της εταιρείας σε αυτή την υποχρέωση. Η συμμετοχή μίας μικρής εταιρείας στο χρηματιστήριο προϋποθέτει και βεβαίως συνεπάγεται το «άνοιγμα» της προς το ευρύ επενδυτικό κοινό, ιδιώτες αλλά και θεσμικούς επενδυτές. Η απόφαση για την αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας αποτελεί στρατηγική επιλογή για τους υπευθύνους της εταιρείας και σημαντικό ορόσημο για την περαιτέρω ανάπτυξή της, αφενός διότι ανοίγει νέους επιχειρηματικούς ορίζοντες και αφετέρου διότι απαιτεί συμμόρφωση προς το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς. 10 Specisoft

11 Η Εταιρία Specisoft A.E. Η εταιρία Specisoft Α.Ε. ιδρύθηκε το 1987 ως εταιρία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού, με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη λογισμικού σε θέματα περιέχουν γνώση, υψηλή εξειδίκευση, ειδικούς αλγόριθμους βελτιστοποίησης και πολύ μεγάλης κλίμακας επεξεργασία στοιχείων. Τα θέματα των προγραμμάτων (μεταξύ και άλλων) αφορούν α) το Επιχειρηματικό λογισμικό (Επιχειρησιακός προγραμματισμός - Business Plan, Οικονομικές Αναλύσεις Ισολογισμών, Αποτίμηση Αξίας Επιχειρήσεων, Πρότυπη Κοστολόγηση, Προβλέψεις, Αξιολογήσεις Επενδύσεων κ.α.) β) Χρηματοοικονομικό λογισμικό (Θεμελιώδης Ανάλυση, Επιλογή Χαρτοφυλακίου κ.α.) γ) Επιχειρησιακά Παίγνια (Business Simulators) δ) Βελτιστοποιήσεις Οικονομικών Προβλημάτων, ε) Εκπαιδευτικό λογισμικό στα ανωτέρω θέματα. Τα προγράμματα τρέχουν σε περιβάλλον WINDOWS τοπικά, σε δίκτυο, καθώς και μέσω INTERNET. Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρία είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών. Επιπλέον, η εταιρία απασχολεί εξειδικευμένους με μεγάλη εμπειρία εξωτερικούς συνεργάτες, κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (Master και PhD) και έχει ως συμβούλους καθηγητές ανωτάτων σχολών. Οι πελάτες της εταιρίας είναι Επιχειρήσεις, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Λογιστικά γραφεία, Δημόσιοι Οργανισμοί, Δήμοι κ.α. Μεταξύ των πελατών της (η εταιρία έχει πάνω από χίλιους επτακόσιους πελάτες) είναι πολλές από τις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρείες, με πάνω από ογδόντα πέντε από αυτές να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). Σημαντικότατο μέρος του πελατολόγιου της εταιρίας, είναι τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), η Επαγγελματική εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ), Κολέγια, Οργανισμοί Σεμιναρίων, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) κ.α. τα οποία εξοπλίζουν τα εργαστήρια τους με τα προγράμματα της εταιρείας, τα οποία χρησιμοποιούνται άμεσα στην διαδικασία της εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων τους. Η Specisoft, με την τεχνολογία του λογισμικού, τους εξειδικευμένους αλγορίθμους βελτιστοποίησης και την γνώση ειδικών οικονομικών θεμάτων που απεικονίζει στο λογισμικό που παράγει, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εταιρεία της γνώσης μέσα στην αναδυόμενη οικονομία της γνώσης. Specisoft Α.Ε. Αρτέμιδος 3, Παράδεισος Αμαρουσίου Τηλ: , Φαξ: SITE: 11 Specisoft

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης Specisoft www.specisoft.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη εταιριών στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΕΝ.Α.

Ένταξη εταιριών στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΕΝ.Α. Αρ. έκδοσης: 14.0 Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2013 Ένταξη εταιριών στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΕΝ.Α. Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1 Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ... 4 1.1 Τι είναι η «Εναλλακτική Αγορά»... 4 1.2 Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΔΟΙΚΗΣΗ Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΚΟΣΤΟΣ Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης. Η χρησιμότητά του. Περιεχόμενα. Γενικά. Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης. Η χρησιμότητά του. Περιεχόμενα. Γενικά. Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης & Η χρησιμότητά του Περιεχόμενα Γενικά Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου Ο Υπολογισμός του Νεκρού Σημείου Το Νεκρό Σημείο ως δείκτης παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις Α.Ισολογισμός Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα