ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ"

Transcript

1 Specisoft ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Περιεχόμενα Γενικά Επιθυμητά Οικονομικά στοιχεία Επιχείρησης για τραπεζική συνεργασία Αίτηση και δικαιολογητικά για Χρηματοδότηση Σχέδιο Μελέτης αιτήματος Χρηματοδότησης o Α. Επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας o Β. Επιχειρήσεις με βιβλία Β κατηγορίας

2 1. ΓΕΝΙΚΑ Η τράπεζα πριν αποφασίσει οποιαδήποτε χορήγηση, κάνει την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη, που σημαίνει εκτίμηση ως προς το αν πρέπει να τον δανειοδοτήσει και σε ποιο ύψος, η οποία γίνεται με βάση εάν αυτός παρέχει τα εχέγγυα προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει σύμφωνα με τους όρους του τραπεζικού δανείου. Για την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη τα στοιχεία που λαμβάνει υπόψη η τράπεζα είναι : Περιουσιακή Κατάσταση της επιχείρησης όπως φαίνεται από πρόσφατους ισολογισμούς και ισοζύγια. Η προσωπικότητα και η επιχειρησιακή συμπεριφορά του επιχειρηματία Το παρελθόν της επιχείρησης στις συναλλαγές της (συνέπεια ρευστότητα για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεων της) και κυρίως ελέγχεται μήπως η επιχείρηση στο παρελθόν είχε περιληφθεί σε <μαύρη λίστα > σφραγισμένων επιταγών ή διαμαρτυρημένων συναλλαγματικών. Η Προοπτική της επιχείρησης στο μέλλον 2.ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2.1 Ανοδική πορεία πωλήσεων και κερδών. 2.2 Τα Πάγια να μην υπερβαίνουν συνήθως το 50% του συνόλου Ενεργητικού 2.3 Το κυκλοφορούν ενεργητικό να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, οπότε σ αυτή την περίπτωση το κεφάλαιο κίνησης θα είναι θετικό 2.4. Οι χρηματοδοτήσεις Παγίων οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνονται με μακροπρόθεσμα δάνεια, για να μην δημιουργούνται προβλήματα ρευστότητας στη εταιρεία. 2.5 Όταν υπάρχει αύξηση πωλήσεων οι υποχρεώσεις (βραχυπρόθεσμες) να μην αυξάνονται ποσοστιαία περισσότερο από το ποσοστό αύξησης των πωλήσεων. 2.6 Η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 3 :1 για την βιομηχανία. 2.7 Η μέση περίοδος είσπραξης των απαιτήσεων να μην υπερβαίνει τις 150 ημέρες, διότι όσες περισσότερες είναι οι ημέρες πίστωσης τόσο αρνητικά επιβαρύνεται η ρευστότητα της εταιρείας. Σ αυτή την περίπτωση εξετάζεται και η ποιότητα των απαιτήσεων δηλαδή να μην υπάρχουν ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Η μέση περίοδος που πιστώνεται η εταιρεία από τους προμηθευτές της να είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερη. Επειδή όμως αυτό δεν είναι δυνατόν, να επιδιώκεται ώστε η επιχείρηση να προηγείται του χρονικού διαστήματος είσπραξης των απαιτήσεων και να ακολουθεί το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να τακτοποιεί 2 Specisoft

3 τους προμηθευτές της εάν αυτό δεν είναι εφικτό να μην υπάρχει μεγάλη απόκλιση. Φυσικά όσες περισσότερες είναι οι ημέρες που οι προμηθευτές πιστώνουν την εταιρεία, τόσο περισσότερο ευνοϊκά επηρεάζεται η ρευστότητα της επιχείρησης. 2.9 Ο μέσος χρόνος παραμονής των αποθεμάτων ( χρόνος αποθήκευσης πρώτων υλών, χρόνος αποθήκευσης ετοίμων προϊόντων) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 180 ημέρες εάν οι ημέρες είναι πολύ μεγαλύτερες μπορεί να ληφθεί ως αδυναμία διάθεσης των προϊόντων, ή ότι τα εμπορεύματα είναι εκτός μόδας. Προσοχή όμως θέλει ώστε το χρονικό διάστημα να μην είναι μικρό γιατί σ αυτή την περίπτωση επιδρά αρνητικά με το αιτιολογικό ότι ενδεχομένως να περικλείει κινδύνους στην καθυστέρηση της παραγωγής Άλλα στοιχεία που λαμβάνονται σοβαρά υπόψη είναι : Στο να μην έχει δυσμενή στοιχεία η επιχείρηση. Εάν εμφανίζει καθυστερήσεις στις συνεργαζόμενες τράπεζες. Το σύνολο των υποχρεώσεων να μην υπερβαίνουν τις πωλήσεις. Επίσης τις παράλληλες τραπεζικές εργασίες που θα παραχωρήσει η εταιρεία στην συνεργαζόμενη τράπεζα. Προσοχή στο υψηλό ταμείο αφού το υψηλό ταμείο οι τράπεζες το θεωρούν αέρα. 3 Specisoft

4 3. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 3.1 Αίτηση χορήγησης δανείου Η Επιχείρηση υποβάλλει στην τράπεζα αίτημα αναφέροντας : Ποσό που ζητάει Σκοπό που εξυπηρετεί η χρηματοδότηση Διάρκεια ισχύος Προσφερόμενες εξασφαλίσεις - Καλύμματα 3.2 Δικαιολογητικά - Πληροφορίες Αντίγραφο Καταστατικού της Εταιρείας, θεωρημένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, με Βεβαίωση εγγραφής στα οικεία βιβλία εταιρειών. Πιστοποιητικό για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως ή εγέρσεως αίτησης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ΦΕΚ δημοσίευσης του ως άνω Καταστατικού Αντίγραφα τροποποιήσεων του Καταστατικού ( εάν φυσικά έγιναν ), θεωρημένα όπως παραπάνω αναφέρεται Τα ΦΕΚ στα οποία δημοσιεύθηκαν οι τυχόν τροποποιήσεις Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου Πρωτότυπη ασφαλιστική Ενημερότητα ΙΚΑ για το απασχολούμενο προσωπικό Δημοσιευμένο Ισολογισμό με το Προσάρτημα Οριστικό Δευτεροβάθμιο Ισοζύγιο ( αντίστοιχο του Ισολογισμού ) Φωτοτυπία Ταυτότητας Κατάσταση με κυριότερους Προμηθευτές Εσωτερικού και Εξωτερικού Κατάσταση με κυριότερους Πελάτες Εσωτερικού και Εξωτερικού Πρόσφατο Ισοζύγιο και το αντίστοιχο περυσινό Άτομα που απασχολεί η εταιρεία με ανάλυση σε Υπαλλήλους, Εργάτες, Τεχνίτες κ.λ.π Κατάσταση Ακινήτων (Έντυπο Ε9 ) των Μετόχων. 4 Specisoft

5 Συνεργαζόμενες Τράπεζες με την Επιχείρηση, τα υφιστάμενα όρια χορηγήσεων, χωριστά για την κάθε μία και οι Εξασφαλίσεις για αυτά Εάν υπάρχουν Δυσμενή στοιχεία σε βάρος της εταιρείας ή των Μετόχων της, να σημειωθεί πότε και για ποιους λόγους εμφανίστηκαν, καθώς και να προσκομισθούν τα παραστατικά ότι τακτοποιήθηκαν Εμπειρία των φορέων και τυχόν ύπαρξη διάδοχης κατάστασης. 5 Specisoft

6 ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1. ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3. ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 4. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 6. ΠΕΛΑΤΕΣ 7. ΔΥΣΜΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 9. ΠΗΓΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΙ. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Επωνυμία : Διακριτικός Τίτλος : Νομική Μορφή : Έτος Ίδρυσης : Έδρα Επιχείρησης : Διεύθυνση : Τ.Κ. : Τηλέφωνο : FAX : Νόμιμος Εκπρόσωπος : Κατηγορία Βιβλίων : Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : Επιμελητήριο : 6 Specisoft

7 2. ΜΕΤΟΧΟΙ α/α Όνομα/Επών Αριθμ. Μετοχών Ποσοστό Συμμετοχής (%) Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. Α.Δ.Τ. 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ α/α Τίτλος - Θέση Ονομ/Επώνυμο ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ α/α Επωνυμία Κύκλος Εργασιών Κέρδη προ Φόρων ΠΑΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ α/α Περιγραφή Τοποθεσία Εμπορική Αξία Υφιστάμενα Βάρη Specisoft

8 6. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ α/α Επωνυμία Ποσοστό Συμμετοχής (%) 1 0% 2 0% 3 0% 4 0% 5 0% Δραστηριότητα Έδρα 7. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ α/α Επωνυμία Πωλήσεις Έδρα Τοποθεσία ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α/α Επωνυμία Αγορές Νόμισμα Έδρα Τοποθεσία ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ α/α Τράπεζα Ποσό Δανείου Τοκοχρεωλυτική Δόση Υπόλοιπο Νόμισμα Specisoft

9 10. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ α/α Τράπεζα Ποσό Δανείου Specisoft

10 ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Τρέχ ουσα χρήσ η Προη γ. χρήση ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟΔΑ Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ κτλ.) Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο I. Ασώματες ακινητοποιήσεις II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Σύνολο Γ. ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων VI. Αποθεματικά κεφάλαια V. Αποτέλεσμα εις νέο VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφ. Σύνολο Α Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. Αποθέματα Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ II. Απαιτήσεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ III. Χρεόγραφα I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις IV. Διαθέσιμα II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Δ. Σύνολο Γ. Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘ/Κ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Τρέχο υσα χρήση Προ ηγ. χρή ση 10 Specisoft

11 AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Τρέχ ουσα χρήσ η Προη γ. χρήση ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τρέχο υσα χρήση Προ ηγ. χρή ση I. ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο Γενικά και έξοδα Διοικ. λειτ. Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Έσοδα συμμετοχών, χρεωγράφων,πιστωτικών τόκων Eξοδα συμμετοχών, χρεωγράφων,χρεωστικών τόκων Ολικά αποτ/τα εκμετ/σεως ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έκτακτα έσοδα Έκτακτα έξοδα Οργανικά και έκτακτα αποτελ. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων μείον οι ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσης Διαφορές φορ. ελέχγου προηγ. χρήσης Αποθεματικά προς διάθεση ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορών ΟΓΑ 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό Αποθεματικό 2. Πρώτο μέρισμα 3. Πρόσθετο μέρισμα 4. Αποθεματικά καταστατικού 5. Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά 6. Αφορολόγητα αποθεματικά 7. Αμοιβές από ποσοστά μελών Διοικητικού Συμβουλίου 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 11 Specisoft

12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΟΣΑ) ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο Γενικά και έξοδα διοικητικής λειτουργίας Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Έσοδα συμμετοχών, χρεογράφων, πιστωτικών τόκων Έξοδα συμμετοχών, χρεογράφων, χρεωστικών τόκων Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έκτακτα έσοδα Έκτακτα έξοδα Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα Αποσβέσεις παγίων στοιχείων μείον οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων) 12 Specisoft

13 3. ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΚΟΣΤΟΣ 4. ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ 13 Specisoft

14 5. ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (% των Πωλήσεων) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (% ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 100,00% 100,00% Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο Γενικά και έξοδα διοικητικής λειτουργίας Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Έσοδα συμμετοχών, χρεογράφων, πιστωτικών τόκων Έξοδα συμμετοχών, χρεογράφων, χρεωστικών τόκων Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έκτακτα έσοδα Έκτακτα έξοδα Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα Αποσβέσεις παγίων στοιχείων μείον οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων) 14 Specisoft

15 6. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ (Κυκλοφορούν ενεργ. / βραχυπρόθεσμες υποχρ.) ΑΜΕΣΗ ((Κυκλοφορούν ενεργ. - Απόθεμα) / Βραχυπρ. υποχρ.) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ((Απαιτήσεις * Ημέρες) / Ετήσιες Πωλήσεις) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Κόστος Πωληθέντων / Μ.Ο. Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων) ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (Μέσα Αποθέματα / Κόστος Πωληθέντων * 365) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΠΑΓΙΩΝ (Πωλήσεις / Καθαρά Πάγια) ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ Κέρδη μετά από φόρους / Πωλήσεις (%) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ Λειτουργικά κέρδη / Πωλήσεις ( % ) ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Καθαρά αποτελ. προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια (%) ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (καθ. Κέρδη + Χρημ.έξοδα) / (Ίδια + Υποχρ.) (%) ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Κέρδη πρό τόκων & φόρων / Σύνολο Ενεργητικού (%) ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Δανειακές Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού (%) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ Κέρδη πρίν από τόκους και φόρους / Τόκοι ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Ίδια Κεφάλαια / συνολικά Κεφάλαια (%) 15 Specisoft

16 7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Στο σημείο αυτό σχολιάζονται οι ανωτέρω αριθμοδείκτες καθώς και οι μεταβολές τους σε σχέση με τ ο περασμένο έτος 8. ΙΣΟΖΥΓΙΑ 8.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ : / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ ( ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 16 Specisoft

17 8.2 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟ : / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ ( ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 8.3 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ ΤΡΕΧ. ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ( ) (%) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 8.4 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ Στο σημείο αυτό σχολιάζονται οι κυριότεροι λογαριασμοί των ισοζυγίων καθώς και οι μεταβολές τους σε σχέση με το περασμένο έτος 17 Specisoft

18 Β. ΒΙΒΛΙΑ Β! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (όπως και για τα Γ κατηγορίας) ΙΙ. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (όπως και για τα Γ κατηγορίας) ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ Ε3) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ Ε3 ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ Ακαθάριστα Έσοδα Κόστος Πωληθέντων ( αναλώσεις) Δαπάνες Χρήσεως Τόκοι Αποσβέσεις 2.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μεικτό Κέρδος Έξοδα Διοίκησης - Διάθεσης Λειτουργικό Αποτέλεσμα Τόκοι Κέρδος προ φόρων ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ 2.3 Πρόσφατα Οικονομικά Στοιχεία Σύνολο Πωλήσεων μέχρι τον τρέχοντα μήνα φέτος Σύνολο Πωλήσεων μέχρι τον αντίστοιχο μήνα πέρσι Ακολουθούν ανάλογοι σχολιασμοί, όπως και για την περίπτωση των βιβλίων Γ κατηγορίας 18 Specisoft

19 Η Εταιρία Specisoft A.E. Η εταιρία Specisoft Α.Ε. ιδρύθηκε το 1987 ως εταιρία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού, με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη λογισμικού σε θέματα περιέχουν γνώση, υψηλή εξειδίκευση, ειδικούς αλγόριθμους βελτιστοποίησης και πολύ μεγάλης κλίμακας επεξεργασία στοιχείων. Τα θέματα των προγραμμάτων (μεταξύ και άλλων) αφορούν α) το Επιχειρηματικό λογισμικό (Επιχειρησιακός προγραμματισμός - Business Plan, Οικονομικές Αναλύσεις Ισολογισμών, Αποτίμηση Αξίας Επιχειρήσεων, Πρότυπη Κοστολόγηση, Προβλέψεις, Αξιολογήσεις Επενδύσεων κ.α.) β) Χρηματοοικονομικό λογισμικό (Θεμελιώδης Ανάλυση, Επιλογή Χαρτοφυλακίου κ.α.) γ) Επιχειρησιακά Παίγνια (Business Simulators) δ) Βελτιστοποιήσεις Οικονομικών Προβλημάτων, ε) Εκπαιδευτικό λογισμικό στα ανωτέρω θέματα. Τα προγράμματα τρέχουν σε περιβάλλον WINDOWS τοπικά, σε δίκτυο, καθώς και μέσω INTERNET. Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρία είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών. Επιπλέον, η εταιρία απασχολεί εξειδικευμένους με μεγάλη εμπειρία εξωτερικούς συνεργάτες, κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (Master και PhD) και έχει ως συμβούλους καθηγητές ανωτάτων σχολών. Οι πελάτες της εταιρίας είναι Επιχειρήσεις, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Λογιστικά γραφεία, Δημόσιοι Οργανισμοί, Δήμοι κ.α. Μεταξύ των πελατών της (η εταιρία έχει πάνω από χίλιους επτακόσιους πελάτες) είναι πολλές από τις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρείες, με πάνω από ογδόντα πέντε από αυτές να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). Σημαντικότατο μέρος του πελατολόγιου της εταιρίας, είναι τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), η Επαγγελματική εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ), Κολέγια, Οργανισμοί Σεμιναρίων, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) κ.α. τα οποία εξοπλίζουν τα εργαστήρια τους με τα προγράμματα της εταιρείας, τα οποία χρησιμοποιούνται άμεσα στην διαδικασία της εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων τους. Η Specisoft, με την τεχνολογία του λογισμικού, τους εξειδικευμένους αλγορίθμους βελτιστοποίησης και την γνώση ειδικών οικονομικών θεμάτων που απεικονίζει στο λογισμικό που παράγει, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εταιρεία της γνώσης μέσα στην αναδυόμενη οικονομία της γνώσης. Specisoft Α.Ε. Αρτέμιδος 3, Παράδεισος Αμαρουσίου Τηλ: , Φαξ: SITE: 19 Specisoft

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις Α.Ισολογισμός Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης Specisoft www.specisoft.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Κα θοριστ ική Εκτ ίμηση = 21.053.036.373,04 Πιθα νοτ ική Εκτ ίμηση : Μέ ση Τιμή = 22.613.527.622,83 Tυπική Απόκλιση = 2.857.506.545,62 11 10 9 Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης. Η χρησιμότητά του. Περιεχόμενα. Γενικά. Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης. Η χρησιμότητά του. Περιεχόμενα. Γενικά. Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης & Η χρησιμότητά του Περιεχόμενα Γενικά Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου Ο Υπολογισμός του Νεκρού Σημείου Το Νεκρό Σημείο ως δείκτης παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΔΟΙΚΗΣΗ Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΚΟΣΤΟΣ Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων)

Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Από Τακόπουλο Αθανάσιο και Μαρκάκη Εμμανουήλ,

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες: Κοκκώνη Αικατερίνη και Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ENNIAMHNIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. Α.Μ.: 3234 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ.1 : Tι είναι α.ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Α.Ε.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Α.Ε. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Α.Ε. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα