ΕΝΑ ΣΤΕΠ Κατηγορία Στήριξης Επιχειρηματικότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΑ ΣΤΕΠ Κατηγορία Στήριξης Επιχειρηματικότητας"

Transcript

1 ΕΝΑ ΣΤΕΠ Κατηγορία Στήριξης Επιχειρηματικότητας Η νέα πρόταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την άντληση κεφαλαίων και στήριξη των αναπτυσσόμενων ΜμΕ Ιούλιος 2014 Version 1.4 Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών

2 Τι είναι η ΕΝΑ ΣΤΕΠ Η Κατηγορία Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΣΤΕΠ), είναι μία νέα κατηγορία διαπραγμάτευσης μετοχών που σχεδίασε και υλοποίησε το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ΣΤΕΠ θα λειτουργεί εντός της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.), του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης που διαχειρίζεται το Χρηματιστήριο Αθηνών. Με τη λειτουργία της ΕΝΑ ΣΤΕΠ το Χρηματιστήριο Αθηνών στοχεύει στην ανάπτυξη και διαχείριση ενός νέου οικοσυστήματος χρηματοδότησης, το οποίο απευθύνεται σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) για την υλοποίηση / εμπορική εκμετάλλευση / διάθεση / επέκταση των καινοτόμων ή/και τεχνολογικά προηγμένων επιχειρηματικών ιδεών τους. Η κατηγορία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάδειξη νέων δυναμικών εταιρειών στην Εναλλακτική και την Οργανωμένη Αγορά του ΧΑ, καθώς και την ενδυνάμωση του παραγωγικού ιστού της πραγματικής οικονομίας. Η κεντρική, διαφανής και επαναλήψιμη μέθοδος άντλησης των κεφαλαίων και η ένταξη των κινητών αξιών στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ υλοποιείται μέσω της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (ΗΒΙΠ), αξιοποιώντας το υφιστάμενο δίκτυο Μελών του ΧΑ. Page 2

3 Το οικοσύστημα της ΕΝΑ ΣΤΕΠ Εταιρείες Επαγγελματίες συνεργάτες (Ορκωτοί, Σύμβουλοι, Νομικοί, CFAs) Μέλη ΧΑ & Χειριστές ΣΑΤ / Θεματοφύλακες ΕΝΑ ΣΤΕΠ Χρηματιστήριο Αθηνών Επενδυτικό κοινό VCs, Business Angels κλπ Διαγωνισμοί Στήριξης Εταιρειών Page 3

4 Σε ποιες εταιρείες απευθύνεται η ΕΝΑ ΣΤΕΠ Ο μηχανισμός άντλησης κεφαλαίων και ένταξης προς διαπραγμάτευση των κινητών αξιών στην κατηγορία διαπραγμάτευσης ΕΝΑ ΣΤΕΠ απευθύνεται σε : ελληνικές ή αλλοδαπές μικρές και μεσαίες εταιρείες (ΜμΕ) που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης και εφαρμόζουν καινοτόμες ιδέες στην ανάπτυξη, παραγωγή ή στη διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών τους αλλά και σε εταιρείες που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της επιχειρηματικής τους εξέλιξης Βασικό κριτήριο επιλογής είναι η δραστηριοποίηση: σε καινοτόμους τομείς (ενδεικτικά: πράσινη ενέργεια, διαχείριση υδάτινων πόρων, βιοτεχνολογία, ICT κλπ) αλλά και σε πιο παραδοσιακούς τομείς εφαρμόζοντας τεχνολογικά προηγμένες ή πρωτότυπες επιχειρηματικές ιδέες (ενδεικτικά: νέες μέθοδοι παραγωγής αγροτικών προϊόντων, συσκευασίας και τυποποίησης τροφίμων και ποτών, τρόποι διείσδυσης σε αγορές του εξωτερικού κλπ). Page 4

5 Τι ύψος κεφαλαίων μπορεί να αντληθεί στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ Στο στάδιο αρχικής ένταξης στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ κάθε υποψήφια εταιρεία θα δύναται να χρηματοδοτηθεί για κεφάλαια συνολικού ύψους έως ανά έτος. Η ανωτέρω χρηματοδότηση και ένταξη στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ για κάθε εταιρεία θα πραγματοποιείται μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ νέων μετόχων ή με άλλο κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Για την ενημέρωση των υποψηφίων επενδυτών που θα συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου, δεν απαιτείται η έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου. Οι ανάγκες πληροφόρησης καλύπτονται με τη σύνταξη και δημοσίευση εκ μέρους της εταιρείας, Πληροφοριακού Σημειώματος, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μετά τη διενέργεια και το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών και βάσει των καταχωρηθέντων βουλήσεων συμμετοχής, τα αιτηθέντα προς άντληση κεφάλαια θα πρέπει να έχουν καλυφθεί σε ποσοστό 100% και να έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 50 επενδυτές, ώστε να θεωρηθεί η έκδοση επιτυχής. Μετά την πάροδο 1 έτους από την ένταξη στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ, κάθε εταιρεία, εφόσον το επιθυμεί, θα μπορεί να προχωρεί σε νέα άντληση, ύψους ανά κινητή αξία, ανά έτος. Page 5

6 Σε ποιες κατηγορίες επενδυτών απευθύνεται η ΕΝΑ ΣΤΕΠ Δεν θα τεθούν περιορισμοί ως προς τις κατηγορίες επενδυτών που θα μπορούν να συμμετάσχουν, καθώς και τη χώρα προέλευσης αυτών. Κάθε υποψήφια εταιρεία θα μπορεί να απευθύνεται: σε μη ειδικούς επενδυτές (ιδιώτες) σε ειδικούς επενδυτές από την Ελλάδα ή άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τρίτη χώρα. Κάθε μη ειδικός (ιδιώτης) επενδυτής θα μπορεί να συμμετέχει στη χρηματοδότηση κάθε εταιρείας με ανώτερο όριο συμμετοχής τα Δεν υφίσταται ανώτατο όριο συμμετοχής για τους ειδικούς επενδυτές. Κάθε εταιρεία μπορεί να θέτει όρια χαμηλότερα από τα ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση της άντλησης, το σύνολο των επενδυτών (ειδικοί και μη ειδικοί) που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, πρέπει να ανέρχονται σε 50 άτομα τουλάχιστον. Page 6

7 Πως γίνεται η επιλογή των εταιρειών Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του εγχειρήματος και την προστασία του επενδυτικού κοινού, πραγματοποιείται επιλογή μεταξύ των υποψηφίων προς χρηματοδότηση εταιρειών, εστιάζοντας στο αντικείμενο εργασιών της εταιρείας και στην επιχειρηματική ιδέα, προϊόν ή υπηρεσία που κάθε εταιρεία θέλει να χρηματοδοτήσει. Η προ-επιλογή, ουσιαστικά, πραγματοποιείται κυρίως μέσω της διάκρισης της εταιρείας σε επιχειρηματικούς διαγωνισμούς. Η υποψήφια προς χρηματοδότηση εταιρεία θα αξιολογείται από Επιτροπή Αξιολόγησης, απαρτιζόμενη από εκπροσώπους των Μελών του ΧΑ και άλλων προσώπων εγνωσμένης αξίας και εμπειρίας, ως προς την ελκυστικότητα της επιχειρηματικής ιδέας για τη χρηματοδότηση της μέσω του ΗΒΙΠ και την καταλληλότητα της εταιρείας για ένταξη στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατυπώνει τη γνώμη της προς το ΧΑ για την καταλληλότητα της υποψήφιας εταιρείας. Το Χρηματιστήριο Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης και την επάρκεια της πληροφόρησης που διατίθεται στο επενδυτικό κοινό, θα εγκρίνει ή απορρίπτει την ένταξη διαπραγμάτευσης στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ. Σε κάθε περίπτωση το ΧΑ διατηρεί το δικαίωμα τελικής επιλογής των επιχειρηματικών σχεδίων που θα προχωρήσουν στο στάδιο άντλησης κεφαλαίων. Page 7

8 Πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού Για την πληροφόρηση και προσέλκυση υποψηφίων επενδυτών, κάθε εκδότρια εταιρεία θα υποβάλλει στο ΧΑ ένα συγκεκριμένο πακέτο πληροφοριών, το οποίο θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΧΑ και θα απαρτίζεται από: Ολιγόλεπτο προωθητικό Video που θα παρουσιάζει την επιχειρηματική ιδέα στους υποψήφιους επενδυτές. Πληροφοριακό Έγγραφο για ένταξη στη ΕΝΑ ΣΤΕΠ στο οποίο θα περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας, το επιχειρηματικό σχέδιο και τις βασικές παραδοχές που στηρίχθηκε αυτό, καθώς και τους κινδύνους που εμπεριέχει η επένδυση. (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) Αναλυτικό Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), συνοδευόμενο από έκθεση ορκωτού ελεγκτή σχετικά με το αν οι εκτιμήσεις/ προβλέψεις έχουν καταρτισθεί με βάση τις δηλωθείσες από την εταιρία παραδοχές, καθώς και αν η λογιστική βάση των προβλέψεων/εκτιμήσεων είναι σύμφωνη με τις λογιστικές αρχές των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Page 8

9 Περιεχόμενα του Πληροφοριακού Εγγράφου Το Πληροφοριακό Έγγραφο που υποβάλλεται για την ένταξη των μετοχών μιας εταιρείας στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ είναι ένα περιεκτικό κείμενο, η δομή του οποίου καθορίζεται με Απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: Υπεύθυνα πρόσωπα της εταιρείας (Διοίκηση, διευθυντικά στελέχη) Νόμιμοι ελεγκτές (Ορκωτός, Νομικός) Συνοπτικά στοιχεία χρηματοδότησης (ζητούμενα κεφάλαια, εύρος τιμών, τεμάχια) Οικονομικά μεγέθη της εταιρείας (για εταιρείες με ιστορικό λειτουργίας) Παράγοντες κινδύνου Ιστορικό της εταιρείας Αντικείμενο εργασιών Κλάδος ανταγωνισμός Οργανωτική διάρθρωση Μετοχική σύνθεση πριν & μετά ΑΜΚ και dilution Επενδυτικό πρόγραμμα σε εξέλιξη και μελλοντικός σχεδιασμός Βασικά στοιχεία επιχειρηματικού σχεδίου (εάν υπάρχουν προβλέψεις πρέπει να συνοδεύονται από Έκθεση από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές για το αν οι εκτιμήσεις/προβλέψεις έχουν καταρτισθεί με βάση δηλωθείσες υποθέσεις, καθώς και αν η λογιστική βάση των προβλέψεων/εκτιμήσεων είναι σύμφωνη με τις βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο εκδότης). Page 9

10 Προϋποθέσεις ένταξης στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ Για την ένταξη στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ κάθε υποψήφια εταιρεία θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Να έχει τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ή σε περίπτωση αλλοδαπής, την αντίστοιχη με την ανώνυμη εταιρία νομική μορφή. Η νομική κατάσταση της εταιρείας και των τίτλων της να είναι σύμφωνη με τους νόμους και κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται. Οι κινητές αξίες (μετοχές) που θα ενταχθούν στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και πλήρως αποπληρωμένες. Κατά τον χρόνο έγκρισης της ένταξης προς διαπραγμάτευση και για όσο χρόνο τελούν υπό διαπραγμάτευση, οι κινητές αξίες πρέπει να είναι άυλες. Η αίτηση για ένταξη πρέπει να αφορά το σύνολο των μετοχών της ίδιας κατηγορίας. Εφόσον μετά την ένταξη σε διαπραγμάτευση στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ εκδοθεί νέα σειρά μετοχών της ίδιας κατηγορίας, πρέπει να υποβληθεί αίτηση αποδοχής στη διαπραγμάτευση και της σειράς αυτής. Page 10

11 Απεικόνιση κριτηρίων ένταξης στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ Ίδια Κεφάλαια Δεν υφίσταται περιορισμός Αντληθέντα Κεφάλαια Έως Οικονομικές Καταστάσεις Κερδοφορία Διασπορά μετοχών Φορολογικός Έλεγχος Δέσμευση μετοχών (Lock-up) Εξωτερικοί Συνεργάτες Σύμβουλος Ένταξης Για νεοϊδρυθείσες εταιρείες δεν προσκομίζονται οικονομικές καταστάσεις. Για εταιρείες με ιστορικό λειτουργίας προσκομίζονται οικονομικές καταστάσεις για τις 2 τελευταίες χρήσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί με ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή. Δεν υφίσταται περιορισμός Τουλάχιστον 50 πρόσωπα μετά την ολοκλήρωση της άντλησης Για όλες τις χρήσεις για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί οικονομικές καταστάσεις, πλην της τελευταίας διετίας, με δυνατότητα διεύρυνσης των φορολογικά ανέλεγκτων χρήσεων από δυο σε τρείς, εφόσον για την ανέλεγκτη χρήση: α) η εταιρία υποβάλει έκθεση φορολογικών υποχρεώσεων από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή και β) οι βασικοί μέτοχοι αναλάβουν τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν. Οι μέτοχοι που κατέχουν άνω του 5% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορούν να μεταβιβάσουν το σύνολο των μετοχών τους έως και την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου όπως αυτό περιγράφεται στο Πληροφοριακό Έγγραφο και εκάστοτε ισχύει. Κατά την ένταξη και για όλο το διάστημα παραμονής στην Κατηγορία, υποχρεωτική συνεργασία με: Διεθνώς αναγνωρισμένο Ελεγκτικό Οίκο Δικηγορικό γραφείο Σε περίπτωση ορισμού Συμβούλου δεν απαιτείται συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες κατά την ένταξη Προαιρετικός Page 11

12 Χρονοδιάγραμμα Ένταξης Page 12

13 ΗΒΙΠ: το εργαλείο χρηματοδότησης (1/2) Για την έκδοση των μετοχών και τη διάθεση τους στο επενδυτικό κοινό, οι εκδότριες εταιρείες υποχρεούνται να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής ΗΒΙΠ (Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών) που έχει αναπτύξει και προσφέρει το Χρηματιστήριο Αθηνών. Το ΗΒΙΠ είναι μια ασφαλής ηλεκτρονική εφαρμογή συγκέντρωσης δηλώσεων συμμετοχής των ενδιαφερόμενων επενδυτών για αγορά των κινητών αξιών που διαθέτει μια εκδότρια εταιρεία και αυτόματης κατανομής των αξιών αυτών στις μερίδες των επενδυτών. Το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών λειτουργεί μέσω των τερματικών των Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Τράπεζες & ΑΕΠΕΥ). Στο ΗΒΙΠ έχουν πρόσβαση όλα τα Μέλη του Χρηματιστηρίου και διαμέσου αυτών οι πελάτες τους. Η διάθεση των μετοχών στους επενδυτές μέσω ΗΒΙΠ πραγματοποιείται ως εξής: Ανακοινώνονται: η χρονική περίοδος για την οποία θα παραμένει ανοικτή προς το επενδυτικό κοινό η διαδικασία συμμετοχής στην άντληση κεφαλαίων. τα βασικά χαρακτηριστικά της έκδοσης (όπως ο αριθμός των προσφερόμενων κινητών αξιών, τιμή διάθεσης ή το εύρος τιμών, τα συνολικά αιτούμενα κεφάλαια κλπ) Page 13

14 ΗΒΙΠ: το εργαλείο χρηματοδότησης (2/2) Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές απευθύνονται στα Μέλη του ΧΑ (Τράπεζες & ΑΕΠΕΥ) και δηλώνουν τη βούληση συμμετοχής τους καταβάλλοντας το αντίστοιχο χρηματικό ποσό. Τα Μέλη καταχωρούν τη βούληση συμμετοχής κάθε επενδυτή στην εφαρμογή ΗΒΙΠ. Η εταιρία παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας συγκέντρωσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε καθημερινή βάση. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ΗΒΙΠ, εφαρμόζεται ο ειδικός αλγόριθμος κατανομής και στη συνέχεια το Σύστημα παράγει με αυτόματο τρόπο την κατανομή των μετοχών σε κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση που έχει εκδηλωθεί. Τα χρήματα συγκεντρώνονται από την ΕΧΑΕ και αποδίδονται στην Εκδότρια, αμελλητί, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή κάθε επενδυτή είναι η ύπαρξη (ή το άνοιγμα αν δεν υφίσταται) Μερίδας και Λογαριασμού Αξιών στο Σ.Α.Τ., δεδομένου ότι η εφαρμογή ΗΒΙΠ πραγματοποιεί αυτόματο έλεγχο των στοιχείων κάθε επενδυτή και πίστωση των μερίδων με τις υποκείμενες αξίες μετά την επιτυχή έκβαση της τοποθέτησης. Το άνοιγμα Μερίδας και Λογαριασμού Αξιών στο Σ.Α.Τ. πραγματοποιείται από τα Μέλη του ΧΑ. Page 14

15 Κάλυψη της έκδοσης Μετά τη διενέργεια και το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών και βάσει των καταχωρηθέντων βουλήσεων συμμετοχής, τα αιτηθέντα προς άντληση κεφάλαια θα πρέπει να έχουν καλυφθεί σε ποσοστό 100% και να έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 50 επενδυτές, ώστε να θεωρηθεί η έκδοση επιτυχής. Σε περίπτωση που πραγματοποιείται υπερκάλυψη της έκδοσης, η έκδοση θα θεωρείται επιτυχής και οι επενδυτές θα ικανοποιούνται αναλογικά (λειτουργικότητα ενσωματωμένη στον αλγόριθμο κατανομής). Στην περίπτωση που με τη λήξη της περιόδου διενέργειας του ΗΒΙΠ το ποσό που συγκεντρώνεται αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 100% των αιτηθέντων κεφαλαίων, ή συγκεντρώθηκαν λιγότεροι από 50 επενδυτές, η έκδοση θα θεωρείται ανεπιτυχής, η διαδικασία δεν θα ολοκληρώνεται με την πίστωση των μετοχών στις μερίδες των επενδυτών αλλά θα ακυρώνεται και τα χρήματα θα ελευθερώνονται προς τους επενδυτές. Page 15

16 Υποχρεωτικό outsourcing οικονομικών και νομικών υπηρεσιών Για την ένταξη στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ και καθ όλη τη διάρκεια παραμονής σε αυτή, απαιτείται η συνεργασία με: διεθνώς αναγνωρισμένους Ελεγκτικούς Οίκους: ένας εκ των οποίων θα αναλάβει τον οικονομικό έλεγχο της εταιρείας κατά τη διαδικασία ένταξης και έτερος την εξωτερική παροχή (outsourcing) των υπηρεσιών λογιστηρίου της εταιρείας μετά την ένταξή της στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ. δικηγορικό γραφείο στο οποίο θα ανατεθεί: ο νομικός έλεγχος και η υποστήριξη κατά το στάδιο ένταξης, η εξωτερική παροχή (outsourcing) νομικών υπηρεσιών μετά την ένταξή της στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ Το δικηγορικό γραφείο απαιτείται να έχει γνώση στο Εμπορικό Δίκαιο και στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς. Page 16

17 Οφέλη από τη συμμετοχή στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ Για τα Μέλη του Χρηματιστηρίου Συμμετοχή σε έργο υψηλής προτεραιότητας και αναγνωρισιμότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (από προσπάθειες Commisioner Barnier), με την ταυτόχρονη προώθηση καινοτόμου ιδέας χρηματοδότησης στην Ε.Ε. Ενίσχυση της εικόνας τους μέσω της σύνδεσης του ονόματός τους με την προσπάθεια του ΧΑ για την ενίσχυση και την ανάδειξη νέων καινοτόμων εταιρειών του παραγωγικού ιστού της ελληνικής οικονομίας Διεύρυνση προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προς πελάτες Αύξηση πελατολογίου Αύξηση των εσόδων τους από τη συμμετοχή στο Η.ΒΙ.Π. με βάση τη δραστηριοποίηση των πελατών τους Δυνατότητα για νέες υπηρεσίες σε νέες εκδότριες Τόνωση του δικτύου υποστήριξης χρηματιστηριακών συναλλαγών Page 17

18 Οφέλη από τη συμμετοχή στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ Για τις εκδότριες εταιρείες Εύρεση κεφαλαίων για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, μέσω εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης σε σχέση με τον τραπεζικό δανεισμό που είναι σήμερα ακριβός και δύσκολος για αυτές. Χρήση μηχανισμού ευρείας άντλησης κεφαλαίων από πολλούς επενδυτές με ασφαλή και αξιόπιστο, τεχνικά και κανονιστικά, μηχανισμό. Εστίαση στην επιχειρηματική ιδέα και ανάπτυξη της οργανωτικής δομής / διακυβέρνησης της εταιρείας με βάση ορθά πρότυπα. Προσέλκυση νέων επενδυτών, διεύρυνση μετοχικής βάσης και τήρηση του μετοχολογίου με αποτελεσματικό και φθηνό τρόπο από την ΕΧΑΕ. Παρουσίαση της επιχειρηματικής πρότασης μέσω του Χ.Α. και αύξηση της αναγνωρισιμότητας και φήμης της εταιρείας. Δυνατότητα για επιλογή του ποσοστού διασποράς και ποσοστού έκπτωσης στην τιμή εισαγωγής ως κίνητρο για την άντληση του επιδιωκόμενου ποσού από τους επενδυτές. Εξασφάλιση διαρκούς αποτίμησης - Σεβασμός στη διαφάνεια και ενημέρωση επενδυτών. Δυνατότητα μετάταξης στην ΕΝΑ PLUS ή την Οργανωμένη Αγορά του Χ.Α. Page 18

19 Οφέλη από τη συμμετοχή στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ Για τους επενδυτές Διεύρυνση επενδυτικών επιλογών με σκοπό τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους. Συμμετοχή μακροπρόθεσμη σε εταιρείες με προοπτικές εξέλιξης και έμπρακτη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της πραγματικής ελληνικής οικονομίας. Διαφάνεια και αξιοπιστία στο μηχανισμό άντλησης χρημάτων και στην τήρηση των κινητών αξιών τους στην ΕΧΑΕ μέσω θεσμικά αναγνωρισμένης διαδικασίας. Διαφάνεια στην πληροφόρηση που εξασφαλίζει το καθεστώς λειτουργίας της ENA ΣΤΕΠ. Πιθανότητα σημαντικών μελλοντικών κερδών από υπεραξία εταιρείας. Δυνατότητα διασποράς κινδύνου με συμμετοχή σε περισσότερες εταιρείες. Δυνατότητα επιλογής ποσού συμμετοχής με ανώτερο ποσό ανά εταιρεία για τους μη ειδικούς επενδυτές Διασφάλιση, μέσω του outsourcing της εταιρείας, της ορθής διοικητικής λειτουργίας της και την εστίασή της στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας / πλάνου της. Οι αποδόσεις συνήθως παίρνουν κάποιο χρόνο μέχρι να υλοποιηθεί το business plan αλλά υπάρχει δυνατότητα άμεσης εξόδου μέσω της καθημερινής διενέργειας συναλλαγών. Page 19

20 Η διαπραγμάτευση στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ Η διαπραγμάτευση των μετοχών στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ ακολουθεί το πλαίσιο λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς, δηλαδή: Συνεχής διαπραγμάτευση των μετοχών. Ωράριο συναλλαγών 10:30 17:20. Τα όρια διακύμανσης τιμών διαμορφώνονται σε +/- 10%, +/-20%. Χρησιμοποιείται το σύστημα διαπραγμάτευσης αξιών, εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης του ομίλου Ε.Χ.Α.Ε. εφαρμόζεται ο Κανονισμός ΣΑΤ και Εκκαθάρισης. Page 20

21 Επικοινωνήστε μαζί μας Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Τηλ: Fax: Page 21

Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων)

Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Από Τακόπουλο Αθανάσιο και Μαρκάκη Εμμανουήλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ)

Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ) Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ) Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2000 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Τί είναι η ΕΑΓΑΚ...1 1.1 Οµοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Σε όσους μας βοήθησαν... Βαβίτσα Πατρούλα. Στους σεβαστούς γονείς μου. Πάσχος Νικόλαος

Σε όσους μας βοήθησαν... Βαβίτσα Πατρούλα. Στους σεβαστούς γονείς μου. Πάσχος Νικόλαος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ:: ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙΙ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:: ΔΙΙΑΧΕΙΙΡΙΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΩΝ Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών: το θεσμικό πλαίσιο και η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη εταιριών στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΕΝ.Α.

Ένταξη εταιριών στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΕΝ.Α. Αρ. έκδοσης: 14.0 Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2013 Ένταξη εταιριών στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΕΝ.Α. Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1 Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ... 4 1.1 Τι είναι η «Εναλλακτική Αγορά»... 4 1.2 Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.017.475 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥ Α Α.Ε. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΙΛΥ Α Α.Ε. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΝΕΧΑ ΙΛΥ Α Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δημιουργήθηκε για αναπτυσσόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 1.600.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007)

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυμία: INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ Διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007-08 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 01/05/2008

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Λένορµαν 205, 104 42 Αθήνα Τηλ.: +30 210 5198000 Fax: +30 210 5139905 info@naftemporiki.gr 03 ετήσιο δελτίο και απολογισμός ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 04 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μάρτιος-Απρίλιος 2015 ΤΕΥΧΟΣ 236

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μάρτιος-Απρίλιος 2015 ΤΕΥΧΟΣ 236 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μάρτιος-Απρίλιος 2015 ΤΕΥΧΟΣ 236 1. Αποτελεσματική Επιχειρηματική Ευφυία στην Πράξη...2 2. Η επιτυχία εν τέλει μίας εταιρείας μετριέται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Με το παρόν νομοσχέδιο επιδιώκεται η θέσπιση ορισμένων νέων επενδυτικών εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών των 1.902.786 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. (η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων Στενήμαχος, 59200 Νάουσσα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Oκτώβριος 2007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα