Ο Minsky και η πρόταση για το «στενό τραπεζικό» σύστηµα Μια οικονοµικά στρεβλή λύση για τη µεταρρύθµιση του χρηµατοοικονοµικού τοµέα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Minsky και η πρόταση για το «στενό τραπεζικό» σύστηµα Μια οικονοµικά στρεβλή λύση για τη µεταρρύθµιση του χρηµατοοικονοµικού τοµέα"

Transcript

1 Νο. 125, 2012 Ο Minsky και η πρόταση για το «στενό τραπεζικό» σύστηµα Μια οικονοµικά στρεβλή λύση για τη µεταρρύθµιση του χρηµατοοικονοµικού τοµέα Jan Kregel Εισαγωγή Οι πρόσφατες απώλειες στην JPMorgan Chase, οι ενέργειες ξεπλύµατος χρήµατος στην HSBC, καθώς και η πρόσφατη ανακάλυψη συµπαιγνίας για την χειραγώγηση των επιτοκίων LIBOR από τα γραφεία χρηµαταγοράς µερικών από τις µεγαλύτερες διεθνείς τράπεζες, περίπου δύο χρόνια µετά την υιοθέτηση του νόµου Dobb-Frank, έχουν οδηγήσει σε εκκλήσεις για µια πιο αυστηρή προσέγγιση για τη ρύθµιση των µεγάλων τραπεζών µε πολλαπλές λειτουργίες, που είναι σαφώς πολύ µεγάλες για αποτελεσµατική διαχείριση και πολύ µεγάλες για αποτελεσµατική ρύθµιση. Μια λύση που έχει προταθεί είναι απλά η διάλυση των πολύ µεγάλων τραπεζών. Τόσο ο πρόεδρος της Federal Reserve Bank του Ντάλας, ο Richard Fisher (2012), και ο πρώην πρόεδρος της Federal Reserve Bank του Κάνσας, ο Thomas Hoenig (2009), έχουν προτείνει επίσηµα τη διάλυση του µεγαλύτερου συγκροτήµατος των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων των ΗΠΑ που κυριαρχούν στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Όµως, η πρόταση αυτή ασχολείται µόνο µε το µέγεθος των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και δεν υποδεικνύει ποια θα πρέπει να είναι η δοµή των µικρότερων πιστωτικών ιδρυµάτων. Δηµιουργώντας ένα µεγαλύτερο αριθµό µικρότερων, ανεξάρτητων χρηµατοπιστωτικών εταιρειών δεν θα απλοποιήσει κατ ανάγκη την επιτήρηση εάν οι επιχειρήσεις αυτές εξακολουθούν να ασχολούνται µε πολλαπλούς Ο Jan Kregel είναι Ανώτατος Μελετητής στο Levy Economics Institute και Διευθυντής του προγράµµατος του Ινστιτούτου για τη Νοµισµατική Πολιτική και τη Χρηµατοοικονοµική Δοµή και Καθηγητής Development Finance στο Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο του Ταλλίν (Εσθονία). Copyright 2012 Levy Economics Institute

2 τύπους σύνθετων, αλληλοσυνδεδεµένων χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων που αφορούν δοµηµένα δανειοδοτικά εργαλεία. Συρρικνώνοντας απλά το µέγεθος αυτών των ιδρυµάτων δεν θα τα µετατρέψει σε ασφαλέστερα και πιο σταθερά ιδρύµατα αν τους επιτραπεί το ίδιο φάσµα δραστηριοτήτων που αφορούν τα ίδια είδη χρηµατοπιστωτικών εργαλείων. Και εν απουσία µιας αποτελεσµατικής αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας, η διάλυση των µεγαλύτερων ιδρυµάτων θα οδηγήσει κατά πάσα πιθανότητα σε µια άλλη διαδικασία συγκέντρωσης µέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών παρόµοια µε εκείνη που παρατηρήθηκε µετά την αναστολή των περιορισµών διακλάδωσης. Σε µια προσπάθεια να δοθεί απάντηση σε αυτό το πρόβληµα, άλλοι αναλυτές έχουν προτείνει την επιστροφή σε ένα κανονιστικό πλαίσιο περίπου ανάλογο µε εκείνο του Νόµου Glass-Steagall, το οποίο διαχωρίζει τις εµπορικές και επενδυτικές τραπεζικές λειτουργίες της χρηµατοδότησης και τις εντάσσει σε διαφορετικούς νοµικούς θεσµούς. Όπως σηµείωσε ο Hyman Minsky, ένα όφελος του νόµου του 1933 που έχει ελάχιστα εκτιµηθεί ήταν ότι «η έκταση των επιτρεπόµενων δραστηριοτήτων ενός καταθετικού ιδρύµατος περιοριζόταν σε ότι µπορούσαν εύκολα να κατανοήσουν οι εξεταστές και οι εποπτικές αρχές Δεν ήταν τόσο οι διαφορές και η επικινδυνότητα όσο η ευκολία της κατανόησης των λειτουργιών που οδήγησαν στο διαχωρισµό των επενδυτικών και των εµπορικών τραπεζών» (Minsky 1995a, 5). Με άλλα λόγια, τα όρια του νόµου Glass- Steagall για το µέγεθος και τις δραστηριότητες των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων θα πρέπει να καταστήσουν ευκολότερη για τους νοµοθέτες, τους επόπτες και τους εξεταστές τη διαδικασία της κατανόησης και της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων αυτών των ιδρυµάτων. Στις εκτιµήσεις του για τις πιθανές βελτιώσεις στη δοµή του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, ο Minsky πρότεινε ότι τα οφέλη από την απλότητα και τη διαφάνεια που είναι εγγενή χαρακτηριστικά του νόµου Glass-Steagall θα µπορούσαν να διατηρηθούν µέσα σε µια τραπεζική δοµή εταιρείας holding µε τον περιορισµό των επιτρεπόµενων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των θυγατρικών ξεχωριστά. Σε έναν αριθµό κειµένων που προετοιµάστηκαν για τις συζητήσεις της µεταρρύθµισης του Glass- Steagall στα µέσα του 1990, ο Minsky πρότεινε Μία ή περισσότερες από τις θυγατρικές µιας τράπεζας στην µετά Glass- Steagall εποχή θα έχει νοµισµατικές υποχρεώσεις. Αυτά τα όργανα της θυγατρικής θα απολαµβάνουν προστασία από την κεντρική τράπεζα και το θησαυροφυλάκιο, τα οποία θα εγγυώνται ότι οι νοµισµατικές υποχρεώσεις τους δεν θα µειωθούν έναντι της ονοµαστικής αξία τους.... Σε αντάλλαγµα για την προστασία αυτή, τα περιουσιακά στοιχεία που µπορεί να κατέχουν θα είναι περιορισµένα. Μια εκπρόσωπος τράπεζα εταιρεία holding στην µετά Glass Steagall εποχή θα έχει εξειδικευµένες χρηµατοπιστωτικές θυγατρικές οι οποίες θα περιλαµβάνουν όχι µόνο ένα συνδυασµό από εµπορικές, επενδυτικές και τραπεζικές θυγατρικές αλλά και ένα δείγµα από πιο εξειδικευµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, όπως οι επιχειρήσεις πιστωτικών καρτών, οι λειτουργίες πληρωµών, οι χρηµατοδοτικές εταιρείες και οι εταιρίες brokering και ασφάλισης. Κάθε θυγατρική θα έχει ένα ειδικό κεφάλαιο, το οποίο θα προστατεύει τους κατόχους των υποχρεώσεων της θυγατρικής. (Minsky 1995c, 3) 2

3 3 Ο Minsky κατανόησε τις συνέπειες ενός τέτοιου συστήµατος: «από τη στιγµή που αναγνωρίζεται η διάκριση στις λειτουργίες των τραπεζών ανάµεσα σε πληρωµές και πράξεις χρηµατοδότησης, προκύπτει ότι οι τραπεζικές εταιρίες στην µετά Glass Steagall εποχή θα είναι δοµηµένες ως εταιρείες τραπεζικών συµµετοχών στην οποία η θυγατρική για τις λειτουργίες πληρωµών θα είναι ξεκάθαρα διαχωρισµένη από τις θυγατρικές εταιρείες χρηµατοδότησης. Σε αντάλλαγµα για αυτή την προστασία, τα περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής τράπεζας πληρωµών θα περιοριστούν στο δηµόσιο χρέος και στους έντοκους λογαριασµούς της Federal Reserve: τα στοιχεία του ενεργητικού των τραπεζών για τις λειτουργίες πληρωµών δεν θα περιλαµβάνουν υποχρεώσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών» (10-11). Έτσι, η «η δοµή των τραπεζικών holding εταιριών στην µετά Glass Steagall εποχή [θα] οδηγήσουν φυσικά σε µια κατάσταση 100 τοις εκατό χρήµατος» (12). Αλλά οι προτάσεις αυτές δεν είναι καινούργιες. Ο Εθνικός Τραπεζικός Νόµος βασίστηκε στο ότι οι κρατικές υποχρεώσεις θα στήριζαν την έκδοση εθνικών τραπεζογραµµατίων. Επίσης, ήταν αναπόσπαστο µέρος του κειµένου του Henry Simons µε τον τίτλο Positive Program for Laissez Faire (1934) και υποστηρίχθηκε από τον Irving Fisher (1935). Αναβίωσε από τον Milton Friedman (1959), και ήταν µέρος των επίσηµων µεταρρυθµιστικών προτάσεων του James Tobin (1987) και του Robert Litan (1987), µεταξύ άλλων, στις συζητήσεις για την τραπεζική µεταρρύθµιση που διεξήχθησαν τη δεκαετία του 1980, καθώς επίσης και του Ronnie Phillips (1995). Είναι φανερό ότι καθώς αποκαλύπτονται όλο και περισσότερο οι αδυναµίες του νόµου Dodd-Frank, οι προτάσεις αυτές έχουν γίνει και πάλι µέρος της ενεργούς συζήτησης περί ρυθµιστικών µεταρρυθµίσεων. Σε αυτήν την προσέγγιση, µια ενιαία θυγατρική θα είναι αφιερωµένη στην παροχή των καταθετικών υπηρεσιών, ενώ άλλες θυγατρικές θα παρέχουν επενδυτικές και εµπορικές τραπεζικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζεται το επιχείρηµα ότι εάν όλες οι θυγατρικές ήταν επαρκώς και ξεχωριστά κεφαλαιοποιηµένες, τότε δεν θα υπήρχε πρόβληµα «διάσωσης» κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων για να σωθεί το σύστηµα πληρωµών, δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν οι καταθέσεις των πελατών σε συναλλαγές για ίδιον όφελος (proprietary trading) και για κερδοσκοπία, και, µε τους κατάλληλους περιορισµούς στους ισολογισµούς για τις συναλλαγές της θυγατρικής, ακόµη και ο ηθικός κίνδυνος που δηµιουργήθηκε από την ασφάλιση των καταθέσεων θα µπορούσε να εξαλειφθεί. Το «όραµα» του Minsky για το οικονοµικό σύστηµα και τις «στενές τραπεζικές» δραστηριότητες Για τον Minsky, ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν η αναγνώριση του γεγονότος ότι «η χρηµατοδότηση της ανάπτυξης συνεπάγεται ανάληψη κινδύνων» που δηµιούργησε την ανάγκη για «µια ρυθµιστική και εποπτική αρχή του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος που αποδέχεται ότι η χρηµατοδότηση της ανάπτυξης αφήνει το σύστηµα εκτεθειµένο στο ενδεχόµενο πιθανών απωλειών που έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν δυσµενείς συνέπειες στην ασφάλεια των µηχανισµών πληρωµών της οικονοµίας. Για να επιτραπεί αυτή τη δυνατότητα, οι ρυθµιστικές αρχές πρέπει να προσπαθήσουν να µονώσουν το σύστηµα πληρωµών από τις συνέπειες των εν λόγω ζηµιών. Το ζήτηµα, λοιπόν, είναι να προβλεφθεί η προστασία του συστήµατος πληρωµών από τις συνέπειες των ζηµιών

4 που µπορεί να προκύψουν από τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης» (Minsky 1994, 10-11). Ως εκ τούτου, ο Minsky χαρακτήρισε το ρόλο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ως έναν υπηρέτη που προσπαθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε δύο αφέντες µε συγκρουόµενα συµφέροντα: «κάθε καπιταλιστικό τραπεζικό και χρηµατοδοτικό σύστηµα», έγραψε, «προσελκύεται από την ύπαρξη δύο αφεντών» που θα «πρέπει να υπηρετήσει: ο ένας αφέντης απαιτεί διαβεβαίωση ότι η χρηµατοδότηση που απαιτείται για την κεφαλαιακή ανάπτυξη της οικονοµίας θα είναι επικείµενη και ο δεύτερος αφέντης απαιτεί διαβεβαίωση ότι θα υπάρχει ένας ασφαλής και ασφαλισµένος µηχανισµός πληρωµών». Είναι σαφές ότι ο Minsky θεωρούσε την πρόταση για στενό τραπεζικό σύστηµα ως έναν τρόπο για να µπορέσει το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα να καλύψει τους βασικούς του στόχους για τη χρηµατοδότηση της κεφαλαιακής ανάπτυξης της οικονοµίας και την παροχή ενός ασφαλούς και ασφαλισµένου συστήµατος πληρωµών µέσω της διασφάλισης ότι «οι πληρωµές και η χρηµατοδότηση της κεφαλαιακής ανάπτυξης των λειτουργιών της οικονοµίας θα είναι, συνεπώς, διαχωρισµένες στο τραπεζικό σύστηµα της µετά Glass-Steagall εποχής» (Minsky 1995c, 8). Η προσαρµογή της πρότασης Simons/Fisher από τον Minsky µπορεί εποµένως να θεωρηθεί ως µια προσπάθεια διασφάλισης της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας µε τον διαχωρισµό των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µε βάση τη λειτουργία τους. Οι τράπεζες που παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών µπορεί να γίνουν απόλυτα ασφαλείς και ασφαλισµένες µε την απαίτηση ότι θα διαθέτουν 100 τοις εκατό αποθέµατα σε κρατικό νόµισµα ή άλλες κρατικές υποχρεώσεις που δεν έχουν κανένα ρίσκο. 1 Η χρηµατοδότηση της κεφαλαιακής ανάπτυξης της οικονοµίας θα λάβει χώρα στη συνέχεια µέσω των αδιανέµητων κερδών των εταιρειών ή µε τη βοήθεια επενδυτών που θα δεσµευθούν στη χρηµατοδότηση συγκεκριµένων ιδιωτικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Εάν ένα τέτοιο ίδρυµα, οργανωµένο και ελεγχόµενο ως επενδυτικό «τραστ», θα έχει µια αναλογία κεφαλαίων προς το ενεργητικό της τάξης του 100 τοις εκατό, τότε δεν θα πρέπει να θεωρείται ως απειλή στην χρηµατοπιστωτική σταθερότητα του οικονοµικού συστήµατος. Η σηµαντικότερη επίπτωση αυτής της πρότασης είναι ότι σε ένα διπλό σύστηµα τόσο τέλεια διαχωρισµένο δεν θα υπάρχει ένας πολλαπλασιαστής καταθέσεων-πίστωσης, ούτε µόχλευση, ούτε η δηµιουργία ρευστότητας. Το σηµείο αυτό ανέκυψε στο πλαίσιο του µοντέλου Diamond-Dybvig από την ύπαρξη του τραπεζικού συστήµατος του Neil Wallace (1996), ο οποίος ερµήνευσε «την πρόταση για στενό τραπεζικό σύστηµα ως µια πρόταση που απαιτεί να είναι ρευστό το τραπεζικό σύστηµα και χωρίς καµία εξάρτηση από υποχρεώσεις που υπάγονται σε καταθέσεις», και ο οποίος κατέληξε στο συµπέρασµα ότι «η πρόταση για στενό τραπεζικό σύστηµα καταργεί το τραπεζικό σύστηµα» (7 8). Ωστόσο, υπάρχει ένα άλλο µειονέκτηµα στην πρόταση, που δεν προβλήθηκε στο πλαίσιο των συζητήσεων που έλαβαν µέρος στα µέσα της δεκαετίας του 1990, και το οποίο είναι ακόµη πιο σηµαντικό στο σηµερινό πολιτικό περιβάλλον. Η πρόταση θα δηµιουργήσει ένα χρηµατοπιστωτικό σύστηµα που θα σέβεται την ιδέα του Χάγιεκ περί «ουδέτερου» χρήµατος, όπου όλες οι επενδυτικές αποφάσεις είναι το αποτέλεσµα των 4 1 Στην ανάλυση του Wallace, οι αποδόσεις στις βραχυχρόνιες και µακροχρόνιες επενδύσεις είναι γνωστές. Η πρόταση του Minsky επιδιώκει µια κρατική εγγύηση για τη στήριξη της αγοραίας αξίας των περιουσιακών στοιχείων.

5 εθελοντικών αποταµιευτικών αποφάσεων των φυσικών προσώπων. Η εναλλακτική Wicksellian διατύπωση αυτής της κατάστασης είναι η ισότητα στο ονοµαστικό επιτόκιο και το «πραγµατικό» ποσοστό απόδοσης των επενδύσεων. Η ιδέα αυτής της προσέγγισης ήταν να εξαλειφθούν τυχόν «νοµισµατικές» διαταραχές στην ισορροπία της «πραγµατικής» οικονοµίας έτσι ώστε οι αποταµιεύσεις να καθορίσουν τα διαθέσιµα κεφάλαια για δανεισµό προς τις επενδύσεις. Ωστόσο, ενώ ένα χρηµατοπιστωτικό σύστηµα που ρυθµίζεται µέσω της υποχρεωτικής τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών σε ποσοστό 100 τοις εκατό σε καταθέσεις και σε 100 τοις εκατό αναλογία κεφαλαίων προς ενεργητικό για εταιρείες επενδύσεων φαίνεται να προσφέρει λύση στους αντικρουόµενους στόχους που υπογράµµισε ο Minsky, ένα τέτοιο σύστηµα δεν θα µπορούσε να εξασφαλίσει ούτε τη σταθερότητα της πραγµατικής οικονοµίας ούτε τη σταθερότητα των χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων. Πρώτον, οι πραγµατικές επενδύσεις που θα επιλέγονται θα µπορούσαν να εξακολουθούν να µη παράγουν τα αναµενόµενα ποσοστά αποδόσεων, και δεύτερον, οι τοµεακές υπερεπενδύσεις και οι χρηµατοοικονοµικές φούσκες θα µπορούσαν να συνεχίσουν να υπάρχουν εάν εµφανιζόταν συµπεριφορά αγέλης από τους συµβούλους επενδύσεων των τραστ που παρήγαγε προκυκλική χρηµατοδοτική συµπεριφορά. Θα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να ζητήσουν από την κυβέρνηση οι επενδυτές να τους σώσει από µια χρηµατοοικονοµική καταστροφή. 2 5 «Στενό τραπεζικό» σύστηµα και µια «χρηµατική οικονοµία» Πράγµατι, για τον Minsky και τον Schumpeter, ένα τέτοιο «στενό τραπεζικό» σύστηµα δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί ως µέρος ενός σύγχρονου «καπιταλιστικού» συστήµατος. Κάτι τέτοιο θα ήταν παρόµοιο µε αυτό που ο John Maynard Keynes όρισε ως µια οικονοµία «πραγµατικών µισθών», σε αντίθεση µε µια «χρηµατική οικονοµία». Σε µια νοµισµατική οικονοµία, ο ρόλος του χρηµατοπιστωτικού τοµέα είναι να εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση για την απόκτηση και τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων µε την αύξηση της ρευστότητας των υποχρεώσεων του επιχειρηµατικού τοµέα. Αλλά πιο σηµαντικό, ένα τέτοιο σύστηµα θα µπορούσε να δηµιουργήσει ένα επιπλέον πρόβληµα για αυτό που τώρα ονοµάζεται «µακροπροληπτική» ρύθµιση. Σε ένα στενό τραπεζικό σύστηµα, οι υποχρεώσεις του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος θα αποτελούνται από (1) µετοχές επενδυτικών ταµείων που αντιπροσωπεύουν τις αποταµιεύσεις των νοικοκυριών και τα κέρδη των επιχειρήσεων που χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση των πραγµατικών επενδύσεων, (2) από καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων στις «στενές τράπεζες» που υποστηρίζονται από το δηµόσιο χρέος ή το κρατικό νόµισµα, και (3) από κρατικά χαρτονοµίσµατα που κατέχονται από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Σε ένα τέτοιο σύστηµα, είναι προφανές ότι η συνολική ιδιωτική αποταµίευση θα υπερβαίνει τις επενδύσεις από τις συµµετοχές του ιδιωτικού τοµέα στις καταθέσεις των στενών τραπεζών και του κρατικού νοµίσµατος, δηµιουργώντας ώθηση προς τον αποπληθωρισµό ή την ύφεση. Η σταθερότητα των τιµών και / ή της παραγωγής θα 2 Επιπλέον, υπάρχουν θεωρητικές δυσκολίες στην διατύπωση της αντιστοιχίας των πραγµατικών και χρηµατικών αποδόσεων (δείτε Myrdal 1965 [1939]) ή του ουδέτερου χρήµατος (δείτε Sraffa 1932).

6 απαιτήσει µια εξωγενής προσθήκη στη ζήτηση προκειµένου να αντισταθµιστεί αυτή η ανισορροπία. Αυτό θα µπορούσε, για παράδειγµα, να προέρθει από κρατικές δαπάνες που χρηµατοδοτούνται µε την έκδοση χρήµατος ή κρατικών οµολόγων, εάν η έκδοση χρήµατος και κρατικών οµολόγων διατηρούνταν ως αποθεµατικά για τις στενές τράπεζες ή χρησιµοποιούνταν για την άµεση προεξόφληση των υποχρεώσεων του επιχειρηµατικού τοµέα. Εναλλακτικά, η κεντρική τράπεζα θα µπορούσε να προβεί στην άµεση χρηµατοδότηση δηµοσίων ή ιδιωτικών επενδυτικών δαπανών. Η «µακροπροληπτική» σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος θα απαιτούσε στη συνέχεια την εφαρµογή αυτού που ο Abba Lerner (1943) ονόµασε «λειτουργική χρηµατοδότηση». Το µέγεθος του ελλείµµατος που δηµιουργεί τα πρόσθετα κρατικά µέσα πληρωµής που απαιτούνται για τη µακροπροληπτική σταθερότητα θα καθορίζεται από τις συµµετοχές του ιδιωτικού τοµέα στις καταθέσεις των «στενών τραπεζών» και το νόµισµα, προσαρµοσµένο στην κατάσταση των τρεχουσών συναλλαγών. Έτσι, αυτό που ο Minsky θεωρούσε ότι ήταν ο κύριος παράγοντας σταθεροποίησης του µεταπολεµικού Glass-Steagall συστήµατος η ύπαρξη του ελλείµµατος ενός «µεγάλου κράτους» που παρέχει τη βάση στήριξης των εισοδηµάτων του ιδιωτικού τοµέα θα γίνει ακόµη πιο σηµαντικό σε µια δοµή holding company του στενού τραπεζικού συστήµατος από ότι ήταν υπό το πλαίσιο Glass-Steagall. Πράγµατι, η χρήση της εξίσωσης Keynes- Kalecki για τα κέρδη από τον Minsky είχε ως στόχο να δείξει ότι είναι, κατά κύριο λόγο, η δηµιουργία εταιρικών εσόδων που προκύπτει από επενδυτικές δαπάνες που επιτρέπουν στα τρέχοντα κέρδη να καλύψουν τις ταµειακές ροές που συνδέονται µε τις υποχρεώσεις που εκδίδονται για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων. Ουσιαστικά, αυτό που δηµιουργεί την ταµειακή ροή που επικυρώνει τις εταιρικές υποχρεώσεις και παράγει την πραγµατική πηγή της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας του συστήµατος είναι το επίπεδο των επιχειρηµατικών επενδύσεων και των καθαρών κρατικών δαπανών. Σε περίπτωση απουσίας ενός µεγάλου δηµόσιου τοµέα για τη στήριξη των εισοδηµάτων, οι υποχρεώσεις που χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων δεν µπορούν να επικυρωθούν σε µια δοµή holding company στενών τραπεζών. Αλλά, ακόµη πιο σηµαντικό, θα ήταν αδύνατον σε ένα τέτοιο σύστηµα να ενεργήσουν οι τράπεζες ως υπηρέτες της καινοτοµίας και της δηµιουργικής καταστροφής µε την παροχή της απαραίτητης αγοραστικής δύναµης προς τους επιχειρηµατίες προκειµένου να οικειοποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία που απαιτούνται για τις καινοτόµες επενδύσεις τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργία «ρευστότητας» από τον ιδιωτικό τοµέα, η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να παρέχει χρηµατοδότηση για τις υποχρεώσεις των επενδυτικών ταµείων του ιδιωτικού τοµέα, ή µια κρατική τράπεζα ανάπτυξης θα µπορούσε να χρηµατοδοτήσει την καινοτοµία µέσω της έκδοσης χρέους νοµισµατοποιηµένο από την κεντρική τράπεζα. Για να πληρούν τις απαιτήσεις των «δύο αφεντών», ένα τέτοιο σύστηµα θα πρέπει να συνδυάζει την ιδέα του Keynes για την «κοινωνικοποίηση των επενδύσεων» 3 µε την «κοινωνικοποίηση» του συστήµατος συναλλαγών και πληρωµών. Αυτό σηµαίνει ότι προκειµένου να ξεπεραστεί το πρόβληµα των «δύο αφεντών» του Minksy, το πραγµατικό πρόβληµα που 6 3 Αυτή είναι µια πρόταση από τη «Γενική Θεωρία», που την επεξεργάστηκε πιο ολοκληρωµένα ο Keynes στα έγγραφα για την πολιτική της µεταπολεµικής ανάκαµψης. Δείτε Kregel (1985).

7 πρέπει να λυθεί έγκειται στον τρόπο µε τον οποίον η ρύθµιση διαµορφώνει την παροχή ρευστότητας στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. 7 Οι «δύο αφέντες» είναι σιαµαίοι αδελφοί Στο σύγχρονο καπιταλιστικό σύστηµα που ανέλυσε ο Minsky στο πλαίσιο της υπόθεσής του για την χρηµατοοικονοµική αστάθεια, δύο διαφορετικοί τύποι χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων παρέχουν τη ρευστότητα που απαιτείται για τη χρηµατοδότηση της Σουµπετεριανής δηµιουργικής καταστροφής. Ο έλεγχος των πραγµατικών περιουσιακών στοιχείων από παραγωγικές επιχειρήσεις µπορεί να χρηµατοδοτηθεί µε την έκδοση υποχρεώσεων από ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ένα µέσο πληρωµής αντί του νοµίσµατος που εκδίδεται από το κράτος. Αυτό είναι κοινώς γνωστό ως η «δηµιουργία καταθέσεων», και το ρόλο αυτό έχουν εκτελέσει τα ιδρύµατα που στο Glass-Steagall ρυθµιστικό σύστηµα ονοµάστηκαν «εµπορικές» τράπεζες. Εναλλακτικά, οι παραγωγικές επιχειρήσεις µπορούν να εκδίδουν τιτλοποιήσεις µέσω των υπηρεσιών των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που παρέχουν ρευστότητα µε το να ενεργούν ως πρωτογενείς και δευτερογενείς διαµορφωτές αγορών που προσφέρουν να αγοράζουν και να πουλούν τις τιτλοποιήσεις σε spreads που ανακοινώνονται µε βάση τη προσφορά και τη ζήτηση και σε σταθερά ποσά. Αυτά τα ιδρύµατα είναι παραδοσιακά γνωστά ως «επενδυτικές» ή «εµπορικές» τράπεζες. Ο Minsky θεώρησε τη δηµιουργία καταθέσεων ως τη βασική δραστηριότητα των τραπεζών. Την όρισε ως «λειτουργία αποδοχής»: «Τραπεζικές δραστηριότητες δεν είναι ο δανεισµός. Για να µπορεί να δανείσει, ένας δανειστής χρηµάτων θα πρέπει να έχει χρήµατα. «Η βασική τραπεζική δραστηριότητα είναι να δέχεται το ίδρυµα, δηλαδή να εξασφαλίζει, ότι κάποια πλευρά είναι φερέγγυα. Μια τράπεζα, µε την αποδοχή ενός χρεωστικού τίτλου, συµφωνεί να κάνει συγκεκριµένες πληρωµές σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν θα το κάνει ή δεν µπορεί να το κάνει.... Το τραπεζικό δάνειο είναι ισοδύναµο µε την αγορά ενός γραµµατίου που η τράπεζα έχει αποδεχθεί» (Minsky 2008 [1986], 256). Έτσι, για τον Minsky, η βασική δραστηριότητα της τράπεζας δεν είναι η φύλαξη των χρηµάτων των καταθετών ούτε η επένδυση των κεφαλαίων των καταθετών εξαιτίας ενός πληροφοριακού πλεονεκτήµατος. Αντίθετα, η βασική δραστηριότητα της τράπεζας είναι η δηµιουργία των δικών της υποχρεώσεων, οι οποίες χρησιµοποιούνται για να αποκτήσουν τις υποχρεώσεις των παραγωγικών επιχειρήσεων που έχει «αποδεχτεί» δηλαδή, την καταβολή των οποίων έχει εγγυηθεί. Με βάση αυτό τον ορισµό, µια «στενή τράπεζα» δεν είναι τράπεζα, αλλά απλά ένα ασφαλές καταφύγιο ή ένας κουµπαράς για τις κρατικές εκδόσεις του νοµίσµατος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον απέσυρε τελικά ο Minsky την υποστήριξή του προς τις «στενές τράπεζες» και αναζήτησε άλλες εναλλακτικές λύσεις για την αντικατάσταση του νόµου Glass-Steagall. Η πρόταση δεν έχει τίποτα περισσότερο να προσφέρει σήµερα από ό, τι στη δεκαετία του 1990.

8 8 Πηγές Diamond, D., and P. Dybvig Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity. Journal of Political Economy 91(June): Banking Theory, Deposit Insurance, and Bank Regulation. Journal of Business 59 (January): Dybvig, P. H Remarks on Banking and Deposit Insurance. Federal Reserve Bank of St. Louis Review (January/February): Fisher, I % Money. New York: Adelphi. Fisher, R Financial Reform or Financial Dementia? Remarks at the SW Graduate School of Banking 53rd Annual Keynote Address and Banquet, Dallas, Texas, June Letter from the President. Annual Report. Federal Reserve Bank of Dallas. March 27. Friedman, M A Program for Monetary Stability. New York: Fordham University Press. Hayek, F Prices and Production. London: Routledge and Kegan Paul. Hoenig, T. M Testimony before the Joint Economic Committee, United States Congress. Too Big to Fail or TooBig to Save? Examining the Systemic Threats of Large Financial Institutions. 111th Congress, 1st sess., April 21. Washington, D.C.: US Government Printing Office. Keynes, J. M The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan. Kregel, J Budget Deficits, Economic Policy and Liquidity Preference. In F. Vicarelli, ed. Keynes s Relevance Today, London: Macmillan. Lerner, A Functional Finance and the Federal Debt. Social Research 10 (February): Levy Economics Institute of Bard College (Levy Institute) Minsky on the Reregulation and Restructuring of the Financial System: Will Dodd-Frank Prevent It from Happening Again? Research Project Report. Annandale-on-Hudson, N.Y.: Levy Economics Institute of Bard College. April. Litan, R What Should Banks Do?Washington, D.C.: The Brookings Institution.

9 Minsky, H. P Outline for Issues in Bank Regulation and Supervision. Paper 73. Hyman P. Minsky Archive, Levy Economics Institute of Bard College, Annandale-on- Hudson, N.Y. (hereafter, Minsky Archive) a. Reforming Banking in 1995: Repeal of the Glass Steagall Act, Some Basic Issues. Paper 59. Minsky Archive b. Would Repeal of the Glass Steagall Act Benefit the US Economy? Paper 60. Minsky Archive c. Would Universal Banking Benefit the US Economy? Paper 51. Minsky Archive (1986). Stabilizing an Unstable Economy. New York: McGraw-Hill. Myrdal, G Monetary Equilibrium. Reprint. New York: Augustus M. Kelley, Phillips, R. J Narrow Banking Reconsidered: The Functional Approach to Financial Reform. Public Policy Brief No. 17. Annandale-on-Hudson, N.Y.: Jerome Levy Economics Institute of Bard College. January. Simons, H. C A Positive Program for Laissez Faire: Some Proposals for a Liberal Economic Policy. Reprinted in Economic Policy for a Free Society, Chicago: University of Chicago Press, Sraffa, P Dr. Hayek on Money and Capital. Economic Journal 42 (March): Tobin, J The Case for Preserving Regulatory Distinctions. In Restructuring the Financial System, Kansas City: Federal Reserve Bank of Kansas City. Wallace, N Narrow Banking Meets the Diamond-Dybvig Model. Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review 20, no. 1 (Winter):

2012 / 6 Οι λάθος κίνδυνοι Τι µας λένε οι απώλειες που προήλθαν από παράγωγα στο κεντρικό γραφείο επενδύσεων της JPMorgan Chase για τις αδυναµίες του νόµου Dodd-Frank Του Jan Kregel Τι µπορούµε να διδαχθούµε

Διαβάστε περισσότερα

Διδάγµατα από τo Κυπριακό «κούρεµα» των καταθέσεων για την ασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων στην ΕΕ

Διδάγµατα από τo Κυπριακό «κούρεµα» των καταθέσεων για την ασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων στην ΕΕ 1 2013 / 4 Διδάγµατα από τo Κυπριακό «κούρεµα» των καταθέσεων για την ασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων στην ΕΕ Του Jan Kregel Ποιο είναι το κακό µε τη φορολόγηση των τραπεζικών καταθέσεων; Τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί η αύξηση των επιτοκίων µπορεί να επιταχύνει την ανάκαµψη

Γιατί η αύξηση των επιτοκίων µπορεί να επιταχύνει την ανάκαµψη 2014 / 6 Γιατί η αύξηση των επιτοκίων µπορεί να επιταχύνει την ανάκαµψη Του Jan Kregel Υπάρχουν δύο ειδών επικρίσεις στην «αντισυµβατική» απάντηση της νοµισµατικής πολιτικής του Οµοσπονδιακού Αποθεµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 6 Χρήμα και Τράπεζες Ορισμός χρήματος! Χρήμα είναι το σύνολο των οικονομικών αξιών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος Το Νομισματικό Σύστημα Κεφάλαιο 27 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ορισμός χρήματος Χρήμα είναιτοσύνολοτωνοικονομικών αξιών που οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μίνσκι και η δυναµική µακροπροληπτική ρύθµιση

Ο Μίνσκι και η δυναµική µακροπροληπτική ρύθµιση Νο. 131, 2014 Ο Μίνσκι και η δυναµική µακροπροληπτική ρύθµιση Του Jan Kregel Για να είναι αποτελεσµατική η ρύθµιση πρέπει να αξιολογείται συχνά και να είναι συνεπής µε την εξελισσόµενη αγορά και τις χρηµατοοικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Έστω ότι ένας καταθέτης μπορεί να αποταμιεύσει 100 ευρώ σε μια τράπεζα. Αν το ποσοστό των καταθέσεων που είναι υποχρεωμένες να κρατούν διαθέσιμο οι

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα & Προσφορά ρ Χρήματος Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διάκριση μεταξύ τραπεζών και μη αποταμιευτικών ιδρυμάτων Ηβ βασική ήδιαφορά ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυχία των Προγραμμάτων Λιτότητας στην Ελλάδα

Αποτυχία των Προγραμμάτων Λιτότητας στην Ελλάδα Αποτυχία των Προγραμμάτων Λιτότητας στην Ελλάδα Γιώργος Αργείτης, Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Research Associate Levy Economics Institute Συνέδριο: «Η Κρίση στην Ευρωζώνη και την Ελλάδα και η Εμπειρία με τις Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Απαιτήσεις (ΔΛΠ 39) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Οι απαιτήσεις είναι βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» (Financial

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 3 Μια εισαγωγή στην Επενδυτική Τραπεζική

Investment Banking Διάλεξη 3 Μια εισαγωγή στην Επενδυτική Τραπεζική Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 3 Μια εισαγωγή στην Επενδυτική Τραπεζική Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Investment Banking

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..................................................... 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Έννοια, λειτουργίες και εξέλιξη του χρήματος.................. 19 1.1 Ορισμός του χρήματος..........................................

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 5

Credit Risk Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credit Risk Διάλεξη 5 Μια αναφορά στα τιτλοποιημένα αξιόγραφα Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σεπτέµβριος 2012

Περιεχόµενα. Σεπτέµβριος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειο Πανεπιστήµιο Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Απλό εισοδηµατικό κύκλωµα... 2 3. Υπόδειγµα κλειστής οικονοµίας... 2 4. Υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στην παγίδα της λιτότητας της τρόικας

Η Ελλάδα στην παγίδα της λιτότητας της τρόικας 2012 / 12 Η Ελλάδα στην παγίδα της λιτότητας της τρόικας Του Γιώργου Αργείτη Στις 27 Νοεµβρίου 2012, το Eurogroup κατέληξε σε µια νέα «ελληνική συµφωνία», που αποκαλύπτει για µια ακόµη φορά ότι δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες'

Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες' Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες' Βραχυχρόνια'και'Μακροχρόνια'Ανάλυση' Ο Ρόλος του Χρήµατος Μέσο Πληρωµών Μονάδα Μέτρησης Αξιών Μέσο Διακράτησης Πλούτου µε τη µεγαλύτερη ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τη σπουδαιότητα, τις λειτουργίες και τη δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Tίτλος: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ FINANCIAL MANAGEMENT Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Copyright : Βασίλειος Φ. Φίλιος Copyright 2016: Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκ. Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκ. Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική αναταραχή: Μια πρώτη αξιολόγηση και ορισμένες εκτιμήσεις πολιτικής για τη διεθνή αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού συστήματος Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκ. Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της τρέχουσας δηµοσιονοµικής κρίσης στην ευρωζώνη στο δίκαιο της ΟΝΕ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ Η επένδυση μπορεί επίσης να ορισθεί ως η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. χρηματοδοτικού τίτλου) με την προσδοκία να αποφέρει μια ικανοποιητική απόδοση. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Δημήτρης Γ. Τσιμπανούλης, Dr. jur. 30 Νοεμβρίου 2012 1 Η κεφαλαιουχική κατάσταση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι χρήμα; 2. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 3. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 1 Εισαγωγή Στην 2 η ενότητα διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ. Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ. Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ λό Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Χρησιμότητα Χρηματοπιστωτικού συστήματος Διευκολύνει την λήψη και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Ενότητα 1: Διαχείριση Ρίσκου Διδάσκων: Συμεών Καραφόλας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζικό σύστηµα κοινοτικής ανάπτυξης: Πρόταση για την εγκαθίδρυση ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης

Τραπεζικό σύστηµα κοινοτικής ανάπτυξης: Πρόταση για την εγκαθίδρυση ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης Highlights Νο. 3, 1993 Τραπεζικό σύστηµα κοινοτικής ανάπτυξης: Πρόταση για την εγκαθίδρυση ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης Των Hyman P. Minsky, Δηµήτρη Β. Παπαδηµητρίου, Ronnie J.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7 ΟΥ & 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΑ.Λ Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 3: Μορφές Οργάνωσης Διεθνούς Τράπεζας Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κεντρική Τράπεζα Ρόλος και λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισαγωγή Η κορυφή της πυραμίδας του τραπεζικού συστήματος. Επιτελεί διαφορετικό ρόλο από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε:

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: 3 Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: α) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει μια οικονομία β) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 2: Η Θεωρία της Διεθνούς Τραπεζικής Λόγοι Διεθνοποίησης Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Έξι µαθήµατα από την ευρω-κρίση

Έξι µαθήµατα από την ευρω-κρίση 2012 / 10 Έξι µαθήµατα από την ευρω-κρίση Του Jan Kregel 1. Οι νοµισµατικές ζώνες δεν λύνουν το πρόβληµα των ανισορροπιών στα ισοζύγια πληρωµών Τα προβλήµατα που σήµερα αντιµετωπίζει η ευρωζώνη δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: αξίας στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση

Τίτλος εργασίας: αξίας στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση Τίτλος εργασίας: Η επίδραση της λογιστικής της εύλογης αξίας στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση Στόχος της εργασίας Να αξιολογηθεί ο ρόλος που διαδραμάτισε η λογιστική της εύλογης αξίας στην οικονομική

Διαβάστε περισσότερα