Ο Minsky και η πρόταση για το «στενό τραπεζικό» σύστηµα Μια οικονοµικά στρεβλή λύση για τη µεταρρύθµιση του χρηµατοοικονοµικού τοµέα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Minsky και η πρόταση για το «στενό τραπεζικό» σύστηµα Μια οικονοµικά στρεβλή λύση για τη µεταρρύθµιση του χρηµατοοικονοµικού τοµέα"

Transcript

1 Νο. 125, 2012 Ο Minsky και η πρόταση για το «στενό τραπεζικό» σύστηµα Μια οικονοµικά στρεβλή λύση για τη µεταρρύθµιση του χρηµατοοικονοµικού τοµέα Jan Kregel Εισαγωγή Οι πρόσφατες απώλειες στην JPMorgan Chase, οι ενέργειες ξεπλύµατος χρήµατος στην HSBC, καθώς και η πρόσφατη ανακάλυψη συµπαιγνίας για την χειραγώγηση των επιτοκίων LIBOR από τα γραφεία χρηµαταγοράς µερικών από τις µεγαλύτερες διεθνείς τράπεζες, περίπου δύο χρόνια µετά την υιοθέτηση του νόµου Dobb-Frank, έχουν οδηγήσει σε εκκλήσεις για µια πιο αυστηρή προσέγγιση για τη ρύθµιση των µεγάλων τραπεζών µε πολλαπλές λειτουργίες, που είναι σαφώς πολύ µεγάλες για αποτελεσµατική διαχείριση και πολύ µεγάλες για αποτελεσµατική ρύθµιση. Μια λύση που έχει προταθεί είναι απλά η διάλυση των πολύ µεγάλων τραπεζών. Τόσο ο πρόεδρος της Federal Reserve Bank του Ντάλας, ο Richard Fisher (2012), και ο πρώην πρόεδρος της Federal Reserve Bank του Κάνσας, ο Thomas Hoenig (2009), έχουν προτείνει επίσηµα τη διάλυση του µεγαλύτερου συγκροτήµατος των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων των ΗΠΑ που κυριαρχούν στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Όµως, η πρόταση αυτή ασχολείται µόνο µε το µέγεθος των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και δεν υποδεικνύει ποια θα πρέπει να είναι η δοµή των µικρότερων πιστωτικών ιδρυµάτων. Δηµιουργώντας ένα µεγαλύτερο αριθµό µικρότερων, ανεξάρτητων χρηµατοπιστωτικών εταιρειών δεν θα απλοποιήσει κατ ανάγκη την επιτήρηση εάν οι επιχειρήσεις αυτές εξακολουθούν να ασχολούνται µε πολλαπλούς Ο Jan Kregel είναι Ανώτατος Μελετητής στο Levy Economics Institute και Διευθυντής του προγράµµατος του Ινστιτούτου για τη Νοµισµατική Πολιτική και τη Χρηµατοοικονοµική Δοµή και Καθηγητής Development Finance στο Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο του Ταλλίν (Εσθονία). Copyright 2012 Levy Economics Institute

2 τύπους σύνθετων, αλληλοσυνδεδεµένων χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων που αφορούν δοµηµένα δανειοδοτικά εργαλεία. Συρρικνώνοντας απλά το µέγεθος αυτών των ιδρυµάτων δεν θα τα µετατρέψει σε ασφαλέστερα και πιο σταθερά ιδρύµατα αν τους επιτραπεί το ίδιο φάσµα δραστηριοτήτων που αφορούν τα ίδια είδη χρηµατοπιστωτικών εργαλείων. Και εν απουσία µιας αποτελεσµατικής αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας, η διάλυση των µεγαλύτερων ιδρυµάτων θα οδηγήσει κατά πάσα πιθανότητα σε µια άλλη διαδικασία συγκέντρωσης µέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών παρόµοια µε εκείνη που παρατηρήθηκε µετά την αναστολή των περιορισµών διακλάδωσης. Σε µια προσπάθεια να δοθεί απάντηση σε αυτό το πρόβληµα, άλλοι αναλυτές έχουν προτείνει την επιστροφή σε ένα κανονιστικό πλαίσιο περίπου ανάλογο µε εκείνο του Νόµου Glass-Steagall, το οποίο διαχωρίζει τις εµπορικές και επενδυτικές τραπεζικές λειτουργίες της χρηµατοδότησης και τις εντάσσει σε διαφορετικούς νοµικούς θεσµούς. Όπως σηµείωσε ο Hyman Minsky, ένα όφελος του νόµου του 1933 που έχει ελάχιστα εκτιµηθεί ήταν ότι «η έκταση των επιτρεπόµενων δραστηριοτήτων ενός καταθετικού ιδρύµατος περιοριζόταν σε ότι µπορούσαν εύκολα να κατανοήσουν οι εξεταστές και οι εποπτικές αρχές Δεν ήταν τόσο οι διαφορές και η επικινδυνότητα όσο η ευκολία της κατανόησης των λειτουργιών που οδήγησαν στο διαχωρισµό των επενδυτικών και των εµπορικών τραπεζών» (Minsky 1995a, 5). Με άλλα λόγια, τα όρια του νόµου Glass- Steagall για το µέγεθος και τις δραστηριότητες των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων θα πρέπει να καταστήσουν ευκολότερη για τους νοµοθέτες, τους επόπτες και τους εξεταστές τη διαδικασία της κατανόησης και της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων αυτών των ιδρυµάτων. Στις εκτιµήσεις του για τις πιθανές βελτιώσεις στη δοµή του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, ο Minsky πρότεινε ότι τα οφέλη από την απλότητα και τη διαφάνεια που είναι εγγενή χαρακτηριστικά του νόµου Glass-Steagall θα µπορούσαν να διατηρηθούν µέσα σε µια τραπεζική δοµή εταιρείας holding µε τον περιορισµό των επιτρεπόµενων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των θυγατρικών ξεχωριστά. Σε έναν αριθµό κειµένων που προετοιµάστηκαν για τις συζητήσεις της µεταρρύθµισης του Glass- Steagall στα µέσα του 1990, ο Minsky πρότεινε Μία ή περισσότερες από τις θυγατρικές µιας τράπεζας στην µετά Glass- Steagall εποχή θα έχει νοµισµατικές υποχρεώσεις. Αυτά τα όργανα της θυγατρικής θα απολαµβάνουν προστασία από την κεντρική τράπεζα και το θησαυροφυλάκιο, τα οποία θα εγγυώνται ότι οι νοµισµατικές υποχρεώσεις τους δεν θα µειωθούν έναντι της ονοµαστικής αξία τους.... Σε αντάλλαγµα για την προστασία αυτή, τα περιουσιακά στοιχεία που µπορεί να κατέχουν θα είναι περιορισµένα. Μια εκπρόσωπος τράπεζα εταιρεία holding στην µετά Glass Steagall εποχή θα έχει εξειδικευµένες χρηµατοπιστωτικές θυγατρικές οι οποίες θα περιλαµβάνουν όχι µόνο ένα συνδυασµό από εµπορικές, επενδυτικές και τραπεζικές θυγατρικές αλλά και ένα δείγµα από πιο εξειδικευµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, όπως οι επιχειρήσεις πιστωτικών καρτών, οι λειτουργίες πληρωµών, οι χρηµατοδοτικές εταιρείες και οι εταιρίες brokering και ασφάλισης. Κάθε θυγατρική θα έχει ένα ειδικό κεφάλαιο, το οποίο θα προστατεύει τους κατόχους των υποχρεώσεων της θυγατρικής. (Minsky 1995c, 3) 2

3 3 Ο Minsky κατανόησε τις συνέπειες ενός τέτοιου συστήµατος: «από τη στιγµή που αναγνωρίζεται η διάκριση στις λειτουργίες των τραπεζών ανάµεσα σε πληρωµές και πράξεις χρηµατοδότησης, προκύπτει ότι οι τραπεζικές εταιρίες στην µετά Glass Steagall εποχή θα είναι δοµηµένες ως εταιρείες τραπεζικών συµµετοχών στην οποία η θυγατρική για τις λειτουργίες πληρωµών θα είναι ξεκάθαρα διαχωρισµένη από τις θυγατρικές εταιρείες χρηµατοδότησης. Σε αντάλλαγµα για αυτή την προστασία, τα περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής τράπεζας πληρωµών θα περιοριστούν στο δηµόσιο χρέος και στους έντοκους λογαριασµούς της Federal Reserve: τα στοιχεία του ενεργητικού των τραπεζών για τις λειτουργίες πληρωµών δεν θα περιλαµβάνουν υποχρεώσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών» (10-11). Έτσι, η «η δοµή των τραπεζικών holding εταιριών στην µετά Glass Steagall εποχή [θα] οδηγήσουν φυσικά σε µια κατάσταση 100 τοις εκατό χρήµατος» (12). Αλλά οι προτάσεις αυτές δεν είναι καινούργιες. Ο Εθνικός Τραπεζικός Νόµος βασίστηκε στο ότι οι κρατικές υποχρεώσεις θα στήριζαν την έκδοση εθνικών τραπεζογραµµατίων. Επίσης, ήταν αναπόσπαστο µέρος του κειµένου του Henry Simons µε τον τίτλο Positive Program for Laissez Faire (1934) και υποστηρίχθηκε από τον Irving Fisher (1935). Αναβίωσε από τον Milton Friedman (1959), και ήταν µέρος των επίσηµων µεταρρυθµιστικών προτάσεων του James Tobin (1987) και του Robert Litan (1987), µεταξύ άλλων, στις συζητήσεις για την τραπεζική µεταρρύθµιση που διεξήχθησαν τη δεκαετία του 1980, καθώς επίσης και του Ronnie Phillips (1995). Είναι φανερό ότι καθώς αποκαλύπτονται όλο και περισσότερο οι αδυναµίες του νόµου Dodd-Frank, οι προτάσεις αυτές έχουν γίνει και πάλι µέρος της ενεργούς συζήτησης περί ρυθµιστικών µεταρρυθµίσεων. Σε αυτήν την προσέγγιση, µια ενιαία θυγατρική θα είναι αφιερωµένη στην παροχή των καταθετικών υπηρεσιών, ενώ άλλες θυγατρικές θα παρέχουν επενδυτικές και εµπορικές τραπεζικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζεται το επιχείρηµα ότι εάν όλες οι θυγατρικές ήταν επαρκώς και ξεχωριστά κεφαλαιοποιηµένες, τότε δεν θα υπήρχε πρόβληµα «διάσωσης» κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων για να σωθεί το σύστηµα πληρωµών, δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν οι καταθέσεις των πελατών σε συναλλαγές για ίδιον όφελος (proprietary trading) και για κερδοσκοπία, και, µε τους κατάλληλους περιορισµούς στους ισολογισµούς για τις συναλλαγές της θυγατρικής, ακόµη και ο ηθικός κίνδυνος που δηµιουργήθηκε από την ασφάλιση των καταθέσεων θα µπορούσε να εξαλειφθεί. Το «όραµα» του Minsky για το οικονοµικό σύστηµα και τις «στενές τραπεζικές» δραστηριότητες Για τον Minsky, ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν η αναγνώριση του γεγονότος ότι «η χρηµατοδότηση της ανάπτυξης συνεπάγεται ανάληψη κινδύνων» που δηµιούργησε την ανάγκη για «µια ρυθµιστική και εποπτική αρχή του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος που αποδέχεται ότι η χρηµατοδότηση της ανάπτυξης αφήνει το σύστηµα εκτεθειµένο στο ενδεχόµενο πιθανών απωλειών που έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν δυσµενείς συνέπειες στην ασφάλεια των µηχανισµών πληρωµών της οικονοµίας. Για να επιτραπεί αυτή τη δυνατότητα, οι ρυθµιστικές αρχές πρέπει να προσπαθήσουν να µονώσουν το σύστηµα πληρωµών από τις συνέπειες των εν λόγω ζηµιών. Το ζήτηµα, λοιπόν, είναι να προβλεφθεί η προστασία του συστήµατος πληρωµών από τις συνέπειες των ζηµιών

4 που µπορεί να προκύψουν από τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης» (Minsky 1994, 10-11). Ως εκ τούτου, ο Minsky χαρακτήρισε το ρόλο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ως έναν υπηρέτη που προσπαθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε δύο αφέντες µε συγκρουόµενα συµφέροντα: «κάθε καπιταλιστικό τραπεζικό και χρηµατοδοτικό σύστηµα», έγραψε, «προσελκύεται από την ύπαρξη δύο αφεντών» που θα «πρέπει να υπηρετήσει: ο ένας αφέντης απαιτεί διαβεβαίωση ότι η χρηµατοδότηση που απαιτείται για την κεφαλαιακή ανάπτυξη της οικονοµίας θα είναι επικείµενη και ο δεύτερος αφέντης απαιτεί διαβεβαίωση ότι θα υπάρχει ένας ασφαλής και ασφαλισµένος µηχανισµός πληρωµών». Είναι σαφές ότι ο Minsky θεωρούσε την πρόταση για στενό τραπεζικό σύστηµα ως έναν τρόπο για να µπορέσει το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα να καλύψει τους βασικούς του στόχους για τη χρηµατοδότηση της κεφαλαιακής ανάπτυξης της οικονοµίας και την παροχή ενός ασφαλούς και ασφαλισµένου συστήµατος πληρωµών µέσω της διασφάλισης ότι «οι πληρωµές και η χρηµατοδότηση της κεφαλαιακής ανάπτυξης των λειτουργιών της οικονοµίας θα είναι, συνεπώς, διαχωρισµένες στο τραπεζικό σύστηµα της µετά Glass-Steagall εποχής» (Minsky 1995c, 8). Η προσαρµογή της πρότασης Simons/Fisher από τον Minsky µπορεί εποµένως να θεωρηθεί ως µια προσπάθεια διασφάλισης της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας µε τον διαχωρισµό των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µε βάση τη λειτουργία τους. Οι τράπεζες που παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών µπορεί να γίνουν απόλυτα ασφαλείς και ασφαλισµένες µε την απαίτηση ότι θα διαθέτουν 100 τοις εκατό αποθέµατα σε κρατικό νόµισµα ή άλλες κρατικές υποχρεώσεις που δεν έχουν κανένα ρίσκο. 1 Η χρηµατοδότηση της κεφαλαιακής ανάπτυξης της οικονοµίας θα λάβει χώρα στη συνέχεια µέσω των αδιανέµητων κερδών των εταιρειών ή µε τη βοήθεια επενδυτών που θα δεσµευθούν στη χρηµατοδότηση συγκεκριµένων ιδιωτικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Εάν ένα τέτοιο ίδρυµα, οργανωµένο και ελεγχόµενο ως επενδυτικό «τραστ», θα έχει µια αναλογία κεφαλαίων προς το ενεργητικό της τάξης του 100 τοις εκατό, τότε δεν θα πρέπει να θεωρείται ως απειλή στην χρηµατοπιστωτική σταθερότητα του οικονοµικού συστήµατος. Η σηµαντικότερη επίπτωση αυτής της πρότασης είναι ότι σε ένα διπλό σύστηµα τόσο τέλεια διαχωρισµένο δεν θα υπάρχει ένας πολλαπλασιαστής καταθέσεων-πίστωσης, ούτε µόχλευση, ούτε η δηµιουργία ρευστότητας. Το σηµείο αυτό ανέκυψε στο πλαίσιο του µοντέλου Diamond-Dybvig από την ύπαρξη του τραπεζικού συστήµατος του Neil Wallace (1996), ο οποίος ερµήνευσε «την πρόταση για στενό τραπεζικό σύστηµα ως µια πρόταση που απαιτεί να είναι ρευστό το τραπεζικό σύστηµα και χωρίς καµία εξάρτηση από υποχρεώσεις που υπάγονται σε καταθέσεις», και ο οποίος κατέληξε στο συµπέρασµα ότι «η πρόταση για στενό τραπεζικό σύστηµα καταργεί το τραπεζικό σύστηµα» (7 8). Ωστόσο, υπάρχει ένα άλλο µειονέκτηµα στην πρόταση, που δεν προβλήθηκε στο πλαίσιο των συζητήσεων που έλαβαν µέρος στα µέσα της δεκαετίας του 1990, και το οποίο είναι ακόµη πιο σηµαντικό στο σηµερινό πολιτικό περιβάλλον. Η πρόταση θα δηµιουργήσει ένα χρηµατοπιστωτικό σύστηµα που θα σέβεται την ιδέα του Χάγιεκ περί «ουδέτερου» χρήµατος, όπου όλες οι επενδυτικές αποφάσεις είναι το αποτέλεσµα των 4 1 Στην ανάλυση του Wallace, οι αποδόσεις στις βραχυχρόνιες και µακροχρόνιες επενδύσεις είναι γνωστές. Η πρόταση του Minsky επιδιώκει µια κρατική εγγύηση για τη στήριξη της αγοραίας αξίας των περιουσιακών στοιχείων.

5 εθελοντικών αποταµιευτικών αποφάσεων των φυσικών προσώπων. Η εναλλακτική Wicksellian διατύπωση αυτής της κατάστασης είναι η ισότητα στο ονοµαστικό επιτόκιο και το «πραγµατικό» ποσοστό απόδοσης των επενδύσεων. Η ιδέα αυτής της προσέγγισης ήταν να εξαλειφθούν τυχόν «νοµισµατικές» διαταραχές στην ισορροπία της «πραγµατικής» οικονοµίας έτσι ώστε οι αποταµιεύσεις να καθορίσουν τα διαθέσιµα κεφάλαια για δανεισµό προς τις επενδύσεις. Ωστόσο, ενώ ένα χρηµατοπιστωτικό σύστηµα που ρυθµίζεται µέσω της υποχρεωτικής τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών σε ποσοστό 100 τοις εκατό σε καταθέσεις και σε 100 τοις εκατό αναλογία κεφαλαίων προς ενεργητικό για εταιρείες επενδύσεων φαίνεται να προσφέρει λύση στους αντικρουόµενους στόχους που υπογράµµισε ο Minsky, ένα τέτοιο σύστηµα δεν θα µπορούσε να εξασφαλίσει ούτε τη σταθερότητα της πραγµατικής οικονοµίας ούτε τη σταθερότητα των χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων. Πρώτον, οι πραγµατικές επενδύσεις που θα επιλέγονται θα µπορούσαν να εξακολουθούν να µη παράγουν τα αναµενόµενα ποσοστά αποδόσεων, και δεύτερον, οι τοµεακές υπερεπενδύσεις και οι χρηµατοοικονοµικές φούσκες θα µπορούσαν να συνεχίσουν να υπάρχουν εάν εµφανιζόταν συµπεριφορά αγέλης από τους συµβούλους επενδύσεων των τραστ που παρήγαγε προκυκλική χρηµατοδοτική συµπεριφορά. Θα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να ζητήσουν από την κυβέρνηση οι επενδυτές να τους σώσει από µια χρηµατοοικονοµική καταστροφή. 2 5 «Στενό τραπεζικό» σύστηµα και µια «χρηµατική οικονοµία» Πράγµατι, για τον Minsky και τον Schumpeter, ένα τέτοιο «στενό τραπεζικό» σύστηµα δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί ως µέρος ενός σύγχρονου «καπιταλιστικού» συστήµατος. Κάτι τέτοιο θα ήταν παρόµοιο µε αυτό που ο John Maynard Keynes όρισε ως µια οικονοµία «πραγµατικών µισθών», σε αντίθεση µε µια «χρηµατική οικονοµία». Σε µια νοµισµατική οικονοµία, ο ρόλος του χρηµατοπιστωτικού τοµέα είναι να εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση για την απόκτηση και τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων µε την αύξηση της ρευστότητας των υποχρεώσεων του επιχειρηµατικού τοµέα. Αλλά πιο σηµαντικό, ένα τέτοιο σύστηµα θα µπορούσε να δηµιουργήσει ένα επιπλέον πρόβληµα για αυτό που τώρα ονοµάζεται «µακροπροληπτική» ρύθµιση. Σε ένα στενό τραπεζικό σύστηµα, οι υποχρεώσεις του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος θα αποτελούνται από (1) µετοχές επενδυτικών ταµείων που αντιπροσωπεύουν τις αποταµιεύσεις των νοικοκυριών και τα κέρδη των επιχειρήσεων που χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση των πραγµατικών επενδύσεων, (2) από καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων στις «στενές τράπεζες» που υποστηρίζονται από το δηµόσιο χρέος ή το κρατικό νόµισµα, και (3) από κρατικά χαρτονοµίσµατα που κατέχονται από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Σε ένα τέτοιο σύστηµα, είναι προφανές ότι η συνολική ιδιωτική αποταµίευση θα υπερβαίνει τις επενδύσεις από τις συµµετοχές του ιδιωτικού τοµέα στις καταθέσεις των στενών τραπεζών και του κρατικού νοµίσµατος, δηµιουργώντας ώθηση προς τον αποπληθωρισµό ή την ύφεση. Η σταθερότητα των τιµών και / ή της παραγωγής θα 2 Επιπλέον, υπάρχουν θεωρητικές δυσκολίες στην διατύπωση της αντιστοιχίας των πραγµατικών και χρηµατικών αποδόσεων (δείτε Myrdal 1965 [1939]) ή του ουδέτερου χρήµατος (δείτε Sraffa 1932).

6 απαιτήσει µια εξωγενής προσθήκη στη ζήτηση προκειµένου να αντισταθµιστεί αυτή η ανισορροπία. Αυτό θα µπορούσε, για παράδειγµα, να προέρθει από κρατικές δαπάνες που χρηµατοδοτούνται µε την έκδοση χρήµατος ή κρατικών οµολόγων, εάν η έκδοση χρήµατος και κρατικών οµολόγων διατηρούνταν ως αποθεµατικά για τις στενές τράπεζες ή χρησιµοποιούνταν για την άµεση προεξόφληση των υποχρεώσεων του επιχειρηµατικού τοµέα. Εναλλακτικά, η κεντρική τράπεζα θα µπορούσε να προβεί στην άµεση χρηµατοδότηση δηµοσίων ή ιδιωτικών επενδυτικών δαπανών. Η «µακροπροληπτική» σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος θα απαιτούσε στη συνέχεια την εφαρµογή αυτού που ο Abba Lerner (1943) ονόµασε «λειτουργική χρηµατοδότηση». Το µέγεθος του ελλείµµατος που δηµιουργεί τα πρόσθετα κρατικά µέσα πληρωµής που απαιτούνται για τη µακροπροληπτική σταθερότητα θα καθορίζεται από τις συµµετοχές του ιδιωτικού τοµέα στις καταθέσεις των «στενών τραπεζών» και το νόµισµα, προσαρµοσµένο στην κατάσταση των τρεχουσών συναλλαγών. Έτσι, αυτό που ο Minsky θεωρούσε ότι ήταν ο κύριος παράγοντας σταθεροποίησης του µεταπολεµικού Glass-Steagall συστήµατος η ύπαρξη του ελλείµµατος ενός «µεγάλου κράτους» που παρέχει τη βάση στήριξης των εισοδηµάτων του ιδιωτικού τοµέα θα γίνει ακόµη πιο σηµαντικό σε µια δοµή holding company του στενού τραπεζικού συστήµατος από ότι ήταν υπό το πλαίσιο Glass-Steagall. Πράγµατι, η χρήση της εξίσωσης Keynes- Kalecki για τα κέρδη από τον Minsky είχε ως στόχο να δείξει ότι είναι, κατά κύριο λόγο, η δηµιουργία εταιρικών εσόδων που προκύπτει από επενδυτικές δαπάνες που επιτρέπουν στα τρέχοντα κέρδη να καλύψουν τις ταµειακές ροές που συνδέονται µε τις υποχρεώσεις που εκδίδονται για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων. Ουσιαστικά, αυτό που δηµιουργεί την ταµειακή ροή που επικυρώνει τις εταιρικές υποχρεώσεις και παράγει την πραγµατική πηγή της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας του συστήµατος είναι το επίπεδο των επιχειρηµατικών επενδύσεων και των καθαρών κρατικών δαπανών. Σε περίπτωση απουσίας ενός µεγάλου δηµόσιου τοµέα για τη στήριξη των εισοδηµάτων, οι υποχρεώσεις που χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων δεν µπορούν να επικυρωθούν σε µια δοµή holding company στενών τραπεζών. Αλλά, ακόµη πιο σηµαντικό, θα ήταν αδύνατον σε ένα τέτοιο σύστηµα να ενεργήσουν οι τράπεζες ως υπηρέτες της καινοτοµίας και της δηµιουργικής καταστροφής µε την παροχή της απαραίτητης αγοραστικής δύναµης προς τους επιχειρηµατίες προκειµένου να οικειοποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία που απαιτούνται για τις καινοτόµες επενδύσεις τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργία «ρευστότητας» από τον ιδιωτικό τοµέα, η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να παρέχει χρηµατοδότηση για τις υποχρεώσεις των επενδυτικών ταµείων του ιδιωτικού τοµέα, ή µια κρατική τράπεζα ανάπτυξης θα µπορούσε να χρηµατοδοτήσει την καινοτοµία µέσω της έκδοσης χρέους νοµισµατοποιηµένο από την κεντρική τράπεζα. Για να πληρούν τις απαιτήσεις των «δύο αφεντών», ένα τέτοιο σύστηµα θα πρέπει να συνδυάζει την ιδέα του Keynes για την «κοινωνικοποίηση των επενδύσεων» 3 µε την «κοινωνικοποίηση» του συστήµατος συναλλαγών και πληρωµών. Αυτό σηµαίνει ότι προκειµένου να ξεπεραστεί το πρόβληµα των «δύο αφεντών» του Minksy, το πραγµατικό πρόβληµα που 6 3 Αυτή είναι µια πρόταση από τη «Γενική Θεωρία», που την επεξεργάστηκε πιο ολοκληρωµένα ο Keynes στα έγγραφα για την πολιτική της µεταπολεµικής ανάκαµψης. Δείτε Kregel (1985).

7 πρέπει να λυθεί έγκειται στον τρόπο µε τον οποίον η ρύθµιση διαµορφώνει την παροχή ρευστότητας στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. 7 Οι «δύο αφέντες» είναι σιαµαίοι αδελφοί Στο σύγχρονο καπιταλιστικό σύστηµα που ανέλυσε ο Minsky στο πλαίσιο της υπόθεσής του για την χρηµατοοικονοµική αστάθεια, δύο διαφορετικοί τύποι χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων παρέχουν τη ρευστότητα που απαιτείται για τη χρηµατοδότηση της Σουµπετεριανής δηµιουργικής καταστροφής. Ο έλεγχος των πραγµατικών περιουσιακών στοιχείων από παραγωγικές επιχειρήσεις µπορεί να χρηµατοδοτηθεί µε την έκδοση υποχρεώσεων από ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ένα µέσο πληρωµής αντί του νοµίσµατος που εκδίδεται από το κράτος. Αυτό είναι κοινώς γνωστό ως η «δηµιουργία καταθέσεων», και το ρόλο αυτό έχουν εκτελέσει τα ιδρύµατα που στο Glass-Steagall ρυθµιστικό σύστηµα ονοµάστηκαν «εµπορικές» τράπεζες. Εναλλακτικά, οι παραγωγικές επιχειρήσεις µπορούν να εκδίδουν τιτλοποιήσεις µέσω των υπηρεσιών των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που παρέχουν ρευστότητα µε το να ενεργούν ως πρωτογενείς και δευτερογενείς διαµορφωτές αγορών που προσφέρουν να αγοράζουν και να πουλούν τις τιτλοποιήσεις σε spreads που ανακοινώνονται µε βάση τη προσφορά και τη ζήτηση και σε σταθερά ποσά. Αυτά τα ιδρύµατα είναι παραδοσιακά γνωστά ως «επενδυτικές» ή «εµπορικές» τράπεζες. Ο Minsky θεώρησε τη δηµιουργία καταθέσεων ως τη βασική δραστηριότητα των τραπεζών. Την όρισε ως «λειτουργία αποδοχής»: «Τραπεζικές δραστηριότητες δεν είναι ο δανεισµός. Για να µπορεί να δανείσει, ένας δανειστής χρηµάτων θα πρέπει να έχει χρήµατα. «Η βασική τραπεζική δραστηριότητα είναι να δέχεται το ίδρυµα, δηλαδή να εξασφαλίζει, ότι κάποια πλευρά είναι φερέγγυα. Μια τράπεζα, µε την αποδοχή ενός χρεωστικού τίτλου, συµφωνεί να κάνει συγκεκριµένες πληρωµές σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν θα το κάνει ή δεν µπορεί να το κάνει.... Το τραπεζικό δάνειο είναι ισοδύναµο µε την αγορά ενός γραµµατίου που η τράπεζα έχει αποδεχθεί» (Minsky 2008 [1986], 256). Έτσι, για τον Minsky, η βασική δραστηριότητα της τράπεζας δεν είναι η φύλαξη των χρηµάτων των καταθετών ούτε η επένδυση των κεφαλαίων των καταθετών εξαιτίας ενός πληροφοριακού πλεονεκτήµατος. Αντίθετα, η βασική δραστηριότητα της τράπεζας είναι η δηµιουργία των δικών της υποχρεώσεων, οι οποίες χρησιµοποιούνται για να αποκτήσουν τις υποχρεώσεις των παραγωγικών επιχειρήσεων που έχει «αποδεχτεί» δηλαδή, την καταβολή των οποίων έχει εγγυηθεί. Με βάση αυτό τον ορισµό, µια «στενή τράπεζα» δεν είναι τράπεζα, αλλά απλά ένα ασφαλές καταφύγιο ή ένας κουµπαράς για τις κρατικές εκδόσεις του νοµίσµατος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον απέσυρε τελικά ο Minsky την υποστήριξή του προς τις «στενές τράπεζες» και αναζήτησε άλλες εναλλακτικές λύσεις για την αντικατάσταση του νόµου Glass-Steagall. Η πρόταση δεν έχει τίποτα περισσότερο να προσφέρει σήµερα από ό, τι στη δεκαετία του 1990.

8 8 Πηγές Diamond, D., and P. Dybvig Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity. Journal of Political Economy 91(June): Banking Theory, Deposit Insurance, and Bank Regulation. Journal of Business 59 (January): Dybvig, P. H Remarks on Banking and Deposit Insurance. Federal Reserve Bank of St. Louis Review (January/February): Fisher, I % Money. New York: Adelphi. Fisher, R Financial Reform or Financial Dementia? Remarks at the SW Graduate School of Banking 53rd Annual Keynote Address and Banquet, Dallas, Texas, June Letter from the President. Annual Report. Federal Reserve Bank of Dallas. March 27. Friedman, M A Program for Monetary Stability. New York: Fordham University Press. Hayek, F Prices and Production. London: Routledge and Kegan Paul. Hoenig, T. M Testimony before the Joint Economic Committee, United States Congress. Too Big to Fail or TooBig to Save? Examining the Systemic Threats of Large Financial Institutions. 111th Congress, 1st sess., April 21. Washington, D.C.: US Government Printing Office. Keynes, J. M The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan. Kregel, J Budget Deficits, Economic Policy and Liquidity Preference. In F. Vicarelli, ed. Keynes s Relevance Today, London: Macmillan. Lerner, A Functional Finance and the Federal Debt. Social Research 10 (February): Levy Economics Institute of Bard College (Levy Institute) Minsky on the Reregulation and Restructuring of the Financial System: Will Dodd-Frank Prevent It from Happening Again? Research Project Report. Annandale-on-Hudson, N.Y.: Levy Economics Institute of Bard College. April. Litan, R What Should Banks Do?Washington, D.C.: The Brookings Institution.

9 Minsky, H. P Outline for Issues in Bank Regulation and Supervision. Paper 73. Hyman P. Minsky Archive, Levy Economics Institute of Bard College, Annandale-on- Hudson, N.Y. (hereafter, Minsky Archive) a. Reforming Banking in 1995: Repeal of the Glass Steagall Act, Some Basic Issues. Paper 59. Minsky Archive b. Would Repeal of the Glass Steagall Act Benefit the US Economy? Paper 60. Minsky Archive c. Would Universal Banking Benefit the US Economy? Paper 51. Minsky Archive (1986). Stabilizing an Unstable Economy. New York: McGraw-Hill. Myrdal, G Monetary Equilibrium. Reprint. New York: Augustus M. Kelley, Phillips, R. J Narrow Banking Reconsidered: The Functional Approach to Financial Reform. Public Policy Brief No. 17. Annandale-on-Hudson, N.Y.: Jerome Levy Economics Institute of Bard College. January. Simons, H. C A Positive Program for Laissez Faire: Some Proposals for a Liberal Economic Policy. Reprinted in Economic Policy for a Free Society, Chicago: University of Chicago Press, Sraffa, P Dr. Hayek on Money and Capital. Economic Journal 42 (March): Tobin, J The Case for Preserving Regulatory Distinctions. In Restructuring the Financial System, Kansas City: Federal Reserve Bank of Kansas City. Wallace, N Narrow Banking Meets the Diamond-Dybvig Model. Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review 20, no. 1 (Winter):

2012 / 6 Οι λάθος κίνδυνοι Τι µας λένε οι απώλειες που προήλθαν από παράγωγα στο κεντρικό γραφείο επενδύσεων της JPMorgan Chase για τις αδυναµίες του νόµου Dodd-Frank Του Jan Kregel Τι µπορούµε να διδαχθούµε

Διαβάστε περισσότερα

Διδάγµατα από τo Κυπριακό «κούρεµα» των καταθέσεων για την ασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων στην ΕΕ

Διδάγµατα από τo Κυπριακό «κούρεµα» των καταθέσεων για την ασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων στην ΕΕ 1 2013 / 4 Διδάγµατα από τo Κυπριακό «κούρεµα» των καταθέσεων για την ασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων στην ΕΕ Του Jan Kregel Ποιο είναι το κακό µε τη φορολόγηση των τραπεζικών καταθέσεων; Τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί η αύξηση των επιτοκίων µπορεί να επιταχύνει την ανάκαµψη

Γιατί η αύξηση των επιτοκίων µπορεί να επιταχύνει την ανάκαµψη 2014 / 6 Γιατί η αύξηση των επιτοκίων µπορεί να επιταχύνει την ανάκαµψη Του Jan Kregel Υπάρχουν δύο ειδών επικρίσεις στην «αντισυµβατική» απάντηση της νοµισµατικής πολιτικής του Οµοσπονδιακού Αποθεµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 6 Χρήμα και Τράπεζες Ορισμός χρήματος! Χρήμα είναι το σύνολο των οικονομικών αξιών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 3 Μια εισαγωγή στην Επενδυτική Τραπεζική

Investment Banking Διάλεξη 3 Μια εισαγωγή στην Επενδυτική Τραπεζική Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 3 Μια εισαγωγή στην Επενδυτική Τραπεζική Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Investment Banking

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκ. Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκ. Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική αναταραχή: Μια πρώτη αξιολόγηση και ορισμένες εκτιμήσεις πολιτικής για τη διεθνή αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού συστήματος Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκ. Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Έξι µαθήµατα από την ευρω-κρίση

Έξι µαθήµατα από την ευρω-κρίση 2012 / 10 Έξι µαθήµατα από την ευρω-κρίση Του Jan Kregel 1. Οι νοµισµατικές ζώνες δεν λύνουν το πρόβληµα των ανισορροπιών στα ισοζύγια πληρωµών Τα προβλήµατα που σήµερα αντιµετωπίζει η ευρωζώνη δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Δημήτρης Γ. Τσιμπανούλης, Dr. jur. 30 Νοεμβρίου 2012 1 Η κεφαλαιουχική κατάσταση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της τρέχουσας δηµοσιονοµικής κρίσης στην ευρωζώνη στο δίκαιο της ΟΝΕ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζικό σύστηµα κοινοτικής ανάπτυξης: Πρόταση για την εγκαθίδρυση ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης

Τραπεζικό σύστηµα κοινοτικής ανάπτυξης: Πρόταση για την εγκαθίδρυση ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης Highlights Νο. 3, 1993 Τραπεζικό σύστηµα κοινοτικής ανάπτυξης: Πρόταση για την εγκαθίδρυση ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης Των Hyman P. Minsky, Δηµήτρη Β. Παπαδηµητρίου, Ronnie J.

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014 12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess Νοέμβριος 2014 Κεφαλαιακή επάρκεια Η σημασία των «κόκκινων» δανείων Μια ένδειξη του μέτρου της σημασίας στην επιτυχή διαχείριση των κόκκινων δανείων.. Πρωταρχικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης

Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης Χρήστος Καμπόλης Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών & Χρηματοοικονομικής, ALBA Graduate Business School, και Επιστημονικός Συνεργάτης, International

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Κεφάλαιο 32 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συναθροιστική ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια)

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια) Χρήμα, Τράπεζες και Ισορροπία στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές - Χρήμα: Συνολικό Απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν άμεσα οι άνθρωποι σε μια οικονομία για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. - Χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η επίλυση της κρίσης της Ευρωζώνης δίχως εξαγορές χρέους, εθνικές εγγυήσεις, αλληλοασφάλιση, ή δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις

Η επίλυση της κρίσης της Ευρωζώνης δίχως εξαγορές χρέους, εθνικές εγγυήσεις, αλληλοασφάλιση, ή δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις 2011 / 5 Η επίλυση της κρίσης της Ευρωζώνης δίχως εξαγορές χρέους, εθνικές εγγυήσεις, αλληλοασφάλιση, ή δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις Του Stuart Holland 1. Επισκόπηση Ένας από τους λόγους για την αποτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 713

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 713 Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 713 Ο έλεγχος του χρηµατικού κεφαλαίου ως προϋπόθεση για µια επιτυχηµένη νοµισµατική πολιτική Μια επανερµηνεία του άρθρου του Henry Simons «Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ Η επένδυση μπορεί επίσης να ορισθεί ως η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. χρηματοδοτικού τίτλου) με την προσδοκία να αποφέρει μια ικανοποιητική απόδοση. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοί συγκροτούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα 1 χώρας

Ποιοί συγκροτούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα 1 χώρας Πολλές φορές οι Α.Ε. που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο κάνουν το λεγόμενο split ( διάσπαση): Επειδή με το χρόνο η αξία 1 μετοχής μπορεί να ανέβει σημαντικά και έτσι να μη γίνεται ελκυστική σπάνε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph.

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις*

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* 116 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* Στο άρθρο με τίτλο «Κρίσεις: Είναι δυνατόν να αποτελούν κατασκευασμένο προϊόν;» εξετάστηκε η προκληθείσα, από μια ομάδα μεγάλων τραπεζιτών

Διαβάστε περισσότερα

Το σκάνδαλο LIBOR: Αποκαλύφθηκε το στήσιµο του διατραπεζικού επιτοκίου και ο ένοχος είναι η Τράπεζα της Αγγλίας!

Το σκάνδαλο LIBOR: Αποκαλύφθηκε το στήσιµο του διατραπεζικού επιτοκίου και ο ένοχος είναι η Τράπεζα της Αγγλίας! 2012 / 9 Το σκάνδαλο LIBOR: Αποκαλύφθηκε το στήσιµο του διατραπεζικού επιτοκίου και ο ένοχος είναι η Τράπεζα της Αγγλίας! Του Jan Kregel Την τελευταία εβδοµάδα του Ιουνίου, δηµοσιεύθηκαν τρεις ερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7 ΟΥ & 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΑ.Λ Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Χρέος, Ελλείμματα, Οικονομική Ανάκαμψη και η Κυβέρνηση των ΗΠΑ

Χρέος, Ελλείμματα, Οικονομική Ανάκαμψη και η Κυβέρνηση των ΗΠΑ Highlights Νο.114Α, 2010 Χρέος, Ελλείμματα, Οικονομική Ανάκαμψη και η Κυβέρνηση των ΗΠΑ Δημήτρης Β. Παπαδημητρίου και Greg Hannsgen Εισαγωγή Το ομοσπονδιακό έλλειμμα των ΗΠΑ για το οικονομικό έτος 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα Ομιλία της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, στο 10 ο Συνέδριο του Economist

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 1. Τα αναμενόμενα οφέλη από την παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 2. Πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η παγκόσμια αγορά κεφαλαίου; 3. Οι συστημικοί κίνδυνοι των

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 2012 / 4 ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ του Philip Pilkington και Warren Mosler Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσφέρει µια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση του νομισματικού μας συστήματος. από τον Mark Joób

Η επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση του νομισματικού μας συστήματος. από τον Mark Joób Η επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση του νομισματικού μας συστήματος από τον Mark Joób Σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι το χρήμα είναι κάτι περισσότερο από ένα ουδέτερο μέσο για

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

1 o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου

1 o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ανδρέας Στεφανίδης Πρόεδρος Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας Νεανική Ανεργία Προτεραιότητες για την στήριξη της Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Επενδυτικές Υπηρεσίες

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Επενδυτικές Υπηρεσίες Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Επενδυτικές Υπηρεσίες Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εκέµβριος 2013 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα 215 εκατ. ευρώ, σχεδόν το µισό εκείνου

Διαβάστε περισσότερα