Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ"

Transcript

1 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5ης ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο των τελωνειακών υπαλλήλων που υπηρετούν στις Τελωνειακές Αρχές των Νοµών Θεσσαλίας και Φθιώτιδος, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - 5 ης Τελωνειακής Περιφέρειας και έδρα το Βόλο. ΑΡΘΡΟ 2ο - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Σκοπός του σωµατείου είναι: (α) Να επιδιώκει τη βελτίωση και ανάπτυξη του ηθικού, πνευµατικού, υλικού και πολιτιστικού επιπέδου των τελωνειακών υπαλλήλων και γενικά να επιδιώκει τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους. (β) Να επιδιώκει την ενότητα και γενικά την εξύψωση του δηµοσιοϋπαλληλικού συνδικαλισµού. (γ) Να επιδιώκει την ανάπτυξη αδελφοσύνης, αλληλεγγύης και συνεργασίας µε άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, τοπικές, πανελλήνιες και διεθνείς. Οι σκοποί αυτοί επιδιώκονται µε τα παρακάτω µέσα: (α) Με την δραστηριότητα που Θα επιδείξει το διοικητικό συµβούλιο προς όλους τους τοµείς µε την συνεργασία των µελών του και µε τις αρµόδιες κρατικές αρχές για µελέτη και αντιµετώπιση των συµφερόντων τους γενικά. (β) Με τη διοργάνωση συγκεντρώσεων, διαλέξεων, εορταστικών εκδηλώσεων, συνεστιάσεων, µορφωτικών ταξιδιών ή εκδροµών. (γ) Με, δηµοσιεύσεις, έντυπες εκδόσεις, υποβολή υποµνηµάτων, µελετών και εκθέσεων (δ) Με την ίδρυση και λειτουργία λεσχών, βιβλιοθηκών, πρατηρίων κλπ. (ε) Με τη σύσταση ή συµµετοχή σε εξυπηρετικούς συνεταιρισµούς, ταµεία αλληλοβοηθείας, περίθαλψης και υγείας ή άλλους οργανισµούς πρόνοιας κλπ. (στ) Με κάβε γενικά νόµιµο µέσο που µπορεί να συµβάλει στην επιτυχία των σκοπών της ένωσης.-

2 AΡΘΡΟ 3 ο - ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1.- Μέλη της ένωσης µπορούν να γίνουν όλοι οι τελωνειακοί υπάλληλοι ανεξάρτητα από βαθµό και κλάδο ή κατηγορία που υπηρετούν κάθε φορά στις περιοχές των Νοµών Θεσσαλίας και Φθιώτιδας, να έχουν τα νόµιµα προσόντα και να µην έχουν στερηθεί από τα πολιτικά τούς δικαιώµατα αυτοδίκαια ή µετά από δικαστική απόφαση και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση. 2.- Για να γίνει µέλος της ένωσης ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να υποβάλει στο διοικητικό συµβούλιο αίτηση εγγράφως, όπου να δηλώσει ρητά ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό και την απόδειξη καταβολής του δικαιώµατος εγγραφής. 3.- Σε περίπτωση επανεγγραφής, άρθρο 6 παρ. 4 εδάφιο β, αρµόδιο όργανο για την εγγραφή του µέλους είναι η γενική συνέλευση από την απόφαση της οποίας Θεωρείται πάλι µέλος της ένωσης. 4.- Εξαιρετικά κατά τη πρώτη εφαρµογή αυτού τον καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε και µέχρι τη πρώτη γενική συνέλευση, θεωρούνται µέλη και εγγράφονται αυτοδίκαια στο Μητρώο µελών, όλοι οι υπάλληλοι που είναι εγγεγραµµένοι στην ένωσή µας σήµερα. Α Ρ Θ Ρ Ο 4 ο - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 1.- Κάθε µέλος της ένωσης υποχρεώνεται να καταβάλει για δικαίωµα εγγραφής ευρώ τέσσερα (4) και για µηνιαία συνδροµή ευρώ τέσσερα (4). 2.- Οι εισφορές και το δικαίωµα εγγραφής εισπράττονται πάντοτε µε ονοµαστική κατάσταση από τον Ταµία κάθε τελωνειακής αρχής και µόλις κατατεθούν εκδίδεται από τον Ταµία της ένωσης, γραµµάτιο είσπραξης. 3.- Τo µέλος που διαγράφεται ή παραιτείται δεν δικαιούται να ζητήσει επιστροφή των ποσών εγγραφής και συνδροµής που πλήρωσε. 4.- Τα παραπάνω ποσά εγγραφής και συνδροµής αυξοµειώνονται µε απόφαση τον διοικητικού συµβουλίου. ΑΡΘΡΟ 5 ο - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Τα µέλη της ένωσης οφείλουν: (α) Να τηρούν τις διατάξεις που προβλέπονται για τα σωµατεία. (β) Να µη τίθενται αντιµέτωποι προς τους σκοπούς της ένωσης, και (γ) Να µη επιδεικνύουν διαγωγή που προσβάλει την αξιοπρέπεια του τελωνειακού κλάδου και γενικότερα του δηµοσιοϋπαλληλικού κλάδου.

3 ΑΡΘΡΟ 6 ο - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ - ΠΟΙΝΕΣ 1.- Κάθε µέλος µπορεί να αποχωρήσει από την ένωση µετά από έγγραφη δήλωσή τον και αφού έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό για το χρόνο που ήταν µέλος της ένωσης. 2.- Μέλος που καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή έξι (β) κατά συνέχεια συνδροµών, διαγράφεται µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του διοικητικού συµβουλίού, που παίρνεται µε απόλυτη πλειοψηφία και που υποβάλλεται για έγκριση στη γενική συνέλευση. 3.- Τα µέλη που διαγράφτηκαν έτσι µέχρι να εγκριθεί η διαγραφή τους από τη γενική συνέλευση, διατηρούν όλα τους τα δικαιώµατα που απορρέουν από το καταστατικό, αφού καταβάλουν τις καθυστερούµενες συνδροµές τους και επανεγγράφονται µε απόφαση τον διοικητικού συµβουλίού και όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του καταστατικού. 4.- Επίσης διαγράφεται το µέλος που τιµωρήθηκε µε τη ποινή της οριστικής αποβολής, µετά απόφαση τον Πειθαρχικού Συµβουλίου και υπό την αίρεση της έγκρισης υπό της γενικής συνελεύσεως. Η επανεγγραφή των µελών που διαγράφονται έτσι, γίνεται µε αίτησή τους και µόνο µετά από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου. 5.- Μέλος του διοικητικού συµβουλίου της ένωσης που µε την συµπεριφορά τον παρακωλύει την οµαλή διεξαγωγή συνεδρίασης ή προκαλεί επεισόδια στις συνεδριάσεις, υπόκειται στις παρακάτω ποινές, που επιβάλλονται από τον Πρόεδρο τον διοικητικού συµβουλίού ή τη γενική συνέλευση, (α) παρατήρηση απλή (β) ανάκληση στη τάξη που αναγράφεται στα πρακτικά και (γ) αποβολή από την αίθουσα της συνεδρίασης. 6.- Αυτοδίκαια παύει να είναι µέλος της ένωσης, ο υπάλληλος που απολύθηκε, παραιτήθηκε, αποχώρησε µε κατάταξη, συνταξιοδοτήθηκε ή έχει µετατεθεί σε περιφέρεια άλλης πρωτοβάθµιας ένωσης. Η διαγραφή του επικυρώνεται τυπικά µε απόφαση τον διοικητικού συµβουλίού και δεν είναι απαραίτητη η έγκριση της γενικής συνέλευσης. Α Ρ Θ Ρ Ο 7 ο - ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1.- Η ένωση διοικείται από το επταµελές (7µελές) διοικητικό συµβούλιο, που εκλέγεται από τα τακτικά µέλη της. 2.- εν µπορεί να γίνει µέλος τον διοικητικού συµβουλίου αυτός που στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώµατα αυτοδίκαια ή µετά από δικαστική απόφαση και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

4 3.- Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου δεν µπορούν να παρέχουν στην ένωση µε αµοιβή εξαρτηµένη εργασία, ούτε να συνάπτουν µε αυτή συµβάσεις που συνεπάγονται την µε οποιονδήποτε τρόπο αµοιβή και γι' οποιαδήποτε αιτία, 4.- Η θητεία των µελών τον διοικητικού συµβουλίου είναι τριετής (3), από την ηµεροµηνία της εκλογής τους. 5.- Τα µέλη τον διοικητικού συµβουλίου δεν µπορούν να είναι ταυτόχρονα και µέλη διοικητικού συµβουλίου Οικοδοµικού, Προµηθευτικού ή άλλου Συνεταιρισµού ή Ταµείου απ' αυτά που προβλέπονται από τη παράγραφο ε'. του άρθρου 2 του καταστατικού αυτού και που ιδρύεται από την ένωση. δ.- Μαζί µε τα τακτικά µέλη του διοικητικού συµβουλίου, εκλέγονται και ισάριθµα αναπληρωµατικά. 7.- Οι ιδιότητες του Προέδρου, του Γενικού Γραµµατέα και του Ταµία, δεν επιτρέπεται να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Επίσης σαν µέλη του διοικητικού συµβουλίου δεν επιτρέπεται να µετέχουν πρόσωπα που συνδέονται µε συγγένεια µέχρι δ'. βαθµού, εκτός εάν τύχουν συγνώµης συγγενείας µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού. ΑΡΘΡΟ 8ο 1.- Μέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη της θητείας το διοικητικό συµβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει τακτική γενική συνέλευση για να ορίσει µαζί µε τα Θέµατα που προβλέπονται από το άρθρο 7 του καταστατικού την ηµεροµηνία εκλογών για την ανάδειξη νέου διοικητικού συµβουλίου, εξελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων στην Οµοσπονδία. Την ευθύνη για τη διενέργεια των εκλογών έχει η εφορευτική επιτροπή, η οποία είναι τριµελής (3 µελής) και εκλέγεται στη γενική συνέλευση. 2.- Τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής απαγορεύεται να είναι και υποψήφιοι. 3.- Η ηµεροµηνία εκλογών πρέπει να καθορίζεται µετά την 8η τουλάχιστο ηµέρα από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και σε καµία περίπτωση µετά την 15η, σε εργάσιµη ηµέρα. 4.- Η ψηφοφορία Θα γίνεται σε ένα εκλογικό κέντρο, το οποίο Θα βρίσκεται µέσα το Τελωνειακό Κατάστηµα Βόλου. 5.- Η εφορευτική επιτροπή, προεδρευόµενη από τον δικαστικό αντιπρόσωπο, παραλαµβάνει τη σφραγίδα τον σωµατείου από τον Πρόεδρο του σωµατείου, προβαίνει στη σφράγιση και έλεγχο.ιτ1ς κάλπης, ελέγχει την ύπαρξη

5 δικαιώµατος ψήφου, το εκλογικό συνδικαλιστικό βιβλιάριο ή το βιβλιάριο νοσηλείας και τι}γ ταυτότητα των προσερχοµένων στη ψηφοφορία, συντάσσει κατάλογο ψηφισάντων όπου υπογράφουν οι ψηφίσαντες, µονογράφει τους σφραγισµένους φακέλους πριν ριχθούν στη κάλπη, κηρύσσει το τέλος της ψηφοφορίας, αποσφραγίζει τις κάλπες, καταµετρεί τους φακέλους σε σύγκριση µε τον αριθµό των ψηφισάντων, αποσφραγίζει αυτούς, ελέγχει την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων, καταµετρεί τους σταυρούς προτίµησης και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και αναπληρωµατικούς για το διοικητικό συµβούλιο, τους αντιπροσώπούς για το δευτεροβάθµιο και την ελεγκτική επιτροπή. Καταµετρεί τόσο τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασµού και µεµονωµένου υποψηφίου, όσο και τους σταυρούς κάθε υποψηφίου χωριστά για το διοικητικό συµβούλιο, το δευτεροβάθµιο όργανο, την ελεγκτική επιτροπή και καταχωρεί τα αποτελέσµατα στο πρακτικό. 6.- Η εφορευτική επιτροπή έχει το δικαίωµα να παρατείνει την ψηφοφορία κατά µία (1) ώρα, εφόσον αναµένουν µέλη για να ψηφίσουν. 7.- Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό, σε τρία αντίγραφα, για τα αποτελέσµατα, αναφέροντα τους επιτυχόντες, αναπληρωµατικούς, τους σταυρού καθενός, τον αριθµό των ψηφισάντων, τα εξαχθέντα κατά περίπτωση εκλογικά µέτρα, τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και γενικά όλα τα στοιχεία των αρχαιρεσιών. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από την εφορευτική επιτροπή, ένα δε αντίγραφο αυτού επισυνάπτεται στο βιβλίο πρακτικών. 8.- Η εφορευτική επιτροπή καθορίζει τον τόπο, το µέγεθος και το χρώµα του ψηφοδελτίου. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται ή πολυγράφονται ή φωτοαντιγράφονται ή δακτυλογράφονται, µε την ευθύνη και την φροντίδα της εφορευτικής επιτροπής, τα έξοδα βαρύνουν το σωµατείο. 9.- Η εφορευτική επιτροπή υποχρεούται για την εφαρµογή κάθε διάταξης του παρόντος καταστατικού που αφορά την εκλογική διαδικασία, εφόσον αυτή δ αντιβαίνει στο νόµο. Η εφορευτική επιτροπή µπορεί να εκδώσει. ακ 'νωση οδηγίες προς τα µέλη για να διευκολυνθεί η εκλογική διαδικασία Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του διοικητικού συµβουλίου, αντιπροσώπων για το δευτεροβάθµιο και ελεγκτική επιτροπή, διενεργούνται µε µυστική ψηφοφορία Οι υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες σταµατούν το αργότερο τρία (3) ολόκληρα εικοσιτετράωρα πριν από την ηµέρα των εκλογών Οι υποψήφιοι για την ελεγκτική επιτροπή δεν µπορεί να είναι

6 υποψήφιοι ταυτόχρονα για το διοικητικό συµβούλιο Οι υποψήφιοι µπορούν να κατέρχονται µεµονωµένοι καθένας µε δικό του ψηφοδέλτιο ή να συµµετάσχουν σε συνδυασµούς Στους εκλογικούς καταλόγους εγγράφονται όσοι έγιναν µέλη µέχρι και την έναρξη της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης Ειδική πινακίδα µε τους αριθµούς των διεκδικουµένων εδρών χωριστά για κάθε όργανο, καθώς και τους ανώτερους επιτρεπόµενους σταυρούς προτίµησης κατά περίπτωση, παραµένει αναρτηµένη σε εµφανές σηµείο του χώρου διεξαγωγής της ψηφοφορίας καθ όλη τη διάρκειά της. Οι εφορευτικές επιτροπές υποχρεούνται να ανακοινώνουν στους προσερχόµενους τους παραπάνω αριθµούς Κάθε συνδυασµός ή µεµονωµένος υποψήφιος λαβαίνει µέρος στις εκλογές µε δικό τον ψηφοδέλτιο, που στο ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασµού και κάτω από τον τίτλο < ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ > αναγράφονται οι υποψήφιοι γι' αυτό, µε αλφαβητική σειρά των ονοµάτων τους. Ακολουθούν κάτω από τον τίτλο < ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ > οι υποψήφιοι γι' αυτό, µε αλφαβητική σειρά των ονοµάτων τούς. Σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και κάτω από τον τίτλο < ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΟΤΥΕ > αναγράφονται οι υποψήφιοι γι' αυτό, µε αλφαβητική σειρά των ονοµάτων τους Κάθε µέλος υποχρεούται να ψηφίσει τους υποψηφίους ενός µόνο συνδυασµού ή ένα µόνο µεµονωµένο υποψήφιο. Οι σταυροί προτίµησης δεν µπορεί να είναι περισσότεροι από το σύνολο των εδρών ή των αντιπροσώπων. Εφόσον ένα ψηφοδέλτιο φέρει περισσότερους σταυρούς προτίµησης καταµετρείται στο συνδυασµό και λαµβάνεται σαν να µη έχει κανένα σταυρό. Για µεµονωµένους υποψηφίους δεν είναι απαραίτητοι οι σταυροί προτίµησης. Κατά τη ψηφοφορία κάθε µέλος της ένωσης επιδεικνύει το εκλογικό συνδικαλιστικό βιβλιάριο ή το βιβλιάριο νοσηλείας του Η ανακήρυξη των επιτυχόντων και των αναπληρωµατικών για το διοικητικό συµβούλιο, το δευτεροβάθµιο και την ελεγκτική επιτροπή, γίνεται από την εφορευτική επιτροπή, µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. Οι έδρες του διοικητικού συµβουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής και ο αριθµός των αντιπροσώπων, κατανέµονται µεταξύ των συνδυασµών και των χωριστών υποψηφίων, ανάλογα µε την εκλογική τους δύναµη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών του διοικητικού συµβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή µε τον αριθµό των

7 αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειποµένου του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες όσες φορές χωρεί το εκλογικό µέτρο στον αριθµό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Οι έδρες που µένουν αδιάθετες ή ο αριθµός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται µε την εφαρµογή των διατάξεων της προηγουµένης παραγράφου, κατανέµονται µεταξύ των συνδυασµών που έχουν το µεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναµίας γίνεται κλήρωση Μεµονωµένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή µεγαλύτερο αριθµό ψήφων από το εκλογικό µέτρο, καταλαµβάνει µια (1) έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα Συνδυασµός που περιλαµβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που τον ανήκουν, καταλαµβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει µόνο τόσους αντιπροσώπους, όσοι και οι υποψήφιοί τον Το διοικητικό συµβούλιο αποτελείται από επτά (7) µέλη, η Θητεία του είναι τριετής (3), αρχόµενη από την ηµέρα της εκλογής του και είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων Το διοικητικό συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα το αργότερο µέσα σε δέκα (10) µέρες, από τη µέρα των αρχαιρεσιών. Το πρώτο διοικητικό συµβούλιο συγκαλείται από τον πλειοψηφίσαντα σύµβουλο τον πλειοψηφίσαντος συνδυασµού, ο οποίος προεδρεύει µέχρι της εκλογής τον Προέδρου Το διοικητικό συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µελών του µε µυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα, τον Οργανωτικό Γραµµατέα και τον Ταµία Σε περίπτωση παραίτησης µέλούς του διοικητικού συµβουλίου, τη Θέση του καταλαµβάνει ο πρώτος αναπληρωµατικός του συνδυασµού του. Εφόσον δεν υπάρχει αναπληρωµατικός για τη θέση του παραιτηθέντος µέλους του διοικητικού συµβουλίου, η έδρα µένει κενή. Αν οι κενές Θέσεις υπερβούν το 50 /ο τον συνόλου των εδρών γίνονται αρχαιρεσίες µέσα σε δέκα πέντε (15) µέρες. Την ίδια υποχρέωση έχει το διοικητικό συµβούλιο σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή από τη γενική συνέλευση πρόταση εµπιστοσύνης εναντίον του, από το µισό (1/ 2) συν ένα των εγγεγραµµένων µελών.

8 25.- Κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου θεωρείται ότι παραιτείται και αντικαθίστανται από τον αναπληρωµατικό που πλειοψήφισε: (α) αν υποβάλει έγγραφη παραίτηση, (β) αν απουσιάσει επί τρεις (3) διαδοχικές συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου αδικαιολόγητα και (γ) αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο πάψει να θεωρείται µέλος της ένωσης. ΑΡΘΡΟ 9 ο -ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το διοικητικό συµβούλιο στην άσκηση της διοίκησης έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις (καθήκοντα) και αρµοδιότητες: (α) Προβαίνει σ' οποιαδήποτε νόµιµη ενέργεια που συµβάλει στην υλοποίησή των καταστατικών σκοπών της ένωσης. (β) Εκτελεί τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, τακτικών και εκτάκτων. (γ) Μεριµνά για την είσπραξη των πόρων της ένωσης και διαχειρίζεται την περιουσία της. (δ) Συντάσσει τούς εσωτερικούς κανονισµούς, αντίγραφα των οποίων µετά την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση, καταθέτει αµέσως στη Γραµµατεία τον Πρωτοδικείου της έδρας της ένωσης. (ε) Συντάσσει και υποβάλλει στη γενική συνέλευση, µέσα στο πρώτο τρίµηνο από τη λήξη τον οικονοµικού έτους, τον ισολογισµό και απολογισµό της διαχειριστικής χρήσης και τον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους που αρχίζει. (στ) Συνεργάζεται για γενικής φύσης ζητήµατα µε άλλες όµοιες δηµοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις. (ζ) ίνει λόγο των πεπραγµένων τον σε κάθε συνέλευση. (η) ιορίζει τυχόν αναγκαίο υπαλληλικό ή βοηθητικό προσωπικό. Επίσης υποβάλλει στην εποπτεύουσα αρχή (Υπουργείο Οικονοµικών) τα ακόλουθα έγγραφα: (α) Αντίγραφο του καταστατικού, καθώς και των τροποποιήσεων ή των συµπληρώσεων του καταστατικού, µαζί µε το αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης τον Πρωτοδικείου, µέσα σε ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευσή της. (β) Αντίγραφο των κανονισµών της ένωσης, µέσα σε ένα (1) µήνα, από την έ- γκρισή τους από τη γενική συνέλευση. (γ) Πίνακα των µελών της διοίκησης, ύστερα από κάθε συγκρότηση ή µεταβολή της, καθώς και τα αντίγραφα των πρακτικών των αρχαιρεσιών, µέσα σε ένα (1) µήνα από τη συγκρότηση ή τη µεταβολή, και

9 (δ) Αντίγραφο τον ισολογισµού και απολογισµού κάθε διαχειριστικής χρήσης, καθώς και αντίγραφο της έκθεσης της ελεγκτικής επιτροπής, µέσα σε ένα (1) µήνα από την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 10 ο - ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1.- Το διοικητικό συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µεν κατά µήνα, έκτακτα δε όταν παρουσιάζεται ανάγκη, µετά από πρόσκληση του Προέδρου ή όταν το ζητήσουν έγγραφα τρία από τα µέλη για ορισµένα θέµατα. 2.- Το διοικητικό συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον οι παρόντες είναι περισσότεροι των απόντων, να µετέχει όµως απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. 3.- Οι αποφάσεις παίρνονται µε πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση που το Θέµα είναι η διαγραφή µέλούς, τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6. Επίσης σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατέστερη είναι η ψήφος του Προέδρου. ΑΡΘΡΟ 11 ο - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ & ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ 1.- Ο Πρόεδρος του διοικητικού συµβούλίου πρώτος ανάµεσα σε ίσους προεδρεύει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου, διευθύνει γενικά τις εργασίες και τον τρόπο που γίνονται οι ψηφοφορίες στο συµβούλιο, καλεί τη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου, καθώς και των γενικών συνελεύσεων. µετά από απόφαση τον διοικητικού συµβούλίου ή µετά από έγγραφη αίτηση του 1/ 20 των µελών τον συλλόγου, για ορισµένα Θέµατα. 2.- Εκπροσωπεί µε τον γενικό γραµµατέα την ένωση στις παραστάσεις και επαφές µε πολιτικούς, πνευµατικούς, δηµοσιογραφικούς και συνδικαλιστικούς παράγοντες. Συνυπογράφει µε τον γενικό γραµµατέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλµατα πληρωµής. 3.- Τον Πρόεδρο αναπληρώνει στα καθήκοντα ο Αντιπρόεδρος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται για την άσκηση των καθηκόντων του. ΑΡΘΡΟ 12 ο - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ο γενικός γραµµατέας συνεκπροσωπεί την ένωση, σύµφωνα µε το άρθρο 11. Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του αρχείου και της σφραγίδας της ένωσης, καθώς και για την αλληλογραφία και τις ανακοινώσεις της ένωσης. Συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα χρηµατικά εντάλµατα. Εισηγείται τα ηµερήσια Θέµατα των συνεδριάσεων και κρατάει

10 πρακτικά των συνεδριάσεων τον διοικητικού συµβουλίου και των γενικών συνελεύσεων. Όταν απουσιάζει τον αναπληρώνει ένας από τους συµβούλους, που ορίζεται κάθε φορά από το διοικητικό συµβούλιο. ΑΡΘΡΟ 13 ο - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ 1.- Ο Ταµίας εισπράττει µε διπλότυπες αποδείξεις όλα τα χρήµατα της ένωσης. 2.- Εκτελεί κάθε πληρωµή, προβλεπόµενη από τον προϋπολογισµό δαπανών, εκδίδοντας σχετικά εντάλµατα πληρωµής που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα. 3.- Τηρεί όλα τα ταµιακά βιβλία και είναι γενικά υπεύθυνος για τη φύλαξη της χρηµατικής ή σε τίτλους περιουσίας της ένωσης. 4.- εν µπορεί να κάνει ανάληψη από την Εθνική Τράπεζα και το Ταµιευτήριο, χωρίς προηγούµενη απόφαση τον διοικητικού συµβουλίου, που κοινοποιείται µε έγγραφο στη Τράπεζα ή στο Ταµιευτήριο. 5.- Φροντίζει για την κατάθεση στη Τράπεζα και το Ταµιευτήριο ή σε άλλο πιστωτικό Ίδρυµα, µε το τόκο για λογαριασµό της ένωσης, κάθε ποσό από πεντακόσια (500) ευρώ και πάνω. Για τρέχουσες και πρόχειρες λειτουργικές ανάγκες της ένωσης, δύναται να κρατά ποσό µέχρι πεντακόσια (500) ευρώ. 6.- Καταρτίζει και υποβάλλει έγκαιρα στο διοικητικό συµβούλιο, τον απολογισµό και τον προϋπολογισµό. 7.- Στο τέλος κάθε εξαµηνίας δίνει στο διοικητικά συµβούλιο κατάσταση εσόδων- εξόδων του συλλόγου, καθώς και ονοµαστικό κατάλογο των µελών που καθυστερούν τις συνδροµές. Αναπληρωτής τον ταµία, όταν απουσιάζει, ορίζεται ένα από τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, µετά από δική του υπόδειξη και µε ευθύνη του. ΑΡΘΡΟ 14ο ΠΡΟΫΠ0ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ & ΕΞΟ ΩΝ - ΠΟΡΟΙ ΠΑΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1.- Τα έσοδα και έξοδα της ένωσης ορίζονται στο προϋπολογισµό, όπως εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση. Στο προϋπολογισµό µπορεί να αναγράφεται πάγια πίστωση υπέρ του διοικητικού συµβουλίου, για έξοδα κίνησης και άλλα έκτακτα έξοδα και µέχρι το ποσό που αναφέρεται στο προϋπολογισµό, πάνω από αυτό το ποσό

11 απαιτείται απόφυση της γενικής συνέλευσης. 2.- Πόροι της ένωσης είναι : (α) Τα δικαιώµατα εγγραφής, οι συνδροµές και οι εθελοντικές εισφορές των µελών. (β) Τα εισοδήµατα από την αξιοποίηση της περιουσίας της ένωσης. (γ) Έσοδα από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, καθώς και από διάφορες εκδηλώσεις και γιορτές. 3.- Οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις προς την ένωση, γίνονται πάντοτε επώνυµα. 4.- Απαγορεύεται να δέχεται το διοικητικό συµβούλιο εισφορές και ενισχύσεις από κοµµατικούς οργανισµούς και άλλες πολιτικές οργανώσεις. ΑΡΘΡΟ 15 ο - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1.- Οι εκλογές για την ελεγκτική επιτροπή, γίνονται ταυτόχρονα µε τις εκλογές του διοικητικού συµβουλίου και µε το ίδιο εκλογικό σύστηµα. Το ίδιο πρόσωπο δεν µπορεί να είναι υποψήφιος σαν µέλος τον διοικητικού συµβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής. Η ελεγκτική επιτροπή ορίζεται τριµελής. Με σχετική απόφαση των µελών της ορίζεται ο Προϊστάµενος. Αρµοδιότητα της ελεγκτικής επιτροπής είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος του διοικητικού συµβουλίου, ως προς την οικονοµική διαχείριση της ένωσης, για την οποία η ελεγκτική επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση και την υποβάλλει στη γενική συνέλευση, µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη λήξη του οικονοµικού έτους. ΑΡΘΡΟ 16 ο - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1.- Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο, το οποίο αποφασίζει για κάθε Θέµα αναφορικά µε την οργάνωση και τη δράση τον σωµατείου, καθώς και για κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό. Η γενική συνέλευση συνέρχεται τακτικά, µέσα στο πρώτο τρίµηνο από τη λήξη του οικονοµικού έτους, µετά από πρόσκληση του διοικητικού συµβουλίου της ένωσης, πριν είκοσι (20) τουλάχιστο ηµέρες. 2.- Στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση θέµατα ηµερησίας διάταξης απαραίτητα είναι: (α) η έγκριση του ισολογισµού και απολογισµού του οικονοµικού έτους.

12 (β) η έγκριση του προϋπολογισµού του νέου έτους. (γ) λογοδοσία τον διοικητικού συµβουλίου για τα πεπραγµένα. (δ) αρχαιρεσίες, εφόσον έληξε η Θητεία του διοικητικού συµβουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής και των εκπροσώπων της ΟΤΥΕ. 3.- Η γενική συνέλευση συνέρχεται έκτακτα: (α) όταν κριθεί αναγκαίο από το διοικητικό συµβούλιο. (β) όταν ζητηθεί έγγραφα και για ορισµένα Θέµατα, από το ένα εικοστό (1/ 20) των µελών, που είναι οικονοµικά τακτοποιηµένα. Σ' αυτή τη περίπτωση τ διοικητικό συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµέρα που Θα κατατεθεί η αίτηση. 4.- Αν η αίτηση δεν εισακουστεί από το διοικητικό συµβούλιο, το Μονοµελές Πρωτοδικείο Βόλου έχει τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσει τα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να καλέσουν γενική συνέλευση. 5.- Οι γενικές συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες καλούνται. µε έγγραφες προσκλήσεις. που απαραίτητα τοιχοκολλούνται σ' όλα τα Τελωνειακά Καταστήµατα της Περιφέρειας ή δηµοσιεύονται αν είναι δυνατό στο δηµοσιοϋπαλληλικό τύπο και γενικά γνωστοποιούνται µε κάθε κατάλληλο µέσο. Στις προσκλήσεις αυτές πρέπει να αναγράφονται και τα Θέµατα της ηµερήσιας διάταξης (άρθρο 97 ΑΚ). ΑΡΘΡΟ 17 ο - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1.- Η γενική συνέλευση Θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/ 3) των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. 2.- Αν δε υπάρχει απαρτία κατά τη πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται νέα συνέλευση, µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες, µε τα ίδια θέµατα κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστο του ενός τετάρτου (1 / 4) των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. 3.- Αν δεν υπάρχει απαρτία και στη δεύτερη συνέλευση, συγκαλείται Τρίτη µέσα σε νέα δεκαπενθήµερο (1 5νθήµερο) κατά την οποία αρκεί η παρουσία του ενός πέµπτου (1/ 5) των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. 4.- Απαγορεύεται η συµµετοχή στις συνελεύσεις και ψηφοφορίες µε οποιοδήποτε είδος εξουσιοδότηση. 5.- Η γενική συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της. Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί ο γραµµατέας της ένωσης. 6.- Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης παίρνονται µε πλειοψηφία του

13 ηµίσεως (50 /ο) συν ένα, των παρόντων µελών, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες ορίζει διαφορετικά ο νόµος ή το παρόν καταστατικό. 7.- Είναι µυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές διοικητικού συµβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής, εφορευτικής επιτροπής, εµπιστοσύνη προς τη διοίκηση, έγκριση, λογοδοσία, προσωπικά ζητήµατα και κήρυξη απεργίας, καθώς και επιλογή δευτεροβάθµιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στη τριτοβάθµια. Η γενική συνέλευση αποφασίζει πάντοτε µε ψηφοφορία, ποτέ όµως δια βοής. Η Μυστική ψηφοφορία γίνεται πάντοτε µε ψηφοδέλτια που ρίχνονται σε σφραγισµένη ψηφοδόχο (κάλπη). Σε κάθε περίπτωση µυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία ως και του ενός τετάρτού (1/ 4) των µελών, είναι δε παρόντα τόσα µέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθµό, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/ 4) των παρόντων. Απόφαση της γενικής συνέλευσης µπορεί να ακυρωθεί, αν στη συνέλευση παραβρέθηκαν πρόσωπα που δεν ήταν µέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης και η παρουσία τους µπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσµα (άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 1264/ 82). Αίτηση για την αναγνώριση ακυρότητας απόφασης γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από τη λήξη της συνέλευσης στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας που εδρεύει η συνδικαλιστική οργάνωση. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από το ένα πέµπτο (1/ 5) τουλάχιστο των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου είναι δυνατό να εκκληθεί στο Μονοµελές Πρωτοδικείο, µέσα σε δέκα (10) µέρες, από την επίδοσή της. Τα πρακτικά και οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων υπογράφονται από τον Πρόεδρό της και Γενικό Γραµµατέα και τρία µέλη που ορίζονται από τη γενική συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 18 ο - ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 1.- Η ένωση τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία, που αριθµούνται και θεωρούνται από τον Γραµµατέα τον Πρωτοδικείου της έδρας τους, πριν αρχίσουν να χρησιµοποιούνται. (α) Μητρώο µελών (β) Βιβλίο περιουσίας και υλικού. (γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων γενικών συνελεύσεων. (δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων διοικητικού συµβουλίου. (ε) Βιβλίο καταχωρήσεως των εισπράξεων και των πληρωµών, τα γραµµάτια εισπράξεων που πριν χρησιµοποιηθούν αριθµούνται και Θεωρούνται από την ελεγκτική επιτροπή. Επίσης τηρείται βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγρά-

14 φων. Τα µέλη της ένωσης και όποιος άλλος έχει έννοµο συµφέρον, έχουν το δικαίωµα να πληροφορούνται τα παραπάνω στοιχεία. Α Ρ Θ Ρ Ο 1 9 ο - ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Για κάθε είκοσι (20) ψηφίσαντα µέλη, εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του καταστατικού της ΟΤΥΕ. Α Ρ Θ Ρ Ο 2 0 ο - ΕΠΙΤΙΜΑ - ΩΡΗΤΕΣ - ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ 1.- Με πρόταση του διοικητικού συµβουλίου και µετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης ονοµάζονται επίτιµα µέλη πρόσωπα που µε ενέργειές τους προώθησαν τους σκοπούς της ένωσης και γενικά προσέφεραν υπηρεσίες στην ένωση. 2.- Ο τίτλος του δωρητή απονέµεται µε απόφαση τον διοικητικού συµβουλίου σε πρόσωπα που προσέφεραν στην ένωση χίλια (1.000) ευρώ, ενώ του ευεργέτη για πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Α Ρ Θ Ρ Ο 2 1 ο - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ένωση µπορεί να προβεί στην ίδρυση Ταµείου Αλληλοβοηθείας και Περίθαλψης µε την γενικότερη επωνυµία *Ταµείο Υγείας και Ασφάλισης κατά της ασθενείας των µελών της Ένωσης Τελωνειακών Υπαλλήλων*. ΑΡΘΡΟ 22 ο - ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Σκοπός τον Ταµείου που θα ιδρυθεί µπορεί να είναι η παροχή στα µέλη της ένωσης και των οικογενειών της µε ειδικό κανονισµό που θα εγκριθεί από τη γενική συνέλευση. (α) Ιατρική περίθαλψη, φαρµάκων, θεραπευτικών µέσων και επιδόµατος ή βοηθήµατος σε περίπτωση ασθένειας και για όσο χρόνο διαρκεί. (β) Βοηθήµατος τοκετού, κυοφορίας, λοχίας, Θηλασµού. (γ) Εξόδων κηδείας και βοηθήµατος σε οικογένειες συναδέλφων που πέθαναν. (δ) Οικονοµική ενίσχυση σε περίπτωση αποδεδειγµένης ανάγκης. Α Ρ Θ Ρ Ο 23 ο - ΙΟΙΚΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Ο τρόπος διοίκησης και λειτουργίας του Ταµείου, οι πόροι και ο τρόπος ε- ξεύρεσής τους, ο καθορισµός των προσώπων που δικαιούνται περίθαλψη ή βοήθηµα, το ποσό περίθαλψης και βοηθήµατος, οι όροι χορήγησης, καθώς και οι διατάξεις για διαχείριση της περιουσίας του Ταµείου και άλλες οργανικές λεπτοµερειακές διατάξεις θα ορισθούν µε ιδιαίτερο κανονισµό, που θα ψηφισθεί και Θα εγκριθεί νόµιµα, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί

15 αλληλοβοηθητικών σωµατείων. Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο Η ένωση µπορεί να ιδρύσει πρατήρια µε σκοπό τη προµήθεια στα µέλη της διαφόρων ειδών πρώτων ανάγκης (τρόφιµα, φάρµακα, βιβλία, ενδύµατα κλπ.), µε όρους ευνοϊκούς, εξυπηρετώντας τις οικονοµικές ανάγκες των µελών. Οι όροι λειτουργίας των πρατηρίων, καθώς και οι όροι προµήθειας των ειδών και άλλες λεπτοµερειακές διατάξεις, Θα κανονισθούν µε ιδιαίτερο κανονισµό, που Θα εγκριθεί από τη γενική συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 25 ο - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Τελωνειακός υπάλληλος, µέλος του διοικητικού συµβουλίου, πού τιµωρήθηκε µε ποινή ανώτερη της προσωρινής µηνιαίας απόλυσης ή είναι σε διαθεσιµότητα, απέχει υποχρεωτικά όσο διαρκεί αυτή η κατάσταση, από τα καθήκοντά του σαν µέλος του διοικητικού συµβουλίου της ένωσης και τον αντικαθιστά ο αναπληρωτής του. Α Ρ Θ Ρ Ο 26 ο - ΣΦΡΑΓΙ Α Η σφραγίδα της ένωσης είναι στρογγυλή, µε δύο κύκλους. Στο πρώτο κύκλο γράφει 5η ΕΝΩΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - 5η Ε.Τ.Υ και στο δεύτερο κύκλο ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ο.Τ.Υ.Ε. Στο κέντρο γράφει Βόλος Α Ρ Θ Ρ Ο 27 ο - ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου και των γενικών συνελεύσεων γίνονται στο Βόλο. Α Ρ Θ Ρ Ο 28 ο - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Το παρόν καταστατικό µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, µετά από πρόταση του διοικητικού συµβουλίου ή του ενός δέκατου (1/ 10) των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών και απαιτείται η παρουσία του µισού ( 50ο/ο) τουλάχιστο των µελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων ( 3/ 4) των παρόντων. Α Ρ Θ Ρ Ο 29 ο - ΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Η ένωση διαλύεται κατά τις περιπτώσεις, όπως ορίζεται από το νόµο. Η γενική συνέλευση αποφασίζει για τη διάθεση της περιουσίας της, σύµφωνα µε το νόµο και µπορεί να τη διαθέσει υπέρ άλλου σωµατείου µε ίδιο ή παρεµφερή σκοπό ή υπέρ Ενώσεων Σωµατείων στην οποία ανήκε ή δικαιούνταν να µετέχει η ένωση. Α Ρ Θ Ρ Ο 3 2 ο

16 Οι τροποποιήσεις που έγιναν στο παρόν καταστατικό από τη γενική συνέλευση των µελών, κατά τη συνεδρίαση της 30/ 10/ 2006, ισχύουν από την ηµεροµηνία έγκρισής τους στο αρµόδιο ικαστήριο και από τη στιγµή της εγγραφής τούς στο οικείο βιβλίο αναγνωρισµένων σωµατείων τον Πρωτοδικείου Βόλου. Βόλος 30 Οκτωβρίου 2006 Ο Πρόεδρος ο Γ. Γραµµατέας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους.

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ» (Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.) που µετά την από 7-3-1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Προοίμιο- Νομικό καθεστώς-έδρα Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής Ε.Ε.Σ.) ιδρύθηκε την 10 Ιουνίου 1877. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στην Αγία Παρασκευή σήµερα 28η Ιουνίου 2004 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 1. Η Ανδρούλα Νασιοπούλου, Τέρµα Πατριάρχου Γρηγορίου, που ενεργεί στο παρόν στο όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) -1- Άρθρο 1ο Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ- ΣΦΡΑΓΙ Α α) Ιδρύεται στη Λευκωσία Φοιτητική Ένωση µε την επωνυµία «Φοιτητική Ένωση Intercollege Λευκωσίας ( Φ.ΕΝ.Ι.Λ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα