ιερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στο Ηράκλειο Κρήτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στο Ηράκλειο Κρήτης"

Transcript

1 ιερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στο Ηράκλειο Κρήτης ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Μ. 1, ΠΑΡΛΑΛΗΣ ΣΤ. 2, ΣΤΑΜΕΛΟΣ Σ. 3, ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗ Γ. 4 1 Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕΙ Κρήτης 2 Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών, Frederick University, Κύπρος 3 Κοινωνικός Λειτουργός 4 Κοινωνική Λειτουργός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα µελέτη αποσκοπεί στην διερεύνηση και στον εντοπισµό των αναγκών των ηλικιωµένων ενός ΚΑΠΗ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πραγµατοποιήθηκε µια ποσοτική έρευνα στην οποία χρησιµοποιήθηκε ηµι-δοµηµένο ερωτηµατολόγιο και το δείγµα επιλέχθηκε µε τυχαιοποιηµένη συστηµατική δειγµατοληψία. Μέσα από την έρευνα συλλέχθηκαν δεδοµένα αναφορικά µε το κοινωνικό δίκτυο των ηλικιωµένων, τη σωµατική υγεία τους καθώς και τη συναισθηµατική κατάσταση τους. Επίσης, συλλέχθηκαν δεδοµένα αναφορικά µε τις δραστηριότητες που αναλαµβάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους οι ηλικιωµένοι, τους βασικότερους λόγους που εγγράφονται στο ΚΑΠΗ, καθώς και πληροφορίες αναφορικά µε τη χρήση των υπηρεσιών του Κ.Α.Π.Η.. Η παρούσα έρευνα κατέληξε σε 3 προτάσεις: Α) Στην ανάγκη διασύνδεσης µεταξύ διαφορετικών προγραµµάτων φροντίδας και να λειτουργήσουν παράλληλα ή συνοδευτικά µε τα ΚΑΠΗ, Β) οι παροχές από τις κοινωνικές υπηρεσίες προς τους ηλικιωµένους πρέπει να στοχεύουν και στην αυτονοµία για τα µέλη της οικογένειας καθώς και το οικογενειακό δίκτυο και Γ) θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ηλικιωµένες γυναίκες, ώστε να γίνει ο απαραίτητος σχεδιασµός στα προγράµµατα που λειτουργούν στα Κ.Α.Π.Η. Οι προτάσεις που γίνονται µέσα από την παρούσα έρευνα αποσκοπούν στο να συµβάλλουν στην καλύτερη και πιο συντονισµένη λειτουργία των ΚΑΠΗ, µέσα από την κατανόηση των αναγκών των ίδιων των ηλικιωµένων. Λέξεις κλειδιά: ΚΑΠΗ, ηλικιωµένοι, γυναικείος πληθυσµός 1

2 Abstract The current study aims to identify elderly persons needs in one K.A.Π.Η (Centers for Older persons Open Protection) in Heraklion, Crete. A quantitative research was conducted, in which a semi-structured questionnaire was used and random sample was collected. Data was collected regarding elderly persons social life, their health and their emotional condition. Also, data was collected regarding the activities they undertake in their free time, the reasons they joined in K.A.Π.Η and lastly on how they participate in activities organised by Κ.Α.Π.Η.. The current study concluded to the following 3 proposals: Α) There is need to link various social care programmes to the services provided by Κ.Α.Π.Η, Β) the services offered by social services to elderly have to empower their family s network autonomy and C) special focus has to be given to elderly women, in order to plan specialized programs for them. The proposals presented in this study aim to enhance the function of Κ.Α.Π.Η, through the understanding of elderly persons needs. Keywords: ΚΑΠΗ, older persons, female population 2

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ηλικιωµένοι πάντοτε αποτελούσαν ιδιαίτερο µέρος κάθε κοινωνίας. Οι «απόµαχοι της ζωής» βρίσκονται σε µια µεταβατική περίοδο της ζωής τους. Η έξοδος από την παραγωγική διαδικασία, η συνταξιοδότηση, οι αρρώστιες και οι ασθένειες, ο πιθανός θάνατος του/της συζύγου καθώς και οι πιθανές αλλαγές στο οικογενειακό περιβάλλον αποτελούν µερικές από τις σηµαντικότερες αλλαγές που µπορούν να επέλθουν στην ζωή κάποιου ατόµου που περνάει στην τρίτη ηλικία. Επιπλέον, µια από τις πιθανές αλλαγές που συναντόνται στην τρίτη ηλικία είναι ο τόπος που τους παρέχεται φροντίδα καθώς και από ποιους παρέχεται αυτή η φροντίδα (Stajduhar 2003). Εποµένως, είναι κατανοητό ότι τα ηλικιωµένα άτοµα πρέπει να τύγχουν ιδιαίτερης προσοχής και φροντίδας από την πολιτεία, ώστε να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που έχουν να αντιµετωπίσουν. Στην εποχή µας γίνεται λόγος για την αύξηση του αριθµού των ηλικιωµένων ατόµων καθώς και την φροντίδα που απαιτείται για αυτή την κοινωνική οµάδα. Στην Ευρώπη το ταχύτερα αυξανόµενο τµήµα του πληθυσµού είναι ηλικίας 60 και άνω. Σύµφωνα µε την ειδική σύνοδο του Ο.Η.Ε. στις αρχές της δεκαετίας του 1980: Ο αριθµός των ατόµων ηλικίας 65 ετών και άνω θα ανέλθει το 2025 σε από που ήταν το Από το 1975 έως το 2025 ο παγκόσµιος πληθυσµός θα τριπλασιασθεί, ο πληθυσµός των ατόµων ηλικίας άνω των 60 ετών θα πενταπλασιασθεί, και ο πληθυσµός των ατόµων ηλικίας άνω των 80 ετών θα αυξηθεί κατά επτά φορές. Τα στατιστικά επιβεβαιώνουν το γεγονός αυτό, καθώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει παρατηρηθεί ότι σε σύγκριση µε την δεκαετία του 1970 υπάρχει αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης κατά τη γέννηση κατά 5,5 χρόνια για τις γυναίκες και κατά 5 χρόνια για τους άνδρες (Ιnternet 1). Επιπλέον, η αυξανόµενη τάση του φαινοµένου συνδέθηκε µε τη σηµαντική µείωση της βρεφικής θνησιµότητας, τη µείωση της γεννητικότητας καθώς και µε την έντονη µετανάστευση του παραγωγικού δυναµικού της χώρας κατά την πρώτη δεκαετία της µεταπολεµικής περιόδου. Παρόλα αυτά, πρέπει να τονιστεί ότι το µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού των αναπτυγµένων χωρών διαβιεί σε αγροτικές περιοχές (WHO 1991). Η γήρανση του πληθυσµού αναµένεται να συνεχιστεί και τις επόµενες δύο δεκαετίες. Αυτή η βελτίωση στην ζωή των ανθρώπων πρόκειται να επιφέρει αύξηση του 3

4 ποσοστού των ηλικιωµένων οι προβλέψεις υποστηρίζουν ότι οι ηλικιωµένοι άνω των 65 ετών θα αυξηθούν από 16,1% το 2000 σε 27,5% το 2050, και τα άτοµα άνω των 80 ετών από 3,6% του πληθυσµού το 2000, σε 10% το Το φαινόµενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), το έτος 2030, ο αριθµός των ατόµων άνω των 60 ετών, στη χώρα µας θα αυξηθεί κατά 10% φτάνοντας το 1/3 του συνόλου. Αξίζει να υπογραµµιστεί ότι, πλέον λόγω της αύξησης του προσδόκιµου επιβίωσης οι ηλικιωµένοι διακρίνονται σε εκείνους της τρίτης ηλικίας, άτοµα από ετών µέχρι ετών, και τα άτοµα της τέταρτης ηλικίας, δηλαδή άτοµα άνω των ετών. Ο διαχωρισµός αυτός βασίζεται καθαρά σε βιολογικούς λόγους τα άτοµα της τρίτης ηλικίας βρίσκονται σε θεωρητικά καλή κατάσταση υγείας και µπορούν να συµµετέχουν ενεργά στον κοινωνικό τους περίγυρο ή ακόµα και να εργάζονται, εφ όσον το επιθυµούν. Τα άτοµα της τέταρτης ηλικίας, θεωρητικά πάλι, βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση υγείας και πιθανότατα δεν µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Η αναµενόµενη αύξηση του συνόλου των ηλικιωµένων ατόµων αναµφίβολα επηρεάζει πολλούς τοµείς της κοινωνικής πολιτικής µιας χώρας. Κατά κύριο λόγο, θα υπάρχει αυξηµένη ζήτηση για παροχή µακροχρόνιας µέριµνας και φροντίδας για τους ηλικωµένους. Αυτό συνεπάγεται στην ανάγκη καλύτερης οργάνωσης των υπηρεσιών που σχετίζονται µε την υγεία καθώς και περαιτέρω ενίσχυση και χρηµατοδότηση της κοινωνικής ασφάλειας, ειδικά όταν προωθούνται πολιτικές παροχής φροντίδας στην κοινότητα, αντί σε κλειστού τύπου ιδρύµατα (James 1999). Επιπλέον, αυξάνονται και οι ανάγκες για την εύρεση και αξιοποίηση του κατάλληλου εργατικού δυναµικού που θα µπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις συνθήκες. Έτσι, κάτω από ένα γενικότερο πλαίσιο γίνεται εµφανές ότι η δηµογραφική γήρανση του πληθυσµού αποτελεί ένα κυρίαρχο δεδοµένο µε σοβαρότατες κοινωνικές, οικονοµικές, ασφαλιστικές, προνοιακές, και υγειονοµικές προεκτάσεις. 1.1 Πολιτικές και οργανισµοί για την τρίτη ηλικία Για να µπορέσουν να αντιµετωπιστούν µε επιτυχία οι επερχόµενες αλλαγές, είναι απαραίτητη η ύπαρξη των κατάλληλων πολιτικών και πρακτικών. Ωστόσο, στην χώρα µας η κοινωνική πρόνοια για την τρίτη ηλικία χαρακτηρίζεται κυρίως από τον 4

5 ρόλο που παίζει η οικογένεια. Ωστόσο, παρ ότι µια τέτοια πρακτική είναι επιθυµητή, έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα µέλη της οικογένειας που προσφέρουν τέτοια βοήθεια, η παράλληλη ενασχόληση τους µε την εργασία οδηγεί σε σηµαντικό στρες και ψυχολογικό βάρος (Grunfeld et.al 2004), καθώς και σε αδυναµία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους σε φροντίδα και δουλειά (MacBride-King 1999). Ωστόσο, από την πλευρά της Πολιτείας υπάρχει έλλειψη µιας συντονισµένης πολιτικής ή προσπάθειας στον τοµέα της προστασίας της τρίτης ηλικίας. Αυτός ο στόχος αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρηµα, καθώς οι ηλικιωµένοι αποτελούν µια ανοµοιόµορφη οµάδα, πέρα από το κοινό χαρακτηριστικό της ηλικίας τους. Εποµένως, το όλο εγχείρηµα αποτελεί µεγάλη πρόκληση για τους αρµόδιους φορείς, καθώς πρέπει συνεχώς να αναζητούνται εκείνες οι πολιτικές και οι µέθοδοι µε τους οποίους θα µπορέσουν να τους παρέχουν φροντίδα και προστασία, ώστε να παραµείνουν ενεργά και αυτόνοµα άτοµα. Στην Ελλάδα η κύρια ευθύνη για την παροχή ανοιχτής περίθαλψης σε ηλικιωµένους εναπόκειται στα ΚΑΠΗ, τα ΚΗΦΗ και στις Λέσχες Φιλίας του ήµου Αθηναίων. Τα ΚΑΠΗ ουσιαστικά αποτελούν την µοναδική πολιτική για την τρίτη ηλικία και διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια της πολιτείας να βοηθήσουν τα άτοµα της τρίτης ηλικίας να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις και τις αλλαγές που επέρχονται σε αυτή την περίοδο της ζωής τους. Γι αυτό, είναι ένας θεσµός που έχει γίνει ιδιαίτερα δηµοφιλής και επιτυχηµένος. Τα ΚΑΠΗ ξεκίνησαν την λειτουργία τους το 1984, ύστερα από νοµοθέτηµα του Υπουργείου Υγείας και Προνοίας. Ύστερα από σχεδόν 25 χρόνια λειτουργίας, στην χώρα µας λειτουργούν µέσω των ΟΤΑ πάνω από 900 κέντρα, κάτι το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα της αποδοχής τους. Πρωταρχικός στόχος των ΚΑΠΗ είναι η προάσπιση των κοινωνικών δικαιωµάτων των ηλικιωµένων µέσω της παραµονή τους στην κοινότητα και στην γειτονιά και η διατήρηση τους σε ενεργούς και δηµιουργικούς πολίτες, ώστε να αποφευχθεί η ιδρυµατική κλειστή περίθαλψη. Οι σκοποί των ΚΑΠΗ µπορούν να συνοψιστούν στους εξής: α) στην πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβληµάτων των ηλικιωµένων, προκειµένου να παραµείνουν ισότιµα και ενεργά µέλη στην κοινότητα τους του κοινωνικού συνόλου, β) στην διαφώτιση και στην συνεργασία του κοινωνικού 5

6 συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά µε τα θέµατα που αφορούν τους ηλικιωµένους και γ) στην πρωτογενή (εµβολιασµοί, συµβουλές για την αποφυγή ατυχηµάτων) και δευτερογενή πρόληψη (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση). Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται µέσα από µια σειρά από υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΚΑΠΗ. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, οργανώνονται διαλέξεις και επιµορφωτικά σεµινάρια για θέµατα που αφορούν και ενδιαφέρουν τους ηλικιωµένους, οργανώνονται ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, δηµιουργούνται εθελοντικές οµάδες και τέλος παρέχονται οδηγίες και συµβουλευτική για την φροντίδα και την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη τους. Από την άλλη πλευρά, τα ΚΗΦΗ αποτελούν σύγχρονες ανοικτές δοµές ηµερήσιας φιλοξενίας ηλικιωµένων, που δεν µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα. Τα ΚΗΦΗ προσφέρουν σηµαντικό έργο στην παροχή φροντίδας στους ηλικιωµένους αποσκοπώντας στην παραµονή τους στο οικείο περιβάλλον τους µε στόχο να ενισχύσουν την συνοχή της οικογένειας και να αποτρέψουν την ιδρυµατική περίθαλψη τους. Τα ΚΗΦΗ προσφέρουν υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας, προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης καθώς και προγράµµατα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των ηλικιωµένων. Τέλος, οι Λέσχες Φιλίας αποτελούν µια πρωτοβουλία του ήµου Αθηναίων και λειτουργούν σε επίπεδο συνοικίας. Ο σκοπός αυτού του θεσµού είναι παρεµφερής µε εκείνον των ΚΑΠΗ. Αποτελούν χώρο όπου οι ηλικιωµένοι µπορούν να έρθουν σε επαφή µε συνοµηλίκους, να ψυχαγωγηθούν και να περάσουν δηµιουργικά την µέρα τους. Ηµερήσιες εκδροµές, επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους, προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης, καθώς και προγράµµατα εργοθεραπείας και φυσιοθεραπείας περιλαµβάνονται στα προγράµµατα των Λεσχών Φιλίας. Επιπλέον, τα µέλη έχουν δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες των ηµοτικών Ιατρείων. Τα προγράµµατα αυτά έχουν µεγάλη απήχηση στον πληθυσµό της Αθήνας, όπου υπολογίζεται ότι ηµερησίως εξυπηρετούνται άτοµα. 6

7 Η λειτουργία των παραπάνω θεσµών αναµφισβήτητα προσφέρει σηµαντικές υπηρεσίες στα ηλικιωµένα άτοµα. Ωστόσο, η παροχή προστασίας και φροντίδας προς τους ηλικιωµένους µπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω µέσα από µια πιο συντονισµένη προσπάθεια σε συλλογικό επίπεδο. Σε µια πρώτη φάση, είναι βασική ανάγκη να διασυνδεθούν να ΚΑΠΗ και να προσφέρουν πιο συντονισµένες υπηρεσίες. Ωστόσο, για να καταστεί δυνατή η βελτίωση των υπηρεσιών, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ποιες είναι οι ανάγκες των ηλικιωµένων, τα ενδιαφέροντα τους και οι προσδοκίες τους από αυτούς τους θεσµούς. Μόνο αφού γίνουν οι ενδιαφερόµενοι σε αυτή την περίπτωση οι ηλικιωµένοι κοινωνοί µιας συλλογικής προσπάθειας θα είναι εφικτή η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Μέσα από την παρούσα έρευνα έγινε µια προσπάθεια να διερευνηθούν ακριβώς αυτές οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ηλικιωµένων, µε απώτερο στόχο να γίνει κατανοητό µε ποιο τρόπο/ους µπορούν οι παραπάνω στόχοι να επιτευχθούν. Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της έρευνας που έλαβε χώρα σε ένα ΚΑΠΗ στο Ηράκλειο Κρήτης. Στο επόµενο µέρος του άρθρου ακολουθεί η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολούθησε η έρευνα και παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν. Στο τελευταίο κοµµάτι του άρθρου γίνεται µια συζήτηση των ευρηµάτων καθώς και προτάσεις που πηγάζουν από αυτά. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 2.1 ειγµατοληψία Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 50 ατόµων από το σύνολο των 300 ενεργών µελών του ΚΑΠΗ Ν. Αλικαρνασσού. Το δείγµα επιλέχθηκε µε τυχαιοποιηµένη συστηµατική δειγµατοληψία, από το µητρώο των ενεργών µελών του ΚΑΠΗ, το οποίο διαµορφώθηκε για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης έπειτα από την επεξεργασία του µητρώου όλων των µελών του ΚΑΠΗ. Πιο συγκεκριµένα, επιλέξιµοι να συµµετέχουν στην µελέτη ήταν όλα τα ενεργά µέλη. Ως ενεργά µέλη θεωρήθηκαν όλα τα άτοµα που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες του ΚΑΠΗ και συµµετέχουν σε οµάδες και δραστηριότητες που διοργανώνει το ΚΑΠΗ µε µια ελάχιστη συχνότητα (π.χ. 2/5 συµµετοχής στις ετήσιες εκδροµές). Για τον προσδιορισµό τον επιλέξιµων µελών πραγµατοποιήθηκε διαλογή βάσει κριτηρίων στηριζόµενη στα µητρώα των υπηρεσιών του ΚΑΠΗ (π.χ. ιατρονοσηλευτική 7

8 υπηρεσία, φυσικοθεραπεία) και στα παρουσιολόγια που τηρούνται στις οµάδες που λειτουργούν στο ΚΑΠΗ (π.χ. οµάδες µπότζια, εκδροµών, χορωδίας). Από τον τελικό κατάλογο µε τα ενεργά µέλη που προέκυψε επιλέχθηκαν 50 άτοµα µε συστηµατική τυχαιοποιηµένη επιλογή. 2.2 ιαδικασία Συλλογής Πληροφοριών Η συλλογή των πληροφοριών πραγµατοποιήθηκε από σπουδαστές του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής τους άσκησης. Κατά τη συλλογή των πληροφοριών χρησιµοποιήθηκε ηµιδοµηµένο ερωτηµατολόγιο, για τη συµπλήρωση του οποίου υπεύθυνοι ήταν οι ίδιοι οι σπουδαστές αφού έλαβαν την απαραίτητη καθοδήγηση και εκπαίδευση από τον επόπτη. Η αυτοσυµπλήρωση του ερωτηµατολογίου αποφεύχθηκε δεδοµένης της ανοµοιογένειας στο µορφωτικό επίπεδο των συµµετεχόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση για συµµετοχή στη µελέτη ήταν η εκ των προτέρων ενηµέρωση των υποψηφίων συµµετεχόντων για την έρευνα και η προφορική συγκατάθεσή τους. Για το λόγο αυτό διαµορφώθηκε έντυπο ενηµέρωσης συµµετεχόντων, το οποίο περιελάµβανε πληροφορίες σχετικές µε την ιδιότητα και τον ρόλο των σπουδαστών, το χωροχρόνο, το σκοπό και τον τρόπο διεξαγωγής της µελέτης καθώς και ζητήµατα εµπιστευτικότητας, εχεµύθειας, τήρησης της ανωνυµίας και προοπτικής κοινοποίησης των αποτελεσµάτων µετά την ολοκλήρωση της µελέτης. Ο τόπος διεξαγωγής της έρευνας ήταν οι χώροι του ΚΑΠΗ. (κεντρικό κτίριο, παράρτηµα και αθλητικό κέντρο µπότζια). 2.3 Ερευνητικό Εργαλείο Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε ήταν ένα ηµιδοµηµένο ερωτηµατολόγιο, το οποίο κατασκευάστηκε για να εξυπηρετήσει το σκοπό της µελέτης και δοκιµάστηκε πιλοτικά σε µικρό αριθµό ηλικιωµένων προκειµένου να εκτιµηθεί ο βαθµός κατανόησής του. Για την κατασκευή του πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση και συζητήσεις µε επαγγελµατίες που εργάζονται µε την τρίτη ηλικία καθώς και µε ηλικιωµένους. Το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε 6 ενότητες και συνολικά 26 ερωτήσεις. Πιο συγκεκριµένα, η πρώτη ενότητα εξέταζε τα κοινωνικό δηµογραφικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων όπως την ηλικία, το 8

9 φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, το µορφωτικό επίπεδο, το επάγγελµα πριν από τη συνταξιοδότηση κ.α. Η δεύτερη ενότητα διερευνούσε µέσα από κλειστές ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ή διχοτοµικής απάντησης, το κοινωνικό δίκτυο των συµµετεχόντων όπως την ύπαρξη συγγενών σε κοντινή απόσταση, τη συχνότητα των επαφών µαζί τους, τον προσδιορισµό των ατόµων που φροντίζουν τον συµµετέχοντα σε περίπτωση ασθενείας, κ.α. Η τρίτη ενότητα εξέταζε τη σωµατική υγεία των συµµετεχόντων και µελών της οικογενείας τους καθώς και τη συναισθηµατική τους κατάσταση (συναισθηµατική διάθεση κατά τις δύο τελευταίες εβδοµάδες), µέσα από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών καθώς και µε κλίµακες διαβάθµισης τύπου Likert. Η τέταρτη ενότητα διερευνούσε τις τρέχουσες ασχολίες και τα ενδιαφέροντα των συµµετεχόντων µέσα από ερωτήσεις ανοικτού τέλους που περιελάµβαναν σειρά δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου (π.χ. ΜΜΕ, ανάγνωση βιβλίων, ανατροφή εγγονιών). Η πέµπτη ενότητα εκτιµούσε το βαθµό και την πηγή ενηµέρωσης καθώς και τους λόγους και το βαθµό συµµετοχής των ηλικιωµένων στις υπηρεσίες του ΚΑΠΗ (π.χ. ιατρονοσηλευτική υπηρεσία) και στις δραστηριότητές του (π.χ. εκδροµές, διαλέξεις, εκδηλώσεις).. Η έκτη και τελευταία ενότητα αναφερόταν σε ζητήµατα σχετικά µε τον τόπο διαµονής και διερευνούσε µέσα από ανοικτές ερωτήσεις, τα προβλήµατα της περιοχής και τις προτεινόµενες λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης µέσα από αναµνήσεις θετικών εµπειριών από τη διαβίωση στο παρελθόν. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από την επεξεργασία των κοινωνικο-δηµογραφικών χαρακτηριστικών (Πίνακας 1) προκύπτει ότι οι 26 (52%) από τους συµµετέχοντες ήταν άντρες, η µέση ηλικία τους ήταν τα 72 έτη, στην πλειοψηφία τους ήταν έγγαµοι (76%) και είχαν κατά µέσο όρο 3 παιδιά. Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων ήταν απόφοιτοι δηµοτικής εκπαίδευσης (76%) και τα πιο συχνά επαγγέλµατα που ασκούσαν πριν από τη συνταξιοδότησή τους ήταν του οικοδόµου, του γεωργού, του οδηγού και της νοικοκυράς. Οι 36 (72%) από τους ερωτώµενους ήταν ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ και οι 11 (22%) στον ΟΓΑ. Οι (96%) δήλωσαν ότι διαµένουν σε ιδιόκτητη κατοικία και οι (84%) σε µονοκατοικία. Αναφορικά µε το κοινωνικό δίκτυο προέκυψε ότι το 24% έµενε µόνο του και το 56% συµβίωνε µε 1 επιπλέον άτοµο στο ίδιο σπίτι. Οι (82%) ανέφεραν ότι έχουν συγγενείς 9

10 σε κοντινή απόσταση και οι 33 (66%) ότι δέχονται καθηµερινά επισκέψεις από τους στενούς συγγενείς τους. Οι 33 (66%) δήλωσαν ότι δέχονται τη φροντίδα των παιδιών τους σε περίπτωση ανάγκης ή ασθένειας και οι 28 (56%) τη φροντίδα του / της συζύγου. Όσον αφορά στη σωµατική υγεία των συµµετεχόντων, η πλειοψηφία ανέφερε ότι αντιµετωπίζει κυκλοφορικά (70%) και µυοσκελετικά προβλήµατα (38%) µε κυριότερα την αρτηριακή υπέρταση (50%), το ζάχαρο (38%), τα καρδιολογικά προβλήµατα (26%), τα αρθριτικά (24%) και το αυχενικό (22%). Τα κυκλοφορικά και τα µυοσκελετικά προβλήµατα αναφέρθηκαν ως συχνότερα προβλήµατα των στενών συγγενών από το 46% και το 26% των συµµετεχόντων αντίστοιχα. Από την κλίµακα που αφορούσε στη συναισθηµατική κατάσταση των συµµετεχόντων προέκυψε ότι το 48-52% των ερωτώµενων ανέφεραν ότι τον περισσότερο καιρό έως πάντα αισθάνονται α) χαρούµενοι και µε καλή διάθεση, β) φρέσκοι και ξεκούραστοι, και γ) ότι η καθηµερινή τους ζωή έχει γεµίσει µε πράγµατα που τους ενδιαφέρουν. Στην ερώτηση που αφορούσε στο βαθµό που οι συµµετέχοντες αισθάνονται δραστήριοι και γεµάτοι ενέργεια, το 68% δήλωσε ότι έχει τη συγκεκριµένη διάθεση τον περισσότερο καιρό έως κάθε µέρα. Στις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, το 58% των ηλικιωµένων δήλωσαν ότι αφιερώνουν τον περισσότερο χρόνο τους στην ενηµέρωση και ψυχαγωγία από τα Μ.Μ.Ε., το 44% σε συναντήσεις µε φίλους και σε περιπάτους, το 42% στο νοικοκυριό, το 34% σε κηπουρικές- αγροτικές εργασίες, το 20% στην ανατροφή των εγγονιών, ενώ πολύ µικρό ποσοστό ανέφερε την ανάγνωση βιβλίων, τη συµµετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Κανένας συµµετέχοντας δεν ανέφερε προσφορά εθελοντικής εργασίας. Ως βασικότεροι λόγοι εγγραφής στο ΚΑΠΗ, αναφέρθηκαν η ιατροφαρµακευτική φροντίδα από το 34%, η ανάγκη για κοινωνική επαφή από το 26%, η ψυχαγωγίαενηµέρωσή από το 14%, η µοναξιά από το 10% και η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου από το 10%. Τέλος, 4% των συµµετεχόντων ανέφεραν ότι παρακινήθηκαν από κάποιο φίλο ή συγγενή, ενώ 2% ανέφεραν διάφορους λόγους όπως ότι το Κ.Α.Π.Η. θεωρείται αυτονόητο από τη στιγµή που συνταξιοδοτηθούν, κ.τ.λ. 10

11 Όσον αφορά στη χρήση των υπηρεσιών του Κ.Α.Π.Η., το 26% ανέφερε ότι απευθύνεται στην κοινωνική λειτουργό, το 86% στο ιατρο- νοσηλευτικό προσωπικό και το 40% στο φυσιοθεραπευτή. Από τις οµάδες που δραστηριοποιούνταν στο ΚΑΠΗ τη µεγαλύτερη συµµετοχή βρέθηκε να συγκεντρώνει η οµάδα εκδροµής (30%) µε αµέσως επόµενη την οµάδα µπότζια (28%) ενώ τα υψηλότερα ποσοστά αποχής συγκέντρωνε η οµάδα αλληλοβοήθειας (94%) και η οµάδα χορωδίας (94%). Στις εκδηλώσεις- διαλέξεις που διοργανώνονται από το Κ.Α.Π.Η., το 66% δήλωσε ότι συµµετέχει συχνά έως πολύ συχνά. Σχετικά µε το ποιες επιπλέον δραστηριότητες-υπηρεσίες θα επιθυµούσαν οι ηλικιωµένοι να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες του Κ.Α.Π.Η., 80% δεν ανέφερε κάτι συγκεκριµένο, ενώ ανάµεσα στις προτάσεις που έκαναν τα υπόλοιπα µέλη του Κ.Α.Π.Η., ήταν η δηµιουργία µιας οµάδας αλληλοβοήθειας όπως λειτουργούσε παλιότερα και επισκέπτονταν ηλικιωµένα άτοµα, φυλακισµένους και άλλα άτοµα που είχαν ανάγκες. Επίσης, κάποια µέλη πρότειναν ένα ξεχωριστό χώρο για τις οµιλίες που οργανώνονται από το Κ.Α.Π.Η., καθώς και την δηµιουργία µίας οµάδας µαγειρικής-ζαχαροπλαστικής ή οµάδα οικοκυρικής και µια οµάδα περιπάτουπεζοπορίας. Ως κυριότερα προβλήµατα της περιοχής αναφέρθηκαν από το 44% των συµµετεχόντων η ηχορύπανση εξαιτίας του µεγάλου αριθµού αυτοκινήτων και φορτηγών καθώς και το αεροδρόµιο. Επίσης, σηµαντικό πρόβληµα για τους περισσότερους βρέθηκε να αποτελεί η καθαριότητα των δηµόσιων χώρων και η κακή κατάσταση του οδοστρώµατος που αποτελούν ένα καθηµερινό κίνδυνο ατυχηµάτων για τους κατοίκους της περιοχής. Τέλος, υπογραµµίστηκε η ύπαρξη κεραιών κινητής τηλεφωνίας κοντά σε κατοικήσιµες περιοχές, η οποία βρέθηκε να αποτελεί σοβαρό πρόβληµα για τους κατοίκους της περιοχής. Οι περισσότεροι από τους ερωτώµενους εξέφρασαν την ανάγκη δηµιουργίας περισσότερων πάρκων, την ύπαρξη συχνότερης συγκοινωνίας καθώς και την αύξηση των εµπορικών καταστηµάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά στην περιοχή. 11

12 3.1 ιαφορές των συµµετεχόντων µε βάση το φύλο Σύµφωνα µε την κατανοµή των συµµετεχόντων ως προς το φύλο προέκυψε ότι το 73,1% των ανδρών και το 50% των γυναικών ανήκαν στην ηλικιακή οµάδα 70 έως 79 έτη. Το 41,7% των γυναικών ήταν χήρες ή διαζευγµένες και το 7,7% από τους άνδρες βρισκόταν σε κατάσταση χηρείας. Το 3,8% των ανδρών και αντίστοιχα το 8,3% των γυναικών δεν είχε αποκτήσει κανένα παιδί. Το 38,5% των ανδρών και το 16,6% των γυναικών είχε τέσσερα ή περισσότερα παιδιά. Το 84,6% των ανδρών και το 66,7% των γυναικών είχαν εκπαίδευση επιπέδου δηµοτικού. Το ποσοστό των αναλφάβητων γυναικών βρέθηκε να είναι 29,2%, ενώ κανένας αναλφάβητος δεν βρέθηκε µεταξύ των ανδρών. Το 66,7% των γυναικών ασχολούνταν αποκλειστικά µε τα οικιακά ενώ το 33,3% ακολούθησε κάποιο άλλο επάγγελµα. Αντίστοιχα, το 46,2% των ανδρών ήταν οικοδόµοι και το 53,3% ασχολούνταν µε διαφορετική εργασία. Το 11,5% των ανδρών ζούσαν µόνοι και 37,5% των γυναικών. Οι άνδρες που ανέφεραν ότι µένουν µαζί µε ένα επιπλέον άτοµο άγγιζαν το 73,1%, ενώ οι γυναίκες το 37,5%. Το 80,8% από τους άνδρες δήλωσε ότι δέχεται την φροντίδα της συζύγου και το 61,5% τη φροντίδα των παιδιών, ενώ αντίθετα στις γυναίκες το 29,2% ανέφερε ότι δέχεται την φροντίδα του συζύγου και το 70,8% των παιδιών. Όσον αφορά στα προβλήµατα σωµατικής υγείας, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες βρέθηκαν κυρίως να υποφέρουν από κυκλοφορικό (άνδρες 61.5%, γυναίκες 79.2%) ενώ οι γυναίκες βρέθηκαν σε αντίθεση µε τους άνδρες να υποφέρουν σε µεγάλο βαθµό και από µυοσκελετικά προβλήµατα (άνδρες 19,2%, γυναίκες 58,3%). Σχετικά µε την συναισθηµατική κατάσταση των συµµετεχόντων για την εβδοµάδα που προηγήθηκε της συνέντευξης φαίνεται ότι το 69,3% των ανδρών αισθάνονταν χαρούµενοι πολύ συχνά έως καθηµερινά ενώ για τις γυναίκες το ποσοστό είναι 33,3%. Το 73,1% από τους άνδρες και το 25% από τις γυναίκες αισθάνονταν χαλαροί και ήρεµοι µε την ίδια συχνότητα. Επιπλέον το 65,4% των ανδρών παρουσιάζονταν πολύ συχνά έως καθηµερινά φρέσκοι και ξεκούραστοι και οι γυναίκες σε ποσοστό 29,2%. Το 8,3% των γυναικών ανέφερε ότι συµµετέχει στην οµάδα χορωδίας αντίθετα µε τους άνδρες που συµµετέχουν µε ποσοστό 3,8%. Στην οµάδα µπότζια συµµετέχει το 42,3% των ανδρών και το 12,5% των γυναικών, Τέλος στην οµάδα γυµναστικής συµµετέχει το 19,2% των ανδρών και το 25% των γυναικών. 12

13 Το 23,1% των ανδρών και το 8,3% των γυναικών απευθύνεται στην κοινωνική λειτουργό του Κ.Α.Π.Η., το 80,8% των ανδρών απευθύνεται στις ιατροκοινωνικές υπηρεσίες, όπως και το 91,7% των γυναικών. Ακόµη το ποσοστό των ανδρών που απευθύνονται για την φυσιοθεραπεία ανέρχεται στο 38,5% και των γυναικών στο 41,7%. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μέσα από τα παραπάνω αποτελέσµατα, οδηγούµαστε στην διαµόρφωση συγκεκριµένων προτάσεων και πολιτικών αναφορικά µε την κάλυψη των αναγκών των ηλικιωµένων. Αυτό που πρέπει να λάβουµε υπόψη µας είναι ότι ο κάθε άνθρωπος αντιµετωπίζει τις ανάγκες του µε διαφορετικό τρόπο, οπότε οι µέθοδοι αντιµετώπισης µπορούν να είναι ποικίλοι (Rott and Thomas, 1991). Οι προτάσεις που γίνονται από την παρούσα έρευνα αποσκοπούν στο να προσφέρουν προτάσεις και καλύτερη ενηµέρωση όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των ΚΑΠΗ, ώστε να γίνουν πιο παραγωγικά και λειτουργικά για τους ηλικιωµένους. Αυτές οι προτάσεις συζητούνται σε αυτό το σηµείο. Σε ένα πρώτο πλαίσιο, η έρευνα κατέδειξε ότι υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός µοναχικών ατόµων (ποσοστό 25% του δείγµατος). Παράλληλα, παρατηρήθηκε το φαινόµενο ότι µεγάλο ποσοστό των ερωτώµενων εµφανίζει συναισθηµατική έκπτωση και απουσία ενδιαφερόντων στην καθηµερινή του ζωή. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ηλικιωµένων εξέφρασε την ανάγκη για περισσότερη επικοινωνία. Παρ όλα αυτά, ένα µεγάλο ποσοστό δεν συµµετέχει στις οµάδες επιτροπές που λειτουργούν στα Κ.Α.Π.Η, γεγονός που πιθανόν να προκύπτει εξαιτίας των διαφορετικών ενδιαφερόντων των ηλικιωµένων ή της ελλιπούς ενηµέρωσης τους σχετικά µε τα διαθέσιµα προγράµµατα. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι καθώς οι συνθήκες των ηλικιωµένων αλλάζουν, αντίστοιχα διαφοροποιούνται και τα πράγµατα ή οι ασχολίες που κάνουν τη ζωή τους ευχάριστη (Slater 2003, σελ.91). Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κοινωνικός λειτουργός θα πρέπει να εργαστεί ώστε να ενισχύσει την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ηλικιωµένου, στοχεύοντας στην καλύτερη διαπροσωπική επικοινωνία και δηµιουργία σχέσεων φιλίας και συµµετοχής µέσα από τις διάφορες οµάδες εργασίας. Σκοπός του κοινωνικού λειτουργού θα πρέπει να είναι η ενδυνάµωση το ατόµου καθώς και 13

14 ενισχύει το «Εγώ» του και το κινητοποιεί, έτσι ώστε να µπορεί να νιώθει δυνατός να λειτουργήσει ποιοτικά στις οµάδες, αρχικά, αλλά και στην κοινωνία, γενικότερα. Ωστόσο, η παραπάνω διαπίστωση έρχεται σε αντίθεση µε όσα έχουν υποστηριχθεί στην ελληνική βιβλιογραφία, σύµφωνα µε την οποία τα ΚΑΠΗ αποτελούν χώρο συνάντησης και συναναστροφής των ηλικιωµένων (Τσαούσης και Χατζηγιάννη, 1990: 69). Η έρευνα κατέδειξε ότι η πλειοψηφία των συµµετεχόντων απευθύνεται στο ΚΑΠΗ για την ιατρικό νοσηλευτική φροντίδα ή φυσιοθεραπεία. Τα δεδοµένα αυτά µας επιτρέπουν να ισχυριστούµε ότι τα Κ.Α.Π.Η µε την παρούσα µορφή και λειτουργία τους δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν πλήρως σε µία αρκετά µεγάλη µερίδα των ηλικιωµένων. Ένα τέτοιο συµπέρασµα δεν ακυρώνει σε καµία περίπτωση το σηµαντικό ρόλο τους, αλλά αντίθετα έρχεται να ισχυροποιήσει την πεποίθηση ότι µπορούν και πρέπει να διαδραµατίσουν έναν πιο ενεργό και δηµιουργικό ρόλο, σύµφωνα µε τις ανάγκες της κάθε κοινωνίας. ηλαδή, το ζητούµενο πρέπει να είναι η παροχή πιο ολοκληρωµένων και συντονισµένων υπηρεσιών, οι οποίες θα λαµβάνουν υπ όψη τους το σύνολο των θεµάτων/προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι ηλικιωµένοι και όχι η πλειοψηφία των συµµετεχόντων να απευθύνεται στο ΚΑΠΗ για την ιατρικό νοσηλευτική φροντίδα ή φυσιοθεραπεία, όπως κατέδειξε η έρευνα. Η πρόταση που γίνεται µέσα από την παρούσα έρευνα είναι η ανάγκη να υπάρξει µια σύνδεση µεταξύ διαφορετικών προγραµµάτων φροντίδας των ηλικιωµένων και να λειτουργήσουν παράλληλα ή συνοδευτικά µε τα ΚΑΠΗ, όπως τα προγράµµατα «Βοήθειας στο Σπίτι», η προώθηση του θεσµού των κοινωνικών βοηθών και η κατ οίκον νοσηλεία. Επιπλέον, µέσα στο ίδιο πλαίσιο παροχών, υπηρεσίες που θα µπορούσαν να προσφέρονται στους ηλικιωµένους αποσκοπώντας στην ασφάλεια και στην διατήρηση της ποιότητας ζωής τους είναι και οι ακόλουθες: Οι Υπηρεσίες Προσωπικής Φροντίδας, οι Υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας, η Φροντίδα του Σπιτιού ή ακόµα και οι Υπηρεσίες µε το Φαγητό παράδοσης κατ οίκον (Internet 2). Με αυτό τον τρόπο, οι ανάγκες των ηλικιωµένων θα µπορούν να εξυπηρετούνται πιο ολοκληρωτικά και µε µεγαλύτερη επιτυχία. Επιπλέον, µια τέτοια ενέργεια συµβάλλει στην δηµιουργία µιας κοινής και συντονισµένης πολιτικής γύρω από τα προβλήµατα των ατόµων της τρίτης ηλικίας, µια ενέργεια που µπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές αναφορικά µε τις παρεχόµενες προς τους ηλικιωµένους υπηρεσίες. 14

15 Στον αντίποδα αυτών των συµπερασµάτων παρατηρήθηκε ότι οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες δέχονται την φροντίδα των παιδιών τους είτε του/της συζύγου σε περίπτωση ασθένειας. Αυτό αποτελεί απτή απόδειξη ότι ο θεσµός της ελληνικής οικογένειας παραµένει ισχυρός, όπως άλλωστε και οι δεσµοί µεταξύ των µελών της, παρόλο που οι έντονες διαφοροποιήσεις στον τρόπο ζωής και στην νοοτροπία των ανθρώπων έχουν κάνει την οικογένεια απρόθυµη να ανταποκριθεί στη συγκεκριµένη ευθύνη (Κωσταρίδου-Ευκλείδη 1999, σελ.48). Συγχρόνως, έγινε φανερό ότι η πλειοψηφία των συµµετεχόντων περιβάλλεται από ένα ισχυρό κοινωνικό δίκτυο από το οποίο µπορεί να δεχτεί βοήθεια. Έτσι, παρ όλο το γεγονός ότι αρκετοί ηλικιωµένοι αντιµετωπίζουν την µοναξιά, γίνεται σαφές ότι ακόµα υπάρχουν οι απαραίτητες δοµές που τους αποτρέπουν από την περιθωριοποίηση, ενώ παράλληλα ενισχύουν την κοινωνικοποίηση τους. Παρ όλα αυτά, έρευνες έχουν δείξει ότι όταν τα µέλη µιας οικογένειας προσφέρουν την φροντίδα τους σε ηλικιωµένους πιθανότατα να προκληθούν αρνητικές επιδράσεις στην ψυχική και φυσική ευεξία των µελών της οικογένειας (Grbich 2001, Rossi 2004). Γι αυτό, οι παροχές από τις κοινωνικές υπηρεσίες προς τους ηλικιωµένους πρέπει να στοχεύουν και στην αυτονοµία για τα µέλη της οικογένειας και το οικογενειακό δίκτυο (Blomberg 2008) καθώς και στην ενθάρρυνση να διατηρούν τις φιλίες τους ή να δηµιουργούν νέες (Slater 2003, σελ.211), αφού οι κοινωνικές επαφές συνδέονται µε την ψυχική και σωµατική ευεξία (Κωσταρίδου-Ευκλείδη 1999, σελ.213). Όπως υποστηρίχθηκε νωρίτερα, ο θεσµός των Κ.Α.Π.Η έχει κριθεί ως απαραίτητος για την συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα οπότε, η θωράκιση αυτού του θεσµού αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Επιπρόσθετα, τα κοινωνικο-δηµογραφικά δεδοµένα της έρευνας µας επιτρέπουν να προβούµε σε µια σειρά συµπερασµάτων και προτάσεων αναφορικά µε την λειτουργία των Κ.Α.Π.Η. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται στον γυναικείο πληθυσµό. Αρχικά παρατηρήθηκε ότι ένα µεγάλο ποσοστό γυναικών βρίσκεται σε κατάσταση χηρείας. Αυτό σηµαίνει ότι οι γυναίκες πιθανότατα έχουν περισσότερο χρόνο από τους άνδρες να εµπλακούν σε δραστηριότητες στα Κ.Α.Π.Η. Εποµένως, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την οµάδα ηλικιωµένων, ώστε να γίνει και ο απαραίτητος σχεδιασµός στα προγράµµατα που υπάρχουν στα Κ.Α.Π.Η. ηλαδή, πρέπει να υπάρχει ένας προγραµµατισµός σχετικά µε την υλοποίηση διαφορετικών µορφών παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις επιθυµίες του κάθε ηλικιωµένου (Edebalk and Svensson 2005 as cited in Blomberg). 15

16 Επιπλέον, τα δεδοµένα της έρευνας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι γυναίκες αποτελούν µια ιδιαίτερη οµάδα, η οποία πρέπει να τύγχει ιδιαίτερης προσοχής και µεταχείρισης µέσα στα πλαίσια της φροντίδας των ηλικιωµένων, σε σύγκριση µε τους άνδρες. Κατ αρχήν, έγινε γνωστό ότι οι αναλφάβητες γυναίκες είναι περισσότερες σε σχέση µε τους άντρες. Επίσης, στην πλειοψηφία τους οι άνδρες διαµένουν στο ίδιο σπίτι τουλάχιστον µε άλλο ένα άτοµο σε αντίθεση µε τις γυναίκες των οποίων το 1/3 ζουν µόνες. Ακόµα, οι γυναίκες βρίσκονται σε χειρότερη συναισθηµατική κατάσταση σε σχέση µε τους άνδρες, κάτι το οποίο επιτείνεται από το γεγονός ότι οι γυναίκες βιώνουν τον ύστερο βίο για µεγαλύτερο διάστηµα από τους άνδρες (Slater 2003, σελ.90). Επιπλέον, οι γυναίκες αντιµετωπίζουν περισσότερα σωµατικά προβλήµατα σε σχέση µε τους άντρες, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από την διεθνή βιβλιογραφία (Gee and Kimball 1987). Αυτά τα δεδοµένα µας οδηγούν στο να κατανοήσουµε ότι ο σχεδιασµός των προγραµµάτων στα ΚΑΠΗ θα πρέπει να έχει σαν αρχή και σαν επίκεντρο του τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι γυναίκες, εφ όσον αποτελούν µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού και έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως κατέδειξε η έρευνα. Μέσα από αυτή την επισήµανση σκοπεύουµε να γίνει κατανοητό ότι µόνο εφ όσον βάλλουµε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος µας τις πραγµατικές ανάγκες της οµάδας ενδιαφέροντος, π.χ. τους ηλικιωµένους ή πιο συγκεκριµένα τις ηλικιωµένες γυναίκες, είναι δυνατόν να φτάσουµε σε καλύτερη λειτουργία των οργανισµών/θεσµών και εν τέλει να οδηγηθούµε στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών. Στην παρούσα έρευνα έγινε µια προσπάθεια να κατανοήσουµε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ηλικιωµένων, αφού µόνο µέσα από την κατανόηση της προσωπικών αναγκών του κάθε ανθρώπου θα µπορέσουµε να προβούµε σε βελτιώσεις των παρεχόµενων υπηρεσιών (Kane and Kane 1981, σελ.271) και εν τέλει να οδηγηθούµε σε προτάσεις που αποσκοπούν στην καλύτερη και πιο συντονισµένη λειτουργία των ΚΑΠΗ. Οι προτάσεις που γίνονται σε αυτό το άρθρο στοχεύουν στο να διατηρήσουν τους ηλικιωµένους όσο το δυνατόν πιο δραστήριους και ανεξάρτητους, προκειµένου να είναι οι κύριοι των εαυτών τους (Καλαϊτζή 2004, σελ.19). Τέλος, προτείνεται παρόµοιες έρευνες να πραγµατοποιούνται στα εκάστοτε ΚΑΠΗ, εφ όσον µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εργαλείο βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών σε καθένα από αυτά. 16

17 Ελληνική Βιβλιογραφία Καλαιτζή, Σ. (2004) Οδηγός Φροντίδας Ηλικιωµένων Γονιών. Νέα Ιωνία: Εκδόσεις Mendor. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (1999) Θέµατα Γηροψυχολογίας και Γεροντολογίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Slater, R. (2003) Γηρατειά. «Θλιµµένος Χειµώνας ή εύτερη Άνοιξη;». Η ψυχολογία της γήρανσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Τσαούσης., και Χατζηγιάννη Α., (1990) Κοινωνικές και χωροταξικές προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΑΠΗ ως θεσµού σύνδεσης των ηλικιωµένων µε την κοινότητα, Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήµιο / ΚΕΚΜΟΚΟΠ. Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία Blomberg, Staffan (2008) The specialisation of needs-assessment in Swedish municipal care for older people: the diffusion of a new organisational model, European Journal of Social Work, Volume 11, Issue 4 December 2008, pages Gee, E.M. and Kimball, M.M. (1987) Women and Aging. Toronto: Butterworth. Grbich C, Parker D, Maddocks I: The emotions and coping strategies of caregivers of family members with a terminal cancer. J Palliat Care 2001, 17(1):30-6. Grunfeld E, Coyle D, Whelan T, Clinch J, Reyno L, Earle CC, Willan A, Viola R, Coristine M, Janz T, Glossop R: Family caregiver burden: results of a longitudinal study of breast cancer patients and their principal caregivers. Canadian Medical Association Journal 2004, 170(12): James AM: Closing Rural Hospitals in Saskatchewan: On the road to wellness? Social Science and Medicine 1999, 49: Kane, R.A. and Kane, R.L. (1981) Assessing The Elderly. A practical Guide to Measurement. Toronto: Lexington Books MacBride-King J: Caring about caregiving: The eldercare responsibilities of Canadian workers and the impact on employers Ottawa: Conference Board of Canada; Rossi FS, Cardillo V, Vicario F, Balzarini E, Zotti AM: Advanced cancer at home: care giving and bereavement. Palliat Med 2004, 18(2): Rott, C. and Thomas, H. (1991) Coping in longitudinal perspective: findings from the Bonn Longitudinal Study on Aging. Journal of Cross-Cultural Gerontology, 6: Stajduhar KI: Examining the perspectives of family members involved in the delivery of palliative care at home. J Palliat Care 2003, 19:

18 WHO, World Health Organization: Cities and the Population Issue. 44th World Health Assembly, Technical Discussion 7, background document. Geneva Πηγές από Internet 1. Retrieved 2009 from 2. Retrieved 2010 from 18

19 Πίνακας 1. Κατανοµή των συµµετεχόντων ως προς τα κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά τους ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-- ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (n=50) ΦΥΛΟ Άντρας 26 (52%) Γυναίκα 24 (48%) ΗΛΙΚΙΑ (28%) (62%) (10%) ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ηµοτικό 38 (76%) Γυµνάσιο 5 (10%) Καθόλου Εκπαίδευση 7 (14%) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΚΑ 36 (72%) ΤΕΒΕ 1 (2%) ΟΓΑ 11 (22%) ΑΛΛΟ 2 (4%) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έγγαµος Σε συµβίωση 38 (76%) ιαζευγµένος Σε διάσταση 1 (2%) Χήρος 11 (22%) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ ΙΩΝ 0 3 (6%) 1 3 (6%) 2 14 (22%) 3 16 (32%) (28%) 19

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανίχνευση Οµάδας υψηλού κινδύνου για άνοια σε άτοµα των 65 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1 2 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Καρασσαβίδης Σάββας. Καθηγητής (Επιβλέπων) Μηνασίδου Ευγενεία Καθηγήτρια ρ. Μπελλάλη Θάλλεια Επικ. Καθηγήτρια 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές Διονύσης Μπαλούρδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασιλική Δημητρακοπούλου 1, Φώτιος Δρουγκελίδης 2, Ιωάννα Κουτσοβασίλη 3, Δωροθέα Λούκρη 4, Δανάη Παπαχρονοπούλου 5, Μαρία Χρονοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία. ιερεύνηση αναγκών για στήριξη τοποθέτησης στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο Πτυχιακή Εργασία Αμανατίδου Ευθυμία Καραμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (15-18 ΕΤΩΝ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (15-18 ΕΤΩΝ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ. ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (15-18 ΕΤΩΝ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης. Η περίπτωση των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάγκες της οικογένειας κατά τη νοσηλεία του ασθενούς στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Κυπρούλα X Αλεξάντρου

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές Copyright 2008 Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Πάσης Τάξεως) Κολοκοτρώνη 102-104 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 210 4133743-4,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ AM: 3624 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Γιώργος Πυνηρτζής ηµήτρης Γαργαλιάνος

Επιµέλεια: Γιώργος Πυνηρτζής ηµήτρης Γαργαλιάνος Επιµέλεια: Γιώργος Πυνηρτζής ηµήτρης Γαργαλιάνος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού, σε συνεργασία µε το ηµοτικό Αθλητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Μαρούλα Κανταράκη

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Μαρούλα Κανταράκη ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Μαρούλα Κανταράκη Αθήνα 1999 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Το Εννοιολογικό πλαίσιο Όπως πληροφορούµαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα