ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ Γηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ πκβνχισλ ηαδηνδξνκίαο ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΤΡΟ ΚΡΗΒΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ ΑΚΡΗΒΖ ΜΑΝΟΤ Α.Μ.: 252 ΠΑΣΡΑ

2 Δπραξηζηίεο ΠξΠπξν Με ηελ πεξάησζε ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο λνηψζσ ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ φινπο απηνχο πνπ κε βνήζεζαλ, ν θαζέλαο κε ηνλ δηθφ ηνπ κνλαδηθφ ηξφπν, ζε απηή ηελ πξνζπάζεηά κνπ. Θέισ λα επραξηζηήζσ πνιχ ηνλ επηβιέπνληα Καζεγεηή θ. πχξν Κξίβα, γηα ηνλ ρξφλν πνπ κνπ αθηέξσζε θαζφιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο. Δπίζεο, ηνλ επραξηζηψ γηα φια φζα έκαζα δίπια ηνπ θαη γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα ηα κάζσ. Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα ππφινηπα κέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο κνπ, Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Ησάλλε Κακαξηαλφ, θαη ηνλ Λέθηνξα θ. ηέθαλν Βαζηιφπνπιν, γηα ηα ζρφιηά ηνπο θαη γηα ηηο γλψζεηο πνπ απνθφκηζα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ. Έλα κεγάιν "επραξηζηψ" νθείισ ζηνλ θ. Γεκήηξε Γεσξγηάδε, ν νπνίνο, φληαο πάληα πνιχ πξφζπκνο, κνπ έδσζε πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. Θα ήηαλ παξάιεηςή κνπ λα κελ επραξηζηήζσ ηνπο δεθαηξείο πκβνχινπο ηαδηνδξνκίαο ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ), (ησλ νπνίσλ ηα νλφκαηα δελ κπνξψ λα αλαθέξσ γηα δενληνινγηθνχο ιφγνπο), νη νπνίνη πξνζπκνπνηήζεθαλ λα κε βνεζήζνπλ ζην εξεπλεηηθφ κνπ έξγν θαη έδεημαλ δήιν λα ην θάλνπλ απηφ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Σέινο επραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη αλνρή πνπ κνπ παξείρε θαη πάλσ απφ φινπο, ηελ θφξε κνπ γηα ην πνιχηηκν ρξφλν πνπ ηεο ζηέξεζα. 1

3 ΠΡΟΛΟΓΟ ηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχνπκε ηηο απφςεηο 13 πκβνχισλ ηαδηνδξνκίαο ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ), πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε αλ ν ηξφπνο πνπ δνκνχλ θαη αζθνχλ ην ξφιν ηνπο ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ αθνξκή, αιιά θαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα λα δηεμάγνπκε απηήλ ηελ έξεπλα ππήξμε αθελφο νη εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε, νη νπνίεο ηελ έρνπλ θαηαζηήζεη ηδηαίηεξα επίθαηξε, θαη αθεηέξνπ ε απνπζία αληίζηνηρεο δηεξεχλεζεο ζην ζεζκφ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ηαδηνδξνκίαο ζηα ΓΔ. Δπηπιένλ, ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ θαη ν πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο έξεπλαο, ιφγσ ηεο καθξφρξνλεο ζπζηεκαηηθήο ελαζρφιεζεο κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ηε αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα ζρεδηαζζεί, λα νξγαλσζεί, λα πινπνηεζεί αιιά θαη λα αμηνινγεζεί έλα πξφγξακκα πκβνπιεπηηθήο ηαδηνδξνκίαο πνπ εθαξκφδεηαη ζηα.γ.δ., απαηηείηαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο ππεξεζίαο ηεο πκβνπιεπηηθήο γηα ηε ζηαδηνδξνκία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε νπνία απνηειεί κηα ζεκειηψδε, ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. Άξα νη πην αξκφδηνη γηα λα εθθξάζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο πκβνπιεπηηθήο ηαδηνδξνκίαο ζηα ΓΔ είλαη νη ίδηνη νη χκβνπινη ηαδηνδξνκίαο, θαζψο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν χκβνπινο ηαδηνδξνκίαο αζθεί ην έξγν ηνπ ζρεηίδεηαη αθελφο κε ην πψο αληηιακβάλεηαη ηελ έλλνηα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ θαιείηαη λα εθαξκφζεη θαη, αθεηέξνπ, κε ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί. ρεηίδεηαη, επίζεο, κε ην ρψξν ζηνλ νπνίν ν ζχκβνπινο παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ (ζρνιηθή κνλάδα, θνξέαο ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο, αλεμάξηεηε ππεξεζία θ.ιπ.), ην εηδηθφ θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη θαη ζπκβάιεη ζηε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη νδεγεί ζηε δηακφξθσζε ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ζηεξίμεη λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο, λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ αληηκεησπίδνπλ ζε πξνζσπηθφ ή επαγγεικαηηθφ επίπεδν, λα δηεπθνιπλζνχλ ζηελ νκαιφηεξε έληαμε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αλ είλαη άλεξγνη. 2

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Γηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ πκβνχισλ ηαδηνδξνκίαο ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηα ρνιεία Γεχηεξεο επθαηξίαο. Ακριβή Μάνου ΠΑΤΡΑ, 2011 Δπηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ πκβνχισλ ηαδηνδξνκίαο ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ) ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ. Γηεξεπλάηαη πσο ε εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή δηαδξνκή ησλ πκβνχισλ ηαδηνδξνκίαο ζηα ΓΔ επεξεάδεη ηελ ηδηφηεηα θαη ην ξφιν ηνπο. Πνηα ε αληίιεςε ησλ πκβνχισλ ηαδηνδξνκίαο γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ ξφινπ ηνπο, ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηα ΓΔ. Πσο νη αληηιήςεηο γηα ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη ην πιαίζην ηνπ ζεζκνχ ηεο πκβνπιεπηηθήο ηαδηνδξνκίαο ζηα ΓΔ, (ζρέζεηο ησλ πκβνχισλ ηαδηνδξνκίαο ηφζν κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπηέο, φζν θαη κε ην ΗΓΔΚΔ, ηνπο άιινπο θνξείο εμππεξέηεζεο ελειίθσλ θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία), επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηα ΓΔ. Πνηεο νη απφςεηο ησλ πκβνχισλ ηαδηνδξνκίαο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηεο πκβνπιεπηηθήο ηαδηνδξνκίαο ζηα ΓΔ φζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη πνηεο νη πξνηάζεηο ηνπο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζεζκνχ πνπ έρνπλ λα θαηαζέζνπλ. Υξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, ε νπνία απνβιέπεη ζηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ησλ ζπκβνχισλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. Δμεηάδεηαη επίζεο, ε ζπκβνιή ηεο πκβνπιεπηηθήο ηαδηνδξνκίαο ζηνπο ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο ησλ ΓΔ, ν ξφινο ησλ ζπκβνχισλ ηαδηνδξνκίαο, (πξνζφληα. επηζηεκνληθέο γλψζεηο, πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά) ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, θαζψο επίζεο ν ηξφπνο πνπ δνκνχλ θαη αζθνχλ ην ξφιν ηνπο θαη θαηά πφζν απηφο επεξεάδεη ηελ επαγγεικαηηθή θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ησλ.γ.δ. (Λέμεηο-θιεηδηά: ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, πκβνπιεπηηθή ηαδηνδξνκίαο, Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε, χκβνπινο ηαδηνδξνκίαο ). 3

5 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΛ. ΔΗΑΓΧΓΖ 7 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΗ - ΑΠΟΑΦΖΝΗΖ ΔΝΝΟΗΧΝ - ΟΡΧΝ Η. ΥΟΛΔΗΑ ΓΔΤΣΔΡΖ ΔΤΚΑΗΡΗΑ Ζ δηα βίνπ εθπαίδεπζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 2. Σν Διιεληθφ ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Φηινζνθία ησλ.γ.δ. II. ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ 1. Δλειηθηφηεηα θαη ηαδηνδξνκία Κνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο ηεο πκβνπιεπηηθήο ηαδηνδξνκίαο ελειίθσλ Ζ πκβνπιεπηηθή ηαδηνδξνκίαο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ Πξνθίι θαη επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ πκβνχινπ ηαδηνδξνκίαο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ Σν πξνθίι ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηα.γ.δ Ζ Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο 6.1. Σν ζεζκηθφ πιαίζην ησλ πκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Αλαγθαηφηεηα ηνπ ζεζκνχ ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Ζ ππεξεζία ηεο πκβνπιεπηηθήο ηαδηνδξνκίαο ζηα.γ.δ Ο χκβνπινο ηαδηνδξνκίαο ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο 45 III. ΘΔΧΡΗΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 1. Έλλνηα θαη πεξηερφκελν ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο Θεσξίεο Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο Οη κε ςπρνινγηθέο ζεσξίεο Οη ςπρνινγηθέο ζεσξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο Ζ ζεσξία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη παξαγφλησλ (Parsons) Οη ςπρνδπλακηθέο ζεσξίεο (Segal, Bordin) Θεσξία αλαγθψλ (Roe) Ζ ηππνινγηθή ζεσξία ηνπ Holland Οη εμειηθηηθέο ζεσξίεο (Ginzberg, Super & Gottfredson) Γλσζηηθέο Θεσξίεο Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο Θεσξίεο κάζεζεο (Βandura, Krumboltz) 58 IV. ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΥΔΣΗΚΧΝ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΘΔΜΑ ΔΡΔΤΝΧΝ 60 ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΤΝΓΔΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΤ Η. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 68 Δηζαγσγηθά 1. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 68 4

6 2. Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο έξεπλαο Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα Μεζνδνινγηθφ Πιαίζην έξεπλαο & Δπηινγή Μεζνδνινγίαο Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 76 ΗΗ. ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέρζεθε ε ζπλέληεπμε σο βαζηθή εξεπλεηηθή κέζνδνο Οδεγφο πλέληεπμεο Ζ πξνεηνηκαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ Πηινηηθή Έξεπλα Οη ζπλεληεχμεηο 85 ΗΗΗ. ΑΝΑΛΤΖ ΚΔΗΜΔΝΟΤ Οη ζπλζήθεο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλάο καο 2. Ζ εγθπξφηεηα θη αμηνπηζηία ηεο Έξεπλαο ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ Η. Ζ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΧΝ ΤΜΒΟΤΛΧΝ 100 ΗΗ. ΟΗ ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 102 ΗΗI. ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΓΔ 149 ΗV. ΠΡΟΣΑΔΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ 183 V. ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 224 ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 231 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ 298 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 - Οδεγφο πλέληεπμεο ηεο Έξεπλαο 252 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 - ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 ΝΟΜΟΘΔΗΑ -ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ 266 5

7 6

8 ΔΗΑΓΧΓΖ ε κηα επνρή δηαπξαγκάηεπζεο φισλ ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ, ξηδηθψλ αιιαγψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αλαζθάιεηαο, πςειήο αλεξγίαο θαη κεγάιεο αλάγθεο γηα εμεηδίθεπζε θαη θαηά ζπλέπεηα γηα δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαηαγξάθεηαη ε άζθεζε πίεζεο ζηνπο ελήιηθνπο εξγαδνκέλνπο ή θαη ζε φζνπο αλαδεηνχλ εξγαζία (αλέξγνπο), εππαζείο νκάδεο, πνπ απεηινχληαη κε απνθιεηζκφ θαη ρξεηάδνληαη άκεζα επαλαθαηάξηηζε θαη επαγγεικαηηθφ επαλαπξνζαλαηνιηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηήζνπλ πξαθηηθέο θαη λα εληαρζνχλ ζε δηαδηθαζίεο εθκάζεζεο, πνιιέο θνξέο πξνζδηνξίδνληαο θαη νξγαλψλνληαο κε αηνκηθή επζχλε ηηο δηαδηθαζίεο απηέο. Ζ εκθάληζε θαη ε επξεία ρξήζε ηνπ ζεσξήκαηνο ηεο «απαζρνιεζηκφηεηαο» (employability) είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο. Καινχληαη, θαη απηφλ ηνλ ηξφπν νη ελήιηθεο εξγαδφκελνη ή νη αηηνχληεο εξγαζία λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο αλάγθεο εθζπγρξνληζκνχ θαη πηνζέηεζεο κηαο νιηζηηθήο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Χζηφζν, θάηη ηέηνην κπνξεί λα έρεη αξλεηηθφ απνηέιεζκα, αλ ιάβνπκε ππφςε φηη δελ είλαη φινη νη ελήιηθεο πξφζπκνη λα αθνινπζήζνπλ πξαθηηθέο εθκάζεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ δελ δηαβιέπνπλ ην άκεζν απνηέιεζκα πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη γη απηνχο ε βειηίσζε ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο επηπέδνπ πνπ γίλεηαη κέζα απφ δηάθνξνπο θνξείο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Μηα ελαιιαθηηθή κνξθή εθαξκνγήο ηεο ηδέαο απηήο, ηεο βειηίσζεο δειαδή ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, αθνξά ζε πνιιαπιέο κνξθέο ηα πξνγξάκκαηα πκβνπιεπηηθήο, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο ελειίθνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηά θαη λα βειηηψζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Κάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο πξνζπαζεί λα απνηειέζεη ε ππεξεζία ηεο πκβνπιεπηηθήο ηαδηνδξνκίαο ζε έλα ζεζκφ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ηα νπνία ζπκπιεξψλνπλ ζήκεξα ζηε ρψξα καο έληεθα ρξφληα ιεηηνπξγίαο. ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο απηήο, νη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (.Γ.Δ.) ππεξεηνχλ ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηελ αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη πνιηηηθφ γίγλεζζαη, δειαδή ζηελ αλάπηπμε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, δίλνληαο έκθαζε ζηελ απφθηεζε βαζηθψλ πξνζφλησλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ. Ζ απφθηεζε γεληθψλ γλψζεσλ, ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ε εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο θαη ηδίσο ε πκβνπιεπηηθή ζε ζέκαηα 7

9 ζηαδηνδξνκίαο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο βειηηψλνπλ ζεκαληηθά ηηο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηθεληξψλεηαη ζην λα δηεξεπλεζνχλ ν ξφινο θαη νη αληηιήςεηο ησλ πκβνχισλ ηαδηνδξνκίαο. Αλ ν ηξφπνο πνπ δνκνχλ θαη αζθνχλ ην ξφιν ηνπο ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ επίηεπμε ησλ αηηεκάησλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Απφ ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη νη αληηιήςεηο ησλ πκβνχισλ ηαδηνδξνκίαο θαη ν ηξφπνο πνπ δνκνχλ θαη αζθνχλ ην ξφιν ηνπο επεξεάδνπλ άκεζα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπφκελσλ. πγθεθξηκέλα αλαδεηθλχεηαη, πσο ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ πκβνχισλ ζηα ΓΔ, ε πκβνπιεπηηθή ηαδηνδξνκίαο είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηα ελδηαθέξνληα, ηηο αλάγθεο θαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, βνεζψληαο ηνπο νπζηαζηηθά ζηνπο ηνκείο ηεο πιεξνθφξεζεο, ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο εμέιημεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο επηινγψλ. Δπηπξφζζεηα, κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ξφιν ησλ ζπκβνχισλ ζηαδηνδξνκίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Edwin L. Herr, 2002), ηνπο ζεσξνχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ αιιαγψλ ζην ζρνιείν. Παξνπζηάδνληαη επίζεο σο πξσηαξρηθνί δηακνξθσηέο θαη δηεπθνιπληέο ηεο αλάπηπμεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ καζεηή εληφο ηνπ ζρνιείνπ (Feller, R., 2003). Οη χκβνπινη ηαδηνδξνκίαο νθείινπλ λα ηξνθνδνηήζνπλ ηνπο καζεηέο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζθέςεο ζρεηηθά κε ηνπο κεηαβαιιφκελνπο ζηφρνπο ζηε ζχγρξνλε αγνξά εξγαζίαο. ια ηα παξαπάλσ θαζηζηνχλ ζαθέο φηη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ε νπνία δηακνξθψλεηαη θπξίσο κε αθεηεξία ηε δηεξεχλεζε, ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη, εληέιεη, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο, απνηειεί ζχκθσλα κε ηνπο πκβνχινπο ηαδηνδξνκίαο, ην βαζηθφ ζθνπφ ηνπ ζεζκνχ ηεο πκβνπιεπηηθήο ηαδηνδξνκίαο ζηα.γ.δ. Δπνκέλσο, ε αλαδήηεζε θαη ε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ πκβνχισλ ηαδηνδξνκίαο αλαδεηθλχεηαη σο θπξίαξρν δήηεκα γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο αλακέλεηαη λα ζπλζέζνπλ κηα πην μεθάζαξε εηθφλα ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο θαη ην ξφιν ησλ πκβνχισλ ηαδηνδξνκίαο ζηα ΓΔ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. ην Α' κέξνο, ην ζεσξεηηθφ, απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα. ην Κεθάιαην I, επηρεηξείηαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηεο ίδξπζεο ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη ε θηινζνθία, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ζηελ Διιάδα. ην Κεθάιαην ΗΗ, αλαιχνληαη θαη απνζαθελίδνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία θαζηζηνχλ ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη ηελ πκβνπιεπηηθή ηαδηνδξνκίαο αλαπφζπαζην 8

10 θνκκάηη φιεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηε δηα βίνπ κάζεζε. Δπίζεο, αλαδεηθλχεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν, ε Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ζπλδπάδεηαη θαη ζπλζέηεη απφ θνηλνχ κε ηε πκβνπιεπηηθή έλα «νιηζηηθφ κνληέιν» εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο πκβνπιεπηηθή ηαδηνδξνκίαο. Παξνπζηάδεηαη ε Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, αλαιχεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ πκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ηνλίδνληαο ηδηαηηέξσο ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο δηάζηαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πκβνπιεπηηθή γηα ηε ηαδηνδξνκία θαη ηνπ ξφινπ ηνπ πκβνχινπ ηαδηνδξνκίαο, φπσο απηά έρνπλ απνηππσζεί ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. ην Κεθάιαην ΗΗΗ, επηρεηξείηαη ε απνζαθήληζε ησλ Θεσξηψλ Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο, θαζψο ε κειέηε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεσξηψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε δεδνκέλνπ φηη νη ζεσξίεο απηέο παξέρνπλ ζηνπο ζπκβνχινπο έλα πιαίζην ζρεδηαζκνχ ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ παξεκβάζεσλ. Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα παξνπζηάζεη δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο επαγγεικαηηθήο επηινγήο θαη αλάπηπμεο, ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη ζχκβνπινη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ ζπκβνπιεπφκελσλ. Σν ζεσξεηηθφ κέξνο νινθιεξψλεηαη, κε κηα επηζθφπεζε ζρεηηθψλ εξεπλψλ σο πξνο ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα. ην Β Μέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. ην θεθάιαην IV, επηρεηξείηαη ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο θαη ε ζχλδεζε ζεσξίαο θαη κεζφδνπ. Παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθά θαη δηθαηνινγνχκε ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζακε θαη ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ καο, παξνπζηάδνληαο ζην ηέινο ηηο ζπλζήθεο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλάο καο θαη ζίγνληαο θάπνηα ζέκαηα αληηθεηκεληθφηεηαο, εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο. ην Κεθάιαην V, παξνπζηάδνπκε αλά ζεκαηηθφ άμνλα, πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο έηζη φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή αλάιπζεο θεηκέλνπ ζηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέμακε. ην Κεθάιαην VI, δηεμάγεηαη ε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ, ε εξκελεία ηνπο κε βάζε ην ζεσξεηηθφ καο πιαίζην θαη ηέινο παξνπζηάδνληαη αλά ζεκαηηθφ άμνλα ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Αθνινπζνχλ ε αλαθνξά ηεο ειιεληθήο θαη μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο, ησλ δηαδηθηπαθψλ θαη ησλ άιισλ πεγψλ καο θαη ηέινο επηζπλάπηνληαη ηα παξαξηήκαηά καο. 9

11 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΗ-ΑΠΟΑΦΖΝΗΖ ΔΝΝΟΗΧΝ-ΟΡΧΝ Η. ΥΟΛΔΗΑ ΓΔΤΣΔΡΖ ΔΤΚΑΗΡΗΑ 1. Ζ δηα βίνπ εθπαίδεπζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε Ζ θηινζνθία ηνπ ζεζκνχ ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο βαζίδεηαη ζηε Λεπθή Βίβιν κε ηίηιν "Γηδαζθαιία θαη Μάζεζε: πξνο ηελ Κνηλσλία ηεο Μάζεζεο", ηελ νπνία δηαηχπσζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ζθνπφ λα πξνσζήζεη ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή έληαμε ησλ λέσλ νη νπνίνη δηαξξένπλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ρσξίο λα έρνπλ θαηνρπξψζεη ηε βαζηθή εθπαίδεπζε θαη λα ππνγξακκίζεη ηελ αλάγθε εμεχξεζεο λέσλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ησλ αληζνηήησλ πνπ δεκηνπξγνχλ ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε αλάπηπμε ελφο «πνιηηηζκνχ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο». Ζ θεληξηθή ηδέα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη λέεο επθαηξίεο κάζεζεο ζε λένπο θαη λέεο, ηνπο νπνίνπο ην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απέηπρε λα εθνδηάζεη κε ηα πξνζφληα, ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο εμαζθάιηδαλ κηα ζέζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ λέσλ κέζσ ηεο θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο έληαμήο ηνπο, πξνηάζεθε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ζηα πεηξακαηηθά πξνγξάκκαηα (experimental projects) πνπ ζα πηνζεηνχζαλ ηα θξάηε-κέιε. Ο θχξηνο ζηφρνο ησλ πεηξακαηηθψλ πξνγξακκάησλ ήηαλ λα πξνζθεξζεί ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ζηνπο λένπο πνπ ζηεξνχληαη ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ πξνζφλησλ πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα βξνπλ εξγαζία ή λα εηζαρζνχλ ζηε ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ λέσλ ππνγξακκηδφηαλ ε αλάγθε εμεχξεζεο λέσλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ησλ αληζνηήησλ πνπ δεκηνπξγνχλ ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε αλάπηπμε ελφο πνιηηηζκνχ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ( Βεθξήο., Λ., Υνληνιίδνπ, Δ.,2003). Σα ζρνιεία ζα απεπζχλνληαλ ζε λένπο εηψλ πνπ δελ νινθιήξσζαλ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη δελ δηέζεηαλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα γηα λα απνξξνθεζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Commission of the European Communities 1995: 40-42, CEDEFOR 1998:1, Εαθεηξαθίδεο 2002:20, Βεθξήο 2003:17). Σα πηινηηθά πξνγξάκκαηα «ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο» έρνπλ σο πξφηππν ηα ζρνιεία εληαηηθήο κάζεζεο (accelerated schools) (Καγθαιίδνπ 1999), ηα νπνία ηδξχζεθαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζηηο ΖΠΑ, κε ζθνπφ λα αληηκεησπίζνπλ ηε δηαξξνή ησλ καζεηψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηα θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα ή εζληθέο κεηνλφηεηεο ή κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, λα ηνπο επαλεληάμνπλ ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία θαη λα ηνπο 10

12 εθνδηάζνπλ κε δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο πξνζαξκνγή θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ηα ζρνιεία απηά δηδάζθνπλ έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί θαη ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα παξάζρνπλ γλψζεηο ζηνπο λένπο απηνχο. Βαζηθφο παηδαγσγηθφο ζηφρνο ησλ ζρνιείσλ απηψλ ήηαλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηελ αλάδπζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαζελφο. Σν ζηφρν απηφ πξνζπάζεζαλ λα ηνλ επηηχρνπλ κε βάζε ηηο εμήο παηδαγσγηθέο αξρέο: ε αληίζεζε κε ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν, ην νπνίν ρψξηδε ηνπο καζεηέο άκεζα ή έκκεζα αλάινγα κε ηελ εμσζρνιηθή βνήζεηα πνπ είραλ, ηα ζρνιεία απηά ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ ελφηεηα καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη πξαθηηθψλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο ελζσκαηψλνληαο ηε δξάζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ αγσγή (δαζθάισλ, γνλέσλ, καζεηψλ). Απνβιέπνπλ, επίζεο ζηελ ελζάξξπλζε ηεο εκπινθήο φισλ ησλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Δπηδηψθνπλ ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ, ψζηε λα αλαδπζνχλ κέζα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο νη δπλαηφηεηεο ηνπο θαη λα κεησζνχλ νη αδπλακίεο ηνπο, γλσζηηθνχ, ςπρνινγηθνχ ή θνηλσληθνχ ηχπνπ (Κξίβαο 2007: ). Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε επξχηεξν ζθνπφ ηε ζχλδεζε ηεο θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο δηάζηαζεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή (European Commission 2000), θξφληηζε λα θαζνξίζεη έλα πιαίζην ζηφρσλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, νη νπνίνη ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: χκπξαμε θνηλσληθψλ θνξέσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ΓΔ. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο ηνπ εγρεηξήκαηνο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, αιιά θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ ζα πξνζθέξεη ζην κέιινλ ηελ επθαηξία θαηάξηηζεο θαη πηζαλήο απαζρφιεζεο. Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν κάζεζεο πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ζα εγείξεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε κάζεζε. Δπέιηθηνη θχθινη ζπνπδψλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ απφθηεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ (αξηζκεηηθέο, ιεθηηθέο θαη θνηλσληθέο) θαη ζχλδεζή ηνπο κε ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ζε επηρεηξήζεηο. Δμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Λεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ζε πεξηνρέο φπνπ νη λένη, πνπ απνηεινχλ ηελ νκάδα-ζηφρν, δνπλ θαη εξγάδνληαη, φπνπ πξνσζείηαη κηα ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ην άλνηγκα λένπ νξίδνληα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο (European 11

13 Commission 2000: 2-13, Εαθεηξαθίδεο 2002: 21, Εαξίθεο 2003:82,. Βεθξήο 2003: 18-20, Βεθξήο 2004:19). Δλζσκάησζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο. Απηή δελ παξέρεη κφλν, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, επαγγεικαηηθή πιεξνθφξεζε θαη επαγγεικαηνγλσζία, αιιά πξνσζεί θαη ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ γηα ηελ πινπνίεζε επηινγψλ ζηαδηνδξνκίαο, δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη δηακφξθσζε εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Τηνζεηνχληαη εμάιινπ νη αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: νκαδηθή επαγγεικαηηθή πιεξνθφξεζε, παξαθίλεζε γηα απηνέθθξαζε, θαηαλφεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζεζκνχ, πξνεηνηκαζία γηα απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ γηα επαλέληαμε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηνλ θνηλσληθφ θαη επαγγεικαηηθφ ρψξν, ελίζρπζε ηεο απηνγλσζίαο θαη απηνεθηίκεζεο, απφθηεζε δπλακηθψλ ηθαλνηήησλ (δεκηνπξγηθφηεηα, ιήςε απνθάζεσλ), ζχλδεζε κε επηρεηξήζεηο θαη ζχλδεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε εξγαζηαθνχο ρψξνπο, εκπεηξία εξγαζίαο, ρξήζε ζπζηεκάησλ απηνπιεξνθφξεζεο θαη πξνγξακκάησλ ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη επηζθέςεηο ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο θαη νξγαληζκνχο (Κξίβαο & Καγθαιίδνπ 2003: ). Έηζη, ινηπφλ, ηελ πεξίνδν άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ 13 πηινηηθά ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο, ηα νπνία παξαθνινχζεζαλ καζεηέο ζε 11 ρψξεο : Γεξκαλία (Κνινλία θαη Halle), Γαλία (Svendborg), Ηζπαλία (Βαξθειψλε θαη Bilbao), Φηιαλδία (Hameenlinna), Γαιιία (Μαζζαιία), Διιάδα (Αζήλα ζην Πεξηζηέξη), Ηηαιία (Catania), Οιιαλδία (Heerlen), Πνξηνγαιία (Seixal), νπεδία (Norrkoping) θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην (Leeds) (Κξίβαο, π., 2003). χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ίδξπζεο ησλ ΓΔ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα ζρνιεία ηδξχνληαη ζε κεγάια αζηηθά θέληξα πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλνηθίεο ζηηο νπνίεο ην πςειφ επίπεδν αλεξγίαο ζπλππάξρεη κε νκάδεο πεξηζσξηνπνηεκέλσλ νκάδσλ λέσλ (European Commission 1999). εκεηψλεηαη φηη ηα ήδε εθαξκνζκέλα πηινηηθά πξνγξάκκαηα δείρλνπλ θαζαξά φηη ηα ΓΔ δελ πξέπεη λα είλαη ζρνιεία-γθέην, αιιά, αληίζεηα, ηα πξνγξάκκαηα δεχηεξεο επθαηξίαο απεπζχλνληαη ζε νιφθιεξν ην ζρνιηθφ πιεζπζκφ κηαο ππναλάπηπθηεο πεξηνρήο, «ρσξίο δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζε απηνχο πνπ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ έλαλ παξαδνζηαθφ ηχπν ζρνιείνπ θαη ζε απηνχο πνπ δελ κπνξνχλ, έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί θάζε κνξθή δηαρσξηζκνχ (segregation.)»(ec 1999: 43). Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηε ζέζπηζε ελφο «αλνηθηνχ ζρνιείνπ» (Μαπξνγηψξγνο, 1999β: 175), ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο θνξέαο δηακφξθσζεο θαη άζθεζεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (Μαπξνγηψξγνο, 1999α) γηα λα ππάξμεη εθπαηδεπηηθή πξάμε κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Ο ζεζκφο ησλ.γ.δ. επηθέξεη θαηλνηνκίεο ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη θαη ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, εθαξκφδνληαο επέιηθηα θαη εμαηνκηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά 12

14 πξνγξάκκαηα. ην πιαίζην απηφ, ησλ αλνηθηψλ ζρνιείσλ, επλννχληαη ν πεηξακαηηζκφο, ε ζπλεξγαζία θαη ε ζπλδηακφξθσζε. Γίλεηαη ιφγνο άξα, γηα έλα δηαθνξεηηθφ ζεζκηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ παγησκέλεο πξαθηηθέο δηνίθεζεο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο αληίζηνηρνπο κεραληζκνχο δηνίθεζεο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Παξφιν πνπ ηα πηινηηθά απηά πξνγξάκκαηα έπξεπε λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία κέρξη ην 1999, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο μεθίλεζαλ ην 2000 (European Commission 2001). Οη δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο πεγέο απφ ηηο νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη ηα πξνγξάκκαηα (ηνπηθέο, εζληθέο θαη επξσπατθέο πεγέο) δηθαηνινγνχλ σο έλα βαζκφ ηηο δηαθνξέο ηνπο σο πξνο ηνλ ρξφλν έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο (European Commission 2000). Απφ ην 1996 έσο ην 2000, 400 λένη ζπκκεηείραλ ζηα ΓΔ, ελψ ε καζεηηθή δηαξξνή άγγημε έλα κηθξφ ζρεηηθά πνζνζηφ ηνπ 6%. Ο επηδησθφκελνο ζηφρνο ήηαλ νη πφιεηο απηέο λα απνηειέζνπλ έλα δίθηπν κε ζηελή ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή εκπεηξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πνιιαπιαζηαζζνχλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο, λα εληνπηζζνχλ ηα θαηαιιειφηεξα ζηνηρεία ηνπο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ψζηε λα εληζρπζεί ε ηδέα θαη λα δηαδνζεί ζε άιιεο ρψξεο. ζνλ αθνξά ηελ ειηθία ηνπ πιεζπζκνχ ζηφρνπ, ππάξρεη φξην κφλν πξνο ηα θάησ θαη απηφ είλαη, ε ειηθία πνπ νινθιεξψλεηαη ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζε θάζε ρψξα, ψζηε λα κελ ππνζθάπηεηαη ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Πξνο ηα πάλσ φξην δελ ππάξρεη, αλ θαη ζε νξηζκέλα ζρνιεία ηζρχεη ε ειηθία ησλ 25 εηψλ. Δμαίξεζε απνηειεί ε Διιάδα ε νπνία ζε κηα πξνζπάζεηα γεθχξσζεο ηεο «Γεχηεξεο Δπθαηξίαο» θαη ηεο «Δθπαίδεπζεο ελειίθσλ» δέρεηαη εθπαηδεπφκελνπο ρσξίο φξην ειηθίαο πξνο ηα πάλσ. Ζ Διιάδα είλαη θαη ε κνλαδηθή ρψξα ζηελ νπνία ην απνιπηήξην ζπνπδψλ ηνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο αλαγλσξίδεηαη απφ ην θξάηνο σο ηζφηηκν ηνπ θαλνληθνχ Γπκλαζίνπ. Σν 2001 νη αμηνινγηθέο εθζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο επαλαβεβαίσζαλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεζκνχ, φπσο απηά δηαηππψζεθαλ αξρηθά θαη πξνζέζεζαλ θάπνηα άιια ηα νπνία ζπληεινχλ θαη απηά ζηελ επίηεπμε ηνπ βαζηθνχ ζηφρνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΓΔ πνπ καο ελδηαθέξνπλ ζηελ παξνχζα εξγαζία ππνγξακκίδνληαη κε έκθαζε: «Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαθηηθή παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε πνπ εζηηάδεη ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο, ελδηαθέξνληα θαη ηθαλφηεηεο. Οη εθπαηδεπφκελνη είλαη εμ νξηζκνχ ελήιηθνη πνπ δελ έρνπλ ηελ ίδηα ειηθία, δελ έρνπλ ηηο ίδηεο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο, έρνπλ δηαθνξεηηθέο θηινδνμίεο, έρνπλ ήδε δηακνξθψζεη, ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα, ηξφπνπο λα καζαίλνπλ θαη έρνπλ πνιιέο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο πνιιαπινχο θαη αληαγσληζηηθνχο κεηαμχ ηνπο ξφινπο. Ζ εμαηνκηθεπκέλε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε είλαη ηθαλή ρσξίο λα δηαςεχζεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ρσξίο λα αγλνήζεη ην καζεζηαθφ ηνπο ήζνο, λα ηνπο νδεγήζεη ζηελ θαηάθηεζε ελφο θνηλσληθνχ ζηφρνπ πνπ είλαη ε 13

15 ππέξβαζε ησλ δπζθνιηψλ ιφγσ ηεο ειιεηκκαηηθήο εθπαίδεπζεο, κέζσ ελφο ζρεδηαζκέλνπ επέιηθηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ.» (EU, 2001.). Σνλ Ηνχλην ηνπ 1999, ηδξχζεθε ζηελ Οιιαλδία θαη ν Δπξσπατθφο χλδεζκνο ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ έληαμε φισλ ησλ λέσλ πξσηνβνπιηψλ. ηφρνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο είλαη λα γίλνπλ φια ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο κηα «νηθνγέλεηα» ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζα επηηξέπεηαη ε αληαιιαγή ηδεψλ, θαηλνηνκηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ (European Commission, 2000), αιιά θαη ζα εληζρχεηαη ε πξννπηηθή γηα δηαθξαηηθέο αληαιιαγέο εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ (Καγθαιίδνπ, 1999). 2. Σν Διιεληθφ ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Φηινζνθία ησλ.γ.δ. Ζ γεληθφηεξε θηινζνθία θαη παηδαγσγηθή αληίιεςε ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (.Γ.Δ.) εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ αληηιήςεσλ ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο παηδαγσγηθήο θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ ζρνιείσλ, ηεο αγσγήο γηα θαη κέζα απφ ηελ θνηλφηεηα (community education) θαη ηεο αλνηθηήο αγσγήο (open education). Σα ζηνηρεία απηψλ ησλ ξεπκάησλ, ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζηε θηινζνθία θαη ζθνπνζεζία ησλ.γ.δ. αθνξνχλ θπξίσο ζηελ παηδαγσγηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία (Κξίβαο, 2003). Σα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο είλαη επέιηθηα θαηλνηνκηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ελειίθσλ πνπ έρνπλ απνκαθξπλζεί απφ ηε βαζηθή εθπαίδεπζε θαη δελ δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη ηηο δεμηφηεηεο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο (Πξάπαο, 2005). ηηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο αλήθνπλ ε ελεξγνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ γηα αηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, ε αχμεζε ησλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο έληαμεο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα ζρνιεία, ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν (Γεληθή Γξακκαηεία Γία Βίνπ Μάζεζεο, ΤΠΔΓΓΑ: πγθεθξηκέλα, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ ζε ειηθίεο πέξα απφ ηηο πξνζδηνξηδφκελεο απφ ην θξαηηθφ «ππαξθηφ» ζρνιείν. Ζ ηνπηθή θνηλσλία γίλεηαη πεγή κάζεζεο θαη ρψξνο παηδαγσγηθήο παξέκβαζεο θαη αμηνπνηείηαη ν ζηελφηεξνο θη επξχηεξνο θνηλσληθφο πεξίγπξνο γηα ηελ απφθηεζε θνηλσληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ. Ζ καζεζηαθή δηαδηθαζία δηαθξίλεηαη γηα ηε δηεπηζηεκνληθφηεηά ηεο θαη ηελ αλάδεημε ησλ πξαθηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ νη νπνίνη ζεσξνχληαη σο «ελεξγεηηθνί καζεηέο» (active learners). Ζ καζεζηαθή απηή δηεξγαζία δηαθέξεη απφ ην ζπκβαηηθφ ζρνιείν. Ζ δηεπθφιπλζε ηεο 14

16 ζπκκεηνρηθφηεηαο ηνπ «καλζάλνληνο» θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα κε επηθέληξσζε ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη νη βαζηθέο δηαθνξέο ηνπ.γ.δ. απφ ην ζπκβαηηθφ ζρνιείν. Ζ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία πινπνηείηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηηο πξνθιήζεηο ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ θνηλσληθή κάζεζε εληζρχεηαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο θαη ζπκκεηνρηθήο ιήςεο απφθαζεο, φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ θαη ηε κεζνδνινγία, κε ηελ πινπνίεζε projects θαη κε ηε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. Απηή ε θηινζνθία θαίλεηαη λα ραξαθηεξίδεη θαη ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ζηα.γ.δ., θαζψο πηνζεηεί θαηλνηφκεο πξαθηηθέο πνπ πξνζδίδνπλ ζηα ζρνιεία απηά κηα ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία, αλαδεηθλχνληαο ηελ πνιπκνξθία θαη ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. Γεδνκέλνπ φηη ζηφρνο ηνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο είλαη ε επαλέληαμε θπξίσο αλέξγσλ πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα θαη θηλείηαη γχξσ απφ δχν άμνλεο: α) ηελ αλαδηακφξθσζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ απνκαθξχλνπλ ηνπο καζεηέο απφ ηελ εθπαίδεπζε β) ηελ ππέξβαζε ησλ παξαδνζηαθψλ κνληέισλ, αθνχ εδψ νη εθπαηδεπφκελνη είλαη ελήιηθεο, ζπλεπψο ρξεηάδεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηα πιαίζηα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. Ζ κάζεζε ζηα.γ.δ. επηρεηξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζηα δηδαθηηθά ηεο θξηηήξηα ηα πξνβιεπφκελα κειινληηθά πξνβιήκαηα, πξνζπαζεί λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη λα βνεζήζεη ζηελ εμεχξεζε ησλ δπλαηψλ ιχζεσλ, πξνζθέξνληαο λένπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηε λεσηεξηζηηθή κάζεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν εθπαηδεπφκελνο καζαίλεη κε ην βιέκκα ζηξακκέλν πξνο ην κέιινλ, καζαίλεη λα επεμεξγάδεηαη ιχζεηο ζηα πιαίζηα κηαο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, γηα πξνβιήκαηα πνπ αθφκα δελ έρνπλ ιπζεί. Με δεδνκέλν φηη ην ζρνιείν απεπζχλεηαη ζε κία αλνκνηνγελή νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ θαη φηη ν θαζέλαο απφ απηνχο έρεη αλαπηχμεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ξπζκφ θαη ηξφπν κάζεζεο, είλαη θαλεξφ φηη δελ εθαξκφδεηαη θνηλφ καζεζηαθφ πξφγξακκα θαη θνηλέο δηαδηθαζίεο (Σζάθνο - Υνληνιίδνπ, 2003). πλνςίδνληαο, δηαπηζηψλνπκε φηη ε δηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαζψο θαη ε πξνηεηλφκελε εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία θαη ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαζαξά ζηηο αλάγθεο ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ελήιηθσλ καζεηψλ θαη είλαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηα.γ.δ. δνκείηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ ελειίθσλ, ε κάζεζε επηηπγράλεηαη κε ελεξγεηηθφ ηξφπν, κε δεκηνπξγηθή αιιειεπίδξαζε θαη πνξεία. 15

17 Δπίζεο, ην εθπαηδεπηηθφ θιίκα δηαπλέεηαη απφ αιιεινζεβαζκφ, απφ δεκηνπξγηθή αλαδήηεζε, απφ θηιηθφηεηα θαη ειεπζεξία. ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν.2525 γηα ηελ «Οξγάλσζε & Λεηηνπξγία ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο», νκάδα πξνηεξαηφηεηαο απνηειεί ν πιεζπζκφο απφ 18 έσο 30 εηψλ. Απφ ηελ άιιε, φζνλ αθνξά ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, πξνεγνχληαη νη θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο, φπσο νη καθξνρξφληα άλεξγεο γπλαίθεο, ηα άηνκα κε ρξφληεο παζήζεηο, νη πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ, νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, νη πξφζθπγεο θαη νη παιηλλνζηνχληεο. Σέινο, άιιν θξηηήξην εγγξαθήο ηνπο ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο απνηειεί ε δηαζεζηκφηεηά ηνπο θαη ε δέζκεπζε παξαθνινχζεζεο (Γιαξνχδε θαη Καγθαιίδνπ, 2003). Ο ζεζκφο ησλ ΓΔ μεθίλεζε ηελ εθπαηδεπηηθή πεξίνδν κε ηελ πηινηηθή ιεηηνπξγία πέληε ΓΔ θαη ζήκεξα έρεη εηζέιζεη ζε θάζε γελίθεπζεο κε ηε ιεηηνπξγία 57 ΓΔ. Δμ απηψλ ηα 18 ηδξχζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ ζηαδηαθά ηελ ηεηξαεηία , θαη άιια 30 ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία κεηά ηνλ Μάξηην ηνπ 2004 (Eurybase 2005/06). Απφ απηά, ηα 6 ιεηηνπξγνχλ ζην εζσηεξηθφ ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ. Απφ ηνλ επηέκβξην 2008 ιεηηνχξγεζαλ 9 αθφκε ΓΔ. θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπο αλέξρεηαη ζηα 57 ΓΔ θαη 60 παξαξηήκαηα (ΓΓΔΔ/ΤΠΔΠΘ 2008). πγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) κέζσ ηνπ Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. θαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. Σν πξψην ΓΔ ιεηηνχξγεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2000, ζην Πεξηζηέξη ηεο Αηηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο Αζελαίσλ, Πεξηζηεξίνπ θαη Νηθαίαο (Καγθαιίδνπ, 1999, Εαθεηξαθίδεο, 2002). Ζ επηινγή δελ ήηαλ ηπραία, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο, ζρνιηθήο απνηπρίαο αλάκεζα ζηνπο λένπο θαη ζεκαληηθή απφθιηζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ σο πξνο ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν (Καγθαιίδνπ, 1999, Εαθεηξαθίδεο, 2002). Αλ θαη ζηελ αξρή ην πξφγξακκα αληηκεησπίζηεθε κε θαρππνςία, ζηε ζπλέρεηα νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο απμήζεθαλ. Σν πξψην ΓΔ ζην Πεξηζηέξη ιεηηνχξγεζε κε 47 ζπκκεηέρνληεο, ειηθίαο εηψλ, νη νπνίνη πξνζήιζαλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη εξγαζηαθνχ ηνπο ππφβαζξνπ (Βεθξήο, 2003). Σν 2001, ε ΓΓΔΔ σο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε άιισλ 4 ζρνιείσλ: ζηηο Αραξλέο (Μελίδη, Αηηηθήο), ην Ζξάθιεην Κξήηεο, ηε Νεάπνιε Θεζζαινλίθεο θαη ηελ Πάηξα. 16

18 Καηά ηελ εθπαηδεπηηθή πεξίνδν , ηα 57 ειιεληθά ΓΔ ιεηηνπξγνχλ ζηηο εμήο πεξηνρέο: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ Αλ. Μαθεδνλίαο Θξάθεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Θεζζαιίαο ΓΔ Αιεμαλδξνχπνιεο (2003), Κνκνηελήο (2003), Ξάλζεο (2004), Γξάκαο (2003), αππψλ (2005), Οξεζηηάδαο (2006), Καβάιαο (2008) Νάνπζαο (2005), Θεζζαινλίθεο (2003), Νεάπνιεο Θεζ/λίθεο (2001), Γηαλληηζψλ (2003), Καηεξίλεο (2005), εξξψλ (2004), Γηθαζηηθήο Φπιαθήο Γηαβαηψλ Θεζζαινλίθεο (2006) Φιψξηλαο (2004), Κνδάλεο (2005), Καζηνξηάο (2004), Ζπείξνπ Ησαλλίλσλ (2003), Άξηαο (2008) Βφινπ (2004), Σξηθάισλ (2004), Λάξηζαο (2003), Γηθαζηηθήο Φπιαθήο Λάξηζαο (2004), Καξδίηζαο (2004), Γηθαζηηθήο Φπιαθήο Σξηθάισλ (2008) Γπηηθήο Διιάδαο) Αγξηλίνπ (2003), Παηξψλ (2003), Πχξγνπ (2001 ηεξεάο Διιάδαο Αηηηθήο Πεινπνλλήζνπ Οξρνκελνχ (2004), Λακίαο (2004), Αιηβεξίνπ (2004), Άκθηζζαο (2004), Φπιαθψλ Γνκνθνχ (2008), Φπιαθψλ Διαηψλα (2008) Πεξηζηεξίνπ (2000), Καιιηζέαο (2003), Αγίσλ Αλαξγχξσλ (2004), Αραξλψλ (2004), Πεηξαηά (2004), Κνξπδαιινχ (2003), Φπιαθψλ Κνξπδαιινχ (2005), Παιιήλεο (2008) Κνξηλζίαο (2005), πάξηεο (2005), Καιακάηαο (2005), Ναππιίνπ (2006), Σξηπφιεσο (2008) Βνξείνπ Αηγαίνπ Μπηηιήλεο (2003), Υίνπ (2005), άκνπ (2006) Ννηίνπ Αηγαίνπ Ρφδνπ (2008), χξνπ (2008) Ηνλίσλ Νήζσλ Κέξθπξαο (2005) Κξήηεο Σπιίζνπ Ν. Ζξαθιείνπ (2001), Ηεξάπεηξαο (2003), Ρεζχκλνπ(2005), Υαλίσλ (2006) εκείσζε: Δληφο παξελζέζεσλ αλαθέξεηαη ην έηνο ίδξπζεο ηνπ θάζε ΓΔ. 17

19 II. ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ 1. Δλειηθηφηεηα θαη ηαδηνδξνκία Θα πξέπεη αξρηθά λα αλαθεξζεί φηη νη έλλνηεο ηεο ελειηθηφηεηαο θαη ηεο ζηαδηνδξνκίαο έρνπλ ζαθψο δηαθξηηφ πεξηερφκελν. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζε ηππηθά πξνθαζνξηζκέλν ειηθηαθφ ζηάδην (ην κεγαιχηεξν ρξνληθά) ζηε δσή ηνπ αηφκνπ, ελψ ε δεχηεξε ζην ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ εκπεηξηψλ. Χζηφζν, νη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηελ έλλνηα ηεο ελειηθηφηεηαο ηε ζπζρεηίδνπλ ιηγφηεξν κε ηελ ειηθία ηνπ αηφκνπ θαη πεξηζζφηεξν κε ηελ παξνπζία θνηλσληθψλ πξνδηαγξαθψλ (Rogers,1999) ή ζπγθεθξηκέλσλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ζ ηάζε γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη απηνλνκία, ε αίζζεζε πξννπηηθήο θαη ε αλάγθε απηνθαζνξηζκνχ, πνπ ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο απηέο απνηεινχλ ηα ζεκειηψδε γλσξίζκαηα ηεο ελειηθηφηεηαο (Κφθθνο, 1999) ελππάξρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζηελ έλλνηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο. Αθφκε φκσο θη αλ πξνζεγγίζεη θαλείο ην ζέκα απφ θαζαξά ειηθηαθή άπνςε, ζα δηαπηζηψζεη φηη ηνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη αθνξά ην δπηηθφ θφζκν, ε εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο βαδίδεη παξάιιεια (ή ζρεδφλ παξάιιεια) κε ηελ εμέιημε ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπ αηφκνπ. χκθσλα κε ηνλ (Jackson θ.ά., 2007) ε ζηαδηνδξνκία είλαη κηα πνιχπιεπξε έλλνηα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο ηδέεο ηεο πξνφδνπ θαη ηεο αλάπηπμεο ηφζν ζηελ εξγαζία φζν θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν «αγθαιηάδεη» ηηο ηδέεο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε θαζψο επίζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ. Δλδηαθέξεηαη επίζεο γηα ηελ εμέιημε ησλ αλζξψπσλ. Πνηεο δεμηφηεηεο ζέινπλ λα αλαπηχμνπλ, ηη ζέινπλ λα επηηχρνπλ ζηελ εξγαζία σο άηνκα, θαζψο επίζεο θαη ηε κειινληηθή θαηαιιειφηεηα γηα απαζρφιεζε ηνπο ζε κηα κεηαβαιιφκελε, κε γξήγνξνπο ξπζκνχο, αγνξά εξγαζίαο. Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ επαγγεικαηηθή επηινγή, είλαη πνξεία απηναλάπηπμεο πνπ δηαξθεί νιφθιεξε ηε δσή. Ζ αλάπηπμε ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο ππνζηήξημεο ζηαδηνδξνκίαο γηα ηα άηνκα, απαηηεί κηα θαηαλφεζε ηνπ κεηαβαιιφκελνπ πιαηζίνπ απαζρφιεζεο κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο «Γηα Βίνπ Καζνδήγεζεο». Ζ θαζνδήγεζε αλαθέξεηαη ζε κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ πνπ βνεζνχλ ηνπο πνιίηεο θάζε ειηθίαο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δσήο ηνπο: α) λα εληνπίζνπλ δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο θαη ελδηαθέξνληα, β) λα πάξνπλ νπζηαζηηθέο εθπαηδεπηηθέο θαη εξγαζηαθέο απνθάζεηο, γ) λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ αηνκηθή δηαδξνκή ηεο δσήο ηνπο ζηε γλψζε, ηελ εξγαζία θαη ζε άιια πιαίζηα ζηα νπνία απηέο νη ηθαλφηεηεο, θαη δεμηφηεηεο καζαίλνληαη ή / θαη ρξεζηκνπνηνχληαη. Ζ θαζνδήγεζε παξέρεηαη ζε έλα εχξνο πιαηζίσλ: κφξθσζε, εθπαίδεπζε, εξγαζία, θνηλφηεηα θαη πξνζσπηθά (CEDEFOP, 2005). 18

20 Σν ιεπηφηεξν ζεκείν ζρεηηθά κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ ελειίθσλ είλαη φηη θαίλνληαη ζπρλά απξφζπκνη λα αιιάμνπλ ηα πξφηππα εξγαζίαο θαη δσήο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ρξφληα (Herr & Cramer, 1996 ζην Kedraka, 2006). Οη λέεο ηάζεηο ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο γίλνληαη θαηαλνεηέο ζπρλά σο «απεηιή» πνπ έξρνληαη «λα θαηαζηξέςνπλ» ηα γλσζηά ζρέδηα θαη λα θάλνπλ ηα άηνκα λα αηζζάλνληαη αλήζπρα θαη επηζθαιή (Kedraka, 2006). Δπηπιένλ, εμ αηηίαο ηεο απξνζδηνξηζηίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ε αλάπηπμε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ή ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζεσξείηαη ζήκεξα δηεζλψο σο έλα ζεκαληηθφ «εξγαιείν» ζεηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο (Παπάο, 2003). χκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε ηεο IAEVG (2001) ν πνηνηηθφο εθπαηδεπηηθφο θαη επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο είλαη κηα θαλνληθή θαη ζπλερήο δηαδηθαζία. πλνδεχεη, εληζρχεη θαη βνεζά ηζφβηα ηα άηνκα, ψζηε λα απνθχγνπλ ή λα πεξηνξίζνπλ ηηο πεξηφδνπο αλεξγίαο. Ζ πςειήο πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή ζπκβάιιεη, φρη κφλν ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, αιιά θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη βηψζηκε αλάπηπμε ( 2. Κνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο ηεο πκβνπιεπηηθήο ηαδηνδξνκίαο ελειίθσλ Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα δεκηνχξγεζαλ λέα δεδνκέλα ηφζν ζηελ αγνξά εξγαζίαο φζν θαη ζηελ εθπαίδεπζε. Οη εμειίμεηο απηέο επεξεάδνπλ θαη πξνβιεκαηίδνπλ φρη κφλν ηνπο λένπο αιιά θαη ηνπο ελήιηθεο, δπλάκεη ζπκκεηέρνληεο ζε πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη πκβνπιεπηηθήο. ήκεξα, ίζσο πην έληνλα, νη ελήιηθεο, φηαλ αληηκεησπίδνπλ κηα ζχλζεηε θαη άγλσζηε θαηάζηαζε, ληψζνπλ αλαζθάιεηα ή θαη αδπλακία (Κφθθνο, 1999) λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ. Σαπηφρξνλα, δέρνληαη θαη έληνλε πίεζε γηα αλαλέσζε ηεο γλψζεο ηνπο θαη αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. ηηο κέξεο καο, ν δξφκνο κηαο επηηπρνχο ζηαδηνδξνκίαο έρεη γίλεη πιένλ δχζβαηνο, γεκάηνο κε νηθνλνκηθέο, αιιά θαη θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο, νη νπνίεο επηδξνχλ αξλεηηθά ζε πνιιέο πιεπξέο ηεο πξνζσπηθήο δσήο ησλ αηφκσλ. Έηζη, λένη φξνη θπξηαξρνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη κεηαμχ απηψλ είλαη ε δηα βίνπ κάζεζε θαη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Γξάζεηο νη νπνίεο ζεσξνχληαη θαηαιπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο. Ζ γλψζε ηνπ ζήκεξα θαηαξγείηαη αχξην, ελψ ε δηαξθήο ελεκέξσζε θαη ε πξφζβαζε ζηε πιεξνθνξία θαζίζηαηαη επηηαθηηθή αλάγθε. Ζ έλλνηα ηεο θξάζεο «λα καζαίλνπκε πψο λα καζαίλνπκε» θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο καο, δελ είλαη πιένλ κηα θηινζνθηθή αξρή, αιιά ηξφπνο δσήο. Με δεδνκέλν, πιένλ, φηη θάζε άλζξσπνο ζα ρξεηαζηεί λα αιιάμεη αξθεηέο θνξέο επάγγεικα ζηελ δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δσήο, ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ, έξρεηαη λα ηνλ απεγθισβίζεη απφ ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ αδηέμνδν θαη λα ηνλ νδεγήζεη 19

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Βαζίιεηνο Παξίζεο Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεθέκβξηνο 2011 Ζ παξνχζα εξγαζία αθηεξψλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.»

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.» i ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΑΓΨΓΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ Δγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε Πρόηαζη επιμόρθωζης Μαίξε Κνπηζειίλε Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 1. Ο ρόλος και η έννοια ηης επιμόρθωζης Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Δθπαηδεχνληαο δηαπνιηηηζκηθά ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ:

Δθπαηδεχνληαο δηαπνιηηηζκηθά ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ: ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΙ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ

ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ Γεωπγιάδηρ Μ. 1, Οικονόμος Α. 2, Μενεξέρ Γ. 3 1 Πεηξακαηηθφ Σρνιείν ΠΑΜΑΚ, Ύδξαο 7, 55236 Θεζζαινλίθε, mixalisg@otenet.gr 2 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Διαχείριςη του ανθρώπινου δυναμικού και των εθελοντών ςτισ ΜΚΟ Στο πλαίςιο του Σεμιναρίου «ΜΚΟ: Οργάνωςη, ςυμμετοχικότητα, παρέμβαςη» Σπύρος Ψύχας Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Εθελονηική

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Σεσνολογίαρ και Ψηθιακών ςζηημάηων ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «Γιδακηικήρ ηηρ Σεσνολογίαρ & Φηθιακών ςζηημάηυν» Καηεύθςνζη: Ηλεκηπονική Μάθηζη Μεηαπηςσιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ «ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ: ΔΑΡΗΝΟ 2012-2013 ΚΟΤΦΟΤ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΕΜ: 1457 ΣΡΙΑΝΣΗ ΜΑΡΚΕΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παπαθσλζηαληίλνπ Άλλαο ηνπ Νηθνιάνπ

Παπαθσλζηαληίλνπ Άλλαο ηνπ Νηθνιάνπ ΑΝΧΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.) Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο ΔΣΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ (Δ.Π.ΠΑΗ.Κ.) ΠΩ ΜΑΘΑΗΝΟΤΝ ΟΗ ΔΝΖΛΗΚΔ: Ζ ΘΔΩΡΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΕΟΤΑ ΜΑΘΖΖ Πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν

Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΔΤΗ Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΜΑΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.: «πνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό ησλ Υσξώλ ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξώπεο»

Π.Μ.: «πνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό ησλ Υσξώλ ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξώπεο» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Π.Μ.: «πνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό ησλ Υσξώλ ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξώπεο» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γέζκε εξγαζηώλ 3. Αλάιπζε αλαγθώλ. Γηεζληθή έθζεζε ζύλζεζεο

Γέζκε εξγαζηώλ 3. Αλάιπζε αλαγθώλ. Γηεζληθή έθζεζε ζύλζεζεο Γέζκε εξγαζηώλ 3 Αλάιπζε αλαγθώλ http://www.intercol.edu/nqcontent.cfm?a_id=1 Πεξηερόκελα 1. Σηφρνη 3 2. Δλεκέξσζε ηεο έξεπλαο ηεο EUCIS 4 3. Γείγκα εξσηεκαηνιφγηνπ θαη κεζνδνινγία έξεπλαο 5 4. Σχλνςε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία

αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία γηα ηελ Έθε θαη ηνπο δαζθάινπο πνπ κνρζνύλ θαζεκεξηλά, όπσο απηή, ζηελ Τάμε ηνπο. Zeichner Κ., «Δελ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα