Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013"

Transcript

1 Ενημέρωση κατά την 1

2 Τι είναι ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΦΑ) Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο υπόκεινται στην καταβολή ετήσιου φόρου επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία είναι εγγεγραμμένη στο όνομα τους κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Ο ΦΑ επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης κατέχει πέραν του ενός ακινήτου το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο όνομα του. Ο ΦΑ καλύπτει όλων των ειδών τα ακίνητα και επιβάλλεται σε όλη τη γη και σε οτιδήποτε το οποίο είναι οικοδομημένο επί αυτής. Περιλαμβάνει επίσης ιδιοκτησία για την οποία δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι ιδιοκτησίας, όπως π.χ. κάποιο διαμέρισμα το οποίο αποτελεί μέρος ενός έργου ανάπτυξης το οποίο δεν έχει ακόμη διαχωριστεί και δεν έχει μεταβιβαστεί στους διάφορους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων μέσω της έκδοσης ξεχωριστών τίτλων ιδιοκτησίας ή υπό τη μορφή μεριδίων ιδιοκτησίας επί ολόκληρης της περιουσίας.

3 Τι ΦΑ οφείλω να καταβάλω σε περίπτωση που δεν κατέχω τίτλο ιδιοκτησίας; Σε περίπτωση που δεν εκδόθηκε τίτλος ιδιοκτησίας σχετικά με κάποιο ακίνητο, τότε ο φόρος καταβάλλεται από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του ακινήτου (στο πιο πάνω παράδειγμα από τον επιχειρηματία ανάπτυξης γης) και το ποσό αυτό καταβάλλεται κατόπιν από τον κάτοχο του μεριδίου στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Όσον αφορά τον καταμερισμό του ΦΑ ανάμεσα στους διάφορους κατόχους μεριδίων, δεν υπάρχει κάποιος τυποποιημένος τρόπος καταμερισμού. Εντούτοις, ο πιο κοινός τρόπος καταμερισμού είναι βάσει του μεγέθους του μεριδίου ως ποσοστό του καλυμμένου χώρου του ακινήτου. Το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων δεν μπορεί να δεχθεί την καταβολή του Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας από τον κάτοχο του μεριδίου χωρίς την ύπαρξη Τίτλων Ιδιοκτησίας. Ως αγοραστής ειδοποιείστε ότι δεν θα πρέπει να καταβάλετε οποιονδήποτε Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας σε οποιονδήποτε επιχειρηματία ανάπτυξης γης εκτός εάν τελευταίος σας δώσει: Γραπτή απόδειξη σχετικά με το ποσό του Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας που κατέβαλε στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων σχετικά με τη γη επί της οποίας οικοδομήθηκε το ακίνητο σας. Γραπτή κατάσταση η οποία αναφέρει το μερίδιο σας σε σχέση με τη συγκεκριμένη γη/ιδιοκτησία. Γραπτό τιμολόγιο πάνω στο λογότυπο της εταιρείας σχετικά με το ποσό που συμφωνήθηκε να καταβληθεί. Γραπτή απόδειξη της εταιρείας όσον αφορά το ποσό που καταβλήθηκε.

4 Μπορώ να ζητήσω επιστροφή του ΦΑ; Εάν ο κάτοχος ενός μεριδίου κατέβαλε κατά το χρόνο της φορολόγησης μεγαλύτερο ποσό από αυτό που θα κατέβαλλε εάν ο ίδιος ήταν ο κάτοχος του ακινήτου (εάν είχε εκδοθεί ο τίτλος ιδιοκτησίας) λόγω του ότι το ακίνητο ανήκει σε κάποιο πρόσωπο το οποίο χρεώθηκε με υψηλότερο φόρο, ο εν λόγω κάτοχος του μεριδίου μπορεί να διεκδικήσει την επιστροφή της διαφοράς από τον Φόρο Εισοδήματος μόλις εκδοθεί ο τίτλος ιδιοκτησίας. Μόλις οι αγοραστές λάβουν τον Τίτλο Ιδιοκτησίας τους, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων χρησιμοποιώντας το έντυπο IR 314 ώστε να διεκδικήσουν την επιστροφή οποιουδήποτε Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας που καταβλήθηκε υπέρ το δέον εκ μέρους τους στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων από τον επιχειρηματία ανάπτυξης γης. Οι αγοραστές θα πρέπει να υποβάλουν το συμπληρωμένο έντυπο IR 314 μαζί με τα εξής έγγραφα: Αντίγραφο του Τίτλου Ιδιοκτησίας του ακινήτου. Την απόδειξη που εκδόθηκε από το Κτηματολόγιο κατά την καταχώρηση της Συμφωνίας/Συμβολαίου Πώλησης για σκοπούς Αναγκαστικής Εκτέλεσης. Αντίγραφο της Συμφωνίας/Συμβολαίου Πώλησης. Τις αποδείξεις που εκδόθηκαν από τον επιχειρηματία ανάπτυξης γης οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας έχει καταβληθεί.

5 Τιμές ΦΑ για το έτος 2013 Αξία Περιουσίας σε τιμές 1980 Ετήσιος Φόρος Ακινήτων 0 to 12,500 Μηδέν 0 12,501 έως 40, % 240* 40,001 έως 120, % ,001 έως 170, % 1, ,001 έως 300, % 2, ,001 έως 500, % 5, ,001 έως 800, % 9, ,001 έως 3,000, % 47,260 Πέραν των 3,000, % Συσσωρευμένος Φόρος (Μέγιστο) ποσό * Για ιδιοκτησίες πέραν των 12,500 ο φόρος υπολογίζεται επί όλης της αξίας ως τις 40,000. Σημείωση: Η ελάχιστη πληρωμή των 75 δεν υφίσταται πλέον. Για το έτος 2013, ο φόρος που επιβάλλεται βασίζεται στην αξία της περιουσίας σύμφωνα με τιμές του Το έτος 2014, ο φόρος θα βασίζεται σε μια εκτίμηση βάσει της σημερινής αξίας της περιουσίας (ο υπολογισμός αυτός βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη). Από το έτος 2015 και μετά, ο φόρος θα βασίζεται σε αξίες ακινήτων οι οποίες θα αναθεωρούνται ετησίως. Οι αξίες αυτές θα αναθεωρούνται σύμφωνα με ένα δείκτη αξίας ακινήτων ο οποίος θα τηρείται από το Κτηματολόγιο. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση ενάντια της αξίας που προσέδωσε το Κτηματολόγιο στο ακίνητο τους.

6 Ποιο είναι το ποσό ΦΑ που οφείλω να καταβάλω; Το ποσό του φόρου που πρέπει να καταβληθεί θα υπολογιστεί από λειτουργό του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων. Οι υπολογισμοί βασίζονται στην αξία, σε τιμές του 1980, όλων των ακινήτων τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο όνομα ενός προσώπου (φυσικού ή νομικού) όπως φαίνεται από τους Τίτλους Ιδιοκτησίας που κατέχει ( Πιστοποιητικό Εγγραφής Ακίνητης Ιδιοκτησίας ). Παράδειγμα περιουσίας αξίας 170,000 σε τιμές του 1980 A) Περιουσία εγγεγραμμένη σε ένα μοναδικό όνομα: Για τις πρώτες 40,000 (ως το ποσό των 40,000) 0.6% = 240 Για τις επόμενες 80, % = 640 Για τις υπόλοιπες 50, % = 450 Συνολικό πληρωτέο ποσό ΦΑ = 1,330 B) Περιουσία εγγεγραμμένη από κοινού (π.χ. στο όνομα δύο συζύγων): Η οφειλή ΦΑ για κάθε πρόσωπο θα υπολογιστεί επί το ήμισυ της αξίας σε τιμές του 1980 ( 85,000) Κάθε μέρος οφείλει να καταβάλει: Για τις πρώτες 40,000 (ως το ποσό των 40,000) 0.6% = 240 Για τις υπόλοιπες 45, % = 360 Συνολικό πληρωτέο ποσό ΦΑ από κάθε συνιδιοκτήτη = 600

7 Πού και πότε μπορώ να πληρώσω τον ΦΑ που μου επιβλήθηκε; Θα αποσταλούν ειδοποιήσεις πληρωμής ταχυδρομικά μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Η προθεσμία πληρωμής είναι η 15 η Νοεμβρίου. Πληρωμές του ΦΑ που καταβάλλονται πριν από τις 16 Οκτωβρίου θα επωφελούνται από έκπτωση 10% επί του οφειλόμενου ποσού ΦΑ. Σε περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό ΦΑ καταβληθεί μετά από τις 15 Νοεμβρίου, θα επιβάλλεται πρόστιμο 10% πλέον τόκος και θα εφαρμόζονται οποιεσδήποτε άλλες διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από τον νόμο. Η πληρωμή μπορεί να γίνει σε όλα τα τοπικά γραφεία του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων ή ηλεκτρονικά (το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων προχωρά στη σύσταση της σχετικής διαδικασίας) κάνοντας αναφορά στον αριθμό αναφοράς που αναφέρεται στην ειδοποίηση πληρωμής. A) Μόνιμοι Κάτοικοι Κύπρου θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα: Τίτλους Ιδιοκτησίας όλων των ακινήτων τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο όνομα τους Τύπος Αρ. 131A προηγούμενη έκδοση 131 (Σημείωση: καθαρά αντίγραφα μπορούν να γίνουν αποδεκτά). Βεβαίωση Εγγραφής (Yellow Slip) (Έντυπο MEU1). Συμπληρωμένο Έντυπο 303 (σε μερικές περιπτώσεις δυνατόν να απαιτείται η κατάθεση συμπληρωμένου Εντύπου 302). Έγκυρο διαβατήριο. B) Μη Κάτοικοι Οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δεν διαμένουν στην Κύπρο θα πρέπει να διορίσουν κάποιον αντιπρόσωπο ώστε να ενεργεί ενώπιον του τοπικού Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (στην Κύπρο), υποβάλλοντας τα ακόλουθα έγγραφα: Μόνιμη διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας. Καθαρό αντίγραφο του διαβατηρίου τους. Καθαρό αντίγραφο του Τίτλου Ιδιοκτησίας για κάθε ακίνητο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο όνομα τους.

8 Η Leaf Research είναι σε θέση να βοηθήσει Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να μειώσουν τον ΦΑ τους, είτε με το να μεταβιβάσουν το σχετικό ακίνητο σε διάφορα ονόματα / ιδιοκτήτες ή με το να υποβάλουν ένταση έναντι του ποσού που επιβλήθηκε στον κάτοχο του μεριδίου (σε περίπτωση που δεν εκδόθηκε Τίτλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το ακίνητο). Βοηθούμε τους πελάτες μας υποβάλλοντας ενστάσεις έναντι της αξίας που προσέδωσε το Κτηματολόγιο στην περιουσία τους. Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά το διακανονισμό της φορολογίας μεταξύ των κατόχων μεριδίων και των ιδιοκτητών του ακινήτων (επιχειρηματιών ανάπτυξης γης) Επικοινωνήστε μαζί μας: Παύλος Λοΐζου Διευθύνων Σύμβουλος Ακίνητα & Επενδύσεις Σημείωση: η νομοθεσία περί ΦΑ υπόκειται σε συνεχή αναθεώρηση. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας Ενημερωτικό Έντυπο 9 Σεπτεμβρίου 2014 Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης Πρόεδρος KPMG Τ:22 209 245 E:agregoriades@kpmg.com Γιώργος Μαρκίδης Διοικητικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2011 14 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2011 14 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2011 1 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Απογραφή αποθεμάτων Εργοληπτικές εταιρείες / εργολάβοι Ταμείο Μετρητά - Επιταγές Δηλώσεις απολαβών υπαλλήλων - Έντυπα Ε.Πρ.7 και Ε.Πρ.63 Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f?

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f? Economics Alert 30 Ιουλίου 2014 Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013 Οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που διαφωνούν με την αξία της Γενικής Εκτίμησης και όχι με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος 2013 APSEROU SHIAKA & CO Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος Αυτή η έκδοση παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση του Φορολογικού Συστήματος της Κύπρου και προορίζεται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση 0006/00004632/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος 2012 APSEROU SHIAKA & CO Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος Αυτή η έκδοση παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση του Φορολογικού Συστήματος της Κύπρου και προορίζεται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ Υ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ Υ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3944 Κ.Δ.Π. 504/2005 Αρ. 4048, 4.11.2005 Αριθμός 504 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ Υ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 Αριθμός 18 Σε αυτή την έκδοση 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 31 32 32 34 35 35 35 Φόρος Εισοδήματος Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2012

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2012 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2012 Η Deloitte δίπλα στον κάθε Κύπριο Η Deloitte για ακόμα μια χρονιά σας παρουσιάζει το νέο Φορολογικό Οδηγό της. Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ

Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ Ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε κάθε φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, δηλαδή σε κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται στη Δημοκρατία, από υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ 2-4 ΜΕΡΟΣ Β ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΛ 5-6 ΜΕΡΟΣ Γ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕΛ 7-11 ΜΕΡΟΣ Δ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2015. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ) www.usbbank.com.cy 8000 2323 Φεβρουάριος 2014 Γιατί πρέπει να συμπληρώσετε την Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων (ΚΠΟΣ) 1. Η Κατάσταση Προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔA (2010)

Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔA (2010) Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔA (2010) ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΡΑΔΙΑ Προέδρου της ΠΟΜΙΔΑ και της UIPI ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΠΠΑ Υ.Δ.Ν., Μέλους Δ.Σ. ΠΟΜΙΔΑ Σοφοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 ως τροποποιήθηκε και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο...1 Φόρος Εισοδήματος...2-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...17-21 Κέρδη από Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις...22 Φόρος Κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Οκτώβριος 2014 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι στους ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας Μια ολοκληρωμένη Πρόταση

Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας Μια ολοκληρωμένη Πρόταση Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας Μια ολοκληρωμένη Πρόταση Η πρόσφατη πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών για διαφοροποίηση της φορολογίας της ακίνητης ιδιοκτησίας, έχει αντιμετωπισθεί αρνητικά γενικά από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γενικά Η Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία Cyprian Seaways Bonded

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αθήνα, Απρίλιος 2015 Αγαπητές φίλες και φίλοι, Η Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

FATCA Συχνές Ερωτήσεις

FATCA Συχνές Ερωτήσεις FATCA Συχνές Ερωτήσεις Contents FATCA Συχνές Ερωτήσεις... 1 Γενικά...2 1. Τι είναι το FATCA;... 2 2. Ποιος είναι ο σκοπός της διακρατικής συμφωνίας Κύπρου Η.Π.Α.;... 3 3. Πότε θα εφαρμοστεί το FATCA?...

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα