τηλ.: τηλ.: τηλ.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494"

Transcript

1 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική νοµοθεσία, οι οποίες δηµοσιεύθηκαν στην επίσηµη εφηµερίδα της ηµοκρατίας στις 16 Ιουλίου Οι τροποποιήσεις στην φορολογική νοµοθεσία έχουν ως στόχο τον εκσυγχρονισµό του Κυπριακού φορολογικού συστήµατος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Εν συντοµία παραθέτουµε πιο κάτω τις σηµαντικότερες τροποποιήσεις που έχουν ψηφιστεί στους ακόλουθους νόµους: Περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµος Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόµος Περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα Νόµος Περί Κτηµατολογικού και Χωροµετρικού Τµήµατος (Τέλη και ικαιώµατα) Νόµος Τεύχος 7/ Ιουλίου 2015 Επαφές: Γραφεία Λευκωσίας τηλ.: Γραφεία Λεµεσού τηλ.: Γραφεία Λάρνακας τηλ.:

2 Περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµος Εισαγωγή Νοητής Έκπτωσης Τόκου επί Νέων Κεφαλαίων Ο Περί Φορολογίας του Εισοδήµατος (ΦΕ) Νόµος έχει τροποποιηθεί µε την εισαγωγή προνοιών για νοητή έκπτωση τόκου (ΝΕΤ) σε νέα κεφάλαια. Σύµφωνα µε την τροποποιηµένη νοµοθεσία, εταιρείες κάτοικοι Κύπρου ή εταιρείες µη κάτοικοι Κύπρου µε µόνιµη εγκατάσταση στη Κύπρο, µπορούν να διεκδικούν φορολογική νοητή έκπτωση τόκου από το φορολογητέο τους εισόδηµα, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Η ΝΕΤ υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τα «νέα κεφάλαια» που ανήκουν στην επιχείρηση και που χρησιµοποιούνται από αυτή για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της µε το «επιτόκιο αναφοράς». Για τους σκοπούς του Νόµου: «Επιτόκιο αναφοράς» σηµαίνει το επιτόκιο απόδοσης δεκαετούς κυβερνητικού οµολόγου του κράτους, στο οποίο επενδύονται τα νέα κεφάλαια, αυξηµένο κατά 3 εκατοστιαίες µονάδες, µε κατώτατο όριο το επιτόκιο απόδοσης δεκαετούς κυβερνητικού οµολόγου της Κυπριακής ηµοκρατίας, αυξηµένο κατά 3 εκατοστιαίες µονάδες κατά την 31η εκεµβρίου του έτους που προηγείται του φορολογικού έτους «Νέα κεφάλαια» σηµαίνει κεφάλαια τα οποία έχουν εισαχθεί στην επιχείρηση κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015, αλλά τα οποία δεν περιλαµβάνουν ποσά που έχουν κεφαλαιοποιηθεί και προέρχονται από επανεκτίµηση κινητών ή ακίνητων αξιών. Νοείται ότι, δεν λογίζονται ως νέα κεφάλαια, οποιαδήποτε κεφάλαια έχουν εισαχθεί στην επιχείρηση κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015 τα οποία προέρχονται άµεσα ή έµµεσα από αποθεµατικά που υφίστανται κατά την 31η εκεµβρίου 2014, αλλά δεν σχετίζονται µε νέα περιουσιακά στοιχεία τα οποία χρησιµοποιούνται στην επιχείρηση. Το ποσό της έκπτωσης επί ιδίων κεφαλαίων δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 80% του φορολογητέου εισοδήµατος προτού αφαιρεθεί από αυτό η προβλεπόµενη NET. Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση ζηµιάς δεν παραχωρείται τέτοια έκπτωση. Μια εταιρεία µπορεί για κάθε φορολογικό έτος να επιλέγει την αποποίηση ολόκληρης ή µέρους της διαθέσιµης έκπτωσης. Μέτρα κατά καταχρήσεων Σε περίπτωση κατά την οποία τα ποσά των νέων κεφαλαίων µίας επιχείρησης που ασκείται από εταιρεία κάτοικο στη ηµοκρατία ή από εταιρεία µη κάτοικο στη ηµοκρατία µε µόνιµη εγκατάσταση στη ηµοκρατία, προέρχονται άµεσα ή έµµεσα από ποσά νέων κεφαλαίων άλλης επιχείρησης που ασκείται από εταιρεία κάτοικο στη ηµοκρατία ή από εταιρεία µη κάτοικο στη ηµοκρατία µε µόνιµη εγκατάσταση στη ηµοκρατία, η έκπτωση επί των νέων κεφαλαίων παραχωρείται µόνο σε µία από τις εν λόγω επιχειρήσεις. Σε περίπτωση κατά την οποία ποσά νέων κεφαλαίων προέρχονται άµεσα ή έµµεσα από δάνεια για τα οποία παραχωρείται έκπτωση αναφορικά µε τόκους, το ποσό της νοητής έκπτωσης τόκου επί των νέων κεφαλαίων µειώνεται κατά το ποσό των τόκων που παραχωρούνται σε άλλη επιχείρηση. Σε περίπτωση κατά την οποία νέα κεφάλαια εισάγονται υπό µορφή περιουσιακών στοιχείων σε είδος, το ποσό των κεφαλαίων αυτών για σκοπούς παραχώρησης της ΝΕΤ δεν µπορεί να υπερβαίνει την αγοραία αξία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατά την ηµεροµηνία εισαγωγής τους στην επιχείρηση και καµία έκπτωση δεν παραχωρείται εάν η αγοραία αξία αυτών δεν είναι τεκµηριωµένη κατά την κρίση του Εφόρου. Σε περίπτωση αναδιοργάνωσης η οποία πραγµατοποιείται χωρίς να δηµιουργούνται κέρδη υποκείµενα σε φορολογία στη µεταβιβάζουσα εταιρεία, η έκπτωση τόκου για ίδια κεφάλαια υπολογίζεται ως εάν να µην έλαβε χώρα η αναδιοργάνωση.

3 Ο Έφορος δύναται να µην επιτρέψει την παραχώρηση νοητής έκπτωσης τόκου, σε περίπτωση που κρίνει ότι έχουν γίνει ενέργειες ή συναλλαγές χωρίς ουσιαστικό οικονοµικό ή εµπορικό σκοπό οι οποίες αποσκοπούν στην παραχώρηση της σχετικής έκπτωσης, ή ότι τα νέα κεφάλαια για τα οποία διεκδικείται η έκπτωση προέρχονται από κεφάλαια που υπήρχαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2015 και τα οποία παρουσιάζονται ως νέα κεφάλαια µέσα από ενέργειες ή συναλλαγές συνδεδεµένων προσώπων, µε κύριο σκοπό την παραχώρηση της προβλεπόµενης έκπτωσης. Αυτές οι νέες διατάξεις που επιτρέπουν στις εταιρείες να χρηµατοδοτήσουν τις δραστηριότητες τους από ίδια κεφάλαια και να διεκδικήσουν φορολογική έκπτωση (ΝΕΤ), έχουν ως στόχο την ενθάρρυνση εισαγωγής νέων κεφαλαίων σε εταιρείες φορολογικούς κάτοικους της Κύπρου και ως εκ τούτου την προώθηση της ανάπτυξης της οικονοµίας της Κύπρου. Με εταιρικό φορολογικό συντελεστή 12,5% και ανάλογα µε το επίπεδο κεφαλαιοποίησης της εταιρείας, ο αποτελεσµατικός συντελεστής µπορεί να µειωθεί έως και στο 2,5%. Περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα Νόµος Εισαγωγή του όρου «κατοικία» (domicile) στον Περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα Νόµος Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα (ΕΕΑ) Νόµος τροποποιείται µε την εισαγωγή του νέου όρου της «κατοικίας». Σύµφωνα µε την τροποποιηµένη νοµοθεσία, άτοµο θεωρείται ότι έχει «κατοικία» (domicile) στη ηµοκρατία εάν έχει κατοικία καταγωγής στη ηµοκρατία µε βάση τις διατάξεις του περί ιαθηκών και ιαδοχής ( ) Νόµου (που καθορίζεται µε βάση την κατοικία του πατέρα την χρονιά της γέννησης), εξαιρουµένου- (i) (ii) ατόµου το οποίο έχει αποκτήσει και διατηρεί κατοικία επιλογής (domicile of choice) εκτός της ηµοκρατίας, µε βάση τις διατάξεις του Νόµου (δηλαδή ζει και έχει την πρόθεση να ζήσει µόνιµα σε άλλη χώρα) νοουµένου ότι δεν ήταν κάτοικος στη ηµοκρατία όπως ορίζεται από τις διατάξεις του ΦΕ Νόµου, για οποιαδήποτε περίοδο τουλάχιστον 20 συνεχόµενων ετών πριν από το φορολογικό έτος, ή ατόµου το οποίο δεν ήταν κάτοικος της ηµοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του ΦΕ Νόµου, για περίοδο τουλάχιστον 20 συνεχόµενων ετών αµέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου: Νοείται ότι, ανεξαρτήτως της κατοικίας καταγωγής, οποιοδήποτε άτοµο είναι κάτοικος στη ηµοκρατία, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του ΦΕ Νόµου, για τουλάχιστον 17 από τα τελευταία 20 έτη πριν από το φορολογικό έτος, λογίζεται ως κάτοικος (domicile) στη ηµοκρατία. Μέτρα κατά καταχρήσεων Ο τροποποιητικός Νόµος εισάγει µέτρα κατά των καταχρήσεων, που προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε άτοµο το οποίο έχει την κατοικία (domicile) του στη ηµοκρατία, µεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία σε άλλο άτοµο το οποίο δεν έχει την κατοικία (domicile) του στη ηµοκρατία και το οποίο είναι συγγενής του/της µέχρι τρίτου βαθµού συγγενείας και ο ιευθυντής κρίνει ότι ένας από τους βασικούς σκοπούς της µεταβίβασης είναι η αποφυγή καταβολής έκτακτης εισφοράς, το εισόδηµα που προκύπτει από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία υπόκειται σε έκτακτη εισφορά.

4 Η εισαγωγή του νέο όρου αποσκοπεί στην ενθάρρυνση ξένων επιχειρηµατιών µε εισοδήµατα από επενδύσεις να εγκατασταθούν στην Κύπρο. Σύµφωνα µε την εισαγωγή του νέο όρου «κατοικία» (domicile), άτοµα τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και δεν έχουν την κατοικία τους στην Κύπρο απαλλάσσονται από την έκτακτη εισφορά για την άµυνα επί εισοδηµάτων από µερίσµατα, τόκους και ενοίκια. Ως εκ τούτου, η τροποποίηση του νόµου καθιστά τις επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία που αποφέρουν µερίσµατα/ τόκους (π.χ. µετοχές, οµόλογα) από άτοµα που δεν έχουν την κατοικία τους στην Κύπρο πιο ελκυστική. Φορολόγηση µερισµάτων Εισάγονται στο Νόµο διατάξεις σε σχέση µε τη φορολόγηση µερισµάτων όταν αυτά καταβάλλονται σε εταιρία που είναι κάτοικος της Κύπρου και η οποία ανήκει έµµεσα σε φυσικό πρόσωπο ή φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου και έχουν την κατοικία τους στην Κύπρο. Σε περίπτωση που το πραγµατικό µέρισµα διανεµήθηκε σε εταιρεία η οποία ανήκει έµµεσα σε φυσικό πρόσωπο ή φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κάτοικους Κύπρου που έχουν την κατοικία τους στην Κύπρο και κατά τη κρίση του ιευθυντή, η παρεµβολή της εταιρείας αυτής ως µετόχου της εταιρείας που κατέβαλε το µέρισµα δεν εξυπηρετεί οποιοδήποτε ουσιαστικό εµπορικό ή οικονοµικό σκοπό, αλλά έχει ως κύριο σκοπό την αποφυγή, τη µείωση ή την αναβολή της καταβολής της έκτακτης εισφοράς, ο ιευθυντής δύναται να θεωρήσει ότι το µέρισµα έχει καταβληθεί στο άτοµο ή άτοµα φορολογικούς κάτοικους Κύπρου που έχουν την κατοικία τους στην Κύπρο τα οποία ελέγχουν άµεσα ή έµµεσα την εταιρεία που έλαβε το µέρισµα, και να απαιτήσει την καταβολή έκτακτης εισφοράς πάνω στα µερίσµατα αυτά είτε από την εταιρεία που έλαβε το µέρισµα, είτε από το άτοµο ή άτοµα φορολογικούς κάτοικους Κύπρου που έχουν την κατοικία τους στην Κύπρο τα οποία άµεσα ή έµµεσα ελέγχουν αυτήν. Το µέτρο αυτό έχει εισαχθεί για την προστασία από πιθανή κατάχρηση των διατάξεων που αφορούν την λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος από φυσικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου και έχει την κατοικία (domicile) του στην Κύπρο. εν επηρεάζει τις εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και ανήκουν άµεσα ή έµµεσα σε µετόχους που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου ή δεν έχουν την κατοικία τους στην Κύπρο. Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόµος Απαλλαγή από Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών επί Ακίνητης Ιδιοκτησίας που αποκτήθηκε µέχρι 31 εκεµβρίου 2016 Ο Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόµος έχει τροποποιηθεί έτσι ώστε τα κέρδη που προκύπτουν από την διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία αποτελείται από ακίνητη ιδιοκτησία συνισταµένη σε γη, γη µε οικοδοµή ή γη µε οικοδοµές, να απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, νοουµένου ότι: i) Αποκτήθηκε από την ηµεροµηνία ισχύος του τροποποιητικού Νόµου µέχρι και την 31η εκεµβρίου 2016 ii) Αποκτήθηκε µε αγορά ή συµφωνία αγοράς, αλλά όχι µε ανταλλαγή ή δωρεά, στην αγοραία αξία της από µη συνδεδεµένο πρόσωπο. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για την διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας που έχει αποκτηθεί στα πλαίσια διαδικασίας πώλησης ακινήτου δυνάµει των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόµου.

5 Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην αναζωογόνηση της αγοράς στο τοµέα της ακίνητης ιδιοκτησίας και δεν ισχύει για την διάθεση µετοχών σε εταιρείες που κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία. Περί Κτηµατολογικού και Χωροµετρικού Τµήµατος (Τέλη και ικαιώµατα) Νόµος Μείωση Τελών Μεταβίβασης Ακίνητης Ιδιοκτησίας & Τελών Εγγραφής Μίσθωσης/Υποµίσθωσης Σύµφωνα µε τον τροποποιητικό Νόµο, για µεταβίβαση ακίνητης Ιδιοκτησίας, καθώς και εγγραφή µίσθωσης/υποµίσθωσης µέχρι τις 31 εκεµβρίου 2016, παρέχεται µείωση κατά 50% στα τέλη µεταβίβασης ακινήτων ιδιοκτησίας και τέλη εγγραφής µίσθωσης/υποµίσθωσης. Η πιο πάνω µείωση δεν ισχύει για µεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας που έχει αποκτηθεί στα πλαίσια διαδικασίας πώλησης ακινήτου δυνάµει των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόµου. Κατάργηση Επιστροφής Τελών Ο τροποποιηµένος νόµος καταργεί τις διατάξεις µε τις οποίες ο Έφορος επέστρεφε µετά τη πάροδο πέντε ετών από την ηµεροµηνία της µεταβίβασης, το ποσό των τελών που επιβάλλονταν: σχετικά µε τις µεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας από οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία (partnership) σε εταιρεία της οποίας οι µοναδικοί µέτοχοι της είναι οι εταίροι της δικαιοπάροχης εταιρείας. σχετικά µε τις µεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας σε (οικογενειακή) εταιρεία από µέτοχο της εταιρείας ή στενό συγγενή αυτού (π.χ. σύζυγο ή συγγενείς µέχρι τρίτου βαθµού συγγένειά). Κατάργηση των Ειδικών Τελών στις Μεταβιβάσεις από Εταιρεία σε συγγενείς των µετόχων. Σύµφωνα µε την τροποποίηση του Νόµου, τα ειδικά τέλη που επιβάλλονται στις µεταβιβάσεις ακινήτων ιδιοκτησίας από εταιρεία σε συγγενείς των µετόχων µέχρι τρίτου βαθµού συγγένειας καταργούνται και οι µεταβιβάσεις αυτές υπόκεινται πλέον στους κανονικούς συντελεστές τελών επί της αξίας των ακινήτων.

6 Η τροπολογίες αυτές αποσκοπούν στην αναζωογόνηση της αγοράς στο τοµέα της ακίνητης ιδιοκτησίας, παρέχοντας µια περαιτέρω µείωση των τελών µεταβίβασης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η απαλλαγή για µεταβίβαση ακινήτου που υπόκεινται σε ΦΠΑ εξακολουθεί να ισχύει και δεν επηρεάζεται από την πιο πάνω απαλλαγή. Περί Φορολογίας Εισοδήµατος Νόµος Φορολόγηση συντάξεων χηρείας Η τροποποίηση επιτρέπει στον φορολογούµενο να επιλέγει κάθε φορολογικό έτος να φορολογείται η σύνταξη χηρείας του/της µε τον ειδικό τρόπο φορολογίας (δηλαδή το ποσό της σύνταξης χηρείας που υπερβαίνει τα ετησίως να φορολογείται µε συντελεστή 20%) ή να φορολογείται µε βάση τους κανονικούς συντελεστές φορολογίας (δηλαδή η σύνταξη χηρείας να προστίθεται στο συνολικό φορολογητέο εισόδηµα του ατόµου). Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται από το φορολογικό έτος Η επιλογή της φορολόγησης της σύνταξης χηρείας µε βάση τους κανονικούς συντελεστές φορολογίας παρέχεται καθώς σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να µειώσει τη φορολογική υποχρέωση του φορολογούµενου. Είµαστε στη διάθεση σας για να συζητήσουµε για το πώς οι παραπάνω εξελίξεις µπορεί να επηρεάσουν την επιχείρησή σας. Η Deloitte αναφέρεται σε µια ή περισσότερες εταιρείες - µέλη της Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), µιας ιδιωτικής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης εγγεγραµµένης στο Ηνωµένο Βασίλειο, της οποίας οι εταιρείες - µέλη είναι ξεχωριστές και ανεξάρτητες εταιρικές οντότητες. Παρακαλούµε όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για λεπτοµερή περιγραφή της νοµικής δοµής της Deloitte Limited. Η Deloitte Limited, είναι ο Κυπριακός οίκος µέλος της DTTL. Η Deloitte είναι ένας από τους µεγαλύτερους οίκους παροχής επαγγελµατικών υπηρεσιών στην Κύπρο, παρέχοντας ελεγκτικές, φορολογικές, συµβουλευτικές και χρηµατοοικονοµικές συµβουλευτικές υπηρεσίες µε πάνω από 550 άτοµα προσωπικό. Η Deloitte διεθνώς εργοδοτεί πέραν των 210,000 ατόµων σε περισσότερες από 150 χώρες µε όραµα τους να καταστούν το πρότυπο της επαγγελµατικής αριστείας. H Deloitte Limited είναι µια ιδιωτική εταιρεία εγγεγραµµένη στην Κύπρο (Αρ. Εγγραφής ). Γραφεία: Λευκωσία, Λεµεσός, Λάρνακα. Η επικοινωνία αυτή περιέχει γενικής φύσεως πληροφορίες και καµία νοµική οντότητα που ανήκει στο ίκτυο της Deloitte θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζηµιά κάθε µορφής που µπορεί να υποστεί οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο θα ενεργήσει µε βάση την επικοινωνία αυτή Deloitte Limited

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 Αριθμός 18 Σε αυτή την έκδοση 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 31 32 32 34 35 35 35 Φόρος Εισοδήματος Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2015. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθµός 95(Ι) του 2000

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθµός 95(Ι) του 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3417 της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 95(I)/2000 Ο περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα MBA Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Ερευνητική Ομάδα Στυλιανός Στέφανος Ιωάννης Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Με το Νόµο (αριθ. 4172/2013) που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/Α/2013), θεσπίζεται ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γενικά Η Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία Cyprian Seaways Bonded

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 16.01.2013 Τσακάλωφ 5, 106 73 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ψηφίστηκε την 11.1.2013 στη Βουλή ο νέος φορολογικός νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο της Εταιρίας ικηγόρων POTAMITISVEKRIS τεύχος 24 Ιανουάριος 2015

Ενηµερωτικό ελτίο της Εταιρίας ικηγόρων POTAMITISVEKRIS τεύχος 24 Ιανουάριος 2015 Ενηµερωτικό ελτίο της Εταιρίας ικηγόρων POTAMITISVEKRIS τεύχος 24 Ιανουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν. 4308/2014 Το κείµενο των άρθρων 1 έως και 15 που τίθενται σε ισχύ από την 1η

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος : α) των φυσικών προσώπων, β) των

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένος Ισολογισµός Ενοποιηµένη Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τα φορολογικά συστήµατα στις µεσογειακές χώρες της Ε.Ε.» Φοιτήτρια: Τσαρουχά Γεωργία, Α.Μ. 8166 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Vision International People Group Public Limited. Ετήσια Έκθεση 2012

Vision International People Group Public Limited. Ετήσια Έκθεση 2012 Ετήσια Έκθεση 2012 Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένης της έκθεσης ελεγκτή, αποτελούν µετάφραση στα Ελληνικά των οικονοµικών καταστάσεων που παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα