ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

2 Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των εργαζομένων 06 V. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς 07 VΙ. Τήρηση και συμμόρφωση του Κώδικα 11 VΙΙ. Παραβίαση του Κώδικα 11 VΙΙΙ. Iσχύς του Κώδικα 11 02

3 Προοίμιο Ο (στο εξής ο ) σχεδιάστηκε με στόχο να αποτυπωθούν σε ενιαίο κείμενο οι γενικές αρχές και οι κανόνες που πρέπει να διέπουν τη δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους καθώς και την επαγγελματική συμπεριφορά όλων των εργαζομένων των εταιριών του Ομίλου Επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (στο εξής ο «Όμιλος»). Γνώμονας για τη δημιουργία του Κώδικα είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα των εταιριών του Ομίλου, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που τη διέπει, οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχει στα πλαίσια της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του, και τα πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς που έχει υιοθετήσει για τις ανάγκες της άσκησης της εν λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο απευθύνεται, αφορά και δεσμεύει τόσο τους υφιστάμενους εργαζόμενους του Ομίλου όσο και τα πρόσωπα που προσλαμβάνονται και τα οποία προσχωρούν αυτόματα και υποχρεωτικά στον Κώδικα. Ο αφενός οριοθετεί την καθημερινή λειτουργία και συμπεριφορά των εργαζομένων του Ομίλου και αφετέρου συνιστά εγχειρίδιο κανόνων αποδεκτής συμπεριφοράς μεταξύ των εργαζομένων και αυτών έναντι τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ισχύει για όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδας του Ομίλου. 03

4 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους Η Διοίκηση του Ομίλου λειτουργεί με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους εργαζόμενους. Η επένδυση στους εργαζόμενους αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας, καθώς σε αυτούς οφείλεται η υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων, η επίτευξη των θετικών αποτελεσμάτων και η συνεχής ανάπτυξη του Ομίλου. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση δεσμεύεται στη δημιουργία και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την αναγνώριση. Προωθεί ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και υιοθετεί πρακτικές πρόσληψης που συνάδουν με τις νόμιμες προϋποθέσεις και κριτήρια απασχόλησης, όπως εκάστοτε ορίζει η εργατική νομοθεσία, που βασίζονται στις ικανότητες και το μορφωτικό επίπεδο κάθε ατόμου, ανεξάρτητα από το φύλο, την υπηκοότητα, το χρώμα, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την καταγωγή ή τη σωματική ικανότητα και τα νόμιμα ηλικιακά όρια απασχόλησης. Παρέχει ένα χώρο εργασίας που ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα και επιτυγχάνει την υπεροχή μέσω προσέλκυσης και διακράτησης ανθρώπων με γνώσεις και αξίες. Ο Όμιλος έχει ενσωματώσει για τους σκοπούς αυτούς, πλήθος μεθόδων και συστημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, διασφαλίζοντας προϋποθέσεις για συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων, ενίσχυση της δημιουργικής έκφρασης και σκέψης και εκπλήρωση των προσωπικών και επαγγελματικών φιλοδοξιών. Συμμορφώνεται με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους που αφορούν στην πνευματική ιδιοκτησία, διαφυλάττοντας το απόρρητο των αρχείων των εργαζομένων και επιτρέποντας στα εκάστοτε εξουσιοδοτημένα άτομα να χρησιμοποιούν τα αρχεία μόνο για νόμιμους σκοπούς που αφορούν και σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου. ΙΙ. Το όραμα μας... μέσα από την επιχειρηματική μας εξέλιξη και ανάπτυξη,... με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους μας...και μέσα από τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες, επιχειρηματικούς εταίρους και μετόχους μας, να εξελιχθούμε στον κυρίαρχο ανεξάρτητο παραγωγό Ενέργειας στην Ελλάδα και σε ισχυρό, ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό Όμιλο της Βαριάς Βιομηχανίας, Ενέργειας, Μεταλλουργίας και Κατασκευών. 04

5 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες Οι Αξίες μας Επιχειρηματική Αριστεία «Επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας για την επίτευξη άριστου επιχειρηματικού αποτελέσματος» Ανθρώπινο Κεφάλαιο «Η επιχειρηματική μας επιτυχία στηρίζεται στους ανθρώπους μας» Ομαδικό Πνεύμα Ακεραιότητα Επικοινωνία Επαγγελματική συμπεριφορά Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας Οικονομική Ευρωστία / Υψηλή Κερδοφορία Υψηλή απόδοση / Άριστο αποτέλεσμα Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Συνεχής πρόοδος / Καινοτομία Υψηλά πρότυπα Ασφάλειας & Ποιότητας Κοινωνία & Περιβάλλον «Ανάγουμε την εταιρική κοινωνική μας ευθύνη σε καθημερινή πρακτική» Κοινωνικά υπεύθυνη ανάπτυξη Αποδοχή από τον κοινωνικό περίγυρο Σεβασμός στο περιβάλλον Ασφάλεια & Περιβαλλοντική Συνείδηση Επιχειρηματική αριστεία «Επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας για την επίτευξη άριστου επιχειρηματικού αποτελέσματος» Οικονομική Ευρωστία / Υψηλή Κερδοφορία Υψηλή Απόδοση / Άριστο Αποτέλεσμα Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα Συνεχής Πρόοδος / Καινοτομία Υψηλά Πρότυπα Ασφάλειας και Ποιότητας Ανθρώπινο κεφάλαιο «Η επιχειρηματική μας επιτυχία στηρίζεται στους ανθρώπους μας» Ομαδικό Πνεύμα Ακεραιότητα Επικοινωνία Επαγγελματική Συμπεριφορά Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας Κοινωνία & περιβάλλον «Ανάγουμε την εταιρική κοινωνική μας ευθύνη σε καθημερινή πρακτική» Κοινωνικά Υπεύθυνη Ανάπτυξη Αποδοχή από τον Κοινωνικό Περίγυρο Σεβασμός στο Περιβάλλον Ασφάλεια και Περιβαλλοντική Συνείδηση 05

6 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των εργαζόμενων Οι εργαζόμενοι του Ομίλου, ανάλογα με τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και ανεξαρτήτως του τύπου, του τρόπου και του είδους της εργασίας που εκτελούν, οφείλουν να επιδεικνύουν τις ικανότητες και δεξιότητες τους, προκειμένου να επιτυγχάνονται εφόσον αυτό είναι δυνατόν από τη φύση και τη θέση της εργασίας, οι ακόλουθοι στόχοι: Προσανατολισμός στα αποτελέσματα Ο προσανατολισμός στην επίτευξη των προϋπολογισθέντων αποτελεσμάτων επιδεικνύοντας επιμονή και αφοσίωση στην επίτευξη των ομαδικών και επιχειρησιακών στόχων. Προγραμματισμός και οργάνωση Η οργάνωση και η διεκπεραίωση των εργασιών, με μεθοδικότητα και εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, καθώς και η ενσωμάτωση νέων στόχων και αρμοδιοτήτων, όποτε απαιτείται, με ευελιξία. Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων Η αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και η εκτίμηση των ωφελειών και των κινδύνων, χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη, καθώς και η λήψη ορθών και έγκαιρων αποφάσεων, βάσει ανάλυσης κατάλληλων πληροφοριών. Ομαδικότητα Η ανάπτυξη και η ενθάρρυνση πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότητας μέσω της επικοινωνίας, της συμμετοχής, της υποστήριξης και της ενημέρωσης συναδέλφων και συνεργατών. Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις Η προφορική και γραπτή επικοινωνία απόψεων και εννοιών με ακρίβεια, σαφήνεια και πειθώ, η ταχεία και αποτελεσματική ακρόαση και ανταπόκριση σε ερωτήσεις και αιτήματα συναδέλφων και συνεργατών, καθώς και η ανάπτυξη εποικοδομητικών εργασιακών σχέσεων εντός και εκτός επιχείρησης. Πρότυπο επαγγελματικής συμπεριφοράς Η επίδειξη επαγγελματικής και δεοντολογικής συμπεριφοράς προς συναδέλφους και συνεργάτες σύμφωνα με τις εταιρικές αξίες, θέτοντας παράλληλα σαφή πρότυπα απόδοσης και παρέχοντας το παράδειγμα προς μίμηση. Καινοτομία και δημιουργικότητα Η αναγνώριση ευκαιριών και η λήψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενεργειών νέων ιδεών και λύσεων. Ηγετικές / διοικητικές ικανότητες Η επίδειξη ηγετικής συμπεριφοράς που εμπνέει, ενεργοποιεί και παρακινεί τους εργαζόμενους και η παροχή απαιτούμενης καθοδήγησης και επανατροφοδότησης για τη βελτίωση της απόδοσης και την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων. 06 Γνώση αντικείμενου Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις της θέσης, επιδεικνύοντας, σε διαρκή βάση, τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται.

7 V. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς Επιχειρηματική ηθική Η επιχειρηματική ηθική δεν είναι απλώς η συμμόρφωση προς νομικά, ρυθμιστικά, επαγγελματικά και επιχειρηματικά πρότυπα, αλλά, κατά κύριο λόγο, είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης εντός κανόνων δικαιοσύνης, ακεραιότητας, ειλικρίνειας και σεβασμού. Η επιχειρηματική ηθική, συνιστά προαπαιτούμενο για μια σύγχρονη επιχείρηση υψηλών επιδόσεων. Η συμβολή όλων των εργαζομένων στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και η επένδυση στην ευημερία, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, προσδίδοντας στον Όμιλο υψηλή προστιθέμενη αξία. Τήρηση του νόμου Η συμμόρφωση και η τήρηση της εκάστοτε νομοθεσίας, σε κάθε περιοχή που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, αποτελεί βασική και μη διαπραγματεύσιμη αρχή για όλους τους εργαζόμενους. Σύγκρουση συμφερόντων Η πρόκριση προσωπικού συμφέροντος και ωφέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των Διευθυντικών Στελεχών, του Διοικητικού και Εργατοτεχνικού Προσωπικού και η οποία επηρεάζει την πίστη αυτών έναντι του Ομίλου, συνιστά σύγκρουση συμφερόντων. Κατά αυτή την έννοια απαιτείται από όλους τους εργαζομένους, ήτοι Διευθυντικά Στελέχη, Διοικητικό και Εργατοτεχνικό Προσωπικό, να αποφεύγουν δραστηριότητες με επιδίωξη ιδίων οικονομικών συμφερόντων ή άλλων προσωπικών ωφελειών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι οποίες παραβιάζουν την πίστη τους έναντι του Ομίλου και δεν συνάδουν με την επαγγελματική τους δραστηριότητα στον Όμιλο. Δεδομένου ότι η απαρίθμηση των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων για τις ανάγκες του παρόντος δεν είναι δυνατή, συνιστάται στους εργαζομένους του Ομίλου να συμβουλεύονται το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης τους ή τη Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου, αν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους απαιτηθεί να προβούν σε ενέργειες εκτός των καθιερωμένων και για τις οποίες διατηρούν αμφιβολίες αν αυτές προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων. Διαχείριση αρχείων Η ορθή και ακριβής τήρηση αρχείων αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου. Στα αρχεία τηρούνται και φυλάσσονται όλες οι πληροφορίες που δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια και για τις ανάγκες της δραστηριότητα του Ομίλου. Όσοι εργαζόμενοι λόγω της φύσης της παρεχόμενης εργασίας τους τηρούν αρχεία, οφείλουν να διασφαλίζουν την ακρίβεια και πληρότητα αυτών. Προστασία περιουσιακών στοιχείων Οι Γενικοί Διευθυντές και τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη είναι υπεύθυνα για το σχεδιασμό, την καθιέρωση και τη διαχείριση των κατάλληλων πολιτικών για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου. Τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν την ακίνητη περιουσία, τα μηχανήματα και τα οχήματα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το λογισμικό και εν γένει τον πάγιο εξοπλισμό, τις εταιρικές πληροφορίες, τη φήμη έκαστης εταιρίας του Ομίλου, την πελατεία, τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους του Ομίλου και να επιδεικνύουν προσοχή όταν χρησιμοποιούν κάθε είδους 07

8 περιουσιακό στοιχείο αυτού και να εφιστούν την προσοχή τους για την αποφυγή σπατάλης, ζημιών, καταστροφής, ή κλοπής των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου. Προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών Κάθε εργαζόμενος οφείλει κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, όσο και στις κάθε είδους συναλλαγές ή σχέσεις του με τρίτους να μην γνωστοποιεί ή να καθιστά διαθέσιμες με οποιοδήποτε τρόπο πληροφορίες του Ομίλου που είναι εμπιστευτικές ή απόρρητες. Εμπιστευτικές ή απόρρητες πληροφορίες είναι οι πληροφορίες, οι οποίες δεν έχουν γνωστοποιηθεί ή δεν είναι διαθέσιμες για το ευρύ κοινό. Πληροφορίες εμπιστευτικού ή απόρρητου χαρακτήρα μπορεί να αποτελούν στοιχεία οικονομικά, τεχνικά, συμβάσεις, προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων, πλάνα για εξαγορές / συγχωνεύσεις και σημαντικές διοικητικές αλλαγές ή πληροφορίες που αφορούν στην ανάπτυξη και στρατηγική του Ομίλου. Επίσης πληροφορίες εμπιστευτικού ή απόρρητου χαρακτήρα μπορεί να είναι οι πληροφορίες που έχουν σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα ή με ευρεσιτεχνίες του Ομίλου. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν επιχειρηματική έρευνα, σχέδια για νέα προϊόντα, στρατηγικούς στόχους, οποιεσδήποτε μη δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή πληροφορίες τιμολόγησης, καταλόγους πελατών και προμηθευτών, όπως και πληροφορίες σχετικές με απαιτήσεις, επιχειρηματικές επιλογές ή συνήθειες και σχέδια πελατών. Είναι υποχρέωση όλων των εργαζομένων να διαφυλάττουν τις εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες του Ομίλου, ανεξαρτήτως του τρόπου και του λόγου που βρέθηκαν στην κατοχή τους και σε γνώση τους, και να μην τις γνωστοποιούν σε άτομα εκτός Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των μελών του οικογενειακού και φιλικού τους περιβάλλοντος, καθόλη τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης με τον Όμιλο, αλλά και κατόπιν της λήξης αυτής με οποιοδήποτε τρόπο. Ακεραιότητα οικονομικών στοιχείων και εκθέσεων Ο Όμιλος εφαρμόζει υψηλά πρότυπα για την ακριβή, ορθή και πλήρη τήρηση των οικονομικών του στοιχείων και εκθέσεων και επιδιώκει και διασφαλίζει τη διαφάνεια στις χρηματοοικονομικές του αναφορές. Οι Οικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με την εκάστοτε Ελληνική Νομοθεσία και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, σε ετήσια, εξαμηνιαία και τριμηνιαία βάση. Ποιότητα προϊόντων Η διασφάλιση και διατήρηση υψηλού βαθμού ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων, παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα του Ομίλου. Αποτελεί βασική δέσμευση της Διοίκησης και κατ επέκταση όλων των εργαζομένων, η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, παρέχοντας σε αυτούς ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Θεμιτός ανταγωνισμός Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να πραγματοποιούν δίκαιες συναλλαγές με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους ανταγωνιστές, να συμπεριφέρονται αξιοκρατικά και πάντα με γνώμονα τους κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού. 08 Σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές Οι σχέσεις με τους προμηθευτές και με τους πελάτες του Ομίλου, σε όλο τα φάσμα της δραστηριότητας του διέπονται από διαφάνεια, εμπιστοσύνη, σεβασμό, ειλικρίνεια και ακεραιότητα. Ο στόχος, κατά τη διεξαγωγή των προμηθειών του Ομίλου είναι η διασφάλιση αξιόπιστων και αδιάλειπτων πηγών. Οι διαφανείς συναλλαγές με τους πελάτες και τους προμηθευτές

9 είναι πρωτίστης και ουσιώδους σημασίας για τις σταθερές και μακροπρόθεσμες σχέσεις του Ομίλου. Ο Όμιλος παρέχει σε όλους τους υποψήφιους προμηθευτές του αμερόληπτες και ισότιμες ευκαιρίες. Οι αποφάσεις του, βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια όπως, η ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών, η άρτια και άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη, η τιμολογιακή πολιτική, η οικονομική φερεγγυότητα, η χρονική συνέπεια στην παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών, η συμμόρφωση με τις βασικές αρχές περιβάλλοντος και ασφάλειας, η ύπαρξη κατάλληλής τεχνολογικής υποδομής σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των εταιριών του Ομίλου, καθώς και η εμπειρία και η ακεραιότητα ενός προμηθευτή. Είναι αυτονόητο και αδιαπραγμάτευτο ότι ο Όμιλος διακόπτει την οποιαδήποτε συναλλακτική σχέση, εφόσον διαπιστώσει ότι κάποιος από τους προμηθευτές ή εργολάβους του εφαρμόζει παράνομες πρακτικές ή μη ανταγωνιστικές. Σχέσεις με Μετόχους και Επενδυτές Ο Όμιλος μεριμνά για την αξιόπιστη και ισότιμη πληροφόρηση των Μετόχων του και των Επενδυτών σχετικά με τη δραστηριότητα του, τις εργασίες του, την ανάπτυξη και τους στόχους του. Μέσω των αρμόδιων οργάνων του και Διευθύνσεων διασφαλίζει την παροχή για κάθε αναγκαία πληροφορία και συνδρομή σχετικά με τη νόμιμη άσκηση των δικαιωμάτων των Μετόχων έκαστης εταιρίας του Ομίλου. Διασφαλίζει επίσης, την αποτελεσματική και έγκαιρη επικοινωνία και πληροφόρηση των οικονομικών αναλυτών, θεσμικών και μη επενδυτών. Οι θεσμοθετημένοι μηχανισμοί ελέγχου και οι διαδικασίες του Ομίλου διαφυλάσσουν τη διαφάνεια και ακεραιότητα έναντι των Μετόχων και των επενδυτών και ενισχύουν την ακλόνητη εμπιστοσύνη αυτών έναντι του Ομίλου. Συνεργασία με Κυβερνητικές Αρχές και διαφάνεια των συναλλαγών του Ομίλου με τρίτους Η συνεργασία και οι επαφές με Κυβερνητικές Αρχές διέπονται από ειδικότερους νόμους και κανόνες. Στα πλαίσια αυτά, συνιστάται στους εμπλεκόμενους εργαζόμενους να ακολουθούν τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Νομικής Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που τίθενται κατά περίπτωση. Απαγορεύεται η δωροδοκία δημοσίων ή κυβερνητικών στελεχών. Δημόσια ή κυβερνητικά στελέχη είναι οι υπάλληλοι οποιασδήποτε κυβέρνησης ακόμη και οι χαμηλόβαθμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι φορέων που ελέγχονται από το κράτος. Η Διοίκηση του Ομίλου δεσμευόμενη για την τήρηση διαφάνειας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και των χρηματοοικονομικών του αναφορών απαγορεύει την παροχή ή λήψη οποιονδήποτε παράνομων προμηθειών, δωροδοκιών, ή παρόμοιων πληρωμών οποιουδήποτε τύπου καθώς και προσωπικών διευκολύνσεων οποιουδήποτε δημόσιου ή κυβερνητικού στελέχους. Εργασιακές σχέσεις Ο Όμιλος, διασφαλίζει εργασιακές σχέσεις, που προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, εποικοδομητική συνεργασία, αμφίδρομη επικοινωνία και αναγνώριση, προάγοντας ταυτόχρονα τις θεμελιώδεις αρχές της Διακήρυξης για την Προστασία των Εργασιακών Δικαιωμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Ανθρώπινα δικαιώματα Η Διοίκηση του Ομίλου επιλέγει, αναθέτει καθήκοντα, ανταμείβει, και αποζημιώνει τους εργαζομένους της, βάσει των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους για τις ανάγκες 09

10 της εργασίας τους, χωρίς να κάνει διακρίσεις λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικής καταγωγής, εθνικότητας, χρώματος, φύλου, ταυτότητας, ηλικίας, υπηκοότητας, σεξουαλικών προτιμήσεων, οικογενειακής κατάστασης, ανικανότητας, ή οποιωνδήποτε άλλων χαρακτηριστικών που προστατεύονται από το νόμο. Παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζόμενους της να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε εργαζόμενου ή προμηθευτή ή πελάτη του Ομίλου και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ατόμου, δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής ή καταλήγει σε αναγκαστική εργασία. Δεσμεύεται για την προστασία των παιδιών και ανηλίκων από την εργασία, καθώς και για την παράνομη εργασία και απαγορεύει τη σεξουαλική ή άλλου τύπου παρενόχληση ή εκμετάλλευση των εργαζομένων του Ομίλου στο χώρο εργασίας και εν γένει στο χώρο της δραστηριότητας του. Εξασφαλίζει την αμερόληπτη συμπεριφορά και σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο κάθε εργαζομένου της και γι αυτό η συλλογή, η επεξεργασία, η χρήση και τήρηση των προσωπικών στοιχείων αυτών υλοποιείται εντός των νόμιμων πλαισίων και σύμφωνα με τις ανάγκες της δραστηριότητας του Ομίλου. Ασφάλεια & υγεία της εργασίας Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου θεωρείται ύψιστη προτεραιότητα. Ο μηδενικός δείκτης ατυχημάτων, στον εργασιακό χώρο και ιδιαίτερα στις παραγωγικές μονάδες αποτελεί ευθύνη όλων. Η Διοίκηση, διατηρεί υψηλούς τους δείκτες ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου και μεριμνά για τη συστηματική επιθεώρηση της τήρησης των κανόνων ασφαλούς εργασίας, με απώτερο και μοναδικό γνώμονα «Κανένα Ατύχημα». Κοινωνία και σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες Πέρα από τη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών όπου ο Όμιλος δραστηριοποιείται, στηρίζει συνειδητά και ενεργά την πολιτιστική, πνευματική και κοινωνική τους ανάπτυξη, με ενέργειες που προάγουν την παιδεία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο ουσιαστική υποστήριξη στις Τοπικές Κοινωνίες, στις οποίες αναπτύσσει δραστηριότητα. Στόχος του Ομίλου είναι να συμμετάσχει σε έργα, μέσω των οποίων να προάγει περαιτέρω την ανάπτυξη και ευημερία της τοπικής κοινότητας. Προστασία του περιβάλλοντος Η επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βιώσιμη ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμη βάση. Στα πλαίσια αυτά, εφαρμόζει συστηματικά πρακτικές, προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης. Βούληση και στόχος του Ομίλου είναι οι διαδικασίες και τα προϊόντα να έχουν την ελάχιστη αρνητική περιβαλλοντική επίπτωση κατ αναλογία με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο Όμιλος προωθεί μια ενεργή και παραγωγική συνεργασία, με τις τοπικές κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται, με στόχο να μοιράζεται πληροφορίες που αφορούν στην πολιτική και τα προγράμματά του για το περιβάλλον, ενώ δεν παύει να συνεργάζεται με τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και κάθε άλλο φορέα που συμμερίζεται τη δέσμευσή του για την προστασία του περιβάλλοντος και την ευμάρεια των μελλοντικών γενεών. 10

11 VI. Τήρηση και συμμόρφωση του Κώδικα Είναι ευθύνη όλων των εργαζομένων του Ομίλου να διαβάζουν και να κατανοούν τον Κώδικα, να ζητούν καθοδήγηση, όταν απαιτείται και να συμμορφώνονται με το πνεύμα του. Δεν πρέπει να επιδεικνύουν συμπεριφορές που θα μπορούσαν να βλάψουν τη φήμη του Ομίλου. Υποχρεούνται να διαφυλάττουν εμπιστευτικές πληροφορίες, να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και να αποφεύγουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Οι συναλλαγές με όλες τις δημόσιες αρχές, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους επενδυτές θα πρέπει να είναι ακέραιες και να βασίζονται στην ειλικρίνεια και την εντιμότητα. Οι εργαζόμενοι που στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους συναλλάσσονται με προμηθευτές και πελάτες οφείλουν να θέτουν υπόψη αυτών, τον Κώδικα και να τους υποδεικνύουν τη συμμόρφωση τους στους κανόνες αυτού, αν απαιτείται. Όλοι οι εργαζόμενοι, υποχρεούνται να αναφέρουν παραβάσεις, ή ενδεχόμενες παραβάσεις του Κώδικα στο Διευθυντή του Τομέα τους ή / και στα Ανώτερα Διοικητικά Κλιμάκια. Οι Διευθυντές έχουν αυξημένη ευθύνη για την τήρηση του Κώδικα. Αν ο Διευθυντής γνωρίζει ότι κάποιος υπάλληλος προτίθεται να προβεί σε απαγορευμένη πράξη και δεν λάβει μέτρα, θα είναι εξίσου υπεύθυνος με τον υπάλληλο. VII. Παραβίαση του Κώδικα Η διαχείριση των παραβιάσεων του Κώδικα, ανατίθεται στο Συμβούλιο Διαχείρισης, το οποίο απαρτίζεται, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, το Διευθυντή Νομικής Υπηρεσίας, το Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου και το Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού εκάστης Εταιρίας. Το Συμβούλιο Διαχείρισης εκάστης Εταιρίας ενημερώνει υποχρεωτικά για την πορεία των θεμάτων, που ανακύπτουν την Ελεγκτική Επιτροπή του Ομίλου. Η Εταιρία επιδιώκει την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων για κάθε παραβίαση του Κώδικα. Ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, θα προβεί σε πειθαρχικές ενέργειες σύμφωνα, με την ισχύουσα νομοθεσία, τον ισχύοντα κανονισμό εργασίας και τις Εταιρικές διαδικασίες. VIII. Ισχύς του Κώδικα Ο εγκρίνεται από τα οικεία Διοικητικά Συμβούλια των Εταιριών του Ομίλου. Αποτελεί ευθύνη του Συμβουλίου Διαχείρισης εκάστης Εταιρίας, να διασφαλίζει ότι, οι αρχές που ενσωματώνονται σε αυτόν τον Κώδικα, κοινοποιούνται, γίνονται κατανοητές και τηρούνται από όλους τους εργαζομένους. Η συμμόρφωση με τον Κώδικα παρακολουθείται τακτικά. Οι σχετικές διαπιστώσεις που διασφαλίζουν τη σωστή εφαρμογή του και η περαιτέρω αναθεώρησή του είναι ευθύνη του Συμβουλίου Διαχείρισης του Εταιρικού Κέντρου. 11

12 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Όμιλος Επιχειρήσεων Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, Αθήνα Τ , F

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας ΚώδικαςΔεοντολογίας Περιεχόμενα Κώδικας Δεοντολογίας... 3 Επιστολή του Προέδρου...4 Λίγα λόγια για την εταιρεία...5 Εισαγωγή...6. Εταιρικό όραμα & αποστολή...6. Εταιρικές αρχές & αξίες...6. Κώδικας Δεοντολογίας...7

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 4 2.1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 2.2 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ... 6 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα 2 ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ Η ηθική ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ 2014 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ Ο Κώδικας και οι Αξίες της Εταιρίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Κώδικας δεοντολογίας Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τον κώδικα δεοντολογίας της AkzoNobel. Το 2008 η AkzoNobel επαναπροσδιόρισε τις εταιρικές της αξίες. Οι αξίες αυτές είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. 2 3. ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. 3 4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. 3 5. ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

HEINZ. Παγκόσμιος. Κώδικας Δεοντολογίας

HEINZ. Παγκόσμιος. Κώδικας Δεοντολογίας HEINZ Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 600 Grant Street Pittsburgh, Πενσυλβάνια 15219-2857 William R. Johnson Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Προς: Όλους τους υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Η δέσμευσή μας 3 Ο σκοπός και οι αξίες μας 4 Για ποιον ισχύει ο Κώδικας 5 Τι πρέπει να κάνουν οι υπάλληλοι 6 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Αξίες μας Ο κώδικάς μας Η Avon έχει προ πολλού ασπασθεί πέντε βασικές αξίες: εμπιστοσύνη, σεβασμό, πίστη, ταπεινοφροσύνη, και ακεραιότητα. Ως υπάλληλοι της Avon, πορευόμαστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ PMI

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ PMI ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ PMI ΜΉΝΥΜΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΎΝΟΝΤΑ ΣΎΜΒΟΥΛΟ Αγαπημένοι μου συνάδελφοι, Είμαι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσω τον Οδηγό επιτυχίας της PMI, ο οποίος ενημερώνει και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Roche Κώδικας Δεοντολογίας

Όμιλος Roche Κώδικας Δεοντολογίας F. Hoffmann-La Roche Ltd Chief Compliance Officer 4070 Basel, Switzerland Όμιλος Roche Κώδικας Δεοντολογίας January 2010 2 001 077 Όμιλος Roche Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου Roche

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013 Κώδικας Δεοντολογίας 2013 Αγαπητοί συνάδελφοι: Εδώ και 200 χρόνια, έχουμε χτίσει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας, τους μετόχους και τις κοινότητες παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση και διεξάγοντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της BP. Ο δικός μας Κώδικας. Τα πιστεύω μας

Κώδικας Συμπεριφοράς της BP. Ο δικός μας Κώδικας. Τα πιστεύω μας Ο δικός μας Κώδικας Τα πιστεύω μας 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1η Ενότητα: Ασφαλείς, υπεύθυνες και αξιόπιστες λειτουργίες 2η Ενότητα: Οι δικοί μας άνθρωποι 3η Ενότητα: Οι επιχειρηματικοί εταίροι μας 4η Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ 1 ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ 2 Ο ΚΩΔΙΚΑΣΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 4 ΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Πρότυπα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας Πρότυπα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας Η Υπόσχεση των Χρυσών Τόξων «Η βάση του συνόλου της επιχείρησής μας είναι το γεγονός πως είμαστε ηθικοί, αληθινοί και αξιόπιστοι». «Η βάση του συνόλου της επιχείρησής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα