Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8

2 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο χώρο των εϖιχειρήσεων, έχει εϖιτύχει και συνεχίζει να διατηρεί αναλλοίωτη τη φήµη της εταιρείας ϖου σέβεται τους ανθρώϖους µε τους οϖοίους «ζει» και συναλλάσσεται καθηµερινά. Η φήµη της ΣΙ ΜΑ Α.Ε., αντανακλάται αϖό τον τρόϖο µε τον οϖοίο οι ϖελάτες και οι ϖροµηθευτές αξιολογούν τη συνεργασία µαζί της, αϖό την ϖίστη και τη µακροχρόνια συνεργασία µε το εργατικό δυναµικό και αϖό την εµϖιστοσύνη του εϖενδυτικού της κοινού. Η άψογη σχέση της Εταιρείας µε τους συνεργάτες της και τα ϖρόσωϖα ϖου την αϖαρτίζουν συνεϖάγεται ταυτόχρονα και την ευθύνη για τη διατήρηση της φήµης της ζωντανής και δυνατής. Η Εταιρεία φροντίζει να µεταδίδει στο ϖροσωϖικό της το αίσθηµα της ατοµικής και συλλογικής ευθύνης για την οµαλή διεξαγωγή των εργασιών της. Πρωταρχικό µέληµα όλων είναι η συµµόρφωση µε τον Κώδικα εοντολογίας και η ευϖρεϖής συµϖεριφορά του ϖροσωϖικού και της ιοίκησης των εταιρειών του Οµίλου ΣΙ ΜΑ µε τους συναδέλφους, τους συνεργάτες και τους τρίτους. Ο ϖαρακάτω Κώδικας εοντολογίας ισχύει για τον Όµιλο εταιρειών «ΣΙ ΜΑ Α.Ε.» (συµϖεριλαµβανοµένων των θυγατρικών και συγγενών µε αυτήν εταιρειών). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να αλλάζει ή να τροϖοϖοιεί τον Κώδικα εοντολογίας, χωρίς ϖροηγούµενη ενηµέρωση των υϖαλλήλων. Ο συγκεκριµένος Κώδικας δεν εϖηρεάζει την σχέση εργασίας ϖου διατηρεί η Εταιρεία µε τους υϖαλλήλους και η οϖοία υϖαγορεύεται αϖό τον Εσωτερικό Κανονισµό Εργασίας ϖου έχει εϖικυρωθεί στις 16/3/2005 αϖό την Εϖιθεώρηση Εργασίας, αντίγραφο του οϖοίου αναρτάται στο Λογιστήριο της εταιρείας. Θέτει αϖλά τις θεµελιώδεις αρχές και ϖρότυϖα ϖου ϖρέϖει να ακολουθεί κάθε εργαζόµενος κατά την εκτέλεση των καθηµερινών του καθηκόντων. Σε ϖερίϖτωση ϖου µια ϖράξη δεν καλύϖτεται αϖό τον τρέχοντα Κώδικα εοντολογίας ή τις ισχύουσες ϖολιτικές της εταιρείας, το ϖροσωϖικό ϖρέϖει να ζητά καθοδήγηση αϖό το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου, τη ιεύθυνση Ανθρωϖίνων Πόρων ή αϖό τον ιευθυντή της ιεύθυνσης στην οϖοία υϖάγεται. Σελίδα 2 αϖό 8

3 1. Συγκρούσεις Συµφερόντων Κανένας υϖάλληλος δεν ϖρέϖει να εϖωφελείται ϖροσωϖικά αϖό τις εµϖορικές σχέσεις της Εταιρείας µε τρίτους. Κατά τη διάρκεια αϖασχόλησής του στην Εταιρεία, κανένας υϖάλληλος δεν ϖρέϖει να ϖροσλαµβάνεται σε άλλη εϖιχείρηση, είτε ως υϖάλληλος, σύµβουλος, ιδιοκτήτης ή µε άλλου είδους σχέση, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Γενικού ιευθυντή, εκτός αϖό ϖεριϖτώσεις εταιρειών ιδιοκτησίας υϖαλλήλων ϖου δεν συγκρούονται µε τις υϖοχρεώσεις τους έναντι της εταιρείας και δεν ϖαρεµβαίνουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Κανένας υϖάλληλος δεν ϖρέϖει να δεσµεύεται για λογαριασµό της Εταιρείας, µέσω συµβολαίου ή συµφωνίας µε άλλα µέλη του στενού οικογενειακού κύκλου ή µε εταιρείες ή άλλες οντότητες στις οϖοίες ο υϖάλληλος ή άτοµο του στενού οικογενειακού κύκλου έχει ουσιώδη οικονοµικά συµφέροντα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας. 2. Χορήγηση και λήψη δώρων Κανένας υϖάλληλος δεν ϖρέϖει να δωροδοκεί ή να δωροδοκείται. Όλες οι ϖληρωµές για υϖηρεσίες ϖου ϖαρέχονται ή λαµβάνονται ϖρέϖει να αντανακλούν την εύλογη αξία των υϖηρεσιών αυτών. ώρα δεν ϖρέϖει ϖοτέ να δίνονται αϖό το ϖροσωϖικό ή τη ιοίκηση της Εταιρείας µε σκοϖό την ϖαραϖλάνηση του ϖαραλήϖτη. Κανένας υϖάλληλος δεν ϖρέϖει να δέχεται δώρα αξίας µεγαλύτερης των 150 αϖό εταιρείες ϖροµηθευτών. 3. ιαφύλαξη & Ορθολογική Χρήση των ϖεριουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Η ϖεριουσία της Εταιρείας ϖρέϖει να φυλάσσεται αϖό τον κάθε υϖάλληλο σαν να είναι η ϖροσωϖική του ϖεριουσία και να χρησιµοϖοιείται ορθολογικά. Όλα τα ϖάγια ϖεριουσιακά στοιχεία της εταιρείας ϖρέϖει να χρησιµοϖοιούνται για θεµιτούς σκοϖούς, στα ϖλαίσια της εϖιχειρηµατικής Σελίδα 3 αϖό 8

4 δραστηριότητας της εταιρείας και όχι για ϖροσωϖικούς σκοϖούς των υϖαλλήλων ή της ιοίκησης. 4. Άϋλη ϖεριουσία Αύλη ϖεριουσία ϖου έχει σχεδιαστεί, δηµιουργηθεί ή τροϖοϖοιηθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της καθηµερινής εργασίας των εργαζοµένων, είναι ϖεριουσία της Εταιρείας και όχι των εργαζοµένων. Οι υϖάλληλοι δεν ϖρέϖει να αντιγράφουν λογισµικό ϖου έχει αγοραστεί αϖό ϖροµηθευτές της Εταιρείας εκτός και αν η Εταιρεία έχει την άδεια να δηµιουργεί αντίγραφα και οι υϖάλληλοι έχουν λάβει γραϖτή άδεια αϖό το ιευθυντή Μηχανογράφησης. 5. Αϖάτη, όλιες ή Εγκληµατικές Ενέργειες Αϖάτη, δόλιες, εγκληµατικές ή βίαιες ενέργειες αϖαγορεύονται αϖό την Εταιρεία. Εάν κάϖοια αϖό τις ϖαραϖάνω ενέργειες ϖου δεν εϖιτρέϖονται αϖό την Εταιρεία, ανακαλυφθεί αϖό οϖοιοδήϖοτε υϖάλληλο, ϖρέϖει να αναφέρεται στο ιοικητικό Συµβούλιο. Η Εταιρεία αϖαγορεύει την οϖοιαδήϖοτε τιµωρία των ϖροσώϖων ϖου αναφέρουν ύϖοϖτη ϖαράνοµη ϖράξη έχοντας καλή ϖίστη. 6. ιαφύλαξη εµϖιστευτικών ϖληροφοριών Εµϖιστευτικές ϖληροφορίες σχετικά µε την Εταιρεία, τους ϖροµηθευτές ή τους ϖελάτες µε τους οϖοίους συναλλάσσεται ή µε συνδεδεµένες εταιρείες δεν θα ϖρέϖει ϖοτέ να διαρρέουν εκτός Εταιρείας, χωρίς την ϖροηγούµενη γραϖτή έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου. Είναι ϖαράνοµο για ϖρώην υϖαλλήλους της ΣΙ ΜΑ να χρησιµοϖοιούν ϖληροφορίες, σχετικά µε την Εταιρεία, τους ϖελάτες ή τους ϖροµηθευτές, ϖου αϖοκτήθηκαν αϖό αυτούς όντας υϖάλληλοι της Εταιρείας ή να ϖάρουν εµϖιστευτικά αρχεία (έγγραφα, ή ηλεκτρονικά αρχεία και δεδοµένα) ιδιοκτησίας της Εταιρείας αϖοχωρώντας. Σελίδα 4 αϖό 8

5 7. Συναλλαγές µε µετοχές της εταιρείας-αϖαγόρευση κατάχρησης ϖρονοµιακών ϖληροφοριών Αϖαγορεύεται σε ϖρόσωϖα τα οϖοία κατέχουν εµϖιστευτικές ϖληροφορίες λόγω: o της ιδιότητάς τους ως µελών των διοικητικών, διευθυντικών και εϖοϖτικών οργάνων της Εταιρείας, o της συµµετοχής τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας, o της ϖρόσβασης στις ϖληροφορίες αυτές κατά την άσκηση της εργασίας τους, είτε o των εγκληµατικών δραστηριοτήτων τους, (i) να χρησιµοϖοιούν τις ϖληροφορίες αυτές για να αϖοκτήσουν ή διαθέσουν για λογαριασµό τους ή για λογαριασµό τρίτων, άµεσα ή έµµεσα, µετοχές της Εταιρείας. (ii) να ανακοινώνουν την εµϖιστευτική ϖληροφορία σε άλλο ϖρόσωϖο, εκτός και εάν τα ϖρόσωϖα ϖου υϖόκεινται στην αϖαγόρευση ενεργούν στο σύνηθες ϖλαίσιο της άσκησης της εργασίας τους. (iii) να συνιστούν ή να ϖαρακινούν άλλο ϖρόσωϖο βάσει της ϖρονοµιακής αυτής ϖληροφορίας να αϖοκτήσει ή διαθέσει, άµεσα ή έµµεσα, µετοχές της Εταιρείας. Μία ϖληροφορία θεωρείται εµϖιστευτική όταν είναι συγκεκριµένη, δεν έχει ακόµη ανακοινωθεί και η δηµοσιοϖοίησή της θα µϖορούσε να εϖηρεάσει σηµαντικά την τιµή των µετοχών της Εταιρείας, δηλαδή ϖρόκειται για ϖληροφορία ϖου ένας συνετός εϖενδυτής θα αξιολογούσε ως ουσιώδη κατά την λήψη των εϖενδυτικών του αϖοφάσεων. Εµϖιστευτική ϖληροφορία συνιστούν ενδεικτικά, αλλά όχι ϖεριοριστικά, οι ϖαρακάτω ϖεριϖτώσεις: σηµαντικές συγχωνεύσεις ή εξαγορές, ϖληροφορίες σχετικά µε τη διανοµή µερισµάτων, σηµαντική αλλαγή στην εϖιχειρηµατική δραστηριότητα της εταιρείας, σηµαντικές µεταβολές σε εκτιµώµενα ή ϖροβλεϖόµενα αϖοτελέσµατα ϖου έχουν ανακοινωθεί. Ως κάτοχοι εµϖιστευτικής ϖληροφόρησης εκτός των υϖαλλήλων, διευθυντικών στελεχών και µελών του.σ. θεωρούνται εϖίσης και ϖρόσωϖα Σελίδα 5 αϖό 8

6 ϖου έχουν στενό δεσµό µε αυτούς, δηλαδή ο ή η σύζυγος, τα εξαρτώµενα τέκνα, οι λοιϖοί συγγενείς εφόσον συγκατοικούν µε το ϖρόσωϖο αυτό για τουλάχιστον ένα χρόνο κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής και κάθε νοµικό ϖρόσωϖο του οϖοίου τα διευθυντικά καθήκοντα ασκούνται αϖό τα ϖαραϖάνω ϖρόσωϖα. Τα ϖαραϖάνω ϖρόσωϖα έχουν ως υϖοχρέωση να γνωστοϖοιούν στην Εταιρεία τις συναλλαγές στις οϖοίες ϖροέβησαν µε µετοχές της, εφόσον υϖερβαίνουν το ϖοσό των ανά έτος (µεµονωµένη συναλλαγή ή αθροιστικά) και στη συνέχεια η Εταιρεία ϖρέϖει να δηµοσιεύσει την αντίστοιχη ϖληροφορία στο εϖενδυτικό κοινό. Για ϖερισσότερες ϖληροφορίες σχετικά µε τις υϖοχρεώσεις ϖου αϖορρέουν αϖό τη Νοµοθεσία για την ϖροστασία της κεφαλαιαγοράς (Ν.3340/2005 και συναφείς διατάξεις), καθώς και για τις κυρώσεις σε ϖερίϖτωση κατάχρησης των ϖληροφοριών αυτών ή χειραγώγησης της αγοράς, ο εκάστοτε υϖάλληλος ϖρέϖει να συµβουλεύεται το Τµήµα Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυϖηρέτησης Μετόχων ή την Οικονοµική ιεύθυνση της Εταιρείας. 8. Εµϖορικές Πρακτικές- ίκαιο Του Ανταγωνισµού Όλοι οι υϖάλληλοι ϖρέϖει να συµµορφώνονται ϖλήρως µε όλους τους κανονισµούς και τις ϖολιτικές ϖου έχει θεσϖίσει η ιοίκηση της Εταιρείας, αναφορικά µε τη συνήθη εµϖορική ϖρακτική. Συγκεκριµένα, δεν εϖιτρέϖεται στους υϖαλλήλους να συζητούν «ευαίσθητες» ϖληροφορίες µε ανταγωνιστές και να κηρύσσουν εµϖορικό αϖοκλεισµό (boycotting) σε ϖελάτες ή ϖροµηθευτές. Η ϖολιτική της Εταιρείας είναι να συµµορφώνεται µε το ίκαιο του Ανταγωνισµού και τους νόµους ϖερί «Κατάχρησης εσϖόζουσας Θέσης (Anti-trust Regulation)», ώστε να εϖιτυγχάνεται δίκαιος και έντιµος ανταγωνισµός µεταξύ των εταιρειών. Σελίδα 6 αϖό 8

7 9. Εργασιακές Πρακτικές Αϖαγορεύονται οι εργασιακές διακρίσεις ή ϖαρενοχλήσεις ϖου βασίζονται σε χαρακτηριστικά όϖως την καταγωγή, το χρώµα, το φύλο, τη θρησκεία, την ηλικία, τυχόν αναϖηρία, την ϖαλαιότητα στην εταιρεία, τις σεξουαλικές ροϖές ή την οικογενειακή κατάσταση. Όλοι οι υϖάλληλοι υϖοχρεούνται να εξοικειώνονται και να συµµορφώνονται µε την ϖολιτική της µη ύϖαρξης διακρίσεων ϖου εφαρµόζει η Εταιρεία. Όλοι οι υϖάλληλοι, και ειδικά οι διευθυντές, ϖρέϖει να κατανοούν ότι έχουν υϖοχρέωση να αναφέρουν οϖοιαδήϖοτε διάκριση ή ϖαρενόχληση ϖου αντιληφθούν στο ιοικητικό Συµβούλιο, ακόµη και εάν δεν αφορά τους ίδιους. Τόσο η ιοίκηση όσο και το ϖροσωϖικό της Εταιρείας, είναι ϖροσωϖικά υϖόλογοι σε ϖερίϖτωση ϖου ϖροβούν σε ϖαράνοµες διακρίσεις ή ϖαρενοχλήσεις. Θα ϖρέϖει να αϖοφεύγεται η ϖρόσληψη και αϖασχόληση στην ίδια εταιρεία του Οµίλου συζύγων, αδελφών, τέκνων και γενικά συγγενών κοντινού βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας. εν εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη και αϖασχόληση σε οϖοιαδήϖοτε εταιρεία του Οµίλου, υϖοψηφίου του οϖοίου ο/η σύζυγος, τα αδέλφια, τέκνα ή κοντινοί συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας εργάζονται σε εταιρεία ϖου εϖιδιώκει ίδια ή ανταγωνιστικά συµφέροντα µε αυτά των εταιρειών του Οµίλου. 10. Εσωτερικοί Έλεγχοι Κάθε υϖάλληλος ϖρέϖει να συµµορφώνεται µε τους κανόνες ϖου θέτει η ιοίκηση, αϖευθείας ή µέσω του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, οι οϖοίοι έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ϖαρέχουν λογική εξασφάλιση στους µετόχους ότι οι εργασίες της ΣΙ ΜΑ διεξάγονται αϖοδοτικά και αϖοτελεσµατικά σύµφωνα µε τους σχετικούς νόµους και κανονισµούς και ότι οι οικονοµικές καταστάσεις ϖου δηµοσιεύονται αϖό την Εταιρεία είναι ακριβείς. Σελίδα 7 αϖό 8

8 11. ιαφύλαξη ϖροσωϖικών δεδοµένων Ιδιωτικές ϖληροφορίες για το ϖροσωϖικό της Εταιρείας (µισθός, ασθένεια ή λήψη φαρµάκων κ.λ.ϖ.) δεν ϖρέϖει να αϖοκαλύϖτονται σε ϖρόσωϖα εκτός Εταιρείας, χωρίς τη γραϖτή άδεια του υϖαλλήλου. Οι ιευθυντές ϖρέϖει εϖίσης να χειρίζονται τέτοιου είδους ϖληροφορίες εµϖιστευτικά εντός της εταιρείας και να τις αϖοκαλύϖτουν σε άλλους υϖαλλήλους µόνο εφόσον είναι αϖολύτως αϖαραίτητο. Αϖαγορεύεται αυστηρά, οι υϖάλληλοι ή υψηλόβαθµα στελέχη να αϖοκαλύϖτουν σε συναδέλφους το µισθό ή άλλες ϖαροχές ϖου του ϖροσφέρονται αϖό την Εταιρεία, χωρίς έγκριση της ιοίκησης. Οι ηλεκτρονικοί υϖολογιστές, τα τηλέφωνα, ο ηλεκτρονικός εξοϖλισµός και τα συστήµατα, τα φυσικά ή ηλεκτρονικά αρχεία, οι ντουλάϖες, τα γραφεία και τα υϖόλοιϖα έϖιϖλα είναι ϖεριουσία της Εταιρείας. Οι υϖάλληλοι δεν έχουν δικαίωµα να ιδιοϖοιηθούν τα ϖαραϖάνω καθώς και κάθε είδους ϖληροφορία ϖου φυλάσσεται ή µεταφέρεται µέσω των εταιρικών υϖολογιστών ή τηλεφώνων. 12. Υγιεινή & Ασφάλεια Η διατήρηση ενός ασφαλούς εργασιακού ϖεριβάλλοντος είναι ζήτηµα ύψιστης σηµασίας και ευθύνη όλων. Όλοι οι υϖάλληλοι και οι ιευθυντές έχουν την υϖοχρέωση να εξοικειώνονται και να συµµορφώνονται µε τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας, µε στόχο το µηδενισµό των ατυχηµάτων, εϖαγγελµατικών ασθενειών και τη διατήρηση της υγείας και της ασφάλειας του συνόλου του ϖροσωϖικού και των συνεργατών της Εταιρείας. Σε ορισµένες ϖεριϖτώσεις οι διευθυντές µϖορεί να κατηγορηθούν για εγκληµατική αµέλεια λόγω τραυµατισµών ϖου ϖροκλήθηκαν εϖειδή αϖέτυχαν να εφαρµόσουν τις διαδικασίες ασφάλειας. Σελίδα 8 αϖό 8

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας. Έκδοση 3.4. Ηµεροµηνία Εφαρµογής 30/03/2012. Σελίδα1 από 78

Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας. Έκδοση 3.4. Ηµεροµηνία Εφαρµογής 30/03/2012. Σελίδα1 από 78 Σελίδα1 από 78 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 5 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 7 2. ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ... 8 2.1Διοικητικό Συμβούλιο... 10 2.1.1 Επιτροπές από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Nexans Ελλάς Α.Β.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3. ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1.

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων

3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας του Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

*smith&nephew. Αναθεώρηση Απρίλιος 2015. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1

*smith&nephew. Αναθεώρηση Απρίλιος 2015. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 Αναθεώρηση Απρίλιος 2015 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013 Κώδικας Δεοντολογίας 2013 Αγαπητοί συνάδελφοι: Εδώ και 200 χρόνια, έχουμε χτίσει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας, τους μετόχους και τις κοινότητες παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση και διεξάγοντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ολογίας ΚώΔίΚας Δεοντ

ολογίας ΚώΔίΚας Δεοντ Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι η γενική μας Δήλωση για τη Δεοντολογική Επιχειρηματική Συμπεριφορά Σε ποιους απευθύνεται ο Κώδικας; Υπάλληλοι με Ηγετικούς Ρόλους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ 2014 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ Ο Κώδικας και οι Αξίες της Εταιρίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

HEINZ. Παγκόσμιος. Κώδικας Δεοντολογίας

HEINZ. Παγκόσμιος. Κώδικας Δεοντολογίας HEINZ Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 600 Grant Street Pittsburgh, Πενσυλβάνια 15219-2857 William R. Johnson Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Προς: Όλους τους υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. εστιάζει στην εφαρµογή των βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης, για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

κώδικας δεοντολογίας

κώδικας δεοντολογίας κώδικας δεοντολογίας κώδικας δεοντολογίας Aπρίλιος 2012 περιεχόμενα Όραμα, Αποστολή & Αξίες Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια 7 Μήνυμα Διοίκησης 9 1. Συμμόρφωση προς τη νομοθεσία 11 2. Ανταγωνισμός 12 3. Διαφθορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς

Οδηγός Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Οδηγός Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Καθημερινά, με το σωστό τρόπο για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε επίσης www.delhaizegroup.com 2 περιεχόμενα μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) μήνυμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με την Σ.Κ.Τράπεζα (Κεντρικό Φορέα) ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Γενικά 2 2. Συμπεριφορά προς τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Κώδικας δεοντολογίας Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τον κώδικα δεοντολογίας της AkzoNobel. Το 2008 η AkzoNobel επαναπροσδιόρισε τις εταιρικές της αξίες. Οι αξίες αυτές είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal διασφαλίζει ότι συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Αξίες μας Ο κώδικάς μας Η Avon έχει προ πολλού ασπασθεί πέντε βασικές αξίες: εμπιστοσύνη, σεβασμό, πίστη, ταπεινοφροσύνη, και ακεραιότητα. Ως υπάλληλοι της Avon, πορευόμαστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας 1. Εισαγωγή...2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία...3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων...3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών...4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες- Ευρεσιτεχνίες...4

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας ΚώδικαςΔεοντολογίας Περιεχόμενα Κώδικας Δεοντολογίας... 3 Επιστολή του Προέδρου...4 Λίγα λόγια για την εταιρεία...5 Εισαγωγή...6. Εταιρικό όραμα & αποστολή...6. Εταιρικές αρχές & αξίες...6. Κώδικας Δεοντολογίας...7

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας 1 Το Πιστεύω μας Πιστεύουμε ότι η πρώτη μας ευθύνη είναι προς τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους ασθενείς, τις μητέρες,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 2 Δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου O Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επεκταθεί πέρα από γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα, ωστόσο, οι βασικές του αξίες,

Διαβάστε περισσότερα