2. Κ...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Κ... e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: Αθήνα, 07 Σεπτεµβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ. : 3061 ΠΡΟΣ: 1. Ο.Τ.Ε. Α.Ε... Κηφισίας Μαρούσι 2. Κ... ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µας, κατ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 όπως ισχύει τροποποιηµένος, µε σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της υπ αριθ. πρωτ. εισερχ....α/... αναφοράς του κ. κατά της εταιρείας Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του υπό κρίση φακέλου, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε αναφορά του κυρίου, στην οποία δόθηκε αριθµός πρωτ. εισερχ.... Α/. Με το υπ αριθ. πρωτ. Α/ / έγγραφό µας, διαβιβάσαµε στη ιεύθυνση της Γενικής ιεύθυνσης την ως άνω αναφορά και ζητήσαµε από τον Προϊστάµενο της του καταγγελλόµενου Οργανισµού να µας εκθέσει τις απόψεις του. Μετά από την παρέλευση άπρακτης της τεθείσας προς απάντηση προθεσµίας, η Υπηρεσία µας απέστειλε στην ως άνω ιεύθυνση την υπ αριθ. πρωτ. Α/ / υποµνηστική επιστολή. Με το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Α/ / έγγραφο, ο Προϊστάµενος της, τελικά, εξέθεσε τις απόψεις του Ο.Τ.Ε. επί του θέµατος, ενώ, µε το υπ αριθ. πρωτ. Α/ / έγγραφο, η Αρχή µας 1

2 διαβίβασε στον καταγγέλλοντα την κατά τα ανωτέρω απάντηση. Τέλος, µε την υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Α/ / επιστολή, ο καταγγέλλων µας εξέθεσε τις απόψεις του επί της απάντησης που δόθηκε από τον Ο.Τ.Ε. εδοµένης δε, εν προκειµένω, της ασυµφωνίας των εµπλεκόµενων µερών, µε το υπ αριθ. πρωτ. Α/ / έγγραφο, κλήθηκαν τα µέρη για επίτευξη συµβιβασµού και την κατάρτιση πρακτικού συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, την, ηµέρα και ώρα π.µ., στα γραφεία της Αρχής. Σύµφωνα δε µε το υπ αριθ. πρωτ. Α/ / Πρακτικό Συνάντησης, η Ο.Τ.Ε. Α.Ε. δεσµεύτηκε όπως υποβάλει εγγράφως στην Αρχή µας τις τελικές απόψεις της επί της διαφοράς, καθώς και πρότασή της για συµβιβαστική επίλυση αυτής. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ο καταναλωτής αναφέρει ότι τον Φεβρουάριο του 2007 έκανε αίτηση στον Ο.Τ.Ε. για την ενεργοποίηση πρόσβασης ADSL σε εξοχική κατοικία του, στην Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η σχετική πρόσβαση ( ) ενεργοποιήθηκε την Στη συνέχεια, την µετατράπηκε η τηλεφωνική του σύνδεση από PSTN σε ISDN-bra, ενώ την ενεργοποιήθηκε νέα πρόσβαση ADSL ( ) και καταργήθηκε η προηγούµενη πρόσβαση ADSL ( ). Η σχετική αλλαγή ήταν αναγκαία καθώς ο καταναλωτής επιθυµούσε να παρακολουθεί την εξοχική κατοικία του από απόσταση ( ) και για τον λόγο αυτό χρειαζόταν µία στατική διεύθυνση (IP). Στην αρχή, όπως συνάγεται από τον φάκελο, η υπηρεσία ADSL λειτουργούσε, έστω και µε προβλήµατα (βλάβες). Σύµφωνα µε τους αρµόδιους του Ο.Τ.Ε. (των οποίων οι σχετικές απόψεις αποτυπώνονται για πρώτη φορά στην υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Α/ / επιστολή προς την Αρχή µας και µετά από την απόπειρα εξώδικου συµβιβασµού που έγινε στα γραφεία µας την ): «µέχρι τις 11/05.07 δεν έγινε κάποια αναγγελία βλάβης. Τεκµαίρεται συνεπώς, στο βαθµό που ο κ. χρησιµοποίησε τη σύνδεση, ότι η πρόσβασή του λειτουργούσε ικανοποιητικά Από τις έως τις έγιναν οκτώ αναγγελίες βλάβης για τις οποίες, από τους ελέγχους και τις δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν από τις Τεχνικές µας Υπηρεσίες στις διατάξεις µέσω των οποίων εξυπηρετείται η ως άνω ADSL πρόσβαση, δεν διαπιστώθηκε κάποιο πρόβληµα/βλάβη στο δίκτυό µας και, συνεπώς, κατέστη σαφές ότι η δυσλειτουργία της πρόσβασης οφείλετο στην εξασθένηση του σήµατος λόγω µεγάλης απόστασης από το αστικό µας κέντρο, η οποία σε συνδυασµό µε τη µετατροπή της σύνδεσης σε ISDN, κατέστη απαγορευτική για την παροχή της υπηρεσίας σε ικανοποιητικά επίπεδα. Με βάση τα παραπάνω, ο κ. ενηµερώθηκε από τους τεχνικούς µας ότι θα ήταν σκόπιµο να επανέλθει σε σύνδεση PSTN, χωρίς όµως να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων η λύση του προβλήµατος (αφού οι υπηρεσίες µας δεν είχαν τη στιγµή εκείνη ενηµέρωση για τη λειτουργία της ADSL πρόσβασης κατά το διάστηµα κατά το οποίο η σύνδεση ήταν PSTN)». Σύµφωνα µε τον καταναλωτή, το σοβαρό πρόβληµα προέκυψε κατά το µήνα Οκτώβριο, όταν και διεκόπη για πρώτη φορά εντελώς η λειτουργία της ADSL πρόσβασης για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Οι µακρές διακοπές συνεχίστηκαν και 2

3 κατά το µήνα Νοέµβριο. Κατά τους ισχυρισµούς του καταναλωτή, τεχνικός του Ο.Τ.Ε., που προέβη σε έλεγχο της σύνδεσης στην οικία του την , δήλωσε ότι η υπηρεσία δεν πρόκειται να λειτουργήσει (ούτε επρόκειτο ποτέ να λειτουργήσει) λόγω µεγάλης απόστασης από το κέντρο του Ο.Τ.Ε., υπονοώντας ότι κακώς συνήφθη η εν λόγω σύµβαση εξαρχής. Στη συνέχεια, ο καταναλωτής προέβη στην από αναφορά ενώπιον του Συνηγόρου του Καταναλωτή καθώς και στην από Εξώδικη ιαµαρτυρία του προς τον Ο.Τ.Ε. Ο αναφέρων, µε δεδοµένη τη λειτουργία της ως άνω ADSL πρόσβασης, ισχυρίζεται ότι δαπάνησε το ποσό των ευρώ για αγορά εξοπλισµού που θα του εξασφάλιζε, µέσω της αγορασθείσας υπηρεσίας, την απρόσκοπτη παρακολούθηση της εξοχικής κατοικίας του. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Η αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων (361 ΑΚ), θεµελιώδης αρχή του ενοχικού δικαίου, διέπει τη σύναψη και τη διαµόρφωση του περιεχοµένου των συµβάσεων. Απόκλιση από την αρχή αυτή συνιστούν οι αποκαλούµενες «συµβάσεις προσχώρησης», των οποίων το περιεχόµενο καθορίζεται, καταρχήν για λόγους απλοποίησης των συναλλακτικών σχέσεων, από τον ένα συµβαλλόµενο (χρήστη), κατά κανόνα τον ισχυρότερο, µε αποτέλεσµα να περιορίζεται τελικά (έως και να αποκλείεται) η δυνατότητα διαπραγµάτευσης του ασθενέστερου αντισυµβαλλόµενου (πελάτη) και, συνεπώς, να ανατρέπεται το τεκµήριο αυτοδιάθεσης που χαρακτηρίζει κανονικά τις ατοµικές συµβάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, όπου είναι προφανής ο κίνδυνος υπέρµετρης επιβάρυνσης της θέσης του αδύναµου µέρους της σύµβασης, ενεργοποιείται ένα πλέγµα προστατευτικών διατάξεων του ΑΚ, µε τους ερµηνευτικούς κανόνες των οποίων ελέγχεται η καταχρηστικότητα τόσο της επίκλησης συγκεκριµένων ΓΟΣ στην εκάστοτε σύµβαση, όσο και του περιεχοµένου αυτών. Πέραν, δε, της εφαρµογής των σχετικών γενικών διατάξεων και αρχών του ΑΚ, όταν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή προστατεύεται και ειδικότερα από το άρθρο 2 του ν. 2251/94, όπως αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το άρθρο 10 παρ. 24 του ν. 2741/99 και από το άρθρο 2 του ν. 3587/ Σύµφωνα µε το άρθρο 197 ΑΚ: «Κατά τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη σύµβασης τα µέρη οφείλουν αµοιβαία να συµπεριφέρονται σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη». Ως διαπραγµατεύσεις νοούνται οι προφορικές ή έγγραφες ανταλλαγές απόψεων µεταξύ αυτών που ενδιαφέρονται να συνάψουν ορισµένη σύµβαση, µε σκοπό την αµοιβαία προσέγγιση των θέσεών τους µέχρι την τελική ταύτιση αυτών (και, ακολούθως, την κατάρτιση της υπό συζήτηση σύµβασης) ή τη διαπίστωση τυχόν αδυναµίας ταύτισης. Ως αφετηρία των διαπραγµατεύσεων εκλαµβάνεται η από κάποιο µέρος εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη 1 Βλ. σχετ. Καράκωστα/ ίκαιο Προστασίας Καταναλωτή 2008/Καταχρηστικοί Γενικοί Όροι των Συναλλαγών/ σελ. 87 επ., Αλεξανδρίδου/ ίκαιο Προστασίας Καταναλωτή 2008/σχόλια έλλιου/ σελ. 79 επ. 3

4 σύµβασης και η σαφής συναλλακτική προσέγγιση προς διερεύνηση των δυνατοτήτων σύναψης. Η επιχειρούµενη αυτή προσέγγιση δηµιουργεί σχέση εµπιστοσύνης, η οποία επιβάλλει στα µέρη συµπεριφορά σύµφωνη µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Έχουν, δηλαδή, τα µέρη ενοχική υποχρέωση όµοια προς αυτή του 288 ΑΚ, η υπαίτια παράβαση της οποίας δηµιουργεί ευθύνη αποκατάστασης θετικής και αποθετικής ζηµίας ( επιπροσθέτως και χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης) κατά το 198 ΑΚ: «Όποιος κατά τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη σύµβασης προξενήσει υπαίτια στον άλλο ζηµία είναι υποχρεωµένος να την ανορθώσει και αν ακόµη η σύµβαση δεν καταρτίστηκε. Για την παραγραφή της αξίωσης αυτής εφαρµόζεται αναλόγως η διάταξη για την παραγραφή των απαιτήσεων από αδικοπραξία». Μία εκ των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στα µέρη κατά το στάδιο αυτό (και οι οποίες, σε κάθε περίπτωση, κρίνονται από τις εκάστοτε περιστάσεις και τη φύση της συγκεκριµένης σύµβασης) είναι αναµφίβολα και η υποχρέωση παροχής διασαφητικών πληροφοριών και εξηγήσεων όσον αφορά το αντικείµενο της σύµβασης και ιδιαιτέρως των πληροφοριών εκείνων που είναι ουσιώδεις για τον σχηµατισµό κρίσης και τη συνακόλουθη λήψη απόφασης του άλλου µέρους. Εξάλλου, προσυµβατική ευθύνη µπορεί να στοιχειοθετηθεί τόσο µε τη µαταίωση της υπό διαπραγµάτευση σύµβασης (είτε παρά τη µαταίωση είτε εξαιτίας της µαταίωσης), όσο και στην καταρτισµένη, έγκυρη ή ελαττωµατική σύµβαση. Προϋποθέσεις γένεσης προσυµβατικής ευθύνης είναι οι ακόλουθες: 1) Η ζηµιογόνος συµπεριφορά πρέπει να έχει εκδηλωθεί κατά το στάδιο των διαπραγµατεύσεων. 2) Η συµπεριφορά πρέπει να είναι αντισυναλλακτική, δηλαδή αντίθετη προς εκείνη που επιτάσσουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 3) Υπαιτιότητα του ζηµιώσαντος: Εδώ, ο βαθµός πταίσµατος κρίνεται από το βαθµό επιµέλειας που απαιτείται για τη σύµβαση στην οποία αφορούν οι διαπραγµατεύσεις. 4) Ικανότητα του ζηµιώσαντος προς καταλογισµό, αλλά και δικαιοπρακτική ικανότητα αµφοτέρων των µερών. 5) Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ ζηµιογόνου συµπεριφοράς και ζηµίας Σύµφωνα µε το άρθρο 140 ΑΚ: «Αν κάποιος καταρτίζει δικαιοπραξία και η δήλωσή του δεν συµφωνεί, από ουσιώδη πλάνη, µε τη βούλησή του, έχει δικαίωµα να ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας». Κατά την έννοια της διάταξης, πλάνη είναι η άγνοια ή η εσφαλµένη γνώση της κατάστασης που διαµόρφωσε τη βούληση του δικαιοπρακτούντος. Ωστόσο, η άγνοια πρέπει να είναι πλήρης και µη συνειδητή: αν, δηλαδή, υπάρχει γνώση της άγνοιας ή αµφιβολίες ως προς την αλήθεια ορισµένης κατάστασης δεν υπάρχει πλάνη. Επιπλέον, η πλάνη πρέπει να υπάρχει κατά τον χρόνο κατάρτισης της δικαιοπραξίας και να είναι ουσιώδης, ενώ κρίσιµη είναι και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ πλάνης και δήλωσης βούλησης. Αντιθέτως, δεν απαιτείται υπαιτιότητα ούτε η γνώση ή µη της ασυµφωνίας από τον έτερο συµβαλλόµενο έχει εδώ έννοµη επιρροή, εκτός εάν η πλάνη προκλήθηκε από δόλο (έστω και ενδεχόµενο) του άλλου µέρους ή τρίτου οπότε, στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατή η ακύρωση για απάτη υπό τους όρους της 147 ΑΚ και η αξίωση αποζηµίωσης κατά την 149 ΑΚ (δυνατή η σώρευση ακύρωσης δικαιοπραξίας λόγω πλάνης και λόγω απάτης / επέρχεται απόσβεση όλων µε την ικανοποίηση της µιας, εκτός αν η 2 Βαθρακοκοίλης/ΕΡΝΟΜΑΚ /Τόµος Α /Γενικές Αρχές/ σελ. 817 επ. 4

5 άλλη παρέχει µεγαλύτερο όφελος, οπότε σώζεται κατ αυτό 3 ). Η πλάνη µπορεί να αφορά είτε στην πράξη δήλωσης καθεαυτήν είτε στο περιεχόµενο της δήλωσης. Στην τελευταία κατηγορία εντάσσεται και η περίπτωση πλάνης ως προς τις ιδιότητες του αντικειµένου της δικαιοπραξίας, η οποία συντρέχει όταν εκείνος που προβαίνει στην αµφισβητούµενη δήλωση υπολαµβάνει από πλάνη ότι το αντικείµενο έχει (ή δεν έχει) ορισµένες ιδιότητες. 4. Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 141 ΑΚ, η πλάνη είναι ουσιώδης όταν αφορά σε σηµείο τόσο κρίσιµο για την όλη δικαιοπραξία ώστε, αν το πρόσωπο που πλανήθηκε γνώριζε την πραγµατική κατάσταση, δεν θα επιχειρούσε τελικά τη δικαιοπραξία. Με τη ρύθµιση εισάγονται δύο κριτήρια διακρίβωσης του ουσιώδους (ή µη) χαρακτήρα της πλάνης: Α) Το αντικειµενικό, σύµφωνα µε το οποίο η πλάνη πρέπει να αναφέρεται σε σηµείο σπουδαίο για την όλη δικαιοπραξία (χωρίς να απαιτείται και να επικαλύπτει το όλο περιεχόµενο αυτής), µε βάση τις εκτιµήσεις του µέσου συναλλασσόµενου στον συγκεκριµένο τοµέα συναλλαγής. Β) Το υποκειµενικό, κατά το οποίο αναζητείται η υποθετική βούληση του συγκεκριµένου δικαιοπρακτούντος, καθώς και η σηµασία που αυτός αποδίδει στο σηµείο της πλάνης του, σύµφωνα και µε το σκοπό της δικαιοπραξίας, αλλά και µε το οικονοµικό ή ηθικό συµφέρον του από την κατάρτισή της. 4 Οµοίως, η ΑΚ 142 καθιερώνει ένα αντικειµενικό και ένα υποκειµενικό κριτήριο για τη διαπίστωση ύπαρξης ουσιώδους πλάνης ως προς τις ιδιότητες: Σύµφωνα µε το αντικειµενικό κριτήριο, η πλάνη είναι ουσιώδης αν διαπιστώνεται άγνοια ή εσφαλµένη γνώση της πραγµατικότητας ως προς ιδιότητα του αντικειµένου (ή του προσώπου), η οποία κρίνεται σηµαντική για όλη τη δικαιοπραξία, µε βάση τη συµφωνία των µερών (η οποία ενδέχεται να είναι ρητή ή σιωπηρή ή και να συνάγεται από τις διαπραγµατεύσεις) ή την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Το υποκειµενικό κριτήριο αφορά στη σπουδαιότητα που έχει για το συγκεκριµένο δικαιοπρακτούντα η επίµαχη ιδιότητα, έτσι ώστε αυτός δεν θα επιχειρούσε τη δικαιοπραξία αν γνώριζε την πραγµατική κατάσταση. Η έννοια του πράγµατος εδώ είναι ευρύτερη της περιγραφόµενης στην ΑΚ 947 και καταλαµβάνει κάθε ενσώµατο ή και ασώµατο αντικείµενο (όπως δικαίωµα, απαίτηση, σήµα κ.λπ.) που ενδέχεται να αποτελέσει αντικείµενο δικαιοπραξίας, ενώ ως ιδιότητες νοούνται όλα τα ιδιαίτερα πραγµατικά ή νοµικά γνωρίσµατα αυτού, τα οποία το χαρακτηρίζουν στις συναλλαγές, αλλά και ασκούν επιρροή στη χρησιµότητα ή την αξία του Ο σκοπός της εκάστοτε συγκεκριµένης σύµβασης προσδιορίζεται µε τη συνδροµή των γενικών ερµηνευτικών κριτηρίων των άρθρων ΑΚ 173 («κατά την ερµηνεία της δήλωσης βουλήσεως αναζητείται η αληθινή βούληση χωρίς προσήλωση στις λέξεις») και ΑΚ 200 («οι συµβάσεις ερµηνεύονται όπως απαιτεί ή καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη»). Κατά την αναζήτηση του πραγµατικού σκοπού της ορισµένης σύµβασης, ο ερµηνευτής οφείλει να διερευνήσει το προσυµβατικό στάδιο, τις κατά το στάδιο αυτό διατυπωθείσες απόψεις και επιθυµίες των µερών, τον τρόπο που αυτές αποτυπώθηκαν στη σύµβαση, τις περιγραφές του αντικειµένου κ.λπ., 3 Βαθρακοκοίλης/ο.π./ σελ Βαθρακοκοίλης /ο.π./σελ. 613 επ. 5 Γεωργιάδης/Γενικές Αρχές Αστικού ικαίου/σελ. 425 επ., Βαθρακοκοίλης/ο.π./σελ. 615 επ. 5

6 λαµβάνοντας υπ όψιν τόσο το υποκειµενικό κριτήριο του άρθρου 173 (αληθινή βούληση) όσο και τα αντικειµενικά κριτήρια του 200 ΑΚ (καλή πίστη, συναλλακτικά ήθη). Οι αλληλοσυµπληρούµενοι αυτοί κανόνες εφαρµόζονται στην περίπτωση κατά την οποία εµφανίζεται ερµηνευτικό κενό ή αµφιβολία ως προς τις κρινόµενες δηλώσεις βουλήσεως των συµβληθέντων. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 178 ΑΚ: «ικαιοπραξία που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη είναι άκυρη», ενώ, κατά το άρθρο 179 περ. α : «Άκυρη ως αντίθετη προς τα χρηστά ήθη είναι ιδίως η δικαιοπραξία µε την οποία δεσµεύεται υπερβολικά η ελευθερία του προσώπου». Ως χρηστά ήθη, στις σύγχρονες συναλλαγές, νοούνται όχι οι απλές περί ηθικής απόψεις, αλλά οι κατά το χρόνο σύναψης της σύµβασης κρατούσες αντιλήψεις του µέσου ανθρώπου, στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να περιορίζεται η δραστηριότητα των συµβαλλοµένων, ώστε αυτή να κρίνεται σύµφωνη µε την έµφρονη συναλλακτική συµπεριφορά. Η υπέρµετρη δέσµευση (η οποία καθιστά τη δικαιοπραξία καταδυναστευτική) κρίνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε συγκεκριµένες περιστάσεις. Κρίσιµες, δε, εδώ είναι οι υποκειµενικές συνθήκες του δεσµευόµενου. 6 Οι γενικοί αυτοί κανόνες, σε συνδυασµό και µε τις διατάξεις των άρθρων 281 ΑΚ (απαγόρευση κατάχρησης δικαιώµατος) και 288 ΑΚ (υποχρέωση εκπλήρωσης παροχής σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη), συγκροτούν ένα ευρύ νοµοθετικό έρεισµα για τον έλεγχο του περιεχοµένου των συµβατικών όρων, προς αποφυγή ανατροπής της συµβατικής ισορροπίας. Ειδική έκφραση των αρχών της καλής πίστης αποτελούν οι διατάξεις των ΑΚ για την αοριστία παροχής, από τις οποίες συνάγεται ότι: α) ΓΟΣ που περιλαµβάνονται σε συµβάσεις προσχώρησης και των οποίων το περιεχόµενο δεν έχει προσδιοριστεί «κατά δίκαιη κρίση» δεν είναι δεσµευτικοί 7 και β) η ανάθεση του προσδιορισµού της παροχής στην απόλυτη κρίση του ενός από τους συµβαλλόµενους (ώστε αυτός να διατηρεί δικαίωµα µονοµερούς διαµόρφωσης της παροχής και µάλιστα κατά τρόπο αυθαίρετο) καθιστά τη σύµβαση απόλυτα άκυρη. 6. Κατά τη γενική περί ευθύνης διάταξη ΑΚ 330, αν τα µέρη δεν έχουν ορίσει κάτι άλλο (επίταση της κατά νόµο ευθύνης του οφειλέτη, ή απαλλαγή ή µετριασµό της ευθύνης µε τους περιορισµούς που ορίζει η ΑΚ 332), ο οφειλέτης ενέχεται για κάθε αθέτηση της υποχρέωσής του από δόλο ή αµέλεια, δική του ή των νοµίµων αντιπροσώπων του (συµβατική ή αδικοπρακτική ευθύνη λόγω πταίσµατος, το οποίο εκδηλώνεται µε πράξη ή παράλειψη). Σύµφωνα µε τη διάταξη, αµέλεια υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές. Η αµέλεια διακρίνεται σε βαριά και ελαφρά: Η διάκριση έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται ευθύνη µόνο για βαριά αµέλεια. Πάντως και ειδικά ως προς τη µείωση της ευθύνης του οφειλέτη (ΑΚ 332), υπογραµµίζεται ότι είναι άκυρη κάθε εκ των προτέρων συµφωνία µε την οποία αποκλείεται ή περιορίζεται η ευθύνη από δόλο ή βαριά αµέλεια, ενώ και ο καταρχήν επιτρεπόµενος αποκλεισµός ευθύνης από ελαφρά αµέλεια υπόκειται (άρθρο 2 παρ. 1 ν. 3043/2002) στους περιορισµούς της δεύτερης παραγράφου της ΑΚ 332. Εδώ, ενδιαφέρει κυρίως η απαγορευµένη απαλλακτική ρήτρα του δεύτερου εδάφιου, δηλαδή η περίπτωση της απαλλακτικής ρήτρας -για ελαφρά αµέλεια- που τέθηκε στη σύµβαση χωρίς 6 Βαθρακοκοίλης/ο.π./σελ. 753 επ. 7 Καράκωστας/ο.π./σελ. 111 επ. 6

7 προηγουµένως να αποτελέσει αντικείµενο ατοµικής διαπραγµάτευσης. Τα όµοια ισχύουν και στην περίπτωση ευθύνης του οφειλέτη από πταίσµα των προστηθέντων του (ΑΚ 334). Ειδικά για την ανώµαλη εξέλιξη των ενοχών από αµφοτεροβαρή σύµβαση ισχύουν και οι ειδικές διατάξεις των ΑΚ 380 επ. (µε τις οποίες ρυθµίζονται όχι µόνο οι συνέπειες ανώµαλης εκπλήρωσης της ενοχής αλλά και η τύχη της αντιπαροχής), όπου και καθιερώνεται ο γενικός κανόνας ότι στις αµφοτεροβαρείς συµβάσεις καθένας από τους συµβαλλόµενους φέρει τον κίνδυνο της δικής του παροχής. Συγκεκριµένα, η ΑΚ 382 ρυθµίζει την περίπτωση υπαίτιας (κατά τις γενικές αρχές των ΑΚ) αδυναµίας του οφειλέτη της παροχής και παρέχει στο δανειστή τη δυνατότητα επιλογής δικαιωµάτων (επίκληση δικαιωµάτων παρεχοµένων από την ΑΚ 380, υπαναχώρηση, αποζηµίωση σε συνδυασµό και µε ΑΚ 387). 7. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου ΑΚ 362 (η οποία αφορά σε ενοχές από συµβάσεις και είναι όµοια µε τη ρύθµιση της ΑΚ 335 που αφορά σε οποιαδήποτε γενικώς αδυναµία παροχής): «Αυτός που υποσχέθηκε παροχή η οποία είναι αδύνατη κατά τη σύναψη της σύµβασης, για λόγους που είτε είναι γενικοί είτε αφορούν τον ίδιο, έχει υποχρέωση να ανορθώσει τη ζηµία του δανειστή από τη µη εκπλήρωση της παροχής. Η διάταξη του άρθρου 337 εφαρµόζεται αναλόγως και εδώ». Αδυναµία παροχής υπάρχει όταν ο οφειλέτης δε µπορεί να εκπληρώσει την παροχή. Η αδυναµία διακρίνεται σε φυσική (όταν οφείλεται στους φυσικούς νόµους), νοµική, δικονοµική, ηθική. Επίσης, µπορεί να είναι αντικειµενική (για οποιονδήποτε και όχι µόνο για τον συγκεκριµένο οφειλέτη) ή υποκειµενική. ιακρίνεται ακόµη σε ολική και µερική. Αρχική αδυναµία υπάρχει όταν η εκπλήρωση της παροχής κατά το χρόνο κατάρτισης της σύµβασης είναι αδύνατη. Η ρύθµιση καλύπτει τις περιπτώσεις µη εκπλήρωσης της παροχής λόγω αδυναµίας αρχικής, αντικειµενικής ή υποκειµενικής, ολικής ή µερικής, διαρκούς και οριστικής, υπό την προϋπόθεση της γνώσης ή της υπαίτιας άγνοιας του οφειλέτη, του νόµιµου αντιπροσώπου ή του πληρεξουσίου του. Αν συντρέχουν οι όροι της διάταξης, η υποσχετική σύµβαση είναι ισχυρή αλλά η ενοχή µετατρέπεται πλέον σε υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. Από την υποχρέωση αυτή απαλάσσεται ο οφειλέτης σε περίπτωση ανυπαίτιας άγνοιας της αδυναµίας του προς παροχή κατά το χρόνο κατάρτισης της σύµβασης, ενώ η επιγενόµενη µόνο υποχρέωση αναγγελίας δηµιουργεί (ΑΚ 363) Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2251/94: «Όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για µελλοντικές συµβάσεις (γενικοί όροι των συναλλαγών), δεν δεσµεύουν τον καταναλωτή, εάν κατά την κατάρτιση της σύµβασης τους αγνοούσε ανυπαιτίως, όπως, ιδίως, όταν ο προµηθευτής δεν του υπέδειξε την ύπαρξή τους ή του στέρησε τη δυνατότητα να λάβει πραγµατική γνώση του περιεχοµένου τους». Τόσο από τη νέα όσο και από την παλιά διατύπωση του νόµου, καθίσταται προφανής η πρόθεση του νοµοθέτη όπως αντιµετωπίσει, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας, τις περιπτώσεις ανυπαίτιας άγνοιας του καταναλωτή ως κατεξοχήν άξιες προστασίας. Εδώ ανήκουν και οι λεγόµενες «απροσδόκητες ή αιφνιδιαστικές ρήτρες». Γενικά, η αποδοχή του καταναλωτή για την ενσωµάτωση των ΓΟΣ στη σύµβαση αρκεί να κατευθύνεται στους ΓΟΣ ως σύνολο και δεν χρειάζεται να αναφέρεται στις επιµέρους ρήτρες. 8 Βαθρακοκοίλης/ΕΡΝΟΜΑΚ /Τόµος Β /Γενικό Ενοχικό/άρθρα

8 Συνήθως, η γραπτή δήλωση αποδοχής γίνεται µε την υπογραφή κάποιου συµβατικού εντύπου που περιλαµβάνει ΓΟΣ. Όµως, γίνεται δεκτό ότι αποδοχή της ένταξης µπορεί να συναχθεί και από µόνη την υπογραφή του καταναλωτή στην κύρια σύµβαση, ενώ οι ΓΟΣ ακόµη και ανυπόγραφοι εντάσσονται στο περιεχόµενό της εφόσον η σύµβαση παραπέµπει σε αυτούς µε ευκρίνεια. Υπάρχουν, επίσης, περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ΓΟΣ περιλαµβάνονται µεν στο έντυπο της κύριας σύµβασης, αλλά αυτό δεν έχει υπογραφεί από τον καταναλωτή: Εδώ, ο πελάτης υπογράφει στην αρχή µόνο µια έντυπη αίτηση προς τον χρήστη, το δε έντυπο της σύµβασης που περιλαµβάνει τους ΓΟΣ του αποστέλλεται πολύ αργότερα, χωρίς να προβλέπεται υπογραφή του από αυτόν. Όµως και δεδοµένων των ανωτέρω, «ο καταναλωτής πρέπει να µπορεί να εµπιστεύεται ότι τα ζητήµατα που θίγονται µε τις κατ ιδίαν ρήτρες που του προτείνονται βρίσκονται µέσα στο πλαίσιο αυτών που µπορεί καλόπιστα να αναµένει ότι θα αντιµετωπίσει, δηλαδή στο πλαίσιο των τυπικών προσδοκιών του µέσου καταναλωτή του συγκεκριµένου είδους προϊόντων ή υπηρεσιών». Έτσι, «ο καταναλωτής δεν βαρύνεται µε υπαιτιότητα όταν αγνοεί το περιεχόµενο και τη σηµασία όρων που αφορούν ζητήµατα τα οποία αυτός καλόπιστα δεν υπολογίζει να συναντήσει στη συγκεκριµένη σύµβαση, ιδιαίτερα όταν οι σχετικοί ΓΟΣ περιέχουν και κάποιο στοιχείο παγίδευσης ή αιφνιδιασµού του. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι ρήτρες που αντιφάσκουν στην εικόνα που δικαιολογηµένα δηµιουργείται στον καταναλωτή µε τη διαφήµιση ή µε τη συναλλακτική επαφή καθώς και οι ρήτρες που «κρύβει» ο προµηθευτής µέσα σε νοηµατικά άσχετα κεφάλαια του όλου συµβατικού του οικοδοµήµατος». 9 Η ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗ Η κρινόµενη διαφορά απορρέει από τη µη εκπλήρωση σύµβασης παροχής υπηρεσίας (πρόσβαση ADSL), η οποία καταρτίστηκε µεταξύ του καταγγέλλοντος και του καταγγελλόµενου οργανισµού. Και τα δύο µέρη συµφωνούν ότι η εκπλήρωση της παροχής κατέστη αδύνατη λόγω µεγάλης απόστασης της οικίας του καταναλωτή από το κέντρο του Ο.Τ.Ε. Σύµφωνα µε τους εκπροσώπους του Ο.Τ.Ε., η δυσλειτουργία της πρόσβασης οφείλεται σαφώς στην εξασθένιση του σήµατος λόγω µεγάλης απόστασης, η οποία (κατά όψιµο επιχείρηµά τους) επέφερε το καταγγελλόµενο αποτέλεσµα σε συνδυασµό µε τη µετατροπή της τηλεφωνικής σύνδεσης του καταναλωτή σε ISDN. Όµως καίτοι η εν λόγω µετατροπή της τηλεφωνικής γραµµής παρουσιάζεται ως επιβαρυντικό στοιχείο και sine qua non γενεσιουργός αιτία της επελθούσας αδυναµίας, ο Ο.Τ.Ε. (κατά τα αναφερόµενα στο ιστορικό) δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι η επαναφορά σε σύνδεση PSTN θα εξασφαλίσει τελικά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Γεγονός είναι ότι οι εκπρόσωποι της καταγγελλόµενης επιχείρησης παραδέχονται ότι η µεγάλη απόσταση καθιστά απαγορευτική την παροχή της υπηρεσίας. Μάλιστα, στην πρώτη απάντηση του Ο.Τ.Ε. (αριθ. πρωτ. εισερχ. Α/ / ), η οποία µας δόθηκε πριν από την κλήση των µερών προς επίτευξη συµβιβασµού, δεν αναφέρεται πουθενά ως λόγος αδυναµίας η µετατροπή της 9 Αλεξανδρίδου/ ίκαιο Προστασίας Καταναλωτή 2008/σχόλια έλλιου/ σελ. 96 επ. 8

9 τηλεφωνικής σύνδεσης. Αντιθέτως, σαφώς δηλώνει η καταγγελλόµενη ότι ο µόνος λόγος µη παροχής της υπηρεσίας είναι η χιλιοµετρική απόσταση της κατοικίας του καταγγέλλοντος («η ADSL πρόσβασή σας καταργήθηκε οίκοθεν από την υπηρεσία µας στις 22/2/2008, γιατί δεν µπορούσε να λειτουργήσει ικανοποιητικά λόγω µεγάλης απόστασης»). Η παραδοχή αυτή σε συνδυασµό µε την επικαλούµενη από τον καταναλωτή µαρτυρία του τεχνικού του Ο.Τ.Ε. περί απαγορευτικής απόστασης, αλλά και δεδοµένης της τεχνογνωσίας και µεγάλης εµπειρίας του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών, οδηγούν ασφαλώς στο συµπέρασµα ότι η αδυναµία οφείλεται στην απόσταση αλλά και καθιστούν πρόδηλη τη δυνατότητα της καταγγελλόµενης να γνωρίζει εκ των προτέρων ή έστω να διαπιστώσει κατόπιν απλού ελέγχου και πάντως πριν από τη σύναψη της σύµβασης (καταβάλλοντας την επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές) ότι η παροχή της υπηρεσίας στην προκειµένη περίπτωση θα ήταν αδύνατη. Ακολούθως, οι εκπρόσωποι της καταγγελλόµενης όφειλαν να ενηµερώσουν πλήρως και σαφώς τον καταναλωτή, πριν από τη σύναψη της σύµβασης, για τη φύση της αιτηθείσας υπηρεσίας, τις ιδιότητές της, τους πιθανούς κινδύνους, καθώς και για την πιθανή αδυναµία παροχής. Σηµειώνουµε εδώ ότι, σύµφωνα µε την όψιµη ενηµέρωση που είχε ο καταναλωτής, η κατοικία του βρίσκεται σε χαρακτηριστικά µεγαλύτερη απόσταση (5.900 µ.) της ενδεδειγµένης (4.000 µ.), συνεπώς ήταν εξαρχής, χωρίς αµφιβολία, προφανής ο κίνδυνος αδυναµίας. Όµως, από τα στοιχεία του φακέλου και ιδιαιτέρως από τις απαντήσεις του Ο.Τ.Ε. προκύπτει ξεκάθαρα ότι ο καταναλωτής δεν ενηµερώθηκε προσυµβατικά. Περαιτέρω, ελέγχοντας τη συµβατική ενηµέρωση του καταναλωτή, διαπιστώνουµε ότι: Από ανυπόγραφο αντίγραφο των Γενικών Όρων Σύµβασης, το οποίο υπάρχει στο φάκελο αλλά δεν γνωρίζουµε εάν δόθηκε προς µελέτη στον καταναλωτή και σε ποιο στάδιο της διαδικασίας, προκύπτουν τα ακόλουθα: Σύµφωνα µε το άρθρο 2.4 «η τεχνική αδυναµία ενεργοποίησης και εν γένει παροχής δύναται να διαπιστωθεί και κατά τη φάση ενεργοποίησης της υπηρεσίας και σε αυτή την περίπτωση εφαρµόζεται το άρθρο της παρούσης». Στη συνέχεια, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2: «τα µέρη συµφωνούν ότι η οριστική ανώτερη ταχύτητα καθόδου/ανόδου του παρεχόµενου στον Πελάτη θα καθορίζεται µετά την ενεργοποίησή του (υπάρχει πιθανότητα να µην είναι δυνατόν να επιτευχθεί η ταχύτητα που έχει ζητηθεί από τον πελάτη. Η ταχύτητα που µπορεί να παρασχεθεί τεχνικά, φαίνεται και υφίσταται µόνο εφόσον ο τερµατικός εξοπλισµός του πελάτη είναι εγκατεστηµένος και λειτουργεί)». Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο ο Ο.Τ.Ε. υποχρεούται: «.. να παρέχει στις συµφωνηµένες µε την παρούσα ταχύτητες, µε την επιφύλαξη του άρθρου 4.2 της παρούσης. Τα µέρη συµφωνούν ότι οι εν λόγω ταχύτητες είναι οι ανώτερες δυνατές (ταχύτητες που συγχρονίζει ο τερµατικός εξοπλισµός), χωρίς να δίδεται εγγύηση κατώτερης ταχύτητας (ελάχιστης ταχύτητας µεταφοράς δεδοµένων µέσω του διαδικτύου)», ενώ σύµφωνα µε το άρθρο ο πελάτης υποχρεούται: «εντός 10 εργασίµων ηµερών από την ενεργοποίηση είτε να το παραλάβει οριστικά, είτε να κοινοποιήσει εγγράφως στον ΟΤΕ τους λόγους για τους οποίους αρνείται να το παραλάβει οριστικά και να τον καλεί σε άρση τους, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσµίας θεωρείται αυτοδικαίως οριστικώς παραληφθέν από τον πελάτη κατά την ηµεροµηνία ενεργοποίησής του». Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 9.1.2, η 9

10 σύµβαση λύεται: «α) Άµεσα µε τη γνωστοποίηση του εγγράφου της καταγγελίας από τον Πελάτη προς τον ΟΤΕ στην περίπτωση αδυναµίας επίτευξης της αιτούµενης ταχύτητας (άρθρο 4.2 της παρούσης) και β) άµεσα µε την έγγραφη γνωστοποίηση του εγγράφου της καταγγελίας από τον ΟΤΕ προς τον Πελάτη λόγω διαπίστωσης αδυναµίας παροχής κατά τη φάση ενεργοποίησής του από τον ΟΤΕ (άρθρο 2.4 της παρούσης). Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο Πελάτης δύναται να επιστρέψει τον τερµατικό εξοπλισµό που προµηθεύτηκε από τον ΟΤΕ και να του επιστραφεί το τίµηµα (άρθρο 5.8 της παρούσης)». Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 9.2: «σε περίπτωση που το ένα συµβαλλόµενο µέρος παραβεί ή καθυστερεί να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της παρούσας που όλοι συµφωνούνται ως ουσιώδεις, το άλλο συµβαλλόµενο µέρος δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως, αζηµίως για αυτό την παρούσα, οποτεδήποτε, τάσσοντας προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών εντός της οποίας ο υπαίτιος της παράβασης θα πρέπει να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την θεραπεία της, διατηρώντας όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση και από τον νόµο, ιδία δε το δικαίωµα να απαιτήσει από τον αντισυµβαλλόµενο την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε επελθούσας θετικής ζηµίας του και µόνον». Κατά τα ως άνω αναφερόµενα και µε δεδοµένο ότι η υπηρεσία στην προκειµένη υπόθεση ενεργοποιήθηκε, καλώς ο καταναλωτής προέβη στη συνέχεια σε αγορά εξοπλισµού για την παρακολούθηση της οικίας του, αφού µάλιστα αυτός ήταν εξαρχής και ο λόγος αγοράς της επίµαχης υπηρεσίας. Εξάλλου, σύµφωνα και µε τους ανωτέρω ΓΟΣ, στην περίπτωση που το ένα συµβαλλόµενο µέρος παραβεί οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, ο αντισυµβαλλόµενος διατηρεί ακέραιο το δικαίωµά του προς αποκατάσταση της θετικής ζηµίας του, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 11 (περί Ανωτέρας Βίας), όπου γίνεται λόγος για αναστολή της υποχρέωσης εκπλήρωσης των όρων της σύµβασης. Όµως η υπό κρίση αδυναµία του Ο.Τ.Ε. προς παροχή δεν µπορεί να χαρακτηριστεί στην προκειµένη περίπτωση (ακόµη και κατά την επιεικέστερη για τον οφειλέτη -αποκαλούµενη υποκειµενική- θεωρία) ως γεγονός ανωτέρας βίας, καθώς δεν οφείλεται σε περιστατικά «απρόβλεπτα και αναπότρεπτα ακόµη και µε µέτρα άκρας επιµέλειας και σύνεσης» 10. Αντιθέτως, όπως επισηµάνθηκε ήδη, είναι προφανές ότι ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας ασφαλώς και διέθετε και διαθέτει την εµπειρία και την τεχνική δυνατότητα άµεσου ελέγχου και διαπίστωσης εάν αυτή η υπηρεσία θα µπορούσε να λειτουργήσει (ο απλός τεχνικός, τη µαρτυρία του οποίου επικαλείται ο καταναλωτής, αµέσως δήλωσε ότι η παροχή της υπηρεσίας είναι αδύνατη σε αυτήν την απόσταση). Τέλος, η επιφύλαξη του Ο.Τ.Ε. ως προς την ελάχιστη ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων, για την οποία δεν παρέχει καµιά εγγύηση στον καταναλωτή, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτει και την περίπτωση της µηδενικής ταχύτητας, διότι αυτό θα σήµαινε στην ουσία επιφύλαξη δικαιώµατος µη εκπλήρωσης της παροχής χωρίς έννοµες συνέπειες και θα επρόκειτο περί όρου σαφώς µη διατυπωµένου κατά δίκαιη κρίση: Σε αυτήν την υποθετική περίπτωση, η αιφνιδιαστική (ή απροσδόκητη) αυτή ρήτρα θα ήταν εξόχως καταχρηστική, ως ευρισκόµενη σε πλήρη αντίφαση µε τα ευλόγως αναµενόµενα και µάλιστα ενσωµατωµένη σε άρθρο άλλο από αυτό όπου γίνεται λόγος για την ανώτερη 10 Βλ. Σταθόπουλο/Γενικό Ενοχικό ίκαιο/σελ. 120 επ. 10

11 ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων. Ειδικά, δε, στην παρούσα υπόθεση, που προκύπτει ότι ο καταναλωτής δεν έχει λάβει καµιά προσυµβατική ενηµέρωση για τους κινδύνους της υπηρεσίας, ένας τέτοιος καλυµµένος και αναµφισβήτητα αιφνιδιαστικός συµβατικός όρος θα βρισκόταν προφανώς εκτός του πλαισίου των τυπικών και, σε κάθε περίπτωση, δικαιολογηµένων προσδοκιών του. Συνεπώς, εκ των προεκτεθέντων, αλλά και από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, συνάγεται ότι στην υπό διερεύνηση υπόθεση συνήφθη µία σύµβαση παροχής, η οποία (ως προέκυψε εκ των υστέρων και όπως σαφώς παραδέχεται ο Ο.Τ.Ε.) ήταν εξαρχής αδύνατη και µάλιστα για λόγους που αφορού(σα)ν στον οφειλέτη της παροχής. Η υπηρεσία, βέβαια, λειτούργησε µερικώς στην αρχή (µερική αδυναµία) όµως τελικώς αποδείχτηκε ότι δεν µπορούσε να λειτουργήσει καθόλου (ολική αδυναµία) και αυτό λόγω της µεγάλης απόστασης: εδοµένο, όµως, το οποίο υπήρχε εξαρχής και δεν µεταβλήθηκε αργότερα. Συνεπώς, αφού η απόσταση ήταν εξαρχής δεδοµένη και από αυτήν εξαρτάται άµεσα η ολική αδυναµία, έστω και αν λειτούργησε µερικώς στην αρχή η υπηρεσία, ήταν σαφώς προβλέψιµος εξαρχής ο κίνδυνος να επακολουθήσει η ολική αδυναµία. Ο οφειλέτης ήταν σε θέση και όφειλε (και συνεκτιµωµένων του µεγέθους του, της δεσπόζουσας θέσης του στην αγορά και της εµπιστοσύνης που απολαµβάνει από το ελληνικό καταναλωτικό κοινό) να γνωρίζει την αδυναµία του, αλλά δεν κατέβαλε την απαιτούµενη στις συναλλαγές επιµέλεια, ώστε να προβεί σε διακρίβωση αυτής (υπαίτια άγνοια) και, ακολούθως, να ενηµερώσει πλήρως και σαφώς τον καταναλωτή, για τους σχετικούς κινδύνους, είτε προσυµβατικά είτε κατά το στάδιο σύναψης της σύµβασης. Όσο για το όψιµο επιχείρηµα περί µετατροπής της τηλεφωνικής σύνδεσης, τουλάχιστον από τα υπάρχοντα στοιχεία, προκύπτει ότι ο Ο.Τ.Ε. υποθέτει χωρίς να µπορεί ούτε να αποδείξει ούτε να εγγυηθεί. Από την άλλη πλευρά, ο καταναλωτής δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει ότι τα προβλήµατα που αντιµετώπιζε θα οδηγούσαν σε πλήρη διακοπή της παροχής, προέβη, δε, στη σύναψη της σύµβασης χωρίς να έχει ενηµερωθεί σαφώς, πλανηθείς ως προς τις ιδιότητες της επίµαχης υπηρεσίας και αγνοώντας ανυπαιτίως τους κινδύνους αδυναµίας παροχής. Σηµειώνουµε εδώ και τα εξής: 1. Στην υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Α/ / επιστολή του, ο Ο.Τ.Ε. προτείνει στον καταναλωτή λύσεις, οι οποίες όµως, σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του καταναλωτή, είναι είτε πολύ ακριβές (µισθωµένη γραµµή, δορυφορικό internet µέσω θυγατρικής εταιρείας) είτε ανέφικτες (πακέτα ευρυζωνικής πρόσβασης εταιρειών κινητής τηλεφωνίας). 2. Ο καταναλωτής µας έχει προσκοµίσει (έγγραφο υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Α/ / ) τιµολόγια αγοράς για τα ακόλουθα ποσά: α) Ποσό ευρώ για αγορά, µε ηµεροµηνία αγοράς β) Ποσό ευρώ για αγορά, µε ηµεροµηνία αγοράς γ) Ποσό ευρώ για αγορά ενός κινητού τηλεφώνου κατάλληλων προδιαγραφών και δυνατοτήτων, µε το οποίο ο καταναλωτής θα µπορούσε οποιαδήποτε χρονική στιγµή και από οποιοδήποτε σηµείο να παρακολουθεί µέσω internet την εξοχική κατοικία του (ηµεροµηνία αγοράς ). 11

12 ΣΥΣΤΑΣΗ Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Καταναλωτή προβαίνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3297/2004 όπως ισχύει τροποποιηµένος, στη διατύπωση της παρούσας Έγγραφης Σύστασης και καλεί, καταρχήν µε σκοπό τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, την εταιρεία Ο.Τ.Ε. Α Ε. όπως, µε δική της επιµέλεια, προβεί άµεσα στη διερεύνηση της δυνατότητας λειτουργίας της υπ όψιν υπηρεσίας, µε µετατροπή της τηλεφωνικής σύνδεσης του καταγγέλλοντος από ISDNbra σε PSTN. Εάν, δε, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος δύο µηνών από την κοινοποίηση της παρούσας, προκύψει ότι η παροχή, λόγω απόστασης, παραµένει αδύνατη, η Αρχή καλεί την καταγγελλόµενη εταιρεία Ο.Τ.Ε. Α.Ε. όπως ανορθώσει τη θετική ζηµία του καταναλωτή και καταβάλει σ αυτόν τα ως άνω αιτηθέντα ποσά, όπως αυτά προκύπτουν από τα προσκοµισθέντα τιµολόγια αγοράς, αφαιρουµένης κάθε περαιτέρω ωφέλειας του καταναλωτή κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισµό (904 επ. ΑΚ). Ο Συνήγορος του Καταναλωτή καλεί τα µέρη να του γνωστοποιήσουν εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη λήψη της παρούσας εάν αποδέχονται ή όχι τα διαλαµβανόµενα σε αυτήν. Σε περίπτωση που η παρούσα Σύσταση γίνει αποδεκτή, θα καταρτισθεί Πρακτικό Συµβιβασµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, µετά από σχετική πρόσκληση του Συνηγόρου του Καταναλωτή και η διαφορά που προέκυψε θα θεωρηθεί οριστικώς επιλυθείσα. Αµφότερα δε τα µέρη θα αναλάβουν την υποχρέωση της µη περαιτέρω προσφυγής τους σε οιαδήποτε διοικητική ή δικαστική Αρχή για την επιλυθείσα καταναλωτική διαφορά. Σε περίπτωση που τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα έγγραφη Σύσταση δε γίνουν αποδεκτά, ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ν. 3297/2004 όπως αυτός ισχύει. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ευάγγελος Π. Ζερβέας 12

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 03 Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας.

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χειρίστρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Σοφοκλέους 11 105 59 Αθήνα 2. Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460734, 210-6460284 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ε. Παπαγεωργίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 e-mail: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. : 6786

Πληροφορίες: Ε. Παπαγεωργίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 e-mail: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. : 6786 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Ε. Παπαγεωργίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 e-mail: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. : 6786 ΠΡΟΣ: Ελληνογερμανική Αγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661 ΠΡΟΣ: 1 κ. Στέφανο Ντάλλα Ίριδος

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :10793 ΠΡΟΣ:... ΚΟΙΝ.:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταµούλας Ειδικός Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Έννοια δικαίου... 1 2. Κανόνας δικαίου... 3 2.1 Έννοια κανόνα δικαίου... 3 2.2 Εφαρμογή κανόνα δικαίου... 4 2.3 Ερμηνεία κανόνα δικαίου...

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πόρισμα Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Σχετ.: Η υπ αριθ. Πρωτ... αναφορά του Ψ αναφέροντα στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Θέμα: Πόρισμα Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Σχετ.: Η υπ αριθ. Πρωτ... αναφορά του Ψ αναφέροντα στον Συνήγορο του Καταναλωτή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια : ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13

Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13 ΠΡΟΣ: 1. Κέντρα Αδυνατίσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο συχνά φτάνουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή περιπτώσεις αντιδικίας (καταγγελίες) µεταξύ πολιτών και εταιριών αυτοκινήτου για θέµατα εγγυήσεων;

Πόσο συχνά φτάνουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή περιπτώσεις αντιδικίας (καταγγελίες) µεταξύ πολιτών και εταιριών αυτοκινήτου για θέµατα εγγυήσεων; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πόσο συχνά φτάνουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή περιπτώσεις αντιδικίας (καταγγελίες) µεταξύ πολιτών και εταιριών αυτοκινήτου για θέµατα εγγυήσεων; Οι αναφορές που αφορούν στον κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276 E-mail: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :11394 Δρ. Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ. : 3009 ΘΕΜΑ: «Αναφορές καταναλωτών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...xiii ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1. Το περιεχόμενο και η έκταση της κρατικής υποχρέωσης για την προστασία του καταναλωτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή Πλ. Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627 Σχετ: Το από 4.11.2008 μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος

Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταµούλας Ειδικός Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ

Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 543 ΑΚ * Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ Ι. Προϋποθέσεις Η Οδηγία 1999/44/ΕΚ δεν προέβλεπε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: αφενός της (εταιρικός τύπος) εταιρείας με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο,, με έδρα την οδός

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος δανεισµός: άµυνα στην υπερχρέωση των καταναλωτών

Υπεύθυνος δανεισµός: άµυνα στην υπερχρέωση των καταναλωτών Χρήστος Γκόρτσος Γενικός Γραµµατέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Υπεύθυνος δανεισµός: άµυνα στην υπερχρέωση των καταναλωτών 1. Η πρόληψη και καταπολέµηση της υπερχρέωσης ως δικαιολογητική βάση ρυθµιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας, Νομικός ΠΡΟΣ: EUROBANK Όθωνος 8 10557

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 2... ΚΟΙΝ.: Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: 210 6460784 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.

ΠΡΟΣ: 2... ΚΟΙΝ.: Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: 210 6460784 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ioυνίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 727 ΠΡΟΣ: 1. ΝΙΟΥΤΟΝ ΕΠΕ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΠ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΣΠ ΝΟΜΙΚΗΣ - 1 -

ΠΑΣΠ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΣΠ ΝΟΜΙΚΗΣ - 1 - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΣΠ ΝΟΜΙΚΗΣ - 1 - ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ: Διαφορά ΑΚ 334 ΑΚ 922: Η ΑΚ 334 προϋποθέτει προϋφιστάμενη σχέση μεταξύ του υπεύθυνου για τις αλλότριες πράξεις και του ζημιωθέντος απ αυτές,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 186. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 186. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 186 ΠΡΟΣ: 1. κ. Νάντια Ροντογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 2. κ. ********* ******** ********** ********** ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: 2. κ. ********* ******** ********** ********** ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 18 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :8130 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460734 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Φιλοφρόνηση, νομική δέσμευση... 1 2. Σχέση φιλοφροσύνης, αυτοδιακινδύνευση, απαλλακτική ρήτρα... 2 3. Σχέση φιλοφρονήσεως, αδικοπραξία, συντρέχον πταίσμα... 3 4. Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Ν. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειριστές: Ανδρέας Ασημάκος Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Προς: Αντιπροσωπεία Φωτογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος Θεοδώρα Ρούμπου, Ειδική Επιστήμονας -Νομικός Αθήνα, 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ: 2... ΚΟΙΝ.:

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ: 2... ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 20 Μαΐου 2008 Αριθ. πρωτ. : 596 ΠΡΟΣ: 1. «ΜΠΙ ΜΠΙΟΥΤΙ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Γιάννη Αδαμόπουλου:

Δήλωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Γιάννη Αδαμόπουλου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 27 Ανακοίνωση-δελτίο Τύπου με θέμα τη λειτουργία της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πολιτών στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» κατά τον μήνα Οκτώβριο Ο Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Πληροφορίες: Φ. Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2008 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Αρχοντάκη Ειδική Επιστήµονας marchontaki@synigoroskatanaloti.gr. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004)

Μ. Αρχοντάκη Ειδική Επιστήµονας marchontaki@synigoroskatanaloti.gr. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ηλεκτρον. /νση: Μ. Αρχοντάκη Ειδική Επιστήµονας marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 9 Μαΐου 2011 Αριθ. Πρωτ. : 4947 ΠΡΟΣ: 1. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4 152 33 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ"

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ" α. Έννοια του δικαίου 18 1. Ορισμός του δικαίου 18 2. Χαρακτηριστικά στοιχεία του δικαίου 18 3. Δίκαιο και ηθική 19 4. Δίκαιο και χρηστά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

Θέμα : Η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Αθήνα, 04 Μαίου 2015 Αριθ. Πρωτ.1273 Προς Τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη Τον Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 Αρ. πρωτ. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η- Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 Αρ. πρωτ. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η- Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Γ. Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Πληροφορίες: Δήμητρα Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: d. hatz@synigoroskatanaloti. gr ΠΡΟΣ: Ψ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 12 ΠΡΟΣ: 1. HOLMES PLACE Health

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 1. Γενικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας Η παρεχόμενη υπηρεσία συνίσταται στην άσκηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 KOIN: e-mail: vsynigoros@synigoroskatanaloti.gr

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 KOIN: e-mail: vsynigoros@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV001689733 2013-10-30

13SYMV001689733 2013-10-30 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 19325 13SYMV001689733 2013-10-30 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα