5. ρεηηθά κε ηα πξνζόληα ησλ ππνςεθίσλ, ζεκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ λ. 1404/1983, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί, ηζρύνπλ ηα αθόινπζα:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5. ρεηηθά κε ηα πξνζόληα ησλ ππνςεθίσλ, ζεκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ λ. 1404/1983, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί, ηζρύνπλ ηα αθόινπζα:"

Transcript

1 1 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΔΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΔΥΑΓΙΑ ΜΔΛΟΤ ΣΗ ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΜΙΑ (1) ΘΔΗ ΒΑΘΜΙΓΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ «ΛΗΥΑΜΟΤΡΓΘΙΕ ΙΑΣΕΡΓΑΘΕ ΙΑΘ ΔΘΑΛΟΡΦΩΕΘ ΛΕ ΕΛΦΑΗ ΣΟΤ ΣΟΡΜΟΤ, ΦΡΕΖΕ, ΠΚΑΜΕ, ΤΓΙΟΚΚΗΕΘ ΙΑΘ ΥΤΣΕΤΕΘ.» ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΤΠ ΑΡ. Φ16/32454/Δ5/ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ (ΦΔΚ434/Δ5/ ) ΠΡΟ ΣΟ ΕΙΚΕΙΣΟΡΘΙΟ ΩΛΑ ΣΟΤ ΣΛΗΛΑΣΟ ΛΗΥΑΜΟΚΟΓΘΑ ΣΟΤ Σ.Ε.Θ. ΠΑΣΡΑ που συγκροτήθηκε με βάση την υπ αριθ. Φ12/141432/Ε5/ απόυαση του Τ.Π.Ε.Π.Θ. Ζ ηξηκειήο Δηζεγεηηθή Δπηηξνπή νξίζηεθε απφ ην αληίζηνηρν Δθιεθηνξηθφ ψκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 1404/1983, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 2916/2001, θαηά ηελ ζπλεδξίαζή ηνπ πνπ έγηλε ζηηο , πνπ ζπλήιζε εηδηθά πξνο ηνλ ζθνπφ απηφλ, χζηεξα απφ ηελ ππ αξηζ. 1274/ πξφζθιεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ Δηζεγεηηθή Δπηηξνπή, απνηειείηαη απφ ηα θάησζη κέιε, θαη αιθαβεηηθή ζεηξά: 1. Κακπνπξίδεο Γεώξγηνο - Καζεγεηήο ΣΔΗ Πάηξαο. 2. Πίθηνο Κσλ/λνο - Αλαπι. Καζεγεηήο ΣΔΗ Πάηξαο. 3. Κεραγηάο Ησάλλεο- Δπίθ. Καζεγεηήο ΣΔΗ Λάξηζαο. Αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σελ ππ αξηζ. 8411/ πξνθήξπμε ηνπ ΣΔΗ Πάηξαο γηα ηελ ελ ιφγσ ζέζε. 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 1404/1983, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 2916/2001 θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3027/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 1404/1983, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 2916/ Σηο εγθπθιίνπο ηνπ Τπ.Δ.Π.Θ. Φ13/51597/Δ5/ θαη Φ13/10518α/Δ5/ ρεηηθά κε ηα πξνζόληα ησλ ππνςεθίσλ, ζεκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ λ. 1404/1983, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί, ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: 1. Πξνυπφζεζε γηα εθινγή Καζεγεηή Δθαξκνγψλ Σ.Δ.Η. είλαη ε θαηνρή ηίηινπ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Ο ηίηινο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη ην φιν εξεπλεηηθφ ή επηζηεκνληθφ έξγν ησλ ππνςεθίσλ πξέπεη λα είλαη ζπλαθή κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ηελ εηδηθφηεηα, θαηά πεξίπησζε, ηεο ζέζεο πνπ πξφθεηηαη λα πιεξσζεί. Σε ζπλάθεηα δηαπηζηψλεη αξρηθψο ε ηξηκειήο Δηζεγεηηθή Δπηηξνπή, πνπ νξίδεηαη γηα θάζε εθινγή απφ κέιε ηνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο, θαη ηειηθψο απφ ην νηθείν εθιεθηνξηθφ ζψκα. 2. Ζ θξίζε γηα εθινγή κειψλ Δ.Π. βαζίδεηαη ζην ζπλνιηθφ δηδαθηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ έξγν ησλ θξηλφκελσλ θαη ζηε ζπλνιηθή επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 3. Σα ειάρηζηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθινγή ζε Βαζκίδα Καζεγεηή Δθαξκνγώλ Σ.Δ.Η. είλαη ηα αθφινπζα: α) Πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ έηε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αληίζηνηρεο ηνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ, ζε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο ζέζεο πνπ πξνθεξχζζεηαη απφ ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο. Ζ αλσηέξσ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα

2 πεξηιακβάλεη κέρξη ηξία έηε δηδαθηηθφ έξγν ζε Παλεπηζηήκηα ή Σ.Δ.Η. ή νκνηαγή Ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. β) Σεθκεξησκέλε ηθαλφηεηα ππεχζπλεο εθαξκνγήο επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ ή εθηέιεζεο ηκήκαηνο εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαηάιιεινπ επηπέδνπ ζηελ εηδηθφηεηα ηεο ζέζεο πνπ πξνθεξχζζεηαη. 4. α) Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε ηίηιν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, αλ πξφθεηηαη γηα ηίηιν ηδξχκαηνο εμσηεξηθνχ, πξέπεη ν ηίηινο απηφο λα έρεη αλαγλσξηζζεί σο ηζφηηκνο πξνο ηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο ηνπ εζσηεξηθνχ. β) Ωο επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη σο πξνζφλ γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο Δ.Π. δελ ζπλππνινγίδεηαη απηή πνπ ηπρφλ απνθηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζπνπδψλ γηα ιήςε ηνπ απαηηνχκελνπ ηίηινπ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη ζπλδέεηαη κε ζρεηηθή ππνρξέσζε πνπ επηβάιινπλ ηα ζρεηηθά κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ή ζπνπδέο. γ) Όπνπ πξνβιέπνληαη απηνδχλακεο δεκνζηεχζεηο, λννχληαη θαη νη δεκνζηεχζεηο ζηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη θχξηνο εξεπλεηήο. 5. Μέιε ηνπ Δ.Π. δελ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ππνςεθηφηεηα γηα θαηάιεςε ζέζεο Δ.Π. ηεο ίδηαο ή αλψηεξεο βαζκίδαο ζην ίδην ή άιιν Σ.Δ.Η., εάλ δελ πεξάζνπλ ηξία έηε απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπο ζην Σ.Δ.Η. πνπ ππεξεηνχλ. 6. Πέξα από ηα εηδηθά απηά πξνζόληα νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ θαη ηα γεληθά πξνζόληα πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ ππαιιειηθό θώδηθα γηα ην δηνξηζκό δεκνζίσλ ππαιιήισλ 6. Σηο αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο ησλ θάησζη ππνςεθίσλ, θαη αιθαβεηηθή ζεηξά: ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ ΔΠΑΜΔΗΝΩΝΓΑ ΔΤΘΤΜΗΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΚΟΚΚΗΝΟ ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΣΕΩΡΑ ΠΤΡΗΓΩΝΑ ΣΟΤΡΛΟΜΟΤΖ ΖΛΗΑ ΣΗΡΚΑ ΩΣΖΡΗΟ Ζ Δπηηξνπή εμέηαζε ελδειερψο ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ θαη κεηά απφ πνιιέο ηειεζπζθέςεηο (κέζσ skype) θαηέιεμε ζε αδπλακία θαηάξηηζεο θνηλήο εηζεγεηηθήο έθζεζεο. Ο Γξ. Κεραγηάο Ησάλλεο δηαθψλεζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ Γξ Κακπνπξίδε Γεψξγην θαη Γξ Πηθηφ Κσλ/λν, σο πξνο ηνλ πίλαθα 2,ησλ εθιφγηκσλ ππνςεθίσλ, ηφζν σο πξνο ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο πξνυπεξεζίαο ησλ ππνςεθίσλ φζν θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν ραξαθηεξηζκνχ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο σο ζπλαθνχο κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο πξνθεξπρζείζαο ζέζεο. Ωο εθ ηνχηνπ ζπληάζζεη μερσξηζηή Δηζεγεηηθή Έθζεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη: Πίλαθαο 1: Πίλαθαο όισλ ησλ ππνςεθίσλ θαη αιθαβεηηθή ζεηξά, ζηνλ νπνίνλ θαηαγξάθνληαη κφλνλ ηα ηππηθά πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ. Πίλαθαο 2: Πίλαθαο εθιόγηκσλ ππνςεθίσλ θαη αιθαβεηηθή ζεηξά, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη νπζηαζηηθή θξίζε γηα ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο ζηα απαηηνχκελα λφκηκα πξνζφληα γηα ηελ ππφ πιήξσζε ζέζε. Πίλαθαο 3: Πίλαθαο ησλ εθιόγηκσλ ππνςεθίσλ κε θαηάηαμε θαη αμηνινγηθή ζεηξά, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ πξνεγνχκελε ζαθή αληηπαξάζεζε ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ ηνπο πξνζφλησλ. Ζ Δπηηξνπή επέιεμε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ δηεζλή βάζε δεδνκέλσλ Scopus κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ επηθαινχληαη νη ππνςήθηνη σο πξνο ην εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν, θαζψο θαη ηνλ ηζηνρψξν Δηδηθφηεξα, ε δηεζλήο βάζε δεδνκέλσλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα: (1) ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ησλ πξσηφηππσλ δεκνζηεχζεσλ ζε επηζηεκνληθά 2

3 πεξηνδηθά αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη (2) ηνλ έιεγρν ησλ αλαθνξψλ ζην έξγν ησλ ππνςεθίσλ απφ άιινπο εξεπλεηέο. 3 ΠΗΝΑΚΑ 1 Καηαγξάθνληαη παξαθάησ ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ θαη αιθαβεηηθή ζεηξά θαη παξαηίζεληαη ηα ηππηθά θαη ινηπά πξνζφληα ηνπο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα πξνζθνκηζζέληα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΤΠΟΨΖΦΗΟΤ 1. Αιεμφπνπινο Δπακεηλψλδαο ΠΟΤΓΔ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ: 25/05/1976 α) ΒΑΗΚΟ ΠΣΤΥΗΟ Γηπισκαηνχρνο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 20/07/2000 Βαζκφο Γηπιψκαηνο 7,64 β) ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΩΝ Master of Science In Automotive Product Engineering CRANFIELD UNIVERCITY, U.K. 14/06/2002 Αλαγλψξηζε απφ ην ΓΗ.ΚΑ.ΣΑ (16-814, 29/05/2003) ηνπ παξαπάλσ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο σο ηζφηηκνπ πξνο ηα απνλεκφκελα απφ ηα Διιεληθά Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ (ΠΟΤ ΓΔΝ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΑΤΣΟΓΤΝΑΜΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ) 1. Απνδείμεηο Παξνρήο Τπεξεζηψλ ζηελ επσλπκία θφλδξαο Γ. Θεφδσξνο, Δκπφξην-Δπεμεξγαζία Ταινπηλάθσλ, Πάηξα, γηα «ακνηβή γηα ππεξεζίεο σο Σερληθφο Αζθαιείαο ζηελ Δκπνξία- Δπεμεξγαζία Ταινπηλάθσλ ηνπ θφλδξα Θενδψξνπ ζην ππνθαηάζηεκα ζηε ΒΗΠΔ ΠΑΣΡΩΝ» σο εμήο: Έηνο 2008: Απνδείμεηο Νν 10 κέρξη θαη Νν 19, 4.760,00 Έηνο 2009: Απνδείμεηο Νν 1 κέρξη θαη Νν 4, θαη απνδείμεηο Νν 6 κέρξη θαη Νν 9, 1.904, Απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα άζθεζεο ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο: Έηνο 2003: Απφδεημε Νν 1, 1.485,62

4 Έηνο 2004: Απφδεημε Νν 2, 1.636,66 Απφδεημε Νν 3, 2.266,78 Απφδεημε Νν 4, 1.196,52 Έηνο 2006: Απφδεημε Νν 5, 1.502,97 Έηνο 2007: Απφδεημε Νν 6, 119,00 Απφδεημε Νν 7, 119,00 Έηνο 2008: Απφδεημε Νν 8, 1.880,20 Απφδεημε Νν 9, 119,00 Έηνο 2009: Απφδεημε Νν 5, 416, Σηκνιφγηα Παξνρήο Τπεξεζηψλ ζηα πιαίζηα άζθεζεο ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο: Έηνο 2009: Σηκνιφγην Νν 1, 3.213,00 Νν 2, ,00 Νν 3, 1.368,50 Νν 4, 2.499,00 Νν 5, 6.902,00 Νν 6, 6.307,00 Νν 7, 1.047,20 Νν 8, 4.998,00 Νν 9, 3.986,00 Νν 10, 1.666,00 Νν 11, 4.284,00 Νν 12, 535,50 Νν 13, 1.844,50 Νν 14, 4.046,00 Νν 15, 1.130,50 Νν 16, 1.082,90 Νν 17, 3.332,00 Νν 18, ,00 Νν 19, 3.094,00 Νν 20, 2.201,50 Νν 21, 2.951,00 Νν 22, 3.689,00 Νν 23, ,00 Νν 24, 2.975,00 Νν 25, 952,00 Νν 26, 642,60 Σα παξαπάλσ ηηκνιφγηα Νν 1 κέρξη θαη Νν 26 αζξνίδνπλ ,90 θαη αθνξνχλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο Ννζνθνκείσλ ηνπ Ννκνχ Αραΐαο. Δπνκέλσο, αζξνίδνληαο ηα παξαπάλσ ηηκνιφγηα/απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ (πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα 1, 2 θαη 3 ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εκπεηξία) αλά έηνο έρνπκε: 2003: 1.485,62, 2004: 5.099,96, 2005: ---, 2006: 1.502,97, 2007: 238,00, 2008: 6.759,20, 2009: ,40. πλνιηθά, γηα ηα παξαπάλσ έηε ηα έζνδα ηνπ αζξνίδνπλ , Βεβαίσζε Πξνυπεξεζίαο (15/19/2009) ηνπ Μεραλνιφγνπ-Ζιεθηξνιφγνπ Κσλ/λνπ Δ. Αιεμφπνπινπ, ηδηνθηήηε εξγνιεπηηθήο ηερληθήο επηρείξεζεο, γηα ην φηη ν ππνςήθηνο εξγάζηεθε σο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ζηελ επηρείξεζή ηνπ απφ 04/2004 έσο 07/2006 ζε κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο ζε ζπλεξγαζία κε κεγάια ζηδεξνπξγεία/κεραλνπξγεία ηεο πεξηνρήο Παηξψλ. Δπηζπλάπηεηαη θαη ζρεηηθή Βεβαίσζε(15/09/2009) γηα ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ ππνςήθην απφ ην Μεραλνπξγείν «Αζαλ. ηλνχξεο & ηα Ο.Β.Δ.» ζε δηάθνξεο εξγαζίεο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο.

5 ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΗ 5 Έρεη θαηαζέζεη βεβαίσζε ηνπ ΣΔΗ Πάηξαο (15/09/2009) πνπ αλαθέξεη ζπλνιηθή πξνυπεξεζία 1166 εκεξψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 3 έηε, 10 κήλεο θαη 16 κέξεο. Σα καζήκαηα πνπ δίδαμε ν ππνςήθηνο σο εξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο είλαη: «Σερληθή θαη Αζθάιεηα Ορεκάησλ», «Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καχζεο», «Πνηνηηθφο Έιεγρνο», «Μεραληθή Ρεπζηψλ ΗΗ». ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Οπδεκία δεκνζίεπζε ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο αλαθέξεηαη ζηα έγγξαθα πνπ θαηέζεζε γηα ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπ. ΛΟΗΠΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΗΣΛΟΗ 1. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ απφ ην ΣΔΔ κε εκεξνκελία 28/11/ Βεβαίσζε απφ ην ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ (03/07/2007) φηη ν ππνςήθηνο απαζρνιήζεθε σο εθπαηδεπηήο γηα 174 δηδαθηηθέο ψξεο κε ζέκα: «Δηδηθή Δπηκφξθσζε Διεγθηηθνχ Πξνζσπηθνχ Η.Κ.Σ.Δ.Ο.» 3. Πηζηνπνηεηηθφ ηξαηνινγηθήο Καηάζηαζεο Σχπνπ Α (29/11/2007) πνπ βεβαηψλεη φηη ν ππνςήθηνο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. 4. Βεβαίσζε ηνπ ηκήκαηνο Μεραλνιφγσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ φηη ν ππνςήθηνο παξαθνινχζεζε απφ 8/03/ /03/1999 ζεκηλάξην 60 σξψλ κε ηίηιν «Ζιεθηξνληθή ρεδίαζε κε AutoCAD» ζην Δξγαζηήξην ηνηρείσλ Μεραλψλ ηνπ Σκήκαηνο απηνχ. 5. ECDL Computer Driving License, Syllabus Version 4.0 κε εκεξνκελία 28/11/ UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, First Certificate in English, June ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκά ηνπ αλαθέξεη φηη ε Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ γηα ην Πηπρίν MSc ζην UNIVERSITY OF CRANFIELD, U.K., αθνξνχζε ηελ αλάιπζε ηεο νδηθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο νρήκαηνο κε ηξνρφζπηην θαζψο θαη κνηνζπθιέηαο ζε δηάθνξεο ζπλζήθεο θίλεζήο ηνπο, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο θηιηθνχ πξνο ην ρξήζηε MATLAB ππνινγηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 8. ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκά ηνπ δειψλεη Δξγνιήπηεο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ζε πξνζσπηθή ηνπ Σερληθή Δπηρείξεζε απφ 01/01/2009 κέρξη ζήκεξα (25/09/2009). ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 1) Ο Κ. Αιεμφπνπινο Δπακεηλψλδαο παξνπζηάδεη κε βάζε ηηο απνδείμεηο πνπ θαηέζεζε ζην θάθειιν ππνςεθηφηεηάο ηνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ νδήγεζε ζε ζπλνιηθά έζνδα ,15. Γηα ην έηνο 2005 φκσο δελ έρεη απνδείμεηο ή ηηκνιφγηα λα παξνπζηάζεη, θαη γηα ην 2007 ηα έζνδα ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ηνπ είλαη πνιχ ρακειά (238 κφλν). Δπίζεο ν ππνςήθηνο έρεη θαηαζέζεη βεβαίσζε απφ ην ΣΔΗ Πάηξαο πηζηνπνηψληαο πξνυπεξεζία ζαλ εξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο πνπ αλαινγεί ζε 3 έηε, 10 κήλεο θαη 16 εκέξεο. Όκσο, ππάξρεη ρξνληθή επηθάιπςε κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, νπφηε ππνινγίδεηαη φηη ην

6 πξψην εθ ησλ ηξηψλ (3) εηψλ ηεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο πνπ δηθαηνχηαη θαηά κέγηζην θαιχπηεη ην θελφ ηνπ 2005(έζνδα 0 ) ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, ην δεχηεξν εθ ησλ ηξηψλ (3) εηψλ ηεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο θαιχπηεη ην 2007 ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο φπνπ ηα έζνδα ηνπ είλαη πνιχ ρακειά (κφιηο 238 ), θαη ην ηξίην έηνο ηεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο θαιχπηεη ην 2006 ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο φπνπ ηα έζνδα ηνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα αμηφινγα (1502,97 ). Γηα ην έηνο 2003, εθηηκάηαη φηη ηα έζνδα ηνπ (1485,62 ) αληηζηνηρνχλ ζε εηζφδεκα 4 κελψλ εθείλεο ηεο επνρήο. Έηζη, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα ηα έηε ν θνο Αιεμφπνπινο έρεη ζπλνιηθά 6 έηε θαη 25 εκέξεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο (άδεηα ΣΔΔ 28/11/2001). Ο θάθεινο ππνςεθηφηεηαο ηνπ θαηεηέζε ζηηο 25/09/ ) Ο θ. Αιεμφπνπινο έρεη ηεθκεξησκέλε ηθαλφηεηα ππεχζπλεο εθαξκνγήο επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εκπεηξία. 3) Γπζηπρψο, ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα ηνπ ππνςεθίνπ (ζε Automotive Product Engineering) δελ είλαη ζρεηηθφ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πξνθεξπρζείζαο ζέζεο ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή Δθαξκνγψλ. 4) Με βάζε ηα παξαπάλσ ν θνο Αιεμφπνπινο Δπακεηλψλδαο θξίλεηαη κε-εθιόγηκνο γηα ηελ πξνθεξπρζείζα ζέζε. 6 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΤΠΟΨΖΦΗΟΤ 2. Δπζπκίνπ Αλδξέαο ΠΟΤΓΔ ΖΜΔΡΟΜΖΝΊΑ ΓΔΝΝΖΖ: 18/12/1970 α) ΒΑΗΚΟ ΠΣΤΥΗΟ Πηπρηνχρνο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο (ΣΔΗ Πάηξαο) 10/02/1994. Βαζκφο Πηπρίνπ: 7,0 β) ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΩΝ: Master of Science in Computer Aided Engineering School of Engineering Staffordshire University Stafford, U.K. ηηο 29/06/1999 Αλαγλψξηζε απφ ην ΓΗΚΑΣΑ: ηεο 28/02/2002.

7 7 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ (ΠΟΤ ΓΔΝ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΑΤΣΟΓΤΝΑΜΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ) 1) ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκά ηνπ δειψλεη «Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο, Μερ. Μεραληθφο Σερληθφ Γξαθείν» απφ 13/11/2006 κέρξη ζήκεξα (29/09/2009). Έρεη θαηαζέζεη ζην θάθειν ηνπ «Βεβαίσζε Έλαξμεο Δξγαζηψλ θπζηθνχ πξνζψπνπ επηηεδεπκαηία» απφ ηελ Β ΓΟΤ Παηξψλ. 2) Έρεη θαηαζέζεη ζην θάθειν ηνπ ηηο εμήο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ: 2α) Απφδεημε 4, ηεο 20/12/2006, γηα Μεηξφπνπιν Ησάλλε, ζην πνζφ ησλ 50,00 : «Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο απηνλνκίαο θεληξηθήο ζέξκαλζεο» 2β) Απφδεημε 5, ηεο 20/4/2007, γηα ηελ ΔΛΑΗΟΚΗΝΖΖ ΑΥΑΪΑ ΔΠΔ-ΔΛΑΗΟΣΡΗΒΔΗΟ, ζην πνζφ ησλ 238,93 : «Δθπφλεζε Μεραλνινγηθήο Μειέηεο Δγθαηάζηαζεο Διαηνηξηβείνπ». 2γ) Απφδεημε 9, ηεο 18/01/2008, γηα Αξγπξφπνπιν Αλαζηάζην, ζην πνζφ ησλ 59,50 : «Μέηξεζε θαη κειέηε ξπκνπιθνχκελνπ». 2δ) Απφδεημε 10, ηεο 07/02/2008, γηα Giusto Giovani (ρνιή Οδεγψλ), ζην πνζφ ησλ 59,50 : «Μειέηε ηνπνζέηεζεο βνεζεηηθψλ πεληάι ζε εθπαηδεπηηθφ φρεκα». 2ε) Απφδεημε 11, ηεο 28/08/2009, γηα Καθθαξά Κσλζηαληίλν-Πιεξνθνξηθή θαη Σερλνινγία, ζην πνζφ ησλ 119,00 : «Πξνκειέηε βάζεο θσηνβνιηατθψλ θαη πξφγξακκα θξέδαο CNC». 3) Δπίζεο ζην θάθειν ηνπ έρεη θαηαζέζεη Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ 1, ηεο 06/08/2007, γηα ην ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΔΛΣΑ Α.Δ., ΣΟ ΠΟΌ ΣΩΝ 74,38 : «Παξαγσγή αληηγξάθσλ DVD (Γηαπξαγκαηεχζεηο, εηζεγήζεηο, Video)». 4) Δπίζεο ζην θάθειν ηνπ έρεη θαηαζέζεη Απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ 1, ηεο 28/11/2006, γηα ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ΣΔΗ Πάηξαο, ζην πνζφ ησλ 300,00 : «Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ππνέξγνπ 7: Πηζηνπνίεζε Γεμηνηήησλ Δθπαηδεπηηθψλ, Πεξίνδνο 2003». Τπάξρεη θαη βεβαίσζε ζρεηηθά κε απηφ ην έξγν ζην θάθειιν ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ ΣΔΗ Πάηξαο, κε εκεξνκελία 07/08/2007, θαζψο θαη βεβαίσζε ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ έξγνπ Γξ. Γ. Κακπνπξίδε κε εκεξνκελία 15/5/ ) Δπίζεο ζην θάθειν ηνπ έρεη θαηαζέζεη Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ κε ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ ΣΔΗ Πάηξαο, γηα ην δηάζηεκα 16/12/2004 κέρξη 31/06/2005 ζην πνζφ ησλ 1200,00 : «πκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε e-εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (Π.Δ. 9) Απηεπηζηαζία Σκήκαηνο Μεραλνινγίαο ΣΔΗ Πάηξαο ΔΠΔΑΔΚ ΚΠ ΗΗ, Αλακφξθσζε Πξνπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ». Τπάξρεη θαη βεβαίσζε (10/10/2007) νινθιήξσζεο θαη παξάδνζεο απηνχ ηνπ έξγνπ απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ Γξ.. Καπιάλε. 6) Δπίζεο ππάξρνπλ νη εμήο βεβαηψζεηο επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ππνςεθίνπ ζην θάθειν ηνπ, ρσξίο φκσο λα αλαθέξεηαη ην χςνο ησλ ακνηβψλ ηνπ. 6α) «Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο», 02/12/2008: Έληαμε ηνπ ππνςεθίνπ ζην Μεηξψν Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΚΓΓΑ (810/ ),θαη δηδαζθαιία ζπλνιηθά 264 σξψλ γηα ηα έηε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Π.ΗΝ.ΔΠ Γπηηθήο Διιάδαο ζηνλ ηνκέα ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ (θπξίσο AUTOCAD). 6β) «Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΔΛΣΑ Α.Δ.», 23/12/2008: Δηζεγεηήο ζην Κ.Π Υξήζε Βαζηθψλ Δξγαιείσλ Πιεξνθνξηθήο (Η) (Windows XP, Word 2003 & Excel 2003) ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 60 σξψλ, Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» - Μέηξν 4.6 «Καηάξηηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ ΔΛΣΑ», πνπ πινπνηήζεθε ζηελ ΚΔΚ ΔΛΣΑ Α.Δ. θαηά ην 2008.

8 6γ) «ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΔΠΔ», 24/07/2008: Δηζεγεηήο ζην (Πα)4 ηειέρε Σερληθψλ, Αξρηηεθηνληθψλ Γξαθείσλ θαη Σνπνγξάθσλ, απφ 18/12/2007 8/05/2008, 74 ψξεο δηδαζθαιίαο CAD. Απφ ηα παξαπάλσ εδάθηα 1,2,3,4 θαη 5 αζξνίδνληαο θαη έηνο ηηο απνδείμεηο/ηηκνιφγηα απφ ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ πξνθχπηνπλ ηα εμήο έζνδα: 2005: 1200,00, 2006: 350,00, 2007: 313,31, 2008: 119,00, 2009: 119,00. πλνιηθά γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα παξνπζηάδεη έζνδα 2101,31. ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΗ Βεβαίσζε δηδαζθαιίαο ζην Σκήκα Μεραλνινγίαο, ΣΔΗ Πάηξαο, σο Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο γηα 1454 ζπλνιηθέο εκέξεο πνπ αλαινγνχλ ζε 4 έηε, 10 κήλεο θαη 4 εκέξεο (ζχκθσλα κε ηε βεβαίσζε) γηα ηα καζήκαηα: «Οξγάλσζε Παξαγσγήο», «Μεραλνινγηθφ ρέδην Η θαη ΗΗ». 8 ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Οπδεκία δεκνζίεπζε ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο αλαθέξεηαη. ΛΟΗΠΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΗΣΛΟΗ 1. Πηζηνπνηεηηθφ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο (Βαζκφο 8,9 «Άξηζηα») απφ ηελ ΑΠΑΗΣΔ κε εκεξνκελία 10/06/2008, θαηφπηλ εηήζηαο θνίηεζεο ζην πξφγξακκα ΔΠΠΑΗΚ ηεο ΑΠΑΗΣΔ ζηελ Πάηξα. 2. Πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ» απφ 25/10/ /12/1995 απφ ην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ΣΔΗ Πάηξαο. 3. Certificate of Successful Completion of the SQMC Training Course on Quality Management Systems Internal Auditor Training from 4 8 December UNIVERSITY OF STIRLING, SCOTTISH QUALITY MANAGEMENT CENTRE. 4. ECDL CAD Certificate, 8/01/ Βεβαίσζε απφ ηελ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο Ννκαξρίαο Αραΐαο (18/07/2006) πεξί εγγξαθήο ηνπ ππνςεθίνπ ζην Βηβιίν ησλ Πηπρηνχρσλ Αλσηέξσλ Σερληθψλ ρνιψλ εηδηθφηεηαο Μεραλνιφγνπ. 6. Άδεηα Άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ ππνςεθίνπ σο Σερλνιφγνπ Μεραληθνχ Απηνθηλήησλ απφ ηελ Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ Αραΐαο, Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, κε εκεξνκελία 08/12/ Βεβαίσζε έληαμεο ηνπ ππνςεθίνπ ζην Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ ηνπ Δ.ΚΔ.ΠΗ (27/04/2007). 8. Πηζηνπνηεηηθφ Γήκνπ Παξαιίαο Ννκνχ Αραΐαο. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

9 1) Ο θνο Δπζπκίνπ Αλδξέαο παξνπζηάδεη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ( ) κε βάζε ηηο απνδείμεηο πνπ θαηέζεζε ζην θάθειν ππνςεθηφηεηάο ηνπ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ νδήγεζε ζε ζπλνιηθά έζνδα 2.101, 31. Σν πνζφλ απηφ είλαη ζρεηηθά ρακειό, θαη ε εθηίκεζε είλαη φηη αληηζηνηρεί ζε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ελόο έηνπο θαηά κέγηζην. Δπίζεο, ν ππνςήθηνο έρεη θαηαζέζεη βεβαίσζε απφ ην ΣΔΗ Πάηξαο πηζηνπνηψληαο πξνυπεξεζία ζαλ εξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 4 έηε, 10 κήλεο θαη 4 εκέξεο. Οπφηε, εάλ πξνζζέζνπκε ην κέγηζην επηηξεπφκελν ησλ 3 εηψλ δηδαθηηθήο εκπεηξίαο πνπ κπνξεί λα ζπλππνινγηζηεί ζην 1 έηνο ηεο θαζαξά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ παξαπάλσ εθηίκεζε, θαηαιήγνπκε ζε ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία 4 εηώλ. Όκσο, απηφ είλαη κηθξφηεξν απφ ηα 5 έηε πνπ απαηηνχληαη θαη ειάρηζηνλ γηα ηελ πξνθεξπρζείζα ζέζε. 2) Σν Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα ηνπ ππνςεθίνπ(ζε Computer Aided Engineering) δελ είλαη ζρεηηθφ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πξνθεξπρζείζαο ζέζεο ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή Δθαξκνγψλ. 3) Με βάζε ηα παξαπάλσ ν θνο Δπζπκίνπ Αλδξέαο θξίλεηαη κε εθιόγηκνο. γηα ηελ πξνθεξπρζείζα ζέζε. 9 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΤΠΟΨΖΦΗΟΤ 3. Κφθθηλνο Αλαζηάζηνο ΠΟΤΓΔ ΖΜΔΡΟΜΖΝΊΑ ΓΔΝΝΖΖ: 19/06/1978 α) ΒΑΗΚΟ ΠΣΤΥΗΟ Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 12/11/2002 Βαζκφο Γηπιψκαηνο: 7,02 β) ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΩΝ:

10 Γηδάθησξ Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Παλεπηζηήκην Παηξψλ 25/09/2007 («Δλδνκπειηθή νζηενζχλζεζε θαηαγκάησλ θαη ελδνκπειηθή δηαηαηηθή έμππλσλ πιηθψλ κε κλήκε ζρήκαηνο») 10 νζηενγέλεζε κε ρξήζε ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ (ΠΟΤ ΓΔΝ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΑΤΣΟΓΤΝΑΜΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ) 1. Απφ 01/12/ /11/2005, Δξεπλεηηθή Τπνηξνθία, ζην πξφγξακκα «Δλδνκπειηθή νζηενζχλζεζε θαηαγκάησλ θαη ελδνκπειηθή δηαηαηηθή νζηενγέλεζε κε ρξήζε έμππλσλ πιηθψλ κε κλήκε» ηεο ΓΓΔΣ, Γ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο Έρεη θαηαηεζεί Βεβαίσζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ , Απφ 03/10/ /12/2005, Δξεπλεηηθή Τπνηξνθία, ζην πξφγξακκα «LEONARDO DA VINCI (Γηαρεηξηζηηθέο Γαπάλεο Πξνγξάκκαηνο)». Έρεη θαηαηεζεί Βεβαίσζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 137,50. ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΗ Δλψ ζην Βηνγξαθηθφ ζεκείσκά ηνπ αλαθέξεη γεληθά «Καζεγεηήο ΣΔΗ Πάηξαο ζην Σκήκα Μεραλνινγίαο», ν θάθειιφο ηνπ δελ πεξηέρεη απνδεηθηηθά πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ απηή ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ, ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα πνζνηηθά. ΓΖΜΟΗΔΎΔΗ Δ ΠΔΡΗΟΓΗΚΆ ΜΔ ΚΡΗΣΔ 1) Μία (1) δεκνζίεπζε έρεη εκθαληζηεί ζην πεξηνδηθφ J. of Medical Engineering & Technology, Volume 28(5), September/October 2004, pp ) Γχν(2) επί πιένλ δεκνζηεχζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ δειψλνληαη απφ ηνλ ππνςήθην σο «accepted in press», αιιά ζην θάθειν ηνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ζρεηηθά γξάκκαηα of acceptance απφ ηνπο εθδφηεο ησλ πεξηνδηθψλ απηψλ. Δπίζεο, γηα ηελ δεχηεξε απφ απηέο ηηο δχν δεκνζηεχζεηο δελ αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ πεξηνδηθνχ ζην νπνίν ε δεκνζίεπζε ζα εκθαληζηεί. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Δ ΤΝΔΓΡΗΑ ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκά ηνπ αλαθέξεη έλα (1) Poster πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ 1 st Bioscience Conference, May 2004, ρσξίο φκσο λα πεξηέρεηαη θαλέλα άιιν ζηνηρείν ή έζησ θσηνηππία ζρεηηθή κε απηφ ην Poster πέξαλ ηνπ εμήο: «DESIGN OF AN INTRAMEDULLARY LIMP LENGTHENING DEVICE USING SHAPE MEMORY ALLOYS», A. Kokkinos, P. Pappas, S. Tsantzalis, A. Fortis, K. Galiotis, B. Kostopoulos, H. Panagiotopoulos, I. Parthenios. ΛΟΗΠΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΗΣΛΟΗ 1. University of Cambridge, First Certificate in English (LOWER), κε εκεξνκελία Ηνχληνο Πηζηνπνηεηηθφ ηχπνπ Α πνπ απνδεηθλχεη φηη εμεπιήξσζε ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαηά ην δηάζηεκα 7/05/2007 7/05/2008. Σν πηζηνπνηεηηθφ έρεη εκεξνκελία 25/07/ Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ (17/06/2008) φηη εξγάζηεθε ζηελ technologies ζην Βέιγην γηα 6 κήλεο ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην πξφγξακκα

11 LEONARDO DA VINCI. Γελ δίλεη φκσο θακκία ιεπηνκέξεηα ή θάπνην άιιν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα απηή ηελ εξγαζία ζην θάθειιν πνπ θαηέζεζε. 4. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ απφ ην ΣΔΔ κε εκεξνκελία 26/02/ ην Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ αλαθέξεηαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο άιισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ελδηαθεξφλησλ γηα ηα νπνία φκσο δελ έρεη θαηαζέζεη ζην θάθειν ηνπ θαλέλα απνδεηθηηθφ ζηνηρείν. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Ο θνο Κφθθηλνο Αλαζηάζηνο δελ είλαη εθιόγηκνο γηα ηελ πξνθεξπρζείζα ζέζε ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή Δθαξκνγψλ δηφηη: 1) Ζ επαγγεικαηηθή ηνπ εκπεηξία (ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη απηνδχλακε δηδαζθαιία ζε ΑΔΗ/ΣΔΗ) αζξνίδεη 36 κήλεο θαη 25 εκέξεο. 2) Σν δηδαθηνξηθφ ηνπ είλαη ζηελ πεξηνρή ησλ εθαξκνγώλ ησλ έμππλσλ πιηθώλ κε κλήκε, δειαδή πξαγκαηεχεηαη θάηη πνπ δελ είλαη ζπλαθέο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πξνθεξπρζείζεο ζέζεο. 11 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΤΠΟΨΖΦΗΟΤ 4. ηαπξφπνπινο Παλαγηψηεο ΠΟΤΓΔ ΖΜΔΡΟΜΖΝΊΑ ΓΔΝΝΖΖ: 31/07/1978 α) ΒΑΗΚΟ ΠΣΤΥΗΟ α1) BACHELOR OF ENGINEERING In Mechanical Engineering With Honours THE UNIVERSITY OF SUSSEX, UK 11/07/2000 α2) MASTER OF SCIENCE In Advanced Mechanical Engineering With Distinction THE UNIVERSITY OF SUSSEX, UK 21/02/2002

12 12 Αλαγλψξηζε ηνπ ΓΗ.ΚΑ.ΣΑ (16-79/2003, 9/06/2003) φηη νη παξαπάλσ ηίηινη (α1) θαη (α2) καδί ζπλεθηηκψληαη σο ηζφηηκν δίπισκα Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ αληίζηνηρν πξνο ηα απνλεκφκελα απφ ηα ηκήκαηα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ησλ Διιεληθψλ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ. β) ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΩΝ Γηδάθησξ Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Παλεπηζηήκην Παηξψλ 18/12/2007 («Πεηξακαηηθή θαη ζεσξεηηθή αλάιπζε κε ηε ρξήζε κνξηαθήο δπλακηθήο ηνπ κεραληζκνχ θσηναπνδφκεζεο κεηαιιηθψλ πιηθψλ πξνθαινχκελεο απφ αθηίλεο Laser»). ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ (ΠΟΤ ΓΔΝ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΑΤΣΟΓΤΝΑΜΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ) 1. Βεβαίσζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ( /09/2009) γηα ηα εμήο: 1α) Απφ 01/08/ /11/2002 αλάζεζε έξγνπ ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «CRAF (GIST-CT )» έλαληη ζπλνιηθά Δπηπιένλ, εξεπλεηηθή ππνηξνθία γηα ην δηάζηεκα 01/11/ /11/2002 έλαληη β) Απφ 01/01/ /06/2003 θαη απφ 01/09/ /06/2004 αλάζεζε έξγνπ ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «G3RD-CT (VRSHIPS-ROPAX 2000)» έλαληη ζπλνιηθά Δπηπιένλ, εξεπλεηηθή ππνηξνθία γηα ηα δηαζηήκαηα 01/02/ /06/2003, 01/09/ /09/2003, 01/01/ /06/2004 έλαληη γ) Απφ 01/07/ /08/2003 αλάζεζε έξγνπ ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «IST REAL MAN» έλαληη ζπλνιηθά. Δπηπιένλ, γηα ην δηάζηεκα 01/07/ /08/2003 εξεπλεηηθή ππνηξνθία έλαληη δ) Απφ 01/06/ /07/2002, θαη απφ 01/12/ /12/2002, θαη απφ 01/07/ /10/2004 αλάζεζε έξγνπ ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «GIRD-CT » έλαληη ζπλνιηθά Δπηπιένλ, γηα ηα δηαζηήκαηα απφ 01/12/ /12/2002 θαη απφ 01/07/ /10/2004 εξεπλεηηθή ππνηξνθία έλαληη ε) Απφ 01/11/ /12/2004 θαη απφ 01/03/ /04/2005 αλάζεζε έξγνπ ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «ΠΤΘΑΓΟΡΑ Η VRTECH-MIS 89194» (ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ) έλαληη ζπλνιηθά 4.042,37. 1ζη) Απφ 01/05/ /07/2005 θαη απφ 01/10/ /12/2005 αλάζεζε έξγνπ ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «NMP2-CT (MASMICRO)» έλαληη ζπλνιηθά δ) Απφ 01/09/ /09/2005 αλάζεζε έξγνπ ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «FP VRL-KCIP» έλαληη ζπλνιηθά

13 1ε) Απφ 01/01/ /12/2008 αλάζεζε έξγνπ ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «03ΔΓ757-LASER SAM» έλαληη ζπλνιηθά Σν ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα είλαη Πξόγξακκα Δλίζρπζεο Δξεπλεηηθνύ Γπλακηθνύ (ΠΔΝΔΓ). ην ζεκείν απηό ππάξρεη δηαθσλία ηεο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο. Ο θ. Κεραγηάο Ησάλλεο δηαθνξνπνηείηαη θαη ζεσξεί ππεξβνιή λα αθαηξεζνύλ από ηνλ ππνςήθην δύν έηε πξνϋπεξεζίαο (από 01/01/2006 έσο 18/12/2007; εκεξνκελία ιήςεο ηνπ Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο). Γέρεηαη λα ηνπ αθαηξεζεί ην ρξνληθό δηάζηεκα ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηα Παξαδνηέα Π3.1 θαη Π5.1 θαη δελ αιιειεπηθαιύπηνληαη κε άιια παξαδνηέα ηνπ έξγνπ. 1ζ) Απφ 01/01/ /02/2009 αλάζεζε έξγνπ ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «NMP2-CT (CUSTOM-FIT)» έλαληη ζπλνιηθά η) Απφ 01/03/ /04/2009 αλάζεζε έξγνπ ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «FP7 COLLABORATIVE : VISION» έλαληη ζπλνιηθά Απφ ηα παξαπάλσ εδάθηα (1α) κέρξη θαη (1η) εάλ αζξνίζνπκε αλά ρξνληθφ δηάζηεκα (ή αλά έηνο, φπνπ είλαη δπλαηφλ) ηα έζνδα ηνπ ππνςήθηνπ απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα από ηνλ Ννέκβξην 2003 (άδεηα Σ.Δ.Δ.) θαη κεηά ζπκπεξαίλνπκε ηα εμήο: (2009: ) + ( : ) + (2005: ) + (2004: ,97 ) Οπφηε, ην ζπλνιηθό άζξνηζκα ησλ εζφδσλ ηνπ είλαη: ,97 γηα ηα έηε , ζπλ πεξίπνπ πνπ είλαη ηα έζνδα ηνπ γηα ηνπο κήλεο Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην ηνπ 2003 (αθνχ έιαβε ηελ άδεηα ηνπ ΣΔΔ ηνλ Ννέκβξην 2003), δειαδή όια καδί ,97. ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΗ Έρεη θαηαζέζεη βεβαίσζε ηνπ ΣΔΗ Πάηξαο (αξρηθά ηελ /9/2009 θαη ζε ζπλέρεηα γηα δηόξζσζε ηελ /9/2010) πνπ αλαθέξεη αζξνηζηηθά πξνυπεξεζία 640 σξψλ εμακήλνπ ( κφλν 79 ψξεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη σο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο θαη νη ππφινηπεο σο Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο θαη σο Καζεγεηήο Δθαξκνγψλ). Απηφ αληηζηνηρεί ζε 10 κήλεο θαη 5 εκέξεο. Ο ππνςήθηνο δίδαμε ηα καζήκαηα: «Μεραληθέο Γηακνξθψζεηο ρεδηαζκφο Καινππηψλ», «Μεραλνινγηθφ Δξγαζηήξην ΗΗ», θαη «ρεδίαζε κε Ζ/Τ (CAD)». ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Δ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΜΔ ΚΡΗΣΔ α) ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκά ηνπ αλαθέξεη ελλέα (9) δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή πεξηνδηθά. Δπίζεο, δχν(2) επηπιένλ δεκνζηεχζεηο αλαθέξνληαη σο «accepted for publication» ρσξίο φκσο λα έρνπλ θαηαηεζεί αληίγξαθα ησλ letters of acceptance απφ ηνλ εθδφηε ηνπ πεξηνδηθνχ. Άιιε κία δεκνζίεπζε αλαθέξεηαη φηη έρεη θαηαηεζεί, αιιά θαη απηή ρσξίο απνδεηθηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη έρεη γίλεη δεθηή απφ ην πεξηνδηθφ. β) ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκά ηνπ αλαθέξνληαη ηέζζεξηο (4) δεκνζηεχζεηο ζε Δζληθά Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά (φπσο «ΓΠΜΓΖ» θαη «Υξνληθά Ναππεγψλ Μεραληθψλ»). γ) Σέζζεξα(4) θεθάιαηα ζε επηζηεκνληθά βηβιία δηεζλψλ εθδνηηθψλ νίθσλ, αλαθέξνληαη επίζεο. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Δ ΤΝΔΓΡΗΑ

14 α) ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκά ηνπ ν ππνςήθηνο αλαθέξεη είθνζη νρηψ (28) δεκνζηεχζεηο ζε πξαθηηθά Γηεζλψλ Δπηζηεκνληθψλ πλεδξίσλ. β) Δπηπιένλ, αλαθέξνληαη δεθαηέζζεξηο (14) δεκνζηεχζεηο ζε Δζληθά Δπηζηεκνληθά πλέδξηα. 14 ΓΗΔΘΝΔΗ ΑΝΑΦΟΡΔ - ΔΣΔΡΟΑΝΑΦΟΡΔ Ο ππνςήθηνο δίλεη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκά ηνπ ιεπηνκεξψο ζαξάληα-ελλέα (49) έηεξν-αλαθνξέο ηνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ ηνπ. ΛΟΗΠΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑΚΡΗΔΗ - ΣΗΣΛΟΗ 1. Βεβαίσζε ηνπ παλεπηζηήκηνπ Brunel, WEST LONDON, U.K., φηη ν ππνςήθηνο θαηέρεη ηελ ηηκεηηθή ζέζε ηνπ Δπηζθέπηε Δξεπλεηή ζην Σκήκα «Advanced Manufacturing & Enterprise Engineering» κέρξη ηελ 31/12/2009. Ζ ζέζε απηή είλαη κε-ακεηβόκελε. 2. Απνλνκή ζηνλ ππνςήθην ην έηνο 2000 ηνπ Βξαβείνπ «The Institution Best Project απφ ην «IΝSTITUTION of MECHANICAL ENGINEERS», U.K., ελψ απηφο ζπνχδαδε γηα ην πηπρίν B.Eng. Honors ζην University of Sussex, U.K. 3. Απνλνκή ζηνλ ππνςήθην ηνλ Ηνχιην 2000 ηνπ Βξαβείνπ FARNELL απφ ην UNIVERSITY OF SUSSEX AT BRIGHTON, U.K., γηα ην θαιχηεξν THIRD YEAR MECHANICAL ENGINEERING PROJECT. 4. Πηζηνπνηεηηθφ ειιεληθήο ηζαγελείαο (25/09/2009) απφ ηνλ Γήκν Παηξέσλ. 5. Ο ηίηινο ηεο κεηαπηπρηαθήο ηνπ δηαηξηβήο (MSc) ηνπ ππνςήθηνπ ζην UNIVERSITY OF SUSSEX, U.K., θαηά δήισζε ηνπ είλαη: «Stress analysis on positive displacement diaphragm pumps» (2001). ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 1. Σν δηδαθηνξηθφ ηνπ είλαη ζπλαθέο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πξνθεξπρζείζαο ζέζεο (κειέηεζε ηελ θσηναπνδφκεζε κεηαιιηθψλ πιηθψλ πξνθαινχκελεο απφ αθηίλεο laser). 2. Σν δεκνζηεπκέλν έξγν ηνπ επηθεληξψλεηε ζηηο θαηεξγαζίεο θνπήο κε laser, νη νπνίεο είλαη κε ζπκβαηηθέο κεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο. 3. Γηαζέηεη πνιχ κεγάιν αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ (11 ζε πεξηνδηθά θαη πνιιέο δεκνζηεχζεηο ζε ζπλέδξηα), γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ κεγάιε θηλεηηθφηεηα ηνπ σο λένπ επηζηήκνλα. 4. Έρεη πξνυπεξεζία κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ΣΔΔ πεξίπνπ 68 κήλεο ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ Γηπι. Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ζρεηηθή κε ηελ εμεηδίθεπζε ηεο ζέζεο. 5. Θεσξεί φηη είλαη εθιόγηκνο αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνπ αθαηξεζεί έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, απηφ ηεο ζπκκεηνρήο ζηα παξαδνηέα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΔΝΔΓ κε ηίηιν «Μνξηαθή δπλακηθή αλάιπζε, πξνζνκνίσζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ δηεξγαζηψλ επεμεξγαζίαο πιηθψλ κε δέζκε laser». Απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζην παξαδνηέν πνπ έρεη ζρέζε κε ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ θ. ηαπξφπνπινπ, θαη δελ ζα πξέπεη λα επηθαιχπηεηαη απφ άιια παξαδνηέα ηνπ έξγνπ. ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΤΠΟΨΖΦΗΟΤ

15 15 5. Σδψξαο ππξίδσλ ΠΟΤΓΔ ΖΜΔΡΟΜΖΝΊΑ ΓΔΝΝΖΖ: 09/05/1978 α) ΒΑΗΚΟ ΠΣΤΥΗΟ Πηπρηνχρνο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο (ΣΔΗ Πάηξαο) 13/11/2002 Βαζκφο Πηπρίνπ: 6,10 β) ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΩΝ: Master of Science in Management in Construction, University of Kingston Department of Civil Engineering Kingston Upon Thames, U.K. ζηηο 05/11/2004 (Δπηδηδφκελν ζε ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΗ Πεηξαηά) «Γηαρείξηζε θαη Γηνίθεζε Καηαζθεπψλ» Αλαγλώξηζε από ην ΓΗΚΑΣΑ: ηεο 14/12/2005. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ (ΠΟΤ ΓΔΝ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΑΤΣΟΓΤΝΑΜΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ) 1. Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ 1, εηαηξεία DYNA MOTORS AE (ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΔΗΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ) γηα «θαηαζθεπή βάζεσο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα γηα ηελ ππνδνρή ζηδεξέληαο θαηαζθεπήο» ζην πνζφ ησλ ,00 κε εκεξνκελία δπζαλάγλσζηε (πηζαλψο 2008). 2. Σηκνιφγηα 2, 3 θαη 4 γηα ηελ εηαηξεία ΔΛΗΑΝΑ Ν.Δ. (ΝΑΤΣ. ΔΣΑΗΡΔΗΑ) γηα «Πίλαθα κνλψζεσο ειεθη/θήο εγθ/ζεο Ρ/Κ «ΓΔΛΦΗΝΗ ΗΗ» θαη «ΔΛΗΑΝΑ»» ζηα πνζά ησλ 178, , ,00 κε εκεξνκελίεο 18/01/2009, 20/01/2009 θαη 20/01/2009 αληίζηνηρα. 3. Απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ 1 γηα εηαηξεία ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ ΑΔ, ΓΟΜΗΚΩΝ ΤΛΗΚΩΝ γηα παξνρή ππεξεζηψλ δπζαλάγλσζηε ζην πνζφ ησλ 9.996,00 κε εκεξνκελία 31/12/ Απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ 3 γηα εηαηξεία ΝΔΜΟ Α.Δ. γηα «Έιεγρν πάρνπο ειαζκάησλ Δ/Γ- Λαληδα «ΚΑΣΩΡ» Ν. Π. 831» ζην πνζφ ησλ 380,80 κε εκεξνκελία 12/09/ Απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ 4 γηα εηαηξεία ΔΛΗΑΝΑ Ν.Δ., ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, γηα «Έιεγρν πάρνπο ειαζκάησλ Ρ/Κ «ΓΔΛΦΗΝΗ ΗΗ» Ν.Π. 7064» ζην πνζφ ησλ 380,80 κε εκεξνκελία 14/09/ Απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ 5 γηα εηαηξεία ΑΚΣΩΡ Α.Σ.Δ., ΣΔΥΝ. ΔΣΑΗΡΔΗΑ, γηα «Έθδνζε Πίλαθα Μνλψζεσο Ζιεθη/θήο Δγθ/ζεο Π/Γ «ΑΡΔΣΖ» Ν.Π. 74» ζην πνζφ ησλ 178,50 κε εκεξνκελία 14/09/2008.

16 7. Απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ 6 θαη 8 γηα εηαηξεία «ΣΟΜΖ ΑΒΔΣΔ», ΣΔΥΝ. ΔΣΑΗΡΔΗΑ, γηα «Έθδνζε Πίλαθα Μνλψζεσο Ζιεθη/θήο Δγθ/ζεο Π/Γ «ΝΗΣΑ» Ν.Π. 2510» ζηα πνζά ησλ 178, ,50, κε εκεξνκελίεο 17/09/2008 θαη 15/09/ Απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ 7 γηα εηαηξεία «ΣΟΜΖ ΑΒΔΣΔ», ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, γηα «Έιεγρν πάρνπο ειαζκάησλ ζθάθνπο «ΟΦΗΑ Κ ΗΗ»», ζην πνζφ ησλ 714,00 κε εκεξνκελία φκσο δπζαλάγλσζηε. 9. Απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ 9 γηα εηαηξεία «ΑΚΣΩΡ Α.Σ.Δ.», ΣΔΥΝ. ΔΣΑΗΡΔΗΑ, γηα «Έθδνζε Πίλαθα Μνλψζεσο Ζιεθη/θήο Δγθ/ζεο Π/Γ «ΑΡΔΣΖ» Ν.Π. 74» ζην πνζφ ησλ 178,50 κε εκεξνκελία 15/09/ Γειψλεη ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο απφ 2005 κέρξη ζήκεξα (28/9/2009). Αζξνίδνληαο θαηά έηνο ηα ηηκνιφγηα/απνδείμεηο πιεξσκψλ ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ 1 κέρξη 9 έρνπκε : 2007: 9.996,00, 2008: ,10, 2009: 1.963,10. Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ππάξρεη γηα ην 2009 κηα ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηα δχν πξνεγνχκελα έηε σο πξνο ηα έζνδα απφ ηελ άζθεζε ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο. Δπίζεο, δελ ππάξρεη θακία απφδεημε εθηέιεζεο έξγνπ γηα ηα έηε 2005 θαη ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΗ Βεβαίσζε δηδαζθαιίαο απφ ην ΣΔΗ Πάηξαο, σο Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο ζην Σκήκα Μεραλνινγίαο γηα 379 ζπλνιηθέο εκέξεο, πνπ αληηζηνηρνχλ (ζχκθσλα κε ηελ βεβαίσζε) ζε 1 έηνο, 2 κήλεο θαη 20 κέξεο, γηα ηα καζήκαηα: «Μεραληθή ΗΗ», Μερ/θν ρέδην Η θαη ΗΗ» θαη «Μεραλνινγηθφ Δξγαζηήξην ΗΗ». ΓΗΜΟΗΔΤΔΗ Οπδεκία δεκνζίεπζε ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο αλαθέξεηαη ζην θάθειν ηνπ. ΛΟΗΠΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑΚΡΗΔΗ- ΣΗΣΛΟΗ 1. Πηζηνπνηεηηθφ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο (βαζκφο 8,5, «Άξηζηα») απφ ηελ ΑΠΑΗΣΔ κε εκεξνκελία 10/06/2009, θαηφπηλ εηήζηαο θνίηεζεο ζην πξφγξακκα ΔΠΠΑΗΚ ηεο ΑΠΑΗΣΔ ζηελ Πάηξα. 2. University of Michigan, Certificate of Competence in English, 18/05/ Πηζηνπνηεηηθφ ηεο Γαιιηθήο Γιψζζαο, DELF, 1/11/ Βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Βηνκεραλίαο ηεο Ννκαξρίαο Αραΐαο σο θαηαρσξεκέλνο ζην βηβιίν ησλ Πηπρηνχρσλ Αλσηέξσλ Σερληθψλ ρνιψλ κε εηδηθφηεηα Μεραλνιφγνπ. Ζκεξνκελία Βεβαίσζεο 26/01/ ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ αλαθέξεη φηη ε MSc Thesis ηνπ είλαη: «Waste Management and Energy Exploitation», London Γελ έρεη θαηαζέζεη φκσο ζηνλ θάθειν ηνπ πεξίιεςε απηήο ηεο MSc. Thesis.

17 6. ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ αλαθέξεη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη έξγα ζηα νπνία ζπκκεηείρε, ρσξίο φκσο λα θαηαζέηεη βεβαηψζεηο ε άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεηά γηα απηά. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Ο θ. Σδψξαο ππξίδσλ δελ είλαη εθιόγηκνο γηα ηελ πξνθεξπρζείζα ζέζε ζηελ βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή Δθαξκνγψλ δηφηη: 1) Ζ επαγγεικαηηθή εκπεηξία (ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη δηδαζθαιία ζε ΑΔΗ/ΣΔΗ) κε βάζε ηηο απνδείμεηο θαη ηα ηηκνιφγηα πνπ έρεη θαηαζέζεη θαιχπηνπλ ηα έηε 2007 (απφδεημε ηεο 31/12/2007) κέρξη θαη 2009 (απφδεημε ηεο 15/9/2009), δειαδή θαηά κέγηζην 2 έηε, 8 κήλεο θαη 15 εκέξεο. Δπίζεο, έρεη θαηαζέζεη βεβαίσζε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο απφ ην ΣΔΗ Πάηξαο γηα πξνυπεξεζία σο Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο ζην Σκήκα Μεραλνινγίαο πνπ αληηζηνηρεί ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 1 έηνπο, 2 κελώλ θαη 20 εκεξώλ. Όκσο, ιφγσ ρξνληθήο επηθάιπςεο δηδαθηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαηά ηα έηε 2007, 2008 θαη 2009, κφλν ε δηδαθηηθή εκπεηξία γηα ην δηάζηεκα απφ 9/10/2006 κέρξη 31/12/2006 (δειαδή, 2 κήλεο θαη 21 εκέξεο) κπνξεί λα ζπλππνινγηζηεί. Οπφηε, αζξνίδνληαο πξνθχπηεη φηη ε ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή ηνπ εκπεηξία είλαη 2 έηε, 11 κήλεο θαη 6 εκέξεο. Όκσο, απηφ είλαη κηθξόηεξν από ηα 5 έηε πνπ απαηηνχληαη θαη ειάρηζηνλ γηα ηελ πξνθεξπρζείζα ζέζε. 2) Σν Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ηνπ ππνςήθηνπ(management in Construction) δελ είλαη ζρεηηθφ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πξνθεξπρζείζαο ζέζεο ζηελ βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή Δθαξκνγψλ. 17 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΤΠΟΨΖΦΗΟΤ 6. Σνπξινκνχζεο Ζιίαο ΠΟΤΓΔ ΖΜΔΡΟΜΖΝΊΑ ΓΔΝΝΖΖ: 02/09/1968 Α) ΒΑΗΚΟ ΠΣΤΥΗΟ α) Πηπρηνχρνο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο (ΣΔΗ Κνδάλεο) 04/11/1994 Βαζκφο Πηπρίνπ: 6,58 β) Γηπισκαηνχρνο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο (Δ.Μ.Π.) 2002 Βαζκφο Γηπιψκαηνο 6,32

18 Β) ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΩΝ: α) Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηελ Τπνινγηζηηθή Μεραληθή (Δ.Μ.Π.) 2007 Βαζκφο 7,67 β) Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηελ Δθαξκνζκέλε Μεραληθή (Δ.Μ.Π.) 2008 Βαζκφο 8,25 18 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ (ΠΟΤ ΓΔΝ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΑΤΣΟΓΤΝΑΜΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ) 1. Απφ 29/06/ /07/2003 ζηελ εηαηξεία «OLYMPIC TOOL», Οηλφθπηα Βνησηίαο, σο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο (ΠΔ): Υεηξηζκφο εξγαιεηνκεραλψλ CNC θαη δνκηθφο ζρεδηαζκφοπξνγξακκαηηζκφο αεξνλαππεγηθψλ θαη κεραλνινγηθψλ θαηαζθεπψλ ζε πεξηβάιινλ CAD-CAM. Βεβαίσζε απφ ηελ Δηαηξεία έρεη θαηαηεζεί (09/09/2009). 2. Απφ 18/08/ /05/2008 ζηελ εηαηξεία Thyssen-Krupp Marine Systems-Διιεληθά Ναππεγεία Α.Δ., θαξακαγθάο Υατδαξίνπ Αηηηθήο σο Γηπισκαηνχρνο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο: Γνκηθή ρεδίαζε Ναππεγηθψλ θαη Μεραλνινγηθψλ θαηαζθεπψλ κε ρξήζε CAD θαη Πξνγξακκαηηζκφο CNC εξγαιεηνκεραλψλ κε ρξήζε ινγηζκηθνχ CAM. Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη εμνπιηζκφο CNC εξγαιεηνκεραλψλ. Μειέηε, ζρεδηαζκφο δηεξγαζηψλ παξαγσγήο θαη εθηέιεζε απηψλ. Μειέηε, ζρεδηαζκφο θαη θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ θαη ηδηνζπζθεπψλ πξφζδεζεο γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ επί πινίνπ. ρεδηαζκφο θαη ππνινγηζκφο δπλακηθήο-ζηαηηθήο αληνρήο Μεραλνινγηθψλ θαηαζθεπψλ κε ρξήζε FEA. Δθπαίδεπζε ζε ζεκηλάξηα. Βεβαίσζε απφ ηελ Δηαηξεία έρεη θαηαηεζεί (02/09/2009). 3. Απφ 19/05/ /5/2009 ζηελ εηαηξεία Αθνη ΓΚΡΔΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΔΠΔ GRINOX ΔΠΔ, Βαζχ Απιίδαο, σο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο: Μειέηε, αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφο κεραλνινγηθψλ εθαξκνγψλ γηα ηελ παξαγσγή αλνμείδσησλ δεμακελψλ θαη κεραλεκάησλ κε ρξήζε ινγηζκηθνχ CAD, πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ (FEA) θαη εθαξκνγή κεζφδσλ Τπνινγηζηηθήο Ρεπζηνκεραληθήο (CFD). Βεβαίσζε απφ ηελ Δηαηξεία έρεη θαηαηεζεί. Δπίζεο αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο (22/05/2008), θαζψο θαη ηέζζεξεο Απνδείμεηο Παξνρήο Τπεξεζηψλ (31/07/2008, 30/09/2008, 31/12/2008, 14/04/2009) γηα ,00 ζπλνιηθά. 4. Απφ 19/06/2009 ζήκεξα (21/09/2009) ζηελ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΔ (ΔΑΒ) σο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο: ρεδίαζε εηδηθψλ εξγαιείσλ κε ρξήζε ινγηζκηθνχ CATIA,πξνγξακκαηηζκφο εξγαιεηνκεραλψλ (NC), ζρεδίαζε ηνπ νπηζζίνπ κέξνπο ηεο αηξάθηνπ αεξνζθάθνπο. Έρεη θαηαηεζεί αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο κε ηελ Δηαηξεία θαζψο θαη έλα Γειηίν Παξνρήο Τπεξεζηψλ (10/07/2009) γηα 4.000,00. ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΗ Οπδεκία εκπεηξία δηδαζθαιίαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ππάξρεη. ΓΖΜΟΗΔΎΔΗ Δ ΠΔΡΗΟΓΗΚΆ ΜΔ ΚΡΗΣΔ Οπδεκία δεκνζίεπζε ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο έρεη αλαθεξζεί. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Δ ΤΝΔΓΡΗΑ Σέζζεξηο (4) κε βαζηθφ ζέκα «Fracture Mechanics for Sandwich Composite Beams» πνπ έγηλαλ εληφο ηνπ

19 19 ΛΟΗΠΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΗΣΛΟΗ 1. Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο (επίπεδν Γ1/C1) γηα πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο. 2. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ απφ ην ΣΔΔ κε εκεξνκελία 29/06/ ECDL European Computer Driving License, Syllabus Version 4.0 (24/01/2009) 4. Βεβαίσζε φηη εξγάζηεθε σο ππνκεραληθφο ζηελ INTRACOM απφ 16/02/ /09/2000 ζην Μεραλνπξγείν ρξεζηκνπνηψληαο ινγηζκηθφ CAD/CAM θαη ζην ρεηξηζκφ CNC εξγαιεηνκεραλψλ. Δπίζεο, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ρεηξηζκφ απηφκαηεο κεηξεηηθήο κεραλήο C.M.M. ζηνλ έιεγρν εηζεξρνκέλσλ πιηθψλ. Ζ βεβαίσζε απηή έρεη εκεξνκελία 03/06/ Έρεη θαηαζέζεη Βεβαίσζε (14/01/2008) φηη νξίζηεθε ηξηκειήο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ σο ππνςήθηνπ δηδάθηνξα ηνπ Σνκέα Μεραληθήο ηνπ Σκήκαηνο Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Δ.Μ.Π. κε ζέκα «Δπίιπζε ζπλζέησλ δνθψλ ηχπνπ Sandwich κε αξηζκεηηθέο κεζφδνπο». 6. Βεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο Δθπαηδεπηηθψλ εκηλαξίσλ: 6α) ΒΗΜΑ ΑΔ, εθπαίδεπζε/εθκάζεζε θνπψλ θαη ιεηηνπξγία ηνπ CONTROLLER MAZATROL, FUSION 640 (MILLING) πνπ έγηλε απφ ηελ εηαηξεία YAMAZAKI MAZAK UK ζην Worcester ηεο Αγγιίαο ζην δηάζηεκα 22/05/ /05/ β) HDW Certificate of Training on Mechanical Outfitting Works, απφ ηελ εηαηξεία Howaldtswerke Deutsche Werft AG, ζην Kiel ηεο Γεξκαλίαο ζην δηάζηεκα 01/09/ /10/ γ) Βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ηνπ καζήκαηνο «Training of TopSolid Design» δηάξθεηαο 20 σξψλ πνπ έγηλε ζηα «Hellenic Shipyards» ζην θαξακαγθά ηνλ επηεκβξην 2006 απφ ηελ εηαηξεία PV Engineering Co. 6δ) Οκνίσο κε ην (6γ) αλσηέξσ γηα ην κάζεκα «Training of TopSolid Cam». 6ε) Βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίνπ κε ζέκα «Σερληθέο ζρεδίαζεο κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ Autodesk Inventor Professional 2009» δηάξθεηαο 24 σξψλ πνπ έγηλε απφ ηελ εηαηξεία ΑΝΗΜΑ ζην δηάζηεκα 09/07/2008 κέρξη 28/07/2008 ζην εξγνζηάζην «Αθνη ΓΚΡΔΚΖ ΔΠΔ» ζην ρεκαηάξη. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Ο θνο Σνπξινκνχζεο Ζιίαο δελ είλαη εθιόγηκνο γηα ηελ πξνθεξπρζείζα ζέζε δηφηη: 1) Έρεη απνδείμεη επαγγεικαηηθή εκπεηξία 86 κελψλ θαη 21 εκεξψλ ζε ηέζζεξεο εηαηξείεο. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 86 κελψλ θαη 21 εκεξψλ (7 έηε, 2 κήλεο, 21 εκέξεο) ζαθψο θαη είλαη κεγαιχηεξν ησλ 60 κελψλ (=5 έηε) πνπ απαηηνχληαη θαη ειάρηζην γηα ηελ πξνθεξπρζείζα ζέζε. 2) Έρεη ηεθκεξησκέλε ηθαλφηεηα ππεχζπλεο εθαξκνγήο επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εκπεηξία ζηηο εηαηξείεο πνπ εξγάζηεθε. 3) Έρεη παξαθνινπζήζεη έλα αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζηα πιαίζηα ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη εδψ, θαη εληφο ηνπ παξνπζίαζε ηέζζεξεο (4) δεκνζηεχζεηο ζε ζπλέδξηα.

20 4) Δίλαη Μεραλνιφγνο Μεραληθφο κε Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο απφ ην Δ.Μ.Π. ζηελ Δθαξκνζκέλε Μεραληθή ην νπνίν δπζηπρώο φκσο δελ είλαη ζπλαθέο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πξνθεξπρζείζεο ζέζεο ζηελ βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή Δθαξκνγψλ. 20 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΤΠΟΨΖΦΗΟΤ 7. Σζίξθαο σηήξηνο ΠΟΤΓΔ ΖΜΔΡΟΜΖΝΊΑ ΓΔΝΝΖΖ: 21/10/1976 α) ΒΑΗΚΟ ΠΣΤΥΗΟ Γηπισκαηνχρνο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Παλεπηζηήκην Παηξψλ 15/10/1999 Βαζκφο Πηπρίνπ: 6,76 β) ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΩΝ: Γηδάθησξ Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Παλεπηζηήκην Παηξψλ 09/05/2003 («Αλάπηπμε αξηζκεηηθνχ κνληέινπ ππνινγηζκνχ ησλ ζηξεβιψζεσλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ πςειήο νινθιήξσζεο πνπ ζπγθνιινχληαη κε Laser»). ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ (ΠΟΤ ΓΔΝ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΑΤΣΟΓΤΝΑΜΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ) 1. Βεβαίσζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ (07/06/2005) ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Παηξψλ γηα ηα εμήο: 1α) Απφ 01/09/ /12/2001, αλάζεζε έξγνπ ζην πξφγξακκα έξεπλαο G5RD-CT έλαληη ζπλνιηθά ,30 (ΦΠΑ) 1β) Απφ 01/03/ /05/2002, αλάζεζε έξγνπ ζην πξφγξακκα έξεπλαο G4RD-CT (CRAHVI) έλαληη ζπλνιηθά 1.014, ,57 (ΦΠΑ) ζπλ ην πνζφ ησλ απφ εξεπλεηηθή ππνηξνθία γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. 2. Απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα εξεπλεηηθά έξγα πνπ έγηλαλ ζην Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην ISTRAM, σο εμήο (καδί θαη κε ηελ βεβαίσζε ηνπ ISTRAM ηεο 30/12/2005):

21 2α) ηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο D-SIGN: Απφδεημε 1 (6/7/2000): 5.162,50 Απφδεημε 2 (31/1/2001): 1.770,00 Απφδεημε 3 (4/5/2001): 1.770,00 Απφδεημε 4 (27/7/2001): 1.770,00 Απφδεημε 5 (29/11/2001): 1.770, β) ηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο TANGO: Απφδεημε 11 (22/10/2002): 7.080,00 Απφδεημε 12 (18/12/2002): 5.900,00 Απφδεημε 14 (31/3/2003): ,00 Απφδεημε 15 (10/6/2003): 5.900,00 Απφδεημε 16 (2/12/2003): 5.900,00 Απφδεημε 18 (29/3/2004): 5.900,00 2γ) ηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο IARCAS: Απφδεημε 10 (18/6/2002): 5.310,00 2δ) ηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ECOSHAPE: Απφδεημε 20 (28/9/2004): 5.900,00 Απφδεημε 23 (14/01/2005): 5.900,00 2ε) ηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο WEL-AIR: Απφδεημε 21 (29/9/2004): 6.195,00 Απφδεημε 22 (6/12/2004): 5.900,00 Απφδεημε 28 ( - - ; - -): 1.625,00 2ζη) ηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο SCRATCH - IV: Απφδεημε 24 (28/11/2005): 4.248,30 Απφδεημε 25 (28/4/2005): 809,20 2δ) ηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο IDA: Απφδεημε 26 (30/06/2005): ,50 2ε) ηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο DOA: Απφδεημε 27 (19/10/2005): Απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηελ επηηξνπή εξεπλψλ ΔΜΠ γηα ζπκκεηνρή ηνπ ππνςεθίνπ ζε ππνέξγν ηνπ EΠEAK «Αλακφξθσζε ηνπ ΓΠΜ», «Ναπηηθή θαη Θαιάζζηα Σερλνινγία θαη Δπηζηήκε»: Απφδεημε 19 (15/07/2004): 2.500,00 Απφ ηα παξαπάλσ εδάθηα 1, 2 θαη 3 (εηζνδήκαηα απφ έξεπλα) έρνπκε αζξνίδνληαο θαη έηνο: 2000: 5.162,50, 2001: ,13, 2002: ,87, 2003: ,00, 2004: ,00, 2005: ,00 4. Απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα άζθεζεο ειεπζέξνπ επαγγέικαηνο: Απφδεημε 29 (6/04/2006): 298,69 Απφδεημε 30 (6/03/2007): 177,31

22 Απφδεημε 32 (30/ ; /2007): 952,00 Απφδεημε 33 (30/05/2007): 833,00 Απφδεημε 34 (25/08/2007): 1.071,00 Απφδεημε 35 (15/09/2007): 1.190,00 Απφδεημε 36 (2/10/2007): 459,49 Απφδεημε 37 (5/11/2007): 1.428,00 Απφδεημε 38 (21/12/2007): 595,00 Απφδεημε 39 (1/4/2008): 1.085,17 Απφδεημε 40 (11/4/2008): 557,50 Απφδεημε 41 (30/4/2008): 1.474,77 Απφδεημε 42 (12/5/2008): 376,33 Απφδεημε 43 (26/5/2008): 507,26 Απφδεημε 44 (3/6/2008): 500,98 Απφδεημε 45 (2/12/2008): 50 Απφδεημε 46 (23/12/2008): 200 Απφδεημε 47 (20/2/2009): 1.904,00 Απφδεημε 48 (31/3/2009): 1.311,46 Απφδεημε 49 (15/4/2009): 820,93 Απφδεημε 50 (29/5/2009): 297,50 Απφδεημε 1 (2/6/2009): 140,00 22 Απφ ηα αλαγξαθφκελα ζην εδάθην 4 (άζθεζε ειεπζέξνπ επαγγέικαηνο) έρνπκε αζξνίδνληαο θαη έηνο: 2006: 298,69, 2007: 6.705,8, 2008: 4.752,01, 2009: 4.473, Έρεη θαηαζέζεη ζην θάθειφ ηνπ βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ Φπζηθνχ Πξφζσπνπ επηηεδεπκαηία απφ ηελ Α ΓΟΤ Παηξψλ κε εκεξνκελία 4/7/2000. ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΗ Έρεη θαηαζέζεη βεβαίσζε ηνπ ΣΔΗ Πάηξαο, πνπ αλαθέξεη ζπλνιηθή πξνυπεξεζία 632 εκεξψλ σο εξγαζηεξηαθφο/επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 2 έηε, 1 κήλα θαη 7 εκέξεο. Ζ βεβαίσζε έρεη εκεξνκελία 09/09/2009, θαη ηα καζήκαηα πνπ δίδαμε ν ππνςήθηνο είλαη: «Αξηζκεηηθή Αλάιπζε-Πεπεξαζκέλα ζηνηρεία», «Μεραλνινγηθφ Δξγαζηήξην Η θαη ΗΗ», «Μεραληθή ΗΗ». ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Δ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΜΔ ΚΡΗΣΔ 1) Σξεηο (3) δεκνζηεχζεηο πνπ έρνπλ ήδε εκθαληζηεί ζε πεξηνδηθά. Αλαθέξεη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα φηη κηα ηέηαξηε δεκνζίεπζε έρεη ήδε ζηαιεί αιιά δελ δηεπθξηλίδεη εάλ έρεη γίλεη ACCEPTED θαη δελ θαηαζέηεη letter of acceptance απφ ηνλ εθδφηε ηνπ πεξηνδηθνχ ζην θάθειν ππνςεθηφηεηάο ηνπ. 2) ην βηνγξαθηθφ ηνπ δίλεη ιεπηνκεξή αλαθνξά ησλ 55 εηεξναλαθνξψλ ζην δεκνζηεπκέλν εξεπλεηηθφ ηνπ έξγν (κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009). ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Δ ΤΝΔΓΡΗΑ Σξεηο (3) δεκνζηεχζεηο ζε Πξαθηηθά πλεδξίσλ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ηνπ ζεκείσκα.

23 23 ΛΟΗΠΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑΚΡΗΔΗ - ΣΗΣΛΟΗ 1. Βεβαίσζε πξνφδνπ σο εγγεγξακκέλνο ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ «Γηαρείξηζε Σερληθψλ Έξγσλ» ηνπ Δ.Α.Π κε έηνο εηζαγσγήο ην Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ απφ ην ΣΔΔ κε εκεξνκελία 02/03/ Βεβαίσζε ηεο Γελ. Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ φηη ν ππνςήθηνο είλαη γξακκέλνο ζην κεηξψν Μ.Δ.Κ. γηα έξγα Ζιεθηξνκεραλνινγηθά /Τδξαπιηθά ππφ πίεζε / Βηνκεραληθά Δλεξγεηαθά βαζκίδνο Α απφ 04/05/ Πηζηνπνηεηηθφ ηξαηνινγηθήο Καηάζηαζεο ηχπνπ Α πεξί εθπιήξσζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ (18/08/2009). 5. Παλεπηζηήκην ηνπ Γνπεζηκίλζηεξ, London: TESTS of ENGLISH, UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION, PASS (WITH MERIT), Γεθέκβξηνο Πηζηνπνηεηηθφ ηζαγέλεηαο ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηνλ Γήκν Μεζνινγγίνπ κε εκεξνκελία 18/09/2009. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Ο Γξ. Σζίξθαο σηήξηνο είλαη κε εθιφγηκνο δηφηη: 1) Σν δηδαθηνξηθφ ηνπ κε ηίηιν «Αλάπηπμε αξηζκεηηθνχ κνληέινπ ππνινγηζκνχ ησλ ζηξεβιψζεσλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ πςειήο νινθιήξσζεο πνπ ζπγθνιινχληαη κε Laser» είλαη κε ζπλαθέο κε ηελ εμεηδίθεπζε ηεο πξνθεξπρζείζαο ζέζεο. Μειέηεζε ηηο ζηξεβιψζεηο θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθνιινχληαη κε Laser : ε ζηξέβισζε παξαζέηεη ζηελ αληνρή ησλ πιηθψλ θαη ηελ ηερλνινγία ησλ πιηθψλ, ελψ ε ζπγθφιιεζε κε laser ζηηο θαηεξγαζίεο ζπγθφιιεζεο-ζχλδεζεο (joining processes), νη νπνίεο αλήθνπλ ζε άιιε νκάδα θαηεξγαζηψλ απφ απηέο πνπ αλαθέξεη ν ηίηινο ηεο ζέζεο θαη πνπ είλαη νη «Μεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο θαη δηακνξθψζεηο». Σν δεκνζηεπκέλν έξγν ηνπ κνηξάδεηαη ζηε κειέηε θαη αλάπηπμε αξηζκεηηθνχ κνληέινπ κειέηεο ησλ ζηξεβιψζεσλ ζε δνθίκηα πνπ ζπγθνιινχληαη κε laser θαη ζε κεραληθέο θαηαπνλήζεηο λαλνυιηθψλ κε έκθαζε ζηηο κεηαιινπξγηθέο θάζεηο ησλ ζπγθνιιήζεσλ. 2) Ζ ζπλνιηθή πξνυπεξεζία είλαη ζπλαθήο κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ. 3) Γηαζέηεη ζπλαθή δηδαθηηθή πξνυπεξεζία. πλνιηθά ε επαγγεικαηηθή θαη δηδαθηηθή πξνυπεξεζία είλαη 131 κήλεο. 4) Ο Γξ. Σζίξθαο σηήξηνο παξφιν πνπ είλαη έλαο αμηέπαηλνο θαη εξγαηηθφο λένο επηζηήκνλαο, δελ είλαη εθιφγηκνο δηφηη ην αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο ηνπ είλαη ζε άιιε εμεηδίθεπζε, απηφ ηεο κεηαιινπξγίαο-αληνρήο πιηθψλ, πξάγκα πνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην εξγαζηήξην πνπ εθπφλεζε ηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή (Δξγ. Σερλνινγίαο & Αληνρήο ησλ Τιηθψλ). ( ΣΔΛΟ ΠΗΝΑΚΑ 1 )

24 24 ΤΓΚΡΗΖ ΜΔΣΑΞΤ ΣΩΝ ΔΚΛΟΓΗΜΩΝ ΤΠΟΨΖΦΗΩΝ Ο θ. Κεραγηάο εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη νη 6 απφ ηνπο 7 ππνςήθηνπο: ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ ΔΠΑΜΔΗΝΩΝΓΑ ΔΤΘΤΜΗΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΚΟΚΚΗΝΟ ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΕΩΡΑ ΠΤΡΗΓΩΝΑ ΣΟΤΡΛΟΜΟΤΖ ΖΛΗΑ ΣΗΡΚΑ ΩΣΖΡΗΟ απνθιείνληαη σο κε-εθιφγηκνη, είηε δηφηη δελ ζπγθεληξψλνπλ ηα πέληε (5) θαη ειάρηζηνλ έηε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο πνπ απαηηνχληαη, είηε δηφηη ην Μεηαπηπρηαθφ ηνπο Γίπισκα δελ είλαη ζρεηηθφ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πξνθεξπρζείζαο ζέζεο, είηε αθφκα δηφηη ηζρχνπλ ηαπηφρξνλα θαη νη δπν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο. Δπίζεο, εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη ν θ. ηαπξφπνπινο Παλαγηψηεο είλαη ν κνλαδηθφο ππνςήθηνο πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο λα είλαη εθιφγηκνο. Ο κνλαδηθφο ππνςήθηνο πνπ δηαζέηεη φια ηα νπζηαζηηθά θαη ηππηθά πξνζφληα γηα ηελ θάιπςε ηεο πξνθεξπρζείζαο ζέζεο είλαη ν θ. ηαπξόπνπινο Παλαγηώηεο. Ο αθφινπζνο πίλαθαο 2 ζπλνςίδεη αιθαβεηηθά ηα ζπγθξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ εθιόγηκσλ ππνςήθησλ:

25 25 ΠΗΝΑΚΑ 2 Αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα φισλ ησλ εθιόγηκσλ ππνςεθίσλ θαη αιθαβεηηθή ζεηξά κεηά απφ νπζηαζηηθή θξίζε γηα ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο απηψλ ζηα απφ ηνλ λφκν απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηελ ππφ πιήξσζε ζέζε. πγθεληξσηηθόο πίλαθαο ζηνηρείσλ εθιόγηκσλ ππνςήθησλ Όλνκαηεπψλπκν Τπνςεθίνπ ηαπξφπνπινο Παλαγηψηεο Έηνο Γελλήζεσο Έηνο απφθηεζεο Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο Έηνο απφθηεζεο Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ή Master ύλνιν Δπαγγεικαηηθήο Δκπεηξίαο χλνιν Γηδαζθαιίαο ζε ΑΔΗ/ΣΔΗ Γεκνζηεχζεηο ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά κε θξηηέο Γεκνζηεχζεηο ζε Δζληθά Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά κε θξηηέο Γεκνζηεχζεηο ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά πλέδξηα Γεκνζηεχζεηο ζε Δζληθά Δπηζηεκνληθά πλέδξηα πκκεηνρή ζε πγγξαθή Βηβιίσλ Γηεζλνύο Κπθινθνξίαο κήλεο 10 κήλεο Δηεξναλαθνξέο

26 Ο θ. Ησάλλεο Κεραγηάο σο κέινο ηεο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο κε βάζε ηα πξνζφληα (ζπνπδέο, επηζηεκνληθφ, επαγγεικαηηθφ θαη δηδαθηηθφ έξγν θ.ι.π.) ησλ εθιφγηκσλ ππνςεθίσλ, φπσο απηά αλαιπηηθά παξνπζηάζηεθαλ ζηελ παξνχζα έθζεζε θαη ζηνλ πίλαθα 2, ζπλνςίδεη ηα πην θάησ ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπο: 1. Ό θνο ηαπξφπνπινο Παλαγηψηεο είλαη θάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο ζρεηηθνύ κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο πξνθεξπρζείζαο ζέζεο, έρεη δηδαθηηθή θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ αληηζηνηρεί ζε 68 κήλεο. Έρεη 11 επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ζε Γηεζλή πεξηνδηθά, 4 δεκνζηεχζεηο ζε Δζληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, 4 θεθάιαηα ζε επηζηεκνληθά βηβιία δηεζλψλ εθδνηηθψλ νίθσλ, 28 δεκνζηεχζεηο ζε πξαθηηθά δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ, 14 δεκνζηεχζεηο ζε Δζληθά Δπηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη 49 εηεξναλαθνξέο ζην δεκνζηεπκέλν ηνπ έξγν. 26 ΣΔΛΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ α) Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα θαη απφ ηνλ πγθεληξσηηθφ Πίλαθα 2 ησλ ζηνηρείσλ ησλ εθιφγηκσλ ππνςεθίσλ ν θ. Κεραγηάο Ησάλλεο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο πξψηνο ζηε ζεηξά θαηάηαμεο θαη νπζηαζηηθά κνλαδηθόο ππνςήθηνο γηα εθινγή ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή Δθαξκνγψλ κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΗΚΔ ΚΑΣΔΡΓΑΗΔ ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΟΤ ΣΟΡΝΟΤ, ΦΡΔΕΔ, ΠΛΑΝΔ, ΤΓΚΟΛΛΖΔΗ ΚΑΗ ΥΤΣΔΤΔΗ» είλαη ν θ. ηαπξφπνπινο Παλαγηψηεο. β) Αλαθεθαιαηώλνληαο, ε ηειηθή ζεηξά θαηάηαμεο ησλ εθιόγηκσλ ππνςεθίσλ πνπ πξνηείλεη ν θ. Κεραγηάο Ησάλλεο, κέινο ηεο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο, κεηά ηελ αμηνιόγεζε ηνπο είλαη ( βιέπε θαη πίλαθα 3 παξαθάησ): 1. ηαπξόπνπινο Παλαγηώηεο.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Ι. ΛΑΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σατ. Γ/νζη: 3 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζελψλ 35100 Λακία Πληροθορίες: αξξήο Θ. Σηλέθωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----------- ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΣΔΙΘ) ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκν ηζηνξηθό ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Αλ.Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ.-Πφιε: 15180-Μαξνχζη

ύληνκν ηζηνξηθό ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Αλ.Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ.-Πφιε: 15180-Μαξνχζη ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Μαρούςι, 2-6-2011 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΩΣΔΡΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. Για ηην ππόζλητη Δπγαζηηπιακών ςνεπγαηών για ηο σειμεπινό εξάμηνο ηος ακαδημαφκού έηοςρ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. Για ηην ππόζλητη Δπγαζηηπιακών ςνεπγαηών για ηο σειμεπινό εξάμηνο ηος ακαδημαφκού έηοςρ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Για ηην

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα